Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011"

Transkript

1 Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om hvorvidt det var lovligt at en kommune ifølge sine retningslinjer og praksis havde afvist at inddrage oplysninger om andre familiemedlemmer i sin afvejning når den skulle beslutte hvilket dagtilbud den skulle give det enkelte barn. 11. oktober 2011 Forvaltningsret Baggrunden var en konkret klage fra et forældrepar. Ombudsmanden kunne ikke hjælpe forældrene allerede fordi der ikke var plads i den ønskede børnehave. Men ombudsmanden blev opmærksom på at kommunen havde afvist at inddrage oplysninger om særlige forhold hos andre i familien end det barn som skulle i børnehave. Kommunen oplyste at det ikke var korrekt at kommunen generelt afviste at inddrage bestemte oplysninger, f.eks. om særlige forhold hos andre i familien. Kommunen mente dog at en forudsætning for at inddrage sådanne oplysninger var at de medførte et særligt socialt eller pædagogisk behov hos det barn som skulle optages i et dagtilbud. Socialministeriet mente at kommunens konkrete vurdering ved anvisning af plads i dagtilbud ikke kunne begrænses til at omfatte forhold vedrørende barnet, men at den også måtte omfatte særlige forhold i familien som havde betydning for barnet. Ombudsmanden var enig i Socialministeriets retsopfattelse: Kommunen kunne ikke afvise at inddrage oplysninger om særlige forhold hos andre i familien. Ombudsmanden udtalte at det var beklageligt at hverken kommunens eller ministeriets retsopfattelse var afspejlet i den information om børnepasning som fandtes på kommunens hjemmeside. Ombudsmanden henstillede til kommunen at overveje hvordan det kunne fremgå af kommunens information om børnepasning at der (også) kunne tages hensyn til oplysninger om særlige forhold i familien. Ombudsmanden bad om at blive underrettet om resultatet af kommunens overvejelser. (J.nr )

2 Et forældrepar klagede til mig over at Solrød Kommune ikke kunne tilbyde deres barn en plads i en bestemt børnehave. Jeg kunne ikke hjælpe forældrene allerede fordi der ikke var en ledig plads i den ønskede børnehave. Mens jeg behandlede sagen, blev jeg opmærksom på at kommunen havde afvist at inddrage oplysninger om særlige forhold i familien. På den baggrund indledte jeg af egen drift en undersøgelse af spørgsmålet om hvorvidt det var lovligt at Solrød Kommune ifølge sine retningslinjer og praksis generelt afviste at inddrage bestemte oplysninger i sin afvejning når den skulle beslutte hvilket dagtilbud den skulle give det enkelte barn. I min afsluttende udtalelse skrev jeg sådan: Ombudsmandens udtalelse Det spørgsmål som har været genstand for min undersøgelse, er alene om Solrød Kommune kan afvise at inddrage bestemte oplysninger i sin afvejning når kommunen skal træffe afgørelse om hvilket dagtilbud den skal give det enkelte barn. Jeg kommer således ikke ind på med hvilken vægt sådanne oplysninger i givet fald ville skulle indgå i afvejningen. Socialministeriet har i sin udtalelse af 27. januar 2011 henvist til 23, 26 og 27 i dagtilbudsloven (lov nr. 501 af 6. juni 2007). I bestemmelserne står der bl.a. sådan: 23. Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. 26. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud efter 19, stk. 2 og 3, eller 21, stk. 2 og 3. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 27. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud efter 19, stk. 2 og 3, og 21, stk. 2 og 3. For- 2/12

3 ældre skal have mulighed for at tilkendegive ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud. Dagtilbudsloven bygger på lovforslag L 170 (forslag til lov om dag- fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)) som blev fremsat den 28. februar Bemærkninger til lovforslaget står i Folketingstidende 2006/07, tillæg A, sp ff. I de specielle bemærkninger til 23 i lovforslaget står der bl.a. sådan: Formålet med bestemmelsen er at samle de bestemmelser, der regulerer børns adgang til at blive optaget i et dagtilbud () Pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise en plads i et dagtilbud til alle børn fra 26 uger til skolestart. Pasningsgarantien skal ses i sammenhæng med kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sikre det nødvendige antal pladser efter lovforslagets 4. () Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti til en plads i et bestemt dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan opfylde pasningsgarantien inden for den vifte af dagtilbud, herunder deltids- eller modulpladser, der i dag er mulighed for at tilbyde efter serviceloven, når et dagtilbud ud fra en samlet vurdering af barnets og familiens situation kan dække behovet. Efter stk. 4 skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i en plads. Det foreslås, at der stilles krav om, at kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de fastsatte retningslinjer. Forslaget er udtryk for, hvad der er gældende praksis i dag i kommunerne. Formålet er at sikre borgerne adgang til at få indblik i kommunens retningslinjer og dermed give borgerne mulighed for at indrette sig herefter () Og i de specielle bemærkninger til 26 i lovforslaget står der bl.a. sådan: I stk. 1 fastsættes kompetencen til at træffe afgørelse om optagelse. Det følger af bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for og kompetencen til at træffe afgørelse om optagelse i dagtilbud efter 19, stk. 2 og 3, og 21, stk. 2 og 3. De specielle bemærkninger til 27 i lovforslaget er delvist gengivet i sagsfremstillingen nedenfor (s. 8 f). Jeg henviser til den. 3/12

4 Hverken selve ordlyden af 26 i dagtilbudsloven eller bemærkningerne til bestemmelsen fastsætter hvilke hensyn (kriterier) der kan eller eventuelt skal inddrages i afvejningen når kommunen skal træffe afgørelse om hvilket konkret dagtilbud den skal give det enkelte barn. Dansk forvaltningsret indeholder et krav om at myndighederne ikke må lægge vægt på usaglige hensyn (ulovlige kriterier) når de træffer afgørelser. Når myndighederne skal afgøre hvilke kriterier de kan (og eventuelt skal) inddrage ved afgørelsen af en sag, skal de se på bl.a. lovens ordlyd og formål, forarbejderne til loven, administrative forskrifter og praksis. Derudover kan (og efter omstændighederne skal) også forskellige hensyn af mere almindelig karakter inddrages, f.eks. lighedsbetragtninger, menneskerettighederne og hensynet til borgerens retssikkerhed og til at forvaltningen kan udføre sine opgaver på en hensigtsmæssig måde (administrativ konveniens). Jeg kan f.eks. henvise til Jon Andersen, Forvaltningsret. Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse, 7. udgave (2010), s. 120 ff, Jens Garde mfl., Forvaltningsret. Almindelige emner, 5. udgave (2009), s. 223 ff, Jon Andersen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 324 ff, og Bent Christensen, Forvaltningsret. Opgaver. Hjemmel. Organisation, 2. udgave (1997), s. 127 ff. Interne regler om at bestemte oplysninger ikke må inddrages i afvejningen (afskæringsregler), anses som udgangspunkt for ulovlige medmindre retsgrundlaget giver holdepunkter for andet. Jeg henviser i den forbindelse til f.eks. Jon Andersen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 360 ff, og Jon Andersen, Social Forvaltningsret, 3. udgave (2010), s. 104 ff. Af bemærkningerne til 23 i dagtilbudsloven fremgår bl.a. at kommunen kan opfylde pasningsgarantien inden for den vifte af dagtilbud det er muligt at give efter serviceloven, når et dagtilbud ud fra en samlet vurdering af barnets og familiens situation kan dække behovet. Af bemærkningerne til 27 fremgår bl.a. at kommunen skal fastsætte retningslinjer for optagelse i dagtilbud ud fra lokale forhold og anvise plads i et konkret dagtilbud ud fra forældreønsker, familiens tidsmæssige behov, kapacitetshensyn m.v.. Desuden fremgår det at der så vidt muligt tages hensyn til familiernes mulighed for at kunne skabe sammenhæng i hverdagen. Ud fra det som er citeret ovenfor og nedenfor i sagsfremstillingen fra bemærkningerne til 23 og 27 i dagtilbudsloven, og fordi der hverken i bemærkningerne eller i retsgrundlaget i øvrigt ses at være holdepunkter for at det skulle være lovligt at afskære inddragelse af bestemte oplysninger i afvejningen, er jeg enig i Socialministeriets retsopfattelse i ministeriets udtalelse af 27. januar Ministeriet har skrevet at kommunens konkrete vurdering ved anvisning af plads i et dagtilbud ikke kan begrænse sig til en vurdering af for- 4/12

5 hold vedrørende det konkrete barn, men også må omfatte særlige forhold i familien med betydning for barnet. Jeg er således enig med ministeriet i at en kommune ikke kan afvise at inddrage bestemte oplysninger i sin afvejning f.eks. oplysninger om særlige forhold hos andre familiemedlemmer end det barn som skal optages i et dagtilbud. Jeg er derimod ikke enig med kommunen når kommunen i sin udtalelse af 9. november 2010 giver udtryk for at det er en forudsætning for at inddrage sådanne oplysninger i afvejningen, at de skønnes at medføre et særligt socialt eller pædagogisk behov hos barnet. I sagsfremstillingen nedenfor (s. 7) har jeg gengivet hvad der (dengang og) fortsat (pr. den 22. juni 2011) står i kommunens Information om børnepasning fra januar 2007 på kommunens hjemmeside. Jeg henviser til sagsfremstillingen. Kommunen har (som nævnt) udtalt at oplysninger f.eks. om særlige forhold hos andre familiemedlemmer end det barn som skal optages i et dagtilbud, kan inddrages i afvejningen hvis forholdene skønnes at medføre særlige sociale eller pædagogiske behov hos barnet. Som jeg ser det, afspejles hverken kommunens eller Socialministeriets retsopfattelse i kommunens information om børnepasning. Tværtimod fremgår det at der kan tages hensyn til særlige forhold hos det barn som skal indskrives, mens det ikke fremgår at der kan tages hensyn til (andre) særlige forhold i f.eks. familien. Jeg henstiller til kommunen at overveje hvordan det kan fremgå af kommunens information om børnepasning at der (også) kan tages hensyn til andre oplysninger, f.eks. oplysninger om særlige forhold hos andre familiemedlemmer end det barn som skal optages i et dagtilbud. Jeg beder om at blive underrettet om resultatet af kommunens overvejelser. Solrød Kommune skrev den 6. december 2011 til mig at kommunen vil ændre sin information om børnepasning på kommunens hjemmeside til følgende: Børn tilbydes plads i dagpleje og vuggestue efter endt barselsorlov og i børnehave fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år, eller senere. Du får tilbudt plads i forhold til din ansøgningsdato, og efter hvilken institution du ønsker. 5/12

6 Hvis du mener der er særlige forhold vi skal tage hensyn til, for at familiens hverdag kan hænge sammen, skal du give oplysninger herom. Vi vil inddrage det i den konkrete vurdering, når vi træffer afgørelsen om, hvor dit barn bliver tilbudt en plads. Vi tager også hensyn til børnefamilier med særlige sociale eller pædagogiske behov, efter anbefaling fra behandlende myndighed, som i Solrød kommune er fagpersoner i Børne- og ungerådgivningen. Børn der har søskende i en institution har fortrinsret til en plads i samme institution, såfremt de børn, der står før på ventelisten kan tilbydes en anden alderssvarende plads. En plads kan ikke stå ledig og vente på en søskende, hvis der er andre tilsvarende børn på ventelisten der ønsker pladsen. Ønsker du at benytte dig af søskendes fortrinsret, skal du selv gøre Pladsanvisningen opmærksom på det. Jeg meddelte herefter Solrød Kommune at jeg ikke havde grundlag for at foretage mig mere i sagen. Sagsfremstilling Den 13. oktober 2010 skrev jeg bl.a. sådan til Solrød Kommune: Jeg modtog fra et forældrepar en klage over Solrød Kommunes tildeling af en børnehaveplads til deres barn. Forældrene havde ønsket en plads i en bestemt børnehave og havde i den forbindelse henvist til at et af familiens (andre) børn var alvorligt syg, og til de problemer som dette medførte for hele familien. Kommunen kunne ikke imødekomme forældrenes ønske om en plads i den bestemte børnehave fordi der ikke var en ledig plads. Jeg mente ikke at jeg kunne hjælpe forældrene i den konkrete sag, og besluttede derfor ikke at undersøge sagen yderligere. Jeg mener imidlertid at den konkrete sag rejser spørgsmålet om lovligheden af at kommunen ifølge sine retningslinjer og praksis generelt afviser at inddrage bestemte oplysninger i sin afvejning når det skal besluttes hvilket dagtilbud der skal tilbydes det enkelte barn. 6/12

7 Af den konkrete sag fremgik bl.a. at et af de andre børn i familien var alvorligt syg. Senere oplyste familien desuden at moderen i familien led af en muskelsvindsygdom. I den konkrete sag skrev kommunen til forældrene den 15. marts Som jeg har læst kommunens brev af 15. marts 2010 (til forældrene i den konkrete sag), afviser kommunen generelt ved sin afvejning at inddrage oplysninger om særlige forhold hos andre (familiemedlemmer) end det barn som skal tilbydes en plads i dagtilbud. Jeg henviser særligt til følgende som står i brevet af 15. marts 2010: Særlige sociale eller pædagogiske behov Hvis der skal tillægges særlige sociale eller pædagogiske faktorer en betydning, skal disse behov således dreje sig om det konkrete barn der indskrives det drejer sig derfor ikke om søskende til barnet eller andre i familien, for eksempel en mormor, der kunne tiltænkes at bringe og hente barnet samt have stor fordel af, at institutionen geografisk lå usædvanlig tæt på bopælen. Særlige sociale eller pædagogiske behov som eventuelt vil kunne få betydning for indskrivningen vedrørende et aktuelt barn, vil naturligvis være et skøn. Dette kunne for eksempel være i forbindelse med ønsket om fortrinsret til en institution. I sådanne tilfælde vil der typisk være en tæt dialog mellem Pladsanvisningen og en aktuel fagperson. Det kunne for eksempel dreje sig om en sundhedsplejerske i Børn- og Ungerådgivningen og sagsbehandleren i Pladsanvisningen. Men det handler udelukkende om det konkrete barn der skal indskrives og ikke om andre medlemmer af familien. I samme retning pegede det som kommunen skrev til ombudsmanden i to s af 22. marts 2010 (i den konkrete sag). I den ene skrev kommunen bl.a. følgende: () Medarbejderne har ligeledes på et meget tidligt tidspunkt orienteret familien inden der blev en klagesag om begrebet særlige sociale eller pædagogiske faktorer i forhold til det barn der ønskes indskrevet. Og i den anden skrev kommunen bl.a. følgende: () Familien er også blevet orienteret mundtligt om at BUR [Børn og Unge Rådgivning, min tilføjelse] var blevet medinddraget, men at [barnets] søster ikke ville komme til at ligge til grund for en vurdering. 7/12

8 I kommunens retningslinjer Information om børnepasning fra januar 2007 (som en af mine medarbejdere har fundet på kommunens hjemmeside) står der under overskriften Tilbud om plads følgende under punktet Generelt : Børn tilbydes plads i dagpleje og vuggestue efter endt barselsorlov og i børnehave fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år, eller senere. Du får tilbudt plads i forhold til din ansøgningsdato, og efter hvilken institution du ønsker. Vi tager specielt hensyn til børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, efter anbefaling fra behandlende myndighed. Søskende har fortrinsret til den dagpleje, vuggestue eller børnehave, hvor den ældre søskende allerede har plads. Ønsker du at benytte dig af søskendes fortrinsret, skal du selv gøre Pladsanvisningen opmærksom på det. Under henvisning til ombudsmandslovens 17, stk. 1, hvorefter ombudsmanden af egen drift kan optage en sag til undersøgelse, beder jeg Solrød Kommune om at udtale sig om hvorvidt det er korrekt forstået at kommunen generelt afviser at inddrage oplysninger om særlige forhold hos andre (familiemedlemmer) end det barn som skal tilbydes en plads i dagtilbud. Hvis det er korrekt forstået (at kommunen generelt afviser at inddrage oplysninger om særlige forhold hos andre (familiemedlemmer) end det barn som skal tilbydes en plads i dagtilbud), beder jeg kommunen om at udtale sig om på hvilket grundlag (med hvilken hjemmel) kommunen generelt afviser at inddrage sådanne oplysninger. Jeg henviser i den forbindelse til følgende som fremgår af de specielle bemærkninger til 27 i L 170 (forslag til lov om dag- fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)) som blev fremsat den 28. februar 2007: () skal kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de fastsatte retningslinjer for optagelse og opskrivning i dagtilbud, herunder hvilken rækkefølge der er for optagelse. Formålet med forslaget er at sikre borgernes kendskab til formalia, frister m.v., der gælder i forhold til ansøgning om en plads i dagtilbud. () 8/12

9 Den enkelte kommunalbestyrelse skal fastsætte retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud ud fra lokale forhold og træffer afgørelse om anvisning af en plads i et konkret dagtilbud ud fra forældreønsker, familiens tidsmæssige behov, kapacitetshensyn m.v. Retningslinjerne fastsættes ud fra lokale forhold og kan inden for rammerne af pasningsgarantien tage hensyn til eksempelvis, forældre tilknyttet arbejdsmarkedet, ledige forældre, der får arbejde og forældre, som er under uddannelse, at kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, revalidender m.fl., der ikke umiddelbart kan komme i ordinært job, kan få tilbud om aktivering m.v. og dermed støttes i en indslusning på arbejdsmarkedet, børn henvist fra anden myndighed, speciallæge eller fra andre afdelinger/dagtilbud i kommunen, at søskende kan komme i samme dagtilbud, børn der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller astma/allergi har behov for en plads i et specielt indrettet dagtilbud, sammensætning af børnegrupperne med hensyn til alder, køn og etnicitet og dagtilbuddets geografiske placering i forhold til familiens bopæl, arbejdsplads m.v. Rammerne for optagelse i dagtilbud til børn skal være baseret på, at dagtilbud er for alle børn. Kommunalbestyrelsen skal derfor ved fastsættelse af retningslinjer sikre, at disse er i overensstemmelse med forvaltningsretlige grundsætninger, herunder lighedsprincippet. Kommunen skal administrere optagelsen efter lovlige kriterier, hvilket indebærer, at kriterierne ikke må diskriminere visse grupper af børn. Dette skal ses i sammenhæng med dagtilbuddenes formålsbestemmelser om trivsel, udvikling og læring. I stk. 1 er det ligeledes fastsat, at forældre skal have mulighed for at tilkendegive ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud, og kommunen skal så vidt muligt tage hensyn hertil ved anvisning af en konkret plads. Ved anvisning af den konkrete plads vil der være hensyn, som bør veje tungere end andre, f.eks. hvis forældrene har ønsket plads i f.eks. en røgfri dagpleje eller en dagpleje uden dyr under henvisning til, at deres 9/12

10 barn har udviklet allergi eller astma. Ligeledes kan der lægges vægt på den geografiske placering af familiens bopæl og arbejdspladser set i forhold til de dagtilbud, der kan tilbydes plads i, således at der så vidt muligt tages hensyn til familiernes mulighed for at kunne skabe sammenhæng i hverdagen. () Bemærkningerne (til dagpengelovens 27) står i Folketingstidende , tillæg A, s ff. Jeg beder om at kommunens udtalelse bliver sendt til mig gennem Socialministeriet, idet jeg herved samtidig beder ministeriet om at komme med sine bemærkninger til sagen. I sin udtalelse af 9. november 2010 skrev Solrød Kommune bl.a. sådan: I brevet af 13. oktober 2010 beder [ombudsmanden] på side 3 øverst om, at Solrød Kommune vil () udtale sig om hvorvidt det er korrekt forstået, at kommunen generelt afviser at inddrage oplysninger om særlige forhold hos andre (familiemedlemmer) end det barn som skal tilbydes en plads i dagtilbud. Svaret er nej, det er ikke sådan, at en passus i Solrød Kommunes brev af 15. marts 2010, side 2 midtfor, skulle forstås. Jeg beklager, hvis det er forstået sådan. Solrød Kommune følger og efterlever i praksis bemærkningerne til 27 i L 170, som det anføres i brevet af 13. oktober side 3. Retningslinjerne er offentliggjort på ved linket til Info om børnepasning se her: I informationsskrivelsen står bl.a. i afsnittet Tilbud om plads følgende (kursiv): Børn tilbydes plads i dagpleje eller vuggestue efter endt barselsorlov og i børnehave fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år, eller senere. Du får tilbudt plads i forhold til din ansøgningsdato, og efter hvilken institution du ønsker. Vi tager specielt hensyn til børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, efter anbefaling fra behandlende myndighed. Søskende har fortrinsret til den dagpleje, vuggestue eller børnehave, hvor den ældre søskende allerede har plads. Ønsker du at benytte dig af søskendes fortrinsret, skal du selv gøre Pladsanvisningen opmærksom på det. 10/12

11 I vores brev af 15. marts 2010 refereres der til dette, dog således forstået, at disse behov skal dreje sig om det konkrete barn der indskrives, dvs. at de skønnes at medføre særlige sociale eller pædagogiske behov for det barn der skal indskrives. Informationer om andre familiemedlemmer kan derfor få betydning for det barn der indskrives. For eksempel er der i Solrød Kommune taget hensyn til særlige sociale behov, da den pågældende forælder sad i rullestol på grund af en muskelsvindssygdom. Solrød Kommune afviser ikke at inddrage oplysninger om særlige forhold hos andre familiemedlemmer end det barn som skal tilbydes en plads i dagtilbud. Forudsætningen for at oplysningerne faktisk anvendes er naturligvis, at det er relevante oplysninger i den konkrete sag og at de skønnes at medføre særlige sociale eller pædagogiske behov for det barn der skal indskrives. Pladsanvisningen, der hører under afdelingen Skole og Dagtilbud, kontakter kontinuerligt medarbejdere i kommunens Børn og Unge Rådgivning (BUR), herunder sundhedspersonalet, i forbindelse med ansøgninger om plads i dagtilbud, hvor hele familiens situation kan komme på tale i den forbindelse men der skal være tale om forhold, der skønnes at medføre særlige sociale eller pædagogiske behov. Herudover kontaktes efter behov fagpersonale, medarbejdere og ledere i dagsinstitutionerne samt andre medarbejdere centralt eller decentralt som kan være til nytte når der skal indhentes informationer for et beslutningsgrundlag. Bemærkningerne til 27 fra, Retningslinjerne fastsættes ud fra lokale forhold nævner syv udmærkede eksempler på typiske forhold som Pladsanvisningen i Solrød Kommune altid er opmærksomme på og anvender i beslutningsgrundlaget når dette skønnes nødvendigt. Solrød Kommune tager ligeledes altid hensyn til forældrenes ønsker med henvisning til lighedsprincippet, dog naturligvis forudsat, at der er plads i den pågældende institution som ønskes, jævnfør Dagtilbudsloven. I sin udtalelse af 27. januar 2011 skrev Socialministeriet bl.a. sådan: Efter dagtilbudslovens 23 har alle børn indtil skolestart adgang til at blive optaget i et dagtilbud. Pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger. 11/12

12 Jf. dagtilbudslovens 26 skal forældre i forbindelse med deres ansøgning om en plads til et barn i dagtilbud have mulighed for at tilkendegive deres eventuelle ønske om optagelse i et konkret dagtilbud, ligesom kommunen så vidt muligt skal tage hensyn til forældrenes ønske ved anvisningen til et dagtilbud. Forældrene har dog ikke krav på plads i et bestemt dagtilbud. Jf. dagtilbudslovens 27 skal kommunalbestyrelsen fastlægge retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud. Retningslinjerne for optagelse af børn i dagtilbud skal indeholde kommunens retningslinjer for, hvordan kommunen optager og fordeler børn i dagtilbud. Retningslinjerne fastsættes ud fra lokale forhold i den enkelte kommune og kan inden for rammerne af pasningsgarantien f.eks. tage hensyn til følgende At søskende kan komme i samme dagtilbud. Børn, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller astma/allergi, har behov for en plads i et specielt indrettet dagtilbud. Børn henvist fra anden myndighed, speciallæge eller fra anden afdeling/dagtilbud i kommunen. Sammensætning af børnegrupper med hensyn til alder, køn og etnicitet. Dagtilbuddets geografiske placering i forhold til familiens bopæl, arbejdsplads med videre. Forældre tilknyttet arbejdsmarkedet, ledige forældre, der får arbejde og forældre, som er under uddannelse. Kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, revalidender med videre, der ikke umiddelbart kan komme i ordinært job, så de kan få tilbud om aktivering med videre og dermed støtte i en indslusning på arbejdsmarkedet. Ved anvisning af en plads i dagtilbud, skal kommunen foretage en konkret vurdering af det enkelte barn og den enkelte families behov. Det er således Socialministeriets vurdering, at kommunens konkrete vurdering i forbindelse med anvisning af en plads i et dagtilbud til et barn, ikke begrænser sig til en vurdering af forhold vedrørende det konkrete barns behov, men også særlige forhold i familien med betydning for barnet. 12/12

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

# Kommunes afslag på optagelse af # i # børnehave

# Kommunes afslag på optagelse af # i # børnehave # # Kommunes afslag på optagelse af # i # børnehave 24.06.04 Ved brev af 10. september 2003 har De rettet henvendelse til Tilsynsrådet (nu Tilsynet med kommunerne i Nordjyllands og Viborg Amter) vedrørende

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Indhold 1. Pasningsgaranti i Aalborg Kommune 3 1.1 Lovgrundlaget 4 2. Optagelsesregler..

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år September 2015 Forord Dette er Tønder Kommunes retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som nybagt forældre eller tilflytter

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Svendborg Kommune anviser pladser til de kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagpleje og børnehuse. Du kan læse om Svendborg Kommunes kommunale og selvejende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinjer og administrative praksis i

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinier og administrative

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber

Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber DRAGØR KOMMUNE 20. april 201023. januar 2007 Social, Børn og Kultur SBK - Børneservice Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y xxxxx Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y Du har i brev af 26. november 2009 på vegne af Børnehaven Y klaget over Morsø Kommunes påbud om installation af udluftningsanlæg i børnehaven.

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 8. januar 2016 Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 1. Indholdet af notat Notatet indeholder en vurdering af det oplysningsgrundlag, herunder retligt der administrativt

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere