De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar."

Transkript

1 De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet Horsens ("Kommunen") og [navn] CVR-nr. [nummer] [adresse] [adresse] (["Leverandøren"]) (i fællesskab "Parterne".) 1 Baggrund 1.1 Dette tillæg udgør en integreret del af den mellem Parterne indgåede aftale om [beskrivelse af den underliggende kontrakt] ("Kontrakten"). 1.2 Kommunen ønsker med dette tillæg at sikre ordentlige løn- og ansættelsesforhold for de ansatte, som [Leverandøren] og eventuelle underentreprenører/underleverandører beskæftiger i forbindelse med levering af ydelsen i Kontrakten til Kommunen. 2 Arbejdsklausul 2.1 [Leverandøren] forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som [Leverandøren] og eventuelle underentreprenører/underleverandører beskæftiger med henblik på at kunne levere ydelsen til Kommunen, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår (herunder løn (inkl. særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår) som gælder for arbejde af samme art indenfor 1

2 vedkommende fag eller industri i henhold til lovgivning, administrative forskrifter eller en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. ILO-konvention nr Flere overenskomster, der er indgået med samme arbejdsgiverforening og under samme lønmodtagerorganisation og med vilkår, der må anses for ensartede og som samlet er landsdækkende, anses i denne forbindelse også som én overenskomst, som gælder på hele det danske område [Leverandøren] og eventuelle underentreprenører/underleverandører er således forpligtet til at følge et niveau, som ikke er mindre gunstigt end overenskomstens mindsteniveau med hensyn til løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, uanset om den pågældende leverandør eller underleverandør er part i overenskomsten Såfremt der er tvivl om lønniveauet mv., kan [Leverandøren] og eventuelle underentreprenører/underleverandører søge oplysning hos relevante arbejdsgiverog/eller arbejdstagerorganisationer, som har overenskomst på området. 3 Manglende efterlevelse 3.1 Manglende overholdelse af de i pkt. 2.1 anførte krav udgør misligholdelse af Kontrakten. 3.2 Overholder [Leverandøren] eller dennes underentreprenører/underleverandører ikke de i pkt. 2.1 anførte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Kommunen - ud over at gøre almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende - tilbageholde vederlag til [Leverandøren] med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. 3.3 I øvrigt henvises til Kontraktens bestemmelse om misligholdelse. 4 Underskrift Nærværende tillæg er udfærdiget i to eksemplarer, som begge underskrives af Kommunen og [Leverandøren]. Det ene eksemplar forbliver hos Kommunen, mens det andet udleveres til [Leverandøren]. Dato: [For Horsens Kommune]: Dato: [Leverandøren] 2

3 Bilag 2 Tillæg til kontrakt kontrol i forhold til arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet Horsens ("Kommunen") og [navn] CVR-nr. [nummer] [adresse] [adresse] (["Leverandøren"]) (i fællesskab "Parterne".) 5 Baggrund 5.1 Dette tillæg udgør en integreret del af den mellem Parterne indgåede aftale om [beskrivelse af den underliggende kontrakt] ("Kontrakten"). 6 Kontrolbestemmelse 6.1 Som led i [Leverandørens] forpligtelse til at sikre, at [Leverandørens] ydelse i henhold til Kontrakten overholder de heri anførte krav, herunder de lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige krav ("Kravene"), og som led i [Leverandørens] forpligtelse til at sikre, at eventuelle [underleverandører] eller andre medkontrahenter, som [Leverandøren] måtte indgå aftale med for at kunne levere ydelsen til Kommunen også overholder Kravene, har Kommunen i henhold til dette tillæg til Kontrakten ret til at foretage kontrol af, om [Leverandøren] opfylder sine forpligtelser i henhold til Kontrakten og dette punkt Kommunen er berettiget til at lade kontrollen udføre af en ekstern samarbejdspartner. 3

4 7 Adgang til kontrol 7.1 [Leverandøren] er forpligtet til at stille alt materiale og dokumentation, som Kommunen måtte skønne nødvendigt til rådighed for Kommunen, med henblik på Kommunens kontrol af, hvorvidt [Leverandøren] overholder Kravene. 7.2 Kommunen kan fremsende en udførlig liste over materiale og dokumentation i henhold til afsnit 7.1, som Kommunen ønsker udleveret af [Leverandøren]. Materialet og dokumentationen omfatter, men er ikke begrænset til: Registreringsbeviser. Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller anden dokumentation, der indeholder tilsvarende oplysninger. Medarbejderlister. Fornøden dokumentation til identifikation af udenlandske ansatte. Kopi af de ansattes ansættelsesbevis eller kopi af kontrakt på leje af arbejdskraft til [Leverandøren]. Gyldig opholds- og arbejdstilladelse for ansatte fra lande uden for EU. Bevis for registrering i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) hos Erhvervsstyrelsen. Dokumentation for, at der er sket indberetning af løn samt indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og evt. arbejdsudlejeskat. 7.3 [Leverandøren] er forpligtet til at levere såvel [Leverandørens] eget materiale og dokumentation samt materiale og dokumentation fra eventuelle [underleverandører] eller medkontrahenter, jf. afsnit [Leverandøren] skal på Kommunens anmodning fremsende det anmodede materiale og dokumentation senest [7] hverdage efter Kommunens anmodning er kommet frem til [Leverandøren]. 7.5 Kommunen har ligeledes ret til at foretage fysisk kontrol hos [Leverandøren] mod et forudgående varsel til [Leverandøren] på [3] dage, ligesom Kommunen har ret til at foretage uanmeldt fysisk kontrol hos [Leverandøren]. 7.6 Det er [Leverandørens] ansvar at sørge for, at ingen bestemmelser i henhold til aftaler e. lign. er til hinder for [Leverandørens] (eller dennes [underleverandørers] eller medkontrahenters) forpligtelser i henhold til dette tillæg, ligesom det er [Leverandørens] ansvar at lovgivningen (herunder persondataloven) bliver overholdt i forbindelse med udlevering af materialet og dokumentationen 7.7 Eventuelle konsekvenser ved [Leverandørens] overtrædelse af afsnit 7.6 er Kommunen uvedkommende. 4

5 8 Manglende levering 8.1 Manglende levering af det anmodede materiale og dokumentation inden for fristen anført i afsnit 7.4 udgør misligholdelse af Kontrakten. 8.2 I tilfælde af [Leverandørens] tilsidesættelse af pligten til at fremsende det efterspurgte materiale og dokumentation inden for fristen anført i afsnit 7.4 forpligtes [Leverandøren] til betaling af en bod på DKK [50.000] pr. påbegyndt uge efter overskridelsen af tidsfrist. Betaling af boden bringer ikke [Leverandørens] forpligtelser til ophør. 8.3 I tilfælde af [Leverandørens] tilsidesættelse af pligten til at fremsende det efterspurgte materiale og dokumentation kan Kommunen endvidere meddele [Leverandøren] en frist på [3] hverdage til at levere det efterspurgte materiale og dokumentation, hvorefter Kommunen ved [Leverandørens] fortsatte manglende levering af det anmodede materiale og dokumentation er berettiget til uden yderligere varsel at hæve Kontrakten. 8.4 I øvrigt henvises til Kontraktens bestemmelse om misligholdelse. 9 Underskrift Nærværende tillæg er udfærdiget i to eksemplarer, som begge underskrives af Kommunen og [Leverandøren]. Det ene eksemplar forbliver hos Kommunen, mens det andet udleveres til [Leverandøren]. Dato: Dato: For Horsens Kommune: [navn] [Leverandøren] 5

6 Bilag 3 Tillæg til kontrakt - social klausul om beskæftigelse af personer fra særlige grupper (fleksjob, skånejobs mv.) 1. Kontraktshaver skal sikre, at mindst 5 % af de stillinger, omregnet til årsværk, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med medarbejdere fra særlige grupper, og ansættelsen skal være af mindst ½ års varighed Ved medarbejdere fra særlige grupper forstås arbejdstagere under 30 år, som har været ledige i mere end 13 uger, og, arbejdstagere over 30 år, som har været ledige i mindst 6 måneder, og som: kun vanskeligt kan komme i arbejde på normale løn- og arbejdsvilkår har begrænsninger i arbejdsevnen har brug for arbejdspladserfaring, særligt i forhold til at fungere på en arbejdsplads eller har været ude for ændringer i deres forhold, som bevirker, at de ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til egen eller familiens forsørgelse 2. Kontraktshaver kan vælge at besætte ledige stillinger på særlige vilkår med arbejdstagere fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte. 3. Hvis kontrakthaver ikke kan ansætte medarbejdere, der opfylder betingelserne for ansættelse på særlige vilkår, skal kontraktshaver rette henvendelse til Jobcenteret i Horsens Kommune og spørge, om der kan formidles medarbejdere til ansættelse på særlige vilkår. Hvis kontraktshaver ikke ansætter en af Horsens Kommune foreslået person, skal kontraktshaver give meddelelse om dette til kommunen. Denne meddelelse skal indeholde en begrundelse herfor. Hvis Horsens Kommune ikke kan foreslå medarbejdere fra de særlige grupper, jf. ovenfor, kan Kontraktshaver besætte stillingen på normale vilkår, selv om kontraktshavers forpligtelse dermed ikke overholdes. 4. Ovenstående bestemmelser medfører, at en kontrakthaver med et antal ansatte, svarende til 10 fuldtidsstillinger(årsværk), på årsbasis skal have ansat personer fra særlige grupper, jf. ovenfor, svarende til mindst ½ årsværk og så fremdeles. Hvis kontraktshaver har mere end 20 ansatte, skal kontraktshaver indføre en skriftligt formuleret politik vedrørende arbejdsfastholdelse. 5. Kontraktshaver skal på udbyders anmodning dokumentere, at kravet om ansættelser på særlige vilkår og kravet om en fastholdelsespolitik opfyldes. 6

7 6. Dog vil der i tilfælde med mindre leverandører, hvor kravet om ansættelse af personer fra særlige grupper fører til krav om mindre end ½ årsværk, kunne træffes konkret aftale med kommunen om en alternativ løsning. 7

8 Bilag 4 Tillæg til kontrakt - social klausul om erhvervsuddannelsespraktikanter (store opgaver) 1. Leverandøren skal sikre, at mindst [10] pct. af de stillinger /[***] stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med personer i erhvervsuddannelsespraktik. Forpligtelsen er kun gældende i kontraktperioden. Ved bygge- og anlægsopgaver, der udbydes i totalentreprise kan totalentreprenøren opfylde sin pligt ved at dokumentere, at dennes underentreprenør[er], som har fået overdraget kontrakten til hel/delvis udførelse efter denne kontrakts indgåelse har indgået uddannelsesaftale (r) til brug for kontraktens udførelse, jf. bestemmelserne i denne uddannelsesklausul. 2. Ved personer i erhvervsuddannelsespraktik forstås personer, der påbegynder eller er påbegyndt en erhvervsuddannelse og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som virksomhedspraktik. 3. Såfremt leverandøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for leverandøren, kan leverandøren efter samtykke fra Horsens Kommune opfylde kravet ved at besætte det fastsatte antal stillinger efter pkt. 1 med ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering. 4. Såfremt leverandøren dokumenterer, at leverandøren ved kontraktens indgåelse har ansat 10 % erhvervsuddannelsespraktikanter set i forhold til det samlede antal årsværk beskæftiget ved leverandøren inden for den faggruppe, som uddannelsesklausulen vedrører, vil kravet om at antage erhvervsuddannelsespraktikanter bortfalde. 4.1 Ændringer i antallet af årsværk beskæftiget ved den vindende tilbudsgiver i kontraktens løbetid er som udgangspunkt uden betydning. Såfremt leverandøren skal ansætte yderligere medarbejdere som følge af den opgave, der er vundet, skal 10 % -grænsen dog vurderes på baggrund af det antal årsværk, der er beskæftiget ved leverandøren efter nyansættelserne. 4.2 Ved leverandøren skal forstås den vindende tilbudsgiver. Den vindende tilbudsgiver er den juridiske enhed, der har indleveret tilbuddet og ikke, fx den koncern, som tilbudsgiver indgår i. 4.3 Såfremt leverandøren dokumenterer, at 10 % -grænsen er nået, skal parterne loyalt indgå i drøftelser om i stedet at indgå en partnerskabsaftale med det formål at få flere unge i uddannelse. Drøftelserne indledes på Horsens Kommunes initiativ. Parterne indvilliger i at deltage aktivt og konstruktivt i drøftelserne. 5. Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger med personer fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til de ovennævnte. 8

9 6. Horsens Kommune kan efter ansøgning fra leverandøren tillade, at andre personer medregnes ved opgørelsen af antallet af personer i praktikstillinger. 7. Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at foretage ansættelser af personer i erhvervsuddannelsespraktik ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den tilbudte opgave. 8. Såfremt leverandøren ellers må afskedige medarbejdere, kan Horsens Kommune efter ansøgning fra leverandøren tillade, at leverandøren overfører medarbejdere til at varetage den udbudte arbejdsopgave, selv om det kan betyde at kravet om ansættelse af personer i erhvervsuddannelsespraktik midlertidigt ikke kan opfyldes. 9. Såfremt leverandøren ikke kan ansætte personer i erhvervsuddannelsespraktik, skal leverandøren rette henvendelse til Horsens Kommune og anmode om at få forslag til sådanne personer. 10. Såfremt leverandøren ikke ansætter én af Horsens Kommune foreslået person, skal leverandøren give meddelelse om dette til kommunen. Denne oplysning skal indeholde en begrundelse. 11. Såfremt Horsens Kommune ikke kan foreslå personer til erhvervsuddannelsespraktik, er leverandøren berettiget til at besætte stillingen på normale vilkår, selv om leverandørens forpligtigelse til at ansætte personer i erhvervsuddannelsespraktik dermed ikke overholdes. 12. Leverandøren skal dokumentere, at kravet om ansættelse af personer i erhvervsuddannelsespraktik opfyldes. Dokumentation i form af kopi af underskrevet uddannelsesaftale indgået efter denne kontrakts indgåelse skal sendes til Horsens Kommune senest ved byggeriets opstart. 13. Såfremt der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende ansættelse af personer i erhvervsuddannelsespraktik er berettiget, kan Horsens Kommune forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Såfremt Horsens Kommune efter modtagelse af redegørelsen fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan Horsens Kommune meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende besættelse af erhvervsuddannelsespraktikstilling(er) vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Har leverandøren ikke inden 14 dage efter Horsens Kommunes meddelelse indgået en uddannelsesaftale med mindst [***] person[er], kan Horsens Kommune frit vælge enten at hæve kontrakten, eller kræve at leverandøren betaler en bod på [***] kr./ [***] % af kontraktværdien til kommunen. Horsens Kommune er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til leverandøren, efter boden er forfaldet til betaling. 9

10 Bilag 5 Tillæg til kontrakt - social klausul om ledige i løntilskud eller virksomhedspraktik (mindre opgaver) 3. Ledige i virksomhedspraktik/løntilskud 1. Leverandøren skal antage [***] ledig[e] i [virksomhedspraktik/løntilskud]. Ved bygge- og anlægsopgaver, der udbydes i totalentreprise kan totalentreprenøren opfylde sin pligt ved at dokumentere, at dennes underentreprenør[er], som har fået overdraget kontrakten til hel/delvis udførelse efter denne kontrakts indgåelse har antaget [en] ledig[e] i [virksomhedspraktik/løntilskud] til brug for kontraktens udførelse, jf. bestemmelserne i denne uddannelsesklausul. 2. Ved ledige forstås personer, der skal i [virksomhedspraktik/løntilskud] som led i afklaring eller opkvalificering. 3. Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger med personer fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte. 4. Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at antage ledige i [virksomhedspraktik/løntilskud] ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til den tilbudte opgave. 5. Såfremt leverandøren ellers må afskedige medarbejdere, kan Horsens Kommune efter ansøgning fra leverandøren tillade, at leverandøren overfører medarbejdere til at varetage den udbudte arbejdsopgave, selv om det kan betyde at kravet om at antage ledige personer midlertidigt ikke kan opfyldes. 6. Såfremt leverandøren ikke kan antage ledige, skal leverandøren rette henvendelse til Horsens Kommune og anmode om at få forslag til sådanne personer. 7. Såfremt leverandøren ikke antager én af Horsens Kommune foreslået person, skal leverandøren give meddelelse om dette til kommunen. Denne oplysning skal indeholde en begrundelse. 8. Såfremt Horsens Kommune ikke kan anvise ledige, er leverandøren berettiget til at besætte stillingen på normale vilkår, selv om leverandørens forpligtigelse til at antage ledige dermed ikke overholdes. Parterne skal i så fald loyalt indgå i drøftelser om i stedet at indgå en partnerskabsaftale med det formål at få flere unge i uddannelse. Drøftelserne indledes på Horsens Kommunes initiativ. Parterne indvilliger i at deltage aktivt og konstruktivt i drøftelserne. 9. Leverandøren skal dokumentere, at kravet om at antage ledige opfyldes. Tilstrækkelig dokumentation skal foreligge senest ved byggeriets opstart. Horsens Kommune vurderer, om den sendte dokumentation er tilstrækkelig. 10

11 10. Såfremt der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende antagelse af ledige er berettiget, kan Horsens Kommune forlange en uddybende redegørelse herom fra leverandøren. Såfremt Horsens Kommune efter modtagelse af redegørelsen fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan Horsens Kommune meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende opfyldelse af denne uddannelsesklausul vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Har leverandøren ikke inden 14 dage efter Horsens Kommunes meddelelse antaget [en] ledig[e], kan Horsens Kommune frit vælge enten at hæve kontrakten, eller kræve at leverandøren betaler en bod på [***] kr./[***] % af kontraktværdien til kommunen. Horsens Kommune er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til leverandøren, efter boden er forfaldet til betaling. 11

12 Bilag 6 Tillæg til kontrakt om personale- og uddannelsespolitik m.v. (små opgaver) 1. Leverandøren skal tilkendegive at have eller ville indføre en formuleret personalepolitik, der skal omfatte en uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik for ansættelserne på den udbudte opgave. Personalepolitikken skal fremme uddannelsespladser og kompetenceudvikling samt fremme integration og fastholdelse af de ansatte i virksomheden. Personalepolitikken skal mindst gælde for den tidsperiode, det tager at udføre den udbudte arbejdsopgave. Leverandøren skal på Horsens Kommunes anmodning orientere kommunen om personalepolitikken og dens udmøntning. 2. Såfremt leverandøren ikke på anmodning kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Horsens Kommune stille krav om en uddybende redegørelse fra leverandøren. 3. Såfremt leverandøren fortsat ikke kan redegøre for personalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Horsens Kommune meddele leverandøren, at forsat manglende formuleret personalepolitik, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik, vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat misligholdelse fra leverandørens side, betaler leverandøren en bod på [***] kr. til Horsens Kommune. Horsens Kommune er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til leverandøren, efter boden er forfaldet til betaling. 4. Parterne skal straks efter kontraktens indgåelse loyalt indgå i drøftelser om at indgå en partnerskabsaftale med det formål at få flere unge i uddannelse. Drøftelserne indledes på Horsens Kommunes initiativ. Parterne indvilliger i at deltage aktivt og konstruktivt i drøftelserne. 12

13 Bilag 7 Tillæg til kontrakt om frivillige partnerskaber med henblik på at uddanne arbejdskraft (alle opgaver) Parterne skal straks efter kontraktens indgåelse loyalt indgå i drøftelser om at indgå en partnerskabsaftale med det formål at få flere unge i uddannelse. Drøftelserne indledes på Horsens Kommunes initiativ. Parterne indvilliger i at deltage aktivt og konstruktivt i drøftelserne 13

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune Udbud Uddannelsesklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Økonomiudvalget den 2. oktober 2012 blev administrationen bedt om,

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med kontraktarbejde. (Anvendes i alle

Læs mere

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår om Teknisk Rådgivning til konvertering af Fjernvarmekedler på Lygten Vejledning Alle elementfelter skal udfyldes. (dette er et elementfelt) Sidehoved opdateres ved udskift og ved gem som PDF, eller ved

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler.

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. NOTAT Politik/retningslinjer for sociale klausuler 6. maj 2013 (revideret 28. september 2015) 1. Baggrund Som en del af selskabets eksterne personalepolitik har By & Havn vedtaget, at selskabets væsentlige

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018 AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF FÆRDSELSTAVLER OG GADENAVNESKILTE MED TILHØRENDE STANDERE OG GALGER AALBORG KOMMUNE 2016-2018

Læs mere

Bilag A: Oversigt over klausuler i Aarhus Kommune 1 : Sociale klausuler og

Bilag A: Oversigt over klausuler i Aarhus Kommune 1 : Sociale klausuler og Bilag A: Oversigt over klausuler i Aarhus Kommune 1 : Sociale klausuler og Arbejdsklausulen Uddannelsesklausul Der findes fire hovedformer for uddannelsesklausuler, hvor de tre forpligter leverandøren

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA

Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Nykøbing Falster 25. november 2015 J. nr. 00.01.00G-0047/45873 Politik for anvendelse af arbejdsklausuler og uddannelses-klausuler i I/S REFA Indledning I lighed med at REFA ønsker at sikre ordnede forhold

Læs mere

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 2. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: mbf@balk.dk Kontakt: Michael Fallesen Sagsid: 88.00.00-A00-1-13 Vilkår

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE

RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 RAMMEAFTALE FOR AFHENTNING AF SLAMASKE TIL GENANVENDELSE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN]

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen

Marts 2016. Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen Marts 2016 Underbilag 2 - Arbejdsklausul (til AB/SB 10A) Centralt affaldssug, Sundmolen 2/5 1. Forpligtelsen Totalentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører,

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til ændringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder ifm. arbejde udført for Københavns Kommune Ændring

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Skanderborg Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at medvirke til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og modvirke social dumpning i forbindelse

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT]

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] Mellem

Læs mere

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul

Levering af dozer til ONM. Bilag 3 - Arbejdsklausul Levering af dozer til ONM Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Poul Juul Hansen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. N OTAT Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2014, og på anmodning fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august 2014 Arbejdsklausuler og sociale klausuler 2 Dagsorden: Arbejdsklausuler - retlig kontekst Konkrete arbejdsklausuler i henholdsvis Syd og Midt Praktiske erfaringer

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund.

I juni 2013 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2014, hvor principperne fra Vækstplan DK blandt andet er lagt til grund. NOTAT VEDRØRENDE Den 05-12-2013 Sagsbeh: AH/LG Sagsnr.: 2013 Dok.nr.: 2013 Udbud & Indkøb Anvendelse af arbejds- og uddannelsesklausuler ved udbud i Frederiksberg Kommune Notatet har til formål at gøre

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Vejledning i brug af sociale klausuler

Vejledning i brug af sociale klausuler Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Odense Kommune, Job- og bistandsafdelingen Vejledning i brug af sociale klausuler København den 28. januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød Kommune Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød, august 2012 Der er bred politisk enighed om, at både det offentlige og det private arbejdsmarked skal gøres mere rummeligt. Det

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse

Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse Den 4. marts 2010 Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse I har ønsket en vurdering af mulighederne for at anvende uddannelsesklausuler som sociale klausuler i forbindelse med offentlige

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Allerød Kommune. Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker

Allerød Kommune. Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker Allerød Kommune 1. Indledning På møder den 16. april og 21. maj 2013 besluttede

Læs mere

Det interessante er herefter at belyse rækkevidden af ILO 94 i forhold til at sikre en leverandørs overholdelse af ILO 94 som kontraktvilkår.

Det interessante er herefter at belyse rækkevidden af ILO 94 i forhold til at sikre en leverandørs overholdelse af ILO 94 som kontraktvilkår. Bilag 2 Notat vedrørende sikring af løn- og arbejdsforhold. Januar 2016 1. Baggrund Byrådet har d. 2. september 2015 vedtaget at Økonomiudvalget og Byrådet evaluerer Indkøbs- og Udbudspolitikken i forhold

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale Notat Vedrørende: Erfaringsopsamling på anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale på udbuds- og indkøbsområdet i Randers Kommune Sagsnavn: Klausuler Sagsnummer: 00.01.00-A00-20-14 Skrevet af: Anne

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1. Resume Byrådet har besluttet, at der skal anvendes arbejds- og uddannelsesklausuler i en række af Aarhus Kommunes kontrakter.

1. Resume Byrådet har besluttet, at der skal anvendes arbejds- og uddannelsesklausuler i en række af Aarhus Kommunes kontrakter. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. oktober 2016 Opfølgning på arbejds- og uddannelsesklausuler 1. Resume Byrådet har besluttet, at der skal anvendes arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Allerød Kommune. Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker

Allerød Kommune. Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker Notat om Allerød Kommunes arbejde med social ansvarlighed og bekæmpelse af sort arbejde Allerød Kommunes CSR - pejlemærker Allerød Kommune 1. Indledning På møder den 16. april og 21. maj 2013 besluttede

Læs mere

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune A/S BILAG A-D Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København 20. maj 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag A Self Billing Procedure Fysik Teknik- og

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere