UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen"

Transkript

1 P HAS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen P René Arnfeldt Møller (advokat Christian Riewe) mod Pro:Con A/S under konkurs ved kurator, advokat Michael Ziegler (advokat Peter Krarup) afsagt sålydende D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. juli 2003, har sagsøgeren, René Arnfeldt Møller, nedlagt følgende endelige påstande: 1. Sagsøgte, Pro:Con A/S under konkurs ved kurator, advokat Michael Ziegler, tilpligtes at anerkende, at hverken konkursboet eller Pro:Con A/S (tidligere Pro:Con Vest ApS) har eller har haft rettigheder til edb-programmet Pro:MIS, subsidiært at anerkende, at sagsøgte på konkurstidspunktet den 30. januar 2002 ikke var indehaver af rettighederne hertil. 2. Sagsøgte tilpligtes principalt at anerkende kr., subsidiært et af skifteretten skønsmæssigt fastsat mindre beløb, som massekrav i boet, jf. konkurslovens 93, med procesrente fra den 21. oktober 2003, mod overdra-

2 - 2 - gelse af rettighederne til edb-programmet Pro:MIS og cd-rom en indeholdende kildekoden til programmet. Sagsøgte har påstået frifindelse, men har taget bekræftende til genmæle over for den subsidiære påstand 1. Sagsøgerens påstand 2 fremkommer som modværdien af USD beregnet ved en kurs på 6,6699. Sagen drejer sig primært om, hvorvidt konkursboet har handlet ansvarspådragende ved ikke i tide at have udleveret en cd-rom indeholdende edb-programmet Pro:MIS og kildekoden til sagsøgeren. Pro:MIS er et administrativt edb-program, der er udviklet til styring af alle væsentlige forretningsprocesser og administrative rutiner i mellemstore og store produktionsog industrivirksomheder. Der er tale om et standardsoftwaresystem, der er udviklet inden for Enterprise Ressource Planning (ERP) markedet. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: I sagen indgår flere selskaber, der i forløbet har ændret navne. Det oprindelige Pro:Con A/S, der ikke er identisk med det senere konkursbo, har - i forbindelse med salg af en væsentlig del af aktierne i selskabet - skiftet navn til IFS Application A/S. Dette selskab omtales i det følgende som det gamle Pro:Con A/S. Sagsøgeren var indtil overdragelsen af aktierne direktør i dette selskab, og dette var indtil da et 100 % ejet datterselskab af Pro:Con Holding A/S. Sidstnævnte selskab er senere navneændret til Ramas International A/S, men i det følgende benyttes udelukkende det oprindelige navn. Moderselskabet er direkte og indirekte 100 % ejet af sagsøgeren, der også er direktør i selskabet. Det gamle Pro:Con A/S udviklede software, bl.a. til rejsebranchen, og har lavet et særligt program inden for ERP-markedet, der fik navnet Pro:MIS. Den 19. marts 1997 indgik Pro:Con Holding A/S en aftale (Agreement) med IFS Danmark A/S, der indgår i den svenske IFS-koncern, om overdragelse af aktiemajo-

3 - 3 - riteten i det gamle Pro:Con A/S. IFS-koncernen er en af de store internationale ERPleverandører. Det hedder i denne aftale bl.a.: Buyer wishes to purchase from Seller the majority of the issued shares of Subsidiary in order to strengthen its market position by merging the products Pro:MIS and IFS-Applications and market the products as a joint product, backed by the organisation and full financial strength of Buyer. 13. Seller s Right to Use or Sell Pro:MIS. Notwithstanding any of the provisions herein, Seller claims the right to: Either: - on or before November 1, 1997 execute one sale of Pro:MIS including all intellectual rights connected thereto including the title to said software to one distributor appointed by Seller in his sole discretion. Distribution of Pro:MIS hereunder may not be excercised by Seller or anybody deriving title to such software from Seller in the Scandinavian countries within four years from Closing date. Or: - alternately to receive for a period of two and a half years commencing on Closing date a fee of 50 % of all proceeds originating from sales of Pro:MIS software including any proceeds from maintenance and license agreements, consummated by the US distributor of Pro:MIS Med henblik på belysning af den økonomiske værdi af den alternative rettighed i pkt. 13 er der dokumenteret regnskabsbilag, hvoraf bl.a. fremgår, at IFS-koncernen har haft en licens- og vedligeholdelsesomsætning i perioden juli 1997 til december 1999 på det amerikanske marked på ca. 72 mio. svenske kroner. I et bilag A til aftalen hedder det bl.a.: It has been agreed between Seller and Buyer that Seller has an obligation to obtain the right to execute one sale of Pro:MIS including all intellectual rights connected thereto including the sourcecode, dokumentation etc. For this right and obligation Buyer invoices to Seller as per April 2 nd, 1997 Sek The amount is due for payment on July 1 st, A reference is made to 13 in Agreement of March 19th, Den 2. april 1997 udstedte IFS Danmark A/S en faktura til Pro:Con Holding A/S, hvori modtageren blev anmodet om at betale 3 mio. svenske kroner. Det hedder i fakturateksten bl.a.:

4 - 4-1 stk. Pro:MIS licens incl. alle rettigheder, sourcekode, dokumentation etc. I et brev af 8. juli 1997 fra Pro:Con Holding A/S til Sydbank A/S blev banken instrueret om at overføre beløbet fra en konto tilhørende Pro:Con Holding A/S til IFS Danmark A/S. Der er mellem parterne ikke strid om, at betaling har fundet sted. Med henblik på at regulere parternes samarbejde blev der udfærdiget en aktionæroverenskomst mellem IFS Danmark A/S og Pro:Con Holding A/S. Det fremgår heraf, at Pro:Con Holding A/S med virkning fra den 2. april 1997 overdrog 75 % af aktierne i det gamle Pro:Con A/S, der samtidig skiftede navn til IFS Application A/S. Dette Pro:Con A/S var 100 % ejer af Pro:Con Vest ApS. Samme dag blev Pro:Con Vest ApS omdannet til et aktieselskab og navneændret til Pro:Con A/S. Dette selskab omtales i det følgende som det nye Pro:Con A/S, og dette selskab er identisk med sagsøgte i denne sag. Aktionæroverenskomsten indeholdt bl.a. en optionsret for køber med hensyn til erhvervelsen af de resterende 25 % aktier i det gamle Pro:Con A/S. Denne optionsret er udnyttet, og samtidig er 51 % af aktierne i det nye Pro:Con A/S overdraget til Pro:Con Holding A/S. Det nye Pro:Con A/S fik adresse på Stationsvej 24 i Glostrup, hvor tillige Pro:Con Holding A/S havde adresse. I en aftale underskrevet den 15. august 1997 mellem Pro:Con Holding A/S (i aftalen forkortet PCH) og sagsøgeren (forkortet RAM), der er underskrevet af sagsøgeren på begge parters vegne, hedder det bl.a.: PCH overdrager til RAM alle sine rettigheder til Pro:MIS, herunder bl.a. sourcekoder, objektkoder og dokumentation. Overdragelsen har virkning pr. 15. august Som vederlag for overdragelsen betaler RAM til PCH en royality baseret på fremtidige indtægter fra salg af Pro:MIS. Royalty beregnes som 80 % af alle former for indtægter fra salg af Pro:MIS, herunder indtægter fra licenssalg og anden salg af rettigheder til Pro:MIS.... PCH er forpligtet til, for egen regning, at opbevare original CD en med Pro:MIS indtil RAM måtte ønske Pro:MIS udleveret. Frem til år 2000 blev der udarbejdet et børsprospekt for det nye Pro:Con A/S. Selskabet blev dog aldrig børsnoteret.

5 - 5 - Den 30. januar 2002 blev det nye Pro:Con A/S taget under konkursbehandling, og advokat Michael Ziegler blev udpeget som kurator. Sagsøgeren var da direktør i selskabet, og bestyrelsen bestod udover sagsøgeren - bl.a. af advokat Kield-Gustav Erichsen og økonomidirektør Ulf Steenholt. Den 8. februar 2002 blev sagsøgeren bedt om at forlade selskabet. På selskabets adresse, Stationsparken 24 i Glostrup, hvor Pro:Con Holding A/S fortsat havde kontor, lå der en nøgle til bankboks nr. 38 i Sydbank i Glostrup. Ifølge en bankbokslejekontrakt, der var underskrevet den 8. april 1997 af Sydbank, Glostrup afdeling, og af sagsøgeren, tilhørte denne bankboks Pro:Con Holding A/S. Sagsøgeren medtog ikke nøglen til bankboksen, da han forlod virksomheden. Den 12. februar 2002 solgte konkursboet med overtagelse samme dag den hidtil drevne virksomhed til Procon Solution A/S. Køberen overtog tillige lejemålet på adressen Stationsparken 24 i Glostrup. Det hedder i denne aftale bl.a.: Køber overtager Sælgers goodwill og samtlige immaterielle rettigheder, Køber overtager alle Sælger tilhørende rettigheder til den af Sælger udviklede eller anvendte software herunder ikke udtømmende omfattende Købesummen er foreløbig aftalt til kr Købesummen berigtiges således: Overtagne hæftelser med pant i software og rettigheder og kundekontrakter kr Overtagelse af pantsatte fordringer kr Der er mellem parterne enighed om, at programmet Pro:MIS ikke er specifikt omtalt i denne aftale. Den 14. februar 2002 sendte sagsøgeren en til kurator, hvori han oplyste, at han var blevet smidt ud af kontoret, og at han havde nogle få private ting som (han) ikke fik mulighed for at tage med. Den 20. februar 2002 deltog sagsøgeren i et møde med advokat Kield-Gustav Erichsen, der var bestyrelsesformand i Pro:Con Holding A/S, og kurator, advokat Michael Ziegler. I et brev af 24. februar 2002 fra kurator til sagsøgeren hedder det bl.a.:

6 - 6 - Tak for mødet 20. ds. Jeg forstod, at du er enig i at du ikke er indehaver af softwarerettigheder til de konkursramte selskabers produkter eller af andre softwarerettigheder, som kan relateres til rejsebranchen. For at undgå unødige forbuds- og andre retssager, vedlægger jeg blanket, som jeg venligst beder dig underskrive og straks returnere til mig pr. fax. I blanketten, som sagsøgeren ikke har underskrevet, hedder det bl.a.: Underskrevne, direktør René Møller erklærer herved at jeg ikke er ejer af rettigheder til produkter, herunder programmer udviklet eller udbudt af Pro:Con-selskaberne. I foråret 2002 havde sagsøgeren nogle drøftelser med David R. Olund, der repræsenterede Commerce Financial Group, LLP, der var et selskab hjemmehørende i Las Vegas og registreret i staten Nevada, USA. I forbindelse hermed underskrev sagsøgeren en hemmeligholdelsesaftale. Kurator anmodede i foråret 2002 Lene Lichtwerch, der var ansat i Procon Solution A/S, om at foranledige, at bankbokse, der tilhørte konkursboet, blev tømt. Lone Widahl Petersen, der ligeledes var ansat i Procon Solution A/S, tømte herefter den 6. maj 2002 bankboks nr. 38 og afleverede indholdet og nøgle til kurator. I et brev af 6. maj 2002 fra Lone Widahl Petersen til kurator hedder det bl.a.: Hermed fremsendes boksnøgle (38) til Sydbank Glostrup. Lejeaftale om bankboks er sket under Pro:Con A/S. Boks er tømt for dokumenter og kan derfor opsiges. Den 24. maj 2002 sendte sagsøgeren en til Lene Lichtwerch, hvori han bl.a. skrev: Jeg har ved tidligere lejligheder nævnt for MZI at der er nogle personlige ting jeg mangler at få udleveret fra Pro:Con A/S og han har henvist til dig. Det drejer sig bl.a. om boksnøglen til Sydbank, Lene Lichtwerch besvarede henvendelsen ved en den 27. maj 2002, hvori hun bl.a. anførte: Du må kontakte MZI vedrørende Sydbank Vi har afleveret indholdet + boksnøglen til ham.

7 - 7 - Samme dag spurgte sagsøgeren i en Lene Lichtwerch om, hvem der havde tømt min bankboks. Lene Lichtwerch besvarede i en den 28. maj 2002 spørgsmålet således: Da nøglen til Sydbank var i Pro:Con A/S har LWI og jeg tømt det og afleveret alt til MZI, da det jo ikke vedr. ProCon Solution. Sagsøgeren spurgte herefter i en samme dag om følgende: Er det MZI eller Solution som har initieret at boksen blev tømt? Spørgsmålet blev besvaret af Lene Lichtwerch i en samme dag, hvori det hedder: Da jeg også arbejder for Boet, har jeg fået OK fra MZI. I en skrivelse af 4. juni 2002 anmodede sagsøgerens daværende advokat om kurators bemærkninger til, at denne angiveligt skulle være i besiddelse af nogle dokumenter mv., som havde befundet sig i en bankboks, der var lejet af Pro:Con Holding A/S. Den 25. juni 2002 sendte kurator diverse dokumenter, som var fundet i bankboks nr. 38 til sagsøgerens advokat, og i et brev af 16. august 2002 fra denne til kurator hedder det bl.a.: Min klient meddeler mig, at det fremsendte stammer fra bankboksen, men at han ved en gennemgang af det fremsendte kan konstatere, at der mangler to originale Cd-rom indeholdende Pro:mis produktet bestående af softkoder, en færdig demoversion, teknisk dokumentation, brugerdokumentation, salgsmateriale, stationsværktøj m.v. Ved brev af 19. august 2002 sendte kurator en bankboksnøgle til sagsøgerens advokat og tilkendegav samtidig, at han havde fremlagt Deres brev for ledelsen i Procon Solution A/S, og at kurator ville vende tilbage med en redegørelse. Kurator sendte i et brev af 4. september 2002 en redegørelse til sagsøgerens advokat, hvori det bl.a. hedder: Den medarbejder i ProCon Solution A/S, der i sin tid tømte bankboksen, har oplyst, at bankboksen ikke indeholdt andet materiale end det, der al-

8 - 8 - lerede er fremsendt til Dem med mit brev af 25. juni Hertil kommer en CD rom indeholdende en kopi af Pro:Mis version 4.2. CD rommen er efter det for mig oplyste uden økonomisk værdi. Jeg kan således hverken være Dem behjælpelig med at lokalisere... to originale CD rommer, angiveligt indeholdende Pro:MIS produktet bestående af softkoder, en færdig demoversion, teknisk dokumentation, brugerdokumentation, salgsmateriale, stationsværktøj m.v. Sagsøgerens advokat besvarede henvendelsen i et brev af 25. september 2002, hvori det bl.a. hedder: Idet jeg henviser til Deres brev... hvori De nævner at der i bankboksen foruden det fremsendte materiale ifølge Deres oplysninger også var en CD-rom indeholdende en kopi af Pro:mis version 4.2 skal jeg anmode om at den pågældende CD-rom fremsendes til mit kontor straks, således at den kan udleveres til min klient. Min klient er ikke enig i at den pågældende CD-rom er uden værdi. Ved et brev af 9. oktober 2002 fra kurator til sagsøgerens advokat oplyste kurator, at ophavsrettighederne til nævnte program har tilhørt boet og nu er overdraget til Procon Solution A/S. Sagsøgerens advokat er herefter udtrådt af sagen. Den 8. februar 2003 sendte sagsøgeren en telefaxskrivelse til kurator, hvori denne efterlyste endnu en nøgle til bankboksen. Det hedder samtidig bl.a.: Jeg mangler fortsat at modtage de manglende CD er fra min bankboks, hvoraf De har bekræftet at være i besiddelse af minimum den ene indeholdende bl.a. Pro:MIS programmet. Jeg vil derfor høfligt anmode Dem om snarest at fremsende denne til mig. I Deres brev af den 9. oktober 2002 understreger De, at ophavsrettighederne til nævnte Pro:MIS program har tilhørt boet. Ifølge det materiale De har udleveret til mig, forholder det sig således ikke og jeg bistår gerne med en afklaring, såfremt De oplyser hvad De har lagt til grund for, at Pro:MIS programmet skulle tilhøre boet. Kurator oplyste i et brev af 25. februar 2003, at denne kun havde været i besiddelse af én nøgle til bankboksen, og at den var fremsendt til sagsøgerens tidligere advokat. Samtidig anmodede kurator om at modtage yderligere oplysninger og dokumentation

9 - 9 - for, at ophavsrettighederne til Pro:MIS tilhørte sagsøgeren. Sagsøgeren besvarede denne henvendelse i en telefaxskrivelse af 3. marts 2003, hvori det bl.a. hedder: En sammenkædning af tilbagelevering af effekter, som uberettiget er fjernet fra min bankboks, og dokumentation af ophavsretten til Pro:MIS programmet er irrelevant. Jeg skal naturligvis ikke dokumentere at de effekter, som er fjernet fra min bankboks, tilhører mig. Det er lidt at vende problemstillingen på hoved. Jeg vil derfor endnu engang høfligt anmode dem om at De tilbageleverer de manglende effekter, herunder den nævnte CD. Ved en telefaxskrivelse af 3. april 2003 rykkede sagsøgeren for en udlevering. Af et brev underskrevet den 22. april 2003 af sagsøgeren til Commerce Financial Group, LLP og stilet til David Olund fremgår bl.a.: Re.: ASSET PURCHASE AGREEMENT As agreed on the conference call the 16th April, 2003 I hereby return the ASSETS PURCHASE AGREEMENT between COMMERCE FI- NANCIAL GROUP, LLP and RENÉ A. MOLLER duty signed. I den omtalte aftale om køb af aktiver, der er underskrevet af sagsøgeren og David Olund, og som bl.a. indeholder det købstilbud, der danner grundlag for sagsøgerens påstand 2, hedder det bl.a.: ASSET PURCHASE AGREEMENT This ASSET PURCHASE AGREEMENT is entered into effective as of April 16, 2003 (the Effective Date ) between COMMERCIAL FINANCIAL GROUP, LLP, a Nevada corporation ( CFG ), and René A. Moller, a Danish Citizen ( RAM ). RECITALS A. RAM is the sole owner of the Enterprise Resources Planning (ERP) solution called PRO:MIS. B. Pursuant to the terms and conditions of this Agreement, RAM wishes to sell to CFG, and CFG desires to purchase from RAM certain assets related to the ERP solution ( PRO:MIS ). AGREEMENT The parties to this Agreement, intending to be legally bound, agree as follows:

10 SALE OF ASSETS 1.1. PURCHASE AND SALE. Subject to the terms and conditions contained herein, CFG agrees to buy and RAM agrees to sell those certain intangible assets, contracts, rights, and properties, including without limitation the PRO:MIS and related Intellectual Property Rights 2. PAYMENT 2.1. PURCHASE PRICE. The aggregate purchase price for the Assets shall be three million eight hundred and twelve thousand five hundred ($3,812,500) dollars and shall be paid subject to the successful completion of the closing... Furthermore RAM is entitled to receive a bonus of 4% from any resale or sublicense of the Assets in a period of 4 years from closing. 3. CLOSING CLOSING. On the Closing Date, April 30, 2003, (a) RAM shall deliver the following to CFG: a duly executed assignment of the Intellectual Property Rights (as defined in Section 4.3.1) included in the Assets in a form reasonably acceptable to CFG and (b) CFG shall pay to RAM after verification of the assets, the amount in cash TRANSFER OF ASSETS. On the Closing Date, RAM shall deliver to CFG at CFG premises, or at such other place as the parties to this Agreement may mutually agree, the Assets (including without limitation, all source code thereto and programmers notes, test scripts, build scripts, sales and marketing material and any and all other documentation and information necessary and useful to understanding and using the source code for the Assets, which shall be transferred on cdrom) TITLE TO ASSETS; INTELLECTUAL PROPERTY: GOOD TITLE: RAM has good and marketable title in and to all of the Assets including any patents, know-how, data or other proprietary or intellectual property rights included in the Assets (collectively, Intellectual Property Rights ) and such are not subject to any mortgage, pledge, lien... I en telefaxskrivelse af 23. april 2003 fra sagsøgeren til kurator hedder det bl.a.: Jeg har tidligere solgt rettighederne til Pro:MIS programmet og Deres retsstridige adfærd har bragt mig i en helt umulig situation, hvor jeg er

11 ude af stand til at opfylde mine kontraktlige forpligtelser over for 3. mand med betydelige tab til følge. Jeg må derfor endnu engang bede Dem om straks at udlevere de manglende 2 CD er. Den 28. april 2003 rykkede sagsøgeren i en telefax for en tilbagemelding. Det hedder i en skrivelse af samme dag fra sagsøgte bl.a.: Jeg kan oplyse, at hele bankboksens indhold efter det for mig oplyste straks efter afhentning blev overdraget til mit kontor.... Efter modtagelsen blev alt materiale fra bankboksen fremsendt til Deres advokat... bortset fra... en CD rom indeholdende en kopi af Pro:MIS version Jeg har rettet henvendelse til en tidligere centralt placeret medarbejder i Pro:Con A/S under konkurs for at få bekræftet Deres oplysning om, at rettighederne til Pro:MIS tilhører Dem eller et af Dem ejet selskab. Den pågældende var dog ligesom andre tidligere medarbejdere ikke i stand til at være behjælpelig i sagen. Det faktum, at nævnte CD rom indeholdende en kopi af Pro:MIS lå i bankboksen anser jeg naturligvis ikke for at være dokumentation for, at rettighederne til det pågældende program tilhører Dem eller et af Dem ejet selskab. Såfremt De kommer i besiddelse af dokumentation for Deres adkomst, herunder f.eks. udtalelser fra tidligere bestyrelsesmedlemmer, hører jeg naturligvis gerne fra Dem, idet jeg herefter vil revurdere sagen og de fremkomne beviser. Alternativt bedes De oplyse, hvilke personer fra det konkursramte selskab, som kan bekræfte det af Dem anførte, idet jeg i givet fald kan indhente udtalelser fra de pågældende, alternativt gennem en afhøring i skifterettens regi. Ved telefaxskrivelse af 29. april 2003 rykkede sagsøgeren for udlevering af den cdrom, der indeholdt Pro:MIS-programmet. Samtidig anmodede han kurator om at bekræfte, at denne indestod for, at sagsøgerens rettigheder ikke har eller vil blive krænket. Den 30. april 2003 sendt sagsøgeren endvidere et telefaxbrev til Commerce Financial Group, LLP, hvori det bl.a. hedder: Delivery and Transfer of Assets/Asset Purchase dated as of April 16, 2003 With reference to Asset Purchase Agreement dated as of April 16, 2003 the Assets (Source code, documentation etc.) will be delivered and transferred on CD-ROM to COMMERCE FINANCIAL GROUP, Nevada. The CD-ROM expected to be delivered by courier within the next few days...

12 David R. Olund besvarede henvendelse i en telefax samme dag. Det hedder heri bl.a.: Re.: Assets Purchase Agreement as of April 16, 2003 I can not accept your closing documentation and actions regarding the Delivery and Transfer of Assets. It is totally unacceptable for me if you do not intend to deliver the CD with the Assets as per the closing date, April 30, We have for a long period worked hard on getting this deal settled and several times in the past I have seen you postpone the signing date of the Assets Purchase Agreement for reasons unknown to me. Your lack of fulfilment of your contractual obligations, by not delivering the Assets as per today, are jeopardising the deal and if you do not deliver the CD by no later than the end of Sunday May 4 th 2003, 12 PM and can give me a signed confirmation including a copy of the courier note showing that the CD has been sent to me prior to that time, the Assets Purchase Agreement dated as of April, 16, 2003 will be, without further notice, null and void as of May 4 th Den 1. maj 2003 sendte sagsøgeren endnu en telefaxskrivelse til Commerce Financial Group, LLP, hvori det bl.a. hedder: I apologise that I on the closing day April 30, 2003 were not able to deliver and transfer the CD with the Pro:MIS application (the Assets). The reasons for this situation is that a Danish Law firm illegally has taken the original CD covering the Pro:MIS application in custody. Ved telefaxskrivelse af 2. maj 2003 rykkede sagsøgeren på ny kurator. I en telefaxskrivelse af 4. maj 2003 fra sagsøgeren til Commerce Financial Group, LLP, hedder det bl.a.: Referring to your termination notice dated April 30, 2003 and our conference call yesterday, I am sorry to inform you that I as per today still have not received the CD with the Pro:MIS application from the Danish law firm. Therefore I am not able to deliver according to the Assets Purchase Agreement dated as of April 16, I really regret this situation. However, I confirm that I am the sole beneficial owner of all intellectual property rights regarding the Pro:MIS application, and as such I have the full power to enter into and execute the Asset Purchase Agreement between COMMERCE FINANCIAL GROUP, LLP and myself dated as of April 16, I kindly ask you to postpone the execution of your termination of the Asset Purchase Agreement with two weeks.

13 I en telefaxskrivelse af 5. maj 2003 fra Commerce Financial Group, LLP til sagsøgeren hedder det herefter bl.a.: Referring to your communication and my initial response I will make some clarifications. Due to the fact that you did not meet the second deadline stated in our letter of April 30, 2003 the Asset Purchase Agreement as of April 16, 2003 is terminated. We know from our due diligence that you are the legal owner of the asset (the Pro:MIS application) and therefore it really concerns us that you seem to have no control over and access to the asset. We will reconsider our position regarding to the termination and the legal action if you within 2 weeks meaning no later that 05/18/03 can deliver to us: The CD with the Asset as stated in the Asset Purchase Agreement. A signed confirmation letter from the law office explaining; a) why they have taken the Asset into custody; b) that no violation of the copyright and intellectual property right to the Asset has been made; c) that no known violation of the copyright and intellectual property right to the Asset has been made; d) that no illegal copy of the Asset (CD) has been taken; e) that nobody outside the law office has had access to the Asset and; f) that no manipulation with the Asset (CD) has been made. Køberen er ikke efterfølgende genindtrådt i aftalen. Med brev af 7. maj 2003 sendte kurator en cd-rom til sagsøgeren. Det hedder i brevet bl.a.: Jeg kan samtidig oplyse, at boet ikke på noget tidspunkt har tiltaget sig ejendomsretten til Deres ejendom, aktiver og rettigheder, idet boet alene har overdraget de rettigheder til Procon Solution A/S, der tilhørte boet på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse. Boet har ikke på noget tidspunkt været i besiddelse af dokumentation for, om rettighederne til Pro:MIS tilhører Dem eller boet.... Udleveringen af den pågældende CD rom kan ikke anses for at være en anerkendelse af Deres ejendomsret til de immaterielle rettigheder til programmet, idet jeg på det foreliggende grundlag dog ikke forventer at forfølge spørgsmålet yderligere.

14 Sagsøgerens nye advokat sendte et brev den 14. maj 2003 til kurator, hvori det bl.a. hedder: Jeg... skal gøre Dem bekendt med, at erstatningskrav vil blive gjort gældende mod Dem for det tab, min klient eventuelt måtte lide som følge af, at han ikke kan overdrage de rettigheder han ejer til trediemand. Der er indgået en aftale med tredjemand for et betydeligt beløb. Det er en forudsætning, at nævnte CD ere skaffes til veje omgående samt at der afgives erklæring fra Deres side om, at indholdet på nævnte CD ere ikke har været i andres besiddelse eller er kopieret/brugt og min klients rettigheder ikke derved er blevet yderligere krænket. Kurator besvarede denne henvendelse i et brev af 28. maj 2003, hvori det bl.a. hedder: Deres klient har... endnu ikke godtgjort eller blot sandsynliggjort at være ejer af rettighederne til Pro:MIS. Det afvises derfor, at Deres klient har lidt et tab som følge af, at han ikke kan overdrage de rettigheder han ejer til tredjemand. Endelig kan jeg oplyse, at hele boksens indhold er udleveret til Deres klient, og jeg kan således desværre ikke være Deres klient behjælpelig med fremskaffelse af de af Dem omtalte yderligere to CD rom er. Af et brev af 12. juni 2003 fra sagsøgerens advokat til kurator fremgår bl.a.: Hvis ikke jeg modtager en ubetinget erklæring om, at boet ikke fortsat bestrider min klients ret til programmet, må jeg bede Dem tage skridt til indkaldelse til en skiftesamling.... Alternativt vil jeg udtage stævning mod boet til afgørelse af dette spørgsmål. Dels udelukker Deres meddelelse, at min klient kan overdrage retten til programmet til 3. mand, idet dette fordrer en erklæring fra Dem om, at ProCon Solutions A/S eller andre ikke har eller haft mulighed for at disponere over CD en og dermed kopiere indholdet eller en del heraf. Det skal oplyses, at det formentlig nu må konstateres, at den aftale som er indgået er nødlidende, idet De ikke har set Dem i stand til at afgive den fornødne erklæring. Ved brev af 24. juni 2003 rykkede sagsøgerens advokat for svar på, om der ville blive indkaldt til en skiftesamling. I et brev af 28. juni 2003 fra kurator hedder det bl.a.:

15 Jeg indkalder selvfølgelig gerne til møde i Sø- og Handelsrettens skifteret, men jeg kan ikke umiddelbart se, med hvilket formål. Sagen er, at jeg fra de tidligere ansatte i det konkursramte selskab har fået oplyst, at Rene Møller ikke er programmør, og at udviklet programmel således formentlig tilhører konkursboet. Boet har videresolgt immaterielle rettigheder til det forsættende selskab, Pro:Con Solution A/S. Rettigheder er selvfølgelig kun solgt i det omfang, at disse tilhører boet. Under alle omstændigheder har jeg forstået, at ProCon Solution A/S ikke har interesse i det pågældende programmel, som derfor heller ikke har interesse for boet. Ved brev af 11. juli 2003 anmodede sagsøgerens advokat kurator om at underskrive en erklæring. Denne er sålydende: Som kurator for Pro:Con A/S under konkurs erklærer jeg, - at konkursboet ikke har eller har haft rettighederne til edbprogrammet Pro:MIS, - at Pro:Con A/S under konkurs ikke vil anfægte, at Rene Møller har rettighederne til Pro:MIS, - at jeg indestår for, at boksindholdet fra bankboks 38 i Sydbank, Glostrup, herunder CD en indeholdende den originale version af Pro.MIS, udelukkende har været i advokatfirmaet Plesner Svane Grønborgs varetægt og at ingen personer i ProCon Solution A/S eller andre selskaber/personer, personer i øvrigt har haft adgang til boksens indhold, udover Lone Widahl som var den medarbejder, der tømte bankboksen, - at jeg indestår for, at den til Rene Møller overleverede CD, indeholdende den originale version af Pro:MIS, ikke er blevet kopieret eller på anden måde overført til andre medier, samt at den CD, som advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg fremsendte ved anbefalet brev til Rene Møller den 7. maj 2003, er identisk med den CD, som blev fjernet fra bankboks 38 i Sydbank, Glostrup samt - at undertegnede indestår for, at ProCon Solution A/S og/eller Pro Con A/S under konkurs ikke har krænket rettighedshavers rettigheder til Pro:MIS, herunder udstedt brugerlicenser, overdraget rettigheder helt eller delvist, foretaget udviklinger på produkter eller produceret løsninger hvori Pro:MIS i seneste eller tidligere versioner helt eller delvis indgår. Forinden der havde været indkaldt til prøvelse af fordringer og andre krav, jf. konkurslovens kapitel 16, udtog sagsøgeren stævning den 23. juli 2003 og nedlagde i en replik - modtaget i skifteretten den 21. oktober det i påstand 2 anførte krav.

16 Sagsøgeren har den 15. december 2004 underskrevet en transporterklæring på vegne af Pro:Con Holding A/S, hvoraf fremgår, at selskabet bekræfter at have overdraget ethvert krav i anledningen af det passerede som selskabet måtte have mod Pro:Con A/S under konkurs... til Rene A. Møller. Da der kunne rejses tvivl om kurators habilitet, jf. konkurslovens 238, blev advokat John Korsø Jensen den 10. februar 2005 beskikket som kurator med henblik på behandling af dette søgsmål. Kurator har afholdt skiftesamling til prøvelse af fordringer den 3. juni 2005, hvorunder sagsøgerens betalingskrav blev afvist. Det er af hensyn til sagens omkostninger oplyst, at der i konkursboet er aktiver for ca. 1 mio. kr. Der er under domsforhandlingen afgivet forklaringer af René Arnfeldt Møller, Michael Ziegler, Nina Boserup, Svend Erik Sibborn Terlov, Ulf Steenholt, Lene Kümpel, Henrik Lykke Hansen, Lone Widahl Petersen, Kenneth Norre og Kield-Gustav Erichsen. René Arnfeldt Møller har forklaret, at han i dag bl.a. er administrerende direktør i CVK Invest A/S, der beskæftiger sig med investeringsvirksomhed. Han har tidligere bl.a. læst datalogi fra og har i en periode været ansat i Datasaab A/S, der indgår i en stor svensk koncern og som udvikler og forhandler ERP-baseret edbløsninger til virksomheder. Der var især tale om hardware, bl.a. til brug for rejsebranchen. I 1979 begyndte han for sig selv, og via selskabet Pro:Con A/S indledte han i fuld forståelse med Datasaab A/S udvikling af software til brug for rejsebranchen, da Datasaab A/S ikke fandt, at en sådan produktion var rentabel. Denne produktion blev selskabets kerneområde. I 1982 begyndte Pro:Con A/S et udviklingsprojekt inden for ERP-markedet. Dette førte til et standardsoftwaresystem, der fik navnet Pro:MIS. Programmet skulle benytte Oracle som platform, hvilket ville indebære, at dette kunne benyttes af næsten alle computere, selv om programmet ikke var specielt udviklet hertil. Oracle ville således fungere som et bindeled mellem programmet og alle computere. Pro:MISprogrammet bestod af 14 moduler, og herunder bl.a. et økonomimodul, der kunne benyttes og sælges uafhængig af resten af programmet. Der har i perioden fra 1982

17 til 1997 i gennemsnit været beskæftiget 20 fuldtidsansatte personer omkring udvikling af programmet. Der var typisk tale om ingeniører med en it-baggrund. Pro:Con A/S havde også en række andre ansatte, som var beskæftiget inden for kerneområdet med udvikling af software til rejsebranchen, og denne del udgjorde virksomhedens økonomiske fundament og finansierede i realiteten udviklingen af Pro:MIS-programmet. De medarbejdere, der var beskæftiget med Pro:MIS-programmet, var ansat i samme selskab og på samme adresse men var fysisk placeret i en særskilt afdeling. I 1996/97 fik han kontakt med den svenske IFS-koncernen, der var en konkurrent til det gamle Pro:Con A/S på ERP-markedet. Koncernen var en større it-virksomhed med ca. 600 ansatte og med et betydeligt kapitalgrundlag. Den 19. marts 1997 indgik Pro:Con Holding A/S, der ejede alle aktier i det gamle Pro:Con A/S, en aftale med IFS Danmark A/S om, at dette selskab overtog 75 % af aktierne i Pro:Con A/S, der samtidig ændrede navn til IFS Application A/S. Som et vilkår i forbindelse med denne overdragelse blev et af Pro:Con A/S (nu IFS Application A/S) 100 % ejet datterselskab ved navn Pro:Con Vest ApS omdannet til et aktieselskab og samtidig navneændret til Pro:Con A/S (det nye Pro:Con A/S). Den afdeling, der hidtil havde beskæftiget sig med selskabets kerneområde, dvs. udvikling af software til rejsebranchen, blev herefter lagt ned i dette selskab. Dette var oprindelig stiftet med det formål at skulle benyttes som et jysk salgskontor for det gamle Pro:Con A/S, men frem til 1997 blev selskabet i realiteten ikke benyttet. Det nye Pro:Con A/S har aldrig været ejer af Pro:MIS-programmet. Som led i overdragelsen af aktierne til IFS Danmark A/S modtog Pro:Con Holding A/S 20 mio. kr. kontant. Senere, da de resterende 25 % af aktierne blev overdraget til IFS Danmark A/S i forbindelse med udnyttelse af en optionsaftale, fik Pro:Con Holding A/S 51 % af aktierne i Pro:Con Vest ApS (det nye Pro:Con A/S). Som led i overdragelsen betingede Pro:Con Holding A/S sig i aftalens pkt. 13 ret til enten at overtage rettighederne til programmet Pro:MIS fra det gamle Pro:Con A/S, eller alternativt retten til at oppebærer en licens på 50 % over 2 ½ år for salg af Pro:MIS programmet på det amerikanske marked. Den alternative ret byggede på, at Pro:MIS-programmet skulle smelte sammen med det produkt som IFS Danmark A/S havde skabt. IFS-koncernen havde dog udviklet sit eget ERP-baseret program, og var derfor mindre interesseret i Pro:MIS-programmet. Køberen var primært interesseret i selskabets kunder og medarbejdere, men for at undgå fremtidig konkurrence fra sælgeren, ville køberen dog også overtage det ERP-baseret Pro:MISprogram for på denne måde at få produktet ud af marked. Der var på dette tidspunkt meget store forventninger til it-salg på det amerikanske marked. På grund af start-

18 problemer opnåede IFS-koncernen i den første periode dog kun en omsætning på ca. 72 mio. svenske kroner. Allerede inden kontrakten blev underskrevet, tilkendegav han over for IFS Danmark A/S, at Pro:Con Holding A/S havde besluttet sig for at overtage rettighederne til Pro:MIS-programmet. IFS Danmark A/S var på dette tidspunkt overbevist om, at Pro:MIS-programet var mere værd end den alternative ret med licensbetaling for salg på det amerikanske marked og fik derfor forhandlet sig frem til, at Pro:Con Holding A/S skulle betale 3 mio. svenske kroner for at erhverve retten til Pro:MIS-programmet fra det gamle Pro:Con A/S. Der blev derfor skrevet et bilag A til kontrakten. Der er ikke i dette bilag tilsigtet en realitetsændring i forhold til aftalens pkt. 13, bortset fra vilkåret om betaling af 3 mio. svenske kroner, som Pro:Con Holding A/S efterfølgende har betalt. Det fremgik af den oprindelige aftale i pkt. 13, at Pro:Con Holding A/S, eller den som dette selskab måtte overdrage rettighederne til, ikke måtte distribuere programmet i de skandinaviske lande i 4 år efter overtagelsesdagen. Denne klausul udelukkede ikke salg i andre lande, men dette var i realiteten umuligt, fordi et salg til virksomheder med datterselskaber i Skandinavien ikke ville købe produktet som følge af klausulen. Han var derfor indstillet på at lægge programmet i en bankboks i 4 år. Han havde over for IFS Danmark A/S tilkendegivet, at Pro:Con Holding A/S formentlig ville overdrage rettighederne til ham, men da han ikke ville binde Pro:Con Holding A/S, blev der ikke på dette tidspunkt indsat oplysninger herom. Det blev derimod aftalt, at Pro:Con Holding A/S af konkurrencemæssige grunde skulle skille sig af med produktet inden den 1. november Tidsfristen i pkt. 13 var oprindelig indsat, fordi IFS Danmark A/S ikke ville have, at Pro:Con Holding A/S blot skulle kunne se tiden an og spekulere i først at træffe et valg, når Pro:Con Holding A/S havde fået et nærmere kendskab til udviklingen omkring omsætningen i de følgende 2 ½ år. Da programmet i første omgang skulle overtages af Pro:Con Holding A/S, lejede han den 8. april 1997 på dette selskabs vegne en bankboks i Sydbank A/S. Han anbragte kontraktsdokumenterne med IFS-koncernen og senere også Pro:MIS-programmet med kildekoder, som han havde modtaget på en cd-rom, i bankboksen. Der har også ligget nogle aktiebreve i bankboksen. Bankboksen i Sydbank A/S har kun indeholdt materiale tilhørende Pro:Con Holding A/S. Der var 2 nøgler til bankboksen i Sydbank A/S. Sagsøgeren havde den ene, mens den anden var i økonomidirektør Ulf Steenholts varetægt. Denne tog sig også af regnska-

19 berne i Pro:Con Holding A/S. Begge nøgler blev opbevaret i tyverisikrede omgivelser på Stationsparken 24. Sagsøgeren opbevarede sin nøgle i en aflåst skuffe i sit skrivebord på sit kontor. Dette fungerede som kontor for både Pro:Con A/S og Pro:Con Holding A/S, da holdingselskabet ikke havde selvstændige aktiviteter. Pro:Con Holding A/S hørte til i de samme lokaler som det nye Pro:Con A/S, og holdingselskabets bogførings- og regnskabsmateriale blev ligeledes opbevaret i arkivskabe på adressen. Den 15. august 1997 sørgede han for, at formalia omkring videreoverdragelsen af programmet fandt sted, således at dette blev overdraget til ham personligt. Han sendte en kopi af aftalen til Jan Billqvist, der var ansat i IFS Danmark A/S. Hvis han ikke havde gennemført denne overdragelse, ville det have udløst en tvist med dette selskab. Overdragelsen til sagsøgeren indebar, at han købte programmet på kredit, og der er derfor ikke erlagt nogen købesum i forbindelse med denne overdragelse. Det var også et led i denne aftale, at programmet fortsat skulle opbevares i den bankboks, der tilhørte Pro:Con Holding A/S og således, at dette skete for dennes regning. Fra 1998/1999 og frem til 2000 forberedte det nye Pro:Con A/S en børsintroduktion, som dog aldrig blev gennemført. Dette skyldtes især, at det var vanskeligt at skaffe investorer, fordi en investor allerede havde pant i virksomhedens software. Emissionsbankerne blev derfor enige om at udsætte børsintroduktionen. Sagsøgeren forhandlede dog videre i en periode bl.a. med de 10 største fonde i verden, uden at det dog var muligt at tilvejebringe den fornødne kapital. Omkring årsskiftet 2000/01 kom sagsøgeren via Jan Billquist fra IFS Danmark A/S i kontakt med David Olund fra Commerce Financial Group, LLP, der var et amerikansk selskab, der beskæftigede sig med investeringsvirksomhed. David Olund var ansat som en slags børsmægler. IFS Danmark A/S havde tidligere benyttet dette selskab til fremskaffelse af kapital. Sagsøgeren havde på dette tidspunkt gentagne gange nævnt over for Jan Billquist, at den 4-årige konkurrencebestemmelse var ved at udløbe, og at han nu var interesseret i at finde en køber til programmet. Da Jan Billquist var en god ven af David Olund, og da Jan Billquist følte, at han skyldte den pågældende en tjeneste, blev der formidlet kontakt til sagsøgeren. Han havde derfor i marts/april 2001 på Stationsparken 24 i Glostrup et møde med David Olund. Formålet var primært at forsøge at sælge Pro:MIS-programmet, men da det nye Pro:Con nu var ved at være nødlidende, spurgte han tillige, om David Olund kunne tilvejebringe ny kapital. David Olund viste stor interesse. Der blev dog ikke på dette tidspunkt indledt reelle drøftelser. I marts 2002

20 holdt de et nyt møde. David Olund tilkendegav, at han nu var helt afklaret i forhold til at formidle et salg af Pro:MIS-programmet. Parterne skulle blot forhandle om de nærmere vilkår, herunder prisen. Sagsøgeren blev samtidig anmodet om at underskrive en hemmeligholdelsesaftale. David Olund rejste tilbage til USA den 9. marts 2002, og nogle dage senere rejste sagsøgeren til USA, hvor han medbragte hemmeligholdelsesaftalen, der var underskrevet den 12. marts På dette møde blev han præsenteret for et udkast til en overdragelsesaftale. De drøftede fortsat prisen. Sagsøgeren var kommet med et udspil på 5 mio. USD. Efter forhandling blev de enige om en pris på 4 mio. USD for programmet og om at mødes i København i juni 2002, hvor de skulle afslutte handlen. Det nye Pro:Con A/S var da blevet erklæret konkurs den 30. januar Dette var dog ikke kommet som en overraskelse, da det efter terrorangrebet i New York den 11. september 2001 havde været umuligt at skaffe ny kapital. Han var personligt til stede i skifteretten, hvor Michael Ziegler blev udpeget som kurator. Efter mødet tog han tilbage til selskabets adresse på Stationsvej 24 i Glostrup, hvor de finansielle kreditorer i de følgende dage fortsat drøftede, hvorledes de kunne redde virksomheden. Da han var blevet præsenteret for resultatet af disse drøftelser og havde tilkendegivet, at han ikke kunne acceptere salgsvilkårene, udviklede situationen sig på en meget ubehagelig måde. Den 8. februar 2002 blev han bedt om at forlade virksomheden. Han måtte ikke fjerne noget fra lokalerne, bortset fra en taske. Han nævnte intet om, at der lå en bankboksnøgle tilhørende Pro:Con Holding A/S i skrivebordsskuffen. Da han den 14. februar 2002 sendte en til kurator, omtalte han heller ikke nøglen. Den 18. februar 2002 blev han kontaktet af Lene Lichtwerch, der oplyste, at Pro:Con Holding A/S havde to flyttekasser med regnskabsmateriale, der var fundet i kontorlokalerne på Stationsvej 24 i Glostrup. Den 20. februar 2002 deltog han i et møde med kurator, hvor han anførte, at han bl.a. manglede at få udleveret en cd-rom, der tilhørte Pro:Con Holding A/S. Han omtalte ikke ved denne lejlighed bankboksnøglen. Efter mødet fik han tilsendt en erklæring fra kurator, hvor han blev bedt om at skrive under på, at han ikke ejede produkter, herunder programmer udviklet af Pro:Con-selskaberne. Han nægtede at underskrive denne erklæring, da Pro:MISprogrammet ikke tilhørte konkursboet. Første gang han skriftligt omtalte den manglende cd-rom over for kurator var i et brev af 16. august 2002.

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. februar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. februar 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. februar 2013 Sag 317/2012 A, B og C (advokat Tyge Trier for alle) mod D og E (advokat Niels Gyde Poulsen for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere