Møllevænget & Storgaarden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllevænget & Storgaarden"

Transkript

1 Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Thorkild Westergaard Andersen (TWA) Kaj Herholdt Madsen (KHM) Elsebeth Andersen (EA) Vibeke Leensbak (VL) Kristina Poser (KPO) Peter Rosborg (PR) John Holse Pedersen (JHP) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Karin Jensen - referent (KAJ) Afbud Elsebeth Andersen (EA) Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 2

3 Dagsorden Side 377. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Budgetopfølgning Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Separat forvaltning Status for låneoptag Status for tomgangslejemål og tab ved fraflytning... 8 a - Status for tab ved tomgange og fraflytninger 2013/ b - Status for tab ved tomgange pr. 1. november Forvaltningsrevision Revurderet renoveringsoversigt Politik for anvendelse af trækningsretsmidler Tildeling af trækningsret Afdelingssager til beslutning a - Afdeling 20 Mærsk Andersensvej b - Afdeling 46 Gl. Lervangen Helhedsplan Møde om markedsføring den 14. oktober a - Logo for Møllevænget og Storgaarden b - Dekorering af 4 arbejdsbiler c - Pylon ved lokalkontoret d - Arbejdstøj til ejendomsfunktionærer e - Reklamefilm Lokalkontor a - Status for etablering af lokalkontor b - Åbningsreception i lokalkontoret den 5. januar Bygherrerisiko Bestyrelsesarbejdet i Møllevænget & Storgaarden a - Formandskabet i Møllevænget & Storgaarden b - Mødedeltagelse i Møllevænget & Storgaarden Afdelingsmøder a - Midtvejs status over projekter og tiltag b - Status for markvandring Afdeling 33 og a - Afdeling b - Afdeling Nyt fra udvalg a - Nyt fra byggeudvalget Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 3

4 b - Nyt fra markedsføringsudvalget c - Nyt fra gaveudvalget d - Nyt fra afdelingsmødeudvalget Orienteringer a - Formandens orientering b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer c - Nyt fra administrationen Aktionsplan Fremtidig mødeoversigt Eventuelt Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 4

5 377. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. KPO har meddelt at hun forlader mødet ca. kl At bestyrelsen godkender dagsorden Dagsorden med bilag fremsendt pr. den 5. november 2014 til bestyrelsen TWA bød velkommen og orienterede om at EA havde meldt afbud pga. sygdom. Han orienterede om at KPO ville forlade mødet ca. kl Fra næste møde indføres et fast nyt punkt: Godkendelse af forretningsordenen. TWA ønskede et nyt punkt 390e Indkøb af TV til lokalkontoret tilføjet dagsordenen. Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen Godkendelse af referat Referat af ordinært møde i bestyrelsen tirsdag den 9. september 2014, udsendt til bestyrelsen pr. den 1. oktober Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen tirsdag den 16. september 2014, eftersendes dagsordenen. Der er inden mødet modtaget følgende bemærkninger til referatet fra 9. september Indkomne kommentarer/rettelser fra KHM P 356. Med Dennis Christensen fra DAB "Khm udtaler at vi har boliger som man ikke har i Aarhus"!! Dette er ikke korrekt. Mit spørgsmål gik på om man havde tænkt på om man kunne transporterer studerende fra Randers til Aarhus, da vi kunne tilbyde dem billigere boliger end i Aarhus og at en evt. transport måske kunne have en positiv virkning på de studerende. Svar: Nej det har man ikke tænkt på. Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 5

6 (Udenfor referat) Administrationen har overvejet sådan et tiltag. Man mener ikke, det er fremkommeligt at satse på studerende fra Århus bl.a. pga. transporttiden til og fra Århus. at bestyrelsen godkender referaterne at bestyrelsen underskriver de godkendte referater TWA orienterede om at der havde været en indsigelse til referatet fra 9. september 2014 fra KHM med efterfølgende kommentar fra administrationen. Referat fra 16. september var udsendt til bestyrelsen tidligere på dagen. Det blev omdelt og bestyrelsesmedlemmerne fik mulighed for at gennemlæse det. Efter en kort drøftelse var der enighed om at referatet fra 16. september var lukket. Herefter blev begge referater godkendt, omdelt og underskrevet Revisionsprotokol Der har ikke været foretaget revision siden sidste ordinære bestyrelsesmøde den 9. september Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Revisionsprotokollatet blev rundsendt og underskrevet Budgetopfølgning Regnskabsåret 2014/15 startede 1. oktober Der er ikke medtaget budgetopfølgning denne gang, da det er for tidligt at vise afholdte udgifter i forhold til budget. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 6

7 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt på Restaurant Skovbakken den 22. september2014. Emnet for mødet var den reviderede genopretningsplan. Repræsentantskabet vedtog den reviderede genopretningsplan med virkning fra 2013/14. Det indebærer, at der opkræves ekstra 83 kr. pr. måned pr. lejemålsenhed i afdelingerne til afvikling af lån i dispositionsfonden. Når lånene i dispositionsfonden er afviklede bortfalder udgiften. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Separat forvaltning Status for låneoptag Lånene til afdeling 1, 8, 9, 14, 43 og 51 er hjemtaget med et provenu på kr Afdeling 33 her forventer Nykredit, at der kan findes plads til lånet indenfor lånegrænsen på 80% efter låneafdraget RD har adviseret, at de ønsker endnu en inspektion af afdeling 7, 11, 27, 28, 50 og 68. Det forventes at RD vil anmode om inspektion af samme antal afdelinger i midtbyen. I de tidligere afdelinger 2 og 3 i Storgaarden nu 43 og 44 i Møllevænget & Storgaarden, er der et fælles areal der ikke har været tinglyst korrekt. Holst advokaterne er i gang med at få tinglyst skøderne. Ved omlægningen af lån i boligforeningen til eksterne lån, blev det klart, at nogle af de tidligere sammenlægninger ikke var tinglyste korrekt. Det var påkrævet for at kunne hjemtage de nye lån. Det drejer sig om sammenlægningen af de tidligere afdelinger 4 og 5 til afdeling 67, de tidligere afdelinger 32 og 35 til afdeling 68 og de tidligere afdelinger 38 og 39 til afdeling 69. Skøderne er nu tinglyst korrekt med hjælp fra Holst advokaterne. Udgiften er kr. pr. tinglyst skøde. Det foreslås at afdeling 67, 68 og 69 afholder udgifterne til advokat og tinglysning. Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 7

8 At bestyrelsen tager orienteringen om status for låneoptagene til efterretning At bestyrelsen beslutter, at tinglysningen af skøderne til afdeling 67, 68 og 69 afholdes af afdeling 67, 68 og 69 Status for lånehjemtagelse Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen besluttede at afdeling 67, 68 og 69 hver især skulle afholde udgifterne til tinglysning af deres skøder Status for tomgangslejemål og tab ved fraflytning a - Status for tab ved tomgange og fraflytninger 2013/14 Tomgangslejetabet der dækkes af dispositionsfonden forventes ved regnskabsafslutning 30. september 2014, at udgøre ca. kr Tab ved fraflytning forventes ved regnskabsafslutning 30. september 2014, at udgøre ca. kr Heraf dækkes ca. kr af dispositionsfonden. Når medtages inddrevne midler via Intrum forventes tabet ved fraflytning, der dækkes af dispositionsfonden at udgøre ca. kr At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Oversigt over tab ved tomgangslejemål pr. 30. september 2014 Oversigt over tab ved fraflytning pr. 30. september 2014 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b - Status for tab ved tomgange pr. 1. november 2014 Status for tomgangslejemål. Der er pr. 1. november tomgange i MS med et månedligt lejetab på kr. Afdeling Adresse Tomgang fra Genudlejet fra Månedlig leje 6 Hermann Stillings Vej Tv Hermann Stillings Vej Tv Schaldemosevej Tv Adelgade Lejl Stemannsgade 9A. 1. Lejl Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 8

9 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen om tab ved tomgange pr. 1. november 2014 til efterretning Forvaltningsrevision I henhold til lovgivningen skal boligorganisationer og almene administrationsorganisationer gennemføre forvaltningsrevision hvert år, efter en nærmere angivet plan. Forvaltningsrevisionen gennemføres normalt således, at der kan afrapporteres om resultaterne i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. De udvalgte områder, metode og resultater beskrives i revisionsprotokollatet, og det er dermed revisionens ansvar, at efterse, at der er gennemført forvaltningsrevision og påtegne denne med eventuelle bemærkninger. For boligforeninger som er administreret af en almen administrationsorganisation, er det normalt tilstrækkeligt, at administrationsorganisationen gennemfører forvaltningsrevision på de administrerede boligorganisationers vegne. Det vil i praksis sige, at s forvaltningsrevision vil komme til at gå igen i revisionsprotokollen for Møllevænget & Storgaarden. Forvaltningsrevisionen gennemføres september-oktober 2014 af den daglige ledelse i, i samarbejde med ledende medarbejdere fra DAB og i samarbejde med nøglemedarbejdere i. De foreslåede områder er udvalgt af ledelsen, og udgør en række vitale områder for både s og de administrerede foreningers drift. Oplægget til forvaltningsrevision er behandlet i s bestyrelse den 29. september 2014, og det blev godkendt at følgende områder medtages i dette års forvaltningsrevision: Markvandringer (del af årshjul for budgetlægning og regnskaber i afdelingerne) Kontrol af fakturabetaling Tomgange (med lejetab til følge) Varsling af forhøjelse af leje og á conto vand/varme Flyttesager Udarbejdelse af forretningsgange Flere af områderne er en opfølgning på forvaltningsrevisionen sidste år, idet der var behov for at forbedre disse. Udvælgelse af konkrete enkeltsager til kontrol af forretningsgange, arbejdsgange og processer i øvrigt, foretages af DAB s udlejningschef, efter et tilfældighedsprincip. Resultaterne af målingerne på de enkelte områder bliver systematisk beskrevet, og resultaterne medtages i revisionsprotokollatet. Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 9

10 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Revurderet renoveringsoversigt Bestyrelsen godkendte i foråret en renoveringsoversigt for boligforeningens afdelinger, der har til formål at opliste de ønskede renoveringer i boligforeningen, således at de mest presserende renoveringer bliver prioriteret. Det er væsentligt, at renoveringsoversigten for boligforeningen revurderes løbende over tid, således at det til en hver tid er de mest presserende renoveringer i boligforeningen, der står øverst på listen. Boligforeningens inspektør, lokalinspektør og projektleder har således gennemgået boligforeningens afdelinger, og udarbejdet et forslag til en revurdering af renoveringsoversigten, til bestyrelsens godkendelse. Det anbefales revurderingen af renoveringsoversigten fremover sker en gang årligt, og set i forhold til årshjulet, er det fordelagtigt at tage hånd om dette i efteråret. I 2014 er der igangsat projekter i 3 afdelinger. Afdeling 16 er udskiftning af køkken/bad i gang, afdeling 53 er udskiftning af tegltage på carporte samt løbende udskiftning af vinduer i gang, afdeling 31 er arbejdet med nye gavlbeklædninger/udhæng godkendt og ventes opstartet snarest. I den reviderede plan er afdeling 1 indsat i meget presserende opgaver, da tagbelægningen er ved at smuldre væk og mange tagplader er revnede m.m. Afdelingerne 2, 3 og 43 er flyttet fra meget presserende opgaver til anbefaling om helhedsplaner for disse afdelinger. Dette for at der ikke sker punktrenoveringer i afdelingerne. Der er herefter 5 afdelinger med meget presserende opgaver, 5 afdelinger med presserende opgaver og 14 afdelinger med ikke presserende opgaver. Der er 4 afdelinger, hvor hovedbestyrelsen skal tage stilling til det videre forløb. Kriterier for udarbejdelse af renoveringsoversigten Renoveringsoversigten pr. 1. november 2014 er fastlagt ud fra nogle på forhånd fastlagte kriterier. Disse kriterier lå også til grund for den tidligere godkendte renoveringsoversigt. Meget presserende renoveringer: Renoveringer der har ventet længe Nedbrudte bygningsdele der giver følgeskader på andre bygningsdele Bygningsdele der ikke længere kan repareres Presserende renoveringer: Bygningsdele, der endnu ikke er brud på, men som trænger Gener, afdelingen har levet med i årevis Ikke presserende renoveringer: Øvrige opgaver der ikke giver skade ved at vente Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 10

11 Særlige projekter: Større projekter som afdelingen ikke kan løfte økonomisk. F. eks LBF-sager, helhedsplaner eller indsatser via puljer. At bestyrelsen drøfter og godkender renoveringsoversigten pr. 1. november 2014 for Møllevænget & Storgaarden At bestyrelsen har til hensigt at iværksætte de mest presserende renoveringer for boligforeningen i det kommende år Revideret renoveringsoversigt Bestyrelsen godkendte renoveringsoversigten pr. 1. november Bestyrelsen besluttede at iværksætte de mest presserende renoveringer i det kommende år Politik for anvendelse af trækningsretsmidler 60 % af afdelingernes pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden overføres til boligforeningens egen trækningsret. Trækningsretten kan anvendes til forbedringsarbejder i afdelingerne, og det er boligforeningens bestyrelse der disponerer over hvilke renoveringer, der skal støttes med midler fra trækningsretten. Det anbefales derfor bestyrelsen, at fastlægge en politik for anvendelse af trækningsretsmidler til renoveringer i boligforeningens afdelinger, således at alle renoveringssager vurderes ud fra hvorledes de kommer boligforeningen og afdelingerne mest til gavn. Regulativ fra Landsbyggefonden I henhold til lov om almene boliger m.v. 91 og Landsbyggefondens regulativ om tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. er det muligt for boligforeningens bestyrelse, at yde tilskud til afdelingernes forbedringsarbejder med op til 2/3 af udgifterne hertil. Tilskud kan således eksempelvis ydes til følgende indsatsområder: a) Installation af centralvarme eller anden tidssvarende opvarmningsform. b) Tidssvarende forbedring af toilet- og badeforhold. c) Arbejder, der udføres i forbindelse med brandsikring. d) Isoleringsarbejder og andre energibesparende foranstaltninger. e) Forbedring af køkkener. f) Renovering af facader, altaner, tag m.v. ("klimaskærmen"). g) Etablering og forbedring af vaskerier og andre fælleslokaler. h) Forbedring af bebyggelsens omgivelser, f.eks. omlægning af gårdsplads og øvrige friarealer, etablering af lege- og opholdsarealer eller lignende arbejder, hvorved bebyggelsens omgivelser forbedres væsentligt. Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 11

12 Tilskud kan kun ydes til egentlige forbedringer, der hæver bygningens og boligens standard, og tilfører ejendommen og/eller dens omgivelser - og dermed boligerne - en øget brugsværdi for beboerne. Møllevænget & Storgaarden har ved udgangen af regnskabsåret 2013/14, kr. indestående på trækningsretten, og der indbetales i øjeblikket årligt ca. 4,7 mio. kr. kr. til denne fra afdelingerne. Indsatsområder I punkt 385 har bestyrelsen fået forelagt en prioriteret renoveringsoversigt for kommende renoveringer i boligforeningens afdelinger. I lyset af behovet for renovering af boligforeningens afdelinger, anbefaler administrationen, at bestyrelsen fokuserer på specifikke indsatsområder for fordelingen af trækningsretsmidler til afdelingerne. Indsatsområderne fremgår af ovenstående regulativ. Det anbefales, at de renoveringer der bør prioriteres er: d) Isoleringsarbejder og andre energibesparende foranstaltninger. f) Renovering af facader, altaner, tag m.v. ("klimaskærmen"). Herefter kan følgende renoveringer tilgodeses: b) Tidssvarende forbedring af toilet- og badeforhold. e) Forbedring af køkkener. Hermed prioriteres kriterierne for tildeling af midler fra trækningsretten, således at disse er i overensstemmelse med den allerede godkendte renoveringsoversigt. Andel af støtte fra trækningsretten Som det tidligere er beskrevet, kan bestyrelsen beslutte, at støtte forbedringsarbejder i afdelingerne med op til 2/3 af udgifterne til renoveringen. Da muligheden for at støtte afdelingernes renoveringer med Landsbyggefondens regulativ begrænses til 2/3 af udgifterne, anbefales det, at de afdelinger der opfylder ovenstående kriterier, modtager den fulde andel af støtte fra trækningsretten. Således skabes den maksimale nytte for beboerne i afdelingen inden for det givne indsatsområde. Det skal dog fremhæves, at hver renoveringssag, der måtte opfylde kravene til tildeling af midler fra trækningsretten, bør vurderes nøje fra sag til sag i forhold til den enkelte afdelings behov. Det kan således være nødvendigt, at vurdere hvorvidt støtten fra trækningsretten skaber et gode for afdelingen, der skaber ubalance i forhold til afdelingens konkurrenceevne med de omkringliggende afdelinger. Det er en forudsætning for tildelingen af midler til en afdelings renovering: At der er midler til rådighed i trækningsretten til at yde den størst mulige støtte At bestyrelsen har behandlet den enkelte renoveringssag på et bestyrelsesmøde At Landsbyggefonden giver tilsagn om støtte til afdelingen Både politikken for tildeling af støtte fra trækningsretten samt renoveringsoversigten bør revurderes med jævne mellemrum af bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 12

13 at bestyrelsen godkender politikken for anvendelse af trækningsret i Møllevænget & Storgaarden, herunder den byggetekniske prioritering af indsatsområderne d og f og derefter b og e fra Landsbyggefondens regulativ. Prognose for trækningsret 2013/ /2018 Bestyrelsen godkendte politikken for anvendelse af trækningsret i Møllevænget & Storgaarden, herunder den byggetekniske prioritering af indsatsområderne d og f og derefter b og e fra Landsbyggefondens regulativ Tildeling af trækningsret Bestyrelsen bedes tage stilling til tildeling af trækningsretsmidler. Administrationen indstiller, at afdeling 42 tildeles trækningsretsmidler. Afdelingen er særligt udsat for fugtproblemer i form af skimmelangreb m.v. på grund af bygningens konstruktion/alder (mange kuldebroer). Renoveringen vil bestå af ny sokkel/kældervæg som fugt og isoleres, nye murstensfacader og 150 mm. isolering af facaden, herunder renovering af kælder pga. brandfaren ved beskadiget loftpuds m.m. med nye pulterrum af stål Det er arbejder der hører ind under kategori d og f på landsbyggefondens indsatsområder og som er blandt de arbejder administrationen anbefaler udført. Desuden skal kloakken separeres og ny asfaltering i år I afdelingen er der renoveret køkken og bad samt nyere tagbelægning af teglsten. Den anslåede udgift til renoveringen er ca. 13 mill. kr. Projektet har endnu ikke været forelagt afdelingen og finansieringsforslag er endnu ikke udarbejdet. At bestyrelsen principbeslutter at tildele afdeling 42 trækningsretsmidler Bestyrelsen principbesluttede at tildele afdeling 42 trækningsretsmidler Afdelingssager til beslutning a - Afdeling 20 Mærsk Andersensvej Udskiftning af vinduer, ovenlysvinduer, altandøre, kældervinduer og udvendige indgangsdøre. Arbejdet forventes udført i 2. kvartal Den forventede udgift til projektet er kr Projektet forventes finansieret med et realkreditforeningslån på 4% og løbetid 30 år. Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 13

14 Det medfører en lejestigning pr. m2 på kr. 4,70 pr. måned svarende til en boligafgiftsstigning på mellem 155 og 432 kr. pr. måned. Projektet er på den reviderede renoveringsoversigt prioriteret som meget presserende opgave. At bestyrelsen godkender projektet i afdeling 20 og at der hjemtages lån i kreditforening til finansiering af projektet Overslag på udskiftning af vinduer, ovenlysvinduer, altandøre, kældervinduer og udvendige indgangsdøre Beregning af boligafgiftsstigning ved udskiftning af vinduer, ovenlysvinduer, altandøre, kældervinduer og udvendige indgangsdøre. Bestyrelsen godkendte projektet i afdeling 20 samt hjemtagelse af lån i kreditforening til finansiering af projektet. b - Afdeling 46 Gl. Lervangen Udskiftning af vinduer og udvendige indgangsdøre. Afdelingen har på det ordinære afdelingsmøde den 19. februar 2014 vedtaget udskiftning af samtlige vinduer og indgangsdøre i Den forventede udgift til projektet er kr Projektet forventes finansieret med et realkreditforeningslån på 4% og løbetid 30 år. Det medfører en lejestigning pr. m2 på kr. 5,50 pr. måned svarende til en boligafgiftsstigning på mellem 357 og 539 kr. pr. måned. Projektet er på den reviderede renoveringsoversigt prioriteret som meget presserende opgave. Administrationen indstiller, at der samtidig med udskiftningen af vinduer separeres kloak og laves ny gangsti på havesiden i afdelingen. I kommunens fremtidige afløbsprogram skal der senest år 2017 i området afd og 46 separeres kloak, således at spildevand og regnvands ledninger føres i hver sin ledning ud til de kommunale ledninger i vej. samtidig skal der laves gangsti på havesiden i afdelingen. Den forventede udgift til separering af kloak er kr og til gangsti kr At bestyrelsen principgodkender at er arbejdes videre med sagen Overslag på udskiftning af vinduer og udvendige indgangsdøre Beregning af boligafgiftsstigning ved udskiftning af vinduer og udvendige indgangsdøre Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 14

15 Rettelse til indstillingen. Indstillingen er at bestyrelsen godkender projektet i afdeling 46 og at der hjemtages lån i kreditforening til finansiering af projektet. Bestyrelsen godkendte projektet i afdeling 46 samt hjemtagelse af lån i kreditforening til finansiering af projektet Helhedsplan Administrationen indstiller at afdeling 2, 3 og 43 tages i betragtning til ansøgning ved Landsbyggefonden om helhedsplan. I alle 3 afdelinger er der store fugt problemer med skimmel, gamle installationer, dårlige vinduer og forældede køkken/bad. Der skal tages stilling til om afdelingerne skal total renoveres eller nedrives. I første omgang vil hovedbestyrelsen blive inviteret på besigtigelse af afdelingerne. Efterfølgende afholdes der møder med afdelingerne. Herefter vil der tages stilling til om afdelingerne indstilles til helhedsplan ved Landsbyggefonden. At bestyrelsen principgodkender at administrationen arbejder videre med helhedsplan for afdeling 2, 3 og 43 Bestyrelsen principgodkendte, at administrationen arbejder videre med helhedsplan for afdeling 2, 3 og Møde om markedsføring den 14. oktober 2014 Bestyrelsen afholdt møde om markedsføring den 14. oktober 2014, hvor man drøftede diverse tiltag. På mødet deltog Henrik Bahnsen og Anders Hansen begge fra Buchs. De beslutninger bestyrelsen traf på mødet, skal endelig godkendes på dette møde. a - Logo for Møllevænget og Storgaarden Bestyrelsen besluttede et nyt logo. Logoet er som det tidligere logo tilføjet sloganet - et godt sted at bo. Logoet står altid i blå nuancer på hvid baggrund, hvor intet andet er specificeret. Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 15

16 At bestyrelsen godkender det nye logo for Møllevænget & Storgaarden Bestyrelsen godkendte det nye logo for Møllevænget & Storgaarden. Logoet ibrugtages snarest. b - Dekorering af 4 arbejdsbiler 4 arbejdsbiler skal dekoreres, På siderne af arbejdsbilerne skal der være: MS-logo med slogan et telefonnr. til lokalkontor msbolig.dk Billedserie i bunden mellem hjulene Vognnr. På bagsmækken MS-logo med slogan Vognnr. På tag MS-logo med slogan Vognnr. Efter mødet har Buchs fremsendt udkast samt tilbud på dekorering af bilerne. At bestyrelsen beslutter dekoreringen af bilerne At bestyrelsen beslutter billedserien til bilerne Udkast til dekorering af bilerne Billedserie til bilerne Tilbud på dekorering af 4 arbejdsbiler Bestyrelsen besluttede dekoreringen og billedserien til 4 arbejdsbiler. c - Pylon ved lokalkontoret Lokalkontoret skal have en pylon ved indgangsdøren med Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 16

17 MS-logo med slogan Tekst Lokalkontor msbolig.dk et telefonnr. til lokalkontor, Plads til åbningstider (hvis det senere besluttes at de skal stå her) Lokalkontorets åbningstider skal påsættes indgangsdøren med folie. 2 kioskflag til at indikere når lokalkontoret har åbent med MS-logo med slogan Efter mødet har Buchs fremsendt udkast samt tilbud på pylon og tekst til pylon.. At bestyrelsen beslutter pylontypen At bestyrelsen beslutter pylonteksten At bestyrelsen beslutter placeringen for pylonen At bestyrelsen beslutter at lokalkontorets åbningstider skal påsættes indgangsdøren med folie At bestyrelsen beslutter 2 kioskflag med MS-logo Udkast til pylon med tekst Tilbud på pylon med tekst Bestyrelsen besluttede Pylontype og tekst skulle være nr. 3 i udkastet. Bestyrelsen besluttede at placeringen af Pylonen besluttes af inspektørerne. Bestyrelsen besluttede at lokalkontorets åbningstider skal påsættes indgangsdøren med folie. Bestyrelsen besluttede 2 kioskflag med MS-logo. d - Arbejdstøj til ejendomsfunktionærer Arbejdstøj skal have påtrykt MS-logo med slogan, sker ved løbende udskiftning af arbejdstøj. Farverne på arbejdstøjet er op til inspektørerne. At bestyrelsen beslutter at MS-logo skal påtrykkes ejendomsfunktionærernes arbejdstøj ved udskiftning Bestyrelsen besluttede at det nye MS-logo skal påtrykkes ejendomsfunktionærernes arbejdstøj ved udskiftning. e - Reklamefilm Reklamefilmen er færdig. Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 17

18 Markedsføringsudvalget ønsker, at deltagerne i filmen skal se den inden offentliggørelse. Firmanavnet GoVisual er fjernet fra filmene. Kravene til platforme og filformater er opfyldte. At bestyrelsen godkender reklamefilmen At bestyrelsen beslutter at filmen må vises offentligt Bestyrelsen godkendte reklamefilmen. Tillæg til punkt 390e Indkøb af tv til lokalkontor. Bestyrelsen besluttede at godkende indkøb af tv til lokalkontoret for max kr. udgiften tages fra anlægsudgifter til lokalkontor Lokalkontor a - Status for etablering af lokalkontor Der har været afholdt 3 orienteringsmøder med afdelingerne om driften samt økonomien i lokalkontoret, herunder udlicitering af arbejder. Orienteringsmøderne blev afholdt den 21. og 30. oktober 2014 samt den 3. november På mødet den 21. oktober var afdeling 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 og 37 inviteret. På mødet den 30. oktober var afdeling 2, 3, 10, 12, 24, 27, 31, 34, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54 og 68 inviteret. På mødet den 3. november deltog afdeling 1, 8, 14, 23, 28, 33, 40, 41, 43, 44, 45, 52, 57 og 67 inviteret. DLA giver en kort status af processen og orienterer om feedback fra møderne. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen besluttede at afholde 2 møder for afdelingerne den 1. og 2. december 2014 kl , hvor der til sidst i møderne serveres smørrebrød. DLA indkalder til møderne. (Udenfor referat): Møderne er efterfølgende flyttet til den 2. og 3. december Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 18

19 b - Åbningsreception i lokalkontoret den 5. januar 2015 På mødet om markedsføring den 14. oktober 2014 besluttede bestyrelsen at det skulle besluttes på dette møde hvorledes åbningsreceptionen skal forløbe. Det er tidligere besluttet, at inviterer ansatte og afdelingsbestyrelser. Receptionen skal afholdes i beboerhuset Stadfeldtsvej nr. 2, da lokalkontoret ikke har den fornødne plads. KHM har undersøgt, hvad det koster at have en pølsevogn stående i nogle timer. VL har undersøgt om Parkcaféen kan tage opgaven og hvad det vil koste. At bestyrelsen drøfter åbningsreceptionen At bestyrelsen beslutter tidsrummet for receptionen At bestyrelsen beslutter forplejningen til receptionen Tilbud på leje af pølsevogn Bestyrelsen besluttede, at åbningsreceptionen skal afholdes mandag den 5. januar 2015 kl til I invitationen skal det fremgå at bestyrelsesformanden holder tale kl Forplejningen bliver kartoffelsalat med frikadeller og øl og vand. Administrationen sørger for det praktiske Bygherrerisiko Begrebet bygherrerisiko er en dækkende betegnelse over de risici en byggesag indebærer for en boligorganisation, når denne optræder som bygherre i forbindelse med sager om nybyggeri (herunder grundkøb og tilbygning) samt renoveringer af eksisterende byggeri. For en nærmere juridisk beskrivelse af hvad bygherrerisiko indebærer, henvises til omdelte notat om bygherrerisiko ved almene byggesager, bestilt af DAB s bestyrelse og udarbejdet af ekstern juridisk ekspert. Centralt for forståelsen af bygherrerisiko er, at det er boligorganisationen, der er bygherre, og som sådan har boligorganisationen (organisationsbestyrelsen), ansvaret for byggeriet/ renoveringen, og for at tilsikre, at der er passende kompetencer tilstede under byggeriets udførelse til at varetage sagen. I kort form dækker bygherrerisiko over følgende områder: - Der er en risiko for tab, når der bygges nyt eller renoveres i afdelingerne, - Der kan ske skade på eventuelle naboer, - Jordbundsforhold fundering udgør en risiko - Forurening af jord bortskaffelse mv. - Dækning af uforudsete omkostninger - Entreprenør konkurs - Vejrlig (tidsfristforlængelser) - Økonomiske overskridelser (ved projektmangler) - Asbest, PVC, metaller dyr bortskaffelse Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 19

20 - Tidens viden (byggeskik, rådgivningsskik mv.) (F.eks. flade tage i 60erne, betonbyg mv.) - Materialevalg - Kommunal afvisning skema A - Overskridelser på byggebudget - Opfølgning på fejl og mangler For Møllevænget & Storgaarden har der i de senere år været flere store sager, hvor boligforeningen har været udsat for betydelige bygherrerisici, hvor dispositionsfonden har måttet træde til med støtte til færdiggørelse og finansiering af sager. Især kan nævnes - Udlæg ved færddiggørelse af renoveringsprojekt i afdeling 56, Flyvervej, - Totalentreprenørs konkurs ved nybyggeri af afdeling 57, Spindervej - Afdeling 19, mankoen ved ombygning af erhvervslejemål til mandskabsbygning på Stadfeldtsvej. Generelt skal det anbefales, at renoveringer kun iværksættes efter nøje prioritering, og således at der anvendes ekstern lånehjemtagelse og / eller anvendelse af egen trækningsret til finansiering af sagerne. Der bør undgås anvendelse af totalentreprenør, og ved større sager kan ekstern bygherre rådgiver overvejes, af hensyn til ressource trækket i organisationen Det indstilles at bestyrelsen drøfter dagsordenspunktet og beslutter at tage emnet op til senere nærmere overvejelse. Juridisk notat foreslås således læst til et senere møde. Notat om bygherrerisiko eftersendes dette dagsordenspunkt til orientering. Bestyrelsen besluttede at tage punktet på et senere tidspunkt Bestyrelsesarbejdet i Møllevænget & Storgaarden a - Formandskabet i Møllevænget & Storgaarden På bestyrelsesmødet den 9. september besluttede bestyrelsen at der på dette møde skulle drøftes og besluttes om der skal være et formandskab i MS samt formandskabets kompetencer. At bestyrelsen drøfter og beslutter om der skal være et formandskab At bestyrelsen beslutter formandskabets kompetencer Bestyrelsen besluttede, at beslutningen om et formandskab overføres til den siddende bestyrelse efter det ordinære repræsentantskabsmøde i marts Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig nr. 009 side 20

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig 24.02.2015 nr. 002

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 11.06.2014 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 5. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 05.11.2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Referat af bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen den 28. maj 2015 kl. 18.00 i Lagunen, Gildbrovej 10 4. juni 2015 Bestyrelsen: Valgt af Valgt

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 168 den 23. april 2015 kl. 15.30. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere