Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg"

Transkript

1 Terminsfastsættelse Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Korrespondance Niels Uldbjerg Status Godkendt på Sandbjerg 2009 Afgrænsning af guideline Formålet med denne guideline er at Definere hvorledes terminen fastsættes under hensyntagen til informationer om menstruationsanamnese, UL fund, viden om konceptionsdato herunder fertilitetsbehandling. Forholde sig til, om gestationslængde skal sættes til f.eks. 280 eller 282 dage. Det ligger udenfor denne guideline at definere, hvilke biometri referencer, der bør anvendes i forbindelse med UL skanning. Der henvises i denne forbindelse til DSOG/Føtalmedicin/Biometriguidelines Resume Termin fastsættes ud fra nedenstående prioriterede rækkefølge (resume). UL (nakkefoldsskanning) IUI, IVF Termins UL på tilfældigt tidspunkt før uge Sikker konception som sættes til (f.eks. kun ét relevant samleje) Sikker Naegeles termin Anden UL (kun undtagelsesvis efter uge 22+0) Gravide, der vælger nakkefoldsskanning, får således først fastsat termin i forbindelse med skanningen. Det gælder også, hvis de af anden årsag skannes tidligere i graviditeten eller hvis de er blevet gravide ved f.eks. IVF. Definitioner (resume) Termin 280 dage efter LMP UL termin Defineres af biometrierne ved nakkefoldscanning (GA ) Referencekurven bestemmes af DSOG/Føtalmedicin/Biometriguideline IUI/IVF termin IUI: 1. inseminationsdag sættes til IVF: aspirationsdag sættes til ved friske æg og transfereringdag sættes til 2+0 ved fryse æg. Termins UL Bestemt udfra biometrier ved GA op til 22+0 Oplæg til Sandbjerg 2009 Side 1

2 Hvis der er udført flere scanninger før uge 22+0, anvendes den tidligste. Sikker Naegeles termin LMP termin 280 dage (Astraia eller Organons hjul) under forudsætning af o o Der korrigeres, hvis cykluslængde afviger fra 28 dage. Sikker SM. Cykluslængde dage. Regelmæssig menstruation (+/ 2 dage i forhold til kvindens egen middel cyklus længde) (1). 3 spontane menstruationer siden P pillestop eller graviditet. Menstruationsanamnese (resume) Menstruationsanamnesen bør altid registreres i Astraia mhp o Identifikation af tidlig væksthæmning o Videnskabelig bearbejdning af UL data o Kvalitetssikring Litteratursøgning Intet oplyst Baggrund Graviditetslængde Tabel I: Graviditetslængde, fra sidste menstruations første dag til fødsel Median Antal graviditeter Bemærkninger 280 dage Naegele(2) 282 dage Svensk Bergsjø et al(3) 282 dage Dansk Nguyen(4) 283 dage 339 Dansk Olesen(5) 282 dage Finland Taipale 2001(6) Overvejelser ved valg af graviditetslængde Internationalt anvendes traditionelt 280 dage, hvilket betyder, at eksisterende litteratur stort set er baseret herpå. Det betyder f.eks. at præterm fødsel defineres som fødsel før uger = 3 uger før termin. Ændres definitionen af graviditetslængden skal man samtidigt forholde sig til om præterm fødsel skal defineres som fødsel før dage eller dage. Samme problemstilling gør sig gældende mht graviditas prolongata. Validiteten af store studiepopulationer er formentlig dårlig mht validiteten af begrebet sikker menstruationsanamnese. Der er stor risiko for, at mange terminer er beregnet ud fra forudsætning om 28 dages cyklus, men som burde være beregnet ud fra længere cyklus. UL undersøgelser, der finder graviditetslængde afvigende fra 280 dage har anvendt SM eller sikker konception som guldstandard. De er derfor behæftet med samme validitetsusikkerhed som denne guldstandard. Astraia anvender 280 dage. Konklusion mht valg af graviditetslængde Oplæg til Sandbjerg 2009 Side 2

3 Termin sættes til 280 dage efter sidste menstruations første dag, idet forudsætningerne nævnt under Naegele s regel skal opfyldes. Præcision ved terminsfastsættelse Vi vil forsøge at sammenligne følgende metoder til fastlæggelse af termin: Menstruationsanamnese Sikker konceptionsdato Fertilitetsbehandling (IUI/IVF) UL termin (termin ud fra biometrier ved nakkefoldsskanning uge 12 13) UL termin (termin ud fra biometrier ved misdannelsesskanning uge 18 21) Naegele s regel Bestemmelse af forventet dato for fødsel har traditionelt set fundet sted ved hjælp af Naegele s regel, som baserer sig på menstruationsanamnese (2). FORUDSÆTNINGER FOR NAEGELE S REGEL Regelmæssig menstruationscyklus (+/ 2 dage i forhold til kvindens egen middel cyklus længde), ovulation på 14.dagen i cyklus Ingen blødning i første trimester. Mindst 3 cykli efter p pillestop, graviditet eller lignende. Den gravide kan huske datoen for sidste menstruation. Der korrigeres for det antal dage kvindes cykluslængde afviger fra 28 dage. SVAGHEDER VED NAEGELE S REGEL Forudsæningerne er kun opfyldt hos % af de gravide (6 9). Mange kvinder har i nogle cykli forsinket ovulation, hvilket medfører en tendens til at overestimere gestationslængden(8,10 12). 18 % af kvinder, der angiver regelmæssig cyklus, har det ikke (13). Datering ved UL, IVF og IUI Da der bl.a. pga den biologiske variation ikke eksisterer en ideel guldstandard, som den enkelte kvindes terminsfastsættelse kan sammenlignes med, har vi valgt at sammenligne de forskellige metoder mht SD (standarddeviation) for gestationsalderen på fødselstidspunktet. Jo mindre SD er, jo bedre er metoden til bestemmelse af terminstidspunktet. Oplæg til Sandbjerg 2009 Side 3

4 Tabel II: Standarddeviation for forskel på terminsdato og fødselsdato ved anvendelse af forskellige metoder til terminsfastsættelse Mål GA ved UL SD Bemærkninger (uger + (dage) dage) Altman and Chitty 1997 (14) BPD y y Tabel 2 i ref HC y y Table 5 i Ref ,4 7,2 5,2 5,1 Antagelse: uncertainty = 1,67 x SD Nguyen 1999 (4) Taipale 2001 (6) Verburg 2008 (9) BPD y i ,0 LMP 8,6 CRL ,7 BPD ,4 FL ,6 LMP 10,2 CRL ,4 Tabel 5 i referencen. BPD ,3 BPD > ,8 LMP 14,0 Olesen (5) CRL ,6 BPD ,8 LMP 12,2 Tunón 2000 (15) Campbell 1985(16) CRL ,4 BPD ,3 Aspirationsdato 15,2 UL ,7 SD estimeret ud fra andre LMP 9,6 oplysninger i referencen Svagheder Usikkert, om menstruationsanamneserne er valide. Jo større studier, jo større er denne risiko. Påfaldende forskelle i SD studierne imellem. Det skal bemærkes, at flere SD er estimeret ud fra andre oplysninger i studierne, ligesom det i enkelte studier er vanskeligt at forstå, hvilken SD, der er oplyst Der forelægger ikke publicerede data om terminsbestemmelse efter IUI eller sikker konceptionsdato. Styrker Sammen tendens i alle studierne: Aspirationsdato er ligeværdig med UL 12 13, som er bedre end UL 18 21, som er bedre end LMP Referencer, der ligeledes sammenligner metoder til terminsbestemmelse, er ikke inkluderet, hvis kvaliteten ikke er sufficient eller hvis en sammenlignelig SD ikke kunne beregnes ud fra det oplyste (8,17 26). Oplæg til Sandbjerg 2009 Side 4

5 Konklusion mht præcision UL er mere præcis end LMP. Efter uge 24 er LMP dog mere præcis end UL (9). UL er i de fleste studier mere præcis end UL Aspirationsdato er ligeværdig med UL Fastsættelse af termin ved IVF graviditet Studier vedrørende terminsfastsættelse ved IVF graviditet har anvendt aspirationsdagen som uge 2+0 og fertilitetskredse har anvendt aspirationsdagen som 2+0 ved friske æg og transfereringsdagen ved fryse æg. Der har været anført teoretiske overvejelser om i stedet at anvende tidspunktet for hcgadministration (ca.36 timer før oocyt aspiration) som uge 2+0, idet det vil give en bedre sammenligning med den spontane cyklus, ligesom det har vist sig at give en terminsbestemmelse der er i fuld overensstemmelse med UL termin (27). Det er dog stadig aspirationsdagen der anvendes bredt internationalt og nationalt og der er endnu ikke publicerede studier, hvor det er hcg datoen der anvendes. Konklusion mht IVF termin: UL anvendes også ved fertilitetsbehandlede til terminsbestemmelse. Det er dog af hensyn til tidlig IUGR vigtigt at registrere fertilitetsbehandlingen. Ved friske æg sættes aspirationsdagen til 2+0 og ved fryse æg anvendes transfereringsdagen. Risikoen for adverse fetal outcome ved terminsfastsættelse ved UL Tidlig væksthæmning Som det fremgår af Føtalmedicinsk Guideline, kan små biometrier ved både UL og UL skyldes sygdom hos foster eller tidlig placentainsufficiens. Der foreligger således risiko for at overse disse tilstande, hvis terminen ukritisk fastsættes ud fra UL bestemte biometrier (28). Omhyggelig menstruationsanamnese og oplysninger om IVF/IUI graviditet skal derfor indhentes, og retningslinjerne i den Føtalmedicinske Guideline for små biometrier skal følges. Graviditas prolongata UL termin medfører færre overbårne graviditeter end LMP termin (4,6,7,29). Tendensen er mere udtalt ved UL termin end ved UL termin (22,24). Apgar Score og indlæggelse på neonatalafdeling ved graviditas prolongata var blandt gravide uafhængig af om terminerne var fastsat ved UL eller LMP (30). Mortalitet og IUGR ved graviditas prolongata var blandt gravide nedsat blandt postterme, hvis terminerne var fastsat ved UL end ved LMP. Der var desuden tendens til færre med asfyksi (29). Præterm fødsel UL termin medfører flere preterme fødsel end LMP termin (4,7,29,31,32). Kun et enkelt studie har ikke vist dette (6). Oplæg til Sandbjerg 2009 Side 5

6 Da piger og børn af rygere har mindre biometrier allerede ved UL 18 21, klassificeres de hyppigere som præmature, hvis denne UL lægges til grund for terminsberegningen (33). Dette forhold er ikke undersøgt mht termin UL Andre argumenter end præcision Praktisk at anvende samme metode til alle, dvs. UL12 Andelen af gravide som fik foretaget nakkefoldsskanning i Danmark i 2006 var 84% (34) og i % (ikke publicerede data), hvilket er højere end gravide med sikker LMP. Det kan være frustrerende for den gravide og forvirrende for jordemødre og læger, hvis der er uenighed om, hvilken af de forskellige terminsberegninger, der skal anvendes hos den enkelte gravide. Disse vil afhænge af, hvorledes den enkelte vurderer sikkerheden af LMP samt om, den skal korrigeres for cykluslængde. Forskning De fleste publikationer vedrørende præterm og postterm fødsel er baserede på Naegele. Det anbefales at undersøge robustheden af forskningsresultaterne ved at anvende begge metoder til terminsbestemmelse (35). Svært for den IVF gravide at acceptere UL termin Det kan være svært for IVF gravide at acceptere termin fastsættelse ved UL Erfaringen viser dog, at det ikke udgør noget praktisk problem. Down screening Dobbelttesten er så robust at såvel IVF termin som UL gestationsalder kan anvendes i beregningen uden at det ændrer risikoestimatet betydeligt (27). Referencer (1) Geirsson RT. Ultrasound instead of last menstrual period as the basis of gestational age assignment. Ultrasound Obstet.Gynecol May 1;1(3): (2) Naegele FC. Lehrbuch der Geburtshülfe für Hebammen. Heidelberg. ; (3) Bergsjo P, Denman DW,3rd, Hoffman HJ, Meirik O. Duration of human singleton pregnancy. A population based study. Acta Obstet.Gynecol.Scand. 1990;69(3): (4) Nguyen TH, Larsen T, Engholm G, Moller H. Evaluation of ultrasound estimated date of delivery in 17,450 spontaneous singleton births: do we need to modify Naegele's rule? Ultrasound Obstet.Gynecol Jul;14(1): (5) Olesen AW, Thomsen SG. Prediction of delivery date by sonography in the first and second trimesters. Ultrasound Obstet.Gynecol Sep;28(3): Oplæg til Sandbjerg 2009 Side 6

7 (6) Taipale P, Hiilesmaa V. Predicting delivery date by ultrasound and last menstrual period in early gestation. Obstet.Gynecol Feb;97(2): (7) Kramer MS, McLean FH, Boyd ME, Usher RH. The validity of gestational age estimation by menstrual dating in term, preterm, and postterm gestations. JAMA 1988 Dec 9;260(22): (8) Geirsson RT, Busby Earle RM. Certain dates may not provide a reliable estimate of gestational age. Br.J.Obstet.Gynaecol Jan;98(1): (9) Verburg BO, Steegers EA, De Ridder M, Snijders RJ, Smith E, Hofman A, et al. New charts for ultrasound dating of pregnancy and assessment of fetal growth: longitudinal data from a population based cohort study. Ultrasound Obstet.Gynecol Apr;31(4): (10) Saito M, Yazawa K, Hashiguchi A, Kumasaka T, Nishi N, Kato K. Time of ovulation and prolonged pregnancy. Am.J.Obstet.Gynecol Jan 1;112(1): (11) Walker EM, Lewis M, Cooper W, Marnie M, Howie PW. Occult biochemical pregnancy: fact or fiction? Br.J.Obstet.Gynaecol Jul;95(7): (12) Guerrero R, Florez PE. The duration of pregnancy. Lancet 1969 Aug 2;2(7614): (13) Weller A, Weller L. Assessment of menstrual regularity and irregularity using self reports and objective criteria. J.Psychosom.Obstet.Gynaecol Jun;19(2): (14) Altman DG, Chitty LS. New charts for ultrasound dating of pregnancy. Ultrasound Obstet.Gynecol Sep;10(3): (15) Tunon K, Eik Nes SH, Grottum P, Von During V, Kahn JA. Gestational age in pregnancies conceived after in vitro fertilization: a comparison between age assessed from oocyte retrieval, crown rump length and biparietal diameter. Ultrasound Obstet.Gynecol Jan;15(1): (16) Campbell S, Warsof SL, Little D, Cooper DJ. Routine ultrasound screening for the prediction of gestational age. Obstet.Gynecol May;65(5): (17) Kieler H, Axelsson O, Nilsson S, Waldenstrom U. Comparison of ultrasonic measurement of biparietal diameter and last menstrual period as a predictor of day of delivery in women with regular 28 day cycles. Acta Obstet.Gynecol.Scand Jul;72(5): (18) Mongelli M, Wilcox M, Gardosi J. Estimating the date of confinement: ultrasonographic biometry versus certain menstrual dates. Am.J.Obstet.Gynecol Jan;174(1 Pt 1): (19) Backe B, Nakling J. Routine ultrasound dating has not been shown to be more accurate than the calendar method. Br.J.Obstet.Gynaecol Dec;105(12): (20) Rossavik IK, Fishburne JI. Conceptional age, menstrual age, and ultrasound age: a second trimester comparison of pregnancies of known conception date with pregnancies dated from the last menstrual period. Obstet.Gynecol Feb;73(2): Oplæg til Sandbjerg 2009 Side 7

8 (21) Gardosi J, Geirsson RT. Routine ultrasound is the method of choice for dating pregnancy. Br.J.Obstet.Gynaecol Sep;105(9): (22) Caughey AB, Nicholson JM, Washington AE. First vs second trimester ultrasound: the effect on pregnancy dating and perinatal outcomes. Am.J.Obstet.Gynecol Jun;198(6):703.e1 5; discussion 703.e5 6. (23) Kalish RB, Thaler HT, Chasen ST, Gupta M, Berman SJ, Rosenwaks Z, et al. First and second trimester ultrasound assessment of gestational age. Am.J.Obstet.Gynecol Sep;191(3): (24) Bennett KA, Crane JM, O'shea P, Lacelle J, Hutchens D, Copel JA. First trimester ultrasound screening is effective in reducing postterm labor induction rates: a randomized controlled trial. Am.J.Obstet.Gynecol Apr;190(4): (25) Saltvedt S, Almstrom H, Kublickas M, Reilly M, Valentin L, Grunewald C. Ultrasound dating at or weeks of gestation? A prospective cross validation of established dating formulae in a population of in vitro fertilized pregnancies randomized to early or late dating scan. Ultrasound Obstet.Gynecol Jul;24(1): (26) Robinson HP, Fleming JE. A critical evaluation of sonar "crown rump length" measurements. Br.J.Obstet.Gynaecol Sep;82(9): (27) Gjerris AC, Loft A, Pinborg A, Tabor A, Christiansen M. First trimester screening in pregnancies conceived by assisted reproductive technology: significance of gestational dating by oocyte retrieval or sonographic measurement of crown rump length. Ultrasound Obstet.Gynecol Oct;32(5): (28) Thorsell M, Kaijser M, Almstrom H, Andolf E. Expected day of delivery from ultrasound dating versus last menstrual period obstetric outcome when dates mismatch. BJOG 2008 Apr;115(5): (29) Hogberg U, Larsson N. Early dating by ultrasound and perinatal outcome. A cohort study. Acta Obstet.Gynecol.Scand Nov;76(10): (30) Tunon K, Eik Nes SH, Grottum P. Fetal outcome in pregnancies defined as post term according to the last menstrual period estimate, but not according to the ultrasound estimate. Ultrasound Obstet.Gynecol Jul;14(1): (31) Mongelli M, Gardosi J. Birth weight, prematurity and accuracy of gestational age. Int.J.Gynaecol.Obstet Mar;56(3): (32) Yang H, Kramer MS, Platt RW, Blondel B, Breart G, Morin I, et al. How does early ultrasound scan estimation of gestational age lead to higher rates of preterm birth? Am.J.Obstet.Gynecol Mar;186(3): (33) Henriksen TB, Wilcox AJ, Hedegaard M, Secher NJ. Bias in studies of preterm and postterm delivery due to ultrasound assessment of gestational age. Epidemiology 1995 Sep;6(5): Oplæg til Sandbjerg 2009 Side 8

9 (34) Ekelund CK, Jorgensen FS, Petersen OB, Sundberg K, Tabor A, Danish Fetal Medicine Research Group. Impact of a new national screening policy for Down's syndrome in Denmark: population based cohort study. BMJ 2008 Nov 27;337:a2547. (35) Olesen AW, Westergaard JG, Thomsen SG, Olsen J. Correlation between self reported gestational age and ultrasound measurements. Acta Obstet.Gynecol.Scand Nov;83(11): Oplæg til Sandbjerg 2009 Side 9

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Biometriguideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Introduktion Målsætningen for gruppens

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Første trimester screening

Første trimester screening Første trimester screening Charlo.e Ekelund, læge, PhD Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Rigshospitalet U- kursus 28.10.2014 Formål Screening test 6-7 uger PAPP- A og frit beta hcg 9-11 uger nakkefoldsskanning

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter FØTO-Sandbjerg og Sandbjerg 2010 Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund (primus motor), Richard Farlie, Merete Hein, Rikke Bek Helmig, Carsten Henriques,

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sjov med tal Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2013 Dilbert om tal Jacob Anhøj (DSFP) Sjov med tal 2013 2 / 28 Tre spørgsmål og en cykel??? o^ô

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Berit Haahr Larsen Trine Hammelsvang Kristiansen Vejleder: Mogens Vestergaard INTRODUKTION

Læs mere

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten FØTOSandbjerg og Sandbjerg 2009 Arbejdsgruppens medlemmer: Richard Farlie (tovholder), Niels Jørgen Secher, Ann Tabor, Charlotte Ekelund,

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

VISITATIONS- RETNINGLINJER

VISITATIONS- RETNINGLINJER VISITATIONS- RETNINGLINJER DADJ OG DSOG 2002-1 - Indledning DADJ og DSOG aftalte på et fællesmøde i 1999 at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde fælles retningslinjer for den normale fødsel,

Læs mere

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Karen Wøjdemann, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi IRF 4. februar 2014

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket)

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Forelæsninger om infertilitet Infertilitet epidemiologi Infertilitet - Tubafaktor Mandlig faktor Endokrinologi IVF behandling Abortus habitualis Udvikling i fertilitetsbehandling

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Hypertension hos kvinder - under graviditet

Hypertension hos kvinder - under graviditet Hypertension hos kvinder - under graviditet Elisabeth R Mathiesen Professor Chief Endocrinologist, DMsc Copenhagen Centre for Pregnant Women with Diabetes Rigshospitalet, Faculty of Heslth Sceince, University

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S Itera Consulting Itera Consulting

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby

Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Epidural og neonatal morbiditet - hvad mener børnelægerne? Anne Kirkeby Hansen Afdelingslæge, Neonatalafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Søvnløse nætter i Horsens år 2003. Jeg vil gøre dit

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv.

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv. Esbjerg Havn Strategi: Intermodal transport Ro / Ro Lo / Lo Project cargo Export of Windturbines Offshore windfarms Offshore Oil & Gas Rig repair Base facillities Esbjerg Havn rute netværk Direkte forbindelse

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Baggrund Det er efterhånden veldokumenteret at fostre med stor nakkefold og normale kromosomer har øget risiko for føtal død, betydende anomalier

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet

7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet 7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet Tovtrækker: Gitte Glavind. Referenter: Ulla Breth Knudsen, Lotte Clevin, Richard Farlie Baggrund Ultralydsskanning mhp verificering af tidlig levende intrauterin

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Tina Broby Mikkelsen (f. 1968)

Tina Broby Mikkelsen (f. 1968) Tina Broby Mikkelsen (f. 1968) Forsker, cand. scient, ph.d. Email: broby@sdu.dk Telefon: 21 74 81 13 Forskningsområder Tina har arbejdet på RehabiliteringsCenter Dallund, der rehabiliterer kræftramte efter

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Svangerskabsjournal Side 1 af 2

Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Personnummer, navn og adresse Lægens navn og adresse E-mail E-mail Tlf. privat/mobil Tlf. arbejde Telefonnummer Sociale oplysninger Civilstand Sæt x Ugift Gift Separeret

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Carsten B. Pedersen Professor, dr.med. Center for Interdisciplinær Registerforskning Center for Registerforskning Aarhus University, Denmark E-mail:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d.

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Sikker mundtlig kommunikation under fødsler Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Mål I skal selv prøve at anvende relevante redskaber til sikker mundtlig kommunikation under fødsler Plan Baggrund Gruppe-diskussion

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel (Channel 4, 2013) Proffesionsbachelor i jordemoderkunskab UC Syddanmark, Esbjerg Vejleder: Inge Berg Samlet antal anslag: 89 712 Afleveret

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Årsrapport. (udgivet november 2012)

Årsrapport. (udgivet november 2012) Årsrapport 2011 (udgivet november 2012) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 5 Baggrund og formål... 6 Screening for kromosomfejl og misdannelser... 8 Historik... 9 Organisation...

Læs mere

Ved hvilken gestationsalder er det sikkert at sætte fødslen i gang?

Ved hvilken gestationsalder er det sikkert at sætte fødslen i gang? Ved hvilken gestationsalder er det sikkert at sætte fødslen i gang? Risici for barnet ved ikke-medicinsk indiceret fødsel < uge 39+0 Tværfagligt Obstetrisk Forum 1/11-14 Julie Glavind, hoveduddannelseslæge,

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling.

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Frederik Nielsen, Clinical Research Medical Advisor, Novartis Copenhagen May 7 th 2015 Fælles mål For patienterne

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere

Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere 1 Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere Forskningsprojekt januar 2012 Af Troels Buus Treebak Rune Linderoth Christiansen 2 Indhold Formål...3 Baggrund...4 Metode...7 Resultater...7

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere