Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri"

Transkript

1 2013/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr Fremsat den 19. februar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri (Statsgaranti ved skift af lånetype til finansiering af alment byggeri m.v. og forlængelse af særordning for 4. maj-kollegierne m.v.) 1 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011 og lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 2, 2. pkt., affattes således:»kommunalbestyrelsen kan dog i helt særlige tilfælde godkende fravigelser fra de regler om bestyrelsens sammensætning og udlejning, som gælder for almene boligorganisationer og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner.«2. I 2, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»kommunalbestyrelsens godkendelse efter 2. pkt. skal være tidsbegrænset.«3. I 60 a, stk. 1, 1. pkt., ændres» 75 c, stk. 3,«til:» 91 a, stk. 1,«. 4. I 91, stk. 5, indsættes som 3. og 4. pkt.:»ved fastsættelse af en ny lånetype efter 1. pkt. garanterer staten for lånet frem til det tidspunkt, hvor der sker tinglysning af det pantebrev, der sikrer lånet. Garantien gælder i forhold til lån, der udbetales senest 3 måneder fra tidspunktet for anvendelsen af den nye lånetype.«5. I 118, stk. 4, indsættes som 4. og 5. pkt.:»ved fastsættelse af en ny lånetype efter 1. pkt. garanterer staten for lånet frem til det tidspunkt, hvor der sker tinglysning af det pantebrev, der sikrer lånet. Garantien gælder i forhold til lån, der udbetales senest 3 måneder fra tidspunktet for anvendelsen af den nye lånetype.«6. I 157, stk. 4, indsættes som 3. og 4. pkt.:»ved fastsættelse af en ny lånetype efter 1. pkt. garanterer staten for lånet frem til det tidspunkt, hvor der sker tinglysning af det pantebrev, der sikrer lånet. Garantien gælder i forhold til lån, der udbetales senest 3 måneder fra tidspunktet for anvendelsen af den nye lånetype.«7. I 185 b, stk. 5, ændres»ministeren for by, bolig og landdistrikter kan«til:»ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter forhandling med ministeren for by, bolig og landdistrikter«. 1

2 8. I 185 b, stk. 6, ændres»ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter«til:»ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med ministeren for by, bolig og landdistrikter«. 2 I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, som ændret ved 3 i lov nr. 273 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 67 a indsættes:» 67 b. For kollegier, der har opnået en tidsbegrænset godkendelse efter den tidligere 67, stk. 1, nr. 8, til at fravige regler om bestyrelsens sammensætning og udlejning i selvejende ungdomsboliginstitutioner, gælder, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at de nævnte regler fortsat kan fraviges efter tidsbegrænsningens udløb. Det er en betingelse, at bestyrelsen for kollegiet har ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse senest den 31. december Kommunalbestyrelsens godkendelse efter 1. og 2. pkt. skal ligeledes være tidsbegrænset.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj Stk. 2. For kollegier, der inden lovens ikrafttræden har opnået en tidsbegrænset godkendelse efter 2, stk. 2, 2. pkt., i de hidtil gældende regler i lov om almene boliger m.v., til at fravige regler om bestyrelsens sammensætning og udlejning i almene boligorganisationer og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner, gælder, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at de nævnte regler fortsat kan fraviges efter tidsbegrænsningens udløb. Det er en betingelse, at bestyrelsen for den almene boligorganisation eller selvejende almene ungdomsboliginstitution har ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse senest den 31. december Kommunalbestyrelsens godkendelse efter 2. og 3. pkt. skal ligeledes være tidsbegrænset. Godkendelsen kan senest gælde til og med den 31. december

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1. Statsgaranti ved skift af lånetype til finansiering af alment byggeri m.v Gældende ret Lovforslaget 2.2. Forlængelse af særordning for 4. maj-kollegierne Gældende regler Lovforslaget 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser 1. Indledning og baggrund Med den gældende fleksible finansiering af støttet byggeri kan ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætte, at der skal anvendes en ny lånetype til finansiering af nyt støttet byggeri med henblik på at opnå den mest hensigtsmæssige finansiering. For at sikre en smidig tilpasning til udviklingen på kapitalmarkedet skal en ny lånetype hurtigt kunne anvendes. Det gælder f.eks. lån med rentetilpasning i stedet for fastforrentede lån. Efter de gældende regler kan omstilling til en ny lånetype imidlertid i praksis først ske med en relativ lang frist, da nye lånedokumenter skal udfærdiges, underskrives og tinglyses, inden lånet kan udbetales. For at undgå en lang frist for anvendelsen af en ny lånetype, foreslås det, at staten garanterer for lånet frem til det tidspunkt, hvor der sker tinglysning af det pantebrev, der sikrer lånet. Hermed kan en ny lånetype umiddelbart anvendes og finansieringen af det almene byggeri vil hurtigere kunne tilpasses skiftende markedsforhold. Den foreslåede garanti vedrørende låneskift i nybyggeriet svarer til den garanti, der gælder i forbindelse med konvertering til nye lånetyper i det eksisterende støttede byggeri. Lovforslaget indeholder herudover en forlængelse af den særordning, der gælder for visse kollegier. Særordningen er begrænset til 4. maj-kollegierne, og er begrundet med de særlige forhold ved de pågældende kollegiers oprettelse og Frihedsfondens finansiering af kollegierne. Den nuværende ordning udløber med udgangen af Lovforslagets indhold Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: Statsgaranti ved skift af lånetype til finansiering af alment byggeri m.v. Forlængelse af særordning for 4. maj-kollegierne. 3

4 2.1. Statsgaranti ved skift af lånetype til finansiering af alment byggeri m.v Gældende ret Det er et fællestræk ved finansiering af en række støtteberettigede aktiviteter efter almenboligloven og friplejeboligloven, at der optages kreditinstitutlån, hvortil der ydes ydelsesstøtte til delvis betaling af ydelserne på disse lån. Den lånetype, som skal anvendes ved finansieringen af alment byggeri m.v., fastsættes af ministeren for by, bolig og landdistrikter efter forhandling med finansministeren og erhvervs- og vækstministeren. Det drejer sig foruden om nye almene boliger efter almenboliglovens 118, nye friplejeboliger efter 12 i friplejeboligloven også om beboerindskudslån efter almenboliglovens 73, lån til finansiering af frikøbssummer efter almenboliglovens 98 a, lån til ekstraordinær renovering af ungdomsboliger efter almenboliglovens 100 og om lån til udbedring af byggeskader efter almenboliglovens 157. Hertil kommer lån til renovering med støtte fra Landsbyggefonden efter almenboliglovens 91, hvor lånetypen fastsættes efter forhandling med fonden. Lånetypen udmeldes i Statstidende med en frist for, hvornår lånetypen skal anvendes Lovforslaget Processen omkring lånefinansiering af det enkelte støttede byggeri er tilrettelagt således, at lånet skal kunne udbetales på en nærmere bestemt skæringsdato, som typisk svarer til, at byggeriet er afsluttet og ibrugtaget. Inden dette tidspunkt er der gået en lang proces, hvor der på basis af den gældende lånetype er udstedt lånetilbud, oprettet og underskrevet pantebreve, indhentet kommunal garanti m.v. ligesom pantebrevet er blevet tinglyst, da det er en forudsætning for udbetaling af lånet. Når ministeren for by, bolig og landdistrikter beslutter, at der skal anvendes en anden lånetype, skal hele denne proces med håndtering af lånedokumenter m.v. starte forfra for alle de sager, som umiddelbart står foran låneudbetaling. Processen kan tage 2-3 måneder og vil medføre, at udbetalingen af lånet tilsvarende må udskydes. For at undgå afbræk i låneudbetalingerne er det derfor i dag nødvendigt at fastsætte en relativ lang frist på 2-3 måneder for, hvornår den nye lånetype skal anvendes ved finansiering af det støttede nybyggeri. Dette er ikke hensigtsmæssigt, idet det medfører, at den ønskede tilpasning til aktuelle markedsforhold dermed forsinkes. Med henblik på at øge fleksibiliteten og hastigheden i tilpasningen af finansieringen til markedsforholdene i forbindelse med beslutninger om at anvende en ny lånetype i forbindelse med finansiering af nyt støttet byggeri foreslås det, at staten garanterer for lånet frem til det tidspunkt, hvor der sker tinglysning af det pantebrev, der sikrer lånet. Det vil således ikke være nødvendigt at fastsætte en lang frist for anvendelse af lånetypen, idet garantien sikrer, at lån baseret på den nye lånetype umiddelbart vil kunne udbetales og håndteringen af lånedokumenterne, herunder tinglysning vil kunne ske efterfølgende. Der foreslås en lovbestemt garanti, der gælder i forhold til lån, der udbetales senest 3 måneder fra tidspunktet for anvendelsen af den nye lånetype. Garantien vil løbe, så længe lånet ikke er tinglyst. Efter udløbet af 3 måneders perioden vil udbetaling af lån igen kun kunne ske, såfremt pantebrevet er tinglyst. Da der er tale om en lovbestemt garanti, der gælder alle støtteberettigede lån, der kommer til udbetaling i 3 måneders perioden, skal der ikke meddeles garanti til det enkelte konkrete lån. Det er dog nødvendigt, at både garantibeløbet og den efterfølgende aflysning af garantien ved tinglysningen indberettes til Statens Administration. Med frist den 1. januar 2014 er det besluttet, at der skal skiftes lånetype, så der skal anvendes lån med 5 årig rentetilpasning frem for fastforrentede lån. På grundlag af det forventede nyoptag i den forbindelse skønnes den foreslåede garanti maksimalt at ville udgøre 2 mia. kr. med en gennemsnitlig løbetid på 1½ måned. Garantien forventes ikke at blive udløst, idet tinglysning i praksis altid opnås, men den er nødvendig for, at kreditinstituttet kan udbetale lånet. I det teoretiske tilfælde, at tinglysning ikke opnås, vil 4

5 lånet skulle indfries, og staten vil have et tilsvarende krav på boligafdelingen, som eventuelt vil kunne medføre et delvist tab for staten. For friplejeboliger vil garantien blive implementeret ved en ændring af bekendtgørelse nr. 753 af 3. juli 2008 om etablering af friplejeboliger Forlængelse af særordning for 4. maj-kollegierne Gældende regler Efter 2, stk. 2, i almenboligboligloven kan kommunalbestyrelsen godkende, at kollegier, der ikke er opført med offentlig støtte, omdannes til en almen boligorganisation eller en afdeling af en almen boligorganisation eller til en selvejende almen ungdomsboliginstitution, såfremt de opfylder de regler, der gælder for disse boligorganisationer og institutioner. Kommunalbestyrelsen kan dog i helt særlige tilfælde indtil udgangen af 2015 godkende, at enkelte af de regler, der gælder for mærkede almene ungdomsboliger, ikke finder anvendelse. Adgangen til at godkende fravigelser fra gældende regler i forbindelse med de nævnte omdannelser tager alene sigte på 4. maj-kollegier, der samtidig søger om renoveringsstøtte efter 100. De nævnte 4. majkollegier er i sin tid blevet opført med støtte fra Frihedsfonden. De regler, der kan fraviges er reglerne om bestyrelsens sammensætning og anvisning af ledige boliger i de nævnte kollegier. Fravigelserne skal sikre, at de pågældende kollegier kan fastsætte deres egne regler med hensyn til sammensætning af bestyrelsen og udlejning af ledige boliger. De nævnte godkendelser er tidsbegrænsede og udløber med udgangen af En tilsvarende ordning har tidligere været gældende for de 4. maj-kollegier, der er godkendt som selvejende institutioner efter 67, stk. 1, nr. 8, i den tidligere boligbyggerilov og som samtidig ansøgte om renoveringsstøtte efter 73 b i samme lov. De pågældende kollegier kunne ligeledes opnå en tidsbegrænset godkendelse til at fravige gældende regler i boligbyggeriloven om bestyrelsessammensætning og udlejning i forbindelse med den nævnte godkendelse. Godkendelsesordningen i 67, stk. 1, nr. 8, blev ophævet pr. 1. januar 1997 og erstattet af reglerne i almenboligloven. De omtalte godkendelser efter boligbyggeriloven er dog fortsat gældende og udløber med udgangen af Lovforslaget For at imødekomme 4. maj-kollegiernes ønske om at kunne bibeholde kollegierne som mindesmærker for Danmarks modstandskamp, jf. de særlige forhold ved oprettelsen og Frihedsfondens finansiering af kollegierne, foreslås, at disse kollegier fortsat får muligheder for at fravige gældende regler om bestyrelsens sammensætning og udlejning. Efter forslaget kan kommunalbestyrelsen således godkende, at denne særordning for de nævnte kollegier forlænges, dog senest til udgangen af Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Som nævnt i pkt forventes statsgaranti ved skift af lånetype i praksis ikke at blive udløst. De kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med KL. Forslaget vurderes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Forslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 5

6 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder i 1, nr. 1-6, 2, nr. 1 og 3, stk. 2, bestemmelser om overdragelse af udførelsen af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse til virksomheder, jf. Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 2012/21/EU (EUT L 7 af , s. 3). Det er vurderet, at nævnte bestemmelser i lovforslaget er i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter herudover. 8. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslag har i perioden den 20. december 2013 til den 15. januar 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Advokatrådet, Akademisk Arkitektforening, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, BAT-Kartellet, BL - Danmarks almene Boliger, BOSAM, Byfornyelsesrådet, Byggeskadefonden, Byggesocietetet, Bygherreforeningen i Danmark, Danmarks Lejeforeninger, Dansk Byggeri, Danske Advokater, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Ældreråd, Danske Udlejere, Den Danske Dommerforening, Det Centrale Handicapråd, Domstolsstyrelsen, Ejendomsforeningen Danmark, Finansrådet, Foreningen af Rådgivende iører FRI, Huslejenævns- og Beboerklagenævnsforeningen, Håndværksrådet, Kollegiekontorerne i Danmark, Kollegierådet for 4. Maj Kollegierne i Danmark, Kommunekredit, Kommunernes Landsforening, Landsbyggefonden, Landsforeningen Ældre Sagen, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Rådet for Socialt Udsatte, Selveje Danmark, Statens Byggeforskningsinstitut og Ældremobiliseringen. 9. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommu- ner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter 6

7 Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder bestemmelser, der er omfattet af Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om kompensation til virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Det er vurderet, at de nævnte bestemmelser i lovforslaget er i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter herudover. Til nr. 1 og 2 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter de gældende regler i 2, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen godkende, at kollegier, der ikke er opført med offentlig støtte, bliver omdannet til en almen boligorganisation eller en afdeling af en almen boligorganisation eller til en selvejende almen ungdomsboliginstitution. Det er en betingelse, at kollegierne opfylder de regler, der gælder for de nævnte almene boligorganisationer eller selvejende almene ungdomsboliginstitutioner. Kommunalbestyrelsen kan dog i helt særlige tilfælde godkende fravigelser fra enkelte af de nævnte regler indtil udgangen af Med lovforslaget åbnes mulighed for, at kommunalbestyrelsen fortsat kan godkende fravigelser fra gældende regler i forbindelse med omdannelser af kollegier opført uden offentlig støtte. De regler, der kan være tale om at fravige, er reglerne om bestyrelsens sammensætning og udlejning. De nævnte fravigelser kan kun gives for en tidsbegrænset periode, jf. lovforslagets 1, nr. 1 og 2. Det forudsættes i den forbindelse, at kommunalbestyrelsens godkendelse senest gælder til og med den 31. december Der er tale om en forlængelse af den hidtil gældende særordning for 4. maj-kollegierne. Om den nærmere baggrund for denne ordning henvises til de almindelige bemærkninger (afsnit 2.2.). Kommunalbestyrelsens adgang til at godkende de omtalte fravigelser forudsættes således som hidtil udelukkende anvendt på 4. maj-kollegier, der søger om renoveringsstøtte efter 100, jf. forarbejderne til 2, stk. 2. Særordningen skal som nævnt i de almindelige bemærkninger sikre, at de pågældende kollegier kan fastsætte deres egne regler med hensyn til sammensætning af bestyrelsen og udlejning af ledige boliger. En godkendelse kan kun gives, hvis bestyrelsen for det enkelte kollegium ansøger herom. Det skal endvidere fremhæves, at kommunalbestyrelsen ikke med baggrund i de foreslåede regler kan give tilladelser til andre fravigelser end de nævnte, herunder fra de øvrige regler, der gælder for almene boligorganisationer og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner. Til nr. 3 Der er tale om en redaktionel ændring. Med forslaget i 1, nr. 3, sikres, at den gældende bestemmelse i 60 a vedrørende annoncering af ledige boliger indeholder de korrekte lovhenvisninger for så vidt angår definitionen af en problemramt boligafdeling. 7

8 Til nr. 4 Lån til finansiering af renovering med støtte fra Landsbyggefonden efter lovens 91 fastsættes af ministeren for by, bolig og landdistrikter efter forhandling med fonden, jf. lovens 91, stk. 5. I forbindelse med at det besluttes, at der skal anvendes en anden lånetype end den hidtil anvendte, foreslås det, at staten garanterer for lånet frem til det tidspunkt, hvor der sker tinglysning af det pantebrev, der sikrer lånet. Det foreslås endvidere, at garantien gælder i forhold til lån, der udbetales senest 3 måneder fra tidspunktet for anvendelsen af det nye lån. Den foreslåede garanti vil gælde tilsvarende for lån til finansiering af frikøbssummer efter almenboliglovens 98 a, hvor der i stk. 5 henvises til 91, stk. 5, som foreslås ændret, jf. lovforslagets 1, nr. 4. Til nr. 5 Lån til finansiering af nye almene boliger efter lovens 118 fastsættes af ministeren for by, bolig og landdistrikter, jf. 118, stk. 4. I forbindelse med, at det fastsættes, at der skal anvendes en anden lånetype end den hidtil anvendte ved finansieringen, foreslås en tilsvarende garanti som nævnt i lovforslagets 1, nr. 4. Den foreslåede garanti vil gælde tilsvarende for lån til finansiering af beboerindskudslån efter almenboliglovens 73 og lån til ekstraordinær renovering af ungdomsboliger efter almenboliglovens 100, idet der i 73, stk. 4 og i 100, stk. 4, henvises til 118, stk. 4, som foreslås ændret, jf. lovforslagets 1, nr. 5. Til nr. 6 Lån til finansiering af byggeskader i almene boliger fastsættes af ministeren for by, bolig og landdistrikter efter forhandling med Byggeskadefonden, jf. 157, stk. 4. I forbindelse med, at det fastsættes, at der skal anvendes en anden lånetype end den hidtil anvendte ved finansieringen, foreslås en tilsvarende garanti som nævnt i lovforslagets 1, nr. 4 og 5. Til nr. 7 og 8 Ændringerne drejer sig om bemyndigelse til at fastsætte regler om rammeaftaler og udmelde temaer til behandling i rammeaftalerne. Bekendtgørelse om rammeaftaler er tidligere udstedt af socialministeren, idet ressortansvaret for almenboligloven før regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 lå hos socialministeren. Der blev dengang udstedt en samlet rammeaftalebekendtgørelse dækkende såvel det sociale område som det almene ældreboligområde. Bestemmelserne om rammeaftaler pålægger kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet en gang årligt at indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Rammeaftalerne drejer sig både om antallet og arten af de botilbud, der skal være til rådighed, og om de ydelser efter serviceloven, der skal leveres til beboerne i de pågældende tilbud, uanset om botilbuddet er etableret efter serviceloven eller som almene ældreboliger efter almenboligloven. I forbindelse med regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for almenboligloven lagt hos ministeren for by, bolig og landdistrikter. Det er derfor også denne, der har bemyndigelsen til at fastsætte regler om rammeaftaler på det almene ældreboligområde og til at udmelde temaer til behandling i rammeaftalerne, mens ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har disse bemyndigelser for så vidt angår serviceloven. Det er ikke hensigtsmæssigt, at der på denne måde skal udstedes adskilte bekendtgørelser om rammeaftaler på henholdsvis det sociale område og det almene ældreboligområde, og det foreslås derfor at ændre reglerne, sådan at ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold får bemyndigelsen til ef- 8

9 ter forhandling med ministeren for by, bolig og landdistrikter at udmelde temaer og fastsætte nærmere regler om rammeaftalerne. Til nr. 1 Til 2 67, stk. 1, nr. 8, i den tidligere boligbyggerilov indeholdt hjemmel til, at den daværende boligminister senere kommunalbestyrelsen kunne godkende kollegier, der er opført uden statsstøtte. En sådan godkendelse betød, at kollegiet kunne opnå renoveringsstøtte efter 73 b i samme lov. Samtidig blev kollegiet omfattet af de øvrige bestemmelser, der gælder for statsstøttede ungdomsboliger. Bestemmelsen åbnede dog samtidig mulighed for, at der i helt særlige tilfælde kunne tillades fravigelser fra disse regler. Det fremgik bl.a. af forarbejderne til bestemmelsen, at denne mulighed for at godkende fravigelser kun var forudsat anvendt over for 4. maj-kollegier i en tidsbegrænset periode, og at de regler, der kunne fraviges, alene var reglerne om bestyrelsessammensætning og udlejning. De nuværende godkendelser, der er givet med henvisning til den omtalte bestemmelse i boligbyggeriloven, udløber med udgangen af Det foreslås på denne bagrund, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at godkende, at de nævnte kollegier, der som nævnt har opnået en tidsbegrænset godkendelse til at fravige reglerne om bestyrelsens sammensætning og udlejning efter 67, stk. 1, nr. 8, fortsat kan fravige de nævnte regler. Kommunalbestyrelsens godkendelse kan kun gives for en tidsbegrænset periode, jf. lovforslagets 2, nr. 1. Det forudsættes i den forbindelse, at kommunalbestyrelsens godkendelse senest gælder til og med den 31. december Det bemærkes endvidere, at det er en forudsætning for at kunne opnå en godkendelse, at bestyrelsen for det enkelte kollegium har ansøgt kommunalbestyrelsen herom inden udgangen af Særordningen skal som nævnt i de almindelige bemærkninger sikre, at de pågældende 4. maj-kollegier fortsat kan fastsætte deres egne regler med hensyn til sammensætning af bestyrelsen og udlejning af ledige boliger. Om den nærmere baggrund for særordningen for 4. maj-kollegierne henvises til de almindelige bemærkninger (afsnit 2.2.). Til 3 Det foreslås i 3, stk. 1, at lovforslaget træder i kraft den 1. maj Med lovforslagets 1, nr. 1 og 2, åbnes mulighed for, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med en omdannelse af et kollegium til en almen boligorganisation eller en afdeling heraf eller til en selvejende almen ungdomsboliginstitution fortsat kan godkende fravigelser fra de regler om bestyrelsens sammensætning og udlejning, som gælder for almene boligorganisationer og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner. De nævnte fravigelser tager alene sigte på 4. maj-kollegierne og forudsættes at gælde senest indtil udgangen af Baggrunden for forslaget er, at kommunalbestyrelsens nuværende adgang til at godkende fravigelser fra de nævnte regler udløber med udgangen af Der henvises nærmere til bemærkningerne til disse bestemmelser. For de 4. maj-kollegier, der er blevet omdannet inden lovens ikrafttræden, og i den forbindelse har fået en godkendelse til fravigelser fra reglerne om bestyrelsens sammensætning og udlejning efter de hidtidige regler i 2, stk. 2, 2. pkt., i lov om almene boliger m.v. gælder ligeledes, at de pågældende godkendelser udløber med udgangen af

10 Det foreslås på denne baggrund, jf. lovforslagets 3, stk. 2, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at godkende, at der fortsat kan ske fravigelser fra gældende regler om bestyrelsens sammensætning og udlejning i disse kollegier. Den nye godkendelse foreslås ligeledes at være tidsbegrænset og forudsættes at gælde senest til udgangen af Det bemærkes, at det er en betingelse for at kunne opnå en godkendelse, at bestyrelsen for den almene boligorganisation eller selvejende almene ungdomsboliginstitution, som kollegiet er blevet omdannet til, har ansøgt kommunalbestyrelsen herom inden udgangen af Særordningen skal som nævnt i de almindelige bemærkninger sikre, at de pågældende kollegier fortsat kan fastsætte deres egne regler med hensyn til sammensætning af bestyrelsen og udlejning af ledige boliger. Om den nærmere baggrund for særordningen for 4. maj-kollegierne henvises til de almindelige bemærkninger (afsnit 2.2.). 10

11 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011 og lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændringer: , stk. 2, 2. pkt., affattes således: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at kollegier, der ikke er opført med offentlig støtte, omdannes til en almen boligorganisation eller en afdeling af en almen boligorganisation eller til en selvejende almen ungdomsboliginstitution, såfremt de opfylder bestemmelserne herom. Kommunalbestyrelsen kan dog i helt særlige tilfælde indtil udgangen af 2015 godkende, at enkelte af de regler, der gælder for mærkede almene ungdomsboliger, ikke finder anvendelse.»kommunalbestyrelsen kan dog i helt særlige tilfælde godkende fravigelser fra de regler om bestyrelsens sammensætning og udlejning, som gælder for almene boligorganisationer og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner.«2. I 2, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»kommunalbestyrelsens godkendelse efter 2. pkt. skal være tidsbegrænset.«60 a. For almene familieboliger, der ikke er omfattet af 59, stk. 1 eller 2, eller 63, kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at indtil 50 pct. af de ledige boliger i en problemramt boligafdeling, jf. 51 b eller 75 c, stk. 3, skal udlejes via annoncering. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen kan aftale kriterier for, hvem boligerne kan udlejes til. Kriterierne offentliggøres senest samtidig med annonceringen af de ledige boliger. Hvis flere boligsøgende ønsker at leje en bolig og opfylder eventuelle kriterier, trækker boligorganisationen lod om, hvem boligen udlejes til. 3. I 60 a, stk. 1, 1. pkt., ændres» 75 c, stk. 3,«til:» 91 a, stk. 1,« I 91, stk. 5, indsættes som 3. og 4. pkt.: Stk. 5. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter»ved fastsættelse af en ny lånetype efter 1. pkt. garanterer efter forhandling med Landsbyggefonden nærmere regler om staten for lånet frem til det tidspunkt, hvor der sker tinglysning af det pantebrev, der sikrer lånet. Garantien gælder i for- lån som nævnt i stk. 1. Lånene kan maksimalt have en løbetid på 40 år og skal være baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditob- anvendelsen af den nye lånetype.«hold til lån, der udbetales senest 3 måneder fra tidspunktet for ligationer I 118, stk. 4, indsættes som 4. og 5. pkt.: Stk. 4. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter»ved fastsættelse af en ny lånetype efter 1. pkt. garanterer nærmere regler om, hvilke lån der skal anvendes til finansieringen. Lånene kan maksimalt have en løbetid på 40 år. Lånening af det pantebrev, der sikrer lånet. Garantien gælder i for- staten for lånet frem til det tidspunkt, hvor der sker tinglysne skal være baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. anvendelsen af den nye hold til lån, der udbetales senest 3 måneder fra tidspunktet for lånetype.« I 157, stk. 4, indsættes som 3. og 4. pkt.: Stk. 4. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter»ved fastsættelse af en ny lånetype efter 1. pkt. garanterer efter forhandling med fonden nærmere regler om lån som staten for lånet frem til det tidspunkt, hvor der sker tinglysning af det pantebrev, der sikrer lånet. Garantien gælder i for- nævnt i stk. 2. Lånene kan maksimalt have en løbetid på 40 år og skal være baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. anvendelsen af den nye hold til lån, der udbetales senest 3 måneder fra tidspunktet for lånetype.«11

12 185 b I 185 b, stk. 5, ændres»ministeren for by, bolig og landdistrikter kan«til:»ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter forhandling med ministeren for by, bolig og landdistrikter«. Stk. 5. Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan udmelde temaer til behandling i rammeaftalerne. Stk. 6. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter nærmere regler om rammeaftalerne, jf. stk. 3, herunder om de nærmere krav til aftalernes indhold, om tidsfrister for indgåelse af aftalerne og om koordinering af kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. 8. I 185 b, stk. 6, ændres»ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter«til:»ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med ministeren for by, bolig og landdistrikter«. 2 I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, som ændret ved 3 i lov nr. 273 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 67 a indsættes:» 67 b. For kollegier, der har opnået en tidsbegrænset godkendelse efter den tidligere 67, stk. 1, nr. 8, til at fravige regler om bestyrelsens sammensætning og udlejning i selvejende ungdomsboliginstitutioner, gælder, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at de nævnte regler fortsat kan fraviges efter tidsbegrænsningens udløb. Det er en betingelse, at bestyrelsen for kollegiet har ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse senest den 31. december Kommunalbestyrelsens godkendelse efter 1. og 2. pkt. skal ligeledes være tidsbegrænset.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj Stk. 2. For kollegier, der inden lovens ikrafttræden har opnået en tidsbegrænset godkendelse efter 2, stk. 2, 2. pkt., i de hidtil gældende regler i lov om almene boliger m.v., til at fravige regler om bestyrelsens sammensætning og udlejning i almene boligorganisationer og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner, gælder, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at de nævnte regler fortsat kan fraviges efter tidsbegrænsningens udløb. Det er en betingelse, at bestyrelsen for den almene boligorganisation eller selvejende almene ungdomsboliginstitution har ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse senest den 31. december Kommunalbestyrelsens godkendelse efter 2. og 3. pkt. skal ligeledes være tidsbegrænset. Godkendelsen kan senest gælde til og med den 31. december

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri Lovforslag nr. L 135 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. februar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger (Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud

Læs mere

2007/2 LSV 62 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. til

2007/2 LSV 62 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. til 2007/2 LSV 62 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2227 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. Lovforslag nr. L 110 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. Lovforslag nr. L 110 Folketinget Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2015-16 Fremsat den 28. januar 2016 af udlændinge-, integrations- og boligministen (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2768 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overskriften til kapitel 11 b affattes således: "Straffe- og forvaltningsbestemmelser"

UDKAST. Forslag. til. 1. Overskriften til kapitel 11 b affattes således: Straffe- og forvaltningsbestemmelser UDKAST Dato J. nr. 26. januar 2017 2016-11609 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje af almene boliger, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Fremsat den 10. januar 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber) NOTAT Dato: 30. januar 2015 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2015-34 Sagsbeh.: EB Dok id: 570889 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Permanentgørelse af ordningen om tilskud til etablering

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 143 Folketinget Fremsat den 22. februar 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 143 Folketinget Fremsat den 22. februar 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) til Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. februar 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

er der fremsat forskellige indholdsmæssige bemærkninger, der gen- nemgås i det følgende.

er der fremsat forskellige indholdsmæssige bemærkninger, der gen- nemgås i det følgende. By- og Boligudvalget, By- og Boligudvalget, By- og Boligudvalget, By- og Boligudvalget 2012-13 L 114 Bilag 1, L 114 A Bilag 1, L 114 B Bilag 1, L 114 C Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: Kontor: Sagsnr.: Sagsbeh.:

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.) I lov om byfornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 50 Offentligt UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Etablering af dagligvarebutikker

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd 2008/1 LSF 93 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., Ligestilling j.nr. 2008-2315 Fremsat den 11. december 2008 af minister for ligestilling

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. Lovforslag nr. L 123 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. Lovforslag nr. L 123 Folketinget Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere