1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:"

Transkript

1 b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf Fax Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr Danske Bank A/S Kt.nr Advokat (H) Arne Linde Olsen År 2014, tirsdag, den 24. juni, kl , afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F erne Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg i Sankt Thomas Huset, Rolighedsvej 23 A, 1956 Frederiksberg C, med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: Udskiftning af tag (herunder efterisolering jf. energimærke), Istandsættelse af facader herunder isolering af bagfacade efter krav fra Kommune Udskiftning af vinduer, Udskiftning af bærende drager i port Etablering af solceller og udskiftning af varmefordelingspumpe jf. den nyeste Energirapport Samt bemyndigelse til optagelse af lån til ejerforeningen i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut med en løbetid op til 20 år, variabel rente, til finansiering af udgiften herunder nødvendigt byggelån på den fulde budgetudgift excl. tilskud idet tilskud først udbetales efter byggeriets afslutning og godkendt byggeregnskab herunder at underskrive alle nødvendige dokumenter Foreningens formand Thomas Larsen bød velkommen. Ad 1. Til dirigent og referent blev valgt administrator advokat Arne Linde Olsen, som konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningernes vedtægter. Følgende ejere var repræsenteret enten personligt eller i henhold til fuldmagt for så vidt angår matr.nr. 14 di Frederiksberg: Ejerlejlighed nr. 1 (fuldmagt), 2, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19 (fuldmagt), 20, 21 (fuldmagt), 22 (fuldmagt), 23 (fuldmagt), 24, 26 (fuldmagt) og 28 (fuldmagt). For så vidt angår matr.nr. 14 dk Frederiksberg:

2 2 Ejerlejlighed nr. 2 (fuldmagt), 3, 5, 6 (fuldmagt), 7, 8, 9 (fuldmagt), 10, 13, 15 (fuldmagt), 20 (fuldmagt), 21, 22 (fuldmagt) og 23. Dirigenten bemærkede, at der for så vidt angår E/F Matr.nr. 14 di var mødt ejere repræsenterende et fordelingstal 75 ud af 118 og at der i E/F Matr.nr. 14 dk var mødt ejere repræsenterende et fordelingstal 56 ud af 96. I begge foreninger var således mødt ejere repræsenterende et fordelingstal med mere end 50%, hvorfor kravet om kvalificeret flertal i henhold til foreningens vedtægter til endelig godkendelse vil kunne opnås på nærværende generalforsamling. Videre var Lars Gissing fra Promana Byggerådgivning til stede. Ad 2. Dirigenten orienterede kort om det udsendte materiale, hvorefter foreningens formand Thomas Larsen orienterede om, hvad der var sket i relation til projektet og ansøgningen siden den ordinære generalforsamling. Thomas Larsen bemærkede indledningsvis, at eventuel finansiering af udgifterne ikke er helt på plads og at dette er en udfordring i sig selv, idet lånebeløbet pr. lejlighed er betydeligt og lidt over de grænser, som bankerne normalt fastsætter ved lån til ejerforeninger, men at foreningen forventer, at få finansieret udgiften. Herefter bemærkede Thomas Larsen, at der er sket en forhandling med Kommunen og at denne forhandling ikke helt er faldet ud til bestyrelsens tilfredshed, idet Kommunen blandt andet har ønsket tilføjet en facadeisolering på bagfacaden, herunder med nye vinduer, som en betingelse for at meddele tilskud. Kommunens primære interesse med at udvælge foreningen som tilskudsberettiget er med baggrund i en energimæssig besparelse og på denne baggrund er facadeisolering tilføjet, uanset at foreningen ikke har set denne som et primært mål. Det har været nødvendigt grundet denne forøgelse, at se på sparemuligheder i projektet og her er det gået ud over fundamentsarbejderne, som er skåret ud. Projektet er således blevet dyrere end det oprindelige projekt og har desværre den følgevirkning, at foreningen ad åre må foretage yderligere arbejder på ejendommen, herunder blandt andet sikring af fundamenter m.v. Thomas Larsen bemærkede i personligt regi, at han ikke selv var tilfreds med, at projektet nu ikke omfattede en sikring af ejendommens fundamenter og derfor ville medføre yderligere forøgede udgifter ad åre. Projektet blev sat til debat.

3 3 Der blev stillet spørgsmål til udgifterne og det blev oplyst, at disse er baseret på håndværksmæssige overslag, som dog kun er et estimat, men således at disse er regnet højt sat af hensyn til bevillingen, idet bevillingsrammen som udgangspunkt ikke kan forhøjes, såfremt udgifterne bliver dyrere. Der blev stillet spørgsmål til byggeplads og udgift hertil og det blev oplyst, at byggepladsudgift er fastsat til en procentdel og reguleres i henhold til arbejdernes omfang og udgift. Der blev stillet forslag til, hvorledes bagfacaden påtænkes udført og det blev oplyst, at der foreslås en pudset løsning med et system, f.eks. fra Rockwool. Der blev stillet spørgsmål til, hvornår arbejderne er påkrævet, således at reparation/renovering skal ske. Der blev henvist til den foreliggende vedligeholdelsesplan, herunder at taget trænger til udskiftning, men at dette måske har en restlevetid på 5-10 år. Der blev stillet spørgsmål til, hvornår fundament, kloakker m.v. kræver udbedring og det blev oplyst, at dette forventes at skulle foretages indenfor 5-10 år. Der blev forespurgt til, hvornår projektet, hvis det vedtages, forventes udført, og det blev oplyst, at udfærdigelsesperioden skønnes at være i Der fremkom indlæg gående ud på, at processen syntes forhastet og at det var betænkeligt, at vedtage så stor en anlægsudgift, når ikke alle nødvendige reparationsog renoveringsomkostninger indenfor en overskuelig fremtid er medinddraget i projektet. Det blev påpeget, at foreningen kan få problemer med at åre at finansiere yderligere arbejder på ejendommen, såfremt det nærværende projekt vedtages. Lars Gissing bemærkede som nævnt tidligere, at budgettet er regnet med høje priser og at han forventer, at byggeomkostningerne ved udbud i licitation der er et krav ved byfornyelse vil medføre lavere priser. Det blev pointeret, at det ikke er værd at løbe efter et tilskud, når tilskudsbeløbet reelt bruges til at betale for en facadeisolering, som foreningen dybest set ikke ønsker sig. Der blev stillet yderligere spørgsmål til isolering og det blev påpeget, at isoleringen vil afhjælpe kuldebrosproblematikken i ejendommen. Der blev stillet spørgsmål fra ejerne i 12A om, hvorfor der ikke foretages isolering på denne ejendom. Det blev oplyst, at man har valgt i stedet at medtage nye vinduer i 12A som en bedre løsning.

4 4 Der blev stillet spørgsmål til solceller og nytteværdien af disse og det blev oplyst, at solceller primært er medtaget for at tilfredsstille Kommunen. Der fremkom flere indlæg omkring fundamenter gående ud på, at foreningen som udgangspunkt må sikre sig, at disse er i orden. Det blev påpeget, at der ønskes en anden rækkefølge, hvor fundamenter/tag bliver prioriteret, uanset at man så ikke modtager tilskud. Det blev forespurgt om hoved- og køkkentrapper er medtaget i projektet og det blev oplyst, at dette ikke er tilfældet. Der blev stillet spørgsmål til vedligehold af ejendommen efter projektets eventuelle udførelse og det blev oplyst, at der altid vil være vedligehold på en ejendom, men at dette vil være minimalt efter udførelsen i den første periode. Der blev stillet spørgsmål til, om det er muligt at medtage altaner og franske døre. Det blev oplyst, at altaner og franske døre nok ikke står øverst på den økonomiske ønskeliste. Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt arbejderne vil medføre, at ejerlejlighederne stiger i værdi, og det blev oplyst, at energimærket formentlig vil blive bedre, men at dette ikke umiddelbart vil medføre en forøget salgspris. Der fremkom flere tilkendegivelser om, at budgetsummen ikke var afskrækkende, men at man fandt, at man kunne få mere for budgetkronerne ved en ændret prioritering, uanset at man muligvis ikke opnåede tilskud. Der blev stillet spørgsmål til, hvem der har ansvaret for gulvene i lejlighederne og det blev bemærket, at selve gulvbrædder og gulvbelægning er den enkelte ejers problem, hvorimod etageadskillelsen er ejerforeningens. Da debatten ebbede ud, enedes man om at foretage afstemning om det foreliggende projekt. Som stemmetæller blev valgt Jens Jørgen Hansen og Thomas Larsen. Der blev foretaget skriftlig afstemning og resultatet i henhold til denne var følgende: I E/F Matr.nr. 14 di blev afgivet 48 stemmer for og 27 stemmer imod i henhold til fordelingstal. I E/F Matr.nr. 14 dk blev afgivet 24 stemmer for og 32 stemmer imod. Da projektet skal godkendes i begge foreninger med 2/3 af de afgivne stemmer og da forslaget ikke har opnået denne majoritet i hverken 14 di eller 14 dk er forslaget ikke vedtaget.

5 5 Afstemningsresultatet i 14 di var dog meget tæt på vedtagelse. På baggrund af afstemningsresultatet konkluderede dirigenten, at projektet er forkastet og at det nu overlades til bestyrelsen at overveje de videre tiltag, herunder at fremkomme med forslag til løsning af udfordringerne på ejendommen til forelæggelse og drøftelse på de kommende generalforsamlinger. Videre bemærkede dirigenten, at der selvfølgelig vil være mulighed for at søge om byfornyelsesmidler igen, men at foreningen ikke skal påregne at komme i betragtning i de nærmeste år til puljerne samt at byfornyelsesordningen altid vil kunne laves om ved politisk indgreb. Der forelå ikke noget punkt eventuelt til drøftelse, men Cecilie bemærkede, at der afholdes en arbejdsdag i september måned 2014 på ejendommen og at der vil blive udsendt nærmere herom, eventuelt ved opslag. Da der ikke forelå yderligere til drøftelse blev generalforsamlingen hævet kl Som formand: Som referent og dirigent: Thomas Larsen Arne Linde Olsen

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. A/B Lille Odinshøj

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. A/B Lille Odinshøj HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Lille Odinshøj År 2013, mandag den 24. juni 2013 kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg 26. juni 2001 År 2001, den 21. juni kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag den 19. maj, kl. 19.30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i beboerrummet "Mejeriet",

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl. 19 00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere