Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015"

Transkript

1 1.1 Skal have et merfald på 150 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) end landsudviklingen I 2014 var der et merfald på 141 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) end landsudviklingen 1.1 Skal have et merfald på 200 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) end landsudviklingen I 2014 var målet at, der skal være et merfald på 150 borgere på offentlig forsørgelse i forhold til landsgennemsnittet. Måltallet er blevet opgjort i jobparate borgere. Resultatet for 2014 viser, at der har været et merfald på 141 borgere på offentlig forsørgelse set i forhold til landsudviklingen. Resultatmålet er derfor tæt på at være opnået. Resultatmålet for 2015 er blevet udvidet til også at omfatte aktivitetsparate borgere, dvs. de ledige borgere, der har brug for en indsats for at være klar til at komme i beskæftigelse. Måltallet er derfor udvidet til 200, hvoraf det forventes at 150 kommer fra målgruppen jobparate og 50 fra målgruppen aktivitetsparate. HORSENS ALLIANCENs mål er fortsat et merfald på 150. Samlet set er ambitionsniveauet for målet øget, da det er blevet tilføjet 50 aktivitetsparate borgere. For de jobparate er ambitionsniveauet isoleret set uændret. 1.2 Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 165 personer ultimo Frem til 2019 må tallet kun stige i henhold til befolkningstilvæksten I 2014 fik 115 borgere tilkendt førtidspension i Horsens Kommune 1.2 Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 165 personer ultimo Frem til 2019 må tallet kun stige i henhold til befolkningstilvæksten Alle borgere, der har ret til at få tilkendt førtidspension får tilkendt førtidspension. Når det sættes et resultatmål for antal førtidspensioner er formålet at sætte fokus på den forebyggende indsats for at undgå at ledige kommer på førtidspension. 1

2 I 2014 blev resultatmålet opnået, eftersom 115 borgere fik tilkendt førtidspension. Når måltallet for 2015 foreslås fastholdt på 165 skyldes det, at den første gruppe af borgere, der som en del af reform af førtidspension, kom i ressourceforløb i 2014 er færdige med at være på ressourceforløb i løbet af Et af formålene med at være på ressourceforløb er at afklare, om borgeren skal indstilles til at modtage førtidspension. Det er derfor forventningen, at en del af de borgere, der afslutter et ressourceforløb i 2015 bliver afklaret til førtidspension, hvorfor der forventes en større tilgang i 2015 end resultatet for 2014 viste. 2.1 Mindske antallet af langtidsledige jobparate og uddannelsesparate til 610 personer ultimo 2014 Ultimo 2014 var der 426 langtidsledige job- og uddannelsesparate. Heraf var 413 jobparate og 13 uddannelsesparate. 2.1 Mindske antallet af langtidsledige jobparate til 370 personer ultimo 2015 Resultatmålet havde i 2014 fokus på at reducere antallet af langtidsledige jobparate og uddannelsesparate til samlet set 610 borgere, fordelt på 550 jobparate og 60 uddannelsesparate ved udgangen af Langtidsledige defineres som ledige, der har været ledige i mere end 80 % et år. Resultatet for 2014 var, at der var 426 langtidsledige job- og uddannelsesparate (413 jobparate og 13 uddannelsesparate). Resultatmålet er derfor opfyldt. Resultatmålet for 2015 ændres til kun at omfatte langtidsledige jobparate. Det skyldes, at uddannelsesparate med kontanthjælpsreformen får et uddannelsespålæg, Det betyder at de har pligt til at starte på en uddannelse så hurtigt som muligt. Der fokuseres derfor separat på unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder i resultatmål 4.2. Resultatmålet vedrørende langtidsledige jobparate for 2015 tager udgangspunkt i resultaterne fra 2014, hvor der var 413 langtidsledige jobparate. Målet for 2015 er at reducere antallet til 370. Selvom der har været en meget positiv udvikling for langtidsledige i 2014 med et fald på i alt 172 (fra 585 til 413) forventes samme udvikling ikke for Det skyldes, at opgaven bliver sværere jo færre jobparate der er, idet de udgør den del af målgruppen der rummer de mest komplekse og sammensatte problemstillinger. 2

3 2.2 Mindske antallet af sygemeldte, der har fået sygedagpenge i mere end 12 måneder til 170 Ved udgangen af 2014 var der 213 borgere, der havde været på sygedagpenge i mere end 12 måneder. 2.2 Antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 12 måneder må ikke overstige 420 antal personer ultimo 2015 Resultatmålet for 2014 har fokus på mindsket antallet af borgere, der har modtaget sygedagpenge i mere end 12 måneder til 170 personer. I starten af 2014 var der 204 borgere, der har været på sygedagpenge i mere end 12 måneder. Ved udgangen af 2014 var der 213 borgere, der havde modtaget sygedagpenge i mere end 12 måneder og dermed 43 flere en forudsat. Resultatmålet blev dermed ikke opnået. Med sygedagpengereformen, der trådte i kraft hhv. 1. juli 2014 og 1. januar 2015, er reglerne ændret således, at perioden, hvor sygemeldte kan være på sygedagpenge reduceres til fem måneder. Der er samtidig indført flere muligheder for forlængelse af sygedagpengeperioden. Opfylder den sygemeldte ikke kravene til at få forlænget sygedagpengeperioden og er den sygemeldte ikke i stand til at vende tilbage til arbejdet overgår den sygemeldte til et jobafklaringsforløb. Mens borgeren er i jobafklaringsforløb modtager borgeren en jobafklaringsydelse, der svarer til kontanthjælp uden formue- eller ægtefælleafhængighed. Når der er flere muligheder for at få forlænget sygedagpenge og sygemeldte kommer i jobafklaringsforløb frem for at overgå til kontanthjælp betyder det, at der forventes en stigning i antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i Mindske antallet af personer på ledighedsydelse i mere end 18 måneder fra 210 personer til Ved udgangen af 2014 havde 169 personer været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. 2.3 Mindske antallet af personer på ledighedsydelse i mere end 18 måneder fra 169 personer til 120 ultimo 2015 og 75 personer ultimo

4 183 ultimo 2014 og 75 personer ultimo 2018 Resultatmålet for 2014 var at reducere antallet af borgere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder fra 210 personer til 183, svarende til et fald på 27. I 2018 skal antallet være reduceret til 75. Ved udgangen af 2014 var antallet reduceret til 169, svarende til et fald på 41 personer, og resultatmålet er dermed opfyldt. Det meget positive resultat skyldes blandt andet, at der i 2014 har været iværksat en række initiativer, der har haft til formål at få ledighedsydelsesmodtagere i fleksjob. HORSENS ALLIANCEN har iværksat en fleksjobkampagne, der skal udbredefleksjob-kendskabet til virksomhederne i Horsens Kommune. Fleksjobambassadørerne fra Jobcenter Horsens har ligeledes lavet opsøgende arbejde hos virksomhederne med henblik på at informere og bistå virksomhederne med hjælp til det administrative arbejde i forbindelse med oprettelsen af et fleksjob. Endelig har muligheden for oprettelse af mikrofleksjob betydet, at borgere på ledighedsydelse kan komme i et fleksjob, selv om det kun er få timer om ugen. Med det positive resultat for 2014 er ambitionsniveauet for 2015 øget i forhold til Forventning i 2014 var at reducere antallet med 27 personer. Med en reduktion på 41 i 2014 øges dette til 49 i 2015, således at antallet skal reduceres fra 169 til 120 personer ved udgangen af Aktivitetsparate borgere med mere end to år på kontanthjælp skal udgøre en faldende andel af landstotalen og ligge på højest 1,56 % ultimo 2014 og højest 1,35 % ultimo I november 2014 udgjorde aktivitetsparate borgere 1,75 % af landstotalen. 2.4 Aktivitetsparate borgere med mere end to år på kontanthjælp skal udgøre en faldende andel af landstotalen og ligge på højest 1,65 % ultimo 2015 og 1,35 % ultimo Resultatmålet for 2014 var at aktivitetsparate borgere fra Horsens Kommune med mere end to år på kontanthjælp skulle reduceres fra at udgøre 1,61 % af landstotalen til at udgøre højest 1,56 % af landstotalen ved udgangen af Resultatet ultimo november 2014 (data for december er endnu 4

5 ikke tilgængelige) viser, at aktivitetsparate borgere fra Horsens Kommune med mere end to år på kontanthjælp udgjorde 1,75 % af landstotalen. Resultatmålet er dermed ikke opfyldt. Det forventes ikke at resultatet ændres væsentligt når data fra december foreligger. Resultatmålet for 2015 er derfor nedjusteret i forhold til ambitionsniveauet for Resultatmålet for 2015 har som ambition at reducere andelen fra 1,75 % til 1,65 % af landstotalen. Når der forventes en reduktion i resultatmålet i 2015 trods en stigning i 2014 skyldes det, at en stor gruppe af aktivitetsparate borgere er på vej igennem rehabiliteringsteamet og dermed på vej i ressourceforløb med henblik på afklaring af borgerens muligheder for at forlade kontanthjælpssystemet. Langtidsledige aktivitetsparate borgere er en målgruppe, som kræver en længerevarende og målrettet indsats for at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. 3.1 Jobparate og uddannelsesparate ledige fra Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af de jobparate og uddannelsesparate ledige i Beskæftigelsesregion Midtjylland, korrigeret for befolkningstilvækst frem til ultimo 2018 I starten af 2014 udgjorde de job- og uddannelsesparate ledige fra Horsens 6,99 % i forhold til samtlige job- og uddannelsesparate i Beskæftigelsesregion Midtjylland. Ultimo 2014 udgjorde gruppen 7,16 % af den samlede gruppe. 3.1 Jobparate og uddannelsesparate ledige fra Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af de jobparate og uddannelsesparate ledige i Region Østjylland, korrigeret for befolkningstilvækst frem til ultimo Resultatmålet fokuserer på, at Horsens Kommune skal klare sig bedre end de andre kommuner i Beskæftigelsesregion Midtjylland i forhold til målgrupperne jobparate og uddannelsesparate. Jobparate og uddannelsesparate fra Horsens Kommune skal udgøre en mindre del af samtlige jobparate og uddannelsesparate i Beskæftigelsesregion Midtjylland ved udgangen af 2014 sammenlignet med starten af Samlet set udgjorde de 5

6 jobparate og uddannelsesparate borgere fra Horsens Kommune 6,99 % af samtlige jobparate og uddannelsesparate i Beskæftigelsesregion Midtjylland i starten af Ved udgangen af 2014 udgjorde de to målgrupper 7,16 %. Resultatmålet blev dermed ikke opnået i Som en del af beskæftigelsesreformen er beskæftigelsesregionerne nedlagt. I stedet er der oprettet regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), hvor Horsens Kommune er kommet i klyngen RAR Østjylland. Gruppen af kommuner, som Horsens sammenligner sig med er derfor reduceret i 2015 sammenlignet med Ambitionen om at de jobparate og uddannelsesparate skal udgøre en faldende andel fastholdes. I 2015 er det blot i forhold til det samlede antal jobparate og uddannelsesparate i RAR Østjylland frem for den tidligere Beskæftigelsesregion Midtjylland. De jobparate og uddannelsesparate fra Horsens Kommune udgjorde primo ,3 % af det samlede antal jobparate og uddannelsesparate i RAR Østjylland. 4.1 Tilgangen til uddannelseshjælp skal falde fra 1172 til 1055 personer i 2014 (svarer til et fald på 10 %). I årene skal faldet være 20 % årligt. Ultimo 2014 var der 1020 unge, der har fået tilkendt uddannelseshjælp (svarende til et fald på 13 %). 4.1 Tilgangen til uddannelseshjælp skal falde fra 1020 til 918 personer i 2015 (svarer til et fald på 10 %). Ifølge resultatmålet for 2014 skal antallet af unge, der starter på uddannelseshjælp reduceres med 10 % sammenlignet med I 2013 fik 1172 unge tilkendt kontanthjælp, der fra 2014 er blevet erstattet med uddannelseshjælp. Ultimo 2014 var der samlet set 1020 unge, der havde fået tilkendt uddannelseshjælp, svarende til et fald på 13 %. Resultatmålet for 2014 er dermed opnået. I resultatmålet for 2014 forudsættes det at der i årene skal være et årligt fald på 20 %. Dette tal nedjusteres, så målet for 2015 og årene frem svarer til niveauet for 2014 på 10 %. Med reform af erhvervsuddannelserne er der indført karakterkrav på minimum 2 i gennemsnit i fagene dansk og matematik. Det forventes som konsekvens heraf, at der vil være en gruppe af unge, der er i risiko for at komme på uddannelseshjælp fordi 1 I 2013 kunne unge under 30 år få kontanthjælp, da uddannelseshjælpen først blev indført 1. januar 2014 med kontanthjælpsreformen. Sammenligningen med 2013 bygger på en vurdering af, at 90 % af de unge, der i 2013 fik tilkendt kontanthjælp svarer til de unge, der fik tilkendt uddannelseshjælp i

7 de ikke opfylder kravene for at starte på en erhvervsuddannelse. Der er iværksat en række indsatser med henblik på at forebygge en øget tilgang til uddannelseshjælp blandt disse unge, blandt andet EUD 10, Kombineret Ungdomsuddannelse og folkeskolereformen. 4.2 Øge afgangen fra uddannelseshjælp med 10 % i 2014 og derefter 20 % årligt fra Det svarer til, at der som minimum skal være en afgang på 1211 personer. I 2014 var afgangen 1031 personer (svarende til et fald på 6 %). 4.2 Reducere antallet af unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder til 360 personer ultimo 2015 (svarer til et fald på 10 %). For opnåelse af resultatmålet for 2014 skal der ske en øgning på 10 % i antallet af unge der forlader uddannelseshjælp sammenlignet med Resultatet for 2014 viser, at der i 2013 var en afgang på 1101, mens afgangen i 2014 var på 1031 personer. For opnåelse af resultatmålet skulle afgangen være på 1211 personer. I stedet for en stigning på 10 % har der være et fald på 6 %. Resultatmålet er dermed ikke opnået for Den manglende målopfyldelse giver anledning til at analysere nærmere på, om der er den rette indsatsstrategi for resultatmålet. Ligeledes nedjusteres ambitionen for 2015 fra en afgang fra uddannelseshjælp på 10 % i stedet for 20 %. Endelig foreslås en ændring i forhold til resultatmålet for 2015, således at målet fremover fokuserer på de unge, der har været på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder. En del unge på uddannelseshjælp har en naturlig afgang inden for de første måneder. Det betyder at mange unge kun er på uddannelseshjælp i en kort periode, eksempelvis indtil de starter på en uddannelse. Indsatserne skal derfor koncentreres om de unge, der er i risiko for at ende på langvarig offentlig forsørgelse. 2 2 I 2013 kunne unge under 30 år få kontanthjælp, da uddannelseshjælpen først blev indført 1. januar 2014 med kontanthjælpsreformen. Sammenligningen med 2013 bygger på en vurdering af, at 90 % af de unge, der i 2013 stoppede med at modtage kontanthjælp svarer til de unge, der stoppede med at modtage uddannelseshjælp i

8 4.3 Mindske frafaldet til under 64 unge mellem år, som kommer fra uddannelse til uddannelseshjælp. I 2014 var der 141 unge, der frafaldte en uddannelse og kom på uddannelseshjælp. 4.3 Mindske frafaldet til under 141 unge mellem år, som kommer fra uddannelse til uddannelseshjælp. Målet for 2014 var at mindske antallet af unge, der stopper på en uddannelse og kommer på uddannelseshjælp i forhold til I 2013 var der registreret 64 tilfælde af unge, der stoppede på en uddannelse og startede på kontanthjælp. Ultimo 2014 var 141 unge frafaldet en uddannelse og i stedet kommet på udannelseshjælp. Resultatmålet er dermed ikke opnået. Grundet den manglende resultatopnåelse er der iværksat en analyse af de 141 frafaldne unge. Analysen har til formål at skabe klarhed over, hvilke karakteristika der gør sig gældende i forhold til frafald. Analysen skal blandt andet give svar på, hvilke uddannelser, de unge frafalder og om de unge tidligere har frafaldet en anden uddannelse. I forhold til resultatet fra 2013, hvor der var registreret 64 unge, der er gået fra uddannelse til kontanthjælp er der usikkerhed om datagrundlaget. Der er usikkerhed i forhold til, om samtlige unge, der er gået fra uddannelse til uddannelseshjælp er registreret. Derfor formodes antallet i 2013 at være højere end 64. Der blev 1. januar 2015 iværksat en ny registreringspraksis, således at de registrerede tilfælde i 2014 er fuldt dækkende. Resultatmålet for 2015 er derfor at reducere antallet i forhold til

9 5.1 Andel af arbejdsstyrken med erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges med 1 procentpoint om året frem til ultimo Det svarer til en stigning fra 61,5 % til 62,5 % ultimo Ved udgangen af 2014 havde 61,8 % af arbejdsstyrken en erhvervskompetencegivende uddannelse. Forslag til resultatmål fremlægges på udvalgsmøde d. 19. maj Resultatmålet for 2014 fokuserer på at øge andelen af arbejdsstyrken i Horsens Kommune med en erhvervskompetencegivende uddannelse. For opnåelse af målet for 2014 skal der ske en stigning på 1 procentpoint. Ved udgangen af 2014 var der sket en stigning fra 61,5 % til 61,8 %. Trods en positiv udvikling er resultatmålet ikke opnået. For 2015 foreslås en udvidelse af det strategiske mål til også at omfatte et fagligt løft af ufaglærte. Det er eksempelvis et løft af rengøringspersonale til rengøringsassistenter og pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter, osv. Det faglige løft foregår i stor udstrækning i AMU-regi og er dermed ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Formuleringen af resultatmålet for 2015 kræver en afdækning af området, og forslag til resultatmål fremlægges for Beskæftigelsesudvalget på udvalgsmødet d. 19. maj

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Jobcentret - Sekretariatet Sagsbehandler: Niels Korsgaard Andersen Sagsnr. 15.00.00-P20-1-13 Dato: 29.09. Opfølgning på strategiske mål og resultatmål Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Indhold 1. Arbejdsmarkedet i Horsens kort fortalt...3 2. Kommunens brændende platforme...6 2.1 Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft...6 2.2. For mange unge på uddannelseshjælp...7

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 17-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Indhold 1. Arbejdsmarkedet i Horsens kort fortalt... 3 2. Kommunens brændende platforme... 6 2.1 Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft... 6 2.2. For mange unge på uddannelseshjælp...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bevillingsområderne på arbejdsmarkedsområdet/socialudvalget er blevet ændret i henhold til konstitueringsaftalen. Det betyder dels, at en del af de tidligere arbejdsmarkedsudvalgs

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Ledelsesinformation: Beskæftigelsesudvalget

Ledelsesinformation: Beskæftigelsesudvalget Ledelsesinformation: Beskæftigelsesudvalget Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1. Ledighedsydelse: 2 13. Sygedagpenge: 1 2. Fleksjob: 2 14. Sygedagpenge: Forløb over 52 uger 1 3. Førtidspension:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 26.10.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 - Opdatering til Udvalg for Beskæftigelse november 2015. - Opdaterede

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere