Danmark får færre og stærkere universiteter og nye rammer for den forskningsmæssige betjening af offentlige myndigheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark får færre og stærkere universiteter og nye rammer for den forskningsmæssige betjening af offentlige myndigheder."

Transkript

1 Nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet Danmark får færre og stærkere universiteter og nye rammer for den forskningsmæssige betjening af offentlige myndigheder. Det nye danmarkskort er resultatet af en gennemgribende reform af universitets- og forskningsområdet, der giver stabilitet om universitetsstrukturen, og som kan fremtidssikre universiteterne og styrke dem i den globale konkurrence. De nuværende 25 forskningsinstitutioner reduceres til 11 institutioner. 97 pct. af aktiviteterne samles på syv universiteter. De resterende 3 pct. fordeler sig på fire mindre institutioner. 4. oktober 2006 Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Det nye danmarkskort for universiteter og forskningsinstitutioner er et led i regeringens indsats for forskning og uddannelse. Blandt målene er: at de offentlige forskningsbevillinger fra og med 2010 udgør 1 pct. af BNP at mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med, at færdiggørelsesalderen reduceres. De ambitiøse mål er formuleret i regeringens globaliseringsstrategi, Fremgang, fornyelse og tryghed, april 2006, og indgår i velfærdsaftalen, Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden, juni Til finansiering af indsatsen er der - sammen med partierne bag velfærdsaftalen (S, R og DF) - skabt en globaliseringspulje. Frem mod 2012 afsættes 10 mia. kr. til investeringer i fremtiden. Løftet indfases gradvist med 2 mia. kr. om året frem til 2010 og 1 mia. kr. i 2011 og Regeringen finder, at det er en forudsætning for at nå målene med øget kvalitet, at der skabes institutionelle strukturer på universitets- og forskningsområdet, som understøtter den internationale konkurrencedygtighed.

2 Den offentlig forskning skal knyttes tæt til uddannelsen af højtuddannede, universiteterne skal have en styrke og faglig profil, så de kan konkurrere med de bedste universiteter i udlandet, og der skal skabes det tættest mulige samspil mellem universiteter og samfund, blandt andet gennem inddragelse af sektorforskningens erfaringer med en tæt erhvervskontakt. Regeringen besluttede med baggrund i arbejdet i Globaliseringsrådet at igangsætte en proces, som i løbet af en kort årrække integrerer sektorforskningen i universiteterne. Samtidig skulle mulighederne for fusioner mellem universiteter undersøges, så der kunne udformes et samlet bud på et fremtidssikret danmarkskort for universiteter og forskning. Det danmarkskort, der nu foreligger, er et resultat af de seneste måneders konstruktive dialog herom med universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes bestyrelser. De enkelte institutioner har gennemført et grundigt arbejde med at analysere og dokumentere fusionspotentialerne og har derved skabt et solidt fagligt fundament for udformningen af danmarkskortet. Hver enkelt fusion skønnes at medføre faglige synergieffekter i form af styrket international forskningsgennemslagskraft, mere uddannelse, øget omfang af erhvervssamarbejde og innovation, øget evne til at tiltrække internationale forskningsmidler, herunder EU-midler, og styrket myndighedsbetjening. Danmarkskortet Danmark får tre store universiteter og fire mellemstore universiteter, idet spørgsmålet om Danmarks Pædagogiske Universitet beror på resultatet af det igangværende udvalgsarbejde. Sektorforskningen integreres i de nye universiteter som fakulteter, institutter eller faglige enheder. På de universiteter, hvor fusionerne medfører betydelige ændringer af profil og opgavesammensætning, udpeges nye bestyrelser, og på flere universiteter etableres der som resultat af fusionerne nye direktionskonstruktioner. Tre forskningsinstitutioner reorganiseres som et resultat af de faglige kortlægninger. I 2009 gennemføres en evaluering af de 11 forskningsinstitutioner med henblik på at vurdere de opnåede resultater. Tre store universiteter De tre store universiteter er: det nye Københavns Universitet, det nye Aarhus Universitet og det nye Danmarks Tekniske Universitet, jf. tabel 1. De tre universiteter får hver deres klare profil. 2

3 Tabel 1. De tre store universiteter Nyt universitet Københavns Universitet Aarhus Universitet Danmarks Tekniske Universitet Fusionspartnere Københavns Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Aarhus Universitet Handelshøjskolen i Århus Danmarks Jordbrugsforskning Danmarks Miljøundersøgelser Danmarks Tekniske Universitet Forskningscenter Risø Danmarks Fødevareforskning Danmarks Rumcenter Danmarks Fiskeriundersøgelser Danmarks Transportforskning Omsætning Medarbejdere 1 (Mio. kr.) 1 I alt Heraf VIP Antal studerende Bach. 2 Kand. 2 Ph.d I alt Andel af total (pct.) Kilde: FL05, bilag om sektorforskningsinstitutioner, Globaliseringsrådet (omsætning), Rektorkollegiets nøgletal 2005, SEDIRK nøgletal 2005 (medarbejdere (årsværk)), Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase (bachelor og kandidat), Dansk Center for Forskningsanalyse (ph.d.). Note: Under kandidater hører også de udelte kandidatuddannelser. Sidefag og supplering indgår ikke. 1) 2005-tal, 2) 2004-tal, 3) 2003-tal. Det nye Københavns Universitet Det nye Københavns Universitet vil være en fusion mellem Københavns Universitet, Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet er højt estimerede og nogle af Danmarks ældste universiteter, fra henholdsvis 1858 og Fusionen skriver dermed historie. De to universiteters forsknings- og uddannelsesområder har ændret sig i takt med samfunds- og erhvervsudviklingen. Fusionen er et udtryk for, at de to universiteter vurderer, at en fusion med Københavns Universitet vil være den bedste garanti for forskning og uddannelse af fremragende kvalitet samt stærke internationale forsknings- og uddannelsessamarbejder. Det nye Københavns Universitet samler de største kemiske og biologiske miljøer i Danmark. Visionen er at blive et internationalt kraftcenter for forskning og uddannelse i det levende - plante-, dyre- og menneskelivet med særligt fokus på forebyggelse og helbredelse af sygdomme. Med denne vision placerer universitetet sig også centralt på fødevareområdet. Der er samtidig lagt op til et tæt samarbejde med Statens Serum Institut, der har farmaceutisk og bioteknologisk produktionsekspertise, erfaring med kommerciel nyttiggørelse af forskningsresultater samt internationalt førende 3

4 forskere, der er tilknyttet forskellige universiteter og forskerskoler under Københavns Universitet. Det er endvidere målet at blive førende inden for fødevarer, ulandenes fødevareforsyning, udviklingsøkonomi og forvaltning af naturressourcer. Universitetet sigter hermed efter at styrke sin position som rådgiver i relation til den danske udviklingsbistand. Med fusionen bliver Københavns Universitet et mere erhvervsrettet universitet, som kan bidrage til at sikre Danmark en konkurrencefordel på det bioteknologiske og farmaceutiske område. Det kan bidrage til, at Medicon Valley med 12 universiteter, 26 hospitaler og mere end 300 større eller mindre lægemiddel- og biotekvirksomheder i Øresundsregionen bliver endnu mere attraktiv for udenlandske forskere og virksomheder. Det nye universitet får en samlet stab på ca medarbejdere, ca studerende, heraf ph.d.-studerende og blandt disse ca. 350 inden for universitetets nye styrkeområder. Det nye Aarhus Universitet Det nye Aarhus Universitet vil være en fusion mellem Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser. Det nye Aarhus Universitet favner bredt og er fagligt stærkt funderet med en profil inden for områder som videnskaberne om det levende, nanovidenskab, it, erhvervs- og samfundsudvikling samt kultur og kommunikation, hvortil kommer de nye kompetencer inden for jordbrug, miljø og det merkantile område. Inden for det samlede fødevareområde får Aarhus Universitet spydspidsmiljøer på naturressource- og miljøområdet, idet universitetets stærke natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter suppleres af nye kompetencer inden for jordbrug og miljø. Handelshøjskolen i Århus er et lille universitet med en international anerkendt profil samt en veletableret og stærk tilknytning til erhvervslivet regionalt og nationalt. Institutionens beslutning om at indgå i det nye Aarhus Universitet er udtryk for en yderligere styrkelse af universitetets profil og kompetencer med henblik på den globale konkurrence. Med Handelshøjskolens fusion med Aarhus Universitet og to sektorforskningsinstitutioner får Danmark et universitet, hvor virksomhedsledelse som fagområde kan befrugte forskning, uddannelser og myndighedsbetjening over en bred kam. Universitetets mål er at være blandt verdens 100 bedste universiteter inden for den grundlæggende forskning. Universitetet får en samlet stab på ca. 4

5 5.600 medarbejdere og ca studerende, herunder omkring 980 ph.d.- studerende. Det nye Danmarks Tekniske Universitet Det nye Danmarks Tekniske Universitet fremstår som en fusion mellem Danmarks Tekniske Universitet og fem sektorforskningsinstitutioner: Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Rumcenter og Danmarks TransportForskning. Visionen for det nye Danmarks Tekniske Universitets er at blive et internationalt førende universitet for udvikling, udveksling og nyttiggørelse af forskningsbaseret teknologi baseret på spidskompetencer i teknologi, naturvidenskab, videnskaberne om det levende og samfundsvidenskab. Universitetet får med fusionen nye styrkeområder inden for fødevareforskning, bæredygtig energi, fiskeri, rumfart og transport. På fødevareområdet får universitetet kernekompetencer inden for de løsningsog produktionstekniske områder, ligesom områderne fødevaresikkerhed, ernæring og diagnostik vil blive styrket ved fusionen. Dannelsen af det nye Danmarks Tekniske Universitet vil desuden samle kompetencer inden for forskningsmæssig betjening af offentlige myndigheder. Myndighedsbetjeningen vil opnå et ledelsesmæssigt fokus, der skaber grundlag for en høj effektivitet. Der vil være et stort potentiale for at opnå en yderligere styrkelse af universitetets innovationsmiljø, der i dag fremstår som det stærkeste i Danmark. Universitetet får en samlet medarbejderstab på ca personer og omkring studerende. Fødevareområdet Danmarkskortet indebærer, at tre centrale fødevareforskningsinstitutioner, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Fødevareforskning, fusionerer med henholdsvis Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. De tre institutioner udgjorde kernen i det forslag om en samling af forskningsressourcerne på fødevareområdet, som fremlagdes af et udvalg i november 2005 (Børsting-udvalget). Institutionernes kortlægning af fødevareområdet og ministeriernes arbejde har vist, at placeringen af de tre institutioner på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet er den løsning, som 5

6 samlet har de største potentialer i forhold til forskning, uddannelse og myndighedsbetjening. Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole prioriterer som følge af universitetets udvikling gennem de sidste 30 år koblingen mellem fødevarer og sundhed ved en fusion med Københavns Universitet og Danmarks Farmaceutiske Universitet. Danmarks JordbrugsForskning prioriterer med en integration på Aarhus Universitet et fagligt miljø med fokus på det primære landbrug og miljøet, herunder vandmiljøet. Danmarks Fødevareforsknings fokus er overvejende på myndighedsbetjeningen. Danmarks Tekniske Universitet bliver med fem indfusionerede sektorforskningsinstitutioner fagligt stærk på dette område. Forskning på jordbrugs-, fødevare- og ernæringsområdet på 10 forskningsinstitutioner samles på tre universiteter. Samtidig sikres det, at fødevareområdets relationer til beslægtede forsknings- og uddannelsesområder kan udvikle sig. Med integrationen af de tre institutioner i Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet skabes samtidig tre stærke universiteter, der dækker hvert deres led i værdikæden på jordbrugs-, fødevare- og ernæringsområdet: Fra jord-til-bord til sundhed og livsstil. For at skabe en optimal koordination af de tre universiteters aktiviteter på jordbrugs-, fødevare- og ernæringsområdet nedsættes et nationalt fødevareforum, Det Nationale Fødevareforum. Det Nationale Fødevareforum skal fungere som én indgang til det samlede danske jordbrugs-, fødevare- og ernæringsområde for staten, offentlige myndigheder, private industri- og fødevarevirksomheder, konsulenter, organisationer samt internationale aktører. Det Nationale Fødevareforum skal beskæftige sig med fødevareområdet, men samtidig inddrage andre faglige vinkler gennem de tre universiteters øvrige styrkepositioner og afgiver årligt en beretning. Der henvises til særskilt bilag om forummets opgaver. Fire mellemstore universiteter Danmarkskortet har fire mellemstore universiteter, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter og Handelshøjskolen i København, jf. tabel 2. 6

7 Tabel 2. De fire mellemstore universiteter Nyt universitet Fusionspartnere Omsætning Syddansk Universitet Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Aalborg Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitetscenter Handelshøjskolen i København Statens Byggeforskningsinstitut Medarbejdere 1 (Mio. kr.) 1 I alt Heraf VIP Antal studerende Bach. 2 Kand. 2 Ph.d Roskilde Universitetscenter Handelshøjskolen i København I alt Andel af total (pct.) Kilde: FL05, bilag om sektorforskningsinstitutioner, Globaliseringsrådet (omsætning), Rektorkollegiets nøgletal 2005, SEDIRK nøgletal 2005 (medarbejdere (årsværk)),undervisningsministeriets nøgletalsdatabase (bachelor og kandidat), Dansk Center for Forskningsanalyse (ph.d.). Note: Under kandidater hører også de udelte kandidatuddannelser. Sidefag og supplering indgår ikke. 1) 2005-tal, 2) 2004-tal, 3) 2003-tal Det nye Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed fusioneres med Syddansk Universitet. Syddansk Universitets nye folkesundhedsområde får status som et nationalt institut for folkesundhed. Der etableres et forpligtende samarbejde mellem Københavns Universitet og Det Nationale Institut for Folkesundhed samt et netværk om folkesundhedsforskning og -uddannelse for at sikre en langsigtet samordning af danske folkesundhedsressourcer. Ved integration af Statens Institut for Folkesundhed styrkes universitetets folkesundhedsvidenskabelige forskning og undervisning. Institutionernes fælles forskningsinteresser kan give basis for større fælles satsninger med national og international gennemslagskraft inden for såvel forskning som undervisning. Odense Universitetshospital vil også spille en central rolle. Syddansk Universitet bliver et nationalt kraftcenter på forebyggelsesområdet og kommer til at spille en central rolle i rådgivningen af staten, regioner og kommuner på dette område. Det nye Aalborg Universitet Statens Byggeforskningsinstitut fusioneres med Aalborg Universitet. Det styrker universitetets kompetencer inden for by- og boligforskningsområdet og gør det til Danmarks stærkeste miljø på dette område. Der skabes et videncenter for det byggede miljø med kompetencer inden for teknik, samfundsfag, erhverv og kultur. Visionen er at opbygge et Danish Center of Excellence for the Built Environment, som vil være førende inden for forskning, uddannelse, myndighedsrådgivning, erhvervssamarbejde og formidling på sit felt. Samtidig giver universitetet tilstedeværelse både i Jylland og i hovedstadsområdet 7

8 mulighed for at tilbyde tværfaglige kombinationsuddannelser begge steder og bred adgang til at rekruttere højt kvalificerede medarbejdere. En analyse af lokaliseringen af Statens Byggeforskningsinstitut peger på, at der vil være flere ulemper end fordele ved at flytte institutionen til Aalborg. Roskilde Universitetscenter Roskilde Universitetscenter videreføres uændret. Det er universitetets vision at være et alternativ til de øvrige universiteter og et regionalt kraftcenter for Region Sjælland med en væsentlig international orientering. Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i København vil i det nye universitetsbillede opretholde sin nuværende profil. Universitetet vil koncentreres om ledelse og sætte fokus på den særlige opgave at understøtte de øvrige universiteter i Østdanmark med uddannelse og forskning i ledelse og virksomhedsøkonomi. Et lille universitet IT-Universitetet er fortsat Danmarks mindste universitet, jf. tabel 3. Tabel 3. IT-Universitetet Universitet Omsætning Medarbejdere (Mio. kr.) 1 I alt Heraf VIP Antal studerende Kand. 2 Ph.d. 3 IT-Universitetet Andel af total (pct.) 0,7 0,7 0,7 2 1 Kilde: FL05, bilag om sektorforskningsinstitutioner, Globaliseringsrådet (omsætning), Rektorkollegiets nøgletal 2005, SEDIRK nøgletal 2005 (medarbejdere (årsværk)),undervisningsministeriets nøgletalsdatabase (bachelor og kandidat), egen indberetning (ph.d.). Note: Under kandidater hører også de udelte kandidatuddannelser. Sidefag og supplering indgår ikke. 1) 2005-tal, 2) 2004-tal, ITU udbyder ikke bacheloruddannelser, 3) 2003-tal. IT-Universitetet IT-Universitetet videreføres som et enkeltstående universitet. Universitetets vision er at tiltrække et stort antal dygtige studerende og give dem en forskningsbaseret uddannelse samt langtidsholdbare og efterspurgte kompetencer. IT-Universitetet har ønsket at undersøge mulighederne for at finde en international samarbejdspartner. Regeringen opfordrer IT-Universitetet til at gå videre med disse undersøgelser, som ligger i tråd med regeringens bestræbelser på at åbne universiteternes virksomhed mod omverdenen. Tre nationale forskningsinstitutioner Den faglige kortlægning har vist, at der er behov for særlige løsninger for tre sektorforskningsinstitutioner. Den peger på, at der ligger et betydeligt potentiale i systematisk, strategisk samarbejde baseret på forpligtende, bilaterale samarbejdsaftaler med fagligt brede universiteter. Det skyldes disse institutioners særlige faglige profiler, status i forskningssystemet og samarbejdsrelationer til universiteterne. 8

9 På tilsvarende vis har sektorforskningsinstitutionerne Statens Serum Institut og Forsvarets Forskningstjeneste ikke været inddraget i fusionsprocessen på grund af den særlige karakter af disse institutioners opgaver. De tre institutioner, jf. tabel 4 og 5, reorganiseres med nye navne og nye bestyrelser af begrænset størrelse for at sikre arbejdsdygtighed. Bestyrelserne sammensættes, så de afspejler institutionernes netværksbaserede karakter og tætte samarbejde med universiteterne. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Den faglige kortlægning har vist, at Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) har myndighedsopgaver af særlig karakter, herunder på råstofområdet samt til i relation til søsterinstitutioner i andre lande. Institutionen er det største samlede forskningsmiljø på det geologiske område, ligesom den med sine opgaver i Grønland har stor betydning for Rigsfællesskabet, blandt andet i relation til kontinentalsokkelprojektet. For at varetage disse hensyn og understrege institutionens særlige status fastholdes institutionen som en statsinstitution og reorganiseres med et nyt navn: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (NGU). For samtidig at realisere de ønskede forskningssynergier med universiteterne indgår De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (NGU) formaliseret samarbejde med de geologiske institutter på både Københavns Universitet og Aarhus Universitet og danner Geocenter Danmark. Herved udvides det nuværende Geocenter København-samarbejde mellem Københavns Universitet og GEUS med Aarhus Universitet. Tabel 4. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Institution De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (NGU) Omsætning Medarbejdere (Mio. kr.) I alt Heraf VIP Andel af total (pct.) 1,3 1,2 0,8 Kilde: FL05, bilag om sektorforskningsinstitutioner, Globaliseringsrådet (omsætning), SEDIRK nøgletal 2005 (medarbejdere (årsværk)). Formålet med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (NGU) er at opbygge og anvende viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af de geologiske naturværdier og råstoffer i Danmark og Grønland. Der skal udpeges en ny bestyrelse med 9-11 medlemmer med deltagelse af de tætteste universitetssamarbejdspartnere. Københavns Universitet udpeger to medlemmer og Aarhus Universitet et medlem. 9

10 Miljøministeren fremsætter særskilt lov om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (NGU) i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Det Nationale Center for Socialforskning (NCS) Både Arbejdsmiljøinstituttet og Socialforskningsinstituttet er dominerende inden for deres felt i Danmark og har forsknings- og uddannelsessamarbejde med miljøer på størstedelen af universiteterne. De to institutioner omdannes til henholdsvis Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Det Nationale Center for Socialforskning (NCS) med den væsentlige opgave at virke som centrale elementer i deres respektive netværk. Tabel 5. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Center for Socialforskning Institution Omsætning Medarbejdere (Mio. kr.) I alt Heraf VIP Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Det Nationale Center for Socialforskning (NCS) I alt Andel af total (pct.) 1,2 1,1 1,0 Kilde: FL05, bilag om sektorforskningsinstitutioner, Globaliseringsrådet (omsætning), SEDIRK nøgletal 2005 (medarbejdere (årsværk)). Der etableres nye bestyrelser med 9-11 medlemmer. Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet udpeger hver et bestyrelsesmedlem til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet udpeger hver et bestyrelsesmedlem til Det Nationale Center for Socialforskning (NCS). Af den del af de to institutioners basismidler, som indgår i opgørelsen af 1 pct.-målsætningen for offentlig forskning, konverteres et beløb til programmidler. I udgangspunktet er der tale om 10 pct. af de pågældende basismidler. Programmidlerne konkurrenceudsættes fra 2008 efter principperne i forskningsrådsloven. Beløbets størrelse fastlægges i årene herefter på baggrund af en kvalitetsvurdering af de to institutioner, som foretages af Det Strategiske Forskningsråd i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Det Nationale Center for Socialforskning (NCS) vedbliver at fungere inden for sektorforskningslovens rammer. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik 10

11 Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ) 1 varetager patientbehandling og forskning vedrørende små grupper med synshandicap og genetiske sygdomme, herunder stofskiftesygdommen PKU, samt myndighedsberedskab. Regeringens beslutning indebærer, at KISØ integreres i Region Hovedstaden og lokaliseres i tilknytning til Glostrup Hospital. Der pågår forhandlinger med Region Hovedstaden herom. Målet er blandt andet at gøre KISØ til en del af Københavns Universitetshospital, hvorved de faglige synergier med hensyn til forskning og uddannelse realiseres. Aftalen med Region Hovedstaden forventes indgået i november Herefter vil der blive taget stilling til, om KISØ skal løftes ud af sektorforskningsloven. Socialministeriet har fortsat ansvaret for bevillingerne. Fusionstidspunkt Universitetsbestyrelsernes har udtrykt ønske om, at de besluttede fusioner gennemføres hurtigst muligt. På den baggrund påregnes universitetsfusioner og integration af sektorforskningsinstitutioner i universiteter at træde i kraft 1. januar 2007, idet 2007 vil være et overgangsår. En fusion af Danmarks Pædagogiske Universitet 2 med et universitet påregnes gennemført pr. 1. januar 2008 med udgangspunkt i resultatet af det igangværende udvalgsarbejde. Evaluering Der gennemføres i efter nærmere drøftelse i universitetsforligskredsen en evaluering af det nye danmarkskort med henblik på at gøre status over de opnåede resultater. 1 Omsætning: 43 mio. kr., medarbejdere i alt: 88 årsværk, heraf 19 VIP-årsværk 2 Omsætning: 291 mio. kr., medarbejdere i alt: 416 årsværk, heraf 226 VIP-årsværk, antal studerende: kand., 102 ph.d.-studerende. 11

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Globaliseringsrådet sætter fornyet fokus på universiteterne Den danske regerings globaliseringsråd

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

HVORDAN SIKRES KVALITET OG INTEGRITET I UNIVERSITETERNES MYNDIGHEDSBETJENING?

HVORDAN SIKRES KVALITET OG INTEGRITET I UNIVERSITETERNES MYNDIGHEDSBETJENING? HVORDAN SIKRES KVALITET OG INTEGRITET I ERNES MYNDIGHEDSBETJENING? PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN MYNDIGHEDSBETJENINGEN HVORHEN EFTER FUSIONERNE? Aalborg Universitet: Aarhus Universitet: Danmarks Tekniske

Læs mere

Aarhus Universitet 2007

Aarhus Universitet 2007 Aarhus Universitet 2007 Hotte emner ved årsskiftet Aarhus Universitet efter 1.1.2007 Strategi for Aarhus Universitet Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen Tre superuniversiteter Nyt universitet Københavns

Læs mere

Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K. Kære Helge Sander

Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K. Kære Helge Sander Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K 1. april 2006 Kære Helge Sander Tak for din henvendelse til bestyrelsen på Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc C. Analyse af arbejdsdelingen/grænsefladerne mellem DMU og den miljøforskning der foregår ved andre sektorforskningsinstitutioner,

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 166 Offentligt Notat Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Formål

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Kommercialisering af Forskningsresultater

Kommercialisering af Forskningsresultater Kommercialisering af Forskningsresultater Statistik 005 Forsknings- og Innovationsstyrelsen September 00 Indhold [ Indledning 7 Sammenfatning 8 Indberettede opfindelser 0 Patentansøgninger Udstedte patenter

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 28. oktober 2010 Aftale om fordeling

Læs mere

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Velkommen Tema: Hvordan bliver de danske universiteter blandt verdens bedste både indenfor forskning og de højere uddannelser? Program for dagen:

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 64 O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./. Hermed

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, 5. november 2008

Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, 5. november 2008 Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, 5. november 2008 Partierne bekræfter aftalen om udmøntning af globaliseringspuljens midler til forskning og udvikling fra 2. november

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005. KVL juni 2005 Åbent marked for ph.d.-kurser Aftale mellem alle fakulteter i den danske universitetsverden Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Læs mere

Direkte finansiering af dansk forskning

Direkte finansiering af dansk forskning Direkte finansiering af dansk forskning 2 3 Indhold Forord Forord 3 Offentlig investering i forskning balancen mellem direkte og konkurrenceudsatte forskningsmidler 4 International sammenligning: Direkte

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Dansk fødevareforskning - et fundament for fremtidig vækst

Dansk fødevareforskning - et fundament for fremtidig vækst Ole Linnet Juul et fundament for fremtidig Branchedirektør Ole Linnet Juul DI Fødevarer Væksten skal tilbage Udviklingen i BNP Mia. kr., kædede 2005-priser, sæsonkorrigeret Mia kr. 1650 Mia kr. 1650 1600

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Internationalisering af universitetsuddannelserne

Internationalisering af universitetsuddannelserne Internationalisering af universitetsuddannelserne ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 5 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om beskæftigelse for nyuddannede

Læs mere

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Lyngby, den 30. november 2001 NS-J.Nr. 01-145 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Kvalitet og samspil i forskningen

Kvalitet og samspil i forskningen Reform af forskningsrådssystemet: Kvalitet og samspil i forskningen Øget konkurrence Styrket ledelse Bedre koordination Oktober 2002 Regeringen TRYKT UDGAVE: ISBN 87-91258-39-1 WEB UDGAVE: ISBN 87-91258-40-5

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde BM november 2007

AARHUS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde BM november 2007 AARHUS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde BM 7-2007 8. november 2007 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Aarhus Universitets bestyrelse 8. november 2007 2 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24.

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning FFL2002s bevillinger og budgetoverslag for forskning og udvikling 2002-05 Peter S. Mortensen Carina Sponholtz Notat 2001/7 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 5. november 2009 Aftale om fordeling

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget, Christiansborg 1240 København K.

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening

FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening Fokus for den strategiske forskning FORSK2020-indspil skal være fokuseret på: Væsentlige samfundsmæssige

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Notat Oversigt over fordeling af frie og strategiske midler fordelt på finanslovskonti I det følgende er de frie og de

Læs mere

EKTORS SOMMERTALE øauditorierne 17. juni 2009

EKTORS SOMMERTALE øauditorierne 17. juni 2009 EKTORS SOMMERTALE øauditorierne 17. juni 2009 UNIVERSITE Et travlt forårssemester 3 store tværgående aktiviteter har præget debatten Universitetsevalueringen Forligspartierne bag Universitetsloven - fusionerne

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Danish National Institute and School of Public Health

Danish National Institute and School of Public Health j.nr. 0.2.3.2. 2. april 2006/fkj Bilag 2006/1/2c Idé notat om Danish National Institute and School of Public Health Dette idénotat foreslår, at danske Public Health miljøer i sektorforskningen og i universiteterne

Læs mere