Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsorden accepteret.

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Øvrige korrektioner til budget Boligforeningen Fredensbo - årsregnskab for Boligselskabet Østvendsyssel - årsregnskab for Boligselskabet NordBo - årsregnskab for Dronninglund Boligselskab - årsregnskab for Boligselskabet Nordjylland - årsregnskab for Boligforeningen Fredensbo - ansøgning om forhøjelse af indskud Møde med boligselskaberne i kommunen Forslag om forlængelse af nuværende forsikringsaftaler Årsrapport 2008 fra Forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S Forslag om indgåelse af aftale om Risikostyring og sikringsgennemgang af kommunale bygninger, samt oplæg til sikringspolitik, sikrings- og handlingsplan Lokalplanforslag nr for "Træningshal og område til offentlige formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B) Lokalplanforslag nr for "Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, Dronninglund" Lokalplanforslag "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" og kommuneplantillæg nr. 27 (D) Kommuneplantillæg 22(B) og 38(D) - Detailhandelsplan Forlængelse af lejekontrakt med Klokkerholm Idrætsforening Opdeling af byggesagsgebyr i 5 kategorier Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af tag på SFO-Thise, "Rødt hus" Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af tag på SFO- Dronninglund Syd Vedligeholdelsesprojekter under kr Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til indretning af lokaler til ungdoms- og juniorklub på Fredensgade 4, Dronninglund Lejekontrakt, Fredensgade 3, Dronninglund Ombygning/nybygning af Risagerlund Drøftelse af handleplan/status for Tonnishave Brønderslev Varme A/S Orientering Lukket sag - Madservice på Ældreområdet - nye priser Lukket sag - Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid 30 Lukket sag - Ansøgning om forlægning af Dregårdsvej 31 Lukket sag - Forlængelse af option på erhvervsgrund 32 Lukket sag - Salg af ejendom 33 Lukket sag - Salg af ejendom 34 Lukket sag - Orientering Tillægsdagsorden: 35 Renovering af materielgården Karetmagervej 5, Dronninglund som følge af ATpåbud

4 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Ø09/dwokhoc 09/11844 Åben sag ØK/BY Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 2 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Anlæg... Finansiering... Netto kr kr kr kr kr. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Der vedlægges ligeledes status vedr. opfølgningen på aftalepunkterne fra budget Budgetopfølgning 2 danner udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2010 på de forskellige politikområder. Kommunaldirektøren og stabschefen for økonomi understreger, at den meget kraftige vækst i de specialiserede sociale områder og herunder især anbringelsesområdet er meget vanskelig at håndtere indenfor kommunens økonomiske rammer. Det foreslås derfor, at der arbejdes med alternative løsninger og forebyggende tiltag, som kan begrænse væksten på disse områder. Bilag: Budgetopfølgningsrapport til Økonomiudvalget Aftalepunkter til budgetopfølgning Økonomiudvalget indstiller, at alle udvalgene iværksætter foranstaltninger til at minimere omkostningerne på deres respektive områder. Det indskærpes, at proceduren for bevillinger skal overholdes, således Byrådet skal have godkendt en bevilling, inden yderligere foranstaltning kan iværksættes. I nødstilfælde kan udvalgsformand i samarbejde med borgmester godkende iværksættelse af foranstaltningen.

5 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Øvrige korrektioner til budget Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag ØK I følge principper for udarbejdelse af budget 2010 skal Center for Økonomi i samarbejde med fagenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse forslag til øvrige korrektioner er nu udarbejdet og er til behandling i fagudvalgene i perioden august Fagudvalgene tager stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene har ikke mulighed for at indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. Samtlige korrektioner, der er videresendt til behandling i fagudvalgene fremsendes hermed til Økonomiudvalgets foreløbige orientering. Økonomiudvalget bedes tage stilling til de øvrige korrektioner på Økonomiudvalgets egne politikområder. For at give et overblik over ændringer der foreslås indarbejdet, er der udarbejdet en kort oversigt over de ændringer, der er indregnet fra budget 2009 til Oversigten viser først et sammendrag af ændringerne, og herefter er der en oplistning af de øvrige korrektioner, der er foretaget pr. udvalgsområde. Udover den korte oversigt har Center for Økonomi udarbejdet et skema for hvert politikområde, som mere detaljeret redegør for ændringerne på hvert politikområde. På skemaet kan man følge alle ændringer på politikområdet fra budget 2009 til Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. Lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter eller 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter. Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema. Påtegning fra Center for Økonomi: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til øvrige korrektioner på Økonomiudvalgets egne politikområder. Bilag: Forslag til basisbudget og sammendrag Oversendes til politisk behandling i forbindelse med budget 2010.

6 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligforeningen Fredensbo - årsregnskab for S55/dwokbd 09/16457 Åben sag ØK Boligforeningen Fredensbo fremsender den 28. juni 2009 årsregnskab for kalenderåret 2008 for foreningens afdelinger 1, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 21 og 22 regnskab for hovedforeningen, inkl. byggefond revisionsprotokollat spørgeskema generalforsamlingsreferat Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 14. april 2009 og på foreningens generalforsamling den 14. maj Driftsregnskabet i de enkelte afdelinger udviser alle overskud, som samlet udgør kr. mod kr. i Overskuddene er alle henlagt til planlagt vedligeholdelse. Regnskabet for boligorganisationen udviser et overskud på kr. De enkelte afdelinger bidrager til administrationens drift i forhold til de enkelte afdelingers antal lejligheder lejemål - med m 2, idet der er regnet med et administrationsbidrag pr. lejlighed på kr. (i 2007 udgjorde beløbet kr.) Afdelingernes samlede tilgodehavender i selskabet vedrørende henlæggelsesmidler og løbende mellemregning udgør kr. De samlede henlæggelser pr. 31. december 2008 til fremtidig planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør Udover hovedforeningen er der opført en bankbeholdning på kr. samt værdipapirer og obligationsbeholdning på kr. i alt kr. Hovedforeningen administrerer desuden de af kommunen ejede almene ældreboliger og udlejningsejendomme og indtægten herved udgør kr. I øvrigt er revisionens påtegning uden væsentlige bemærkninger, og der er ingen bemærkninger til spørgeskemaet. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 revisionsprotokollat for boligforeningen Fredensbo.

7 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side 721 Godkendt.

8 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligselskabet Østvendsyssel - årsregnskab for S55/dwokbd 09/17626 Åben sag ØK Boligselskabet Østvendsyssel fremsender den 15. juni 2009 årsregnskab for kalenderåret 2008 for selskabets afdeling 1, Hjallerup, afdeling 2, Dronninglund, afdeling 3, Asaa-Klokkerholm, afdeling 39, Hellevadlund-Servicecenter, Hjallerup og afdeling 40, Smedegade, Dronninglund regnskab for hovedforeningen, inkl. byggefond Regnskabet er godkendt på repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde den 3. juni Driftsregnskabet i de enkelte afdelinger udviser alle overskud: afdeling 1, Hjallerup overskud på kr., som anvendes til tab ved flytning afdeling 2, Dronninglund overskud på kr., som anvendes til tab ved fraflytning afdeling 3, Asaa-Klokkerholm overskud på kr., som anvendes til tab ved fraflytning afdeling 39, Hellevadlund-Servicecenter, Hjallerup overskud på kr., som anvendes til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse afdeling 40, Smedegade, Dronninglund overskud på kr. hvor kr. anvendes til afvikling af underskud og kr. anvendes til henlæggelse til hovedistandsættelse Regnskabet for boligorganisationen udviser et overskud på kr. Under hovedselskabet er der opført en bankbeholdning på kr. samt værdipapirer på kr. i alt kr. I øvrigt er revisionens påtegning uden væsentlige bemærkninger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender årsregnskab for Boligforeningen Østvendsyssel. Godkendt.

9 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligselskabet NordBo - årsregnskab for S55/dwokbd 09/19110 Åben sag ØK Alabu Bolig fremsender den 30. juni 2009 for Boligselskabet NordBo årsregnskab for kalenderåret 2008 for foreningens afdeling i Brønderslev, afdeling 55 - Bredgade 192, Dannebrogsgade 55 og Jyllandsgade 53 revisionsprotokollat spørgeskema. Regnskabet er godkendt af hovedbestyrelsen den 27. maj Afdelingsregnskabet udviser et overskud på kr., der anvendes til planlagt vedligeholdelse og fornyelse. Administrationsbidraget udgør kr. pr. lejemål mod kr. pr. lejemål i Selskabets revisor har i revisionspåtegningen oplyst, at årsregnskabet for afdelingen er revideret for året Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold, dog oplyses det, at der ikke foreligger ajourførte vedligeholdelsesplaner, hvilket er et krav i henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender årsregnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 samt revisionsprotokollat for Boligselskabet NordBo. Godkendt.

10 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Dronninglund Boligselskab - årsregnskab for S55/dwokbd 09/19620 Åben sag ØK Dronninglund Boligforening fremsender den 30. juni 2009 årsregnskab og revisionsprotokollat udfærdiget i maj måned 2009 for perioden 1. januar 2008 til 31. december Årsberetning og årsregnskab for 2008 er godkendt af bestyrelsen den 13. maj Den årlige leje udgør 352 kr. pr. m 2 mod 345 kr. pr. m 2 i Boligforeningen har et overskud på kr., som tillægges overførsel fra forrige år. Samlet overskud udgør herefter kr. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 revisionsprotokollat udfærdiget i maj måned for Dronninglund Boligforening. Godkendt.

11 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligselskabet Nordjylland - årsregnskab for S55/dwokbd 09/21337 Åben sag ØK Boligselskabet Nordjylland fremsender den 24. juni 2009 årsregnskab for 2008, revisionsprotokollat, bestyrelsens beretning og spørgeskema. Afdeling 40 omfatter følgende ejendomme: Klerkegade 6-8 Munkegade 6-12 Løkkenvej 335 og 360 Kvishøjvej 2 Gærdesmuttevej 2-12 Smørblomstvej 8-14 Violvej 3 Borgergade 45A-B, Klokkerholm Trøgdrupvej 4-6, Ørum Der er 29 lejemål, som er fordelt på 1838 m 2. Afdeling 40 har et underskud på kr., som dækkes af selskabets dispositionsfond. Administrationsbidraget udgør kr. pr. lejemål i 2008 mod kr. i Den årlige leje i afdeling 40 udgør herefter 609 kr. pr. m 2. Revisionens gennemgang af årsregnskabet og revisionsprotokollat har ikke givet anledning til bemærkninger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 samt revisionsprotokollat af 15. maj 2009 for boligselskabet Nordjylland Godkendt.

12 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligforeningen Fredensbo - ansøgning om forhøjelse af indskud S55/dwokbd 09/17022 Åben sag ØK Boligforeningen Fredensbo fremsender den 3. juni ansøgning om tilladelse til forhøjelse af indskud. Det er konstateret at indskuddene i nogle afdelinger ikke kan dække flytteregningerne ved lejernes fraflytning. Det medfører at fraflytteren får en regning på restbeløbet. Mange er ikke i stand til at betale denne regning. Dette medfører en stigning i tab ved fraflytning. Tabene dækkes af afdelingerne, hvilket medfører stigninger i huslejen. I 2008 var tabene i afdeling 1-16 på i alt kr. Tabene i samme afdelinger i 2007 var kr. Indskud i almene boliger er faste beløb, som ikke reguleres i takt med prisudviklingen. I 52 i bekendtgørelse nr. 42 af 23/ kan boligorganisationen forhøje indskuddene med virkning for nye lejere, hvis de nuværende indskud antages ikke at kunne dække lejerens forpligtelser. Boligforeningens bestyrelse har besluttet, at indskuddene i afdelingerne 1-16 bør forhøjes iht. til denne bestemmelse. Forhøjelsen er beregnet ud fra et ønske om at kunne dække flytteregningerne ved lejernes fraflytning. Udgangspunktet for forhøjelsen er at opnå et totalt indskud pr. lejemål på kr. pr. m 2. De forhøjede indskud opkræves, som nævnt ovenfor, ved genudlejning af lejligheder i de pågældende afdelinger. Indskuddene indgår ikke som en driftsindtægt, men som en passivpost i afdelingernes balancer. I afdeling 11 og 12 er der de senere år gennemført forbedringsarbejder, hvortil der endnu ikke er optaget lån. I de afdelinger ønskes de forhøjede indskud benyttet til at dække de ufinansierede forbedringsarbejder. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgning om tilladelse til forhøjelse af indskud. Godkendt.

13 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Møde med boligselskaberne i kommunen P35/dwfsmbj 09/14062 Åben sag ØK Repræsentanter fra Boligforeningen PM, Boligforeningen Fredensbo, Boligselskabet Østvendsyssel, DOMEA og Boligselskabet Nordjylland er indbudt til møde med Økonomiudvalget den 20. august 2009 kl Mødet holdes hos boligforeningen PM, Søndergade 1, Brønderslev. Boligselskaberne har til mødet foreslået, at man drøfter og aftaler, hvordan det fremtidige samarbejde kan organiseres og udvikles. Boligorganisationerne foreslår, at der etableres et udvalg bestående af repræsentanter fra kommunens ledelse samt repræsentanter for boligorganisationerne. Forretningsledelsen foreslår, at der nedsættes et udvalg, sammensat som foreslået af boligorganisationerne. Bilag: Boligforeningernes forslag til drøftelse på mødet Pjecen: Styringsreformen Præsentation af Boligforeningen DOMEA Præsentation af Boligselskabet Østvendsyssel Præsentation af Boligforeningen PM Præsentation af Boligforeningen Fredens Bo Præsentation af Boligselskabet Nordjylland Gennemført.

14 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Forslag om forlængelse af nuværende forsikringsaftaler Ø22/dwbbom 09/12318 Åben sag ØK/BY I forbindelse med kommunesammenlægningen den 1. januar 2007, blev der efter et EU-udbud lavet 3-årige forsikringsaftaler med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. De nuværende aftaler udløber således med udgangen af Der blev samtidig indgået aftale med forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S om rådgivning, skadesbehandling, administration m.v. Fagenheden for Teknik og Miljø har på baggrund af ovennævnte drøftet mulighederne bl.a. med Willis efter 1. januar Med den uro der p.t. er og har været på det finansielle marked, herunder også i forsikringsbranchen, samt at det vurderes, at det nuværende forsikringsprogram til fulde lever op til forventningerne, anbefaler såvel Willis som fagenheden, at de nuværende forsikringsaftaler forlænges i 2 år. Konklusionen er at der ikke er noget i skadesudviklingen, der indikerer, at præmieniveauet vil falde ved et nyt udbud Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår at Byrådet forlænger de nuværende forsikringsaftaler i 2 år fra den 1. januar 2010 samt at samarbejdet med forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S ligeledes fortsætter i de nævnte 2 år. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Bilag: Referat fra møde den 26. marts 2009 samt udbudsrapport Forsikringsoversigt 2008 Indstilles godkendt.

15 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Årsrapport 2008 fra Forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S G01/dwbbom 09/20072 Åben sag ØK Forsikringsmæglerfirmaet Willis fremsender Årsrapporten for Rapporten gør status på kommunes forsikringsordninger, herunder forsikringspolitikken, risikoomkostningerne, samt skadesudviklingen indenfor de enkelte områder. Herudover indeholder rapporten anbefalinger for det kommende år samt status for Willis Sundhedsmægler. Rapporten konkluderer at de samlede risikoomkostninger fra 2007 til 2008 er faldet fra kr til kr Faldet skyldes i hovedsagen 2 forhold nemlig fald i betaling af skader under selvrisikogrænserne, samt et væsentligt mindre bidrag til AES. De nævnte anbefalinger for de kommende år vil indgå i planlægning og prioritering i fagenheden. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår at Økonomiudvalget tager årsrapporten til efterretning, samt at de nævnte anbefalinger for de kommende år bearbejdes i fagenheden. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi oplyser, at budgettet til AES bidrag er nedsat i 2008 med kr. og fra 2009 med kr. Bilag: Årsrapport 2008 Godkendt.

16 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Forslag om indgåelse af aftale om Risikostyring og sikringsgennemgang af kommunale bygninger, samt oplæg til sikringspolitik, sikringsog handlingsplan Ø54/dwbbom 09/12018 Åben sag ØK Forsikringsmæglerfirmaet Willis fremsender i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Miljø forslag til Samarbejdsaftale om Risikostyring og sikringsgennemgang af 10 kommunale bygninger i Brønderslev Kommune og oplæg til Sikringspolitik, Sikrings- og Handlingsplan. Det overordnede formål med for alvor at få sat gang i risikostyringen er dels at nedbringe antallet af skader, forbygge at skader opstår samt højne trygheden dels for brugere og dels for ansatte i kommunale bygninger. Der foretages indledningsvis en sikringsgennemgang af udvalgte bygninger på følgende områder: Elektronisk overvågning Mekanisk sikring Brand Vand Transientbeskyttelse Efter gennemgangen udarbejdes en sammenfattende rapport, der beskriver forholdene indenfor de enkelte sikringsområder. Desuden udarbejdes oplæg/forslag til en egentlig sikringspolitik med en sikrings- og handlingsplan. Med en koncentration af bygninger som Brønderslev Kommune har - de aktiviteter der foregår - samt ikke mindst den forholdsvise høje selvrisiko på bygning-/løsøreskader på kr. synes tiden nu at være inde til, at der indledes et proaktivt og målrettet risikostyrings arbejde. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Brønderslev Kommune indgår en samarbejdsaftale med Forsikringsmæglerfirmaet Willis om Risikostyring og sikringsgennemgang af kommunale bygninger, samt oplæg til sikringspolitik, sikrings- og handlingsplan. Fagenheden foreslår endvidere at udgiften til projektet kr afholdes af det afsatte budget til risikostyring. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi oplyser, at budget til risikostyring udgør kr. Endvidere er der fra tidligere år overført kr.

17 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side 731 Bilag: Følgebrev til udkast til samarbejdsaftale Samarbejdsaftale, sikringsgennemgang af 10 bygninger - Samarbejdsaftale, sikringsgennemgang af 10 bygninger Godkendt.

18 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Lokalplanforslag nr for "Træningshal og område til offentlige formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B) P16/dwtflrw 08/653 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Byrådet vedtog på møde den 2. juni 2009 lokalplanforslag nr for "Træningshal og område til offentlige formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B). Lokalplanforslaget har været sendt ud i offentlig høring i perioden fra den 9. juni til den 4. august Lokalplanen sikrer, at der inden for området kan opføres en træningshal i tilknytning til eksisterende halbebyggelse, samt at eksisterende anvendelse af de øvrige arealer kan fortsætte som hidtil. Der er inden for høringsperioden ikke indkommet indsigelser mod lokalplanforslaget. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanforslag nr for "Træningshal og område til offentlig formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B) endeligt. Indstilles godkendt.

19 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Lokalplanforslag nr for "Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, Dronninglund" P16/dwtflrw 08/659 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: Godkendt. Runa Christensen var fraværende. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 11. august 2009, at Byrådet godkender lokalplan nr for "Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, Dronninglund" samt kommuneplantillæg nr. 35 (D) endeligt. Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Byrådet godkendte den 3. februar 2009 lokalplanforslag nr for Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, Dronninglund. Lokalplanforslaget har efterfølgende været sendt ud i offentlig høring i perioden fra den 10. februar 2009 til den 7. april Der er indenfor høringsperioden indkommet én indsigelse fra Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.. Virksomheden ønsker, at man i nærværende lokalplan sikrer deres virksomheds udvidelsesmuligheder. Der er foretaget partshøring i henhold til forvaltningslovens 19. Virksomheden Grønlandsk Reinvest ApS er ikke kommet med bemærkninger til sagen. Lokalplan nr udlægger området til lokale erhvervsformål, så som kontorer, lager, klinikker, offentlige formål og lignende. Et kraftvarmeværk vil betragtes som et teknisk anlæg. Ifølge vejledning om miljøklasser vil et kraftvarmeværk klassificeres inden for miljøklasse 3-7. Lokalplan nr giver mulighed for etablering af virksomheder indenfor miljøklasse 1-3. Miljøklassificering er vejledende. Hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsede foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsede produktionsmetoder, kan en lavere klassificering accepteres. Dermed kan en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger accepteres. For Dronninglund Fjernvarme, ejendommen matr.nr. 101ev Ørsø Fjerding, Dronninglund er lokalplan nr gældende. På grund af kraftvarmeværkets nærhed til sygehus, ældreboliger o.l., er den maksimale støjgrænseværdi fastsat til 35 db(a). Der er i planlægningen for lokalplanplan nr taget hensyn til naboer ved at sikre i bestemmelserne, at værket ikke på senere tidspunkt kan anvende andre former for brændsel.

20 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side 734 Det vurderes, at kraftvarmeværket kan etablere sig indenfor lokalplanområdets afgrænsning, såfremt man ændrer lokalplanens formål og anvendelse, ved at der åbne op for muligheden for at etablere tekniske anlæg indenfor delområde II. Virksomheden skal gøres opmærksom på, at såfremt de på senere tidspunkt ønsker at etablere sig indenfor lokalplanområdets afgrænsning (område 06-47) skal de fortsat overholde de støjgrænseværdier, som tager hensyn naboerne i området. Arealet umiddelbart vest for kraftvarmeværket er friholdt, del af matr.nr. 101fe Ørsø Fjerding, Dronninglund, netop for at sikre, at kraftvarmeværket kan udvide på senere tidspunkt. Brønderslev Kommune ejer arealet. Såfremt man beslutter at ændre lokalplanen, således at der inden for delområde II kan etableres tekniske anlæg, vurderer fagenheden, at der skal ske fornyet høring i henhold til planlovens 27, stk. 2. Der vil være tale om en væsentlig ændring, der berører andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 19. maj 2009, at Udviklings- og Planlægningsudvalget imødekommer indsigers ønske om fremtidig udvidelsesmuligheder, således at lokalplanen åbner mulighed for etablering af tekniske anlæg indenfor delområde II. at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender lokalplanforslag nr med følgende rettelser; 1 Lokalplanen har til formål, at fastlægge områdets anvendelse til lokale erhvervsformål i form af kontor, lager uden aktivitet i nattetimerne, klinikker, tekniske anlæg, offentlige formål og lignende, i 3 tilføjes at der indenfor delområde II også kan indrettes tekniske anlæg, at Udviklings- og Planlægningsudvalget sender lokalplanforslag i fornyet høring i henhold til Planlovens 27, stk.2, da der er tale om en væsentlige ændring, der kan berøre andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen. Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 11. august 2009 Lokalplanforslag nr samt forslag til kommuneplantillæg nr. 35 (D) har været sendt ud i fornyet høring i perioden fra den 9. juni 2009 til den 4. august Der er foretaget ændringer i det første udsendte planforslag efter indkommet indsigelse. Lokalplanforslaget er ændret således, at der inden for delområde II åbnes mulighed for, at der foruden lokale erhvervsformål så som kontorer, lager, klinikker, offentlige formål og lignende kan etableres tekniske anlæg. Der er indenfor høringsperioden ikke indkommet indsigelser og fagenheden foreslår derfor, at forslaget der har været sendt ud i fornyet høring endelig vedtages. Indstilles godkendt.

21 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Lokalplanforslag "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" og kommuneplantillæg nr. 27 (D) P16/dwtftaj 08/929 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: Anbefales sendt i høring. Forhold vedrørende tilslutningspligt til antenneforening belyses nærmere inden endelig vedtagelse. Der er udarbejdet lokalplanforslag nr for "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" samt kommuneplantillæg nr. 27 (D). Lokalplanforslag nr omfatter et areal på ca. 11,5 ha. Indenfor lokalplanens delområde I muliggør lokalplanen, at der kan opføres tæt-lave boliger. Delområde II og III udlægges til rekreative formål og overføres med lokalplanen fra landzone til byzone. Delområde II omfatter et eksisterende kolonihaveområde, mens delområde III er et eksisterende grønt område beliggende centralt i Dronninglund by. Indenfor delområde III sikrer lokalplanen bevaring af den eksisterende beplantning. Indenfor lokalplanforslagets delområde I er der mulighed for at etablere et tæt-lavt boligområde. Der er i lokalplanforslaget fastsat en minimums grundstørrelse på 400 m 2 eksklusiv andel i fælles friarealer, der sikrer, at området vil fremstå relativt åbnet og at den enkelte bolig vil have anvendelige friarealer. Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2009, at der skulle indarbejdes et mere centralt beliggende fælles friareal i boligområdet. I lokalplanforslaget er der indarbejdet et centralt beliggende fælles friareal. Friarealet kan benyttes til opførelse af et fælleshus eller lignende for boligområdet. Lokalplanforslaget indeholder desuden krav om, at der skal etableres stitilslutninger fra boligområdet til eksisterende stier i lokalplanens delområde III. Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer fagenheden, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Tilslutningspligt til antenneforening Planlovens 15, stk. 2, nr. 11 og 13 giver kommunen hjemmel til at fastsætte bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg samt medlemspligt til en antenneforening eller grundejerforening, som driver et fællesantenneanlæg. Tilslutningspligten omfatter en pligt til at tåle den tekniske installation på ejendommen og en forpligtigelse til at betale tilslutningsbidraget samt andelen af faste årlige udgifter. Tilslutningspligten omfatter ikke pligt til at aftage og betale for radio- og tv-signal fra fællesantenneanlæg. Den teknologiske udvikling har bevirket, at der er kommet flere valgmuligheder i forhold til levering af tv-signaler. Brønderslev Kommune har hidtil indføjet en bestemmelse om tilslutningspligt til antenneforening i lokalplaner for nye boligområder.

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. august 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Lokale 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/203 Rosengården

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Referat af bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen den 28. maj 2015 kl. 18.00 i Lagunen, Gildbrovej 10 4. juni 2015 Bestyrelsen: Valgt af Valgt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere