GRØN VIDEN ØKOLOGISK DYRKNING AF SOJABØNNER DJF MARKBRUG NR. 333 JUNI 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN VIDEN ØKOLOGISK DYRKNING AF SOJABØNNER DJF MARKBRUG NR. 333 JUNI 2009"

Transkript

1 GRØN VIDEN ØKOLOGISK DYRKNING AF SOJABØNNER DJF MARKBRUG NR. 333 JUNI 2009

2 2 DET JORDBRUGSVIDEN - ØKOLOGISK DYRKNING AF SOJABØNNER Sojabønner forbindes ofte med import af foder til animalsk produktion, men i Europa er der nu stigende interesse for anvendelse af sojabønner til konsum, specielt til det økologiske marked. I Danmark spores en tilsvarende udvikling, og firmaet Naturli Foods A/S, der fremstiller vegetabilske alternativer til mejeriprodukter, ønsker at anvende danske, økologisk avlede sojabønner som råvare. Dette er baggrunden for innovationsprojektet Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål, der udføres ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet i samarbejde med Naturli Foods A/S og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Økologi. Projektet gennemføres med støtte fra FødevareErhverv og løber frem til slutningen af Botanisk beskrivelse Sojabønne (Glycine max (L.) Merr.) tilhører Bælgplantefamilien, se tekstboks 1, og kan i symbiose med Bradyrhizobia japonicum knoldbakterier fiksere frit kvælstof fra atmosfæren. Disse knoldbakterier tilhører samme botaniske orden som Rhizobiumbakterier, der danner knolde på rødderne af arter i kløverslægten. Symbiosen med de kvælstoffikserende bakterier betyder, at kvælstofgødskning kan undlades. Foto 1. Sojabønneplanter med første blivende blad. I sin oprindelige form er sojabønner en kortdagsplante, og har derfor vanskeligt ved at blomstre ved de lange sommerdage under nordlige himmelstrøg. Sojabønner kræver tillige en del varme. Imidlertid har svenske forædlere gennemført et stort arbejde med henblik på at gøre sojabønnen daglængdeneutral og tolerant over for kølige dyrkningsforhold, men det i 1939 påbegyndte svenske forædlingsarbejde ophørte i Den verdenskendte sort Fiskeby V er et resultat af dette arbejde, og arvemassen herfra indgår ofte i moderne sorter. I dag er Østrig førende med hensyn til udbud af sorter i Europa. Der findes også et

3 DET JORDBRUGSVIDEN - 3 Grupper og slægter i Ærteblomstunderfamilien med relation til fødevare- og foderproduktion. Gruppe Slægter kendt fra dyrkning i Danmark. Slægter der dyrkes i udlandet Lupin Lupin (200) Kællingetand Rundbælg (50-70), Kællingetand (150) Fugleklo Esparsette ( 170 bl.a. Serradel) Jordnød (12) Kløver Sneglebælg (110), Kløver (300) Vikke Vikke ( bl. a. Hestebønne), Ært (6-7) Kikært (50), Linse Bønne Bønne (200) Sojabønne (60) Tekstboks 1. Bælgplantefamilien opdeles i underfamilier, hvor Ærteblomstunderfamilien er den største. Det globale antal arter i de enkelte slægter er angivet i parentes. stort udbud af sorter i Nordamerika, men disse er oftest GMO-sorter, som er uønskede i Europa og i særdeleshed hos økologiske jordbrugere og forbrugere. Til opgørelse af sojabønners varmebehov kan majsvarmeenhederne (MVE) benyttes. Minimum for sojabønner er MVE, hvilket svarer til gennemsnit for perioden I blev der beregnet MVE varierende mellem landsdelene. Frøenes kemiske sammensætning Sojabønner indeholder 30-45% protein, hvilket er mere end de fleste andre bælgplanter. Protein fra bælgplanter har en høj andel af essentielle aminosyrer, dog ikke af den svovlholdige aminosyre methionin. Sojabønneprotein har imidlertid en højere andel af methionin end andre bælgplanter. Sojabønners aminosyresammensætning er meget lig sammensætningen i animalsk protein. Samtidig indeholder sojabønner 15-25% olie. Dette er ikke så højt som typiske olieplanter, men fedtsyresammensætningen er karakteriseret ved et højt indhold af fler-umættede fedtsyrer. Over halvdelen udgøres af linolsyre (dobbelt umættet) mens linolénsyre (triple umættet) udgør en tiendedel. Linolénsyre er dog uønsket i foder- og fødevarer, da den meget let optager ilt og bliver harsk. Den enkelt-umættede oliesyre udgør en fjerdedel, mens de mættede fedtsyrer (palmitinsyre og stearinsyre) ofte udgør mindre end en sjettedel. Et højt proteinindhold modsvares typisk af et lavere olieindhold og omvendt. Denne variation betyder, at sojabønner i nogle sammenhænge betragtes som en proteinafgrøde og i andre som en olieafgrøde. Forholdet mellem protein og olie påvirkes af såvel dyrkningsbetingelser og genetiske forhold, mens sammensætningen af både protein og olie i overvejende grad er genetisk bestemt. Ved anvendelse af molekylær genetik forædles mod specifikke fedtsyrersammensætninger af sojaolien. Foto 2. Bælgene indeholder op til 3 frø med frøvægt på mg.

4 4 DET JORDBRUGSVIDEN - Udbredelse og anvendelse Sojabønne er den vigtigste bælgplante på verdensplan og dyrkes typisk i varmttempererede og subtropiske områder. De største producenter er USA (50%), Brasilien (20%), Argentina (15%) og Kina (10%). Der eksporteres både hele bønner og restprodukter, der betegnes sojakage (ca. 8% fedt) eller sojaskrå (2-3% fedt) afhængig af, hvor intensiv olieudvindingen har været. I Europa dyrkes omkring ha med et gennemsnitsudbytte på 30 hkg/ha. Denne produktion svarer kun til 10% af bønneimporten, og Europa er klart den største importør. Restprodukter fremkommet ved olieudvinding fra importerede bønner dækker 40% af forbruget af sojakage/skrå, mens de resterende 60% af behovet dækkes ved import af sojakage/ skrå. Bønnerne har pga. deres kemiske egenskaber en bred anvendelse til fødevare- og foderformål, samt til teknisk brug. Anvendelse til fødevarer er dominerende i Asien, mens anvendelse til foderbrug er udbredt i Vesten. Forarbejdningen af bønnerne, specielt den tekniske, betyder, at både hovedproduktet og restproduktet væsentligt har ændret karakter i forhold til hele bønner. I dansk landbrug anvendes årligt 1,7 mio. tons sojakage/skrå til foder, mens der til human konsum anvendes omkring tons hele sojabønner ved fremstilling af vegetabilske alternativer til mejeriprodukter. Også økologisk avlede sojabønner efterspørges til både foder- og fødevareformål, men såvel kvalitet og udbud på verdensmarkedet er svingende. Samtidig er lang transport fra Sydamerika og Asien ikke umiddelbart forenelig med det økologiske tankesæt. Derfor efterspørges nu dansk avlede sojabønner. Foto 3. Planterne bliver cm høje Anvendelse til konsum Sojabønneprodukter til konsum kan opdeles i tre hovedgrupper. Ved fremstilling af traditionelle østasiatiske fødevarer foretages ofte en fermentering af sojabønnerne, hvor der sker en delvis nedbrydning af proteinerne. Dette giver en femte smagsoplevelse, der kaldes umami. De fire almindelig kendte smagsoplevelser er sød, sur, salt og bitter. Fermenteringen er aerob ved skimmelsvampe, evt. i en totrins proces i kombination med gærsvampe og bakterier, og er således ikke en alkoholforgæring. De typiske fermenterede produkter er Miso, Natto, Tempeh, Tofoyu og sojasovs. Ligesom andre bælgplantefrø kan sojabønner anvendes i ikke-fermenterede processer, såsom kogning af bønnerne efter udvanding, bagning med sojamel eller ristning af bønnerne. Varmebehandlingen er vigtig, idet indholdet af trypsininhibitorer herved uskadeliggøres. Et højt indhold af trypsininhibitorer nedsætter proteinfordøjeligheden og kan skabe diarrélignende reaktioner. Et vegetabilsk alternativ til mejeriprodukter kan fremstilles ved ekstraktion med varmt vand, hvor proteiner og sukkerstoffer udtrækkes af bønnerne. Ekstraktet kan forhandles som drikkeprodukt, eller viderebearbejdes til Tofu. Den sidste hovedgruppe omfatter anvendelse i levnedsmiddelindustrien. Typisk udvindes olie af sojabønnerne, mens sojakagen kan anvendes til mange formål i fremstillingen af fødevarer eller til fremstilling af koncentreret protein.

5 DET JORDBRUGSVIDEN - 5 Udgangspunktet for det igangværende projekt er fremstilling af vegetabilske alternativer til mejeriprodukter, og disse alternativer henvender sig overvejende til forbrugere, der ønsker at fravælge traditionelle mejeriprodukter. Fravalget kan være begrundet med mælkeallergi, ordineret kolesterolsænkende kost eller ønske om vegetarisk livsstil. Danske forsøg med sojabønner Tidligere interesse for dyrkning i Danmark har især været begrundet i begrænsninger i muligheden for import af sojabønner, og har typisk været knyttet til behov for proteiner til foderformål. Interessen for en hjemlig produktion af protein baseret på sojabønner har være fremtrædende ved svigtende import under krige og ved høje priser på kvælstofgødning og proteinfoder under energikriser. Dyrkning af sojabønner i Danmark blev forsøgt allerede i 1881, men uden at der blev opnået frøsætning. I 1912 blev manchuriske sojabønner udsået på alle Statens Forsøgsstationer, men flere steder blomstrede bønnerne meget sent, dvs. i begyndelsen af august. I 1934 og 1935 blev der på fem af Statens forsøgsstationer udsået sorter fra bl.a. Manchuriet, Tyskland, USA, Canada og Rusland. På trods af varme og solrige somre var udbyttet lavt, højst 5-8 hkg/ha. I nogle tilfælde blev afgrøden ødelagt af frost eller blæst i maj, og modnede i øvrigt sidst i september eller begyndelsen af oktober. Krigens udbrud i 1939 påvirkede importen af olieholdige fodermidler, og mulighederne for dyrkning af sojabønner blev undersøgt i Efter podning blev sojabønnerne sået i sidste halvdel af april og blev høstet fra midt i september til midt i november. Der blev i gennemsnit høstet 4 hkg/ ha, og højst 10 hkg/ha på trods af, at vejret i de to forsøgsår beskrives som gunstigt for sojabønner. Der var en tendens til højere udbytter på de bedre jordtyper. Under indtryk af knaphed på protein på verdensmarkedet blev der i igen gennemført danske forsøg med sojabønner med henblik på proteinproduktion. Den svenske sort Fiskeby V gav ofte de højeste udbytter, og var derfor den gennemgående sort i forsøgene. Det gennemsnitlige udbytte var på 14 hkg/ha med et proteininhold på 33%. Rækkeafstanden havde indflydelse på udbyttet, men denne bør vælges i forhold til valg af metode til ukrudtsbekæmpelse. Dækning med plastik fremmede fremspiringen, men påvirkede ikke udbyttet. Podning påvirkede hverken antal bakterieknolde eller udbytte. Efter forsøgenes afslutning faldt verdensmarkedsprisen på protein, hvorved udbyttet af sojabønner blev for lavt til rentabel foderproduktion. Plantebestanden bør være mindst planter/m 2. En plantetæthed på op til 70 planter/m 2 kan være en fordel, bl.a. af hensyn til sojabønnernes konkurrence over for ukrudt og muligheden for mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Ved beregning af udsædsmængden skal der tages højde for frøvægten, der varierer fra 150 til 225 mg, samt spireprocenten i marken. Sådybden bør være 2-3 cm, og under tørre forhold lidt dybere, ca. 4 cm. Såning i midten af maj synes bedre end såning sidst i maj og også lidt bedre end såning først i maj både mht. fremspiring og udbytte. En jordtemperatur på 10 C bør tilstræbes. Dyrkning på cm rækkeafstand giver 3-5 hkg/ha mere end almindelig bredsåning (12 cm rækkeafstand). Valg af rækkeafstand bør være nært knyttet til valget af metode for u- krudtsbekæmpelse. Podning med Bradyrhizobia japonicum anbefales, men resultaterne er ikke entydige. Tekstboks 2. Dyrkningsvejledning baseret på tidligere danske forsøg med sojabønner.

6 6 DET JORDBRUGSVIDEN - gunstigere betingelser for dykning af afgrøder som sojabønne i Danmark. Samtidig betyder udbredelsen af økologisk jordbrug en øget interesse for afgrøder, der kan sikre forsyningen af vegetabilsk protein og bidrage til kvælstofforsyningen af sædskiftets kornafgrøder. Foto 4. Radrensning af sojabønner sået på 75 cm rækkeafstand Der var dog fortsat interesse for dyrkning af sojabønner, idet EU s markedsordninger i 1970 erne sikrede avlerne en mindstepris med henblik på at begrænse importen af protein. I en forsøgsserie gennemført i blev der i modsætning til tidligere forsøg tilført 90 kg N/ha til sojabønnerne, idet podningen tidligere ikke altid havde været effektiv. Sojabønnesorten Fiskeby V gav i 1979 og 1981 henholdsvis 20 og 13 hkg/ha, mens den kolde og våde vækstsæson i 1980 påvirkede frøsætning og modning så ugunstigt, at bønnerne måtte kasseres. Resultaterne vedrørende podning er uklare. Der kan være flere årsager til manglende effekt af podning i de tidligere forsøg, og her fremhæves alene to mulige årsager. For det første kræver en effektiv podning stor omhyggelighed, specielt er podematerialet meget følsomt overfor udtørring. For det andet er nyere stammer af de knolddannende bakterier mere effektive end ældre stammer, men de nye stammer har mindre evne til at overleve i jorden til næste gang sojabønner forekommer i sædskiftet. Fornyet interesse for dyrkning Danmark er på den nordlige grænse af sojabønnens naturlige udbredelse. Imidlertid vil klimaændringer i form af højere temperatur betyde Økologisk dyrkning af sojabønner til modenhed er gennemført i på Jyndevad Forsøgsstation i forbindelse med undersøgelse af mulighederne for at anvende danske proteinafgrøder i fodringen af økologiske æglæggende høner. I 2007 blev der opnået et udbytte på 17 hkg/ha. Til sammenligning yder sojabønner i Mellem- og Sydeuropa hkg/ha og i Polen hkg/ha. Dette betyder, at dyrkning af sojabønner i Danmark er realistisk, men det kræver udvikling af dyrkningsmetoder, der sikrer en stabil og dyrkningssikker produktion. Disse forhold har også bidraget til, at innovationsprojektet Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål blev igangsat i foråret Projektets formål er at frembringe en dansk produceret råvare bestående af økologisk dyrkede sojabønner af god kvalitet som basis for fremstilling af vegetabilske alternativer til mejeriprodukter. Målet er at udvikle en vejledning for økologisk dykning af sojabønner, se tekstboks 2. Dette anses for muligt på grundlag af de positive resultater, der er opnået ved forsøgsdyrkning i de seneste år. Foto 5. De nerderste bælge sidder cm over jorden.

7 DET JORDBRUGSVIDEN 7 Foto 6. Markvandring En stabil dyrkning og forsyning af markedet kræver viden om afgrødens etablering og vækst samt tilpasning af høst- og tørringsmetode, idet høsten falder sent og med høj vandprocent i sojabønnerne. Samtidig skal forarbejdningen tilpasses de danske sojabønner med henblik på at markedsføre vegetabilske alternativer til mejeriprodukter. Resultaterne fra dyrkningsforsøgene i 2008 på Jyndevad Forsøgsstation viste, at et godt såbed, hurtig fremspiring og hurtig etablering af knoldbakterier er vigtig. Under tørre forhold kan udvikling af rodknolde med de kvælstoffikserende knoldbakterier muligvis hæmmes. Såning i første halvdel af maj synes gunstig for tilpas tidlig blomstring og for afmodning. Der blev opnået et udbytte på 18 hkg/ ha. En detaljeret beskrivelse af resultaterne findes i DJF Intern Rapport Markbrug nr. 22, der kan hentes på projektets hjemmeside: eller via Det vurderes, at sojabønnerne kan høstes med traditionel mejetærsker, men der må, specielt i ugunstige år, forventes op til 30% vand i frøene samt en meget høj andel af urenheder. Ved den efterfølgende rensning og tørring skal processerne afpasses med henblik på at undgå flækkede bønner, der er uønskede ved anvendelse af bønnerne til fremstilling af vegetabilske alternativer til mejeriprodukter. Konklusion Det er muligt at dyrke sojabønner i Danmark, men under konventionelle dyrkningsbetingelser vil produktionen næppe kunne konkurrere med importerede sojabønner. Som en nicheproduktion kan et udbytte på omkring 20 hkg/ha danskavlede, økologiske sojabønner måske være rentabelt, specielt ved afsætning til konsum. Væsentlige dyrkningsmæssige aspekter er tidlig etablering af sorter, der blomstrer og modner tidligt samt udvikling af metoder til høst, rensning og tørring af frøene.

8 RESUME Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål er et innovationsprojekt, der udføres ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, i samarbejde med Naturli Foods A/S og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret for Økologi. Den høje næringsværdi gør sojabønner velegnede til både konsum og foder. Udgangspunktet for det igangværende projekt er fremstilling af vegetabilske alternativer til mejeriprodukter på basis af danske, økologisk avlede sojabønner. Med et udbytte på omkring 20 hkg/ha kan der være grundlag for en hjemlig produktion af en råvare til dette formål. FORFATTERE Jens Petersen & Ingrid K. Thomsen Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Postboks Tjele FOTOS: Henning Thomsen Jyndevad Forsøgsstation Grøn Viden indeholder informationer fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Grøn Viden udkommer i en mark-, en husdyrog en havebrugsserie, der alle henvender sig til konsulenter og interesserede jordbrugere. Claus Bo Andreasen (ansv. red.) Jette Ilkjær (red.) ABONNEMENT TEGNES HOS Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Postboks 50, 8830 Tjele Tlf / ADRESSEÆNDRINGER meddeles særskilt til postvæsenet. LAYOUT OG TRYK DigiSource Danmark A/S ISSN X

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Jordskok - en gammel dansk grønsag

Jordskok - en gammel dansk grønsag Havebrug nr. 152 September 2003 Jordskok - en gammel dansk grønsag Kaj Henriksen og Gitte Bjørn, Forskningscenter Aarslev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 2 Havebrug

Læs mere

CORE Organic forskning

CORE Organic forskning CORE Organic forskning CORE Organic forskning (2007-2010) Fælles europæisk forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer Økologiske produktionsmetoder kalder på en række udfordringer i udviklingen

Læs mere

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Supplerende rapport fra Udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder Opdatering af Udredningen fra 2003 Udarbejdet af Udredningsgruppen:

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

BIPRODUKTER FRA PRODUKTION AF BIO- ENERGI SOM FODERMIDLER TIL MALKEKØER

BIPRODUKTER FRA PRODUKTION AF BIO- ENERGI SOM FODERMIDLER TIL MALKEKØER BIPRODUKTER FRA PRODUKTION AF BIO- ENERGI SOM FODERMIDLER TIL MALKEKØER JAKOB SEHESTED OG EVA SØNDERGAARD (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 040 MARTS 2014 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske fødevarer og menneskets sundhed Rapport fra vidensyntese udført i regi af Forskningsinstitut for Human Ernæring, KVL Katherine O'Doherty Jensen, Hanne Nygaard Larsen, Jens Peter Mølgaard, Jens-otto

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997

Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997 Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997 Forskning i økologisk jordbrug 1993-1997 En oversigtsrapport over resultaterne fra forskningsprogrammet Forskning i økologisk jordbrug 1993-1997 Forskning i

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Økologisk mælkeproduktion

Økologisk mælkeproduktion Økologisk mælkeproduktion Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2002 FØJO-rapport nr. 17/2002

Læs mere

Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU

Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU Gensplejsede planter TEMA-rapport fra DMU Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 23/1998 m Gensplejsede planter Christian Damgaard Gösta Kjellsson Christian Kjær Beate Strandberg Danmarks

Læs mere

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2013-6 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET ULLA KIDMOSE, POUL HENCKEL OG GRITH MORTENSEN DCA RAPPORT NR. 016 JANUAR 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET UDREDNING

Læs mere

Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi

Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi NYHEDSBREVET Nr. 3 Juni 2003 Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi Ager-Tidsel har i de seneste år været et stigende problem i de danske kornmarker, særligt i de økologiske sædskifter. Ved en

Læs mere

DJF rapport. Vidensyntese om honningbier

DJF rapport. Vidensyntese om honningbier DJF rapport Vidensyntese om honningbier Lars Monrad Hansen, Per Kryger, Birte Boelt, Niels Holst, Annie Enkegaard, Niels Henrik Spliid, Steen Lykke Nielsen, Enrico Graglia, Jørgen B. Jespersen og Kirsten

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 12. årgang Nummer 52 Juni 2015 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Græs er fremtidens biomasse I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas Polygeneration hvad er nu det for noget? BioPress

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder.

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Rapport fra udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Udarbejdet af: Karl Tolstrup, Danmarks JordbrugsForskning Sven Bode Andersen,

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug Hugo Fjelsted Alrøe og Claus Bo Andreasen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug FØJO-rapport

Læs mere

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl. Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Betydningen af forbehandling for læggekartofler i økologisk kartoffelavl Konsulent Rolf Thostrup Poulsen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Skejby, maj 2010 Betydningen af læggekartoflernes forbehandling

Læs mere