Økonomiske konsekvenser af ØMU en

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske konsekvenser af ØMU en"

Transkript

1 Økonomiske konsekvenser af ØMU en Claus Vastrup Institut for Økonomi Aarhus Universitet December

2 Disposition Politik, politisk økonomi og økonomiske konsekvenser af valg af valutakursregime Mulige valutaregimer og OCA-kriterier mv. Historiske erfaringer med møntunioner ØMU ens strukturelle virkninger: handel, inflation, finansiel integration og tilpasning ØMU en, konjunkturer, penge- og finanspolitik Danmark og ØMU en Tidligere rapporter om Danmark og ØMU en 2

3 Politik, politisk økonomi og økonomiske konsekvenser Politisk beslutning og derfor politik i valg af valutakursregime - men også hensyntagen til økonomiske konsekvenser - den umulige trekant og det internationale valutasystem - gennem 140 år (Obstfeld & Taylor (2002). - Det bipolære synspunkt (Fischer (2001) m.fl.), - Fear of floating - andre politisk-økonomiske hensyn: fra valutaregime til økonomisk politik (troværdighed) eller fra økonomiske variable til valutaregime (Levy-Yeyati et.al. (2004), Carmignani et.al. 2008)) Konklusion: økonomiske vilkår væsentlige for politisk beslutning. 3

4 Mange mulige valutaregimer Fuldt fleksibel valutakurs (ingen intervention) Styret flydning (med intervention) Crawling peg m/u bånd (med bevægelig paritet) Fast, men justerbar valutakurs m/u bånd Fast valutakurs ved anvendelse af egen valuta, dækket fuldt ud af fremmed valuta (currency board) Fast valutakurs som følge af cirkulation af fremmed valuta (USD, FF/Euro) Fast valutakurs ved anvendelse af fælles valuta (f.eks. Euro) Konklusion: Ikke kun valg mellem fast og fleksibel valutakurs. Da flere muligheder med forskellige virkninger (spekulation, likviditetsstøtte, seignorage, penge- og finanspolitik mv.) også flere (muligheder for) politiske hensyn Reale konsekvenser af valg mellem forskellige regimer (Taylor (2002)) 4

5 Økonomiske valgkriterier Mange OCA-kriterier i cost-benefit analyse af valutaregime: Konjunktur: - støds karakter - produktionsfaktorernes mobilitet, - løn-/pris fleksibilitet - varehandel: åbenhed, samhandelspartnernes størrelse - finansiel stabilitet/udvikling - penge- og finanspolitikkens troværdighed og muligheder På lang sigt tilpasning af prisniveau og økonomiske strukturer. Derfor på længere sigt relevant med Strukturhensyn: - prisgennemsigtighed - konkurrence - handel og arbejdsdeling (Alesina & Barro (2002), Stockman (1999)) 5

6 Historiske erfaringer med møntunioner el.lign. Guldfod før WWI: - ensidig beslutning om deltagelse/suspension - selvstændige centralbanker med selvstændig mønt-/seddeludstedelse mod guldindløselighed - Den latinske møntunion WWI (formelt 1926) - først problem med bimetallisme dvs. sølv-/guldpris og dermed det nominelle anker - dernæst del af internationale guldfodsystem - ingen kontrol med underlødig møntudstedelse - problem med seignorage Den skandinaviske møntunion 1873 WWI (1924) - guldbaseret og dermed en del af det internationale guldfodsystem - gensidig indløsningspligt og trækningsret mellem selvstændige centralbanker m. seddeludstedelse Nationale møntunioner: Italiens samling, Tysklands samling og genforening etc. Stabile unioner - dog Østrig-Ungarns opløsning, USA s og Irlands selvstændighed viser mulighed for udtræden. Konklusion: Een centralbank, veldefineret nominelt anker, finanspolitiske grænser. Ellers store forskelle i forhold til ØMU en. Derfor stor forsigtighed med analogi-slutninger. (Eichengreen (2008), Bordo & James (2008) m.fl.) 6

7 ØMU ens strukturelle virkninger Integration Handel med varer og tjenester forøget handel Mobilitet af arbejdskraft begrænset forøgelse Pris- og lønfleksibilitet få ændringer, reduceret persistens i inflation Finansiel udbygning og integration - forøget - renteforskelle - mindre - papirudstedelse - større - risikodeling, større Ændret tilpasningsmekanisme ved betalingsbalanceoverskud/-underskud - Forskel mellem Euro zone og Asien - Tilpasningsmekanismer i Euro-zone Strukturelle ændringer i det internationale monetære system som følge af ØMU en. 7

8 Handel Ny empiri om handelseffekter af møntunion/ømu: Rose (2000) fandt meget stor handelseffekt of MU er Baldwin (2006) opsummering om Euro 5 (-10) pct. vækst. Ingen Fortress Europe Frankel (2008) engangseffekt af Euro på pct. - efter kontrol for fælles grænse, sprog mv. Konklusion: Væsentlig positiv handelseffekt af ØMU. Nøjagtig størrelsesorden stadig til diskussion Mekanismer: valutakurs eliminering, prisstabilitet, prisgennemsigtighed, konkurrence, handel, arbejdsdeling, velfærd Handelseffekt større jo større samhandelspartner med fast kurs og jo nærmere substitutter (Alesina & Barro (2002)) 8

9 Finansiel udbygning og integration Veldokumenteret med indsnævrede renteforskelle, stigning i udstedelse af obligationer mv. understøttet af Euro-fælles systemer for betaling, clearing mv. og finansiel lovgivning. Perfekte kapitalmarkeder: afkobling mellem tidsmæssig mv. fordeling af produktion og forbrug ved asymmetriske stød p.gr.a risikodeling. Tendens til risikodeling i Euro zonen (Demyanyk & Volosovych (2008)) Eksempel er nye betalingsbalanceuligevægte i Euro zonen (Fragan & Gaspar (2005, 2008), Lane (2008)) Konklusion: En vis risikodeling i Euro-zonen via de finansielle markeder, som reducerer behov for central eller koordineret finanspolitik. Den finansielle integrationsproces er ikke til ende. 9

10 Tilpasning efter asymmetriske stød Stød til Euro-lande f.eks. inflation, risikopræmie i rente Divergens via realrente (A. Walter-påstand) Konvergens via konkurrenceevne og efterspørgsel Efter initialt rentestød har konvergenskræfter vist sig at være stærkest (Mongelli & Wyplosz (2008) m.fl.) Positive (rente-)stød til aktivitet i Irland, Portugal, Spanien og Baltiske lande (negativt i Tyskland) Konklusion: ofte engangs-/initialt stød ved medlemskab, dernæst ligevægtsbevægelse 10

11 ØMU ens konjunkturelle virkninger Det nominelle Stabil inflation i overkanten af 2 pct. (dog ) Lavere inflation end før ØMU Lavere spredning i inflation mellem lande Forklaring kan være The great Moderation Reale konjunktursvingninger Ingen ØMU-ændringer dvs. nyt, fast valutakursregime. Tab af valutakursinstrument er uden betydning Forskel i samvariation mellem gamle medlemslande med høj indkomst (tættere) og de nye, mere heterogene medlemmer (Giannone et.al. (2008)) (uændret langsigtet vækst) faldende og lavere spredning af BNP-vækstrater end spredning af trend siden 1995 dvs. faldende spredning på output gab niveauforskel i spredning af BNP-vækstrater mellem 4 store og resten. Afspejler forskelle i trend og derfor ikke i en større spredning af output gabet (Siedschlag 2008)) Konklusion: Stadig til diskussion om ØMU ført til stigning i samvariation af konjunkturer total og opdelt på gamle/ nye medlemmer. Men ikke fald. (Se også Giannone for litt.oversigt) 11

12 Pengepolitik Pengepolitik er politik med nominelle instrumenter, som bestemmer - på lang sigt kun inflation - på kort sigt både inflation og real efterspørgsel (m. pris- /løntræghed) Fælles politik og derfor kun anvendelig mod fælles stød Større homogenitet i transmissionsmekanismen (Boivin et.al (2008) Estimationer af Taylor-regler har vist - ECB tager hensyn til både inflation og output gab/beskæftigelse - ECB-rente lavere end hvis Bundesbank skulle have fastsat renten - ECBs inerti i rentefastsættelse giver større stabiliseringseffekt i US (Christiano, Motto & Rostagno (2007), Heining & Nielsen (2006)) Problemer: - monetære søjle ikke ekstra information (Gerlach & Svensson (2003), Woodford) - stadig en del hetrogenitet/ asymmetri mht. stød og transmission (forsøges afhjulpet gennem harmonisering af lovgivning mv.) - lang rente stadig afhængig af US (Favero & Giavazzi (2008)) 12

13 Finanspolitik Hvis ECBs politik troværdig bundet af lavinflations mål intet behov for binding af finanspolitik (Chari & Kehoe (2008)) Hvis ingen spill over effekter fra finanspolitik på f.eks. fælles rente intet behov for bindning af f.pol. Hvis fuld risikodeling via finansielle markeder intet behov for fælles /koordination af finanspolitik ved asymmetriske stød De 3 vilkår kun delvis opfyldt men mekanismer reducerer behovet for binding og/eller koordination af nationale finanspolitikker i Euro zonen. 13

14 Nationale finanspolitikker Asymmetriske stød i Euro zonen (Jondeau &Sahue (2008)) giver Behov for både selvstændighed og binding af nationale finanspolitikker (Wyplosz (2006)). SVP i princippet en sådan afvejning. Måleproblemer: Omkostning ved / gevinst ved stabilisering skal måles ved (variansen af) differencen mellem landespecifikke stød ikke ved manglende covarians mellem stødene (Alesina & Barro (2002) Konjunktursvingninger skyldes både stød og (ofte) den økonomiske politik. Derfor ofte måleproblemer i forhold til OCA-kriterier. 14

15 Stabilitets- og vækstpagten SVP har ændret den finanspolitisk adfærd fra pro-cyklisk/ destabiliserende til a-cyklisk (og muligvis mod-cyklisk) (Gali & Perotti (2003), Mongelli & Wyplozs) Hidtidige overtrædelser et politisk problem ingen synlige økonomiske virkninger Ændringen af SVP i 2005: Lempeligere regler for hvornår alvorligt økonomisk tilbageslag tillader budgetunderskud. Virkning endnu ukendt 15

16 Finanskrisen Global krise derfor symmetrisk stød til EU-landene, men sandsynligvis asymmetrisk transmission Likviditetsfælde derfor behov også for finanspolitik. Risiko for solvenskrise. Hurtig og en vis koordination af europæisk reaktion i forhold banksektorens likviditets- og solvensproblemer. Stadig vis risiko for delvis re-nationalisering af indgreb Stadig nationale finanstilsyn, men med indbyrdes aftaler Kun delvis koordineret finanspolitisk reaktion (Tyskland) Kritik af ECB s træghed, men spørgsmål om kritik er relevant (bortset fra sommer 2008), jvf. ovenfor om pengepolitik Euro vs. US Ikke Euro-zone lande ramt af valutaproblemer 16

17 Konklusioner om økonomiske konsekvenser af ØMU en Valutarisk og heraf afledt finansiel stabilitet Succes for pengepolitikken. Troværdig ECB Politiske, men ikke (nye) økonomiske problemer med nationale finanspolitikker Opgivelse af valutakursinstrument har ikke givet divergens Nye tilpasningsmekanismer i Euro zonen vinder gradvis frem som følge af finansiel integration. Forøget samhandel og arbejdsdeling - giver effektivitets- og velfærdsgevinster - medvirker til konvergens af konjunkturer, som dog ikke er sikkert påvist. Fortsat strukturproblemer/ strukturarbejdsløshed, men ikke et ØMU-økonomisk anliggende. Lissabon-processen er det relevante forum. 17

18 Danmark og ØMU en Danmark udenfor med fastkurspolitik: - selvstændig ansvar for valutakursen giver rentemargin og binder pengepolitik - mulighed for valutaspekulation - begrænser finanspolitik af hensyn til betalingsbalance og dermed troværdighed om fastkurspolitikken Danmark i ØMU en: - fælles mønt eliminerer dansk valutakurs, rentemargin og pengepolitik - forøger finanspolitisk handlefrihed (intet hensyn til betalingsbalance) - behov for selvstændig national finanspolitik reduceres som følge af risikospredning via finansielle markeder (og muligvis konvergerende konjunkturer som følge af forøget handel) - SVP ikke væsentlig restriktion på økonomisk handlefrihed - strukturfordele ved ØMU-deltagelse (vekselomk., konkurrence, handel) Konklusion. Effektivitetsgevinster ved ØMU-medlemskab. Konjunkturpolitisk står valget mellem at have styr på betalingsbalancen og udlandsgæld (hvis uden for) eller at overdrage ansvaret for valutakursen til Euro medlemskab Fleksibel valutakurs ikke relevant på grund af liden størrelse og valutariske ustabilitet 18

19 Tidligere ØMU-rapporter I DUPI (2000) og Hoffmeyer, Sørensen og Vastrup: - selvstændig redegørelse for ØMU ens økonomiske konsekvenser - større stabilitet ved fast valutakurs sml. med fleksibel valutakurs p.gr.a. valutariske stød - større finanspolitisk råderum ved fastkurs i form af ØMU medlemskab end ved selvstændig ansvar for fastkurspolitikken p.gr.a. finansiering af betalingsbalance og udlandsgæld Kritik: - undervurderede strukturændringernes omfang og gevinster - tilsvarende om de nye tilpasningsmekanismer mellem Eurolande 19

20 Tidligere ØMU-rapporter II DØR (2000) - Valget mellem fastkurs og ØMU er mere politik end økonomi (s.124 og tilsvarende s. 82). - Mulighed også for negativt rentespænd, diskussion af afvigende konjunkturer, offentlige finanser og finanspolitik, arbejdsmarked samt - Fleksibel valutakurs og pengepolitik med (selvstændigt) mål for inflation. - Betalingsbalance nævnes ikke. Valutaspekulation er ringe problem. - Effektivitetsgevinsterne er små og dertil omkostninger ved definitivt at give afkald på selvstændig penge- og valutakurspolitik (s.125) - Samlet set er de snævret økonomiske konsekvenser ved et ØMUmedlemskab små og usikre (s ) Kritik: - Økonomiske forhold (næsten) uden betydning for valg af valutakursregime (ØMU, selvstændig fast, fleksibel). - Effektivitetsgevinster har været større end forventet - Ikke kun omkostninger, men også gevinst ved afkald på selvstændig valuta (større finanspolitisk råderum) - Nye tilpasningsmekansimer er kommet til syne 20

21 Tidligere ØMU rapporter III DIIS (2008): - ingen systematisk diskussion om ØMU s institutioner, økonomi mv. - i stabile perioder små omkostninger for DK ved at stå uden for ØMU - i ustabile perioder kan omkostningerne være store (s. xii, s. 219)) - DK ikke medlem af styregrupper i ECB og i Euro-gruppe (s.xii, s.220) - Der er som følge af fastkurspolitikken ingen eller kun små omkostninger ved valutakursrisikoen (s.72) - Arbejdsdelingen i DK mellem penge- og finanspolitik analog til forholdene i Euro zone. Finanspolitik skal (alene) stabilisere (indenlandske) konjunkturer. Ingen omtale af DKs betalingsbalance (f.eks.s.74,s.86,s.220) - Danmarks eventuelle deltagelse i euroen har grundlæggende ikke konsekvenser for brugen af de finanspolitiske instrumenter (s.90). Kritik: - Ingen omtale af effektivitetsgevinster og nye mekansimer - Problemer og politik vedr. betalingsbalance og valutakriser mangler. Derfor for snævert mandat til finanspolitik og for stor vægt på pengepolitik i forhold til valutakursen. - Ingen diskussion af ØMU en 21

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2000 KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ II.1 Indledning ØMU ens start smertefri Fordele og ulemper ved euroen Økonomiske forandringer under alle omstændigheder

Læs mere

INDHOLD. Resume 1. Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 331. English Summary 379

INDHOLD. Resume 1. Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 331. English Summary 379 INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 29 Indledning 29 International baggrund 46 Indenlandsk efterspørgsel 66 Udenrigshandel og betalingsbalance 82 Produktion og beskæftigelse 91 Løn og priser

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Afleveret af Laila Lund Studienummer 20070722 Vejleder: Claus Vastrup Department of Economics Makroøkonomi/Macroeconomics

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen ISBN: 87-87803-40-2 Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Udgivet af tænketanken Ja til Europa 2003 Europabevægelsen

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Pengepolitik i Danmark. 3. udgave

Danmarks Nationalbank. Pengepolitik i Danmark. 3. udgave Danmarks Nationalbank Pengepolitik i Danmark 3. udgave PENGEPOLITIK I DANMARK, 3. UDGAVE, 2009 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde.

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

DANSK PENGEHISTORIE 1990-2005

DANSK PENGEHISTORIE 1990-2005 DANSK PENGEHISTORIE 990-005 DANMARKS NATIONALBANK 00 Titel, indhold og forord DANSK PENGEHISTORIE 990-005 Af KIM ABILDGREN med indledende kapitel af BODIL NYBOE ANDERSEN og JENS THOMSEN DANMARKS NATIONALBANK

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0520 Bilag 7 Offentligt. Overvejelser om deltagelse i bankunionen. Finansrådet, den 8. oktober 2014

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0520 Bilag 7 Offentligt. Overvejelser om deltagelse i bankunionen. Finansrådet, den 8. oktober 2014 Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0520 Bilag 7 Offentligt Overvejelser om deltagelse i bankunionen Finansrådet, den 8. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Anbefaling 6 2 Opsummering 8 3 Hvem er med

Læs mere

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af finanskrisen? Finanskrisen har medvirket til at skabe et kraftigt økonomisk tilbageslag og en statsgældskrise i den

Læs mere

Danske kreditinstitutters finansielle

Danske kreditinstitutters finansielle Danske kreditinstitutters finansielle integration i EU Nyt kapitel Resumé og konklusioner Styrket finansiel integration i EU kan samlet set være forbundet med samfundsmæssige gevinster, også for Danmark.

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 6 1.1. EMNEMOTIVATION 7 1.2. PROBLEMINDKREDSNING

Læs mere

1. Indhold 2. Figurer... 8

1. Indhold 2. Figurer... 8 Side 2 af 116 Side 3 af 116 Side 4 af 116 1. Indhold 2. Figurer... 8 3. Tabeller... 8 4. Ord- og forkortelsesliste... 9 5. Problemfelt... 11 5.1 Problemformulering... 14 5.2 Afgrænsning... 14 6. Projektdesign...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT Oktober 2003 Den Europæiske Centralbank, 2003 Adresse Kaiserstraße 29 60311 Frankfurt am Main Tyskland Postadresse Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Tyskland

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

8. Stabilisering inden for budgetlovens rammer Nyt kapitel

8. Stabilisering inden for budgetlovens rammer Nyt kapitel 8. Stabilisering inden for budgetlovens rammer Nyt kapitel 8.1 Indledning En vigtig opgave for finanspolitikken er at bidrage til stabilisering af de økonomiske konjunkturer inden for de overordnede finanspolitiske

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2012 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2012 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 11 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1 Økonomisk Redegørelse December 11 Økonomisk

Læs mere

Fra rapporten om Strukturproblemer i landbruget afgivet i maj 1964

Fra rapporten om Strukturproblemer i landbruget afgivet i maj 1964 20 Det centrale indhold i jordlovgivningen er regler, der begrænser adgangen til nedlægning og sammenlægning af landbrugsejendomme. Omend disse ændringer er udtryk for en væsentlig liberalisering,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere