Drikkevandskvalitet i Grønland. Grønlands Selvstyre. Miljø- og Beredskabsafdelingen Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drikkevandskvalitet i Grønland. Grønlands Selvstyre. Miljø- og Beredskabsafdelingen Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland"

Transkript

1 Drikkevandskvalitet i Grønland Grønlands Selvstyre Miljø- og Beredskabsafdelingen Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Marts 2015

2 Titel: Drikkevandskvalitet i Grønland Forsidebillede: Bygdevandværk med vintertank, Nuugaatsiaq Udgiver: Grønlands Selvstyre Departementet for Natur, Miljø og Justits, Miljø- og beredskabsafdelingen Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland År: Marts 2015

3 Indhold 1.0 Indledning Resumé Det offentlige tilsyn med drikkevand Resultater af det offentlige tilsyn Målopfyldelse for mikrobiologiske prøver Målopfyldelse for fysisk/kemiske prøver Tilsyn med vandværker Kvalitetsvurdering Registrering af resultaterne af vandprøverne Konklusion Vandkvalitet Myndighedshåndtering Forslag til forbedring af den offentlige kontrol og vandkvaliteten Bilag... 9 Bilag 1: Tabel over målopfyldelse for mikrobiologiske prøver og kogeanbefalinger Bilag 2: Tabel over målopfyldelse for fysisk/kemiske prøver... 9 Bilag 3: Kort med angivelse af vandværker med kogeanbefalinger i Referenceliste... 10

4 1.0 Indledning Miljø- og Beredskabsafdelingen har i samarbejde med Veterinær-og Fødevaremyndigheden i Grønland udarbejdet rapporten Drikkevandskvalitet i Grønland , der er den første af sin slags. Formålet er at orientere offentligheden og politikerne om drikkevandkvaliteten og den offentlige kontrol med drikkevandet gennem årene , herunder påpege uhensigtsmæssigheder samt komme med anbefalinger til optimering af indsatsen. Drikkevandets kvalitet overvåges gennem en lovbunden regelmæssig kontrol, som omfatter en fysiskkemisk kontrol og en mikrobiologisk kontrol. Organisering og omfang af kontrollen er defineret i: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Vandbekendtgørelsen). Det er denne regelmæssige kontrol, som er grundlaget for rapporten, som er udarbejdet i medfør af bekendtgørelsens Resumé Der er behov for at forbedre den offentlige kontrol med de grønlandske vandværker. I perioden fra har den offentlige kontrol med de grønlandske vandværker ikke i tilstrækkelig grad fulgt de fastlagte programmer, hvilket fremgår at skemaet herunder. Målopfyldelse Mikrobiologiske prøver 57% 52% 94% Fysisk/kemiske prøver 91% 72% 78% Tabel 1: Målopfyldelse for prøvetagning angivet i procent (hvor mange % af de planlagte prøver blev taget) Specielt i bygderne var målopfyldelsen for prøvetagning dårlig. Således blev der i 2012 kun taget bakteriologiske prøver fra 37% af bygdevandværkerne. 44% af bygdevandværkerne fik slet ikke taget prøver til bakteriologisk undersøgelse i hverken 2011 eller Drikkevandets fysisk/kemiske kvalitet er de fleste steder relativt god. Vandet fra mange vandværker er dog for surt, og kan indeholde jern og andre metaller i mængder, der er for store. Det er desuden almindeligt, at vandet specielt i flomperioder kan være misfarvet, hvilket øger risikoen for bakteriel forurening. Aluminiumssalte, som tilsættes vandet ved kemisk rensning, findes i enkelte tilfælde i drikkevandet i mængder, som overskrider drikkevandskravet. I vand, der kommer fra anlæg, som afsalter havvand, er der ofte for meget Bor. De bakteriologiske prøver har ført til, at der i 2013 måtte udstedes kogeanbefaling ved næsten hvert tredje vandværk. Dette er ikke tilfredsstillende. Det er især bygdevandværker, som har problemer; men også vandværker i byerne har været ramt. I bygderne tager det i mange tilfælde lang tid før problemerne, der har ført til kogeanbefaling, bliver løst. Der er eksempler på, at bygder har haft vedvarende kogeanbefalinger i flere år.

5 Der er behov for et databasesystem, som kan sikre et bedre overblik over vandprøveresultaterne fra de enkelte vandværker, herunder sikre at der kan udarbejdes statistisk materiale og foretages risikovurderinger. Reglerne i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg har vist sig at have visse mangler, som påvirker kontrollen med drikkevandet i negativ retning. Ansvaret for tilsyn og kontrol er delt mellem 5 forskellige myndigheder: Sundheds-, Veterinær- og Miljøområdet er centrale myndigheder, Sundhedsområdet er også decentral myndighed og Landslægeembedet er rådgivende myndighed. Ansvarsfordelingen er ikke entydigt beskrevet, hvilket medfører, at problemer ofte ikke bliver løst på bedste eller hurtigste måde. Det anbefales derfor, at der sker en revision af bekendtgørelsen og at ansvaret enten samles ved færre myndigheder eller beskrives tydeligere. 3.0 Det offentlige tilsyn med drikkevand Den offentlige kontrol omfatter den almene vandforsyning (offentlig vandforsyning af byer og bygder) og vandforsyningsanlæg, der leverer vand til levnedsmiddelvirksomheder. Kontrollen indebærer, at der tages vandprøver, som analyseres for bakterier og fysisk/kemiske egenskaber. Desuden fører det enkelte vandværk en egenkontrol, som skrives ned i en driftsjournal. Endelig føres der tilsyn med vandværker, råvandsforsyninger, vandspærrezoner samt vandlaboratoriet. Kontrolhyppigheden for vandprøver afhænger dels af den vandmængde, der leveres pr. døgn og dels af status som by eller bygd. Ved kravoverskridelser suppleres med en risikoanalyse. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland vurderer i samarbejde med Landslægeembedet alle mikrobiologiske prøveresultater, der udsendes fra vandlaboratoriet. Bedømmelsen tager i hvert tilfælde udgangspunkt i vandbekendtgørelsens kvalitetskrav samt i et fagligt skøn baseret på forsigtighedsprincippet. Ved overskridelser af de opstillede parametre tages kontakt til forsyningsselskabet for at få deres forklaring på overskridelsen. Er der tale om mindre overskridelser påbydes vandforsyningsselskabet at iværksætte en handlingsplan til fjernelse af forureningen fx øget klorering, rensning af ledningsnet, udskiftning af UV-enhed mv, hvorefter der udtages en ny prøve. Ved overskridelser, der vurderes at være til fare for folkesundheden, udsendes en kogeanbefaling til de berørte borgere. Først når en ny drikkevandsprøve viser tilfredsstileende resultat, ophæves kogeanbefalingen i det pågældende område. Miljø- og beredskabsafdelingen foretager en tilsvarende kontrol af de fysisk-kemiske prøveresultater. Når der konstateres kravoverskridelser, tages der kontakt til driftsherren med henblik på at fjerne årsagen til kravoverskridelsen. 4.0 Resultater af det offentlige tilsyn For at sikre drikkevandskvaliteten udføres der et offentligt tilsyn, som blandt andet indebærer at der tages forskellige typer vandprøver. Der skelnes mellem mikrobiologiske vandprøver og fysisk/kemiske vandprøver. Desværre er det ikke alle de prøver, som var programsat i perioden fra , som blev udført. I den

6 forbindelse taler man om målopfyldelse, som beskriver, hvor mange prøver, ud af det planlagte antal vandprøver, der er taget. Målopfyldelsen beskrives nærmere i det følgende for henholdsvis mikrobiologiske vandprøver samt fysisk/kemiske vandprøver Målopfyldelse for mikrobiologiske prøver Samtlige prøvetagninger fra er listet op i tabellen i bilag 1. Der var programsat 330 prøvetagninger pr. år. Desværre blev ikke alle de programsatte mikrobiologiske prøver i perioden taget. Dette ses af tabel 2, hvor den gennemsnitlige målopfyldelse for prøvetagning er omregnet til procent. Mikrobiologiske prøver Alle prøver 57% 52% 94% Bygder 48% 37% 96% Tabel 2: Gennemsnitlig målopfyldelse for alle de mikrobiologiske prøver angivet i procent. I de fleste byer var målopfyldelsen for udførelse af mikrobiologiske prøver rimelig god. Der er dog enkelte byvandværker, der var programsat til 12 prøver årligt, der har været helt nede på 2 eller ingen prøver i et år f.eks Maniitsoq, Nanortalik, og Kangaatsiaq. I bygderne har målopfyldelsen været dårlig i 2011 og I 2013 var målopfyldelsen til gengæld helt oppe på 96 % i bygderne (kun 2 ud af 54 bygdevandværker fik ikke taget prøver). Baggrunden for den markante stigning i antal udtagne vandprøver fra bygderne i 2013, kan henføres til reaktion fra Fødevarestyrelsen i Danmark. Fødevarestyrelsen er ansvarlig for de eksportautoriserede fødevarevirksomheder i Grønland. Fødevarestyrelsen henvendte sig i 2013 til Selvstyret med besked om, at eksportvirksomhederne ville miste deres autorisation, såfremt der i forbindelse med produktion ikke kunne dokumenteres en tilfredsstillende vandkvalitet. Dette medførte en forøget vandprøveudtagning, som resulterede i talrige fund af bakterier i bygdernes drikkevand. Resultatet af de mange fund var dels et stort antal kogeanbefalinger, dels at der blev taget mange opfølgende prøver (omprøver) ved bygdevandværkerne. Den forøgede aktivitet smittede kun i begrænset omfang af på målopfyldelsen for antal prøver for byerne. 4.2 Målopfyldelse for fysisk/kemiske prøver Samtlige fysisk/kemiske prøvetagninger fra er listet op i tabellen i bilag 2. Der var programsat prøvetagninger pr år. Den samlede målopfyldelse var nogenlunde i 2011; men knap så god i 2012 og Dette ses af tabel 3, hvor den gennemsnitlige målopfyldelse for alle byer og bygder er omregnet til procent. Målopfyldelse Alle prøver 91% 72% 78% Bygder 76% 59% 59% Tabel 3: Gennemsnitlig målopfyldelse for alle de fysisk/kemiske prøver angivet i procent. I de fleste byer var målopfyldelsen rimeligt god i hele perioden. I bygderne var målopfyldelsen i %. I 2012 og 2013 var målopfyldelsen i bygderne dårligere (22 ud af 54 bygdevandværker, fik ikke taget prøver).

7 4.3 Tilsyn med vandværker Der blev ikke ført tilsyn med vandværker i 2011 og I 2013 blev der ført tilsyn med vandværket i Uummannaq, samt 7 bygdevandværker i Uummannaq-distriktet. Tilsynet viste at vandværkerne som helhed var velindrettede og velfungerende. Driftsjournalerne kan forbedres væsentligt ved, at de føres på elektronisk medie. De daglige observationer af farve, lugt og smag skal beskrives mere præcist end hidtil. Desuden skal de regelmæssige rengøringer, eftersyn og udskiftninger beskrives nøjagtigt. 4.4 Kvalitetsvurdering - Råvandskvalitet De tre tilstandsparametre: farve, turbiditet (uklarhed) og NVOC (organisk kulstof), kan bruges til at vurdere hvor meget ler, organisk materiale og andre urenheder, der er i råvandet (det ubehandlede vand). For at lave en vurdering, som kan bruges til at vælge den rigtige vandbehandling, er det nødvendigt at have en tæt prøvetagning gennem et helt år. Derved vil man få viden om, hvor store variationer, der er i vandets kvalitet hen over året. Man vil også få et mål for, hvor slemt det er, i de perioder, hvor det er værst. Den offentlige kontrol med råvandskvaliteten har ikke en prøvetagningsfrekvens, som er tilstrækkelig tæt til at ovennævnte vurderinger kan foretages. Ved by-vandværker tages mellem 1 og 5 årlige råvandsprøver. Ved bygdevandværker tages ingen råvandsprøver, og kun én rentvandsprøve om året. Resultatet er, at flere vandværker sandsynligvis ikke har en vandrensning, som er god nok til at sikre tilfredsstillende vandkvalitet året rundt. 4.5 Registrering af resultaterne af vandprøverne Resultaterne af de fysisk/kemiske prøver indtastes i en database, hvorfra de senere kan udtrækkes ved behov. Der findes desværre ingen database i Grønland til indtastning af resultaterne af de mikrobiologiske prøver, hvilket har vist sig at være et problem i forhold til at udtrække data fra Det har derfor vist sig vanskeligt at vurdere den mikrobiologiske vandkvalitet med tilstrækkelig sikkerhed. 4.6 Kvalitetsvurdering - fysisk/kemisk kontrol med drikkevandet Ved 35 ud af 74 vandværker er der i perioden fra konstateret overskridelser af de kravværdier, som lovgivningen har fastsat. Den mest hyppige overskridelse (18 vandværker) er ph, som viser, at vandet er for surt. Det er meget vanskeligt at kontrollere vandets ph, når udgangsmaterialet er det meget bløde overfladevand, som er almindeligt i Grønland. Det er ikke noget stort problem, at vandet er lidt surt, men det sure vand er aggressivt og kan medføre korrosion på vandrør og øvrige installationer. Som resultat af korrosion ser man ved enkelte vandværker for højt indhold af jern (8 vandværker), mangan (2 vandværker), nikkel (1 vandværk) eller zink (4 vandværker). Nikkel og zink er uønsket af sundhedshensyn. De stammer fra galvaniserede rør og andre installationer, og kan fjernes ved at gennemgå installationerne og udskifte de dele, som er kilde til nikkel- eller zink-forureningen. Jern og mangan kan give afsmitning på kummer, gulve og vasketøj, men er ikke et sundhedsproblem. Begge metaller kan også stamme fra råvandet, hvor det findes opslæmmet i flom-vand eller opløst i iltfattigt vand.

8 Der er overskridelser på NVOC (organisk kulstof) i 6 vandværker. I samme vandprøver er der ofte også høje værdier for farvetal og turbiditet, som der ikke er fastsat kravværdier for. Begge dele er tegn på, at det kan være vand fra en flom-situation. Samtidig er det tegn på, at der kan være bakterier i vandet (de sidder gerne fast på små partikler). Det er ikke et sundhedsproblem i sig selv; men er et tegn på, at vandværket bør forbedre filtreringen og eventuelt forstærke desinficeringen ved UV-lys eller klor. Overskridelser af kravværdien for aluminium (3 vandværker) ser man en gang imellem, hvor der er ler opslæmmet i råvandet, samt på de vandværker, som har kemisk rensning af vandet. Det sker, når justering af tilsætning af de nødvendige kemikalier kommer ud af balance. Ofte er det vandværkets ph-justering, som bliver forkert på grund af fejl i det instrument, som måler ph. Resultatet er, at den kemiske rensning ikke virker, og de aluminiumssalte, som tilsættes vandet, ikke bliver fjernet, men ender i drikkevandet. Overskridelser for Bor (3 vandværker) findes en gang imellem i vandet fra afsaltningsanlæg, som bruger havet som råvandskilde. Bor er sundhedsskadelig. Når der findes overskridelser, justeres afsaltningsanlægget, så indholdet af Bor kommer under grænseværdien. Overskridelser for Trihalomethaner er fundet i Upernavik (nød-)vandværk. Trihalomethaner er sundhedsskadelige. De opstår, når vand med højt indhold af organisk materiale klorbehandles. Ved ny analyse var værdien under kravværdien. Der er nu bygget et nyt vandværk i Upernavik. Flourid har i 2011 givet et resultat, der ligger på grænseværdien ved Narsaq vandværk. Her er prøvehyppigheden forøget, for at sikre, at det bliver opdaget, hvis der sker overskridelser i fremtiden. Det forhøjede flourid indhold ved Narsaq er geologisk betinget. Grænseværdien er sat for at forhindre pletter på tænderne og (i sværere tilfælde) knogleforandringer. Der er en klar tendens til, at byvandværker har bedre kontrol med ph og har tilsvarende færre overskridelser for metallerne: jern, zink og nikkel i forhold til bygdevandværker. Der er enkelte kravoverskridelser for Aluminium i by-vandværker, hvor aluminiumssalt tilsættes vandet som led i den kemiske rensning. En enkelt bygd har overskridelse, som måske skyldes opslemmet ler. Bor volder kun problemer i bygder, som har anlæg, som afsalter havvand. Som hovedregel er der ikke forskel mellem byer og bygder på tilstandsparametrene (Turbiditet, Farvetal og NVOC). Måske har det betydning, at der er tendens til, at bygdernes vandprøver tages i sommermånederne, hvor flomhændelser er overstået. Hvis der i højere grad blev taget prøver fra bygdevandværkerne i flomperioderne, er det muligt, at der var flere høje værdier fra bygdevandværkerne. 4.7 Kvalitetsvurdering - mikrobiologi (overskridelser, kogeanbefalinger) Der findes som tidligere nævnt ingen database til indtastning af resultaterne af de mikrobiologiske prøver, hvorfor det har været et problem at indhente brugbare statistiske data fra Ligeledes har det ikke været muligt at fremskaffe data over udstedte kogeanbefalinger i den opgivne periode grundet manglende

9 arkivering. Dette sammenholdt med den manglende målopfyldelse for prøveudtagning, gør det vanskeligt at foretage en sikker vurdering af den mikrobiologiske vandkvalitet fra For 2013 er det udstedt 23 kogeanbefalinger(se bilag 3). Kogeanbefalingerne er typisk udstedt på baggrund af fund af mulige sygdomsfremkaldende mikroorganismer eller p.g.a. høje kimtal (kim er udtryk for mikrobiologisk aktivitet mm.). Det er bekymrende, at vandkvaliteten generelt er så dårlig specielt i bygderne. Flere steder har det desuden vist sig meget vanskeligt at komme vandforureningen til livs. 5.0 Konklusion 5.1 Vandkvalitet Resultatet af de bakteriologiske prøver førte til, at der i 2013 måtte udstedes kogeanbefaling ved næsten hvert tredje vandværk. Dette er ikke et tilfredsstillende resultat. Det er især bygdevandværker, som har problemer; men også vandværker i byerne har været ramt. Drikkevandets fysisk/kemiske kvalitet er de fleste steder relativt god. Dog viser de fysisk/kemiske prøver i mange tilfælde, at drikkevandet er for surt, hvilket kan resultere i korrosion af vandinstallationer og et forhøjet indhold af metaller i vandet. Aluminiumssalte, som tilsættes vandet ved kemisk rensning, findes i enkelte tilfælde i drikkevandet i mængder, som overskrider drikkevandskravet. Der er ofte for meget Bor i vand, der kommer fra anlæg, som afsalter havvand. Den offentlige kontrol med råvandskvaliteten har ikke en prøvetagningsfrekvens, som er tæt nok til, at man kender vandets indhold af ler og urenheder i flomsituationer. Der er meget, der tyder på, at det har ført til, at filtreringsanlæggene ved flere vandværker ikke er dimensioneret til at rense vandet tilstrækkeligt i flomperioder. Når det behandlede vand stadig er uklart, er der en stærkt forhøjet risiko for, at desinficering ved UV-behandling eller kloring ikke virker. Resultatet er, at flere vandværker sandsynligvis ikke har en tilstrækkelig vandrensning til at sikre tilfredsstillende vandkvalitet året rundt. 5.2 Myndighedshåndtering Der er behov for, at den offentlige kontrol med vandværkerne forbedres. Den offentlige kontrol med vandværkerne har ikke fulgt de fastlagte programmer i tilfredsstillende omfang. Der har manglet en rettidig kontrol med, om programmerne for prøvetagning blev fulgt. Uhensigtsmæssig dataopbevaring og manglende arkivering har ført til problemer med at foretage en tilfredsstillende vurdering af den mikrobiologiske vandkvalitet for Fordi der ikke findes en database til indtastning af resultaterne af de mikrobiologiske prøver, har det vist sig vanskeligt at udtrække data og vurdere den mikrobiologiske vandkvalitet med tilstrækkelig sikkerhed.

10 5.3 Forslag til forbedring af den offentlige kontrol og vandkvaliteten Denne rapport har vist, at der er brug for at forbedre den offentlige kontrol indenfor flere områder. Det skal sikres, at programmerne for prøvetagning bliver fulgt. Det skal også sikres, at de problemer, som opdages ved den offentlige kontrol, bliver løst hurtigt og effektivt, samt at mere grundlæggende problemer ved vandværker eller råvandsforsyning bliver løst efter en langsigtet plan. For at nå disse mål, er det desuden nødvendigt at ændre nogle strukturer og arbejdsgange, samt at investere i et tidssvarende databasesystem. Nedenfor er der opstillet forbedringsforslag. Forslag, der skal sikre, at de programsatte prøver bliver indsamlet 1. Der skal laves programmer for prøvetagning 2. Det skal kontrolleres at programmer følges.. 3. Bedre information til offentligheden om vandkvalitet på eget vandværk. Forslag, der skal styrke indsatsen for at finde og fjerne årsaget til konstateret dårlig vandkvalitet 4. Beredskabsplaner for hvert vandværk om reaktioner på vandkvalitetsproblemer. 5. Vandværksejer skal have økonomisk beredskab til hurtig løsning af kvalitetsproblemer. 6. Der skal investeres i et databasesystem, som også rummer mikrobiologiske analysedata og statistikpakke, og som kan støtte risikovurderinger og anbefalinger til vandværker. 7. vandbekendtgørelsen revideres med henblik på at samle det overordnede ansvar i én central myndighed, og at ændre det decentrale ansvar.. 8. Vandværkers og Fødevarevirksomheders ansvar for vandets kvalitet gøres klart. 6.0 Bilag Bilag 1: Tabel over målopfyldelse for mikrobiologiske prøver og kogeanbefalinger. Bilag 2: Tabel over målopfyldelse for fysisk/kemiske prøver Bilag 3: Kort med angivelse af vandværker med kogeanbefalinger i 2013

11 7.0 Referenceliste Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Nukissiorfiits internetbaserede system til administration af vanddata:

12 Bilag 3: Vandværker i Grønland. Kogeanbefalinger i 2013 er vist med rød signatur og angivet med navn.

13

14 Bilag 1: Tabel over målopfyldelse for mikrobiologiske prøver og kogeanbefalinger. By/Bygd Nr. Mikrobologisk jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År-total Pligtig jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År-total Pligtig jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År-total Pligtig Nanortalik Årstotal for vandværk Aappilattoq Narsaq Kujalleq Årstotal for hele landet Tasiusaq Ammassivik Ingen prøver taget dette år Alluitsup Paa Qaqortoq Ingen prøver taget mindst 2 år i træk Saarloq Eqalugaarsuit Prøve udløser kogeanbefaling Qassimiut Narsaq Igaliku Qassiarsuk Narsarsuaq Paamiut Arsuk Nuuk Vandværk Nuussuaq vandværk Qinngorput Lufthavn Qeqerarsuatsiaat Kapisillit Færingehavn Maniitsoq Atammik Napasoq Kangaamiut Sisimiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Kangaatsiaq Attu Iginniarfik Niaq Ikeras Aasiaat Akunnaaq Kitsis Qasigiannguit Ikamiut Ilulissat Oqaatsut Qeqertaq Saqqaq Ilimanaq Qeqertarsuaq Kangerluk Uummannaq Niaqornat Qaarsut Ikerasak Saattut Ukkusissat Illorsuit Nuugaatsiaq Upernavik Upernavik Kujalleq Kangersuatsiaq Aappilattoq Tasiusaq Nuussuaq Kullorsuaq Innaarsuit Qaanaaq Savissivik Siorapaluk Tasiilaq Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut Ittoqqortoormiit Når der er angivet en prøvetagning i tabellen, dækker det over, at der er taget én eller flere prøver på vandværk og tapsteder i vandværkets forsyningsområde. De grå felter viser årstotal og det programsatte antal (pligtig).

15

16 Bilag 2: Tabel over målopfyldelse for fysisk/kemiske prøver By/Bygd Nr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Års topligtigbem Rå jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Års topligtig Bem Rå Rå-Pjan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Års topligtigbem Rå Pligt Nanortalik Fe ph 1 2 Årstotal for vandværk Aappilattoq Narsaq Kujalleq Årstotal for hele landet Tasiusaq ph Ammassivik ph Ingen prøver taget dette år Alluitsup Paa Qaqortoq Ingen prøver taget mindst 2 år i træk Saarloq ph B og høj ph ph Eqalugaarsuit ph Beskrivelse af overskridelse Qassimiut ph ph+fe ph Narsaq F Overskridelse af indikatorparameter Igaliku Qassiarsuk Overskridelse af sunhedsrelateret kravværdi Narsarsuaq Paamiut ph Arsuk Nuuk Vandværk Nuussuaq vandværk Qinngorput Lufthavn Qeqerarsuatsiaat Kapisillit ph Færingehavn Maniitsoq Atammik Napasoq Kangaamiut Sisimiut Itilleq Sarfannguit Kangerlussuaq Kangaatsiaq NVOC Attu Iginniarfik ph Zn ph Niaq NH Ikeras Aasiaat Al Zn ph Akunnaaq ph ph 0 1 Kitsis Qasigiannguit Ikamiut NVOC Ilulissat NVOC Al 2 5 Oqaatsut Qeqertaq Saqqaq ph,fe,nvoc Fe+NVOC Ilimanaq ph, NVOC Qeqertarsuaq Kangerluk ph Uummannaq Niaqornat Qaarsut Ikerasak NVOC NVOC Saattut Ukkusissat Fe, Al Illorsuit Nuugaatsiaq Upernavik Fe, NVOC Trihalom 2 2 Upernavik Kujalleq Kangersuatsiaq Bor 0 1 Aappilattoq Zn Tasiusaq ph Nuussuaq Ni 0 1 Kullorsuaq ph Innaarsuit ph +Fe Qaanaaq Savissivik ph høj 0 1 Siorapaluk Tasiilaq Sermiligaaq ph Isortoq ph ph ph Kulusuk ph, Zn ph,fe,mn Tiniteqilaaq ph, Fe ph+mn ph Kuummiut ph ph 0 1 Ittoqqortoormiit Når der er angivet en prøvetagning i tabellen, dækker det over, at der er taget én eller flere prøver på vandværk og tapsteder i vandværkets forsyningsområde. De grå felter viser årstotal og det programsatte antal (pligtig).

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011.

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisblad nr.21 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015.

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisblad nr. 27 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk I medfør af 5, stk. 2, og 64 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland BEK nr 476 af 17/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1103780 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen,

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, Takster og betalinger Bilag Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, sci@mit.gl Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bygder. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bygder. Grønlands Selvstyre Bligstrategi Faktarapprt - bygder Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kngens Lyngby Telefn 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cwi.dk Bligstrategi Faktarapprt - bygder Maj 2011 Dkumentnr.

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne. V Sammenfatning

Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne. V Sammenfatning Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne V Sammenfatning 1 Sammenfatningen er udarbejdet af: Rasmus Ole Rasmussen, Johanna Roto, Lise Smed Olsen og Lisbeth Greve Harbo Nordregio

Læs mere

KOMMUNE KUJALLEQ By/ bygd Selvstyrets anlægsvurdering Selvstyrets kommentarer

KOMMUNE KUJALLEQ By/ bygd Selvstyrets anlægsvurdering Selvstyrets kommentarer BILAG G. PRIORITERING AF ANLÆGSOPGAVER I det nedenstående oplistes landets byer og bygder fordelt på kommuner. Selvstyret kommentarer og vurderinger, samt tiltag i alle landets by- og bygdehavne er inkluderet.

Læs mere

Indkomster 31. oktober 2014

Indkomster 31. oktober 2014 Indkomster 31. oktober 2014 Indkomststatistik 2013 1. Metode og begreber 1.1 Formål Formålet med indkomststatistikken er at belyse niveauet og fordelingen af de optjente indkomster i samfundet. Ved at

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as ILULISSAT - Ilimanaq Registreringer Ilulissat - Ilimanaq Selv-registrering

Læs mere

Indkomster 31. oktober 2016

Indkomster 31. oktober 2016 Indkomster 31. oktober 2016 Indkomststatistik 2015 I Kapitel 1 belyses udviklingen i personindkomster, hvor der med fokus på såvel geografi som demografi tilstræbes at give læseren et nuanceret indblik

Læs mere

Indkomster 2. november 2015

Indkomster 2. november 2015 Indkomster 2. november 2015 Indkomststatistik 2014 I Kapitel 1 belyses udviklingen i personindkomster, hvor der med fokus på såvel geografi som demografi tilstræbes at give læseren et nuanceret indblik

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qaasuitsup Kommunea - bygdeskoler - Ulloq/dato : 24. oktober 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.04 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme EM 2010 Maj 2010 1 Forord Hermed

Læs mere

KOMPETENCEKATALOG OVER ANLÆGSOPGAVER I NUKISSIORFIITS

KOMPETENCEKATALOG OVER ANLÆGSOPGAVER I NUKISSIORFIITS KOMPETENCEKATALOG OVER ANLÆGSOPGAVER I NUKISSIORFIITS Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Narsaq kujalleq Renovering af vandværk Ammassivik Aappilattoq

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Stedopdelt. Forbrug i % af totalbevillingen. Forsinkelse Bevilling Disponibel i 2005 Forbrug i Akk. forbrug Samlet bev.

Stedopdelt. Forbrug i % af totalbevillingen. Forsinkelse Bevilling Disponibel i 2005 Forbrug i Akk. forbrug Samlet bev. Forbrug i en 2009 813571 010 17342 Renovering fælles vandledning, Nanortalik 805.000 0-7.473-16.854 795.619 98,8% 9.381 9.381 0 814172 010 31109 Facaderenovering, Nanortalik 3.840.000 0 1.100.041 208.695

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2003

Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Befolkningsstatistik 2003:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Forord Publikationen Grønlands Befolkning er udgivet årligt siden 1976 af henholdsvis Danmarks Statistik, Statsministeriet og Grønlands Statistik.

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne

Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne NORDREGIO 2010 1 2 Status for bosteder i Grønland Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne NORDREGIO 2010 3 4 Status for bosteder

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

1. Hvornår havde indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit haft sidst åbent for indhandling?

1. Hvornår havde indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit haft sidst åbent for indhandling? Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut /HER Besvarelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Vejledning om valg til Inatsisartut 28. november 2014

Vejledning om valg til Inatsisartut 28. november 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE Vejledning om valg til Inatsisartut 28. november 2014 Endelig version 21-10-2014 Valgnævnet Grønlands Selvstyre Postboks 1037 3900 Nuuk oktober 2014 Indhold Indledning... 3 1. Grønland

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Nukissiorneq. Energi. Titartagaq 9.1 Nukissiuutinik atuineq. Figur 9.1 Energiforbruget 12.000

Nukissiorneq. Energi. Titartagaq 9.1 Nukissiuutinik atuineq. Figur 9.1 Energiforbruget 12.000 Nukissiorneq Energi Kalaallit Nunaanni nukissiornermut uuliamik, benzinimik il.il. eqqussuineq suli pinngitsoorneqarsinnaanngilaq. Qaam maq - qu sersuinermut kiassarnermullu nukissiuutinik ataavartunik

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

: Michael Kortegaard Brandt

: Michael Kortegaard Brandt CV Michael Kortegaard Brandt Navn : Michael Kortegaard Brandt Fødselsår : 1965 Nationalitet Sprogkundskaber : Dansk : Dansk (modersmål), engelsk (rimelig), tysk (rimelig) Uddannelse : Lovpligtig sikkerhedskoordinator

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19 APR. 2002 Afsnit B. (Brandmænd) Regulativ om Vederlag og lønninger til medlemmer af brandkorps i Grønland. I medfør af Landstingsforordning af nr. 6 af

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Pressemøde 16. juni Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen

Pressemøde 16. juni Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 16. juni 2015 Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Anlægsområdet projektforløb og igangværende arbejder Et anlægsforløb Et anlægsprojekt på over 10-15 mio. kr.

Læs mere

Redegørelse om kommunerne - HØRING -

Redegørelse om kommunerne - HØRING - 24. februar 2010 FM 2010 / 124 Redegørelse om kommunerne - HØRING - FM 2010 FM 2010 / 124 Sagsnr. 2010-026881 Naalakkersuisoq for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indholdsfortegnelse Forord...3 Kommunalretlig

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

beretning og regnskab 2009

beretning og regnskab 2009 beretning og regnskab 2009 beretning og regnskab 2009 forside foto klaus eskildsen fotos ivars silis deluxus studio lind foto magssanguaq qujaukitsoq nukissiorfiit layout nukissiorfiit tryk naqitat a/s

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2005

Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Befolkningsstatistik 2005:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2005... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning 1995-2005... 5 Oversigt 2 Befolkningen

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 2 VANDKVALITET 2.1 Procesidentifikation Vand bruges under forskellige forhold i bryggerier til forskellige formål. Dette dokument beskriver, hvilke krav der (med hensyn til lovgivning og proces) bør stilles

Læs mere

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v.

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. Click her e to ente r te xt. Retningsli njer for s ags beha ndlin g på van dfor syning som råd et o g tilsyn me d van dkvalit et m.v. «edocadd resscivilc ode» Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Grønlands Elmyndighed har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland, indført stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger. Martin Skriver Funktionsleder

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger. Martin Skriver Funktionsleder Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger [ Martin Skriver Funktionsleder Ændring af vejledninger Drikkevandsvejledningen ændres mht. bl.a. kontrolprogrammer Pesticidvejledningen

Læs mere

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Qaanaaq fangst Kvote Etah 0 5 Qaanaaq 63 98 Melville Bugt Bestand fangst Kvote#* Savissivik 11 18 Upernavik 79 52 Resterende kvote 90 70 #49 til erhversfangere,

Læs mere

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Erhvervsudvikling i mindre bosteder Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Hvis et bosteds erhvervsgrundlag bliver mindre flytter folk 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Bygder Mindre byer Mannitsoq

Læs mere

Afdækning af energiforbrug på bygdeplan i Grønland For Sarfannguaq og Itilleq

Afdækning af energiforbrug på bygdeplan i Grønland For Sarfannguaq og Itilleq 11422 Arktisk teknologi Afdækning af energiforbrug på bygdeplan i Grønland For Sarfannguaq og Itilleq Udarbejdet sommer 2005 af: Claus Hansen s992108 Christian Wolf s022177 1. Forord Vi er to studerende

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere