Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer"

Transkript

1 Alkoholreklamenævnet Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

2

3 Alle har krav på ansvarlig markedsføring Producenter, erhvervsdrivende, forbrugere og myndigheder er enige om, at markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer skal ske med ansvarsbevidsthed og med respekt for sundhedsmæssige aspekter. Alkohol må aldrig markedsføres over for børn og unge. Alkohol må ikke markedsføres på en måde, der opfordrer til umådeholdent indtag af alkohol. Markedsføringen må ikke være provokerende eller give indtryk af, at indtag af alkohol kan give succes. Markedsføringen skal altid tage hensyn til de sociale og sundhedsmæssige aspekter, der er forbundet med alkoholindtagelse. Siden 2000 har Alkoholreklamenævnet sikret, at retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i Danmark overholdes. Nævnet modtager og afgør klager over markedsføring af alkohol og nævnet kan vælge selv at tage sager op. Nævnet ledes af en uafhængig formand. I nævnet er både erhvervs- og forbrugerinteresser repræsenteret. Alkoholreklamenævnet afgør, om erhvervslivets markedsføring overholder retningslinjerne. Alle kan klage over markedsføring af alkoholholdige drikkevarer på hvor afgørelserne offentliggøres. Nævnets afgørelser forventes at blive fulgt op af umiddelbar handling. I Alkoholreklamenævnet er følgende organisationer repræsenteret: Bryggeriforeningen

4 Baggrund Alkoholreklamenævnet blev nedsat af Erhvervsministeriet i år 2000 for at håndhæve retningslinjerne for markedsføring af alkohol i Danmark. Retningslinjerne udgør en etisk standard og dækker enhver form for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer over for forbrugere i Danmark. Formålet med etablering af nævnet var at skabe en struktur, som sikrer at retningslinjerne bliver en integreret del af de erhvervsdrivendes markedsføring, så erhvervsdrivende udviser en etisk adfærd og tager sundheds- og forbrugermæssige hensyn i deres markedsføring. Forbrugerombudsmanden og Alkoholreklamenævnet har udarbejdet en fælles forståelse, som sikrer, at Alkoholreklamenævnet og Forbruger ombudsmanden orienterer hinanden om behandling og udfald af sager vedrørende markedsføring af alkohol. Nævnets arbejde Alkoholreklamenævnets opgave er at behandle og afgøre klager vedrørende markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i Danmark. Du kan klage til Alkoholreklamenævnet, hvis du oplever, at markedsføring af alkoholholdige drikkevarer ikke overholder markedsføringsreglerne for alkoholholdige drikkevarer. Der er fri klageadgang til nævnet. Klager kan komme fra enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer. Alkoholreklamenævnet kan vælge at tage sager op af egen drift. En klage skal vedrøre ét eller flere konkrete markedsføringstiltag i Danmark, der har fundet sted inden for det seneste år. Se mere om klageadgang og læs afgørelserne på: Når Alkoholreklamenævnet konstaterer, at retningslinjerne er overtrådt, udtales kritik af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den pågældende markedsføring. I særlige grove tilfælde vil kritikken offent-

5 Baggrund liggøres gennem en pressemeddelelse. Alle afgørelser offentliggøres på Alkoholreklamenævnets hjemmeside. Alkoholreklamenævnet forventer, at kritik bliver fulgt op af umiddelbar handling enten gennem direkte stop for markedsføringen eller gennem ændring af markedsføringstiltaget. Erfaringerne siden år 2000 viser, at nævnet har været effektivt til at regulere markedsføringen af alkohol, og at afgørelserne er blevet efterlevet. Retningslinjerne er blevet en integreret del af erhvervslivets markedsføring, og markedsføringen sker med en højere grad af omtanke og aktivt medansvar. Alkoholreklamenævnets funktion og arbejde blev anerkendt i Forbrugerstyrelsens betænkning Markedsføring og prisoplysning fra 2005: Erfaringerne fra dette håndhævelsessystem har hidtil været særdeles gode. Læs mere om Alkoholreklamenævnet på Sammensætning Alkoholreklamenævnet ledes af en uafhængig formand, advokat Ejvind Sandal. Derudover er Forbrugerrådet og Bryggeriforeningen permanente medlemmer af udvalget. Forbrugerstyrelsen har fast observatørstatus i nævnet. Medlemmerne af Alkoholreklamenævnet er: Forbrugerrådet Bryggeriforeningen Dansk Erhverv Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) De Samvirkende Købmænd (DSK) Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter HORESTA Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (V.S.O.D.)

6 Retningslinjer 1 Regelsættet finder anvendelse på markedsføring af alle alkoholholdige drikkevarer med 2,8 volumenprocent alkohol svarende til 2,25 vægtprocent eller derover. For markedsføring over for børn og unge samt i forbindelse med sport, jf. punkterne 5 og 6, finder regelsættet anvendelse på alle alkoholholdige drikkevarer. Markedsføring af alkoholholdige drikkevarer med under 2,8 volumen procent må ikke kunne forveksles eller spille sammen med almindelig alkoholmarkedsføring. Kommentar: I Forbrugerombudsmandens retningslinjer fra 1990 gjaldt en generel undergrænse på 2,8 volumenprocent alkohol. For at styrke beskyttelsen af børn og unge fjernes undergrænsen for markedsføring over for denne målgruppe. Da op mod tre fjerdedele af alle skolebørn ifølge Socialforskningsinstituttet dyrker idræt i klub, er undergrænsen ligeledes fjernet for markedsføring i forbindelse med sport. Ved markedsføring forstås også brug af producentnavn eller logo for virksomheder, hvis man almindeligvis forbinder navnet eller logoet med produktion, salg eller distribution af alkoholholdige drikkevarer. Det vil som hidtil være muligt for f.eks. et bryggeri at markedsføre producentnavn og logo sammen med ikke alkoholholdige produkter, når disse markedsføres ligeværdigt.

7 Retningslinjer 2 3 Regelsættet er en minimumsstandard. Det skal fremme, at de erhvervsdrivende ved markedsføring af alkoholholdige drikkevarer udviser en etisk adfærd, og at de tager særligt hensyn til de sociale, sundhedsmæssige og forbrugermæssige aspekter, der er forbundet med alkoholindtagelse. Kommentar: Efterlevelse af dette regelsæt begynder i den enkelte virksomhed. Derfor må hver enkel virksomhed også tage stilling til, hvorvidt den vil anvende samme etiske normer på samtlige de markeder, hvor den opererer, eller om den vil tilpasse sin adfærd ud fra de særlige hensyn og muligheder, der er på det enkelte marked. Ved markedsføring af alkoholholdige drikkevarer skal de erhvervsdrivende udvise særlig agtpågivenhed med hensyn til valg af såvel reklamemiddel som reklamens indhold og udformning. Markedsføringen bør ikke fremtræde eller virke påtrængende, provokerende eller på anden måde særligt overtalende. Markedsføringen må ikke give indtryk af, at et vist forbrug kan være sundt, kan give succes eller kan forbedre forbrugerens mentale eller fysiske formåen. Kommentar: De erhvervsdrivende skal overveje al markedsføring nøje i lyset af denne bestemmelse. Markedsføring af alkoholholdige drikkevarer må ikke opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug og må ikke fremstille afholdenhed eller moderat forbrug på nedsættende måde. Markedsføring må ikke finde sted på arbejdspladser, på højere læreanstalter og tilsvarende uddannelsesinstitutioner. I det omfang der er givet bevilling eller lejlighedstilladelse til udskænkning af alkoholholdige drikkevarer på disse steder, kan markedsføring i forbindelse hermed dog finde sted, såfremt den begrænses til det praktisk nødvendige.

8 Retningslinjer Markedsføringen må ikke vise indtagelse af alkoholholdige drikkevarer på arbejdspladser, på højere læreanstalter og tilsvarende uddannelsesinstitutioner. Markedsføringen skal i øvrigt udføres med passende omtanke for det sociale ansvar og være baseret på principperne rimelighed og ærlighed. Markedsføringen må ikke forbinde indtagelse af alkoholholdige drikkevarer med en risikofyldt adfærd som f.eks. bilkørsel, betjening af potentielt farlige maskiner eller udførelse af andre potentielt farlige aktiviteter. Ved markedsføringen bør de erhvervsdrivende ikke benytte personer, hvis udtalelse eller fremtræden vil have en særlig vægt i kraft af personens position eller stilling i samfundet. Regelsættet må ses som et supplement til bestemmelserne i fødevarelovgivningen. Disse bestemmelser forbyder blandt andet, at det i markedsføringen anføres, at et levnedsmiddel er anbefalet af læger eller kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer. Billeder af sundhedspersonel og lignende er også forbudt.

9 Retningslinjer 4 Regelsættet gælder, uanset hvilke medier de erhvervsdrivende anvender i markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer. Kommentar: Regelsættet gælder for alle erhvervsdrivende. Herunder falder f.eks. producenter, grossister, detailhandlen, restaurationer samt andre udskænkningssteder - permanente som midlertidige - forudsat, at de efter markedsføringsloven kan anses for at udøve erhvervsvirksomhed. Regelsættet gælder for enhver markedsføring, uanset hvilket medie den erhvervsdrivende anvender. Markedsføring kan f.eks. bestå i TV-reklamer, markedsføring via Internettet, biografreklamer, in-store -virksomhed, outdoor -virksomhed, tilbudsaviser, pjecer, Direct Mail, sponsorering og pressemeddelelser. Uddeling af priser og legater vil normalt kun blive betragtet som markedsføring, hvis den erhvervsdrivende i forbindelse med uddelingen af sådanne priser og legater anvender virksomhedsnavn, varemærker mv. på en sådan måde, at det har karakter af reklame.

10 Retningslinjer 5 Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må, uanset hvilken form den antager, ikke rette sig mod børn og unge. Kommentar: Børn/unge og alkohol hører ikke sammen. Det er derfor vigtigt, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer således, at der ikke sendes forkerte signaler til de unge om alkoholindtagelse. Markedsføringen bør ligeledes medvirke til at understøtte det samfundsmæssige ønske om, at børn ikke drikker alkohol, og at unge ikke starter på alkoholindtagelse i en for tidlig alder. Ved markedsføring må de erhvervsdrivende ikke benytte personer, der på grund af deres unge udseende giver indtryk af, at unge mennesker drikker alkoholholdige drikkevarer. Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må f.eks. ikke: finde sted på/i/ved skoler, gymnasier, daginstitutioner, legepladser, børne og ungdomsklubber og andre institutioner, hvor størstedelen af brugerne er børn og unge, finde sted i forbindelse med begivenheder, f.eks. biografforestillinger, der særligt retter sig mod børn og unge, finde sted i medier, der særlig retter sig mod børn og unge, finde sted i forbindelse med børne- og ungdomssider i skrevne såvel som elektroniske medier, finde sted i form af sponsorering af begivenheder eller programmer, der særligt er rettet mod børn og unge, vise rollemodeller, som specielt appellerer til børn og unge, anvende billeder, personer, tegneserier eller ikoner, som specielt appellerer til børn og unge.

11 Retningslinjer Der er ikke fastlagt en absolut aldersgrænse for begreberne børn og unge, når der er tale om markedsføring. Et naturligt udgangspunkt kan være 18 år, som er myndighedsalderen og valgretsalderen. De erhvervsdrivende skal dog være opmærksomme på de situationer, hvor gruppen børn og unge aldersmæssigt ligger lige omkring 18 år, f.eks år. Sådanne situationer kan være omfattet af disse regler. Butikker og restaurationer har lov til på normal vis at markedsføre alkoholholdige drikkevarer, selv om de er beliggende f.eks. ved en skole.

12 Retningslinjer 6 Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må ikke forbindes med sport og idræt. Markedsføring af alkoholholdige drikkevarer må f.eks. ikke finde sted i sportsklubber, i sportshaller og på sportspladser, (dog kan der i sportshaller og på sportspladser som hidtil anbringes bande- og væg reklame for alkoholholdige drikkevarer), finde sted i blade, der især omhandler sport, i forbindelse med sportssider i skrevne såvel som elektroniske medier, afbilde sportssituationer eller idrætsudøvelse, herunder sportsstjerner. finde sted på personlige sportsrekvisitter, herunder sportsbeklædning (dog er det tilladt at anvende firmanavn/logo på personlige sportsrekvisitter og -beklædning til voksne sportsudøvere, såfremt firmanavnet/logoet ligeledes relaterer sig til produktion, salg eller distribution af ikke-alkoholholdige produkter). Kommentar: Forbuddet mod at forbinde alkoholholdige drikkevarer med sport og idræt er ikke til hinder for, at en erhvervsdrivende, der sponsorerer en idrætsbegivenhed, fortsat kan markedsføre dette, såfremt det sker i overensstemmelse med principperne i dette regelsæt. I det omfang en erhvervsdrivende har fået bevilling eller lejlighedstilladelse til udskænkning af alkoholholdigt drikkevarer i/ved sportshaller og -pladser eller ved idrætsbegivenheder, bør markedsføring af udskænkningen begrænses til det praktisk nødvendige.

13 Retningslinjer 7 Ovenstående regelsæt træder i kraft den 1. marts Ovenstående regelsæt er forhandlet mellem: Afholdsselskabernes Landsforbund, Bryggeriforeningen, Dansk Handel & Service, Danske Reklamebureauers Brancheforening, De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Erhvervsministeriet, Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter, Forbrugerrådet, Fællesforeningen af Danske Brugsforeninger, HORESTA, Rådet for større Færdselssikkerhed, Sundhedsministeriet, Veterinær- og Fødevaredirektoratet og Vin og Spiritus Organisationen i Danmark.

14 Medlemmer Alkoholreklamenævnet ledes af en uafhængig formand, advokat Ejvind Sandal. Derudover er Forbrugerrådet og Bryggeriforeningen permanente medlemmer af udvalget. Forbrugerstyrelsen har fast observatørstatus i nævnet. Nævnets medlemmer er: Markedsføringen af alkohol skal ske med ansvarsbevidsthed Ejvind Sandal Formand, advokat Vi vil ikke acceptere markedsføring af alkohol over for børn og unge Anette Høyrup Forbrugerrådet Vi sikrer, at retningslinjerne bliver en integreret del af markedsføringen Niels Hald Bryggeriforeningen Vi vil gerne medvirke til, at markedsføringen sker på en ordentlig måde Anders Busch Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (V.S.O.D)

15 Medlemmer Markedsføring af alkohol skal ske med behørig respekt for folkesundheden Lars Quistgaard Bay Dansk Erhverv Markedsføringen af alkohol skal ske med omtanke Martin Bjelgaard Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter Alkoholreklamenævnet forpligter os til at tage et aktivt medansvar Martin Jørgensen HORESTA Vi vil gerne sikre, at markedsføringen tager hensyn til produktets karakter Tina Bøggild Dansk Reklame og Relationsbureauers brancheforening (DRRB) Det er vigtigt, at markedsføringen ikke opfordrer til et umådeholdent forbrug Trine Busk-Jepsen De Samvirkende Købmænd (DSK)

16 Alkoholreklamenævnet Faxehus Gamle Carlsberg Vej 16 DK-2500 Valby Tlf: Fax: E: W:

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Vi har pålagt os selv et særligt ansvar Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Alle har krav på ordentlig markedsføring - børn har krav på særlig beskyttelse Danske læskedrikproducenter har pålagt

Læs mere

Markedsføring i computerspil

Markedsføring i computerspil Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt?

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt? MARKEDSFØRING AF ALKOHOL - beskytter det nuværende regelsæt? Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. sal BØRN SKAL BESKYTTES 2400 København NV www.alkohologsamfund.dk Tekst og redigering: Ina Johansen, Nina

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Bryggeriforeningens alkoholpolitik

Bryggeriforeningens alkoholpolitik bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 2 Hvad er et moderat og ansvarligt forbrug? Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Udkast sendt i offentlig høring den 24.april 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1.

Læs mere

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

Årsrapport - Kodeks efter et år

Årsrapport - Kodeks efter et år Årsrapport - Kodeks efter et år Juni 2009 Kodeks for Fødevarereklamer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Parterne bag Forum... 4 Baggrund... 5 Frivillighed virker... 6 Hjemmesiden... 7 Aldersgrænse...

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

EN UNDERSØGELSE: 16+ fester i Danmark. Markedsføring på de sociale medier

EN UNDERSØGELSE: 16+ fester i Danmark. Markedsføring på de sociale medier EN UNDERSØGELSE: 16+ fester i Danmark Markedsføring på de sociale medier Drejervej 15, 5. sal 2400 København NV Indholdsfortegnelse side 1. Om undersøgelsen 3 Telefon 35293090 www.alkohologsamfund.dk Undersøgelsen

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2007 1 INDLEDNING Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere