Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel"

Transkript

1 Side 1 af 25 Dokumentnummer Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Møns Bank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til og brug af det af Møns Bank tilbudte elektroniske værdipapirhandelssystem Netbank værdipapirhandel (herefter benævnt Netbank værdipapirhandelssystemet eller systemet). Systemet kan tilgås både fra en computer og fra en mobil enhed (smartphone eller lignende) jf. Vilkår for Netbank pkt Tilgås Netbank værdipapirhandel via en mobil enhed kan der være begrænsninger i funktionaliteten. Møns Bank kan til enhver tid oplyse om, hvilke muligheder der er. 1.2 Denne tillægsaftale er et tillæg til den til enhver tid gældende Aftale om Netbank indgået mellem kunden og Møns Bank. Aftale om Netbank finder anvendelse i det omfang, den ikke er fraveget ved denne tillægsaftale. 1.3 Denne tillægsaftale omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Møns Bank. Kundens adgang til at disponere over konti og depoter sker som udgangspunkt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for sådanne konti og depoter. Møns Bank er dog berettiget til, i forbindelse med anvendelsen af Netbank, at indskrænke kundens sædvanlige disponeringsret. 1.4 Kunden er bekendt med, at der ikke må foretages handler med værdipapirer via Netbank, når kunden er bosat i USA, Mexico eller Canada eller andre lande, hvor der måtte være et forbud mod at gennemføre sådanne transaktioner. 1.5 Udover bestemmelserne i nærværende aftale med tilhørende nedenstående Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank og bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. gælder i retsforholdet mellem Møns Bank og kunden følgende regelsæt: * Møns Banks forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter * Aftale om Netbank med tilhørende vilkår * Møns Banks almindelige forretningsbetingelser * "Aftale om værdipapirhandel og depotoprettelse" og de hertil knyttede "Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot". 1.6 Kunden erklærer ved sin tiltrædelse til denne tillægsaftale at have læst og accepteret de i pkt. 1.5 anførte regelsæt som en del af denne aftale. 1.7 Kunden er bekendt med, at bestemmelserne vedrørende betalingstransaktioner i Aftale om Netbank med tilhørende vilkår ikke finder anvendelse på transaktioner, der hidrører fra kundens handel med værdipapirer. Dette omfatter bl.a. afregning for køb/salg af værdipapirer, udbetaling af udbytte, indløsning mv., uanset om disse transaktioner sker til/fra en betalingskonto. 1.8 Denne tillægsaftale indgås og signeres af kunden elektronisk i Netbank. 2. Netbank værdipapirhandel funktionalitet 2.1 Afgivelse af elektronisk ordre Ved tilslutning til Netbank værdipapirhandel får kunden mulighed for på forskellig vis elektronisk at afgive ordre om køb og salg af danske værdipapirer. Ordrer afregnes i overensstemmelse med Møns Banks forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter i det omfang disse ikke er fraveget i nærværende aftale med tilhørende vilkår De ordretyper, kunden har adgang til, fremgår af kundens Netbank under "Se detaljer" for "Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel", der findes i menupunktet "Adgang og sikkerhed"/"mine aftaler" Der henvises for så vidt angår de enkelte ordretyper til Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank. Møns Bank forbeholder sig ret til i forhold til den enkelte kunde ikke at stille samtlige ordretyper til rådighed Der kan for enkelte ordretyper være fastsat beløbsbegrænsninger, både for så vidt angår den enkelte ordre som for summen af samtlige de af kunden afgivne ordrer. Der kan være fastsat lignende beløbsbegrænsninger for enkelte værdipapirer, uafhængig af ordretypen. De fastsatte begrænsninger vil fremgå af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. B55WEB81 Version Kursinformation Kursinformation i henhold til pkt. 2.4 i Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank stilles til rådighed for kunden af Møns Bank Kursinformationer, som kunden modtager via Netbank, må ikke under nogen omstændigheder videreformidles til tredjemand.

2 Side 2 af Investorbeskyttelse 3.1 Investorbeskyttelse ved værdipapirhandel - detailkunder Hvis kunden er detailkunde, og afgiver Netbank-ordrer i ikke-komplekse værdipapirer, vurderer Møns Bank ikke, om den ønskede handel, er hensigtsmæssig for kunden. Kunden er således ikke omfattet af investorbeskyttelsen i 16 og 17 i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved handel med værdipapirer. Ikke-komplekse værdipapirer er f.eks. børsnoterede aktier, obligationer og traditionelle investeringsforeningsbeviser Når kunden afgiver en Netbank-ordre i komplekse værdipapirer, vil Møns Bank vurdere, om det værdipapir som ordren vedrører, er hensigtsmæssigt for kunden. Hvis Møns Bank vurderer, at værdipapiret ikke er hensigtsmæssigt for kunden, kan Møns Bank vælge at indskrænke adgangen til at handle værdipapiret via Netbank. Såfremt Møns Bank vælger ikke at indskrænke adgangen til at handle værdipapiret via Netbank i denne situation, kan kunden vælge at afgive ordren alligevel. Komplekse værdipapirer er for eksempel unoterede aktier, strukturerede obligationer og særlige investeringsforeningsbeviser Der er mulighed for at læse mere om Møns Banks vurdering af hensigtsmæssighed i Møns Banks forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter. 3.2 Investorbeskyttelse ved værdipapirhandel - professionelle kunder Møns Bank foretager ingen vurdering af hensigtsmæssigheden af de værdipapirer, som professionelle kunder handler i Netbank. Dette gælder uanset, om der er tale om komplekse eller ikke-komplekse værdipapirer. 3.3 Risiko for tab og risikomærkning Kunden er indforstået med, at investering i og handel med værdipapirer er forbundet med betydelig risiko for tab. Kunden evaluerer selv risikoen i forbindelse med det enkelte værdipapir og det aktuelle marked. Kunden er bekendt med, at kunden bør søge rådgivning inden handel med værdipapirer gennemføres, hvis kunden ikke har den fornødne erfaring med investering i værdipapirer Værdipapirer, der handles af detailkunder i Netbank, er risikomærkede i henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Kunden kan i Netbank se information om risikomærkningen på de typer af værdipapirer, der kan handles i Netbank. Kunden modtager endvidere oplysning om risikomærkningen på det specifikke værdipapir, kunden handler i Netbank, forud for handelens gennemførelse. 3.4 Central investorinformation Ved afgivelse af ordre på køb af investeringsforeningsbeviser kan kunden via et direkte link i Netbank rekvirere Central Investorinformation for den pågældende investeringsforeningsafdeling. Formålet med Central Investorinformation er at gøre det lettere forståeligt, hvorledes investeringsforeningsafdelingens opbygning er og de risici, der er forbundet med at investere i investeringsforeningsafdelingen. Dokumentet giver information om: - Mål og investeringspolitik for investeringsforeningsafdelingen - Risiko- og afkastprofil for investeringsforeningsafdelingen - Omkostninger forbundet med erhvervelse af investeringsforeningsandele - Tidligere afkastresultater for investeringsforeningsafdelingen - Øvrige praktiske oplysninger om investeringsforeningsafdelingen. 4. Systemets åbningstider, tidsfrister samt handelsomkostninger 4.1 Systemets åbningstider, herunder tidsfrister for hvornår ordrer kan afgives samt handelsomkostninger mv. for benyttelsen af systemet fremgår af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. 4.2 De angivne tider er alene vejledende og Møns Bank forbeholder sig ret til at ændre gebyrsatserne samt de angivne tider og handelsomkostninger. Der henvises i øvrigt til pkt. 7 i Vilkår for Netbank vedrørende ændring af vilkår, gebyrsatser og tekniske specifikationer. 4.3 Såfremt systemet tilføres ny funktionalitet, som er gebyrbelagt, eller som på anden måde kan få økonomiske konsekvenser for kunden, skal kunden særskilt tilmeldes dette. 5. Ansvar 5.1 Møns Bank er ikke ansvarlig for tab, som kunden måtte lide som følge af driftsforstyrrelser, der forhindrer anvendelsen af systemet. Møns Bank er ej heller ansvarlig for tab, som kunden måtte lide, som følge af afbrydelser i kundens adgang til at indhente information eller afgive ordre.

3 Side 3 af Møns Bank er til enhver tid berettiget til, uden ansvar, at afvise at gennemføre ordrer, betalinger, overførsler mv., såfremt de af Møns Bank fastsatte begrænsninger angivet i vilkår og bilag overskrides, eller såfremt der ikke er dækning for en overførsel mv. Møns Bank er endvidere berettiget til at afvise at gennemføre transaktioner, såfremt det er nødvendigt for at iagttage Møns Banks forpligtelser som værdipapirhandler i henhold til lov om værdipapirhandel, eller såfremt kundens afgivelse af informationer i forbindelse med en ordre er mangelfuld. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.6, 3.2.2, 5.3, 5.5 og 6 i Vilkår for Netbank. 5.3 Da kunden har valgt at gennemføre sine køb og salg af værdipapirer via Netbank, har kunden fravalgt at modtage personlig, individuel rådgivning fra Møns Bank. Kunden er indforstået med, at investeringer i og handel med værdipapirer er forbundet med betydelig risiko for tab. Ved handel med udenlandske værdipapirer indebærer dette også valutarisiko. Kunden evaluerer selv risikoen i forbindelse med det enkelte værdipapir og det aktuelle marked. Kunden er bekendt med, at i det omfang kunden ikke har erhvervsmæssig erfaring i investering med værdipapirer, bør kunden søge rådgivning inden handel med værdipapirer gennemføres. 6. Originale aftaler 6.1 Nærværende aftale indgås og signeres af kunden elektronisk i Netbank. Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til elektronisk registrering af ordrer vedrørende køb og salg af værdipapirer, herunder danske obligationer og aktier noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, noterede investeringsforeningsbeviser, unoterede investeringsforeningsbeviser, der er optaget på NASDAQ OMX Copenhagen A/S officielle kursliste, et udvalg af unoterede aktier. Det vil fremgå af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv., hvilke specifikke grupper af værdipapirer, der er tilgængelige for handel via Netbank. I begrænset omfang giver NASDAQ OMX Copenhagen A/S' samarbejde med andre markeder adgang til, at der kan handles på sådanne. Der kan i visse tilfælde via NASDAQ OMX Copenhagen A/S handles på disse markedspladser via systemet, hvilket sker på de vilkår, der gælder for NASDAQ OMX Copenhagen A/S i denne aftale. Der er mulighed for at anvende en række forskellige ordretyper herunder gennemsnitskursordrer, markedsordrer og limiterede ordrer. Der henvises for så vidt angår de enkelte ordretyper til pkt. 3 nedenfor. Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. Oversigter Oversigter over ordrer, som kunden har afgivet, oversigter over kundens afviklede handler, oversigter over kundens aktuelle beholdninger af værdipapirer mv., oversigter over kundens handlede, men endnu ikke afviklede ordrer samt oversigter over saldi på kundens konti. Møns Bank kan tillige vælge at give kunden adgang til at se oversigter over kundens positioner i værdipapirbaserede futures og optioner. Kursinformation Elektronisk adgang til forskellige former for kursinformation, jf. nærmere pkt Kunden er alene berettiget til at anvende de ordretyper, som fremgår af pkt i ovenstående "Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel". Herudover er Møns Bank berettiget til at indskrænke kundens adgang til kursinformation. 2. Handel med værdipapirer gennem Netbank 2.1 Generelle betingelser Det er en betingelse for anvendelse af Netbank værdipapirhandelssystemet, at kunden har personlig adgang til Netbank. Der henvises til Aftale om Netbank med tilhørende vilkår for en beskrivelse af adgang til og brug af Netbank, sikkerhedsforanstaltninger, mulighed for at afgive fuldmagt mv. Kunden gøres særskilt opmærksom på de i vilkårene indeholdte bestemmelser om økonomisk forpligtende transaktioner. 2.2 Afregning over pengeinstituttets egenbeholdning Kunden accepterer, at Møns Bank kan udføre kundens ordrer uden om et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

4 Side 4 af Kontoudskrifter/notaer - kontrol Kunden modtager i papirform notaer (hvis ikke det er fravalgt) eller får adgang til elektroniske notaer i forbindelse med afregning af ordrer. Notaen gengiver vilkårene for den endelige afregning. Kunden bør ved modtagelsen af eller adgangen til notaen straks kontrollere, at alle oplysninger vedrørende handlen er i overensstemmelse med den af kunden indtastede ordre. Kunden skal uden ophold gøre Møns Bank opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre. 2.4 Kursinformation Kunden har via Netbanks kurslister adgang til forskellige former for kursinformation. Kunden har som udgangspunkt adgang til kursinformation for værdipapirer noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra foruddefinerede kurslister eller kurslister tilpasset af kunden selv. Møns Bank er berettiget til at begrænse kundens adgang til kursinformation. 2.5 Skatteforbehold Handel med værdipapirer behandles skattemæssigt forskelligt afhængig af blandt andet den pågældende type værdipapir, ejertid mv. Kunden henvises og opfordres til at søge rådgivning om de skattemæssige konsekvenser, som kundens handel med værdipapirer måtte have. Kundens skatteforhold er Møns Bank uvedkommende, bortset fra at Møns Bank skal foretage indberetning i henhold til de til enhver tid gældende regler. 3. Ordretyper 3.1 Markedsordre - straks (strakshandel) Strakskurser Strakskurser i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' åbningstid Møns Bank stiller i et udvalg af værdipapirer en aktuel kurs på køb og salg. De af Møns Bank stillede kurser vil som udgangspunkt være bedre end eller svarende til det bedst stillede bud/udbud i det pågældende værdipapir i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' handelssystemer. Kursfastsættelsen sker i øvrigt under hensyntagen til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og NASDAQ OMX Nordic Member Rules I det omfang der ikke er bud/udbud i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' handelssystemer, kan Møns Bank fastsætte en strakskurs, der afspejler det pågældende værdipapirs omsættelighed og kursniveauet i markedet Møns Bank forbeholder sig ret til at vælge i hvilke værdipapirer, der stilles strakskurser. Endvidere forbeholder Møns Bank sig ret til frit at vælge på hvilke tidspunkter, strakskurserne stilles. Uanset angivelse af åbningstider for strakshandel i bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. forbeholder Møns Bank sig ret til frit at afbryde adgangen til strakskurser Strakskurserne opdateres løbende manuelt, og kunden gøres derfor opmærksom på, at der undtagelsesvis kan forekomme afvigelser i forhold til den pris, der normalt fastsættes i henhold til punkt Det fremhæves, at de stillede priser alene opdateres, når kunden anmoder herom i systemet, idet der ikke foretages automatisk opdatering. Strakskurser uden for NASDAQ OMX Copenhagen A/S' åbningstid I det omfang der stilles strakskurser til rådighed uden for NASDAQ OMX Copenhagen A/S' åbningstid, gøres kunden opmærksom på, at der vil være en større risiko for Møns Bank med hensyn til prisstillelsen, hvorfor der kan være et større spread mellem bud/udbud. Det angivne spread vil som udgangspunkt blive fastsat på baggrund af spreadet på lukketidspunktet for NASDAQ OMX Copenhagen A/S Møns Bank forbeholder sig ret til løbende at ændre de stillede strakskurser samt til at angive spread i henhold til informationer, som må antages at påvirke markedet, herunder i henhold til kursudviklingen på udenlandske børser Indgåelse af strakshandler Strakskurserne er en opfordring til at gøre tilbud. Kundens ordre er herefter et tilbud, der skal accepteres af Møns Bank før endelig strakshandel kan anses for indgået Kundens ordre vil som udgangspunkt blive effektueret til den pågældende strakskurs, medmindre den aktuelle strakskurs er ændret af Møns Bank, når kundens ordre modtages i Møns Bank. Såfremt strakskursen har ændret sig til gunst for kunden vil kundens ordre blive effektueret til den gunstigere kurs. Såfremt strakskursen har ændret sig til ugunst for kunden vil strakshandlen ikke blive gennemført. Kunden vil blive informeret om effektueringen eller afvisningen Kontrol Såfremt Møns Bank accepterer en afgiven ordre, effektueres handlen. Effektuerede strakshandler vil fremgå af oversigten "Uafviklede handler", som kunden altid bør kontrollere med henblik på at sikre, at effektuering er sket i overensstemmelse med kundens ordre. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Møns Bank gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Møns Bank opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre.

5 Side 5 af Sletning/annullering Ordrer, der er afsendt af kunden, kan ikke annulleres/tilbagekaldes Åbningstider, tidsfrister, handelsomkostninger mv. for strakshandler Handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. for strakshandel fremgår af bilaget herom I det omfang Møns Banks forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter ikke er fraveget i ovenstående supplerer disse bestemmelserne i pkt Limiteret ordre - børs (børshandel) Generelt Kunden kan for udvalgte værdipapirer vælge at lade Møns Bank videreformidle kundens ordre til handel direkte i NASDAQ OMX's handelssystemer. Møns Bank er berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg som børshandel for så vidt angår visse værdipapirer Afgivelse af ordrer Kunden kan afgive ordrer om køb eller salg af værdipapirer i Netbanks åbningstid. Ordrerne formidles dog kun til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' åbningstid, såfremt værdipapiret handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på dagen Ordrer skal afgives af kunden med limitkurs dvs. ved salg med angivelse af minimumskurs og ved køb med angivelse af maksimumskurs. Den af kunden fastsatte limitering må ikke afvige væsentligt fra senest handlede kurs og/eller slutkurs. Ved væsentlige afvigelser kan en ordre blive afvist Ordrer skal afgives med en udløbsdato. Ordren er herefter gyldig i perioden fra datoen for ordrens afgivelse til udløbsdatoen. Ved udløb af ordrens sidste gyldighedsdag vil ordren blive slettet i det omfang, den ikke er handlet Såfremt der er suspension i et givet værdipapir på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, kan der ikke afgives ordrer i værdipapiret. Såfremt kunden forinden har registreret en ordre i et sådant værdipapir, vil ordren automatisk blive slettet, og kunden henvises til ved suspensionens ophør at indlægge en ny ordre, såfremt dette ønskes Såfremt kundens ordre ikke overholder NASDAQ OMX Copenhagen A/S' regler for handel i NASDAQ OMX's handelssystemer, kan ordren blive afvist Afgives ordren som beskrevet i , lægges ordren ud på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, jf. dog 3.2.5, og ordren gennemføres, såfremt der kan findes en modsvarende ordre på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Møns Bank indestår ikke for at kundens ordre kan handles Kontrol/overvågning Korrekt indlagte ordrer vil fremgå af oversigten "Ordrer på børsen". Når kunden har indlagt en ordre, bør kunden altid kontrollere oversigten for at sikre, at ordren er blevet korrekt behandlet/registreret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kunden gøres opmærksom på, at der kan være en vis transaktionstid fra ordren afgives til den fremgår af oversigten Kunden bør, når en ordre udløber, jf , altid kontrollere oversigten "Ordrer på børsen" med henblik på at sikre, at udløbet er blevet korrekt behandlet/registreret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kunden bør tillige kontrollere oversigten "Uafviklede handler" for at kontrollere, hvor stor en del af ordren, der eventuelt er blevet handlet inden udløb Kunden opfordres endvidere til løbende at overvåge afgivne ordrer for at sikre, at markedsforholdene herunder kursudviklingen mv. ikke ændrer kundens forudsætninger for ordreafgivelsen eller har medført automatisk sletning af kundens ordre, se om suspension i pkt Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Møns Bank gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Møns Bank opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning/ændring Kunden har adgang til at indsende en sletningsanmodning for den aktuelle ordre. Sletningsanmodning kan indsendes i Netbanks åbningstid, jf. bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. Kunden kan risikere at yderligere handel har fundet sted, efter at sletningsanmodningen er afsendt og inden sletning finder sted. Efter sletning sker der afregning af den eventuelt handlede del af ordren. For såvidt angår kundens adgang til at slette ordrer henledes opmærksomheden på ansvarsfraskrivelsen i pkt. 5 i Aftale om Netbank værdipapirhandel Kunden bør efter sletning af en ordre altid kontrollere oversigten "Ordrer på børsen" med henblik på at sikre, at ordren er slettet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Endvidere opfordres kunden til i oversigten "Uafviklede handler" at kontrollere hvor stor en del af ordren, der eventuelt er blevet handlet inden sletning Afgivne ordrer kan ikke ændres.

6 Side 6 af Risikoline Såfremt kunden har adgang til limiteret ordre - børs, har kunden, med mindre andet aftales særskilt med Møns Bank, adgang til at indlægge ordrer på NASDAQ OMX Copenhagen A/S svarende til en samlet kursværdi, som fremgår af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. Indlægger kunden ordrer udover dette maksimum, er Møns Bank berettiget til vilkårligt, uden ansvar, at slette kundens ordrer på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kursværdien opgøres som bruttokursværdien af samtlige købs- og salgsordrer indlagt af kunden Afbrydelse af kundens adgang Møns Bank forbeholder sig ret til uden ansvar frit og til enhver tid at afbryde kundens adgang til at foretage børshandel. Møns Bank forbeholder sig endvidere ret til at kontrollere de hos kunden installerede tekniske systemer og dataforbindelser, samt alle øvrige forhold der kan have betydning for børshandlen Afbrydes kundens adgang, er Møns Bank berettiget, men ikke forpligtet, til at slette afgivne ordrer. Ønsker kunden at sikre sig, at afgivne ordrer slettes, skal der ske særskilt henvendelse til Møns Bank herom. Slettede ordrer skal, såfremt dette ønskes, afgives på ny når/hvis adgangen retableres. I tilfælde af, at en ordre på afbrydelsestidspunktet er delhandlet, er Møns Bank berettiget til at afregne den handlede del af ordren og slette restordren, såfremt dette er muligt Åbningstider, tidsfrister, handelsomkostninger mv. for børshandel Med hensyn til handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. for børshandel henvises der til bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. 3.3 Markedsordre Kunden har mulighed for elektronisk at indlægge ordrer om køb og salg af værdipapirer til markedskurs. Kunden kan fastsætte en fremtidig dato, på hvilken ordren ønskes afregnet. Møns Bank er berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg til markedskurs for så vidt angår visse værdipapirer For markedsordrer henvises til/gælder afsnittet om markedsordrer i Møns Banks forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter, som kunden har fået udleveret Møns Bank er ikke forpligtet til at afregne markedsordrer, såfremt værdipapiret ikke kan erhverves eller afhændes i markedet Kontrol Kunden opfordres efter afgivelse af ordrer til at kontrollere oversigten "Uafviklede handler" med henblik på at sikre, at ordren er korrekt registreret. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Møns Bank gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Møns Bank opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning/ændring Markedsordrer kan som udgangspunkt ikke slettes. En markedsordre kan dog slettes elektronisk af kunden, så længe ordren har status "Ikke behandlet". Herudover kan kunden kontakte Møns Bank (kontoførende filial) med henblik på at undersøge, om en given ordre kan slettes Afgivne ordrer kan ikke ændres. 3.4 Limiteret ordre Ordrer om køb og salg kan eventuelt afgives med limitering som en limiteret ordre. Herved forstås at kunden i sin ordre angiver en maksimumskurs, der ønskes købt til eller en minimumskurs, der ønskes solgt til. En limiteret ordre skal indlægges i systemet med gyldighed for en fremtidig periode. Såfremt en ordre ikke er effektueret inden gyldighedsperiodens udløb slettes ordren automatisk Møns Bank kan fastsætte grænser for, hvor meget en limitkurs må afvige fra aktuelt bud/udbud. Hvis kundens ordre ligger uden for en sådan fastsat grænse, er Møns Bank berettiget til at nægte at modtage ordren eller til at slette den. Møns Bank er berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg til limitkurs for så vidt angår visse værdipapirer For limiterede ordrer henvises til/gælder afsnittet om limiterede ordrer i Møns Banks forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter, som kunden har fået udleveret Møns Bank er ikke forpligtet til at effektuere limiterede ordrer, såfremt værdipapiret ikke kan afhændes eller erhverves i markedet under iagttagelse af limitkurs og mængde Kontrol Kunden opfordres efter afgivelse af ordrer til at kontrollere oversigten "Uafviklede handler" med henblik på at sikre, at ordren er korrekt registreret. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Møns Bank gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Møns Bank opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre.

7 Side 7 af Sletning/ændring Limiterede ordrer kan som udgangspunkt ikke slettes. En ordre kan dog slettes elektronisk af kunden, så længe ordren har status "Ikke behandlet". Herudover kan kunden kontakte Møns Bank (kontoførende filial) med henblik på at undersøge, om en given ordre kan slettes Afgivne ordrer kan ikke ændres. 4. Særlige betingelser 4.1 Kontant forbehold/køb Ved kundens køb af værdipapirer tager Møns Bank kontantforbehold, hvorved forstås, at Møns Banks levering af værdipapirer er betinget af, at Møns Bank modtager endelig betaling for afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen Såfremt Møns Bank ikke modtager endelig dækning for afregningsbeløbet, er Møns Bank berettiget til straks og uden varsel, at tilbageføre kundens køb. Kunden er ansvarlig for eventuelle tab og omkostninger i den forbindelse. Der henvises i øvrigt til Møns Banks almindelige forretningsbetingelser vedrørende Møns Banks modregningsadgang. 4.2 Forbehold om ejendomsret/salg Ved kundens salg af værdipapirer er Møns Banks betaling af afregningsbeløbet betinget af, at Møns Bank får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i VP SECURITIES skal være registreret på kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. Udenlandske værdipapirer skal være registreret og tilgængelige i overensstemmelse med det pågældende markeds betingelser for at sikre rettidig afvikling. På disse tidspunkter må der ikke være registreret rettigheder over værdipapirerne, der strider mod salget, for eksempel pantsætning - eller købte værdipapirer, der ikke er til kundens disposition, herunder for eksempel at obligationerne er udtrukket. 4.3 Kundens dispositionsret Ved værdipapirer registreret i VP SECURITIES kan kunden ved kontantforbehold først disponere over betalte værdier på 2. dagen efter afviklingsdagen, medmindre Møns Bank annullerer kontantforbeholdet. Øvrige værdipapirer kan kunden disponere over, når endelig betaling til Møns Bank har fundet sted, idet kunden dog gøres opmærksom på, at udenlandske værdipapirer kan være underlagt særlige forhold. Oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Møns Bank. 4.4 Salg af obligationer Afgiver kunden ordre om salg af obligationer, der er udtrukne, gennemføres handlen for de ikke udtrukne obligationer, som findes i depotet. Møns Bank foretager erstatningskøb - svarende til de udtrukne obligationer - til dagskurs - og med beregning af sædvanlige omkostninger. Kunden betaler et eventuelt tab i forbindelse hermed. 4.5 Køb af værdipapirer til individuelle pensionsdepoter I henhold til lovgivningen gælder der særlige regler for anbringelse af pensionsmidler. Kunden kan blandt andet maksimalt placere 20% af sin samlede opsparing på ratepensioner, kapitalpensioner, selvpensioner og aldersopsparing i det samme pengeinstitut i nærmere bestemte børsnoterede værdipapirer udstedt af det samme selskab. Ved beregningen af grænsen i forbindelse med at kunden afgiver en konkret ordre, skal kursværdien af en eventuel bestående beholdning i det konkrete selskab tillægges kursværdien af de af ordren omfattede værdipapirer Uanset må du gerne investere for hele det årlige maksimumsbeløb, også kaldet "opfyldningsfradraget", i et værdipapir fra samme selskab Kunden må endvidere ikke afgive ordrer på værdipapirer i det omfang dette medfører, at kunden opnår mere end 50% af stemmeretten eller aktiekapitalen i et givet selskab. Kunden er forpligtet til at oplyse Møns Bank om kundens samlede aktiebesiddelse i det pågældende aktieselskab Det følger endvidere af lovgivningen, at visse udenlandske værdipapirer ikke må købes til individuelle pensionsdepoter Ovenstående regler for placering af pensionsmidler er alene gengivet i hovedtræk. Nærmere oplysninger om reglerne for placering af pensionsdepotmidler kan fås ved henvendelse i Møns Bank Kunden er ved værdipapirhandel via Netbank forpligtet til at kontrollere, at en ordre ikke vil medføre, at begrænsningerne for pensionsmidlernes placering overskrides. Kunden skal i tvivlstilfælde rette henvendelse til Møns Bank. Møns Bank kan ikke drages til ansvar for tab som følge af, at kunden overskrider de ovennævnte begrænsninger for pensionsmidlernes placering i forbindelse med værdipapirhandel via Netbank. 4.6 Sletning af ordrer i forbindelse med ændring af stamdata mv Såfremt NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre markeder foretager ændringer i stamdata vedrørende værdipapirer, der kan handles via Netbank, er Møns Bank berettiget til at slette kundens endnu ikke effektuerede ordrer i de værdipapirer, som ændringen vedrører. Ændringer i stamdata kan blandt andet vedrøre fondskode, stykstørrelse, kapitalstruktur, selskabsstruktur, noteringsvilkår mv. Sletning af kundens ordrer vil fremgå af oversigten "Uafviklede handler" i Netbank.

8 Side 8 af Fejlhandler Møns Bank kan i henhold til branchekutyme være nødsaget til at annullere allerede indgåede handler, såfremt der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på NAS- DAQ OMX Copenhagen A/S eller andre fondsbørser/autoriserede markedspladser har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks. 4.8 Afbrydelse af kundens adgang Møns Bank er berettiget til, uden ansvar, at afbryde kundens adgang til systemet, såfremt kunden misligholder denne aftale som defineret i pkt. 1.3 i Aftale om Netbank værdipapirhandel, i tilfælde af systemfejl, ved mistanke om insider trading, såfremt der opstår force majeure lignende forhold eller såfremt det af Møns Bank skønnes, at Møns Banks samlede eksponering i enkelte markeder overskrider, hvad der er forsvarligt, når der henses til Møns Banks afviklingsrisiko Afbrydes kundens adgang er Møns Bank berettiget, men ikke forpligtet, til at slette afgivne ordrer. Ønsker kunden at sikre sig, at afgivne ordrer slettes, skal der ske særskilt henvendelse til Møns Bank herom. Slettede ordrer skal, såfremt dette ønskes, afgives på ny når/hvis adgangen retableres. I tilfælde af, at en ordre på afbrydelsestidspunktet er delhandlet, er Møns Bank berettiget til at afregne den handlede del af ordren og slette restordren, såfremt dette er muligt. 5. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om køb og salg 5.1 Kunden samtykker til, at Møns Bank registrerer de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre en ordre. Det drejer sig om følgende oplysninger: CPR-nummer, CVR-nummer, kontonummer, depotnummer, dato og tidspunkt, beløb, kurser, fondskode og mængde. 5.2 Registerede oplysninger opbevares i Møns Bank i 5 år, og anvendes til bogføring, kontoudskrifter og fondsnotaer. Oplysningerne videregives kun hvor lovgivningen kræver det, eller til brug for eventuelle retssager mellem kunden og Møns Bank. 6. Kundens ansvar 6.1 Der henvises til Vilkår for Netbank pkt Kunden gøres opmærksom på, at insiderhandel og kursmanipulation er ulovligt i henhold til kapitel 10 i lov om handel med værdipapirer, herunder at det ikke er tilladt kunden at påvirke strakshandelskursen ved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor kunden ønsker at købe eller sælge værdipapirer. Det er ved flere domme i landsretten slået fast, at en sådan adfærd udgør kursmanipulation, hvilket er en overtrædelse af værdipapirhandelsloven. Kursmanipulation straffes med bøde eller fængsel. 7. Møns Banks ansvar 7.1 Der henvises til Vilkår for Netbank pkt. 5 og Ændring af vilkår, systemet, handelsomkostninger mv. 8.1 Denne aftale kan ændres med 1 måneds varsel. Ændringerne kan varsles elektronisk. 9. Ophør 9.1 Såfremt den mellem kunden og Møns Bank indgåede Aftale om Netbank ophører, anses denne tillægsaftale for bortfaldet. 9.2 Kunden kan kun opsige denne tillægsaftale med Møns Bank, hvis kunden samtidig opsiger den mellem kunden og Møns Bank indgåede Aftale om Netbank. 9.3 Møns Bank kan opsige aftalen med 1 måneds varsel. I tilfælde af kundens misligholdelse er Møns Bank dog berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. 9.4 Møns Bank forbeholder sig ret til at gennemføre ordrer, som ikke er slettet af kunden ved aftalens ophør. 10. Klageadgang 10.1 Der henvises generelt til Vilkår for Netbank.

9 Side 9 af 25 Bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. Fondshandel-priser når handel foretages via Netbank Obligationer 0,15% af kursværdien min. kr. 65,00 Aktier 0,15% af kursværdien min. kr. 65,00 Investeringsforeninger 0,15% af kursværdien min. kr. 65,00 Limitgebyr: Gebyr uanset ordretype kr. 100,00 Beløbsgrænser ved indgåelse af markedsordre STRAKS via Netbank: Aktier (kursværdi) ,00 Obligationer (nom.) ,00 Investeringsbeviser ,00 Disse retningslinier for handel med værdipapirer er vejledende og kan fraviges, hvis specielle forhold i markedet gør sig gældende. Du er altid velkommen til at henvende dig i banken for yderligere information eller rådgivning omkring din handel med værdipapirer. Åbningstider i Netbank Børsordre i Børsens åbningstid alle hverdage kl Registrering af markedsordre alle dage kl (bemærk tidsfrister for afregning) Registrering af limiteret ordre alle dage kl (bemærk tidsfrister for afregning) Indgåelse af markedsordre straks man.-fre. kl Tidsfrister for ordreregistrering/-afregning Markedsordrer til afregning samme børsdag inden kl (Ordrer indlagt efter kl afregnes næste børsdag) Limiteret ordre til evt. afregning samme børsdag inden kl (Ordrer indlagt efter kl afregnes næste børsdag) Grupper af værdipapirer i Netbank - Aktier, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S - Obligationer, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S - Investeringsforeningsbeviser, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S - Unoterede investeringsforeningsbeviser Gyldighedsperiode En limiteret ordre kan højst have gyldighed i 14 hverdage, hvorefter den slettes. Markedsordre og Børshandler kan højst have gyldighed i 5 hverdage, hvorefter den slettes. Møns Banks forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Møns Bank, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredstillende. Møns Bank tilbyder handel med stort set alle former for værdipapirer og kunderne kan gennemføre handler via vores filialer, investeringsafdeling eller via vores Netbank.

10 Grundlaget for disse betingelser er bekendtgørelse nr af 18. december 2013 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og bekendtgørelse nr. 811 af 8. april 2011 om værdipapirhandlerens udførelse af ordrer. Regler for investorbeskyttelse bygger på et informations- og rådgivningsprincip. Princippet indebærer, at Møns Bank i forbindelse med kunders investeringer kan - give kunderne generel vejledning uden personlig rådgivning, - foretage ekspedition af ordrer på baggrund af en hensigtsmæssighedstest, men uden personlig rådgivning, - yde personlig rådgivning, som kræver forudgående egnethedstest og - indgå aftale med kunden om udførelse af ordrer vedrørende ikke-komplekse værdipapirer uden forudgående rådgivning eller hensigtsmæssighedstest (execution only). Møns Banks forpligtelse til at yde dig rådgivning (foretage egnethedstest), foretage hensigtsmæssighedstest af dine ordrer og informationsforpligtelser i forbindelse med execution only afhænger af, om du er kategoriseret som detailkunde, professionel kunde eller godkendt modpart. Læs mere herom nedenfor i afsnittet "kundekategorisering". I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med Møns Bank. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Betingelserne gælder i det omfang - det er relevant - også for professionelle kunder og godkendte modparter, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørelse nr af 18. december 2013 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 2. Kundekategorisering I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel har Møns Bank inddelt sine kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. Af din kundeaftale om værdipapirhandel fremgår det, hvilken kategori du tilhører. Kategoriseringen har betydning for, hvilken beskyttelse Møns Bank skal yde dig i form af rådgivning og information. Detailkunder har det højeste beskyttelsesniveau, professionelle kunder har mindre beskyttelse og godkendte modparter har som udgangspunkt ingen beskyttelse. Møns Bank kan eventuelt tilbyde at indplacere dig i en anden kundekategori. Dette vil have betydning for dit beskyttelsesniveau. Ønsker du at høre mere om mulighederne for og konsekvenserne af at blive omkategoriseret, skal du kontakte din rådgiver. 3. Kundens oplysningsforpligtelser Møns Bank kan lægge oplysninger fra dig til grund, medmindre Møns Bank ved eller burde vide, at disse oplysninger er forældede, fejlagtige, unøjagtige eller ufuldstændige. Møns Bank kan lægge dine oplysninger til grund i den form, du afgiver dem. 4. Investeringsrådgivning Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde om transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter. Ved personlig anbefaling forstås en anbefaling, der gives til en person i dennes egenskab af investor, som tager udgangspunkt i personens egne omstændigheder og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: 1) at købe, sælge, tegne, udveksle, indløse, beholde eller garantere et bestemt finansielt instrument, eller 2) at udøve eller undlade at udøve en rettighed, der skyldes et bestemt finansielt instrument, til at købe, sælge, tegne, udveksle eller indløse et finansielt instrument. Definitionen af investeringsrådgivning afgrænser anvendelsesområdet for egnethedstesten. Hvis Møns Bank yder generel vejledning, vurderer Møns Bank derfor ikke, om anbefalingen er egnet eller hensigtsmæssig for dig. 5. Generel vejledning Møns Banks rådgivning om en bestemt type finansielt instrument udgør ikke investeringsrådgivning i bekendtgørelsens forstand, da anbefalingen til kunden skal relatere sig til transaktioner i specifikke finansielle instrumenter. Det vil for eksempel sige, at en anbefaling til dig om at købe 100 stk. XX aktier er investeringsrådgivning, hvorimod en anbefaling om at placere en formue i 60% obligationer og 40% aktier er en generel anbefaling, som ikke er omfattet af definitionen af investeringsrådgivning. Generelle anbefalinger kan godt være et led i en investeringsrådgivning, som munder ud i en anbefaling af transaktioner i specifikke finansielle instrumenter, men den generelle anbefaling kan som udgangspunkt ikke i sig selv udgøre investeringsrådgivning. Generel vejledning i form af produkt-, udsteder- eller markedsinformation såvel skriftlig som mundligt vil derfor typisk ikke udgøre investeringsrådgivning. En ordning hvorefter Møns Bank sender generel vejledning og anbefaling til en række navngivne abonnenter konstituerer ikke investeringsrådgivning, da der ikke er tale om personlig anbefaling. 6. Indhentelse af informationer forud for investeringsrådgivning Side 10 af 25 Når Møns Bank yder investeringsrådgivning i form af en anbefaling rettet til dig personligt om transaktioner i specifikke finansielle instrumenter eller hvis anbefalingen gives på dit initiativ, vil Møns Bank indhente de oplysninger om dig, som er nødvendige og relevante for, at Møns Bank kan forstå og vurdere dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, din finansielle situation og investeringsformål. Omfanget af de oplysninger som Møns Bank vil anmode om, afhænger af kompleksitetsgraden og risikoniveauet for den tjenesteydelse eller det produkt, der er tale om, samt af størrelsen af det beløb du ønsker at investere, din kundekategori samt dine konkrete forhold i øvrigt. Møns Bank kan også anvende oplysninger, som Møns Bank allerede besidder om dig i forbindelse med løbende kundeforhold. Oplysningerne vil danne grundlag for det videre arbejde med Møns Banks anbefaling til dig. Får Møns Bank ikke de fornødne, relevante oplysninger til at give en anbefaling rettet til dig personligt om transaktioner i specifikke, finansielle instrumenter, er det ikke muligt for Møns Bank at rådgive dig om investeringsvalg eller porteføljepleje. Møns Bank kan

11 imidlertid anbefale eller udføre et alternativt produkt, transaktion eller tjenesteydelse, såfremt dette er egnet for dig på baggrund af de oplysninger, som Møns Bank har fået. 7. Værdipapirhandel uden rådgivning Møns Bank vurderer kun, om en investeringsservice eller et finansielt instrument er egnet for dig, hvis Møns Bank yder investeringsrådgivning eller porteføljepleje til dig. I forbindelse med andre former for investeringsservice end investeringsrådgivning vil Møns Bank på baggrund af dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde vurdere, om en investeringsservice eller et produkt er hensigtsmæssigt for dig, medmindre transaktionen tilbydes med henblik på udelukkende ordreudførelse (execution only). Hvis du er kategoriseret som professionel kunde, vurderer Møns Bank ikke, om det påtænkte produkt er hensigtsmæssigt for dig. På baggrund af dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde kan Møns Bank tildele dig et handelsrum, hvor du uden Møns Banks anbefaling kan foretage transaktioner i specifikke finansielle instrumenter. Hvis du ikke giver Møns Bank oplysninger eller ikke giver tilstrækkelige oplysninger om dit kendskab og dine erfaringer, kan Møns Bank ikke afgøre, om et produkt eller en tjenesteydelse er hensigtsmæssig for dig. 8. Execution only-transaktioner Uden forudgående investeringsrådgivning eller indhentelse af oplysninger om dit kendskab, erfaring, finansielle situation eller investeringsformål, kan Møns Bank foretage execution only-transaktioner i følgende værdipapirer: - aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på et tilsvarende tredjelandsmarked, - pengemarkedsinstrumenter, - obligationer og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument, - andele i investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitutter omfattet af rådets direktiv 85/611/EØS(UCITS), - andre ikke komplekse finansielle instrumenter Ved execution only-transaktioner, har pengeinstituttet ikke vurderet den leverede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og du er derfor ikke omfattet af det højere investorbeskyttelsesniveau. Dette gælder uanset om transaktionen foretages ved internethandel, handel ved personlig fysisk henvendelse til Møns Bank eller ved ordreafgivelser via telefonen. Hvis du ønsker investeringsrådgivning om en konkret transaktion, anbefaler Møns Bank, at du henvender dig i filialen hos din rådgiver, der nærmere kan rådgive dig. 9. Allokering af handler I overensstemmelse med sædvanlig praksis kan aggregering af forskellige kundeordrer eller transaktioner forekomme, når Møns Bank udfører ydelser for dig. Dette vil i overvejende tilfælde være til din fordel, men afhængig af de konkrete omstændigheder ved en bestemt ordre, kan det dog også være en ulempe for dig. 10. Ordretyper Når Møns Bank har modtaget din ordre, er den bindende for dig. Møns Bank tilbyder fire ordretyper, der hver især har sine egne karakteristika. Strakshandel, limiteret ordre, markedsordre og børshandel. En limiteret ordre betragtes som en ordre til køb eller salg af et værdipapir til en nærmere specificeret kurs eller bedre, og i et nærmere specificeret antal. Ordrer, der ikke falder ind under definitionen af en limiteret ordre, betragtes som en markedsordre. En markedsordre kan f.eks. være en ordre, hvor en kunde beder om at få afregnet sin ordre til de aktuelle markedskurser. Ved en børsordre - der egentlig er en handelsform og ikke en ordretype - sendes din ordre til handel direkte på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Når der handles aktier eller investeringsforeningsbeviser, handles de i den rækkefølge, ordrerne er indlagt. Det kan altså forekomme, at der handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S til den kurs, du har betinget dig, uden at der sker handel af din konkrete ordre. Der er i disse tilfælde andre ordrer, der er foran dig. Børsordre rummer risiko for, at din ordre delafregnes, dvs. at du kun får købt eller solgt en del af den mængde værdipapirer, du ønskede. Delafregning af ordrer kan medføre øgede kurtageomkostninger, fordi der beregnes kurtage pr. dag for den del af din ordre, der er handlet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S inden for den pågældende dag. 11. Valutakurs Valutakursen ved handel med udenlandske værdipapirer fastsættes med baggrund i Nationalbankens informationskurs to bankdage før afviklingsdagen (valørdagen) for fondshandlen, medmindre andet er aftalt. 12. Afregningsprincipper - kurtageomkostninger Side 11 af 25 For at få gennemført en handel med værdipapirer betaler du en kurtage til Møns Bank. Kurtagen beregnes af kursværdien. Når du køber, lægges kurtagen til afregningen, og når du sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Herudover kan du i nogle tilfælde komme til at betale et tillæg til kursen, når du køber, eller du kan få et fradrag i kursen, hvis du sælger. Om der er tillæg/fradrag og størrelsen heraf afhænger imidlertid af den handelsform, du benytter. Oplysninger om kurtage og eventuelle andre gebyrer fremgår tydeligt af hver enkelt fondsnota. Møns Banks kurtagesatser ajourføres løbende i henhold til markedsforholdene. Information om de til enhver tid gældende satser kan fås ved henvendelse i bankens afdelinger eller ved opslag i vores prisbog.

12 13. Netbank Der kan tillige handles værdipapirer via Møns Banks Netbank. Disse regler finder derfor også anvendelse, hvis du handler værdipapirer gennem vores Netbank. I den forbindelse gælder også Møns Banks vilkår for handel med værdipapirer via Netbank. 14. Afvikling af fondshandler Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede værdipapirer. Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, anden børsdag efter handelsdagen for værdipapirer noteret på "NASDAQ OMX Copenhagen A/S" og to bankdage efter handelsdagen for unoterede værdipapirer. Afviklingsdagen for en værdipapirhandel er samtidig valørdag/rentedato. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst på forespørgsel. Ved dit køb er Møns Banks levering af værdipapirer betinget af, at Møns Bank modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Ved dit salg af værdipapirer er bankens betaling af afregningsbeløbet betinget af, at Møns Bank får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. For købte værdipapirer registreret i værdipapircentralen gælder den begrænsning, at der først skal disponeres over disse på den tilhørende VP-konto den anden bankdag efter afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder over de værdipapirer, der strider mod salget - f.eks. pantsætning eller købte værdipapirer, der endnu ikke er til kundens disposition. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen p.g.a., at du ikke kan betale eller levere, er du erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer kunden risikoen for, at den part, som Møns Bank har handlet med, kan betale eller levere. Der skal endvidere henvises til Møns Banks betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. 15. Limiterede ordrer Kan en limiteret ordre, der vedrører aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ikke under gældende markedsvilkår udføres øjeblikkeligt, vil Møns Bank tage skridt til at fremme den hurtigst mulige gennemførelse af ordren ved straks at offentliggøre den limiterede kundeordre på en måde, der gør oplysningen let tilgængelig for andre markedsdeltagere, medmindre du udtrykkeligt bestemmer andet. 16. Fondsnota/bekræftelser Når Møns Bank på dine vegne har udført en ordre, som ikke er udført i forbindelse med porteføljepleje, vil Møns Bank hurtigst muligt give dig de væsentligste oplysninger om udførelsen. I den forbindelse forbeholder Møns Bank sig ret til at give oplysninger ved brug af standardkoder. Hvis du er kategoriseret som detailkunde, vil Møns Bank sende dig en afregningsnota senest den første hverdag efter udførelsen, eller hvis Møns Bank modtager bekræftelsen fra tredjemand, senest den første hverdag efter modtagelsen af bekræftelsen. Ved handel med obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom forbeholder Møns Bank sig ret til at sende de væsentlige oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen sammen med de øvrige oplysninger, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. I forbindelse med handel med pantebreve fremsendes afregningsnotaen hurtigst muligt efter tinglysning. Hvis Møns Bank modtager ordrer fra en detailkunde i forbindelse med andele i kollektive investeringsforeninger omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og andele i andre institutter for kollektiv investering, der udføres periodisk, vil Møns Bank sende dig afregningsnotaer. For så vidt angår mere specielle, finansielle instrumenter som pantebreve og derivater, vil oplysningerne blive givet i det omfang, det er muligt og relevant og under hensyntagen til markedskutymen og de forhold, som disse finansielle instrumenter handles under. Møns Bank vil på anmodning fra dig tillige give oplysninger om ordrens status. Møns Bank vil angive handelsstedet på din fondsnota, hvis dette er muligt og relevant. I situationer hvor Møns Bank ikke har mulighed for at angive oplysninger om handelssted, idet Møns Bank ikke har modtaget oplysninger fra tredjemand, vil Møns Bank undlade at give oplysning herom. Handelsstedet angives ved den unikke identifikation af et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en værdipapirhandler, som systematisk internaliserer. I andre tilfælde angives handelsstedet som OTC. Det vil være tilfældet, når en ordre helt eller delvist udføres via Møns Banks eget system og med denne som modpart. Ligeledes anvendes koden OTC i situationer, hvor Møns Bank anvender en anden værdipapirhandler til at udføre handlen via dennes system og med denne som modpart, men hvor der ikke er tale om videreformidling, idet Møns Bank påtager sig en "best execution" forpligtelse. Ved videreformidling af en kundes ordre fra Møns Bank til en anden værdipapirhandler afhænger angivelsen af handelssted på afregningsnotaen af, hvordan denne anden værdipapirhandler udfører ordren. Det handelssted som angives ved videreformidling er det, hvor ordren rent faktisk udføres som sidste led i handelskæden. 17. Indsigelse vedr. fondsnota/bekræftelse m.m. Side 12 af 25 Eventuelle indsigelser imod indholdet af din fondsnota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og du bør omgående underrette os, hvis fondsnotaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der iøvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at Møns Bank ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgået/minimeret, hvis du havde henvendt dig i tide.

13 18. Periodisk oversigt ved porteføljepleje Når Møns Bank udøver porteføljepleje, vil Møns Bank give dig periodiske oversigter om porteføljeplejen, med mindre sådanne oversigter gives af tredjemand. Du kan endvidere yderligere vælge at modtage de væsentligste oplysninger om gennemførte handler efter hver handel på det tidspunkt, hvor Møns Bank udfører handlen. Ved udøvelse af porteføljepleje for en detailkunde vil den periodiske oversigt indeholde følgende oplysninger, når det er relevant: 1) En redegørelse for indholdet og værdiansættelsen af porteføljen, herunder nærmere enkeltheder om hvert enkelt finansielt instrument, dets markedskurs eller dagskurs, hvis markedskursen ikke er tilgængelig og kontantsaldoen ved begyndelsen og udgangen af perioden samt porteføljens resultat for perioden. 2) Gebyrernes samlede størrelse i perioden med angivelse af fordelingen af, som minimum gebyrerne for porteføljepleje og de samlede udgifter til udførelse af ordrerne og meddelelsen om, at der på anmodning kan gives en mere detaljeret opdeling. 3) En sammenligning af resultatet i den periode, som den periodiske oversigt dækker med det benchmark for investeringsresultatet, som Møns Bank og kunden eventuelt er enedes om. 4) De samlede udbytter, renter og andre indbetalinger, der i perioden er tilflydt den portefølje. 5) Oplysninger om anden erhvervsmæssig udvikling, der medfører rettigheder vedrørende finansielle instrumenter i porteføljen. For detailkunder der har valgt at modtage oplysninger efter hver handel, giver Møns Bank oversigten mindst hver tolvte måned. 19. Behandling af personoplysninger I forbindelse med handel af værdipapirer indsamler og behandler Møns Bank personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre den enkelte handel eller yde investeringsrådgivning. 20. Optagelse af telefonsamtaler For at betjene dig korrekt kan Møns Bank optage telefonsamtaler om handel med finansielle instrumenter på bånd. Optagelserne vil kunne anvendes som bevis for, hvad der er aftalt mellem dig og Møns Bank. 21. Bankens videregivelse af kundeoplysninger I forbindelse med opfyldelse af din ordre, kan der i nødvendigt omfang blive tale om at videregive oplysninger til bankens agent, der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan også blive tale om, at oplysninger i forbindelse med en handel skal videregives til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. 22. Annullering af fejlhandler Møns Bank forbeholder sig ret til at annullere allerede indgåede handler, såfremt det relevante handelssted beslutter, at der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forståes handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks. Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel, tilbagefører Møns Bank relevante instrumenter og midler til parterne. Annulleres din handel, vil du hurtigst muligt få besked fra Møns Bank. Hvis ordren ønskes gennemført på ny, skal Møns Bank kontaktes. 23. Ansvarsbegrænsning Møns Bank påtager sig intet ansvar for den eventuelle skade, som en udenlandsk eller dansk agent måtte være skyld i, i forbindelse med udførelsen af en opgave for banken. Tilsvarende gælder skade, der skyldes en børs, clearing-/værdipapircentral eller lignende institutter. 24. Samarbejdsaftaler Møns Bank samarbejder med flere investeringsforeninger. Se bankens hjemmeside for oversigt over samarbejdsaftaler, herunder provisions aftaler. 25. Lovvalg Eventuelle retstvister mellem dig og banken afgøres efter dansk ret. 26. Ændringer til disse betingelser Møns Bank forbeholder sig ret til med virkning for fremtidige handler at ændre disse betingelser for handel med værdipapirer uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig og med 3 måneders varsel, hvis ændringen ikke er til fordel for dig. Du får oplysninger om ændringer ved brev, ved annoncering i dagspressen, eller når Møns Bank udsender den første depotoversigt efter annoncering. Har du Netbank, kan orienteringen ske via denne. I Møns Bank kan du få udleveret opdaterede betingelser for handel med værdipapirer, ligesom de er tilgængelige på Møns Banks hjemmeside. Hvis det er hensigtsmæssigt, på baggrund af den måde forretningerne mellem Møns Bank og dig udføres på, kan Møns Bank opdatere disse betingelser for handel med værdipapirer ved at henvise til Møns Banks hjemmside. 27. Andre regler Ud over nærværende betingelser for handel med værdipapirer henvises til Møns Banks betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot og bankens almindelige forretningsbetingelser, der begge gælder medmindre disse måtte være fraveget i nærværende betingelser. 28. Møns Banks erstatningsansvar Side 13 af 25 Møns Bank er erstatningsansvarlig, hvis det på grund af en fejl eller forsømmelse opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

14 Side 14 af 25 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Møns Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder uanset om det er pengeinstituttet selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne - svigt i Møns Banks strømforsyning eller telekommunikation, lov-indgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Møns Bank selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Møns Bank - andre omstændigheder, som er uden for Møns Banks kontrol. Møns Banks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: - Møns Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet - lovgivningen under alle omstændighder gør Møns Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for Deres depot. I depotet opbevarer Møns Bank Deres værdipapirer og yder den service, der er forbundet med opbevaringen. Såfremt Møns Bank har et 100%-ejet datterselskab, gælder betingelserne også for dette. Hvor ikke andet er fastsat, omfatter betegnelsen Møns Bank også et eventuelt 100%-ejet datterselskab. Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal Møns Bank have oplysning om Deres (depothaverens) navn, adresse samt CPR-nr. eller cvr-nr. (skal dokumenteres). Møns Bank skal endvidere have underskriftsprøve fra Dem samt fra eventuelle dispositions- eller tegningsberettigede. Depotejere med en særlig ejerstruktur - f.eks. foreninger, fonde o.l. - skal forevise yderligere dokumentation i form af vedtægter m.v. Navne- og adresseændringer samt ændring af eventuelle dispositions- eller tegningsberettigede skal straks skriftligt meddeles Møns Bank. Der skal tillige føres en konto i Møns Bank, hvorpå indtægter fra depotet kan indsættes, og hvorfra depotgebyrer m.v. kan hæves, samt hvor nettobeløb ved køb/salg af værdipapirer kan hæves/indsættes. Opbevaring og ansvar Møns Bank hæfter for skade på deponerede værdipapirer, såfremt Møns Bank har forsømt at opbevare papirerne forsvarligt. Værdipapirer opbevares ikke i den af Møns Banks filialer, som de er indleveret til. Hvis papirerne f.eks. ønskes udleveret, må der derfor regnes med nogle dages ekspeditionstid. Ved indlevering til opbevaring påser Møns Bank ikke adkomstmangler ved og ægtheden af værdipapirerne. Møns Banks erstatningsansvar Møns Bank er erstatningsansvarlig, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Møns Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Møns Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne - svigt i Møns Banks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Møns Bank selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Møns Bank - andre omstændigheder, som er uden for Møns Banks kontrol. Møns Banks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: - Møns Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet - lovgivningen under alle omstændigheder gør Møns Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Samledepot Møns Bank kan vælge at opbevare Deres værdipapirer i et samledepot. Det vil sige et depot, hvor flere kunders værdipapirer er registreret i Møns Banks eller Møns Banks forretningsforbindelses navn med oplysning om, at værdipapirerne tilhører Møns Banks forretningsforbindelses kunder. Opbevarer Møns Bank Deres værdipapirer hos en forretningsforbindelse på Møns Banks vegne kan De i det omfang dette er relevant på anmodning få oplyst, hvor værdipapirerne opbevares. Møns Bank er legitimeret og bemyndiget til at disponere på Deres vegne over Deres værdipapirer i samledepoter. Møns Bank kan i fornødent omfang overdrage bemyndigelsen til den forretningsforbindelse, som Møns Bank har valgt.

15 Ifølge lov om finansiel virksomhed kan en kunde i tilfælde af Møns Banks betalingsstandsning, konkurs eller lignende tage sine værdipapirer ud af et samledepot på grundlag af vores registrering om ejerforholdet, hvis der ikke inden er opstået tvist om Deres ejendomsret. Hvis Møns Banks udenlandske forretningsforbindelse kommer under betalingsstandsning, konkurs eller lignende, har Møns Bank krav på at udtage værdipapirerne af samledepotet på vegne af de kunder, der har registreret Møns Bank som ejer af værdipapirerne. Møns Bank kan kun foretage dispositioner over Deres værdipapirer i samledepot i overensstemmelse med Deres instruktioner. Når Møns Bank har valgt den udenlandske forretningsforbindelse, påtager Møns Bank sig ansvaret for dennes soliditet. Møns Bank påtager sig også ansvaret for fejl, hvis den udenlandske forretningsforbindelse erkender at have begået en fejl, eller fejlen er fastslået ved endelig dom. I andre tilfælde er Møns Bank uden ansvar. Dækning fra udenlandske garantiordninger, som udbetales til depot-/kontohaver, vil dække samledepotet som helhed og ikke de enkelte ejere registeret i Møns Bank. Investorgarantiordning og tilsyn Ifølge lov om garantifond for indskydere og investorer dækker Garantifonden i forhold til den enkelte investor et samlet tab på indtil euro, som en investor lider, hvis et pengeinstitut mv. ikke kan tilbagelevere værdipapirer, som det opbevarer. De nærmere regler kan fås i Møns Bank eller ses på: Finanstilsynet fører tilsyn med Møns Bank. Forbehold ved indbetalinger Afkast af værdipapirer mv. indsættes på kontoen med forbehold af, at Møns Bank modtager beløbet. Ved manglende betaling til Møns Bank er Møns Bank berettiget til at tilbageføre de indsatte beløb på Deres konto. Depotudskrifter En gang om året udsendes en oversigt, der viser, hvilke værdipapirer der er registreret i depotet pr. 31. december det foregående år og i VP SECURITIES. Oversigten vil indeholde oplysninger om samtlige værdipapirer eller midler, som Møns Bank opbevarer for Dem ved udgangen af året. Hvis oplysningerne fremgår af andre oversigter, kan Møns Bank undlade at udsende oversigten. Hvor det er relevant, vil det desuden fremgå, om Deres værdipapirer har været genstand for værdipapirudlån og lignende. Efter behov kan der mod gebyr bestilles oversigter, der viser den aktuelle beholdning. Depotgebyr Side 15 af 25 Møns Banks gebyrer for opbevaring af værdipapirer i depot og for de hermed forbundne arbejdsydelser beregnes til de til enhver tid gældende priser, som oplyses på forlangende. Møns Bank opkræver depotgebyret mindst en gang årligt. Gebyret hæves på Deres konto i Møns Bank. Regler for andre depottyper m.v. For sikkerhedsdepoter, forvaltningsdepoter, herunder forvaltning af båndlagte midler og midler tilhørende umyndige, medarbejderaktiedepoter, pensionsdepoter og andre depoter, gælder yderligere regler, som oplyses efter anmodning fra Dem. De til enhver tid gældende priser fremgår af Møns Banks prisbog. 2. Regler for nytegning, fondsaktier, konvertible obligationer og købstilbud Nytegning Hvis der i Statstidende eller i landsdækkende hverdagsmorgenaviser indbydes til nytegning af aktier og/eller obligationer, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for de hidtidige aktionærer og/eller obligationsejere, underretter Møns Bank Dem herom, såfremt tegningsfristen gør underretning mulig. De anmodes om inden for en af Møns Bank angivet frist at meddele, hvorvidt: - nytegning ønskes foretaget - tegningsretterne skal søges solgt - supplerende/overskydende tegningsretter skal søges købt/solgt. Såfremt Møns Bank ikke inden for den givne frist har modtaget Deres instruktion, og/eller De ikke stiller midler til rådighed for tegning, er Møns Bank berettiget til at sælge tegningsretterne bedst muligt for Deres regning. Møns Bank påtager sig dog intet ansvar for, at et eventuelt salg kan gennemføres. Hvis værdien af tegningsretterne er mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan Møns Bank undlade at sælge dem. Ikke benyttede tegningsretter, der er registreret i VP SECURITIES, vil efter tegningsperioden blive slettet af VP SECURITIES uden meddelelse til Dem.

16 Side 16 af 25 Fondsaktier Hvis det i Statstidende eller landsdækkende hverdagsmorgenaviser offentliggøres, at der udstedes fondsaktier, underretter Møns Bank Dem herom. De anmodes om inden for en af Møns Bank angivet frist at meddele, hvorvidt: - fondsaktierne ønskes hjemtaget - aktieretterne skal søges solgt - supplerende/overskydende aktieretter skal søges købt/solgt. Såfremt Møns Bank ikke inden for den givne frist har modtaget Deres instruktion, og/eller De ikke stiller midler til rådighed for indkøb af aktieretter, hjemtager Møns Bank størst muligt antal fondsaktier og er berettiget til at sælge eventuelle overskydende aktieretter bedst muligt for Deres regning. Møns Bank påtager sig dog intet ansvar for, at et eventuelt salg kan gennemføres. Hvis værdien af aktieretterne er mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan Møns Bank undlade at sælge dem. Ikke benyttede aktieretter, der er registreret i VP SECURITIES, vil efter tegningsperioden blive slettet af VP SECURITIES uden meddelelse til ejer. Konvertible obligationer På tidspunktet for konvertering af konvertible obligationer, som offentliggøres i Statstidende, underretter Møns Bank Dem herom, såfremt konverteringsfristen gør underretning mulig. De anmodes om inden for en af Møns Bank angivet frist at meddele, hvorvidt: - de konvertible obligationer ønskes konverteret til aktier - de konvertible obligationer skal inkasseres ved forfald. Såfremt Møns Bank ikke inden for den givne frist har modtaget Deres instruktion, er Møns Bank berettiget til for Deres regning og risiko at vælge den af ovennævnte muligheder, der efter Møns Banks skøn er mest fordelagtig for Dem. Købstilbud Møns Bank orienterer Dem om fremsatte købstilbud, hvis tidsfrister m.v. gør det muligt. Møns Bank er ikke ansvarlige over for Dem, såfremt De ikke benytter Dem af købstilbuddet inden for den fastsatte frist. 3. Særlige regler for værdipapirer registreret i VP SECURITIES For obligationer, aktier og andre fondsaktiver, der er registreret i VP SECURITIES, gælder følgende betingelser: Registrering i VP SECURITIES I VP SECURITIES registreres udstedelse og omsætning af danske obligationer, danske aktier og andre fondsaktiver, der er godkendt til registrering af Finanstilsynet samt rettigheder over disse. Registreringen sker på en konto i VP SECURITIES (en VP-konto). Ændringsmeddelelser Såfremt intet andet er aftalt, udsendes der ved ændringer i det registrerede på VP-kontoen meddelelse efter gældende regler. De har mulighed for at fravælge meddelelserne efter de gældende regler. Der beregnes sædvanligt gebyr for udsendelse af ændringsmeddelelser. Ved fravalg vil der ske reduktion af gebyrberegningen. Renter På forfaldsdagen vil renter af obligationer blive indsat på kontoen tilknyttet depotet. Hvis intet andet er aftalt, fremsendes meddelelse om rentebeløbet. Udtrækning Efter udtrækning af obligationer vil meddelelse om eventuelle udtrukne beløb blive sendt til Dem og eventuelle andre berettigede, medmindre andet er aftalt. På forfaldsdagen indsættes udtrækningsbeløbet på kontoen tilknyttet depotet. Udbytte På tredje børsdag efter generalforsamlingen vil udbytte af aktier og investeringsforeningsandele, eventuelt med fradrag af udbytteskat, blive indsat på kontoen tilknyttet depotet. Udenlandske værdipapirer registreret i VP SECURITIES Afkast fra udenlandske værdipapirer registreret i VP SECURITIES anvises fra VP SECURITIES i danske kroner til Møns Banks konti. Møns Bank indsætter afkastet på Deres konto.

17 Udenlandske obligationer registreret i VP SECURITIES kan ikke navnenoteres, uanset at obligationen i dens oprindelige form kan navnenoteres i hjemlandet. Anmeldelser og dispositioner over værdipapirer Køb og salg, anmeldelse af rettigheder og andre dispositioner over obligationer, aktier m.v. sker på Deres anmodning gennem Møns Bank og kan ske gennem samtlige af Møns Banks afdelinger. Møns Bank sørger for, at ændringen bliver registreret på VP-kontoen. Ved Deres køb tages forbehold for rettidig betaling. Dokumentation for anmeldelse Ved enhver anmodning om, at Møns Bank skal foretage en registrering på VP-kontoen, kan Møns Bank kræve dokumentation for: - at anmeldelsen kommer fra rette vedkommende - at dispositionen kan registreres - at rettigheden består. Forinden indrapportering til VP SECURITIES foretager Møns Bank en prøvelse af de anmeldte rettigheder og kan kræve, at andre nødvendige oplysninger foreligger, for at registrering kan ske, ellers kan anmeldelsen afvises. Hvis det sker, får De begrundelsen for afvisningen, samt oplysninger om adgang til klage til Klagenævnet for værdipapircentraler. På begæring får De udleveret en skriftlig bekræftelse med angivelse af det tidspunkt, hvorpå anmeldelsen er modtaget. Tidspunktet for anmeldelsens virkning Ved anmeldelse om registrering på VP-kontoen får registreringen retsvirkning fra tidspunktet for anmeldelsens endelige prøvelse i VP SECURITIES. (Prøvelsen er en kontrol af anmeldelsens formelle gyldighed). Møns Bank skal have modtaget anmeldelsen inden for den sædvanlige åbningstid i afdelingen, hvor VP-kontoen føres. Indgivelse af anmeldelse kan ske på følgende måder: - Ved anmelders personlige henvendelse i Møns Bank - pr. brevpost - pr. telefon, telefax eller anden teknisk meddelelsesform. Anmeldelse indgivet pr. telefon eller anden teknisk meddelelsesform skal bekræftes pr. brevpost fremsendt samme dag. Ordlyden i den første anmeldelse er gældende. Notering på navn Begæring om notering af navn på aktier m.v. indgives til Møns Bank, og Møns Bank anmelder begæringen over for VP SECURITIES. På Deres begæring bekræfter Møns Bank skriftligt, at anmodning om navnenotering er registreret på kontoen samt datoen herfor. Når et selskabs aktier skifter status til/fra at være navneaktier, kan Møns Bank foretage den fornødne registrering, såfremt intet andet er aftalt. Hverken danske eller udenlandske obligationer kan noteres på navn. For aktier, beviser i investeringsforeninger og lignende gælder, at det udstedende selskab i sine vedtægter kan bestemme, om de udstedte værdipapirer skal udstedes på navn (navnepapirer) eller i ihændehavere (ihændehaverpapirer). Selskaber, der har udstedt navnepapirer, har ofte i deres vedtægter en bestemmelse om, at stemmeret på selskabets generalforsamling er betinget af, at aktionærens aktier har været noteret i selskabets aktiebog i et nærmere angivet tidsrum forud for generalforsamlingen. Deponering af navneaktier Ved deponering af navneaktier m.v. vil anmodning om navnenotering blive registreret, medmindre De begærer andet. Ved salg af navneaktier m.v. er Møns Bank bemyndiget til at foranledige aktierne afnoteret. Deponering af ihændehaveraktier Ved deponering af ihændehaveraktier m.v. vil anmodning om navnenotering kun blive registreret, hvis De begærer det. Ved salg af ihændehaveraktier m.v. er Møns Bank bemyndiget til at foranledige aktierne afnoteret. Registreringsophør i VP SECURITIES Side 17 af 25 Når et fondsaktiv ikke længere registreres i VP SECURITIES, vil meddelelse herom blive sendt til Dem og eventuelle rettighedshavere. Meddelelsen indeholder så vidt muligt oplysninger om baggrunden for ophøret samt om en eventuel udbetaling af beløb i form af dividende eller tilbagebetaling af indbetalte beløb og lignende, eller helt eller delvist vederlag i fondsaktiver udstedt af den fortsættende udsteder eller tilsvarende. Meddelelsen gives af VP SECURITIES eller Møns Bank efter aftale med VP SECURITIES.

18 Side 18 af 25 Klage Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder over obligationer, aktier m.v. eller Møns Banks afvisning af en anmeldelse skal indgives skriftligt til: Klagenævnet for Værdipapircentraler Helgeshøj Alle Tåstrup senest 6 uger efter, at registreringen i VP SECURITIES er sket. Klageafdelingen kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter udløbet af ovennævnte klagefrist. Samtidig med indsendelsen af klagen skal der betales en klageafgift. De kan få klagevejledning ved henvendelse til Møns Banks klageansvarlige. Oplysninger om Møns Banks klageansvarlige kan findes på Møns Banks hjemmeside. Erstatning En dansk værdipapircentral er erstatningspligtig for tab, der skyldes fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder på depoter i den pågældende værdipapircentral eller udbetalinger herfra, selvom fejlen er hændelig. Kan fejlen henføres til Møns Bank, er Møns Bank erstatningspligtige, selvom fejlen er hændelig. Den samlede erstatning for tab, der skyldes den samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr. Hvis et dansk depotførende institut ikke selv kan betale, hæfter de øvrige danske depotførende institutter for det manglende beløb, dog maksimalt 500 mio. kr. Lovgivning De nærmere regler om obligationer, aktier m.v. registreret i VP SECURITIES, herunder om betingelserne for og retsvirkningerne af registrering, fremgår af lov om værdipapirhandel m.v. og de tilhørende bekendtgørelser samt lov om finansiel virksomhed. 4. Regler for værdipapirer, der ikke registreres i VP SECURITIES Obligationer Møns Bank efterser obligationer for udtrækning eller opsigelse, hvis bekendtgørelsen herom finder sted i Statstidende eller de officielle trækningslister. Udtrukne obligationer, gevinster og rentekuponer inkasseres ved forfald. Aktier Møns Bank inkasserer udbyttekuponer fra deponerede aktier, såfremt tid og sted for indløsning af udbyttekuponerne offentliggøres i Statstidende eller i landsdækkende hverdagsmorgenaviser. Med hensyn til nytegning, fondsaktier samt konvertible obligationer henvises til foranstående bestemmelser. Efter særskilt aftale påtager Møns Bank sig at få værdipapirer, der ikke er registreret i VP SECURITIES, noteret på navn eller ihændehaver. Registering i VP SECURITIES Når en udsteder af fondsaktiver, der ikke noteres på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller en udsteder af udenlandske fondsaktiver får tilladelse til registrering af disse i VP SECURITIES, sørger Møns Bank for registrering af de deponerede fondsaktiver, uden forhåndsmeddelelse til Dem, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Interimsbeviser mv. Møns Bank ombytter interimsbeviser m.v. med aktier eller obligationer og taloner med nye kuponark. Pantebreve mv. Møns Bank modtager pantebreve m.v. til opbevaring i depot, såfremt De oplyser debitors navn, adresse, CPR-nr. eller cvr-nr. samt pantebrevets aktuelle restgæld. For pantebreve, gældsbreve og lignende påtager Møns Bank sig, medmindre andet er aftalt: - at underrette debitor om deponeringen, såfremt debitor har en adresse her i landet - at modtage fastsatte ydelser fra debitor til indsættelse på Deres konto. Møns Bank er på Deres vegne tilmeldt "PBS" som kreditor, hvorfor betalinger af pantebrevsydelser m.v. som betales gennem dette automatiske betalingssystem, er undergivet de for systemet til enhver tid gældende regler. Reglerne udleveres til Dem på forlangende - at underrette Dem, når ydelser er betalt - at modtage eventuelle ejerskifteafdrag og lignende samt underrette Dem herom. Sådanne beløb modtages med forbehold af ejers godkendelse og uden ansvar for Møns Bank - at afsende påkravsmeddelelse iht. tinglysningslovens 42a til debitor, såfremt denne har adresse her i landet.

19 Side 19 af 25 Samtlige beløb modtages med forbehold af Deres godkendelse og uden ansvar for Møns Bank. Kun efter særlig aftale kan der træffes foranstaltninger, som er nødvendige for at holde forsikringsgaranti eller anden pantebrevskaution i kraft samt foretage rettidig anmeldelse om misligholdelse af garanterede pantebreve over for garantistiller. Møns Bank forbeholder sig et antal dage efter terminens udløb, før det med sikkerhed kan konstateres, om en terminsydelse er indbetalt. 5. Regler for udenlandske værdipapirer Opbevaring af udenlandske værdipapirer Udenlandske værdipapirer - herunder danske papirer noteret på udenlandske børser eller registreret via udenlandske depotcentraler - opbevares hos en af Møns Banks forretningsforbindelser, hvis intet andet er aftalt. De er i samme omfang som Møns Bank selv underkastet de retsregler og sædvaner, som gælder for den udenlandske forretningsforbindelse, såvel som dennes forretningsbetingelser. Deres værdipapirer kan opbevares i et samledepot. Værdipapirerne vil som udgangspunkt altid være opbevaret i et andet depot end Møns Banks egne værdipapirer. I tilfælde, hvor Finanstilsynet har givet tilladelse hertil, kan Deres værdipapirer dog være opbevaret i samme depot som Møns Banks egne værdipapirer. Møns Bank er berettiget til at afgive oplysninger om Deres identitet og beholdning af værdipapirer, såfremt det pågældende lands lovgivning kræver dette. De vil ikke modtage meddelelse om generalforsamlinger og kan kun efter særlig aftale forvente at få tildelt stemmeret. Andre meddelelser fra selskaberne vil kun blive givet til Dem, såfremt det drejer sig om afkast eller emissionsaktiviteter. Hvis Deres depot bliver underlagt retsreglerne i et land udenfor Den Europæiske Union eller uden for et land Fællesskabet har indgået aftale med det finansielle område, kan Deres rettigheder i forbindelse med disse værdipapirer eller midler variere som følge heraf. Renter af udenlandske værdipapirer opbevaret hos Møns Banks udenlandske forretningsforbindelse For depoter bestående af udenlandske værdipapirer, som opbevares hos en af Møns Bank valgt forretningsforbindelse, kan De normalt forvente, at rente af obligationer indsættes på Deres konto på forfaldsdagen, såfremt beløbet er stillet til Møns Banks disposition. Møns Bank er uden ansvar for tilbagesøgning af udenlandske skatter og afgifter, medmindre andet er aftalt. Udbytte af udenlandske værdipapirer opbevaret hos Møns Banks udenlandske forretningsforbindelse Modtagne aktieudbytter indsættes på Deres konto, når Møns Bank har fået meddelelse om udbyttets forfald fra den udenlandske forretningsforbindelse, og beløbet er stillet til Møns Banks disposition. Møns Bank er uden ansvar for tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat, medmindre andet er aftalt. Rente og udbytte af udenlandske værdipapirer, der fysisk er opbevaret i Møns Bank Rente og udbyttekuponer af udenlandske værdipapirer, som efter aftale er deponeret hos Møns Bank, fremsendes til inkasso i udlandet og indsættes på Deres konto, så snart Møns Bank har modtaget ydelserne fra udlandet. Rente og udbytte af navnenoterede udenlandske værdipapirer, der fysisk er opbevaret i Møns Bank For udenlandske værdipapirer, der i udlandet er noteret på Deres navn og deponeret hos Møns Bank, påtager Møns Bank sig intet ansvar i forbindelse med emissionsaktiviteter og betalinger m.v. Nytegning, fondsaktier m.v. vedr. udenlandske værdipapirer I tilfælde af nytegning af aktier og/eller tegning af obligationer, herunder konvertible obligationer og warrants samt ved udstedelse af fondsaktier, underretter Møns Bank Dem herom, såfremt tegningsfristen gør underretning mulig. Afslutning af en emission - herunder bogføring af provenu m.v. - foretages først, når afregningsgrundlaget er stillet til Møns Banks disposition fra den udenlandske forretningsforbindelse. 6. Ændring af disse betingelser Møns Bank forbeholder sig ret til med virkning for fremtidige handler at ændre disse betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot uden varsel, hvis ændringen er til fordel for Dem, og med 3 måneders varsel, hvis ændringen ikke er til fordel for Dem. De får oplysning om ændringer ved brev eller ved annoncering i dagspressen, eller når Møns Bank udsender den første depotoversigt efter annoncering. Har De Netbank, kan orientering ske elektronisk. I Møns Banks filialer kan De få udleveret opdaterede "Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot", ligesom de er tilgængelige på Møns Banks hjemmeside. Hvis det er hensigtsmæssigt, på baggrund af den måde forretningerne mellem Møns Bank og Dem udføres på, kan Møns Bank opdatere disse betingelser ved at henvise til Møns Banks hjemmeside.

20 Side 20 af 25 Råd om Værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen, tidshorisonten for investeringen og din risikovillighed. Profilen er grundlaget for bankens anbefaling af aktier og obligationer. Du afdækker din investeringsprofil ved at tage stilling til - din finansielle situation - hvad formålet er med din investering - hvor lang din tidshorisont er - hvilken risiko du er villig til at løbe - din erfaring med at investere. Hvis du har flere depoter, kan du vælge en profil for hvert depot. Er dit depot f.eks. omfattet af en aftale om investering, er det den aftale, der fastlægger din investeringsprofil. Din finansielle situation Før du investerer, bør du danne dig et overblik over, hvor stor din formue er. Formuen kan f.eks. bestå af pensionsordninger, friværdi i boligen, investeringer i værdipapirer, kontanter og egen virksomhed. Her ser vi på investering af pensionsopsparing og frie midler, det vil sige friværdi i boligen, kontant opsparing m.m. Pensionsmidler Når du indskyder penge på en kapital-, rate- eller selvpension, er beløbet bundet til pensionstidspunktet - for ratepension dog indtil den sidste rate er udbetalt. Du har forskellige muligheder for at investere de bundne midler. Dette beskriver kun, hvordan du investerer via eget depot. Frie midler Når du har dannet dig et overblik over dine frie midler, skal du overveje, hvor meget du vil investere. Det har betydning for, hvilke og hvor mange forskellige værdipapirer det er fornuftigt at købe. Du skal være opmærksom på, at hvis beløbet ikke er så stort, bliver afkastet påvirket forholdsmæssigt meget af omkostningerne, og afhængigt af hvad du har investeret i, kan det medføre tab. Du skal desuden overveje, om du har behov for et løbende afkast, f.eks. til husleje eller lignende. Hvis det er tilfældet, kan det være en fordel at investere nogle af pengene i obligationer, der giver løbende renteudbetalinger. Formål Det er vigtigt at have et klart formål med en investering. Vi skelner mellem - opsparing til pension - privates opsparing af frie midler - virksomhedens opsparing af frie midler - midler, der er under virksomhedsskatteordningen (ordningen bruges ofte af selvstændige, f.eks. advokater, læger gælder særlige regler for, hvilke typer af værdipapirer der må investeres i. Derfor skal du altid oplyse det til din rådgiver, hvis du er omfattet af denne ordning). Når vi skelner mellem fire formål, skyldes det, at afkastet af investeringer beskattes forskelligt. Det betyder blandt andet, at der er forskel på, hvordan du bør sammensætte dine investeringer, alt efter om du investerer via et pensionsdepot eller med frie midler. Tidshorisont Tidshorisonten er den periode, der går, fra du investerer, til du forventer, du skal bruge pengene. Tidshorisonten har blandt andet betydning for, hvilke typer af værdipapirer du bør vælge. Hvis du skal bruge nogle af pengene inden for kort tid, bør du investere i papirer, hvor risikoen for kursfald er begrænset. Hvis du allerede skal bruge pengene inden for et år, bør du overveje, om det overhovedet er hensigtsmæsigt at investere, fordi omkostningerne måske tager en stor del af afkastet. Du bør jævnligt vurdere, om den tidshorisont, du har investeret ud fra, fortsat passer. I takt med at du nærmer dig det tidspunkt, hvor du skal bruge pengene, bør du overveje at reducere andelen af aktier og købe flere obligationer. Risiko Når man taler om risiko i forbindelse med investering, er det den risiko, man er villig til at løbe for at få et højere afkast. Afkast og risiko følges sædvanligvis ad - jo større afkast du satser på at få, jo større risiko har du også for at tabe pengene. Risikoen ligger i, at kursen kan være faldet, når du skal bruge pengene. Banken anbefaler, at aktieandelen passer til din risikovillighed. Jo højere afkast du satser på, jo højere risiko må du løbe, og jo større aktieandel bør du have i din portefølje. Vi opdeler risikovilligheden i minimal, almindelig og høj. Der kan være stor forskel på, hvordan man opfatter risiko. Det er derfor vigtigt, at du tager udgangspunkt i dine egne forhold. Din erfaring med at investere Hvor stor erfaring du har med at investere, hænger sammen med, hvor længe og hvor ofte du har handlet værdipapirer. Selvom du kun har investeret i et år, kan du godt have stor erfaring, hvis du f.eks. handler hver dag og følger markedet tæt. Du kan også have haft dit depot i 20 år, men have begrænset erfaring, hvis du stort set aldrig handler og kun sjældent ser på dine investeringer.

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel,

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel, Gældende pr. 12. december 2017 Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel R8819 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Nykredit Bank har dags

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 18 Dokumentnummer 2015-09-29-09.30.17.674373 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato i henhold til Aftale om Netbank

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 17 Dokumentnummer 2015-06-12-12.25.34.689435 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Den Jyske Sparekasse har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Den Jyske Sparekasse tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem.

1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Den Jyske Sparekasse tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 8 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Hovedkontor Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede (herefter benævnt kunden)

Læs mere

Grindsted. betalingskonto.

Grindsted. betalingskonto. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 15 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede [kunden] (herefter

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende betingelser gælder, når du handler værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter gennem Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten?

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Kom godt i gang Uanset om du er hjemme eller på farten, giver vi dig mulighed for at følge dine investeringer. Du kan logge på Netbanken fra en

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Skjern Banks regler for handel med værdipapirer

Skjern Banks regler for handel med værdipapirer Skjern Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Sparekassens regler for handel med værdipapirer

Sparekassens regler for handel med værdipapirer Sparekassens regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere