Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel"

Transkript

1 Generelle vilkår

2 Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel nr. 04F Oktober 2010 Diners Club Danmark A/S, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige (herefter DC) Postboks 240 Park Allé Brøndby CVR: DK Definitioner 2. Samarbejdsaftalens omfang 3. Modtagelse af Diners Club kort 4. Servicekontingent 5. Provision m.m. 6. Autorisation/betalingsgaranti 7. Betalingstransaktioner 8. Indsigelse mod betalingstransaktionen 9. Udbetaling fra Diners Club 10. Betalingsmodtagers øvrige forpligtigelser 11. Brug af og rettigheder til varemærket 12. Force majeure mv. 13. Lovvalg og værneting 14. Kreditvurdering 15. Fortrolighed 16. Ændring og opsigelse af samarbejdsaftalen 2

3 1. Definitioner Autorisation Godkendelse af at en betalingstransaktion kan gennemføres. Betalingsgaranti/kontrolgrænse Det beløb DC garanterer, såfremt gældende retningslinier for modtagelse af kort er overholdt. Ved ikkefysisk handel er der som udgangspunkt ingen betalingsgaranti. I den fysiske verden vil betalingsgarantien fremgå af samarbejdsaftalen. Betalingsmodtager (herefter BM): Den virksomhed, der indgår samarbejdsaftale med DC om modtagelse af DC kort som betalingsmiddel. Betalingstransaktion Gennemførelse af betaling for varer/tjenesteydelser ved hjælp af DC kortet. eservice Elektronisk tjeneste, som DC stiller til rådighed, hvor BM kan se tidligere udbetalte beløb og transaktioner, som DC har modtaget, og som ligger klar til at blive udbetalt samt få detaljerede informationer om hver enkelt transaktion. Fjernsalg/ikke-fysisk handel Betalingstransaktioner, der gennemføres uden en aflæsning af betalingskortet i kombination med kortindehavers accept i form af underskrift eller indtastning af PIN-kode. Verificering af køb sker ved aflæsning af kort eller opgivelse af kortoplysninger, udløbsdato samt kontrolcifre. Sådanne transaktioner finder f.eks. sted i forbindelse med post- og telefonordre, køb via internettet, abonnementsbetalinger og betalingsautomater. Fysisk handel Betalingstransaktioner, der gennemføres ved aflæsning af betalingskortet i kombination med kortindehavers accept i form af underskrift eller indtastning af PINkode. Indsigelse/tilbageførsel Ved en indsigelse forstås at kortindehaver reklamerer mod en given transaktion. Tilbageførsel af transaktionsbeløb kan ske på grundlag af indsigelser fra kortindehaver, kortudsteder eller kortindløser. 3

4 4 Kontrolcifre Kontrolcifre går også under betegnelsen CVC eller CVV kode og dækker over de tre sidste cifre, som er påtrykt bagsiden af kortet i underskriftsfeltet efter kortnummeret. Kontrolcifre anvendes ved fjernsalg. Kort DC kort, som kan benyttes til betaling hos BM. Kortindehaver Den person, til hvem DC kortet er udstedt. Kortindløser Diners Club Danmark, det selskab, som udsteder, administrerer og indløser DC kort. Notabestilling En anmodning fra kortindehaver eller kortudsteder om dokumentation for en transaktion. PBS Service provider, der opsamler transaktioner for bl.a. DC, og som certificerer de forskellige betalingsløsninger. PIN-kode En firecifret personlig kode, som er knyttet til kortet. Provision Et procentuelt beløb/fast beløb/minimumsbeløb eller en kombination af disse, som BM betaler til DC for at modtage kortet. Rentetillæg Et procentuelt beløb, som BM betaler til DC for at få hurtigere udbetaling end standard, som er fem uger. Salgsnota/chargeform Det bilag, som anvendes ved manuelle transaktioner, hvor transaktionen gennemføres ved at tage et aftryk af kortet. Se afsnit 7.3. for yderligere information. Samarbejdsaftale Aftalen mellem DC og BM om betaling ved anvendelse af kort. Aftalen omfatter ud over en samarbejdsaftale nærværende "Generelle vilkår" for modtagelse af betaling med kort og eventuelle særlige regler. Sammentællingskort Det bilag, som anvendes til at angive en total over de salgsnotaer, som sendes ind til DC for afregning. SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) ejer af SEB Kort, som bl.a. udsteder og indløser DC kort.

5 Service provide Et selskab, der er godkendt af DC til at opsamle og processe transaktioner på vegne af DC, og som certificerer de forskellige betalingsløsninger. Et eksempel herpå er PBS. Transaktionsdata De data, der anvendes til at gennemføre en betalingstransaktion bestående af kortdata samt øvrige oplysninger, der er genereret i forbindelse med betalingstransaktionen. Eksempler herpå er transaktionsbeløb, transaktionsvaluta, kortindehavers navn og beskrivelse af købet. Transaktionsvaluta Den valuta, som anvendes ved kortindehavers betaling, og som fremgår af salgsnota/kvittering. 2. Samarbejdsaftalens omfang 2.1. Samarbejdsaftalen gælder for modtagelse af betalinger med DC kort ved fysisk handel jf. definitionen, når betalingen foretages på BM's salgssted (fysiske adresse) som angivet på samarbejdsaftalen. Salgsstedet skal tilhøre BM og være registeret i BM's navn. Modtagelse af DC kort ved fjernsalg kræver separat samarbejdsaftale Samarbejdsaftalen træder i kraft på datoen for oprettelsen hos DC og fortsætter indtil en af parterne bringer den til ophør jf. afsnit 10 og afsnit 16. DC er til enhver tid berettiget til at afslå anmodning om samarbejdsaftale eller ved BM's misligholdelse af forpligtigelserne berettiget til at opsige et samarbejde. 3. Modtagelse af Diners Club kort 3.1. BM forpligter sig til at acceptere kort udstedt af DC og udenlandske DC selskaber som betalingsmiddel på lige fod med anden betaling for forretningsstedets varer og tjenesteydelser. Forretningsindehaveren/bestyreren/ledende medarbejdere må kun benytte deres eget Diners Club kort (Firmakort og/eller privatkort) i egen forretning efter udtrykkelig aftale med Diners Club i hvert enkelt tilfælde. Inden transaktionen gennemføres skal der i 5

6 hvert enkelt tilfælde telefonisk indhentes en authorisationskode og det skal ved indhentningen af koden oplyses at der er tale om køb i egen forretning BM forpligter sig til at overholde den af DC udarbejdede instruktion vedrørende modtagelse af kort, jf. brugervejledningen "Information om Diners Club", nedenstående regler beskrevet i afsnit 6 og 7 samt eventuelt særlige regler BM forpligter sig til ikke at forsøge at opnå kontant betaling eller betaling på anden måde fra indehaveren af DC kort BM forpligter sig til over for indehavere af DC kort at beregne de samme priser for varer og tjenesteydelser, herunder også rabatter og reduktioner, på lige fod med andre betalingsmetoder. Faktura- og/eller portoudgifter må kun tillægges i de tilfælde, hvor BM også tillægger sådanne beløb ved andre betalingsformer. Kontantudbetaling på DC kort må kun ske, såfremt der er indgået særskilt aftale herom. Dette gælder også i form af at lægge et kontant beløb oven på prisen for købte varer/services. Medmindre der er indgået særskilt aftale herom, er BM kun berettiget til at foretage transaktioner i lokal valuta samt at få afregning i samme. Ønsker BM at fakturere kortindehaver i andre valutaer, eller at få udbetaling foretaget i anden valuta, end den transaktionen er foretaget i, skal der indgås særskilt aftale herom. Ved returnering af varer skal betalingstransaktionen føres tilbage på kortet, alternativt skal der udstedes en DC-kreditnota - der må ikke ske returnering mod kontant udbetaling. Krediteringer kan kun indsendes, såfremt de relaterer sig til tidligere debiteringer BM skal for egen regning indgå aftale om køb, installation og eventuel service af det nødvendige tekniske udstyr og software. Aftalen skal indgås med en leverandør, hvis tekniske udstyr og software er tes- 6

7 tet og certificeret af PBS eller anden af DC godkendt service provider. DC hæfter på ingen måde for leverandørernes ydelser. Ligeledes er omkostninger til tele-/datakommunikation mellem DC og BM for DC uvedkommende. 4. Servicekontingent 4.1. For at modtage DC kort betaler BM et servicekontingent. Herfor forpligter DC sig til at: Behandle autorisationsforespørgsler Sende autorisationssvar Registrere og behandle betalingstransaktioner Honorere gyldige betalingstransaktioner foretaget med DC kort, medmindre de i afsnit 7.1 beskrevne forhold gør sig gældende Yde betalingsgaranti, såfremt retningslinier for modtagelse af DC kort er overholdt Markedsføre samarbejdet Levere salgsnotaer, sammentællingskort, skilte og DC- mærkater Stille eservice til rådighed for BM Sende udbetalingsopgørelser. Servicekontingentet modregnes som udgangspunkt i de udbetalinger, som DC foretager til BM for betalingstransaktioner foretaget hos BM. Servicekontingentet må ifølge Lov om visse betalingsmidler ikke viderefaktureres til kortindehavere. 5. Provision m.m Af al omsætning via DC kort beregnes en provision. Størrelsen af provisionen fremgår af afsnittet "Betalingsvilkår" på samarbejdsaftalen. DC er berettiget til at ændre provisionens størrelse med en måneds varsel, jf. de til enhver tid gældende regler i Lov om visse betalingsmidler. DC's priser fremgår i øvrigt af prisbladet. BM's viderefakturering til kortindehaver af provision for dansk udstedte kort er pr. 1. juli 2005 ikke lovligt jf. bekendtgørelse nr. 660 af 29. juni 2005 om gebyrer ved brug af internationale betalingsmidler. Ved viderefakturering af provision for udenlandsk udstedte kort, 7

8 må beløbet som viderefaktureres ikke overstige det beløb, som BM betaler til DC. Endvidere er det væsentligt, at kortindehaver tydeligt er blevet gjort opmærksom på, at viderefakturering vil finde sted. Provision og eventuel anden betaling til DC modregnes som udgangspunkt i BM's tilgodehavende for betalingstransaktioner foretaget hos BM. 6. Autorisation/betalingsgaranti 6.1. Betalingsgarantien fremgår af samarbejdsaftalen. Overstiger en betalingstransaktion betalingsgarantien, skal BM kontakte DC for at få en autorisation for betalingstransaktionen. Autorisationen skal søges, inden betalingstransaktionen gennemføres. Der skal foretages autorisation af det totale købsbeløb, som ikke må opdeles i flere betalingstransaktioner, med det formål at omgå betalingsgarantien. Ved fjernsalg, f.eks. internethandel og post-/telefonordresalg, skal alle betalingstransaktioner, uanset beløbets størrelse, autoriseres. Hvis BM har fået en autorisationskode, skal denne anføres på salgsnotaen eller i de transaktionsdata, som sendes til DC. Får BM derimod afslag på en autorisationsforespørgsel, må betalingstransaktionen, uanset beløbets størrelse, ikke gennemføres. Ved modtagelse af kort som betalingsmiddel forpligter BM sig til at følge de retningslinier og kontrolprocedurer, som er beskrevet i brugervejledningen "Information om Diners Club" Hvis betalingstransaktionen ikke gennemføres inden syv kalenderdage efter, at autorisation er foretaget, skal BM foretage fornyet autorisationsforespørgsel ved afsendelse af ydelsen Hvis BM ikke har foretaget autorisationsforespørgsel, og kortet er spærret, eller kortindehaver har gjort berettiget indsigelse, gælder betalingsgarantien ikke, og DC vil hæve hele beløbet på BM s konto. 8

9 7. Betalingstransaktioner 7.1. DC forpligter sig til at honorere samtlige gyldige betalingstransaktioner, der modtages senest syv dage efter betalingstransaktionens gennemførelse. Undtaget herfra er: Hvis BM vidste, eller burde vide, at brugeren var uberettiget til at benytte kortet At beløbsmodtageren ikke har fået en autorisationskode, jf. afsnit 6.1., eller At retningslinier og kontrolprocedurer ikke er fulgt jf. brugervejledningen "Information om Diners Club" og eventuelle særlige regler, eller At kortindehaver eller andre har gjort berettiget indsigelse mod betalingstransaktionens gennemførelse jf. afsnit 8.1. I tilfælde af overskridelser af den angivne tidsfrist skal BM rette henvendelse til DC. Ved væsentlige overskridelser af tidsfristen, forstået som mere end en måned efter transaktionens gennemførelse, kan DC ikke garantere, at disse transaktioner kan honoreres, og administrationsomkostninger kan blive pålagt BM i forsøget på at honorere transaktionerne. Betalinger, som ikke honoreres, vil blive modregnet i BM's tilgodehavende hos DC, alternativt opkrævet hos BM. Transaktionerne skal være DC i hænde senest fredag morgen af hensyn til udbetalinger jf. afsnit Såfremt BM får mistanke om, eller konstaterer, misbrug af kort, har BM pligt til straks at meddele dette til DC. Efter anmodning fra DC skal BM afgive alle oplysninger til afhjælpning af eventuelt uberettiget brug af kort, gennemførelse af korrektioner og retshåndhævelse Salgsnotaer anses for gyldigt udstedt, når BM nøje har overholdt forskrifterne: Under betalingsgarantien: At kortets gyldighed og underskrift er kontrolleret. Over betalingsgarantien: At BM ud over ovennævnte også har indhentet en autorisationskode 9

10 hos DC. Hvis kortindehaveren efterfølgende gør indsigelse mod en regning, skal BM godtgøre DC det beløb, som kortindehaver har gjort indsigelse imod, dersom klagen er berettiget. 8. Indsigelse mod betalingstransaktionen 8.1. Hvis kortindehaver gør indsigelse mod en betalingstransaktion forbeholder DC sig ret til at hæve beløbet på BM's konto eller at opkræve det hos BM, medmindre DC umiddelbart kan afvise kortindehavers indsigelser som uberettiget. Tilbageføring af beløbet sker hvis: Kortindehaver gør gældende, at kortindehaver ikke har foretaget betalingstransaktionen, eller Betalingstransaktionen overstiger det beløb, der er accepteret af kortindehaver, eller Den bestilte vare eller tjenesteydelse f.eks. ikke er leveret som aftalt, eller Kortindehaver eller modtager af varer eller tjenesteydelser i forbindelse med fjernsalg gør brug af en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret, og BM ikke har godtgjort beløbet. Kan BM dokumentere, at indsigelsen er uberettiget, vil beløbet igen blive indsat på BM's konto. BM skal af hensyn til de internationale regler, som DC er underlagt, levere dokumentation til DC senest syv hverdage efter at have modtaget anmodningen herom. I tilfælde af at BM ikke reagerer på DC's forespørgsel om dokumentation, forbeholder DC sig ret til at tilbageføre transaktionsbeløbet fra BM's konto alternativt at opkræve beløbet hos BM. Det samme gør sig gældende, hvis dokumentation ikke modtages rettidigt fra BM. Et eventuelt gebyr, som BM skal betale til DC for behandling af berettiget indsigelse, fremgår af samarbejdsaftalen og/eller prislisten. Af hensyn til indsigelser m.v. skal BM opbevare transaktionsdokumentation, herunder salgsnotaer, i mindst to år regnet fra transaktionsdatoen, såfremt disse ikke sendes til DC. Efter opbevaringsperiodens udløb skal transaktionsdokumentation destrueres på behørig vis, så uvedkommende ikke kan få adgang til de i dokumentationen indeholdte data. 10

11 I øvrigt skal Bogføringslovens dokumentationsforpligtelse til enhver tid overholdes. 9. Udbetaling fra Diners Club 9.1. Udbetaling til BM på grundlag af indsendte gyldige salgsnotaer eller korrekt gennemførte maskinlæsbare betalingstransaktioner overføres som standard til BM's bankkonto fra DC, alternativt afsendes pr. check, fredag fem uger efter den uge, i hvilken betalingstransaktioner er modtaget hos DC. Til grundlag for udbetalingen opsamler DC betalingstransaktioner for en uge af gangen, gående fra fredag til fredag. De opsamlede betalingstransaktioner udbetales herefter fredagen fem uger efter. Ønsker BM hurtigere udbetaling fra DC, kan dette ske mod betaling af et rentetillæg. Dette afregnes af BM's bruttoomsætning på DC kort og fratrækkes BM's tilgodehavende. Rentetillægget må ifølge Lov om visse betalingsmidler ikke viderefaktureres til kortindehaver DC forbeholder sig ret til, med en måneds varsel, at forhøje eller nedsætte rentetillægget i takt med den almindelige renteudvikling i Danmark, herunder ændringer i Nationalbankens diskonto og/eller DC's bankforbindelsers til enhver tid gældende udlånssatser. Endvidere forbeholder DC sig ret til at opkræve et gebyr, såfremt BM ønsker udbetaling pr. check I tilfælde af at beløb skal overføres til udenlandsk bankkonto vil eventuelle valutagebyrer, som opkræves af BM's bank, være DC uvedkommende og således ske på BM's regning. DC har endvidere mulighed for at opkræve et gebyr for overførsel til udenlandsk bankkonto Ved udbetaling fra DC vil BM modtage en betalingsopgørelse og får i tillæg hertil stillet en række informationer om hver enkelt transaktion til rådighed via eservice. Betalingsopgørelsen angiver det beløb, som udbetales til BM eservice giver BM mulighed for at se samtlige betalingstransaktioner for hver enkelt udbetaling. Information på eservice om beløb til udbetaling er 11

12 alene af vejledende karakter og kan ikke danne grundlag for et eventuelt krav mod DC. Dette kan alene baseres på faktiske gennemførte gyldige betalingstransaktioner. 10. Betalingsmodtagers øvrige forpligtelser BM er forpligtet til i tilfælde af navneskift, ændret ejerskab, ændret ejerstruktur, f.eks. overgang til A/S, adresseforandringer, ændret hjemmesideadresse, ændret -adresse, ændring af bankforbindelse m.v., eller hvis man ikke længere tager imod DC kort, straks at give DC meddelelse herom. Ligeledes er BM forpligtet til at foranledige fejlagtigt udbetalte beløb returneret til DC straks. Ved ejerskifte, hvorom der ikke senest pr. overtagelsesdagen er givet DC meddelelse, er alt økonomisk mellemværende mellem tidligere og ny ejer vedrørende omsætning over DC kort alene et forhold mellem disse to parter og er DC uvedkommende. Dersom et beløb på grund af en fejl fra BM s side er overført til en fejlagtig bankkonto, er dette DC uvedkommende, og BM må selv foranledige beløbet inddrevet. Endvidere giver BM DC modregningsret i fremtidige udbetalinger for ethvert beløb, som BM måtte skylde DC. BM må ikke overdrage fordringer fra betalingstransaktioner til tredje mand. DC er berettiget til - uden BM's samtykke - at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen til andet selskab i SEB koncernen Alle oplysninger om BM's kundeforhold, herunder CVR-nr., kan videregives til og modtages fra de øvrige selskaber i SEB koncernen, herunder SEB, SEB Invest og SEB Pension. Da DC har fælles administration med SEB Kort, udveksles alle oplysninger om kundeforholdet af administrative grunde med SEB Kort Ved sin underskrift på samarbejdsaftalen accepterer BM, at de på samarbejdsaftalen afgivne kundeinformationer herunder navn, adresse, CVR-nr. og telefonnr. kan behandles af kortindløser og anvendes som led i markedsføringen over for BM. Personer/virksomheder, der ikke ønsker at modtage en sådan markedsføring, kan give DC besked herom. 12

13 10.4. Selv om samarbejdsaftalen er ophørt, gælder den stadig for krav, der er udestående, når aftalen ophører. DC kan ved opsigelse, ophør eller efter aftale kræve sikkerhedsstillelse eller tilbageholde en passende andel af transaktionsbeløbene til dækning af eventuelle tilbageførelseskrav fra kortindehaver. 11. Brug af og rettigheder til varemærke BM er berettiget og forpligtet til tydeligt at vise sit samarbejde med DC over for DC kortindehavere ved synligt at placere et DC logo (varemærke) på følgende vis: Fysisk forretningssted: Ved indgang og ved kasseterminal(er) Internet forretninger: På hjemmeside i forbindelse med bestilling og betaling samt under menupunktet betalingsvilkår eller tilsvarende Automater: På selve automaten samt andre steder, hvor der i øvrigt oplyses om betalingsmuligheder Annoncer/brochurer: For postordrevirksomheder eller lign. gælder, at DC logoet skal vises på bestillingskuponen sammen med andre betalingsmuligheder. DC kan levere logoer til opsætning på fysiske forretningssteder. På kan bestilles og hentes logoer til brug for BM's eget markedsføringsmateriale. Når BM anvender varemærket til eget markedsføringsmateriale, skal varemærkerne vises i den konkrete udformning. Ved ønske om anden udformning kontakt da venligst DC for godkendelse. DC kort der bruges i markedsføringsmateriale, må ikke indeholde et gyldigt kortnummer Ud over brugsretten opnår BM ingen former for rettigheder til varemærket, herunder ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder, som følge af samarbejdsaftalen. 13

14 11.3. Ved samarbejdsaftalens ophør skal BM fjerne DC varemærket og ophøre med enhver anden brug af DC varemærket. 12. Force majeure m.v Parterne er ikke ansvarlige for tab, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, herunder hacking og virus, naturkatastrofer, brand, eksplosion, vandskader, røgskader, hærværk, arbejdsnedlæggelse, strejke, lock-out, boykot og blokade, uanset om parterne er part i konflikten, svigtende strømtilførsel samt fejl i EDB-anlægget og i transmissionsfaciliteterne. Det samme gælder, såfremt andre begivenheder og omstændigheder, som ligger uden for parternes kontrol, ændrer eller i væsentlig grad vanskeliggør parternes opfyldelse af sine forpligtelser. Dette gælder også i forbindelse med strejke eller anden force majeure hos service provider eller anden tredjepart, som er medvirkende til, at DC ikke kan modtage, håndtere og afregne transaktioner foretaget hos BM. Dette gælder, selv om parterne er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af parternes funktioner. Det påhviler parterne uden unødigt ophold at underrette BM om sådanne forhold samt udfolde alle rimelige bestræbelser på at overvinde vanskelighederne og handle, så snart forholdene tillader det Parterne fraskriver sig ethvert ansvar over for BM for tab af data, forsinkelser, fejl eller mangler, medmindre der er udvist forsæt eller grov uagtsomhed jf. dog Lov om visse betalingsmidler 11 og 12. DC hæfter under ingen omstændigheder for indirekte skader eller tab, såsom rentetab, driftstab og lignende. 13. Lovvalg og værneting BM anerkender at overholde gældende lovgivning og forskrifter, som BM til enhver tid måtte være underlagt Samarbejdsaftalen er underlagt dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne, som 14

15 ikke kan løses ved forhandling, kan indbringes for retten i Glostrup Samarbejdsaftalen er undtaget fra bestemmelserne i Lov om betalingstjenester jf. Lovens 5. Undtagelsen vedrører de i Lovens 5 stk. 2 angivne paragraffer. 14. Kreditvurdering Ved sin underskrift på samarbejdsaftalen giver BM sit samtykke til, at oplysninger til vurdering af BM's kreditværdighed kan indhentes fra kreditoplysningsbureauer og pengeinstitutter såvel på tegningstidspunktet som senere i aftalens løbetid. DC forbeholder sig ret til løbende at foretage en kreditvurdering af BM, herunder anmode om årsregnskab mv. Såfremt DC anser det for nødvendigt, kan DC kræve, at BM stiller en bankgaranti på de af DC forlangte vilkår. På baggrund af indhentede oplysninger forbeholder DC sig ret til at afslå/opsige en samarbejdsaftale DC overvåger løbende autorisationer og transaktioner fra betalingsmodtager, herunder antallet af tilbageførsler og krediteringer. Ved væsentlige afvigelser, f.eks. i forhold til betalingsmodtagers normale antal autorisationer, tilbageførsler og krediteringer samt i tilfælde af uregelmæssigheder, kan DC pålægge betalingsmodtager at træffe foranstaltninger, f.eks. med henblik på at nedbringe antallet af tilbageførsler og krediteringer. DC forbeholder sig endvidere ret til midlertidigt at ændre afregningsperiode for betalingsmodtager DC er berettiget til at tilbageholde enhver udbetaling til BM, som BM har til gode i medfør af nærværende aftale eller en anden aftale indgået med DC, eller tage andre skridt som DC finder passende, hvis der efter DC's skøn er risiko for, at BM ikke vil være i stand til, eller ikke har vilje til, at opfylde kontraktmæssige forpligtigelser i medfør af den aftale BM har indgået med DC eller i medfør af BM's aftale med kortindehaver. 15

16 15. Fortrolighed Al information fra DC, som ikke er offentligt tilgængeligt, samt nærværende aftale og dens vilkår, skal behandles fortroligt. BM skal tage alle nødvendige skridt for at afværge overførsel eller afsløring af oplysninger om kortmedlemmer til tredjemand På kvitteringer og lignende, hvor kortnummer fremgår, skal mindst fire cifre (ikke de fire første) sløres - eksempelvis erstattes af x'er. 16 Ændring og opsigelse af samarbejdsaftalen DC kan ændre samarbejdsaftalen, herunder betalingsgarantien, med tre måneders varsel. Fristen kan være kortere, hvis ændringen skyldes myndighedskrav eller væsentlige sikkerhedshensyn DC kan til enhver tid skriftligt hæve samarbejds-aftalen med omgående virkning, hvis: BM væsentligt misligholder samarbejdsaftalen og ikke på foranledning imødekommer påkrav, eller Antallet af indsigelser og eller krediteringer hos BM viser sig at være uforholdsmæssigt stort, eller BM ikke reagerer på anmodning om oplysninger eller imødekommelse af foranstaltninger ved mistanke om misbrug, eller BM udøver aktiviteter som er i strid med gældende lovgivning, eller som kan skade DC's renommé, eller Kreditvurderingen af BM er utilfredsstillende, eller BM er erklæret konkurs, træder i betalingsstandsning, kommer under tvangsakkord eller lignende gældsordning, medmindre boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i aftalen og vælger at gøre dette BM kan skriftligt og uden varsel opsige samarbejdsaftalen. Medmindre der er tale om en væsentlig misligholdelse jf. ovenstående, kan DC opsige samar- 16

17 bejdsaftalen med tre måneders varsel. Eventuel forudbetalt servicekontingent refunderes kun, hvis DC opsiger samarbejdsaftalen. 17

18 Diners Club Danmark Park Allé Brøndby Telefon Fax dinersclub.dk D /1010/v02

Generelle vilkår ved ikke fysisk handel

Generelle vilkår ved ikke fysisk handel Generelle vilkår ved ikke fysisk handel Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved ikke fysisk handel 04F Oktober 2010 Diners Club Danmark A/S, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige (herefter

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler Betalingskortaftale for Dankort generelle regler 1 Indhold 1. Definitioner...3 2. Aftalens omfang...4 3. Brug af og rettigheder til varemærker...5 4. Kontrolprocedure...5 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Generelle regler og særlige regler Indhold Generelle regler Særlige regler 1. Definitioner...2

Læs mere

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086

Maj 2014. TellerAftale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Maj 2014 TellerAftale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller A/S CVR-nr. 27226086 Indhold DEFINITIONER...3 INDLEDNING...4 AFTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS FORPLIGTELSER...5 1. MODTAGELSE AF KORT...5

Læs mere

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Definitioner og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser for Diners Club

Læs mere

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD The worlds leading luxury lifestyle group www.quintessentially.com KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY Bestemmelser

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser for GlobeCard

Læs mere

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA. SAS EuroBonus World MasterCard

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA. SAS EuroBonus World MasterCard ortbestemmelser Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA SAS EuroBonus World MasterCard Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 10 EC, september 2012. Disse

Læs mere

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015.

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015. Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015. Indhold Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Ordforklaringer

Læs mere

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser for Eurocard.

Kortbestemmelser for Eurocard. Kortbestemmelser for Eurocard. Oktober 2012 3 KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD Bestemmelser nr. 10 EC, oktober 2012. Disse bestemmelser er gældende fra 1. oktober 2012. 103 83 Stockholm, Sverige Telefon:

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Indhold Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Kapitel II Kapitel III Definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD Bestemmelser nr. 09 EC, september 2010. Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Defi nitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard Kortbestemmelser for AcceptCard og AcceptCard MasterCard AcceptCard Korttyper AcceptCard AcceptCard er et nationalt betalingskort til en AcceptCard kortkonto med tilknyttet kreditaftale AcceptCard MasterCard

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard

Kortholderregler for MasterCard Kortholderregler for MasterCard Definitioner Generelle definitioner Privatkort Et MasterCard, som anvendes til betaling af kortindehavers private udgifter. Du hæfter alene og er personligt ansvarlig for

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER

VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER VISA/DANKORT KORTHOLDERREGLER regler_visadankort_0909.indd - 09.09 - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009

Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009 Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009 6471 GrønlandsBANKEN Postboks 1033 3900 Nuuk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner

Læs mere

Sydbank MasterCard. Regler. Januar 2009 6363.0309

Sydbank MasterCard. Regler. Januar 2009 6363.0309 Sydbank MasterCard Regler Januar 2009 Regler for Sydbank MasterCard Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold, gælder for ethvert mellemværende mellem Sydbank

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5999 Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj 8830 Tjele info@dabank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD MasterCard Guld kan udstedes til privatpersoner. MasterCard Guld Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever og til hjemmeboende børn, som er fyldt

Læs mere