VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg"

Transkript

1 VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

2 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning Afgrænsning Læsevejledning Forskrifter og litteratur Forskrifter Aftaler, vejledninger og notater Love og bekendtgørelser Nettilslutning Nettoafregning Nettilslutning Vilkår for etablering Installationstekniske aspekter Måling og afregning Ofte stillede spørgsmål Nettilslutning vilkår for etablering Generelt Tilslutningsbidrag Rådighedsbetaling Produktionsindfødning (nettarif) og PSO (Energinet.dk) Produktionstarif (Netvirksomhed) Aftaler og øvrige betalinger Skattemæssige forhold Nettilslutning af husstandsmøller mindre eller lig med 25 kw Nettilslutning af solcelleanlæg mindre eller lig med 50 kw Nettilslutning tekniske aspekter Generelt Spændingskvalitet En- og tofasede elproducerende anlæg med fasestrøm større end 16A Adskillelse af generatoranlæg fra elforsyningen Tekniske forskrifter for husstandsmøller mindre end 25 kw Husstandsmøller mindre end 11 kw Husstandsmøller større end 11 kw og mindre eller lig 25 kw Godkendelsesordning for vindmøller Tekniske forskrifter for Solcelleanlæg mindre eller lig 50 kw Solcelleanlæg mindre end 11 kw Solcelleanlæg større end 11 kw og mindre eller lig 50 kw Nettilslutning Måling og afregning Generelt Afregning Pristillæg...22

3 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 3 1. Indledning Med hjemmel i lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi, kan klima- og energiministeren fastsætte regler om afregning og måling af elforbrug, der helt eller delvist produceres af elforbrugeren selv. Netvirksomhederne ser en generel stigning i antallet af installationstilsluttede små elproducerende VE-anlæg, og dermed et behov for en ensartet håndtering af disse anlæg på tværs af netvirksomhederne. Denne vejledning har til formål at beskrive processen i forbindelse med og vilkår for nettilslutning af små installationstilsluttede elproducerende VE-anlæg, herunder tekniske aspekter og krav til fiskale målinger Afgrænsning Decentrale el-producerende anlæg kan opdeles i tre kategorier: 1. Vindmøller, herunder husstandsmøller. 2. Anden VE-baseret elproduktion herunder vandkraft, solenergi, biogas, biomasse, bølgeog tidevandsenergi. 3. Elproducerende anlæg baseret på fossile brændsler. De nuværende praktiske anvendelsesmuligheder og støtteordninger taget i betragtning vil langt størstedelen af nettilslutninger være husstandsmøller mindre eller lig med 25 kw og solcelleanlæg mindre eller lig med 50 kw. Anlæggene vil hovedsagligt være installationstilsluttede, dvs. anlæggene er tilsluttet i installationer med elforbrug. Vejledningen omfatter installationstilsluttede husstandsmøller mindre eller lig med 25 kw, installationstilsluttede solcelleanlæg mindre eller lig med 50 kw samt øvrige installationstilsluttede VE-anlæg mindre eller lig med 11 kw. For øvrige VE-anlæg mindre eller lig med 11 kw gælder kun afsnit 3.12, 3.1, 4.1, 5.1 og 5.2. Specifikke vilkår for afregning og tekniske aspekter for øvrige VE-anlæg er ikke omfattet af vejledningen Læsevejledning Vejledningen er opdelt i to dele. Første del består af afsnit 2 og beskriver processen for nettilslutning af små installationstilsluttede VE-anlæg samt et resume af vilkår for etablering, tekniske aspekter ved nettilslutning, måling og afregning. Anden del består af afsnit 3, 4 og 5 og beskriver mere uddybende vilkår for etablering af nettilslutning, tekniske aspekter ved nettilslutning samt måling og afregning. I disse afsnit findes referencer til de bagvedliggende love og bekendtgørelser, forskrifter, aftaler og vejledninger.

4 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Forskrifter og litteratur For udarbejdelsen af denne vejledning er følgende forskrifter og litteratur anvendt Forskrifter Ref. 1: Elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder, TF Dok. Nr 35198/10 Ref. 2: Vindkraftværker større end 11 kw TF Dok. Nr /10 Ref. 3: Fællesregulativet, Fællesregulativet 2009 Ref. 4: Afregningsmåling og afregningsgrundlag, rev. 2, D1 Dok. Nr Ref. 5: Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter, version 1.0, Dok /10, Sag 10/4107 Ref. 6: Spændingskvalitet i lavspændingsnet, 3. udgave, DEFU Rekommandation nr Aftaler, vejledninger og notater Ref. 7: Vejledning om Model for producenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet, Vejledning TarifmodelProduktion ver Love og bekendtgørelser Ref. 8: Bekendtgørelse af lov om elforsyning, LBK nr. 516 af 20/05/2010 med seneste ændringer Ref. 9: Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, BEK nr. 804 af 28/06/2010 Ref. 10: Ref. 11: Ref. 12: Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m., BEK nr 1063 af 07/09/2010 Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, BEK nr af 01/07/2001 Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg, BEK nr af 01/11/2005 Ref. 13: Lov om fremme af vedvarende energi, lov nr af 27/12/2008 Ref. 14: Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller, BEK nr. 651 af 26/06/2008 Ref. 15: Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet, LBK nr. 310 af 01/04/2011 Ref. 16: Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v., lov nr. 622 af 11/06/2010

5 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 5 2. Nettilslutning Processen for installationstilslutning af et elproducerende VE-anlæg er vist nedenfor. 1) Alle elproducerende anlæg skal anmeldes til netvirksomheden jævnfør gældende regler. Det er afgørende vigtigt for netvirksomheden at have kendskab til anlæg, der potentielt kan spændingssætte nettet, og som kan påvirke effektflowet og spændingsvariationen i nettet. Netvirksomheden sender skema, eller henviser til Energinet.dk s hjemmeside, hvor skemaerne findes (B1.1).

6 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 6 2) Netvirksomheden undersøger, på baggrund af de modtagne stamdata, om anlægget er typegodkendt. Typegodkendte anlæg fremgår af listen på og Energinet.dk s hjemmeside for hhv. husstandsmøller og solcelleanlæg. Er anlægget ikke typegodkendt, skal netvirksomheden bede elinstallatøren om at få typegodkendt anlægget hos Energinet.dk. Er anlægget typegodkendt fortsættes nettilslutningsprocessen. 3) El-installatøren skal via leverandøren fremskaffe og indsende teknisk dokumentation jævnfør de tekniske forskrifter. Den tekniske dokumentation indeholder information om anlægget og installationen, herunder beskyttelse i tilslutningspunktet og erklæring fra leverandøren om at anlægget overholder den tekniske forskrift. 4) Elproducerende anlæg identificeres ved et GSRN-nummer, som administreres af Energinet.dk. Anlægsdata for elproducerende anlæg skal registreres i Energinet.dk s stamdataregister, hvorved anlægget tildeles et GSRN nr. Netvirksomheden skal elektronisk indberette de elproducerende anlæg, der tilsluttes deres net via selvbetjeningsportalen på Energinet.dk s hjemmeside. 5) Netvirksomheden og anlægsejeren skal indgå aftale om energianlæggets tilslutning til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet for anlæg større end 11 kw, som ikke er omfattet af Energinet.dk s tekniske forskrifter Nettoafregning Anlægsejeren skal selv sørge for at anmode om nettoafregning hos Energinet.dk. Blanket til anmodning findes på Energinet.dk s hjemmeside Anmodningen er en betingelse for, at Energinet.dk kan udbetale en evt. overskudsproduktion til anlægsejeren. Typisk vil små installationstilsluttede elproducerende VE-anlæg være nettoafregnet og være afregnet efter de forenklede nettoafregningsprincipper, dvs. efter gruppe 4, 5 og 6 - afhængig af anlægsstørrelsen. For at opnå nettoafregning, skal små installationstilsluttede elproducerende VE-anlæg være ejet af forbrugeren og være beliggende på forbrugsstedet. Se afsnit 5.2 for yderligere information.

7 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Nettilslutning Vilkår for etablering Anlægsejeren skal generelt afholde omkostninger til nettilslutning af installationstilsluttede VEanlæg frem til tilslutningspunktet, herunder omkostninger til håndtering af nettilslutningen og afregningsmålere. Netvirksomheden skal afholde omkostningerne til forstærkning af nettet. Netvirksomheden kan generelt søge om at få omkostninger til forstærkninger i 10 kv nettet dækket via udligningsordningen. Ved nettilslutning af husstandsmøller kan netvirksomheden ligeledes søge om at få dækket omkostninger til forstærkning af lavspændingsnettet. Forudsat at det elproducerende VE-anlæg er installationstilsluttet og anlæggets effekt ikke overstiger leveringsomfanget, opkræves ikke yderligere tilslutningsbidrag jf. Vejledning om model for producenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet, Ref. 7. Opkrævning af rådighedsbetaling bør følge den til enhver tid gældende praksis for netvirksomheder. Ved udarbejdelse af denne vejledning er det Dansk Energis anbefaling til netvirksomhederne, at egenproducenter med elproducerende VE-anlæg mindre eller lig 6 kw ikke opkræves rådighedsbetaling foreløbigt i en tidsbegrænset periode frem til og med Af forretningsmæssige og administrative årsager kan en netvirksomhed vælge ikke at opkræve rådighedsbetaling for anlæg, der er fritaget for betaling af PSO (solcelleanlæg mindre end 50 kw, vindmøller mindre end 25 kw og øvrige VE anlæg mindre end 11 kw). Se afsnit 3 for yderligere information Installationstekniske aspekter Tekniske krav til nettilslutning af små elproducerende anlæg fremgår af Energinet.dk s tekniske forskrifter. Nedenstående tabel viser, hvilke tekniske forskrifter der skal anvendes ved nettilslutning af forskellige typer elproducerende VE-anlæg. En- og tofasede elproduktionsanlæg med en mærkestrøm større end 16 A tillades ikke tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet uden netvirksomhedens forudgående accept. Det bør tilstræbes, at effekten deles på flere faser, således at mærkestrømmen på en- og tofasede anlæg ikke overstiger 16 A pr. fase. En afvigelse herfra kan medføre større udfordringer med spændingskvalitet i elforsyningsnettet. Se afsnit 4 for yderligere information.

8 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Måling og afregning Det anbefales, at der for små elproducerende anlæg, der er fritaget for betaling af PSO, og som er berettiget til nettoafregning efter gruppe 4, 5 eller 6, som udgangspunkt ikke opsættes M1- måler til måling af nettoproduktion. Eventuel opkrævning af rådighedsbetaling kan i stedet baseres på særskilt aftale med anlægsejeren om beregning af nettoproduktion jf. afsnit I de tilfælde hvor anlægsejeren ikke accepterer beregningsmetoden, opsættes M1-måler til måling af nettoproduktionen. Se afsnit 5 for yderligere information Ofte stillede spørgsmål I det følgende gennemgås ofte stillede spørgsmål: Hvad skal anlægsejeren sørge for inden idriftsættelse? - Indgå aftale med autoriseret elinstallatør - Elinstallatør tilmelder anlæg - Elinstallatør leverer stamdata til netvirksomhed - Elinstallatør leverer om nødvendigt teknisk dokumentation til Energinet.dk. - Anmode om nettoafregning hos energinet.dk - Evt. afklare skatteforhold Hvad skal netvirksomheden sørge for inden idriftsættelse? - Sende eller henvise til stamdataskema - Indgå aftale med egenproducent om tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet for anlæg større end 11 kw som ikke er omfattet af Energinet.dk s tekniske forskrifter. - Indsende stamdata til Energinet.dk - Sende GSRN-nummer til egenproducent til brug ved anmodning om nettoafregning Kan to forskellige anlæg tilsluttet samme installation nettoafregnes efter to forskellige grupper? Nej! Er der flere anlæg tilsluttet samme installation, betragtes disse som ét samlet anlæg. Overskrider summen af effekten for de tilsluttede anlæg effektgrænsen på fx. 6 kw i samme installation, kan ingen af anlæggene nettoafregnes på årsbasis efter gruppe 6.

9 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 9 3. Nettilslutning vilkår for etablering 3.1. Generelt Vilkårene for etablering af små elproducerende VE-anlæg er løbende blevet ændret og vil sandsynligvis fortsat løbende blive ændret som følge af den politiske dagsorden og den teknologiske udvikling, i særdeleshed inden for elproduktion baseret på vedvarende energikilder. I 2008 vedtog folketinget loven Lov om fremme af vedvarende energi jf. lov nr af 27/12/2008, Ref. 13. LOV nr af 27/12/ Lovens formål er at fremme produktion af energi ved anvendelse af vedvarende energikilder i overensstemmelse med klima- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske hensyn med henblik på at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer, sikre forsyningssikkerheden og reducere udledningen af CO 2 og andre drivhusgasser. Stk. 2. Loven skal særlig medvirke til at sikre opfyldelse af nationale og internationale målsætninger om at forøge andelen af energi, som produceres ved anvendelse af vedvarende energikilder. Denne lov har givet anledning til en række nye bekendtgørelser og love samt en række ændringer til eksisterende love og bekendtgørelser. Senest er den såkaldte solcelleordning blevet permanentgjort jf. BEK 804 af 28/06/2010, Ref. 9. Den væsentligste ændring med ikrafttrædelse af bekendtgørelsen er, at VE-anlæg med en installeret effekt under 6 kw kan nettoafregnes på årsbasis. I de følgende afsnit beskrives vilkårene for installationstilslutning af små VE-anlæg Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget betales for at dække forbruget af overføringskapacitet i nettet fra tilslutningspunktet og op til 100 kv. Tilslutningsbidraget kan fastsættes af netvirksomheden som en gennemsnitsbetragtning eller bestemmes individuelt inden for rammerne af lov om elforsyning. Opmærksomheden skal henledes på at reglerne for opkrævning af tilslutningsbidrag er teknologiafhængig. Se afsnit 3.2 og 3.3 For udregning af tilslutningsbidraget benyttes Vejledning om model for producenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet, Ref. 7. Af afsnit 3.4 i vejledningen fremgår det, at tilslutningsbidrag ikke opkræves for installationstilsluttede elproducerende anlæg på B2- og C niveau, hvis den samlede produktionskapacitet i installationen er mindre end eller lig med leveringsomfanget.

10 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Rådighedsbetaling Netvirksomheder kan opkræve rådighedsbetaling af det totale forbrug i installationen minus bruttoforbruget fra nettet, hvilket svarer til den energi som egenproducenten producerer og selv forbruger. Rådighedsbetalingen opkræves til dækning af netvirksomhedens omkostninger til drift og vedligehold af nettet, og tariffen for rådighedsbetalingen vil typisk være beregnet ud fra den normale nettarif for forbrug, fratrukket sparede omkostninger til tab og netudbygninger. Se evt. Energiklagenævnets afgørelse af 11/05/2005 (J.nr ). Et aspekt i forbindelse med opkrævning af rådighedsbetaling for små elproducerende anlæg er at få opgjort egenproduktionen (nettoproduktionen), som skal bruges til bestemmelse af rådighedsbetalingens størrelse. I typiske installationer med små elproducerende anlæg er måling af nettoproduktionen til afregningsformål ikke nødvendig. Betaling for opsætning og abonnement af nettoproduktionsmåler (M1) står ikke mål med det beløb, der kan opkræves i rådighedsbetaling. I stedet kan den model SKAT og Energinet.dk i andre sammenhænge anvender til beregning af produktion benyttes. Pr. kw installeret effekt regnes med en årlig produktion på 1 : 800 kwh for solcelleanlæg 1500 kwh for vindmøller og 4000 kwh for øvrige anlæg For et solcelleanlæg på 5kW giver det en beregnet årlig produktion på 4000 kwh. På solenergi.dk anslås ligeledes, at et 5 kw kan producere ca kwh, hvis det er placeret på en omtrent sydvendt skrå tagflade. For elproducerende anlæg med effekt mindre eller lig 6 kw anbefaler Dansk Energi, at netvirksomhederne ikke opkræver rådighedsbetaling i en tidsbegrænset periode, foreløbig i 2011 og Anbefalingen kan ses i medlemsinfo nr. 02 / Produktionsindfødning (nettarif) og PSO (Energinet.dk) Normalt skal alle elproducenter betale for adgang til transmissionsnettet uanset det fysiske tilslutningspunkt i nettet. Decentrale anlæg, vindmøller, og andre VE-anlæg, som er omfattet af aftagepligten jf. 59 a i lov om elforsyning, Ref. 8, eller 52 i lov om fremme af vedvarende energi, Ref. 13, er dog fritaget for at betale nettarif. Aftagepligten forpligter Energinet.dk til at varetage den fysiske salgsopgave og balanceringsydelse for visse anlægskategorier. Det vil sige, at Energinet.dk skal aftage elektriciteten fra producenterne omfattet af bestemmelsen og afregne salgssummen og pristillæggene med disse. Energinet.dk opkræver en PSO-tarif til dækning af de omkostninger, Energinet.dk afholder til de offentlige serviceforpligtelser, Energinet.dk er pålagt jf. lov om elforsyning, Ref. 8. Offentlige serviceforpligtelser inkluderer bl.a. tilskud til vedvarende energi og støtte til forskning og udvikling mm. Husstandsmøller mindre eller lig med 25 kw, solcelleanlæg mindre eller lig med 1 Metoden skal anmeldes og godkendes af Energitilsynet jf. BEK nr af 20/09/2010, Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer m.v.

11 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side kw og øvrige VE-anlæg mindre eller lig med 11 kw er omfattet af aftagepligten og dermed fritaget for at betale PSO-tarif Produktionstarif (Netvirksomhed) Produktionstariffen er producentens bidrag til drift- og vedligehold af det kollektive elforsyningsnet mindre end 100 kv, jf. afsnit 4.3 i Vejledning om model for producenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet, Ref. 7. En netvirksomhed kan normalt opkræve en produktionstarif ud over den nettarif, Energinet.dk opkræver på transmissionsniveau for indfødning af elektricitet i det kollektive elforsyningsnet. Dog er decentrale anlæg, vindmøller, og andre VE-anlæg, som er omfattet af aftagepligten fritaget for at betale produktionstarif. Husstandsmøller mindre eller lig med 25 kw, solcelleanlæg mindre eller lig med 50 kw og øvrige VE-anlæg mindre eller lig med 11 kw er omfattet af aftagepligten og dermed fritaget for at betale produktionstarif Aftaler og øvrige betalinger Den autoriserede elinstallatør skal, ifølge Fællesregulativet, Ref. 3, via den elektroniske installationsblanket, anmelde ethvert elproducerende anlæg, der direkte eller via installationen tilsluttes det kollektive elforsyningsnet. Der udarbejdes en skriftlig aftale om nettilslutning og netbenyttelse i de tilfælde hvor den samlede installerede produktionseffekt overstiger 11 kw og anlægget ikke er omfattet af en teknisk forskrift fra Energinet.dk. Dette gør sig bl.a. gældende for solcelleanlæg større en 11 kw. Formålet med aftalerne er at fastholde betingelserne for nettilslutning og netbenyttelse, herunder at sikre korrekt implementering af beskyttelsesfunktioner. Opkrævning af betaling i forbindelse med nettilslutning, herunder en udvidelse af leveringsomfang og opsætning af målere, sker efter netvirksomhedens gældende retningslinjer Skattemæssige forhold Egenproducenters forhold over for Skat er netvirksomhederne uvedkommende. De skattemæssige forhold er meget forskellige og afhængige af, hvordan det elproducerende anlæg drives. Danmarks vindmølleforening har udarbejdet et par vejledninger, som belyser dette. Skatte- og momsvejledning Faktablad Ø6 - Vindmøller og skat, moms og efterløn

12 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Nettilslutning af husstandsmøller mindre eller lig med 25 kw Afholdelse af omkostninger i forbindelse med nettilslutning fremgår af BEK 1063 af 07/09/2010 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 3 og 8, Ref. 10. BEK nr af 07/09/ Ved anmodning om nettilslutning af en vindmølle på land anviser netvirksomheden et tilslutningspunkt på det nærmeste sted på elnettet, hvor elektriciteten fra den nye vindmølle kan aftages, jf. dog 4. Netvirksomheden fastsætter spændingsniveauet. Stk. 2. Omkostninger til udbygning og forstærkning af elnettet ved nettilslutning af en vindmølle på land påhviler netvirksomheden. Stk. 3. Ved tilslutning af en vindmølle i egen forbrugsinstallation påhviler eventuel udbygning og forstærkning af stikledningen vindmølleejeren. 8. Omkostninger til en vindmølles nettilslutning frem til det i 3-6 nævnte tilslutningspunkt afholdes af vindmølleejeren, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2. Nettilslutningsomkostninger ved opstilling af en vindmølle omfatter omkostninger til vindmøllens installation, lavspændingstilslutning og lavspændingsstik, køb og etablering af afregningsmålere, målertransformere og lokal transformer, stikledning til elnettet og tilslutning til elnettet, herunder fasekompensering. Omkostninger til fasekompensering for ikke medleveret reaktiv effekt påhviler net- eller transmissionsvirksomheden. Omkostninger til den kollektive elforsyningsvirksomheds behandling af anmodning om nettilslutning påhviler vindmølleejeren. Stk. 3. Afregningsmålere og målertransformere ejes af net- eller transmissionsvirksomheden. Stk. 4. Alle vindmølleejeres nettilslutningsomkostninger skal dække dokumenterede udgifter og foreligge ved faktura, som skal være fremkommet til vindmølleejeren senest 3 måneder efter vindmøllens nettilslutning. Stk. 5. Omkostninger til vedligeholdelse af eller udskiftning af afregningsmålere og målertransformere, kalibrering og aflæsning af målere samt til afregning af elektricitet, påhviler vindmølleejeren. Omkostningerne skal dække reelle dokumenterede udgifter vedrørende den enkelte vindmølle. Net- eller transmissionsvirksomheden skal over for ejeren af vindmøllen specificere omkostningernes sammensætning, jf. 1. pkt., ved fremsendelse af faktura. Net- eller transmissionsvirksomheden skal på vindmølleejerens anmodning dokumentere disse omkostninger. Stk. 6. Såfremt net- eller transmissionsvirksomheden ikke har fremsendt faktura, jf. stk. 4, eller kan dokumentere omkostningerne ved faktura, jf. stk. 5, kan vindmølleejeren indbringe sagen for Energitilsynet, som kan pålægge net- eller transmissionsvirksomheden at fremkomme med faktura eller dokumentation for udgifterne. Stk. 7. Omkostninger ved etablering af ledningsnet, som påhviler transmissionsvirksomheden efter 5, opkræves som omkostninger gennem den enkelte virksomheds tariffer. Stk. 8. Omkostninger til administration ved nettilslutning og ved at en vindmølle er nettilsluttet, som net- eller transmissionsvirksomheden afholder vedrørende vindmøllen, og som ikke er nævnt i stk. 2, 3 og 5, opkræves som omkostninger gennem den enkelte virksomheds tariffer, jf. elforsyningslovens 8, stk. 5. Vindmølleejeren skal afholde omkostninger til nettilslutning frem til tilslutningspunktet jf. 8, stk. 2 og 3, herunder køb og installation af afregningsmålere mv. og netvirksomhedens omkostninger til behandling af nettilslutningen. Tilslutningspunktet er det nærmeste punkt i nettet hvor elektriciteten kan aftages. Ydermere skal vindmølleejeren afholde de efterfølgende omkostninger til håndtering af afregningsmålere jf. 8, stk. 5. Alle vindmølleejerens omkostninger til nettilslutning skal dække dokumenterede udgifter og foreligge ved faktura senest tre måneder efter vindmøllens nettilslutning jf. 8, stk. 4.

13 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 13 Med hensyn til opkrævning af tilslutningsbidrag for udvidelse af leveringsomfang behandler Energitilsynet p.t. en klage vedr. opkrævning af tilslutningsbidrag for udvidelse af leveringsomfang grundet tilslutning af en installationstilsluttet vindmølle. Indtil der foreligger en afgørelse, anvendes Vejledning om model for producenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet, Ref. 7. Installationstilsluttede husstandsmøller er omfattet af aftagepligten, hvorved vindmølleejeren er fritaget for at betale nettarif til Energinet.dk, PSO tarif jf. afsnit samt produktionstarif jf. afsnit Netvirksomheden skal afholde omkostninger til forstærkning af nettet men kan, jf. 8, stk. 5 i LBK nr. 516 af 20/05/2010, lov om elforsyning, Ref. 8, som er ændret ved lov nr. 622 af 11/06/2010, Ref. 16, få dækket omkostninger til forstærkning af nettet via PSO-midler. Forstærkning af lavspændingsnettet som følge af en installationstilsluttet husstandsmølle er omfattet af 30 i lov om fremme af vedvarende energi, Ref. 13. Ansøgning herom foregår efter de nuværende regler. Udligningsudvalget har endnu ikke udarbejdet en standardmodel for beregning af udligning på lavspænding. Ansøgning om dækning af omkostninger til forstærkning af lavspændingsnettet vil indtil videre blive håndteret som enkeltsager. På nuværende tidspunkt arbejder udligningsudvalget med en spændingsstigning på 2% i lavspændingsnettet som kriterium for at få udlignet omkostningerne til forstærkning af lavspændingsnettet. LOV nr. 622 af 11/06/ Alle elforbrugere her i landet skal, medmindre andet følger af 8 a, 8 b, 9 og 9 a, betale en forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre følgende offentlige forpligtelser: 1) Energinet.dk s omkostninger til indbetalinger og ydelser efter bestemmelserne i 18, 21 og og 52, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi. 2) Energinet.dk s omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i 9 b, 27 a, stk. 1, nr. 2, 28 a, 29, 30, 58, 58 a og 58 b og 59 a, stk. 1 og 2, i denne lov. 3) Omkostninger, som Energinet.dk efter klima- og energiministerens bestemmelse afholder til dækning af etablering af elproduktionsanlæg på havet, jf. 26, stk. 6, i lov om fremme af vedvarende energi. 4) Netvirksomhedernes omkostninger til de ydelser, som disse efter bestemmelserne i 22, stk. 6, og 67 i denne lov og 30 i lov om fremme af vedvarende energi er pålagt. 5) Transmissionsvirksomhedernes omkostninger til dækning af de opgaver, som disse er pålagt ifølge 30 i lov om fremme af vedvarende energi. Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheders øvrige omkostninger i medfør af denne lov og lov om fremme af vedvarende energi påhviler de brugere, der modtager virksomhedens ydelser, og opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer. Stk. 3. De kollektive elforsyningsvirksomheders administrationsomkostninger vedrørende indbetalinger og betaling af ydelser som nævnt i stk. 1 opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer. Stk. 4. For Energinet.dk opgøres omkostningerne, som er nævnt i stk. 2 og 3, for hele landet og opkræves hos de brugere, der modtager Energinet.dk s ydelser. Stk. 5. De kollektive elforsyningsvirksomheder afholder hver for sig omkostningerne til de offentlige forpligtelser, som påhviler dem, og som er nævnt i stk. 1. Energinet.dk opgør omkostningerne og fordelingen af disse på elforbrugerne. På grundlag heraf opkræver netvirksomhederne beløb fra elforbrugerne til dækning af omkostningerne og indbetaler de opkrævede midler til Energinet.dk, som dækker de kollektive elforsyningsvirksomheders afholdte omkostninger til de offentlige forpligtelser. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af de nævnte opgaver og om samarbejde herom mellem de kollektive elforsyningsvirksomheder.

14 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Nettilslutning af solcelleanlæg mindre eller lig med 50 kw Afholdelse af omkostninger i forbindelse med nettilslutning er omfattet af 67 i LBK nr. 516 af 20/05/2010, lov om elforsyning. 67, Ref. 8. LBK 516 af 20/05/2010 Tilslutning m.m. af miljøvenlige el- og kraft-varme-produktionsanlæg 67. Ved tilslutning til elforsyningsnettet af decentrale kraft-varme-anlæg og elproduktionsanlæg, der anvender affald eller producerer VE-elektricitet, skal ejeren af anlægget alene afholde den udgift, der ville være forbundet med at lade sig tilslutte kv-nettet, uanset om netvirksomheden ud fra objektive kriterier vælger et andet tilslutningspunkt. Øvrige omkostninger, herunder til netforstærkning og netudbygning, afholdes af netvirksomheden. Stk. 2. Ejere af anlæg som nævnt i stk. 1, der ønsker at levere elektricitet på et højere spændingsniveau end kv, skal selv afholde den udgift, der er forbundet med at lade sig tilslutte et net med det tilsvarende højere spændingsniveau. Øvrige omkostninger, herunder til netforstærkning og netudbygning, afholdes af netvirksomheden. Solcelleanlæg er omfattet af paragraffen. Udgangspunktet er derfor, at ejeren af et solcelleanlæg skal betale de omkostninger, der ville være forbundet med at tilslutte anlægget til kv nettet. Netvirksomheden står for forstærkninger af det overliggende net og kan få dækket omkostningerne hertil via PSO-midler, jf. 8, stk. 5 i LBK nr. 516 af 20/05/2010, lov om elforsyning, Ref. 8. Ansøgning herom foregår som for øvrige anlæg omfattet af 67 i samme lov. Hvis det er en billigere løsning at tilslutte anlægget på et lavere spændingsniveau og foretage nødvendige forstærkninger i dette net, er det Dansk Energis anbefaling, at anlægsejeren i stedet tilbydes at blive tilsluttet her mod at betale den aktuelle nødvendige forstærkning. For installationstilsluttede solcelleanlæg anbefaler Dansk Energi, at princippet i Vejledning om Model for producenters betaling for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet anvendes: a) Er den samlede generatorkapacitet i installationen mindre eller lig med leveringsomfanget for installationen, opkræves der ikke et tilslutningsbidrag for produktionskapaciteten. b) Overstiger generatorkapaciteten leveringsomfanget, betales der et tilslutningsbidrag for overskridelsen, udregnet efter vejledningen. Solcelleanlæg, jf. 47 i lov nr af 27/12/2008, lov om fremme af vedvarende energi, Ref. 13, er jf. afsnit 3.2 omfattet af aftagepligten, hvorved anlægsejeren er fritaget for betaling af nettarif til Energinet.dk og PSO tarif samt produktionstarif jf. afsnit

15 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Nettilslutning tekniske aspekter 4.1. Generelt Nettilslutningen af elproducerende anlæg skal overholde dansk lovgivning, bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, Elektriske installationer, Ref. 11, herunder kapitel 55 Lavspændingsgeneratoranlæg, der gælder for generatoranlæg med driftsspænding op til 1000 V. Begrebet generatoranlæg omfatter ligeledes statiske invertere. Ydermere skal et elproducerende anlæg og dets installation overholde relevante forskrifter udgivet af Energinet.dk. Se afsnit 4.2 og Spændingskvalitet Netvirksomheden skal i samarbejde med elinstallatøren sikre, at kravene til spændingskvalitet overholdes. Grænseværdier for spændingskvalitet fremgår af DEFU rekommandation 16 om spændingskvalitet i lavspændingsnettet, Ref. 6 baseret på grænseværdierne i EN I forbindelse med tilslutning af produktionsanlæg skal netvirksomheden sikre, at spændingen i nettet ikke overskrider de tilladte grænser på +/- 10 % af den nominelle spænding. Generelle retningslinjer for den maksimale grænse for spændingsstigning forårsaget af elproducerende anlæg er meget svære at give, da de lokale spændingsforhold er afhængige af det lokale net og belastninger. Det anbefales, at den samlede spændingsstigning som følge af decentrale elproducerende anlæg ikke overstiger minimumsgrænsen på 2,0% af den nominelle spænding, som er grænsen for, hvornår der udlignes på lavspænding. Se evt. også afsnit 3.2 vedr. udligningsordningen for husstandsmøller. Eksempel: På en lavspændingsudføring tilsluttes et enfaset elproducerende anlæg med cos phi = 1 og en mærkestrøm på 16 A pr. fase. Anlægget tilsluttes 500 m ude på udføringen, som er udlagt med 4x95 mm2 AL. Denne tilslutning vil give en spændingsstigning på ca. 2,5 % i den fase anlægget er tilsluttet. Tilslutning af en- og tofasede produktionsanlæg kan påvirke spændingsusymmetrien. Jf. DEFU rekommandation 16 er den maksimale tilladelige usymmetri 2 %. Spændingsusymmetrien er defineret som forholdet mellem inversspændingen og synkronspændingen. Tilnærmet kan usymmetrien beregnes som: Den største afvigelse mellem de målte yderspændinger og gennemsnittet af yderspændingerne divideret med gennemsnittet af yderspændingerne. Eksempel: Anlægget i eksemplet ovenfor vil, med en fasespænding på 230 V på transformeren, resultere i yderspændinger på henholdsvis 400,6 V, 398,3 V og 400,6 V, som giver en usymmetri på ca. 0,4 %. Det skal bemærkes, at dette blot er den spændingsstigning og usymmetri, som produktionsanlægget bidrager med. Der kan i forvejen være usymmetri i spændingen, men det kan ikke på forhånd vides, om produktionsanlægget vil forværre eller forbedre situationen. Man

16 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 16 bør derfor foretage en konkret vurdering af spændingskvaliteten ved tilslutning af et elproducerende anlæg En- og tofasede elproducerende anlæg med fasestrøm større end 16A I dag findes stort set kun enfasede invertere på markedet til anvendelse i forbindelse med husstandsmøller og solcelleanlæg for effekter op til ca. 6 kw. Stor udbredelse af anlæg med disse invertere vil give netvirksomhederne udfordringer i relation til spændingskvalitet, specielt i net med lav kortslutningseffekt. Jævnfør Teknisk forskrift om Elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder, Ref. 1:, tillades en- og tofasede elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase ikke nettilsluttet uden forudgående skriftlig aftale med netvirksomheden om nettilslutning og netbenyttelse. Dermed er det lagt op til den enkelte netvirksomhed, hvordan disse anlæg håndteres. Som flere netvirksomheder allerede gør, bør en netvirksomhed,, i tilfælde hvor mærkestrømmen for en- eller tofasede elproducerende anlæg overstiger 16 A pr. fase, kræve en ligelig fordeling af den samlede effekt på henholdsvis to eller tre faser. Argumentet for at effektuere kravet nu er, at undersøgelser peger på spændingskvalitet som en af de helt store udfordringer i fremtidens elsystem. Kravet vil blive indarbejdet i den kommende udgave af Fællesregulativet. Enfasede elproducerende anlæg større end ca. 5,5 kw installeret i typiske husstandsinstallationer vil ved maksimal produktion og minimalt elforbrug medføre en højere fasestrøm end stikledningssikringens mærkestrøm, som for husstandsinstallationer typisk er 25A. Hvis der installeres sådanne anlæg, bør en evt. ændring af leveringsomfang overvejes. Ved nettilslutning af elproducerende anlæg med en mærkestrøm på mere end 16A pr. fase er der krav om midler til adskillelse af generatoranlægget fra elforsyningen Se afsnit: Dette krav gælder også for en- og tofasede anlæg Adskillelse af generatoranlæg fra elforsyningen. I stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, Ref. 11 står der følgende: BEK nr af 01/07/2001 (Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6) Der skal findes midler, som kan adskille generatoranlægget fra den offentlige forsyning. Midlerne til adskillelse skal altid være tilgængelige for elleverandøren. Dog kan kravet om tilgængelighed fraviges for elproducerende anlæg med en mærkestrøm mindre end 16 A jf. Meddelelse Elinstallationer nr. 24/09 fra Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen har godkendt en fjernelse af stikledningssikringerne samt nullen i kabelskabet som tilstrækkelig adskillelse. Tydelig og holdbar mærkning af afgange med det

17 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 17 tilsluttede elproducerende anlæg i et kabelskab bør tilstræbes. Det skal bemærkes, at forholdsregler mod spændingssætning af nettet ikke udelukkende må baseres på denne mærkning og adskillelse, da der kan forekomme tilsluttede anlæg, som ikke er mærket eller oplyst til netvirksomheden Tekniske forskrifter for husstandsmøller mindre end 25 kw De tekniske krav til husstandsmøller afhænger af anlæggets samlede effekt. Følgende afsnit beskriver, hvilke af Energinet.dk s tekniske forskrifter der gælder - afhængig af anlæggets størrelse Husstandsmøller mindre end 11 kw For husstandsmøller med en mærkeeffekt mindre eller lig 11 kw skal kravene i teknisk forskrift for elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder, Ref. 1, overholdes. Dog dispenseres fra krav om df/dt (ROCOF) beskyttelse og ekstern stop for anlæg, der leverer effekt via inverter, da disse er under udvikling. Dispensationen gælder til og med den Husstandsmøller større end 11 kw og mindre eller lig 25 kw Husstandsmøller med en mærkeeffekt større end 11 kw og mindre eller lig 25 kw skal overholde de relevante krav i teknisk forskrift for vindkraftværker større end 11 kw, Ref. 2. Forskriften er struktureret således, at de tekniske krav er opdelt i krav til husstandsmøller og til vindkraftanlæg Godkendelsesordning for vindmøller En vindmølle der tilsluttes elnettet skal være godkendt jævnfør BEK nr 651 af 26/06/2008, om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligehold og service af vindmøller, Ref. 14. Bekendtgørelsen indeholder særligt lempelige regler for typegodkendelse af vindmøller med et rotorareal på 5 m 2 eller derunder, men kravet om typegodkendelse gælder for alle vindmøller. Vindmøller der er godkendte til opstilling i Danmark fremgår af listen på Her findes tillige en mere specifik beskrivelse af godkendelsens formål og omfang. Det er producenten eller leverandøren, der er ansvarlig for, at der inden idriftsættelse af en leveret vindmølle foreligger en på opstillingstidspunktet gyldig typegodkendelse Tekniske forskrifter for Solcelleanlæg mindre eller lig 50 kw De tekniske krav til solcelleanlæg afhænger af anlæggets samlede effekt. Følgende afsnit beskriver, hvilke af Energinet.dk s tekniske forskrifter der gælder - afhængigt af anlæggets størrelse.

18 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side Solcelleanlæg mindre end 11 kw For solcelleanlæg med en mærkeeffekt mindre eller lig 11 kw skal kravene i teknisk forskrift for elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder, Ref. 1: overholdes. Dog dispenseres fra krav om df/dt (ROCOF) beskyttelse og ekstern stop, der leverer effekt via inverter, da disse er under udvikling. Dispensationen gælder til og med den Solcelleanlæg større end 11 kw og mindre eller lig 50 kw For termiske kraftværker og vindmøller med en mærkeeffekt større end 11 kw har Energinet.dk tekniske forskrifter for tilslutning til det kollektive elforsyningsnet. For andre typer anlæg, herunder solcelleanlæg, har Energinet.dk ingen forskrifter. Anlægget skal som udgangspunkt overholde Teknisk forskrift fra Energinet.dk, Ref. 1, afsnit 3,4 og 5. Hvor der i forskriftens afsnit 5 refereres til standarderne EN og EN , anvendes i stedet hhv. EN og EN , som gælder for anlæg med mærkestrøm på større end 16A og mindre eller lig 75A pr. fase. For både enkeltstående og multiple anlæg skal netvirksomheden indgå skriftlig aftale med ejeren om nettilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, hvori eventuelle fravigelser aftales. 5. Nettilslutning Måling og afregning 5.1. Generelt I henhold til Energinet.dk s Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter, Ref. 5, skal nettoafregnede og installationstilsluttede elproducerende VE-anlæg måles til afregningsformål som vist på nedenstående figur. Målepunkterne M1, M2 og M3 er defineret som: M1 = Nettoproduktionen M2 = Målt leverance til de kollektive elforsyningsnet (Bruttolevering til net) M3 = Målt leverance fra det kollektive elforsyningsnet (Bruttolevering fra net) Tidsopløsningen på M3-måleren skal opfylde de normale krav til måling af forbrug.

19 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 19 Tidsopløsningen på M2 og M1 skal være 15/60 målte for vindmøller større end 50 kw og øvrige anlæg over 25 kw. Hvis M2 og M1 ikke er 15/60 målte, skal der aflæses månedligt/kvartalsvis. Den samlede nettoproduktion måles med M1. Måleren opsættes normalt ikke, når egenproducenten er fritaget for at betale til PSO, dvs. for solcelleanlæg mindre eller lig med 50 kw, vindmøller mindre eller lig 25 kw og øvrige VE-anlæg mindre eller lig 11 kw. M1-måleren kan opsættes i forbindelse med opkrævning af rådighedsbetaling, hvis kunden ikke vil afregnes efter skabelonen beskrevet i afsnit 3.1.2, eller hvis anlægsejeren ønsker at kunne dokumentere produktionen over for SKAT. For installationstilsluttede anlæg stilles ikke krav om direkte måling af egetforbruget under stilstand, da det pr. definition er dækket af M Afregning Små elproducerende VE-anlæg kan tilsluttes direkte til det kollektive elforsyningsnet og blive afregnet efter de gældende regler. Dog vil disse anlæg typisk være tilsluttet i egen installation med henblik på helt eller delvist at dække eget elforbrug, da dette er en betingelse for nettoafregning jf. BEK nr. 804 af 28/06/2010, Ref. 9. I det følgende beskrives udelukkende nettoafregnede husstandsmøller, som nettoafregnes efter ovenstående bekendtgørelse 4-5. Dette svarer til afregning efter gruppe 4, gruppe 5 og gruppe 6 i henhold til Energinet.dk s Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter, Ref. 5. For yderligere beskrivelse af nettoafregningsmodeller henvises til disse retningslinjer. Efter anmodning til Energinet.dk kan anlægsejeren opnå nettoafregning. Hermed fritages anlægsejeren for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser. Samtidig er anlægsejeren fritaget for at betale afgift af den forbrugte elektricitet som anlægsejeren selv har produceret jf. LBK nr. 310 af 01/04/2011 2, Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet, Ref. 15. Afregning efter gruppe 4 Afregning efter gruppe 4 kan opnås for installationstilsluttede vindmøller uanset størrelse og øvrige VE-anlæg op til 50 kw. Forbrug ud over egenproduceret elektricitet (bruttolevering fra net) afregnes som normalt forbrug. For overskudsproduktion (bruttolevering til net) ydes et pristillæg, så markedsprisen og pristillægget tilsammen udgør en fast sats pr. kwh. Hvis markedspris overstiger den faste sats pr. kwh i en time, modregnes det overskydende beløb ved næstkommende udbetaling af pristillæg, så den samlede pris udgør satsen pr. kwh. Pristillægget fremgår af afsnit 5.3. Bruttolevering til nettet opgøres på månedsbasis eller kvartalsbasis på den måde, at bruttoleveringen til nettet aflæses manuelt af egenproducenten, medmindre egenproducenten i forvejen har fjernaflæst kvarter/time-måler. Bruttolevering til net (BTN) er større end 0, hvis egenproduktionen på noget tidspunkt overstiger egetforbruget.

20 Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 20 Eksempel Egetforbruget og egenproduktionen betragtes i et tidsrum på to perioder (måneder/kvartaler), hvor egetforbruget er jævnt og udgør 400 kwh i hver periode (200 kwh i hver halvperiode). Egenproduktionen er 300 kwh i første halvdel af periode 1, 100kWh anden halvdel af periode 1, og 300 kwh i hele periode 2 (150 kwh i hver halvperiode). Produktion er på nedenstående grafer vist som negativt forbrug. BFN og BTN vil da blive: Afregningsgrundlaget for de to perioder, efter gruppe 4, vil da blive: Køb = BFN = 200 kwh Salg = BTN = 100 kwh Afregning efter gruppe 5 Afregning efter gruppe 5 kan opnås for installationstilsluttede anlæg uanset størrelse, hvor overskudsproduktionen er 0 eller ubetydelig. Forbrug ud over egenproduceret elektricitet afregnes som almindeligt forbrug.

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 33FFejlFejl! Ukendt argument for parameter.! Ukendt argument for parameter.ejl!

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer...

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Udover disse generelle forhold gælder der særlige regler for kommuner, der beskrives i det følgende.

Udover disse generelle forhold gælder der særlige regler for kommuner, der beskrives i det følgende. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 69 Offentligt N O T AT 19. juni 2013 Kommunale solcelleanlæg Den 11. juni 2013 indgik regeringen en aftale med V, DF, EL og K om begrænsning af udgiften

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående samt tillige med brevpost til klager Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 BILAG TIL PUNKT 5 3. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Front Office El. Leverandør temadag Tirsdag den 2. november 2010. Gitte Madsen (Søren F. Jensen) Sag 10/6206, Dok.

Front Office El. Leverandør temadag Tirsdag den 2. november 2010. Gitte Madsen (Søren F. Jensen) Sag 10/6206, Dok. Front Office El Leverandør temadag Tirsdag den 2. november 2010 Gitte Madsen (Søren F. Jensen) Sag 10/6206, Dok. Acadre 42487-10 1 Agenda Ny kundeportal hos Energinet.dk Front Office El Hvad og hvem er

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Den planretlige regulering af solcelleanlæg

Den planretlige regulering af solcelleanlæg Den planretlige regulering af solcelleanlæg Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat (L) Jacob Brandt og advokat Kristian Raun Larsen 2 Disposition VE-loven - Afregning, herunder

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Priser, C1: Fast betaling: Antal elregninger pr. år: 1 4 5 kr./år kr./år kr./år Abonnement: 340,00 565,00 Abonnement, markvanding: 825,00

Priser, C1: Fast betaling: Antal elregninger pr. år: 1 4 5 kr./år kr./år kr./år Abonnement: 340,00 565,00 Abonnement, markvanding: 825,00 Privatkunder - Gældende fra 1. juli 2014 Forudsætninger C1-forbrugere (ekskl. moms, hvis ikke andet er oplyst): Elleverancen sker normalt fra lavspændingsnettet, 0,4 kv C1-priser: Installationer med et

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere