Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com"

Transkript

1 Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51

2 Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen Tekniske data Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø P50/51 P50 P51 EN MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Website: 2 3

3 Tillykke med Deres nye Morsø pilleovn! Morsø, som er den største udbyder på det danske marked, har siden 1853 fremstillet brændeovne af den højeste kvalitet. Hvis De blot følger omstående instruktioner, er vi sikre på, at De også vil få nytte og glæde af Deres nye ovn i mange år. Side nr 1.0 Opstilling af Deres morsø pilleovn Før opstilling Placering, montering og installation Ovnens placering/afstandskrav Skorstenen Skorstensfejer Eksempel på skorstens installationer Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn Generelt Pilleovnens opbygning Træpiller Sikkerhedsanordninger Betjeningsdisplay og Betjeningstaster Betjening og programmering af deres pilleovn Funktioner og drift af deres ovn Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen Rengøring Beskrivelser af alarmer Information og problemer Garantibetingelser Ansvar Reservedele El diagram Tekniske data 38 Prøvningsattest - skal følge ovnen Den danske Brændeovnsbekendgørelse trådte ikraft den 1. januar I forbindelse med indførelsen af Brændeovnsbekendgørelsen er det et krav, at der med pillebrændeovnen følger en prøvningsattest, der er udstedt af det akkrediterede prøvningsinstitut, der har udført miljøafprøvningen på ovnen. Prøvningsattesten er vedlagt i ovnen og skal opbevares af ejeren og følge ovnen i ovnens levetid. Efter installation af pilleovnen og godkendelse af en skorstensfejer skal skorstensfejeren underskrive prøvningsattesten som dokumentation på, at ovnen opfylder miljøkravene i henhold til Brændeovnsbekendgørelsen. Ekstra tilbehør Til Morsø ovnene tilbydes et omfattende skorstens-, gulvplade- og tilbehørsprogram, der kan lette den daglige betjening og vedligeholdelse af Deres Morsø ovn. 1.0 Opstilling af Deres Morsø Ovn 1.1 Før opstilling I tilfælde af spørgsmål bedes du rette henvendelse til din Morsø-forhandler. Klargør det sted, hvor pilleovnen skal installeres i henhold til de lokale, de nationale og europæiske bestemmelser. En forkert installation eller en dårlig vedligeholdelse (som ikke er i overensstemmelse med det, der er beskrevet i denne vejledning) kan medføre skader på personer eller genstande. Hvis dette er tilfældet er Morsø fritaget for ethvert civilt eller strafretligt ansvar forbundet hermed. Før den elektriske pilleovn tilsluttes elnettet, skal skorstenssystemet tilsluttes Beskyttelsesgitteret, som sidder indvendigt i pillemagasinet, må aldrig fjernes. Der skal være tilstrækkelig udluftning i det rum, hvor pilleovnen skal installeres. Installationen, den elektriske tilslutning, funktionskontrollen og vedligeholdelsen skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale. 1.2 Placering, montering og installation Pilleovnens placering i beboelsesrummet er bestemmende for at kunne opvarme rummet ensartet. Før det besluttes, hvor pilleovnen skal opstilles, skal der tages højde for følgende: Forbrændingsluften må ikke komme fra en garage eller et rum uden ventilation eller udluftning, men skal komme fra et frit rum eller udefra. Det er forbudt at installere pilleovnen i et soveværelse, i et badeværelse eller et vådrum, og hvor der allerede er installeret et andet varmeapparat uden selvstændig lufttilstrømning (kamin, brændeovn, osv.). Det er forbudt at opstille ovnen i omgivelser med eksplosiv atmosfære. Det er bedst at installere pilleovnen i et stort og centralt beliggende rum i huset for at sikre en maksimal cirkulation af varmen. Strømtilslutningen skal forsynes med en jordforbindelse (hvis den medfølgende ledning ikke er tilstrækkelig lang til at nå stikkontakten, skal der benyttes en forlængerledning, som placeres langs gulvet). Pilleovnen skal placeres på et sted, hvor der er tilstrækkelig lufttilførsel til pilleforbrændingen (der skal være ca. 50m 3 /h luft til rådighed) i henhold til installationsbestemmelserne og i henhold til det pågældende lands gældende bestemmelser. Rumvolumen må ikke være under 30 m3. VIGTIGT! INSTALLATION OG MONTERINGEN AF PILLEOVNEN SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE 4 5

4 Rummet skal være: gjort klart, så der er passende forhold for driften af pilleovnen forsynet med et passende røggas skorstenssystem forsynet med en strømforsyning på 230V 50Hz (EN 73-23) forsynet med udvendig udluftning (minimumssektion på 100 cm ² ) forsynet med en CE-overensstemmende jordforbindelse. Pilleovnen skal tilsluttes en ENKEL aftrækskanal (skorsten) eller et vertikalt indvendigt eller udvendigt rør i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Røgen kommer fra forbrænding af træpiller, og hvis den kommer i berøring med vægge, kan den sode dem. Det er strengt forbudt at sætte et gitter for enden af skorstenen, da det vil kunne føre til dårlig funktion af pilleovnen. Der skal altid anvendes godkendte røgrør og -samlinger med passende tætningspakninger i silikone, som garanterer røgkanalernes tæthed. For tilslutningen i skorstenen må der ikke benyttes mere end 3 styk 90 -bøjninger, og de må ikke anvendes mere end 2-3 m vandret. 1.3 Ovnens placering/afstandskrav Kun når ovnen placeres op ad brandbart materiale, stilles der krav til afstand. Deres nye ovn kan placeres som angivet på godkendelsesskiltet på ovnens bagside, når væggene er udført i brændbart materiale. P50 Min. afstand til brandbart materiale: Opstilling Ovn type Afstand A Afstand B Afstand C Afstand foran ovn Normal Retvinklet Hjørnemontering Morsø P50/51 uisoleret røgrør Morsø P50/51 uisoleret røgrør 25 mm. 100 mm mm - - xxx mm. Af hensyn til varmecirkulation, rengøring og evt. indvendig rensning af ovn, anbefales afstand til murværk at være cm. Et lag tapet bliver normalt, når det er påsat murværk, betragtet som ikke-brændbart materiale. Møbleringsafstand Afstand til brandbart materiale foran ovnen er 650 mm. Med hensyn til møbleringsafstand skal afstand til brandbart materiale overholdes, men man bør dog vurdere, om møbler og andet vil blive udtørret af at stå tæt på ovnen. En pilleovn bliver varm under fyring. Der skal derfor udvises en fornøden forsigtighed, specielt i.f.m. børns kontakt med ovnen. På gulvet Sker opstillingen på brændbart gulv, skal de nationale og lokale bestemmelser overholdes med hensyn til størrelsen på et ikke brændbart underlag, der skal dække gulvet under ovnen. Man bør naturligvis sikre sig, at underlaget kan bære ovnens og evt. stålskorstenens vægt. 1.4 Skorstenen En moderne effektiv ovn stiller større krav til Deres skorsten. Lad derfor skorstensfejeren vurdere skorstenen. Skorstenens lysning skal følge de nationale og lokale bestemmelser. En for stor skorstenslysning bevirker, at der bruges for meget energi på at få opvarmet skorstenen til et acceptabelt træk. Er der tale om en muret skorsten med større lysning, skal der isætte en isolerende skorstensforing med den rigtige diameter. Herved opnås et forøget træk og tillige en bedre fyringsøkonomi. Der stilles ingen krav til nogen bestemt skorstenshøjde, men den skal være så høj, at trækforholdene er i orden og røgen ikke generer. Som hovedregel er trækforholdene tilfredsstillende, når skorstenen er 4 meter over ovnen og er ført mindst 80 cm over tagrygningen. Placeres skorstenen ved husets sider bør toppen af skorstenen aldrig være lavere end husets tagryg eller tagets højeste punkt. Morsø anbefaler et skorstenstræk på minimum 10 pa. 1.5 Skorstensfejer Det kan, som nævnt, være klogt at rådføre sig med den lokale skorstensfejer inden opstilling af ovnen. Under alle omstændigheder skal skorstensfejeren underrettes, når pilleovnen er opstillet. Skorstensfejeren foretager et check af installationen, og der aftales fejningsterminer. Hvis skorstenen ikke har været i brug i nogen tid, bør den undersøges for revnedannelser, fuglereder m.v., inden den igen tages i brug. P51 6 7

5 B-B (1 : 10) A-A (1 : 10) Rev. Revisions Sign.: Date: Title: Construction: RSV Montering til skorsten Released: Material: ERROR!:materiale Format: A3 Weight kg: 31.0 Scale: 1:5 Model no. Morsø P30 Itemno.: Drawingtype: Drawing no.: Location of file: U:\udv\Tegninger\Pilleovn\Morsø P30\Morsø P30 kofiguration 01A\070-MO-001A.sldasm This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company. B-B (1 : 10) A-A (1 : 10) Rev. Revisions Sign.: Date: Title: Construction: RSV Montering til skorsten Released: Material: ERROR!:materiale Format: A3 Weight kg: 31.0 Scale: 1:5 Model no. Morsø P30 Itemno.: Drawingtype: Drawing no.: Location of file: U:\udv\Tegninger\Pilleovn\Morsø P30\Morsø P30 kofiguration 01A\070-MO-001A.sldasm This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company. Eksempeler på skorstens installationer: Skorstens installation, Eksempel 1 Skorstens installation, Eksempel 2 Regnhætte Isoleret skorsten Regnhætte A B T-stykke til kondensvand B A Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk T-stykke til kondensvand A B Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk Date of print: P30-08 a B A Ved denne installationstype skal skorstenen være isoleret, da hele skorstenen er monteret udenfor beboelsen. Nederst på skorstenen er der monteret et T-stykke med indbygget inspektionsprop. Date of print: P30-08 a Denne installationstype kræver isoleret skorsten på den udvendige del af skorstenen. Indvendig kan der benyttes både isoleret og uisoleret skorsten. Vær dog opmærksom på afstand til brændbart materiale. Hvis der benyttes isoleret skorsten kan skorsten (og dermed ovn stilles tættere opad brændbar væg. I ovnens nederste del er der monteret et T-stykke med inspektionsprop. 8 9

6 B-B (1 : 10) A-A (1 : 10) Rev. Revisions Sign.: Date: Title: Construction: RSV Montering til skorsten Released: Material: ERROR!:materiale Format: A3 Weight kg: 31.0 Scale: 1:5 Model no. Morsø P30 Itemno.: Drawingtype: Drawing no.: Location of file: U:\udv\Tegninger\Pilleovn\Morsø P30\Morsø P30 kofiguration 01A\070-MO-001A.sldasm This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company. Rev. Revisions Sign.: Date: Title: Construction: RSV Released: Material: ERROR!:materiale Format: Weight kg: 31.0 Scale: Model no. Itemno.: Drawingtype: Drawing no.: Location of file: U:\udv\Tegninger\Pilleovn\Morsø P30\Morsø P30 kofiguration 01A\070-MO-001A.sldasm This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company. Skorstens installation, Eksempel 3 Skorstens installation, Eksempel 4 Isoleret skorsten Regnhætte Isoleret skorsten Maks. 2-3 m Ikke isoleret rør H > 4 mt 3-5% hældning T-stykke til kondensvand T-stykke til kondensvand T-stykke til kondensvand A B B A Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk H > 1,5 mt B-B (1 : 10) A B T-stykke til kondensvand B A Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk Date of print: P30-08 a Denne installationstype har ikke behov for en isoleret skorsten til det stykke, som befinder sig indvendigt i boligen. Til det udvendige stykke er det påbudt at benytte et isoleret rør. På nederst del af røgkanalen indvendigt i boligen er der monteret et T-stykke med inspektionsprop Date of print: A-A (1 : 10) Montering til skorsten Morsø P30 A3 1:5 P30-08 a Denne installationstype har ikke behov for en isoleret skorsten til det stykke, som befinder sig indvendigt i boligen. Til det udvendige stykke er det påbudt at benytte et isoleret rør. På underdelen af røgkanalen indvendigt i boligen er der monteret et T-stykke med inspektionsprop, men også udenfor er der monteret et andet T-stykke, således at strækningen kan inspiceres. Det frarådes at installere en 90 bøjning som første stykke, da asken på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for pilleovnens træk

7 B-B (1 : 10) A-A (1 : 10) Rev. Revisions Sign.: Date: Title: Construction: RSV Montering til skorsten Released: Material: ERROR!:materiale Format: A3 Weight kg: 31.0 Scale: 1:5 Model no. Morsø P30 Itemno.: Drawingtype: Drawing no.: Location of file: U:\udv\Tegninger\Pilleovn\Morsø P30\Morsø P30 kofiguration 01A\070-MO-001A.sldasm This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company. C:\Working\070-MO-005A.SLDASM Skorstens installation, Eksempel 5 Dækplade Regnhætte 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn 2.1 Generelt Pilleovnen skal installeres i et tørt miljø. Da den er styret af et elektronisk printkort, er forbrændingen fuldstændig automatisk og kontrolleret. Printkortet regulerer optændingsfaserne, 5 effekt trin, nedslukning og garanterer således en sikker funktion. Størstedelen af den aske, som skabes under forbrændingen af piller falder via brændskålen, som anvendes til forbrændingen, ned i askeskuffen. Kontrollér i alle tilfælde dagligt brændskålen, da ikke alle piller har høj standard og kan derfor efterlade rester, som er vanskelige at fjerne. Glasset er forsynet med et særlig rudeskyl til selvrengøring af det. Det kan dog ikke undgås, at der dannes en let grålig patina på glasset efter nogle timers funktion. 2.2 Pilleovnens opbygning. 45 bøjning T-stykke til kondensvand A B Pillesnegl 2. Gløderør 3. Brændskål 4. Røggaskanal 5. Varmeveksler i Bvarme- bestandigt stål 6. Pillemargasin 7. Røgvender 8. Røggas aftræksrør Date of print: P30-08 a B A Det frarådes at installere en 90 bøjning, da aske på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for ovnens træk B Denne installationstype har ikke behov for en isoleret skorsten, da en del af røgkanalen er monteret indvendigt i boligen og den anden del indvendigt i en allerede eksisterende skorsten. Husk kun at anvende godkendt foringsrør. I ovnens underste del er der monteret et T-stykke med inspektionsprop. Det frarådes at installere en 90 bøjning som første stykke, da asken på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for pilleovnens træk. Bemærk her brugen af 2 styk 45 -bøjninger, således at det sikres, at asken falder ned i T-stykket med inspektionsprop. Date of print: Rev. På ovenstående tegning ses de indvendige dele i en pilleovn. Efter at have fyldt magasinet (7) Title: påfyldes træpiller via pillesneglen (1) i brændskålen (3). Tændingen sker ved hjælp af gløderøret (2), som opvarmer Material: luften, Weight kg: Model no. Drawingtype: Location of file: Revisions Målskitse Dimension Drawing Morsø P50 This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any 12 13

8 2.3 Træpiller Træpiller er fremstillet af savsmuld og træspåner. Materialet må ikke indeholde stoffer som f.eks. lim, lak eller syntetiske stoffer. Træet udsættes under fremstillingen for et højt tryk og presses gennem en hullet matrice. Takket være det høje tryk, opvarmes savsmuldet og aktiverer træets naturlige bindemidler. Træpillerne beholder således deres form uden at tilføje bindemidler. Træpillernes brændværdi varierer efter typen af træ og kan overstige det naturlige træs brændværdi med halvanden til to gange. De cylinderformede træpiller har en diameter på 6 mm. og en variabel længde på mellem 10 og 30 mm. Massefylden for træpiller er ca. 650 kg/m³ Følg omhyggeligt vedligeholdelsesprogrammet. Sluk ikke pilleovnen ved at afbryde den fra elnettet. Brug altid P3 Rengør ikke pilleovnen, før den og asken er helt afkølet. Pilleovnen må kun forsynes med kvalitetspiller med en diameter på 6 mm, som beskrevet i det respektive kapitel. Pilleovnen fungerer ikke med almindeligt træ. Pilleovnen må ikke benyttes som forbrændingsanlæg. På grund af det lave vandindhold (8-10 %) har de et højt energiindhold. Træpiller skal i alle tilfælde transporteres og opbevares tørt. Ved kontakt med fugt svulmer de op og bliver ubrugelige. De vigtigste europæiske kvalifikationscertificeringer for træpiller er DIN og Ö-norm M7135. De garanterer at følgende overholdes: Længde mm. Diameter 6 mm. Vægtfylde 650 kg/m³ Brændværdi 4.9 KWh/kg Restfugtighed 6-10 % Askeindhold under 1.5 % 2.4 Sikkerhedsanordninger Pilleovnen er forsynet med de mest moderne sikkerhedssystemer, således at der i tilfælde af fejl i en af de enkelte dele eller ved fejl i røggasaftrækket ikke kan ske skader på ovnen eller beboelsesrummet. I alle tilfælde vil pillerne øjeblikkeligt holde op med at falde ned, hvis der opstår et problem, og slukningen aktiveres. Den tilhørende alarm vil blive vist på displayet. Der findes yderligere detaljer herom i kapitlet tilegnet alarmer. Åbn aldrig lågen, når pilleovnen er i funktion. BRANDFARE!!! Pilleovnen må ikke anvendes med åben låge eller med beskadiget glas. BRANDFARE!!! Under pilleovnens funktion sker der en kraftig opvarmning af overfladerne, glasset, håndtaget og rørene. Berør derfor kun disse dele under funktionen med passende beskyttelsesanordninger. Tænd ikke pilleovnen uden først at have udført det daglige eftersyn, som beskrevet i kapitlet VEDLIGEHOLDELSE i denne brugervejledning. Læg aldrig tøj til tørre på pilleovnen. Eventuelle tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand BRANDFARE!!! 14 15

9 2.5 Betjeningsdisplay og betjeningstaster 10:35 20 C P-1 Drift Timer 4. På displayet vises skriften MINUTTER UR og det nuværende tidspunkt: Indstil minutterne med tasterne 4 eller 5 og bekræft med tast 6 5. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til hovedmenuen Menu 02 SET TID Indstilling af timer Med timeren kan pilleovnens tænding og slukning programmeres for hver dag i ugen med op til fire uafhængige tidsintervaller. (PROGRAM 1, PROGRAM 2, PROGRAM 3 og PROGRAM 4) Eksempel med 2 ufhængige tidsintevaller: Betjeningstast 1-2: Betjeningstast 3: Betjeningstast 4: Betjeningstast 5: Betjeningstast 6: Betjeningstast 7: Ur Effekttrin Rumtemperatur Hæve og sænke varmeeffekt (eks. trin1-trin2-...trin5-trin1-...) Tænd og sluk Temperatur sænkning Temperatur forøgelse Multifunktionstast Multifunktionstast For at få adgang til denne menu skal nedenstående procedure følges: 1. Hold tasten 4 trykket ind i 3 sekunder. Skriften MENU 01: SET UR vises. 2. Tryk tasten 4 en gang: Displayet viser MENU 02 SET TID 3. Tryk på tasten 6 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. De linier, som vises på displayet, svarer hver til et program. 10:35 START Hvis denne sorte streg på displayet nedenfor ur symbolet ikke er tændt, er timeren ikke aktiv. 2.6 Betjening og programmering af deres pilleovn Pilleovnen er forsynet med forskellige funktioner, som er tilgængelige i de enkelte programmeringsmenuer. Nogle af dissse menuer er tilgængelige for brugeren, andre er beskyttet af password, og er kun tilgængelige for teknisk service personale. Menuerne er følgende: Menu 01 SET UR Menu 02 SET TID Menu 03 VALG SPROG Menu 04 SE INDSTILLINGER Menu 05 STATUS OVN Menu 06 TIMER I DRIFT Menu 07 BANK DATA (passwordbeskyttet) Menu 08 RESET TIMER (passwordbeskyttet) Menu 09 TILPAS PROGRAM (passwordbeskyttet) Menu 10 VALG FORMEL (passwordbeskyttet) Beskrivelse af program linier: Beskrivelse Indstillelige værdier START PROG-1 Fra OFF til 23:50 i 10 minutters interval STOP PROG-1 Fra OFF til 23:50 i 10 minutters interval DAG PROG-1 Mellem On/Off for dagene 1 til 7 (mandag til søndag) POWER PROG-1 Fra 1 til 5 TEMP RUM PROG-2 Fra 7 til MAn (MAn betyder at føleren sættes ud af funktion) START PROG-2 Fra OFF til 23:50 i 10 minutters interval STOP PROG-2 Fra OFF til 23:50 i 10 minutters inerval DAG PROG-2 Mellem On/Off for dagene fra 1 til 7 (mandag til søndag) POWER PROG-2 Fra 1 til 5 TEMP RUM PROG-2 Fra 7 til MAn (MAn betyder at føleren sættes ud af funktion) START PROG Denne parameter viser tidspunktet for tænding Menu 01 SET UR Indstilling af ur STOP PROG Denne parameter viser tidspunktet for slukning (det skal være mindst 60 minutter fra start). For at indstille uret skal følgende gøres: DAG PROG Med denne parameter besluttes det, på hvilke dage det ønskes 1. Hold tasten 4 trykket ned i 3 sekunder. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. Bekræft med at programmet er aktivt. For at indstille denne parameter skal tasten 6. neden stående procedure følges: Indstil ved hjælp af tast 5 den øn- 2. På displayet vises skriften 1-7 samt ugedagen eller ved fravalgt timer OFF fravalgt dag. skede dag (dagene er 1, 2, osv.) og vælg med tast 4 værdien ON Indstil den aktuelle dag med tasterne 4 eller 5 eller vælg OFF Fravalgt dag hvis timer skal OFF: Hvis der vælges OFF, vil den indstillede programmering ikke være inaktiv og bekræft med tasten 6. blive aktiveret på den i forvejen ønskede dag. Hvis der vælges ON vil 3. På displayet vises skriften TIMER UR og det nuværende tidspunkt: Indstil time tallet med programmeringen være aktiv, på den valgte dag. tasterne 4 eller 5 og bekræft med tast 6 POWER PROG Denne parameter angiver effekttrinnet som ovnen vil starte på. 16 SET TEMP PROG Denne parameter angiver den ønskede rumtemperatur. 17

10 Eksempel på programeret drift med 2 ufhængige tidsintevaller: Lad os antage, at vi ønsker at tænde ovnen kl.06:00 og slukke kl.08:30 (PROGRAM 1) og den ønskede rumtemperatur skal være 21 C med et ønsket effekttrin på 4. Ved at skaffe sig adgang til MENU 02 som under punkt MENU 02 SET TID vises dette skærmbillede: OFF 4 TORSDAG Torsdag tændes pilleovnen ikke 06:00 START Indstil det ønskede starttidspunkt for PROGRAM 1 ved hjælp af tasterne 4 eller 5. Tryk på tasten 6 for at bekræfte og fortsætte til næste programlinie OFF 5 FREDAG Fredag tændes pilleovnen ikke Tryk på tasten 7 i tilfælde af fejl for at gå en programlinje tilbage 08:30 STOP Indstil det ønskede stoptidspunkt for PROGRAM 1 ved hjælp af tasterne 4 eller 5. Tryk på tasten 6 for at bekræfte og fortsætte til næste programlinie OFF 6 LØRDAG Lørdag tændes pilleovnen ikke Nu skal det besluttes, på hvilke dage det ønskes, at de ovenfor udførte programmeringer skalvære aktive. Lad os antage, at PROGRAM 1 er aktiv mandag og onsdag, mens det er inaktiv alle øvrige dage. De programmeringer, der skal udføres er følgende: OFF 7 SØNDAG Søndag tændes pilleovnen ikke ON 1 MANDAG OFF 2 TIRSDAG ON 3 ONSDAG Indstil med tasten 5 den dag, hvor PROGRAM 1 skal være aktiv (i dette tilfælde mandag). Indstil nu med tasten 4 værdien ON/OFF som bestemmer aktiveringen eller deaktiveringen af PROGRAM 1 ( i dette tilfælde ON, dvs tændt programmering). Kort sagt, pilleovnen tændes mandag kl 6.00 og slukkes kl 8.30 Tirsdag tændes pilleovnen ikke Onsdag tændes pilleovnen kl 6.00 og slukkes kl 8.30 Bekræft med tast 6 for at gå til næste program linje Nu skal effekttrinnet for PROGRAM 1 vælges P - 4 POWER 23 C SET TAMB Indstil det ønskede effekttrin for PROGRAM 1 ved hjælp af tasterne 4 eller 5. I dette tilfælde trin 4. Tryk på tasten 6 for at bekræfte og fortsætte til næste programlinie Nu skal den ønskede rum temperatur vælges uafhængig af den før valgte temperatur under manuel drift. Så snart denne temperatur er nået, vil ovnen gå over i MODUL eller ECO STOP, hvis klimakomfort er aktiveret. Vælg den ønskede temperatur for PROGRAM 1 med tasterne 4 eller 5 og bekræft med

11 Nu er PROGRAM 1 udført. Udfør samme programmering for PROGRAM 2 (og evt PROGRAM 3 og PROGRAM 4) med andre parametervædier. Ønsker man ikke at benytte de øvrige PROGRAMMER kontrollerer at alle dage står i OFF under DAG PROG-2, DAG PROG-3 og DAG PROG-4 og forlad menuen ved at trykke to gange på tasten 3. VIGTIGT! NÅR TIMER FUNKTIONEN BENYTTES, SKAL DU REGELMÆSSIG SIKRE DIG, AT BRÆND- SKÅLEN ER REN, SÅ DEN AUTOMATISK TÆNDING OG FORBRÆNDING VIRKER KOR- REKT Menu 03 VALG SPROG Valg af sprog For at instille sprog skal følgende udføres: 1. Hold tasten 4 trykket ned i 3 sekunder. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 2. Tryk tasten 4 to gange: Displayet viser MENU 03: VALG SPROG 3. Tryk på tasten 6 for at få adgang: Displayet viser det valgte sprog. 4. Vælg med tasterne 4 og 5 det ønskede sprog, bekræft med tryk på tasten 6. (Danish = Dansk) 5. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til hovedmenuen. De tilgængelige sprog kan variere efter typen af FirmWare udgave. Menu 04 SE INDSTILLINGER Indstillinger I denne menu kan de parameterværdier, som er indstillet i printkortet, kontrolleres. Denne menu benyttes, når service teknikeren skal finde ud af, hvilke parametre, der er indstillet i pilleovnen for dermed at foretage ændringer til forbedring af pilleovnens funktion. For at få adgang til denne menu skal nedenstående procedure følges: 1. Hold tasten 4 trykket ned i 3 sekunder. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 2. Tryk tasten 4 tre gange: Displayet viser MENU 04: SE INDSTIL. 3. Tryk på tasten 6 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. 4. Gennemløb ved hjælp af tasten 6 for at vise de indstillede parametre. 5. Blad frem til sidste parameter for automatisk at vende tilbage til MENU 04: SE INDSTIL. 6. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til hovedmenuen. Menu 05 STATUS Drift status I denne menu kan den optimale indstilling af pilleovnens vigtigste parametre samt nogle værdier, som kendetegner den optimale funktion af ovnen kontrolleres. For at få adgang til menuen skal følgende procedure udføres. 1. Hold tasten 4 trykket ned i 3 sekunder. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 2. Tryk tasten 4 fire gange: Displayet viser MENU 05: STATUS OVN 3. Tryk på tasten 6 for at få adgang: Displayet viser detønskede skærmbillede. 4. Bekræft med tasten 6 for at vende tilbage til MENU 05: STATUS OVN. Denne menu kan benyttes, hvis der skal rekvireres support via telefon og teknikeren skal finde ud af, hvad der evt. er i vejen med pilleovnen. 5. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til hovedmenuen. Menu 06 TIMER DRIFT Antal drift timer Under menupunktet TIMER DRIFT vises pilleovnen samlede antal driftstimer. Det kan være, at driftstimerne i nogle tilfælde ikke er blevet nulstillet, dvs. at der vises tal som 5000/15000/ Det er service teknikernes opgave at sørge for at nulstille tallene ved første tænding. Det betyder ikke, at pilleovnen allerede har fungeret i alle de timer, det er blot en indstilling, som er givet under testudførselsen inden ovnen emballeres og sendes. For at få adgang til denne menu skal nedenstående procedure følges: 1. Hold tasten 4 trykket ned i 3 sekunder. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 2. Tryk tasten 4 fem gange: Displayet viser MENU 06: TIMER I DRIFT. 3. Tryk på tasten 6 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. 4. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til MENU 06: TIMER I DRIFT 5. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til hovedmenuen. Menuer med passwordbeskyttelse De sidste 4 menuer (MENU 07-10) er passwordbeskyttet og må kun benyttes af autoriseret personale. VIGTIGT! GARANTIEN BORTFALDER HVIS MAN SKAFFER SIG ADGANG TIL PASSWORDBESKYT- TEDE MENUER ELLER VIDEREGIVER ADGANGSKODE TIL ANDRE C SNEGL 0 TILSTAND Omdrejninger på røgsugerens motor Røggas temperatur Snegl tilstand Ovnens tilstand 20 21

12 2.7 Funktioner og drift af deres ovn MODUL FASEN Under driftfasen (Drift) er pilleovnens mål at nå rumtemperaturindstillingen. Så snart denne temperatur nås, slår pilleovnen over i fasen MODUL.Det er den fase, hvor brændstofforbruget er mindst, og konvektionsblæser kører med lavere hastighed. MODUL og effekttrin 1 er ens. Ændring af effekttrin Tryk på tasten 1 for at ændre effekten og indstil den ønskede effekt fra 1 til 5 med tasterne 1 og 2. Ved øgning af effekten øges pilleforbruget og konvektionsblæserhastighed. Effektens indstilling kan ikke ændres under fasen MODUL. Først når ovnen er i normal drift vil ovnen skifte til andre effekttrin. Klima Komfort Med dette program opretholder ovnen temperaturen i et valgt område. For at få adgang til KLIMA KOMFORT holdes tast 4 og 6 inde samtidig. Når den ønskede rumtemperatur er nået, slår ovnen over i MODUL og siden hen i ECO STOP, hvor ovnen slukker helt ned. Graden valgt i denne menu er ikke rumtemperaturen, men det antal grader, som rumtemperauren skal falde under den valgte rumtemperatur inden der genstartes. BEMÆRK: Ovnen kan slukke og starte mange gange i løbet af dagen. Dette vil betyde mere slid på gløderøret. Gløderøret er ikke omfattet af garantien! Ændring af rumtemperaturens indstilling Pilleovnen har mulighed for to typer af rumtermostat: Medfølgende rumtemperaturføler som findes på bagsiden af pilleovnen Ekstern rumtermostat (medfølger ikke) Drift med medfølgende rumtemperaturføler Hvis den medfølgende rumtemperaturføler anvendes, vil rumtemperaturen blive vist på displayet. For at indstille den ønskede temperatur, tryk på tasten 4 for at få adgang til den pågældende menu og indstil værdien med tasterne 4 og 5 fra 7 C til NAn (NAn betyder at føleren sættes ud af funktion). Så snart set-temperaturen nås, vises teksten MODUL på displayet og pilleovnen nedsætter pilleforbruget til et minimum ved at sænke opvarmningseffekten, svarende til effekttrin 1. Drift med ekstern rumtermostat Hvis der anvendes en ekstern rumtermostat som er korrekt tilsluttet printkortet (vist på el diagrammet side 37) vises rumtemperaturen ikke på displayet. I stedet vil der stå T ON når kontakten er lukket og T OFF når kontakten er åben. PR 42 OFF KOMFORT KLIMA PR 42 3 KOMFORT KLIMA P :30 21 MODUL For at aktivere KLIMA KOMFORT tryk på tast 5 og sæt værdien på 1 til 20 ( C). Det anbefales at KliMA KOM- FORT værdien sættes til minimum 3 C og at ovnen mellem start og stop kører 45 minutter eller mere. Det er for at beskytte ovnens gløderør der ellers vil blive slidt for hurtigt. OFF betyder at KLIMA KOMFORT er deaktiveret Værdien er i dette tilfælde blevet sat til 3 KLIMA KOMFORT er nu aktiveret og fungerer på følgende måde: Værdien bestemmer hvornår ovnen igen skal starte. Eksempel: Set temp. rum 21 C KLIMA KOMFORT værdi 3 C. Ovnen vil nu slukke ved ca. 21 C og tænde igen når temperaturen er ca. 17 C (21 C-3 C-0.5 C = 17 C) Ovnen slår over i MODUL fasen når rumtemperatur nås. Hvis temperaturen holdes på de 21 C i nogle minutter vil ovnen påbegynde nedslukningsfasen BEMÆRK: For at aktivere den eksterne termostat tryk tast 4 gentagne gange, til der står EST i displayet, bekræft med tast 6 Rumtemperaturen reguleres direkte af termostaten, som er monteret på væggen. Så snart den indstillede temperatur nås, vises teksten MODUL på displayet, og pilleovnen nedsætter pilleforbruget til et minimum ved at sænke opvarmningseffekten. Hvis KLIMA KOMFORT er aktiveret, vil ovnen slukke. VIGTIGT! SET-RUMTEMPERATUREN PÅ OVNEN SKAL STÅ PÅ EST (...9, 8, 7, EST) VI ANBEFALER EN EKSTERN RUMTERMOSTAT MED ET UDSVING PÅ MINIMUM 3 C, HVIS KLIMA KOMFORT SKAL FUNGERE KORREKT. P :34 21 ECO STOP Efter at ovnen er slukket ned, vil der stå ECO STOP i displayet. Den vil blive i denne tilstand til temperaturen falder til ca. 17 C, hvorefter ovnen igen vil starte op

13 Automatisk påfyldning af snegl For at påfylde sneglen automatisk (når pilleovnen tages i brug første gang eller hvis magasinet er løbet tør) skal følgende udføres: 1. Hold tasten 4 trykket ind i 3 sekunder. Teksten MENU01: SET UR vises 2. Tryk på tasten 4 fire gange: displayet viser MENU05: STATUS OVN. 3. Tryk på tasten 6 for at få adgang: displayet viser følgende: C SNEGL 0 TILSTAND 4. Tryk på tasten 4 for at aktivere sneglen. Tryk 5 for at deaktivere C SNEGL 1 TILSTAND Sneglen er slukket Sneglen er startet Allerførste tænding af pilleovnen Før pilleovnen tændes, skal følgende procedure udføres: 1. Kontrollér at anlægget er tilsluttet en skorsten, der er godkendt af skorstensfejeren. 2. Sæt strømkablet i stikkontakten. 3. Stil afbryderen bag på ovnen på 1 4. Fyld piller i pillemagasinet, som der lever op til kvalitetskravene (se side 14) 5. Påfyld sneglen som beskrevet under Automatisk påfyldning af snegl 6. Tryk på tasten P3 i 3 sekunder Nu udfører pilleovnen optændingsfasen. På displayet vises følgende tekster: START AFVENTER FLAMME FLAMME ANERKENDT DRIFT Under driften skal følgende indstillinger kontrolleres: INDSTILLING AF EFFEKT TRIN (se side 22) INDSTILLING AF RUMTEMPERATUR (se side 23) INDSTILLING AF FORBRÆNDING (se side 23) 5. Tryk på tast 3 for at vende tilbage til hovedmenuen. Lad indstillingen SNEGL 1 være aktiv, indtil der falder piller ned i brændskålen. Gentag om nødvendig flere gange, indtil det kan ses, at pillerne falder ned i brændskålen. BEMÆRK: Dette kan kun udføres, når pilleovnen står på SLUT RENSNING eller SLUK VIGTIGT! Efter at have påfyldt sneglen, skal brændskålen tømmes, før pilleovnen tændes. Oversigt over drift faser FASER SLUT RENSNING BESKRIVELSER Pilleovnen befinder sig i slukningsfase, afkølingsfasen er endnu ikke afsluttet START AFVENTER FLAMME FLAMME ANDERKEND I DRIFT MODUL ECO STOP T ON AFVENTER/ GENSTART/ NEDKOLER VARM ROG OFF Optændingsfasen er begyndt. Der fyldes piller i brændskålen. Gløderøret er ved at tænde pillerne. Flammen er kraftig i brændskålen. Pilleovnen har afsluttet optændingsfasen, nu kan effekt trinet ændres. Set-værdien for rumtemperatur er nået. Klima komfort funktionen er aktiveret, den indstillede temperatur er nået. Pilleovnen er slukket. Rumtemperaturen er afbrudt eller der er blevet tilsluttet en ekstern termostat. Pilleovnen befinder sig i en afkølingsfase, venter på at røggas temperaturen afkøles. NEDKOLER - hvor efter den selv går i genstart. Pilleovnen har overskredet den maksimale røggas temperatur og vil forsøge at komme under ved automatisk at ændre effekt trinet til P1. Pilleovnen er slukket.

14 Henstillinger Sluk pilleovnen i tilfælde af svigt eller dårlig funktion ved hjælp af tast P3. Tilfør ikke piller i brændskålen manuelt. Ophobning af uforbrændte piller i brændskålen og under brændskål efter mislykkede tændingsforsøg skal fjernes, før der udføres en ny optænding. Anbring aldrig andet brændsel i pillemagasinet og brændskålen end træpiller. Pilleovnen må kun tændes med det automatiske tændingssystem. VIGTIGT! Under drift bliver ovnens overflader varme! Benyt derfor altid handsker ved berøring af disse, eksempelvis ved påfyldning af pillemagasinet. 3.0 Regelmæssig vedligeholdelse af ovnen 3.1 Rengøring For at sikre optimal funktion og sikkerhed af deres pilleovn er det nødvendigt med regelmæssig vedligeholdelse og rengøring. Før det kan gøres skal man sikre sig at: Alle pilleovnens dele er afkølede Gløder er slukket og asken er fuldstændig kold Pilleovnens hovedafbryder står på 0 Træk strømkablet ud af stikkontakten for hindre utilsigtede strømføring. VIGTIGT! Følg Opmærksomt følgende vejledninger for rengøring! Manglende overholdelse kan medføre funktionsproblemer for pilleovnen Rengøringsoversigt Dele/hyppighed Hver dag 2-3 dag 30 dage dage Hver sæson Brændskål (s.27) Askeskuffe (s.28) Glasrude (s.32) Røgledeplade (s.29) Røgkanal (s.30) Glassnor (s.32) Rensestang (s.28) Skorsten (s.7) Brændkammer (s.29) Støvsugning af pillemagasin (s.32) Rengøring af overflader Brug en klud opvredet i vand eller mild sæbevand til rengøring af de lakerede metaldele. Brug af aggressive rengøringsmidler eller fortyndingsmidler skader pilleovnens overflader. Rengøring af brændskål før hver tænding Det skal kontrolleres, at brændskålen, hvor forbrændingen finder sted, er ren, og at slagger og rester ikke tilstopper hullerne i bunden af brændskålen. Derved garanteres en optimal forbrænding i pilleovnen. Dermed forhindres eventuelle overophedninger, som kan forårsage farveændringer i lakken eller afskalninger på lågen og sågar manglende tænding. Brændskålen kan vendes forkert, det er vigtigt at hullet til gløderøret vender ind imod gløderøret og ligger plant. Husk også at rengøre under brændskål 26 27

15 C:\Working\070-MO-005A.SLDASM P50-01 Kun en ren og intakt brændskål kan sikre en problemfri funktion af pilleovnen. Under driften kan der dannes aflejringer, som omgående skal fjernes. Det er let at se hvornår brændskålen skal rengøres! Det er tilstækkeligt at kaste et blik på den. Ren brændskål med alle huller synlige Brændskål med huller tilstoppet af aske. Skal rengøres Den skal rengøres dagligt før hver manuel opstart. Ved en mindre rengøring kan brændskålen forblive i pilleovnen, men hvis resterne er vanskelige at fjerne, skal brændskålen tages ud og slaggeren skrabes af. Mængden og konsistensen af asken afhænger af den anvendte pillekvalitet, selv ved et nyt parti træpiller af samme mærke kan der opstå forskelle under forbrændingen, så det giver mere eller mindre aske. Med en korrekt daglig rengøring kan pilleovnen yde og brænde optimalt og dermed forhindre fejlfunktioner, som i længden kan kræve indgreb fra en tekniker for at få pilleovnen til at fungere optimalt igen. Tømning af askeskuffe Askeskuffen tømmes efter 2-3 dages drift, afhængig af brugslængden og kvalitet af træpillerne. Lang tids brug og dårlig træpille kvalitet medfører mere aske. Rengøring af røgledepladen Efter længere tids brug af pilleovnen kan der afsættes sod og aske på oversiden af røgledepladen. Det er meget individuelt hvor meget sodlag, der dannes og hvor hurtigt det sker. Hvis forbrændingen ikke er indstillet korrekt eller hvis der er benyttet træpiller af en dårlig kvalitet fremskyndes soddannelsen. På røgledepladen er der nederst et aflangt hul, hvor akse og sod kan falde ned i brændkammeret og dermed afhjælpe akse og sod aflejringer. Tag eventuelt røgledepladen helt ned og kontrollere for soddannelse på bagsiden af røgledepladen. Fjern evt. sod med en børste. Rengøring af de ildfaste sten i brændkammeret Pilleovnens brændkammer består af ildfaste sten fremstillet af vermiculite. Stenene er kendetegnet ved at yde en høj varmemodstand og have en fremragende isoleringsevne. Stenenes fremtoning fortæller meget om forbrændingen: lyse og sodfrie sten indikerer god forbrænding hvorimod mørke og snavsede sten indikerer dårlig forbrænding. De ildfaste sten har ikke behov for nogen særlig vedligeholdelse. De skal kun støves af med en pensel, hvis man ønsker at fjerne den aske der har aflejret sig under forbrændingen. Det frarådes: at benytte slibende svampe eller lignede til at fjerne mere resistente slagger med, da det kan skade tykkelsen på stenene og skabe kritiske brudpunkter. at støvsuge direkte med støvsugerrøret at bruge våde klude til rengøring af stenene Stenene er varmebestandige men ikke stødfaste. Håndtér derfor stenene forsigtigt, hvis de flyttes. Efter nogle timer kan stenene få lette krakkeleringer. Dette er fuldstændigt normalt, da flammerne skraber nogle mikrofurer i stenene uden at de beskades. Stenene kan holde i meget lang tid, hvis man udviser forsigtighed under rengøring. Askeskuffe Date of print: Brændskål Rist Material: Rev. Revisions Sign.: Date: Title: Construction: TOL Målskitse Dimension Drawing Weight kg: Scale: 28 1:20 29 Model no. Drawingtype: Location of file: Morsø P50 Released: Format: Itemno.: Drawing no.: A3 This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

16 C:\Working\070-MO-005A.SLDASM Pilleovnen er et fyringsanlæg for fast brændsel og det anbefales at den ses efter og serviceres af kvalificeret personale mindst en gang om året ved sæsonens begyndelse. Denne vedligeholdelse har til formål at kontrollere og sikre, at alle komponenter fungerer optimalt. Det anbefales at indgå en årlig kontrakt om vedligeholdelse af produktet med installatøren/ forhandleren/skorstensfejeren. Rengøring af røgkanal Efter længere tids brug af pilleovnen afsættes sod og aske i pilleovnens røgkanaler. Det skal med passende mellemrum fjernes. Skorstensfejeren er forpligtet til at rense skorsten, men med mindre der foreligger en aftale om rensning af selve pilleovnes røgkanaler bliver de ikke renset. Fremgangsmåde Låget til pille magasinet løftes. De 4 bolte der fastgør sidepanelerne til ovnen løsnes. Derved kan panelerne løftes af. Adgang til røgkanalerne opnås ved at løsne de fjederpåvirkede bolte der holder inspektionsklapperne på plads. Inspektionsklapper og pakning afmonteres. Sørg for at ovnen er slukket og fuldstændig kold. Træk strømkablet ud af stikkontakten. Man kan skaffe sig adgang til pilleovnens røgkanaler fra 3 steder: gennem højre inspektionsklap gennem venstre inspektionsklap fra skorstenens bundstykke ( enten røgrenseklap eller aftagelig bundprop på T stykke) Når der er adgang fra disse steder fjernes sod vha en børste og støvsuger. Adgang til inspektionsklap Date of print: Adgang til inspektionshuller, højre og venstre side Weight kg: Sod fjernes fra de blotlagte inspektionshuller til røgkanalerne. Model no. Efter endt regøring samles ovnen igen. Når man skal montere inspektionsklapperne igen skal Drawingtype: man benytte ny pakning. Derved sikres forsegling. Location of file: Material: Rev. Revisions Title: Målskitse Dimensio Morsø P5 This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or Adgang til røgkanal ved røgafgangsstuds Ved at benytte et skorstenssystem, der afsluttes med et T-stykke med bundprop og evt. røgrenseklap, er det muligt herigennem at børste og støgsuge røgkanal ved røgafgangsstuds int: Rev. Revisions Sign.: Date: Title: Construction: TOL Material: Weight kg: Model no. Målskitse Dimension Drawing Morsø P50 Released: Format: Scale: Itemno.: A3 1:50

17 Glassnor til døre Med tiden vil pakningerne i lågen blive slidt og bør, for at undgå løbsk forbrænding, udskiftes efter behov. Brug original Morsø pakningssnor. Glasrude Ved optimal forbrænding afsættes der ingen, eller kun lidt sod, på det keramiske glas. Bliver glasset sodet grundigt til ved fejlbetjening/indstilling, kan det let fjernes med Morsø Glasrens. Glasset skal være koldt, når denne rengøring finder sted. Med tiden kan der opståen grå gennemsigtig hinde på indersiden af glasset som ikke kan fjenes. Det anbefales at bruge Morsø Glasrens. Støvsugning af pillemagasinet Cirka en gang om måneden støvsuges pillemagasinet for træsmuller. 3.2 Beskrivelser af Alarmer AL01 BLACK OUT Alarm Årsag Afhjælpning AL02 ALARM ROG SENSOR AL03 ALARM LAV FLAMME AL04 ROGSUG DEFEKT ALO5 MANGLER TÆNDING Manglende spænding under driftfasen Røggasføleren fungere ikke korrekt Pillemagasinet er tomt/dårlige træpiller/skorstensfejl Røggassugerens omdrejningstæller fungerer ikke eller er ikke tilsluttet korrekt. Ventilatoren er blokkeret. Pillemagasinet er tomt. Tryk på tast 3 for at slukke og tænde for pilleovnen igen. (kontroller el-tilslutning) Ret henvendelse til din Morsø forhandler hvis problemet vedvarer. Ret henvendelse til din Morsø forhandler Kontrollér, om der er træpiller i magasinet Ret henvendelse til din Morsø forhandler Kontrollér, om der er træpiller i pillemagasinet. AL06 MANGLER PILLER AL07 RESET TERMISK Mangelfuld indstilling af træpiller og træk i optændingsfasen. Gløderøret til tænding er defekt eller ikke i position Pillemagasinet er tomt Sneglen påfylder ikke piller For få træpiller eller for stor lufttilførsel Termisk føler med manuel tilkobling/genkobling er aktiveret. Konvektionsblæser defekt Ret henvendelse til din Morsø forhandler Ret henvendelse til din Morsø forhandler Kontrollér, om der er træpiller i pillemagasinet. Tøm pillemagasinet for at kontrollér, om der er faldet genstande ned i det, som kan hindre korrekt funktion af sneglen. Justér forbrændingen (se side 23) Ret henvendelse til din Morsø forhandler hvis problemet vedvarer. Reset termisk føler ved at trykke på knappen bag på ovnen (se side 34) Ret henvendelse til din Morsø forhandler Forbrændingen i brændskål er Sluk pilleovnen, rengør ikke optimal brændskål og regulér forbrændingen 32 33

18 C:\Working\070-MO-005A.SLDASM P50-01 AL08 MANGLER UNDERTRYK AL12 FEJL RPM ROG ALARM TILSTAND SNEGL VARM ROG (advarsel ikke en alarm) Forbrændingskammeret er snavset/skorsten er blokeret Røggas ventilator kører med mindst 15 % færre omdrejninger end angivet i programlinjen Sneglen tilfører ikke træpiller Forbrændingen er ikke optimal. Konvektionsblæser er defekt Reset alarmen ved at trykke på OK på displayet. Gentag optændingsfasen efter afkølingsfasen. pilleovnen/rør/røg- Rengør rør Ret henvendelse til din Morsø forhandler Ret henvendelse til din Morsø forhandler Sluk pilleovnen, rengør brændskålen og regulér forbrændingen Ret henvendelse til din Morsø forhandler Skru beskyttelseshætten af og tryk på knappen for at resette termostaten for termisk alarm. Gentag optændingsfasen efter afkølingsfasen SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved fremstillingen af Morsø pilleovnen udvises der stor opmærksomhed over for de enkelte komponenter for således at beskytte både brugeren og installatøren mod eventuelle uheld. Det henstilles derfor til det autoriserede personale efter ethvert indgreb på pilleovnen at være særligt opmærksomme på elektriske forbindelser. Installationen skal udføres af autoriseret personale. Personalet skal udstede en overensstemmelseserklæring for anlægget til køberen. Køberen skal påtage sig hele ansvaret for den endelige installation og den deraf følgende korrekte funktion af den installerede pilleovn. Der skal også tages højde for alle de nationale, regionale, provins- og kommunale love og bestemmelser, som findes i det land, hvor pilleovnen er installeret. Morsø har intet ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af sådanne sikkerhedsforskrifter. Denne brugervejledning er en integreret del af produktet: sørg for, at den altid følger pilleovnen også i tilfælde af overdragelse til en anden ejer eller bruger, eller hvis den flyttes til et andet sted. Hvis brugervejledningen beskadiges eller bortkommer, skal du anmode om at nyt eksemplar hos din Morsø forhandler. Ved installationen skal brugeren informeres om: Pilleovnen - især dens udvendige overflader når under funktionen meget høje temperaturer ved berøring. Håndtér den med forsigtighed for at undgå forbrændinger. Pilleovnen er udformet til at fungere under et hvilket som helst klimatisk forhold. Ved meget ugunstige forhold (vind, frost) kan der aktiveres sikkerhedssystemer, som får ovnen til at slukke. Hvis dette sker, skal din Morsø forhandler kontaktes. Deaktivér under ingen omstændigheder sikkerhedssystemerne. Denne pilleovn skal anvendes til det brug, den udtrykkeligt er blevet fremstillet til. Brug aldrig ovnen som forbrændingsanlæg eller til hvilket som helst andet brug, som afviger fra det, den er fremstillet til. Ethvert kontraktligt ansvar og ansvar uden for kontrakt for producenten for skader på personer, dyr eller genstande, som skyldes installationsfejl, justerings- eller vedligeholdelsesfejl eller ukorrekt brug er udelukket. Der må ikke benyttes andre brændstoffer end træpiller. Brug ikke flydende tændvæsker. Kontrollér efter at have fjernet emballagen fra pilleovnen, at indholdet er intakt og komplet. Alle de elektriske komponenter, som pilleovnen består af, må udelukkende udskiftes med originaldele af en autoriseret tekniker. Date of print: Title: 3.3 Information og problemer Målskitse Released: Material: Format: Dimension Drawing For enhver information eller i tilfælde af problemer Weight bedes kg: du henvende dig til din forhandler eller til det tekniske servicecenter. Det er de eneste Drawingtype: personer, som kan besvare enhver Scale: Model no. Morsø P50 Itemno.: Location of file: forespørgsel eller om nødvendigt gribe direkte ind. VIGTIGT! OVNEN SKAL RENGØRES FØR HVER AFHJÆLPNING Rev. Revisions Construction: Drawing no.: Sign.: Date: TOL A3 1:50 This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company. Der skal udføres vedligeholdelse af ovnen mindst en gang om året, og den skal fastsættes i tide sammen med den tekniske service. Foretag ikke nogen ændringer på pilleovnen uden tilladelse. Af sikkerhedsgrunde skal følgende huskes: Det er forbudt at lade børn eller andre ikke myndige personer bruge ovnen uden bistand Rør ikke ved ovnen, hvis du har bare fødder, eller har våde legemsdele. Det er forbudt at ændre sikkerhedsanordningerne eller indstillingen uden tilladelse eller anvisninger fra Morsø 34 35

19 3.4 Garantibetingelser Morsø takker for den tillid, du har vist os ved at købe vores pilleovn. Som køber opfordres du til at: læse vejledningerne for installation, brug og vedligeholdelse af pilleovnen. læse nedenstående garantibetingelser. Den begrænsede garanti dækker fejl i fremstillingsmaterialerne, når blot produktet ikke har lidt skader forårsaget af ikke korrekt brug, forsømmelse, forkert tilslutning, ulovlige ændringer, installationsfejl. Følgende er ikke dækket af garanti: Ildfaste sten i vermiculite lågens glas fiberpakningerne lakeringen brændskålen varmelegemet eventuelle skader, som skyldes en uhensigtsmæssig installation og/eller håndtering af pilleovnen og/eller forsømmelser fra brugerens side. 3.6 Reservedele Brug udelukkende originale reservedele. Vent ikke på, at komponenterne slides af brug, før de udskiftes. Udskift en slidt komponent, før den er helt ødelagt for at hindre uheld, som skyldes brud på den slidte komponent. 3.7 EL diagram Brug af dårlig træpillekvalitet eller et hvilket som helst andet materiale kan beskadige pilleovnens komponenter og således medføre bortfald af garantien for disse komponenter og af producentens ansvar. Det anbefales derfor at anvende piller, som opfylder de krav, der er opstillet i det respektive kapitel. Alle skader i forbindelse med transport anerkendes ikke. Det anbefales derfor at kontrollere varen grundigt ved modtagelsen og omgående at underrette forhandleren om enhver eventuel skade. 3.5 Ansvar Ved leveringen af denne brugervejledning frafalder Morsø ethvert civilt eller strafferetligt ansvar for ulykker, som skyldes manglende delvis eller hel overholdelse af de anvisninger, som findes heri. Morsø frafalder ethvert ansvar for ukorrekt brug fra brugerens side af brændeovnen, for ændringer og/eller ikke autoriserede reparationer og brug af ikke originale reservedele. Producenten frafalder ethvert direkte eller indirekte civilt eller strafferetligt ansvar som skyldes: Dårlig vedligeholdelse Manglende overholdelse af de anvisninger, som findes i denne brugervejledning Brug, som ikke stemmer overens med sikkerhedsforskrifterne Installation, som ikke er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det pågældende land. Installation, som er blevet udført af ikke kvalificeret og ikke uddannet personale. Ændringer og reparationer, som ikke er blevet autoriseret af producenten. Brug af ikke originale reservedele. Ekstraordinære begivenheder. Ikke egnede skorstensforhold

20 4.0 Tekniske Data Ovn model Morsø P50/51 Nominel drifteffekt (kw) 6.8 Reduceret drifteffekt (kw) 3.0 CO emission (ved 13 % O2) (%), nominel drifteffekt 0,014 CO emission (ved 13 % O2) (%), reduceret drifteffekt Virkningsgrad (%), nominel drifteffekt 88 Virkningsgrad (%), reduceret drifteffekt 90 Røgtræk, minimum (Pa.) 10 Brændsel Træpiller, dia. 6 mm Effektforbrug under drift (W) 290 W (effekttrin 5) Nominel spænding (V) 230 Nominel frekvens (Hz) 50 Alle måledata i henhold til prøvestandard EN Prøvning er foretaget hos akkrediteret prøvningsinstitut. Morsø P50/51 pilleovn er fremstillet i henhold til direktiverne: 89/106 CEE konstruktionsmaterialer 73/23 CEE elektrisk sikkerhed 2006/42/ CEE maskiner 2004/108 CEE elektromagnetisk kompatibilitet samt i henhold til følgende standarder: EN EN EN EN 292 EN 294 EN 349 EN EN EN EN

Morsø P30/31. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P30/31. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P30/31 Opstillings- og betjeningsvejledning www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brochure til model HR100-HRV120

Brochure til model HR100-HRV120 Brochure til model HR100-HRV120 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING: Før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb, skal der tages følgende forholdsregler: Sørg for, at liniens hovedafbryder er afbrudt.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 3 > 1 = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 0 88 118 Vigtige dele A Brænderdør 2 3 Silikoneforsegling på brænderdør

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere