Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013"

Transkript

1 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013

2

3 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i september 2013 Bidragyder(e): Center for Arealtilskud Fotograf(er): NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

4 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) 1. Velkommen Baggrund og formål Støttebetingelser - se generelt Vejledning om randzoner og kompensation Hvem kan modtage tilskud? Intet tilskud til kriseramte virksomheder Hvilke arealer kan modtage tilskud? Intet tilskud til lavskovsarealer Tilskud og støttelofter Støtteloftet på euro Støtteloftet på euro Perioden på 3 regnskabsår Sådan identificerer du tidligere modtaget de minimis-støtte Afhold dig ikke fra at søge Omregningskurs fra euro til kroner Hvordan søger du? Tidslinjer med vigtige datoer baseret på to konkrete eksempler Udbetaling og transport Kontrol Krav om gødningsplanlægning er udgået Bestemmelserne om KO (krydsoverensstemmelse) er udgået Nedsættelse af støtte Tilbagebetaling Underretningspligt Klagemuligheder Retsgrundlag Adresser og telefonnumre til NaturErhvervstyrelsen Bilag 1. Eksempler på de minimis-ordninger

5 1. Velkommen I denne vejledning kan du finde information om nationalt tilskud til randzoner (de minimisstøtte) og om, hvordan du søger tilskuddet. Vejledningen bygger på Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 13. september Vejledningen er et supplement til Vejledning om randzoner og kompensation, og vi anbefaler derfor, at du har Vejledning om randzoner og kompensation ved hånden, når du læser vejledningen her. Hvis der sker væsentlige ændringer i forvaltningen af randzoneloven eller ordningen om national støtte til randzoner, bliver det annonceret i NaturErhvervstyrelsens nyhedsbreve og på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Du vil løbende blive holdt ajour med ændringer, hvis du abonnerer på nyhedsbrevene. Du kan skrive dig op som abonnent via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside ( 2. Baggrund og formål De statslige vandplaner blev i december 2012 erklæret ugyldige, og planerne vil ikke blive godkendt endeligt i Det medfører, at der ikke kan udbetales randzonekompensation med EU-medfinansiering for perioden Regeringen besluttede i maj 2013 at etablere en national tilskudsordning inden for EU-reglerne for statsstøtte, en såkaldt de minimisstøtteordning. Formålet med ordningen er at yde tilskud til randzonearealer for perioden den 1. september 2012 til og med den 31. december De minimis-støtteordningen bygger på de regler, der fremgår i Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter. Det følger af forordningen, at der særskilt skal ansøges om de minimis-støtte. Ansøgningsrunden gennemføres fra den 16. september til den 22. oktober Støttebetingelser - se generelt Vejledning om randzoner og kompensation Betingelserne for at modtage nationalt tilskud til randzoner svarer generelt set til de betingelser, der gjaldt for at søge om randzonekompensation via Fællesskemaet 2013, og som er beskrevet i Vejledning om randzoner og kompensation fra januar I nogle få, men væsentlige tilfælde adskiller betingelserne sig, og disse tilfælde er beskrevet i vejledningen her. I alle andre tilfælde skal du gå ud fra, at betingelserne beskrevet i Vejledning om randzoner og kompensation er gældende. Find vejledningen her: 3

6 4. Hvem kan modtage tilskud? Virksomheder kan søge nationalt tilskud til randzoner. Både enkeltpersoner og selskaber, som fx I/S, A/S, ApS og a.m.b.a., anses for at være virksomheder og kan derfor søge nationalt tilskud til randzoner. En bedrift (virksomhed) omfatter alle produktionsenheder, som drives under samme CVR-nummer 1. Der kan udelukkende gives tilskud til ansøgere (ejere eller forpagtere), der har søgt om kompensation for randzoner i medfør af bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Det vil sige, at du som landbruger skal have søgt om kompensation for randzoner i Fællesskemaet 2013 for at kunne modtage nationalt tilskud til randzoner. Hvis der er sket overdragelse til en anden landmand efter indsendelsen af Fællesskema 2013, er det den tidligere ejer eller forpagter, der er berettiget til at modtage tilskud. Det er således også den tidligere ejer eller forpagter, der er ansvarlig for at opfylde støttebetingelserne samt udfylde og indsende ansøgningsskemaet om nationalt tilskud. Der er dog mulighed for at give transport i tilskuddet eller dele heraf. Læs mere om transport i kapitel 9. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 1, stk. 3, 2, nr. 12, 6, stk. 1, nr. 1, og 13 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 13. september Intet tilskud til kriseramte virksomheder Enkeltmandsvirksomhed 2 Der ydes ikke nationalt tilskud til randzoner, hvis bedriften er kriseramt. Ved kriseramt forstås, at bedriften er under konkursbehandling (der regnes fra det tidspunkt, hvor der er indleveret en konkursbegæring). at bedriften er under rekonstruktionsbehandling 3 (tidligere: betalingsstandsning), og hvor det på ansøgningstidspunktet står klart, at rekonstruktionsforløbet ikke fører til en aftale om tvangsakkord og/eller virksomhedsoverdragelse. 1 I særlige tilfælde kan enheder, der drives under forskelligt CVR-nummer dog udgøre én og samme virksomhed. Ifølge EU-domstolens praksis skal alle enheder, som faktisk eller juridisk kontrolleres af samme enhed, betragtes som en del af én samlet virksomhed. 2 En enkeltmandsvirksomhed er en privat ejet selskabsform, ejet af en enkelt fysisk person, der personligt og ubegrænset hæfter for virksomhedens forpligtelser. 3 Bedrifter, der har været under rekonstruktionsbehandling, og hvor rekonstruktionsforløbet har resulteret i en aftale/plan om tvangsakkord og/eller virksomhedsoverdragelse, anses ikke for at være kriseramte i det omfang vilkårene i en rekonstruktionsplan følges og opfyldes. Det er en forudsætning, at der foreligger en 4

7 Hvis der bliver indleveret en konkursbegæring, eller bedriften kommer under rekonstruktionsbehandling, efter du har indgivet ansøgningen om nationalt tilskud til randzoner, har du pligt til at underrette NaturErhvervstyrelsen herom. Det gælder frem til tidspunktet for udbetalingen af støtte. Øvrige selskaber For virksomheder, der ikke er enkeltmandsvirksomheder, gælder de samme regler om konkursbegæring og rekonstruktionsbehandling som nævnt under enkeltmandsvirksomheder. Herudover gælder, at selskabet betragtes som kriseramt, når over halvdelen af den tegnede kapital er forsvundet, og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste tolv måneder. Øvrige selskaber kan være selskaber med begrænset ansvar (A/S, Aps, amba mv.) samt selskaber med ubegrænset ansvar (I/S mv.). Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: Art. 1. litra d, i Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december Pkt. 10 (a,b,c) i rednings- og rekonstruktionsreglerne, jf. Kommissionens meddelelse - Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (Den Europæiske Unions Tidende C 244 af , s.2)). Find EU-tidende via rekonstruktionsplan, som skifteretten har stadfæstet. Hvis dette gør sig gældende for din bedrift, skal du skrive en bemærkning om dette og fremsende dokumentation pr. mail eller brev til NaturErhvervstyrelsen. Husk at oplyse, at det vedrører de minimis-ansøgningen. 5

8 5. Hvilke arealer kan modtage tilskud? Du kan udelukkende modtage nationalt tilskud til de arealer, som du (som ejer eller forpagter) har søgt randzonekompensation for i Fællesskema 2013 med andre ord det areal, som er anført i markplanens kolonne 9, Kompensation for randzoner, under henholdsvis høj og lav sats. Bemærk dog, at du har mulighed for at nedskrive arealet i Fællesskemaet i markplanens kolonne 9 og således fjerne arealer fra din ansøgning om nationalt tilskud. Hvis der er randzoner på de arealer, du fjerner fra din ansøgning om nationalt tilskud, skal du skrive dem i feltet Ingen (kompensation). Nedskrivning af arealer kræver, at du ændrer Fællesskemaet og indsender det på ny. Se hvordan du gør: Intet tilskud til lavskovsarealer Som nævnt under punkt 3 svarer betingelserne for at modtage nationalt tilskud til randzoner generelt set til de betingelser, der gjaldt for at søge om randzonekompensation via Fællesskema Du kan således modtage tilskud til randzonearealer, der er udnyttede landbrugsarealer. Bemærk i den forbindelse, at du ikke kan modtage tilskud til lavskovsarealer med kort omdriftstid, der ifølge EU ikke falder under definitionen udnyttede landbrugsarealer. Lavskovsarealer anses for at være skovbevoksede arealer. Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke vil modtage tilskud for randzonearealer, der er beliggende på en mark med afgrødekode for lavskov. Du behøver ikke at rette i ansøgningsskemaet på grund af dette, da NaturErhvervstyrelsen automatisk fjerner sådanne arealer fra randzonestøtteberegningen. Hvis selve randzonearealet ikke er et lavskovsareal, skal du dog oplyse herom i ansøgningen under Bemærkninger, så vil NaturErhvervstyrelsen behandle sagen og medtage arealet i randzonestøtteberegningen, hvis betingelserne for støtte i øvrigt er opfyldt. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 1, stk. 2 og stk. 3, 2, nr. 3 og 4, stk. 3 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 13. september

9 6. Tilskud og støttelofter Som udgangspunkt kan du modtage de minimis-støtte svarende til det beløb, du har søgt i randzonekompensation i Fællesskemaet Støttesatserne er således de samme og udgør for perioden 2012/2013 henholdsvis kr./pr. ha (lav sats) og kr./pr. ha (høj sats) 4. Se yderligere i Vejledning om randzoner og kompensation. Dog gælder der grænser (støttelofter) for, hvor meget de minimis-støtte den enkelte ansøger (virksomhed) kan modtage. Du vil maksimalt kunne modtage de minimis-støtte svarende til disse støttelofter Støtteloftet på euro Ifølge de minimis-reglerne kan du over en periode på 3 regnskabsår for bedriften maksimalt modtage euro i støtte, der er givet på baggrund af Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2007 (vedr. støtte til produktion af landbrugsprodukter). Inden for dette støtteloft medregnes de minimis-støtte, som du måtte have modtaget andre steder fra, og som er givet efter samme forordning. I forhold til din ansøgning om de minimis-støtte til randzonearealer skal du altså oplyse, om du inden for de seneste 3 regnskabsår har modtaget de minimis-støtte efter Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2007. Du kan i eksemplerne nedenfor se, hvad der sker, hvis du kommer over støtteloftet pga. anden de minimis-støtte eller pga., at det ansøgte beløb om de minimis-støtte til randzoner ligger over de euro. Eksempel 1: Ansøger søger om støtte til randzoner for ,20 kr. (4.000 euro). Ansøger har indenfor de sidste tre regnskabsår modtaget ,50 kr. (5.000 euro) fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ansøger har i tilsagnsbrevet/udbetalingsbrevet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fået oplyst, at der er tale om de minimis-støtte efter Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2007. Ansøger oplyser dette i ansøgningsskemaet vedr. randzonestøtte. Ansøger får udbetalt ,25 kr. (2.500 euro) i støtte til randzoner. Eksempel 2: Ansøger søger om støtte til randzoner for kr. (8.000 euro). Ansøger får kr. (7.500 euro) udbetalt i støtte Støtteloftet på euro Hvis din bedrift er en del af en virksomhed, der har modtaget de minimis-støtte efter andre de minimis-forordninger, kan den samlede de minimis-støtte til virksomheden inden for en periode på 3 regnskabsår maksimalt udgøre euro. Der kan stadig indenfor dette 4 Bemærk, at der fortsat gælder reducerede satser, hvis du fx har modtaget støtte til Ekstensivt Landbrug i 2012 på arealet med randzoner. 7

10 samlede loft maksimalt ydes euro til den del af virksomheden, som er et primærlandbrug. Eksempel: Har du fx en virksomhed, der forarbejder landbrugsvarer, og har modtaget de minimis-støtte efter fx den generelle de minimis-forordning, og virksomheden faktisk eller juridisk kontrollerer en landbrugsbedrift, der søger de minimis-støtte til randzoner, skal støtteloftet efter den generelle de minimis-forordning overholdes, således at der samlet set maksimalt kan ydes euro til virksomheden over en periode på 3 regnskabsår. Inden for dette loft kan der stadig maksimalt ydes euro i de minimis-støtte til landbrugsbedriften i randzonestøtte over en periode på 3 regnskabsår. En virksomhed kan fx kontrollere en landbrugsbedrift, hvis begge enheder ejes af den samme person, eller hvis virksomheden har bestemmende indflydelse på landbrugsbedriften i kraft af bl.a. stemmerettigheder. Hvis du har modtaget de minimis-støtte efter andre forordninger til din virksomhed, skal du også oplyse dette i ansøgningsskemaet. Du skal anføre 1) hvilken ordning støtten er udbetalt efter, 2) fra hvilken myndighed og 3) den anvendte de minimis-forordning. Du kan i Bilag 1 til vejledningen finde eksempler på de minimis-ordninger og forordninger, som du eventuelt kan have modtaget anden de minimis-støtte fra/efter Perioden på 3 regnskabsår Reglen, om at bedriften ikke må modtage mere end 7.500/ euro over en periode på 3 regnskabsår, skal opgøres i forhold til bedriftens regnskabsår. Da bedrifternes regnskabsår er forskellige, skal du anføre i ansøgningsskemaet, hvilket regnskabsår du anvender. Perioden på 3 regnskabsår omfatter bedriftens indeværende regnskabsår samt de to foregående regnskabsår. Da indeværende regnskabsår fastlægges ud fra udbetalingstidspunktet, der i princippet strækker sig fra december 2013 til juni 2014, skal du oplyse om de minimis-støtte modtaget siden 1. december NaturErhvervstyrelsen vil herefter beregne, om du hermed har overskredet lofterne for de minimis støtte. Se tidslinjen nedenfor, i forbindelse med ansøgningsskemaet, for eksempler på regnskabsår og hvilken støtte, du skal oplyse Sådan identificerer du tidligere modtaget de minimis-støtte Det skal fremgå af tilsagnsbrevet eller udbetalingsbrevet fra den pågældende myndighed, at der er tale om de minimis-støtte. Har du ikke modtaget tilsagnsbreve eller udbetalingsbreve, hvor det har været præciseret, at der er tale om de minimis-støtte, kan du således gå ud fra, at 8

11 du ikke har fået anden de minimis-støtte. I Bilag 1 til vejledningen kan du se eksempler på de minimis-ordninger, hvorfra du kan have modtaget anden de minimis-støtte Afhold dig ikke fra at søge Du skal ikke afholde dig fra at søge, fordi du allerede mener at have modtaget euro inden for de seneste tre regnskabsår. Perioden på de tre regnskabsår kan nogle gange være lidt vanskelig at opgøre. Desuden arbejdes der i EU-regi på nye de minimis-regler, der vil træde i kraft den 1. januar Reglerne indeholder muligvis et højere støtteloft, som kan komme til at betyde, at du kan få udbetalt mere end de euro. NaturErhvervstyrelsen oplyser nærmere om dette, såfremt det bliver aktuelt. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 8 og 9 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 13. september Omregningskurs fra euro til kroner I forvaltningen af støtteordningen anvendes en kurs, der fastsættes pr. måned. Du kan her finde månedskursen og omregne fra euro til kroner (se boksen til højre på siden): 7. Hvordan søger du? Du søger om nationalt tilskud til randzoner via et særligt skema, som du skal udfylde og indsende elektronisk via NaturErhvervstyrelsens Tast selv-service. Skemaet vil være tilgængeligt i Tast selv-service fra den 16. september Bemærk at skemaet kun vil være tilgængeligt for de ansøgere, der har søgt kompensation for randzoner i Fællesskemaet Ansøgningen om nationalt tilskud skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 22. oktober Log på Tast selv-service via med NemID eller Medarbejdersignatur. Klik på fanen "Skemaer". Find skemaet Nationalt tilskud (de minimis) under "Skemaer, der ikke er indsendt". Skemaet kan indgives på papir, hvis NaturErhvervstyrelsen har givet dispensation fra kravet om elektronisk indsendelse og udfyldelse af Fællesskemaet Hvis det er tilfældet, skal du henvende dig til NaturErhvervstyrelsen for at få tilsendt et papirskema. Se reglerne, der ligger til grund for kapitel: 4 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 13. september

12 Sådan ser ansøgningsskemaet ud: 10

13 8. Tidslinjer med vigtige datoer baseret på to konkrete eksempler 11

14 12

15 9. Udbetaling og transport NaturErhvervstyrelsen påbegynder udbetalingen af nationalt tilskud til randzoner den 15. december Hovedparten af ansøgerne vil få tilskuddet udbetalt i starten af 2014 og senest den 30. juni Tilskuddet vil blive udbetalt til ansøger, uanset at bedriften i mellemtiden skulle være blevet overdraget helt eller delvist. Hvis du gerne vil have, at tilskuddet skal udbetales til en anden, skal du indsende en transporterklæring til NaturErhvervstyrelsen. Har du tidligere indsendt en transporterklæring til NaturErhvervstyrelsen og angivet, at transporten skal omfatte randzonekompensation, behøver du ikke indsende en ny transporterklæring. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 12 og 13 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 13. september Kontrol Den fysiske kontrol af nationalt tilskud til randzoner gennemføres først, når du har indsendt en eventuel ansøgning. Herefter følges de procedurer, der fremgår i kapitel 10 i Vejledning om randzoner og kompensation. For at kunne udbetale nationalt tilskud hurtigst muligt, har NaturErhvervstyrelsen allerede i juli 2013 påbegyndt den administrative kontrol af de minimis-ordningen, dvs. før du reelt har søgt om nationalt tilskud til randzoner. Du kan derfor eventuelt have modtaget høringsbreve i løbet af sommeren om uoverensstemmelser vedr. randzoner i markblokke. Hvis du ikke søger om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) i 2013, vil NaturErhvervstyrelsen lukke din sag efter udløbet af ansøgningsfristen. For at kunne modtage tilskud gælder følgende betingelser bl.a. i forbindelse med kontrollen: at kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til bedriften i forbindelse med kontrol på stedet, at ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, at ansøger ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, og at ansøger yder den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol på stedet, herunder udleverer eller indsender det materiale, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om i forbindelse med kontrollen. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 3 og 6 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 13. september

16 10.1. Krav om gødningsplanlægning er udgået Som ansøger om nationalt tilskud til randzoner vil du ikke blive sanktioneret for manglende gødningsplanlægning. Du skal dog være opmærksom på, at det ifølge andre ordninger, som du ansøger om, fortsat kan være et krav at udarbejde- og opbevare gødningsplanlægning, og at det eventuelt kan medføre sanktioner ikke at gøre det Bestemmelserne om KO (krydsoverensstemmelse) er udgået Reglerne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og regler om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) er ikke gældende for ansøgere om nationalt tilskud til randzoner. 11. Nedsættelse af støtte Der udbetales udelukkende tilskud til arealer, der opfylder betingelser for nationalt tilskud til randzoner, og NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte tilskuddet, hvis det viser sig at betingelserne ikke er opfyldt. Tilskuddet vil blive nedsat til at omfatte det areal, hvor betingelserne er opfyldt. Der beregnes ikke yderligere procentvise nedsættelser. Eksempel: Ansøger har søgt tilskud til 10 ha randzoner indenfor fristen den 22. oktober Ved arealkontrollen i november 2013 viser det sig, at ansøger udelukkende har udlagt 6,5 ha randzoner. Dermed nedskrives ansøgers randzoneareal til 6,5 ha, og ansøger får udbetalt nationalt tilskud til 6,5 ha randzoner. Bemærk i øvrigt at der, i tilfælde af at der konstateres (eller opmåles) et mindre areal end det ansøgte, ikke gælder en tolerancegrænse (på 0,1 ha) for forskellen mellem det samlede anmeldte areal og det samlede fastslåede areal. I praksis betyder det, at der under ordningen vil blive udbetalt støtte til præcis det areal, som opmåles eller konstateres ved en kontrol, og at der ikke anvendes en tolerance på op til 0,1 ha (hvilket der ellers vanligt anvendes ved de arealbaserede ordninger). Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 6, stk. 1, nr. 7, 8, 9 og 10 og 11 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 13. september

17 12. Tilbagebetaling I tilfælde, hvor der er sket udbetaling af tilskud i strid med de nationalt fastsatte bestemmelser i bekendtgørelsen om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner, kan tilskuddet eller dele heraf kræves tilbagebetalt. Tilbagebetalingskravet tillægges renter, hvis fristen for tilbagebetalingen overskrides. I tilfælde, hvor der er sket udbetaling af tilskud i strid med de EU-retlige statsstøtteregler, skal der ske tilbagebetaling i overensstemmelse med de EU-retlige statsstøtteregler. De EU-retlige statsstøtteregler stiller særlige krav om tilbagebetaling, og efter disse regler gælder der et forældelseskrav på 10 år, der løber fra støttens udbetaling. Ved tilbagebetaling i de tilfælde, hvor det konstateres, at de nationale betingelser i bekendtgørelsen ikke er opfyldt, gælder en forældelsesfrist på 3 år. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 15 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til randzoner af 13. september Rådets forordning (EF) Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93, som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 734/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel Underretningspligt Som ansøger har du i hele den periode, som du søger om støtte til, pligt til at afgive erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for at modtage de minimis-støtte fortsat er opfyldt. Det gælder såfremt NaturErhvervstyrelsen anmoder om dette. Ligeledes skal du selv som ansøger skriftligt underrette NaturErhvervstyrelsen om forhold, der har betydning for udbetalingen af de minimis-støtte til dig, herunder om beløb modtaget som de minimis-støtte fra andre myndigheder. Det gælder frem til tidspunktet for udbetalingen af støtten. Underretningen skal også ske, efter at ansøgningen om de minimisstøtte til randzoner er modtaget i NaturErhvervstyrelsen. Se reglerne, der ligger til grund for kapitlet: 14 i Bekendtgørelse om nationalt tilskud til randzoner af 13. september

18 14. Klagemuligheder Hvis du mener, at NaturErhvervstyrelsen har truffet en afgørelse på et ufuldstændigt grundlag, og du eksempelvis har nye supplerende oplysninger til din sag, bør du snarest muligt oplyse NaturErhvervstyrelsen herom og anmode om en fornyet behandling af din sag. Hvis du er uenig i NaturErhvervstyrelsen afgørelse, kan du påklage afgørelsen til Fødevareministeriets Klagecenter. Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører. Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. Du bedes sende klagen til: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V. NaturErhvervstyrelsen oversender herefter klagesagen med bemærkninger til Fødevareministeriets Klagecenter. Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at NaturErhvervstyrelsens afgørelse er gældende, indtil den eventuelt ændres. Tilbagebetalingskrav kræves forrentet fra betalingsfristens udløb. Det betyder, at der i sager, hvor NaturErhvervstyrelsen har fremsat krav om tilbagebetaling, påløber renter til kravet i sagsbehandlingstiden. 15. Retsgrundlag Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner af 13. september Bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Aktstykke nr. 120, tiltrådt af Finansudvalget den 20. juni 2013, om nationalt tilskud til etablering af obligatoriske randzoner. Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter. Kommissionens meddelelse - Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. Rådets forordning (EF) Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93, som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 734/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93. Artikel 45, stk. 2, i Rådet forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni

19 16. Adresser og telefonnumre til NaturErhvervstyrelsen Randzoneloven og kompensation for randzoner administreres af: Center for Arealtilskud Nyropsgade København V Tlf.:

20 Bilag 1. Eksempler på de minimis-ordninger Bemærk, at listen ikke er udtømmende. Bemærk desuden, at udbetalinger efter nogle af de nedenstående ordninger både kan ske / kan være sket som de minimis og som anden støtte. Det er således kun, hvis det i sin tid fremgik af dit tilsagnsbrev eller udbetalingsbrev, at der var tale om en de minimis-ordning, at du skal anføre støtten i ansøgningsskemaet. Tilsvarende skal du medregne eventuel støtte, der er anført som de minimis-støtte, selv om den pågældende ordning ikke fremgår af nedenstående oversigt. Erhvervs- og Vækstministeriet Vækstfonden Myndighed Ordning/Tilskud De minimis-forordning Beskæftigelsesministeriet Voksenlærlingeordning Forordning nr. 1998/2006** Puljen til fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet Forordning nr. 1998/2006** Regionalfonden Socialfonden Fødevareministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Forsøgsordningen om oprettelse af seniorjob i private virksomheder Vækstkaution (Garanti-tilsagn) Kom-igang-Lån Tilsagn til projekter under Regionalfonden eller Socialfonden Nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren Støtte til netværksaktiviteter Tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Tilskud til etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne under de lokale aktionsgrupper (LAG) Tilskud til nye arbejdspladser i landdistrikterne under de lokale aktionsgrupper (LAG) Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1535/2007* Forordning nr. 1535/2007* Forordning nr. 1998/2006** Forordning nr. 1535/2007* Forordning nr. 1535/2007* De minimis-forordninger, der ligger til grund for ordningerne i oversigten: *Kommissionens forordning nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF- traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter. ** Kommissionens forordning nr. 1998/2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte (den generelle forordning). Andre de minimis-forordninger, der kan være af relevans for, om du har modtaget anden de minimis-støtte: Kommissionens forordning nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren. Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om støtte til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 18

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.7 KUR 24. august 2016 Retningslinjer for program for

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 165, endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. Den 11. april 2011 Folketingets Miljø-

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018

Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Januar 2018 Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Ivan Mandrup

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden

Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden LBK nr 18 af 04/01/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden LBK nr 19 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000022 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere