Nyt Om Bivirkninger 18. oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Om Bivirkninger 18. oktober 2012 1"

Transkript

1 #9 Årgang 3 Nyt Om Bivirkninger 18. oktober Risiko for udvikling af hepatotoksicitet hos patienter i behandling med agomelatin (Valdoxan ) På baggrund af indberettede tilfælde af leverskade, inklusiv leversvigt, forhøjelser af leverenzymer, hepatitis og gulsot hos patienter i behandling med Valdoxan har EMA s videnskabelige komité for lægemidler til mennesker, CHMP, gennemgået alle tilgængelige data vedrørende forhøjede transaminaser i forbindelse med brug af agomelatin. Risikoen for forhøjede transaminaser hos patienter, der tager agomelatin, har været kendt siden udstedelsen af markedsføringstilladelsen i 2009, men CHMP har konkluderet, at produktinformationen skulle styrkes for at understrege vigtigheden af monitorering af leverfunktionen, når patienter behandles med agomelatin. Råd til læger Agomelatin er kontraindiceret hos patienter med nedsat leverfunktion, dvs. cirrhosis eller anden aktiv leversygdom Lægerne påmindes om at udføre leverfunktionstests på alle patienter, der får agomelatin med følgende tidsintervaller: ved indledning af behandlingen periodevist efter 3 uger, 6 uger (slutning af den akutte fase), 12 uger, 24 uger (slutning af vedligeholdelsesfasen) og derefter når dosis af agomelatin øges, med samme tidsintervaller som ved behandlingsstart når det er klinisk indiceret Enhver patient, der udvikler forhøjede serum transaminaser, bør have leverfunktionstest gentaget inden for 48 timer Agomelatin bør seponeres straks, hvis serum transaminaser stiger til mere end tre gange den øvre grænse for normalområdet eller, hvis patienterne udviser symptomer/ tegn på potentiel leverbeskadigelse, såsom: mørk urin, afføring med lysere farve, gulsot/gulfarvning af øjnene, abdominalsmerter, vedvarende og uforklarlig træthed Patienterne skal informeres om symptomerne på potentiel leverbeskadigelse og rådes til straks at ophøre behandlingen med agomelatin samt at kontakte lægen med det samme, hvis disse symptomer opstår Lægen skal udvise forsigtighed ved ordinering af agomelatin til patienter med forhøjede niveauer af transaminaser inden behandlingen, eller patienter med risikofaktorer for lever skade, som f.eks. fedme/overvægt/ikke-alkoholisk fedtleversygdom, væsentlig alkoholindtagelse eller samtidig brug af lægemidler, som er forbundet med risiko for leverbeskadigelse og diabetes. Der er for nylig udsendt et brev til sundhedspersonale om ovenstående. Indikation for agomelatin (Valdoxan ) Agomelatin er godkendt til behandling af major depression (moderat til svær depression) hos voksne. Alle sager, der refereres til i artiklen, stammer fra Sundhedsstyrelsens egen bivirkningsdatabase. Sagerne er udsendt til alle relevante lægemiddelvirksomheder og til Eudravigilancedatabasen. Lægemiddelvirksomheder skal derfor ikke indberette disse sager til Sundhedsstyrelsen.

2 2 Tilfælde af laktatacidose hos patienter i behandling med metformin til behandling af type-2 diabetes I Nyt Om Bivirkninger fra december 2011 beskrev vi to alvorlige tilfælde af laktatacidose hos patienter i behandling med metformin. I 2011 modtog Sundhedsstyrelsen i alt ti indberetninger om laktatacidose, og i 2012 har vi indtil videre modtaget 13 indberetninger om laktatacidose i forbindelse med metforminbehandling (jf. figur 1). Seks af de 11 indberetninger fra 2012 er kommet på baggrund af tre artikler publiceret i Ugeskrift for Læger 1. To af de 11 patienter, som er diagnosticeret i 2012, døde som følge af laktatacidose. Det er derfor vigtigt at gøre opmærksom på den meget sjældne, men alvorlige risiko for laktatacidose hos diabetespatienter. Hvad bør du som læge være opmærksom på Metformin er veldokumenteret og har vist effekt på enhver diabetesrelateret komplikation, heriblandt diabetesrelateret dødelighed og total dødelighed hos overvægtige patienter efter svigt af diæt alene. Meget sjældent ses laktatacidose hos patienter i metforminbehandling. Laktatacidose er en alvorlig metabolisk komplikation (høj dødelighed ved fravær af hurtig behandling), der kan forekomme på grund af ophobning af metformin. Indberetninger af laktatacidose hos patienter, der er i behandling med metformin, har primært forekommet hos diabetespatienter med signifikant nedsat nyrefunktion. Behandlingen med metformin bør derfor pauseres ved akut nyresvigt eller nyreinsufficiens, hvor kreatininclearance er mindre end 60ml/min, og ved akutte tilstande, der kan påvirke nyrefunktionen som ved: Dehydrering Svær infektion Shock Intravaskulær administration af jodholdige kontrastmidler. Der bør derfor udvises ekstra forsigtighed i situationer, hvor nyrefunktionen kan blive nedsat, som fx når der indledes behandling med antihypertensiva, diuretika eller NSAID-midler. Forekomsten af laktatacidose kan og bør holdes nede ved også at vurdere andre associerede risikofaktorer som: Dårligt kontrolleret diabetes med ketose Længerevarende faste Overdreven alkoholindtag Leverinsufficiens Figur 1: Antal indberetninger på laktatacidose og antal personer i behandling med metformin fordelt på år > 1 Helle Holst, Ebbe Eldrup, Nana Harriet Guldstad, Hans Henrik Bülow & Hanne Rolighed Christensen. Laktatacidose ved behandling af type 2 diabetes med metformin. Ugeskr. Læger 174;23: Karin Schousboe, Daniel El Fassi, Erik Liljer Secher, Hanne Elming, Knud Rasmussen & Mads Hornum. Behandling af metforminassocieret laktatacidose med hæmodialyse. Ugeskr. Læger 174;23: Helene Korvenius Jørgensen, Jane Stab Nielsen & Torben Gilsaa. Metforminassocieret laktatacidose kan behandles med kontinuerlig venovenøs hæmofiltration. Ugeskr. Læger 174;23:

3 3 > Tilstande, der er forbundet med hypoksi såsom hjerte eller respirationssvigt, nyligt myokardieinfarkt og shock. Råd til læger Risikoen for laktatacidose skal tages i betragtning i tilfælde af uspecifikke symptomer, som f.eks. muskelkramper i forbindelse med fordøjelsesbesvær (f.eks. mavesmerter) og svær asteni. Symptomer på lactatacidose er hyperventilation, mavesmerter og hypotermi efterfulgt af koma. Diagnostiske laboratorieresultater vil være nedsat ph i blodet, plasmalaktatværdier over 5 mmol/l og øget anion gap og laktat/ pyruvat-forhold. Hvis der er mistanke om metabolisk acidose, bør metformin seponeres, og patienten bør straks indlægges. Den mest effektive metode til at fjerne laktat og metformin er hæmodialyse. Metformin udskilles af nyrerne, og kreatinin-clearance bør derfor undersøges, før behandling indledes og regelmæssigt derefter: mindst en gang årligt hos patienter med normal nyrefunktion mindst 2-4 gange årligt hos patienter med serumkreatininværdier ved den øvre grænse af det normale og hos ældre patienter. Indikation for metformin Metformin er indiceret til behandling af type 2 diabetes mellitus, primært hos overvægtige patienter, når kostomlægning og motion ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Hos voksne kan metformin anvendes som monoterapi eller i kombination med andre orale antidiabetiske midler eller med insulin. Hos børn fra 10 år og hos unge kan metformin anvendes som monoterapi eller i kombination med insulin.

4 4 Brug af MAO-hæmmere (monoaminooxidasehæmmere) og anden antidepressiv medicin I juni 2012 modtog modtog Sundhedsstyrelsen en indberetning fra en borger på en alvorlig bivirkning om besvimelse og bevidstløshed under behandling med Marplan (isocarboxazid). Præparatet er en MAO-hæmmer til behandling af depressive lidelser, når patienten ikke har responderet på anden antidepressiv behandling. Af indberetningen fremgik det, at patien ten var i samtidig behandling med to andre lægemidler, hvoraf det ene var et andet antidepressivt lægemiddel, Mianserin. I Sundhedsstyrelsens bivirkningsdatabase er der registreret fire indberetninger, vedrørende synkope (tab af bevisthed) ved brug af en MAOhæmmer. Kombinationsbehandling kan medføre serotoninsyndrom Ifølge produktresumeerne for både den irreversible, non selektive MAOhæmmer, Marplan (isocarboxazid), og den reversible, selektive MAO- A-hæmmer (RIMA) Aurorix og Moclostad (begge moclobemid), er samtidig behandling med andre antidepressive lægemidler kontraindiceret. Kombinationsbehandling med MAO-hæmmere og anden antidepressiv medicin kan medføre serotoninsyndrom, som kan være fatalt. Behandlingen med MAO-hæmmere er ikke særlig udbredt i Danmark, blandt andet på grund af risikoen for interaktioner. Der er ca brugere. Data fra Læge middelstatistikregisteret, Statens Serum Institut, antyder, at mere end hver femte får ordineret medicinen samtidig med et andet antidepressivt lægemiddel. Det drejer sig om ca. 150 personer. Samtidig behandling er defineret som indløsning af recept på MAO-hæmmer og et andet antidepressivt lægemiddel inden for en periode på 30 dage, samt at det er sket mindst to gange i løbet af et år (365 dage). Råd til læger Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at: Samtidig behandling med MAOhæmmere og anden antidepressiv medicin er kontraindiceret Ved præparatskift mellem MAOhæmmer og anden antidepressiv medicin skal man indskyde en pause i behandlingen, hvor længden af pausen afhænger af den enkelte præparattype. Læs mere i produktresumeerne her.

5 5 Begrænsning af indikationer for trimetazidin (Vastarel ) EMA s videnskabelige komité for lægemidler til mennesker, CHMP, har for nylig afsluttet en gennemgang af alle tilgængelige data for produkter, der indeholder trimetazidin. CHMP s konklusion er, at forholdet mellem fordele og risici for disse produkter kun er positiv for en begrænset patientpopulation, nemlig den med stabil angina pectoris, som ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med eller er intolerant over for førstevalgsbehandling af angina pectoris. For alle andre indikationer er forholdet mellem fordele og risici ikke længere positiv, da virkningen ikke er betragtet som tilstrækkeligt dokumenteret i henhold til gældende retningslinjer og metodologi. CHMP har derfor konkluderet, at alle andre indikationer skal trækkes tilbage fra markedsføringstilladelserne for disse lægemidler. Råd til læger Trimetazidin bør kun udskrives som tillæg til symptomatisk behandling af stabil angina pectoris hos voksne, som ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med eller er intolerante over for førstevalgsbehandling af angina pectoris. Patienter, der allerede er i behandling for en af de ikke længere godkendte indikationer, bør have deres behandling gennemgået ved næste rutinebesøg. Trimetazidin kan forårsage eller forværre Parkinson-symptomer (tremor, akinesi og hypertoni), og trimetazidin er derfor kontraindiceret til patienter med Parkinsons sygdom, Parkinson-symptomer, restless legs syndrom og andre beslægtede motoriske lidelser. Ved forekomst af motoriske forstyrrelser, som fx Parkinson-symptomer, restless legs syndrom og ustabil gang, skal trimetazidin seponeres permanent. Trimetazidin bør ikke anvendes til patienter med svært nedsat nyrefunktion, da det kan føre til forhøjet koncentration af trimetazidin. Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion og hos ældre bør dosis reduceres. Der er for nylig blevet udsendt et brev til læger med information om de ændrede indikationer for trimetazidin. Produktresuméet for Vastarel (trimetazidin) vil snarest blive opdateret med de nye ændringer. Produkter, der indeholder trimeta zidin, er derfor ikke længere indiceret til: Symptomatisk behandling af Morbus Meuniere Vertigo og tinnitus Symptomatisk behandling af fald i synsskarphed eller forstyrrelser i synsfeltet, der sandsynligvis er af vaskulær oprindelse. I Danmark er Vastarel det eneste godkendte lægemiddel, der indeholder trimetazidin. Indikationen for Vastarel (trimetazidin) er nu begrænset til: Tillæg til symptomatisk behandling af stabil angina pectoris hos voksne, som ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med eller er intolerante over for førstevalgsbehandling af angina pectoris. Følgende indikationer fremgår på nuværende tidspunkt stadig af produkt resuméet, men vil blive slettet, når det opdateres med de nye ændringer: symptomatisk behandling af Morbus Mouniere Vertigo og tinnitus symptomatisk behandling af fald i synsskarphed eller forstyrrelser i synsfeltet, der sandsynligvis er af vaskulær oprindelse.

6 6 Indberetning om udvikling af icterus efter opstart af behandling med medicin, der indeholder amoxicillin med clavulansyre Sundhedsstyrelsen har i juli måned 2012 modtaget en bivirkningsindberetning om en patient, som en uge efter opstart af behandling med Bioclavid udviklede icterus. På indberetningstidspunktet var bivirkningen aftagende. Bioclavid indeholder bredspektret penicillin af typen amoxicillin kombineret med ß-lactamasehæmmeren clavulansyre. Der findes en række andre produkter med samme indholdsstoffer på markedet. I Sundhedsstyrelsens bivirkningsdatabase er der registreret i alt otte indberetninger om leverpåvirkning i forbindelse med administration af amoxicillin med clavulansyre. Ifølge litteraturen stiger risikoen for leverpåvirkning fem til ni gange for præparater, hvor amoxicillin forekommer sammen med clavulansyre sammenlignet med præparater, hvor amoxicillin er uden clavulansyre¹. Leverpåvirkning hovedsageligt set hos mænd og ældre patienter i langvarig behandling Ifølge produktresumeet er leverrelaterede bivirkninger, som f.eks. øgning i ASAT og/eller ALAT, hepatitis eller kolestatisk icterus hovedsageligt set hos mænd og ældre patienter i forbindelse med langvarig behandling. Disse bivirkninger er meget sjældent set hos børn. I alle befolkningsgrupper viser symptomer og tegn sig typisk under behandlingen eller kort tid efter behandlingens ophør, men i enkelte tilfælde kan der gå op til flere uger efter, at behandlingen er afsluttet. Symptomerne er sædvanligvis reversible. Lever påvirkningen kan være alvorlig, og i meget sjældne tilfælde har der været indberettet dødsfald. Disse er næsten altid sket hos patienter med alvorlig bagvedliggende sygdom eller ved samtidig indtagelse af anden medicin, der er kendt for at påvirke leveren. Råd til læger Ved langvarig behandling med amoxicillin med clavulansyre bør læger som minimum regelmæssigt kontrollere patientens nyre-, lever- og hæmatopoietiske funktioner. Desuden bør der udvises forsigtighed ved dosering til patienter med nedsat leverfunktion, og leverfunktionen bør monitoreres med jævne mellemrum. Lægemidler med amoxicillin med clavulansyre er kontraindicerede til patienter, der tidligere har haft gulsot/nedsat leverfunktion i forbindelse med indtagelse af amoxicillin med clavulansyre. Ref 1: J Antimicrobl Cemother 2011;66; : Raul J. Andrade and Paul M Tulkens : Hepatic safety of antibiotic used in primary care. Indikation for Bioclavid Bioclavid er indiceret til behandling af følgende infektioner hos voksne og børn: Akut bakteriel sinusitis (adækvat diagnosticeret) Akut otitis media Akutte exarcerbationer af kronisk bronkitis (adækvat diagnosticeret) Pneumoni erhvervet uden for hospital Cystitis Pyelonephritis Infektioner i hud og bløddele især cellulitis, dyrebid, svær dental absces med spredende cellulitis Knogle- og ledinfektioner, især osteomyelitis

7 7 Børnevaccinationer og bivirkninger i andet kvartal 2012 Et af fokusområderne i Sundhedsstyrelsen er mulige bivirkninger til vaccinationer. Der er etableret et vaccinationspanel, der hvert kvartal mødes og vurderer de indberettede bivirkninger. Resultaterne bliver præsenteret hvert kvartal. Fra den 1. april og resten af 2012 indførtes i Danmark et særligt tilbud om at blive vaccineret gratis mod mæslinger. Tilbuddet gælder for voksne født i 1974 eller senere, og er rettet mod personer over 18 år, der ikke er vaccineret som børn, og som ikke har haft mæslinger. Foruden dette er vaccinationsprogrammet uændret fra sidste kvartal. Anslået dækning for de enkelte vacciner i Danmark¹: DiTeKi Pol revaccination mellem 85,1-86,3 % DiTeKiPol/Hib1 94,1 % DiTeKiPol/Hib2 90,6 % DiTeKiPol/Hib3 90,7 % MFR1 90,7 % Tilslutning til henholdsvis PCV (pneumokokvaccination), HPV (humant papilloma virus) vaccination, DiTeKiPol/ HIB vaccination og MFR vaccination²: a. I perioden var tilslutningen 92 % for første PCV, % for anden PCV og % for tredje PCV. b. For HPV var tilslutningen for piger født i 1996,1997 og % for 1. HPV vaccine, % for anden og % for den tredje. c. Vedrørende DiTeKiPol/Hib opgøres dækningen for fødselsårgangene Figur 1: Antal bivirkninger fordelt på alder for personen med bivirkningen Antal bivirkninger Alder (år) til at være % for første vaccine, % for den anden og % for den tredje. d. For første MFR vaccine er tilslutningen for fødselsårgangene %, for anden MFR vaccination er tilslutningen lavere, men da vaccinationsprogrammet er blevet ændret fra 4-års alderen til 12-års alderen, er det svingende per årgang fra %. Dette er under målet på 95 %. Der er endnu ingen oplysninger om, hvor mange personer der får vacciner fra vaccinationsprogrammet senere i livet. Bivirkningsindberetninger for andet kvartal 2012 Sundhedsstyrelsen modtog i andet kvartal i alt 36 indberetninger med i alt 100 bivirkninger, hvilket er nogenlunde konstant i forhold til foregående perioder. 37 bivirkninger hos i alt ti patienter (indberetninger) blev klassificeret som alvorlige³. Størstedelen af de indberettede bivirkninger var velkendte, såsom lokale reaktioner på injektionsstedet og almen utilpashed. Således udgjorde almensymptomer som træthed, feber, > 1 Statens Serum Institut, EPI-NYT, uge Statens Serum Institut, EPI-NYT uge 21, 22, 23a og 23b En alvorlig bivirkning er defineret som en bivirkning, der er dødelig, livstruende, kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hidtidig hospitalsindlæggelse, eller som resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, eller som er en medfødt anomali eller fødselsskade. Det vil sige, at enhver person, der fx ganske kortvarigt har været hospitalsindlagt (fx i en børnemodtagelse) med en bivirkning, vil være blevet klassificeret som en patient med en alvorlig bivirkning.

8 8 > smerter, lokal irritation, udslæt og midler tidige hudforandringer 59 % af de indberettede bivirkninger. Vaccinerne blev givet til personer i alderen 0-45 år, og syv af indberetningerne er på personer over 18 år (se figur 1). De voksne havde fået Gardasil eller DiTebooster. Hvis man ekskluderede Gardasilvaccinen (11 indberetninger), var der 18 indberetninger på piger/kvinder og ni på drenge/mænd. Tabel 1 viser fordelingen af antal indberetninger og antal alvorlige indberetninger for de forskellige vacciner i andet kvartal For Gardasil var der et tilfælde af eksem efter vaccinationen. Dette står i modsætning til 2009, hvor der var fokus på denne eventuelle bivirkning, og der var mange indberetninger. Af uventede bivirkninger, hvor indberetningerne var klassificerede som ikke-alvorlige, var der et tilfælde af aftøs stomatitis. De indberetninger, der blev klassificeret som alvorlige, var: 1. En dreng udvikler feber dagen efter vaccination med DiTeKiPol/Act- Hib og Prevenar13. Han får feberkramper, hvilket er en kendt bivirkning, og da der er tidsmæssigt sammenfald mellem kramperne og vaccinerne, skønnes en sammenhæng som mulig. 2. En dreng vaccineret med Priorix udvikler astmatisk bronkitis en dag senere. Astmatisk bronkitis er en meget udbredt lidelse hos småbørn, men der er intet i litteraturen, som støtter en sammenhæng med MFR vaccine og astma/astmatisk bronkitis. Det skønnes derfor som mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng. 3. En pige udvikler afebrilt tilfælde af tonisk-klonisk krampeanfald samme dag, som hun blev vaccineret med Priorix. Krampeanfaldetvarede 45 minutter. Hun har ikke tidligere haft kramper. Der er familiær disposition til epilepsi. Alle blodprøver er normale, og hun er udskrevet velbefindende dagen efter. Ifølge produktresumeet kan afebrile kramper være en sjælden til meget sjælden bivirkning. På grund af det tidsmæssige sammen fald skønnes det som en mulig bivirkning til vaccinen. 4. DiTeKiPol/Act-Hib og Prevenar13 gives til pige, som samme aften får feber, sløvhed og flakkende øjenbevægelser. Pigen indlægges til observation, og udskrives uden undersøgelser den næste dag. Symptomerne er mest sandsynligt sekundære til den påvirkede almentilstand, og en sammenhæng skønnes mulig. 5. En pige får feber, utilpashed, påvirket almentilstand og midlertidig udviklingstilbagegang efter vaccinationer med DiTeKiPol/Act-Hib og Prevenar13. Symptomerne opstod umiddelbart efter vaccina- > Tabel 1: (*nogle modtog mere end en vaccine) Vaccine Antal bivirkninger Antal bivirkninger per Antal indberetninger per i alt per vaccine* vaccine, hvor indberetning vaccine, der er klassificeret er klassificeret som alvorlig som alvorlige DiTeKiPol DiTeKiPol booster DiTeBooster DiTeKiPol/Act-Hib Prevenar (1 samtidig med DiTeKiPol/Act-Hib) Prevenar Gardasil (2 samtidig m Priorix) Priorix (2 samtidig m Gardasil) Totalt

9 9 > tionerne, og svandt i løbet af en uges tid. Symptomerne er mest sandsynligt sekundære til den påvirkede almentilstand, og en sammenhæng skønnes mulig. 6. En mand vaccineres med Havrix og DiTebooster og udvikler efterfølgende bilateral brachial plexopati, træthed og feber. Der konstateres CMV infektion i spinalvæske. Feber og træthed tilskrives CMV infektion af Statens Serum Institut og Patient forsikringen, hvorimod brachial plexopati ikke kan udelukkes at have sammenhæng med vaccinationerne. Ifølge litteraturen kan CMV også udløse brachial plexopati. 7. En pige vaccineres med Gardasil, og umiddelbart efter vaccinationen udvikler hun anafylaksi og ind lægges. Pigen er rask igen. Der er ingen oplysninger om efterfølgende udredning eller kendte allergier. En sammenhæng er altovervejende sandsynlig. 8. En pige udvikler idiopatisk trombocytopeni ca. fem uger efter 2. vaccination med Gardasil. Ifølge produktresumeet er trombocytopeni en kendt bivirkning med ukendt hyppighed, og på grund af den tidsmæssige relation skønnes en sammenhæng med vaccinen at være mulig. 9. En pige vaccineres med Gardasil, og efter 3. vaccination (tidsmæssigt ikke nærmere beskrevet) opstår der hoste og episoder med sammen snøring af luftvejene. Dette er ikke en beskrevet bivirkning til Gardasil. Der er ikke foretaget nærmere under søgelser, og da hoste er et meget udbredt symptom i befolkningen, skønnes det, at en sammenhæng er mindre sandsynlig. 10. En dreng vaccineres med DiTe- KiPol/Act-Hibs og Prevenar13 og udvikler udslæt i ansigtet, feber og påvirket almentilstand. Han får cirka en måned efter påvist HiB i bloddyrkning. Drengen har det godt igen. Det skønnes som sandsynligt med en sammenhæng i forhold til de førstnævnte bivirkninger, men da drengen ikke var fuldt vaccineret, kan fuld beskyttelse mod HiB infektioner ikke forventes. I indberetning otte og ni er Priorix nævnt i indberetningen, men på grund af manglende tidsmæssig sammenhæng med bivirkningerne, mistænkes Gardasil for at være den vaccine, der har udløst bivirkningerne. Samlet konklusion for andet kvartal 2012 I hele 2011 blev der modtaget 435 indberetninger af bivirkninger ved vacciner, der er omfattet af vaccinationsprogrammet, og antallet af indberetninger for andet kvartal 2012 ser således ud til at være stabilt set i forhold hertil. Blandt de alvorlige bivirkninger er der ikke noget klart mønster. Seks ud af de ti indberetninger, der er vurderet som alvorlige, er hos børn under 12 år, og kun en voksen har oplevet alvorlig bivirkning. Fra 1. april 2012 er indført tilbud om gratis vaccination af unge voksne med MFR vaccine, og der var i andet kvartal endnu ikke nogen indberetninger fra denne gruppe patienter. Der er fra 1. april til 20. juni registreret ca. 700 doser, leveret til voksne kvinder, med indikationen rubella. De øvrige indberettede bivirkninger var i vid udstrækning velkendte, først og fremmest med lokale reaktioner på injektionsstedet, almen utilpashed, feber og smerter.

10 10 Her finder du viden om sikkerheden ved HPV-vacciner Vaccination mod livmoderhalskræft (HPV) har siden 2009 været givet til piger i 12-års alderen som en del af det almindelige børnevaccinationsprogram. Siden den 27. august 2012 har også alle kvinder fra årgangene kunnet blive gratis vaccineret mod HPV. Alle gratis HPV-vaccinationer skal være givet inden udgangen af I Danmark er der godkendt to HPVvacciner: Gardasil og Cervarix. I børnevaccinationsprogrammet anvendes Gardasil. Information om sikkerheden for de to vacciner kan findes i produktresuméet eller indlægssedlerne: Gardasil, Cervarix. De to HPV-vacciner er grundigt undersøgt med hensyn til sikkerhed for begge aldersgrupper. Da anvendelsen i Danmark nu udbredes yderligere, vil Sundhedsstyrelsen stadig opfordre til, at alle formodede bivirkninger med mulig relation til HPV-vaccinerne indberettes. Meld bivirkninger ved vaccinerne til Sundhedsstyrelsen De hyppigste bivirkninger for HPV-vacciner er rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, træthed og feber. Hvis du oplever eller får kendskab til formodede bivirkninger ved vaccinerne, kan bivirkninger ved medicin meldes til Sundhedsstyrelsen. Opgørelser over bivirkningsindberetninger vedrørende vacciner kan rekvireres ved henvendelse til Læs mere om HPV-vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Læger følger nye anbefalinger for brug af p-piller I begyndelsen af 2012 anbefalede Sundhedsstyrelsen, at læger som udgangspunkt skal udskrive de ældre typer af p-piller (2. generation), fordi de indebærer en lavere risiko for tromboemboli. Som en opfølgning har Sundhedsstyrelsen gennemgået de seneste viden skabelige artikler samt udviklingen i forbrug og indberettede bivirkninger. Opfølgningen viser, at læger og patienter har fulgt anbefalingerne. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Nyt Om Bivirkninger udgives af Sundhedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Henrik G. Jensen (HGJ) Redaktør: Louise Benner (LOBE) ISSN

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Din medicin kan være livsfarlig PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin 20 sider Din medicin kan være livsfarlig INDHOLD

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Den nuværende side om HPV-vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk (se print screen) vil blive ændret og opdateret

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2009 1 Vaccinationsprogrammet pr. 1. januar 2009 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk Reager på alvorlige og uventede bivirkninger www.meldenbivirkning.dk Hvad sker der, når jeg melder en bivirkning? Hvordan melder jeg bivirkninger? Hvilke bivirkninger skal jeg melde? Hvorfor skal jeg melde

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2015 INDHOLD Indledning 2 Vaccinationsprogrammet 3 Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? 4 Sygdommene 5 Difteri 5 Stivkrampe 5 Kighoste 6 Polio (børnelammelse) 6 Meningitis

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2007 Vaccinationsprogrammet pr. 1. oktober 2007 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark. og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle

Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark. og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle 2012 Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark

Læs mere

Information om dit barns vaccinationer

Information om dit barns vaccinationer Børnevaccinationsprogrammet i Grønland 2010 Information om dit barns vaccinationer Indhold Sundhedsmyndighedernes anbefaling... 3 Børnevaccinationsprogrammet... 4 Hvorfor vaccinere?... 6 Vaccinationerne

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse Marts 2000 Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. MFR VACCINEN... 2 OPBEVARING AF VACCINEN... 2 3. FØR DEN UNGE

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Informationsbrochure til sundhedspersonale

Informationsbrochure til sundhedspersonale Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til sundhedspersonale Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2012 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2012 7. rev. udg. Sundhedsstyrelsen, 2012 Trykt ISBN: 978-87-7104-426-3 Elektronisk ISBN: 978-87-7104-425-6 Kategori:

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Kapitel 6. Børns sygelighed

Kapitel 6. Børns sygelighed Kapitel 6 Børns sygelighed 6. Børns sygelighed Sundhed er defineret af WHO som en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom og svækkelse. Men selv om sundhed er

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Ethirfin og relaterede

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Hvorfor vaccination mod allergi? En allergisk reaktion

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012 KLUMMETITIEL 1 Årsrapport Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012 Indhold 2 Indhold 3 2012 fortsatte forbedringer af lægemiddelsikkerheden 5 Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit Patientvejledning Celleforandringer i livmoderhalsen Keglesnit Mere end 3.500 danske kvinder får hvert år konstateret celle forandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne er ikke kræft, men det kan

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere