NOTAT: Udvikling og implementering af tiltag. rettet mod klinikpersonalets. efteruddannelse i almen praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Udvikling og implementering af tiltag. rettet mod klinikpersonalets. efteruddannelse i almen praksis"

Transkript

1 NOTAT: Udvikling og implementering af tiltag rettet mod klinikpersonalets efteruddannelse i almen praksis Regionshuset Horsens Primær Sundhed P k i h d

2 Baggrund Efter beslutning i KEU iværksatte Primær Sundhed i efteråret 2008 en kvalitativ analyse med henblik på at belyse klinikpersonalets efteruddannelse nærmere. I forlængelse af undersøgelsen er rapporten Efteruddannelse af klinikpersonale i almen praksis udarbejdet. Nærværende notat tager afsæt i de anbefalinger, som arbejdsgruppen i EVaK-projektet (Efter- og Videreuddannelse af Klinikpersonale) forslår på baggrund af den kvalitative undersøgelses resultater. Notatet redegør for, hvorfor klinikpersonalets efteruddannelse er et centralt indsatsområde i almen praksis, samt beskriver konkrete aktiviteter organisering, tidsplan, mål og budget for en fremtidig indsats. Klinikpersonalet i almen praksis Almen praksis står overfor en lang række strukturelle og organisatoriske udfordringer blandt andet grundet lægemangel, hyppigere patientkontakter, opgaveglidning fra sekundær sektor og ændrede sygdomsmønstre. Der er, blandt andet i praksisplanen for almen praksis, et stigende fokus på udnyttelsen og organiseringen af det ikkelægelige personale i almen praksis, som en ressource, der kan aflaste lægen både i forhold til eksisterende opgaver i almen praksis, men også kommende opgaver herunder opgaver i forbindelse med kronikerindsatsen i almen praksis. Klinikpersonalets efteruddannelse En øget opgaveglidning fordrer, at klinikpersonalet løbende efteruddanner sig for at vedligeholde og erhverve kompetencer, der gør dem i stand til at løse opgaverne og sikre kvaliteten af ydelserne i almen praksis. Forudsætningen for dette er grundlæggende, at der eksisterer relevante efteruddannelsestilbud af en høj faglig standard, og at klinikpersonalet benytter sig af efteruddannelsestilbuddene. Klinikpersonalets efteruddannelse i praksis Rapporten fremhæver følgende karakteristika ved klinikpersonalets efteruddannelse Efteruddannelse af klinikpersonalet finder sted i almen praksis, men efteruddannelsesaktiviteterne er usystematiske og ad-hoc prægede. De praktiserende læger ser det primært som klinikpersonalets ansvar at identificere behov for efteruddannelse og søge efter kurser ikke grundet desinteresse fra lægernes side, men snarere som en spejling af deres egen tilgang til efteruddannelse. Klinikpersonalet finder det uoverskueligt og tidskrævende at søge efter kurser, og orienterer sig derfor i overvejende grad i det tilsendte materiale til den enkelte praksis, hvoraf medicinalfirmaerne står for en stor del af udbuddet.

3 Efteruddannelse konkurrerer med mange andre hensyn i almen praksis, herunder travlhed, kollegiale hensyn, praktiske overvejelser i forbindelse med kursusfravær, vanetækning samt loyalitetsfølelse overfor klinikken og patienterne. Implementering af ny viden erhvervet på kurser er en sårbar proces i almen praksis, da det primære ansvar for at formidle og indføre ny viden er placeret hos den medarbejder, der har været på kursus, og er dermed ikke forankret i organisationen. Fremtidig indsats for klinikpersonalets efteruddannelse Med afsæt i rapportens konklusioner er det arbejdsgruppens vurdering, at der er behov for en processuel tilgang til klinikpersonalets efteruddannelse, hvor forskellige indsatser mellem forskellige aktører, i en langt højere grad end det er tilfældet i dag, koordineres. Efteruddannelse handler ikke alene om at sikre kursusudbud, men i lige så høj grad om at forankre efteruddannelse i den enkelte organisation/praksis både i forhold til identifikation og planlægning af efteruddannelse samt implementering af (nyerhvervet) viden opnået i forbindelse med efteruddannelse. Efteruddannelse Implementering Kursusudbud af ny viden & org. udvkl. Kvalitets- udvikling Den processuelle tilgang er ikke mindst relevant i forhold til kronikerindsatsen og den forestående udmøntning af forløbsprogrammerne på kronikerområdet. Allerede i dag varetager klinikpersonalet flere opgaver i forhold til kronikerpatienterne, og dette forventes øget fremover. Her vil man med fordel kunne drage nytte af et koordineret samarbejde omkring klinikpersonalets efteruddannelse mellem relevante aktører for derigennem at skabe en rød tråd mellem faglighed, implementering af viden i organisationen og kvalitetsudvikling. Organisation For at understøtte en fokuseret udvikling af efteruddannelsesfeltet med fokus på koordination og samarbejde mellem aktører forslås det, at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra praksisudvalget, praksiskoordinatorerne, Side 3

4 praksisudviklingskonsulenterne, efteruddannelsesvejlederne, DSAM, klinikpersonalet og Regionens administration. Styregruppen skal: medvirke til en vedvarende udvikling af klinikpersonalets efteruddannelse i forhold til metode, implementering af ny viden og kvalitetsudvikling. sætte fokus på klinikpersonalets efteruddannelse som en del af organisationsudvikling i almen praksis. opfange efteruddannelsesbehov og tendenser i almen praksis. skabe netværk til andre relevante aktører på området i Regionen. udvikle og igangsætte konkrete initiativer herunder en efteruddannelsesportal for klinikpersonalet (se senere afsnit). Samarbejdspartnere Der er i dag mange aktører på efter- og videreuddannelsesområdet, som har stor erfaring og viden inden for området. For de fleste aktører gælder det dog, at kurser målrettet klinikpersonalets efter- og videreuddannelse i almen praksis udgør en mindre del af deres kursusaktiviteter/aktiviteter. Et samarbejde og koordinering af indsatser mellem styregruppen og eksterne kursusudbydere vil muliggøre en mere systematisk og kontinuerlig indsats i forhold til klinikpersonalets efteruddannelse i alle dets faser dvs. a)planlægning, b) Afholdelse og c) implementering af viden & d)opfølgning. Overordnet set er målet, at der skabes en rød tråd i efteruddannelses-processen der dels skal give en større tilfredshed hos den enkelte kursist og den enkelte praksis, dels styrke den generelle efteruddannelse af klinikpersonalet i almen praksis. Helt konkret kan eksempler på samarbejde i forbindelse med konkrete kurser være: Udvikling af implementeringsværktøjer målrettet almen praksis. Integration af implementeringsværktøjer i konkrete kursusforløb Koordinering mellem konkret kursus og efterfølgende opfølgning i almen praksis af kvalitetsorganisation. Systematisk opfølgning på kurser med henblik på at understøtte kvalitetsudvikling og belyse opgaveglidning. Side 4

5 Da metode- og kvalitetsudvikling er ressourcekrævende, er det arbejds-gruppens anbefaling, at man i en opstartsfase udvælger to områder for efteruddannelse, som man arbejder systematisk med. Grundet den store udfordring og en udbredt efterspørgsel hos såvel klinikpersonale som læger i undersøgelsen forslås det, at kronikerområdet bliver et af de prioriterede områder for en koordineret efteruddannelsesindsats. Efteruddannelsesportal virtuel platform for information, netværk, koordination og samarbejde Som del af et mere systematisk fokus på klinikpersonalets efteruddannelse og en platform for koordination, anbefaler arbejdsgruppen endvidere, at der udvikles en efteruddannelsesportal for klinikpersonalet. En efteruddannelsesportal for klinikpersonalet tjener mange formål heriblandt: At facilitere én overskuelig indgang til efteruddannelsesområdet for klinikpersonalet. At formidle en varieret palet af kurser i forhold til klinikpersonalets arbejdsopgaver fra forskellige aktører i Region Midtjylland. At understøtte netværksdannelse mellem klinikpersonale i Region Midtjylland blandt andet igennem interessefora og praksis-dating. At formidle, synliggøre og understøtte muligheder for klinikpersonalets netværksdannelse med andre relevante aktører fra primær og sekundær sektor. At motivere til og understøtte vidensdeling i forhold til opgaveglidning, implementering af nye arbejdsgange og organisationsudvikling. At tilbyde implementeringsværktøjer målrettet almen praksis. At synliggøre arrangementer blandt klinikpersonalets decentrale, tværfaglige RIVgrupper rundt om i Region Midtjylland (RIV= Ringe i vandet). At synliggøre og beskrive aktiviteter hos kvalitetsorganisationen i Primær Sundhed, der har relevans for klinikpersonalet. At formidle viden om og tiltag rettet mod klinikpersonalet i Region Midtjylland. Side 5

6 For at sikre kvalitet og faglig relevans placeres ansvaret for portalindholdet hos styregruppen eller/og en redaktionsgruppe nedsat af styregruppen. Det forslås, at man i målsætningen om at skabe en rød tråd i klinikpersonalets efteruddannelse arbejder på at integrere efteruddannelsesportalen og dets muligheder aktivt i konkrete kursusforløb. Derved understøtter man portalens dynamik via input fra brugerne, men skaber også en platform for erfaring, netværk og viden, som klinikpersonalet kan drage nytte af, når det konkrete kursusforløb er afsluttet. Efteruddannelsesportalen primære målgruppe er klinikpersonalet i almen praksis. Det er derfor vigtigt, at informationerne og brugerfladen på portalen er målrettet klinikpersonalet og klinikpersonalets behov. Tidsplan for kommende aktiviteter April 2009 Styregruppe nedsættes, og der indkaldes til møde i styregruppen. Udvikling af portal og portalindhold påbegyndes Maj 2009 Afholdelse af fællesmøde for kursusudbydere med henblik på at drøfte fremtidig samarbejde og efteruddannelsesportal Session om klinikpersonalets efteruddannelse og fremtidige initiativer på Store Praksis Dag Dannelse af brugergruppe med repræsentanter fra klinikpersonalet Juni 2009 Rapport og anbefalinger om Klinikpersonalets efteruddannelse fremlægges til sparring og idé-udvikling på konsulentdag i Primær Sundhed Dannelse af brugergruppe for efteruddannelsesportal August/september 2009 Fremvisning af pilotportal for brugergruppe Fremvisning af pilotportal for styregruppe Fremvisning af pilotportal for samarbejdspartnere Planlægning af strategi for markedsføring af portal September 2009 forår 2010 Lancering af portal (september) Udvikling og afprøvning af efteruddannelseskonceptet som en del af implementeringen af et eller to kronikerforløbsprogrammer. Side 6

7 Ressourcebehov Arbejdet kan begyndes indenfor den eksisterende bevilling fra KEU, der løber frem til udgangen af juli For at gennemføre de beskrevne tiltag vil der være behov for tilførelse af ekstra ressourcer. Der ansøges derfor KEU om bevilling til forlængelse af projektet samt udvikling af en efteruddannelsesportal. Der søges om 0,5 mio. kr. fordelt over 2009 (0,2 mio. kr.) og 2010 (0,3 mio. kr.) til udvikling af efteruddannelsesportal, udvikling og afprøvning af efteruddannelseskoncept samt sekretariatsbistand til styregruppen. Side 7

8 Efteruddannelse af klinikpersonale i almen praksis Primær Sundhed Praksisenheden Horsens Emil Møllers Gade Horsens

9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning...4 Mangfoldigheden af arbejdsopgaver i almen praksis...6 Den drypvise opgaveglidning...7 Efteruddannelsens autonomi i almen praksis Barrierer for efteruddannelse i almen praksis Søgen efter kurser Efteruddannelse i fritiden Medicinalindustriens kurser Tilbage fra kursus Behov og ønsker til efteruddannelse ifølge læger og klinikpersonale Sammenfatning Arbejdsgruppens anbefalinger Kursusudbud Implementering af ny viden & organisationsudvikling Kvalitetsudvikling Bilag A: Arbejdsopgaver nævnt af klinikpersonalet i interviewene Bilag B: Ønsker fra klinikpersonale og læger i forhold til efteruddannelse Ønsker til kursusform... 32

10 Forord I efteråret 2008 iværksatte Region Midtjylland projekt EVaK (Efter- og Videreuddannelse af Klinikpersonale), hvis sigte var at skaffe større viden om efter- og videreuddannelsesfeltet for klinikpersonalet i almen praksis. Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget i Region Midtjylland bevilligede midler til projektet. I forbindelse med opstart af projektet blev der nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: Praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Kirsten Dal, læge og praksiskoordinator Jens M. Rubak, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Toni Moeskjær, praktiserende læge og DSAM-repræsentant Karin Pryds, praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent Lars Foged, lægesekretær Else Marie Bjærre, konsultationssygeplejerske Lone Møller, bioanalytiker Kirsten Dam, kontorchef Steen-Vestergaard Madsen, kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen samt projektmedarbejder Marie-Louise Heine Jensen Marie-Louise Heine Jensen har forestået den empiriske undersøgelse, der ligger til grund for rapporten. En særlig tak skal lyde til de personer, som deltog i interviewundersøgelsen. Tusind tak til de læger, lægesekretærer, laboranter og konsultationssygeplejersker, som afsatte tid i en travl hverdag til at lade sig interviewe. Nærværende rapport er et konkret output af projekt EVaK. På arbejdsgruppens vegne Marie-Louise Heine Jensen

11 Indledning Du vil opleve, at klinikpersonalet laver mange forskellige ting og vores behov er enormt forskellige (Jonna, lægesekretær i flermandspraksis) Ovenstående bemærkning faldt i starten af mit interview med Jonna. Hun var lægesekretær i en flermandspraksis i en større provinsby. Inden sin nuværende ansættelse havde hun arbejdet i hjemmeplejen i mange år, og havde fra starten meldt ud til sine nuværende arbejdsgivere, at hun var meget interesseret i at kombinere sekretærrollen med praktisk arbejde. Udover telefonpasning, visitation og receptfornyelser var det muligt for patienterne at booke selvstændige tider hos Jonna og få taget blodprøver, fjernet sting, lavet lungefunktionsundersøgelser og EKG. Derudover vaccinerede Jonna børn, rejsevaccinerede, havde kostsamtaler og stod for vægtkontroller, pakkede blodprøver, foretog halspodninger samt mikroskoperede urin. Jonnas bemærkning kan ses som en selvfølgelig betragtning i forhold til det brogede landskab, som almen praksis udgør. Diversiteten afspejles allerede i den fysiske fremtoning, hvor nogle praksis er etableret i ældre herskabslejligheder, andre i erhvervslokaler i butikscentre og nogle i nyetablerede bygninger bygget med det formål at drive almen praksis. Demografi, geografi, praksissammensætning i forhold til køn, alder, faggrupper, organisering af arbejdsfunktioner og arbejdsrutiner er andre faktorer, der gør praksis til alt andet end en homogen størrelse. Overordnet set står almen praksis de kommende år overfor en lang række strukturelle og organisatoriske udfordringer. Lægemangel, hyppigere patientkontakter og ændrede sygdomsmønstre er med til at lægge pres på almen praksis. I slipsstrømmen af dette er fokus blevet rettet på udnyttelsen og organiseringen af det ikke-lægelige personale i almen praksis som en ressource, der kan aflaste lægen. Tendensen er også, at klinikpersonalet, som Jonna, får flere nye arbejdsopgaver rettet direkte mod patienten dog er der store forskelle på dette fra praksis til praksis. En øget opgaveglidning med nye arbejdsopgaver som følge, fordrer i høj grad, at klinikpersonalet løbende efteruddanner sig for at vedligeholde og erhverve kompetencer, der gør dem i stand til at løse opgaverne og sikre kvaliteten af kerneydelserne i almen praksis. Forudsætningen for dette er: 1) at der eksisterer relevante efteruddannelsestilbud målrettet klinikpersonalet i almen praksis og 2) at klinikpersonalet benytter sig af de eksisterende efteruddannelsestilbud. Side 4

12 Nærværende rapport er resultaterne af en kvalitativ undersøgelse, der blev iværksat i Region Midtjylland i efteråret Som oplæg til den kvalitative undersøgelse blev der indsamlet viden om eksisterende efteruddannelsestilbud for klinikpersonalet i almen praksis. Formålet med den kvalitative undersøgelse var at belyse praksis omkring efteruddannelse samt belyse oplevede behov for efteruddannelse hos såvel læger som personale i almen praksis. 16 praksis fordelt over hele Region Midtjylland har deltaget i undersøgelsen. Af de 16 deltagende praksis er 4 solopraksis, 1 delepraksis samt 11 flermandspraksis. I alt 32 personer deltog i interviewundersøgelsen heraf 9 læger, 10 sekretærer, 10 sygeplejersker og 3 bioanalytikere. Der blev gennemført 22 selvstændige interviews, heraf var de 18 enkeltmandsinterviews. I gennemsnit varede et interview 55 min. Interviewene var semistrukturerede. Forud for interviewene blev der udarbejdet en interviewguide med temaer relateret til efteruddannelse. De båndede interviews er efterfølgende blevet transskriberet. Deltagerne i undersøgelsen er anonymiserede. På baggrund af de fremkomne data i interviewene er rapporten bygget op omkring temaer, som relaterer sig til efteruddannelse af klinikpersonale og opgaveglidning i almen praksis. Temaerne danner også afsæt for rapportens anbefalinger i forhold til det videre arbejde med efteruddannelse af klinikpersonale i Region Midtjylland. I en konkretisering af anbefalingerne er der blevet lagt vægt på at indtænke allerede eksisterende funktioner og institutionelle rammer i Region Midtjylland. En vigtig præmis i undersøgelsen har været at give stemme til lægerne og klinikpersonalets erfaringer, ønsker, behov og tanker omkring klinikpersonalets efteruddannelse. Interviewmaterialet vidner om, at såvel læger som klinikpersonale generelt er positive overfor efteruddannelse, men også at efteruddannelse konkurrerer med mange andre hensyn i almen praksis, hvilket vil blive udfoldet i rapporten. Side 5

13 Mangfoldigheden af arbejdsopgaver i almen praksis En vigtig forudsætning for at kunne iværksætte efteruddannelsestiltag er viden om, hvilke arbejdsopgaver klinikpersonalet udfører i almen praksis. Som nævnt indledningsvist er der store forskelle på det fra praksis til praksis. I en af de deltagende praksis visiterede sekretæren, fornyede recepter og ordnede regnskab, mens disse opgaver i en anden praksis blev varetaget af en sygeplejerske, der samtidig foretog kronikerkontroller, vaccinerede og havde kostsamtaler, og sådan ændrede billedet sig fra praksis til praksis. Nogle praksis havde i mange år haft både bioanalytikere, sygeplejersker og sekretærer ansat, mens andre praksis først inden for de senere år havde udvidet faggrupperne blandt klinikpersonalet. En af de deltagende praksis havde kun ansat en sekretær. Bilag 1 viser en oversigt over de hyppigst nævnte arbejdsfunktioner, som klinikpersonalet har oplistet i interviewene. På baggrund af interviewene kan følgende tendenser spores: Desto flere læger, der er i praksis, desto mere personale fra flere faggrupper er der ansat. Desto mindre praksis er (målt på læger) desto flere forskellige opgaver på tværs af faggrænser udfører personalet. Jo større praksis er (målt på læger), desto større er specialiseringsgraden hos personalet i hverdagen. Dette ophæves dog til dels ved spidsbelastning såsom ferier. Både bioanalytikere, sygeplejersker og lægesekretærer giver udtryk for at de løbende får nye arbejdsopgaver. Disse opgaver kan være direkte rettet mod patienten og varetagelsen af patienten eller ske som følge af teknologisk udvikling i forhold til IT-systemer, prøvetagning, præparering af prøver mm. I alle praksis (på nær den solo-praksis, der kun havde en sekretær ansat) er der i forhold til opgaveglidning p.t. stort fokus på kronikerområdet, hvor hovedparten af de deltagende praksis er i gang med/ planlægger at lade sygeplejersker overtage dele af kronikerkontrollerne. Side 6

14 I de praksis, hvor der er sygeplejersker ansat, sker den primære opgaveglidning mellem læge og sygeplejerske, og ikke mellem lægen og de andre faggrupper. Opsummerende viser undersøgelsen, at der er store forskelle på hvilke arbejdsopgaver klinikpersonalet udfører i almen praksis, hvilket er en relevant viden i forhold til en fremtidig etablering af konkrete efteruddannelsesaktiviteter. Samtidig viser undersøgelsen, at opgaveglidning i almen praksis p.t. har et stort fokus på arbejdsfunktioner relateret til kronikerpatienterne. Den drypvise opgaveglidning Vi gjorde det lidt af nød. Vi havde en lang ventetid på det tidspunkt, og vi kunne ikke få flere læger herned, og så kunne vi lægge nogle af opgaverne over til dem. Og det snakkede vi så om med dem..altså de sygeplejersker, som vi har [ ] Så det var egentlig af nød, og løsningen var, at de overtog nogle af de der rutinekontroller. Og det passede egentlig ret fint, for det er sådan nogle afgrænsede kontroller (Karsten, praktiserende læge i flermandspraksis) Et andet vigtigt element i forhold til det at kunne målrette en efteruddannelsesindsats er viden om, hvordan arbejdsopgaver organiseres, og hvordan opgaveglidning finder sted i almen praksis. I Karstens tilfælde, der er citeret ovenfor, lukkede nabopraksissen i landsbyen, da det ikke var muligt at finde en læge, som ville overtage den pågældende praksis. Karstens praksis fik derfor en større mængde patienter tilknyttet. Dette resulterede i et stort arbejdspres, som ifølge Karsten nåede smertegrænsen, og lægerne påbegyndte en proces, hvor sygeplejerskerne fik nye arbejdsopgaver og i højere grad flere selvstændige konsultationer, som kunne aflaste lægerne. Karstens beskrivelse af det forløb, som har fundet sted i hans praksis indeholder to elementer, som har været karakteristiske for hovedparten af de praksis, som deltog i undersøgelsen: Opgaveglidning sker som en reaktiv handling på en uholdbar situation Opgaveglidning sker drypvist Side 7

15 Hverdagslivet i almen praksis beskrives af deltagerne i undersøgelsen som uforudsigeligt. Patienter kommer væltende ind, arbejdsmængden er stor, eller som en mandlig læge udtrykker det man kan sidde til langt ud på aftenen, og fortsætte med arbejdet, når man kommer hjem. Et gennemgående karakteristika i interviewene er tiden eller rettere sagt manglen på tid - både i forhold til den enkelte patient og dagligdagen. Flere af deltagerne i undersøgelsen fortalte, at man i deres praksis forsøgte at håndhæve, at alle læger og medarbejdere spiste fælles frokost hver dag, men at det i praksis var svært, hvis tidsplanen allerede var skudt i sænk fra morgenstunden. Den kontinuerlige kontakt med de andre ansatte på tværs af faggrupper i dagligdagen beskrives som mest sårbar i flermandspraksis, hvor de fysiske rammer som oftest også er større end ved de deltagende solopraksis, og faggrupperne sidder mere afsondrede fra hinanden. Der er således udbredte narrativer blandt deltagerne i undersøgelsen om, at hverdagslivet i almen praksis både er uforudsigeligt og karakteriseret ved mangel på tid, og at det derfor kan være svært at afsætte tid til eksempelvis mere strategiske og langsigtede opgaver. Som en af de mandlige læger siger: Man kan jo vælge og sige altså det her vil jeg tage mig tid til og så sætte tiden af.og så må patienttiderne jo skydes altså folk bliver jo behandlet alligevel. [ ] Man kan vælge at sige det her er vigtigt Den pågældende læge var ikke den eneste, som gav udtryk for, at det handlede om at prioritere, men i praksis mødte intentioner hverdagens centrifuge af gøremål, mere presserende arbejdsopgaver m.m. Et mere langsigtet arbejde med eksempelvis opgaveglidning, udvikling af instrukser osv. konkurrerede altså med andre hensyn i praksis. På baggrund af deltagernes beskrivelse af hverdagen og organisering af hverdagen fremstår pragmatisme som et helt centralt omdrejningspunkt for almen praksis. Den pragmatiske tilgang bevirker, at opgaveglidning i overvejende grad sker reaktivt og rykvist. Thomas, der havde været nedsat i solopraksis nogle år, fortalte om, hvordan han og sygeplejersken Sonja var blevet enige om at få styr på deres diabetespatienter. De blev samtidig tilknyttet et projekt, som netop omhandlede diabetes, og det var så meningen, at Sonja skulle stå for nogle af kontrollerne. Systematiseringen af diabetespatienterne fulgte ikke en masterplan, der var klappet og klar inden implementering, men derimod var det nogle enkle, konkrete retningslinjer, som de gik ud fra. Tvivl, spørgsmål og ideer blev taget løbende i processen, når de Side 8

16 opstod, og fordi de var de eneste i denne praksis og sad tæt op af hinanden i dagligdagen, oplevede de begge kommunikationsvejen som direkte. Modsat beskrev Anna, der var sygeplejerske i en flermandspraksis sine frustrationer i forbindelse med en systematisering af deres diabetespatienter: Det blev så besluttet, at vi skulle lave det [instrukser]. Og alligevel tager det næsten 6 måneder at få materialet godkendt [af lægerne]. Jeg var ved at rive håret af mig selv. Vi har lavet et kæmpe stykke arbejde. (Anna, sygeplejerske i flermandspraksis) Lægerne havde her grundet stort arbejdspres uddelegeret opgaverne til sygeplejerskerne, som efterfølgende havde udarbejdet en diabetesinstruks, som skulle godkendes af lægerne. Denne proces havde på interviewtidspunktet taget 6 måneder. Der kan være mange årsager til, at kadencen i en sådan proces er ujævn; tidsmangel, arbejdspres, manglende fokus og/eller uenighed om indholdet blandt læger eller personale kan være nogle faktorer, ligesom den direkte kommunikationsvej i flermandspraksis på baggrund af interviewmaterialet synes mere sårbar end i mindre praksis. Til gengæld peger materialet på, at flermandspraksis i en højere grad end de mindre praksis får udarbejdet skriftligt materiale og instrukser, men processen er ofte mere langvarig. Uforudsigelighed, travlhed og pragmatisme er karakteristika for almen praksis, som er vigtige at anerkende og inddrage i en fremtidig indsats på efteruddannelsesområdet, fordi de er med til at karakterisere de nuværende betingelser for den overordnede organisering af almen praksis og dermed også planlægningen af og praksis omkring efteruddannelse af klinikpersonalet. I følgende del af rapporten vil det, på baggrund af undersøgelsen, blive skitseret hvem, der vælger efteruddannelsestilbud til klinikpersonalet, hvordan der vælges, hvad der vælges, og hvad der gerne vil vælges. Side 9

17 Efteruddannelsens autonomi i almen praksis Altså min rolle i det er, at jeg bare skriver under på regningen [griner](viggo, praktiserende læge i flermandspraksis med to læger) Et af de spørgsmål som undersøgelsen søgte at belyse var, hvordan processen omkring efteruddannelse forløb. Det vil sige, hvem tog initiativ til deltagelse i et givent kursus samt hvordan og hvorfor blev det pågældende kursus udvalgt. Viggo, som er citeret ovenfor, er praktiserende læge i en kompagniskabspraksis i et forstadsområde til Århus. Det ovenstående citat blev leveret med et grin, da han blev spurgt om, hvordan han så sin rolle i forbindelse med efteruddannelse af personalet. Grinet til trods er Viggos svar ganske rammende i forhold til undersøgelsen, idet hovedparten af lægerne ser deres primære rolle i forhold til kursusaktiviteter som værende dem, der betaler for kurserne. Her er det dog relevant at skelne mellem: Efteruddannelseskurser arrangeret af eksterne aktører Efteruddannelse/undervisning arrangeret af lægerne selv. I flere praksis fandt der løbende en efteruddannelse af personalet sted på det man kan kalde småskala-niveau. Her afsatte lægen/lægerne et par timer til at undervise personalet i eksempelvis spirometri, EKG-målinger, blodprøvetagning eller mikroskopering af urin. Den interne undervisning i lægepraksis var ad hoc-præget hos flertallet af de deltagende lægepraksis bortset fra to praksis, hvor de pågældende læger underviste personalet fast 1 time om ugen. I de tilfælde, hvor lægen underviser personalet er rollerepertoiret naturligvis udvidet til mere end blot at være den, der betaler. De deltagende læger i interviewundersøgelsen modtog materiale, der omhandlede efteruddannelse af klinikpersonalet blandt andet fra lægeforeningen og diverse medicinalfirmaer. Sololægen Thomas lagde fra tid til anden modtaget kursusmateriale ud til Sonja, men den primære udvælgelse af kurser og aktive søgen efter kurser var op til Sonja selv. Side 10

18 Det er Sonjas opgave. Altså når vi har haft en MUS-samtale, så er det hendes job at finde ud af, hvad hun synes, som hun mangler af kvalifikationer til at varetage de funktioner, som vi har snakket om. Så det må være hende, der går ind og søger [efter kurser] (Thomas, sololæge) Overordnet set var der blandt de interviewede læger en udbredt holdning om, at den enkelte medarbejder var den primære person til at identificere behov samt søge efter konkrete efteruddannelsesaktiviteter, og lægen ønskede ikke at blande sig i dette. Denne holdning var ikke udtryk for en desinteresse blandt lægerne, men afspejlede snarere lægernes egen efteruddannelseskultur, hvor de selv var vant til at identificere egne behov og interesserer og på den baggrund melde sig til kurser og konferencer. Herefter var blandt alle deltagende praksis i undersøgelse kutyme, at personalet skulle have godkendt kurset hos læge det, jfr. citatet med Viggo, var lægerne, som skulle betale for kurset. Udover at skulle betale for kurset qua rollen som arbejdsgiver skulle vurderede lægerne også, hvorvidt kurset var relevant eller ej. Enkelte af de deltagende læger i undersøgelsen fortalte, at de et par gange havde afvist en ansat at komme på et konkret kursus. Enten fordi man mente, at vedkommende allerede havde været på et kursus med lignende indhold eller fordi det vedkommende ønskede at komme på kursus i ikke relaterede sig til den pågældende medarbejders arbejdsfunktioner. Et af de interviewede personaler i undersøgelsen havde fået nej til et kursus. Ud fra ovenstående kan følgende observationer fremhæves: Lægerne ser behovsidentifikation samt kursusudvælgelse som klinikpersonalets primære ansvar Ved konkrete kursusansøgninger tager lægerne subsidiært kursets relevans. Undersøgelsen viser, at langt de fleste kurser godkendes. Side 11

19 Barrierer for efteruddannelse i almen praksis Jeg tager aldrig på kursus om dagen, for det er jo de kurser, som koster penge. Og ja de er dyre ( ) Jeg melder mig aldrig til dem, for så tænker jeg, at der er ingen til at passe det. Skulle Morten så betale det dyre kursus + en vikar. Det ville aldrig hænge sammen. Det er ikke noget, som vi snakker om. Det er ligesom mig, der har tænkt, at det får jeg nok alligevel aldrig lov til, så de kurser jeg er på, de koster ikke noget (Lotte, sekretær i solopraksis) Da lægerne i undersøgelsen ser efteruddannelsesinitiativer som noget, der primært skal udspringe fra klinikpersonalet, er det relevant at gå ind og undersøge, hvilke overvejelser klinikpersonalet har omkring kursusudvælgelse. Hos de interviewede læger var der som sagt en udbredt forestilling om, at et behov hos personalet ville afføde et kursus, og at den enkelte medarbejder var den bedste til at definere egne behov for efteruddannelse. I interviewene med klinikpersonalet blev det klart, at denne logik ikke automatisk var til stede hos personalet, og at konteksten for udvælgelse af og deltagelse i kurser er langt mere kompleks hos personalet, som citatet med Lotte også illustrerer. Lotte havde været lægesekretær de sidste 15 år i den samme solopraksis, der var placeret i en lille landsby i den nordlige del af Regionen. I løbet af de 15 år havde hun fået flere og flere arbejdsopgaver, specielt efter at hendes nuværende arbejdsgiver Morten havde overtaget praksis for år tilbage. Lotte boede selv i landsbyen, og havde gennem årene opbygget et stort kendskab til patienterne. Hun var ekstremt sjældent syg, og ferie blev afholdt samtidig med Morten. Kort sagt: Lotte var så at sige altid til stede i praksis. Lottes loyalitet og hendes pligtopfyldenhed over for Morten og patienterne mærkbar undervejs i interviewet, og udgjorde et væsentligt parameter for, at hun konsekvent fravalgte at tage på kurser i dagtimerne. Derudover var det økonomiske aspekt også noget, der vejede tungt, idet hun mente de fleste kurser var alt for dyre. På spørgsmålet om, hvad et dyrt kursus var, svarede hun kroner. I stedet for valgte Lotte at bruge sin fritid på at gå på kurser enten kurser arrangeret af medicinalindustrien eller fyraftensmøder arrangeret af den lokale RIVgruppe. Hun havde aldrig spurgt, om hun måtte komme på et kursus, der kostede penge, men havde altså en forestilling om, at hun ikke ville få lov til det. Side 12

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv På vej mod leve-bo Samarbejdsformer på ældreområdet Juni 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI)

Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI) Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI) af Thorkil Thorsen Roskilde Juli 2006 2 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Baggrund og formål for evalueringen...4 Metoder og

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Januar 2015. Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune

Januar 2015. Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune Januar 2015 Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune Rapport om kulturanalyse er udarbejdet af: Dorte Lund Petersen Internt dokument University

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Ny honorarstruktur i almen praksis

Ny honorarstruktur i almen praksis Ny honorarstruktur i almen praksis Interessentanalyse Notat Marie Henriette Madsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA, Det Nationale Institut for Kommuners

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS Tilbagemelding på et kursusforløb med konflikthåndtering på arbejdspladsen Gennemført som led i ph.d.-projektet Arbejdspladskonflikter, kompetenceudvikling

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere