Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1"

Transkript

1 1 af :46 Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 Journal nr.2: , ld/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Købstædernes almindelige Brandforsikring, gensidig (KAB) og Tryg-Baltica har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt en samarbejdsaftale med anmodning om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Aftalen er omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens 27, stk Indtil midten af 1970erne havde KAB monopol på at tegne bygningsbrandforsikringer i købstæderne. I starten af 70erne blev det muligt for andre selskaber at tegne disse forsikringer, og KAB blev herved påført en konkurrence, som de ikke tidligere havde været udsat for. KAB havde på daværende tidspunkt og har stadig ingen salgsorganisation. 3. For at imødegå konkurrencen indgik KAB i 1974 aftale med Nye Danske Lloyd om at benytte dennes salgsorganisation. Aftalen sikrede KAB en indtægt. Aftalen er i det væsentlige videreført gennem de fusioner, Nye Danske Lloyd, Baltica og Tryg over tid har gennemført. Tryg-Baltica er den nuværende aftalepart. 4. I korte træk går aftalen ud på, at to konkurrenter via aftalen sikres en vis andel af de policer, der nytegnes af assurandørerne. Det sker gennem en fordeling af nye policer efter branchenumre, som parterne har aftalt. Kunder, der selv henvender sig evt. gennem en mægler med ønske om forsikring i et af selskaberne er ikke omfattet af fordelingen. 5. Yderligere er aftalen eksklusiv og uopsigelig indtil år 2010 (i alt 15 år). Parterne må ikke uden samtykke fra den anden part drive nogen virksomhed, hvorved der skabes konkurrence til de aktiviteter, der er forbeholdt den anden part. 6. I EU-retten er kundedelingsaftaler konkurrencebegrænsninger, som er omfattet af artikel 81, stk. 1 EF. Kun i helt særlige tilfælde, hvor der er væsentlige rationaliseringsgevinster og begrænset risiko for prissamordning, kan betingelserne for en individuel fritagelse være opfyldt. 7. Konkurrencestyrelsen har vurderet, at samarbejdsaftalen er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, samt at betingelserne for at opnå en individuel fritagelse i medfør af lovens 8, stk. 1 ikke er opfyldte. 8. Parterne påbydes at ophæve samarbejdsaftalen. Afgørelse 9. Det meddeles KAB og Tryg-Baltica, at samarbejdsaftalen mellem KAB og Tryg-Baltica er omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6. Der kan derfor ikke gives parterne en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9. samarbejdsaftalen mellem KAB og Tryg-Baltica opfylder ikke samtlige betingelser i konkurrencelovens 8, stk. 1, hvorfor der ikke kan gives parterne en individuel fritagelse i medfør heraf. parterne påbydes at ophæve samarbejdsaftalen, jf. konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1, jf.

2 2 af :46 konkurrencelovens 6, stk. 4. Påbuddet skal være efterkommet senest den 31. december Sagsfremstilling Sagens anledning 10. Købstædernes almindelige Brandforsikring, gensidig (KAB) 1 og Tryg-Baltica har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt en samarbejdsaftale med anmodning om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Aftalen er indgået den 23. december 1996 og omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens 27, stk Aftalen har tidligere været anmeldt efter den gamle konkurrencelov. Konkurrencerådet fandt, at samarbejdsaftalen var anmeldelsespligtig i henhold til den gamle lovs 5, stk. 1. Rådet lagde vægt på, at aftalen omfattede godt 27 \% af markedet for bygningsforsikring og dermed udøvede eller kunne udøve den i den gamle konkurrencelovs 5 omhandlede indflydelse på markedet. Sagens parter 12. KAB 2 er moderselskab for bl.a. Forsikringsaktieselskabet K.a.B. International. KAB havde i 1998 bruttopræmieindtægter på 310 mio. kr. KAB havde i 1998 bruttopræmieindtægter fra erhvervsbygningsforsikring på 218 mio. kr. 3 KAB har koncession til at tegne forsikringer overalt uden geografiske begrænsninger. 13. TB er et 100 \% ejet datterselskab af Unidanmark A/S. 4 TB er moderselskab for bl.a. Tryg-Baltica Forsikring, livsforsikringsselskab A/S. TB havde i 1998 bruttopræmieindtægter på mio. kr., hvoraf mio. kr. hidrørte fra skadesforsikring. Tryg-Baltica havde i 1998 bruttopræmieindtægter fra erhvervsbygningsforsikring på 570 mio. kr. 5 Tryg-Baltica er det største skadesforsikringsselskab i Danmark. Tryg-Baltica har koncession til at drive forsikringsvirksomhed i alle forsikringsbrancher - herfra undtaget dog direkte tegnet livsforsikring. Aftalens baggrund 14. Kommunalreformen af 1970 og Danmarks indtræden i EF betød, at bygningsbrandforsikringsvirksomhed fra midten af 1970erne ikke længere var forbeholdt gensidige selskaber som KAB. Indtil dette tidspunkt havde KAB haft monopol på dette område i købstæderne. Eftersom andre selskaber nu kunne tegne bygningsbrandforsikringer, blev KAB herved påført en konkurrence, som de ikke tidligere havde været udsat for. KAB havde på daværende tidspunkt ingen salgsorganisation, da dette ikke havde været nødvendigt pga. monopolet, og fordi forsikringen var lovpligtig. For at imødegå konkurrencen indgik KAB aftale med Nye Danske Lloyd i 1974 om at benytte dennes salgsorganisation i stedet for at oprette en egen. Aftalen garanterede KAB en forsikringsportefølje. På den måde vedblev KAB at være et selvstændigt selskab på markedet. Aftalen er i det væsentlige videreført gennem de fusioner Nye Danske Lloyd, Baltica og Tryg over tid har gennemført. Tryg-Baltica er den nuværende aftalepart. 15. I korte træk går aftalen ud på, at to konkurrenter via aftalen sikres en vis andel af de policer, assurandørerne nytegner. Aftalen herom gennemføres ved, at kundernes nytegning af forsikring fordeles mellem parterne efter den fordeling inddelt efter branchenumre, som parterne har aftalt. Endvidere er aftalen eksklusiv og uopsigelig indtil år Samarbejdsaftalen 16. Der er tale om en aftale mellem to konkurrenter om et samarbejde om erhvervsmæssige bygningsbrandforsikringer mv.

3 3 af :46 Formål 17. Et af formålene med aftalen har oprindeligt været at sikre KAB s fortsatte eksistens som selvstændigt virkende gensidigt selskab for bygningsbrandforsikring, da KAB ikke havde en selvstændig salgsorganisation, da KAB s monopol blev ophævet i starten af 1970erne. Dette er senest sket i 1996 ved, at Tryg-Baltica har stillet sit salgsapparat til rådighed for tegning af erhvervsmæssige bygningsbrandforsikringer til KAB. 18. Det skal bemærkes, at de i dette notat omhandlede bestemmelser stammer tilbage fra KAB s indgåelse af den første samarbejdsaftale med Nye Danske Lloyd. Tryg-Baltica er ved fusioner og universalsuccession blevet samarbejdspartner i aftalen og er blevet automatisk berettiget og forpligtet af aftalen. Område 19. Ifølge aftalen er KAB s område Erhvervsmæssig Bygningsbrandforsikring og forsikring af Tilbehør som defineret i samarbejdsaftalens 1, jf. aftalens Alle andre forsikringer, end dem der fremgår af aftalens 3, 8 og 9, er Tryg-Balticas område, jf. aftalens 4 (forbeholdt virksomhed). 8 og 9 omhandler situationer, hvor forsikringsmægler, -rådgiver o.l. samt kunder ønsker at tegne forsikringen i eet af de to selskaber uden hensyn til aftalen i øvrigt. KAB må ikke drive nogen virksomhed eller etablere samarbejde med nogen anden virksomhed, hvorved KAB etablerer konkurrence med Tryg-Baltica, jf. aftalens 3, stk. 2. Nytegning 21. Parterne virker for nytegning af forsikringer til hinanden. Virker for betyder, at parterne henviser kundeemner til hinanden. Aftalen er i et bilag til aftalen udformet således, at kunderne fordeles efter en internt aftalt fordeling. 22. Ifølge aftalen skal Tryg-Baltica lade sin salgsorganisation virke for nytegning til KAB af erhvervsmæssig bygningsbrandforsikring i et omfang, som sikrer KAB præmieindtægter, der svarer til, hvad KAB kunne have forventet fra Baltica forud for dennes fusion med Tryg. 23. Til gennemførelse af dette har parterne foretaget en opdeling af ejendomme på ejendomstyper, som de har delt mellem sig. Opdelingen fremgår af bilag til aftalen. Fordelingen genforhandles årligt. Forsikringer på de forskellige ejendomstyper tegnes i de respektive selskaber. Årligt nytegnes der for ca. x mio. kr. i hvert selskab. 24. Den aftalte fordeling følges, når det tegnes forsikring gennem en assurandør, servicecentre eller andre salgsmedarbejdere. Hvis en forsikringsmægler, -rådgiver eller lignende aktivt fremsætter ønske om tilbud fra/tegning hos kun en af parterne, tilsidesætter dette den ovennævnte fordeling. Genforsikring 25. Parterne har forpligtet sig til at tilbyde at genforsikre en vis kvote hos hinanden. Også her er formålet at sikre KAB mulighed for at opretholde en bestemt fordeling. Tryg-Baltica har pligt til at tilbyde reassurance (genforsikring) til KAB af forsikringer med bygningsbrand for ejendomme, der ikke er omfattet af Erhvervsmæssig Bygningsbrandforsikring, all-risk forsikringer med bygningsbrand og lovpligtige forsikringer (dvs. af forsikringer, der ikke er omfattet af KAB s ejendomstyper). Tilsvarende har KAB pligt til at tilbyde Tryg-Baltica co- eller reassurance af forsikringer, der med Tryg-Balticas samtykke er tegnet af KAB uden for KAB s område. Hvis KAB derudover ønsker at genforsikre sin forsikringsportefølje, skal denne genforsikring tilbydes Tryg-Baltica. Hvis ikke andet er aftalt, afgives og tilbydes genforsikring på markedsvilkår.

4 4 af :46 Eksklusivitet 26. Tryg-Baltica må ikke uden KAB s samtykke indgå aftale om samarbejde eller alliance med en anden forsikringsvirksomhed (bortset fra dem, der allerede er indgået aftale med, jf. aftalens 15 jf. 16), hvorved Tryg-Baltica påtager sig forpligtelser, der begrænser Tryg-Balticas og KAB s mulighed for nytegning af de bygningsbrandforsikringer, som er omfattet af aftalen. 27. Tryg-Baltica kan etablere samarbejde med andre selskaber uden KAB s samtykke om alt andet end de omtalte bygningsbrandforsikringer, som er forbeholdt KAB. 28. KAB må ikke uden Tryg-Balticas samtykke drive nogen virksomhed eller etablere samarbejde direkte, indirekte, aktivt eller passivt med nogen anden virksomhed, hvorved der skabes konkurrence med den for Tryg-Baltica forbeholdte forsikringsvirksomhed, jf. aftalens Parterne har således aftalt ikke at påføre hinanden konkurrence på deres respektive hovedområder. Aftalen er eksklusiv for så vidt angår de områder, der er det primære for den anden. 30. Ved aftalens indgåelse havde Tryg-Baltica allerede indgået aftaler med De Fynske Købstæders Brandforsikring (Gensidig) og Ærø Brand G/S. Endvidere har Tryg-Baltica indgået aftaler med diverse organisationer om tegning af forsikringer. KAB deltager i diverse forsikringspools. Præmieindtægter, der kommer fra disse aftaler, indgår ikke i den pulje, parterne har aftalt at dele. Taksering og vurdering 31. Oprindeligt havde parterne aftalt at bruge Tryg-Balticas vurderingskorps ved besigtigelse og skadesopgørelse. KAB betalte Tryg-Baltica for brugen af korpset. Efterfølgende har KAB etableret et eget taksatorkorps og benytter således ikke længere Tryg-Balticas. Præmier 32. Parterne har oplyst, at der ikke sker en prissamordning af præmier. Varighed og ophør 33. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 1996 og er gældende indtil den 1. januar 2010, til hvilket tidspunkt den kan opsiges med 1 års varsel til enhver 1. januar, dvs. at varslet kan blive op til 2 år. Aftalen varer således i mindst 14 år. Generelt 34. Endelig indeholder aftalen bestemmelser om teknisk og administrativt samarbejde, edb-ydelser, markedsføring, kontorhjælp og branddirektørerne (assurandører). Disse bestemmelser anses ikke for at være relevante i denne sammenhæng. Markedet Produktmarkedet 35. Det relevante produktmarked er skadesforsikringsmarkedet. Aftalen omfatter både Erhvervsmæssig Bygningsbrandforsikring (KAB s område) og alle andre typer skadesforsikringer (Tryg-Balticas område). Disse produkter udgør dele af det samlede skadesforsikringsmarked. 36. Aftalen regulerer i detaljer produktet bygningsbrandforsikringer, men den vedrører (i ligeså høj grad) det samlede marked for skadesforsikringer, hvorfor markedet i denne sammenhæng

5 5 af :46 antages at være det samlede marked for skadesforsikringer. Det geografiske marked 37. Aftalen finder kun anvendelse på forsikringer, der udelukkende dækker interesser i Danmark incl. Grønland og Færøerne. Ejendommene skal være beliggende i Danmark. 38. For at kunne tilbyde forsikringer i Danmark, skal et selskab have koncession til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark og være underlagt dansk tilsyn. Udenlandske selskaber skal have koncession til at drive virksomhed i Danmark, have en filial i Danmark eller have tilladelse til grænseoverskridende aktiviteter fra hjemlandets tilsyn og Finanstilsynet. 39. Bygningsbrandforsikringer må kun tegnes hos forsikringsselskaber, der har koncession til at tegne disse i Danmark. Det betyder, at den enkelte forsikringstager ikke kan tegne bygningsbrandforsikringer på ejendomme beliggende i Danmark i udenlandske selskaber, der ikke har koncession til at tegne bygningsbrandforsikringer i Danmark. 40. Det geografiske marked er derfor Danmark. Parternes stilling på det relevante marked 41. I 1998 havde skadesforsikringsbranchen bruttopræmieindtægter på mio. kr. 6 Heraf udgjorde erhvervsmæssig bygningsforsikring mio. kr. 7 eller ca. 8 \%. Af det samlede marked for skadesforsikring har KAB en markedsandel på ca. 1 \%, og Tryg-Baltica har en markedsandel på ca. 18 \%. Tryg-Baltica skønner, at de i dag har en markedsandel af det samlede skadesforsikringsmarked på ca. 22 \%. 42. Af delmarkedet for erhvervsbygningsforsikring, har KAB en andel på ca. 8 \%, og Tryg-Baltica har en andel på ca. 20 \%. Samlet omfatter aftalen ca. 28 \% af markedet for bygningsforsikring. Alle andre aktører på bygningsforsikringsmarkedet har markedsandele, der ligger under parternes samlede. 43. Af delmarkedet for erhvervsmæssig bygningsbrandforsikring skønner Tryg-Baltica, at KAB har en andel på ca. 15,5 \% og Tryg-Baltica en andel på ca. 16 \%. Samlet skønnes aftalen således at omfatte ca. 31,5 \% af markedet for erhvervsmæssig bygningsbrandforsikring. 44. Det har ikke været muligt at opgøre markedsandele på nytegning alene. Parternes markedsandele på hhv. 1 og 18 \% af det samlede skadesforsikringsmarked lægges til grund i det følgende, da aftalen omhandler al skadesforsikringsvirksomhed. Kommissionens meddelelse fra 1962 om handelsagenter 45. Anmelder anfører, at der er tale om en sædvanlig agentaftale, hvor Tryg-Baltica som agent stiller sit salgsapparat til rådighed for KAB som agenturgiver, og hvor Tryg-Balticas salgsorganisation betjener KAB. 46. Af Kommissionens meddelelse fra fremgår det, at aftaler med handelsagenter og kommissionærer, hvorved disse påtager sig inden for en bestemt del af et fælles marked af formidle forretninger mv. for en anden virksomhed, ikke er omfattet af artikel 81, stk. 1 EF (tidligere artikel 85, stk. 1 EF). Konkurrenceloven 6 fortolkes i videst muligt omfang i overensstemmelse med EU-retten. Parterne har ikke henvist til Kommissionens meddelelse. 47. I følge EU-praksis foreligger der et agentforhold, når distributøren ikke bærer nogen risici for de kontrakter, som indgås for agenturgiver ("risikokriteriet"), og når agenten kan betragtes som

6 6 af :46 et rent hjælpeorgan, der i realiteten udgør en del af agenturgiverens virksomhed ("integrationskriteriet"). Således definerede agenter betragtes ikke som selvstændige virksomheder og falder uden for anvendelsesområdet for konkurrenceloven 6. Vurdering 48. Konkurrencerådet skal tage stilling til, om der i samarbejdsaftalen er konkurrencebegrænsende elementer, der er omfattet af forbudet i konkurrenceloven 6, stk. 1. Hvis dette måtte være tilfældet, skal Konkurrencerådet tage stilling til, om der i givet fald kan meddeles parterne en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk Begge parter driver erhvervsvirksomhed og udøver gennem aftalen økonomisk virksomhed, jf. konkurrencelovens 2. Der gælder ingen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. 4, da aftalen ikke er omfattet af gruppefritagelsen på området. Aftalen er ikke indgået i koncernforhold, jf Allerede fordi parternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr. (5,7 mia. kr.), er aftalen ikke omfattet af bagatelreglen i konkurrencelovens 7, stk. 1, som undtager anvendelse af konkurrencelovens 6 på aftaler mellem virksomheder, der har en samlet omsætning på under 1 mia. kr. og en markedsandel under 10 \%. Aftalen kan derfor bedømmes efter konkurrencelovens 6. Kommissionens agentmeddelelse 51. Parterne har henvist til, at der er tale om en almindelig agentaftale. Det er imidlertid styrelsens vurdering, at der i denne situation ikke er tale om et agentforhold, som er omfattet af Kommissionens agentmeddelelse. Integrationskriteriet kan ikke anses for opfyldt. Tryg-Baltica udgør ikke en integreret del af KAB. Tryg-Baltica optræder ikke som KAB s forlængede arm. 52. Hvad angår risikokriteriet må dette antages at være opfyldt. Tryg-Baltica bærer ikke risikoen for KAB s produkter. 53. Efter Kommissionens afgørelser, som er stadfæstet af EF-domstolen, fremgår, at integration foreligger, hvis agenten kun har begrænsede aktiviteter ved siden af mellemværendet med agenturgiver og disse ikke er i konflikt med agentforholdet, dvs. hvis agenten ikke sælger konkurrerende produkter. 9 Tryg-Baltica sælger konkurrerende produkter, som dog er begrænset ved aftalen. Tryg-Balticas aktiviteter ud over samarbejdet udgør en meget betydelig del af Tryg-Balticas samlede aktiviteter. 54. Aftalen kan herefter vurderes i medfør af konkurrencelovens 6. Parternes bemærkninger 55. Tryg-Balticas bemærkninger har hovedsageligt været af redaktionel karakter og er indføjet i notatet. Af KAB s bemærkninger, er det især bemærkningerne om den ikke-eksisterende konkurrence samt tal over KAB s porteføljeudvikling, der giver styrelsen anledning til bemærkninger. 56. KAB anfører, at aftalen ikke er konkurrencebegrænsende, da der ikke er nogen konkurrence mellem parterne at begrænse. Styrelsen bemærker hertil, at der netop ikke er nogen konkurrence mellem parterne pga. aftalen. Det er den potentielle konkurrence mellem parterne, der er begrænset ved aftalen. Dette er i ligeså høj grad omfattet af konkurrenceloven, som begrænsninger af den aktuelle konkurrence. 57. Af KAB s brev af 10. maj 2000 ses af tabel på side 7, at der er sket et fald i forsikringer (porteføljen) tegnet via Tryg-Baltica, mens der er sket en stigning i den portefølje, der er tegnet

7 7 af :46 uden om Tryg-Baltica. Den del af porteføljen, der er tilgået KAB uden om Tryg-Baltica, overstiger klart den del, der er tegnet via Tryg-Baltica. Tegningen uden om Tryg-Baltica sker via forsikringsmæglere, direkte fra kunder m.v. Tegningen er ikke sket gennem assurandører. Som det ses, er KAB s portefølje tegnet uden om Tryg-Baltica på x mio. kr. i 1998 mod x mio. fra Tryg-Baltica samme år. 10 år før var fordelingen omvendt: x mio. kr. fra Tryg-Baltica og x mio. kr. fra andre. Den del, der kommer fra forsikringsmæglere m.v. vedrører bl.a. erhvervsbygningsbrandforsikringer, hvor kunden/mægleren selv aktivt indhenter tilbudet. Det skal bemærkes, at det er porteføljetal og ikke opgørelser over nytegning. Konkurrencelovens I medfør af konkurrencelovens 6, stk. 1 er det forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. 59. I korte træk går aftalen ud på, at to konkurrenter via aftalen sikres en vis andel af de policer, assurandørerne nytegner. Aftalen herom gennemføres ved, at kundernes nytegning af forsikring fordeles mellem parterne efter den fordeling inddelt efter branchenumre, som parterne har aftalt. Yderligere er aftalen eksklusiv og uopsigelig indtil år 2010 (i alt 15 år). 60. I EU-retten er kundedelingsaftaler hard core konkurrencebegrænsninger, som er omfattet af artikel 81 EF. Kun i helt særlige tilfælde, hvor der er væsentlige rationaliseringsgevinster og begrænset risiko for prissamordning, kan betingelserne for en individuel fritagelse være opfyldt Der er tale om en horisontal aftale indgået mellem 2 konkurrenter. Der er flere bestemmelser i aftalen, hvor det skal undersøges, om de har konkurrencebegrænsende virkninger: 1) kundedeling, 2) eksklusivitet, 3) provision og 4) uopsigelighed og opsigelse. Fordeling af nytegnede forsikringer 62. Parterne har aftalt, at fordele kunderne mellem sig. Bygningsbrandforsikring på de i bilaget oplistede ejendomstyper tegnes i hhv. KAB og Tryg-Baltica efter den aftalte fordeling. Alle andre forsikringer tegnes i Tryg-Baltica, uanset at KAB også kan (har koncession til) tegne alle de pågældende forsikringsprodukter. 63. Tegnes en forsikring gennem en assurandør, hører forsikringen automatisk til det selskab, der har ret til denne efter aftalen, jf. at assurandøren kun nytegner forsikringer til det selskab, som vedkommende ejendom hører under i den pågældende situation, jf. omtalte bilag til aftalen. Kunder og mæglere kan aktivt vælge om forsikringerne skal tegnes i hhv. Tryg-Baltica eller KAB, hvis de er opmærksomme på, at dette er muligt. 64. Aftalen begrænser således hhv. KAB s og Tryg-Balticas adgang til konkurrere om de samme kunder, ligesom den hindrer parterne i at tilbyde egne produkter til nogle potentielle kunder. Herved har parterne afskåret sig fra en del af markedet. Dette er omfattet af forbudet mod opdeling af markeder i 6, stk. 2, nr. 3. Eksklusivitet 65. Tryg-Baltica må ikke uden KAB s samtykke indgå aftaler om samarbejde med en anden forsikringsvirksomhed, hvor Tryg-Baltica påtager sig forpligtelser, som begrænser KAB s mulighed for nytegning af brandforsikringer. KAB må ikke drive nogen virksomhed eller indgå i samarbejde med andre, hvorved der etableres konkurrence med den for Tryg-Baltica forbeholdte virksomhed (alt andet end bygningsbrandforsikring). 66. Parterne har aftalt (aktuelt og potentielt) ikke at konkurrere med hinanden eller etablere konkurrence på de områder, der er forbeholdt den anden part, uanset at de har koncession hertil.

8 8 af : Kundedelingen kombineret med eksklusiviteten i aftalen medfører, at parterne har elimineret muligheden for at blive påført konkurrence fra den anden parts side og eventuelt derigennem fra andre selskaber. Dette gælder også i forhold til nye kunder. Der er for parterne en konkurrent mindre på markedet. Kunder og mæglere vil selv kunne henvende sig til begge selskaber, hvis de er opmærksomme på at denne mulighed eksisterer. På samme tid har parterne frasagt sig muligheden for at konkurrere på en del af markedet. 68. Parternes aftale om eksklusivitet er ligeledes omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 3. Provision 69. I den konkrete situation er provisionsbestemmelserne ikke omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6. Uopsigelighed og opsigelse 70. Aftalen er gældende fra den 1. januar 1996 til den 1. januar Aftalen kan opsiges til den 1. januar 2010 og enhver senere 1. januar med 1 års varsel. Aftalen er således uopsigelig i 14 år. 71. Uopsigeligheden og aftalens varighed binder parterne sammen i uforholdsmæssig lang tid. Ingen af parterne kan i denne periode indgå samarbejder med andre, ligesom parterne ikke selv kan starte konkurrerende virksomhed op. Andre selskaber forhindres i at indgå samarbejde med hhv. Tryg-Baltica og KAB om de for den anden part forbeholdte områder. 72. Dette er omfattet af konkurrencelovens forbud i 6, stk. 2, nr. 1 om andre forretningsbetingelser. Konklusion 73. Samarbejdsaftalen indeholder konkurrencebegrænsende bestemmelser, og der kan derfor ikke gives parterne en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurencelovens 9. Konkurrencelovens Konkurrencerådet skal herefter vurdere, om samarbejdsaftalen kan opnå en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8. For at opnå en individuel fritagelse skal alle betingelser i 8, stk. 1 være opfyldte. 8, stk. 1, nr. 1: aftalen skal bidrage til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser. 75. KAB har ikke en selvstændig salgsorganisation, hvorfor benyttelsen af Tryg-Balticas salgsorganisation betyder, at der sker en distribution af KAB s produkter, som ifølge KAB ellers ikke ville ske. 76. KAB s produkter adskiller sig imidlertid ikke væsentligt fra Tryg-Balticas i henseende til egenskaber, anvendelse mv. Der er således ikke tale om, at aftalen sikrer opretholdelse af et særligt produkt eller lignende. Samtidig bevirker aftalen, at ingen af de kunder, der ønsker at forsikre de ejendomstyper, der oplistet under de respektive selskaber i bilaget til aftalen, modtager tilbud fra det andet selskab, når de henvender sig til en assurandør i Tryg-Baltica for at tegne en bygningsbrandforsikring, da parterne har aftalt at dele kunderne mellem sig. Dette hæmmer distributionen af mindst et af produkterne. Sikringen af KAB s distribution fører ikke til, at konkurrencen fremmes, men til at den begrænses. 77. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 1 anses ikke for opfyldt.

9 9 af :46 8, stk. 1, nr. 2: aftalen skal sikre forbrugerne en rimelig andel af fordelene ved aftalen 78. Forbrugerbegrebet skal i denne sammenhæng forstås bredt, da der er tale om en aftale om erhvervskunder. De fordele, der under denne aftale sikres forbrugerne, kan være et højere serviceniveau, lavere omkostninger, der alt andet lige må afspejle sig i lavere præmier og højere kvalitet og ekspertise. Men det antages, at der ingen særlige fordele er ved KAB s produkt i forhold til andres produkter, og dermed er der ingen særlige fordele, der tilfalder forbrugerne. 79. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 2 anses herefter ikke for opfyldt. 8, stk. 1, nr.3: aftalen må ikke pålægge virksomhederne unødvendige begrænsninger 80. De begrænsninger de to selskaber pålægges ved aftalen er især eksklusivforpligtelsen, kundeopdelingen og opsigelsesreglerne. 81. Parterne har anført, at der er tale om et agentforhold, hvor det er naturligt, at agenten og agenturgiveren ikke modarbejder hinandens interesser. Styrelsen er som nævnt ikke enig i, at der foreligger et agentforhold som defineret i Kommissionens meddelelse. 82. Dertil kommer, at selv om der ville være fordele knyttet til aftalens formål, så kan det ikke anses for nødvendigt med eksklusivitet og kundedeling. Disse klausuler, samt aftalens løbetid, tjener ikke selvstændige formål. Det binder begge parter i en unødvendig lang periode. Ingen af parterne kan indgå samarbejdsaftaler med andre selskaber, som vedrører den anden parts hovedområde (men dog om sit eget område). Parterne har aftalt at dele præmierne mellem sig i en periode på i alt 15 år. 83. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 3 anses ikke for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 4: aftalen må ikke give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser 84. Uanset at aftalen omfatter ca. ¼ af markedet for bygningsforsikringer, er dette ikke med til at udelukke konkurrencen på markedet. Der er mange andre selskaber, der også tilbyder bygningsbrandforsikringer. Aftalen giver ikke parterne mulighed for at udelukke konkurrencen på markedet. 85. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 4 anses opfyldt. Konklusion 86. Samarbejdsaftalen mellem KAB og Tryg-Baltica er omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6. Der kan derfor ikke gives parterne en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens Aftalen er ikke omfattet af gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler m.v. på forsikringsområdet. 88. Parterne har ikke godtgjort, at samarbejdsaftalen mellem KAB og Tryg-Baltica opfylder alle betingelser i konkurrencelovens 8, stk. 1, hvorfor der ikke kan gives parterne en individuel fritagelse i medfør heraf. Købstædernes almindelige Brandforsikring har den 26. juni 2000 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. Delkendelse af 26. september Hævet af klager 28. september 2000.

10 10 af :46 1 Et gensidigt forsikringsselskab er en selskabsform, som består i, at flere personer, der ønsker at forsikre sig mod risici, aftaler, at alle skal bidrage til at dække en skade, som rammer den enkelte. 2 Købstædernes almindelige Brandforsikring er Danmarks ældste eksisterende forsikringsselskab. Den 13. januar 1761 godkendte Frederik V en anordning om brandforsikring for alle købstæder i Danmark og oprettede dermed Købstædernes almindelige Brandforsikring. I de første mange år var Købstædernes et statsforetagende, men i perioden fra 1870 til 1875 blev det privatiseret. I foråret 1871 blev valget af det første repræsentantskab gennemført, og der blev udpeget en administrerende direktør. Købstædernes tegnede fortsat udelukkende bygningsbrandforsikringer, men til gengæld havde selskabet monopol på tegning af brandforsikring i de danske købstæder. Ved kommunalreformen i 1970 bortfaldt de geografiske grænser mellem bygningsbrandforsikringsselskaberne, men først ved Danmarks medlemskab af EF fik ethvert forsikringsselskab mulighed for at tegne bygningsbrandforsikring, og tilsvarende fik Købstædernes mulighed for at tegne andre brancher. Kilde: 3 Finanstilsynet, Skadesforsikringsselskaber, Statistik Unidanmark meddelte den 6. marts 2000, at den fusionerer med MeritaNordbanken. 5 Finanstilsynet, Skadesforsikringsselskaber, Statistik, Finanstilsynet, Skadesforsikringsselskaber, Statistik, Finanstilsynet, Skadesforsikringsselskaber, Statistik, EFT 139 af 24. december 1962, s. 2921/62. Det er meningen, at Kommissionens forordning om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, EFT L 336/21 af 22. december 1999, skal erstatte 1962-meddelelsen. Aftalen mellem KAB og Tryg-Baltica er horisontal og vil ikke være omfattet af forordningen. 9 Se Lars Kjølbye i U94B Kim Lundgaard Hansen m. fl., EU Konkurrenceretten s. 242 ff.

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010 LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT COPENHAGEN 20 September 2010 LEGAL UPDATES Terrorforsikring God skik Forsikringsformidling Agentaftaler Terrorforsikring Ikrafttræden den 31. marts 2010 Obligatorisk terrorforsikringsordning

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet BEK nr 759 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S 1 af 15 Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S, der er et helejet datterselskab af Nykredit A/S, har foretaget anmeldelse

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1.

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013

Forsikringsmæglervirksomhed. Markedsudvikling 2013 Forsikringsmæglervirksomhed Markedsudvikling 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i forsikringsmæglernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Forsikringsmæglere - uddrag af indberetninger

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler 1 af 13 18-06-2012 14:28 Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler Journal nr.2:8032-545, 956, 957, 958 og 959 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Statoil har den 30. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet 2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.520 Danske Trælast A/S (advokat Erik Mohr Mersing) mod Konkurrencerådet

Læs mere