1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål"

Transkript

1 1. Navn stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål stk. 1. Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale interesser samt søge løn- arbejds- og pensionsforhold bedret mest muligt. Områdegruppen skal bedst muligt søge at løse de opgaver, den er pålagt ifølge gældende love i Dansk Jernbaneforbund. Både områdegruppen, lokalgrupper og det enkelte medlem er underlagt disse love. stk. 2. Områdegruppens værdigrundlag er det lokale arbejde, uddannelse og information samt sikre medlemmerne størst indflydelse gennem demokratiske principper. stk. 3. Områdegruppen samarbejder på tværs af faggrænser gennem sektionen. Områdegruppen samarbejder indenfor samme fag gennem fagkategorien. Områdegruppen samarbejder internationalt, både inden for samme fag og på tværs af faggrænser. stk. 4. Indmeldelsesgebyr, kontingenter, samt forhold vedrørende restancer afvikles gennem Dansk Jernbaneforbund. stk. 5. Udmeldelse sker i henhold til Dansk Jernbaneforbunds love 3 stk. 15. Udmeldelsen, som skal være skriftlig og motiveret, tilstilles områdegruppen. 4. Områdegruppens struktur stk. 1. Områdegruppen består af et antal lokalgrupper, der hver består af et eller flere togpersonaledepoter. Et togpersonaledepot kan ikke danne flere lokalgrupper indenfor samme organisationsaftale. En lokalgruppe består af mindst 12 medlemmer. Oprettelse af nye lokalgrupper kan kun ske efter forudgående beslutning i områdegruppebestyrelsen. stk. 2. Såfremt et togpersonaledepot ikke ønsker at danne selvstændig lokalgruppe, tilsluttes depotet en anden lokalgruppe efter eget valg. Toginstruktørerne danner deres egen landsdækkende

2 lokalgruppe. stk. 3. Områdegruppebestyrelsen godkender med almindeligt flertal nedlæggelse af lokalgrupper efter vedtagelse i de berørte lokalgrupper. 5. Lokalgrupper stk. 1. Lokalgruppen ledes af en lokalgruppebestyrelse bestående af mindst en lokalgruppeformand, en lokalgruppenæstformand, kassereren samt efter aftale med virksomheden et antal valgte tillidsrepræsentanter. Derudover deltager sikkerhedsrepræsentanter i bestyrelsen som observatører, hvis de er medlemmer af DJ. Lokalgruppeformanden er medlem af områdegruppebestyrelsen. 5. Lokalgrupper stk.1. Lokalgruppen ledes af en lokalgruppebestyrelse bestående af en lokalgruppeformand, en lokalgruppenæstformand, samt efter aftale med virksomheden et antal valgte tillidsrepræsentanter. Herudover deltager arbejdsmiljørepræsentanten i lokalgruppebestyrelsens møder. Medlemskab af DJ er en betingelse. Lokalgruppeformanden er medlem af områdegruppebestyrelsen. stk. 2. Lokalgruppemødet er lokalgruppens højeste myndighed for lokalgruppens anliggender. Der afholdes ordinært lokalgruppemøde i januar/februar måned. stk. 3. Der vælges en lokalgruppeformand, en lokalgruppenæstformand og et antal tillidsrepræsentanter derudover i henhold til aftale med virksomheden. Derudover skal vælges en lokalgruppekasserer, som er uden tillidsrepræsentantstatus, hvis vedkommende ikke er valgt tillidsmand i forvejen. Lokalgruppeformanden vælges for 4 år og følger kongresperioden. Øvrige valg i lokalgruppen gælder for 2 år. stk. 4. Lokalgruppebestyrelsen leder lokalgruppens arbejde i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds og Togpersonalets Områdegruppe DSB s love og vedtægter, samt de på tillidsmandsmøder og lokalgruppemøder trufne beslutninger. stk. 3. Der vælges en lokalgruppeformand, en lokalgruppenæstformand og et antal tillidsrepræsentanter derudover i henhold til aftale med virksomheden. Lokalgruppeformanden vælges for 4 år og følger kongresperioden. Øvrige valg i lokalgruppen gælder for 2 år. Undtagelsesvis kan der vælges en person der varetager lokalgruppens regnskab. Al uddannelse og økonomi i forhold til dette påhviler alene lokalgruppen. Lokalgruppen har endvidere ansvaret for at udbetaling og regnskabsføring sker i henhold til områdegruppens vedtagne retningslinjer samt de til enhver tid gældende skatteregler på området. stk. 5. Lokalgrupperne fastsætter forretningsorden for deres arbejde udover de regler, der er fastlagt i Togpersonalets Områdegruppe DSB s love. Forretningsordenen skal godkendes af områdegruppebestyrelsen.

3 stk. 6. Organisationsmæssige henvendelser til virksomheden må kun ske gennem lokalgruppebestyrelsen. Fører en henvendelse ikke til et acceptabelt resultat, kan sagen overdrages til områdegruppebestyrelsen til videre behandling. Områdegruppeformanden kan indkalde lokalgruppeformanden til videre forhandling af sagen. Lokalgruppeformanden forhandler med togpersonalets chef og daglige ledere om forhold, der kun angår lokalgruppen. stk. 7. Aftaler, der indgås af lokalgrupperne, skal være i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love, Togpersonalets Områdegruppe DSB s love, aftaler og lokalaftaler, samt de på tillidsmandsmøder og lokalgruppemøder trufne beslutninger. Områdegruppen underrettes om alle indgåede skriftlige aftaler i lokalgrupperne. stk. 8. Ingen lokalgruppe må rette henvendelse til virksomheden om forhold, hvis løsning griber ind i andre lokalgruppers forhold og interesser, medmindre der er opnået enighed herom lokalgrupperne imellem. Kan denne enighed ikke opnås, forelægges sagen for områdegruppebestyrelsen, som kan træffe afgørelse i sagen. stk. 9. Ethvert medlem af områdegruppebestyrelsen har ret til at deltage i ordinære/ekstraordinære lokalgruppemøder med taleret. stk. 10. Lokalgruppernes økonomi tilvejebringes ved tilskud fra områdegruppen jævnfør 12. Lokalgruppen afholder udgifter til diæter for deltagere til lokalgruppemøder og egne faglige aktiviteter og arrangementer i henhold til forretningsordenen. Lokalgruppe Lokalgruppebestyrelsen er solidarisk ansvarlig for anvendelsen af lokalgruppens midler. stk. 10. Lokalgrupperne råder over økonomiske midler til lokalt arbejde, inden for rammer besluttet i områdegruppebestyrelsen. Områdegruppebestyrelsen fastlægger retningslinjer og procedurer for betaling af lokalgruppernes regninger. 6. Områdegruppen stk. 1. Områdegruppen ledes af en bestyrelse, der består af områdegruppeformand, områdegruppenæstformand samt lokalgruppeformændene. Der kan deltage suppleanter for lokalgruppeformændene til områdegruppens bestyrelsesmøder. Der kan deltage en repræsentant stk. 1. Områdegruppen ledes af en bestyrelse, der består af områdegruppeformand, områdegruppenæstformand, lokalgruppeformændene, samt de 2 arbejdsmiljørepræsentanter i EAMSU (tidligere arbejdsmiljøudvalg) såfremt de er medlemmer af Dansk Jernbaneforbund.

4 fra SIO som observatør under relevante punkter på dagsordenen, når det af områdegruppeformand og områdegruppenæstformand skønnes nødvendigt. Observatøren skal være medlem af Dansk Jernbaneforbund. Tjenestefrihed for observatøren finansieres ikke af områdegruppen. Den for fagkategorien faglige sekretær kan deltage i områdegruppens bestyrelsesmøder. Efter vedtagelse i områdegruppen kan der inviteres observatører. Der kan deltage suppleanter for lokalgruppeformændene samt de 2 arbejdsmiljørepræsentanter til områdegruppens bestyrelsesmøder. Der kan inviteres gæster/observatører til områdegruppebestyrelsens møder. stk. 2. Områdegruppebestyrelsen arbejder efter de retningslinier, der er udstukket på tillidsmandsmøderne. stk. 3. Områdegruppeformanden er medlem af Dansk Jernbaneforbunds hovedbestyrelse. Områdegruppenæstformanden er suppleant for områdegruppeformanden i hovedbestyrelsen. Såfremt områdegruppen har 2 repræsentanter i Dansk Jernbaneforbunds hovedbestyrelse, er områdegruppenæstformanden ligeledes medlem af hovedbestyrelsen. stk. 4. Ved afstemning i bestyrelsen stemmes efter antal medlemmer i lokalgrupperne (sidst opgjorte kvartal). Områdegruppeformand og områdegruppenæstformand med hvert et antal stemmer, der svarer til det samlede medlemstal delt med antal områdegruppebestyrelsesmedlemmer. Et flertal skal altid omfatte mindst 5 lokalgrupper. Områdegruppebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis repræsentanter for mere end halvdelen af områdegruppens medlemmer er fremmødt. Dog skal der være repræsentanter for mindst halvdelen af lokalgrupperne til stede. stk. 4. Ved afstemning i bestyrelsen stemmer hvert medlem med 1. stemme. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Områdegruppebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis repræsentanter for mere end halvdelen af områdegruppens medlemmer er fremmødt. Desuden skal der være repræsentanter for mindst halvdelen af lokalgrupperne til stede. stk. 5. Områdegruppebestyrelsen udarbejder en forretningsorden, efter hvilken arbejdet i bestyrelsen planlægges og fordeles. Der kan nedsættes et forretningsudvalg. stk. 6. Områdegruppebestyrelsens beslutninger

5 skal være i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love, Togpersonalets Områdegruppe DSB s love, aftaler og lokalaftaler, samt de af tillidsmandsmøderne trufne beslutninger og udstukne retningslinier. Ved spørgsmål, der ændrer væsentligt i medlemmernes ansættelses-, løn, og tjenesteforhold, samt andre væsentlige forhold, skal medlemmerne spørges. stk. 7. Områdegruppebestyrelsen afholder møder så ofte forholdene kræver det, dog mindst 1 gang i kvartalet. Ekstraordinære områdegruppebestyrelsesmøder skal afholdes, såfremt områdegruppeformanden finder det nødvendigt, eller mindst halvdelen af områdegruppens bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom med en motiveret dagsorden. stk. 8. Over hvert områdegruppebestyrelsesmøde føres en protokol, der underskrives af samtlige mødedeltagere. Der kan anvendes en båndoptagelse af mødet som supplement til udarbejdelsen af protokollen. Båndene opbevares på områdegruppens kontor til protokollen er godkendt og underskrevet. stk. 9. Områdegruppebestyrelsen er solidarisk ansvarlig for anvendelsen af områdegruppens midler. stk. 10. Den daglige ledelse af områdegruppen varetages af områdegruppeformanden efter den til enhver tid gældende forretningsorden. 7. Tillidsmandsmødet stk. 1. Tillidsmandsmødet er områdegruppens højeste myndighed, og kun det kan vedtage eller ændre områdegruppens love. Tillidsmandsmødets beslutninger skal være i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love og Togpersonalets Områdegruppe DSB s love.

6 stk. 2. Ordinært tillidsmandsmøde afholdes i april måned samme kalenderår som ordinær kongres. stk. 3. Ekstraordinært tillidsmandsmøde afholdes, når områdegruppeformanden eller områdegruppebestyrelsen finder det nødvendigt, eller når en trediedel af områdegruppens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom med motiveret dagsorden. stk. 4. Antal delegerede til tillidsmandsmødet udregnes efter medlemstallet i lokalgrupperne den 1. januar som følger = 1 delegeret, = 2 delegerede, = 3 delegerede, = 4 delegerede, = 5 delegerede, = 6 delegerede, = 7 delegerede, = 8 delegerede, og derefter 1 delegeret pr. påbegyndt 100. Man stemmer efter antal medlemmer af lokalgrupperne den 1. januar. Hver delegeret stemmer med et antal stemmer, som svarer til antal medlemmer i lokalgruppen divideret med antal delegerede fra lokalgruppen (oprundet). Et flertal skal dog altid omfatte mindst 5 hele lokalgrupper. Områdegruppeformand og områdegruppenæstformand stemmer hver med et antal stemmer, der svarer til det samlede medlemstal delt med antal delegerede. Den for fagkategorien faglige sekretær deltager med taleret. Endvidere deltager områdegruppens bilagskontrollanter, som kun har stemmeret, hvis de deltager som repræsentanter for deres lokalgruppe. Der kan inviteres gæster til tillidsmandsmødet. stk.4. Delegerede til tillidsmandsmødet er områdegruppebestyrelsens medlemmer samt lokalgruppernes øvrige valgte tillidsmænd. Endvidere deltager områdegruppens bilagskontrollant, som kun har stemmeret, hvis vedkommende deltager som delegeret for en lokalgruppe. Der kan inviteres gæster til tillidsmandsmødet. Inviterede gæster har taleret, men ikke stemmeret. Ved afstemning stemmer hver delegeret med 1. stemme. Ved stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt. Et flertal skal altid repræsentere mere end halvdelen af områdegruppens medlemmer. Medlemstal opgjort pr. 1.januar. Desuden skal et flertal altid omfatte stemmer fra mindst halvdelen af lokalgrupperne. stk. 5. Det påhviler områdegruppebestyrelsen at tage initiativ til at indkalde til og at afvikle tillidsmandsmødet. Tillidsmandsmødet indkaldes med minimum 40 dages varsel. Dagsorden, skriftlig beretning og indkomne forslag udsendes til de delegerede senest 14 dage før. Områdegruppebestyrelsen indkalder forslag til lovændringer og øvrige forslag. Ekstraordinært tillidsmandsmøde indkaldes med minimum 14 dages varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

7 stk. 6. På tillidsmandsmødet aflægges beretning om områdegruppens virksomhed. Områdegruppebestyrelsens arbejde i den kommende periode skitseres og debatteres. Ligeledes aflægges regnskab for den forløbne periode og der fremlægges budget for den kommende. stk. 7. Ethvert medlem kan for egen regning overvære ordinære og ekstraordinære tillidsmandsmøder efter forudgående tilmelding til områdegruppebestyrelsen. Tilmelding skal ske senest 7 dage før til områdegruppeformanden. stk. 8. Over hvert tillidsmandsmøde føres en protokol. Der kan anvendes en båndoptagelse af mødet som supplement til udarbejdelsen af protokollen. Protokollen udsendes til de delegerede til godkendelse senest 4 uger efter. stk. 9. Protokollen og evt. bånd fra tillidsmandsmødet opbevares på områdegruppens kontor til protokollen er godkendt og underskrevet. Protokollen fremlægges for den tiltrædende bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde efter tillidsmandsmødet. stk. 10. De år, hvor der ikke afholdes ordinært tillidsmandsmøde, kan der afholdes et seminar/kursus for tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentanter i områdegruppen efter forudgående beslutning i områdegruppebestyrelsen. Seminar/kursus kan afholdes i samarbejde med andre områdegrupper indenfor fagkategorien. stk. 10. De år hvor der ikke afholdes ordinært tillidsmandmøde, kan der afholdes et seminar/kursus for tillidsfolk samt arbejdsmiljørepræsentanter i områdegruppen, efter forudgående beslutning i områdegruppebestyrelsen. Seminar/kursus kan afholdes i samarbejde med andre områdegrupper indenfor fagkategorien. 8. Sektionen stk. 1. Områdegruppeformand og områdegruppenæstformand er medlemmer af sektionsbestyrelsen.

8 stk. 2. Områdegruppeformanden er medlem af sektionens forhandlingsudvalg. stk. 3. Områdegruppens bestyrelsesmedlemmer i sektionen samarbejder med sektionsbestyrelsens øvrige medlemmer i sager, hvor medlemmerne har fælles interesser på tværs af faggrænser. stk. 4. Tværfagligt samarbejde i lokale LOsektioner etableres ifølge forbundslovens 4 stk Fagkategorien stk. 1. Fagkategorien er et formaliseret samarbejde på tværs af virksomhederne indenfor samme fagområde. stk. 2. Kategorien har ingen selvstændig økonomi, men områdegrupperne dækker udgifter for egne deltagere. Fælles udgifter betales af områdegrupperne i forhold til antal medlemmer. stk. 3. Formålet med samarbejdet er at udveksle erfaringer, koordinere arbejdet med løn- og arbejdsforhold, samt krav til overenskomstfornyelser. Arrangere fællesarrangementer for områdegrupperne indenfor fagkategorien. Anbefale en kandidat til faglig sekretær. Forestå valg af kandidat til indstilling som faglig sekretær. stk. 3. Formålet med samarbejdet er at udveksle erfaringer, koordinere arbejdet med løn- og arbejdsforhold, samt krav til overenskomstfornyelser. Arrangere fællesarrangementer for områdegrupperne indenfor fagkategorien. stk. 4. Der afholdes minimum 2 møder om året. Den faglige sekretær deltager i møderne i fagkategorien. Fagkategorien vælger selv en mødeleder. stk. 4. Der afholdes minimum 2 møder om året. Repræsentanter fra DJ kan deltage i møderne i fagkategorien. Fagkategorien vælger selv en mødeleder. stk. 5. Områdegruppebestyrelsen beslutter hvem, der deltager i møderne. stk. 6. Områdegrupperne tager initiativ til og indkalder til møderne.

9 10. Valg 10. Valg stk. 1. Indstilling af faglig sekretær fra fagkategorien togpersonale afgøres ved urafstemning blandt samtlige medlemmer i fagkategorien, hvis der er mere end en kandidat. Indstillingen gælder for en kongresperiode. Områdegruppebestyrelsen indkalder via lokalgrupperne kandidater 4 måneder før kongressen med 3 ugers frist. Ved flere kandidater laver områdegruppebestyrelsen en indstilling. Fagkategorien laver også en indstilling. Derefter afholder fagkategorien urafstemning blandt samtlige medlemmer. Afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed afgøres det ved lodtrækning. Alle medlemmer i fagkategorien kan indstilles. Kandidater anmeldes til områdegruppen og skal have minimum 25 stillere fordelt på minimum 5 lokalgrupper. stk. 2. Afgår en faglig sekretær midt i en kongresperiode, er fagkategorien ansvarlig for at der vælges og indstilles en ny. stk. 1. Udgår. stk. 2. Udgår stk. 3. Ordinære valg af Områdegruppeformand og områdegruppenæstformand følger perioden fra ordinært tillidsmandsmøde til ordinært tillidsmandsmøde. Valghandlingen sker som følger. Områdegruppebestyrelsen indkalder senest 8 uger før tillidsmandsmødet kandidater via lokalgrupperne. Alle medlemmer i områdegruppen kan indstilles og skal have minimum 25 stillere fordelt på 5 lokalgrupper. Indmeldelse af kandidater og stillerlister skal være afleveret på områdegruppens kontor senest 5 uger før tillidsmandsmødet. Hvis der er flere kandidater til den enkelte post, afgøres det ved urafstemning blandt samtlige af områdegruppens medlemmer ud fra følgende regler: Ved 2 kandidater vælges den, der får flest stemmer ved urafstemningen. Ved flere kandidater vælges den, som ved afstemningen får mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis ingen har opnået dette, foretages en ny afstemning imellem de to kandidater, stk. 3. (ændres til Stk. 1.) Ordinære valg af Områdegruppeformand og områdegruppenæstformand følger perioden fra ordinært tillidsmandsmøde til ordinært tillidsmandsmøde. Valghandlingen sker som følger. Områdegruppebestyrelsen indkalder senest 8 uger før tillidsmandsmødet kandidater via lokalgrupperne. Alle medlemmer i områdegruppen kan indstilles og skal have minimum 25 stillere fordelt på 5 lokalgrupper. Indmeldelse af kandidater og stillerlister skal være afleveret på områdegruppens kontor senest 5 uger før tillidsmandsmødet. Hvis der er flere kandidater til den enkelte post, afgøres det ved urafstemning blandt samtlige af områdegruppens medlemmer ud fra følgende regler: Ved 2 kandidater vælges den, der får flest stemmer ved urafstemningen. Ved flere kandidater vælges den, som ved afstemningen får mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis ingen har opnået dette, foretages en ny afstemning imellem de to kandidater, som i

10 som i første omgang har opnået flest stemmer. Den, der i denne omgang får flest stemmer bliver valgt. Første urafstemningsrunde sættes i gang umiddelbart efter sidste frist for indmeldelse af kandidater, og varer ca.3 uger. Evt. 2 urafstemningsrunde sættes i gang straks efter 1. optælling, og varer ca. 2 uger. Ved ordinære valg optælles stemmerne fra 2. runde umiddelbart før starten af tillidsmandsmødet. Ved ekstraordinære valg imellem tillidsmandsmøderne, optælles stemmerne umiddelbart efter valghandlingens afslutning, og valgperioden gældende til næste ordinære tillidsmandsmøde starter herefter straks. Områdegruppeformanden og områdegruppenæstformanden kan ikke samtidig være medlem af en lokalgruppebestyrelse. Områdegruppeformand og områdegruppenæstformand kan ikke komme fra samme lokalgruppe. Afgår formanden inden valgperiodens udløb indtræder næstformanden i dennes sted. Afgår næstformanden inden valgperiodens udløb eller træder i formandens sted, konstituerer bestyrelsen en næstformand som varetager hvervet indtil valghandling er afholdt jvf. ovennævnte 10 stk. 3 punkt a-c. Områdegruppen tager initiativ til og afvikler valgene. første omgang har opnået flest stemmer. Den, der i denne omgang får flest stemmer bliver valgt. Første urafstemningsrunde sættes i gang umiddelbart efter sidste frist for indmeldelse af kandidater, og varer ca.3 uger. Evt. 2 urafstemningsrunde sættes i gang straks efter 1. optælling, og varer ca. 2 uger. Ved ordinære valg optælles stemmerne fra 2. runde umiddelbart før starten af tillidsmandsmødet. Ved ekstraordinære valg imellem tillidsmandsmøderne, optælles stemmerne umiddelbart efter valghandlingens afslutning, og valgperioden gældende til næste ordinære tillidsmandsmøde starter herefter straks. Områdegruppeformanden og områdegruppenæstformanden kan ikke samtidig være medlem af en lokalgruppebestyrelse. Områdegruppeformand og områdegruppenæstformand kan ikke komme fra samme lokalgruppe. Afgår formanden inden valgperiodens udløb indtræder næstformanden i dennes sted. Afgår næstformanden inden valgperiodens udløb eller træder i formandens sted, konstituerer bestyrelsen en næstformand som varetager hvervet indtil valghandling er afholdt jvf. ovennævnte 10 stk. 3 punkt a-c. Områdegruppen tager initiativ til og afvikler valgene. stk. 4. På tillidsmandsmødet vælges en kasserer, 2 suppleanter til hovedbestyrelsen, samt 1 medlem og 3 suppleanter til sektionsbestyrelsen. Alle skal være medlemmer af områdegruppebestyrelsen. Afgår en af disse inden valgperiodens udløb, kan områdegruppebestyrelsen konstituere en ny for resten af valgperioden. Ændres til stk. 2. stk. 5. Tillidsmandsmødet vælger 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for denne uden for områdegruppebestyrelsen. Ændres til stk. 3. stk. 6. Alle valg er gældende i en kongresperiode. Ændres til stk. 4.

11 stk. 7. Efter tillidsmandsmødet, når alle personvalg er afsluttet, konstituerer bestyrelsen sig med 1 bilagskontrollant og 1 suppleant, arbejdsgrupper i henhold til forretningsordenen samt repræsentation i udvalg og nævn. stk. 8. Områdegruppens kongresdelegerede er områdegruppebestyrelsen. I tilfælde af, at områdegruppen har yderligere eller færre antal delegerede træffes beslutning i områdegruppebestyrelsen. Ændres til stk. 5. Efter tillidsmandsmødet, konstituerer bestyrelsen sig med 1. bilagskontrollant og 1. suppleant. Arbejdsgrupper og udvalg besættes i forhold til forretningsorden samt aftaler i diverse samarbejdsudvalg. Ændres til stk Regnskab og revision stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. stk. 2. Områdegruppekassereren fører områdegruppens regnskab, samt fører den nødvendige korrespondance med Dansk Jernbaneforbunds hovedkasserer. stk. 3. Kassereren udbetaler de af områdegruppeformanden anviste regninger og påser, at der ikke udbetales regninger, der ikke er tilslutning for fra områdegruppebestyrelsen. stk. 3. Kassereren udbetaler de af områdegruppeformanden og lokalgruppeformændene, anviste regninger og påser, at der ikke udbetales regninger, der ikke er tilslutning for fra områdegruppebestyrelsen. stk. 4. Regnskabet udsendes til alle lokalgrupper samt tilstiles hovedbestyrelsen i henhold til Dansk Jernbaneforbunds love. stk. 5. De af områdegruppebestyrelsen og tillidsmandsmødet valgte bilagskontrollanter reviderer årsregnskabet 4 gange årligt, konstaterer om bilag og de angivne midler er til stede og giver regnskabet påtegning herom. Derudover skal der foretages mindst en årlig uanmeldt revision. Efter hver foretagen revision gives områdegruppebestyrelsen skriftlig meddelelse herom med anførsel af eventuelle uoverensstemmelser. Stk. 5. De af områdegruppebestyrelsen og tillidsmandsmødet valgte bilagskontrollanter reviderer årsregnskabet 4 gange årligt, konstaterer om bilag og de angivne midler er til stede og giver regnskabet påtegning herom. Derudover kan der foretages uanmeldt revision.

12 stk. 6. Lokalgrupperne fremsender revideret regnskab til områdegruppen senest d. 1 marts. stk. 6. De lokalgrupper der undtagelsesvist fører eget regnskab jf. 5. stk. 3 fremsender revideret regnskab til områdegruppen senest d. 1. marts. stk. 7. Medlemmerne hæfter ikke for områdegruppens gældsforpligtigelser. 12. Økonomi stk. 1. Områdegruppens midler tilvejebringes jvf. paragraf 10 stk. 2 og 3 i Dansk Jernbaneforbunds love. stk. 2. Honorar til områdegruppens bestyrelsesmedlemmer fastsættes af tillidsmandsmødet. stk. 3. Lokalgruppernes økonomi tilvejebringes ved tilskud fra områdegruppen. Der overføres hvert kvartal bagud et beløb pr. medlem pr måned baseret på lokalgruppernes medlemstal den 1. i hvert kvartal. Derudover kan der overføres et årligt grundbeløb baseret på lokalgruppernes medlemstal den 1. januar. Der kan tilføres lokalgrupperne yderligere midler efter vedtagelse i områdegruppebestyrelsen. Beløbenes størrelse fastsættes af områdegruppebestyrelsen. stk. 6. Områdegruppens egenkapital har til formål at sikre disponibel kapital til områdegruppens drift, samt afholdelse af møde, kurser, konstk.3. Områdegruppebestyrelsen fastlægger retningslinjer for hvilke udgifter som lokalgrupperne kan få betalt/afholde. For hver lokalgruppe fastsættes et årligt maksimum beløb med udgangspunkt i bla. medlemstallet for depotet pr. 1.januar. stk. 4. Til områdegruppebestyrelsen og andre, der måtte foretage rejser eller deltage i møder på områdegruppens foranledning og vegne, kan der efter beslutning i områdegruppebestyrelsen udbetales diæter. stk. 5. Områdegruppen fører medlemskartotek. Det påhviler lokalgrupperne snarest at underrette områdegruppen om alle ændringer i medlemmernes faglige tilhørsforhold og lokalgruppens medlemstal.

13 ferencer m.m. stk. 7. Områdegruppen afholder udgifter i forbindelse med tillidsmandsmøder og områdegruppebestyrelsesmøder. stk. 8. I tilfælde af at en del af områdegruppens medlemmer overgår til en anden virksomhed med organisationsaftale med Dansk Jernbaneforbund, træffes beslutning om økonomiske forhold af områdegruppebestyrelsen. Denne lov er vedtaget på tillidsmandsmødet den 19. september 2001, med enkelte ændringer på tillidsmandsmødet den 5. december 2001, og træder i kraft den 1. januar Ændret på tillidsmandsmødet den 29. marts Ændret på tillidsmandsmødet den 14. april Ændret på ekstraordinært tillidsmandsmødet den 05. marts Ændret på tillidsmandsmøde den april 2012

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Vedtægter for Dansk Jernbaneforbund, Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

Vedtægter for Dansk Jernbaneforbund, Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Vedtægter for Dansk Jernbaneforbund, Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Jernbaneforbund Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB. Forkortes: DJ LPO DSB. Stk. 2.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter 1 Områdegruppens sammensætning Områdegruppe Stationspersonalet DSB består af de medlemmer, der er beskæftiget inden for

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Vedtægter og Forretningsorden for lokalgrupper December 2014 Side 1 af 14 Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Togpersonalet områdegruppe DSB Lokalgruppe Aalborg

Dansk Jernbaneforbund Togpersonalet områdegruppe DSB Lokalgruppe Aalborg FORRETNINGSORDEN FOR LOKALGRUPPE TOGPERSONALET DSB AALBORG 1 Lokalgruppe Aalborg. Stk 1: Togpersonale, der er medlemmer af Dansk Jernbaneforbund og stationeret i Aalborg med DSB som arbejdsgiver, danner

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for: LPO Lokalgruppe Fredericia

Vedtægter for: LPO Lokalgruppe Fredericia Lokomotivpersonalets Områdegruppe DB-Schenker Lokalgruppe Fredericia DANSK JERNBANEFORBUND Vedtægter for: LPO Lokalgruppe Fredericia 28. januar 2013 Under: Lokomotivpersonalets Områdegruppe DB-Schenker

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB. Lokalgruppe København

V E D T Æ G T E R. Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB. Lokalgruppe København V E D T Æ G T E R Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Lokalgruppe København Vedtægter LPO-DSB Lokalgruppe København 1. Lokalgruppens myndighed Lokalgruppens højeste myndighed er lokalgruppegeneralforsamlingen.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune

Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen December 2016 1 1 - Formål Vedtægterne er gældende for Brugerråd på brugerstyrede aktivitetscentre og aktivitetshuse

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Distriktsforeningen af menighedsråd i København 2 Distriktsforeningens hjemsted er provstierne:

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Kapitel I Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er 1 Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i kommune. Stk. 3 Særbestemmelser skal i alle

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere