Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi"

Transkript

1 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Oplysninger om udbuddet 8 4 Vurdering af de enkelte kriterier 12

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademi Danias udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) i Randers. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af det eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania som udbydes i Randers. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et uddannelsesudbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består for det første af erhvervsakademiets skriftlige dokumentation (redegørelse og bilag) for hvordan udbuddet opfylder kriterierne. For det andet består det af den information som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på udbuddet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbuddet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen. Alle ekspertpaneler der medvirker i akkreditering af udbud af uddannelsen, har sammen med EVA været med til at fastsætte de vejledende grænseværdier på et indledende ekspertmøde. Der gælder derfor samme vejledende grænseværdier for alle udbud af uddannelsen. Hvis et eller flere kriteriers nøgletal for udbuddet ligger under den vejledende grænseværdi, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende dokumentation, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 5

6 Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Hans Jørgen Lorenzen, master i business administration, master of science i economics and business administration, administrerende direktør i Euro Export Consult A/S. Rådgiver om akademiuddannelsen i international handel og marketing for Undervisningsministeriet og ekstern lektor på Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy og Copenhagen Business School. Konsulent for flere ministerier, råd og fonde og censor på flere erhvervsakademiuddannelser, bl.a. markedsføringsøkonomuddannelsen. Medforfatter til flere fagbøger om international markedsføring og forretningsplaner. Jørgen Sander Laursen, cand.merc. i international økonomi, pædagogikum og pædagogikumvejlederuddannelse, lektor og konsulent i pædagogik og udvikling på Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Coach og cooperative learning-instruktør, censor på Nationalt Center for Erhvervspædagogik, på alle merkantile erhvervsakademiuddannelser og på flere akademiuddannelser hvor han også er hovedopgavevejleder. Stor undervisningserfaring, bl.a. fra flere merkantile erhvervsakademiuddannelser, og erfaring med udvikling af disse uddannelser. Forfatter til lærebøger i international økonomi. Emil Senius Johansen, studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København. Formand for De Studerendes Råd for de videregående uddannelser og studenterrepræsentant i institutionens bestyrelse. Lene Stejnicher, erhvervssproglig diplomuddannelse i engelsk, diplomleder i human ressource development, HR-manager i Lalandia A/S, Billund. Mangeårig erfaring inden for HR og ledelse bl.a. i produktions- og salgsvirksomheder. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Kirsten Jespersen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. 6

7 Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra december 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Oplysninger om udbuddet Udbudsadresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers Minervavej Randers SØ Præsentation af udbuddet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbuddet taget direkte fra institutionens redegørelse. Udbuddets struktur Markedsføringsøkonom (AK) Minerva Randers er en 2-årig fuldtidsuddannelse med 3 måneders indlagt praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er modulopbygget, hvilket betyder, at det er muligt for den studerende at læse et semester i udlandet, ligesom det er muligt for udenlandske studerende at læse et semester på uddannelsen. Ligeledes vil praktikopholdet på 4. semester kunne ske i udlandet. Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer samt tre specialeretninger, der giver mulighed for at profilere uddannelsen mod særlige fagområder. Specialevalget afgør, hvilke valgfag man får. På Erhvervsakademiet Dania, Minerva Randers, kan man vælge mellem tre specialeretninger og en international klasse: Reklame Internationalt salg Økonomi International klasse Reklame og Økonomi Uddannelsen består af 4 kerneområder med dertil knyttede obligatoriske uddannelseselementer på i alt 80 ECTS point, 2 valgfri uddannelseselementer på i alt 10 ECTS point, praktik på 15 ECTS point og et afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS point. De valgfri elementer ligger på 2. og 3. semester, og de udgør en mulighed for, at de studerende kan specialisere deres uddannelse i forhold til deres interesser og fremtidige karriereveje. De valgfrie uddannelseselementer består af landsdækkende og institutionsspecifikke valgfag. De landsdækkende valgfag er driftsøkonomi og statistik, der udbydes fælles på alle udbudssteder, og som hører under økonomispecialet. De institutionsspecifikke valgfag er medieproduktion og markedskommunikation som udbydes under reklamespecialet samt international salg 1 og 2 som vælges i forbindelse med specialet i international salg. Uddannelsens indhold og ECTS omfang opdelt på kerneområder fremgår af tabellen neden for. 8

9 Uddannelsens struktur fremstår af nedenstående model International Økonomi Kommunikation, Erhvervsret Valgfag Markedsføring og Salg organisation og ledelse 1. semester: 10 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 5 ECTS Virksomhedens A: Strategisk A: Virksomhedsanalyse strategiske situation analyse af virksomheden og omverdenen B: Grundlæggende statistik B: Mikroøkonomi A: Kommunikation A: Retskilder B: Organisationsstruktur C: Retlige B: Aftaleret C: Ledelse og markedsrelationer virksomhedskultur D: Virksomhedens retlige forhold 2. semester: 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS Strategiformulering A: Markedsanalyse A: Investering A: Logistik/ A: Erstatning A: Statistik el. B: Vækststrategi og finansiering Supply uden for kontrakt B: Markedskom- C: Internationalisering B: Beskrivende chain manage- B: Dansk og munikation økonomi ment Internationalt el. D: Segmentering, og handelsteori B: Kulturanalyse køb c: Int. Salg1 målgruppevalg og positionering C: Innovation C: Kreditsikring 3. semester: 10 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS Strategiimplementerinringsstrategi A: Markedsfø- A: Makroøkonomi A: Projektledelse A: Driftsøkonomi B: Salg og B: Budgettering og parameteroptimering og salgsorganisering el. B: Medieproduktion forhandlingsteknik B: Organisations- udvikling el. C: Int. Salg 2 4. semester Praktik 15 ECTS Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS Udbuddets centrale fagområder De centrale fagområder i uddannelsen er uddannelsens 4 kerneområder og valgfag: International markedsføring og salg Økonomi Kommunikation, organisation og ledelse Erhvervsret Valgfag: Statistik, driftsøkonomi, markedskommunikation, int. salg, og medieproduktion Antal studerende og undervisere på udbuddet Antal indskrevne studerende aktuelt: 128. Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 12 Antal årsværk 7,6 9

10 Herudover er der tilknyttet interne og eksterne foredragsholdere, som ikke er indregnet i årsværket, da de har under 10 timer pr. semester. Udbuddets centrale praktiksteder Markedsføringsøkonomer kommer typisk i praktik i internationalt orienterede virksomheder med opgaver inden for markedsføring, import, eksport, finansiering, kommunikation, indkøb, salg, logistik og lignende. Der er et utal af virksomheder der tager markedsføringsøkonomer i praktik,men af konkrete større virksomheder kan nævnes: Vestas A/S Martin Professionals Par No1 Sparekassen Kronjylland Dansk Supermarked A/S B &O A/S Randers FC A/S Lego A/S Andet Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers har udbudt markedsføringsøkonomuddannelsen siden år Uddannelsen kom rigtig godt fra start, da Akademiet kunne drage nytte af sine mange års erfaringer erhvervet med den tidligere udbudte og beslægtede Markedsøkonomuddannelse. Samtidig med revidering af uddannelsen til Markedsføringsøkonom i 2000, skete der også en større ændring i strukturen og fagindhold. I 2008 blev uddannelsen igen revideret og der blev indlagt obligatoriske elementer af salg og innovation efter ønske fra aftagerne, og der blev opstillet læringsmål i henhold til de nye uddannelsesbekendtgørelser og Bologna processen. Markedsføringsøkonomuddannelsen i Randers er først og fremmest kendt for at have en høj faglig standard og spidskompetencer i specialerne Reklame (markedskommunikation - og medieproduktion) og internationalt salg. Minerva Randers gør meget for at udvikle specialerne, så de hele tiden er på forkant med udviklingen, og der er på det seneste blevet etableret et professionelt medieværksted for de studerende med reklamespecialet. Ligeledes er der stor fokus på udvikling af specialet i Internationalt Salg, hvor der er særlig fokus på den internationale dimension, hvorved specialet differentierer sig fra andre uddannelser. På salgsspecialet lægges der vægt på, at de studerende også opnår praktiske kompetencer, og de studerende arbejder derfor med at kortlægge deres egne salgskompetencer. Professionen skinner også igennem når der arbejdes med økonomi. Her arbejder den studerende med en erhvervsrettet case- og projektorienteret tilgang med en økonomisk forståelse for omverdenen. En særlig spidskompetence for uddannelsen i Randers er de rigtig gode relationer med erhvervslivet lokalt og nationalt hvilket kommer til udtryk i det gode samarbejde i uddannelsesudvalget, koordineringen af praktikpladser samt den generelle inddragelse af erhvervslivet i uddannelsen. Pædagogisk arbejdes der ud fra værdierne: Handlekraft, Ansvarlighed, Nærhed og Gensidig respekt. Værdierne afspejles i læringsmiljøet, hvor både ledelsen, underviserne og de studerende har et fælles ansvar for synliggørelsen og implementeringen af værdierne, således alle er bevidste om dem. Studiemiljøet er kendetegnet ved at være dialogbaseret med aktiv deltagelse fra de studerende. Der lægges vægt på, at professionen er synlig på uddannelsen gennem virksomhedsbesøg og inddragelse af gæstelærere. Ligeledes er studiemiljøet kendetegnet ved iværksætteri og innovation. Innovation og kreativitet i uddannelsen kommer bl.a. til udtryk ved deltagelse i Erhvervsakademi Danias årligt tilbagevendende Innovation Cup, hvor alle KVU-studerende på Erhvervsakademi Dania (ca. 500) deltager. 10

11 Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers, modtog i 2008 kvalitetsanerkendelsen "Committed to Excellence". Processen for at nå denne anerkendelse har været væsentlig for hele akademiet, da alle ansatte hermed fik arbejdet med akademiets værdier samt fik foretaget en grundig evaluering af Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers kvalitetsplan. Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for udbuddet, og som fremgår her, citeret fra uddannelsens bekendtgørelse BEK nr. 689 af 03/07/2009: Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en markedsføringsøkonom skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede har viden om: 1) virksomhedens strategiske og økonomiske grundlag, 2) grundlæggende samfundsøkonomiske forhold, 3) salgets gennemførelse, 4) erhvervsjuridiske forhold, herunder lovgivning om markedsførings- og konkurrenceforhold samt 5) metoder til løsning af komplekse og praksisnære problemstillinger inden for markedsføring. Færdigheder Den uddannede kan: 1) foretage en international markedsvurdering, 2) vurdere problemstillinger og gennemføre problemorienterede projekter inden for markedsmæssige emner, 3) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag på dansk og engelsk, 4) på et analytisk grundlag opstille relevante løsningsforslag inden for markedsføringsmæssige problemstillinger, 5) vurdere virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold, 6) vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til handel nationalt og internationalt og 7) vurdere organisatoriske, logistiske og ledelsesmæssige problemstillinger. Kompetencer Den uddannede kan: 1) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingsstrategi og internationalisering, 2) håndtere udviklingsorienterede situationer nationalt og internationalt inden for salg og markedsføring, 3) håndtere markedsførings- og salgsplanlægning for virksomheden samt deltage i udførelsen heraf, 4) tilegne sig nye færdigheder og ny viden inden for erhvervet, 5) analysere en virksomheds økonomiske udvikling under hensyntagen til de samfundsøkonomiske vilkår med henblik på handlemuligheder og 6) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på dansk og engelsk skriftligt og mundtligt. 11

12 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 6 % af udbuddets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 8 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK), baseret på data fra Danmarks Statistik og beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen,

13 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at institutionen har løbende kontakt med et felt af aftagere der er dækkende for udbuddet. Aftagerfeltet består af nationale og internationale handels-, produktions- og servicevirksomheder der bredt analyserer, planlægger og realiserer løsninger inden for markedsføring. Der er en omfattende kontakt med små, mellemstore og store virksomheder der udfører markedsføringsopgaver. Kontakten foregår gennem et bredt virksomhedsnetværk, det lokale uddannelsesudvalg, kontakt med praktikvirksomheder, Praktik Dating, Career Day, aftagercensorer fra det centrale censorkorps og Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Desuden sker kontakten med aftagerfeltet på landsplan bl.a. gennem uddannelsesnettet for studieledere og koordinatorer på markedsføringsøkonomuddannelsen hvor årskonferencen omfatter oplæg fra erhvervsfolk. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kontakt med dimittenderne er tilfredsstillende. Hvert år udarbejdes der en national beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer et år efter dimission. Årets resultater sammenlignes med de to forrige årganges. Den nationale undersøgelse giver oplysning om udbuddets egne dimittender i forhold til andel i job, heltidsbeskæftigelse og anden beskæftigelse eller ledighed, mens resten af resultaterne er nationale. Ekspertpanelet vurderer at den nationale undersøgelse giver udbuddet viden fra et felt af dimittender som er dækkende for uddannelsen, og at denne viden kan bruges til at sikre udbuddets relevans. Panelet bemærker dog at internationale studerende ikke indgår systematisk i undersøgelsen, hvilket giver nogen uklarhed i resultaterne, og udbuddet bør overveje at indsamle viden fra denne gruppe af dimittender på anden vis. Ud over den nationale beskæftigelsesundersøgelse har udbuddet uformel kontakt til dimittenderne gennem gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg. Panelet vurderer at der indhentes viden fra aftagere og dimittender som kan bruges til at sikre udbuddets fortsatte relevans, ligesom den indhentede viden drøftes og vurderes af udbuddet. Det sker gennem de løbende drøftelser i bl.a. det lokale uddannelsesudvalg, på lærermøder og på udbuddets udviklingsmøder. Udbuddet drøfter emner som kvalitet i uddannelsen, de studerendes kompetenceprofil, praktikpladser, innovation og iværksætteri og videreuddannelsesmuligheder. På baggrund af drøftelser i det lokale uddannelsesudvalg har udbuddet besluttet at øge fokus på læringen i praktikken, og af den grund skal de studerende fremover skrive logbog under 13

14 praktikforløbet hvor der reflekteres over teori og praksis. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 2: Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers 2009/2011 Bilag 3: Kvalitetsplan på Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers 2009/2010 Bilag 4: Deltagere i Uddannelsesudvalg, Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers Bilag 5: Forretningsorden for uddannelsesudvalget på markedsføringsøkonomuddannelsen Bilag 6: Referat fra møde i uddannelsesudvalget Bilag 7: Virksomhedsnetværk i forbindelse med foredrag/gæstelærer, projekter, specialeuger, temadage, eksamenscases m.v. Bilag 8: Virksomhedernes evaluering af praktikophold i 2009 Bilag 9: Praktik Dating - koncept og deltagende virksomheder Bilag 10: 2 artikler i pressen angående Praktik Dating Bilag 11: Career Day - Deltagende virksomheder fra Bilag 12: Censorer fra erhvervslivet Bilag 13: Udviklingsprojekt mellem Randers Erhvervs- og Udviklingsråd (REU) og Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers vedr. Internationalt salg og praktik i udlandet Bilag 14: Program for specialeugen fra 2010 er vedlagt (case Randers Bryghus) Bilag 15: Database med brug af tidligere studerende i undervisningen, foredrag m.v. Bilag 16: Eksempler på dimittendernes karriereforløb Bilag 17: Projekt Dimittendforening 2009 Bilag 18: Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr.1. januar

15 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet får relevant viden om centrale tendenser inden for de relevante beskæftigelsesområder gennem forskellige projekter, samarbejder og videnkanaler såvel på landsplan som regionalt og lokalt. Gennem det nationale netværk for markedsføringsøkonomuddannelsen arrangeres kurser og faglige og tværfaglige workshopper hvor der holdes oplæg om nye tendenser og trends fra beskæftigelsesområderne. På regionalt plan gennemføres en række projekter og aktiviteter inden for fx iværksætteri og innovation der er med til at sikre at udbuddet er opdateret om udviklingen inden for de relevante beskæftigelsesområder. Det fremgik af interviewet med de studerende under institutionsbesøget at samtlige tilstedeværende havde deltaget i Innovation Cup hvor de havde arbejdet med kreative teknikker og innovation i forhold til konkrete problemstillinger stillet af de deltagende virksomheder som også fungerer som dommere i konkurrencen. Lokalt får udbudsstedet ny, central viden fra beskæftigelsesområderne gennem inddragelse af virksomheder i undervisningen i form af virksomhedsprojekter og gæsteforelæsninger. Fx har Randers Kommune bedt studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen om at gennemføre en undersøgelse af unges motivation for at udføre frivilligt arbejde. I forbindelse med de studerendes praktikforløb udarbejder den studerende en praktikrapport der beskriver virksomheden og fokuserer på et særligt område internt i virksomheden, ligesom praktikvejlederen udarbejder en besøgsrapport der bl.a. samler op på praktikstedets relevans i forhold til uddannelsens sigte. Alt dette er med til at give udbuddet viden fra beskæftigelsesområderne. Ekspertpanelet vurderer at denne viden indgår i udbuddets videngrundlag, idet undervisere, ledelse og studerende deltager i aktiviteterne. Kurserne og workshopperne der holdes af netværket for markedsføringsøkonomuddannelsen, er målrettet undervisere og ledelse. Udbuddets undervisere deltager i Innovation Cup som facilitatorer i forbindelse med de studerendes udviklingsprojekter. De øvrige projekter er også kendetegnet ved at ny viden tilgår både studerende og undervisere. Ekspertpanelet vurderer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden om centrale tendenser inden for beskæftigelsesområderne gennem ledelsens, undervisernes og de studerendes deltagelse i ovennævnte aktiviteter. Fx er viden om CSR (corporate social responsibility) blevet implementeret i organisationsundervisningen på baggrund af et foredrag på Grundfos, ligesom en studerendes projekt om etablering af franchise på det engelske marked og udarbejdelse af et markeds- 15

16 føringsoplæg efterfølgende er blevet inddraget i undervisningen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 3 og 5, interview med de studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 18: Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr.1. januar 2009 Bilag 19: Beskrivelse af VTO Bilag 20: Beskrivelse af Innofactory Bilag 21: Beskrivelse af Dansk Detailhandel Bilag 22: Tværfagligt projekt ønske om markedsanalyse fra aftager Frivilligværket Randers Bilag 23: Innovation Cup 2010 eventbeskrivelse samt udviklingsaktiviteter i forbindelse med planlægning af eventen Bilag 24: Studerendes oplæg til praktikprojekt Bilag 25: Besøgsrapport internt oplæg og besøgsrapport i Dansk Supermarked A/S Bilag 26: Gæste-/Erasmuslærere til brug i undervisning på Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers Bilag 27: Lehman Brothers kollaps i forbindelse med finanskrisen Bilag 28: Danish Crown A/S omtale af Innovation Cup 2010 og Smutvejen. 16

17 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at projekter, samarbejder og videnkanaler giver udbuddet relevant viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområderne. Institutionen redegør for at udbuddet inddrager ny viden fra Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri som drives af erhvervsakademierne i Randers og Aalborg. Centret formidler viden via hjemmesider, tidsskrifter, konferencer og litteraturlister, og udbuddets undervisere inddrager bl.a. gæsteforelæsere fra videncentret. Desuden får undervisernes ny viden fra beskæftigelsesområderne ved at indarbejde analyser og resultater fra Institut for Dansk Detailhandel som leverer ny viden om detailhandel og forbrugeradfærd til virksomheder i og omkring detailhandlen, i undervisningen. På baggrund af oplæg fra udbuddets ledelse og en repræsentant fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd har udbuddets studerende gennemført et projekt om hvordan markedsanalyser kan anvendes til at afdække virksomheders behov for praktikanter. Endnu en kilde til forsøgs- og udviklingsviden fra beskæftigelsesområderne er Innovation Cup som er beskrevet under kriterium 3. Under besøget blev ekspertpanelet bekræftet i at udbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde der er relevant for beskæftigelsesområderne. Ekspertpanelet vurderer at viden tilgår udbuddet fra forsøgs- og udviklingsarbejde og dermed kan siges at indgå i udbuddets videngrundlag. Aktiviteterne er forankret i undervisergruppen der bl.a. videndeler på lærermøder og udviklingsdage hvor mere overordnede problemstillinger om uddannelsen også drøftes. I forbindelse med Innovation Cup fungerer udbuddets undervisere som vejledere for de studerende og er derfor meget involverede i udviklingsarbejderne, og drøftelserne med virksomhederne om de udviklede ideer og metoder bidrager til at udbuddet får indsigt i nye ideer og metoder inden for beskæftigelsesområdet. Ekspertpanelet vurderer endelig at omfanget og hyppigheden af ovenstående projekter, samarbejder og videnkanaler sikrer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for udbuddets beskæftigelsesområder. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4 og 5, interview med underviserne under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 13: Udviklingsprojekt mellem Randers Erhvervs- og Udviklingsråd (REU) og Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers vedr. Internationalt salg og praktik i udlandet 17

18 Bilag 29: Udviklingsdag på Markedsføringsøkonomuddannelsen samt efterfølgende referat Bilag 30: Opfølgningsplan for 2009 samt emner til den kommende opfølgningsplan i 2010 Bilag 31: Uddannelse af facilitatorerne til Innovation Cup program fra internat i Rønbjerg, efteråret 2009 Bilag 32: Logokonkurrence til Innovation Cup 2009 Bilag 33: Kompendium med kreative Teknikker, Erhvervsakademi Dania. 18

19 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der tilgår udbuddet viden fra forskningsfelter inden for udbuddets fagområder. To af udbuddets undervisere underviser på danske universiteter og har dermed kontakt til forskningsmiljøer af relevans for udbuddet. Desuden henvises der til at gæsteforelæsninger med eksterne forskere er med til at ajourføre udbuddet; eksempelvis får udbuddet et par gange om året besøg af gæsteforelæsere i regi af internationaliseringssamarbejdet Erasmus hvor bl.a. finanskrisens betydning for global økonomi er blevet behandlet. Udbuddets undervisere holder også gæsteforelæsninger på udenlandske universiteter. Endelig redegør institutionen for at undervisernes deltagelse i seminaret Fra forskning til undervisning som holdes af netværket for markedsføringsøkonomuddannelsen, er med til at sikre at udbuddet er baseret på opdateret viden fra de centrale fagområder. Institutionen redegør for at dens Infotek også er en central kilde til ny viden fra forskningsfelter der er relevante for udbuddets fagområder, hvilket blev bekræftet under interviewet med underviserne hvor det fremgik at de databaser og tidsskrifter som Infoteket abonnerer på, anvendes af underviserne i undervisningen. Af interviewet med de studerende fremgik det at de studerende kun i et begrænset omfang anvender Infoteket til at søge supplerende viden. Dette vurderer ekspertpanelet som værende af mindre betydning, da de studerende gav udtryk for at underviserne altid både er behjælpelige med at finde nødvendigt materiale og opfordrer de studerende til at anvende den nyeste litteratur til opgaver og projekter. De studerende oplever desuden underviserne som fagligt ajourførte og vidende. Ekspertpanelet vurderer at den indhentede viden indgår i udbuddets videngrundlag, og at aktiviteterne sikrer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden fra forskningsfelter af relevans for fagområderne. Interviewene med både ledelse og undervisere viste at der på udbuddet er en stærk kultur for formel og uformel videndeling, hvilket ekspertpanelet betragter som positivt. Eksempelvis videndeles der systematisk på lærermøder, hvilket er med til at sikre forankringen af den akkumulerede viden på udbuddet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4 og 5, interview med ledelsen, underviserne og de studerende under institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 34: Program for workshop i økonomi,

20 Bilag 35: Program for workshop i Forhandlingsteknik, 2009 Bilag 36: Beskriver fra forskning til undervisning Bilag 37: Tidsskrifter m.v. Bilag 38: Internationale samarbejdsrelationer i Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers Bilag 39: Personligudvikling og Extented disc test. 20

21 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for udbuddet, er på erhvervsakademiniveau. Panelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for markedsføringsøkonomuddannelsen som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte og målene for de obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer som er beskrevet i studieordningen. Alle udbud af uddannelsen består af fire obligatoriske kerneområder, to valgfrie uddannelseselementer, obligatorisk praktik og et afsluttende eksamensprojekt. Udbuddenes studieordning er opdelt i en fælles del der gælder for alle udbud af uddannelsen, og en institutionsspecifik del der gælder for det enkelte udbud. Den fælles del af studieordningen beskriver dels læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTSpoint) for de fire kerneområder og for praktik og dels formål, indhold og vægtning for det afsluttende eksamensprojekt, mens den institutionsspecifikke del beskriver læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTS-point) for de valgfrie uddannelseselementer som udbuddet udbyder. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 2: Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers 2009/

22 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Markedsføringsøkonomuddannelsen fik ny bekendtgørelse i august 2009 som præciserede de overordnede mål for læringsudbytte for uddannelsen og medførte nogle ændringer af dens indhold og struktur, fx er der indført obligatorisk praktik på 4. semester. På tidspunktet for udarbejdelse af den skriftlige dokumentation til akkrediteringen var udbuddet i gang med at gennemføre 2. semester. Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold af udbuddets elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for de enkelte elementer. Institutionen redegør i tilfredsstillende grad for det faglige indhold og viser herunder hvordan elementernes metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Udbudsstedet udarbejder grundige aktivitetsplaner for hvert semester, hvilket ekspertpanelet vurderer som positivt, da aktivitetsplanerne er et godt tilrettelæggelsesredskab der er med til at sikre at målene for læringsudbytte nås, og at de studerende har kendskab til dem. Ekspertpanelet vurderer at undervisnings- og arbejdsformerne er hensigtsmæssige i forhold til fagenes indhold. På udbudsstedet anvendes et varieret udvalg af undervisningsformer som har til formål at understøtte læringsudbyttet ved at basere pædagogikken på både den enkelte studerende og gruppen. Ekspertpanelet betragter det som positivt at der anvendes både gruppeorienteret projektarbejde, individuelt casearbejde, problemorienteret undervisning, praktisk og kreativ formgivning og design, klasseundervisning, workshopper, virksomhedsbesøg, idégenerering, kreative innovationsprocesser, foredrag og praktik som led i gennemførelsen af uddannelsen til markedsføringsøkonom i Randers. Interviewet med underviserne viser at de i høj grad benytter sig af de muligheder for sparring, videndeling og refleksion der er til rådighed på udbuddet, og som er med til at sikre undervisning af høj kvalitet. Ekspertpanelet vurderer at der er en god progression i uddannelsen som understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Uddannelsen er opbygget så hvert semester udgør et afsluttet forløb, og prøverne på det enkelte semester skal bestås før den studerende kan gå til eksamen i det efterfølgende semester. Denne binding er fastlagt i studieordningen og skal sikre at de studerende har de nødvendige forudsætninger for at fortsætte på uddannelsen. 22

23 Endelig ønsker ekspertpanelet at fremhæve det positive i at udbuddet målrettet forankrer udbudsstedets værdisæt HANG (forkortelsen står for handlekraft, ansvarlighed, nærhed og gensidig respekt ) i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af markedsføringsøkonomuddannelsen. Værdisættet præsenteres i forbindelse med de studerendes introduktionsuge, men er også udgangspunkt for nogle af de tværgående projekter. Værdisættet blev fremhævet under interview med både ledelse, undervisere og studerende hvor det bl.a. fremgik hos de studerende at HANG er en integreret del af deres tilgang til studiet og til de medstuderende. Under interviewet med underviserne blev det understreget at værdisættet gennemsyrer hele uddannelsen, og at det er noget som udbuddet lægger vægt på og betragter som et centralt element i forhold til realiseringen af målene for læringsudbytte. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med ledelsen, underviserne og de studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 2: Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers 2009/2011 Bilag 40: HANG evalueringsskema Bilag 41: Aktivitetsplan for hhv. 1. og 2. år Bilag 42: Erhvervsret (1. semester) Bilag 43: Markedskommunikation (2. semester) Bilag 44: Medieproduktion (3. semester) Bilag 45: Projekt 2 fagforløb inkl. metodiske krav. 23

24 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set opfylder de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervsmæssige kvalifikationer og kompetencer som følger af reglerne for uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at undervisernes faglige og teoretiske baggrunde samlet set dækker de fagområder der indgår i uddannelsen, og dermed er tilstrækkelige i forhold til udbuddets mål for læringsudbytte. Alle undervisere har en kandidat- eller mastergrad der dækker uddannelsens fagområder; eksempelvis varetages undervisningen i erhvervsret af en cand.jur., og økonomi varetages på alle tre semestre af cand.oecon.er. Undervisningen i international markedsføring og salg og salg dækkes af cand.merc.er med forskellige specialiseringer, og cand.mag.er har ansvaret for kommunikation, organisation og ledelse og medieproduktion. 9 ud af 12 undervisere har en pædagogisk grunduddannelse, hvilket ekspertpanelet vurderer positivt. Ekspertpanelet vurderer at allokeringen af undervisere med erhvervskompetence på udbuddets centrale fag er hensigtsmæssig. 9 ud af 12 undervisere har relevante erhvervsmæssige erfaringer der kvalificerer dem til at varetage undervisningen på hensigtsmæssig vis. Ekspertpanelet vurderer udbuddets strategiske overvejelser om sammensætning af undervisergruppen og allokeringen af underviserkompetencer i forhold til centrale fagområder positivt. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets undervisere gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter holder sig ajour med den nyeste viden om centrale tendenser inden for erhverv og relevant forskning. Underviserne har 50 timer årligt til at ajourføre og kompetenceudvikle sig, og desuden er der indgået en aftale om at underviserne har en pulje på 12 timer til it-undervisning. Den enkelte undervisers kompetenceudvikling tager udgangspunkt i medarbejderudviklingssamtalen der gennemføres årligt. Deltagelse i konferencer, gæsteundervisning på udenlandske universiteter, kurser, abonnement på fagtidsskrifter, supervision, pædagogikum og formel og uformel kollegial videndeling på fx lærermøder er andre eksempler på kompetenceudvikling og ajour- 24

25 føring der finder sted på udbudsstedet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4, 5 og 8 og følgende bilag: Bilag 3: Kvalitetsplan på Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers 2009/2010 Bilag 37: Tidsskrifter m.v. 25

26 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Desuden gælder følgende, jf. BEK nr. 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for en hensigtsmæssig implementering af obligatorisk praktik med udgangspunkt i, at denne skal tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Praktik blev først en obligatorisk del af markedsføringsuddannelsen for studerende der startede på uddannelsen i efteråret 2009, dvs. at den første obligatoriske praktik på udbuddet i Randers vil finde sted på 4. semester i Praktik har dog været en mulighed på udbuddet igennem flere år, og flere studerende benytter sig af muligheden. Vurderingen af dette kriterium vil tage udgangspunkt i udbuddets beskrivelse af den hidtidige frivillige praktikordning, idet udbuddet vil videreføre denne som den obligatoriske praktikordning. På denne baggrund vil panelet vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at det vil leve op til kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at praktikkens omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssig og understøtter at den studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Praktikken udgør 15 af uddannelsens 120 ECTS-point og er placeret i første halvdel af 4. semester. Udbudsstedet har gennemført praktik på 4. semester i tre år, og i den periode er konceptet løbende blevet revideret. Bl.a. fremgik det under interviewet med de praktikansvarlige at informationen om praktikformalia er blevet styrket, ligesom mange arrangementer holdes tidligere i uddannelsens forløb for at give de studerende mere tid til at forberede praktikopholdet. I forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af praktikken vurderer ekspertpanelet at de krav udbuddet stiller til indholdet, på tilfredsstillende vis er med til at sikre at den studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Udbuddet redegør for at indholdet i praktikken skal kvalificere til studie- og erhvervskompetence gennem specialisering og perspektivering af emner der bredt relaterer sig til uddannelsens formål. Dette mål nås bl.a. ved at opstille individuelle læringsmål for de studerende. De individuelle læringsmål udspringer af de generelle mål for praktikken som fremgår af studieordningen. 26

27 Ekspertpanelet vurderer at praktikken er en integreret del af det samlede udbud så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. De studerende forberedes løbende på praktikopholdet gennem uddannelsens første tre semestre ved at tilegne sig praktisk og faglig viden til brug i praktikken. Dette sker både gennem en individuel indsats og gennem vejledning fra praktikkoordinator og -vejleder. Netop praktikkoordinatorerne og praktikvejlederne gør løbende et stort arbejde for at informere både de studerende og undervisergruppen om praktikkens rolle i det samlede uddannelsesforløb. Det fremgik af interviewet med de praktikansvarlige at det på morgenmøder med underviserne diskuteres hvordan virksomhedsbesøg og udarbejdelse af projekter i samarbejde med virksomheder i løbet af semestret skal være med til at forberede de studerende på praktikophold, og hvilke arbejdsopgaver der evt. kan løses i løbet af praktikken. De studerende forberedes desuden gennem følgende aktiviteter: orientering om praktik i forbindelse med studiestart, løbende orientering om praktik på klassemøder, praktikdag på 2. semester med vejledning om typer af praktikvirksomheder og mulige opgaver, karrieredag for hele institutionen med inspiration til valg af praktikvirksomheder, dage afsat til udarbejdelse af CV, tildeling af praktikvejleder, praktikdating, vejledning om udarbejdelse af ansøgning og individuel praktikvejledning. Under besøget fremgik det af interviewet med ledelsen at integrationen mellem teori og praksis i særlig grad kommer til udtryk i de studerendes praktikrapport og det afsluttende eksamensprojekt. De studerende anvender deres teoretiske viden til at udføre konkrete opgaver på praktikvirksomheden, og disse cases anvendes ofte i det afsluttende eksamensprojekt. I den forbindelse gav de studerende udtryk for at den handlingsplan der udarbejdes mellem studerende, udbudssted og praktiksted forud for praktikken, er et godt redskab til at sikre at det er relevante opgaver der løses, ligesom de studerende mener at praktikopholdet lærer dem at bruge deres teoretiske viden i praksis. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9, interview med ledelsen, de praktikansvarlige og de studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 2: Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers 2009/2011 Bilag 41: Aktivitetsplan for hhv. 1. og 2. år Bilag 46: Tidsplan for information om praktik fra semester Bilag 47: Handlingsplan-vejlederrolle oplæg Bilag 48: Praktikkoordinator kommissorium. 27

28 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Desuden gælder følgende, jf. BEK nr. 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for, hvordan det løbende vil blive sikret, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktikstedet, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Som omtalt under kriterium 9 bliver den første obligatoriske praktik gennemført i Ekspertpanelets vurdering af dette kriterium vil derfor tage udgangspunkt i udbuddets planer for kvalitetssikring af praktikken, og panelet vil vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at udbuddet opfylder kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller tilstrækkelige og hensigtsmæssige krav til praktikstederne med henblik på at sikre tilfredsstillende praktikforløb, ligesom det løbende sikres at praktikstederne opfylder de krav der stilles. Udbuddet vurderer om de individuelt formulerede handlingsplaner og praktikaftaler lever op til målene for praktikkens indhold. Eksempelvis fremgik det på besøgsdagen at praktikaftaler er blevet afvist fordi de planlagte arbejdsopgaver ikke stod mål med uddannelsens indhold. Den løbende sikring af at praktikstederne opfylder kravene, foregår både gennem udbuddets kontrol med handlingsplaner og praktikaftaler og gennem praktikvejledernes besøg på praktikvirksomheden, den studerendes evaluering af praktikstedet og den løbende kontakt mellem udbudssted, studerende og praktiksted. Ekspertpanelet vurderer endvidere at der er en tæt og løbende kontakt mellem udbudssted og praktiksted om varetagelse af opgaver og placering af ansvar, ligesom evaluering af praktikken sker løbende og med inddragelse af alle relevante parter. Udbudsstedet redegør for at kommende og nuværende praktikvirksomheder i forbindelse med afholdelse af praktikdating og karrieredage og gennemførelse af virksomhedsbesøg og projekter informeres om rolle og ansvar som praktiksted. Praktikvirksomhederne modtager den skriftlige vejledning til praktikophold som de studerende også får, hvor det fremgår hvilke forventninger parterne kan have til hinanden. Endelig er der dialog mellem praktikvirksomhed og udbudssted i forbindelse med den løbende kvalitetssikring af praktikken. Det sker fx i forbindelse med godkendelse af handlingsplan og praktikkontrakt, ved virksomhedsbesøget hvor praktikvejlederen udarbejder en opfølgende virksomhedsbesøgsrapport, og når praktikvirksomheden bliver bedt om at evaluere det samlede forløb. 28

29 Ekspertpanelet vurderer det positivt at aktiviteterne omkring den løbende evaluering af praktikken foregår systematisk, og at alle parter inddrages. De studerende evaluerer praktikken gennem deres løbende kontakt med praktikvejlederen og i forbindelse med vejlederens besøg på virksomheden hvor det kontrolleres om læringsmålene nås, og om de involverede parter er tilfredse med forløbet. Endelig evalueres forløbet både ved en evalueringssamtale mellem praktikvejleder og den studerende og i et spørgeskema. Samtlige resultater af evalueringsaktiviteterne kondenseres af praktikkoordinatoren og studielederen hvorefter de drøftes på et lærermøde hvor der også tages stilling til om nogle virksomheder fremover ikke skal indgå som praktiksteder. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9, 10 og 14 og følgende bilag: Bilag 2: Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers 2009/2011 Bilag 47: Handlingsplan-vejlederrolle oplæg. 29

30 Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere, er tilstrækkelige til at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte, ligesom forholdet mellem antallet af studerende og de fysiske faciliteter og materielle ressourcer er passende. Institutionen redegør for at udbuddet er forsynet med undervisningslokaler, grupperum, it-lokaler med netadgang og nødvendigt software, trådløst netværk, bibliotek og medieværksted der alt er i en kvalitet som kan understøtte realiseringen af målene for læringsudbyttet. På rundvisningen under besøget blev det bekræftet at de nødvendige faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer at det er positivt at de studerende har adgang til et veludstyret medieværksted hvor der kan udarbejdes fysiske oplæg og prototyper. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 11, rundvisning under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 50: Tilfredshedsundersøgelse, ENNOVA eks. fra markedsføringsøkonomer 1. år 2009 Bilag 51: Lokaleplan over bygningerne på Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers. 30

31 Kriterium 12: Internationalisering Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Kriteriet om internationalisering er trådt i kraft pr. 1. august 2009 og er først udmøntet i EVA s skriftlige vejledning fra december Institutionerne har derfor kun haft kort tid til at arbejde for at opfylde kriteriet, og ekspertpanelet vil derfor ikke kun basere sin vurdering på udbuddets praksis, men også inddrage evt. planer udbuddet har for internationalisering. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet er tilrettelagt så det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Udbuddets studerende har mulighed for at placere et ophold i udlandet på 3. og 4. semester; hvis udlandsopholdet ønskes gennemført på 4. semester, er der tale om at praktikken skal gennemføres i udlandet. I den forbindelse har udbuddet indgået et samarbejde med Manchester Metropolitan University om formidling af praktikpladser. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet på tilfredsstillende vis understøtter de studerendes udlandsophold på både 3. og 4. semester. Udbuddet har 19 bilaterale aftaler med europæiske skoler inden for Erasmus-programmet og en samarbejdsaftale med et amerikansk community college og er i gang med at forhandle en udvekslingsaftale med to australske universiteter på plads. Det internationale kontor har ansvaret for at informere og rådgive de studerende i forbindelse med planlægning af opholdene, ligesom kontoret varetager de administrative opgaver i forbindelse med udlandsophold. Under besøget fremgik det af interviewet med de studerende at udbuddet i høj grad opfordrer de studerende til at gennemføre en del af studiet i udlandet. Særligt den internationale praktikvejledning er aktiv. De studerende redegjorde også for at der holdes international dag på institutionen, og at der er en generel oplevelse af at udbuddet står til rådighed med vejledning i forhold til generelle spørgsmål, men også med konkret hjælp til eksempelvis legatsøgning. Under institutionsbesøget fremgik det af mødet med hhv. ledelsen og underviserne at det er nødvendigt at holdningsbearbejde de studerende for at fremme internationaliseringen, og der arbejdes fra udbuddets side med at skabe bevidsthed blandt de studerende om at der er professionelle gevinster ved at gennemføre en del af uddannelsen i udlandet; bl.a. fremhæver underviserne at dimittender der har været på studieophold i udlandet, er mere attraktive for arbejdsgiverne. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 12 og interview med ledelsen, underviserne og de studerende under institutionsbesøg. 31

32 Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager til opnåelsen af det samlede læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende kan vælge at gennemføre i udlandet, 2) at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de studerende kan tage, 3) at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen på den udenlandske uddannelsesinstitution. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige krav for at sikre kvaliteten af de uddannelsesdele der kan gennemføres i udlandet. Udbuddet redegør dog for at eftersom der ikke er erfaringer med studieophold i udlandet på 3. semester efter den nye studieordning, har procedurerne endnu ikke været afprøvet. Ekspertpanelet vurderer at der bliver stillet tilstrækkelige krav til indhold og niveau af de uddannelsesdele de studerende kan gennemføre hos samarbejdspartnerne. Uddannelseslederen er ansvarlig for at uddannelseselementerne har et passende niveau og er relevante i forhold til markedsføringsøkonomuddannelsen, hvilket sikres gennem brug af learning agreement og transcript of records. I forbindelse med udarbejdelsen af learning agreement forhåndsgodkendes studieelementerne, og transcript of records anvendes ved den endelige tildeling af merit. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet sikrer at kvalitetskravene opfyldes. Det sker ved at den studerende udfylder et Erasmus-evalueringsskema og på den baggrund har en samtale med Erasmus-koordinatoren. Desuden evalueres opholdet telefonisk eller via af udbudsstedet og modtagerinstitutionen. Udbuddet redegør for at der i forbindelse med praktikophold i udlandet stilles de samme kvalitetskrav til udenlandske virksomheder som til danske, ligesom den løbende kvalitetssikring og evaluering finder sted på samme måde. Yderligere information om kvalitetssikring af praktik findes under kriterium 10. Ekspertpanelet vurderer det positivt at udbuddet tilstræber at der også gennemføres virksomhedsbesøg i løbet af praktikken selvom den gennemføres i udlandet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 10, 12 og 13 og følgende bilag: Bilag 38: Internationale samarbejdsrelationer i Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers. 32

33 Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet, 2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet, 3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet gennemfører en løbende og systematisk kvalitetssikring af uddannelsens centrale forhold, og at relevante interne og eksterne interessenter inddrages hensigtsmæssigt i kvalitetsarbejdet. Erhvervsakademi Dania, Randers, modtog i 2008 kvalitetsudviklingsprisen Committed to Excellence af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling for deres arbejde med EFQM-modellen. Udbuddet redegør for at kvalitetsarbejdet omfatter tilrettelæggelse, indhold, pensum, undervisning, faciliteter og ressourcer og uddannelsens mål for læringsudbytte. Kvalitetssikringen foregår bl.a. ved fagevalueringer ved semestrets afslutning og en årlig studentertilfredshedsundersøgelse af såvel specifikke som generelle forhold ved uddannelsen. Underviserne giver tilbagemeldinger i klassen på de studerendes evalueringer, ligesom evalueringsresultaterne er et emne i medarbejderudviklingssamtalerne hvor der desuden udarbejdes planer for undervisernes faglige og pædagogiske opkvalificering og udvikling. De eksterne interessenter inddrages i udbuddets kvalitetsarbejde igennem det lokale uddannelsesudvalg der holder møder tofire gange årligt, men også i forbindelse med tilrettelæggelsen af virksomhedsprojekter og praktikforløb inddrages eksterne interessenter i kvalitetsarbejdet. Eftersom udbuddet redegør for at kvalitetsarbejdet følger et årshjul der angiver tidspunktet for de enkelte kvalitetsaktiviteters gennemførelse og opfølgning, vurderer ekspertpanelet at kvalitetsarbejdet foregår systematisk. Det fremgår af redegørelsen at udbuddet udarbejder en fireårig strategiplan der revideres årligt, og at fagevalueringerne gennemføres hvert semester, ligesom alle praktikophold evalueres efter endt gennemførelse. Ekspertpanelet vurderer det positivt at kvalitetsarbejdet dermed foretages med hensigtsmæssige intervaller. Desuden redegør udbuddet for hvilke opfølgningsaktiviteter der gennemføres i forlængelse af de enkelte kvalitetssikringsprocedurer, og det fremgår af redegørelsen at ansvaret for gennemførelse af og opfølgning på kvalitetsarbejdet er formelt placeret hos forskellige personer på udbuddet. Fx har uddannelseslederen og praktikvejlederen i fællesskab ansvaret for at samle op på evalueringerne af praktikforløbene fra både virksomheder og studerende og diskutere dem med underviserne på et lærermøde. Efterfølgende tages underviserstabens refleksioner op på udbuddets udviklingsmøder og i det lokale uddannelsesudvalg hvor der udarbejdes handlingsplaner for endelig opfølgning på og udvikling af praktikelementet. 33

34 Som ét ud af mange eksempler på at udbuddet følger op på resultaterne fra kvalitetsarbejdet, fremgik det af interviewet med de studerende at der i forbindelse med en fagevaluering blev udtrykt kritik af undervisningsstilen hvorefter undervisningsstilen blev ændret til de studerendes tilfredshed. På den baggrund vurderer ekspertpanelet at kvalitetsarbejdet på tilfredsstillende vis anvendes til forbedringer af udbuddet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 14, interview med de studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 3: Kvalitetsplan på Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers 2009/2010 Bilag 52: Ressourceregnskab, 2008 Bilag 53: Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College, Teknisk Merkantil Højskole Bilag 54: Samarbejdsaftale mellem Handelsskolen Minerva og Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. 34

35 Kriterium 15: Gennemførelse Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald, 2) at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 31 % af udbuddets studerende som er startet på årgang 2007, har afbrudt uddannelsen. Frafaldstallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 41 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har et tilstrækkeligt kendskab til årsagerne til de studerendes frafald. Institutionen redegør for at der anvendes en udmeldelsesblanket der giver udbuddet konkret viden om årsagerne til de studerendes frafald. Her angives den primære årsag til frafaldet, og på den baggrund har udbuddet en præcis viden om hvorvidt det er pga. personlige årsager som fx graviditet eller sygdom, eller pga. uddannelsens niveau at frafaldet sker. På blanketten er det også muligt at markere om den studerende er skiftet til en anden uddannelse enten på Erhvervsakademi Dania eller et andet sted. I perioden var de primære årsager til frafald på udbuddet personlige årsager, graviditet, sygdom eller skift til anden uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at den viden disse analyser bidrager med, bliver anvendt af udbuddet til at iværksætte målrettede indsatser for at fastholde de studerende. Udbuddet gennemfører både obligatoriske studieforberedende samtaler inden semesterstart og opfølgningssamtaler midt i 1. semester. Desuden tilrettelægger ledelse og undervisere udbuddet på basis af institutionens værdisæt (se kriterium 7), og særligt i introduktionsugen ved semesterstart arbejdes der målrettet med et godt socialt miljø på tværs af studerende og undervisere og ledelse. I løbet af semestrene holdes der inspirationsmøder på holdene hvor formålet er at fremme trivslen og drøfte faglige og sociale problemstillinger. Disse aktiviteter er en formaliseret del af udbuddets kvalitetsplan, og ekspertpanelet vurderer det positivt at udbuddet i vid udstrækning arbejder med at fastholde de studerende og skabe et godt socialt og fagligt studiemiljø. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 15, institutionens nøgletal for kriterium 15 og følgende bilag: Bilag 2: Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers 2009/2011 Bilag 3: Kvalitetsplan på Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers 2009/

36 Bilag 55: Skema til registrering af frafald. 36

37 Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende har realiseret mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de læringsmål, der skal vurderes ved prøven/eksamenen, 2) at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de prøver og eksaminer der holdes på udbuddet, generelt er velegnede til at belyse om en studerende når de forventede læringsmål. Studieordningen fastlægger at 1. semester afsluttes med en intern skriftlig flerfaglig prøve. 2. semester afsluttes med en ekstern mundtlig tværfaglig projekteksamen og en intern skriftlig eller mundtlig prøve i et valgfag. 3. semester afsluttes med fire prøver: en ekstern mundtlig prøve i international markedsføring og salg, en ekstern skriftlig prøve i økonomi, en intern mundtlig prøve baseret på et projekt og en intern mundtlig og/eller skriftlig prøve i valgfag. Praktikforløbet på 4. semester afsluttes med en intern skriftlig og/eller mundtlig prøve, og studiet afrundes med det afsluttende eksamensprojekt med både skriftlig og mundtlig prøve. Der er defineret læringsmål for fagene for hvert semester og for praktikken, og prøverne ligger inden for disse læringsmål. Ekspertpanelet vurderer derfor at prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer der svarer til mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet bemærker at der ikke er defineret eksplicitte mål for det afsluttende eksamensprojekt. I studieordningen beskrives blot at formålet med det afsluttende eksamensprojekt er at den studerende skal dokumentere evne til på et metodisk grundlag at bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for forvaltningsområdet. Dette betyder dels at det kan være vanskeligt for den studerende at blive helt klar over hvad der forventes, dels at karaktergivning efter 7-trins-skalaen er vanskeliggjort fordi der ikke nødvendigvis er klar og fælles viden om hvad der forventes af et eksamensprojekt som opfylder målene. Dette betyder også at der principielt vil kunne være forskel på hvad der forventes af en studerende på de forskellige udbud af uddannelsen. Trods dette vurderer ekspertpanelet dog at det afsluttende eksamensprojekt er et godt studieelement som i praksis er velegnet til at opøve og afprøve de kompetencer den studerende har opnået ved uddannelsens afslutning, og at kriteriet derfor samlet set er opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 16 og følgende bilag: Bilag 2: Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania, Minerva Randers 2009/

38 Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 23 % af karaktererne som fremgår af eksamensbeviserne for udbuddets dimittender, er på karakterskalaens niveau 2 eller lavere. Nøgletallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 31 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Nøgletallet er beregnet ud fra karaktererne for de eksaminer som har været fælles for udbuddets dimittender fra de sidste to semestre, dvs. fire eksterne prøver og en intern prøve. Dokumentation: Institutionens nøgletal for kriterium

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@hsminerva.dk infodea@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Viborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Dania Att.: Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@mercantec.dk infodea@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business i Aalborg Akkreditering

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Peter Vollstedt Sendt pr. e-mail: pv@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Sagsnummer: 2011-619 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Midtvest i Herning Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-195

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-191 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 5. revideret udgave, november 2011 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen University College Syd Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer:

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen VIA University College Att.: Konstantin Lassithiotakis Sendt pr. e-mail: kl@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr.

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge Sendt pr. e-mail: jbag@hssyd.dk hssyd@hssyd.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0189 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i eksport og teknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-570/CW,RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0196 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere