Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsorden accepteret.

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Øvrige korrektioner til budget Boligforeningen Fredensbo - årsregnskab for Boligselskabet Østvendsyssel - årsregnskab for Boligselskabet NordBo - årsregnskab for Dronninglund Boligselskab - årsregnskab for Boligselskabet Nordjylland - årsregnskab for Boligforeningen Fredensbo - ansøgning om forhøjelse af indskud Møde med boligselskaberne i kommunen Forslag om forlængelse af nuværende forsikringsaftaler Årsrapport 2008 fra Forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S Forslag om indgåelse af aftale om Risikostyring og sikringsgennemgang af kommunale bygninger, samt oplæg til sikringspolitik, sikrings- og handlingsplan Lokalplanforslag nr for "Træningshal og område til offentlige formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B) Lokalplanforslag nr for "Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, Dronninglund" Lokalplanforslag "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" og kommuneplantillæg nr. 27 (D) Kommuneplantillæg 22(B) og 38(D) - Detailhandelsplan Forlængelse af lejekontrakt med Klokkerholm Idrætsforening Opdeling af byggesagsgebyr i 5 kategorier Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af tag på SFO-Thise, "Rødt hus" Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af tag på SFO- Dronninglund Syd Vedligeholdelsesprojekter under kr Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til indretning af lokaler til ungdoms- og juniorklub på Fredensgade 4, Dronninglund Lejekontrakt, Fredensgade 3, Dronninglund Ombygning/nybygning af Risagerlund Drøftelse af handleplan/status for Tonnishave Brønderslev Varme A/S Orientering Lukket sag - Madservice på Ældreområdet - nye priser Lukket sag - Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid 30 Lukket sag - Ansøgning om forlægning af Dregårdsvej 31 Lukket sag - Forlængelse af option på erhvervsgrund 32 Lukket sag - Salg af ejendom 33 Lukket sag - Salg af ejendom 34 Lukket sag - Orientering Tillægsdagsorden: 35 Renovering af materielgården Karetmagervej 5, Dronninglund som følge af ATpåbud

4 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Ø09/dwokhoc 09/11844 Åben sag ØK/BY Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 2 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Anlæg... Finansiering... Netto kr kr kr kr kr. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Der vedlægges ligeledes status vedr. opfølgningen på aftalepunkterne fra budget Budgetopfølgning 2 danner udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2010 på de forskellige politikområder. Kommunaldirektøren og stabschefen for økonomi understreger, at den meget kraftige vækst i de specialiserede sociale områder og herunder især anbringelsesområdet er meget vanskelig at håndtere indenfor kommunens økonomiske rammer. Det foreslås derfor, at der arbejdes med alternative løsninger og forebyggende tiltag, som kan begrænse væksten på disse områder. Bilag: Budgetopfølgningsrapport til Økonomiudvalget Aftalepunkter til budgetopfølgning Økonomiudvalget indstiller, at alle udvalgene iværksætter foranstaltninger til at minimere omkostningerne på deres respektive områder. Det indskærpes, at proceduren for bevillinger skal overholdes, således Byrådet skal have godkendt en bevilling, inden yderligere foranstaltning kan iværksættes. I nødstilfælde kan udvalgsformand i samarbejde med borgmester godkende iværksættelse af foranstaltningen.

5 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Øvrige korrektioner til budget Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag ØK I følge principper for udarbejdelse af budget 2010 skal Center for Økonomi i samarbejde med fagenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse forslag til øvrige korrektioner er nu udarbejdet og er til behandling i fagudvalgene i perioden august Fagudvalgene tager stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene har ikke mulighed for at indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. Samtlige korrektioner, der er videresendt til behandling i fagudvalgene fremsendes hermed til Økonomiudvalgets foreløbige orientering. Økonomiudvalget bedes tage stilling til de øvrige korrektioner på Økonomiudvalgets egne politikområder. For at give et overblik over ændringer der foreslås indarbejdet, er der udarbejdet en kort oversigt over de ændringer, der er indregnet fra budget 2009 til Oversigten viser først et sammendrag af ændringerne, og herefter er der en oplistning af de øvrige korrektioner, der er foretaget pr. udvalgsområde. Udover den korte oversigt har Center for Økonomi udarbejdet et skema for hvert politikområde, som mere detaljeret redegør for ændringerne på hvert politikområde. På skemaet kan man følge alle ændringer på politikområdet fra budget 2009 til Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. Lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter eller 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter. Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema. Påtegning fra Center for Økonomi: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til øvrige korrektioner på Økonomiudvalgets egne politikområder. Bilag: Forslag til basisbudget og sammendrag Oversendes til politisk behandling i forbindelse med budget 2010.

6 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligforeningen Fredensbo - årsregnskab for S55/dwokbd 09/16457 Åben sag ØK Boligforeningen Fredensbo fremsender den 28. juni 2009 årsregnskab for kalenderåret 2008 for foreningens afdelinger 1, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 21 og 22 regnskab for hovedforeningen, inkl. byggefond revisionsprotokollat spørgeskema generalforsamlingsreferat Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 14. april 2009 og på foreningens generalforsamling den 14. maj Driftsregnskabet i de enkelte afdelinger udviser alle overskud, som samlet udgør kr. mod kr. i Overskuddene er alle henlagt til planlagt vedligeholdelse. Regnskabet for boligorganisationen udviser et overskud på kr. De enkelte afdelinger bidrager til administrationens drift i forhold til de enkelte afdelingers antal lejligheder lejemål - med m 2, idet der er regnet med et administrationsbidrag pr. lejlighed på kr. (i 2007 udgjorde beløbet kr.) Afdelingernes samlede tilgodehavender i selskabet vedrørende henlæggelsesmidler og løbende mellemregning udgør kr. De samlede henlæggelser pr. 31. december 2008 til fremtidig planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør Udover hovedforeningen er der opført en bankbeholdning på kr. samt værdipapirer og obligationsbeholdning på kr. i alt kr. Hovedforeningen administrerer desuden de af kommunen ejede almene ældreboliger og udlejningsejendomme og indtægten herved udgør kr. I øvrigt er revisionens påtegning uden væsentlige bemærkninger, og der er ingen bemærkninger til spørgeskemaet. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 revisionsprotokollat for boligforeningen Fredensbo.

7 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side 721 Godkendt.

8 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligselskabet Østvendsyssel - årsregnskab for S55/dwokbd 09/17626 Åben sag ØK Boligselskabet Østvendsyssel fremsender den 15. juni 2009 årsregnskab for kalenderåret 2008 for selskabets afdeling 1, Hjallerup, afdeling 2, Dronninglund, afdeling 3, Asaa-Klokkerholm, afdeling 39, Hellevadlund-Servicecenter, Hjallerup og afdeling 40, Smedegade, Dronninglund regnskab for hovedforeningen, inkl. byggefond Regnskabet er godkendt på repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde den 3. juni Driftsregnskabet i de enkelte afdelinger udviser alle overskud: afdeling 1, Hjallerup overskud på kr., som anvendes til tab ved flytning afdeling 2, Dronninglund overskud på kr., som anvendes til tab ved fraflytning afdeling 3, Asaa-Klokkerholm overskud på kr., som anvendes til tab ved fraflytning afdeling 39, Hellevadlund-Servicecenter, Hjallerup overskud på kr., som anvendes til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse afdeling 40, Smedegade, Dronninglund overskud på kr. hvor kr. anvendes til afvikling af underskud og kr. anvendes til henlæggelse til hovedistandsættelse Regnskabet for boligorganisationen udviser et overskud på kr. Under hovedselskabet er der opført en bankbeholdning på kr. samt værdipapirer på kr. i alt kr. I øvrigt er revisionens påtegning uden væsentlige bemærkninger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender årsregnskab for Boligforeningen Østvendsyssel. Godkendt.

9 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligselskabet NordBo - årsregnskab for S55/dwokbd 09/19110 Åben sag ØK Alabu Bolig fremsender den 30. juni 2009 for Boligselskabet NordBo årsregnskab for kalenderåret 2008 for foreningens afdeling i Brønderslev, afdeling 55 - Bredgade 192, Dannebrogsgade 55 og Jyllandsgade 53 revisionsprotokollat spørgeskema. Regnskabet er godkendt af hovedbestyrelsen den 27. maj Afdelingsregnskabet udviser et overskud på kr., der anvendes til planlagt vedligeholdelse og fornyelse. Administrationsbidraget udgør kr. pr. lejemål mod kr. pr. lejemål i Selskabets revisor har i revisionspåtegningen oplyst, at årsregnskabet for afdelingen er revideret for året Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold, dog oplyses det, at der ikke foreligger ajourførte vedligeholdelsesplaner, hvilket er et krav i henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender årsregnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 samt revisionsprotokollat for Boligselskabet NordBo. Godkendt.

10 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Dronninglund Boligselskab - årsregnskab for S55/dwokbd 09/19620 Åben sag ØK Dronninglund Boligforening fremsender den 30. juni 2009 årsregnskab og revisionsprotokollat udfærdiget i maj måned 2009 for perioden 1. januar 2008 til 31. december Årsberetning og årsregnskab for 2008 er godkendt af bestyrelsen den 13. maj Den årlige leje udgør 352 kr. pr. m 2 mod 345 kr. pr. m 2 i Boligforeningen har et overskud på kr., som tillægges overførsel fra forrige år. Samlet overskud udgør herefter kr. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 revisionsprotokollat udfærdiget i maj måned for Dronninglund Boligforening. Godkendt.

11 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligselskabet Nordjylland - årsregnskab for S55/dwokbd 09/21337 Åben sag ØK Boligselskabet Nordjylland fremsender den 24. juni 2009 årsregnskab for 2008, revisionsprotokollat, bestyrelsens beretning og spørgeskema. Afdeling 40 omfatter følgende ejendomme: Klerkegade 6-8 Munkegade 6-12 Løkkenvej 335 og 360 Kvishøjvej 2 Gærdesmuttevej 2-12 Smørblomstvej 8-14 Violvej 3 Borgergade 45A-B, Klokkerholm Trøgdrupvej 4-6, Ørum Der er 29 lejemål, som er fordelt på 1838 m 2. Afdeling 40 har et underskud på kr., som dækkes af selskabets dispositionsfond. Administrationsbidraget udgør kr. pr. lejemål i 2008 mod kr. i Den årlige leje i afdeling 40 udgør herefter 609 kr. pr. m 2. Revisionens gennemgang af årsregnskabet og revisionsprotokollat har ikke givet anledning til bemærkninger. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 samt revisionsprotokollat af 15. maj 2009 for boligselskabet Nordjylland Godkendt.

12 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Boligforeningen Fredensbo - ansøgning om forhøjelse af indskud S55/dwokbd 09/17022 Åben sag ØK Boligforeningen Fredensbo fremsender den 3. juni ansøgning om tilladelse til forhøjelse af indskud. Det er konstateret at indskuddene i nogle afdelinger ikke kan dække flytteregningerne ved lejernes fraflytning. Det medfører at fraflytteren får en regning på restbeløbet. Mange er ikke i stand til at betale denne regning. Dette medfører en stigning i tab ved fraflytning. Tabene dækkes af afdelingerne, hvilket medfører stigninger i huslejen. I 2008 var tabene i afdeling 1-16 på i alt kr. Tabene i samme afdelinger i 2007 var kr. Indskud i almene boliger er faste beløb, som ikke reguleres i takt med prisudviklingen. I 52 i bekendtgørelse nr. 42 af 23/ kan boligorganisationen forhøje indskuddene med virkning for nye lejere, hvis de nuværende indskud antages ikke at kunne dække lejerens forpligtelser. Boligforeningens bestyrelse har besluttet, at indskuddene i afdelingerne 1-16 bør forhøjes iht. til denne bestemmelse. Forhøjelsen er beregnet ud fra et ønske om at kunne dække flytteregningerne ved lejernes fraflytning. Udgangspunktet for forhøjelsen er at opnå et totalt indskud pr. lejemål på kr. pr. m 2. De forhøjede indskud opkræves, som nævnt ovenfor, ved genudlejning af lejligheder i de pågældende afdelinger. Indskuddene indgår ikke som en driftsindtægt, men som en passivpost i afdelingernes balancer. I afdeling 11 og 12 er der de senere år gennemført forbedringsarbejder, hvortil der endnu ikke er optaget lån. I de afdelinger ønskes de forhøjede indskud benyttet til at dække de ufinansierede forbedringsarbejder. Center for Økonomi foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgning om tilladelse til forhøjelse af indskud. Godkendt.

13 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Møde med boligselskaberne i kommunen P35/dwfsmbj 09/14062 Åben sag ØK Repræsentanter fra Boligforeningen PM, Boligforeningen Fredensbo, Boligselskabet Østvendsyssel, DOMEA og Boligselskabet Nordjylland er indbudt til møde med Økonomiudvalget den 20. august 2009 kl Mødet holdes hos boligforeningen PM, Søndergade 1, Brønderslev. Boligselskaberne har til mødet foreslået, at man drøfter og aftaler, hvordan det fremtidige samarbejde kan organiseres og udvikles. Boligorganisationerne foreslår, at der etableres et udvalg bestående af repræsentanter fra kommunens ledelse samt repræsentanter for boligorganisationerne. Forretningsledelsen foreslår, at der nedsættes et udvalg, sammensat som foreslået af boligorganisationerne. Bilag: Boligforeningernes forslag til drøftelse på mødet Pjecen: Styringsreformen Præsentation af Boligforeningen DOMEA Præsentation af Boligselskabet Østvendsyssel Præsentation af Boligforeningen PM Præsentation af Boligforeningen Fredens Bo Præsentation af Boligselskabet Nordjylland Gennemført.

14 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Forslag om forlængelse af nuværende forsikringsaftaler Ø22/dwbbom 09/12318 Åben sag ØK/BY I forbindelse med kommunesammenlægningen den 1. januar 2007, blev der efter et EU-udbud lavet 3-årige forsikringsaftaler med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. De nuværende aftaler udløber således med udgangen af Der blev samtidig indgået aftale med forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S om rådgivning, skadesbehandling, administration m.v. Fagenheden for Teknik og Miljø har på baggrund af ovennævnte drøftet mulighederne bl.a. med Willis efter 1. januar Med den uro der p.t. er og har været på det finansielle marked, herunder også i forsikringsbranchen, samt at det vurderes, at det nuværende forsikringsprogram til fulde lever op til forventningerne, anbefaler såvel Willis som fagenheden, at de nuværende forsikringsaftaler forlænges i 2 år. Konklusionen er at der ikke er noget i skadesudviklingen, der indikerer, at præmieniveauet vil falde ved et nyt udbud Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår at Byrådet forlænger de nuværende forsikringsaftaler i 2 år fra den 1. januar 2010 samt at samarbejdet med forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S ligeledes fortsætter i de nævnte 2 år. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Bilag: Referat fra møde den 26. marts 2009 samt udbudsrapport Forsikringsoversigt 2008 Indstilles godkendt.

15 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Årsrapport 2008 fra Forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S G01/dwbbom 09/20072 Åben sag ØK Forsikringsmæglerfirmaet Willis fremsender Årsrapporten for Rapporten gør status på kommunes forsikringsordninger, herunder forsikringspolitikken, risikoomkostningerne, samt skadesudviklingen indenfor de enkelte områder. Herudover indeholder rapporten anbefalinger for det kommende år samt status for Willis Sundhedsmægler. Rapporten konkluderer at de samlede risikoomkostninger fra 2007 til 2008 er faldet fra kr til kr Faldet skyldes i hovedsagen 2 forhold nemlig fald i betaling af skader under selvrisikogrænserne, samt et væsentligt mindre bidrag til AES. De nævnte anbefalinger for de kommende år vil indgå i planlægning og prioritering i fagenheden. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår at Økonomiudvalget tager årsrapporten til efterretning, samt at de nævnte anbefalinger for de kommende år bearbejdes i fagenheden. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi oplyser, at budgettet til AES bidrag er nedsat i 2008 med kr. og fra 2009 med kr. Bilag: Årsrapport 2008 Godkendt.

16 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Forslag om indgåelse af aftale om Risikostyring og sikringsgennemgang af kommunale bygninger, samt oplæg til sikringspolitik, sikringsog handlingsplan Ø54/dwbbom 09/12018 Åben sag ØK Forsikringsmæglerfirmaet Willis fremsender i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Miljø forslag til Samarbejdsaftale om Risikostyring og sikringsgennemgang af 10 kommunale bygninger i Brønderslev Kommune og oplæg til Sikringspolitik, Sikrings- og Handlingsplan. Det overordnede formål med for alvor at få sat gang i risikostyringen er dels at nedbringe antallet af skader, forbygge at skader opstår samt højne trygheden dels for brugere og dels for ansatte i kommunale bygninger. Der foretages indledningsvis en sikringsgennemgang af udvalgte bygninger på følgende områder: Elektronisk overvågning Mekanisk sikring Brand Vand Transientbeskyttelse Efter gennemgangen udarbejdes en sammenfattende rapport, der beskriver forholdene indenfor de enkelte sikringsområder. Desuden udarbejdes oplæg/forslag til en egentlig sikringspolitik med en sikrings- og handlingsplan. Med en koncentration af bygninger som Brønderslev Kommune har - de aktiviteter der foregår - samt ikke mindst den forholdsvise høje selvrisiko på bygning-/løsøreskader på kr. synes tiden nu at være inde til, at der indledes et proaktivt og målrettet risikostyrings arbejde. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Brønderslev Kommune indgår en samarbejdsaftale med Forsikringsmæglerfirmaet Willis om Risikostyring og sikringsgennemgang af kommunale bygninger, samt oplæg til sikringspolitik, sikrings- og handlingsplan. Fagenheden foreslår endvidere at udgiften til projektet kr afholdes af det afsatte budget til risikostyring. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi oplyser, at budget til risikostyring udgør kr. Endvidere er der fra tidligere år overført kr.

17 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side 731 Bilag: Følgebrev til udkast til samarbejdsaftale Samarbejdsaftale, sikringsgennemgang af 10 bygninger - Samarbejdsaftale, sikringsgennemgang af 10 bygninger Godkendt.

18 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Lokalplanforslag nr for "Træningshal og område til offentlige formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B) P16/dwtflrw 08/653 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Byrådet vedtog på møde den 2. juni 2009 lokalplanforslag nr for "Træningshal og område til offentlige formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B). Lokalplanforslaget har været sendt ud i offentlig høring i perioden fra den 9. juni til den 4. august Lokalplanen sikrer, at der inden for området kan opføres en træningshal i tilknytning til eksisterende halbebyggelse, samt at eksisterende anvendelse af de øvrige arealer kan fortsætte som hidtil. Der er inden for høringsperioden ikke indkommet indsigelser mod lokalplanforslaget. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanforslag nr for "Træningshal og område til offentlig formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B) endeligt. Indstilles godkendt.

19 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Lokalplanforslag nr for "Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, Dronninglund" P16/dwtflrw 08/659 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: Godkendt. Runa Christensen var fraværende. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 11. august 2009, at Byrådet godkender lokalplan nr for "Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, Dronninglund" samt kommuneplantillæg nr. 35 (D) endeligt. Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Byrådet godkendte den 3. februar 2009 lokalplanforslag nr for Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, Dronninglund. Lokalplanforslaget har efterfølgende været sendt ud i offentlig høring i perioden fra den 10. februar 2009 til den 7. april Der er indenfor høringsperioden indkommet én indsigelse fra Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.. Virksomheden ønsker, at man i nærværende lokalplan sikrer deres virksomheds udvidelsesmuligheder. Der er foretaget partshøring i henhold til forvaltningslovens 19. Virksomheden Grønlandsk Reinvest ApS er ikke kommet med bemærkninger til sagen. Lokalplan nr udlægger området til lokale erhvervsformål, så som kontorer, lager, klinikker, offentlige formål og lignende. Et kraftvarmeværk vil betragtes som et teknisk anlæg. Ifølge vejledning om miljøklasser vil et kraftvarmeværk klassificeres inden for miljøklasse 3-7. Lokalplan nr giver mulighed for etablering af virksomheder indenfor miljøklasse 1-3. Miljøklassificering er vejledende. Hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsede foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsede produktionsmetoder, kan en lavere klassificering accepteres. Dermed kan en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger accepteres. For Dronninglund Fjernvarme, ejendommen matr.nr. 101ev Ørsø Fjerding, Dronninglund er lokalplan nr gældende. På grund af kraftvarmeværkets nærhed til sygehus, ældreboliger o.l., er den maksimale støjgrænseværdi fastsat til 35 db(a). Der er i planlægningen for lokalplanplan nr taget hensyn til naboer ved at sikre i bestemmelserne, at værket ikke på senere tidspunkt kan anvende andre former for brændsel.

20 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side 734 Det vurderes, at kraftvarmeværket kan etablere sig indenfor lokalplanområdets afgrænsning, såfremt man ændrer lokalplanens formål og anvendelse, ved at der åbne op for muligheden for at etablere tekniske anlæg indenfor delområde II. Virksomheden skal gøres opmærksom på, at såfremt de på senere tidspunkt ønsker at etablere sig indenfor lokalplanområdets afgrænsning (område 06-47) skal de fortsat overholde de støjgrænseværdier, som tager hensyn naboerne i området. Arealet umiddelbart vest for kraftvarmeværket er friholdt, del af matr.nr. 101fe Ørsø Fjerding, Dronninglund, netop for at sikre, at kraftvarmeværket kan udvide på senere tidspunkt. Brønderslev Kommune ejer arealet. Såfremt man beslutter at ændre lokalplanen, således at der inden for delområde II kan etableres tekniske anlæg, vurderer fagenheden, at der skal ske fornyet høring i henhold til planlovens 27, stk. 2. Der vil være tale om en væsentlig ændring, der berører andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 19. maj 2009, at Udviklings- og Planlægningsudvalget imødekommer indsigers ønske om fremtidig udvidelsesmuligheder, således at lokalplanen åbner mulighed for etablering af tekniske anlæg indenfor delområde II. at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender lokalplanforslag nr med følgende rettelser; 1 Lokalplanen har til formål, at fastlægge områdets anvendelse til lokale erhvervsformål i form af kontor, lager uden aktivitet i nattetimerne, klinikker, tekniske anlæg, offentlige formål og lignende, i 3 tilføjes at der indenfor delområde II også kan indrettes tekniske anlæg, at Udviklings- og Planlægningsudvalget sender lokalplanforslag i fornyet høring i henhold til Planlovens 27, stk.2, da der er tale om en væsentlige ændring, der kan berøre andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen. Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 11. august 2009 Lokalplanforslag nr samt forslag til kommuneplantillæg nr. 35 (D) har været sendt ud i fornyet høring i perioden fra den 9. juni 2009 til den 4. august Der er foretaget ændringer i det første udsendte planforslag efter indkommet indsigelse. Lokalplanforslaget er ændret således, at der inden for delområde II åbnes mulighed for, at der foruden lokale erhvervsformål så som kontorer, lager, klinikker, offentlige formål og lignende kan etableres tekniske anlæg. Der er indenfor høringsperioden ikke indkommet indsigelser og fagenheden foreslår derfor, at forslaget der har været sendt ud i fornyet høring endelig vedtages. Indstilles godkendt.

21 Økonomiudvalget, den 20. august 2009 Side Lokalplanforslag "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" og kommuneplantillæg nr. 27 (D) P16/dwtftaj 08/929 Åben sag UP/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: Anbefales sendt i høring. Forhold vedrørende tilslutningspligt til antenneforening belyses nærmere inden endelig vedtagelse. Der er udarbejdet lokalplanforslag nr for "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" samt kommuneplantillæg nr. 27 (D). Lokalplanforslag nr omfatter et areal på ca. 11,5 ha. Indenfor lokalplanens delområde I muliggør lokalplanen, at der kan opføres tæt-lave boliger. Delområde II og III udlægges til rekreative formål og overføres med lokalplanen fra landzone til byzone. Delområde II omfatter et eksisterende kolonihaveområde, mens delområde III er et eksisterende grønt område beliggende centralt i Dronninglund by. Indenfor delområde III sikrer lokalplanen bevaring af den eksisterende beplantning. Indenfor lokalplanforslagets delområde I er der mulighed for at etablere et tæt-lavt boligområde. Der er i lokalplanforslaget fastsat en minimums grundstørrelse på 400 m 2 eksklusiv andel i fælles friarealer, der sikrer, at området vil fremstå relativt åbnet og at den enkelte bolig vil have anvendelige friarealer. Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2009, at der skulle indarbejdes et mere centralt beliggende fælles friareal i boligområdet. I lokalplanforslaget er der indarbejdet et centralt beliggende fælles friareal. Friarealet kan benyttes til opførelse af et fælleshus eller lignende for boligområdet. Lokalplanforslaget indeholder desuden krav om, at der skal etableres stitilslutninger fra boligområdet til eksisterende stier i lokalplanens delområde III. Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer fagenheden, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Tilslutningspligt til antenneforening Planlovens 15, stk. 2, nr. 11 og 13 giver kommunen hjemmel til at fastsætte bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg samt medlemspligt til en antenneforening eller grundejerforening, som driver et fællesantenneanlæg. Tilslutningspligten omfatter en pligt til at tåle den tekniske installation på ejendommen og en forpligtigelse til at betale tilslutningsbidraget samt andelen af faste årlige udgifter. Tilslutningspligten omfatter ikke pligt til at aftage og betale for radio- og tv-signal fra fællesantenneanlæg. Den teknologiske udvikling har bevirket, at der er kommet flere valgmuligheder i forhold til levering af tv-signaler. Brønderslev Kommune har hidtil indføjet en bestemmelse om tilslutningspligt til antenneforening i lokalplaner for nye boligområder.

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Center for Miljø og Teknik Dato: 16.10.2014 Sagsnr.: 14/19697-7 Notat Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Dette notat redegør for gebyrfastsættelsen for byggesagsbehandling for 2015. Herunder

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol MED-udvalget for Børn og Kultur Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henning Risager, Formand Bente Kristoffersen Jill Joan Tubbert Mariane

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup #split# Referat Styringsdialogmøde mellem Boligforeningen PM og Brønderslev Kommune Side: 1 Journalnr.: 27.42.00-G01-1-14 Mødedato : 29-09-2014 Deltagere : Fra Boligforeningen PM: Forretningsfører Anna

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. august 2009 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00 16:45 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet. Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:25 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. august 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Administrationen Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 4. september 2008 Mødelokale 272 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1.

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere