Volds- og alkoholrelaterede. skader. behandlet i det grønlandske sundhedsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Volds- og alkoholrelaterede. skader. behandlet i det grønlandske sundhedsvæsen"

Transkript

1 Volds- og alkoholrelaterede skader behandlet i det grønlandske sundhedsvæsen

2

3 Volds- og alkoholrelaterede skader behandlet i det grønlandske sundhedsvæsen Undersøgelse af akutte henvendelser fra 21/5 7/ Jørgen Nexøe 1 Julie Præst Wilche 2 Christian Færgemann 3 Ann B Kjeldsen 2 Birgit Niclasen 2 Anders Munck 1 Jens Lauritsen 3 1 Audit Projekt Odense, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, J B Winsløws Vej 9A, 5000 Odense C 2 Departementet for Sundhed/ Grønlands Selvstyre, Postboks 1160, 3900 Nuuk 3 Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C 3

4 Baggrund Det har gennem århundreder været velkendt, at et stort alkoholforbrug er både helbredsskadeligt og øger risikoen for tidlig død. Der er videnskabelig dokumentation for, at højt alkoholindtag især blandt mænd er en betydelig risikofaktor og årsag til stor sygdomsbyrde og belastning af sundhedsvæsenet. I Danmark er alkohol hvert år relateret til mindst dødsfald, hospitalsindlæggelser, skadestuebesøg og ambulante kontakter i sundhedsvæsenet (1). Siden 1987 har det danske alkoholforbrug, angivet i liter solgt ren alkohol pr. person over 14 år, ligget mellem 10 og 12 liter med svagt faldende tendens inden for de seneste 10 år. I Grønland har man tidligere haft et meget højt forbrug angivet som importeret mængde ren alkohol pr. person over 14 år med et markant fald i tidsrummet 1987 til 1994 og efterfølgende yderligere fald, således at forbruget nu ligger på niveau med det danske forbrug (Figur 1). Af Figur 2 fremgår, at andelen af mænd, der angiver jævnligt at drikke mere end 5 genstande ved samme lejlighed, ligeledes er faldende. Ulykker er en hyppig årsag til tabte leveår i Grønland, og sandsynligvis også til sygedage og lidelse. Dertil kommer, at skader belaster sundhedsvæsenet i overordentlig høj grad, ikke mindst uden for dagtimerne. Alkohol er ofte en medvirkende faktor. En undersøgelse af ulykkesdødsfald i viste, at alkohol var en medvirkende faktor i knap en fjerdedel af dødsfaldene, men dette er et minimumstal (2). Dødsattesten har ikke en rubrik til at anføre ulykkestilfældets eventuelle relation til alkohol i. Statistikken omfatter derfor kun dødsfald, hvor lægen af egen drift havde anført sammenhængen med alkohol på dødsattesten. Langt den hyppigste ulykkestype var drukning, men også dødsfald på grund af brand, kulde, fald og vådeskud forekom jævnligt. En undersøgelse fra 1983 af skader som årsag til kontakt med sundhedsvæsenet viste, at voldstilfælde udgjorde 36%, alkoholrelaterede ulykkestilfælde 21% og andre ulykker 43% (3). De voldsudøvende 51 var oftest mænd (85%), mens der var lige mange mænd og kvinder blandt ofrene. Over 80% af både voldsmænd og ofre var spirituspåvirkede. I gennemførtes en landsdækkende sundhedsprofil for Grønland, der viste, at 48% af mænd og 47% af kvinder på et eller andet tidspunkt i deres liv havde været udsat for vold eller alvorlige trusler om vold; for 30% af mænd og 27% af kvinder var der tale om alvorlig vold som fx spark, slag med knyttet hånd eller en genstand, kast ind i møbler, vægge eller ned ad trapper, eller grov vold som fx kvælningsforsøg eller angreb med kniv eller skydevåben. Især for vold inden for det seneste år var der en tydelig aldersforskel; 21% af de årige kvinder havde været udsat for vold det seneste år imod 3% af kvinder over 60 år. 58% af kvinderne og 8% af mændene var blevet angrebet af deres ægtefælle eller samlever, mens der for 20% af kvinderne og 62% af mændene var tale om en fremmed person (4) Det grønlandske sundhedsvæsen har ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at kunne efterkomme alle ønsker om nye og forbedrede behandlinger og behandlingsformer. Derfor er det af stor nødvendighed, at ressourcerne bruges hensigtsmæssigt og til størst mulig gavn for den grønlandske befolkning. Dette afspejler sig i det samlede Folkesundhedsprogram for Grønland. Folkesundhedsprogrammet, der har fået navnet Inuuneritta, hvilket betyder lad os få et godt liv, fokuserer på flere områder af betydning for folkesundheden, herunder alkohol og vold (5). 4

5 Det antages, at det grønlandske sundhedsvæsen årligt bruger mange ressourcer på behandlinger af skader relateret til vold og alkohol. Der foreligger imidlertid ikke statistiske opgørelser over den alkohol- og voldsrelaterede belastning af det grønlandske sundhedsvæsen. På denne baggrund blev Audit Projekt Odense givet i opdrag at gennemføre en registrering af volds-, ulykkes- og alkoholrelaterede akutte henvendelser i de grønlandske sundhedsdistrikter i perioden 21. maj til 7. juni Undersøgelsen blev initieret på baggrund af henvendelse fra Grønlands Selvstyre ved Julie Præst Wilche og Ann B Kjeldsen. Undersøgelsesmetoden er udviklet af Audit Projekt Odense. Første udkast til de anvendte registreringsskemaer er lavet af Jørgen Nexøe og Anders Munck godt hjulpet af Christian Færgemanns og Jens Lauritsens erfaring med registrering af skadestuehenvendelser i Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital. Den endelige version af registreringsskemaerne er af Julie Præst Wilche tilføjet ændringer betinget af specielle grønlandske forhold. Den praktiske gennemførelse af projektet og kontakten til lægedistrikter er forestået af Julie Præst Wilche. Indtastning af data er foretaget i Audit Projekt Odenses sekretariat. Analysearbejdet og denne rapports første udkast er forestået af Anders Munck og Jørgen Nexøe. Alle forfattere har godkendt den endelige rapport. Afsnit om sundhedsøkonomiske perspektiver er forfattet af professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet. Undersøgelsen havde til formål at undersøge andelen af henvendelser til sundhedsvæsenet i Grønland pga. ulykker og skader, graden af påvirkning af alkohol blandt de tilskadekomne samt kendetegn ved de voldsepisoder, som medførte, at voldsramte opsøgte sundhedsvæsenet. Endelig havde undersøgelsen til formål at undersøge i hvilket omfang, det kunne lykkes at få en samlet kortlægning fra alle behandlingssteder med henblik på senere at udføre registrering over længere tid. Materiale og metoder Femten af i alt 17 grønlandske lægedistrikter deltog i dataregistreringen. Tasiilaq har som eneste sted på forhånd ikke ønsket at være med, idet de ikke følte, at de havde ressourcer til opgaven. Paamiut returnerede trods flere påmindelser ingen udfyldte skemaer af uoplyste årsager. Alle akutte henvendelser i perioden fredag den 21. maj kl til mandag den 7. juni kl blev registreret af den sundhedsperson (sygeplejerske, læge eller sundhedsassistent), der modtog og afsluttede eller videresendte patienten. Akutte henvendelser defineredes som henvendelser til sundhedsvæsenet med problemstillinger, der var opstået inden for de forudgående 24 timer eller var forværret inden for samme tidsrum. Skemaet blev udfyldt umiddelbart efter hver kontakt. Det samlede tidsforbrug pr. registreret patient udgjorde mindre end ét minut. I Aasiaat var man ramt af sygdom, da undersøgelsen skulle starte, og da skemaerne ikke kom frem før et par dage inden planlagt opstart, kom registrering af akutte henvendelser ikke i gang til forventet tid. Registreringen i Assiaat er derfor sket en uge forskudt i forhold til de andre lægedistrikter. På skemaet anførtes, hvorvidt den primært behandlende sundhedsperson var læge, sygeplejerske, sundhedsassistent eller anden behandler. Henvendelsesårsag blev anført som somatisk sygdom, psykiske eller sociale problemer, ulykke, vold, selvmordsforsøg eller 5

6 anden årsag til henvendelsen. Behandler vurderede om muligt klinisk alkoholpåvirkethed. Eventuel handling i form af fx observation, ordination af parakliniske prøver, medicinering, terapeutisk samtale, forbinding eller suturering m.v. blev noteret, ligesom det blev registreret, om henvendelsen blev afsluttet efter primær behandling, om patienten blev indlagt på distriktssygehus eller andet sygehus, og om patienten blev tilbudt opfølgende læge- eller sygeplejerskekonsultation (Figur 3). I tilfælde af ulykke eller vold blev yderligere specielt spørgeskema (Figur 4) udfyldt med henblik på beskrivelse af tilskadekomnes bevidsthedstilstand, påvirkningens art, skadested og diagnose. I tilfælde af vold blev endvidere suppleret med oplysninger om lokalitet, hvor hændelsen skete (fx bolig, værtshus, på gaden etc.) antal voldsudøvere, og hvorvidt voldsudøveren var den tilskadekomne bekendt. Endelig noteredes eventuel brug af våben. I registreringsperioden, der inkluderede 11 hverdage heraf tre fredage og to weekender i alt 17 hele arbejdsdøgn, blev registreret akutte henvendelser. Spørgeskemaer blev distribueret til de enkelte lægedistrikter via Departementet for Sundhed, Grønlands Selvstyre, der også organiserede den øvrige nødvendige kontakt til lægedistrikterne og modtog de udfyldte spørgeskemaer. Spørgeskemaer er indtastet af Audit Projekt Odenses sekretariat i Epi-data og efterfølgende statistisk behandlet ved hjælp af statistikprogrammet STATA SE version 10. Resultater Akutte henvendelser Oversigt over de registrerede henvendelser og henvendelsesårsager fremgår af Tabel 1 og Figur 5. I alt registreredes akutte henvendelser svarende til ca. ni henvendelser pr. distrikt per døgn, hvoraf næsten halvdelen henvendte sig i dagtiden. Der var stor spredning i antallet af registrerede henvendelser i perioden. Det højeste samlede antal henvendelser fra et distrikt var 733 (gennemsnitligt 43 pr. registreringsdøgn) i Nuuk. Laveste antal var fire henvendelser i alt i Kangaasiaq (Tabel 2). I alt henvendte kvinder og mænd sig akut i perioden. For 43 personer var køn ikke angivet. Mænd er overrepræsenterede ved henvendelsesårsagerne ulykke og vold (Tabel 3). Mere end halvdelen af alle henvendelser skete uden for almindelig dagarbejdstid. Ved af henvendelserne var primære behandler ikke læge (sygeplejerske 920, sundhedsassistent 482 anden ikke-lægelig behandler 99). Af disse henvendelser blev behandling i 403 tilfælde konfereret med læge. Behandlingsydelser i form af observation, parakliniske prøver, medicinering, terapeutisk samtale, forbinding/kompression, suturering, gipsning og anden behandling blev registreret ved hver henvendelse, hvis givet. Ved 291 henvendelser blev ingen behandlingsydelser registreret, mens henholdsvis en, to, tre og fire af ovenstående behandlingsydelser blev registreret ved 1.397, 536, 148 og 35 henvendelser. Omkring 10% af alle, der henvendte sig akut, var klinisk alkoholpåvirket i udtalt grad eller i mindre grad. Andelen af alkoholpåvirkede patienter var betydeligt højere ved henvendelsesårsager som psykiske eller sociale problemer, selvmordsforsøg, ulykke eller vold (Tabel 4). Alkoholpåvirkethed medførte signifikant hyppigere (chi 2 =12,2 p=0,002), at henvendelsen ikke umiddelbart kunne afsluttes ved den primære konsultation (Tabel 5 og Figur 6). 6

7 Der var 14 (7 mænd, 6 kvinder, 1 uoplyst køn) selvmordsforsøg i registreringsperioden, men ingen af disse havde fatalt forløb. Vold og ulykker På auditskemaet blev registreret 290 ulykkestilfælde og 71 tilfælde af vold. Det supplerende skema med henblik på at karakterisere ulykkes- og voldstilfælde yderligere blev udfyldt for henholdsvis 201 (69%) og 66 (93%) henvendelser. Hertil kommer 10 henvendelser, hvor det supplerende spørgeskema var mangelfuldt udfyldt, således at det ikke sikkert kan vurderes, om der var tale om vold eller ulykke. Af de behandlede ulykkes- og voldsofre var henholdsvis 16% og 62% klinisk alkoholpåvirkede. Af ulykkestilfældene var 14% arbejdsrelaterede. Angivne påvirkninger ved ulykker var hyppigst stumpt traume (46%), snitsår (18%) eller overbelastning af krop eller kropsdel (13%). Ved henvendelserne i forbindelse med vold udgjorde stumpt traume 77% og snitsår 8%. Ingen registrerede voldstilfælde involverede brug af skydevåben. Hovedparten af ulykkestilfældene skete på udendørsareal eller erhvervsområde/havn (Tabel 6). Omvendt forholdt det sig med voldstilfælde, der oftest blev angivet at have fundet sted indendørs i privat bolig eller på værtshus (Tabel 7). Ved godt 60% af de registrerede voldshændelser rapporteredes én voldsudøver, mens der i næsten en femtedel af voldhændelserne angiveligt var involveret seks eller flere voldsudøvere (Tabel 8). I et stort antal tilfælde var voldsudøveren eller voldsudøverne kendt af den tilskadekomne, og godt en tredjedel af den registrerede vold, hvor voldsudøveren var kendt, foregik inden for familien (Tabel 9 og Tabel 10). Diskussion Nærværende projekt viser, at det er muligt over en kortere periode med simple midler at registrere akutte henvendelser til det grønlandske sundhedsvæsen. Det var ikke muligt i det anvendte design at kontrollere, om alle henvendelser blev registreret, men antallet af registrerede henvendelser taget i betragtning, findes det sandsynligt, at registreringen er tæt ved komplet. Der blev ikke anvendt entydig identifikation i form af personnumre ved registrering af henvendelser, eventuelle gentagne henvendelser fra samme person kan derfor ikke identificeres. Der fandtes stor spredning i antallet af akutte henvendelser pr indbyggere i de forskellige lægedistrikter. Ligeledes fandtes arbejdsbelastningen forårsaget af akutte patienter målt som antal akut henvendende patienter meget forskellig (Tabel 2). Dette kan bero på forskellige årsager. Dels kan der være tale om tilfældige udsving, der ville have udlignet sig over en længere observationsperiode, dels kan der være tale om kulturforskelle, forskelle i befolkningssammensætning og tilgængelighed af sundhedsydelser. Det kan nærværende undersøgelse ikke udtale sig om, men disse parametre bør inkluderes i en eventuel opfølgende undersøgelse. Minimum 10% af de akutte patienter i registreringsperioden var klinisk alkoholpåvirkede ved henvendelse til sundhedsvæsenet, og der blev ikke overraskende fundet overhyppighed af beruselse ved henvendelser af social/psykisk årsag, ved ulykke, vold og selvmordsforsøg. I en lignende australsk undersøgelse fandtes, at 9% af henvendelser til akut modtagelse var alkoholrelaterede (6). I en oversigtsartikel indeholdende studier fra flere akutte 7

8 modtageafdelinger fandtes, at voldsofre var to til fire gange hyppigere alkoholpåvirkede end andre tilskadekomne patienter (7). Mandlige voldsofre var hyppigere alkoholpåvirkede end kvindelige voldsofre (8). Det er velkendt, at vurdering af klinisk alkoholpåvirkethed er vanskelig selv for trænede personer. I en international undersøgelse af skadestuepatienter fandtes moderat god overensstemmelse mellem klinisk vurdering af alkoholpåvirkethed og målt alkoholpromille, således at 95% af patienter med alkoholpromille under 0,6 blev klassificeret som upåvirkede, men kun 85% af patienterne med målt promille over 0,6 blev klinisk vurderet at være alkoholpåvirkede (9). Det er derfor en svaghed ved undersøgelsen, at der ikke er anvendt objektive kriterier for alkoholpåvirkethed. Der er et forholdsvist stort antal henvendelser (11%), hvor den modtagende sundhedsperson ikke har vurderet, om patienten var alkoholpåvirket. Det tages som udtryk for tilbageholdenhed og forsigtighed i den kliniske vurdering, hvorfor anførte andel alkoholpåvirkede patienter vurderes at være et minimumstal. Anvendelse af alkometer blev overvejet, men ikke gennemført af bl.a. etiske årsager. Det er ikke på baggrund af denne undersøgelse muligt at fastslå nogen sikker årsagssammenhæng mellem alkoholindtag og akutte henvendelser. Man kan have en formodning om, at et antal henvendelser kunne have været undgået eller have haft andre konsekvenser, såfremt der ikke var foregået alkoholindtag. Der var sammenhæng mellem alkoholpåvirkethed og forbrug af meget omkostningstunge ydelser som indlæggelse og overflytning til andet sygehus. Særligt sidstnævnte er meget dyrt, da det pga. Grønlands specielle geografiske forhold ofte må foregå med fly eller helikopter. Det var ikke undersøgelsens formål at registrere selvmord. Ingen af de registrerede selvmordsforsøg havde fatal udgang. Kønsfordelingen blandt patienter, der henvendte sig pga selvmordsforsøg var ligelig. Ifølge den grønlandske statistik på området er selvmordshyppigheden ca. 4-5 gange højere for mænd end for kvinder. I Grønland er der væsentligt mindre forskel i mænds og kvinders valg af selvmordsmetode end i fx Danmark. Man kan derfor forvente, at frekvensen af selvmordsforsøg i modsætning til det fundne resultat burde have været relativt højere for mænd. Det kan ikke vurderes, om dette er betinget af en tilfældighed. Sundhedsøkonomi De økonomiske konsekvenser af alkohol- og voldrelateret brug af sundhedsvæsenet kan anskues ud fra to perspektiver, og begge er relevante for en prioritering af ressourceindsatsen i det grønlandske sundhedsvæsen. Som det er fremgået af det foregående, udgør denne type af akutte henvendelser en relativ stor andel af de akutte henvendelser, men der er ikke foretaget en økonomisk analyse. I forbindelse med en eventuel større systematisk dataindsamling bør man medtænke mulige sundhedsøkonomiske analyser. Overordnet kan man beregne de samfundsøkonomiske omkostninger ved alkohol. Dette kaldes en cost-of-illness-analyse. Man spørger: Hvad koster en skadevolder som alkohol og (alkoholrelateret) vold samfundet? Der er to omkostningsgrupper: 1. behandlingsomkostninger (akut og vedvarende/tilbagevendende behandling), og 2. de indirekte omkostninger i form af sygefravær, udstødning fra arbejdsmarkedet og præmatur død. Den første gruppe af omkostninger kan relativt let vurderes ved at indsamle mængdeoplysninger, hvilket i et vist omfang er sket i nærværende undersøgelse, fx antal konsultationer eller 8

9 indlæggelser, som derefter prissættes ved at beregne omkostninger pr. konsultation eller indlæggelse. Den anden gruppe af omkostninger kræver mere arbejde, men kan dog identificeres. I Danmark er gennemført flere analyser af denne type, senest i rapporten om Risikofaktorer og Sundhed (1). De direkte omkostninger fremgår af Tabel 11, som giver et konkret indtryk af, hvor mange ressourcer der går til behandling af alkoholrelaterede lidelser. De behandlingsmæssige omkostninger er imidlertid kun toppen af et omkostningsmæssigt isbjerg. Når man medtager produktionstab m.m., er der tale om milliarder. Tabel 12 viser omfanget i Danmark Økonomisk evaluering, kendt som omkostnings-effekt-analyse, kan mere direkte bruges til at prioritere indsatsen ud fra. En cost-of-illness-analyse viser alene, hvor mange ressourcer der beslaglægges, men ikke om de kan nedbringes ved en konkret og intensiveret indsats. Har man derfor data, der viser noget om effekten af fx en forebyggende indsats, kan en økonomisk evaluering understøtte en evt. beslutning om at igangsætte fx en forebyggende indsats. Udfordringen ved en sådan analyse består primært i at skaffe pålidelige data om den forventede effekt af en øget indsats. Konklusion og perspektiver Undersøgelsen havde til formål at undersøge andelen af henvendelser til sundhedsvæsenet i Grønland pga. ulykker/skader, graden af påvirkning af alkohol blandt de tilskadekomne samt kendetegn ved de voldsepisoder, som medførte, at voldsramte opsøgte sundhedsvæsenet. Undersøgelsen bekræfter, at volds- og alkoholrelaterede skader medfører en betydelig belastning af det grønlandske sundhedsvæsen. Vi kan imidlertid ikke på baggrund af det relativt beskedne datamateriale indsamlet over kun 17 dage give en helt præcis beskrivelse af problemets omfang. Vi har heller ikke mulighed for at afgøre, om problemet har et væsentligt større omfang end i andre lande fx i Danmark. Undersøgelsen har imidlertid givet et godt grundlag for at kunne foretage en registrering over længere tid, som eventuelt kan kombineres med en parallel undersøgelse i Danmark. En sådan undersøgelse vil give mulighed for at gennemføre en sundhedsøkonomisk beregning og kortlægning af de økonomiske konsekvenser af henvendelserne, ligesom den ville kunne danne baggrund for tilrettelæggelse af forebyggelsesinitiativer og andre interventioner. 9

10 Litteratur (1) Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. København, Statens Institut for Folkesundhed (SIF): (2) Bjerregaard P. Fatal accidents in Greenland. Arctic Med Res 1990;49: (3) Jorgensen B, Johansen LG, Roed S, Andersen JF, Nielsen F, Nielsen FK et al. Ulykker på grund af vold i Grønland. Ugeskr Læger 1984;146: (4) Curtis T, Larsen FB, Helweg-Larsen K, Bjerregaard P. Violence, sexual abuse and health in Greenland. Int J Circumpolar Health 2002;61: (5) Inuuneritta Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden Bolatta Vahl, ansvarsh. red. Inuuneritta, Grønlands Hjemmestyre: (6) Havard A, Shakeshaft AP, Conigrave KM, Sanson-Fisher RW. The prevalence and characteristics of alcohol-related presentations to emergency departments in rural Australia. Emerg Med J 2010 Sep 3 [Epub ahead of print] (7) Cherpitel CJ. Alcohol and injuries: a review of international emergency room studies. Addiction 1993;88: (8) Yates DW, Hadfield JM, Peters K. Alcohol consumption of patients attending two accident and emergency departments in north-west England. J R Soc Med 1987;80: (9) Cherpitel C, Bond J, Ye Y, Room R, Poznyak V, Rehm J et al. Clinical assessment compared with breathalyser readings in the emergency room: concordance of ICD-10 Y90 and Y91 codes. Emerg Med J 2005;22:

11 Tabel 1 Oversigt over registrerede akutte henvendelser til det grønlandske sundhedsvæsen i undersøgelsesperioden 21. maj til 7. juni KØN Antal Procent Mand ,0% Kvinde ,2% Uoplyst 43 1,8% I alt ,0% HENVENDELSESÅRSAG Somatisk sygdom ,8% Psykiske el. soc. problemer 119 5,0% Ulykke ,1% Vold 71 3,0% Selvmordsforsøg 14 0,6% Andet ,2% Uoplyst 34 1,4% I alt ,0% PÅVIRKET AF ALKOHOL I udtalt grad 113 4,7% I mindre grad 136 5,7% Ikke påvirket ,5% Ved ikke 93 3,9% Uoplyst 174 7,2% I alt ,0% HANDLING (Flere handlinger mulige for hver patient) Observation ,4% Parakliniske prøver ,2% Medicinering ,7% Terapeutisk samtale ,3% Forbinding/kompression 213 8,9% Suturering 85 3,5% Gipsning m.m. 15 0,6% Samråd med specialist ,9% Andet ,7% Ingen 59 2,5% Uoplyst handling 165 6,8% I alt ,5% KONSEKVENS Afsluttet efter primær beh ,9% Indlagt på distriktssygehus 175 7,3% Overført til andet sygehus 8,3% Opfølgende lægekonsultation 224 9,3% Opfølgende sygeplejekons ,9% Uoplyst ,3% I alt ,0% 11

12 Tabel 2 Antal kontakter i distrikterne Distrikt Antal akutte Antal akutte Antal akutte Befolkning kontakter kontakter/dag kontakter/ 1000 indb. Nuuk Sisimiut Ilulissat Qaqortoq Maniitsoq Aasiaat Upernavik Uummannaq Nanortalik Narssaq Qasigiannguit Kangaasiaq 4 < Qeqertarsuaq Qaanaaq 8 < Illoqqortoormiut 12 <

13 Tabel 3 Akutte henvendelser. Henvendelsesårsag Mand/Kvinde Dagtid (08-16) N (%) Aften (16-24) N (%) Nat (24-08) N (%) Somatisk sygdom 0, (53) 638 (41) 100 (6) Psykisk/socialt 0,67 36 (30) 54 (45) 29 (25) Ulykke 1, (40) 141 (49) 34 (11) Vold 1,33 20 (28) 21 (30) 30 (42) Selvmordsforsøg 1,17 5 (35) 4 (30) 5 (35) Andet 0, (44) 133 (42) 47 (14) Uoplyst 0,94 13 (38) 18 (53) 3 (9) Total 0, (48) 1009 (42) 248 (10) Tabel 4 Henvendelsesårsager og påvirkethed af alkohol. Henvendelsesårsag Alkoholpåvirket N (%) Ikke alkoholpåvirket N (%) Ved ikke/ uoplyst N (%) Total N Somatisk sygdom 84 (5) 1323 (85) 150 (10) 1557 Psykisk/socialt 29 (24) 75 (63) 15 (13) 119 Ulykke 43 (15) 218 (75) 29 (10) 290 Vold 42 (59) 19 (27) 10 (14) 71 Selvmordsforsøg 7 (50) 2 (14) 5 (36) 14 Andet 41 (13) 236 (74) 41 (13) 318 Uoplyst 3 (9) 14 (41) 17 (50) 34 Total 249 (10) 1887 (79) 267 (11)

14 Tabel 5 Henvendelsesårsag og konsekvens af henvendelse relateret til alkoholpåvirkethed. For i alt 272 patienter med nedenstående henvendelsesårsager er alkoholpåvirkethed og/eller konsekvens ikke registreret. Konsekvens Henvendelsesårsag Alkoholpåvirket Afsluttet Indlagt Overført til andet sygehus Opfølgning læge konsultation Opfølgning sygepl. konsultation Psykisk /socialt Ulykke Vold Selvmordsforsøg Ja Nej/ved ikke Ja Nej/ved ikke Ja Nej/ved ikke Ja Nej/ved ikke Tabel 6 Registrerede skadesteder ved ulykkes- og voldshændelser. Ulykke Vold Antal Procent Antal Procent Udendørsareal , ,8 Boligområde indenfor 37 18, ,5 Erhvervsområde/havn 23 11,4 1 1,5 Institutioner og offentlig administration 8 4,0 4 6,1 Idræts-sportsområde 9 4,5 Fri natur 11 5,5 På havet 1 0,5 Andet sted 2 1,0 5 7,6 Ikke oplyst 8 4,0 3 4,5 I alt , ,0 14

15 Tabel 7 Registrerede gerningssteder ved voldshændelser. Antal Vold Procent Voldsofrets private bolig 14 21,2 Voldsudøverens private bolig 3 4,5 Anden persons private bolig 12 18,2 Værtshus 15 22,7 På gaden/udendørs 12 18,2 Andet sted indenfor 4 6,1 Ukendt eller uoplyst 6 9,0 I alt ,0 Tabel 8 Antal voldsudøvere. Antal Vold Procent Én voldsudøver 40 60,6 To voldsudøvere 4 6,1 3-5 voldsudøvere 5 7,6 6 eller flere voldsudøvere 13 19,7 Ukendt eller uoplyst 4 6,1 I alt ,0 Tabel 9 Registrering af om voldsudøver var kendt af den tilskadekomne. Antal Vold Procent Ukendt person(er) 10 15,2 Kendt person(er) 39 59,1 Uoplyst 17 25,8 I alt ,0 15

16 Tabel 10 Karakteristika for voldsudøver når vedkommende var kendt af tilskadekomne. Vold Antal Procent Nuværende ægtefælle, samlever eller partner 8 20,5 Tidligere ægtefælle, samlever eller partner 4 10,3 Andet familiemedlem (stedforældre m.m.) 5 5,1 Ven eller veninde 6 15,4 Bekendt 10 25,6 Anden kendt person, beskriv 8 20,5 Person kendt men uoplyst 1 2,6 I alt ,0 16

17 Tabel 11 Sundhedsvæsenets årlige omkostninger til behandling af alkoholrelaterede lidelser i Danmark (mio kr.) (Kilde: Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark København, Statens Institut for Folkesundhed (SIF).) Indlæggelser Omkostninger vedrørende Ambulante kontakter Skadestuekontakter Sygesikringsydelser Årlige omkostninger i alt Mænd 0-24 år 21,1 1,5 1,0-23, år 115,2 38,7 2,1 14,8 170, år 283,8 58,7 2,2 25,5 370,2 65 år 83,4 8,3 0,3 4,5 96,5 I alt 503,5 107,1 5,6 44,8 661,1 Kvinder 0-24 år 10,5 0,8 0,8 1,4 13, år 38,4 13,3 0,7 6,8 59, år 112,7 26,1 0,8 8,9 148,6 65 år 55,4 5,3 0,1 3,7 64,5 I alt 217,0 45,5 2,5 20,8 285,8 Total 720,5 152,6 8,1 65,6 946,9 17

18 Tabel 12 Samfundsøkonomiske produktionsomkostninger i Danmark opgjort efter human kapitalmetoden (opgjort som årlig nutidsværdi med 5% diskonteringsrate, mio 2005-kr.) (Kilde: Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark København, Statens Institut for Folkesundhed (SIF).) Mænd Produktionstab efter human kapital metoden Sygefravær Førtidspension Død I alt 0-24 år 25,5 3,5 33,6 62, år 158,9 682, , , år 208,1 789, , ,5 65 år 0,5 0,0 0,0 0,5 I alt 393, , , ,7 Kvinder 0-24 år 1,1 0,0 2,2 3, år 6,8 158,1 320,3 485, år 9,4 166,7 538,4 714,5 65 år 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 17,3 324,8 860, ,9 Total 410, , , ,6 18

19 Figur 1. Indført mængde alkohol til Grønland pr person over 14 år pr år og solgt mængde alkohol i Danmark pr. person over 14 år pr. år (Kilde: Grønlands Statistik www. stat.gl. og DanmarksStatistik 19

20 Figur 2. Andelen af mænd og kvinder over 18 år i to befolkningsundersøgelser fra og som jævnligt (mindst hver måned) drikker mere end 5 genstande ved samme lejlighed , N=1148; , N=2177 (Kilde: Ph.d.-studerende Charlotte Jeppesen og professor Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og Departementet for Sundhed, Grønlands selvstyre, 20

21 Figur 3 Auditskema 21

22 Figur 4 Specielt spørgeskema til anvendelse ved henvendelser, hvor der foreligger ulykke eller vold. 22

23 Figur 5 Oversigt over henvendelsesårsager , Somatisk sygdom 16,2 12,7 13,2 7,9 0,6 1,4 Psykisk/socialt Ulykke Vold Selvmordsforsøg Andet Uoplyst Figur 6 Andel patienter, der henholdsvis afsluttes efter primær behandling, indlægges på distrikstsygehus, overføres til andet sygehus, tilbydes opfølgende lægekonsultation eller sygeplejerskekonsultation i relation til klinisk vurdering af alkoholpåvirkethed. 23

24 24

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb Kapitel 13 Vold og seksuelle overgreb 13. Vold og seksuelle overgreb Voldskriminaliteten i det danske samfund vækker bekymring og fører jævnligt til forslag om skærpelse af strafferammen for vold og voldtægt.

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

FOLKESUNDHED OG RISIKOFAKTORER tal på sundhed til kommunen

FOLKESUNDHED OG RISIKOFAKTORER tal på sundhed til kommunen FOLKESUNDHED OG RISIKOFAKTORER tal på sundhed til kommunen 2006 Folkesundhed og risikofaktorer Tal på sundhed til kommunen Pjecen bygger på rapporten Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark udarbejdet

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Nøgletal. Ligestilling

Nøgletal. Ligestilling Nøgletal Ligestilling Nøgletal Ligestilling 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Basale rettigheder Ofre for menneskehandel Selvbestemmelse blandt 18 29årige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi?

Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Kommunal økonomi, regional økonomi eller samfundsøkonomi? Christian Kronborg Lektor i sundhedsøkonomi Institut for Sundhedstjenesteforskning Sundhedsøkonomi Agenda Finansiering af det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter

Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Årsstatistik 2013 Mænd på mandecenter og mandekrisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre Boligstrategi Faktarapport - bilag Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Boligstrategi Faktarapport - bilag Maj 2011

Læs mere