lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il"

Transkript

1 dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar Under den for, at ond Tro foreligger. det een, dels med den tidligere omtalte Højeste- afbæfte den alt overvejende Formodning i underkendt af Højesteret, der udtalte: Da som er begært registreret i ond Tro, skal frer Apellanten har benyttet det omstridte i cc Betydning, at Benyttelsen ikke havde fundet Der var paa de nordiske Konferencer Sted her i Landet, Enighed om at udtale, at et registreret Vare- e 35(37 F. t. L. om Varemærker hvilken Sg om Ophævelse af et Varemærkes at forhindre det fandt sig i, at andre benyt- ers Registrering maa rejses. tede det, saaledes at det gik over til at blive sluttede sig til denne Betragtning, men blev tes nogen Frist, inden hvilken Mærker, rettiger ham til selv at faa Mærket registre- hvor Registreringen san at sige hemmelig- er b Registrering fra anden Side, ligesom den be- bemærkes, at i det ovenfor omtalte Tilfælde, gen, lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il o. s. v uden aabenbazt at tillægge det nogen Til. Par Mærke, inden Indstævnte mc det registreret fæh skrevet en Præklusionsfrist at 5 Aar, inden se, hvis Indehaveren uden at gøre noget for er Overensstemmelsc dels med Krav, der fra Præk-lusjonsfrjstens Udløb, vil det ære for- i Rc forskellig Side rejstes paa Haagerkonferen- bundet med de yderste Vanskeligheder at som ret. I saa Henseende er Bestemmelsen i holdes, idet Brugen af Mærket opsættes til en si saadan Præklusionsfrist, at uden denne vilde hvilket denne Virkning skulde anses for talende, at en i og for sig ugyldig R.egistre- Imidlertid skønnes det ikke, at en sanring skulde erholde Gyldighed gennem den dan Foranstaltning er nødvendig. Hvis nu disko Konferencer til Begrundelse af en Nærmere at fastsætte et Tidspunkt, fra en Mærkeindehaver faa en højst usikker indtraadt, antoges ikke for praktisk. Det lvraremærkelovens 10, 3. Stk. Registrerin- Overensstemmelse med den reviderede Pa- som paagældende Sag lævedes i Henhold til Forslaget er i sin nuværende Form i af F pludseligt kunde frakendes ham, hvorigen- lelso om, at der burde være Adgang til Stilling, idet et registreret Mærke, som af maatte være Domstolenes Sag i hvert enkelt havde faaet en Slags faktisk Berettigelse, Der var endvidere Enighed om en Udta hvad der iøvrigt ansaas for at være in con- mindst 3 Aar, i hvilken Udslettelse af san- skel dets Indehaver i en Række Aar var anvendt Tilfælde at skønne over de nærmere Omstæn upaatalt og endog i god Tro, og som derfor digheder og deres Vægt. som Sagsøgeren oplyste, at han tidligere hvor der med Hensyn til de der omtaltp gen her i Landet ophævet af et Varemærke, riserkonventions Artikel 6 b, Afsnit 2 og 3, haft paa en betænkelig Maade blev rokket. ke, som efter denne var ganet over til at led vendelsen al Varemærkelovens 10, 3. Stk. streret der derfor ikke forelaa. Sø- og Handelsretten Der skal derimod ikke kunne fastsæt- Mai Paa den anden Side virkede det mindre til- blive en almindelig Varebetegnelse. se nem Tilliden til registrerede Mærkers Rets- Ophævelse af Registreringen af et Varemær- af her i Landet, og at Forudsætmngen fort løbe fra den Dag, da Mærket blev regi- opli fesso, at Varemærket ikke havde været brugt danne Mærker kan bævbs. Fristen skal skyl forurettedes Undladelse af at gøre sin Ret nemlig Mærket er blevet et Fritegn, som en- sac Undladelse kunde bero pan, at lian ikke uden Betydning, om det er registreret eller ej. en gældende inden en vis Tid, særlig da denne hver har Ret til at benytte, er det i og for sig de havde savnet Anledning til at foretage sig, er ønskeligheden af at,,rense Vare- i kendte Registreringen og manske endog Det eneste, man med Vægt kan paaberanbe pa opstille en Præklusionsfrist, der i sig selv maa Mærk-eindehaveren maatt& skride ind. Skul pan, at den, der havde ladet Mærket regi- dels vil de Tilfælde være fart, hvor et Mærke ufl Efterforskninger i saa Henseende, grundet mærkeregistret for den Art Mærker. Men soi strere, forsætligt havde opsat dets Bo- saaledes falder i Mmeneje, dels ligger det i er i nærværende Forslag, indskrænker Prieklu- Skøn, dels vil der næppe være tilstrækkelig Sh nyttelse, til Præklusionstiden var udløbet, al Fald uden for Registreriugsmyndighedens ny sionsfristen til kun at finde Anvendelse, hvor Anledning for - tæiilceligheder, der kan anføres imod at slinpelt at vedblive med Benyttelsen, indtil Mærkeindehaveren har ladet Mærket re- til at gaa den omstændelige Vej at æske gistrere i god Tro, vil de væsentligste Be- Domstolenes Afgørelse i Stedet for ganske I Paragrafiens sidste Stykke er fore- mærke maafte antages at tabe sin Beskyttel Fra svensk Side udtaltes det paa de nor- en almindelig Varebetegnelse. Naar man imidlertid, saaledes som gjort Opgav er at foretage det hertil udhævede icunne forlanges udslettet. ring der benytter Mærket,

2 kurrence dning er at o før ;es til en simpel Indførelse paa vedkommende Sted nelig fælde, 3569 Tillæg A. (224). Ordentlig Samling et i Ivis tet, den ske elig ede ens ure rke abo r ej. si en san I at iær til dta for bæn kelt fra Det )live nyt t for ttel neer tare skal rker, tsæt regi sunskal paa italte 3 Paog 3, >ran i 3ærlig Forelagte Lovfor3lag ni. ni. 224 Karakter og med hvad der iøvrigt allerede som hvert Lands Love nu indrømmer se i Overensstemmelse med Forslagets hele andre Lande nyde de sanune Fordele, de deri nævnte Mærker, ligesom den ved de Rettigheder, der er særligt hjemlede ved en let Omredaktiori er gjort anvendelig ogsaa Konventionen. Til disse særligt hjemlede erstattet med,,registreringstidende. skal blive saadanne Personer til Del, som skyttelsen for et registreret Varemærke er Til 12.,,Det er enhver forbudt i Erhvervs som sket.. I den tilsvarende Paragraf i den nu- øjemed at benytte et Navn, Firma, Forgældende Varemærkelov ( 11) er det paa for- retningskeudetegn el. lign., der ikke til skellig Maade uklare Udtryk,,naar Be- kommer ham etc der formentlig ogsaa er Lovens Mening,,i Til 14. Den gamle Formulering kunde bl. a. ler hjemlede Beskyttelse i strengere For remkalde Tvivl med Hensyn til Registre- stand kun tilkonuner Varemærker anmeldt Ordene,,i de i 0 omhandlede Tideuder den hidtidige Løv Gennem den samme Omredalrtion:,,eller sikrede Adgang for Personer hjemmehørende som benytter en Gengivelse eller Efterlig- i et af Unionslandene til at erholde deres i,,den Beskyttelse, mug af en andens registrerede Varemærke Hjemlandet registrerede Varemærker regi Nr. 4, hvor en tilsvarende Bestemmelse er Nr. 3) beskyttes i videre Omfang (f. Eks. af Formaulet at formulere Forslaget saaledes om Bestemlllelser mod uretmæssig Kon er i Overensstemmelse med Forslagets 6 som denne Lov hjemler, jfr. 14, Nr. 3) af de nuværende Paragraffer 12 og 13 saa- for saa vidt angaar Beskyttelsen af den er det tilsigtet at ramme ogsaa den Bo- streret og beskyttet,,telle quelle i de andre det anset for tilstrækkeligt til Opfyldelsen Straffebestemmelse i Lov af 29. Marts 1924 ringsmyndighedens Stilling til saadanne Til- af her i Landet hjemmehørende Nærings Ifølge Paragrafens 2. Stk. skal Regi- uden for Riget driver en saadan Forretning, Varemærke registreret. Denne Paragraf er en Saimnendragning skal Personer, der tilhører et Unionsland, nu er gældende Ret, er gjort anvendelig eller i Fremtiden maatte indrømme egne saavel paa Gengivelser em Efterligninger af Undersaatter, alt dog med Forbehold af Regninger, Fakturaer, Forretningspapirer, er i vor Varemærkelov i Lighed med andre Skilte o. lign. af en andens Varemærke. Landes fortolket saaledes, at Varemærket Begrundelsen for Tilføjelsen af Udtryk- skal modtages til Registrering her i den Skik I Henhold til saadanne Overvejelser er Bødeminimum er fastsat i den tilsvarende hedder: og Varebetegnelse 9, hvor det ophørt, fordi det er gaaet over til at blive kongelig Anordning bestemmes, at en vis strermgsmyndigheden, naar Handelsmini- som i I omhaudlet. En saadan Gensidig Bemærkningerne ovenfor til Forslagets 4 medens det her i Landet ikke (jfr. 14, ophørt udgaaet og erstattet med, hvad Paragraf, hvor et Mærkes Beskyttelse er under Forudsætning af Gensidighed ved steren i Overensstemmelse med Reglerne i hed og dermed følgende Adgang til Beskyt slettes, samtidig med Bekendtgørelsen her- Personer, der er hjemmehørende i de Lande, Indehaver. unionen, og Bom her i Landet hegærer et paa Vzreudst. Rettigheder hører den ved Artikel 6 til- nyttelse, der finder Sted ved Anbringelse pan Unionslande. Denne Adgang,,telle quelle ket,,en andens Portræt vil fremgaa af kelse, hvori det i Hjemlandet er registreret, foreslaaet indsat, for flere Varearter) eller for længere Tid som en egentlig Ophævelse af Registreringen. paa 200 Kr. udgaaet, jfr. herved, at der intet Mangel af Fornyelse bortfaldet. Medens den ved Varemærkelovens Reg- fælde, som omhandles i den foregaaeude drivende af den i I omtalte Art, kan det en almindelig Varebetegnelse. Beskyttelse (ikke netop som det siges i om sanvidt muligt underrette Mærkets der som Danmark har tiltraadt Panser Til 13. Ifølge Pariserkonventionens Artikel 2 ledes, at den i 1. Stk, indeholdte Bestemmel- industrielle Ejendomsret, i alle Unionens i Registret af formuen gøre samme Nytte I 2. Stk. er det fastsatte Bødeminimum 10 har paabudt, at et Mærke skal ud- telse er til Stede bl. a. for saa vidt angaar gen, idet Domstolene skønner, at Mærk-et ligt Ansvar foruden forsætlig Adfærd meder blevet en almindelig Varebetegnelse, vil taget Uagtsomhed de dette sidste finde Sted, og lian taber Sa- I 2. Stk, er som Grundlag for strafferet F. t. L. om aremærker.

3 ydedes Mærket. førend de kunde opnaa Beskyttelse paa de fremmede Pladser, hvor de var bestemt til at denne Gang 18 Stemmer, medens kun 7 Mening anses for en Urimelighed og medfø end i den fremmede Stat. Registreringen Side forekom det jævnligt, at en Forrether i Landet er, som man plejer at udtrykke ningsdrivende for de samme Varer benyttede registreringen. og Vaner, og at forlange, at alle disse fra indarbejdes, inaatte efter Forslagsstlllernes rende unadige Omkostninger. Forslaget, der blev kraftigt understottet det, af akcessorisk Karakter, idet det egent- forskellige Varemærker, der var afpassede ligheden nyder den Beskyttelse, Registret burde oplyse om. Det er muligt, at Beskyt fra engelsk og amerikansk Side, opnaaede At dette medfører visse Ulemper, er hinanden afvigende Mærker skulde registre Varemærke, der staar indført her, i Virke foreskrevne Tid er forbi, og det er muligt, agtige. at den udenlandske Registrering af en eller telsestiden i Udlandet er udløbet, før den her det herværende Register, om et udenlandsk ?. L L. om Varemærker 3572 lige Retsindhold hviler paa Hjemlands- efter de forskellige Markedets særlige Smag Oplysninger, Varemærkeregistret indehol der om udenlandske her registrerede gistrerede Varemærkers Skæbne i Hjemlandene er baade af Hensyn til Arbejde og ikke længer er beskyttet i Hjemlandet, mc anden Grund er svækket, sanledes at Mærket her i Henhold til Konventionens Art. 6 re dens det her figurerer i Registret som stadig værende i Kraft. At paalægge Registrerings myndigheden her i Landet at følge alle Mærker i Virkeligheden kan være ret unøj Omkostninger umuligt, og Følgen er, at de bort fra disse uheldige Forhold. Allerede da lang Tid rejst sig Stemmer for at komme Pariserkonventionen var til Revision paa Konferencen i Washington i 1911, blev der fra Tysklands Side fremsat Forslag om, at streringen i Unionslandene ti! udenlandske Varemærker skulde gøres uafhængig af, omder i Hjemlandet havde fundet Registrering de ophøre og afløses af et andet, hvor Regi (lette akcessoriske Registreringssystem skul Sted af vedkommende Mærke. Forslaget strandede dog, idet det kun fik 5 Stemmer for, men 10 imod. gering, der foreslog at ændre Pariserkonven ret skulde kræves Bevis for, at det var regi paa Haagerkonferencen af den tyske Re i det paagældende Land skulde være uaf for i Udlandet at faa et Varemærke registre tionens Artikel 6 saaledes, at der ikke længer hængig al den Beskyttelse, der i Hjemlandet streret i Hjemlandet, og at Beskyttelsen ophæve Beskyttelsen,,telle quelle ifølge vende kunde være af Interesse, naar han Konventionens Artikel 6, idet der kunde Varemærker i samme Skikkelse ogsaa i Ud være Tilfælde, hvor det for en Næringsdri landet, at Adgangen til Registrering,,telle quelle stod ham aaben. Men pan den anden aabenbart. Saaledes fremgaur det ikke af res i Hjemlandet, hvor de slet ikke brugtes, benyttede sine i Hjemlandet registrerede Al disse og lignende Grunde har der i Imidlertid blev Tanken taget op igen Hermed var det ikke netop tilsigtet at Denne Bestemmelse, der er optaget i den reviderede Konventions Artikel 6, Afsnit stemte imod, men strandede stadigt paa Frankrigs Modstand: Hvad der fra denne Publikum og støtte ifloyal Konkurrencetrafik, en Indvending, der under Hensyn til komme til Orde for, at det herved blev alt for let for Udlændinge i Frankrig at faa Side anfortes imod det, var hovedsagelig den Frygt, de franske Handelskamre have ladet Varemærker registreret, som kande vildlede paa Haagerkonferencen dnder Trykket af Landene paa dette Omraade ikke spies at den stadig skærpede Lovgivning overalt i Imidlertid lykkedes det dog allerede være særlig overbevisende. for at komme bort fra det gamle System, gør sig gældende i den moderne Opfattelse, i det mindste maa siges at være en Slags Ind at gennemføre en enkelt Bestemmelse, der den stærke Tendens, der mere og mere ledning til en Reform i denne Henseende. Den rent formelle Kendsgerning, at et Vare mærke er registreret i Hjemlandet, er til Mærkes Registrering i Hjemlandet med,,i intet Tilfælde skal Fornyelsen af et B lyder saalpdes: føre Forpligtelse til at forny Registreringén i være blevet registreret. de andre Unionslande, hvor Mærket maatte ragende Kender af den internationale Vare inærkeret, nu afdode Professor Ostorrieth (Osterrieth: Pie Haager-Konferenz 1925 denne Tanke er, beviser den netop den,,saa forstaaelig eller selvindlysende 5. 57): praktiske Uhensigsmæssighed af det nu 23 viser, udelukkende bliver til en Forinsag, værende akeessoriske Registrerings-System, strækkelig til Registrering, og Beskyttelse der, saaledes som den tyske Varemærkelov Om denne Bestemmelse siger en frem,,telle qllelle i de undre Lande, ligegyldig

4 3573 F. b. L. an Varemærker )rret ttede ssede 3mag efra istre gtes, a de til at rhes Bdfø nttet aede Ln 7 paa omme den adet r alt lau lede nce ri til LIt i s at rede af aere ilse, em, der.nd Lde. den mit om Registreringen i sig selv er virksom eller anfægtelig. Heller ikke kan det nægtes, at Mærkebeskyttelsens akcessoriske Karak ter modsiger den Tanke, der hævder sig i stedse stigendegrad, atmærkeretten skal tjene Bekæmpelsen af den illoyale Konkurrence. Paa de nordiske Konferencer, hvor Sporgsmaalet drøftedes indgaaende, enedes man om en Udtalelse om, at Hjemlandsregi strering ikke skulde kræves ved Registre ring af Konventionsmærker uden for de Tilfælde, hvor,,telle quelle Bestemmelsen i Art. 6 i Pariserkonventionen kom til An vendelse. Denne Udtalelse begrundedes med, at det ikke sjældent kunde forekomme, at pn Næringsdrivende udelukkende havde In teresse i at faa et Mærke registreret i et eller andet fremmed Land, og at det i et saadant, Tilfælde medførte en unødig Udgift for ham ogsaa at skulle skaffe sig Registreting i Hjemlandet. Den Sikkerhed mod Forsøg paa Misbrug, som man ønskede at opnaa gennem Kravet om Hjemlandsregistrering, var, i alt Fald naar der ingen Forundersø gelse fandt Sted, ganske ringe og opvejedes i hvert Fald af den Forenkling, der blev Føl gen, naar det nævnte Krav bortfaldt. Siden Afholdelsen af saavel Haagerkon ferencen som de nordiske Konferencer er Pariserkonventionen imidlertid paa dette Punkt; undergaaet yderligere Ændringer. Ved den i London stedfundne Revision af Konventionen, blev der nemlig i dennes Art. 6, Afsnit B, Stk. 2 optaget følgende nye Bestemmelse:,,Varemærker skal i de andre Unionslande ikke kunne afslaas alene under Henvisning til, at de i Enkeltheder adadskiller sig fra de i Hjemlandet beskyt tede, naar disse Enkeltheder blot ikke for andrer Mærkernes destinktive Karak ter og ej heller ændrer Mærkernes Iden titet i Forhold til den i vedkommende Hjemland foretagne Registrering., og som nyt Afsnit D tilføjet følgende:,,naar et Varrnærke er blevet for skriftsmæssig registreret først i Hjem landet og derefter i et eller flere andre Unionslande, skal ethvert af de paa gældende Mærker fra Registreringsdagen at regne betragtes som uafhængigt af Mærjcet i Hjemlandet, for saa vidt ved konunende Mærke er i Overensstemmelse med den nationale Lovgivning i de paa gældende fremmede Lande. Ved Gennemførelsen af den førstnævnte af disse Bestemmelser er en af de i det fore gaaende omtalte Ulemper ved det akeessori ske Registreringssystem søgt afhjulpet, idet det herefter i nogen Grad vil være muligt for de Næringsdrivende at variere deres Mærker efter de forskellige Varemarkeders Behov, uden at det derfor til Hensyn til Registreringen i de forskellige Lande vil være nødvendigt at lade Mærkerne i alle de varierede Former registrere i Hjemlandet. Ved sidstnævnte Konventionsændring synes den saakaldte,,relative Uafhæng ighed af et Mærkes Hjemlandsregistre ring fuldt gennemført. Efter den Affat telse, Konventionen herefter har faaet, vil det nemlig kun som Betingelse for en RegistreringsForetagelse i et Unionsland kunne kræves, at det tilsvarende Mærke i Forvejen er registreret i Mærkeindehaverens Hjemland, hvorimod der senere ildce skal be staa nogen Afhængighed mellem de to Mærker. Hermed synes Kravet om Hjemlands registrering som Betingelse for Registre ring i andre Unionslande saaledes som af Professor Osterrieth fremhævet at være indskrænket til en ren Formsag. Naar hertil kommer, at man fra inter esseret dansk Side ligeledes med Styrke har udtalt sig mod Kravet om Hjemlands registrering, og at adskillige Lande hvoriblandt England har givet Udtryk Tor samme Opfattelse, maa Tiden formentlig an tages at værd inde til nu ved Revisionen af den danske Varemær]celov at lade det nævnte Krav falde, idet man dog følgende almindelig international Skik i saadanne Forhold har indskrænket den nye Bestemmelses Anven delse til kun at komme Næringsdrivende til gode, der er hjemmehørende i Stater, som gør tilsvarende Indrømmelser for her i iiget hjemmehørende. I Overensstemmelse med ovenstaaende Betragtninger er I. Stk, i 14 formuleret som en almindelig Adgang for Udlændinge til under Forudsætning af, at Gensidighed foreligger, at faa registreret Varemærker her i Landet uden Hensyn til, om Mærket er registreret i vedkommende fremmede Stat, hvorimod Paragraffens 2. Stk. kommer til Anvendelse paa Næringsdrivende, der er hjemmehørende i Stater, der over for danske Varemærkeamueldere opretholder Kravet om Hj emlandsregistrering. Næringsdrivende i saadanne Stater kan kun opnaa Regi strering her af deres Varemærker, naar de ved Udskrift af Varemærkeregistret i deres Hjemland godtgør, at de har erholdt et tilsvarende Mærke registreretideres eget Land. Med Hensyn til Tidspunktet for Indleveringen af denne Udskrift hen vises til det under Bemærkningern&til nær værende Forslags 3 anførte.

5 3575 F. t. L. om Varemærker I 1 Ved i den paagældende Bestemmelse at anvende Udtrykket,,et tilsvarende Mærke tilsigtes at fyldestgore den foran citerede Bestemmelse i Konventionens Art. 6, Af snit B, Stk. 2. Herved synes nemlig tilveje bragt tilstrældcelig Hjemmel i Loven for Registreringsmyndigheden til selv i de Til fælde, hvor Afhængigheden af Hjemlands registreringen er opretholdt at foretage Registrering af et udenlandsk Varemærke, selv om dette paa enkelte Punkter maatte afvige fra det i Hjemlandet registrerede Mærke, som skal danne Grundlaget for Re gistreringen her i Landet. Nogen Grænse mellem de Tilfælde, hvor der kun foreligger en mindre væsentlig Variation af et i Ud landet registreret Mærke, og de Tilfælde, hvor Forskellighederne er af en saadan Ka rakter, at der maa siges at foreligge et andet Mærke, vil ikke paa Forhaand kunne fastsættes. I hvert enkelt Tilfælde maa Afgørelsen træffes af Registreringsmyndig heden ud fra det i Konventionen opstillede Kriterium, nemlig om Mærkets distinktive Karakter ved den foretagne Ændring er blevet forandret. Naar der i Forslaget ikke er optaget nogen Bestemmelse svarende til det i nugældende Lovs 14 som Nr. 3 betegnede Stykke, skyldes det Hensynet til den oven for omtalte Bestemmelse i Konventionens Art. 6 D, hvorefter der ikke længere kan stilles Krav om fortsat Afhængighed mel lem Registreringen her i Landet og Hje m landsregistreringen. Det er dog ikke fundet paakrævet udtrykkeligt at foreslaa denne negative Konventionabestemmelse lovfæstet, idet det maa være uomtvisteligt, at denne Uaf hængighed af Hjemlandsregistreringen fore ligger, naar der ikke findes positive Lovbe stemmelser om det modsatte. Af lignende Grunde er der heller ikke i Forslaget optaget nogen Forskrift sva rende til Bestemmelsen i Konventionens Art. 6, Afsnit E, idet ogsaa en saadan Regel maatte forudsætte en positiv Bestem melse herom enten i nærværende Paragraf i Forslaget eller i dettes 9, hvor de enige Bestemmelser med Hensyn til Fornyelse af Varemærkers Registrering findes. I de følgende Stykker af Paragraffen er endelig den ved Pariserkonventionen hjemlede Prioritetsret for i Udlandet an meldte Varemærker bibeholdt med visse Ændringer, som dels er foranlediget ved de Ændringer, som Konventionen er under gaaet, dels er nodvendiggjort ved Forsla gets øvrige Bestemmelser. I saa Henseende bemærkes særlig, at ifølge 4. Stk. kan en Kollision finde Sted ikke blot mellem to Anmeldelser, saaledes som alene forudsat i den nugældende Varemærkelov, men ogsaa mellem en An meldelse og andre senere tilkomne Om stændigheder, f. Eks. Varemærkets Benyt telse, og endvidere er den i Loven omhand lede Frist paa 4 Maaneder i Henhold til den paa Haagerkonferencen vedtagne For andring i Pariserkonventionens Art. 4 æn dret til 6 Maaneder. I 5. Stk. er det med Hjemmel i den re viderede Konventions Art. 4, Afsnit D, Stk. 3 foreskrevet, at der som Grundlag for den pnabcraa.bte Fortrinsret skal fremsendes Bevis for Indleveringen af den Anmeldelse, hvorpaa Fortrinsretten støttes. Dette vil kunne ske ved Indsendelse af en Afskrift af Anmeldelsen, naur denne Afskrifts Rigtighed er attesteret af den Myndighed., som har modtaget den paugældende Anmeldelse. Medens det hidtil paa Grund af Registre ringens Afhængighed af Hjemlandsregistre ringen alene har været muligt for en Anmelder at paaberaabe sig Fortrinsret fra sit Mærkes Anmeldelse i sit eget Hjemland, er det nu desuden i Overensstemmelse med Konventionens Art. 4. Afsnit 0, Stk. 2 - her udtrykkelig fastslaaet, at det altid er den første Anmeldelse i et Unionsland, der kan danne Grundlaget for Fortrinsretten. Endelig er der i Paragraffens sidste Stykke i Overensstemmelse med Konven tionens Art. 4, Afsnit 0, Stk. 3 fastsat Reg ler for Beregningen af de forskellige i 14 omhandlede Frister for det Tilfælde, at Fri stens sidste Dag er en officiel Lukkedag. Af det ovenfor anførte samt af Bemærk ningerne til 3 vil det fremgaa, at aet efter Affattelsen af 14 i nærværende Forslag vilde være mindre korrekt heri at optage en Bestemmelse svarende til den i nugældende Lovs 14, 2. Stk., Nr. 1 inde boldte. Nr. 2 sammesteds er ligeledés ude ladt i Forslagets 14 og i Stedet indsat i Forslagets 3, som omhandler den alminde lige Fremgangsmaade, der skal iagttages af den, der ønsker et Varemærke registre ret, og hvor derfor saavel denne Forskrift, som ogsaa de øvrige formelle Forskrifter, der er foranlediget ved nærværende Paragrafs Bestemmelser, naturligt hører hjemme. Hvad angaar den i Lov af 11. April 1890 som 14, Nr. 4 betegnede Bestemmelse, der iøvrigt blev ophævet ved Lov af 12. Januar 1915, og som siger:,,varemærket registreres, for saa vidt det ikke strider imod Moralen elle den offentlige Orden, i den Form, hvori det i den fremmede Stat er gyldigt,

6 holdet er nemlig dette, at medens Panserkonventionen vel gør det til en Pligt for Re gistreringsmyndigheden at optage saadanne landsk Varemærke kan nægtes registreret riserkonventionen, er den ovennævnte Be andre Grunde til Nægtelse af et udenlandsk Grund alene, at det ikke stemmer med en netop tager Sigte paa den offentlige Orden. Da imidlertid vor Varemærkelovgivning, Konventionens Art. 6, Afsnit B, Stk. 1, Pariserkonventionen indeholdt allerede kendte internationale Udstillinger, der Hertil vedtoges paa Haagerkonfereneen Side fastsat visse Grunde, af hvilke et uden her, deriblandt at Mærket ikke maa stride Side udtalt, at et Varemærke ikke maa anses som den i 1. Punktum foreslaaede anses saaledes som det fremgaar af Forslaget, paa Endelig bemærkes, at. 14, Nr. 6 og Overgangsbestemmelser, der har mistet de dende Bestemmerse: melse burde genoptages i Forslaget. For \Tareinærker i Registret, som paa Grundlag: af Registrering i et andet Unionsland, ønskes mod den offentlige Orden, og paa den anden for stridende mod den offentlige Orden af den eller anden Bestemmelse i Lovgivningen om alle Punkter er i Overensstemmelse med Pa ensstemmelse med deres nationale Lov udstilles paa officielle eller officielt aner indrømme en midlertidig Beskyttelse for afholdes inden for et af Landenes Grænser, Mønstre og Varemærker mod Moralen eller den offentlige Orden. givning, med Hensyn til Genstande, der,,de kontraherende Lande skal i Over res Betydning. Til i den nugældende Lov er udgaaet som Til 18. Til 20. kunne regne Fristen tilbage fra den Dag, lingen. bibeholdt ved Konventionens Revision i frister, der er foreskrevet i Artikel 4, saale mærker end for Patenter og Mønstre, er det stemmelsen vedføjede Sætning,,uden at ti- id, n. ler er en da Genstanden blev indført paa Udstil London, er, at den i Artiklens I. Stk. om øvrige Bestemmelser til Beskyttelse af tid rende Forslag at optage en særskilt Regel re re se. med enkelte redaktionelie Ændringer blev ligere Brugers Ret Frister. Hvis Fortrinsretten senere paa er det overvejet, hvorvidt denne Bestem 3577 F. t. L. om Varemærker 3578 maa af iar D, vil d es for re Ise, ked Fra Ise te n Varemærker, medmindre denne Bestemmelse Lovgivning som af Konventionen findes Varemærkes Registrering, end at det strider registrerede her i Landet, er der paa den ene den offentlige Orden, lienvises til Bemærk følgende Tilføjelse: patenterbare Opfindelser, Brugsmonstre, i sin tidligere Affattelse i Art. 11 en saaly ningerne til Forslagets 4, Nr. 3. Nr. 3 angaaende Mærker, der strider mod Hvad særligt angaar Udtalelserne i for saa vidt som der saavel i Medfør af vor stemmelse dels overflødig, dels misvisende, handlede Udstillingsbeskyttelse ikke skal kunne forlænge de almindelige Prioritets Bestemmelsen i 3. Stk, findes ikke i den nugældende Varemærkelov, men er anset Mærke ikke allerede er registreret, og saa ledes eventuelt spare de med en Anmeldelse Registreringsbandlinger, ikke de enkelte Registreringer. af væsentlig mindre Betydning for Vare i Særdeleshed i Betragtning af Forslagets des at de to Frister ikke kan sammenlægges. svarende til den reviderede Pariserkonven for praktisk, idet man herved bliver i Stand tions Bestemmelser i Artikel 11. til, for et Varemærke anmeldes, mod en ringe Kendelse at sikre sig, at et lignende dog anset for hensigtsmæssigt ogsaa i nærvæ forbundne Omkostninger. dette dog har Indflydelse pia de i Medfør Sagens Natur maa forstaas som de foretagne af disse stedfundne Registreringer ifølge for hensigtsmæssig. uafgjorte i lang Tid, maa en Bestemmelse,,Denne midlertidige Beskyttelse skal ikke kunne forlænge de i Art. 4 ommeldte beraabes, skal hvert Lunds Myndigheder Da Varemærkeanmeldelser kan henstaa Det bemærkes, at den Ophævelsesbe Til.19 antages at være Omend denne Udstillingsbeskyttelse Meningen med denne Bestemmelse, der

7 i 3579 Bilag til F. t. L. om Varrnnærker Bilag Forslag til Lov om Varemærker. Lov Nr. 52 at 11. April i Beskytteke for Varemærker*); L Enhver, som her i Riget driver In- Enhver, som her i liget driver Fn dustri- eller Haandværksvirksomhed, Jord- briks- eller Hnandværksvirksomhed, Jord brug, Bjergværk, Handel eller anden Næ- brug, Bjergværk, Handel eller anden Næ ring, kan, ved Siden af den ham tilkom- ring, kan, ved Siden af den ham tilkom mende Ret til som Varemærke at benytte mende Ret til som Varemærke at benytte sit Navn eller Firma eller Navnet paa en sit Navn eller Firma eller Navnet paa en ham tilhørende fast Ejendom, ved Regi ham tilhørende fast Ejendom, ved Regi strering overensstemmende med denne Lovs strering overensstemmende med denne Lovs Forskrifter erhverve Eneret til at benytte Forskrifter erhverve Eneret til at benytte særlige Mærker for i den almindelige Om- særlige Varemærker for i den almindelige sætning at adskille sine Varer fra andres. Omsætning at adskille sine Varer fra andres. Denne Ret omfatter alle Arter af Varer, naar Denne Ret skal omfatte alle Arter af Varer, den ikke ved Registreringen er blevet ind- naar den ikke ved Registreringen er blevet shænket til visse Varearter. indskrænket til visse Varearter. Varemærkt anbringes pan selve Varen eller dens Indpakning (Emballage, Behol dere og deslige) Varemærkeregistret føres for hele Riget Varemærkeregistret føres som hidtil i København af Direktøren for Patent- og for hele Riget i København af en dertil Varemærkevæsenet. beskikket Registrator Den, som vil have et Varemærke re- Den, som vil have et Varemærke re gistreret, skal til Registreringsuyndigheden gistreret, skal til Registrator indlevere indgive en skriftlig Anmeldelse, indehol- eller i betalt Brev indsende en skriftlig An dende Oplysning om Anmelderens Navn meldelse, indeholdende én tydeligbeskrivelse eller Firma, Næringsvej og Postadresse af Mærket og fuldstændig Oplysning om samt, naar Retten til Mærket kun skal om- Anmelderens Navn eller Firma, Nærings fatte visse Arter af Varer, Angivelse af vej og Postadresse samt, naar Retten til disse Varearter. Vareinærket kun skal omfatte visse Arter af Varer, Angivelse af disse Varearter. *j Gengivet, sanledes som dcii er ændret ved Lovene Nr. 170 af 19. December ISOS. Nr. 71 af 29. Marts 1904, Nr. 57 sf12, Januar 1915 og Nr. 40 af 8. Februar Mc 1) af hojsi meter i Eksernl 2) bestaar Typer, Klichô 3) ringsdz 4) melder 5) for al vedta havn her : Vegne Wge i ror nd for hø paabe; 14 e: 6 og i h Mærkc B rest t delser N I udelu Angi% ning Varer punid dens eller Bedo: fordi, hedet af M lige andei

8 I af hvilke ilenseender der ved Med Anmeldelser fra udenlandske Næ i dens Beskaffenhed, Bestemmelse, Mængde naar det ude eller 4 3) 60 Kr. i Afgift. bestaar af Ord gengivet med almindelige 2). for Mærker, der ikke udelukkende meter i Bredden pia holdbart Papir i 15 ringsdrivende skal yderligere følge: af højst 10 Centimeter i Højden og 14 Centi delsens Modtagelse. Lovs lelige ter. rter levet til ags om else An idres. vere re rarer havn som Væmneting samt bemyndiger en Ikom nytte nytte Regi Jord 3. GO Kroner i Afgift for Registre Typer (Kliohéer) al samme Størrelse; 1) En nøjagtig Gengivelse af Mærket: Med Anmeldelsen skal følge: Med Anmeldelsen skal følge; 3581 ia CL1 r Fa Registreringsmyndigheden meddeler sna rest muligt skriftlig Tilstaaelse for Anmel Vegne at modtage Sogsmaal og til at modtage alle forekommende Meddelelser ved rørende Mærket med samme Virkning som 3580 Bilag til F. t. L. om Varomkrker Angivelser, som i den almflidelige Omsæt ning er egnet til at angive det Sted, hvor Eksemplarer, Typer, en til Mærkets Trykning t.jenlig Kliché al samme Størrelse, af Mærket, eller Pris 14 endvidere for ham selv, og, for san vidt Fortrinsret melderen er hjemmehørende, paaberaabes i Henhold til Bestemmelsen i Mærket er indgivet. og i hvilket Land, den første Anmeldelse af her i Riget bosat Fuldmægtig til paa hans for alle Sager, som angnar Varemærket, vedtager Sø- og Handelsretten i Køben lige er en Gengivelse, Oversættelse eller Bedømmelsen maa tages Hensyn til alle foreliggende Forhold, særlig ogsaa Varig punktet for Varenl3 Fremstilling, dens Art, Varen er fremstillet eller forhandles, Tids udelukkende bestaur al Ord, Tegn eller anden Efterligning al et Mærke, som Regi heden af den Brug, som maatte være gjort 4) Oplysning om, i hvilket Land An 5) en Erklæring om, at Anmelderen 6) Oplysning om, til hvilket Tidspunkt Varemærket maa ikke registreres: 2) naar det enten helt eller i det væsent 1) naar det mangler Særpræg, eller ringen og dens Bekendtgorelse. lig Tilstaaelse for Anmeldelseus Modtagelse samt Dagen og Klokkeslettet for samme. Ved Tilstaaelsen skal heftes et al de indleverede Eksemplarer af Varemærket. melderen nifevere eller, naur behørig Adresse er opgivet, med Posten oversende skrift 1. en Mbildning af Mærket pan holdbart Papir i 3 Eksemplarer af højst 10 Cen timeter (3,82 Tommer) i Højde og 15 Cen timeter (5,74 Tommer) i Bredde; lukkende bestaar af Ord, som i den alminde ogsaa Varigheden af den Brug, der maatte Forhold maa tages i Betragtning, særlig være gjort af Mærket, stemmelse, Mængde eller Pris, eller som Bedømmelsen af hvilket alle foreliggende ifølge den almindelige Sprogbrug eller den lige Omsætning kan tjene til at angive det indenfor vedkommende Forretningskredse handles, Tidspunktet for Varens Fremstil Sted, hvor Varen er fremstillet eller for herskende Brug kendes som Betegnelse for ling, dennes Art, Varens Beskaffenhed, Be selve Varen eller for den fra en anden næ- 2. to til Mærkets Trykning tjenlige Registrator skal snarest muligt til An Varemærket maa ikke registreres: 1. naar det mangler Særpræg 4. ved

9 5. Navnet pan en anden Mands faste Ejendom, 3) naar det indeholder urigtige og 4) naar det uden Hjemmel indeholder Statsvapben eller -kendetegn eller inden 3. naar det uden Hjemmel indeholder faste Ejendom, lig kendt og anvendt her i Landet som Beteg- Vare, streringsmyndigheden skønner er vitter- ringsdrivende end Anmelderen hidrørende 3583 Bilag til F. t. I. om Varemærker c andre Statskendetegn eller indenlandske kommunale Vaahen eller Kendetcgn, eller nelse for farer af samme eller lignende Art, 2. naar det tiden Hjemmel indeholder eller indeholder Statsvaaben, -flag eller Efterligninger heraf, Fælleseje om Mærket. selv eller fra nogen, med hvem han er i medmihdre disse hidrører fra Anme1deren eller indeholder officielle Kontrol- eller for hvilke disse Tegn eller Stempler be ninger heraf og begæres. registreret for de samme eller lignende Varearter som dem, Garantitegn eller -stemplet eller Efterlig nyttes, som Navnet paa en anden Person eller et eller Angivelser, der tydeligt fremtræder Portræt af en anden Person end Anmelderen aabenbart vildledende Angivelser, andet Firma end Anmelderens eller som tegnelser, som 7 omhandler, eller Mær kerne vedrører forskellige Atter af Varer. registreret eller anmeldt til Registrering, der kan vække Forargelsq eller paa anden Meade strider mod den offentlige Orden, Forskel i Enkeltheder, i den almindelige eller frembyder en snadan Lighed med Varemærke, som allerede for en anden er dette, at Mærkerne i deres Helhed, uagtet Afgift. mindre Ligheden berof paa saadanne Be Omsætning let lader sig forveksle, med endelig Nægtelse af Registreringen til herom til Anmelderen. I Tilfælde af sendes en af Grunde ledsaget Meddelelse meldt Varemærke uegnet til Registrering, bagebetales Halvdelen af den erlagte 5) naar det uden Hjemmel bestaar af 0) naar det uden Hjemmel bestaar af 7) naar det indeholder Fremstillinger, 8) naar det er fuldkommen ligt med et Finder Registreringsmyndigheden et an 5. strering, eller med samme frembyder en registreret eller behørig anmeldt til Regi Varemærke, som allerede for en anden er veksles; dog maa Registrering ikke nægtes, uagtet Forskellen i Enkeltheder let kan for saadan Lighed, at Mærkerne i deres Helhed naar Ligheden beror paa saadanne Beteg Mærkerne hat Hensyn til forskellige Arter nelser, som omhandles i 7, eller naar af Varer. retning herom samt Grunden til Nægtelsen shiftligt meddeles Anmelderen overens stemmende med 3. melderens eller Navnet paa en anden Mands andet Navn eller andet Firma end An indbringe Registrators Beslutning for In fojet, kan han inden 2 Maaneder derefter Nægtes Registreringen, skal Under Finder Anmelderen Beslutningen ube der kan vække Forargelse, og 1. naar det indeholder Fremstillinger, landske kommunale Vaaben eller Kendetegn, 5. naar det. er fuldkommen ligt med et

10 gjort ved Rettergang udelukkes ikke herved Tillæg A. (225). Ordentlig Samling Bilag til i. t. L. om Varemærker. og Søfart. Adgang til at faa Spørgsmaalet af Finder Anmelderen Beslutni&gen ube- denrigsministeren, hvorved hans Adgang løjet, kan han inden 3 Manneder derefter til at faa Sporgsmaalet afgjort ved Retterindbringe Registreringsmyndighedens Be- gang dog ikke indskrænkes. slutning for Ministeren for Handel, Industri i et er en hed aar Ler eg es, :or egi Registreringen al et Varemærke vedvarer i 10 Aar fra Registreringsdagen at Beskyttelsen for et registreret Vare at bekendtgøre i Registreringstidende, er Retten til et registreret Varemærke Retten til de registrerede Varemærker, som maatte være truflet. Registreringstidende. sker Bekendtgørelse herom snarest muligt holder saadanne Ord, Tegn eller Angivelser, Hvis et registreret Varemærke inde udelukkes andre ikke derved fra at benytte Overdrager nogen sin Forretning, gaar veren, med mindre anden Overenskomst Varemærke er overganet, skal herom gøre der gør Tilførsel til Varemærkeregistret Naar Registrering har fundet Sted, saadanne Tegn eller Mærker, der alminde kan overdrages i eller uden Forbindelse benyttes i Forretningen, over til Erhver ligt benyttes i visse Arter al Forretninger, enhver anden Ændring, der, saa længe Regi For enhver saadan Tilførsel, der bliver streringen er i Kraft, tilføres Varemærkeregistret, og om hvilken Bekendtgørelse 6. i en ved offentlig Foranstaltning udgivet 7- som ifølge 4 ikke særskilt kan registreres, eller hvis det helt eller delvis bestaar af de samme Betegnelser eller Dele deraf for deres Varer. 8. med den Forretning, i hvilken det benyttes. Den, til hvem Retten til et registreret Amneldelse til Registreringsmyndigheden, om deb skete. læggés 15 Kr. Samme Afgift vil være at erlægge for finder Sted i Registreringstidende. Forretning, i hvilken det benyttes. benyttes i Forretningen, over til Erhver Retten til et registreret Varemærke Retten til det registrerede Varemærke, som ning udgivet Registreringstidende. holder saadanne Tegn eller Ord, som ifølge Er der intet til Hinder for Registre tidenden og i en ved offentlig Foranstalt komst om, at Overdragoren skal beholde det helt eller delvis bestaar af sandarine andre ikke derved fra at benytte de samme maa kun overdrages i Forbindelse med den Overdrager nogen sin Forretning, gaar 6. ringen, skal denne finde Sted, og Bekendt gørelse herom snarest muligt ske i Stats 7, Hvis et tegistreret Varemærke inde 4 ikke særskilt kan registreres, eller hvis Tegn eller Mærker, der almindeligt benyttes i visse Klasser al Forretninger, udelukkes Betegnelser som Varemærke eller Del al et saadarxt. 8. veren, med mindre der er traffeb Overens. Varemærk-eretten, eller at begge maa an vende Mærket til forskellige Arter af Varer. mærke ophører, naar Anmeldelse om For- Forelagte Lovforslag ni. m. 225

11 3587 Bilag til F. t. L. mfl Varemærker 3588 regne og kan derefter fornyes for 10 Aar ad nyelse ikke sker første Gang inden 10 Aar Gangen, naar Begæring herom fremsættes fra Registreringsdagen og siden inden 10 inden Udløbet at den paagældende Regi Aar fra den sidste Fornyelse. Mindst 3 streringsperiode. Maaneder inden Udløbet af fornævnte Tidsfrister Den, som vil begære Registreringen skal Registrator ved anbefalet Brev fornyet, skal indgive en overensstemmende underrette den, for hvem Mærket er regi med 3, 1. Stykke, affattet skriftlig Anmel streret, eller hans Fuldmægtig (jfr. 14), delse ledsaget at behørig Afbildning os efter den af den paagældende opgivne Post Mærket samt 16 Kr. i Afgift. Kun den, adresse her i Landet, om, at Beskyttelsen der i Varemærkeregistret staar indført som for Varemærket i Mangel af betimehgt for berettiget til Mærket, har Adgang til at nyet Anmeldelse vil ophøre. erholde Registreringen fornyet. Vil nogen forny Registreringen ska], Er Anmeldelse om Fornyelse ikke sket han indlovere eller indsende en overens inden det i første Stykke angivne Tidspunkt, har Mærkeindehaveren endnu i tre meldelse, ledsaget af en saadan Afbildning, stemmende med 3 affattet skriftlig An 3faaneder Adgang til at begære Registre som der er foreshevet, samt 15 Kr. i Ro ringen fornyet mod Erlæggelse at en Afgift. gistreringsafgilt. Har Mærket været regi paa 30 Kr. Er Fornyelsen ikke begært inden streret for nogen anden end den, som gærer Fornyelsen, skal tillige Anmelderens løbet af denne Tillægsfrist, anses Regi Ret til Mærket godtgøres. streringen for bortfaldet fra Registrerings Fornyelsen skal snarest muligt ind periodens Udløb at regne. føres i Registret, og saadan Tilstaaelse, Inden 1 Maaned efter vedkommende som i 3 er paabudt med Hensyn til An Registreringsperiodes Udløb skal Registre meldelse om nyt Mærke, meddeles Anmel ringsmyndigheden ved anbefalet Brev deren. Finder Registrator Anmeldelsen man geifuld, skal han nægte Fornyelsen; i Hen seende til Underretning om den stedfundne Ud un derrette den, for hvem Mærket er regi streret, eller hans Fuldmægtig (jfr. 3, Nr. 5) efter den os den paagældende opgivne Post adresse her i Landet, om, at Registreringen i Mangel at behørig fornyet Anmeldelse vil bortfalde. Finder Registreringsmyndigheden An meldelsen mangelfuld, kan Fornyelsen næg tes. Med Hensyn til Underretning om den stedfundne Nægtelse og Klage herover kommer Bestemmelserne i 6 til Anven delse. be Nægtelse og Klage over samme kommer Be stemmelserne i 5 til Anvendelse. b ( I 0 5 I I r 10. Finder Ilinisteren for Handel, Industri og Sofart paa given Foranledning, at et Vare mærke i Henhold til Forskrifterne i 4, Nr. 3, 5, 6 og 7 ikke burde have været registreret, kan han paubyde Registreringens Ophævelse. Et saadant Paabuds Berettigelse kan dog inden 3 Maaneder efter dets Bekendtgørelse i Registreringstidende af vedkommende indbringes for Domstoléne. Sagen har opsæt tende Virkning. 10. Finder Indenrigsministeren pan given Foranledning, at et Varemærke i Henhold til Forskrilterne i 4 Nr. 3 eller 4 ikke burde have været registreret, paabyder han Regi streringens Ophævelse, hvilket Paabuds Berettigelse dog af vedkommende kan indbringes til Domstolenes Paakendelse. Er et Varemærke blevet registreret; som udelukkende bestaar al Tegn eller Mærker, der almindeligt benyttes i visse

12 3589 BUag til F. t. L. om Varemærker Aar den 10 ndst 3 e Tids t Brev r regi 14), 2 Post ttelsen gt forskal, erens gan dning, ire. regi ei be lerens man- Hen.ndne r Be iven hold ude egi uds ind- Formenor nogen, at et Varemærke til Klasser af Forretninger, kan det fordres Skade for ham er registreret i Modstrid udslettet af enhver, der driver saadan For med Bestemmelserne i denne Lov, kan han retning. Saa vel i dette Tilfælde, som ellers søge Registreringen ophævet ved Dom. naar nogen antager, at et Varemærkes Re Er et Varemærke registreret, som enten gistrering er ham til Skade, hører Spargs helt eller i det væsentlige er en Gengivelse, maalet om Registreringens Ophævelse un Oversættelse eller anden Efterligning af et der Domstolenes Afgørelse. Mærke, der skønnes at være vitterligt kendt Er Registrering af et Varemærke næg og anvendt her i Landet som Betegnelse for tet i Henhold til 4 Nr. 5, og Anmelderen Varer af samme eller lignende Art, og disse under et Søgsmaal mod Indehaveren af det Varer ikke hidrører fra Mærkeindehaveren tidligere anmeldte eller registrerede Mærke selv eller fra nogen, med hvem han er i godtgor, at dette oprindeligt er et af liam Fælleseje om Mærket, kan enhver, der benyttet Mærke, som den anden hat til herved mener sig forurettet, søge Registre egnet sig, kan han ved Dom blive kendt ringen ophævet ved Dom. berettiget til at faa Mærket registreret med Godtgor nogen, at et oprindeligt af den Eneret til dets Benyttelse, hvorpaa han ham anvendt Mærke eller en Efterligning havde kunnet gøre Krav, da det blev an deraf senere er registreret for en anden for meldt af den anden, saafremt han rejser Varer af samme eller lignende Art, kan lian Sag herom inden et Aar efter, at Bekendt ved Dorn læve Registreringen ophævet og gørelse om Mærkets Registrering er sket i sig selv kendt berettiget til at erholde det Statstidenden. af liam benyttede Mærke registreret, for saa vidt iøvrigt intet er til Hinder herfor. Sag om Ophævelse af et Varemærkes Registrering maa rejses inden b Aar fra Registreringsdagen, med mindre den, imod hvem Sagen rejses, paa Registreringens Tidspunkt kendte eller burde kende sin Mangel paa Berettigelse til Mærket. 11. Hvis nogen uden Indsigelse taaler, at andre bruger et for ham registreret Vare mærke, saaledes at det nu skønnes at være en almindelig brugt Betegnelse for Varer af ert vis Art, mister han den ved Registre ringen opnaaede Eneret til Mærkets Be nyttelse. 12. Naar Registreringen af et Varemærke er ophævet eller i Mangel af Fornyelse bortfaldet, eller naar Indehaveren af Mærket begærer det, skal Mærket udslettes af Re gistret, og Bekendtgørelse derom ske i Re gistrerii1gstidende. Har Ministeren for Handel, Industri og Søf art i Overensstemmelse med Reglerne i 10 paabudt, at et Mærke skal udslettes, skal Registreringsmyndigheden samtidig med Be 11. Naar Registreringen af et Varemærke er erklæret ophævet, eller Beskyttelsen for et registreret Varemærke er ophørt, eller naar den til Mærket berettigede begærer det, skal Mærket udslettes af Registret, og Bekendtgørelse derom ske i de i 6 om handlede Tidender. Er Mærket ifølge Indenrigsministerens Paubud overensstemmende med 10 blevet udslettet, skal Registrator tillige derom

13 Bevis Sogsmaal fra den forurettedes Side ved en andens Navn eller Firma eller Navnet de med samme betegnede Varer. paa en anden Mands faste Ejendom eller pia deres Indpakning uhjemlet anbringer Den, som paa Varer, der falholdes, rette Mærkets Indehaver. streret. kendtgorelsen herom suavidt muligt under- underrette den, for hvem Mærket er regi 3591 Bilag til F. t. L. om Varemærker Varer. eller paa deres Indpakning uhjemlet an Dom kendes uberettiget til at bruge Mærket bringer en Gengivelse eller Efterligning af en andens Portræt, Navn eller Firma eller af eller falholde de med samme betegnede han med Bøde og i Gentagelsestilfælde dende om den andens bedre Ret, straffes statte den forvoldte Skade og borttage de der, hvorhos han kan tilpligtes at er saa vel som den, der falholder de paa saa dan Maade betegnede Varer, kan efter med Bøde eller Hæfte i indtil 0 Maane ulovligt anbragte Mærker eller i fornødent! Fald tilintetgore Varerne eller deres Indpakning, for saa vidt de endnu er i hans Be siddelse eller iøvrigt staartil hans Raadighed. ogsaa Personer, der uden for Riget driver der Forudsætning af Gensidighed, bestem hjemmehørende i Stater, der gør tilsvarende hjemler, ogsaa skal blive dem til Del, der saadan Næring, som i 1 ombandlet, og er mes, at den Beskyttelse, som denne Lov Indrømmelser for her i Riget hjemmeho- uden for Riget drive saadan Forretning ret til Benyttelsen af Varemærker i Over- Iagttagelse af følgende særlige Regler med gang til ved Registrering at erhverve Ene- Lovens Bestemmelser til Anvendelse under rende Næringsdrivendes Varemærker, Ad- som i 1 ombandlet. I dette Tilfælde komme kommende fremmede Stat,... Hensyn til, om Mærket er registreret i ved- 1. Anmeldelsen skal være ledsaget af ensstemmelse med nærværende Lov uden Hensyn til de Varemærker, som registreres: Har han været eller burdet være vi Ved kongelig Anordning kan der gives Ved kongelig Anordning kan det, un eller som benytter en Gengivelse eller Efterligning af en andens registrerede Varemærke, Navnet paa en anden Mands faste Ejendom, bedre Ret, straffes han méd Boder fra 200 uberettiget til at bruge Mærket eller falholde betegnede Varer, kan efter Søgsmaat fra den forurettedes Side ved Dorn kendes til Kr. og i Gentagelsestilfælde med som den, der falholder de paa saadan Maade en andens registrerede Varemærke, saa vel Skade og borttage de ulovligt anbragte saadarme Bøder eller Fængsel, hvorhos ha.i Mærker eller i fornødent Fald tilintetgore kan tilpligtes at erstatte den forvoldte Varerne eller deres Indpakning, for saa vidt rigt staa til hans Randighed. de endnu ere i hans Besiddelse eller iøv eller Navnet pia en anden Mands faste vendelse, naur en andens Navn eller Fima Forandringerne ikke ere at anden Beskaf Ejendom eller en andens registrerede Vare mærke vel ikke gengives uforandret, men fenh ed, end at Navnene eller Mærkerne i heder, let kunne forveksles. deres Helhed, uagtet Forskellen i Enkelt for, at Anmelderen har opfyldt de Har han været vidende om den andens Bestemmelserne i 12 finde ogsaa An 13. Den, som paa Varer, der falholdes, eller

14 Bilag til F. t. L. om Varemærker Endvidere lian det under Forudsæt Betingelser, som i den fremmede Stat udfordres ning us Gensidighed ved kongelig Anordning for at vinde Beskyttelse for Vare- bestemmes, at Næringsdrivende, der er hjem mærket. - mehørende i andre end de af denne Paragrafs 1. Stykke omfattede Stater, kan erholde Ad 2. Anmelderen skal for alle Sager, som angaa Varemærket, vedtage Sø- og Han gang til her i Riget at lade registrere Vare delsretten i København som Værneting mærker, naar det godtgøres, at et tilsvarende samt opgive en her i liget bosat Fuld Mærke er registreret i vedkommende frem mægtig, der paa hans Vegne kan modtage mede Stat for de Varearter, for hvilke Mærket anmeldes til Registrering her. Sogsmaal. 3. Varemærket beskyttes ikke i videre Med Hensyn til Varemærker, som er Omfang eller for længere Tid end i den registreret i en Stat, der gør tilsvarende fremmede Stat. Indrømmelser for danske Varemærker, kan Med Hensyn til Varemærker, som ere der ved kongelig Anordning yderligere fast sættes følgende Bestemmelse: registrerede i en Stat, der gør tilsvarende Indrømmelser for danske Varemærker, kan Har nogen i en eller flere fremmede Sta der endvidere ved kongelig Anordning ter anmeldt et Varemærke til Registrering og senest 6 Maaneder efter den første af disse fastsættes følgende Bestemmelser: 5. Har nogen senest inden 4 Maaneder Anmeldelsers Indlevering anmeldt det til efter, at Varemærket er blevet anmeldt i den Registrering her i Riget, skal saadan An fremmede Stat, anmeldt det til Registre meldelse i Forbold til senere indtrufne Om ring her i Riget, skal saadan Anmeldelse stændigheder, saasom andre Anmeldelser i Forhold til andre Anmeldelser anses som eller Mærkets Benyttelse kunne anses som sket samtidigt med Anmeldelsen i den sket samtidig med fornævnte Anmeldelse fremmede Stat. i fremmed Stat. 6. Nægtes Registreringen i Henhold De ovennævnte Fortrinsrettigheders til 4 Nr. 5, og Anmelderen under et Søgs Indtræden er dog yderligere betinget af, maal imod Indehaveren af det tidligere an at Anmeldelsen indeholder Oplysning om, meldte eller registrerede Mærke godtgør, til hvilket Tidspunkt og i hvilket Land at dette oprindeligt er et af ham benyttet den første Anmeldelse er indgivet, samt Mærke, som den anden har tilegnet sig, kan at der forinden Registreringens Foretagelse han ved Dom blive kendt berettiget til at og senest 3 Maaneder efter Anmeldelsens faa Mærket registreret med Eneret til dets Indgivelse her i Landet tilvejebringes Be Benyttelse for den Slags Varer, for hvilket vis for Indleveringen af den paaberaabte han benyttede Mærket, da den gensidige Anmeldelse. Beskyttelse indtraadte, saafremt han rejser Hvis de ovennævnte Fdsters sidste Sag herom inden 6 Maaneder, efter at den Dag er en Dag, paa hvilken Registrerings gensidige Beskyttelse indtraadte. Herved myndighedens Kontor er lukket, forlænges gøres dog ingen Indsbænkifing i den ved Fristen til den første paafølgende Søgnedag, 10, Sdje Stykke, hjemlede Ret. paa hvilken det er aabent. 7. Sluttes Overenskomsten med et Land, hvis Lovgivning om Varemærker er overensstemmende med denne Lov, kan det fremdeles fastsættes, at ældre Vare mærker, der i et saadant Land lovligt ere registrerede for Forretningsdrivende i Lan det for Jern- og Trælastvarer, og som alene eller hovedsageligt bestaa i Tal, Bogstaver eller Navne uden fremtrædende ejendom melig Form, skulle, naar de beskyttes i den

15 Riget. i II.. ket bestaar, som Varemærke for samme knn finde Sted inden for den Tid, som nær Registrering med snadan Virkning skal dag benyttet dem, før Gensidigheden indtraadte. Aster al Varer, med mindre de derved be tegne deres Navn eller Firma eller disses Begyndelsesbogstaver eller allerede have B lige Beskyttelse, at andre ikke maa benytte de Tal, Bogstaver eller Navne, hvoraf Mær 0 j SE Bilag til F. t. L Varemærker. senest 6 Maaueder efter dets Indførelse paa Udstillingen anmeldes til Registrering her, eller international Udstilling her i Riget og ilandel, Industri og Sofart godkendt national stillede Genstande pan en af Ministeren for som sket samtidig med Mærkets Indførelse indtrufne Omstændigheder, saasorn andre skal saadan Anmeldelse i Forhold til senere Anmeldelser eller Mærkets Benyttelse, anses Forudsætning af Gensidighed bestemmes, at kendte internationale Udstillinger uden for paa Udstillingen. anvendt pan officielle eller officielt aner er blevet registreret i en fremmed Stat, har det samme skal gælde,taremærker der er ling som i denne Paragrafs 2. Stykke nævnt, davarernærket bievindfort pan Udstillingen, været anvendt paa en international Udstil kan Fortrinsret alene kræves fra den Dag, og kan aldrig overstige 6 Maaneder fra dette Tidspunkt denne Lov omhandlede Bekendtgørelser [om de i denne Lov ophaudlede Bekendtsamt om Regnskabsaflæggelsen for de Stats- gorelser samt om R.egnskabsaflæggelsen for Registreringstidendens Udgivelse, om de i relse, om Registreringsifdendens Udgivelse, mærkeregistrets Indretning og Førelse, om mærkeregistrets Indretning, Form og Po Near et Varemærke er anvendt for ud For Varemærker, der forinden Mærket Ved kongelig Anordning kan det under De nærmere Bestemmelser om Vare- De nærmere Bestemmelser om Vare stemmes, at den Beskyttelse, som denne Lov hjemier, paa saadanne Betingelser Varer Registreringen har fundet Sted, dels rende Lovbestemmelse. antyde, at den sker i Henhold til nærvæ streringen dels angive, for hvilken Art af ning, og skal Bekendtgørelsen om Regi mere fastsættes ved den koagelige Anord som vedkommende Anordning nærmere fast sætter, ogsaa skal blive dem til Del, der henholdsvis paa Island eller paa de danskvestindiske øer drive saadan Forretning, som i 1 omhandlet. Ved kongelige Anordninger kan det be 15. fremmede Stat, her i Landet nyde den sær

16 3597 Bilag til F. t. L. om Varemærker tte Dr me be ses ve te. og af 2-. kassen i Medfur af denne Lov tjifajdende de Statskassen i Medfør af denne Lov til Oppeborsler fastsættes af Ministeren for faldende Oppeborsler fastsættes af Inden Handel, Industri og Bøf art. rigsministeren, der ogsaa besldkker Re gistrator Borgerlige Retstrætter, i hvilke der Borgerlige Retstrætter, i hvilke der nedlægges Paastand i Henhold ti] Bestem- nelægges Paastand i Henhold til Bestem melserne i nærværende Lov, behandles som melserne i nærværende Lov, behandles Handelssager. som Haidelssager. Sager, der rejses i Henhold til denne Sager, der rejses i Henhold til denne Lovs 13, 2det Stykke, behandles som Lovs 12, 2det Stykke, behandles som of Politisager, i København ved Sø- og Han- fentlige Politisager, og Paatale finder kun deisretten, og Paatale finder kun Sted, Sted, for saa vidt nogen, som er forurettet for saa vidt den forurettede begærer det..ved Lovovertrædelsen, begærer det. [ Det skal være alle og enhver tilladt Det skal være alle og enhver tilladt at at erholdo Oplysning af Registret enten ved erholde Oplysning af Registret enten ved Eftersyn af samme eller ved Udsbifter, Eftersyn af samme eller ved Udsbifter, i i hvilke dog selve de registrerede Afbud- hvilke dog selve de registrerede Mbild ninger ikke kan forlanges gengivet. ninger ikke kunne forlanges gengivne. For en Udskrift af Registret eller af For en Udskrift af Registret eller af en original Anmeldelse erlægges en Ken- en original Anmeldelse erlægges en Ken delse til Statskassen af 4 Kroner. For Efter- delse til Statskassen af 4 Kroner. For Efter syn af Registret erlægges ingen Betaling, syn af Registeret erlægges ingen Betaling. En Undersøgelse af, hvorvidt et Vare. mærke allerede er registreret, kan erholdes foretaget mod Erlæggelse af en Kendelse paa 2 1( Bestemmelserne i nærværende Lov træ- Bestemmelserne i nærværende Lov træ der i Stedet for Lov om Beskyttelse for de i Stedet for Lov om Besk7ttelse for Vare- Varemærker Nr. 52 af 11. April 1890 mærker af 2. Juli 1880, uden at dette dog jfr. Lov Nr. 170 af 19. December 1898, Lov har Indflydelse paa den i Medfør af samme Nr. 71 af 29. Marts 190i, Lov Nr.57 af 12. stedfundne Registrering eller dennes Rets Januar 1915 og Lov Nr. 40 af 8. Februar virkning. 1921, uden at dette dog har Indfiydelse Regeringen bemyndiges til ved konge paa de i Medfør af nævnte Love sted- lig Anordning at sætte denne Lov i Kraft fundne Registreringer. paa Færøerne med de Lempelser, som ifølge disse øers særegne forhold maatte findes hensigtsmæssige. 20. De ved Lovens Ikrafttræden forelig gende uafgjorte Anmeldelser behandles efter nærværende Lovs Bestemmelser. Tidspunktet for Lovens Ikrafttræden fastsættes ved Bekendtgørelse fra Ministe ren for Handel, Industri og Søfart.

17 3599 Bilag til F. t. L. om Varemærker Oversættelse. Bilag II. Konvention angaaende en Union til Beskyttélse af den industrielle Ejen domsret at 20. Marts 1883, revideret i Bryssel den 14. December 1900, I Washington den 2. Juni 1911 og i Haag den 6. November Artikel 1. De kontraherende Lande dannet en Union til Beskyttelse af den industrielle Ejendomsret. Beskyttelsen af den industrielle Ejendomsret har til Genstand Patenter, Brugs mønstre, industrielle Mønstre og Modeller, Varemærker, Ffrmanavne, Oprindelses betegnelser og Undertrykkelse af illoyal Konkurrence. Industriel Ejendomsret skal forstaas i videste Betydning og finder Anvendelse ikke blot paa Industri og Handel i egentlig Forstand, men ogsaa paa Landbrugets Omraade (Vin, Korn, Tohaksblade, Frugt, Dyr o. s. v.) og paa Erhverv, hvis Formaal er Udvinding af Ranstoif er (Mineralier, Mineralvand o. s. vj. Under Benævnelsen Patenter er indbefattet de forskellige Slags industrielle Patenter, som tilstaas i Medfør af de kontraherende Landes Lovgivninger, sansom Ind forseispatenter, Forbedringspatent.er, Tillægspatenter og -Cert.ifikater o. s. v. Artikel 2. Personer, der tilhører noget af de kontraherende Lande, skal, for saa vidt angaar Beskyttelse af den industrielle Ejendomsret, i alle Unionens andre Lande nyde de samme Fordele, som hvert Lands Love nu indrømmer eller i Fremtiden muatte indrømme egne Undersaatter eller Statsborgere, alt dog med Forbehold al de Rettigheder, som er særlig hjemlet ved nærværende Konvention. Som Følge heraf skal de have den samme Beskyt telse og den sanune Adgang til Retsmidler mod ethvert Indgreb i deres Rettigheder som disse, alt paa Betingelse af, at de opfylder de Vilkaar og iagttager do Formaliteter, som paahviler Landets egne Statsborgere euer Undersaatter. For dem, som tilhører Unionen, kan det dog ikke opstilles som Betingelse for at nyde godt af nogen af de industrielle Ejendomsrettigheder, at de skal have Bopæl eller Forretning i det Land, i hvilket Beskyttelse kræves. Hvert Land har dog forbeholdt sig Frihed til i Lovgivningen at træffe Bestem melse med Hensyn til den judicielle og administrative Fremgangsmaade og Kompetence og ligeledes i Overensstemmelse med Reglerne for den industrielle Ejendomsrets Beskyt telse nærmere at give Forskrifter for Valg af Hjemsted eller Udnævnelse af en Fuldmægtig. Artikel 3. Ligestillede med Personer, der tilhører de kontraherende Lande, er Personer, der tilhører Lande uden for Unionen, naar de er bosat i eller er Indehavere af regulære indu strielle eller kommercielle Virksomheder i noget Land inden for Unionen.

18 3601 Tillæu A. (226). Ordentlig Samling l Bilag til i. t. L. om Varemærker Artikel 4. a. Den, som i et af de kontraherende Lande paa foreskreven Maade har indgivet et Andragende om Patent, Registrering af et Brugsmønster, et industrielt Mønster eller Model eller et Varemærke, eller den, til hvem hans Ret er overgaaet, skal, med Forbehold af Trediemands bedre Ret, inden for de nedenfor fastsatte Frister nyde Fortrinsret med Hensyn til Indlevering af tilsvarende Andragende i de andre Lande. b. Som Følge heraf skal et Andragende, der senere er indleveret i et af de andre Unionslande inden disse Fristers Udløb, ikke kunne blive erklæret vfrkningsløst paa Grund af Begivenheder, der er indtrufne i MellQmtiden, saaledes navnlig ikke paa Grund af Indgivelse af et andet Andragende, Opfindelsens Offentliggørelse eller Udøvelse, Fn]. holdelse af Eksemplarer af Mønstret eller Modellen eller Mærkets Benyttelse. ø: De ovennævnte Fortrinsretsfrister skal udgøre 12 Maaneder for Patenter og Brugsmønstre og 6 Maaneder for industrielle Mønstre og Modeller samt for Varemærker. Disse Frister begynder at løbe fra den Dag, da den første Anmeldelse blev indgivet i et Unionsland. Indgivelsesdagen medregnes ikke i Fristen. Hvis Fristens sidste Dag er en lovhestemt Helligdag i det Land, hvor Beskyt. teisen kræves, skal Fristen forlænges til den første paafølgende Søgnedag. ii. Enhver, der vil gøre Krav paa Fortrinsret fra et tidligere Andragendes Ind givelse, skal afgive en Erklæring om det Tidspunkt, paa hvilket Indleveringen har fundet Sted, saavel som om, i hvilket Land dette er sket. Hvert Land kan bestemme, hvornaar denne Erklæring senest skal være afgivet. Disse Angivelser skal optages i de Offentlig gørelser og Udfærdigelser, der udgaar fra vedkommende Myndigheder, særlig paa Patentbrevene og dt dertil hørende Beskrivelser. De kontraherende Lande skal kunne forlange af den, som bæver Fortrinsret, at han skal fremskaffe en Afskrift af det Andragende (Beskrivelse, Tegninger m. v.), som lian tidligere har indgivet. Afskriften, hvis Rigtighed skal attesteres af den Myn dighed, som har modtaget dette Andragende, skal være fritaget for enhver Legalisation, og den skal i hvert Fald kunne indgives naar som helst inden for en Frist af 3 Maaneder regnet fra Indgivelsen af det senere Andragende. Det skal kunne forlanges, at den skal være ledsaget af en Bevidnelse fra ved kommende Myndighed om det tidligere Andragendes Dato samt af en Oversættelse. Andre Formaliteter med Hensyn til Fortrinsretserklæringen skal ikke kunne kræves opfyldt ved Andragendets Indgivelse. Det tilkommer hvert af de kontraherende Lande at fastsætte, hvilke Følger Undladelsen af at opfylde de i nærværende Artikel foreskrevne Formaliteter skal medføre, dog at disse Følger ikke maa gaa videre end til Tabet af For trinsretten. Senere skal yderligere Bevisligheder kunne forlanges. e. Naar et industrielt Mønster eller Model er anmeldt til Beskyttelse i et Land med Krav om Fortrinsret, der grunder sig paa en Ansøgning om Beskyttelse for et Brugs mønster, skal Fortrinsretsfristen Imit være den, der er fastsat for industrielle Mønstre og Modeller. Desuden er det tilladt i et Land at anmelde et Brugsmønster under Paaberaabelse ni en Førtrinsret, der støttes paa en indgivet Ansøgning om Patent, og omvendt. f Hvis en Patentansøgning indeholder Krav om Fortrinsret paa Grundlag af flere tidligere Ansøgninger, eller hvis det under Sagens Behandling gødtgøres, at en An søgning indeholder flere Opfindelser, skal Patentmyndigheden i hvert Fald give An. søgeren Anledning til at dele Ansøgningen under Iagttagelse af de Forskrifter, som nær mere fastsættes i vedkommende Lands Lovgivning, idet han bevarer som Indgivelsesdag Forelagte Lovforslag m. m

19 Rettigheder: Artikel 4 b. Artikel 5 b. normale Løbetid. hørende Lande. Denne Bestemmelse skal forstaas uden nogen Indslaænkning, navnlig saaledes, Den finder Anvendelse paa alle de Patenter, der eksisterer i det øjeblik, den i andre Lande, hvad enten disse tilhører Unionen eller ej. - Unioifen, skal være uafhængige at Patenter, som er opnaaede for den samme Opfindelse Bilag ti! F. t. L. Gin Varemærker. Det skal ikke medføre et Patents Bortfald) at Patentbaveren i det Land, hvori han har opnaaet Patentet, indfører Genstande, der er fabrikerede i noget af de til Unionen træder i Kraft. tuelt ogsaa den al Fortrinsretten flydende Fordel. er i Kraft paa begge Sider i det øjeblik, Tiltrædelsen finder Sted. for hver særskilt Ansøgning Datoen for den oprindelige Ansøgnings Indgivelse, og even de nødvendige Forholdsregler til Forhindring al de Misbrug, som maatte kunne følge af den ved Patentet tilstaaede Eneret, f. Eks. ved Undladelse at at udøve Opfindelsen. Disse Forholdsregler skal ikke kunne gaa ud pan Bortfald af Patentet, medmindre Tilstanelsen af Tvangslicens maatte være utilstrækkelig til at forebygge saadanne Misbmg. For Patenters Vedkommende forpligter de kontraherende Lande sig desuden til paa nærmere i den nationale Lovgivning fastsatte Betingelser enten at forøge Tillægs regler, førend i det mindste 3 Aar er forløbet fra den Dag, det er tilstaaet, og da kun hvis Patenthaveren ikke kan paaberaabe sig gyldige Undskyldningsgrunde. til de Grunde, der kan bevirke deres Ugyldighed og Bortfald, som med Hensyn til deres at de Patenter, der er søgte i Løbet af Fortrinsretsfristen, er uafhængige sanvel med Hensyn svarende til de beskyttede indføres. at et Registreringsmærke eller en Omtale af Registreringen anbringes paa Varen. ringen ikke kunne ophæves førend efter en passende Frist, og i saa Tilfælde kun, hvis Indehaveren ikke kan anføre gyldige Grunde for sin Undladelse al at bruge Mærket. Erlæggelse al en Tillægsafgift, saafremt den nationale Lovgivning foreslifiver en saadan. Opretholdelsen at de industrielle Ejeudomstettigheder fastsatte Afgifter, -eventuelt mod fristen til mindst ø Maaneder eller at aabne Adgang til Genoprettelsen al e Patent, som er bortfaldet paa Grund af manglende MgiftSbetaling. Opfindelser i Fartejets Sbog, Maskiner, Takkelage, Udrustning og andet Tilbehør, naar Det samme skal i Tilfælde al nye Landes Tiltrædelse gælde for de Patenter, der Dog skal ethvert al de kontraherende Lande have Adgang til ved Lov at træffe I hvert Fald skal Patentet ikke kunne gøres til Genstand for saadanne Forholds Mousterbeskrttelsen maa under ingen Omstændigheder bortfaldp, fordi Genstande Anerkendelse af den ved Registreringen stiftede Ret maa ikke gøres betinget af, Hvis i et Land Brugen al et registreret Varemrke er obligatorisk, skal Registre En Tillægsfrist at mindst tre Maaneder skal indrømmes til Betaling al de for I intet af de kontraherende Lande skal det anses som Indgreb i Patenthaverens 1) om Bord paa Fartøjer fra Unionens andre Lande at anvende patenterede Patenter der søges i de forskellige kontraherende Lande al Personer, der tilhører Artikel 5 e. Artikel 5. -

20 Befordringsmidler, naar de midlertidigt eller tilfældigt kommer ind i vedkommende Land. saadamie Fdrtøjer midlertidigt eller tilfældigt kommer ind paa Landets Soterritorium, forudsat at disse Opfindelser udelukkende anvendes til Skibets Behov, Transportmidler paa Landjordenfra andre Unionslande eller som Tilbehør til saadanne 2) at bruge patenterede Opfindelser ved Bygning eller Drift af Luftfartojer eller 3605 Bilag til 31. t. L, cm Varemærker tande a kun hoids nindre sbrug. Is en. lge af den il deres Hensyn er, hvori der nionen træffe adan. ovennaled es, ik, Dog kan afslaas eller kendes ugyldige: skal modtages til Registrering og beskyttes i dets oprindelige Skikkelse i de andre Unionslande. Angivelser, som i Omsætningen kan tjene til at betegne Varernes Art, Beskaffenhed, teisen kræves. Der er Enighed om, at et Mærke ikke kan anses stridende mod den offentlige Orden af den Grund alene, at det ikke stemmer med en eller anden Bestemmelse i Lov være blevet registreret. De kontraherende Lande forpligter sig til, enten cx oflicio, hvis Landets Lovgiv Ved Bedømmelsen af et Mærkes Særpræg skal Hensyn tages til alle foreliggende Mærker kan kræves, Fristen skal løbe fra den Dag, da Mærket blev registreret. industriel eller kommerciel Art, og hvis han ikke har en saadan Virksomhed, det Unions- rn til ægs- emoo for forslaiftsmæssig Registrering udstedt af den kompetente Myndighed i Hjemlandet, f af denne Frist. i Artikel 4 fastsatte Frist, selv om Registreringen i Hjemlandet først sker efter Udløbet givningen om Varemærker, medmindre selve denne Bestemmelse netop tager Sigto paa benyttes i daglig Sprogbrug eller i redelig og fast Handelssædvane i det Land, hvor Beslqt han tilhører som Statsborger, forsaavidt dette er et Unionsland. Fortrinsretten bibeholdes for Mærker, som er anmeldt til Registrering inden den I intet Tilfælde skal Fornyelsen al et Mærkes Registrering i Hjemlandet medføre - land, hvor han bar sin Bopæl, og hvis han ikke har Bopæl i noget Unionsland, det Land, Mængde, Bestemmelse, Værdi, Oprindelsessted eller Frembringelsens Tidspunkt, eller som Som Hjemland skal anses: 2) Mærker, der savner ethvert Særpræg eller udelukkende bestaar af Tegn eller 3) Mærker, som strider mod Moralen eller den offentlige Orden. Ethvert Varemærke, som paa foreskreven Maade er registreret i Hjemlandet, Artikel 6. ) Mærker, der er egnede til at gøre Indgreb i Rettigheder, erhvervet af Trediemand i det Land, hvor Beskyttelsen kræves. Forhold, navnlig Varigheden af den Brug, der er gjort af Mærket. den offentlige Orden. Bestemmelsen i 1. Stk. udelukker ikke Retten til af Amnelderen at kræve Bevis det Unionsland, hvor Anmelderen har en regulær Forretningsvfrksombed af kontrahereude Land og anvendt for Varer af samme eller lignende Art. 3rens skønner er vitterligt kendt i dette Land som allerede tilhørende en Person fra et andet Forpligtelse til at forny Registreringen i de andre Unionslande, hvor Mærket maatte men der skal ikke kunne kræves nogen Legalisation al dette Bevis. streringen af ethvert Varemærke, som maatte være en Gengivelse af eller en Efterligning, Artikel 6 b. egnet til at fremkalde Forveksling af et Mærke, som de kompetente Myndigheder i Landet ning tillader det, eller efter den interesserede Parts Begæring at afslaa eller ophæve Regi Der skal indrømmes en Frist pan mindst tre Aar, i hvilken Udslettelse af siadanne

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november )

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november ) Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november 1969 3) 1.Stk. 1. Paa ethvert her i Riget trykt Skrift skal Bogtrykkeren anføre sit Navn eller Firma samt

Læs mere

Lov om mønstre 1) Kapitel 1. Almindelige bestemmelser.

Lov om mønstre 1) Kapitel 1. Almindelige bestemmelser. Nr. 218 27. mai 1970 Kapitel 1. Almindelige bestemmelser. Lov om mønstre 1) Kapitel II. Mønsteransøgninger og deres behandling. Kapitel III. Mønsterregistreringens gyldighedstid. Kapitel IV. Licens, overdragelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Lov nr. 242 af 8. Maj 1917 om Aftaler og Retshandler paa Formuerettens Omraade, som senest ændret ved anordning nr. 298 af 20. april 2010.

Lov nr. 242 af 8. Maj 1917 om Aftaler og Retshandler paa Formuerettens Omraade, som senest ændret ved anordning nr. 298 af 20. april 2010. Lov nr. 242 af 8. Maj 1917 om Aftaler og Retshandler paa Formuerettens Omraade, som senest ændret ved anordning nr. 298 af 20. april 2010. 1ste Kapitel. Om Afslutning af Aftaler. 2det Kapitel. Om Fuldmagt.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 22. april 2015. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af varemærkeloven

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 22. april 2015. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af varemærkeloven Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. april 2015 20. april 2015. Nr. 483. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af varemærkeloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/197 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Nr. 56 18. mars 1925 Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Kapitel II. Om Formuen. Kapitel III. Om Gældsansvaret.

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister LBK nr 68 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen.

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen. 00060.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00 Fredningen vedrører: Kanderende Sti Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1919 Fredningsnævnet 28-07-1919 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

International factoring

International factoring International factoring 333 International factoring Af højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark International factoring spiller en stadigt stigende rolle i den internationale handel, da det har vist sig,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere