Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsorden accepteret.

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Øvrige korrektioner til budget Boligforeningen Fredensbo - årsregnskab for Boligselskabet Østvendsyssel - årsregnskab for Boligselskabet NordBo - årsregnskab for Dronninglund Boligselskab - årsregnskab for Boligselskabet Nordjylland - årsregnskab for Boligforeningen Fredensbo - ansøgning om forhøjelse af indskud Møde med boligselskaberne i kommunen Forslag om forlængelse af nuværende forsikringsaftaler Årsrapport 2008 fra Forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S Forslag om indgåelse af aftale om Risikostyring og sikringsgennemgang af kommunale bygninger, samt oplæg til sikringspolitik, sikrings- og handlingsplan Lokalplanforslag nr for "Træningshal og område til offentlige formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B) Lokalplanforslag nr for "Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, Dronninglund" Lokalplanforslag "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" og kommuneplantillæg nr. 27 (D) Kommuneplantillæg 22(B) og 38(D) - Detailhandelsplan Forlængelse af lejekontrakt med Klokkerholm Idrætsforening Opdeling af byggesagsgebyr i 5 kategorier Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af tag på SFO-Thise, "Rødt hus" Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af tag på SFO- Dronninglund Syd Vedligeholdelsesprojekter under kr Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til indretning af lokaler til ungdoms- og juniorklub på Fredensgade 4, Dronninglund Lejekontrakt, Fredensgade 3, Dronninglund Ombygning/nybygning af Risagerlund Drøftelse af handleplan/status for Tonnishave Brønderslev Varme A/S Orientering Lukket sag - Madservice på Ældreområdet - nye priser Lukket sag - Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid 30 Lukket sag - Ansøgning om forlægning af Dregårdsvej 31 Lukket sag - Forlængelse af option på erhvervsgrund 32 Lukket sag - Salg af ejendom 33 Lukket sag - Salg af ejendom 34 Lukket sag - Orientering Tillægsdagsorden: 35 Renovering af materielgården Karetmagervej 5, Dronninglund som følge af ATpåbud

4 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Ø09/dwokhoc 09/11844 Åben sag ØK/BY Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 2 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Anlæg... Finansiering... Netto kr kr kr kr kr. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Der vedlægges ligeledes status vedr. opfølgningen på aftalepunkterne fra budget Budgetopfølgning 2 danner udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2010 på de forskellige politikområder. Kommunaldirektøren og stabschefen for økonomi understreger, at den meget kraftige vækst i de specialiserede sociale områder og herunder især anbringelsesområdet er meget vanskelig at håndtere indenfor kommunens økonomiske rammer. Det foreslås derfor, at der arbejdes med alternative løsninger og forebyggende tiltag, som kan begrænse væksten på disse områder. Bilag: Budgetopfølgningsrapport til Økonomiudvalget Aftalepunkter til budgetopfølgning Økonomiudvalget indstiller, at alle udvalgene iværksætter foranstaltninger til at minimere omkostningerne på deres respektive områder. Det indskærpes, at proceduren for bevillinger skal overholdes, således Byrådet skal have godkendt en bevilling, inden yderligere foranstaltning kan iværksættes. I nødstilfælde kan udvalgsformand i samarbejde med borgmester godkende iværksættelse af foranstaltningen.

5 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Øvrige korrektioner til budget Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag ØK I følge principper for udarbejdelse af budget 2010 skal Center for Økonomi i samarbejde med fagenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse forslag til øvrige korrektioner er nu udarbejdet og er til behandling i fagudvalgene i perioden august Fagudvalgene tager stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene har ikke mulighed for at indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. Samtlige korrektioner, der er videresendt til behandling i fagudvalgene fremsendes hermed til Økonomiudvalgets foreløbige orientering. Økonomiudvalget bedes tage stilling til de øvrige korrektioner på Økonomiudvalgets egne politikområder. For at give et overblik over ændringer der foreslås indarbejdet, er der udarbejdet en kort oversigt over de ændringer, der er indregnet fra budget 2009 til Oversigten viser først et sammendrag af ændringerne, og herefter er der en oplistning af de øvrige korrektioner, der er foretaget pr. udvalgsområde. Udover den korte oversigt har Center for Økonomi udarbejdet et skema for hvert politikområde, som mere detaljeret redegør for ændringerne på hvert politikområde. På skemaet kan man følge alle ændringer på politikområdet fra budget 2009 til Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. Lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter eller 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter. Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema. Påtegning fra Center for Økonomi: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til øvrige korrektioner på Økonomiudvalgets egne politikområder. Bilag: Forslag til basisbudget og sammendrag Oversendes til politisk behandling i forbindelse med budget 2010.

6 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligforeningen Fredensbo - årsregnskab for S55/dwokbd 09/16457 Åben sag ØK Boligforeningen Fredensbo fremsender den 28. juni 2009 årsregnskab for kalenderåret 2008 for foreningens afdelinger 1, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 21 og 22 regnskab for hovedforeningen, inkl. byggefond revisionsprotokollat spørgeskema generalforsamlingsreferat Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 14. april 2009 og på foreningens generalforsamling den 14. maj Driftsregnskabet i de enkelte afdelinger udviser alle overskud, som samlet udgør kr. mod kr. i Overskuddene er alle henlagt til planlagt vedligeholdelse. Regnskabet for boligorganisationen udviser et overskud på kr. De enkelte afdelinger bidrager til administrationens drift i forhold til de enkelte afdelingers antal lejligheder lejemål - med m 2, idet der er regnet med et administrationsbidrag pr. lejlighed på kr. (i 2007 udgjorde beløbet kr.) Afdelingernes samlede tilgodehavender i selskabet vedrørende henlæggelsesmidler og løbende mellemregning udgør kr. De samlede henlæggelser pr. 31. december 2008 til fremtidig planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør Udover hovedforeningen er der opført en bankbeholdning på kr. samt værdipapirer og obligationsbeholdning på kr. i alt kr. Hovedforeningen administrerer desuden de af kommunen ejede almene ældreboliger og udlejningsejendomme og indtægten herved udgør kr. I øvrigt er revisionens påtegning uden væsentlige bemærkninger, og der er ingen bemærkninger til spørgeskemaet. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 revisionsprotokollat for boligforeningen Fredensbo.

7 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side 721 Godkendt.

8 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligselskabet Østvendsyssel - årsregnskab for S55/dwokbd 09/17626 Åben sag ØK Boligselskabet Østvendsyssel fremsender den 15. juni 2009 årsregnskab for kalenderåret 2008 for selskabets afdeling 1, Hjallerup, afdeling 2, Dronninglund, afdeling 3, Asaa-Klokkerholm, afdeling 39, Hellevadlund-Servicecenter, Hjallerup og afdeling 40, Smedegade, Dronninglund regnskab for hovedforeningen, inkl. byggefond Regnskabet er godkendt på repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde den 3. juni Driftsregnskabet i de enkelte afdelinger udviser alle overskud: afdeling 1, Hjallerup overskud på kr., som anvendes til tab ved flytning afdeling 2, Dronninglund overskud på kr., som anvendes til tab ved fraflytning afdeling 3, Asaa-Klokkerholm overskud på kr., som anvendes til tab ved fraflytning afdeling 39, Hellevadlund-Servicecenter, Hjallerup overskud på kr., som anvendes til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse afdeling 40, Smedegade, Dronninglund overskud på kr. hvor kr. anvendes til afvikling af underskud og kr. anvendes til henlæggelse til hovedistandsættelse Regnskabet for boligorganisationen udviser et overskud på kr. Under hovedselskabet er der opført en bankbeholdning på kr. samt værdipapirer på kr. i alt kr. I øvrigt er revisionens påtegning uden væsentlige bemærkninger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender årsregnskab for Boligforeningen Østvendsyssel. Godkendt.

9 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligselskabet NordBo - årsregnskab for S55/dwokbd 09/19110 Åben sag ØK Alabu Bolig fremsender den 30. juni 2009 for Boligselskabet NordBo årsregnskab for kalenderåret 2008 for foreningens afdeling i Brønderslev, afdeling 55 - Bredgade 192, Dannebrogsgade 55 og Jyllandsgade 53 revisionsprotokollat spørgeskema. Regnskabet er godkendt af hovedbestyrelsen den 27. maj Afdelingsregnskabet udviser et overskud på kr., der anvendes til planlagt vedligeholdelse og fornyelse. Administrationsbidraget udgør kr. pr. lejemål mod kr. pr. lejemål i Selskabets revisor har i revisionspåtegningen oplyst, at årsregnskabet for afdelingen er revideret for året Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold, dog oplyses det, at der ikke foreligger ajourførte vedligeholdelsesplaner, hvilket er et krav i henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender årsregnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 samt revisionsprotokollat for Boligselskabet NordBo. Godkendt.

10 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Dronninglund Boligselskab - årsregnskab for S55/dwokbd 09/19620 Åben sag ØK Dronninglund Boligforening fremsender den 30. juni 2009 årsregnskab og revisionsprotokollat udfærdiget i maj måned 2009 for perioden 1. januar 2008 til 31. december Årsberetning og årsregnskab for 2008 er godkendt af bestyrelsen den 13. maj Den årlige leje udgør 352 kr. pr. m 2 mod 345 kr. pr. m 2 i Boligforeningen har et overskud på kr., som tillægges overførsel fra forrige år. Samlet overskud udgør herefter kr. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 revisionsprotokollat udfærdiget i maj måned for Dronninglund Boligforening. Godkendt.

11 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligselskabet Nordjylland - årsregnskab for S55/dwokbd 09/21337 Åben sag ØK Boligselskabet Nordjylland fremsender den 24. juni 2009 årsregnskab for 2008, revisionsprotokollat, bestyrelsens beretning og spørgeskema. Afdeling 40 omfatter følgende ejendomme: Klerkegade 6-8 Munkegade 6-12 Løkkenvej 335 og 360 Kvishøjvej 2 Gærdesmuttevej 2-12 Smørblomstvej 8-14 Violvej 3 Borgergade 45A-B, Klokkerholm Trøgdrupvej 4-6, Ørum Der er 29 lejemål, som er fordelt på 1838 m 2. Afdeling 40 har et underskud på kr., som dækkes af selskabets dispositionsfond. Administrationsbidraget udgør kr. pr. lejemål i 2008 mod kr. i Den årlige leje i afdeling 40 udgør herefter 609 kr. pr. m 2. Revisionens gennemgang af årsregnskabet og revisionsprotokollat har ikke givet anledning til bemærkninger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 samt revisionsprotokollat af 15. maj 2009 for boligselskabet Nordjylland Godkendt.

12 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligforeningen Fredensbo - ansøgning om forhøjelse af indskud S55/dwokbd 09/17022 Åben sag ØK Boligforeningen Fredensbo fremsender den 3. juni ansøgning om tilladelse til forhøjelse af indskud. Det er konstateret at indskuddene i nogle afdelinger ikke kan dække flytteregningerne ved lejernes fraflytning. Det medfører at fraflytteren får en regning på restbeløbet. Mange er ikke i stand til at betale denne regning. Dette medfører en stigning i tab ved fraflytning. Tabene dækkes af afdelingerne, hvilket medfører stigninger i huslejen. I 2008 var tabene i afdeling 1-16 på i alt kr. Tabene i samme afdelinger i 2007 var kr. Indskud i almene boliger er faste beløb, som ikke reguleres i takt med prisudviklingen. I 52 i bekendtgørelse nr. 42 af 23/ kan boligorganisationen forhøje indskuddene med virkning for nye lejere, hvis de nuværende indskud antages ikke at kunne dække lejerens forpligtelser. Boligforeningens bestyrelse har besluttet, at indskuddene i afdelingerne 1-16 bør forhøjes iht. til denne bestemmelse. Forhøjelsen er beregnet ud fra et ønske om at kunne dække flytteregningerne ved lejernes fraflytning. Udgangspunktet for forhøjelsen er at opnå et totalt indskud pr. lejemål på kr. pr. m 2. De forhøjede indskud opkræves, som nævnt ovenfor, ved genudlejning af lejligheder i de pågældende afdelinger. Indskuddene indgår ikke som en driftsindtægt, men som en passivpost i afdelingernes balancer. I afdeling 11 og 12 er der de senere år gennemført forbedringsarbejder, hvortil der endnu ikke er optaget lån. I de afdelinger ønskes de forhøjede indskud benyttet til at dække de ufinansierede forbedringsarbejder. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgning om tilladelse til forhøjelse af indskud. Godkendt.

13 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Møde med boligselskaberne i kommunen P35/dwfsmbj 09/14062 Åben sag ØK Repræsentanter fra Boligforeningen PM, Boligforeningen Fredensbo, Boligselskabet Østvendsyssel, DOMEA og Boligselskabet Nordjylland er indbudt til møde med Økonomiudvalget den 20. august 2009 kl Mødet holdes hos boligforeningen PM, Søndergade 1, Brønderslev. Boligselskaberne har til mødet foreslået, at man drøfter og aftaler, hvordan det fremtidige samarbejde kan organiseres og udvikles. Boligorganisationerne foreslår, at der etableres et udvalg bestående af repræsentanter fra kommunens ledelse samt repræsentanter for boligorganisationerne. Forretningsledelsen foreslår, at der nedsættes et udvalg, sammensat som foreslået af boligorganisationerne. Bilag: Boligforeningernes forslag til drøftelse på mødet Pjecen: Styringsreformen Præsentation af Boligforeningen DOMEA Præsentation af Boligselskabet Østvendsyssel Præsentation af Boligforeningen PM Præsentation af Boligforeningen Fredens Bo Præsentation af Boligselskabet Nordjylland Gennemført.

14 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Forslag om forlængelse af nuværende forsikringsaftaler Ø22/dwbbom 09/12318 Åben sag ØK/BY I forbindelse med kommunesammenlægningen den 1. januar 2007, blev der efter et EU-udbud lavet 3-årige forsikringsaftaler med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. De nuværende aftaler udløber således med udgangen af Der blev samtidig indgået aftale med forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S om rådgivning, skadesbehandling, administration m.v. Fagenheden for Teknik og Miljø har på baggrund af ovennævnte drøftet mulighederne bl.a. med Willis efter 1. januar Med den uro der p.t. er og har været på det finansielle marked, herunder også i forsikringsbranchen, samt at det vurderes, at det nuværende forsikringsprogram til fulde lever op til forventningerne, anbefaler såvel Willis som fagenheden, at de nuværende forsikringsaftaler forlænges i 2 år. Konklusionen er at der ikke er noget i skadesudviklingen, der indikerer, at præmieniveauet vil falde ved et nyt udbud Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår at Byrådet forlænger de nuværende forsikringsaftaler i 2 år fra den 1. januar 2010 samt at samarbejdet med forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S ligeledes fortsætter i de nævnte 2 år. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Bilag: Referat fra møde den 26. marts 2009 samt udbudsrapport Forsikringsoversigt 2008 Indstilles godkendt.

15 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Årsrapport 2008 fra Forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S G01/dwbbom 09/20072 Åben sag ØK Forsikringsmæglerfirmaet Willis fremsender Årsrapporten for Rapporten gør status på kommunes forsikringsordninger, herunder forsikringspolitikken, risikoomkostningerne, samt skadesudviklingen indenfor de enkelte områder. Herudover indeholder rapporten anbefalinger for det kommende år samt status for Willis Sundhedsmægler. Rapporten konkluderer at de samlede risikoomkostninger fra 2007 til 2008 er faldet fra kr til kr Faldet skyldes i hovedsagen 2 forhold nemlig fald i betaling af skader under selvrisikogrænserne, samt et væsentligt mindre bidrag til AES. De nævnte anbefalinger for de kommende år vil indgå i planlægning og prioritering i fagenheden. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår at Økonomiudvalget tager årsrapporten til efterretning, samt at de nævnte anbefalinger for de kommende år bearbejdes i fagenheden. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi oplyser, at budgettet til AES bidrag er nedsat i 2008 med kr. og fra 2009 med kr. Bilag: Årsrapport 2008 Godkendt.

16 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Forslag om indgåelse af aftale om Risikostyring og sikringsgennemgang af kommunale bygninger, samt oplæg til sikringspolitik, sikringsog handlingsplan Ø54/dwbbom 09/12018 Åben sag ØK Forsikringsmæglerfirmaet Willis fremsender i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Miljø forslag til Samarbejdsaftale om Risikostyring og sikringsgennemgang af 10 kommunale bygninger i Brønderslev Kommune og oplæg til Sikringspolitik, Sikrings- og Handlingsplan. Det overordnede formål med for alvor at få sat gang i risikostyringen er dels at nedbringe antallet af skader, forbygge at skader opstår samt højne trygheden dels for brugere og dels for ansatte i kommunale bygninger. Der foretages indledningsvis en sikringsgennemgang af udvalgte bygninger på følgende områder: Elektronisk overvågning Mekanisk sikring Brand Vand Transientbeskyttelse Efter gennemgangen udarbejdes en sammenfattende rapport, der beskriver forholdene indenfor de enkelte sikringsområder. Desuden udarbejdes oplæg/forslag til en egentlig sikringspolitik med en sikrings- og handlingsplan. Med en koncentration af bygninger som Brønderslev Kommune har - de aktiviteter der foregår - samt ikke mindst den forholdsvise høje selvrisiko på bygning-/løsøreskader på kr. synes tiden nu at være inde til, at der indledes et proaktivt og målrettet risikostyrings arbejde. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Brønderslev Kommune indgår en samarbejdsaftale med Forsikringsmæglerfirmaet Willis om Risikostyring og sikringsgennemgang af kommunale bygninger, samt oplæg til sikringspolitik, sikrings- og handlingsplan. Fagenheden foreslår endvidere at udgiften til projektet kr afholdes af det afsatte budget til risikostyring. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi oplyser, at budget til risikostyring udgør kr. Endvidere er der fra tidligere år overført kr.

17 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side 731 Bilag: Følgebrev til udkast til samarbejdsaftale Samarbejdsaftale, sikringsgennemgang af 10 bygninger - Samarbejdsaftale, sikringsgennemgang af 10 bygninger Godkendt.

18 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Lokalplanforslag nr for "Træningshal og område til offentlige formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B) P16/dwtflrw 08/653 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Byrådet vedtog på møde den 2. juni 2009 lokalplanforslag nr for "Træningshal og område til offentlige formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B). Lokalplanforslaget har været sendt ud i offentlig høring i perioden fra den 9. juni til den 4. august Lokalplanen sikrer, at der inden for området kan opføres en træningshal i tilknytning til eksisterende halbebyggelse, samt at eksisterende anvendelse af de øvrige arealer kan fortsætte som hidtil. Der er inden for høringsperioden ikke indkommet indsigelser mod lokalplanforslaget. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanforslag nr for "Træningshal og område til offentlig formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B) endeligt. Indstilles godkendt.

19 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Lokalplanforslag nr for "Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, Dronninglund" P16/dwtflrw 08/659 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: Godkendt. Runa Christensen var fraværende. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 11. august 2009, at Byrådet godkender lokalplan nr for "Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, Dronninglund" samt kommuneplantillæg nr. 35 (D) endeligt. Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Byrådet godkendte den 3. februar 2009 lokalplanforslag nr for Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, Dronninglund. Lokalplanforslaget har efterfølgende været sendt ud i offentlig høring i perioden fra den 10. februar 2009 til den 7. april Der er indenfor høringsperioden indkommet én indsigelse fra Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.. Virksomheden ønsker, at man i nærværende lokalplan sikrer deres virksomheds udvidelsesmuligheder. Der er foretaget partshøring i henhold til forvaltningslovens 19. Virksomheden Grønlandsk Reinvest ApS er ikke kommet med bemærkninger til sagen. Lokalplan nr udlægger området til lokale erhvervsformål, så som kontorer, lager, klinikker, offentlige formål og lignende. Et kraftvarmeværk vil betragtes som et teknisk anlæg. Ifølge vejledning om miljøklasser vil et kraftvarmeværk klassificeres inden for miljøklasse 3-7. Lokalplan nr giver mulighed for etablering af virksomheder indenfor miljøklasse 1-3. Miljøklassificering er vejledende. Hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsede foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsede produktionsmetoder, kan en lavere klassificering accepteres. Dermed kan en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger accepteres. For Dronninglund Fjernvarme, ejendommen matr.nr. 101ev Ørsø Fjerding, Dronninglund er lokalplan nr gældende. På grund af kraftvarmeværkets nærhed til sygehus, ældreboliger o.l., er den maksimale støjgrænseværdi fastsat til 35 db(a). Der er i planlægningen for lokalplanplan nr taget hensyn til naboer ved at sikre i bestemmelserne, at værket ikke på senere tidspunkt kan anvende andre former for brændsel.

20 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side 734 Det vurderes, at kraftvarmeværket kan etablere sig indenfor lokalplanområdets afgrænsning, såfremt man ændrer lokalplanens formål og anvendelse, ved at der åbne op for muligheden for at etablere tekniske anlæg indenfor delområde II. Virksomheden skal gøres opmærksom på, at såfremt de på senere tidspunkt ønsker at etablere sig indenfor lokalplanområdets afgrænsning (område 06-47) skal de fortsat overholde de støjgrænseværdier, som tager hensyn naboerne i området. Arealet umiddelbart vest for kraftvarmeværket er friholdt, del af matr.nr. 101fe Ørsø Fjerding, Dronninglund, netop for at sikre, at kraftvarmeværket kan udvide på senere tidspunkt. Brønderslev Kommune ejer arealet. Såfremt man beslutter at ændre lokalplanen, således at der inden for delområde II kan etableres tekniske anlæg, vurderer fagenheden, at der skal ske fornyet høring i henhold til planlovens 27, stk. 2. Der vil være tale om en væsentlig ændring, der berører andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 19. maj 2009, at Udviklings- og Planlægningsudvalget imødekommer indsigers ønske om fremtidig udvidelsesmuligheder, således at lokalplanen åbner mulighed for etablering af tekniske anlæg indenfor delområde II. at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender lokalplanforslag nr med følgende rettelser; 1 Lokalplanen har til formål, at fastlægge områdets anvendelse til lokale erhvervsformål i form af kontor, lager uden aktivitet i nattetimerne, klinikker, tekniske anlæg, offentlige formål og lignende, i 3 tilføjes at der indenfor delområde II også kan indrettes tekniske anlæg, at Udviklings- og Planlægningsudvalget sender lokalplanforslag i fornyet høring i henhold til Planlovens 27, stk.2, da der er tale om en væsentlige ændring, der kan berøre andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen. Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 11. august 2009 Lokalplanforslag nr samt forslag til kommuneplantillæg nr. 35 (D) har været sendt ud i fornyet høring i perioden fra den 9. juni 2009 til den 4. august Der er foretaget ændringer i det første udsendte planforslag efter indkommet indsigelse. Lokalplanforslaget er ændret således, at der inden for delområde II åbnes mulighed for, at der foruden lokale erhvervsformål så som kontorer, lager, klinikker, offentlige formål og lignende kan etableres tekniske anlæg. Der er indenfor høringsperioden ikke indkommet indsigelser og fagenheden foreslår derfor, at forslaget der har været sendt ud i fornyet høring endelig vedtages. Indstilles godkendt.

21 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Lokalplanforslag "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" og kommuneplantillæg nr. 27 (D) P16/dwtftaj 08/929 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: Anbefales sendt i høring. Forhold vedrørende tilslutningspligt til antenneforening belyses nærmere inden endelig vedtagelse. Der er udarbejdet lokalplanforslag nr for "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" samt kommuneplantillæg nr. 27 (D). Lokalplanforslag nr omfatter et areal på ca. 11,5 ha. Indenfor lokalplanens delområde I muliggør lokalplanen, at der kan opføres tæt-lave boliger. Delområde II og III udlægges til rekreative formål og overføres med lokalplanen fra landzone til byzone. Delområde II omfatter et eksisterende kolonihaveområde, mens delområde III er et eksisterende grønt område beliggende centralt i Dronninglund by. Indenfor delområde III sikrer lokalplanen bevaring af den eksisterende beplantning. Indenfor lokalplanforslagets delområde I er der mulighed for at etablere et tæt-lavt boligområde. Der er i lokalplanforslaget fastsat en minimums grundstørrelse på 400 m 2 eksklusiv andel i fælles friarealer, der sikrer, at området vil fremstå relativt åbnet og at den enkelte bolig vil have anvendelige friarealer. Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2009, at der skulle indarbejdes et mere centralt beliggende fælles friareal i boligområdet. I lokalplanforslaget er der indarbejdet et centralt beliggende fælles friareal. Friarealet kan benyttes til opførelse af et fælleshus eller lignende for boligområdet. Lokalplanforslaget indeholder desuden krav om, at der skal etableres stitilslutninger fra boligområdet til eksisterende stier i lokalplanens delområde III. Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer fagenheden, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Tilslutningspligt til antenneforening Planlovens 15, stk. 2, nr. 11 og 13 giver kommunen hjemmel til at fastsætte bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg samt medlemspligt til en antenneforening eller grundejerforening, som driver et fællesantenneanlæg. Tilslutningspligten omfatter en pligt til at tåle den tekniske installation på ejendommen og en forpligtigelse til at betale tilslutningsbidraget samt andelen af faste årlige udgifter. Tilslutningspligten omfatter ikke pligt til at aftage og betale for radio- og tv-signal fra fællesantenneanlæg. Den teknologiske udvikling har bevirket, at der er kommet flere valgmuligheder i forhold til levering af tv-signaler. Brønderslev Kommune har hidtil indføjet en bestemmelse om tilslutningspligt til antenneforening i lokalplaner for nye boligområder.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 Punkter på åbent møde: 69. Årsregnskab 2008 1 70. Overførsel af uforbrugte driftsbeløb fra

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 2 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

81 Regnskab 2010 - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område.

81 Regnskab 2010 - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område. Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 13. april 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 79 Økonomirapporter pr. 31.marts 2011 80 Endelig opgørelse af driftsoverførsler

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere