Nyheder og vejledning til version 2015.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder og vejledning til version 2015.A"

Transkript

1 27. juni 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten Samspil sikrer kvaliteten Faglighed Skat Nova giver dig Generelt vedrørende Skat Nova Indlæsning af kunder som du har arbejdet med i Skat Nova Hvordan kommer man fra Classic Magnus Skat 2014 til Skat Nova 2015? Personfradrag og den fri bevægelighed for personer, arbejdskraft og kapital Nyheder/ændringer i versionerne til Nyheder/ændringer i version 2015.A Skat Nova Ændring af beskatning af sikkerhedsstillelse i virksomhedsordningen Opsparing af overskud og bagatelgrænsen i virksomhedsordningen Et par rettelser i import fra Skattemappen (R75) En rettelse vedrørende negativ aktieskat, når der også er negativ virksomhedsskat Skat Professionel Nova Et par rettelser Funktionsstatus version 2015.A Skat Nova Skat Professionel Nova Værdipapir Nova Support og installation Brug UserReport Program installation

2 1 Indledning Skat Nova 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten Skat Nova er et program, der styrer processen i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelser og personlige regnskaber. En let tilgang til opgaverne og løbende kvalitetssikring sparer tid og sikrer samtidig en høj kvalitet af skatteberegningen, selvangivelsen og det personlige regnskab. 1.2 Samspil sikrer kvaliteten Skat Nova er opbygget efter en intuitiv arbejdsgang, der guider brugeren hele vejen gennem udarbejdelsen af skatteberegningen. Programmet er integreret med Årsafslutning og SKAT. Således kan der overføres driftsøkonomiske regnskabstal fra virksomhedens regnskab til virksomhedsordningen. Ligeledes er der mulighed for at hente R75 data fra SKAT og aflevere selvangivelsen elektronisk. Den intuitive arbejdsgang og automatiserede processer minimerer risikoen for fejl og sikrer effektivitet i arbejdsprocessen yderligere. 1.3 Faglighed Skat Nova sikrer kvaliteten af den faglige opdatering af din skatteberegning i henhold til gældende skattelovgivningen og god revisorskik. 1.4 Skat Nova giver dig Professionel skatteberegning Skabeloner til forskellige regnskabsopstillinger og formål Personligt regnskab med opdaterede revisionserklæringer, notemanager med fleksible og faste noteskabeloner Integration med SKAT Integration til Årsafslutning - 2 -

3 Skat Nova er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket gør udarbejdelsen af skatteberegningen effektiv og sikker

4 2 Generelt vedrørende Skat Nova Indlæsning af kunder som du har arbejdet med i Skat Nova 2014 Vi kan kalde det at årsrulle kundens data fra 2014 til Denne årsrulning sker ved at vælge Åbn kunde fra sidste år. Og udvælge kundefilen fra Skat Nova 2014: Kundes stamdata, navn, adresse, cpr-nummer, ejendomme osv. overføres uændret, mens de aktuelle indkomster fra 2014 flyttes fra dette års tal i 2014 til sidste års tal i Herefter kan man arbejde videre med indtastning, import fra Skattemappen (R75 dog først fra foråret 2016) og hvad man ellers måtte ønske

5 2.2 Hvordan kommer man fra Classic Magnus Skat 2014 til Skat Nova 2015? Hvis man har udarbejdet selvangivelse og årsopgørelse eller personligt regnskab i Classic Magnus Skat 2014 og gerne vil arbejde med tilsvarende i Skat Nova 2015, så skal man igennem to steps. Første step er at konvertere data fra Classic Magnus Skat 2014 til Skat Nova Læs evt. vejledningen hertil. Denne konvertering er en 1-til-1 konvertering hvor i princippet alt overføres. Der er dog visse ting der ikke håndteres automatisk. Vejledningen indeholder et afsnit, der beskriver nogle handlinger som man bør gå igennem efter konverteringen. Data gemmes i Skat Nova Disse data kan naturligvis benyttes til udarbejdelse af selvangivelse og årsopgørelse eller personligt regnskab i Skat Nova 2014, men hvis formålet blot er at komme videre til Skat Nova 2015, kan man blot springe videre til næste step. Andet step er at indlæse de gemte data fra Skat Nova 2014 i Skat Nova 2015 vi kan kalde det at årsrulle kundens data fra 2014 til Denne årsrulning sker ved at åbne 2014-filen i Skat Nova 2015, se vejledning hertil ovenfor. Herved dannes data til Skat Nova Kundes stamdata, navn, adresse, cpr-nummer, ejendomme osv. overføres uændret, mens de aktuelle indkomster fra 2014 flyttes fra dette års tal i 2014 til sidste års tal i Herefter kan man arbejde videre med indtastning, import fra Skattemappen (R75 dog først fra foråret 2016) og hvad man ellers måtte ønske. NB: Man kan ikke konvertere data fra Classic Magnus Skat 2015 til Skat Nova

6 Ændring vedrørende specifikation af kapitalindkomst og aktieindkomst I forhold til Skat Nova 2014 har vi ændret måden hvorpå man kan specificere selvangivelsesfelterne til kapitalindkomst, fradrag i kapitalindkomst og aktieindkomst. Man kan ikke længere blot anføre en række beløb med tilhørende tekst. Man tvinges nu til at anføre fra hvilken kilde den pågældende indkomst stammer: Er det fra aktier, investeringsbeviser, bankgæld osv. Ved dobbeltklik på kilden kommer man videre til billedet til indtastning af indkomster fra den pågældende kilde. Dette vil opleves som en forandring, når man arbejder i selvangivelse og årsopgørelse, mens det fungerer uændret ved udarbejdelse af personligt regnskab. Denne ændring af programmet gør, at data gemmes i samme skærmbillede i programmet, uanset om man benytter selvangivelse og årsopgørelse, eller man benytter personligt regnskab. Derfor kan man nu frit skifte mellem selvangivelse og årsopgørelse og personligt regnskab uden tab af data. Ved import af data fra eksterne kilder, herunder fra Skattemappen (R75), skal data samme sted hen uafhængigt af dette valg. Der er således flere fordele ved den ændrede løsning

7 2.3 Personfradrag og den fri bevægelighed for personer, arbejdskraft og kapital Af styresignal SKM SKAT fremgår bl.a. følgende: Den danske regering modtog den 26. april 2013 en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. Det fremgår heraf, at det efter Kommissionens opfattelse er i strid med den fri bevægelighed for personer, arbejdstagere og kapital, når personer der er hjemmehørende i Danmark, der har modtaget indkomst i en anden EU-medlemsstat eller EØS-stat, mister en forholdsmæssig del af deres personfradrag, fordi dette beregningsteknisk bliver henført til den udenlandske indkomst ved lempelsesberegningen. Det er Kommissionens opfattelse, at det danske personfradrag må anses for en begunstigelse af personlig og/eller familiemæssig karakter, da det sikrer den skattepligtige et indkomstskattefrit eksistensminimum, og at sådanne begunstigelser efter EU-Domstolens praksis ikke må fortabes som følge af indkomst fra en anden medlemsstat, med mindre de personlige og familiemæssige forhold er taget i betragtning ved beskatningen i denne stat. Regeringen har underrettet Kommissionen om, at man kan tilslutte sig dens synspunkter. På den baggrund ændres beregningsmetoderne for lempelse Det følger heraf, at skatteberegningen ændres således at fradrag af lempelse for udenlandsk indkomst, skal ske før skatteværdien af personfradraget fratrækkes. Denne beregningsmæssige ændring er implementeret i Skat Nova. Stadig et forbehold Ændringen har givet anledning til forskellige overvejelser herunder hvordan beregningsrækkefølgen skal være, når den skattepligtige ikke er skattepligtig til Danmark i hele indkomståret. Vi er i dialog med SKAT angående dette og afventer nærmere specifikation vedrørende beregningen for delårsskattepligtige. Indtil videre er vi desværre nødt til at tage forbehold for beregningernes korrekthed for denne persongruppe. SKAT vil automatisk, også for tidligere indkomstår, sørge for at korrigere de berørte personers årsopgørelser

8 3 Nyheder/ændringer i versionerne til På vores downloads-sider kan du fortsat finde information om de ændringer, der blev foretaget i programmets foregående versioner: Se desuden vores support-sider for yderligere info om programmerne:

9 4 Nyheder/ændringer i version 2015.A 4.1 Skat Nova Skat Nova Ændring af beskatning af sikkerhedsstillelse i virksomhedsordningen Som følge af SKM SKAT og lov nr. 652 af den 8. juni 2016, har vi foretaget en række ændringer af beskatning af sikkerhedsstillelse i virksomhedsordningen. SKM SKAT blev udsendt som en konsekvens af Skatterådets bindende svar i SKM SR, hvori Skatterådet ikke fandt, at ordlyden af virksomhedsskattelovens 10, stk. 6 som vedtaget ved lov nr. 992 af den 16/9 2014, er tilstrækkelig til at udgøre en selvstændig beskatningshjemmel. Praksis efter SKM SKAT er, at beløb jf. virksomhedsskattelovens 10, stk. 6 skal anses som en hævning i hæverækkefølgen, jf. virksomhedsskattelovens 5. Lov nr. 652 af den 8. juni 2016 indeholder bl.a. en teknisk justering justering af reglerne om sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen. Justeringen træder i kraft den 1. juli 2016, men den skattepligtig kan dog vælge, at ændringerne skal finde anvendelse fra den 11. juni Foruden en præcisering af, at en eventuel beskatning af sikkerhedsstillelse skal betragtes som en hævning i hæverækkefølgen, jf. virksomhedsskattelovens 5, følger det også af præciseringen, at sikkerhedsstillelse, der beskattes efter den nye bestemmelse i virksomhedsskattelovens 4b, stk. 1, skal fragå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget i efterfølgende år. I Skat Nova 2015.A har vi allerede implementeret muligheden for at vælge den beskatning jf. lov nr. 652 af den 8. juni Den skattemæssige forskel mellem de 2 metoder er udelukkende, at beskatningen efter de nye regler, vil medfører en reduktion af kapitalafkastgrundlaget i det efterfølgende indkomstår. Valget mellem de 2 beskatningsmetoder angives i Virksomhedsoversigten. Skat Nova 2015.A vil som udgangspunkt antage, at der skal ske beskatning som beskrevet i SKM SKAT, dvs. kapitalafkastgrundlaget vil ikke blive reduceret

10 Foruden valget af beskatningsmetode, er der også tilføjet et nyt felt under opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget primo Sikkerhedsstillelse sidste år. Ved indtastning i dette felt, vil kapitalafkastgrundlaget primo blive reduceret med beløbet Opsparing af overskud og bagatelgrænsen i virksomhedsordningen Det følger af virksomhedsskattelovens 11, stk. 4, at opsparing af årets overskud, jf. virksomhedsskattelovens 10, stk. 2 ikke er muligt, hvis indskudskontoen primo eller ultimo indkomståret er negativ. Som en undtagelse hertil gælder, jf. 3, stk. 6 i lov nr. 992 af den 16. september 2014, at opsparing af årets overskud kan finde sted, hvis den numeriske værdi af en negativ saldo på indskudskontoen såvel primo som ultimo indkomståret begge med tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014 ikke overstiger kr.. I Skat Nova 2015.A afhænger anvendelsen af bagatelgrænser af, om indkomståret 2015 er påbegyndt tidligere end den 11. juni Indkomståret 2015 er påbegyndt den 11. juni 2014 eller senere Hvis dette er tilfældet, skal brugeren angive, om bagatelgrænsen fandt anvendelse i indkomståret Det er en betingelse herfor, at skatteyderen har valgt beskatning i virksomhedsordningen i både 2014 og

11 Hvis bagatelgrænsen fandt anvendelse i indkomståret 2014, vil det på trods af en negativ indskudskonto være muligt at opspare årets overskud (i 2015), medmindre a) indskudskontoen i 2015 bliver negativ eller b) indskudskontoen i 2015 bliver mere negativ. Hvis bagatelgrænsen ikke fandt anvendelse i indkomståret 2014, f.eks. fordi sikkerhedsstillelsen udgjorde kr., vil det ikke være muligt at opsparer årets overskud i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen primo eller ultimo er negativ. Indkomståret 2015 er påbegyndt tidligere end den 11. juni 2014 Hvis dette er tilfældet, kan Skat Nova 2015.A selv beregne, om bagatelgrænsen finder anvendelse. Beregningen foretages på baggrund af den beregnede indskudskonto primo/ultimo og den indtastede værdi af sikkerhedsstillelsen den 10. juni Værdien af sikkerhedsstillelsen den 10. juni 2014 indtastes under oplysningerne om kapitalafkastgrundlaget Et par rettelser i import fra Skattemappen (R75) Barseldagpenge blev altid importeret til felt 250/rubrik 20 i Skat Nova. Dette er forkert, idet barseldagpenge, der er A-indkomst skal i felt 204/rubrik 16 mens barseldagpenge, der er B-indkomst skal i felt 229/rubrik 17. Dette er rettet En rettelse vedrørende negativ aktieskat, når der også er negativ virksomhedsskat Vi har rettet en fejl, der vedrører negativ aktieskat, når der også er negativ virksomhedsskat. I denne situation blev negativ aktieskat, der kan modregnes i år, i stedet fremført til modregning i efterfølgende indkomstår

12 4.2 Skat Professionel Nova Et par rettelser Fejl der er rettet og forbedringer: Kursregulering af prioritetsgæld ved låneindfrielse for person 1 vises også hos person 2 i kapitalforklaringen, dette er rettet Fortegnsfejl under gældsposter for negativ værdi af finansielle kontrakter er Vi henviser i øvrigt til vores FAQ på supportsiden, her er beskrivelse af de hyppigste manglende indtastninger som skal foretages for at få kapitalforklaringen til at stemme. Generelt kan programmet i forbindelse med personligt regnskab endnu ikke håndtere: Virksomhedsoplysninger o Udskrift af virksomhedsoplysninger for flere virksomheder i Årsafslutning Der er enkelte felter og indkomster der ikke overføres korrekt fra selvangivelsen til det personlige regnskab endnu. Ved anvendelse af den gamle kapitalforklaring i Årsafslutning vil der fortsat kunne opleves at der for at opdatere privatforbrugslisten skal åbnes for privatforbrugslisten i Skat Nova og overføres en ekstra gang fra Skat Nova til Årsafslutning. Der er ligeledes flere fejl i kapitalforklaringen som ikke bliver rettet. Derfor er det vigtigt at anvende kapitalforklaring 2 hvor fejl er rettet. Det grønne ark er ikke tilrettet med kendte fejl

13 5 Funktionsstatus version 2015.A 5.1 Skat Nova Personbeskatning Skatteberegningsprogrammet kan beregne dansk indkomstskat for personer. Herunder indkomstskat inkl. AM-bidrag, aktieskat og ejendomsværdiskat for enlige, samlevende, sambeskattede ægtefæller, personer under 18 år, ægtefæller, der ikke var samlevende ved indkomstårets udløb og par der er blevet gift i løbet af indkomståret. Danske indkomster og fradrag Udenlandske indkomster og fradrag Ejendomsværdiskat for ejendomme i Danmark og i udlandet Positiv og negativ aktieindkomst Virksomhed i Danmark og udland Gældssaneringsbeløb og fremførte underskud fra tidligere år Fremførsel af underskud til efterfølgende år Begrænset skattepligt Grænsegænger Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse Til- og fraflytning i løbet af indkomståret (PSL 14 stk. 1 og stk. 2) Import af data fra Skattemappen (R75). Forskudt regnskabsår (på 12 måneder) Personer omfattet af KSL 48E-F (forskerindkomst) CFC-Indkomst Sømandsindkomst og fradrag DIS-indkomst Elektronisk indberetning af selvangivelser til SKAT Dødsboer og beregning af skat for efterlevende ægtefælle i uskiftet bo Virksomhedsbeskatning Følgende områder håndteres: VSO, KAO, PSL 3 inddateringsmodeller for virksomhedstal Ikke specificerede KAO og VSO oplysninger Specificerede KAO og VSO oplysninger Overskudsdisponeringer optimering til topskat Samlet visning af hovedtal og KAO og VSO oplysninger Visning af oplysninger til selvangivelse Visning af oplysninger til selvangivelse for udenlandsk virksomhed samt indtastning af supplerende oplysninger Automatisk udfyldelse af selvangivelse for udenlandsk virksomhed Indtastning af ejendomsoplysninger til brug for VSO oplysninger Automatisk generering af regnskabsoplysninger fra detaljeret indtastning Indtastning af regnskabsoplysninger Forskellige metoder for reduktion af opsparet overskud ved delomdannelse

14 Følgende kan endnu ikke bruges i Virksomhedsbeskatning Simulering på tværs af ordninger 5.2 Skat Professionel Nova Årsskifte ved overførsel til Årsafslutning Har man i forvejen udarbejdet et personlig årsrapport i Årsafslutning for 2014 og ønsker at anvende samme personlige årsrapport i 2015 skal følgende foretages i Årsafslutning: 1. I programmet Årsafslutning åbnes sidste års kundefil (.bks) indeholdende det personlige regnskab. 2. I Årsafslutning i menupunktet Vis stamdata vælges Årsskifte. 3. Herefter defineres den kommende indkomstår: 4. Når det nye periode er oprettet, gemmes kundefilen under nyt navn

15 5. I Skat Nova under Basisoplysninger oprettes henvisning til den nye kundefil (.bks) hvor årsskiftet er foretaget: Herefter kan man overføre data til Årsafslutning via ikonet som hidtil

16 5.3 Værdipapir Nova Følgende kan bruges i forbindelse med værdipapirmodulet: Modulet håndterer aktier, obligationer og investeringsbeviser både danske og udenlandske Modulet håndterer papirerne på depotniveau. Ejerfordelingen af et givent papir styres på depotniveau. Validering på negative depotbeholdninger Modulet indeholder navne, ISIN-nr. og autokurser på danske papirer Modulet indeholder valutakurser R75 import af værdipapiroplysninger fra SKAT (køb, salg, udbytte og renter), herunder automatisk depotoprettelse ved import af nye papir via R75 Konvertering af aktier, obligationer og investeringsbevispapir fra Classic Magnus:Skat, herunder også handeler indtastet i Regnskabsmodulet i Classic Magnus:Skat Manuel oprettelse af depoter og værdipapirer Forside med samlet oversigt samt mulighed for visning af beholdning på tværs af papirer, depoter, personer og indkomstår brugeren kan selv vælge visningskriterier Envejsintegration til personligt regnskab og selvangivelse papir oprettet i værdipapirmodulet bliver automatisk overført til det personlige regnskab/selvangivelse Udskrift af udvidet note i det personlige regnskab Følgende kan endnu ikke bruges i forbindelse med værdipapirmodulet: Integration fra Classic Magnus:Værdipapir Avanceberegning Simulering og rådgivning om marginalbeskatning (inden indkomstårets udløb) og uudnyttede tab fra tidligere år Aktiesplit Integration til udland, dvs. programmet overfører ikke avancer, tab og udbytter mv. til den/de udenlandske selvangivelser Gennemsnitsberegning til det personlige regnskab Udskrift af udvidet note i det personlige regnskab viser ved handler i året ikke den korrekte kursregulering for afgang og for restbeholdningen i udskriften

17 6 Support og installation 6.1 Brug UserReport Fra programmets menu er der adgang til vores supportsider på nettet. Det er her du finder UserReport og Support-videoer. UserReport giver et overblik over de ønsker, som kunder har til forbedringer i programmet. Der fremgår en status på hver idé er den fx under overvejelse eller ved at blive implementeret. Du kan også selv oprette et ønske, og du kan like og kommentere på ønsker, som er fremsat af andre brugere. I userreport har du også mulighed for at gøre os opmærksom på en evt. fejl i programmet. 6.2 Program installation Vedrørende installation af programmet læs dokumentet SkatNovaSystemkravOgInstallation

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 6. april 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 31. maj 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2015.4

Nyheder og vejledning til version 2015.4 16. december 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 15. marts 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 2. september 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2014.C

Nyheder og vejledning til version 2014.C 22. februar 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 20. marts 2017 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 18. maj 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 20. november 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2014.B

Nyheder og vejledning til version 2014.B 16. december 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016.9 Indhold 1 til Skat Nova 2016.9... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Indberetning til SKAT... 4 2.1.1 Udskrift at indberetningsoverblik... 4 2.1.2 Indberetning af underholdsbidrag, børnebidrag,

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017 27. oktober 2017 Skat Nova 2017.1 Indhold 1 til Skat Nova 2017.1... 2 1.1 Første version, der kan beregne skat for 2018... 2 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 1.3 Aktivering af licens

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Skat Nova 2017.0 Indhold 1 til Skat Nova 2017.0... 3 1.1 Første version af Skat Nova 2017... 3 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Specifikationer...

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 27. oktober 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2015.8

Nyheder og vejledning til version 2015.8 2. maj 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2016.0

Nyheder og vejledning til version 2016.0 24. oktober 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Generelt: Autosave: Der autogemmes kun hvis kunden er oprettet med et kundenummer under basisoplysninger og er gemt første

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Indkomst: Personlig indkomst: Følgende felter med SK nr. 334, 215, 235, 835, 355, 356, 1025, 335. Konverteres ikke fra Classic

Læs mere

Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016

Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016 18. maj 2016 Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016 Indhold 1 Hvordan foretager jeg en overførsel til forskudsberegning?... 2 2 Hvad sker der ved en overførsel

Læs mere

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 22. februar 2016 Til alle brugere af DPR14 Opdatering af DPR14 til version 1.30 Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 Inden opdatering af Revisoft 2014: Bemærk, at alle kunder i Revisoft databasen

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 6. februar 2017 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 15. marts 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 2 Optimeret loadingstiden således programmet arbejder hurtigere ved indlæsning af filer... 2 Virksomheds regnskaber...

Læs mere

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheder... 3 Små rettelser af erklæringer... 3 Anvendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger... 4 Fejlrettelser i

Læs mere

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2016.4

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2016.4 Nyheder og vejledninger 30. maj 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet mulighed for tilvalg af vandmærke... 3 Tilføjet mulighed for at master brugeren kan styre stier og dato

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 10. februar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Generelt... 4 Ny forside... 4 Virksomheder... 6 Nye erklæringer opdateret til FSR standard... 6 Posttypeinddeling med undergrupper

Læs mere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Vejledning Værdipapir Nova

Vejledning Værdipapir Nova Vejledning 23. februar 2017 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 12. februar 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheds regnskaber:... 2 Særskilt egenkapitalopgørelse... 2 Særskilt typografi for virksomhedens CVR nr. i erklæringerne...

Læs mere

Magnus:Værdipapir Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Værdipapir Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Værdipapir 2015 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Værdipapir 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 3 1. Ny årsversion 3 2. Ændret håndtering af 19 papirer 3 3. Fleksible

Læs mere

Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova

Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova 5. maj 2016 Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova Indhold 1 Vigtig information til indtastning og afstemning af kapitalafkastgrundlag hvis

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 5. januar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Micro-opdatering... 3 Virksomhedsregnskaber... 6 Ny taksonomi (01-10-2016)... 6 Nye erklæringer... 7 Opdatering

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2014.7 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne virksomheder.

VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne virksomheder. VIRK09 Virksomhedsordning 2009 1 VIRK09 Virksomhedsordning 2009 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, november 2008. VIRK09 Virksomhedsordning 2009 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft.

REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A 8260 Viby J. Telefon 86 28 88 28 Telefax 86 28 88 01. Internet: www.revi-soft.dk E-mail: revi-soft@revi-soft. VIRK08 Virksomhedsordning 2008 1 VIRK08 Virksomhedsordning 2008 Copyright REVI-SOFT, november 2007. VIRK08 Virksomhedsordning 2008 anvendes til behandling af virksomhedsskatteloven for personligt drevne

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2014.2 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2015.5

Nyheder og vejledning til version 2015.5 3. februar 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 3 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 3 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 3 1.3 Faglighed... 3 1.4 Skat Nova giver dig... 3 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.2 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.5 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed som ligningsmæssige fradrag

Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed som ligningsmæssige fradrag 12. november 2015 Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed som ligningsmæssige fradrag Indhold 1 Indtastning af kontingent i virksomhed... 2 2 Forudsætninger for korrekt placering som ligningsmæssigt

Læs mere

Vejledning til import af kundedata fra Classic Magnus:Skat 2014

Vejledning til import af kundedata fra Classic Magnus:Skat 2014 16. oktober 2015 Vejledning til import af kundedata fra Classic Magnus:Skat 2014 Indhold 1 Import af data fra Classic Magnus:Skat... 2 2 Forudsætninger for import... 2 3 Hvordan gør du?... 3 3.1 Kundelisten

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2015.3

Nyheder og vejledning til version 2015.3 20. november 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2013.4 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser 16. oktober 2015 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser Indhold 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for elektronisk indberetning... 2 4 Hvordan

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.4 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Vejledning i flytning af private renter feltlåste felter

Vejledning i flytning af private renter feltlåste felter 2. februar 2017 Vejledning i flytning af private renter feltlåste felter Indhold 1 Flytte private renter til virksomhed og/eller ægtefælle... 2 2 Hvis du udarbejder selvangivelse og årsopgørelse... 3 2.1

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser. 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser. 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016 Indhold 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for elektronisk indberetning... 2 4 Hvordan gør du?... 3 5 Kan jeg indberette alt?...

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Vejledning i flytning af private renter feltlåste felter

Vejledning i flytning af private renter feltlåste felter 17. marts 2016 Vejledning i flytning af private renter feltlåste felter Indhold 1 Flytte private renter til virksomhed og/eller ægtefælle... 2 2 Når data fra R75 skal modifiseres... 3 3 Data til indberetning

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser

Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser 17. marts 2016 Vejledning i elektronisk indberetning af selvangivelser Indhold 1 Elektronisk indberetning af selvangivelser... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for elektronisk indberetning... 2 4 Hvordan

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen Rådhuspladsen 1 1001 København K CVR.nr.: 99 99 99 77 SPECIFIKATIONER 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Opgørelse af skattepligtigt resultat 2016 3. Specifikationer 2016 4. Opgørelser

Læs mere

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer:

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft ApS Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet: www.revisoft.dk CVR

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning version 2015.1 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning giver

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova 2016 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016 Indhold 1 Import af data fra SKATs R75-oplysninger... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for import... 3 3.1 Certifikater og Tilslutningsaftale med SKAT... 3 4 Hvordan gør du?...

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Vejledning til import fra Skattemappen (R75)

Vejledning til import fra Skattemappen (R75) 17. marts 2016 Vejledning til import fra Skattemappen (R75) Indhold 1 Import af data fra SKATs R75-oplysninger... 2 2 Formål... 2 3 Forudsætninger for import... 3 3.1 Certifikater og Tilslutningsaftale

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere