Dansk Lungemedicinsk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Lungemedicinsk Selskab"

Transkript

1 Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Behandling af Tuberkulose Dato: Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Anders Løkke, Ole Hilberg og Niels Seersholm Revision: Sider: ISOLATION Alle patienter indlagt på mistanke om lunge-tb skal isoleres, indtil det er afklaret, om der er smitterisiko. Fund af syre-faste stave ved mikroskopi af ekspektorat eller ventrikelskyllevæske betyder, at patienten er smittefarlig. Smittefarlige TB-patienter skal bruge eget toilet og skal ikke opholde sig i fælles opholdsstue. Tøj og sengetøj fra TB-patienter anbringes i almindelig snavsetøjspose, stuerne rengøres på almindelig måde. Smittefarligt affald anbringes i gul plastikpose, som bortskaffes som anført i hygiejne instruks. Efter 14 dages medicinsk behandling er patienten (sædvanligvis) ikke længere smittefarlig. 1.2 STANDARDBEHANDLING TB-behandling tåles vanligvis godt. Den inddeles i en initialfase på 2 måneder (8 uger), hvor der gives de to nøglestoffer: og Rifampicin sammen med og Pyrazinamid, efterfulgt af en kontinuationsfase på 4 måneder (16 uger) med og Rifampicin. Til børn doseres medicinen efter vægt jf. tabel 1 (NB: Dosis for det enkelte medikament må ikke overstige voksendosis). Hvis børnene ikke kan tage piller gives Rimactazid Paed sugetabletter med og Rifampicin i doseringen 60mg/60mg - én tablet per 6 kg. Pyrazinamid gives som mikstur 25 mg/kg. NB: Al medicin i forbindelse med TB-behandling udleveres gratis! Standarddosering for en person på 50 kg eller derover er: /Pyridoxin 300 mg/60 mg x 1 Rifampicin 600 mg x mg x 1 Pyrazinamid 2000 mg x 1 Reduceret medicindosis gives iht. tabel 1, 2 og 3 i tilfælde af: Børn og/eller vægt <50 kg (tabel 1 og 2) Nedsat nyrefunktion(tabel 3) Svært nedsat leverfunktion (jf. 1.5) 1.3 PRÆVENTIV ANTITUBERKULØS BE- HANDLING ELLER BEHANDLING AF LATENT TB-INFEKTION Præventiv antituberkuløs behandling anbefales til: Nyligt TB-smittede personer (påvist ved positiv tuberkulintest eller IGRA) uden tegn på aktiv sygdom Personer med tegn på latent TB forud for behandlings-opstart med TNF- blokkere (Remicade, Enbrel, Humira ) iht. gældende retningslinier for TBscreening Før organtransplantation hos særlig udsatte patienter Behandlingen består af: /Pyridoxin 300 mg/60 mg x 1 i 6 måneder Hvis ikke tåles, eller indexpersonens bakterier er resistente overfor gives Rimactan 600 mg x 1 i 4 måneder Til børn gives tablet eller mikstur 15 mg/kg Uvaccinerede patienter med positiv Mantoux og/eller patienter med positiv IGRA-test skal gennemføre minimum en måneds præventiv antituberkuløs behandling før opstart af TNF- blokker. Alle patienter skal have kontrolrøntgen efter 3 og 6 måneder. 1.4 UDVIDET OG/ELLER LÆNGERE BE- HANDLINGSTID OG/ELLER SÆRLIGE PRÆ- PARATER gives i tilfælde af: Resistensproblemer (jf. tabel 4) Kompliance-problemer. Afbrudt behandling pga. bivirkninger. Er behandlingen afbrudt i > 14 dage startes forfra TB i centralnervesystemet Multiresistent TB Defineres som resistens overfor og Rifampicin. Behandlingsstrategien planlægges for hvert enkelt tilfælde på konference. Der skal gives ét stof intravenøst, og som regel 4-5 stoffer i alt. Behandlingen er langvarig - op til 2 år. 1.5 BIVIRKNINGER (TABEL 5, 6 OG 7) Det er vigtigt at patienterne er opmærksomme på, at bivirkninger kan opstå selvom behandlingen har været tålt igennem flere måneder. De skal straks give ambulatoriet besked, hvis der kommer bivirkninger Leverpåvirkning Al behandling standses ved: svær kvalme gentagne opkastninger leverenzymstigning over 6-8 gange øvre normalgrænse 1

2 bilirubinstigning til > 2 gange øvre normalgrænse Når leverenzymer og bilirubin igen er nær normale, genoptages behandling med Rifampicin og med blodprøvekontrol hver anden dag. Kommer der ikke enzymstigninger, kan tillægges. Tåles dette, er det formentlig Pyrazinamid patienten ikke kan tåle, og det seponeres. Ved genoptagelse af behandling kan man begynde med reduceret dosis i 1-2 døgn og dosis kan med nogle døgns mellemrum øges indtil fuld dosis tåles. Frem for at reducere dosis af de enkelte præparater, er det bedre at nøjes med færre levertoksiske stoffer. Pyrazinamid er det mest levertoksiske stof og udelades derfor først. Behandlingen er i givet fald: og Rifampicin i 9 måneder suppleret med i de første 2 måneder Såfremt ikke tåles behandles med: Rifampicin og i 6 måneder suppleret med Pyrazinamid i de første 2 måneder. Ofte tillægges et kinolon i hele behandlings-perioden typisk Moxifloxacin (Avelox ) eller Ofloxacin (Tarivid ) Ved meget svær leversygdom eller hvis Rifampicin og/eller ikke tåles, kan det være nødvendigt helt at undlade behandling med levertoksiske stoffer, og alene behandle med secondline drugs (jf. tabel 6) Udslæt og kløe Ved kløe og usikkert udslæt fortsættes behandlingen, eventuelt med tillæg af antihistamin. Ved kraftigt udslæt pauseres med al behandling indtil hududslættet er svundet og derefter påbegyndes behandlingen, som beskrevet ved leverpåvirkning - dog startes med ét stof ad gangen, da alle fire stoffer kan give udslæt og kløe Særlige situationer Hvis pt. ikke kan indtage medicin per oralt kan i.v.-behandling gives med og Rimactan, og Amikacin kan fås til i.m. eller i.v. injektion. NB: Patienter i hæmodialyse skal have TBmedicinen efter dialyse Graviditet og amning TB under graviditet behandles med standardbehandling. Abort er ikke indiceret. Der er ikke risiko for fosterskader ved standardbehandlinger. Graviditet under TB-behandling bør undgås og antikonception anbefales. Man skal specielt gøre opmærksom på, at Rifampicin gør virkning af P- piller usikre, så kondom, pessar, spiral eller andre forebyggende metoder bør anvendes. Amning kan gennemføres normalt under TBbehandling INFORMATION TIL PATIENTEN Patienten skal informeres om grundlag for behandling og forstå og acceptere behandlingens omfang, varighed og almindeligt forekommende bivirkninger herunder relevante medicininteraktioner (tabel 7) og mådehold angående alkohol. De bivirkninger der bør nævnes for patienter er: Træthed, ledsmerter og svien i maven Ændret farvesyn især gule og grønne farver At urin, sved og tårer kan farves rødt og bløde kontaktlinser kan optage den røde farve At P-piller ikke er effektive som gravitetsprofylakse De skal kontakte ambulatoriet hvis de får: o Generende kløe og/eller udslæt uanset udseende o Dårlig appetit, kvalme eller opkastninger 1.7. KOMPLIANCE/DOT Forhøjet urat i serum under pyrazinamidbeh er et billigt og pålideligt tegn på, at patienten tager medicinen. Alternativt kan koncentrationsmåling af medikamenter foretages (sendes til SSI). Ved svigtende kompliance anvendes direkte observeret terapi (DOT), dvs. at medicin indtages under opsyn. Formålet er at sikre helbredelse af patienten og undgå resistensudvikling samt eventuelt vedvarende eller genopstået smitterisiko. DOT skal aftales med pt. og med hjemmesygeplejerske eller andre involverede institutioner. I særlige tilfælde kan patienten transporteres til ambulatoriet 3 gange ugentligt til observeret medicinindtagelse. 1.8 BEHANDLINGSKONTROL Ved lunge-tb sendes ekspektorat til SSI til dyrkning en gang om måneden, indtil der har været to negative dyrkninger. Hvis der foreligger positiv dyrkning 3 mdr. efter påbegyndt behandling gentages resistensbestemmelsen af SSI uden bestilling, og behandlingen tages op til revision. Hvis bakterierne er fuldt følsomme forlænges behandlingen til 9 måneder. Det er vigtigt at kontrollere kompliance. Røntgenkontrol af thorax foretages 3, 6 og 12 måneder efter behandlingsstart. Der tages normalt kun blodprøver, hvis symptomer indicerer dette. 1.9 SYGE/RASKMELDING Alle patienter skal sygemeldes de første 14 dage. For patienter, som har professionel kontakt til børn, vuggestuer, børnehave, skoler eller andre institutioner, eller som har kontakt til personer med nedsat immunitet, gælder følgende: o Smittefarlige patienter skal sygemeldes i mindst 1 måned 2

3 o Patienter med lungetuberkulose, som ikke er smittefarlige, skal sygemeldes i 14 dage OPGØRELSE AF BEHANDLINGS- RESULTAT Behandlingsskemaet skal udfyldes, når behandling påbegyndes, samtidig med anmeldelsen. Efter endt behandling sendes det udfyldte skema til SSI. De mulige udfald af behandlingen er følgende: 1. Helbredt 2. Gennemført (summen af 1. og 2. udgør succesfuld behandling) 3. Død 4. Behandlingssvigt 5. Default 6. Transfer 7. Andet 8. Behandles fortsat efter 12 mdr sammenhængende uger eller mere end 12 uger i alt inden for en given periode. 6: Transfer: Patienter, som forlader Danmark under den planlagte TB-behandling. 7: Andre tilfælde: Behandlingsudfald, som ikke passer ind i overnævnte kategorier. 8: Stadig i behandling 12 mdr. efter start: Kriterierne for de enkelte behandlingsudfald er følgende: Lunge-TB, dyrkningspositiv 1: Helbredt: Patienten skal have gennemført mindst 6 måneders standardbehandling To negative TB-ekspektoratdyrkninger med 4 ugers mellemrum, hvoraf mindst en af disse er udført i de sidste 2 behandlingsmåneder 2: Gennemført behandling: Patienten skal have gennemført mindst 6 måneders standardbehandling Mindst én negativ TB-ekspektoratdyrkning efter den sidste positive dyrkning Mindst 3 måneders behandling efter den sidste positive TB-dyrkning Lunge-TB dyrkningsnegativ og alle andre former for tuberkulose 2: Gennemført behandling: Patienten skal have gennemført mindst 6 måneders standardbehandling Der bør være et eller flere kliniske/parakliniske tegn på helbredelse (svind af proces, røntgenologisk bedring, vægtøgning etc.) Ens for alle tuberkuloseformer 3: Død: Omfatter alle, der dør under behandling uanset dødsårsag. 4: Behandlingssvigt: Ekspektorat eller andet materiale forbliver dyrkningspositivt eller bliver påny positiv for MT ved dyrkning i 5. måned af behandlingen eller senere 5: Afbrudt behandling: Behandlingen afbrydes i mere end 8 3

4 Tabel 1: Dosering til børn. Medicin Dosis Kommentar 15 Maks. 300 Rimactan 15 Maks tablet per 6 kg 20 Maks Pyrazinamid 25 Maks Mikstur til små børn Små børn som ikke kan tage piller: Rimactazid Paed 60/60 Ikke til børn < 5 år fordi de ikke kan oplyse om synsforstyrrelser Tabel 2: Dosering efter vægt til voksne. 50 kg (Standardbehandling) kg kg (mg/dag) Rimactan (mg/dag) (mg/dag) Pyrazinamid (mg/dag) Tabel 3: Dosisreduktion ved nedsat nyrefunktion. 300 mg dog dosisreduktion til 150 mg ved creatininclearance < 10 ml/minut Rifampicin 600 mg Pyrazinamid mg/kg x 3 ugentligt - Bør undgås 1500 mg eller mg/kg x 3 ugentligt Tabel 4: Monoresistent TB. Resistens overfor Introduktionsfase Vedligeholdelsesfase Varighed Moxifloxacin, Rifampicin, Moxifloxacin, 6 mdr. Pyrazinamid og Rifampicin og Rifampicin Pyrazinamid Moxifloxacin,, Pyrazinamid og Rifampicin, og Moxifloxacin, og Rifampicin og 18 mdr. 9 mdr. Rifampicin, og Pyrazinamid Rifampicin og 6 mdr. 4

5 Tabel 5: Bivirkninger. Rifampicin Pyrazinamid hepatitis perifer neuropati hukommelsesbesvær psykose mavetarm gener hepatitis ledsmerter (artritis urica) hepatitis feber thrombocytopeni leucopeni nefropati influenza, lign. syndrom (især ved intermitterende beh.) rødfarvning af urin og legemsvæsker kontaktlinser) (bløde n. opticus neuritis ændret grønsyn blindhed sjældent ved dosis < 25 mg/kg/døgn follikulit Tabel 6: Second-line drugs. Præparat Formulering Dosis (max.) Bivirkninger Kommentarer Svimmelhed, hovedpine, Cycloserin Tabletter á 250 mg 250 mg x 2 (1g) kramper, Forsigtighed psykoser, depression, selvmord. He- ved epilepsi. patitis (sjældent). Ethionamide (Trecator ) Tabletter á 250 mg 500 mg x 1 (1g) Gastrointestinale: Mavesmerter, kvalme, opkastninger, appetitløshed, metalsmag. Hepatitis. Neurologiske: peri- Amikacin (Biklin Vandig opløsning til iv ) eller im Normalt 1g. (1g) Kanamycin Vandig opløsning til iv eller im Normalt 1g. (1g) Capreomycin Vandig opløsning til iv eller im Normalt 1g. (1g) Ofloxacin (Tarivid ) Tabletter á 200 mg 600 mg x 1 Moxifloxacin (Avelox ) Tabletter á 400 mg/ 400mg/250 ml til iv 400 mg x 1 fer neuritis, opticusneuritis, angst, depression, psykose. Endokrine: Gynækomasti, hypothyroidisme, alopeci, impotens. Neurotoksicitet specielt ototoksicitet. Nefrotoksicitet. Kvalme, opkastninger, mavesmerter. Angst, hovedpine, svimmelhed, kramper. Ruptur af achillessenen. Check hørelsen ved start og regelmæssigt. Moxifloxacin er mere effektivt end ofloxacin. 5

6 Tabel 7: Interaktioner. Rifampicin Pyrazinamid Carbamazepin: Øget P-konc. af carbamazepin; Antivirale proteasehæmmere: Allupurinol: Nedsat P-konc. af alluduktion dosisre- Øget P-konc. af rifampicin purinol. tilrådes. (Rifubutin bruges ved HIV infektion, når protease hæmmere gives). Phenytoin: Øget P-konc. af phenytoin; S-konc. Følges. Nedsat plasmakoncentration af følgende stoffer: Antidiabetika (tolbutamol) Antikoagulantia Antivirale proteasehæmmere Carbamazepin Ciclosporin Digoxin Isradipin Itrakonazol Ketokonazol Kinidin Kontraceptiva Kortikosteroider Methadon Mexilitin Phenytoin Valproat Verapamil Aluminiumhydroxydholdige præparater: Nedsat P-konc. af ethambutol. 6

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram gestoden/ethinylestradiol Læs denne indlægsseddel grundigt før du begynder at tage medicinendette lægemiddel, da den

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Korrespondence: Troels Herlin Professor, overlæge, dr.med. Børneafdelingen Århus Universitetshospital Skejby 8200 Århus N 1 Juvenil

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt Patientinformation Patientens bog Onkologisk afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Indhold i "Patientens bog" Side 1 Forord Side 2 Onkologisk afdeling, Sønderborg Side 3 Alment om kemoterapi

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004.

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004. SYGDOM I TROPERNE FORORD Lægehjælp bør altid søges ved sygdom og ulykkestilfælde, men er dette umuligt, kan selvbehandling blive nødvendig. Nedenstående er ment som en hjælp til afklaring af, om tegn på

Læs mere

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget HÅNDKØBSMEDICIN Indhold Forkølelse... 3 Halsbrand... 12 Maveonde.... 14 Rygeafvænning.... 16 Smertestillende.... 17 Husk at gemme dette

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Risperidon Krka 0,5 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 1 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 2 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 3 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

HVIS DU OVERVEJER. Abort

HVIS DU OVERVEJER. Abort HVIS DU OVERVEJER Abort Indhold Årsager til at du overvejer abort 3 Dine rettigheder 6 Lægen vil vejlede dig 10 Medicinsk abort 14 Kirurgisk abort 17 Abort efter 12 uger 21 Prævention efter abort 23 Støtte

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere