UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen"

Transkript

1 P HAS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen P René Arnfeldt Møller (advokat Christian Riewe) mod Pro:Con A/S under konkurs ved kurator, advokat Michael Ziegler (advokat Peter Krarup) afsagt sålydende D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. juli 2003, har sagsøgeren, René Arnfeldt Møller, nedlagt følgende endelige påstande: 1. Sagsøgte, Pro:Con A/S under konkurs ved kurator, advokat Michael Ziegler, tilpligtes at anerkende, at hverken konkursboet eller Pro:Con A/S (tidligere Pro:Con Vest ApS) har eller har haft rettigheder til edb-programmet Pro:MIS, subsidiært at anerkende, at sagsøgte på konkurstidspunktet den 30. januar 2002 ikke var indehaver af rettighederne hertil. 2. Sagsøgte tilpligtes principalt at anerkende kr., subsidiært et af skifteretten skønsmæssigt fastsat mindre beløb, som massekrav i boet, jf. konkurslovens 93, med procesrente fra den 21. oktober 2003, mod overdra-

2 - 2 - gelse af rettighederne til edb-programmet Pro:MIS og cd-rom en indeholdende kildekoden til programmet. Sagsøgte har påstået frifindelse, men har taget bekræftende til genmæle over for den subsidiære påstand 1. Sagsøgerens påstand 2 fremkommer som modværdien af USD beregnet ved en kurs på 6,6699. Sagen drejer sig primært om, hvorvidt konkursboet har handlet ansvarspådragende ved ikke i tide at have udleveret en cd-rom indeholdende edb-programmet Pro:MIS og kildekoden til sagsøgeren. Pro:MIS er et administrativt edb-program, der er udviklet til styring af alle væsentlige forretningsprocesser og administrative rutiner i mellemstore og store produktionsog industrivirksomheder. Der er tale om et standardsoftwaresystem, der er udviklet inden for Enterprise Ressource Planning (ERP) markedet. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: I sagen indgår flere selskaber, der i forløbet har ændret navne. Det oprindelige Pro:Con A/S, der ikke er identisk med det senere konkursbo, har - i forbindelse med salg af en væsentlig del af aktierne i selskabet - skiftet navn til IFS Application A/S. Dette selskab omtales i det følgende som det gamle Pro:Con A/S. Sagsøgeren var indtil overdragelsen af aktierne direktør i dette selskab, og dette var indtil da et 100 % ejet datterselskab af Pro:Con Holding A/S. Sidstnævnte selskab er senere navneændret til Ramas International A/S, men i det følgende benyttes udelukkende det oprindelige navn. Moderselskabet er direkte og indirekte 100 % ejet af sagsøgeren, der også er direktør i selskabet. Det gamle Pro:Con A/S udviklede software, bl.a. til rejsebranchen, og har lavet et særligt program inden for ERP-markedet, der fik navnet Pro:MIS. Den 19. marts 1997 indgik Pro:Con Holding A/S en aftale (Agreement) med IFS Danmark A/S, der indgår i den svenske IFS-koncern, om overdragelse af aktiemajo-

3 - 3 - riteten i det gamle Pro:Con A/S. IFS-koncernen er en af de store internationale ERPleverandører. Det hedder i denne aftale bl.a.: Buyer wishes to purchase from Seller the majority of the issued shares of Subsidiary in order to strengthen its market position by merging the products Pro:MIS and IFS-Applications and market the products as a joint product, backed by the organisation and full financial strength of Buyer. 13. Seller s Right to Use or Sell Pro:MIS. Notwithstanding any of the provisions herein, Seller claims the right to: Either: - on or before November 1, 1997 execute one sale of Pro:MIS including all intellectual rights connected thereto including the title to said software to one distributor appointed by Seller in his sole discretion. Distribution of Pro:MIS hereunder may not be excercised by Seller or anybody deriving title to such software from Seller in the Scandinavian countries within four years from Closing date. Or: - alternately to receive for a period of two and a half years commencing on Closing date a fee of 50 % of all proceeds originating from sales of Pro:MIS software including any proceeds from maintenance and license agreements, consummated by the US distributor of Pro:MIS Med henblik på belysning af den økonomiske værdi af den alternative rettighed i pkt. 13 er der dokumenteret regnskabsbilag, hvoraf bl.a. fremgår, at IFS-koncernen har haft en licens- og vedligeholdelsesomsætning i perioden juli 1997 til december 1999 på det amerikanske marked på ca. 72 mio. svenske kroner. I et bilag A til aftalen hedder det bl.a.: It has been agreed between Seller and Buyer that Seller has an obligation to obtain the right to execute one sale of Pro:MIS including all intellectual rights connected thereto including the sourcecode, dokumentation etc. For this right and obligation Buyer invoices to Seller as per April 2 nd, 1997 Sek The amount is due for payment on July 1 st, A reference is made to 13 in Agreement of March 19th, Den 2. april 1997 udstedte IFS Danmark A/S en faktura til Pro:Con Holding A/S, hvori modtageren blev anmodet om at betale 3 mio. svenske kroner. Det hedder i fakturateksten bl.a.:

4 - 4-1 stk. Pro:MIS licens incl. alle rettigheder, sourcekode, dokumentation etc. I et brev af 8. juli 1997 fra Pro:Con Holding A/S til Sydbank A/S blev banken instrueret om at overføre beløbet fra en konto tilhørende Pro:Con Holding A/S til IFS Danmark A/S. Der er mellem parterne ikke strid om, at betaling har fundet sted. Med henblik på at regulere parternes samarbejde blev der udfærdiget en aktionæroverenskomst mellem IFS Danmark A/S og Pro:Con Holding A/S. Det fremgår heraf, at Pro:Con Holding A/S med virkning fra den 2. april 1997 overdrog 75 % af aktierne i det gamle Pro:Con A/S, der samtidig skiftede navn til IFS Application A/S. Dette Pro:Con A/S var 100 % ejer af Pro:Con Vest ApS. Samme dag blev Pro:Con Vest ApS omdannet til et aktieselskab og navneændret til Pro:Con A/S. Dette selskab omtales i det følgende som det nye Pro:Con A/S, og dette selskab er identisk med sagsøgte i denne sag. Aktionæroverenskomsten indeholdt bl.a. en optionsret for køber med hensyn til erhvervelsen af de resterende 25 % aktier i det gamle Pro:Con A/S. Denne optionsret er udnyttet, og samtidig er 51 % af aktierne i det nye Pro:Con A/S overdraget til Pro:Con Holding A/S. Det nye Pro:Con A/S fik adresse på Stationsvej 24 i Glostrup, hvor tillige Pro:Con Holding A/S havde adresse. I en aftale underskrevet den 15. august 1997 mellem Pro:Con Holding A/S (i aftalen forkortet PCH) og sagsøgeren (forkortet RAM), der er underskrevet af sagsøgeren på begge parters vegne, hedder det bl.a.: PCH overdrager til RAM alle sine rettigheder til Pro:MIS, herunder bl.a. sourcekoder, objektkoder og dokumentation. Overdragelsen har virkning pr. 15. august Som vederlag for overdragelsen betaler RAM til PCH en royality baseret på fremtidige indtægter fra salg af Pro:MIS. Royalty beregnes som 80 % af alle former for indtægter fra salg af Pro:MIS, herunder indtægter fra licenssalg og anden salg af rettigheder til Pro:MIS.... PCH er forpligtet til, for egen regning, at opbevare original CD en med Pro:MIS indtil RAM måtte ønske Pro:MIS udleveret. Frem til år 2000 blev der udarbejdet et børsprospekt for det nye Pro:Con A/S. Selskabet blev dog aldrig børsnoteret.

5 - 5 - Den 30. januar 2002 blev det nye Pro:Con A/S taget under konkursbehandling, og advokat Michael Ziegler blev udpeget som kurator. Sagsøgeren var da direktør i selskabet, og bestyrelsen bestod udover sagsøgeren - bl.a. af advokat Kield-Gustav Erichsen og økonomidirektør Ulf Steenholt. Den 8. februar 2002 blev sagsøgeren bedt om at forlade selskabet. På selskabets adresse, Stationsparken 24 i Glostrup, hvor Pro:Con Holding A/S fortsat havde kontor, lå der en nøgle til bankboks nr. 38 i Sydbank i Glostrup. Ifølge en bankbokslejekontrakt, der var underskrevet den 8. april 1997 af Sydbank, Glostrup afdeling, og af sagsøgeren, tilhørte denne bankboks Pro:Con Holding A/S. Sagsøgeren medtog ikke nøglen til bankboksen, da han forlod virksomheden. Den 12. februar 2002 solgte konkursboet med overtagelse samme dag den hidtil drevne virksomhed til Procon Solution A/S. Køberen overtog tillige lejemålet på adressen Stationsparken 24 i Glostrup. Det hedder i denne aftale bl.a.: Køber overtager Sælgers goodwill og samtlige immaterielle rettigheder, Køber overtager alle Sælger tilhørende rettigheder til den af Sælger udviklede eller anvendte software herunder ikke udtømmende omfattende Købesummen er foreløbig aftalt til kr Købesummen berigtiges således: Overtagne hæftelser med pant i software og rettigheder og kundekontrakter kr Overtagelse af pantsatte fordringer kr Der er mellem parterne enighed om, at programmet Pro:MIS ikke er specifikt omtalt i denne aftale. Den 14. februar 2002 sendte sagsøgeren en til kurator, hvori han oplyste, at han var blevet smidt ud af kontoret, og at han havde nogle få private ting som (han) ikke fik mulighed for at tage med. Den 20. februar 2002 deltog sagsøgeren i et møde med advokat Kield-Gustav Erichsen, der var bestyrelsesformand i Pro:Con Holding A/S, og kurator, advokat Michael Ziegler. I et brev af 24. februar 2002 fra kurator til sagsøgeren hedder det bl.a.:

6 - 6 - Tak for mødet 20. ds. Jeg forstod, at du er enig i at du ikke er indehaver af softwarerettigheder til de konkursramte selskabers produkter eller af andre softwarerettigheder, som kan relateres til rejsebranchen. For at undgå unødige forbuds- og andre retssager, vedlægger jeg blanket, som jeg venligst beder dig underskrive og straks returnere til mig pr. fax. I blanketten, som sagsøgeren ikke har underskrevet, hedder det bl.a.: Underskrevne, direktør René Møller erklærer herved at jeg ikke er ejer af rettigheder til produkter, herunder programmer udviklet eller udbudt af Pro:Con-selskaberne. I foråret 2002 havde sagsøgeren nogle drøftelser med David R. Olund, der repræsenterede Commerce Financial Group, LLP, der var et selskab hjemmehørende i Las Vegas og registreret i staten Nevada, USA. I forbindelse hermed underskrev sagsøgeren en hemmeligholdelsesaftale. Kurator anmodede i foråret 2002 Lene Lichtwerch, der var ansat i Procon Solution A/S, om at foranledige, at bankbokse, der tilhørte konkursboet, blev tømt. Lone Widahl Petersen, der ligeledes var ansat i Procon Solution A/S, tømte herefter den 6. maj 2002 bankboks nr. 38 og afleverede indholdet og nøgle til kurator. I et brev af 6. maj 2002 fra Lone Widahl Petersen til kurator hedder det bl.a.: Hermed fremsendes boksnøgle (38) til Sydbank Glostrup. Lejeaftale om bankboks er sket under Pro:Con A/S. Boks er tømt for dokumenter og kan derfor opsiges. Den 24. maj 2002 sendte sagsøgeren en til Lene Lichtwerch, hvori han bl.a. skrev: Jeg har ved tidligere lejligheder nævnt for MZI at der er nogle personlige ting jeg mangler at få udleveret fra Pro:Con A/S og han har henvist til dig. Det drejer sig bl.a. om boksnøglen til Sydbank, Lene Lichtwerch besvarede henvendelsen ved en den 27. maj 2002, hvori hun bl.a. anførte: Du må kontakte MZI vedrørende Sydbank Vi har afleveret indholdet + boksnøglen til ham.

7 - 7 - Samme dag spurgte sagsøgeren i en Lene Lichtwerch om, hvem der havde tømt min bankboks. Lene Lichtwerch besvarede i en den 28. maj 2002 spørgsmålet således: Da nøglen til Sydbank var i Pro:Con A/S har LWI og jeg tømt det og afleveret alt til MZI, da det jo ikke vedr. ProCon Solution. Sagsøgeren spurgte herefter i en samme dag om følgende: Er det MZI eller Solution som har initieret at boksen blev tømt? Spørgsmålet blev besvaret af Lene Lichtwerch i en samme dag, hvori det hedder: Da jeg også arbejder for Boet, har jeg fået OK fra MZI. I en skrivelse af 4. juni 2002 anmodede sagsøgerens daværende advokat om kurators bemærkninger til, at denne angiveligt skulle være i besiddelse af nogle dokumenter mv., som havde befundet sig i en bankboks, der var lejet af Pro:Con Holding A/S. Den 25. juni 2002 sendte kurator diverse dokumenter, som var fundet i bankboks nr. 38 til sagsøgerens advokat, og i et brev af 16. august 2002 fra denne til kurator hedder det bl.a.: Min klient meddeler mig, at det fremsendte stammer fra bankboksen, men at han ved en gennemgang af det fremsendte kan konstatere, at der mangler to originale Cd-rom indeholdende Pro:mis produktet bestående af softkoder, en færdig demoversion, teknisk dokumentation, brugerdokumentation, salgsmateriale, stationsværktøj m.v. Ved brev af 19. august 2002 sendte kurator en bankboksnøgle til sagsøgerens advokat og tilkendegav samtidig, at han havde fremlagt Deres brev for ledelsen i Procon Solution A/S, og at kurator ville vende tilbage med en redegørelse. Kurator sendte i et brev af 4. september 2002 en redegørelse til sagsøgerens advokat, hvori det bl.a. hedder: Den medarbejder i ProCon Solution A/S, der i sin tid tømte bankboksen, har oplyst, at bankboksen ikke indeholdt andet materiale end det, der al-

8 - 8 - lerede er fremsendt til Dem med mit brev af 25. juni Hertil kommer en CD rom indeholdende en kopi af Pro:Mis version 4.2. CD rommen er efter det for mig oplyste uden økonomisk værdi. Jeg kan således hverken være Dem behjælpelig med at lokalisere... to originale CD rommer, angiveligt indeholdende Pro:MIS produktet bestående af softkoder, en færdig demoversion, teknisk dokumentation, brugerdokumentation, salgsmateriale, stationsværktøj m.v. Sagsøgerens advokat besvarede henvendelsen i et brev af 25. september 2002, hvori det bl.a. hedder: Idet jeg henviser til Deres brev... hvori De nævner at der i bankboksen foruden det fremsendte materiale ifølge Deres oplysninger også var en CD-rom indeholdende en kopi af Pro:mis version 4.2 skal jeg anmode om at den pågældende CD-rom fremsendes til mit kontor straks, således at den kan udleveres til min klient. Min klient er ikke enig i at den pågældende CD-rom er uden værdi. Ved et brev af 9. oktober 2002 fra kurator til sagsøgerens advokat oplyste kurator, at ophavsrettighederne til nævnte program har tilhørt boet og nu er overdraget til Procon Solution A/S. Sagsøgerens advokat er herefter udtrådt af sagen. Den 8. februar 2003 sendte sagsøgeren en telefaxskrivelse til kurator, hvori denne efterlyste endnu en nøgle til bankboksen. Det hedder samtidig bl.a.: Jeg mangler fortsat at modtage de manglende CD er fra min bankboks, hvoraf De har bekræftet at være i besiddelse af minimum den ene indeholdende bl.a. Pro:MIS programmet. Jeg vil derfor høfligt anmode Dem om snarest at fremsende denne til mig. I Deres brev af den 9. oktober 2002 understreger De, at ophavsrettighederne til nævnte Pro:MIS program har tilhørt boet. Ifølge det materiale De har udleveret til mig, forholder det sig således ikke og jeg bistår gerne med en afklaring, såfremt De oplyser hvad De har lagt til grund for, at Pro:MIS programmet skulle tilhøre boet. Kurator oplyste i et brev af 25. februar 2003, at denne kun havde været i besiddelse af én nøgle til bankboksen, og at den var fremsendt til sagsøgerens tidligere advokat. Samtidig anmodede kurator om at modtage yderligere oplysninger og dokumentation

9 - 9 - for, at ophavsrettighederne til Pro:MIS tilhørte sagsøgeren. Sagsøgeren besvarede denne henvendelse i en telefaxskrivelse af 3. marts 2003, hvori det bl.a. hedder: En sammenkædning af tilbagelevering af effekter, som uberettiget er fjernet fra min bankboks, og dokumentation af ophavsretten til Pro:MIS programmet er irrelevant. Jeg skal naturligvis ikke dokumentere at de effekter, som er fjernet fra min bankboks, tilhører mig. Det er lidt at vende problemstillingen på hoved. Jeg vil derfor endnu engang høfligt anmode dem om at De tilbageleverer de manglende effekter, herunder den nævnte CD. Ved en telefaxskrivelse af 3. april 2003 rykkede sagsøgeren for en udlevering. Af et brev underskrevet den 22. april 2003 af sagsøgeren til Commerce Financial Group, LLP og stilet til David Olund fremgår bl.a.: Re.: ASSET PURCHASE AGREEMENT As agreed on the conference call the 16th April, 2003 I hereby return the ASSETS PURCHASE AGREEMENT between COMMERCE FI- NANCIAL GROUP, LLP and RENÉ A. MOLLER duty signed. I den omtalte aftale om køb af aktiver, der er underskrevet af sagsøgeren og David Olund, og som bl.a. indeholder det købstilbud, der danner grundlag for sagsøgerens påstand 2, hedder det bl.a.: ASSET PURCHASE AGREEMENT This ASSET PURCHASE AGREEMENT is entered into effective as of April 16, 2003 (the Effective Date ) between COMMERCIAL FINANCIAL GROUP, LLP, a Nevada corporation ( CFG ), and René A. Moller, a Danish Citizen ( RAM ). RECITALS A. RAM is the sole owner of the Enterprise Resources Planning (ERP) solution called PRO:MIS. B. Pursuant to the terms and conditions of this Agreement, RAM wishes to sell to CFG, and CFG desires to purchase from RAM certain assets related to the ERP solution ( PRO:MIS ). AGREEMENT The parties to this Agreement, intending to be legally bound, agree as follows:

10 SALE OF ASSETS 1.1. PURCHASE AND SALE. Subject to the terms and conditions contained herein, CFG agrees to buy and RAM agrees to sell those certain intangible assets, contracts, rights, and properties, including without limitation the PRO:MIS and related Intellectual Property Rights 2. PAYMENT 2.1. PURCHASE PRICE. The aggregate purchase price for the Assets shall be three million eight hundred and twelve thousand five hundred ($3,812,500) dollars and shall be paid subject to the successful completion of the closing... Furthermore RAM is entitled to receive a bonus of 4% from any resale or sublicense of the Assets in a period of 4 years from closing. 3. CLOSING CLOSING. On the Closing Date, April 30, 2003, (a) RAM shall deliver the following to CFG: a duly executed assignment of the Intellectual Property Rights (as defined in Section 4.3.1) included in the Assets in a form reasonably acceptable to CFG and (b) CFG shall pay to RAM after verification of the assets, the amount in cash TRANSFER OF ASSETS. On the Closing Date, RAM shall deliver to CFG at CFG premises, or at such other place as the parties to this Agreement may mutually agree, the Assets (including without limitation, all source code thereto and programmers notes, test scripts, build scripts, sales and marketing material and any and all other documentation and information necessary and useful to understanding and using the source code for the Assets, which shall be transferred on cdrom) TITLE TO ASSETS; INTELLECTUAL PROPERTY: GOOD TITLE: RAM has good and marketable title in and to all of the Assets including any patents, know-how, data or other proprietary or intellectual property rights included in the Assets (collectively, Intellectual Property Rights ) and such are not subject to any mortgage, pledge, lien... I en telefaxskrivelse af 23. april 2003 fra sagsøgeren til kurator hedder det bl.a.: Jeg har tidligere solgt rettighederne til Pro:MIS programmet og Deres retsstridige adfærd har bragt mig i en helt umulig situation, hvor jeg er

11 ude af stand til at opfylde mine kontraktlige forpligtelser over for 3. mand med betydelige tab til følge. Jeg må derfor endnu engang bede Dem om straks at udlevere de manglende 2 CD er. Den 28. april 2003 rykkede sagsøgeren i en telefax for en tilbagemelding. Det hedder i en skrivelse af samme dag fra sagsøgte bl.a.: Jeg kan oplyse, at hele bankboksens indhold efter det for mig oplyste straks efter afhentning blev overdraget til mit kontor.... Efter modtagelsen blev alt materiale fra bankboksen fremsendt til Deres advokat... bortset fra... en CD rom indeholdende en kopi af Pro:MIS version Jeg har rettet henvendelse til en tidligere centralt placeret medarbejder i Pro:Con A/S under konkurs for at få bekræftet Deres oplysning om, at rettighederne til Pro:MIS tilhører Dem eller et af Dem ejet selskab. Den pågældende var dog ligesom andre tidligere medarbejdere ikke i stand til at være behjælpelig i sagen. Det faktum, at nævnte CD rom indeholdende en kopi af Pro:MIS lå i bankboksen anser jeg naturligvis ikke for at være dokumentation for, at rettighederne til det pågældende program tilhører Dem eller et af Dem ejet selskab. Såfremt De kommer i besiddelse af dokumentation for Deres adkomst, herunder f.eks. udtalelser fra tidligere bestyrelsesmedlemmer, hører jeg naturligvis gerne fra Dem, idet jeg herefter vil revurdere sagen og de fremkomne beviser. Alternativt bedes De oplyse, hvilke personer fra det konkursramte selskab, som kan bekræfte det af Dem anførte, idet jeg i givet fald kan indhente udtalelser fra de pågældende, alternativt gennem en afhøring i skifterettens regi. Ved telefaxskrivelse af 29. april 2003 rykkede sagsøgeren for udlevering af den cdrom, der indeholdt Pro:MIS-programmet. Samtidig anmodede han kurator om at bekræfte, at denne indestod for, at sagsøgerens rettigheder ikke har eller vil blive krænket. Den 30. april 2003 sendt sagsøgeren endvidere et telefaxbrev til Commerce Financial Group, LLP, hvori det bl.a. hedder: Delivery and Transfer of Assets/Asset Purchase dated as of April 16, 2003 With reference to Asset Purchase Agreement dated as of April 16, 2003 the Assets (Source code, documentation etc.) will be delivered and transferred on CD-ROM to COMMERCE FINANCIAL GROUP, Nevada. The CD-ROM expected to be delivered by courier within the next few days...

12 David R. Olund besvarede henvendelse i en telefax samme dag. Det hedder heri bl.a.: Re.: Assets Purchase Agreement as of April 16, 2003 I can not accept your closing documentation and actions regarding the Delivery and Transfer of Assets. It is totally unacceptable for me if you do not intend to deliver the CD with the Assets as per the closing date, April 30, We have for a long period worked hard on getting this deal settled and several times in the past I have seen you postpone the signing date of the Assets Purchase Agreement for reasons unknown to me. Your lack of fulfilment of your contractual obligations, by not delivering the Assets as per today, are jeopardising the deal and if you do not deliver the CD by no later than the end of Sunday May 4 th 2003, 12 PM and can give me a signed confirmation including a copy of the courier note showing that the CD has been sent to me prior to that time, the Assets Purchase Agreement dated as of April, 16, 2003 will be, without further notice, null and void as of May 4 th Den 1. maj 2003 sendte sagsøgeren endnu en telefaxskrivelse til Commerce Financial Group, LLP, hvori det bl.a. hedder: I apologise that I on the closing day April 30, 2003 were not able to deliver and transfer the CD with the Pro:MIS application (the Assets). The reasons for this situation is that a Danish Law firm illegally has taken the original CD covering the Pro:MIS application in custody. Ved telefaxskrivelse af 2. maj 2003 rykkede sagsøgeren på ny kurator. I en telefaxskrivelse af 4. maj 2003 fra sagsøgeren til Commerce Financial Group, LLP, hedder det bl.a.: Referring to your termination notice dated April 30, 2003 and our conference call yesterday, I am sorry to inform you that I as per today still have not received the CD with the Pro:MIS application from the Danish law firm. Therefore I am not able to deliver according to the Assets Purchase Agreement dated as of April 16, I really regret this situation. However, I confirm that I am the sole beneficial owner of all intellectual property rights regarding the Pro:MIS application, and as such I have the full power to enter into and execute the Asset Purchase Agreement between COMMERCE FINANCIAL GROUP, LLP and myself dated as of April 16, I kindly ask you to postpone the execution of your termination of the Asset Purchase Agreement with two weeks.

13 I en telefaxskrivelse af 5. maj 2003 fra Commerce Financial Group, LLP til sagsøgeren hedder det herefter bl.a.: Referring to your communication and my initial response I will make some clarifications. Due to the fact that you did not meet the second deadline stated in our letter of April 30, 2003 the Asset Purchase Agreement as of April 16, 2003 is terminated. We know from our due diligence that you are the legal owner of the asset (the Pro:MIS application) and therefore it really concerns us that you seem to have no control over and access to the asset. We will reconsider our position regarding to the termination and the legal action if you within 2 weeks meaning no later that 05/18/03 can deliver to us: The CD with the Asset as stated in the Asset Purchase Agreement. A signed confirmation letter from the law office explaining; a) why they have taken the Asset into custody; b) that no violation of the copyright and intellectual property right to the Asset has been made; c) that no known violation of the copyright and intellectual property right to the Asset has been made; d) that no illegal copy of the Asset (CD) has been taken; e) that nobody outside the law office has had access to the Asset and; f) that no manipulation with the Asset (CD) has been made. Køberen er ikke efterfølgende genindtrådt i aftalen. Med brev af 7. maj 2003 sendte kurator en cd-rom til sagsøgeren. Det hedder i brevet bl.a.: Jeg kan samtidig oplyse, at boet ikke på noget tidspunkt har tiltaget sig ejendomsretten til Deres ejendom, aktiver og rettigheder, idet boet alene har overdraget de rettigheder til Procon Solution A/S, der tilhørte boet på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse. Boet har ikke på noget tidspunkt været i besiddelse af dokumentation for, om rettighederne til Pro:MIS tilhører Dem eller boet.... Udleveringen af den pågældende CD rom kan ikke anses for at være en anerkendelse af Deres ejendomsret til de immaterielle rettigheder til programmet, idet jeg på det foreliggende grundlag dog ikke forventer at forfølge spørgsmålet yderligere.

14 Sagsøgerens nye advokat sendte et brev den 14. maj 2003 til kurator, hvori det bl.a. hedder: Jeg... skal gøre Dem bekendt med, at erstatningskrav vil blive gjort gældende mod Dem for det tab, min klient eventuelt måtte lide som følge af, at han ikke kan overdrage de rettigheder han ejer til trediemand. Der er indgået en aftale med tredjemand for et betydeligt beløb. Det er en forudsætning, at nævnte CD ere skaffes til veje omgående samt at der afgives erklæring fra Deres side om, at indholdet på nævnte CD ere ikke har været i andres besiddelse eller er kopieret/brugt og min klients rettigheder ikke derved er blevet yderligere krænket. Kurator besvarede denne henvendelse i et brev af 28. maj 2003, hvori det bl.a. hedder: Deres klient har... endnu ikke godtgjort eller blot sandsynliggjort at være ejer af rettighederne til Pro:MIS. Det afvises derfor, at Deres klient har lidt et tab som følge af, at han ikke kan overdrage de rettigheder han ejer til tredjemand. Endelig kan jeg oplyse, at hele boksens indhold er udleveret til Deres klient, og jeg kan således desværre ikke være Deres klient behjælpelig med fremskaffelse af de af Dem omtalte yderligere to CD rom er. Af et brev af 12. juni 2003 fra sagsøgerens advokat til kurator fremgår bl.a.: Hvis ikke jeg modtager en ubetinget erklæring om, at boet ikke fortsat bestrider min klients ret til programmet, må jeg bede Dem tage skridt til indkaldelse til en skiftesamling.... Alternativt vil jeg udtage stævning mod boet til afgørelse af dette spørgsmål. Dels udelukker Deres meddelelse, at min klient kan overdrage retten til programmet til 3. mand, idet dette fordrer en erklæring fra Dem om, at ProCon Solutions A/S eller andre ikke har eller haft mulighed for at disponere over CD en og dermed kopiere indholdet eller en del heraf. Det skal oplyses, at det formentlig nu må konstateres, at den aftale som er indgået er nødlidende, idet De ikke har set Dem i stand til at afgive den fornødne erklæring. Ved brev af 24. juni 2003 rykkede sagsøgerens advokat for svar på, om der ville blive indkaldt til en skiftesamling. I et brev af 28. juni 2003 fra kurator hedder det bl.a.:

15 Jeg indkalder selvfølgelig gerne til møde i Sø- og Handelsrettens skifteret, men jeg kan ikke umiddelbart se, med hvilket formål. Sagen er, at jeg fra de tidligere ansatte i det konkursramte selskab har fået oplyst, at Rene Møller ikke er programmør, og at udviklet programmel således formentlig tilhører konkursboet. Boet har videresolgt immaterielle rettigheder til det forsættende selskab, Pro:Con Solution A/S. Rettigheder er selvfølgelig kun solgt i det omfang, at disse tilhører boet. Under alle omstændigheder har jeg forstået, at ProCon Solution A/S ikke har interesse i det pågældende programmel, som derfor heller ikke har interesse for boet. Ved brev af 11. juli 2003 anmodede sagsøgerens advokat kurator om at underskrive en erklæring. Denne er sålydende: Som kurator for Pro:Con A/S under konkurs erklærer jeg, - at konkursboet ikke har eller har haft rettighederne til edbprogrammet Pro:MIS, - at Pro:Con A/S under konkurs ikke vil anfægte, at Rene Møller har rettighederne til Pro:MIS, - at jeg indestår for, at boksindholdet fra bankboks 38 i Sydbank, Glostrup, herunder CD en indeholdende den originale version af Pro.MIS, udelukkende har været i advokatfirmaet Plesner Svane Grønborgs varetægt og at ingen personer i ProCon Solution A/S eller andre selskaber/personer, personer i øvrigt har haft adgang til boksens indhold, udover Lone Widahl som var den medarbejder, der tømte bankboksen, - at jeg indestår for, at den til Rene Møller overleverede CD, indeholdende den originale version af Pro:MIS, ikke er blevet kopieret eller på anden måde overført til andre medier, samt at den CD, som advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg fremsendte ved anbefalet brev til Rene Møller den 7. maj 2003, er identisk med den CD, som blev fjernet fra bankboks 38 i Sydbank, Glostrup samt - at undertegnede indestår for, at ProCon Solution A/S og/eller Pro Con A/S under konkurs ikke har krænket rettighedshavers rettigheder til Pro:MIS, herunder udstedt brugerlicenser, overdraget rettigheder helt eller delvist, foretaget udviklinger på produkter eller produceret løsninger hvori Pro:MIS i seneste eller tidligere versioner helt eller delvis indgår. Forinden der havde været indkaldt til prøvelse af fordringer og andre krav, jf. konkurslovens kapitel 16, udtog sagsøgeren stævning den 23. juli 2003 og nedlagde i en replik - modtaget i skifteretten den 21. oktober det i påstand 2 anførte krav.

16 Sagsøgeren har den 15. december 2004 underskrevet en transporterklæring på vegne af Pro:Con Holding A/S, hvoraf fremgår, at selskabet bekræfter at have overdraget ethvert krav i anledningen af det passerede som selskabet måtte have mod Pro:Con A/S under konkurs... til Rene A. Møller. Da der kunne rejses tvivl om kurators habilitet, jf. konkurslovens 238, blev advokat John Korsø Jensen den 10. februar 2005 beskikket som kurator med henblik på behandling af dette søgsmål. Kurator har afholdt skiftesamling til prøvelse af fordringer den 3. juni 2005, hvorunder sagsøgerens betalingskrav blev afvist. Det er af hensyn til sagens omkostninger oplyst, at der i konkursboet er aktiver for ca. 1 mio. kr. Der er under domsforhandlingen afgivet forklaringer af René Arnfeldt Møller, Michael Ziegler, Nina Boserup, Svend Erik Sibborn Terlov, Ulf Steenholt, Lene Kümpel, Henrik Lykke Hansen, Lone Widahl Petersen, Kenneth Norre og Kield-Gustav Erichsen. René Arnfeldt Møller har forklaret, at han i dag bl.a. er administrerende direktør i CVK Invest A/S, der beskæftiger sig med investeringsvirksomhed. Han har tidligere bl.a. læst datalogi fra og har i en periode været ansat i Datasaab A/S, der indgår i en stor svensk koncern og som udvikler og forhandler ERP-baseret edbløsninger til virksomheder. Der var især tale om hardware, bl.a. til brug for rejsebranchen. I 1979 begyndte han for sig selv, og via selskabet Pro:Con A/S indledte han i fuld forståelse med Datasaab A/S udvikling af software til brug for rejsebranchen, da Datasaab A/S ikke fandt, at en sådan produktion var rentabel. Denne produktion blev selskabets kerneområde. I 1982 begyndte Pro:Con A/S et udviklingsprojekt inden for ERP-markedet. Dette førte til et standardsoftwaresystem, der fik navnet Pro:MIS. Programmet skulle benytte Oracle som platform, hvilket ville indebære, at dette kunne benyttes af næsten alle computere, selv om programmet ikke var specielt udviklet hertil. Oracle ville således fungere som et bindeled mellem programmet og alle computere. Pro:MISprogrammet bestod af 14 moduler, og herunder bl.a. et økonomimodul, der kunne benyttes og sælges uafhængig af resten af programmet. Der har i perioden fra 1982

17 til 1997 i gennemsnit været beskæftiget 20 fuldtidsansatte personer omkring udvikling af programmet. Der var typisk tale om ingeniører med en it-baggrund. Pro:Con A/S havde også en række andre ansatte, som var beskæftiget inden for kerneområdet med udvikling af software til rejsebranchen, og denne del udgjorde virksomhedens økonomiske fundament og finansierede i realiteten udviklingen af Pro:MIS-programmet. De medarbejdere, der var beskæftiget med Pro:MIS-programmet, var ansat i samme selskab og på samme adresse men var fysisk placeret i en særskilt afdeling. I 1996/97 fik han kontakt med den svenske IFS-koncernen, der var en konkurrent til det gamle Pro:Con A/S på ERP-markedet. Koncernen var en større it-virksomhed med ca. 600 ansatte og med et betydeligt kapitalgrundlag. Den 19. marts 1997 indgik Pro:Con Holding A/S, der ejede alle aktier i det gamle Pro:Con A/S, en aftale med IFS Danmark A/S om, at dette selskab overtog 75 % af aktierne i Pro:Con A/S, der samtidig ændrede navn til IFS Application A/S. Som et vilkår i forbindelse med denne overdragelse blev et af Pro:Con A/S (nu IFS Application A/S) 100 % ejet datterselskab ved navn Pro:Con Vest ApS omdannet til et aktieselskab og samtidig navneændret til Pro:Con A/S (det nye Pro:Con A/S). Den afdeling, der hidtil havde beskæftiget sig med selskabets kerneområde, dvs. udvikling af software til rejsebranchen, blev herefter lagt ned i dette selskab. Dette var oprindelig stiftet med det formål at skulle benyttes som et jysk salgskontor for det gamle Pro:Con A/S, men frem til 1997 blev selskabet i realiteten ikke benyttet. Det nye Pro:Con A/S har aldrig været ejer af Pro:MIS-programmet. Som led i overdragelsen af aktierne til IFS Danmark A/S modtog Pro:Con Holding A/S 20 mio. kr. kontant. Senere, da de resterende 25 % af aktierne blev overdraget til IFS Danmark A/S i forbindelse med udnyttelse af en optionsaftale, fik Pro:Con Holding A/S 51 % af aktierne i Pro:Con Vest ApS (det nye Pro:Con A/S). Som led i overdragelsen betingede Pro:Con Holding A/S sig i aftalens pkt. 13 ret til enten at overtage rettighederne til programmet Pro:MIS fra det gamle Pro:Con A/S, eller alternativt retten til at oppebærer en licens på 50 % over 2 ½ år for salg af Pro:MIS programmet på det amerikanske marked. Den alternative ret byggede på, at Pro:MIS-programmet skulle smelte sammen med det produkt som IFS Danmark A/S havde skabt. IFS-koncernen havde dog udviklet sit eget ERP-baseret program, og var derfor mindre interesseret i Pro:MIS-programmet. Køberen var primært interesseret i selskabets kunder og medarbejdere, men for at undgå fremtidig konkurrence fra sælgeren, ville køberen dog også overtage det ERP-baseret Pro:MISprogram for på denne måde at få produktet ud af marked. Der var på dette tidspunkt meget store forventninger til it-salg på det amerikanske marked. På grund af start-

18 problemer opnåede IFS-koncernen i den første periode dog kun en omsætning på ca. 72 mio. svenske kroner. Allerede inden kontrakten blev underskrevet, tilkendegav han over for IFS Danmark A/S, at Pro:Con Holding A/S havde besluttet sig for at overtage rettighederne til Pro:MIS-programmet. IFS Danmark A/S var på dette tidspunkt overbevist om, at Pro:MIS-programet var mere værd end den alternative ret med licensbetaling for salg på det amerikanske marked og fik derfor forhandlet sig frem til, at Pro:Con Holding A/S skulle betale 3 mio. svenske kroner for at erhverve retten til Pro:MIS-programmet fra det gamle Pro:Con A/S. Der blev derfor skrevet et bilag A til kontrakten. Der er ikke i dette bilag tilsigtet en realitetsændring i forhold til aftalens pkt. 13, bortset fra vilkåret om betaling af 3 mio. svenske kroner, som Pro:Con Holding A/S efterfølgende har betalt. Det fremgik af den oprindelige aftale i pkt. 13, at Pro:Con Holding A/S, eller den som dette selskab måtte overdrage rettighederne til, ikke måtte distribuere programmet i de skandinaviske lande i 4 år efter overtagelsesdagen. Denne klausul udelukkede ikke salg i andre lande, men dette var i realiteten umuligt, fordi et salg til virksomheder med datterselskaber i Skandinavien ikke ville købe produktet som følge af klausulen. Han var derfor indstillet på at lægge programmet i en bankboks i 4 år. Han havde over for IFS Danmark A/S tilkendegivet, at Pro:Con Holding A/S formentlig ville overdrage rettighederne til ham, men da han ikke ville binde Pro:Con Holding A/S, blev der ikke på dette tidspunkt indsat oplysninger herom. Det blev derimod aftalt, at Pro:Con Holding A/S af konkurrencemæssige grunde skulle skille sig af med produktet inden den 1. november Tidsfristen i pkt. 13 var oprindelig indsat, fordi IFS Danmark A/S ikke ville have, at Pro:Con Holding A/S blot skulle kunne se tiden an og spekulere i først at træffe et valg, når Pro:Con Holding A/S havde fået et nærmere kendskab til udviklingen omkring omsætningen i de følgende 2 ½ år. Da programmet i første omgang skulle overtages af Pro:Con Holding A/S, lejede han den 8. april 1997 på dette selskabs vegne en bankboks i Sydbank A/S. Han anbragte kontraktsdokumenterne med IFS-koncernen og senere også Pro:MIS-programmet med kildekoder, som han havde modtaget på en cd-rom, i bankboksen. Der har også ligget nogle aktiebreve i bankboksen. Bankboksen i Sydbank A/S har kun indeholdt materiale tilhørende Pro:Con Holding A/S. Der var 2 nøgler til bankboksen i Sydbank A/S. Sagsøgeren havde den ene, mens den anden var i økonomidirektør Ulf Steenholts varetægt. Denne tog sig også af regnska-

19 berne i Pro:Con Holding A/S. Begge nøgler blev opbevaret i tyverisikrede omgivelser på Stationsparken 24. Sagsøgeren opbevarede sin nøgle i en aflåst skuffe i sit skrivebord på sit kontor. Dette fungerede som kontor for både Pro:Con A/S og Pro:Con Holding A/S, da holdingselskabet ikke havde selvstændige aktiviteter. Pro:Con Holding A/S hørte til i de samme lokaler som det nye Pro:Con A/S, og holdingselskabets bogførings- og regnskabsmateriale blev ligeledes opbevaret i arkivskabe på adressen. Den 15. august 1997 sørgede han for, at formalia omkring videreoverdragelsen af programmet fandt sted, således at dette blev overdraget til ham personligt. Han sendte en kopi af aftalen til Jan Billqvist, der var ansat i IFS Danmark A/S. Hvis han ikke havde gennemført denne overdragelse, ville det have udløst en tvist med dette selskab. Overdragelsen til sagsøgeren indebar, at han købte programmet på kredit, og der er derfor ikke erlagt nogen købesum i forbindelse med denne overdragelse. Det var også et led i denne aftale, at programmet fortsat skulle opbevares i den bankboks, der tilhørte Pro:Con Holding A/S og således, at dette skete for dennes regning. Fra 1998/1999 og frem til 2000 forberedte det nye Pro:Con A/S en børsintroduktion, som dog aldrig blev gennemført. Dette skyldtes især, at det var vanskeligt at skaffe investorer, fordi en investor allerede havde pant i virksomhedens software. Emissionsbankerne blev derfor enige om at udsætte børsintroduktionen. Sagsøgeren forhandlede dog videre i en periode bl.a. med de 10 største fonde i verden, uden at det dog var muligt at tilvejebringe den fornødne kapital. Omkring årsskiftet 2000/01 kom sagsøgeren via Jan Billquist fra IFS Danmark A/S i kontakt med David Olund fra Commerce Financial Group, LLP, der var et amerikansk selskab, der beskæftigede sig med investeringsvirksomhed. David Olund var ansat som en slags børsmægler. IFS Danmark A/S havde tidligere benyttet dette selskab til fremskaffelse af kapital. Sagsøgeren havde på dette tidspunkt gentagne gange nævnt over for Jan Billquist, at den 4-årige konkurrencebestemmelse var ved at udløbe, og at han nu var interesseret i at finde en køber til programmet. Da Jan Billquist var en god ven af David Olund, og da Jan Billquist følte, at han skyldte den pågældende en tjeneste, blev der formidlet kontakt til sagsøgeren. Han havde derfor i marts/april 2001 på Stationsparken 24 i Glostrup et møde med David Olund. Formålet var primært at forsøge at sælge Pro:MIS-programmet, men da det nye Pro:Con nu var ved at være nødlidende, spurgte han tillige, om David Olund kunne tilvejebringe ny kapital. David Olund viste stor interesse. Der blev dog ikke på dette tidspunkt indledt reelle drøftelser. I marts 2002

20 holdt de et nyt møde. David Olund tilkendegav, at han nu var helt afklaret i forhold til at formidle et salg af Pro:MIS-programmet. Parterne skulle blot forhandle om de nærmere vilkår, herunder prisen. Sagsøgeren blev samtidig anmodet om at underskrive en hemmeligholdelsesaftale. David Olund rejste tilbage til USA den 9. marts 2002, og nogle dage senere rejste sagsøgeren til USA, hvor han medbragte hemmeligholdelsesaftalen, der var underskrevet den 12. marts På dette møde blev han præsenteret for et udkast til en overdragelsesaftale. De drøftede fortsat prisen. Sagsøgeren var kommet med et udspil på 5 mio. USD. Efter forhandling blev de enige om en pris på 4 mio. USD for programmet og om at mødes i København i juni 2002, hvor de skulle afslutte handlen. Det nye Pro:Con A/S var da blevet erklæret konkurs den 30. januar Dette var dog ikke kommet som en overraskelse, da det efter terrorangrebet i New York den 11. september 2001 havde været umuligt at skaffe ny kapital. Han var personligt til stede i skifteretten, hvor Michael Ziegler blev udpeget som kurator. Efter mødet tog han tilbage til selskabets adresse på Stationsvej 24 i Glostrup, hvor de finansielle kreditorer i de følgende dage fortsat drøftede, hvorledes de kunne redde virksomheden. Da han var blevet præsenteret for resultatet af disse drøftelser og havde tilkendegivet, at han ikke kunne acceptere salgsvilkårene, udviklede situationen sig på en meget ubehagelig måde. Den 8. februar 2002 blev han bedt om at forlade virksomheden. Han måtte ikke fjerne noget fra lokalerne, bortset fra en taske. Han nævnte intet om, at der lå en bankboksnøgle tilhørende Pro:Con Holding A/S i skrivebordsskuffen. Da han den 14. februar 2002 sendte en til kurator, omtalte han heller ikke nøglen. Den 18. februar 2002 blev han kontaktet af Lene Lichtwerch, der oplyste, at Pro:Con Holding A/S havde to flyttekasser med regnskabsmateriale, der var fundet i kontorlokalerne på Stationsvej 24 i Glostrup. Den 20. februar 2002 deltog han i et møde med kurator, hvor han anførte, at han bl.a. manglede at få udleveret en cd-rom, der tilhørte Pro:Con Holding A/S. Han omtalte ikke ved denne lejlighed bankboksnøglen. Efter mødet fik han tilsendt en erklæring fra kurator, hvor han blev bedt om at skrive under på, at han ikke ejede produkter, herunder programmer udviklet af Pro:Con-selskaberne. Han nægtede at underskrive denne erklæring, da Pro:MISprogrammet ikke tilhørte konkursboet. Første gang han skriftligt omtalte den manglende cd-rom over for kurator var i et brev af 16. august 2002.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

Ankenævnet for investeringsfonde

Ankenævnet for investeringsfonde Amaliegade 8 B, 2. sal 1256 København K sek@fanke.dk Tlf. (+45) 3543 6333 Fax (+45) 3543 7104 /UWK A F G Ø R E L S E a f 4. juli 2017 KLAGER: INDKLAGEDE: Hellerup Finans A/S Reference: KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 15 8. juli 2011 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 2. januar 2015

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 Sag 340/2009 (2. afdeling) De Lage Landen Finans Danmark, filial af De Lage Landen Finans AB (advokat Jan Bech) mod Fortis

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag i forbindelse med, at klagerne opsagde formidlingsaftalen. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Kurt Hansen A/S Hundige Strandvej 197 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel.

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Lyngby ApS Lyngby Torv 2 A 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en på ejendommen tinglyst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014 Sag 30/2012 (1. afdeling) Precision Industries ApS under konkurs (advokat Kim Munk-Petersen) mod Danske Bank A/S (advokat Søren Juul) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 359 2016-3719 AA mod Ejendomsmægler Tina Halskov [adresse] [by] og Ejendomsmægler CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet om indklagede, der repræsenterede klagerne i forbindelse med handlen, i

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere