VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg"

Transkript

1 VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

2 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning Afgrænsning Læsevejledning Forskrifter og litteratur Forskrifter Aftaler, vejledninger og notater Love og bekendtgørelser Nettilslutning Nettoafregning Nettilslutning Vilkår for etablering Installationstekniske aspekter Måling og afregning Ofte stillede spørgsmål Nettilslutning vilkår for etablering Generelt Tilslutningsbidrag Rådighedsbetaling Produktionsindfødning (nettarif) og PSO (Energinet.dk) Produktionstarif (Netvirksomhed) Aftaler og øvrige betalinger Skattemæssige forhold Nettilslutning af husstandsmøller mindre eller lig med 25 kw Nettilslutning af solcelleanlæg mindre eller lig med 50 kw Nettilslutning tekniske aspekter Generelt Spændingskvalitet En- og tofasede elproducerende anlæg med fasestrøm større end 16A Adskillelse af generatoranlæg fra elforsyningen Tekniske forskrifter for husstandsmøller mindre end 25 kw Husstandsmøller mindre end 11 kw Husstandsmøller større end 11 kw og mindre eller lig 25 kw Godkendelsesordning for vindmøller Tekniske forskrifter for Solcelleanlæg mindre eller lig 50 kw Solcelleanlæg mindre end 11 kw Solcelleanlæg større end 11 kw og mindre eller lig 50 kw Nettilslutning Måling og afregning Generelt Afregning Pristillæg...22

3 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 3 1. Indledning Med hjemmel i lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi, kan klima- og energiministeren fastsætte regler om afregning og måling af elforbrug, der helt eller delvist produceres af elforbrugeren selv. Netvirksomhederne ser en generel stigning i antallet af installationstilsluttede små elproducerende VE-anlæg, og dermed et behov for en ensartet håndtering af disse anlæg på tværs af netvirksomhederne. Denne vejledning har til formål at beskrive processen i forbindelse med og vilkår for nettilslutning af små installationstilsluttede elproducerende VE-anlæg, herunder tekniske aspekter og krav til fiskale målinger Afgrænsning Decentrale el-producerende anlæg kan opdeles i tre kategorier: 1. Vindmøller, herunder husstandsmøller. 2. Anden VE-baseret elproduktion herunder vandkraft, solenergi, biogas, biomasse, bølgeog tidevandsenergi. 3. Elproducerende anlæg baseret på fossile brændsler. De nuværende praktiske anvendelsesmuligheder og støtteordninger taget i betragtning vil langt størstedelen af nettilslutninger være husstandsmøller mindre eller lig med 25 kw og solcelleanlæg mindre eller lig med 50 kw. Anlæggene vil hovedsagligt være installationstilsluttede, dvs. anlæggene er tilsluttet i installationer med elforbrug. Vejledningen omfatter installationstilsluttede husstandsmøller mindre eller lig med 25 kw, installationstilsluttede solcelleanlæg mindre eller lig med 50 kw samt øvrige installationstilsluttede VE-anlæg mindre eller lig med 11 kw. For øvrige VE-anlæg mindre eller lig med 11 kw gælder kun afsnit 3.12, 3.1, 4.1, 5.1 og 5.2. Specifikke vilkår for afregning og tekniske aspekter for øvrige VE-anlæg er ikke omfattet af vejledningen Læsevejledning Vejledningen er opdelt i to dele. Første del består af afsnit 2 og beskriver processen for nettilslutning af små installationstilsluttede VE-anlæg samt et resume af vilkår for etablering, tekniske aspekter ved nettilslutning, måling og afregning. Anden del består af afsnit 3, 4 og 5 og beskriver mere uddybende vilkår for etablering af nettilslutning, tekniske aspekter ved nettilslutning samt måling og afregning. I disse afsnit findes referencer til de bagvedliggende love og bekendtgørelser, forskrifter, aftaler og vejledninger.

4 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Forskrifter og litteratur For udarbejdelsen af denne vejledning er følgende forskrifter og litteratur anvendt Forskrifter Ref. 1: Elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder, TF Dok. Nr 35198/10 Ref. 2: Vindkraftværker større end 11 kw TF Dok. Nr /10 Ref. 3: Fællesregulativet, Fællesregulativet 2009 Ref. 4: Afregningsmåling og afregningsgrundlag, rev. 2, D1 Dok. Nr Ref. 5: Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter, version 1.0, Dok /10, Sag 10/4107 Ref. 6: Spændingskvalitet i lavspændingsnet, 3. udgave, DEFU Rekommandation nr Aftaler, vejledninger og notater Ref. 7: Vejledning om Model for producenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet, Vejledning TarifmodelProduktion ver Love og bekendtgørelser Ref. 8: Bekendtgørelse af lov om elforsyning, LBK nr. 516 af 20/05/2010 med seneste ændringer Ref. 9: Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, BEK nr. 804 af 28/06/2010 Ref. 10: Ref. 11: Ref. 12: Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m., BEK nr 1063 af 07/09/2010 Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, BEK nr af 01/07/2001 Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg, BEK nr af 01/11/2005 Ref. 13: Lov om fremme af vedvarende energi, lov nr af 27/12/2008 Ref. 14: Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller, BEK nr. 651 af 26/06/2008 Ref. 15: Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet, LBK nr. 310 af 01/04/2011 Ref. 16: Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v., lov nr. 622 af 11/06/2010

5 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 5 2. Nettilslutning Processen for installationstilslutning af et elproducerende VE-anlæg er vist nedenfor. 1) Alle elproducerende anlæg skal anmeldes til netvirksomheden jævnfør gældende regler. Det er afgørende vigtigt for netvirksomheden at have kendskab til anlæg, der potentielt kan spændingssætte nettet, og som kan påvirke effektflowet og spændingsvariationen i nettet. Netvirksomheden sender skema, eller henviser til Energinet.dk s hjemmeside, hvor skemaerne findes (B1.1).

6 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 6 2) Netvirksomheden undersøger, på baggrund af de modtagne stamdata, om anlægget er typegodkendt. Typegodkendte anlæg fremgår af listen på og Energinet.dk s hjemmeside for hhv. husstandsmøller og solcelleanlæg. Er anlægget ikke typegodkendt, skal netvirksomheden bede elinstallatøren om at få typegodkendt anlægget hos Energinet.dk. Er anlægget typegodkendt fortsættes nettilslutningsprocessen. 3) El-installatøren skal via leverandøren fremskaffe og indsende teknisk dokumentation jævnfør de tekniske forskrifter. Den tekniske dokumentation indeholder information om anlægget og installationen, herunder beskyttelse i tilslutningspunktet og erklæring fra leverandøren om at anlægget overholder den tekniske forskrift. 4) Elproducerende anlæg identificeres ved et GSRN-nummer, som administreres af Energinet.dk. Anlægsdata for elproducerende anlæg skal registreres i Energinet.dk s stamdataregister, hvorved anlægget tildeles et GSRN nr. Netvirksomheden skal elektronisk indberette de elproducerende anlæg, der tilsluttes deres net via selvbetjeningsportalen på Energinet.dk s hjemmeside. 5) Netvirksomheden og anlægsejeren skal indgå aftale om energianlæggets tilslutning til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet for anlæg større end 11 kw, som ikke er omfattet af Energinet.dk s tekniske forskrifter Nettoafregning Anlægsejeren skal selv sørge for at anmode om nettoafregning hos Energinet.dk. Blanket til anmodning findes på Energinet.dk s hjemmeside Anmodningen er en betingelse for, at Energinet.dk kan udbetale en evt. overskudsproduktion til anlægsejeren. Typisk vil små installationstilsluttede elproducerende VE-anlæg være nettoafregnet og være afregnet efter de forenklede nettoafregningsprincipper, dvs. efter gruppe 4, 5 og 6 - afhængig af anlægsstørrelsen. For at opnå nettoafregning, skal små installationstilsluttede elproducerende VE-anlæg være ejet af forbrugeren og være beliggende på forbrugsstedet. Se afsnit 5.2 for yderligere information.

7 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Nettilslutning Vilkår for etablering Anlægsejeren skal generelt afholde omkostninger til nettilslutning af installationstilsluttede VEanlæg frem til tilslutningspunktet, herunder omkostninger til håndtering af nettilslutningen og afregningsmålere. Netvirksomheden skal afholde omkostningerne til forstærkning af nettet. Netvirksomheden kan generelt søge om at få omkostninger til forstærkninger i 10 kv nettet dækket via udligningsordningen. Ved nettilslutning af husstandsmøller kan netvirksomheden ligeledes søge om at få dækket omkostninger til forstærkning af lavspændingsnettet. Forudsat at det elproducerende VE-anlæg er installationstilsluttet og anlæggets effekt ikke overstiger leveringsomfanget, opkræves ikke yderligere tilslutningsbidrag jf. Vejledning om model for producenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet, Ref. 7. Opkrævning af rådighedsbetaling bør følge den til enhver tid gældende praksis for netvirksomheder. Ved udarbejdelse af denne vejledning er det Dansk Energis anbefaling til netvirksomhederne, at egenproducenter med elproducerende VE-anlæg mindre eller lig 6 kw ikke opkræves rådighedsbetaling foreløbigt i en tidsbegrænset periode frem til og med Af forretningsmæssige og administrative årsager kan en netvirksomhed vælge ikke at opkræve rådighedsbetaling for anlæg, der er fritaget for betaling af PSO (solcelleanlæg mindre end 50 kw, vindmøller mindre end 25 kw og øvrige VE anlæg mindre end 11 kw). Se afsnit 3 for yderligere information Installationstekniske aspekter Tekniske krav til nettilslutning af små elproducerende anlæg fremgår af Energinet.dk s tekniske forskrifter. Nedenstående tabel viser, hvilke tekniske forskrifter der skal anvendes ved nettilslutning af forskellige typer elproducerende VE-anlæg. En- og tofasede elproduktionsanlæg med en mærkestrøm større end 16 A tillades ikke tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet uden netvirksomhedens forudgående accept. Det bør tilstræbes, at effekten deles på flere faser, således at mærkestrømmen på en- og tofasede anlæg ikke overstiger 16 A pr. fase. En afvigelse herfra kan medføre større udfordringer med spændingskvalitet i elforsyningsnettet. Se afsnit 4 for yderligere information.

8 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Måling og afregning Det anbefales, at der for små elproducerende anlæg, der er fritaget for betaling af PSO, og som er berettiget til nettoafregning efter gruppe 4, 5 eller 6, som udgangspunkt ikke opsættes M1- måler til måling af nettoproduktion. Eventuel opkrævning af rådighedsbetaling kan i stedet baseres på særskilt aftale med anlægsejeren om beregning af nettoproduktion jf. afsnit I de tilfælde hvor anlægsejeren ikke accepterer beregningsmetoden, opsættes M1-måler til måling af nettoproduktionen. Se afsnit 5 for yderligere information Ofte stillede spørgsmål I det følgende gennemgås ofte stillede spørgsmål: Hvad skal anlægsejeren sørge for inden idriftsættelse? - Indgå aftale med autoriseret elinstallatør - Elinstallatør tilmelder anlæg - Elinstallatør leverer stamdata til netvirksomhed - Elinstallatør leverer om nødvendigt teknisk dokumentation til Energinet.dk. - Anmode om nettoafregning hos energinet.dk - Evt. afklare skatteforhold Hvad skal netvirksomheden sørge for inden idriftsættelse? - Sende eller henvise til stamdataskema - Indgå aftale med egenproducent om tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet for anlæg større end 11 kw som ikke er omfattet af Energinet.dk s tekniske forskrifter. - Indsende stamdata til Energinet.dk - Sende GSRN-nummer til egenproducent til brug ved anmodning om nettoafregning Kan to forskellige anlæg tilsluttet samme installation nettoafregnes efter to forskellige grupper? Nej! Er der flere anlæg tilsluttet samme installation, betragtes disse som ét samlet anlæg. Overskrider summen af effekten for de tilsluttede anlæg effektgrænsen på fx. 6 kw i samme installation, kan ingen af anlæggene nettoafregnes på årsbasis efter gruppe 6.

9 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 9 3. Nettilslutning vilkår for etablering 3.1. Generelt Vilkårene for etablering af små elproducerende VE-anlæg er løbende blevet ændret og vil sandsynligvis fortsat løbende blive ændret som følge af den politiske dagsorden og den teknologiske udvikling, i særdeleshed inden for elproduktion baseret på vedvarende energikilder. I 2008 vedtog folketinget loven Lov om fremme af vedvarende energi jf. lov nr af 27/12/2008, Ref. 13. LOV nr af 27/12/ Lovens formål er at fremme produktion af energi ved anvendelse af vedvarende energikilder i overensstemmelse med klima- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske hensyn med henblik på at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer, sikre forsyningssikkerheden og reducere udledningen af CO 2 og andre drivhusgasser. Stk. 2. Loven skal særlig medvirke til at sikre opfyldelse af nationale og internationale målsætninger om at forøge andelen af energi, som produceres ved anvendelse af vedvarende energikilder. Denne lov har givet anledning til en række nye bekendtgørelser og love samt en række ændringer til eksisterende love og bekendtgørelser. Senest er den såkaldte solcelleordning blevet permanentgjort jf. BEK 804 af 28/06/2010, Ref. 9. Den væsentligste ændring med ikrafttrædelse af bekendtgørelsen er, at VE-anlæg med en installeret effekt under 6 kw kan nettoafregnes på årsbasis. I de følgende afsnit beskrives vilkårene for installationstilslutning af små VE-anlæg Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget betales for at dække forbruget af overføringskapacitet i nettet fra tilslutningspunktet og op til 100 kv. Tilslutningsbidraget kan fastsættes af netvirksomheden som en gennemsnitsbetragtning eller bestemmes individuelt inden for rammerne af lov om elforsyning. Opmærksomheden skal henledes på at reglerne for opkrævning af tilslutningsbidrag er teknologiafhængig. Se afsnit 3.2 og 3.3 For udregning af tilslutningsbidraget benyttes Vejledning om model for producenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet, Ref. 7. Af afsnit 3.4 i vejledningen fremgår det, at tilslutningsbidrag ikke opkræves for installationstilsluttede elproducerende anlæg på B2- og C niveau, hvis den samlede produktionskapacitet i installationen er mindre end eller lig med leveringsomfanget.

10 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Rådighedsbetaling Netvirksomheder kan opkræve rådighedsbetaling af det totale forbrug i installationen minus bruttoforbruget fra nettet, hvilket svarer til den energi som egenproducenten producerer og selv forbruger. Rådighedsbetalingen opkræves til dækning af netvirksomhedens omkostninger til drift og vedligehold af nettet, og tariffen for rådighedsbetalingen vil typisk være beregnet ud fra den normale nettarif for forbrug, fratrukket sparede omkostninger til tab og netudbygninger. Se evt. Energiklagenævnets afgørelse af 11/05/2005 (J.nr ). Et aspekt i forbindelse med opkrævning af rådighedsbetaling for små elproducerende anlæg er at få opgjort egenproduktionen (nettoproduktionen), som skal bruges til bestemmelse af rådighedsbetalingens størrelse. I typiske installationer med små elproducerende anlæg er måling af nettoproduktionen til afregningsformål ikke nødvendig. Betaling for opsætning og abonnement af nettoproduktionsmåler (M1) står ikke mål med det beløb, der kan opkræves i rådighedsbetaling. I stedet kan den model SKAT og Energinet.dk i andre sammenhænge anvender til beregning af produktion benyttes. Pr. kw installeret effekt regnes med en årlig produktion på 1 : 800 kwh for solcelleanlæg 1500 kwh for vindmøller og 4000 kwh for øvrige anlæg For et solcelleanlæg på 5kW giver det en beregnet årlig produktion på 4000 kwh. På solenergi.dk anslås ligeledes, at et 5 kw kan producere ca kwh, hvis det er placeret på en omtrent sydvendt skrå tagflade. For elproducerende anlæg med effekt mindre eller lig 6 kw anbefaler Dansk Energi, at netvirksomhederne ikke opkræver rådighedsbetaling i en tidsbegrænset periode, foreløbig i 2011 og Anbefalingen kan ses i medlemsinfo nr. 02 / Produktionsindfødning (nettarif) og PSO (Energinet.dk) Normalt skal alle elproducenter betale for adgang til transmissionsnettet uanset det fysiske tilslutningspunkt i nettet. Decentrale anlæg, vindmøller, og andre VE-anlæg, som er omfattet af aftagepligten jf. 59 a i lov om elforsyning, Ref. 8, eller 52 i lov om fremme af vedvarende energi, Ref. 13, er dog fritaget for at betale nettarif. Aftagepligten forpligter Energinet.dk til at varetage den fysiske salgsopgave og balanceringsydelse for visse anlægskategorier. Det vil sige, at Energinet.dk skal aftage elektriciteten fra producenterne omfattet af bestemmelsen og afregne salgssummen og pristillæggene med disse. Energinet.dk opkræver en PSO-tarif til dækning af de omkostninger, Energinet.dk afholder til de offentlige serviceforpligtelser, Energinet.dk er pålagt jf. lov om elforsyning, Ref. 8. Offentlige serviceforpligtelser inkluderer bl.a. tilskud til vedvarende energi og støtte til forskning og udvikling mm. Husstandsmøller mindre eller lig med 25 kw, solcelleanlæg mindre eller lig med 1 Metoden skal anmeldes og godkendes af Energitilsynet jf. BEK nr af 20/09/2010, Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer m.v.

11 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side kw og øvrige VE-anlæg mindre eller lig med 11 kw er omfattet af aftagepligten og dermed fritaget for at betale PSO-tarif Produktionstarif (Netvirksomhed) Produktionstariffen er producentens bidrag til drift- og vedligehold af det kollektive elforsyningsnet mindre end 100 kv, jf. afsnit 4.3 i Vejledning om model for producenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet, Ref. 7. En netvirksomhed kan normalt opkræve en produktionstarif ud over den nettarif, Energinet.dk opkræver på transmissionsniveau for indfødning af elektricitet i det kollektive elforsyningsnet. Dog er decentrale anlæg, vindmøller, og andre VE-anlæg, som er omfattet af aftagepligten fritaget for at betale produktionstarif. Husstandsmøller mindre eller lig med 25 kw, solcelleanlæg mindre eller lig med 50 kw og øvrige VE-anlæg mindre eller lig med 11 kw er omfattet af aftagepligten og dermed fritaget for at betale produktionstarif Aftaler og øvrige betalinger Den autoriserede elinstallatør skal, ifølge Fællesregulativet, Ref. 3, via den elektroniske installationsblanket, anmelde ethvert elproducerende anlæg, der direkte eller via installationen tilsluttes det kollektive elforsyningsnet. Der udarbejdes en skriftlig aftale om nettilslutning og netbenyttelse i de tilfælde hvor den samlede installerede produktionseffekt overstiger 11 kw og anlægget ikke er omfattet af en teknisk forskrift fra Energinet.dk. Dette gør sig bl.a. gældende for solcelleanlæg større en 11 kw. Formålet med aftalerne er at fastholde betingelserne for nettilslutning og netbenyttelse, herunder at sikre korrekt implementering af beskyttelsesfunktioner. Opkrævning af betaling i forbindelse med nettilslutning, herunder en udvidelse af leveringsomfang og opsætning af målere, sker efter netvirksomhedens gældende retningslinjer Skattemæssige forhold Egenproducenters forhold over for Skat er netvirksomhederne uvedkommende. De skattemæssige forhold er meget forskellige og afhængige af, hvordan det elproducerende anlæg drives. Danmarks vindmølleforening har udarbejdet et par vejledninger, som belyser dette. Skatte- og momsvejledning Faktablad Ø6 - Vindmøller og skat, moms og efterløn

12 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Nettilslutning af husstandsmøller mindre eller lig med 25 kw Afholdelse af omkostninger i forbindelse med nettilslutning fremgår af BEK 1063 af 07/09/2010 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 3 og 8, Ref. 10. BEK nr af 07/09/ Ved anmodning om nettilslutning af en vindmølle på land anviser netvirksomheden et tilslutningspunkt på det nærmeste sted på elnettet, hvor elektriciteten fra den nye vindmølle kan aftages, jf. dog 4. Netvirksomheden fastsætter spændingsniveauet. Stk. 2. Omkostninger til udbygning og forstærkning af elnettet ved nettilslutning af en vindmølle på land påhviler netvirksomheden. Stk. 3. Ved tilslutning af en vindmølle i egen forbrugsinstallation påhviler eventuel udbygning og forstærkning af stikledningen vindmølleejeren. 8. Omkostninger til en vindmølles nettilslutning frem til det i 3-6 nævnte tilslutningspunkt afholdes af vindmølleejeren, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2. Nettilslutningsomkostninger ved opstilling af en vindmølle omfatter omkostninger til vindmøllens installation, lavspændingstilslutning og lavspændingsstik, køb og etablering af afregningsmålere, målertransformere og lokal transformer, stikledning til elnettet og tilslutning til elnettet, herunder fasekompensering. Omkostninger til fasekompensering for ikke medleveret reaktiv effekt påhviler net- eller transmissionsvirksomheden. Omkostninger til den kollektive elforsyningsvirksomheds behandling af anmodning om nettilslutning påhviler vindmølleejeren. Stk. 3. Afregningsmålere og målertransformere ejes af net- eller transmissionsvirksomheden. Stk. 4. Alle vindmølleejeres nettilslutningsomkostninger skal dække dokumenterede udgifter og foreligge ved faktura, som skal være fremkommet til vindmølleejeren senest 3 måneder efter vindmøllens nettilslutning. Stk. 5. Omkostninger til vedligeholdelse af eller udskiftning af afregningsmålere og målertransformere, kalibrering og aflæsning af målere samt til afregning af elektricitet, påhviler vindmølleejeren. Omkostningerne skal dække reelle dokumenterede udgifter vedrørende den enkelte vindmølle. Net- eller transmissionsvirksomheden skal over for ejeren af vindmøllen specificere omkostningernes sammensætning, jf. 1. pkt., ved fremsendelse af faktura. Net- eller transmissionsvirksomheden skal på vindmølleejerens anmodning dokumentere disse omkostninger. Stk. 6. Såfremt net- eller transmissionsvirksomheden ikke har fremsendt faktura, jf. stk. 4, eller kan dokumentere omkostningerne ved faktura, jf. stk. 5, kan vindmølleejeren indbringe sagen for Energitilsynet, som kan pålægge net- eller transmissionsvirksomheden at fremkomme med faktura eller dokumentation for udgifterne. Stk. 7. Omkostninger ved etablering af ledningsnet, som påhviler transmissionsvirksomheden efter 5, opkræves som omkostninger gennem den enkelte virksomheds tariffer. Stk. 8. Omkostninger til administration ved nettilslutning og ved at en vindmølle er nettilsluttet, som net- eller transmissionsvirksomheden afholder vedrørende vindmøllen, og som ikke er nævnt i stk. 2, 3 og 5, opkræves som omkostninger gennem den enkelte virksomheds tariffer, jf. elforsyningslovens 8, stk. 5. Vindmølleejeren skal afholde omkostninger til nettilslutning frem til tilslutningspunktet jf. 8, stk. 2 og 3, herunder køb og installation af afregningsmålere mv. og netvirksomhedens omkostninger til behandling af nettilslutningen. Tilslutningspunktet er det nærmeste punkt i nettet hvor elektriciteten kan aftages. Ydermere skal vindmølleejeren afholde de efterfølgende omkostninger til håndtering af afregningsmålere jf. 8, stk. 5. Alle vindmølleejerens omkostninger til nettilslutning skal dække dokumenterede udgifter og foreligge ved faktura senest tre måneder efter vindmøllens nettilslutning jf. 8, stk. 4.

13 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 13 Med hensyn til opkrævning af tilslutningsbidrag for udvidelse af leveringsomfang behandler Energitilsynet p.t. en klage vedr. opkrævning af tilslutningsbidrag for udvidelse af leveringsomfang grundet tilslutning af en installationstilsluttet vindmølle. Indtil der foreligger en afgørelse, anvendes Vejledning om model for producenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet, Ref. 7. Installationstilsluttede husstandsmøller er omfattet af aftagepligten, hvorved vindmølleejeren er fritaget for at betale nettarif til Energinet.dk, PSO tarif jf. afsnit samt produktionstarif jf. afsnit Netvirksomheden skal afholde omkostninger til forstærkning af nettet men kan, jf. 8, stk. 5 i LBK nr. 516 af 20/05/2010, lov om elforsyning, Ref. 8, som er ændret ved lov nr. 622 af 11/06/2010, Ref. 16, få dækket omkostninger til forstærkning af nettet via PSO-midler. Forstærkning af lavspændingsnettet som følge af en installationstilsluttet husstandsmølle er omfattet af 30 i lov om fremme af vedvarende energi, Ref. 13. Ansøgning herom foregår efter de nuværende regler. Udligningsudvalget har endnu ikke udarbejdet en standardmodel for beregning af udligning på lavspænding. Ansøgning om dækning af omkostninger til forstærkning af lavspændingsnettet vil indtil videre blive håndteret som enkeltsager. På nuværende tidspunkt arbejder udligningsudvalget med en spændingsstigning på 2% i lavspændingsnettet som kriterium for at få udlignet omkostningerne til forstærkning af lavspændingsnettet. LOV nr. 622 af 11/06/ Alle elforbrugere her i landet skal, medmindre andet følger af 8 a, 8 b, 9 og 9 a, betale en forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre følgende offentlige forpligtelser: 1) Energinet.dk s omkostninger til indbetalinger og ydelser efter bestemmelserne i 18, 21 og og 52, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi. 2) Energinet.dk s omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i 9 b, 27 a, stk. 1, nr. 2, 28 a, 29, 30, 58, 58 a og 58 b og 59 a, stk. 1 og 2, i denne lov. 3) Omkostninger, som Energinet.dk efter klima- og energiministerens bestemmelse afholder til dækning af etablering af elproduktionsanlæg på havet, jf. 26, stk. 6, i lov om fremme af vedvarende energi. 4) Netvirksomhedernes omkostninger til de ydelser, som disse efter bestemmelserne i 22, stk. 6, og 67 i denne lov og 30 i lov om fremme af vedvarende energi er pålagt. 5) Transmissionsvirksomhedernes omkostninger til dækning af de opgaver, som disse er pålagt ifølge 30 i lov om fremme af vedvarende energi. Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheders øvrige omkostninger i medfør af denne lov og lov om fremme af vedvarende energi påhviler de brugere, der modtager virksomhedens ydelser, og opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer. Stk. 3. De kollektive elforsyningsvirksomheders administrationsomkostninger vedrørende indbetalinger og betaling af ydelser som nævnt i stk. 1 opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer. Stk. 4. For Energinet.dk opgøres omkostningerne, som er nævnt i stk. 2 og 3, for hele landet og opkræves hos de brugere, der modtager Energinet.dk s ydelser. Stk. 5. De kollektive elforsyningsvirksomheder afholder hver for sig omkostningerne til de offentlige forpligtelser, som påhviler dem, og som er nævnt i stk. 1. Energinet.dk opgør omkostningerne og fordelingen af disse på elforbrugerne. På grundlag heraf opkræver netvirksomhederne beløb fra elforbrugerne til dækning af omkostningerne og indbetaler de opkrævede midler til Energinet.dk, som dækker de kollektive elforsyningsvirksomheders afholdte omkostninger til de offentlige forpligtelser. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af de nævnte opgaver og om samarbejde herom mellem de kollektive elforsyningsvirksomheder.

14 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Nettilslutning af solcelleanlæg mindre eller lig med 50 kw Afholdelse af omkostninger i forbindelse med nettilslutning er omfattet af 67 i LBK nr. 516 af 20/05/2010, lov om elforsyning. 67, Ref. 8. LBK 516 af 20/05/2010 Tilslutning m.m. af miljøvenlige el- og kraft-varme-produktionsanlæg 67. Ved tilslutning til elforsyningsnettet af decentrale kraft-varme-anlæg og elproduktionsanlæg, der anvender affald eller producerer VE-elektricitet, skal ejeren af anlægget alene afholde den udgift, der ville være forbundet med at lade sig tilslutte kv-nettet, uanset om netvirksomheden ud fra objektive kriterier vælger et andet tilslutningspunkt. Øvrige omkostninger, herunder til netforstærkning og netudbygning, afholdes af netvirksomheden. Stk. 2. Ejere af anlæg som nævnt i stk. 1, der ønsker at levere elektricitet på et højere spændingsniveau end kv, skal selv afholde den udgift, der er forbundet med at lade sig tilslutte et net med det tilsvarende højere spændingsniveau. Øvrige omkostninger, herunder til netforstærkning og netudbygning, afholdes af netvirksomheden. Solcelleanlæg er omfattet af paragraffen. Udgangspunktet er derfor, at ejeren af et solcelleanlæg skal betale de omkostninger, der ville være forbundet med at tilslutte anlægget til kv nettet. Netvirksomheden står for forstærkninger af det overliggende net og kan få dækket omkostningerne hertil via PSO-midler, jf. 8, stk. 5 i LBK nr. 516 af 20/05/2010, lov om elforsyning, Ref. 8. Ansøgning herom foregår som for øvrige anlæg omfattet af 67 i samme lov. Hvis det er en billigere løsning at tilslutte anlægget på et lavere spændingsniveau og foretage nødvendige forstærkninger i dette net, er det Dansk Energis anbefaling, at anlægsejeren i stedet tilbydes at blive tilsluttet her mod at betale den aktuelle nødvendige forstærkning. For installationstilsluttede solcelleanlæg anbefaler Dansk Energi, at princippet i Vejledning om Model for producenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet anvendes: a) Er den samlede generatorkapacitet i installationen mindre eller lig med leveringsomfanget for installationen, opkræves der ikke et tilslutningsbidrag for produktionskapaciteten. b) Overstiger generatorkapaciteten leveringsomfanget, betales der et tilslutningsbidrag for overskridelsen, udregnet efter vejledningen. Solcelleanlæg, jf. 47 i lov nr af 27/12/2008, lov om fremme af vedvarende energi, Ref. 13, er jf. afsnit 3.2 omfattet af aftagepligten, hvorved anlægsejeren er fritaget for betaling af nettarif til Energinet.dk og PSO tarif samt produktionstarif jf. afsnit

15 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Nettilslutning tekniske aspekter 4.1. Generelt Nettilslutningen af elproducerende anlæg skal overholde dansk lovgivning, bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, Elektriske installationer, Ref. 11, herunder kapitel 55 Lavspændingsgeneratoranlæg, der gælder for generatoranlæg med driftsspænding op til 1000 V. Begrebet generatoranlæg omfatter ligeledes statiske invertere. Ydermere skal et elproducerende anlæg og dets installation overholde relevante forskrifter udgivet af Energinet.dk. Se afsnit 4.2 og Spændingskvalitet Netvirksomheden skal i samarbejde med elinstallatøren sikre, at kravene til spændingskvalitet overholdes. Grænseværdier for spændingskvalitet fremgår af DEFU rekommandation 16 om spændingskvalitet i lavspændingsnettet, Ref. 6 baseret på grænseværdierne i EN I forbindelse med tilslutning af produktionsanlæg skal netvirksomheden sikre, at spændingen i nettet ikke overskrider de tilladte grænser på +/- 10 % af den nominelle spænding. Generelle retningslinjer for den maksimale grænse for spændingsstigning forårsaget af elproducerende anlæg er meget svære at give, da de lokale spændingsforhold er afhængige af det lokale net og belastninger. Det anbefales, at den samlede spændingsstigning som følge af decentrale elproducerende anlæg ikke overstiger minimumsgrænsen på 2,0% af den nominelle spænding, som er grænsen for, hvornår der udlignes på lavspænding. Se evt. også afsnit 3.2 vedr. udligningsordningen for husstandsmøller. Eksempel: På en lavspændingsudføring tilsluttes et enfaset elproducerende anlæg med cos phi = 1 og en mærkestrøm på 16 A pr. fase. Anlægget tilsluttes 500 m ude på udføringen, som er udlagt med 4x95 mm2 AL. Denne tilslutning vil give en spændingsstigning på ca. 2,5 % i den fase anlægget er tilsluttet. Tilslutning af en- og tofasede produktionsanlæg kan påvirke spændingsusymmetrien. Jf. DEFU rekommandation 16 er den maksimale tilladelige usymmetri 2 %. Spændingsusymmetrien er defineret som forholdet mellem inversspændingen og synkronspændingen. Tilnærmet kan usymmetrien beregnes som: Den største afvigelse mellem de målte yderspændinger og gennemsnittet af yderspændingerne divideret med gennemsnittet af yderspændingerne. Eksempel: Anlægget i eksemplet ovenfor vil, med en fasespænding på 230 V på transformeren, resultere i yderspændinger på henholdsvis 400,6 V, 398,3 V og 400,6 V, som giver en usymmetri på ca. 0,4 %. Det skal bemærkes, at dette blot er den spændingsstigning og usymmetri, som produktionsanlægget bidrager med. Der kan i forvejen være usymmetri i spændingen, men det kan ikke på forhånd vides, om produktionsanlægget vil forværre eller forbedre situationen. Man

16 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 16 bør derfor foretage en konkret vurdering af spændingskvaliteten ved tilslutning af et elproducerende anlæg En- og tofasede elproducerende anlæg med fasestrøm større end 16A I dag findes stort set kun enfasede invertere på markedet til anvendelse i forbindelse med husstandsmøller og solcelleanlæg for effekter op til ca. 6 kw. Stor udbredelse af anlæg med disse invertere vil give netvirksomhederne udfordringer i relation til spændingskvalitet, specielt i net med lav kortslutningseffekt. Jævnfør Teknisk forskrift om Elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder, Ref. 1:, tillades en- og tofasede elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase ikke nettilsluttet uden forudgående skriftlig aftale med netvirksomheden om nettilslutning og netbenyttelse. Dermed er det lagt op til den enkelte netvirksomhed, hvordan disse anlæg håndteres. Som flere netvirksomheder allerede gør, bør en netvirksomhed,, i tilfælde hvor mærkestrømmen for en- eller tofasede elproducerende anlæg overstiger 16 A pr. fase, kræve en ligelig fordeling af den samlede effekt på henholdsvis to eller tre faser. Argumentet for at effektuere kravet nu er, at undersøgelser peger på spændingskvalitet som en af de helt store udfordringer i fremtidens elsystem. Kravet vil blive indarbejdet i den kommende udgave af Fællesregulativet. Enfasede elproducerende anlæg større end ca. 5,5 kw installeret i typiske husstandsinstallationer vil ved maksimal produktion og minimalt elforbrug medføre en højere fasestrøm end stikledningssikringens mærkestrøm, som for husstandsinstallationer typisk er 25A. Hvis der installeres sådanne anlæg, bør en evt. ændring af leveringsomfang overvejes. Ved nettilslutning af elproducerende anlæg med en mærkestrøm på mere end 16A pr. fase er der krav om midler til adskillelse af generatoranlægget fra elforsyningen Se afsnit: Dette krav gælder også for en- og tofasede anlæg Adskillelse af generatoranlæg fra elforsyningen. I stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, Ref. 11 står der følgende: BEK nr af 01/07/2001 (Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6) Der skal findes midler, som kan adskille generatoranlægget fra den offentlige forsyning. Midlerne til adskillelse skal altid være tilgængelige for elleverandøren. Dog kan kravet om tilgængelighed fraviges for elproducerende anlæg med en mærkestrøm mindre end 16 A jf. Meddelelse Elinstallationer nr. 24/09 fra Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen har godkendt en fjernelse af stikledningssikringerne samt nullen i kabelskabet som tilstrækkelig adskillelse. Tydelig og holdbar mærkning af afgange med det

17 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 17 tilsluttede elproducerende anlæg i et kabelskab bør tilstræbes. Det skal bemærkes, at forholdsregler mod spændingssætning af nettet ikke udelukkende må baseres på denne mærkning og adskillelse, da der kan forekomme tilsluttede anlæg, som ikke er mærket eller oplyst til netvirksomheden Tekniske forskrifter for husstandsmøller mindre end 25 kw De tekniske krav til husstandsmøller afhænger af anlæggets samlede effekt. Følgende afsnit beskriver, hvilke af Energinet.dk s tekniske forskrifter der gælder - afhængig af anlæggets størrelse Husstandsmøller mindre end 11 kw For husstandsmøller med en mærkeeffekt mindre eller lig 11 kw skal kravene i teknisk forskrift for elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder, Ref. 1, overholdes. Dog dispenseres fra krav om df/dt (ROCOF) beskyttelse og ekstern stop for anlæg, der leverer effekt via inverter, da disse er under udvikling. Dispensationen gælder til og med den Husstandsmøller større end 11 kw og mindre eller lig 25 kw Husstandsmøller med en mærkeeffekt større end 11 kw og mindre eller lig 25 kw skal overholde de relevante krav i teknisk forskrift for vindkraftværker større end 11 kw, Ref. 2. Forskriften er struktureret således, at de tekniske krav er opdelt i krav til husstandsmøller og til vindkraftanlæg Godkendelsesordning for vindmøller En vindmølle der tilsluttes elnettet skal være godkendt jævnfør BEK nr 651 af 26/06/2008, om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligehold og service af vindmøller, Ref. 14. Bekendtgørelsen indeholder særligt lempelige regler for typegodkendelse af vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 eller derunder, men kravet om typegodkendelse gælder for alle vindmøller. Vindmøller der er godkendte til opstilling i Danmark fremgår af listen på Her findes tillige en mere specifik beskrivelse af godkendelsens formål og omfang. Det er producenten eller leverandøren, der er ansvarlig for, at der inden idriftsættelse af en leveret vindmølle foreligger en på opstillingstidspunktet gyldig typegodkendelse Tekniske forskrifter for Solcelleanlæg mindre eller lig 50 kw De tekniske krav til solcelleanlæg afhænger af anlæggets samlede effekt. Følgende afsnit beskriver, hvilke af Energinet.dk s tekniske forskrifter der gælder - afhængigt af anlæggets størrelse.

18 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Solcelleanlæg mindre end 11 kw For solcelleanlæg med en mærkeeffekt mindre eller lig 11 kw skal kravene i teknisk forskrift for elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder, Ref. 1: overholdes. Dog dispenseres fra krav om df/dt (ROCOF) beskyttelse og ekstern stop, der leverer effekt via inverter, da disse er under udvikling. Dispensationen gælder til og med den Solcelleanlæg større end 11 kw og mindre eller lig 50 kw For termiske kraftværker og vindmøller med en mærkeeffekt større end 11 kw har Energinet.dk tekniske forskrifter for tilslutning til det kollektive elforsyningsnet. For andre typer anlæg, herunder solcelleanlæg, har Energinet.dk ingen forskrifter. Anlægget skal som udgangspunkt overholde Teknisk forskrift fra Energinet.dk, Ref. 1, afsnit 3,4 og 5. Hvor der i forskriftens afsnit 5 refereres til standarderne EN og EN , anvendes i stedet hhv. EN og EN , som gælder for anlæg med mærkestrøm på større end 16A og mindre eller lig 75A pr. fase. For både enkeltstående og multiple anlæg skal netvirksomheden indgå skriftlig aftale med ejeren om nettilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, hvori eventuelle fravigelser aftales. 5. Nettilslutning Måling og afregning 5.1. Generelt I henhold til Energinet.dk s Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter, Ref. 5, skal nettoafregnede og installationstilsluttede elproducerende VE-anlæg måles til afregningsformål som vist på nedenstående figur. Målepunkterne M1, M2 og M3 er defineret som: M1 = Nettoproduktionen M2 = Målt leverance til de kollektive elforsyningsnet (Bruttolevering til net) M3 = Målt leverance fra det kollektive elforsyningsnet (Bruttolevering fra net) Tidsopløsningen på M3-måleren skal opfylde de normale krav til måling af forbrug.

19 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 19 Tidsopløsningen på M2 og M1 skal være 15/60 målte for vindmøller større end 50 kw og øvrige anlæg over 25 kw. Hvis M2 og M1 ikke er 15/60 målte, skal der aflæses månedligt/kvartalsvis. Den samlede nettoproduktion måles med M1. Måleren opsættes normalt ikke, når egenproducenten er fritaget for at betale til PSO, dvs. for solcelleanlæg mindre eller lig med 50 kw, vindmøller mindre eller lig 25 kw og øvrige VE-anlæg mindre eller lig 11 kw. M1-måleren kan opsættes i forbindelse med opkrævning af rådighedsbetaling, hvis kunden ikke vil afregnes efter skabelonen beskrevet i afsnit 3.1.2, eller hvis anlægsejeren ønsker at kunne dokumentere produktionen over for SKAT. For installationstilsluttede anlæg stilles ikke krav om direkte måling af egetforbruget under stilstand, da det pr. definition er dækket af M Afregning Små elproducerende VE-anlæg kan tilsluttes direkte til det kollektive elforsyningsnet og blive afregnet efter de gældende regler. Dog vil disse anlæg typisk være tilsluttet i egen installation med henblik på helt eller delvist at dække eget elforbrug, da dette er en betingelse for nettoafregning jf. BEK nr. 804 af 28/06/2010, Ref. 9. I det følgende beskrives udelukkende nettoafregnede husstandsmøller, som nettoafregnes efter ovenstående bekendtgørelse 4-5. Dette svarer til afregning efter gruppe 4, gruppe 5 og gruppe 6 i henhold til Energinet.dk s Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter, Ref. 5. For yderligere beskrivelse af nettoafregningsmodeller henvises til disse retningslinjer. Efter anmodning til Energinet.dk kan anlægsejeren opnå nettoafregning. Hermed fritages anlægsejeren for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser. Samtidig er anlægsejeren fritaget for at betale afgift af den forbrugte elektricitet som anlægsejeren selv har produceret jf. LBK nr. 310 af 01/04/2011 2, Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet, Ref. 15. Afregning efter gruppe 4 Afregning efter gruppe 4 kan opnås for installationstilsluttede vindmøller uanset størrelse og øvrige VE-anlæg op til 50 kw. Forbrug ud over egenproduceret elektricitet (bruttolevering fra net) afregnes som normalt forbrug. For overskudsproduktion (bruttolevering til net) ydes et pristillæg, så markedsprisen og pristillægget tilsammen udgør en fast sats pr. kwh. Hvis markedspris overstiger den faste sats pr. kwh i en time, modregnes det overskydende beløb ved næstkommende udbetaling af pristillæg, så den samlede pris udgør satsen pr. kwh. Pristillægget fremgår af afsnit 5.3. Bruttolevering til nettet opgøres på månedsbasis eller kvartalsbasis på den måde, at bruttoleveringen til nettet aflæses manuelt af egenproducenten, medmindre egenproducenten i forvejen har fjernaflæst kvarter/time-måler. Bruttolevering til net (BTN) er større end 0, hvis egenproduktionen på noget tidspunkt overstiger egetforbruget.

20 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 20 Eksempel Egetforbruget og egenproduktionen betragtes i et tidsrum på to perioder (måneder/kvartaler), hvor egetforbruget er jævnt og udgør 400 kwh i hver periode (200 kwh i hver halvperiode). Egenproduktionen er 300 kwh i første halvdel af periode 1, 100kWh anden halvdel af periode 1, og 300 kwh i hele periode 2 (150 kwh i hver halvperiode). Produktion er på nedenstående grafer vist som negativt forbrug. BFN og BTN vil da blive: Afregningsgrundlaget for de to perioder, efter gruppe 4, vil da blive: Køb = BFN = 200 kwh Salg = BTN = 100 kwh Afregning efter gruppe 5 Afregning efter gruppe 5 kan opnås for installationstilsluttede anlæg uanset størrelse, hvor overskudsproduktionen er 0 eller ubetydelig. Forbrug ud over egenproduceret elektricitet afregnes som almindeligt forbrug.

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg - IDA Temadag 17.11.2014 Jan Rasmussen, Chefkonsulent Indhold Rammer - Love / Forskrifter / Standarder Påvirkning af elnettet og praktiske forhold vedr. tilslutning Måling

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Jun. 2010 PHQ DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 27582-10 Energinet.dk 27582/10. Revisionsoversigt Kapitel nr.

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

s d Vejledning om nettilslutning af vindkraftværker større end 11 kw

s d Vejledning om nettilslutning af vindkraftværker større end 11 kw 12-10-2012 s2012-640-d2012 5363-7.0 Vejledning om nettilslutning af vindkraftværker større end 11 kw Vejledning: Vejledning om nettilslutning af vindkraftværker større end 11 kw side 2 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

Ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Politik, love og regler Nr. 88 / 2010 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer Dansk Energi - Produktion Dok. ansvarlig: ROL Sekretær: SLS Sagsnr: 10/87 Doknr: 8 07-10-2010 Ny bekendtgørelse om nettilslutning

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 5 Offentligt Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) I medfør

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.0 Træder i kraft pr. 1. oktober 2015 April 2014 Aug 2014 Okt 2014 DATE MOH PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.1 Træder i kraft pr. 1. april 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 DATE PHQ ARY SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG Rev. 5 Jan. 2007 Feb. 2007 April 2007 Maj 2007 DATE KAC HEP NU NU NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15824-07 Energinet.dk DOC. NO. Juni KAC DATE

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 4. december

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. 1) BEK nr 1115 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-3027

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 19. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 19. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende:

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende: (Elforsyning) Dalum Papir A/S Energitilsynet af 17. februar 2003 Eltras PSO-tarif for 2002 Nævnsformand, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor,

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter. Version 2.0 af 14. februar 2005

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter. Version 2.0 af 14. februar 2005 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Version 2.0 af 14. februar 2005 Godkendt af Energistyrelsen den 27. januar 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning...1 1. Godkendelse...1 2. Hvem kan gøre

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. I medfør af 30, 39, stk. 8, 41, stk. 6, 42, stk. 8, 43, stk. 2 og 3, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 61, 65,

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 18. marts 2016 JKO/JKO Under henvisning til din henvendelse af 20. januar 2016 om udvidelse

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato 17. marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Netvirksomhedens behov omkring nettilslutning

Netvirksomhedens behov omkring nettilslutning Netvirksomhedens behov omkring nettilslutning Hugo Sørensen Procedure for tilslutning Procedure for tilslutning af elproduktionsanlæg. Nettilslutnings og netbenyttelsesaftale. Fællesregulativet 2009 EN50438

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon Struer Forsyning Elnet A/S TARIFFER JYLLANDSGADE 1 1. april - 31. december 2016 7600 STRUER Telefon 96 84 22 30 B høj kunde - 10 kv Tilslutningspunkt i transformerstation på 10 kv-niveau Investeringsbidrag

Læs mere

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 21. januar 2016 JKO/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Oktober 2016 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

[XXX] Afgørelse vedr. prisen for vindmølletilslutning. I henvendelser af 29. januar 2012, 20. marts 2012, 3. april 2012 samt 11.

[XXX] Afgørelse vedr. prisen for vindmølletilslutning. I henvendelser af 29. januar 2012, 20. marts 2012, 3. april 2012 samt 11. [XXX] 19. september 2012 Sag 12/05877 / OTS Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Afgørelse vedr. prisen for vindmølletilslutning I henvendelser af 29. januar 2012, 20. marts 2012, 3. april 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 4. august 2003 tilslutningsvilkår for biogasanlæg til EnergiMidt Net A/S

[...] over Energitilsynet af 4. august 2003 tilslutningsvilkår for biogasanlæg til EnergiMidt Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 4. august 2003 tilslutningsvilkår for biogasanlæg til EnergiMidt Net A/S Professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk og til orientering til [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1)

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1) Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 1/9 Til Sekretariatet for Energitilsynet NOTAT Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger:

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger: SEAS-NVE Net 31. oktober 2013 Sagnr. 13/02134 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Nets (herefter SEAS-NVE) ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Migreringsgruppen 29. februar 2012 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions MP - bestemmes i DataHub'en som

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen Rømøvej 10, 9900 Frederikshavn, GSRN-nr

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen Rømøvej 10, 9900 Frederikshavn, GSRN-nr Frederikshavn Boligforening Harald Lundsgade 15 9900 Frederikshavn Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen Rømøvej 10, 9900 Frederikshavn, GSRN-nr. 571313105100201916

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015

Lovtidende A Udgivet den 22. september 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. september 2015 18. september 2015. Nr. 1113. Bekendtgørelse om pristillæg til

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1113 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2015-3027

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-128 1/10 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret

Læs mere