Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af BDO Kommunernes Revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af BDO Kommunernes Revision"

Transkript

1 Analyse Grænser af transaktionsomkostninger ved for dialog udbud December Juni

2 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: On-line ISBN Layout: Word Eksperten Grafisk produktion: GP-TRYK A/S Billedmateriale: istock Photo Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af BDO Kommunernes Revision

3 ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud December 2011 Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud December 2011

4 ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD Indhold Kapitel 1 Indledning...4 Kapitel 11.1 Indledning Resumé og hovedkonklusioner Resumé 1.2 og hovedkonklusioner Afgrænsning Afgrænsning Kapitel 2 Metode og dataindsamling Kapitel Kapitel 3 2 Transaktionsomkostninger Metode og dataindsamling for ordregivere Fase 1 Før udbuddet offentliggøres...19 Kapitel 3 Fase Transaktionsomkostninger 2 Fra offentliggørelse for til kontraktindgåelse ordregivere Fase 1 Fase Før udbuddet 3 Efter offentliggøres kontraktindgåelse Fase 2 Fra offentliggørelse til kontraktindgåelse 37 Kapitel 4 Transaktionsomkostninger for tilbudsgivere...52 Fase 3 Fase Efter 1 kontraktindgåelse Før udbuddet offentliggøres Fase 2 Fra offentliggørelse til kontraktindgåelse...58 Kapitel 4 Fase Transaktionsomkostninger 3 Efter kontraktindgåelse for tilbudsgivere Fase 1 Før udbuddet offentliggøres 55 Kapitel 5 Potentialet for at sænke transaktionsomkostningerne Fase 2 Fra offentliggørelse til kontraktindgåelse 59 ved udbud...74 Fase 3 Efter kontraktindgåelse 70 Kapitel 6 Appendiks...76 Kapitel 5 Potentialet 6.1 Kort for beskrivelse at sænke transaktionsomkostningerne af cases...76 ved udbud 75 Kapitel 6 Appendiks Kort beskrivelse af cases 77

5 UDBUDSRÅDET UDBUDSRÅDET Kapitel 1 Indledning Udbudsrådet har i en tidligere analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor (2010) påvist, at transaktionsomkostninger er en væsentlig For offentlige barrie-ordregiverre for både de offentlige ordregivere og de private tilbudsgivere. Transaktionsom- bundet med at udbyde kontrakter kan der kostninger udgør således en barriere for udbredelsen af det offentlig-private har alle tilbudsgivere samarbejde. Denne analyse, som undersøger 21 kommunale udbudsprocesser transaktionsomkostninger viser, at er nød transaktionso gevinsterne ved langt størsteparten af udbuddene overstiger de transaktionsomkostninger, der er forbundet med udbuddet. Disse unødvendige transaktionsom unødvendige og et resultat af en u og belaster en allerede presset offe For de private tilbudsgivere betyder høje transaktionsomkostninger i første omgang højere omkostninger for den samlede opgaveløsning, hvilket For vil de resultere private i tilbudsgivere betyd højere priser over for de offentlige ordregivere. For de private tilbudsgivere gang højere kan omkostninger for den høje transaktionsomkostninger også medføre, at man undlader at byde højere på priser udbudte over for de offentlig opgaver. Dette kan medføre mangelfuld konkurrence om de udbudte høje opgaver, transaktionsomkostninger og ogs at de bedste leverandører ikke afgiver tilbud på de udbudte opgaver. opgaver. Dette kan medføre mang at de potentielt bedste leverandører For de offentlige ordregivere kan transaktionsomkostninger i yderste konsekvens overstige den forventede gevinst ved et udbud. Effekten af høje transaktionsomkostninger kan derfor være, at den offentlige ordregiver undlader at overstige udbyde en den op- forventede gevinst v For de offentlige ordregivere kan gave, eller at gevinsterne ved den udbudte opgave reduceres kraftigt. kostninger kan derfor være, at den gave, eller at gevinsterne ved den u Nogle transaktionsomkostninger er nødvendige. Andre transaktionsomkostninger er unødvendige og et resultat af en udbudsproces, som ikke er optimalt I denne tilrettelagt. vejledning 1 fra Udbudsråd Disse unødvendige transaktionsomkostninger gør ressourceanvendelsen ordreineffektiv og tilbudsgivere bør overve og belaster en allerede presset offentlig økonomi. kostningerne. Vejledningen og fok på følgende side, er struktureret i f Både offentlige ordregivere og private tilbudsgivere har således en gøres, interesse fra offentliggørelse i, at til kon transaktionsomkostninger i forbindelse med udbudsprocesser holdes sidste på del et af minimum. Udbudsrådet har derfor besluttet at foretage en analyse af transaktionsom- vejledningen vedrører kostninger ved udbud med fokus på både de offentlige ordregivere og de private tilbudsgivere. Analysen belyser, hvilke forhold der særligt skaber transaktionsomkostninger, og hvordan transaktionsomkostningerne kan reduceres. Analysen kortlægger årsagerne til og omfanget af transaktionsomkostninger. Fokus i analysen er særligt på de omkostningsdrivende elementer i en udbudsproces, der skaber høje transaktionsomkostninger for ordre- og tilbudsgivere. Udover analysen er der udarbejdet en vejledning, som identificerer en række 1 fokuspunkter, Kapitel 1 Indledning Vejledningen bygger på en omfattende unde både ordregiver og den vindende tilbudsgive gelsen er gennemført for Udbudsrådet af BD som samarbejdspartner. 4 5

6 ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD VEJLEDNING EN BEDRE UDBUDSPROCES MED FÆRRE OMKOSTNINGER som de offentlige ordregivere og de private tilbudsgivere kan være opmærksom på Det er ordregivers i arbejdet udbudsproces, med at reducere som transaktionsomkostningerne. skaber hovedparten af transaktionsomkostningerne også for tilbudsgiverne. Derfor vedrører hovedparten af fokuspunkterne ordregivers Analysen udbudsproces af transaktionsomkostninger og har specielt fokus er på gennemført de aktiviteter, af BDO der ligger Kommunernes før Revision for af udbudsmaterialet. Udbudsrådet. Analysen Det skyldes, er interviewbaseret at potentialet og for hviler at nedbringe på en analyse af 21 offentliggørelsen de samlede kommunale transaktionsomkostninger udbudsprocesser, er hvor størst både ved den at optimere offentlige denne ordregiver del af og udbudsprocessenbudsgiver (vinderen af udbuddet) er blevet interviewet. I udvælgelsen af cases er en privat til- der tilstræbt variation i forhold til parametrene kommunestørrelse og beliggenhed. Dette er gjort for at sikre repræsentativitet i caseudvælgelsen. De transaktionsomkostninger, Fokuspunkter der identificeres der bør i analysen, overvejes dermed for ikke at reducere de samlede samfundsmæs- Boks 1.1: sige transaktionsomkostningerne transaktionsomkostninger, men en analyse af de transaktionsomkostninger Før udbuddet den offentliggøres offentlige ordregiver og den private tilbudsgiver, som vandt udbuddet, har haft. Denne prioritering er foretaget for at holde fokus på den offentlige ordregiver, da over det den er de udbudte valg den ydelse offentlige ordregiver tager som betinger langt hovedpar- Skab overblik Overvej ten fælles af udbud transaktionsomkostningerne og brug af rammeaftaler hos den offentlige ordregivers og den private Lav en markedsafdækning tilbudsgivers transaktionsomkostninger. Analysen fokuserer på udbudsformerne Overvej offentligt valg af udbudsform og begrænset og kontraktform udbud og undersøger udbud af simple og komplekse vare- Lav en klar og tjenesteydelser. anskaffelsesstrategi Nedsæt en arbejdsgruppe med de relevante kompetencer Tag kontakt til andre ordregivere Undgå unødvendige Strukturen krav på analysen Brug udbudsparadigme Udbudsprocessen ved udarbejdelsen kan opdeles i af tre udbudsmaterialet trin; før udbuddet offentliggøres, fra offentliggørelsen Fastlæg klare kriterier af udbud for tildeling til kontraktindgåelse samt efter kontraktindgåelsen. Opdelingen Lav en sidste vil være gennemgang styrende af for udbudsmaterialet struktureringen af analysen, og kapitlerne vil i store træk være bygget op omkring de tre faser, som er sammenfattet i nedenstående figur. Fra offentliggørelse til kontraktindgåelse Brug elektroniske udbud Brug muligheden for dialog om udbudsmaterialet Hav faste retningslinjer for dialogen med de ikke-valgte tilbudsgivere Efter kontraktindgåelse Brug opstartsmøder til forventningsafstemning Følg løbende op på kontrakten Særligt for tilbudsgivere Sammensæt de rigtige kompetencer Lav standardmaterialer og hav altid dokumentation klar Brug udbudsmaterialet som tjekliste, når tilbuddet skrives Overvej brugen af aktindsigt og klager Vær proaktiv i opstartsfasen 6 5

7 UDBUDSRÅDET UDBUDSRÅDET Fase 1: Før udbuddet offentliggøres Afdækning af markedet Valg af udbudsform Planlægning af udbudsprocessen og sammensætningen af arbejdsgruppe Udarbejdelse af kravspecifikation og evt. tilbudsliste Udarbejdelse af udbudsmateriale og fastlæggelse af tildelingskriterier Fase 2: Fra offentliggørelse til kontraktindgåelse Brugen af elektroniske udbudsværktøjer Spørgsmål fra tilbudsgiver dialog Eventuel fremvisning/ afprøvning af vareprøver Tilbudsvurdering Behandling af ikkevalgte tilbudsgivere Behandling af evt. aktindsigt og/eller klage Fase 3: Efter kontraktindgåelse Opstartsmøder og forventningsafstemning Leverandørskifteomkostninger Kapitel 1 Indledning For offentlige ordregivere kan der bundet med at udbyde kontrakter har alle tilbudsgivere transaktionso transaktionsomkostninger er nød unødvendige og et resultat af en u Disse unødvendige transaktionsom og belaster en allerede presset offe Implementeringsomkostninger For de private tilbudsgivere betyd gang højere omkostninger for den højere priser over for de offentlig høje transaktionsomkostninger ogs opgaver. Dette kan medføre mang at de potentielt bedste leverandører Evaluering og løbende monitorering af proces og leverance For de offentlige ordregivere kan overstige den forventede gevinst v kostninger kan derfor være, at den gave, eller at gevinsterne ved den u I analysen vil der blive fremhævet eksempler fra de undersøgte cases, I denne der vejledning understøtter de forskellige omkostningsdrivende elementer i udbuds- og ordre- tilbudsproces- og tilbudsgivere bør overve 1 fra Udbudsråd sen. I mange tilfælde er casene fremhævet, fordi de enten er udtryk kostningerne. for bestpractice eller udtryk for et tilfælde, hvor omkostningerne af forskellige på følgende årsager har side, er struktureret i f Vejledningen og fok været væsentlig større end forventet. Fra kommunernes side har der gøres, generelt fra været offentliggørelse til kon fokus på, at klager ofte er medvirkende til at øge transaktionsomkostningerne. sidste del af Der vejledningen vedrører er derfor udvalgt tre cases, hvor der har været indgivet klager fra tilbudsgivers side, for at undersøge forholdene omkring dette nærmere. 1 Vejledningen bygger på en omfattende unde både ordregiver og den vindende tilbudsgive gelsen er gennemført for Udbudsrådet af BD som samarbejdspartner. 4 7

8 ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD VEJLEDNING EN BEDRE UDBUDSPROCES MED FÆRRE OMKOSTNINGER 1.1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Det er ordregivers udbudsproces, som skaber hovedparten af transaktionsomkostningerne Analysen også for tilbudsgiverne. viser, at uanset Derfor omfanget vedrører af transaktionsomkostninger hovedparten af fokuspunkterne ordregivers cases, udbudsproces overstiger gevinsterne og har specielt ved langt fokus størsteparten på de aktiviteter, af udbuddene der ligger dog før de transak- i de undersøgte offentliggørelsen tionsomkostninger, af udbudsmaterialet. der forbundet Det skyldes, hermed. at potentialet for at nedbringe de samlede transaktionsomkostninger er størst ved at optimere denne del af udbudsprocessen. Derudover viser analysen, at ordregiverne i udpræget grad frygter aktindsigter og klagesager - og blot frygten for aktindsigter og klager får transaktionsomkostningerne til at stige markant hos ordregivere, eftersom ordregiver bruger markante Boks 1.1: ressourcer Fokuspunkter på at sikre og der gardere bør overvejes sig ved eksempelvis for at reducere at dobbelttjekke udbudsmaterialet transaktionsomkostningerne hos eksterne advokater. Klagesager medfører også transaktionsomkostninger for tilbudsgivere, da klager både kan forsinke og fordyre udbudsprocesser eller Før udbuddet i enkelte offentliggøres tilfælde kan få udbuddet til at gå om. Klagesager medfører dermed derfor Skab overblik både et over tidsmæssig den udbudte og ydelse et økonomisk tab for tilbudsgiveren. Overvej fælles udbud og brug af rammeaftaler Lav en markedsafdækning Analysen af udbudsprocesserne viser derudover, at ordregiver i flere tilfælde beder valg om af udbudsform dokumentation, og kontraktform som er overflødig eller unødvendig, og at der ikke altid er Overvej Lav en klar sammenhæng anskaffelsesstrategi mellem antallet af krav i udbudsmaterialet og opgavens karakter eller en arbejdsgruppe omfang. Dette med bevirker de relevante både kompetencer unødvendige transaktionsomkostninger for både Nedsæt Tag kontakt ordregiverne, til andre ordregivere men i særlig grad for tilbudsgiverne. Undgå unødvendige krav Brug udbudsparadigme Analysen viser, ved at udarbejdelsen ordregiver i af en udbudsmaterialet række kan have unødvendige transaktionsomkostninger klare kriterier for tildeling forbundet med et udbud som følge af begrænsede eller forkerte Fastlæg Lav en sidste ressourcer gennemgang i arbejdsgruppen af udbudsmaterialet på ordregiversiden. Dette bevirker bl.a., at markedsafdækning inden udbuddet bliver utilstrækkelig, hvilket fx kommer til udtryk gennem for mange til kontraktindgåelse kvalitetskrav til den udbudte ydelse og eller uklare tildelingskrite- Fra offentliggørelse rier. Uklare tildelingskriterier øger risikoen for klager, hvilket som beskrevet Brug elektroniske udbud ovenfor medfører transaktionsomkostninger for både ordre- og tilbudsgivere. Brug muligheden for dialog om udbudsmaterialet Hav faste retningslinjer for dialogen med de ikke-valgte tilbudsgivere Efter kontraktindgåelse Brug opstartsmøder til forventningsafstemning Følg løbende op på kontrakten Særligt for tilbudsgivere Sammensæt de rigtige kompetencer Lav standardmaterialer og hav altid dokumentation klar Brug udbudsmaterialet som tjekliste, når tilbuddet skrives Overvej brugen af aktindsigt og klager Vær proaktiv i opstartsfasen 8 5

9 UDBUDSRÅDET UDBUDSRÅDET Boks 1.1: Hovedkonklusioner Kapitel 1 Indledning Uanset omfanget af transaktionsomkostninger i de undersøgte udbudsprocesser overstiger gevinsterne ved langt størsteparten af udbuddene dog de transaktionsomkostninger, der er forbundet hermed. For offentlige ordregivere kan der Frygten for aktindsigt og klagesager får generelt transaktionsomkostninger bundet til med at stige hos ordregiver, fordi det medfører, at der benyttes unødigt store ressourcer har alle tilbudsgivere på at transaktionso at udbyde kontrakter dobbelttjekke og kvalitetssikre udbudsmaterialet. transaktionsomkostninger er nød unødvendige og et resultat af en u Ordregiver stiller i en del af de undersøgte cases krav om dokumentation, Disse unødvendige som er transaktionsom overflødig eller unødvendig i forhold til opgavens karakter. Dette medfører og belaster unødvendige transaktionsomkostninger for både ordre- og tilbudsgivere. en allerede presset offe For de private tilbudsgivere betyd Begrænsede ressourcer hos ordregivere i en del af de undersøgte udbudsprocesser gang højere omkostninger for den medfører mangelfuld markedsafdækning, upræcist udbudsmateriale og højere uklare priser tilde-ovelingskriterier. Dette øger transaktionsomkostningerne for både ordre- høje og tilbudsgive- transaktionsomkostninger ogs for de offentlig re. opgaver. Dette kan medføre mang at de potentielt bedste leverandører Nedenfor fremgår de identificerede fokuspunkter, som Udbudsrådet For vurderer offentlige kan ordregivere kan bidrage til at sænke transaktionsomkostningerne ved udbud. Fokuspunkterne overstige den forholder sig udelukkende til de muligheder der gælder inden for de kostninger gældende kan ud-derfor være, at den forventede gevinst v budsregler og det eksisterende klagenævnsystem. Fokuspunkterne gave, er primært eller at rettet mod ordregivere, eftersom hovedudfordringen i forhold til at nedbringe trans- gevinsterne ved den u aktionsomkostningerne ligger i forbindelse med markedsafdækning I og denne udarbejdelse af udbudsmaterialet. Dog ligger der også et stort ansvar hos tilbudsgiverne ordre- og tilbudsgivere i bør overve vejledning 1 fra Udbudsråd forhold til at reducere transaktionsomkostningerne. For hver af de kostningerne. tre faser for Vejledningen og fok hhv. ordre- og tilbudsgiver er der desuden i kapitel 3 og 4 sammenfatninger på følgende med side, er struktureret i f uddybende fokuspunkter om nedbringelse af de omkostninger, der gøres, optræder fra i offentliggørelse den til kon pågældende fase. sidste del af vejledningen vedrører 1 Vejledningen bygger på en omfattende unde både ordregiver og den vindende tilbudsgive gelsen er gennemført for Udbudsrådet af BD som samarbejdspartner. 4 9

10 ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD VEJLEDNING EN BEDRE UDBUDSPROCES MED FÆRRE OMKOSTNINGER Det er ordregivers Boks 1.2: udbudsproces, Fokuspunkter som skaber til hovedparten at sænke af transaktionsomkostningerne også for tilbudsgiverne. Derfor vedrører hovedparten af fokuspunkter- transaktionsomkostningerne ne ordregivers udbudsproces og har specielt fokus på de aktiviteter, der ligger før offentliggørelsen af udbudsmaterialet. Det skyldes, at potentialet for at nedbringe de samlede transaktionsomkostninger bejdes med at: er størst ved at optimere denne del af udbudsprocessen. 1. Med henblik på at reducere transaktionsomkostninger kan det anbefales, at der ar- 2. Ordregiver tydeliggør kravene til den ydelse, der efterspørges, gennem grundig markedsafdækning og dialog med potentielle tilbudsgivere før udbuddet. Selvom dialog og markedsafdækning er en ekstra omkostning, giver det ofte bedre tilbud i form af bedre priser og afstemte kvalitetskrav. Boks 1.1: Fokuspunkter der bør overvejes for at reducere transaktionsomkostningerne 3. Tilbudsgiver altid prioriterer dialogen med ordregiver i forbindelse med markedsafdækningen. Dette reducerer transaktionsomkostningerne for både ordre- og tilbudsgivere i de senere faser af udbudsprocessen. Før udbuddet offentliggøres Skab overblik 4. over Ordregiver den udbudte benytter ydelse udbudsparadigmer og elektroniske udbudsværktøjer, da det bidrager udbud til og en brug øget af standardisering, rammeaftaler minimerer risikoen for fejl og forenkler både ud- Overvej fælles Lav en markedsafdækning buds- og tilbudsprocessen. Overvej valg 5. af Ordregiver udbudsform nøje og overvejer, kontraktform om kravene til tilbudsgiverne og den dokumentation tilbudsgivere skal vedlægge står mål med opgavens omfang, da for mange kvalifika- Lav en klar anskaffelsesstrategi Nedsæt en arbejdsgruppe tionskrav og med krav de om relevante dokumentation kompetencer ofte kan skabe unødvendige transaktionsomkostninger. andre ordregivere Tag kontakt til Undgå unødvendige 6. Tilbudsgiver krav overvejer hensigtsmæssigheden i begæringer om aktindsigt og indgivelse af klager. ved udarbejdelsen Tilbudsgivere af bør udbudsmaterialet altid søge dialogen med ordregiverne først. Brug udbudsparadigme Fastlæg klare 7. kriterier Ordregiver for tildeling udarbejder klart udbudsmateriale med utvetydige tildelingskriterier og Lav en sidste gennemgang tildelinger og af har udbudsmaterialet faste arbejdsgange omkring dialog med afviste tilbudsgivere. 8. Ordregiver foretager en grundig vurdering af, hvilken udbudsform der er hensigtsmæssig til kontraktindgåelse at anvende i forbindelse med det konkrete udbud. Fra offentliggørelse 9. Tilbudsgiver sikrer, at de afgivne tilbud er konditionsmæssige ved at kontrollere Brug elektroniske udbud tilbuddets indhold i forhold til betingelserne i udbudsmateriale, inden det fremsendes til ordregiver. Brug muligheden for dialog om udbudsmaterialet Hav faste retningslinjer for dialogen med de ikke-valgte tilbudsgivere 10. Ordregiver systematisk overvejer om koordinerede udbud i indkøbsfællesskaber eller lignende er hensigtsmæssige i den konkrete case, da det kan bidrage til at sænke Efter kontraktindgåelse transaktionsomkostningerne. Koordinerede udbud vil ofte medføre både administrative til besparelser forventningsafstemning og bedre priser pga. den store volumen i udbuddene. Brug opstartsmøder Følg løbende 11. op Ordregiver på kontrakten sammensætter en arbejdsgruppe med medarbejderne, der har erfaring med og kendskab til udbudsprocesser. Særligt for 12. tilbudsgivere Ordregiver søger sparring og inspiration hos andre offentlige institutioner, der har gennemført lignende udbud i forbindelse med forberedelse af udbud. Sammensæt de rigtige kompetencer Lav standardmaterialer og hav altid dokumentation klar Statens Indkøb har med succes arbejdet systematisk med en række af ovenstående Brug udbudsmaterialet som tjekliste, når tilbuddet skrives fokuspunkter i forbindelse med udbud og rammeaftaler. Overvej brugen af aktindsigt og klager Vær proaktiv i opstartsfasen 10 5

11 UDBUDSRÅDET UDBUDSRÅDET Boks 1.3: Statens Indkøbs udbud og rammeaftaler Kapitel 1 Statens Indkøb udbyder forpligtende rammeaftaler for statslige myndigheder, hvoraf flere aftaler kan benyttes af kommuner, regioner og selvejende institutioner. Gennem standardisering af varer og ydelser, koordinering af indkøb og forpligtelse til at benytte aftalerne opnås stordriftsfordele, effektivisering af det statslige indkøb og gennemsigtighed Indledning i Statens Indkøbs rammeaftaler. For offentlige ordregivere kan der Ved at koordinere og forpligte det fællesstatslige indkøb reduceres de samlede bundet transaktionsomkostninger for offentlige ordregivere og private virksomheder. har Statens alle Indkøb tilbudsgivere transaktionso med at udbyde kontrakter bestræber sig endvidere på at tilrette udbuddene på en måde, så transaktionsomkostningerne ved at gennemføre udbud og ved at byde på Statens Indkøbs udbud unødvendige begrænses. og et resultat af en u transaktionsomkostninger er nød Disse unødvendige transaktionsom Forud for nye udbud foretager Statens Indkøb grundige markedsanalyser og med belaster henblik en på allerede presset offe at sikre, at potentielle leverandører kan honorere de krav, der stilles i et udbud. Gennem inddragelse af eksterne eksperter opnås kendskab til de potentielle leverandørers For de private omkostningsstruktur, som udbudsmaterialet tager hensyn til. Potentielle tilbudsgivere gang højere ind- omkostninger for den tilbudsgivere betyd drages i en tidlig fase af udbudsprocesserne gennem dialog om tekniske højere specifikationer, priser over for de offentlig hvilket sker under hensynstagen til ligebehandlingsprincippet. Denne dialog høje giver transaktionsomkostninger input ogs til at sikre, at udbudsmaterialet tager afsæt i teknologi, som ikke er leverandørspecifik, opgaver. Dette kan medføre mang og at materialet tager hensyn til den teknologiske udvikling inden for udbudsområdet. at de potentielt bedste leverandører På baggrund af denne information udarbejdes korte og præcise kravspecifikationer i samråd med eksterne eksperter for hvert udbud. Udbudsmaterialet udformes For de efter offentlige faste ordregivere kan udbudsparadigmer for at sikre genkendelighed for leverandørerne og minimere overstige risikoen den forventede gevinst v for fejl. kostninger kan derfor være, at den gave, eller at gevinsterne ved den u Statens Indkøb benytter elektroniske udbudsværktøjer, der mindsker antallet af ikke konditionsmæssige tilbud og dermed også transaktionsomkostninger for I tilbudsgiverne, denne vejledning 1 fra Udbudsråd samtidig med at konkurrencen øges. ordre- og tilbudsgivere bør overve kostningerne. Vejledningen og fok Endelig indebærer forpligtelsen til at benytte aftalerne, at leverandørerne på er følgende sikret omsætning på aftalerne, så gevinsten for den vindende tilbudsgiver står mål gøres, med transakti- fra offentliggørelse til kon side, er struktureret i f onsomkostningerne ved at afgive tilbud på opgaven. sidste del af vejledningen vedrører 1.2 AFGRÆNSNING Genstandsfeltet for analysen er transaktionsomkostninger ved udbud. Udgangspunktet er en bred forståelse af transaktionsomkostninger for såvel tilbudsgivere som ordregivere, der både fokuserer på transaktionsomkostninger før udbuddet offentliggøres, fra offentliggørelse af udbud til kontraktindgåelse samt efter kontraktindgåelsen. Analysen forholder sig ikke særskilt til brugernes 1 transaktionsomkostninger forbundet med at anvende rammeaftaler. Problemstillingen er belyst Vejledningen bygger på en omfattende unde både ordregiver og den vindende tilbudsgive gelsen er gennemført for Udbudsrådet af BD som samarbejdspartner. 4 11

12 ANALYSE AF TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER VED UDBUD VEJLEDNING EN BEDRE UDBUDSPROCES MED FÆRRE OMKOSTNINGER i forbindelse med Udbudsrådets analyse af Bedste praksis for brug af rammeaftaler, som udbudsproces, blev offentliggjort som skaber i juni hovedparten Analysen af forholder transaktionsomkost- sig heller ikke til de Det er ordregivers ningerne transaktionsomkostninger også for tilbudsgiverne. Derfor der vil vedrører være ved hovedparten at varetage af de fokuspunkterne ordregivers i organisationen. udbudsproces Dermed og har specielt fokuseres fokus der ikke på de på aktiviteter, nettoeffekten der ligger i at udbyde før i stedet udbudte opgaver internt offentliggørelsen for at varetage af udbudsmaterialet. opgaven inhouse. Det skyldes, at potentialet for at nedbringe de samlede transaktionsomkostninger er størst ved at optimere denne del af udbudsprocessen. Definitionen af transaktionsomkostninger betyder, at en række omkostninger både før, under og efter udbuddet er inkluderet i analysen. Eksempelvis bruges der i mange tilfælde ressourcer på markedsovervågning (både for tilbudsgiver og for Boks 1.1: ordregiver), Fokuspunkter og for ordregivers der bør vedkommende overvejes for bruges at reducere ressourcer på at skabe overblik transaktionsomkostningerne over det vareområde, der udbydes, inden udbudsmaterialet udarbejdes. Disse Før udbuddet ressourcer offentliggøres vil indgå som transaktionsomkostninger. Efter kontraktindgåelse vil der ligeledes indgå en række omkostninger, idet disse relaterer sig til den indgåede Skab overblik aftale over og en den opfølgning udbudte ydelse på, hvorvidt aftalen forløber. Disse omkostninger vil i en Overvej række fælles udbud tilfælde og brug benævnes af rammeaftaler som tilhørende en implementeringsfase og vil således Lav en markedsafdækning ikke opfattes som drifts- eller produktionsomkostninger, men som transaktionsomkostninger. valg af udbudsform og kontraktform Overvej Lav en klar anskaffelsesstrategi Nedsæt en arbejdsgruppe med de relevante kompetencer Tag kontakt til andre ordregivere Undgå unødvendige krav Brug udbudsparadigme ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet Fastlæg klare kriterier for tildeling Lav en sidste gennemgang af udbudsmaterialet Fra offentliggørelse til kontraktindgåelse Brug elektroniske udbud Brug muligheden for dialog om udbudsmaterialet Hav faste retningslinjer for dialogen med de ikke-valgte tilbudsgivere Efter kontraktindgåelse Brug opstartsmøder til forventningsafstemning Følg løbende op på kontrakten Særligt for tilbudsgivere Sammensæt de rigtige kompetencer Lav standardmaterialer og hav altid dokumentation klar Brug udbudsmaterialet som tjekliste, når tilbuddet skrives Overvej brugen af aktindsigt og klager Vær proaktiv i opstartsfasen 12 5

13 UDBUDSRÅDET UDBUDSRÅDET Kapitel 2 Kapitel 1 Metode og dataindsamling Indledning For offentlige ordregivere kan der bundet med at udbyde kontrakter I indeværende afsnit gives en beskrivelse af de metodiske overvejelser har alle og dataindsamlingsmetoder, der ligger til grund for analysen. transaktionsomkostninger er nød tilbudsgivere transaktionso unødvendige og et resultat af en u Til analysens formål, der er at beskrive årsagen til og omfanget af Disse transaktionsomkostninger ved udbud, er casestudier valgt som metode. Casestudier og belaster egner en sig allerede presset offe unødvendige transaktionsom godt til at gå i dybden med så komplicerede processer, som udbud ofte er. Erfaringsmæssigt ved vi, at der er stor variation i kommunernes tilgang For de til private udbud, tilbudsgivere betyd hvorfor en kvantitativ undersøgelse af transaktionsomkostninger kun gang meget højere vanskeligt ville kunne gennemføres tilfredsstillende. Endvidere gør den højere manglende priser over for de offentlig omkostninger for den registreringspraksis hos både ordre- og tilbudsgivere, hvad angår høje tidsforbrug transaktionsomkostninger og ogs økonomi relateret til udbudsprocesserne, at der er store udfordringer opgaver. forbundet Dette kan medføre mang med at kvantificere transaktionsomkostninger. at de potentielt bedste leverandører I udgangspunktet er der behov for at arbejde ud fra samme definition For af de transaktionsomkostninger for ordre- og tilbudsgivere. Med en fast interviewguide overstige for den hen- forventede gevinst v offentlige ordregivere kan holdsvis ordre- og tilbudsgivere sikres det, at der bliver spurgt rigtigt kostninger ind til kan de derfor være, at den forskellige transaktionsomkostningselementer, samtidig med at der gave, for de eller forskellige faser i processen kan ses på tværs af udbudsform og udbudsopgaver. Dette at gevinsterne ved den u øger den analytiske generalisérbarhed. I denne vejledning 1 fra Udbudsråd ordre- og tilbudsgivere bør overve Udgangspunktet for de to benyttede interviewguides bygger på en kostningerne. opstilling af en Vejledningen og fok række hypoteser omkring transaktionsomkostninger i udbudsprocesserne. på følgende Så dels side, er struktureret i f bruges casene til eksemplificering af disse hypoteser, og del bruges gøres, casene fra til offentliggørelse at til kon opdage nye tendenser og resultater omkring transaktionsomkostninger sidste ved del udbud. af vejledningen vedrører De 21 cases Analysen af transaktionsomkostninger er sket med udgangspunkt i 21 konkrete cases, der er udvalgt inden for de to mest brugte udbudsformer offentligt og begrænset udbud. De 21 cases har samtidig en variation i kompleksitet i udbudsopgaverne fra simple til mere komplekse udbudsopgaver. Enkelte udbud viser sig at falde naturligt inden for kategorien 1 simpelt eller komplekst udbud, herunder eksempelvis udbud af kopipapir eller udbud af tøjog linnedvask som simple udbud, og eksempelvis udbud af lønadministration eller Vejledningen bygger på en omfattende unde både ordregiver og den vindende tilbudsgive gelsen er gennemført for Udbudsrådet af BD som samarbejdspartner. 4 13

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Analyse. Analyse af annullationer af EU-udbud

Analyse. Analyse af annullationer af EU-udbud Analyse Analyse af annullationer af EU-udbud 2014 Analyse af annullationer af EU-udbud Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5000 E-mail:

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring

Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring Indhold Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring... 1 1. Indledning... 1 2. Tal og fakta / baseline... 3 Nøgletal og økonomi... 3 Rengøringsstandard... 3 Organisering...

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud UdbudsNet en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud HVAD ER UDBUDSNET? UdbudsNet er en let og overskuelig internetbaseret løsning til håndtering af en digital udbudsproces. Brugergrænsefladen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere