Udfordringer i post-implementeringen af en ERP-proces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer i post-implementeringen af en ERP-proces"

Transkript

1 Kandidathandling ved Institut for Ledelse Forfatter: Lisa Holm Søndergaard Vejleder: Pernille Kræmmergaard Jensen Udfordringer i post-implementeringen af en ERP-proces Handelshøjskolen i Århus 2004

2 Indholdsfortegnelse: KAPITEL 1: INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING Indledning Problemstilling Problemformulering Begrebsafklaring Videnskabsteoretiske overvejelser...6 KAPITEL 2: METODISKE OVERVEJELSER Struktur for initierende undersøgelse Oversigt over strukturen for den initierende undersøgelse Case design Analysespørgsmål og interviewtype Udformning af spørgerammen Analyseenhed Udvælgelseskriterier til konsulenter Udvælgelseskriterier til virksomheder Udvælgelse af medarbejdere...16 KAPITEL 3: DEN INITIERENDE UNDERSØGELSE Trin 1 litteraturstudie Udfordringer efter implementeringen af et ERP-system A priori scenarier Trin 2 Dataindsamling fra konsulenterne Trin 3 dataindsamling i virksomhederne Interview med brugerne Interview med IT-teamet Interview med lederne Evaluering af metode Delkonklusion til initierende undersøgelse...43 KAPITEL 4: ENDELIG PROBLEMFORMULERING Afgrænsning Videnskabsteoretisk tilgang Begrebsafklaring Metodiske overvejelser og struktur for del KAPITEL 5: TEORIAFSNIT Orlikowski & Gash s teknologiske rammer Baggrunden for teori valg Beskrivelse af de teknologiske rammer Opstilling af model Kritik af modellen Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT-modellen)

3 Baggrunden for teori valg En beskrivelse af UTAUT-modellen Bagvedliggende modeller for UTAUT-modellen Evaluering af UTAUT-modellen i forhold til de bagvedliggende modeller Relation mellem UTAUT-modellen og ERP...65 KAPITEL 6: ANALYSEDELEN Orlikowski & Gash s teknologiske rammer Sammenhængen mellem teori og empiri Det tidsmæssige aspekt UTAUT-modellen Sammenhængen mellem teori og empiri Det tidsmæssige aspekt Opfølgning på analysen i forhold til andre undersøgelser Delkonklusion af 2. del af opgaven...83 KAPITEL 7: REFLEKSION...87 KAPITEL 8: KONKLUSION Den indledende problemformulering Den endelige problemformulering...91 KAPITEL 9: ANBEFALINGER OG PERSPEKTIVERING Anbefalinger til virksomhed Anbefalinger til virksomhed Perspektivering...97 LITTERATURLISTE BILAGSOVERSIGT

4 Figuroversigt: Figur 1: the second wave of ERP...6 Figur 2: Struktur over den initierende undersøgelse:...11 Figur 3: Struktur for del Figur 4: UTAUT-modellen...62 Figur 5: De forklarende variabler bag accept af IT ud fra et tidsperspektiv...81 Tabeloversigt: Tabel 1: Udfordringer efter implementeringen af et ERP-system...23 Tabel 2: Svar konsulentinterview Tabel 3: Samlet oversigt over konsulentinterviews...30 Tabel 4: Oversigt over udfordringer for brugerne...34 Tabel 5: Oversigt over udfordringer for IT-teamet...36 Tabel 6: Oversigt over interview med lederne...38 Tabel 7: Samlet oversigt konsulent over og virksomhedsinterviews...43 Tabel 8: Forklarende variable for UTAUT-modellen...64 Tabel 9: Analyse ud fra Orlikowski & Gash s teknologiske rammer...72 Tabel 10: Placering af udfordring 1-5 i forhold til Venkatesh et al. s UTAUT-model

5 Kapitel 1: Indledning og problemformulering 1.1. Indledning Jeg begyndte denne rejse i foråret 2004, med udgangspunkt i en interesse omkring de organisatoriske udfordringer, der opstår i forbindelsen med en implementering af store integrerede IT systemer. Mange danske virksomheder har i de senere år implementeret de såkaldte Enterprise Ressource Planning systemer (ERP-systemer) med varierende succes. Formålet med et ERP-system er, at koordinere og samle en virksomheds mange registre, processer og systemer i en database, hvorfra alt data kommer ind og ud. Et ERP-system integrerer herved alle forretningsprocesser til styring og planlægning i en virksomhed, og binder hele organisationen sammen i et system. Jeg deltog indledningsvis i et møde med IT repræsentanter fra to store danske virksomheder, som i dag er ved at implementere ERP-systemer i deres datterselskaber i Europa. De erfaringer jeg gjorde mig på det møde, åbnede op for ønsket om at vide mere om de post-implementerings problemstillinger virksomheder i dag har efter implementeringen af et ERP-system. En lang række problemstillinger blev berørt ved dette møde. Blandt disse kan nævnes, at hele implementeringsforløbet havde været baseret på urealistiske tidsplaner. Dette havde medført at nye implementeringer var blevet hastet igennem med efterfølgende store tekniske og organisatoriske problemer. Således lider mange af virksomhedernes interne afdelinger og datterselskaber stadig under disse problemer. En anden problemstilling var, at der ikke fra konsulent- og leverandørsiden havde været fokus på de store økonomiske omkostninger til post-implementeringsperioden. Dette har betydet, at vedvarende økonomiske omkostninger er kommet som en overraskelse for lederne og bestyrelserne. En tredje problemstilling som blev fremhævet var, at organisationen over tid mistede interessen for ERP-processen og projektet er således blevet et IT-projekt, styret af IT-afdelingen og altså ikke det forretningsprojekt som var tiltænkt. En fjerde problemstilling var, at nogle gruppers uddannelsesbehov blev glemt i processen, hvilket i dag giver store problemer for virksomheden. Endelige blev problematikken omkring IT-teamets rolle efter en implementering nævnt, hvor ressourcerne til IT-teamets fortsatte support, forbedringer og opgraderinger ikke blev prioriteret. 1

6 Virksomhederne ved det nævnte møde har tilsyneladende store problemer med deres ERP-system efter dette er implementeret. På baggrund af de skitserede problemstillinger indså jeg, at der her ligger en interessant problemstilling Problemstilling Esteves og Pastor udgav i 2001 Bibliography: ERP, som er en bibliografi over artikler og litteratur inden for ERP i perioden (Esteves & Pastor 2001). I en stigende mængde af litteratur, tilkendegiver Esteves og Pastor, at der stadig er områder inden for ERP, hvor der kun er lavet få videnskabelige undersøgelser. Dette er blandt andet i fasen brug og vedligeholdelse og den efterfølgende udviklingsfase, som begge er faser der henføres til tiden efter en implementering (Esteves & Pastor 2001). Kendetegnede ved en ERP-implementering er, at denne afsluttes med golive, altså det tidspunkt hvor systemet tages i brug. Faserne efter go-live er ifølge Willis og Willis- Brown skildret som the second wave of ERP eller post-implementeringsfasen, hvilket er den fase hvor en virksomhed har mulighed for at opnå den fulde udnyttelse og fordelene ved systemet (Willis & Willis-Brown 2002). Den videnskabelige forskning der har været på ERP området inden for postimplementeringen, er primært inden for det systemtekniske område. Esteves & Pastor (2001) anbefaler derfor fremtidige undersøgelser inden for det organisatoriske område. Siden hen har Dong et al. lavet en litteraturgennemgang af artikler fra perioden , som er kommet til den konklusion, at kun begrænsede områder inden for ERP er blevet udforsket, og at forståelsen for systemerne stadig er på et indledende stadie (Dong et al. 2002). Siden Esteves og Pastor s bibliografi i 2001, Dong et al. fra 2002 og frem til i dag, er der blevet udgivet en del ny litteratur vedrørende ERP, men umiddelbart er der fortsat fokus på selve implementeringen frem til go-live samt de kritiske succesfaktorer i forbindelse hermed. Den nye videnskabelige forskning har tilsyneladende fortsat ikke særlig meget fokus på faserne efter go-live. Flere undersøgelser peger i retning af, at en ERP-implementering er mere et organisationsprojekt end et teknologiprojekt, og at det handler mere om mennesker end systemer (Bingi et al. 1999, Deloitte Consulting 1999). Der er lavet flere undersøgelser vedrørende omkostninger til implementeringen af ERP-systemer. Resultaterne heraf viser at omkostningerne til implementeringen, er cirka 5 gange større end omkostningerne til hard- og software (Bancroft 1997, Scheer & Habermann 2000). Undersøgelserne beskæftiger sig vel og mærke kun med omkostningerne til implementeringen. Der er 2

7 ligeledes lavet flere tilfredshedsundersøgelser med ERP-systemer. Blandt disse undersøgelser kan nævnes en undersøgelse fra A.T.Kearney Company som i 2000 viste, at kun 10 % af CEOs var meget tilfredse med deres ERP-system, mod 62 % i 1996 (A.T. Kearney 2000). En lignende konklusion kom en PA undersøgelse af Europæiske og Skandinaviske virksomheder frem til, idet 92 % af de adspurgte virksomhederne ikke havde opnået det forventede udbytte af deres ERP-system (PA 2000). Begge undersøgelser er skrevet af konsulentfirmaer med udgangspunkt i mersalg, hvorfor resultaterne skal ses i lyset af undersøgelsernes formål. På trods af dette indikerer undersøgelserne en tydelig utilfredshed med ERP-systemerne. Dette kan tolkes som en afspejling af den frustration, som virksomhederne har overfor de store udfordringer efter implementeringen af ERP. Hvis et ERP-projekt ikke slutter ved go-live, kan det så overhovedet defineres som et projekt, når der ikke er en slutdato? Er en ERP-implementering da mere en proces, der vil være en del af virksomheden så længe en virksomhed bruger systemet, hvor implementeringen blot er en fase af en ERP-proces? Der er lavet flere fasemodeller over en ERP-proces, hvor flere af faserne er efter golive. En af disse fasemodeller er beskrevet af J. Ross. Denne model kaldes the ERP journey, hvor 3 ud af 5 faser er efter go-live. I denne model er der derfor ikke tale om, at ERP-projekt slutter med golive, men er i stedet en vedvarende tilstand for virksomheden. Processen kræver fasen vedvarende forandring, for at nå til transformationsfasen. I følge Ross er det i disse to faser, at virksomhederne kan få det store udbytte af deres ERP-system (Ross 1999). I Deloitte Consultings artikel ved navnet Second Wave. New Beginning oplever Deloitte Consulting for første gang at respondenterne vedkender sig, at der eksisterer en second wave, og at et ERP-implementering ikke slutter ved go-live. 53 % mente ikke at deres ERP-implementering sluttede ved go-live, det var nærmere slutningen på begyndelsen (Deloitte Consulting 1999). Samtidig er det dog værd, at hæfte sig ved at hele 47 % af de adspurgte virksomheder mente, at deres ERP-projekt slutter ved go-live. Hovedformålet med denne afhandling vil derfor være: At få en større forståelse for og indsigt i de udfordringer, som virksomheder har, efter en implementering af et ERP-system. 3

8 Som nævnt indledningsvis er litteraturen omkring denne problemstilling forholdsvis begrænset. For at opnå denne større forståelse og indsigt i udfordringerne søger denne afhandling i første omgang viden hos virksomheder og konsulenter i berøring med ERP-systemer. Med en initierende undersøgelse vil jeg søge viden om, hvilke udfordringer specifikke virksomheder oplever efter en ERPimplementering. Udfordringerne kan både være af teknisk og organisatorisk karakter, ligesom hver medarbejder har forskellige erfaringer og udfordringer med at arbejde med et ERP-system. Orlikowski & Gash s har i deres undersøgelse omkring individers forudsætninger, forventninger og viden om teknologi, arbejdet med et koncept omkring teknologiske rammer. Teknologiske rammer er den forståelse deltagere i en social gruppe har omkring en specifik teknologi. En indsigt i individers forudsætninger, forventninger og viden bruges til at forstå udvikling, brug og forandring af teknologi i organisationer, idet disse faktorer påvirker den måde individer agerer omkring teknologi. Orlikowski og Gash beskriver vigtige sociale grupperinger såsom lederne, IT-teamet og brugerne (Orlikowski & Gash, 1993). På baggrund af dette arbejde fremfører de, at forskellige personalegrupper i en virksomhed oplever teknologi forskelligt. I forlængelse heraf kunne det være interessant at få indsigt i, hvordan forskellige personalegrupper oplever hverdagen efter at et ERP-system er i drift. For herved at finde ud af, om de forskellige personalegrupper oplever forskellige udfordringer. Den videnskabelige forskning inden for ERP har endnu ikke besvaret dette spørgsmål, hvorfor jeg finder grund til at indlemme disse aspekter i en initierende undersøgelse Problemformulering På baggrund af afhandlingens hovedformål, som er at få en større forståelse for og indsigt i de udfordringer virksomheder har, efter en implementering af et ERP-system, ønsker jeg i første omgang at indkredse, hvilke udfordringer brugerne, IT-teamet og lederne har efter implementeringen af et ERP-system. Jeg vil igennem en initierende undersøgelse være i stand til at give et aktuelt billede af de udfordringer, som adspurgte udvalgte virksomheder har i dag, samt få bekræftet hvorvidt der eksisterer forskellige udfordringer hos de 3 personalegrupper i forbindelse med postimplementeringen af et ERP-system. Som følge heraf vil fokus for den initierende undersøgelse være en besvarelse af den indledende problemformulering: 4

9 Hvilke udfordringer har brugerne, IT-teamet og lederne efter implementeringen af et ERP-system? For at besvare min problemstilling, vælger jeg at starte rejsen med at afdække udfordringerne hos enkelte udvalgte medarbejdere. Viden herfra skal bruges til, at finde ud af i hvilken retning den fortsatte rejse skal gå, for at nå tilbage til målet. Rejsen er således ikke fastlagt, men en rejse mod ny viden, hvor jeg på nuværende tidspunkt ikke kender afhandlingens endelige problemformulering. Jeg vil opstille den endelige problemformulering på baggrund af de identificerede udfordringer fra den initierende undersøgelse Begrebsafklaring Hvad er et ERP-system? Formålet med et ERP-system er at automatisere og integrere vigtige processer og funktioner, så information genereres og opdateres løbende (Nikolopoulos et al. 2003, Willis & Willis-Brown 2002). Herved får en virksomhed mulighed for at integrere styringen af f.eks. et salg med produktionsplaner, indkøb af materialer, allokering af medarbejdere, produktionstid, distribution og fakturering i en proces via et system (Willis et al. 2001). ERP ses som et system, der anvender transaktionsorienteret data til at understøtte virksomhedens procedurer, og optimere ressource allokeringen på tværs af funktioner i hele virksomheden. Et ERP-system er opbygget af softwaremoduler, til at varetagelse af forretningsområder som for eksempel økonomistyring, likviditetsstyring, salg, indkøb, CRM, HR, produktionsplanlægning, kvalitetsstyring, distribution m.fl., alt efter producent. ERP-systemets standardmoduler integrerer virksomhedernes forretningsprocesser. Det er dog muligt at foretage tilpasninger til en virksomheds specielle behov (Esteves & Pastor 2001). ERP er i dag en fællesbetegnelse for en række integrerede standardsystemer, så som SAP, Baan (købt af SSA GT), PeopleSoft (har opkøbt JD Edwards), Oracle (som har budt på PeopleSoft) og Microsoft Business Solutions (Navision, Axapta )

10 Hvordan defineres post-implementerinsperioden? Som nævnt indledningsvis anvendes betegnelsen implementering generelt om den fase eller periode, der ligger frem til systemet går i drift (go-live). Imidlertid bruges der flere forskellige betegnelser for tiden efter go-live ved en ERP-implementering. Benævnelser som post-implementeringsperioden og second wave af ERP, er tit brugt som oversigtbetegnelser for hele perioden efter go-live. Diverse livscyklusmodeller går mere detaljeret ned i de forskellige faser af post-implementeringen. Postimplementeringsfaserne beskrives ifølge Markus & Tanis som ShakeDown, og Onwards and Upwards (Markus and Tanis 2000), mens Rajagopals model har tre faser i post-implementeringen acceptance, routinization og infusion (Rajagopal 2002). Willis og Brown-Willis model, som overordnet kaldes the second wave of ERP, har nedenstående faser (Willis & Willis-Brown 2002). Figur 1: the second wave of ERP Going Live Stabilize ERP Add- Func. Re-engineering Extend integrate ERP-proces over tid Udover de nævnte modeller har også Ross, Gable et al., Sandoe et al., Shanks et al. og Esteves & Pastor givet deres bud på fasemodeller, der med forskellig variation beskriver, hvordan en ERPproces fortsætter efter go-live (Ross 1998, Gable et al.1998, Sandoe et al. 2001, Shanks et al og Esteves & Pastor 2001). Virksomhedernes forskellighed, budgetter og specielt erfaring med ERP, vanskeliggør yderligere en specifik og samlet definition af post-implementeringsperioden. I denne afhandling er postimplementering derfor defineret som alle faserne efter go-live Videnskabsteoretiske overvejelser Indledningsvis redegøres her for afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, idet dette har betydning for den måde hvorpå jeg søger, at besvare afhandlingens problemformulering. Særligt i relation til afhandlingens undersøgelse, har den videnskabsteoretiske tilgang betydning, da undersøgelsens resultater implicit fortolkes og bruges i henhold til det paradigme, der ligger til grund. 6

11 Et videnskabsteoretisk paradigme kan defineres som et basalt sæt af værdier, vi implicit tager for givet, og som styrer vores handlinger både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerede undersøgelser (Darmer & Freytag 1996, inspireret af Guba 1990). Min videnskabsteoretiske tilgang til nærværende afhandling bygger på den socialkonstruktivistiske 2 tilgang. Da jeg har et subjektivt udgangspunkt, hvor fortolkning er centralt for mig. Jeg søger forståelse via indsigt i respondenternes virkelighed. Denne forståelse skabes ligeledes i interaktionen med respondenterne. Jeg kan ikke adskille mine værdier, følelser og erfaring i fortolkningen af et interview, og vedkender mig derfor ikke objektiviteten i en analyse. Den socialkonstruktivistiske tilgang påvirker valget af afhandlingens teoretiske grundlag, og den måde respondenternes virkelighed ses og konstrueres. Dette sker blandt andet ud fra min tilgang til undersøgelsen, valget af metode, måden jeg spørger ind til respondenterne på, samt hvordan jeg fortolker de indsamlede informationer. Socialkonstruktivismen beskæftiger sig med hvordan vi erkender vores verden igennem erfaringer med og relationer til vores omverden (Burr 1995). Det socialkonstruktivistiske mål er forståelse og indsigt i feltets virkelighed, hvor virkeligheden varierer fra individ til individ, og hos det enkelte individ over tid (Darmer & Freytag 1996). Afhandlingens initierende undersøgelse har som parallel hertil ligeledes til formål, at opnå en forståelse og indsigt i den hverdag respondenterne har med deres ERP-system. Der tales ikke om én virkelighed eller en endegyldig sandhed, idet virkeligheden er hvad jeg og respondenten gør den til. Heldberg udtrykker det således: Der er mange virkeligheder, som eksisterer i form af en mangfoldighed af mentale konstruktioner, som er socialt, oplevelses- og erfaringsmæssig funderet (Heldbjerg 2003, 37). I socialkonstruktivismen eksisterer der et subjektivt forhold mellem mig som undersøger og respondenten (Darmer & Freytag 1996). Undersøgelsens virkelighed skabes i interaktionen mellem undersøger og respondent. Virkeligheden skabes mellem aktører, hvor sproget er en form for social handling (Burr 1995). Igennem et interview konstrueres en aktuel virkelighed, baseret på de forforståelser og erfaringer som jeg og respondenten har, samt den indbyrdes relation. Herved kan det samme interview opleves forskelligt afhængig af hvilke øjne, der ser på interviewet. Den fortolkning som jeg lægger i den indsamlede empiri, vil være resultatet af den interaktion jeg har haft med respondenten. 2 Der vil ikke blive skelnet mellem konstruktivisme og konstruktionisme, idet flere forfattere til tider selv har svært ved at adskille disse. (http://eval.cgu.edu/lectures/philos/positivsm) 7

12 Den socialkonstruktivistiske tilgang hører under den hermeneutiske tradition. Hermeneutikken dækker over fortolkning og deraf forståelse, dialog og interaktion. De hermeneutiske principper drejer sig om at forstå helheden gennem enkeltdelene og enkeltdelene gennem helheden, hvilket kaldes den hermeneutiske cirkel eller spiral (Kjørup 1996). For eksempel vil hvert stadium eller interview giver en ny viden og mere indsigt, hvilket gør at ens forforståelse vil være påvirket deraf (Gummesson 2000). Den hermeneutiske cirkel kommer til udtryk i opbygningen af den empiriske undersøgelse, der igennem en 3-trinmodel (beskrevet s. 11) skal generere større indsigt og forståelse. Gennem den trinvise opbygning af viden, hvor emnet bliver belyst fra flere fronter, påvirkes indsigten og forståelsen for emnet løbende. Men der kan både før, under og efter et interview med en konsulent eller medarbejder opnås ny viden og indsigt i emnet. Videnskabsteoriens betydning for afhandlingen Den måde jeg ønsker at opnå en større forståelse og indsigt i emnet på, er via respondenterne i den initierende undersøgelse. Jeg forsøger ikke at generaliser emnet, men skaber derimod en større forståelse ud fra den viden, jeg tilegner mig i undersøgelsen. Hver respondent har sin subjektive opfattelse af de udfordringer, som han eller hun forbinder med post-implementeringen af et ERPsystem. I krydsfeltet mellem min subjektive opfattelse af emnet, dannet på baggrund af mine egne erfaringer og interaktionen med respondenten, skabes forståelsen og tolkningen. Dette betyder også, at en anden ville gøre sig andre erfaringer ud fra deres forforståelse og interaktionen med respondenten omkring dette emne. Jeg er således opmærksom på at resultatet af undersøgelsen er virkningen af en interaktionsproces mellem respondenterne og jeg, men gennem fortolkning af en række individuelle subjektive udsagn, danner jeg erfaringer, som kan være med til at skabe en forståelsesramme, der kan danne udgangspunkt for fremtidige undersøgelser inden for postimplementeringen af et ERP-system. 8

13 Kapitel 2: Metodiske overvejelser Kapitel 2 vil være en beskrivelse af de metodemæssige overvejelser og valg, der er gjort med hensyn til den initierende undersøgelse. Først opstilles en struktur for den initierende undersøgelse samt en beskrivelse heraf. Dernæst berøres de metodiske overvejelser omkring casedesign, herunder analysespørgsmål og udformning af spørgerammen. Til sidst beskrives analyseenhederne og udvælgelseskriterierne for virksomheder, medarbejdere og konsulenter. Jeg har valgt en eksplorativ integrativ metode, ud fra afhandlingens overordnede problemstilling og den socialkonstruktivistiske tilgang. Fokus er at opnå en større forståelse for emmet ved at søge indsigt i respondenterne virkelighed, og en eksplorativ tilgang kan hjælpe mig til at opnå denne indsigt ved at spørge ind til deres verdener. Et eksplorativt studie er ifølge Yin og Darmer & Freytag et pilotstudie, der bruges som basis for en formulering af et mere præcist spørgsmål, hvilket er det overordnede formål med den valgte initierende undersøgelse (Yin 1994, Darmer & Freytag 1996) Ved at bruge eksplorativ integration, har jeg mulighed for at søge fremad efter ny viden, hvilket der ønskes gjort gennem undersøgelsen. Men samtidig gives der mulighed for at søge bagud gennem teori og metode, for herved at lære og opnå en forståelse for allerede fundne resultater (Maaløe 1999). Ved at udbygge kendskabet til emnet forud for interviews, vil jeg mere præcist kunne spørge ind til respondenternes hverdag med ERP, for herved bedre at kunne forstå de rammer respondenterne agerer under. Ved at bruge et eksplorativt design opstilles scenarier, som kan ses som a priori beskrivelser af de udfordringer, jeg ud fra mine forudsætninger forventer at finde i undersøgelsen. Begrundelsen for at gøre sig sine forventninger bevidst, er at man derved ikke lader sig styrer af disse forventninger, og derved søger bestemte tendenser og svar fra respondenterne (Maaløe 1999). Malinowski mener at: evnen til at forudse, hvad feltet kunne rumme af udfordringer, er en integreret del af den videnskabeligt tænkende persons forberedelse (Malinowski 1961, 8). Ved at identificere mulige aktører og integrere teorierne til en helhedsbeskrivelse kan der fremkomme en ide om, hvor det vil være hensigtsmæssigt at begynde sine undersøgelser. På den baggrund vil der i kapitel 3 være fokus på udarbejdelsen af et litteraturstudie, der skal danne overblik og indsigt i de teoretiske og praktiske erfaringer, der allerede findes om emnet. Disse erfaringer vil blive sammenholdt med de nuværende forhåndsforventninger til datamaterialet, hvorefter en spørgeramme vil blive udarbejdet. 9

14 Eksplorativ integration er som proces en løbende dialog mellem a) den indsigt, meninger, betydning og holdninger, feltets agerende personer formidler og b) undersøgeres egne personlige såvel som teoretiske forudsætninger ( Maaløe, 1999, 97). Igennem undersøgelsen vil jeg løbende reflektere over de observationer, jeg som undersøger foretager via undersøgelsen. Disse observationer sikrer en revidering eller opdatering af min praktiske og teoretiske forståelse. Denne løbende refleksion er således i tråd med den hermeneutiske spiral, hvor hvert stadium eller interview giver mig mere viden og ny indsigt, hvorfor det næste interview vil være påvirket heraf (Gummesson 2000). Alt i alt vil eksplorativ integration være befordrende for undersøgelsens formål, som er at opnå en viden om hvilke udfordringer brugerne, IT-teamet og lederne har efter implementeringen af et ERPsystem Struktur for initierende undersøgelse Den initierende undersøgelse er struktureret ud fra den eksplorative integrative tilgang som proces. For at afspejle denne proces er undersøgelsen opdelt som et 3-trinssystem. Trin 1 er et litteraturstudie af teoretiske artikler og ikke-videnskabelige undersøgelser fra flere konsulentfirmaer inden for ERP. Litteraturen bruges til at opnå viden om emnet og den virkelighed som respondenterne i de efterfølgende interviews oplever. Denne viden vil danne grundlag for a priori scenarier for respondenternes svar. Med disse som udgangspunkt fås en større forståelse for, hvor det vil være hensigtsmæssigt at begynde de efterfølgende undersøgelser i feltet (Maaløe 1999). Efter trin 1 vil der på baggrund af scenarierne kunne opstilles spørgerammer til hver analyseenhed. På trin 2 vil der blive indhentet data fra konsulenterne, og denne læring vil kunne påvirke den endelige udformning af spørgerammen til de tre personalegrupper. Interview med de tre personalegrupper vil være trin 3 i den initierende undersøgelse. Der vil i forbindelse med arbejdet i hver fase være en løbende refleksion over den tilegnede viden om emnet. 10

15 Oversigt over strukturen for den initierende undersøgelse Figur 2: Struktur over den initierende undersøgelse: Del 1 Kapitel 1: Afhandlingens hovedformål Indledende problemformulering Kapitel 2: Metodiske overvejelser Kapitel 3: Den Initierende undersøgelse Trin 1 litteraturstudie Trin 2 konsulentinterview Trin 3 interview Brugerne IT-teamet lederne Delkonklusion 1 Del 2 Kapitel 4: Endelige problemformulering 2.2. Case design Ud fra en eksplorativ integrativ vinkel, er der valgt en kvalitativ metode frem for en kvantitativ. Kvalitative undersøgelser giver mulighed for at observere og interviewe, for derved at komme tæt på den interviewedes virkelighed og hans ellers hendes meninger og oplevelser af denne. Disse indtryk kan herefter fortolkes gennem undersøgers egen teoretiske referenceramme, som er baseret på oplevelser, viden, meninger m.m. (Kvale 1997). Dette bør ses i forhold til den viden der kunne opnås ved en kvantitativ undersøgelse. En kvantitativ undersøgelse giver ikke muligheder for at komme i dialog med respondenterne om de udfordringer de oplever. Et kvantitativt case design begrænser undersøgerens muligheder til en tolkning og analyse af svar på fastlagte og definerede spørgsmål, der 11

16 er ens for alle. Valget af interviews giver derimod mulighed for at spørge ind til uklare og korte svar fra en respondent, for at få en uddybning af svaret, ligesom interviewer har mulighed for at uddybe og forklare uklare spørgsmål (Zikmund 1997) Analysespørgsmål og interviewtype Afhandlingens eksplorative interview vil være semi-strukturerede, idet en meget struktureret ramme ikke er fordelagtig for, at bibringe ny viden om et emne og til at give nye vinkler. Specielt ikke hvis spørgeguiden er for struktureret og interviewet styres af interviewer. Samtidig er en helt ustruktureret tilgang en svær balancegang, idet interviewende kan have mangler hvis de ønskede emner ikke bliver belyst eller forglemmes. Der kan også være tale om, at interviewet er svært at bruge i analysen, hvis konkrete spørgsmål ikke er blevet besvaret (Darmer & Freytag 1996). Af disse grunde er der valgt at anvende semi-strukturerede interviews, hvor dialog er i fokus. I valget mellem personlige interviews og telefoninterviews er der flere forhold som spiller ind. Telefoninterview er mindre personlige og nærværende end personlige interview. Til gengæld vil et telefoninterview kunne foretages med større geografisk rækkevidde og samtidig være mindre tidskrævende (Zikmund 1997). Da mange af konsulentfirmaerne holder til i København, vil jeg af tidsmæssige og økonomiske grunde, afholde telefoninterviews med disse konsulenter. Derimod vil interviewene med konsulenter fra Århus blive foretaget som personlige interviews. Ved personlige interviews har jeg mulighed for at observere respondenterne, se deres ansigtsudtryk og opleve positiv og/eller negativ holdning i forhold til systemet. Med disse observationer kan opnås en bedre forståelse af deres oplevelser med, at have implementeret et ERP-system, hvorfor jeg har valgt at lave personlige interviews med virksomhederne Udformning af spørgerammen Undersøgelsen er planlagt gennemført ud fra det eksplorative integrative design, hvilket har betydning for udformningen af spørgerammen. Udformningen af spørgerammen tager udgangspunkt i litteraturstudiet i kapitel 3 og de opstillende a priori scenarier for forhåndsforventninger til undersøgelsen. På den baggrund opstilles en række overordnede emner, som jeg gennem mine interviews ønsker at få belyst. For at spørgerammen bedst kan understøtte dette, gennemføres 12

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi s The Tacit Dimension og 48 udvalgte artikler

TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi s The Tacit Dimension og 48 udvalgte artikler KANDIDATAFHANDLING VED INSTITUT FOR ORGANISATION OG LEDELSE FORFATTER: SINE JUUL-OLSEN STUD. NR.: 25 38 19 VEJLEDER: THORKILD B. JØRGENSEN TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer

Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise Resource Planning implementeringer Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.(dat.) Forfattere: Morten Gunnersen Las Øhlenschlæger Olsen Vejleder: Pernille Kræmmergaard Jensen Væsentlige kritiske succesfaktorer i globale Enterprise

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning (fælles)... 6 1.1 En ny tilgang til kommunikation... 6 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Hypotesen lyder som følger... 7 1.4 Problemformulering... 8 2 Videnskabsteori (fælles)...

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT "BSIVT 6OJWFSTJUFU "OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS

'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT BSIVT 6OJWFSTJUFU OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS 'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT "BSIVT 6OJWFSTJUFU "OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS Indholdsfortegnelse 1 Indledning (fælles)... 6 1.1 En ny tilgang

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere