Automatik. Alarmstyring. Drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatik. Alarmstyring. Drift"

Transkript

1 Alarmstyring Filterovervågning Tryktabet over filtre og forfiltre kan overvåges ved hjælp af en filtervagt tilsluttet ventilationsaggregatets kontrolenhed. Hvis filtertryktabet overstiger den valgte værdi, lyder der en alarm. Overvågning af luftmængde For at sikre, at der hele tiden er luftstrøm gennem aggregatet, overvåges de målte værdier fra flowfølerne, og der lyder en flowalarm, hvis den målte værdi afviger fra den valgte referenceværdi med mere end det tilladte. Hvis ventilationsaggregatet ikke er udstyret med flowfølere, kan luftmængden stadig overvåges ved hjælp af en flowvagt. Disse afgiver en alarm, hvis luftmængden er mindre end den indstillede mængde for ventilatoren. Alarmen er blokeret, når ventilatoren er slukket. En flowvagt er standard i indblæsningen, hvis der er en elvarmeflade. Alarmen standser enheden. Brandbeskyttelsesfunktioner Aggregatet kan udstyres med funktioner til at forhindre spredning af brandgasser. Som standard standses aggregatet, og der lyder en alarm. Alternativt kan driftssignalet til én af eller begge ventilatorerne fortsætte. Frostbeskyttelse Varmefladen til opvarmning af vand er udstyret med frostbeskyttelse. Funktion: når aggregatet ikke er i drift, holdes vandtempe- - - en alarm. Frostbeskyttelsessensor er inkluderet. Beskyttelse mod termisk overbelastning Elektriske varmeflader er udstyret med indbygget termisk overbelastningsbeskyttelse. Som standard er varmefladen udstyret med en termostat, som afbryder strømmen, hvis eksempel når luftmængden er lav. Denne termostat nulstilles automatisk. Derudover er der en temperaturbegrænser, til beskyttelse i nødstilfælde, som afbryder strømmen til varmelegemer, før der opstår farlige overophedning for eksempel hvis ventilatoren standser. Denne termostat nulstil- men standser aggregatet. A-alarm. Drift I ControlMaster styres start og stop af ventilationsaggregatet, herunder valg af referenceværdier, fra kontrolenheden via den indbyggede kalenderfunktion (interne tidskanaler). Når aggregatet startes, åbner spjældene i indblæsnings- og udsugningssiden normalt først. Disse spjæld lukker efter en normal nedlukning og i tilfælde af strømsvigt. Under varmegenvinding starter indblæsningsventilatoren efter udsugningsventilatoren. Udvidet drift og forceret drift kan aktiveres via en timer, en trykknap eller en bevægelsesdetektor. hed eller skifte til lav hastighed, når aggregatet kører ved høj hastighed. ring. Timer høj hastighed hed eller skifte til høj hastighed, når aggregatet kører ved lav hastighed. Hvis begge timerindgange er aktive på samme tid, har høj hastighed første prioritet. ring Trykknap iht. timerfunktionen for høj eller lav hastighed. kontrolenhed, timer. Bevægelsesdetektor iht. timerfunktionen for høj eller lav hastighed. 55

2 Roterende varmeveksler I perioder, hvor der ikke er behov for opvarmning, vil varmeveksleren automatisk begynde at blæse sig selv ren. Den indbyggede rotationsmonitor aktiverer en alarm, hvis rotoren er stationær, når der er behov for opvarmning, eller under udluftning. Afrimning via en trykmonitor kan leveres som tilbehør. Afrimning starter, når tryktabet over varmeveksleren er steget til den valgte værdi på trykmonitoren. Under afrimning kører varmeveksleren ved min. hastighed. systemet ECONET kan nemt kombineres med aggregatets styreenhed. Overførsel af de nødvendige informationer til ControlMaster med Climatix 600 sker vi datakommunikation, men til Xenta bruges traditionelle indgange/udgange. Krydsveksler Sektionsopdelt afrimning Sektionsopdelt afrimning aktiveres ved udetemperaturer bypass-spjældet og derefter lukke recirkulationsspjældet i 15 minutter for at afrime sektion for sektion. Frostdannelse undgås ved at begrænse temperaturen i det effektivitet, dvs. ved at åbne bypass-spjældet progressivt. Væskekoblede flader Ved temperaturer under den værdi, der er indstillet i tem- ventilmotoren hen mod lukket position. Genvinding via blandesektion I ejendomme, hvor dette er acceptabelt, kan der benyttes luftblanding for at reducere energiforbruget. Fra ventilationsaggregatets styreenhed kan blandesektionen indstilles til at bruge returluft om natten eller som en del af reguleringssekvensen med en maksimumgrænse for CO2- niveauet. Blandesektionen kan placeres før eller efter varmefladen i reguleringssekvensen, afhængig af kravet om energibesparelser set i forhold til kravet om komfort. 56

3 Frekvensomformer Hastighedsregulering ved brug af en frekvensomformer er en miljøvenlig reguleringsmetode, som reducerer energiforbruget. Ved at regulere hastigheden nøjagtigt efter behovet kan energiforbruget reduceres med 50 % sammenlignet med gasregulering. I CAV-systemer bruges en frekvensomformer ofte til at holde luftmængden konstant uanset ændringer i tryktab, der for eksempel er opstået som følge af tilstoppede filtre. I dette tilfælde er strømregulering en velegnet mulighed. Frekvensomformerdrift med trykregulering anbefales til CAV-systemer. VAV-systemer bruger trykregulering, om nødvendigt med strømningskompensation for udsugningsluften for at opretholde balancen i systemet, hvis der er en ekstra udsugningsventilator. Frekvensomformeren er også et fremragende værktøj til at justere luftmængden og kan fjerne behovet for at udskifte remtræk for at ændre luftmængden. Dette kan dog have en vis negativ indflydelse på den optimale effektivitet. Driftstest En frekvensomformer i ControlMaster-konceptet monteres iht. gældende EMC-standarder. Omformerne er fabrikstestede, og de vigtigste parametre er indstillet og kontrolleret. Indbygget frekvensomformer Den omgivende temperatur for frekvensomformeren un- kvensomformere på udendørs aggregater mod kulde og varme kan disse indbygges i en klemkasse, EQEL. Alternativt skal frekvensomformerne monteres et andet sted i bygningen. Valg af frekvensomformer og motor Optimal effektivitet i drivsystemet opnås, når frekvensomformer, motor, transmis sion og ventilator er designet og optimeret til en fælles driftskurve. Ved denne type optimering opnås betydeligt bedre effektivitet end hvis alle komponentdele dimensioneres separat. Ved valg af motor og frekvensomformer ved hjælp af produktberegningsprogrammet ACON er motoren altid dimensioneret til hypersynkron drift. Tag hensyn til nedenstående ved dimensionering og valg af et system uden software-support. Afhængig af det ønskede system, CAV eller VAV, har Fläkt Woods udviklet en metode, hvor den korrekte SFP-værdi, SFPV eller SFPVAV, bruges ved dimensionering af remtræk, omformer og motor. Tekniske fordele De omfattende beskyttelsesfunktioner i omformeren inkluderer alt fra beskyttelse på komponentniveau til motoroverbelastningsbeskyttelse. Overvågning af styresignaler og overstrøm, overspænding, underspænding, termisk overbelastning, kortslutnings- og jordfejlsbeskyttelse er standardfunktioner, som øger sikkerheden og mindsker vedligeholdelsen. En blødstartfunktion, sammen med en frekvensomformer, reducerer slitagen på V-rem, kobling og ventilator. 57

4 større end motorens mærkestrøm. strømforsyningskrav. belastningskapacitet. Motorens termiske belastningskapacitet påvirker primært motoreffekten ved subsynkron drift under 50 Hz. I dette tilfælde bør motoren overdimensioneres iht. nedenstående diagram: K faktor 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,2 1,0 0,5 0,6 0,7 Motorhastighed / mærkehastighed 0,8 0,9 1,0 1,0 P/P N, M/M N 0,8 0,6 0,4 0,2 M/M N P/P N Frekvens (Hz) Motorens mærkehastighed P = Motorens ydeevne PN = Motorens mærkeeffekt M = Momentkapacitet MN = motorens nominelle moment Eksempel, subsynkron dimensionering af motor: Ventilatorhastighed ved aktuel luftmængde = rpm Nødvendig effekt ved rpm = 3,8 kw Motorens mærkehastighed = rpm Motorhastighed/mærkehastighed 2.500/2.900 = 0,86 Vælg den næste større standardmotor = 5,5 kw Nedenstående tabel kan bruges som tommelfingerregel for hypersynkron ventilatordrift: Som det fremgår af ovenstående diagram, falder motorens termiske belastningskapacitet, udtrykt som moment, for frekvenser over 50 Hz. Men fordi hastigheden øges med frekvensen, er motorens termiske belastningskapacitet, udtrykt som effekt, konstant for disse frekvenser. For frekvenser under 50 Hz falder momentkapaciteten igen, og dermed falder effektkapaciteten endnu hurtigere, fordi hastigheden samtidig falder. Der skal derfor tages særligt hensyn til dette, når motoren kører ved en subsynkron hastighed ved fuld effekt. For at kunne tage hensyn til dette, bruges K-faktoren til den subsynkrone dimensionering af motorer iht. omstående diagram. Subsynkron dimensionering er især relevant for ventilatorer med direkte drev. Maks. hastighed ved omformerdrift med bibeholdt effekt (50 Hz netfrekvens) motor str. 2-polet 4-polet 6-polet 8-polet ,800 2,500 1,700 1,250 (85Hz) (85Hz) (85Hz) (85Hz) 4,500 2,500 1,700 1,250 (77Hz) (85Hz) (85Hz) (85Hz) 3,600 2,500 1,700 1,250 (61Hz) (85Hz) (85Hz) (85Hz) Bemærk, at den specificerede maks. hastighed kun er gældende, hvis motorens/omformerens maks. strøm ikke overskrides. 58

5 Transformer For at kunne bruge integralmotorer og EC-motorer beregnet til 3x400 VAC i Norge, hvor denne spænding ikke findes, er det nødvendigt med en transformer, der omdanner 3x230 V til 3x400 V+N. Transformeren skal udstyres med primær beskyttelse. Denne beskyttelse består af en konventionel mikroafbryder i 230 V-strømforsyningen til transformeren for at beskytte den mod overbelastning. Fläkt Woods leverer ikke primære beskyttelse. Entreprenøren skal sørge for det nødvendige udstyr. Standarder Transformerne overholder følgende standarder og regulativer: 93/68/ EEC EN :1997 EN :1995, EN :1995 Indkapsling Som standard leveres transformeren i et hus af IP23- pla- Isolationstransformer Isolationstransformeren skal bruges på steder med indirekte jordet strømtilførsel. Transformeren danner et TN-system på sekundærsiden, hvilket betyder, at der ikke kræves nogen modifikation af den svenske konfiguration. Kommunikation Der findes mange kommunikationsmuligheder for ControlMaster: for tilslutning af tilbehør, tilslutning til overvågningssystemer eller tilslutning til internettet og mobiltelefontjenester. Basiskommunikation til ControlMaster En eq med indbygget styringsudstyr inkluderer altid en simpel webserver samt Modbus- og OPC-tilslutninger. Den indbyggede webserver viser de samme informationer, som er tilgængelige på den håndholdte terminal. Alt, hvad der kan ændres på den håndholdte terminal, kan også ændres via web-interfacet. Der kræves ingen speciel software for at bruge disse funktioner, blot en almindelig comput er med en webbrowser (f.eks. Internet Explorer). Webserveren kan tilsluttes et lokalt TCP/IP-standardnetværk, og derefter kan ventilationsaggregatet overvåges fra en hvilken som helst computer i det lokale netværk. Hvis der ikke er noget netværk, kan man enten montere et kabel mellem ventilationsaggregatet og computeren eller bruge et GSM-modem. Effekt Vægt Længde Bredde Højde kva (kg) (mm) (mm) (mm) Takket være den indbyggede TCP/IP-tilslutning er ControlMaster til eq klar til integration i et overvågningssystem via OPC. OPC er en åben industristandard, der forenkler integrationen af forskellige produkter i det samme system ved brug af en fælles interface. OPC-serveren installeres i overvågningscomputeren. Modbus-interfacet kan enten anvendes til tilslutning af et overvågningssystem eller til tilslutning af tilbehør (f.eks. en energimåler) til automatiksystemet. Der findes to forskellige tilslutningsmuligheder for Modbus: TCP/IP og RS-485. Hvis den interne tilslutning via RS-485 anvendes som master, og ventilationsaggregatets styreenhed samtidig fungerer som slave for et mastersystem, skal der også anvendes et kommunikationsmodul. 59

6 Protokoller Alt afhængig af den anvendte kontrolenhed kan automatiksystemet udstyres til kommunikation med følgende protokoller. De kommunikationsprotokoller, der kan bruges til ControlMaster og Climatix 600, er: BACnet ControlMaster med Climatix 600 kan udstyres med et kommunikationsmodul til integration i et BACnet-system. BACnet er en åben, global standard, specielt udviklet til bygningsautomation. Tilslutning sker via TCP/IP. LonWorks Kommunikation via LonWorks fås som tilbehør til både Climatix 600 og Xenta. Tilslutning til ControlMaster sker via FTT-10. eq er udstyret med automatisk overførsel af alle SNVT er, hvilket letter idriftsættelsen. LonWorks-billedet for eq har 64 SNVT er. Modbus RTU Modbus RTU er en åben, de-facto industristandard, der tilsluttes via RS 485. ControlMaster med Climatix 600 kan udstyres med et kommunikationsmodul til Modbus RTU, hvilket giver mulighed for tilslutning til et mastersystem, samtidig med at den integrerede Modbus-tilslutning bruges internt i aggregatet til tilslutning af tilbehør. Webserver med billeder Der findes en mere avanceret webapplikation til Climatix 600 med samme funktion som et konventionelt overvågningssystem, men til en betydeligt lavere pris. Udover websiderne indeholder dette modul også en mailklient, der kan sende alarmer fra ventilationsaggregatet som s. TCP/IP Direkte PC-tilslutning PC-tilslutning intranet/netværk INTERNET Håndcomputer med webbrowser PC-tilslutning via intranet/netværk med Internetforbindelse PC-tilslutning via modem Modem Modem PPP 60

7 Brandbeskyttelsesfunktioner FICO-128 er et velegnet valg til brand-/røgsystemer med mere end 2 brandspjæld. Funktion: Overvågning af brandspjæld og røgdetektorer. Brandspjældene motioneres mindst 1 gang om ugen. Under motioneringen er aggregatet blokeret. Ventilationsaggregatet standser ved en A-alarm. En B-alarm aktiveres, hvis der opstår fejl i udstyret. Kontrol- og overvågningsenhed for brand/røggas Enheden er indkapslet i en plastkappe med glasfront, kapslingsklasse IP66 med CE-mærke. : Funktion: Ventilationsaggregatet blokeres, når sumalarmen sendes til den tilsvarende klemrække i aggregatets elskab. Ventilationsaggregatet standser, når der udløses en alarm, men det er stadig muligt at sende driftssignaler til en af ventilatorerne eller begge ventilatorer. Multiboks FCBA-2 Multiboks FCBA-2 er beregnet til brug sammen med hovedenheden FICO-128. Den kan styre to spjæld og er monteret i aggregatet. : 61

8 Røgdetektor Røgdetektor til kanalmontering med en optisk funktion for tilslutning til kontrol- og overvågningsenheden. Indskudssektionen (venturirør) skal skæres til i den korrekte længde. : overvågningsenheden. Kontrolenhed FCMA-2 Kontrolenheden FCMA-2 kan styre røgdetektorer, brandtermostater og op til to brandspjæld. Under spjældmotioneringen, som finder sted mindst 1 gang om ugen, er ventilationsaggregatet standset. Brandalarm (A-alarm) standser enheden, og i tilfælde af funktionsfejl i udstyret udløses der en B-alarm. Forsyningsspænding 230 V. Kapslingsklasse IP54. Kontrolenhed til røgdetektorer, ABAV 230 Kontrolenheden er designet til at opfylde de krav, der stilles til pålidelig brandbeskyttelse sammen med vore røgdetektorer. Enheden har relækontakter til regulering af spjæld og ventilatorer. En brandalarm standser enheden. : 62

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

ECONET Væskekoblede flader

ECONET Væskekoblede flader ECONET Væskekoblede flader Indhold Side Sikkerhedsregler, advarsler 2 ECONET leveringsomfang 3 Montering og installation 6 ECONET -betjening og el-installationer 10 Vedligeholdelsesanvisninger 14 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

TOPP med krydsveksler Produktinformation

TOPP med krydsveksler Produktinformation INDHOLD: TOPP Modulaggregater TOPP med krydsveksler Produktinformation TOPP Modulaggregater Generel TOPP-serien er komplette luftbehandlingsaggregater med krydsveksler. Aggregaterne er udstyret med indbygget

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h COMFORT CT300/POLAR Produktbeskrivelse Med den mangeårige erfaring fra

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt)

Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt) 2 Pumpevalg: Generelle henvisninger Cirkulationspumper bør grundlæggende altid være specificeret således, at det indstillede udgangspunkt ligger i området med den bedste virkningsgrad på karakteristikken

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør Teknisk information HC Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse HCV og HCH 2 Styring 3 Målskitser 4 Ydelsesdata 5 Tilbehør 1 GENEREL

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101

Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101 www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 1.1 Formålet med betjeningsvejledningen 5 1.2 Dokument-

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere