Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune"

Transkript

1 Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune Social og Sundhed 2007 maj 2007 tilretninger herfra indarbejdet i dette dokument 25. maj 2007

2 Fremtidens udfordringer...3 Forord...4 Furesø Kommunes ældrepolitik...5 Furesø Kommunes overordnede vision for ældre...5 Furesø Kommunes mission overfor ældre...5 Udviklingsområder der vedrører ældre i Furesø Kommune Information og kommunikation Sundhed og forebyggelse Kvalitet i ældreplejen Boliger og netværk Frivilligt arbejde Personale...10 Idé Katalog...11 Vejen frem mod ældrepolitikken

3 Fremtidens udfordringer Ældrepolitikken er en blandt flere af kommunens politikker. På Social og Sundhedsområdet arbejdes der desuden med sundhedspolitik, handicappolitik og frivillighedspolitik. På Ældreområdet udvikles delpolitikker på en række områder f.eks. for demens og kost. Udvikling på områder som trafik, bolig, kultur, idræt og tilgængelighed påvirker også ældre borgeres muligheder og medtænkes derfor som grundlag for ældrepolitikken og omvendt Et formål med ældrepolitikken er således at sikre, at ældreområdets målsætninger gennemføres i et samarbejde med andre områder og i en sammenhæng med andre strategier og politikker. Det er vigtigt, at visioner og målsætninger i andre politikker udvikles i sammenhæng med ældrepolitikken, så der skabes en helhed og sammenhæng i løsningerne. Det er en væsentlig ambition, at ældrepolitikken synliggøres i kommunens øvrige strategier og målsætninger for at fremme løsningerne på ældreområdet. Arbejdet med ældrepolitikken stopper ikke her. Politikkens målsætninger skal følges op af konkrete aktiviteter og handlinger, der sikrer, at ældrepolitikken bliver til virkelighed. Derfor følges Ældrepolitikken af en strategi for ældreområdet , som beskriver de mål og handleplaner, der arbejdes med i For at sikre at ældrepolitikken holdes levende og i gang skal indarbejdes - revision af politikken minimum én gang hvert 4. år, gerne i 1. halvdel af en valgperiode - revision af strategien minimum én gang årligt De konkrete udfordringer, som ældrepolitikken skal møde, er blandt andet den demografiske udvikling i Furesø Kommune. Vi ved fra befolkningsprognosen ( ), at der indenfor de næste 10 år vil være stor vækst i gruppen af ældre. Samlet vil gruppen over 60 år udgøre en større og større gruppe i Furesø Kommune, fra 22,6 i 2006 til 26,8 % i Gruppen af de over 80-årige vil have den største vækst og vil stige med ca. 40 % i perioden. En række andre faktiske forhold for ældre har betydning i fremtiden: bolig, økonomi, udviklingen i antal af ældre med anden etnisk baggrund end dansk. Der henvises til faktaarkene, Bilag 1- De ældre borgere i Furesø Kommune og deres boliger Bilag 2- Demografi Bilag 3- De ældre etniske borgere i Furesø Kommune Bilag 4- De ældre borgere i Furesø Kommune og deres økonomi 3

4 Forord En samlet ældrepolitik er nu en realitet. Ældrepolitikken består af en vifte af målsætninger, der vil være retningsgivende for den fremtidige udvikling på ældreområdet. Den får betydning for de politiske beslutninger, og den kommer til at påvirke den praktiske dagligdag for borgere og medarbejdere. Ældrepolitikkens bagvedliggende og gennemgående princip er, at mennesker har et ansvar for eget liv og dermed ret til selvbestemmelse. Dette princip gælder også, når den ældre borger møder kommunen med et behov for hjælp. Ældre skal i denne sammenhæng forstås som hele den mangfoldige gruppe af over 60-årige i Furesø Kommune. De kommende ældre har en række forventninger i relation til det gode ældreliv. Mange af disse forventninger indløser borgerne selv - kun med en sparsom og sporadisk kontakt til kommunen. Borgerne vil gerne have let adgang til informationer, så de selv kan hente relevant viden, når de har behov for det. De ældre ønsker indflydelse og selvbestemmelse. Hjælpen tilrettelægges individuelt og med valgmuligheder, der opfylder de individuelle behov. Det er en ambition, at kommunen kan møde den mangfoldighed af behov, som mange forskellige ældre har. Kommunen skal møde ældre, som kommer med behov for information, der motiverer til at fortsætte et sundt og aktivt liv. Desuden skal kommunen hjælpe borgere, som pga. sygdom har brug for hjælp til at klare hverdagens mange opgaver. Med den ny ældrepolitik vil vi kunne møde de ønsker, som ældre har til fremtiden. Den overordnede vision i Furesø Kommune for ældre opfyldes gennem den samlede indsats i kommunen. Den er således afhængig af de aktiviteter, der sættes i gang på andre områder i kommunen f.eks. gennem sundhedspolitikken og handicappolitikken. Også udviklingen i infrastruktur, boligudviklingen og udviklingen på kulturområdet spiller en rolle for opfyldelsen af ældrepolitikkens overordnede vision. Det er vigtigt, at ældrepolitikken bruges i udviklingen af aktiviteter på andre områder, der betyder noget for opfyldelsen af ældrepolitikkens vision. Ældrepolitikken skal også sikre, at vi får et sammenhængende ældreområde. Ønsket er at få en samlet ældrepolitik, som kan binde områdets politiske målsætninger og udviklingsplaner sammen. Ældrepolitikken sætter rammen for de delpolitikker, der udvikles på området, f.eks. demens- og madog måltidspolitik. Målet er en politik, som støtter visionen om et sundt, trygt og langt ældreliv for nuværende og kommende ældre borgere i Furesø Kommune. En politik der understøtter livsglæde og selvforvaltning og som inddrager de ældre borgere som ressourcepersoner. Denne ældrepolitik er udarbejdet i en proces blandt borgere, politikere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Det er intentionen, at implementeringen af målsætningerne forløber i en lignende proces i dialog med dem, der bliver berørt af udviklingen. Med venlig hilsen. Formand Social og Sundhedsudvalget 4

5 Furesø Kommunes ældrepolitik Furesø Kommunes ældrepolitik består af en overordnet vision og mission. Den overordnede vision er kernen i alt det, vi ønsker at opnå på ældreområdet i de kommende år. Den overordnede mission beskriver, hvad vi skal være kendt for blandt borgere, pårørende, personale og samarbejdspartnere i vores omverden. Furesø Kommunes ældrepolitik består af seks områder, som hver især er defineret med et sæt af visioner, missioner og målsætninger. Disse seks områder udgør grundstenen i ældrepolitikken. Visionerne på de seks områder beskriver, hvad vi ønsker at opnå på ældreområdet. Missionerne beskriver, hvad der kendetegner vores virksomheds mål på området. På baggrund af ældrepolitikkens vision, mission og målsætninger udarbejdes en samlet strategi på ældreområdet. Strategien på ældreområdet indeholder de konkrete mål og handlinger, der skal arbejdes med for at opfylde ældrepolitikken. Vision: Ledestjernen Hvad drømmer vi om at opnå? Mission: Hvad vil vi gerne være kendt for i vores arbejde på ældreområdet? Målsætninger: Det vi vil leve op til Furesø Kommunes overordnede vision for ældre Kommunen skal skabe vilkår for et sundt, trygt og langt liv for borgere i Furesø Kommune Ældre i Furesø Kommune skal mødes med respekt og have indflydelse og selvbestemmelse på egne forhold Furesø Kommunes mission overfor ældre Vi skal være kendt for at have tilbud af høj kvalitet og ydelser udviklet i dialog med borgere, brugere og medarbejdere Vores faglige kompetencer baseres på nyeste viden og videnskabeligt dokumenterede metoder indenfor sundhed og omsorg Vi skal være kendt for sammenhængende tilbud og fleksibilitet i forhold til borgere og brugere I forholdet til borgere og brugere er det vigtigt, at der er en rød tråd i den kommunale indsats, og at alle borgere mødes med respekt og har selvbestemmelse og indflydelse på egne forhold. Der skal være valgmuligheder, der understøtter dette. Furesø Kommune skal understøtte initiativer fra ældre til at udvikle og /eller opretholde interesser, netværk og aktiviteter. Vi skal være kendt som en attraktiv arbejdsplads 5

6 Vi skal være kendt for en hensigtsmæssig og effektiv anvendelse af ressourcerne Vi prioriterer og tilbyder hjælpen individuelt, i forhold til de med de største behov. Alle ældre med behov tilbydes støtte, råd og vejledning omkring sundhed og forebyggelse. Det er ambitionen, at alle medarbejdere, der møder mennesker med forskellige behov for hjælp skal kunne yde en kompetent rådgivning, vejledning og hjælp i forhold til borgerens egne muligheder, ressourcer og retten til at vælge selv. Udviklingsområder der vedrører ældre i Furesø Kommune På ældreområdet er der særligt seks områder, der skal vægtes i fremtiden. Det er ældrepolitikkens kerneområder. Der er knyttet en vision og mission til hvert område. I det næste afsnit beskrives vision, mission, målsætninger for ældrepolitikkens seks hovedområder: 1. Information og kommunikation 2. Sundhed og forebyggelse 3. Kvalitet i ældreplejen 4. Bolig og netværk 5. Frivilligt arbejde 6. Personale 1. Information og kommunikation Borgerne forventer klar og tydelig information om alt, hvad der hører et ældreliv til. De forventer også at få en kvalificeret rådgivning, som bygger på medarbejderes faglighed og viden. Vision: Vi er i dialog med vores interessenter, eksempelvis borgere, brugergrupper, ældreråd, frivillige organisationer og private samarbejdspartnere omkring udviklingen af kommunens tilbud til ældre Ældre borgere oplever, at de let kan søge informationer om alle spørgsmål, der vedrører deres sundhed, behovet for hjælp og bolig Ældre borgere har let adgang til rådgivning og vejledning om kommunens tilbud Mission: Ældre oplever medinddragelse omkring alle spørgsmål vedrørende sundhed og behovet for hjælp Alle informationer om forhold på ældreområdet herunder indholdet i tilbud og kvalitetsstandarder på området er nemt tilgængelige Målsætninger: 6

7 Ældre borgere og brugere høres og inddrages i udviklingen af tilbudene på ældreområdet 2. Sundhed og forebyggelse Sundhed og forebyggelse er et perspektiv, der kan integreres i alle livets forhold og sikre uafhængighed af hjælp længst muligt. Sundhed er kilden til at bevare et aktivt liv, hvor man er frisk mentalt og fysisk, og hvor man kan opretholde netværk og være i gang. Det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde prioriteres derfor højt. Ældre efterspørger viden om egen sundhed. Forebyggelse tager udgangspunkt i viden om egen sundhed og princippet om hjælp til selvhjælp. Det er vigtigt at kommunen understøtter dette princip ved at tilbyde adgang til viden om sundhed, herunder hjælp til videnssøgning, information, rådgivning og vejledning om sundhedsspørgsmål til ældre i forskellige aldersgrupper med forskellig baggrund kulturelt og socialt. Og det er vigtigt, at ældre sikres adgang til og hjælp til fysisk udfoldelse via en bred vifte af sportsfaciliteter og andre aktiviteter. Vision: Furesø Kommune inspirerer ældre til at holde sig sunde og aktive. Dette gælder både fysisk, socialt og mentalt Mission: Furesø Kommune er kendt for, at der findes et varieret udbud af aktiviteter med henblik på forebyggelse, sundhedsfremme med fokus på at kunne bevare eller udbygge sociale netværk, forebygge funktionstab og forhindre ensomhed Målsætninger: At kommunen er med til at udvikle tilbud vedrørende sundhed, forebyggelse, træning og aktivitet At tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning for ældre, der udskrives fra hospital eller er i eget hjem opleves som et koordineret og sammenhængende forløb At kommunen tilbyder information om sundhed At kommunen sikrer trygheden hos borgerne gennem faglig rådgivning og vejledning 3. Kvalitet i ældreplejen Ældre borgere er forskellige, og deres behov for hjælp stiller krav om indlevelse hos personalet for at sikre fleksibiliteten i opgaveløsningen. De ældre ønsker at opleve en individuel orienteret hjælp, der tager hensyn til deres specifikke situation. Det er væsentligt, at vi sætter hjælpen sammen, så den former en meningsfuld helhed for den enkelte ældre. Vi skal kunne sammensætte tilbud, der passer til den enkelte f.eks. indenfor forskellige boligformer, pleje og omsorg, forebyggelse, træning og aktivitet. Ved afklaring af behovet for hjælp gælder det, at den ældre borger medinddrages, informeres om tilbud om hjælp, som kommunen yder, herunder egne muligheder for at løse helbreds- og 7

8 sundhedsmæssige problemstillinger. Borgerne skal have mulighed for at vælge og blive vejledt tilstrækkeligt, så de får handlemuligheder omkring egne behov i forhold til sygdomme og sundhed. Kommunen skal fortsat udvikle tilbud til at løse komplekse sundhedsmæssige problemstillinger således, at vi kan tilbyde ældre, med behov herfor, den optimale pleje og omsorg. Det er et gennemgående princip, at vurderingen af behovet for hjælp tager udgangspunkt i de ældres ressourcer således, at tilbudet om hjælp afpasses til den ældres situation. Vision: Ældre borgere oplever, at kommunens tilbud giver mening i forhold til hele deres livssituation Mission: Ældre borgere oplever, at tilbud er sammenhængende og koordinerede Ældre borgere oplever, at kvaliteten lever op til vedtagne kvalitetsstandarder og det udmeldte serviceniveau Kvaliteten i tilbud sikres og udvikles med baggrund i brugere og borgeres ønsker og krav Brugerne inddrages i kvalitetsvurderinger Målsætninger: Der er sikkerhed for, at man får den hjælp, man er blevet lovet, og at denne lever op til fastsatte kvalitetskrav Man har indflydelse på den hjælp, man får og på, hvem der leverer den De enkelte tilbud om hjælp supplerer og understøtter hinanden og er forankret i målene for den enkeltes samlede livssituation Borgerne oplever, at der er sammenhæng i ydelserne, herunder at denne formidles gennem en professionel rådgivning og visitation Alle ydelser er defineret ved hjælp af kvalitetsstandarder, og der foretages løbende kvalitetssikring af leverandører Der udvikles tilbud, der understøtter ældre med komplekse behov, herunder med inddragelse af nyeste viden og metoder om omsorg og pleje indenfor områder som kost, demens, træning, forebyggelse, med mere 4. Boliger og netværk Boligen, de fysiske omgivelser og de menneskelige netværk, der dannes i nærmiljøet, er rammen omkring det levede liv. De bidrager til og muliggør, at mennesker udfolder sig og fastholder netværk og aktiviteter. Vision: Furesø Kommune har forskellige boliger og boformer for ældre 8

9 Furesø Kommune har boliger og boformer for ældre, som understøtter forskellige pleje- og omsorgsbehov samt behovet for tryghed i boligen Furesø Kommune sikrer, at ældres behov for tilgængelighed i og omkring boligen til og fra indkøb kultur sport med mere - tilgodeses. Mission: Den fysiske tilgængelighed i miljøerne omkring kommunens boliger til ældre tilgodeser ældres behov Kommunens boliger er tidssvarende og lever op til ældrebefolkningens krav til boligen Der foregår aktiviteter, der stimulerer til netværksdannelse mellem ældre Målsætninger: Behovet for plejeboliger og ældreboliger vurderes løbende Kommunen stimulerer til netværksdannelse for ældre, f.eks. i samarbejde med frivillige organisationer Ældre der ikke længere kan klare sig i nuværende bolig, kan søge en bolig i overensstemmelse med behov, ønsker om tidspunkt og sted I Furesø Kommune findes rådgivningsmuligheder for ældre om forskellige boligformer og spørgsmål, der relaterer sig til behovet for boliger i alderdommen 5. Frivilligt arbejde Frivilligt arbejde er en mulighed for, at ældre borgeres ressourcer og erfaring bruges som et aktiv. Samtidig er det en måde at forblive aktive på, der kan forhindre isolation og ensomhed og dermed bidrage til at styrke den mentale og sociale sundhed. Det frivillige arbejde er et supplement til kommunens tilbud på ældreområdet. Samarbejdet med frivillige initiativer og kræfter i lokalsamfundet er en naturlig del af den kommunale indsats, og den frivillige indsats fungerer som et supplement til de offentlige tiltag. Vision: Mange Furesøborgere vil deltage i det frivillige arbejde som en del af en meningsfyldt hverdag Mission: Vi formulerer en politik, der styrker synligheden omkring det frivillige arbejde på ældreområdet og stimulerer til samarbejdet og udviklingen på området Vi skal øge synligheden af det frivillige arbejde og af de aktiviteter, som skabes for ældre i frivilligt regi Målsætninger: Kommunen er i løbende kontakt med organisationer, der varetager frivilligt arbejde i kommunen. 9

10 6. Personale Arbejdet med mennesker er udfordrende og spændende, fordi ethvert møde med et andet menneske stiller krav om åbenhed og fleksibilitet. Arbejdet med mennesker kan aldrig blive rutinearbejde. At møde mennesker med forskellige behov for pleje- omsorg, vejledning, information og støtte stiller høje krav om faglig viden og pædagogisk indsigt. Vision: Ældreområdet skal være en attraktiv arbejdsplads Mission: Medarbejdere oplever, at de bliver respekteret og anerkendt på og for deres arbejde Medarbejderne oplever, at de kan udvikle sig fagligt ift. nyeste viden og bedste pleje- og omsorgsfaglige metoder Målsætninger: Ældreområdet er lydhøre overfor personalets ønsker på mange forskellige områder herunder åbne overfor at udvikle nye personalegoder og faglige udviklingstilbud Medarbejderne oplever ansvar og indflydelse i hverdagen 10

11 Idé Katalog På borgerhøringerne i juni 2006 og maj 2007 fremkom mange konkrete ideer og forslag til udviklingen af ældreområdet i Furesø Kommune. Nogle af disse er samlet i det nedenstående afsnit. Snart Senior møder Information om ældreegnede boliger Information om planlægningen af flytning i den tredje alder Madklub/Fællesspisning Sorggrupper for pårørende Interessegrupper f.eks. om angst for døden Samtaler ved ægtefælles død Naboomsorg Seniorbofællesskaber i store boliger Katalog over ældrevenlige boliger Snerydning også på gangarealer Advokat telefonrådgivning Motionspladser og tider, reserveret til ældre Bedre belysning på mørke veje Telebus 11

12 Vejen frem mod ældrepolitikken Social og Sundhedsudvalget besluttede på et møde d. 8. maj 2006, at der skulle formuleres en ældrepolitik for Furesø Kommune. Formålet med ældrepolitikken var at få udarbejdet retningslinier for den ønskede udvikling på ældreområdet de næste 10 år. Furesø Kommunes ældrepolitik berører mange først og fremmest de ældre, men også deres pårørende, ældreorganisationer, ældrerådet, personale og samarbejdspartnere i øvrigt. Interessenterne skulle inddrages i arbejdet med at kvalificere indholdet i ældrepolitikken. Derfor blev alle med interesse for ældreområdet inviteret til en konference om ældrepolitik d. 16. juni Konferencens deltagere var omkring 75 repræsentanter fra følgende org. : Ældreråd Bruger- og pårørenderåd Handicapråd Ældreorganisationer iøvrigt Kommunale medarbejdere På konferencen blev følgende hovedområder behandlet: Forebyggelse hvad skal der til for at forhindre afhængighed af hjælp? Kvalitet i ældreplejen- brugerens definition Hvad er vigtigt for borgerne ved Frit Valg? Tryghed- hvilke tilbud er vigtige for at få en tryg alderdom Bolig- hvordan vil du bo? Hovedområderne blev diskuteret og der blev fremhævet en række forhold, der skulle vægtes i det videre arbejde med visioner, missioner og målsætninger i ældrepolitikken. Ønskerne var mere fokus på: -information, dialog og kommunikation -sammenhængen i ydelserne -valgmuligheder og fleksibilitet for borgerne -udviklingen af tilbud omkring sundhed, forebyggelse og netværksskabende aktiviteter -kvalitet og faglig udvikling. Der blev nedsat en referencegruppe, som forvaltningen har samarbejdet med, om at udvikle ældrepolitikkens vision, mission og målsætninger. Referencegruppen har bestået af : Hanne Vedersø, repræsentant for Sammenlægningsældrerådet / Furesø Ældreråd Lis Dybkjær, repræsentant for Sammenlægningsældrerådet Erik Hjorth-Madsen, repræsentant for Farum Ældreråd Marianne Rosenvold, repræsentant for Handicaprådet Per Kattrup, repræsentant for Bruger- og pårørenderådene ved plejecentrene 12

13 Helene Wulff Andersen, medarbejderrepræsentant, tilidsrepræsentant for hjemesygeplejersker Tana Bredesen, Ledelesesrepræsentant., centerleder for Plejecentret Lillevang I januar 2007 besluttede Social og Sundhedsudvalget, på opfordring af referencegruppen, at ældrepolitikken skulle fremlægges i høring for borgerne, og 7.maj 2007 blev afholdt åbent borgermøde, hvor ca. 100 deltog og gav fine indspark til det videre forløb. Første udkast til politikken blev fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget den 29. marts Udvalgets bemærkninger blev indarbejdet i 2.udkast op til borgermødet den 7.maj. Ønsker og kommentarer herfra er indarbejdet og forelagt Social- og Sundhedsudvalget på møde den 7. juni

Ældrepolitik

Ældrepolitik Ældrepolitik 2007-2017 Ældrepolitik - Pixiversion FORORD SIDE 3 SUNDHED OG FOREBYGGELSE SIDE 4 INFORMATION OG KOMMUNIKATION SIDE 5 KVALITET I ÆLDREPLEJEN SIDE 6 BOLIGER OG NETVÆRK SIDE 8 FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Et godt ældreliv i Skive Kommune

Et godt ældreliv i Skive Kommune Et godt ældreliv i Skive Kommune Skive kommunes ældrepolitik Forslag, september 2009 Indhold Forord 3 side Fremtidens udfordringer 4 Flere ældre Nye ældre Hvad er et godt ældreliv Vejen frem mod ældrepolitikken

Læs mere

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældrepolitik Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældre & Omsorg Ældreområdet er under forandring, og kravene til ældreservice udvikler sig hastigt i disse år. Flere ældre

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes. Ældrepolitik. 2. oplæg

Faaborg-Midtfyn Kommunes. Ældrepolitik. 2. oplæg Faaborg-Midtfyn Kommunes Ældrepolitik 2. oplæg 1. Indledning 1.1 Ældreområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes Pleje og Omsorgsområde består af 12 plejecentre, der er opdelt i 2 områder øst og vest, 13 sektioner

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik Livskraft hele livet En værdig seniorpolitik Forord Det skal være godt og værdigt at blive gammel i Høje- Taastrup Kommune. Vores ældre fortjener en fortsat ordentlig og værdig pleje, der gør dem i stand

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Værdighedspolitik 17

Værdighedspolitik 17 Værdighedspolitik 17 Om Værdighedspolitikken Foto: colourbox Værdighedspolitikken er en overordnet og retningsgivende politik for arbejdet på ældreområdet i Svendborg Kommune. Politikken skal tydeliggøre

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hverdagstræning for ældre

Hverdagstræning for ældre Hverdagstræning for ældre Forord Holbæk Kommunes Ældrepolitik beskriver et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov. Holbæk Kommune vil arbejde for, at ældre har mulighed for at bevare hverdagen.

Læs mere

Sundhedspolitik for ældrebefolkningen med sundhedsfremme og forebyggelse. Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Vingsted 24.

Sundhedspolitik for ældrebefolkningen med sundhedsfremme og forebyggelse. Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Vingsted 24. Sundhedspolitik for ældrebefolkningen med sundhedsfremme og forebyggelse Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Vingsted 24. oktober 2017 Formand for Seniorrådet, Fredensborg Kommune Formand for Forebyggelsesrådet

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 5 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere