Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af BDO Kommunernes Revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af BDO Kommunernes Revision"

Transkript

1 Analyse Grænser af transaktionsomkostninger ved for dialog udbud December Juni

2 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: On-line ISBN Layout: Word Eksperten Grafisk produktion: GP-TRYK A/S Billedmateriale: istock Photo Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af BDO Kommunernes Revision

3 ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud December 2011 Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud December 2011

4 ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD Indhold Kapitel 1 Indledning...4 Kapitel 11.1 Indledning Resumé og hovedkonklusioner Resumé 1.2 og hovedkonklusioner Afgrænsning Afgrænsning Kapitel 2 Metode og dataindsamling Kapitel Kapitel 3 2 Transaktionsomkostninger Metode og dataindsamling for ordregivere Fase 1 Før udbuddet offentliggøres...19 Kapitel 3 Fase Transaktionsomkostninger 2 Fra offentliggørelse for til kontraktindgåelse ordregivere Fase 1 Fase Før udbuddet 3 Efter offentliggøres kontraktindgåelse Fase 2 Fra offentliggørelse til kontraktindgåelse 37 Kapitel 4 Transaktionsomkostninger for tilbudsgivere...52 Fase 3 Fase Efter 1 kontraktindgåelse Før udbuddet offentliggøres Fase 2 Fra offentliggørelse til kontraktindgåelse...58 Kapitel 4 Fase Transaktionsomkostninger 3 Efter kontraktindgåelse for tilbudsgivere Fase 1 Før udbuddet offentliggøres 55 Kapitel 5 Potentialet for at sænke transaktionsomkostningerne Fase 2 Fra offentliggørelse til kontraktindgåelse 59 ved udbud...74 Fase 3 Efter kontraktindgåelse 70 Kapitel 6 Appendiks...76 Kapitel 5 Potentialet 6.1 Kort for beskrivelse at sænke transaktionsomkostningerne af cases...76 ved udbud 75 Kapitel 6 Appendiks Kort beskrivelse af cases 77

5 UDBUDSRÅDET UDBUDSRÅDET Kapitel 1 Indledning Udbudsrådet har i en tidligere analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor (2010) påvist, at transaktionsomkostninger er en væsentlig For offentlige barrie-ordregiverre for både de offentlige ordregivere og de private tilbudsgivere. Transaktionsom- bundet med at udbyde kontrakter kan der kostninger udgør således en barriere for udbredelsen af det offentlig-private har alle tilbudsgivere samarbejde. Denne analyse, som undersøger 21 kommunale udbudsprocesser transaktionsomkostninger viser, at er nød transaktionso gevinsterne ved langt størsteparten af udbuddene overstiger de transaktionsomkostninger, der er forbundet med udbuddet. Disse unødvendige transaktionsom unødvendige og et resultat af en u og belaster en allerede presset offe For de private tilbudsgivere betyder høje transaktionsomkostninger i første omgang højere omkostninger for den samlede opgaveløsning, hvilket For vil de resultere private i tilbudsgivere betyd højere priser over for de offentlige ordregivere. For de private tilbudsgivere gang højere kan omkostninger for den høje transaktionsomkostninger også medføre, at man undlader at byde højere på priser udbudte over for de offentlig opgaver. Dette kan medføre mangelfuld konkurrence om de udbudte høje opgaver, transaktionsomkostninger og ogs at de bedste leverandører ikke afgiver tilbud på de udbudte opgaver. opgaver. Dette kan medføre mang at de potentielt bedste leverandører For de offentlige ordregivere kan transaktionsomkostninger i yderste konsekvens overstige den forventede gevinst ved et udbud. Effekten af høje transaktionsomkostninger kan derfor være, at den offentlige ordregiver undlader at overstige udbyde en den op- forventede gevinst v For de offentlige ordregivere kan gave, eller at gevinsterne ved den udbudte opgave reduceres kraftigt. kostninger kan derfor være, at den gave, eller at gevinsterne ved den u Nogle transaktionsomkostninger er nødvendige. Andre transaktionsomkostninger er unødvendige og et resultat af en udbudsproces, som ikke er optimalt I denne tilrettelagt. vejledning 1 fra Udbudsråd Disse unødvendige transaktionsomkostninger gør ressourceanvendelsen ordreineffektiv og tilbudsgivere bør overve og belaster en allerede presset offentlig økonomi. kostningerne. Vejledningen og fok på følgende side, er struktureret i f Både offentlige ordregivere og private tilbudsgivere har således en gøres, interesse fra offentliggørelse i, at til kon transaktionsomkostninger i forbindelse med udbudsprocesser holdes sidste på del et af minimum. Udbudsrådet har derfor besluttet at foretage en analyse af transaktionsom- vejledningen vedrører kostninger ved udbud med fokus på både de offentlige ordregivere og de private tilbudsgivere. Analysen belyser, hvilke forhold der særligt skaber transaktionsomkostninger, og hvordan transaktionsomkostningerne kan reduceres. Analysen kortlægger årsagerne til og omfanget af transaktionsomkostninger. Fokus i analysen er særligt på de omkostningsdrivende elementer i en udbudsproces, der skaber høje transaktionsomkostninger for ordre- og tilbudsgivere. Udover analysen er der udarbejdet en vejledning, som identificerer en række 1 fokuspunkter, Kapitel 1 Indledning Vejledningen bygger på en omfattende unde både ordregiver og den vindende tilbudsgive gelsen er gennemført for Udbudsrådet af BD som samarbejdspartner. 4 5

6 ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD VEJLEDNING EN BEDRE UDBUDSPROCES MED FÆRRE OMKOSTNINGER som de offentlige ordregivere og de private tilbudsgivere kan være opmærksom på Det er ordregivers i arbejdet udbudsproces, med at reducere som transaktionsomkostningerne. skaber hovedparten af transaktionsomkostningerne også for tilbudsgiverne. Derfor vedrører hovedparten af fokuspunkterne ordregivers Analysen udbudsproces af transaktionsomkostninger og har specielt fokus er på gennemført de aktiviteter, af BDO der ligger Kommunernes før Revision for af udbudsmaterialet. Udbudsrådet. Analysen Det skyldes, er interviewbaseret at potentialet og for hviler at nedbringe på en analyse af 21 offentliggørelsen de samlede kommunale transaktionsomkostninger udbudsprocesser, er hvor størst både ved den at optimere offentlige denne ordregiver del af og udbudsprocessenbudsgiver (vinderen af udbuddet) er blevet interviewet. I udvælgelsen af cases er en privat til- der tilstræbt variation i forhold til parametrene kommunestørrelse og beliggenhed. Dette er gjort for at sikre repræsentativitet i caseudvælgelsen. De transaktionsomkostninger, Fokuspunkter der identificeres der bør i analysen, overvejes dermed for ikke at reducere de samlede samfundsmæs- Boks 1.1: sige transaktionsomkostningerne transaktionsomkostninger, men en analyse af de transaktionsomkostninger Før udbuddet den offentliggøres offentlige ordregiver og den private tilbudsgiver, som vandt udbuddet, har haft. Denne prioritering er foretaget for at holde fokus på den offentlige ordregiver, da over det den er de udbudte valg den ydelse offentlige ordregiver tager som betinger langt hovedpar- Skab overblik Overvej ten fælles af udbud transaktionsomkostningerne og brug af rammeaftaler hos den offentlige ordregivers og den private Lav en markedsafdækning tilbudsgivers transaktionsomkostninger. Analysen fokuserer på udbudsformerne Overvej offentligt valg af udbudsform og begrænset og kontraktform udbud og undersøger udbud af simple og komplekse vare- Lav en klar og tjenesteydelser. anskaffelsesstrategi Nedsæt en arbejdsgruppe med de relevante kompetencer Tag kontakt til andre ordregivere Undgå unødvendige Strukturen krav på analysen Brug udbudsparadigme Udbudsprocessen ved udarbejdelsen kan opdeles i af tre udbudsmaterialet trin; før udbuddet offentliggøres, fra offentliggørelsen Fastlæg klare kriterier af udbud for tildeling til kontraktindgåelse samt efter kontraktindgåelsen. Opdelingen Lav en sidste vil være gennemgang styrende af for udbudsmaterialet struktureringen af analysen, og kapitlerne vil i store træk være bygget op omkring de tre faser, som er sammenfattet i nedenstående figur. Fra offentliggørelse til kontraktindgåelse Brug elektroniske udbud Brug muligheden for dialog om udbudsmaterialet Hav faste retningslinjer for dialogen med de ikke-valgte tilbudsgivere Efter kontraktindgåelse Brug opstartsmøder til forventningsafstemning Følg løbende op på kontrakten Særligt for tilbudsgivere Sammensæt de rigtige kompetencer Lav standardmaterialer og hav altid dokumentation klar Brug udbudsmaterialet som tjekliste, når tilbuddet skrives Overvej brugen af aktindsigt og klager Vær proaktiv i opstartsfasen 6 5

7 UDBUDSRÅDET UDBUDSRÅDET Fase 1: Før udbuddet offentliggøres Afdækning af markedet Valg af udbudsform Planlægning af udbudsprocessen og sammensætningen af arbejdsgruppe Udarbejdelse af kravspecifikation og evt. tilbudsliste Udarbejdelse af udbudsmateriale og fastlæggelse af tildelingskriterier Fase 2: Fra offentliggørelse til kontraktindgåelse Brugen af elektroniske udbudsværktøjer Spørgsmål fra tilbudsgiver dialog Eventuel fremvisning/ afprøvning af vareprøver Tilbudsvurdering Behandling af ikkevalgte tilbudsgivere Behandling af evt. aktindsigt og/eller klage Fase 3: Efter kontraktindgåelse Opstartsmøder og forventningsafstemning Leverandørskifteomkostninger Kapitel 1 Indledning For offentlige ordregivere kan der bundet med at udbyde kontrakter har alle tilbudsgivere transaktionso transaktionsomkostninger er nød unødvendige og et resultat af en u Disse unødvendige transaktionsom og belaster en allerede presset offe Implementeringsomkostninger For de private tilbudsgivere betyd gang højere omkostninger for den højere priser over for de offentlig høje transaktionsomkostninger ogs opgaver. Dette kan medføre mang at de potentielt bedste leverandører Evaluering og løbende monitorering af proces og leverance For de offentlige ordregivere kan overstige den forventede gevinst v kostninger kan derfor være, at den gave, eller at gevinsterne ved den u I analysen vil der blive fremhævet eksempler fra de undersøgte cases, I denne der vejledning understøtter de forskellige omkostningsdrivende elementer i udbuds- og ordre- tilbudsproces- og tilbudsgivere bør overve 1 fra Udbudsråd sen. I mange tilfælde er casene fremhævet, fordi de enten er udtryk kostningerne. for bestpractice eller udtryk for et tilfælde, hvor omkostningerne af forskellige på følgende årsager har side, er struktureret i f Vejledningen og fok været væsentlig større end forventet. Fra kommunernes side har der gøres, generelt fra været offentliggørelse til kon fokus på, at klager ofte er medvirkende til at øge transaktionsomkostningerne. sidste del af Der vejledningen vedrører er derfor udvalgt tre cases, hvor der har været indgivet klager fra tilbudsgivers side, for at undersøge forholdene omkring dette nærmere. 1 Vejledningen bygger på en omfattende unde både ordregiver og den vindende tilbudsgive gelsen er gennemført for Udbudsrådet af BD som samarbejdspartner. 4 7

8 ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD VEJLEDNING EN BEDRE UDBUDSPROCES MED FÆRRE OMKOSTNINGER 1.1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Det er ordregivers udbudsproces, som skaber hovedparten af transaktionsomkostningerne Analysen også for tilbudsgiverne. viser, at uanset Derfor omfanget vedrører af transaktionsomkostninger hovedparten af fokuspunkterne ordregivers cases, udbudsproces overstiger gevinsterne og har specielt ved langt fokus størsteparten på de aktiviteter, af udbuddene der ligger dog før de transak- i de undersøgte offentliggørelsen tionsomkostninger, af udbudsmaterialet. der forbundet Det skyldes, hermed. at potentialet for at nedbringe de samlede transaktionsomkostninger er størst ved at optimere denne del af udbudsprocessen. Derudover viser analysen, at ordregiverne i udpræget grad frygter aktindsigter og klagesager - og blot frygten for aktindsigter og klager får transaktionsomkostningerne til at stige markant hos ordregivere, eftersom ordregiver bruger markante Boks 1.1: ressourcer Fokuspunkter på at sikre og der gardere bør overvejes sig ved eksempelvis for at reducere at dobbelttjekke udbudsmaterialet transaktionsomkostningerne hos eksterne advokater. Klagesager medfører også transaktionsomkostninger for tilbudsgivere, da klager både kan forsinke og fordyre udbudsprocesser eller Før udbuddet i enkelte offentliggøres tilfælde kan få udbuddet til at gå om. Klagesager medfører dermed derfor Skab overblik både et over tidsmæssig den udbudte og ydelse et økonomisk tab for tilbudsgiveren. Overvej fælles udbud og brug af rammeaftaler Lav en markedsafdækning Analysen af udbudsprocesserne viser derudover, at ordregiver i flere tilfælde beder valg om af udbudsform dokumentation, og kontraktform som er overflødig eller unødvendig, og at der ikke altid er Overvej Lav en klar sammenhæng anskaffelsesstrategi mellem antallet af krav i udbudsmaterialet og opgavens karakter eller en arbejdsgruppe omfang. Dette med bevirker de relevante både kompetencer unødvendige transaktionsomkostninger for både Nedsæt Tag kontakt ordregiverne, til andre ordregivere men i særlig grad for tilbudsgiverne. Undgå unødvendige krav Brug udbudsparadigme Analysen viser, ved at udarbejdelsen ordregiver i af en udbudsmaterialet række kan have unødvendige transaktionsomkostninger klare kriterier for tildeling forbundet med et udbud som følge af begrænsede eller forkerte Fastlæg Lav en sidste ressourcer gennemgang i arbejdsgruppen af udbudsmaterialet på ordregiversiden. Dette bevirker bl.a., at markedsafdækning inden udbuddet bliver utilstrækkelig, hvilket fx kommer til udtryk gennem for mange til kontraktindgåelse kvalitetskrav til den udbudte ydelse og eller uklare tildelingskrite- Fra offentliggørelse rier. Uklare tildelingskriterier øger risikoen for klager, hvilket som beskrevet Brug elektroniske udbud ovenfor medfører transaktionsomkostninger for både ordre- og tilbudsgivere. Brug muligheden for dialog om udbudsmaterialet Hav faste retningslinjer for dialogen med de ikke-valgte tilbudsgivere Efter kontraktindgåelse Brug opstartsmøder til forventningsafstemning Følg løbende op på kontrakten Særligt for tilbudsgivere Sammensæt de rigtige kompetencer Lav standardmaterialer og hav altid dokumentation klar Brug udbudsmaterialet som tjekliste, når tilbuddet skrives Overvej brugen af aktindsigt og klager Vær proaktiv i opstartsfasen 8 5

9 UDBUDSRÅDET UDBUDSRÅDET Boks 1.1: Hovedkonklusioner Kapitel 1 Indledning Uanset omfanget af transaktionsomkostninger i de undersøgte udbudsprocesser overstiger gevinsterne ved langt størsteparten af udbuddene dog de transaktionsomkostninger, der er forbundet hermed. For offentlige ordregivere kan der Frygten for aktindsigt og klagesager får generelt transaktionsomkostninger bundet til med at stige hos ordregiver, fordi det medfører, at der benyttes unødigt store ressourcer har alle tilbudsgivere på at transaktionso at udbyde kontrakter dobbelttjekke og kvalitetssikre udbudsmaterialet. transaktionsomkostninger er nød unødvendige og et resultat af en u Ordregiver stiller i en del af de undersøgte cases krav om dokumentation, Disse unødvendige som er transaktionsom overflødig eller unødvendig i forhold til opgavens karakter. Dette medfører og belaster unødvendige transaktionsomkostninger for både ordre- og tilbudsgivere. en allerede presset offe For de private tilbudsgivere betyd Begrænsede ressourcer hos ordregivere i en del af de undersøgte udbudsprocesser gang højere omkostninger for den medfører mangelfuld markedsafdækning, upræcist udbudsmateriale og højere uklare priser tilde-ovelingskriterier. Dette øger transaktionsomkostningerne for både ordre- høje og tilbudsgive- transaktionsomkostninger ogs for de offentlig re. opgaver. Dette kan medføre mang at de potentielt bedste leverandører Nedenfor fremgår de identificerede fokuspunkter, som Udbudsrådet For vurderer offentlige kan ordregivere kan bidrage til at sænke transaktionsomkostningerne ved udbud. Fokuspunkterne overstige den forholder sig udelukkende til de muligheder der gælder inden for de kostninger gældende kan ud-derfor være, at den forventede gevinst v budsregler og det eksisterende klagenævnsystem. Fokuspunkterne gave, er primært eller at rettet mod ordregivere, eftersom hovedudfordringen i forhold til at nedbringe trans- gevinsterne ved den u aktionsomkostningerne ligger i forbindelse med markedsafdækning I og denne udarbejdelse af udbudsmaterialet. Dog ligger der også et stort ansvar hos tilbudsgiverne ordre- og tilbudsgivere i bør overve vejledning 1 fra Udbudsråd forhold til at reducere transaktionsomkostningerne. For hver af de kostningerne. tre faser for Vejledningen og fok hhv. ordre- og tilbudsgiver er der desuden i kapitel 3 og 4 sammenfatninger på følgende med side, er struktureret i f uddybende fokuspunkter om nedbringelse af de omkostninger, der gøres, optræder fra i offentliggørelse den til kon pågældende fase. sidste del af vejledningen vedrører 1 Vejledningen bygger på en omfattende unde både ordregiver og den vindende tilbudsgive gelsen er gennemført for Udbudsrådet af BD som samarbejdspartner. 4 9

10 ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD VEJLEDNING EN BEDRE UDBUDSPROCES MED FÆRRE OMKOSTNINGER Det er ordregivers Boks 1.2: udbudsproces, Fokuspunkter som skaber til hovedparten at sænke af transaktionsomkostningerne også for tilbudsgiverne. Derfor vedrører hovedparten af fokuspunkter- transaktionsomkostningerne ne ordregivers udbudsproces og har specielt fokus på de aktiviteter, der ligger før offentliggørelsen af udbudsmaterialet. Det skyldes, at potentialet for at nedbringe de samlede transaktionsomkostninger bejdes med at: er størst ved at optimere denne del af udbudsprocessen. 1. Med henblik på at reducere transaktionsomkostninger kan det anbefales, at der ar- 2. Ordregiver tydeliggør kravene til den ydelse, der efterspørges, gennem grundig markedsafdækning og dialog med potentielle tilbudsgivere før udbuddet. Selvom dialog og markedsafdækning er en ekstra omkostning, giver det ofte bedre tilbud i form af bedre priser og afstemte kvalitetskrav. Boks 1.1: Fokuspunkter der bør overvejes for at reducere transaktionsomkostningerne 3. Tilbudsgiver altid prioriterer dialogen med ordregiver i forbindelse med markedsafdækningen. Dette reducerer transaktionsomkostningerne for både ordre- og tilbudsgivere i de senere faser af udbudsprocessen. Før udbuddet offentliggøres Skab overblik 4. over Ordregiver den udbudte benytter ydelse udbudsparadigmer og elektroniske udbudsværktøjer, da det bidrager udbud til og en brug øget af standardisering, rammeaftaler minimerer risikoen for fejl og forenkler både ud- Overvej fælles Lav en markedsafdækning buds- og tilbudsprocessen. Overvej valg 5. af Ordregiver udbudsform nøje og overvejer, kontraktform om kravene til tilbudsgiverne og den dokumentation tilbudsgivere skal vedlægge står mål med opgavens omfang, da for mange kvalifika- Lav en klar anskaffelsesstrategi Nedsæt en arbejdsgruppe tionskrav og med krav de om relevante dokumentation kompetencer ofte kan skabe unødvendige transaktionsomkostninger. andre ordregivere Tag kontakt til Undgå unødvendige 6. Tilbudsgiver krav overvejer hensigtsmæssigheden i begæringer om aktindsigt og indgivelse af klager. ved udarbejdelsen Tilbudsgivere af bør udbudsmaterialet altid søge dialogen med ordregiverne først. Brug udbudsparadigme Fastlæg klare 7. kriterier Ordregiver for tildeling udarbejder klart udbudsmateriale med utvetydige tildelingskriterier og Lav en sidste gennemgang tildelinger og af har udbudsmaterialet faste arbejdsgange omkring dialog med afviste tilbudsgivere. 8. Ordregiver foretager en grundig vurdering af, hvilken udbudsform der er hensigtsmæssig til kontraktindgåelse at anvende i forbindelse med det konkrete udbud. Fra offentliggørelse 9. Tilbudsgiver sikrer, at de afgivne tilbud er konditionsmæssige ved at kontrollere Brug elektroniske udbud tilbuddets indhold i forhold til betingelserne i udbudsmateriale, inden det fremsendes til ordregiver. Brug muligheden for dialog om udbudsmaterialet Hav faste retningslinjer for dialogen med de ikke-valgte tilbudsgivere 10. Ordregiver systematisk overvejer om koordinerede udbud i indkøbsfællesskaber eller lignende er hensigtsmæssige i den konkrete case, da det kan bidrage til at sænke Efter kontraktindgåelse transaktionsomkostningerne. Koordinerede udbud vil ofte medføre både administrative til besparelser forventningsafstemning og bedre priser pga. den store volumen i udbuddene. Brug opstartsmøder Følg løbende 11. op Ordregiver på kontrakten sammensætter en arbejdsgruppe med medarbejderne, der har erfaring med og kendskab til udbudsprocesser. Særligt for 12. tilbudsgivere Ordregiver søger sparring og inspiration hos andre offentlige institutioner, der har gennemført lignende udbud i forbindelse med forberedelse af udbud. Sammensæt de rigtige kompetencer Lav standardmaterialer og hav altid dokumentation klar Statens Indkøb har med succes arbejdet systematisk med en række af ovenstående Brug udbudsmaterialet som tjekliste, når tilbuddet skrives fokuspunkter i forbindelse med udbud og rammeaftaler. Overvej brugen af aktindsigt og klager Vær proaktiv i opstartsfasen 10 5

11 UDBUDSRÅDET UDBUDSRÅDET Boks 1.3: Statens Indkøbs udbud og rammeaftaler Kapitel 1 Statens Indkøb udbyder forpligtende rammeaftaler for statslige myndigheder, hvoraf flere aftaler kan benyttes af kommuner, regioner og selvejende institutioner. Gennem standardisering af varer og ydelser, koordinering af indkøb og forpligtelse til at benytte aftalerne opnås stordriftsfordele, effektivisering af det statslige indkøb og gennemsigtighed Indledning i Statens Indkøbs rammeaftaler. For offentlige ordregivere kan der Ved at koordinere og forpligte det fællesstatslige indkøb reduceres de samlede bundet transaktionsomkostninger for offentlige ordregivere og private virksomheder. har Statens alle Indkøb tilbudsgivere transaktionso med at udbyde kontrakter bestræber sig endvidere på at tilrette udbuddene på en måde, så transaktionsomkostningerne ved at gennemføre udbud og ved at byde på Statens Indkøbs udbud unødvendige begrænses. og et resultat af en u transaktionsomkostninger er nød Disse unødvendige transaktionsom Forud for nye udbud foretager Statens Indkøb grundige markedsanalyser og med belaster henblik en på allerede presset offe at sikre, at potentielle leverandører kan honorere de krav, der stilles i et udbud. Gennem inddragelse af eksterne eksperter opnås kendskab til de potentielle leverandørers For de private omkostningsstruktur, som udbudsmaterialet tager hensyn til. Potentielle tilbudsgivere gang højere ind- omkostninger for den tilbudsgivere betyd drages i en tidlig fase af udbudsprocesserne gennem dialog om tekniske højere specifikationer, priser over for de offentlig hvilket sker under hensynstagen til ligebehandlingsprincippet. Denne dialog høje giver transaktionsomkostninger input ogs til at sikre, at udbudsmaterialet tager afsæt i teknologi, som ikke er leverandørspecifik, opgaver. Dette kan medføre mang og at materialet tager hensyn til den teknologiske udvikling inden for udbudsområdet. at de potentielt bedste leverandører På baggrund af denne information udarbejdes korte og præcise kravspecifikationer i samråd med eksterne eksperter for hvert udbud. Udbudsmaterialet udformes For de efter offentlige faste ordregivere kan udbudsparadigmer for at sikre genkendelighed for leverandørerne og minimere overstige risikoen den forventede gevinst v for fejl. kostninger kan derfor være, at den gave, eller at gevinsterne ved den u Statens Indkøb benytter elektroniske udbudsværktøjer, der mindsker antallet af ikke konditionsmæssige tilbud og dermed også transaktionsomkostninger for I tilbudsgiverne, denne vejledning 1 fra Udbudsråd samtidig med at konkurrencen øges. ordre- og tilbudsgivere bør overve kostningerne. Vejledningen og fok Endelig indebærer forpligtelsen til at benytte aftalerne, at leverandørerne på er følgende sikret omsætning på aftalerne, så gevinsten for den vindende tilbudsgiver står mål gøres, med transakti- fra offentliggørelse til kon side, er struktureret i f onsomkostningerne ved at afgive tilbud på opgaven. sidste del af vejledningen vedrører 1.2 AFGRÆNSNING Genstandsfeltet for analysen er transaktionsomkostninger ved udbud. Udgangspunktet er en bred forståelse af transaktionsomkostninger for såvel tilbudsgivere som ordregivere, der både fokuserer på transaktionsomkostninger før udbuddet offentliggøres, fra offentliggørelse af udbud til kontraktindgåelse samt efter kontraktindgåelsen. Analysen forholder sig ikke særskilt til brugernes 1 transaktionsomkostninger forbundet med at anvende rammeaftaler. Problemstillingen er belyst Vejledningen bygger på en omfattende unde både ordregiver og den vindende tilbudsgive gelsen er gennemført for Udbudsrådet af BD som samarbejdspartner. 4 11

12 ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD VEJLEDNING EN BEDRE UDBUDSPROCES MED FÆRRE OMKOSTNINGER i forbindelse med Udbudsrådets analyse af Bedste praksis for brug af rammeaftaler, som udbudsproces, blev offentliggjort som skaber i juni hovedparten Analysen af forholder transaktionsomkost- sig heller ikke til de Det er ordregivers ningerne transaktionsomkostninger også for tilbudsgiverne. Derfor der vil vedrører være ved hovedparten at varetage af de fokuspunkterne ordregivers i organisationen. udbudsproces Dermed og har specielt fokuseres fokus der ikke på de på aktiviteter, nettoeffekten der ligger i at udbyde før i stedet udbudte opgaver internt offentliggørelsen for at varetage af udbudsmaterialet. opgaven inhouse. Det skyldes, at potentialet for at nedbringe de samlede transaktionsomkostninger er størst ved at optimere denne del af udbudsprocessen. Definitionen af transaktionsomkostninger betyder, at en række omkostninger både før, under og efter udbuddet er inkluderet i analysen. Eksempelvis bruges der i mange tilfælde ressourcer på markedsovervågning (både for tilbudsgiver og for Boks 1.1: ordregiver), Fokuspunkter og for ordregivers der bør vedkommende overvejes for bruges at reducere ressourcer på at skabe overblik transaktionsomkostningerne over det vareområde, der udbydes, inden udbudsmaterialet udarbejdes. Disse Før udbuddet ressourcer offentliggøres vil indgå som transaktionsomkostninger. Efter kontraktindgåelse vil der ligeledes indgå en række omkostninger, idet disse relaterer sig til den indgåede Skab overblik aftale over og en den opfølgning udbudte ydelse på, hvorvidt aftalen forløber. Disse omkostninger vil i en Overvej række fælles udbud tilfælde og brug benævnes af rammeaftaler som tilhørende en implementeringsfase og vil således Lav en markedsafdækning ikke opfattes som drifts- eller produktionsomkostninger, men som transaktionsomkostninger. valg af udbudsform og kontraktform Overvej Lav en klar anskaffelsesstrategi Nedsæt en arbejdsgruppe med de relevante kompetencer Tag kontakt til andre ordregivere Undgå unødvendige krav Brug udbudsparadigme ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet Fastlæg klare kriterier for tildeling Lav en sidste gennemgang af udbudsmaterialet Fra offentliggørelse til kontraktindgåelse Brug elektroniske udbud Brug muligheden for dialog om udbudsmaterialet Hav faste retningslinjer for dialogen med de ikke-valgte tilbudsgivere Efter kontraktindgåelse Brug opstartsmøder til forventningsafstemning Følg løbende op på kontrakten Særligt for tilbudsgivere Sammensæt de rigtige kompetencer Lav standardmaterialer og hav altid dokumentation klar Brug udbudsmaterialet som tjekliste, når tilbuddet skrives Overvej brugen af aktindsigt og klager Vær proaktiv i opstartsfasen 12 5

13 UDBUDSRÅDET UDBUDSRÅDET Kapitel 2 Kapitel 1 Metode og dataindsamling Indledning For offentlige ordregivere kan der bundet med at udbyde kontrakter I indeværende afsnit gives en beskrivelse af de metodiske overvejelser har alle og dataindsamlingsmetoder, der ligger til grund for analysen. transaktionsomkostninger er nød tilbudsgivere transaktionso unødvendige og et resultat af en u Til analysens formål, der er at beskrive årsagen til og omfanget af Disse transaktionsomkostninger ved udbud, er casestudier valgt som metode. Casestudier og belaster egner en sig allerede presset offe unødvendige transaktionsom godt til at gå i dybden med så komplicerede processer, som udbud ofte er. Erfaringsmæssigt ved vi, at der er stor variation i kommunernes tilgang For de til private udbud, tilbudsgivere betyd hvorfor en kvantitativ undersøgelse af transaktionsomkostninger kun gang meget højere vanskeligt ville kunne gennemføres tilfredsstillende. Endvidere gør den højere manglende priser over for de offentlig omkostninger for den registreringspraksis hos både ordre- og tilbudsgivere, hvad angår høje tidsforbrug transaktionsomkostninger og ogs økonomi relateret til udbudsprocesserne, at der er store udfordringer opgaver. forbundet Dette kan medføre mang med at kvantificere transaktionsomkostninger. at de potentielt bedste leverandører I udgangspunktet er der behov for at arbejde ud fra samme definition For af de transaktionsomkostninger for ordre- og tilbudsgivere. Med en fast interviewguide overstige for den hen- forventede gevinst v offentlige ordregivere kan holdsvis ordre- og tilbudsgivere sikres det, at der bliver spurgt rigtigt kostninger ind til kan de derfor være, at den forskellige transaktionsomkostningselementer, samtidig med at der gave, for de eller forskellige faser i processen kan ses på tværs af udbudsform og udbudsopgaver. Dette at gevinsterne ved den u øger den analytiske generalisérbarhed. I denne vejledning 1 fra Udbudsråd ordre- og tilbudsgivere bør overve Udgangspunktet for de to benyttede interviewguides bygger på en kostningerne. opstilling af en Vejledningen og fok række hypoteser omkring transaktionsomkostninger i udbudsprocesserne. på følgende Så dels side, er struktureret i f bruges casene til eksemplificering af disse hypoteser, og del bruges gøres, casene fra til offentliggørelse at til kon opdage nye tendenser og resultater omkring transaktionsomkostninger sidste ved del udbud. af vejledningen vedrører De 21 cases Analysen af transaktionsomkostninger er sket med udgangspunkt i 21 konkrete cases, der er udvalgt inden for de to mest brugte udbudsformer offentligt og begrænset udbud. De 21 cases har samtidig en variation i kompleksitet i udbudsopgaverne fra simple til mere komplekse udbudsopgaver. Enkelte udbud viser sig at falde naturligt inden for kategorien 1 simpelt eller komplekst udbud, herunder eksempelvis udbud af kopipapir eller udbud af tøjog linnedvask som simple udbud, og eksempelvis udbud af lønadministration eller Vejledningen bygger på en omfattende unde både ordregiver og den vindende tilbudsgive gelsen er gennemført for Udbudsrådet af BD som samarbejdspartner. 4 13

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Bilag analyse af EFFEktEr af konkurrence Om kommunal rengøring 2012

Bilag analyse af EFFEktEr af konkurrence Om kommunal rengøring 2012 Bilag analyse AF Effekter af KONKURRENCE om KOMMUNAL RENGØRING 2012 BILAGSRAPPORT TIL ANALYSE AF EFFEKTERNE AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING AF RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING BILAG 1 METODE S. 2 BILAG

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere