SGH Årsberetning for 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SGH Årsberetning for 2013"

Transkript

1 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling i Lille Friheden, onsdag den 26. februar 2014 kl BEGIVENHEDSRIGT ÅR 2013 har - som sædvanligt - været et godt og begivenhedsrigt år for SGH. Aktivitetsniveauet har været højt. Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder i løbet af året, 3 møder med Teknik- og Miljøudvalgets formand og direktør, deltaget i 3 møder i Det Grønne Råd, og holdt 2 medlemsarrangementer. Bestyrelsesmedlemmer er ligeledes ofte tilhørere i kommunalbestyrelsens møder og i arrangementer og høringer, som kommunen og andre inviterer til. I årets løb har bestyrelsen også deltaget i flere grundejerforeningers generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder. Kun derved får vi en god føling med, hvad der foregår ude i medlemsforeningerne. Tydelige fingeraftryk Men aktiviteterne kan ikke kun måles i antallet af møder. Også kvaliteten i møderne er afgørende, og her er det generelt, at bestyrelsen har beskæftiget sig med en række vigtige sager, som jeg senere skal komme ind på i denne beretning. Og det ser ud til, at det fortsat er lykkedes SGH at sætte tydelige grundejerfingeraftryk på sager. Ikke fordi det er blevet nemmere at få indflydelse. Måske snarere tværtimod. Når SGH kan mønstre et højt aktivitetsniveau er det selvfølgelig ekstra tilfredsstillende at kunne konstatere, at opbakning aldrig har været højere i de 12 år, SGH har eksisteret. Medlemskredsen tæller i dag 37 foreninger med tilsammen 3928 parceller som medlemmer. Det er omkring procent af det samlede potentiale og en pæn fremgang siden sidste år, hvor de tilsvarende tal var 36 foreninger med tilsammen 3836 medlemmer. Det får i stigende grad SGH til at fremstå som en veletableret og slagskraftig organisation. RENOVATIONSORDNINGER HØJT PÅ DAGSORDENEN De seneste år har budt på nogle store og meget omtalte sager, hvad angår renovation. Ændringer i dagrenovation har været oppe at vende, men der er fortsat ikke sket væsentlige ændringer. I begyndelsen af 2012 drejede den første sag sig om en ny ordning for dagrenovation. Her ønskede et flertal af kommunens politikere i første omgang en ordning, hvor det var tanken, at renovationscontainere skulle tømmes hver 14. dag. Det blev ikke til noget på grund af handlekraftige borgere, som var imod dette skridt, og en indsats fra SGHs side. Blandt andet, da SGH gennemførte et rundspørge blandt sine medlemmer, som helt entydigt gav udtryk for, at de ikke ønskede den foreslåede ordning. Ikke en eneste blandt 26 medlemsforeninger med mere end medlemmer, der svarede, sagde god for ordningen. Bl.a. af hygiejniske årsager.

2 2 Det er der imidlertid ikke megen tvivl om, at der kommer ændringer i de kommende år. 15. maj sidste år deltog SGHs bestyrelse i et skal vi kalde et udviklingsmøde hvor teknisk forvaltning havde indkaldt borgere i Frihedens Idrætscenter til en slags brainstorming om fremtidige sorteringsordninger. Ideerne var mange, og flere af dem rigtigt dyre at realisere, men i SGHs bestyrelse forventer vi, at vi vil blive inviteret til flere af denne type møder. Sorteringsgraden af affald skal højere op i de kommende år, og derfor vil SGHs bestyrelsen selvfølgelig være meget aktive på dette felt og være med til at sikre gode løsninger. Vil sikre en rimelig fordeling Blandt andet vil vi være med til at sikre, at samtlige kommunens borgere i en rimelig fordeling kommer til at bære omkostningerne ved den større grad af sortering. Ved det seneste udspil omkring sortering ser det foreløbig ud til, at borgerne i etagebyggeri ikke er blevet pålagt de samme øgede krav til sortering af glas, papir, plast og metal. Det er netop denne nye sorteringsordning for glas, papir, plast og metal vi snart stifter bekendtskab med. Fra marts til august får hver grundejer to ny 2-rums beholdere til sortering af netop disse fire affaldsprodukter. Kommunen vil i denne periode fordele beholdere, og dem, der i en forsøgsperiode har haft 4-rums beholdere, skal aflevere disse, og de modtager til gengæld to 2-rums beholdere som andre. Valget mellem to ordninger Valget stod som bekendt oprindeligt mellem en enkelt stor beholder med 4 separate kamre eller to 2- kammer beholdere. SGH pegede på 2-kammer ordningen, fordi den ordning sammenlignet med 4-kammerordningen er den mest fleksible, når det drejer sig om placering, anvendelse, tømning og økonomi. SGH er naturligvis tilfreds med, at politikerne har lyttet til de argumenter, som blandt andet SGH har fremført. 2-kammer-ordningen med to beholdere på hver 240 liter har en samlet anskaffelsespris på ca kr., hvor tømning koster ca. 360 kr., når beholderne placeres op til 10 meter fra skel mod vej(størrelse: 58x73x107). IMOD VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD SGH har afgivet høringssvar i flere omgange, hvor bestyrelsen har argumenteret mod etableringen af fire kæmpevindmøller i Kalvebod Syd. Ikke fordi SGH er modstander af vindmøller. Tværtimod. SGH er for vindmøller men imod forkerte placeringer, og det er der tale om med den nævnte placering. Seneste har SGH indsendt et høringsvar til Natur- og Miljøklagenævnet, hvor SGH igen argumenterer mod den forkerte beslutning med placering af de fire kæmpevindmøller. Tidligere har bestyrelsens indsigelse mod møllerne til Københavns Kommune intet resultat givet, og seneste har Natur- og Miljøklagenævnet afvist vores indsigelse, for vi angiveligt ikke er høringsberettiget efter naturbeskyttelsesloven. Klage kan ikke indbringes Det gælder for alle grundejerforeninger eller grundejersammenslutninger. Kravet er, at man skal repræsentere en forening, der arbejder specifikt med miljøet, og afvisningen af vores klage kan ikke indbringes for anden myndighed. SGH må derfor måttet konstatere, at vi som organisation ikke længere har mulighed for at påvirke en afgørelse vedrørende de påtænkte møller.

3 3 Hvidovre Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har også indgivet klage, og deres klager behandles. Vi kender fortsat ikke udfaldet af disse, men vi vil selvfølgelig følge dette meget tæt. SGHs bestyrelse holder selvfølgelig også et vågent øje med, om det tilbud, som Hvidovres borgmester har givet sin partifælle i Københavns kommune om placering af de fire møller på Avedøre Holme. Der er lavet en foreløbig plan for placeringen. OPFORDRING TIL PÆNERE STATIONER I løbet af efteråret 2013 opfordrede SGH i et brev til Teknisk Forvaltning på Hvidovre Kommune, Bane Danmark og DSB om at gøre noget effektivt ved alt det roderi og manglende vedligeholdelse, som præger S-togsstationerne i kommunen. Teknisk Forvaltning og Bane Danmark har svaret os, mens DSB har undladt at svare. Teknisk Forvaltning skriver, at forvaltningen har flere planer om renovering af forpladser ved stationerne, mens Bane Danmark vil være ekstra opmærksom på, at de lever op til deres forpligtelser, når det gælder ren- og vedligeholdelse. SGH følger sagen tæt for at sikre, ar de lovede ting reelt gennemføres. Det virker umiddelbart som om der kan være sket en forbedring. STORE KLOAKARBEJDER GIVER GENER SGH har året igennem fulgt de store udgravningerne til nye kloakker ved Åmarkens station og på Hvidovre Strandvej. Det er meget store og omfattende projekter, der tager lang tid og betyder meget store gener for dem, der bor i området. Men trods de store gener, som borgerne i området oplever i deres hverdag, er det opfattelsen i SGHs bestyrelse, at der ved projekternes gennemførelse er taget et relevant hensyn til de mennesker, der bor fast i de berørte områder, og de mennesker, der hver dag færdes gennem områderne. Det har været nødvendigt at spærre veje i lange perioder, og sådan er det fortsat, og der er også eksempler på, at tidsfrister ikke er blevet overholdt. Men det er også bestyrelsens opfattelse, at både Hvidovre Kommune og de involverede entreprenører har stået for - og fortsat gør det en ganske pæn kommunikation med de berørte parter. Informeret om, hvad der sker i området, hvor lang tid, det tager, og hvornår arbejdet kan forventes færdigt. Selvfølgelig er der også eksempler på, at alt ikke er lykkedes efter bogen. Projekterne er meget store og omfattende, men i SGH har vi derfor også lyst til at gøre opmærksom på den effekt, de store anlægsopgaver har, når de er færdige: De forøger kloakkapaciteten, hvilket skal være med til at forhindre, at borgere og deres familier igen risikere at opleve de store oversvømmelser, som monsterregn for år medførte for mange familier i de berørte områder. SGH følger disse sager fra sidelinjen. Det fortsætter vi med, da vi selvfølgelig også i denne sag føler os som grundejernes repræsentanter, og at vi derfor skal varetage grundejernes interesser. TO STORE MEDLEMSARRANGEMENTER SGH har i det forløbne år været vært ved to større møder for vores medlemmer. I foråret drejede det sig

4 4 om, hvordan man sikrer sin bolig mod indbrud, og i oktober havde vi indkaldt en repræsentant for hver af de politiske partier, der opstillede til kommunalvalget i efteråret, til et stort diskussionsmøde i Lille Friheden. Stor interesse for at for at stoppe tyven Mange mennesker havde fundet vej til Lille Friheden, da SGH den 20. juni havde indkaldt til møde med overskriften "Stop tyven". Mødet drejede sig om, hvordan man som husejer selv kan søge at undgå, at ubudne gæster bryder ind i ens bolig. Dem, der har prøvet dette, ved hvor ubehagelig en oplevelse, det er at komme hjem og finde sit hjem gennemrodet, ting ødelagt og uerstattelige ejendele fjernet for evigt. Det var en interessant aften med megen spørgelyst. Bent Nikolajsen, kriminalpræventiv koordinator ved Københavns Vestegns Politi og en låsesmed fortalte om, hvilke boligområder i Hvidovre Kommune, der oftest er udsat for tyveri. Hvad politiet gør for at hindre indbrud, og hvordan politiet arbejder med opklaring af indbrud. Tænk som tyven Ligeledes fortalte han, hvad man selv kan gøre for at forhindre, at tyven bryder ind. Her var det helt klare råd, at man som boligejer skal forsøge at tænke som tyven. Altså hvordan vil en tyv gribe tingene an, hvis vedkommende stod uden for dit hus og overvejede, hvordan han/hun nemmest begår et indbrud uden at blive opdaget. Et af midlerne til at undgå tyveri er blandt andet gode muligheder for at se ind på grunden udefra vejen. Så overvejer tyven måske et alternativt sted, fordi det kan være vanskeligt at opnå "arbejdsro" til sit foretagende. Et spørgsmål er også, hvor let det er at slippe væk med tyvekosterne uden at blive opdaget. Samtidig blev det understreget, at gode låse på døre og vinduer er gode ting at have. Lys både ude og inde i boligen er også gode foranstaltninger, lige som alarmer kan have en præventiv virkning. Men måske allermest effektiv er en god aftale med sine naboer, som holder øje med ens bolig - både i det daglige og hvis man er væk længere tid ad gangen. Tyvens risiko for at blive opdaget af naboerne mens tyveriet er i gang kan have en stor præventiv effekt. Velbesøgt politikermøde 2013 var valgår med kommunalvalg i november og SGH havde derfor i starten af oktober indkaldt til et stort valgmøde med samtlige partier, der opstillede til kommunalvalget. Omkring 70 mennesker var mødt op og deltog i debatten med kommunens politikere. Det var en god aften med masser af spørgelyst, og SGH vil gentage succesen igen om fire år. Mødet fik en fin omtale i Hvidovre Avis. SAMARBEJDE I DET GRØNNE RÅD SGH er stærkt repræsenteret i Hvidovre Kommunes Det Grønne Råd. Der har været holdt tre møder i løbet af året, og indholdsmæssigt har de ikke levet op til tidligere tiders møder

5 5 For år tilbage blev møderne kaldt studiekredse, hvor det der blev diskuteret, var meget fænomenagtigt og ikke noget, der påvirkede politikerne. Derefter fulgte nogle år, hvor der ligesom kom mere kød på møderne. Her diskuterede og vedtog man blandt andet en Agenda 21 strategi, og der har også været god opbakning til høringen mod placeringen af fire kæmpevindmøller ved Kalvebod Syd. Det har skortet på indhold Men i det seneste års tid har det skortet på indhold. Ofte er formanden, der også er formand for Teknik- og Miljøudvalget, ikke mødt op, og møderne har ofte drejet sig om petitesser og diskussion af forretningsordenen. En enkelt gang har rådet været på virksomhedsbesøgs hos vognmandsfirmaet SCS, og det fungerede rigtigt godt. På et andet møde drejede det sig om nye lokalplaner i kommunen. Hvad kan de indeholde, og hvorfor skal vi have nye planer for vores område. Men både kommunens embedsmand og formanden for rådet var dårligt forberedt, oig de lirede blot nogle remser af. At to forskellige grundejerforeninger i kommunen rent faktisk var i gang med nye planer blev ikke nævnt, og arbejdet med dem blev ikke drøftet, hvilket gav anledning til stor kritik. Derfor kom planerne igen på dagsordenen, men her var kommunens folk ikke meget bedre forberedt. Blandt andet på SGHs foranledning var der på det seneste møde enighed om, at man fremadrettet diskuterer aktuelle planer på det grønne område, som politikerne også beskæftiger sig med. Det vil i den kommende tid betyde, affaldsplan, varmeplan, miljøplan o. lign. Deltag den 3. april Det skridt anser vi i SGH som et godt skridt mod et mere konstruktivt arbejde i Det Grønne Råd, hvorfor SGHs medlemmer derfor også gerne vil genvælges til rådet, så der bliver mulighed for at præge de kommende fire års beslutninger. Derfor skal der herfra lyde en opfordring til at møde op til valget af grundejerforeningsrepræsentanter i Byog Teknikforvaltningens kantine den 3. april kl , hvor grundejernes fire repræsentanter + fire suppleanter til Det Grønne Råd vælges. Bestyrelsen mener, at det er vigtigt med stærke SGH-synspunkter i Det Grønne Råd, fordi SGH forfægter overordnede generelle grundejersynspunkter. Ikke specifikke grundejersynspunkter, og det er væsentligt. ET TRÆ FOR HVERT BARN Et led i kommunens nye Agenda 21 strategi fra 2012, som SGHs havde indflydelse på udformningen af, var en plan om forbedrede vilkår for træer i kommunen. SGH er tilhænger af så mange træer i kommunen som overhovedet muligt, og vi har gennem flere år kæmpet for at opgradere nyplantning af træer. Begrundelsen er, at træer mindsker både den miljømæssige og klimamæssige belastning. Træer nedbryder CO2, optager vand fra jorden, som medvirker til at afvande områder og dæmme op for oversvømmelser. Og så er træer pæne at se på, og billedmæssigt skaber de visionen om den grønne kommune.

6 6 SGH foreslog derfor for år tilbage, at kommunen skal gå brechen for en kampagne, der opfordrer/henstiller, at der altid skal plantes et nyt træ, til erstatning for et træ, der fældes. Kommunen skal til enhver tid gå foran og plante et nyt træ, hver gang et træ bliver fældet. Men også at opfordre andre interessenter - blandt andet grundejere - til at gøre det samme, hvis der fældes et træ. En endelig træplan besluttet i Agenda 21 planen, og den gik ud på at der plantes et træ, hver gang, der fødes et barn i kommunen. Nu ser vi det første resultat af dette. I løbet af foråret planter kommunen 600 nye træer som følge af fødselstallet i Meget positivt. DIALOG MELLEM POLITIKERE OG BORGERE: (Hvidovre-modellen lagt i graven) SGH har i i flere år peget på den uskik, der har bredt sig blandt kommunens ledende politikere om ikke deltager direkte i borgermøder. SGH har tidligere ved denne lejlighed fremhævet en speciel Hvidovre-model for borgermøder, som vi har kaldt Mød IKKE politikerne. Den praktiseres på den måde, at under møderne sidder embedsmændene på podiet og forsøger at vride sig uden om politiske spørgsmål, mens politikerne sidder nede i salen som tilhørere uden at ytre sig. Det er ikke særligt venligt og imødekommende over for borgerne, og derfor har SGH fremhævet betydningen af, at politikerne konfronteres med deres beslutninger og svarer på spørgsmål. Den kritik fremførte SGH også på sidste efterårs vælgermøde forud for kommunalvalget i november. Det lykkedes os at uddybe modellen over for de forsamlede politikere, og der blev fra politisk side udtrykt betydelig modstand mod denne model. Det kom så vidt, at borgmester Helle Adelborg ville tage sagen op med sine kolleger, og hun gav faktisk en garanti for, at Hvidovre-modellen med manglende politikere er lagt i graven. Det er SGHs bestyrelse meget tilfreds med, at vi vil selvfølgelig fremover forsøge at sikre, at Hvidovremodellen ikke genindføres. Ved borgermøderne skal politikerne være til stede og argumentere for deres synspunkter over for borgerne. Konstatere om der sker ændringer Ikke mindst i det kommende års tid vil det blive muligt at konstatere, om der er sket en ændring, hvor vigtige beslutninger skal tages i forhold til en ny affaldsplan, kommuneplanstrategi, spildevandsplan, vandplan, klimatilpasningsplan, affaldsplan, Agenda 21 plan og miljøtilsyn skal diskuteres. For slet ikke at tale om, hvordan sagen med fire vindmøller i Københavns Kommune falder ud. Flyttes de fire møller til Avedøre Holme, og bliver det dermed sikret, at der ikke kan opføres fire nye møller på Kalvebod Syd. Der er masser af eksempler på tiltag, der kræver borgerinddragelse. Mere dialog og kommunikation med borgerne, som det her initiativ lægger op til, kan derfor blive en realitet, og det er godt. SGHs bestyrelse har gennem flere år på sine generalforsamlinger efterlyst meget mere dialog mellem politikere og borgere, og meget tyder på, at dette nu kan begynde at vise sig som en realitet. SGH vil fortsætte sine hidtidige bestræbelser på, at kommunikationen og dialogen udbygges

7 7 yderligere. Det er den vej, der skabes den bedste respekt og forståelse og dermed også de mest optimale betingelser for både borgere og politikere. Mere borgerinddragelse i de politiske beslutninger har altid været et SGH-mål. TRAFIKSANERING ER STADIG EN HJERTESAG Trafiksanering er nok det område, som SGH har lagt flest kræfter i gennem årene. Igennem de seneste 12 år har foreningen arbejdet målrettet på at få Hvidovre Kommune gjort til et mere sikkert sted at færdes som trafikant. Blandt andet har foreningen altid arbejdet for at indføre 40 km/t zone i hele kommunen. Og gør det stadig. SGH har medvirket ved mange trafiksaneringsprojekter, og en af de fortjenester, som SGH kan tage på sin kappe, er, at man har fået kommunen dels til at trafikregulere mere og dels tænke i helheder, når trafiksikkerheden forbedres. I det seneste år har vi ikke haft de store sager på området, men bestyrelsen arbejder videre på området. Men det går fortsat langsomt med trafiksaneringer. SYNLIGHEDEN STØRRE Gennem årene har vi SGH efterlyst mere dialog med jer medlemmer. Hjemmesiden som vi holder løbende opdateret, er en del af denne indsats. Her kan alle bestyrelsens aktiviteter følges på tæt hold. Nyhedsbreve trækker på samme hammel. Vi har udsendt 5 nyhedsbreve i løbet af året. Desuden arbejder vi som før nævnt med medlemsarrangementer og rundspørger, og disse ting vil fortsat have høj prioritet. Det sikrer os som bestyrelse, at vi er i tæt kontakt med de holdninger og ideer, medlemmerne har. Det er godt, og derfor vil vi i det kommende år forsøge at udvikle denne kontakt endnu mere. Og vi vil også gerne her opfordre jer til endnu mere kontrakt. Ideer og udfordringer, vi skal tage op. Medlemsarrangementer, vi skal søge at gennemføre. Det er SGH styrke og brændstof. SGH har også været meget synlig i pressen i det forløbne år. Vi accepterer vilkårene for at blive omtalt i pressen, og det har givet god omtale. Dels fordi vi underbygger vores synspunkter og hele tiden sikrer, at vores medlemmer står bag os i vores synspunkter. Det har givet god omtale i Hvidovre Avis. Herefter overlader jeg beretningen til jeres behandling. Tak for ordet og opmærksomheden. P.B.V. Flemming J. Mikkelsen, den

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere