Bedre muligheder for borgere og virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre muligheder for borgere og virksomheder"

Transkript

1 Bedre muligheder for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi

2 Indhold Digitalisering binder kommunen sammen Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder... 3 Digitalisering skal understøtte vækst og bæredygtighed Digitalisering skal bidrage til fremtidens velfærd... 6 Digitalisering skal give nær, tilgængelig og sammenhængende service Digitalisering skal skabe en enkel og effektiv administration... 8 Forudsætninger for realisering af strategien Fra strategi til praksis

3 Digitalisering binder kommunen sammen I Aalborg Kommune mærker vi også, hvordan digitaliseringen forandrer den måde, vi arbejder på. Vi skal over hele linjen løbende finde nye og smartere måder at løse opgaverne på. Nytænkning af opgaveløsningen er en simpel nødvendighed, hvis vi skal kunne håndtere de økonomiske udfordringer, vi vil stå over for de næste år. Digitalisering er et af vores stærkeste redskaber til det. Vi oplever, at borgere og virksomheder forventer, at vi på samme måde som den private sektor hele tiden er i stand til at tilbyde nye og sammenhængende digitale løsninger. Digitaliseringen skaber nye muligheder for på tværs af forvaltningerne at tilbyde borgerne og virksomhederne bedre service og samtidig skabe effektivisering. Digitalisering binder os sammen på nye måder. Men digitalisering er også grobund for smarte og integrerede løsninger, der skaber vækst, giver borgerne i kommunen nye muligheder samtidig med, at Aalborg som en grøn og bæredygtig kommune udvikles. Digitalisering binder os sammen med kommunens, borgernes og virksomhedernes udvikling på nye måder. I Direktørgruppen har vi drøftet vores næste digitaliseringsstrategi. Særligt har vi drøftet, hvordan vi på nye måder bedst kan udnytte vores ressourcer i fælles, tværgående indsatser. Vi har en ambition om, at digitaliseringsstrategien skal samle hele koncernen om en række højtprioriterede indsatser og pejlemærker. Strategien skal støtte op om kommunens målsætninger, sådan som de er formuleret af såvel Byrådet, som af udvalgene. Det er ligeledes vores ambition, at kommunen som landets tredje største kommune aktivt medvirker i de fælles kommunale initiativer igangsat af KL og KOMBIT. Ikke bare i realiseringen, med også i planlægningen og udformningen. En strategi gør det naturligvis ikke alene. Strategien skal omsættes i konkrete handleplaner i den enkelte forvaltning og fælles. Vi vil i Direktørgruppen med regelmæssige mellemrum tage strategien op. Både for at sikre at den bliver brugt, men også for at sikre at den til stadighed svarer til Byrådets og udvalgenes ambitioner. Direktørgruppen Jens Kristian Munk Arne Lund Kristensen Jørgen Litske Petersen Martin Østergaard Christensen Bente Holmgaard Graversen Christian Bjerg Jan Nielsen Søren Gais Kjeldsen 2

4 Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder Aalborg Kommune er en kommune i fremgang. Befolkningstallet vokser. Det går godt for virksomhederne, og der bliver skabt flere jobs. Aalborg er NordDanmarks vækstcentrum. En bæredygtig smart kommune, hvor det er godt at bo, uddanne sig og drive virksomhed. Digitaliseringsstrategien skal udspringe af og understøtte Byrådets og udvalgenes visioner og strategier, som f. eks. Planstrategien, Erhvervsstrategien, Ungestrategien m. fl. De forskellige strategier kan sammenfattes i følgende pejlemærker: Aalborg skal være en attraktiv og international orienteret lille storby Aalborg er NordDanmarks vækstcentrum, videns og uddannelsesby I Aalborg er der fokus på jobskabelse og arbejdskraft med de rette kompetencer Aalborg udvikler det gode liv for borgerne: Velfærd, uddannelse og arbejde, fritid og kultur og attraktive fysiske rammer Aalborg er en bæredygtig og smart kommune Men over og igennem disse pejlemærker ligger en klar politisk rettesnor: Aalborg Kommune skal have en stærk og robust økonomi, hvor der udvises rettidig omhu og opretholdes en stærk og fokuseret styring af økonomi og budgetter. Digitaliseringsstrategien er masterplanen for kommunens digitalisering. Dermed giver strategien også fælles retning for forvaltningernes egne digitaliseringsindsatser. Når vi igangsætter og gennemfører digitaliseringsprojekter skal vi altid have borgernes og virksomhedernes behov og muligheder i centrum. Det er deres behov og muligheder, der er det egentlig formål med vores digitalisering. Kun ved at borgerne og virksomhederne benytter og får værdi af vores digitale tilbud kan vi selv få gavn af dem. Det kræver inddragelse, involvering og samskabelse. Hvad er digitalisering? Digitalisering er alle de tiltag, der ved hjælp af ny teknologi bidrager til Udvikling af kommunens kerneopgaver Modernisering af kommunen Effektivisering af vores opgaveløsning Digitalisering skal skabe værdi for borgerne, virksomhederne og kommunens medarbejdere. Dermed er alle dele af kommunens virksomhed omfattet bl. a. Undervisning Børnepasning Ældreplejen Borgerbetjeningen Administration Digitalisering er derfor et anliggende for lederne i forvaltningerne. Det er dem, der har ansvaret for at udvikle kerneopgaverne ved hjælp af ny teknologi, for modernisering af deres organisation og for deres økonomien. 3

5 Visionen for Aalborg Kommunes digitalisering Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder Visionen udmøntes via fire strategiske indsatser Digitalisering skal understøtte vækst og bæredygtighed Digitalisering skal bidrage til fremtidens velfærd Digitalisering skal give nær, tilgængelig og sammenhængende service Digitalisering skal skabe en enkel og effektiv administration Bæredygtig, digital og dynamisk kommune Erhvervsudvikling Job Det gode liv Velfærd og kultur Smart Aalborg En attraktiv og international lille storby Den stærke og robuste økonomi Viden og uddannelse Bæredygtig og grøn vækst Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder Digitalisering skal understøtte vækst og bæredygtighed Digitalisering skal bidrage til fremtidens velfærd Digitalisering skal give nær, tilgængelig og sammenhængende service Digitalisering skal skabe en enkel og effektiv administration Fælles offentlige strategier Aalborg Kommunes digitaliseringsstrategi ligger inden for rammerne af den fælles offentlige og fælles kommunale digitalisering. KL vedtog i juni 2015 en ny fælles kommunal digitaliseringsstrategi. Denne indeholder primært en række sektorstrategier og indsatser, der skal indarbejdes i forvaltningernes digitaliseringsstrategier. Den nye fælles offentlige digitaliseringsstrategi bliver først færdig i foråret Den er forsinket på grund af regeringsskiftet. Den fælles offentlige strategi forventes organiseret i tre hovedtemaer: Service, vækst og velfærdsteknologier. 4

6 Digitalisering skal understøtte vækst og bæredygtighed I disse år sker der en sammensmeltning af det digitale med det fysiske. Internet bliver bygget ind i alting også kaldet Internet of Things. Internettet er blevet en direkte forudsætning for vores service f. eks. på omsorgsområdet og for skolernes undervisning og kommunikation med forældrene. Der skabes og opsamles enorme mængder af data, der kan og skal udnyttes til at skabe vækst i Aalborg, skabe en mere bæredygtig by og til at gøre vores service smartere. Dette kræver som altid både konkrete initiativer og langsigtet planlægning. Forudsætningen for dette er en digital infrastruktur på linje med veje, varme, vand og el. Denne digitale infrastruktur skal gøre det let og økonomisk at opsamle og transportere data. Den er på samme måde som den fysiske infrastruktur en grundlæggende forudsætning for borgernes og virksomhedernes muligheder. SMART Aalborg organiserer en række initiativer på området. Disse har indtil nu hovedsagelig været fokuseret på de mere tekniske områder planlægning, energi og miljø. Men alle dele af kommunen kan bidrage. Skolerne uddanner kompetente borgere der har noget at ha det i til fremtidens samfund. Jobcentret, Business Aalborg og uddannelsesinstitutionerne skaber job og sikre arbejdskraft med de rette kvalifikationer som danner grobund for iværksættere og vækst. Virksomhederne, forskning og undervisning skal inddrages i at udvikle teknologier, der understøtter vores service, skaber vækst og reducerer CO2 forbruget. Dette giver samtidig virksomhederne muligheder for udvikling og afprøvning af nye produkter og services f. eks. velfærdsteknologier eller teknologier til styring af energiforbruget. Målet er at gøre Aalborg bæredygtig og konkurrencedygtig ved hjælp af kompetente borgere, dygtige virksomheder og en innovativ kommune Ledetråde Vi udstiller, genbruger og deler kommunens data med borgere, virksomheder og forskning for at bidrage til kommunens udvikling og vækst naturligvis inden for lovgivningens rammer Den digitale infrastruktur i kommunen skal udbygges og dække hele kommunen Et aktivt samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og med virksomhederne er en forudsætning for nyttiggørelse af data og den digitale infrastruktur Indsatser Styrke det nordjyske samarbejde om udbredelse af bredbånd og mobil data til alle dele af kommunen Udarbejde en masterplan for udbygningen af den generelle digitale infrastruktur og indarbejde denne masterplan i kommunens øvrige plangrundlag Udnytte af Internet of Things i udviklingen af kommunens kerneopgaver og velfærdsydelser Skabe overblik over de data, der findes i kommunen og over hvordan de kan nyttiggøres Igangsætte konkrete projekter med virksomhederne, universitetet og UCN om udnyttelse af Open Data 5

7 Digitalisering skal bidrage til fremtidens velfærd Vi skal udføre vores kerneopgaver på nye måder. Det er kravet, hvis vi både skal holde serviceniveauet og håndtere de demografiske og økonomiske udfordringer. Innovativ brug af velfærdsteknologierne er helt centralt for dette. Det gælder for alle kommunens store velfærdsområder skoler, børnepasning, ældreomsorg m. v. Vi er lige startet på en udvikling, hvor vi knap kan forestille os, hvor vi vil være på lidt længere sigt. Den udbredte brug af mobiltelefoner og app s, internet i alting (Internet of Things), udbredelse af mobile bredbåndsforbindelser åbner helt nye muligheder. F eks. for kommunikation med borgerne via videomøder i borgeservice og jobcentrene eller for at pårørende kan kommunikere med beboerne på plejehjem; eller at borgerne kan gøre meget mere selv f. eks. overvåge deres egen sundhed via eksisterende apps. Data kan kombineres på nye måder og skabe ny og bedre service: Kan online realtids målinger af vandforbruget benyttes af hjemmeplejen til at vurdere om en borger har akut brug for hjælp? Vi har masser af viden om innovativ brug af nye teknologier i sammenhæng med udvikling af kerneopgaverne, kompetenceudvikling og omstilling af organisation: Aalborg og Nordjylland er førende i afprøvning og brugen af velfærdsteknologier på sundhedsområdet. Aalborg Skolevæsen har inden for de sidste to - tre år sat gang i udviklingen af fremtidens folkeskole. Bibliotekerne har udviklet deres kerneopgave fra udlån af bøger og betjening af borgerne til at være et digitalt kulturcentrum. Denne viden og disse erfaringer skal vi udnytte og udbrede til alle områder f. eks. daginstitutionerne og de tekniske område. Det skal via samskabelse og inddragelse og involvering af borgere og virksomhederne. Målet er at udvikle fremtidens velfærd Ledetråde Vi tænker udefra og ind: Digitalisering af vores velfærdsydelser vil forandre relationen mellem borger og kommune og dermed hvad borgerne forventer af kommune Vi tænker udefra og ind: Vi vil skabe fremtidens velfærd sammen med borgerne Udviklingen af fremtidens digitale velfærd skal ske som samlende og tværgående indsatser for de forskellige målgrupper f.eks. børn og unge, familier, ældre. Indsatser Systematisk udnyttelse af de nye digitale kommunikationsformer som f.eks. videomøder i samspillet med borgerne Udnyttelse af egen udviklede og eksisterende standard app s til udvikling af vores velfærdsydelser f.eks. elevernes læring, sundhedsfremme og borgernes tryghed Organiseret erfaringsudveksling, innovation og afprøvninger af nye teknologier på tværs af de store velfærdsområder skoler, dagsinstitutioner, ældre området m. fl. Systematisk indsamling, deling, standardisering og genbrug af data på tværs for at skabe værdi 6

8 Digitalisering skal give nær, tilgængelig og sammenhængende service Digitalisering skaber nye muligheder for borgerbetjening på andre måder og andre steder. Det er er ikke bare en én-til-én indførelse af en selvbetjeningsløsning i stedet for det personlige fremmøde. Det er helt nye måder at organisere os på; helt nye måder at samarbejde med borgere og virksomheder og helt nye måder at samarbejde med aktører i andre organisationer offentlige som private. Når borgerne og virksomhederne henvender sig til Aalborg Kommune skal de ideelt set ikke kende noget til kommunens organisation eller til hvilken forvaltning, der har ansvaret for en given service. Vi skal designe service ikke digitale løsninger. Det vil sige, vi skal designe en samlet og sammenhængende service, hvor selvbetjeningsløsningerne spiller sammen med andre kontaktformer f.eks. telefon og personligt fremmøde. Teknologien er ikke løsningen, men midlet. En god og sammenhængende service forudsætter, at vores betjening af borgerne og virksomhederne udgør en helhed på tværs af forvaltninger og teknologier. Målet er en hurtig, sammenhængende og enkel service til borgerne og virksomhederne Ledetråde Vi tænker udefra og ind: Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov og forståelse af den offentlige sektor Vi designer sammenhængende og personlig service digitalisering er bare ét af midlerne heri Borgerne oplever en tryg, sikker og brugervenlig service også digitalt Vi aftaler interne obligatoriske bølgeplaner for den fortsatte digitalisering af borgerbetjeningen Vi inddrager borgere og virksomhederne i samskabelsen af fremtidens digitale service Indsatser Gennemgå service og de tilhørende løsninger systematisk: Hænger service og løsninger sammen med andre service og løsninger? Kan arbejdsgangene forbedres? Kan løsningerne gøres lettere tilgængelige og mere brugervenlige? Udnytte eksisterende løsninger og teknologier bedre og mere konsekvent, f.eks. Digital post, videomøder med borgerne (Skype) Igangsætte tværgående serviceindsatser for virksomheder og udvalgte borgergrupper (pensionister, jobsøgende, unge) for at sikre tilgængelig, brugervenlig og sammenhængende service med konsekvent og relevant brug af digitale løsninger Opsamle og nyttiggøre data om borgerbetjeningen på tværs af forvaltningerne Inddrage borgere og virksomheder systematisk i tilrettelæggelsen af vores service og digitale løsninger f. eks. i form af borgerpaneler Styrke medarbejdernes og borgernes digitale kompetencer, herunder give tilbud om hjælp til at benytte de digitale løsninger 7

9 Digitalisering skal skabe en enkel og effektiv administration Vores administrative opgaver skal udføres enkelt og effektivt. En konsekvent digitalisering er ofte den afgørende forudsætning for at lette arbejdspresset og frigøre tid til kerneopgaverne. Potentialet er der! Der er stadig gode muligheder for at frigøre tid ved systematisk at gennemgå arbejdsgangene med en digital synsvinkel. Der er mange steder, hvor mulighederne for digitale indberetninger og arbejdsgange ikke udnyttes fuldt ud. Der er adskillige arbejdsgange, hvor der stadig indgår papirblanketter. Der er mange manuelle snitflader som kan effektiviseres ved direkte digital indberetning, godkendelse og advisering. Digitaliseringen af de administrative opgaver skal naturligvis ske med respekt for de mangeartede opgaver og behov i kommunen. Der er forskel på at arbejde i en institution, på et bibliotek eller i en økonomifunktion. Hvis vi skal have mere gevinst ud af digitaliseringsprojekterne kræver det en systematisk og ledelsesmæssigt styret kombination af a) at gøre tingene smartere b) at gøre tingene bedre og c) holde op med at gøre ting, der er blevet overflødige. Målet er at skabe mere tid til kerneopgaverne gennem konsekvent digitalisering Ledetråde Vi tænker udefra og ind: De administrative processer skal designes som helheder med udgangspunkt i ledernes og medarbejdes arbejdssituation og behov. De digitale løsninger er kun et middel hertil Arbejdsgangene skal ses i helheder og på tværs. Mange opgaver, arbejdsgange og blanketter går på tværs af afdelinger, institutioner og forvaltninger Vi aftaler interne obligatoriske bølgeplaner for effektivisering og digitalisering af de administrative opgaver Indsatser Standardisere og forenkle de tværgående og fælles arbejdsgange omkring i de tværgående administrative systemer Effektivisere administration og sagsbehandling ved at udbrede digitale redskaber som talegenkendelse, videomøder og teletolkning Erstatte papirblanketter med digitale indberetninger direkte ved kilden Genbruge og dele data på tværs for at skabe sammenhæng og ny viden med fokus på standardisering, forenkling og effektivisering 8

10 Forudsætninger for realisering af strategien For at strategien kan blive til virkelighed er der en række forudsætninger, der skal være tilstede både i forvaltningerne og for Aalborg Kommune som koncern. Ledelse og kompetencer Digitalisering handler om teknologi. Men evnen til at udnytte teknologien og realisere gevinster hænger uløseligt sammen med evnen til at skabe forandringer i organisation og i kultur. Drivkraften bag sådanne forandringerne er lederne. Lederne skal være gode til at omstille organisation og kultur og til at udnytte teknologien i løsningen af opgaverne. Systematisk gevinstrealisering Vi gennemfører aldrig digitaliseringsprojekter for teknologiens eller projekternes egen skyld. Digitalisering skal give resultater, som skaber værdi. En forudsætning er naturligvis, at vi har identificeret og synliggjort gevinsterne. Men gevinster er ikke bare penge, i form af effektiviseringer og besparelser: Udvikling af bedre kvalitet i opgaveløsningen og andre måder at udføre opgaverne på er også vigtige og relevante gevinster. Spørgsmålet er derfor ikke længere, om der skal realiseres gevinster eller hvem der skal realisere dem. Spørgsmålet er i stedet: Hvordan får vi realiseret gevinsterne? Inddragelse af medarbejdernes viden, erfaring og engagement Medarbejderne møder borgerne og virksomhederne i det daglige i hjemmet, i daginstitutionen, på jobcentret osv. Det er dem, der benytter de digitale løsninger. Medarbejderne besidder derfor en værdifuld viden om borgernes og virksomhedernes behov og ønsker. Det er en viden, der skal værdsættes og nyttiggøres til at udvikle og modne nye forslag til digitalisering. Trygge, sikre og lettilgængelige digitale løsninger Borgere og virksomheder skal have fuld tillid til, at vi behandler informationer og data om dem på en sikker og forsvarlig måde. Borgernes rettigheder og indsigt; brugervenlighed og tilgængelighed samt datasikkerhed skal derfor gå hånd i hånd i vores service og digitale løsninger. Indsatser Systematisk fokus på digitalisering, ledernes rolle og gevinstrealisering i de tværgående og forvaltningsvise projekter om kompetenceudvikling og innovation o.l. Udvikle en selvhjælps- og innovationskultur blandt medarbejderne m.h.p på udnyttelse af nye teknologier Udvikle fælles, operationelle og enkle metoder til opstilling af Businesscases og metoder til gevinstrealisering. Igangsætte information og kompetenceudvikling om kravene til brugervenlighed og sikkerhed i vores løsninger 9

11 Fra strategi til praksis Strategiens visioner og mål vil i stor udstrækning skulle realiseres decentralt - i forvaltningerne og i afdelingerne. Det er der ansvaret for undervisningen af børnene, formidling af jobs, den fysiske planlægning osv. er placeret. Koncern og forvaltningsstrategi (Byråd og udvalg) Men der vil være behov for koordinering og prioritering - både i forvaltningerne og fælles. Både for at sikre en samlet fremdrift og retning men også fordi der er store gevinster ved at se på tværs. Strategien skal være dynamisk og kunne tilpasses. Udviklingen går stærkt projekter, der fylder nu, kan være uaktuelle om ganske få år; og ingen kan forudse, hvilke digitaliseringsprojekter og reformer, der skal implementeres i løbet af perioden. Udmøntningen af strategien vil derfor ske løbende og systematisk. Digitaliseringsstrategi (Porteføljeledelse for digitalisering) IT-strategi (IT-gruppen) I praksis betyder det, at Porteføljeledelsen for Digitalisering løbende beslutter og prioriterer handleplaner, obligatoriske bølgeplaner og fælles projekter med udgangspunkt i strategiens målsætninger og indsatser. Det vil ske i samarbejde med de øvrige tværgående grupper. Porteføljeledelsen vil årligt udarbejde og revidere handleplaner m.m. samt foretage afrapportering til Direktørerne. Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder Digitalisering skal understøtte vækst og bæredygtighed Digitalisering skal bidrage til fremtidens velfærd Digitalisering skal give nær, tilgængelig og sammenhængende service Digitalisering skal skabe en enkel og effektiv administration H a n d l e p l a n e r Opfølgning Revidering 10

12

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi. Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi. Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi Aarhus Kommune 2016-2020 Digitaliseringsstrategi Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering Aarhus Kommune 2017 Layout: ITK,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering 1. Indledning: Aarhus Kommune ønsker med denne digitaliseringsstrategi at fokusere

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI INFORMATIONSDAG INFORMATIONSDAG OM DEN FÆLLESKOMMUNALE HANDLINGSPLAN OG DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELKOMMEN TIL INFORMATIONSDAG Mandag den 15. august 2016, København og tirsdag den 16.

Læs mere

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden

Politisk styringsmodel - Broer til fremtiden Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 19. oktober 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Målog Indsatser

Målog Indsatser Mål og Indsatser 2017-2018 Kerneopgaven Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen er

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur. Sarfarissoq 2015 1

Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur. Sarfarissoq 2015 1 Digitaliseringsstrategien - Deniz Gøgenur 1 Baggrund for Digitaliseringsstrategien Har sit udspring i IKT-strategien fra 2011 Digitaliseringsindsatsen startede med den første IKT strategi i 2011, og er

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Yih-Jeou Wang, International koordinator, Direktionssekretariatet E-mail: yjwan@digst.dk SAMDOK Sømløs forvaltning Hvem eier arkivene? Scandic Oslo

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere