$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #"

Transkript

1

2 ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2

3 ! " 00. 0$ / 0+$ $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' & 1 () ($ " / 138 & 3 1/8" 3+ * ' ) + 0 5/ 9 6 +:" " /8 & 03 5" 00 6" 0+ 3

4 $* ) : " /8 & 0 35" 0+ 36; < 0/, =

5 .! ". / :& "!& ) &" &&!" "" / ' &"."& "" 1 * "! "0 05 )" & "& & &2030/! " * 3: )03; 56,!", &! & ) 0, &! "!>!"$ * """ ))> " & &!" * 3 > ' ( $ & 5

6 ) A?03 *+ / "* ""!""& >, - "+ ) 56 &!" && "!"> ) +. 0 & > $ & 0 &! " &"* " > +!!" &! "> / 6

7 &0! && & &!" >, 0"!&" ; &!& & " "!" > 0 "!")& " &.* "&,, &!) + B 49 * & 4:!!"" ( )) $! " & " ' ""&& & ( "&", "!)!,""& & & &, && " 1 ) 2 7

8 " &! " 1 $& C05! ", $!" "!"!" "&&,!! &, " "!"&! " 2 ' $& > " & " $, "! & " )2,, - -!"& &!"" &,!! &, &" & * "&! ""! " (" 55!D/0 0 " 1 ; /0 = < ) ' ( : 85 6; 8

9 ' " & "!"! "& * "!"!!!"&,& 8!"& " ",, : " ",, & " 7 "!!!"" :! ) )!!"&! $! :82(")! 3"& 3 4 $ &! :& &!! " "&, "&, " )!) ",")!"! ) " 4 ) 4 ) ' 8>7 8>9 6? )? 95 7 ; 8; 8::' 3 9

10 ! ) & "&)"& " &"! & > :!! < < '!! & "& 8)<05 2 <05,4' $&! 00, &"!"& )! "! 0 (!) & " & 5 :! 2 > 8!! & &!!& && " C!) < 2 = 4 ) 45 ' 7 + 4( 5 7 4>' 7 10

11 .* A & 2 ),& - (& " 6, 0+ 0&,""&13!"& =&".!/D " 51! * 1 ', & ""&/+ &!"&. 0+!D05! & " 5 * ; "&01+!" "!"& =& = )0D 03D! ", ", + 4? >7 5 ; ? 7 '? ; 6 8(

12 !"" "!, $! = ( 8>7->; 67 =? ' , 7 5!3 5!0 "* 3!+ 7!,)"!)) 7 "!) :", ' $!"! 8!0!6D"<!!03!6D "< ; & "35D" < (&5!D, ' $!"" & (" " E " " &!" &, - & &!& & <) ), ( ( 6 A = ; 6( ' >67 12

13 )!& " & &," &"),& &! & " F! ") " " : ")!"&" "&! * & "&! < ") ( "&,". "!" ) ",,' $!!"&!" &.&! "! 2 $! )!"&,&! & " & 4 B; :7' 87C B; 5 7; 97C B; 67687C B; 876>7C B6( 765 7C B6( 76; 7C B6; 7? 5 7C B? ; 7? ( 7C &B? + 13 A 4 = ; 66; 5 ( 7 < & B C4 ) 8? ; -? 6' 7 = ; ( -' (? 7 2? :>-; :; 7 D? 5 -; ' 7 3 & ; >' 7

14 9 "! "&, )& &"!" &( " &)!! "&"! ") &,!& )!"&, - "&!!,!" ' $!&& =! && "&& ' 8& +G,! )&/! &/ :&05 & &! " = (0!" & &!5D "+D, & & ' $ " & &, & &!!&! < = ( 997 ; ' 9' 7? >97 4 >; ' 7 :; 7 E 4 >? -5 ( ; :; -? ; >7 = 4 3 >:( 7 + >5 97 :8:7 = 8' -8>4 3 8? ; 7 + 8; 97 ; :7 14

15 !"&! &&3 D!D "!/1!D& 2 :!"&! 8 & &&!&!" & $0D"& & & 1 $!& "), & 8 ")!,")!! & " $!! 8! :! & ; &, ), - &!"!" &&,!!,&&!!" &!")! * $!" " = 3 '?? 7 + 6( ' 7 ' >97 - F ; ( 97 = 6?? 7 2? '? 67; ( 87 + ; ' 5 7; >? 7 E >7 )? '? 7? 6( 7 G ' '

16 " '") $ "&! " " $ ") 3 00! &001 00/ $ )!"&!)* ") &. - )! )& & &!! & 2 $!!,"!"& "' &&& )& $ ")! ),! "&& &$ " "& " " " $! & " "=!! & & 8! C"& 0 " * +/D! 11!5D & :!!& '" 00D! FA 8? - 1 F )8??? ; 8> 3 4 ( 5 ; 7 8' = 4 3 ( '? 7 8: = 8897 B C 16

17 ! & " 8 "&!" 6/D!", &&!6!0D!"&!""&!, - "! & & "! & * 2 - :!, )! & )! ),!,! "! & & "2"&! C) 0C 7! " ) " 1 ( 8! 1!1D, & "!" < & : < " )!! FA 8( -> $ & F H FA 8? & & F )8? ) 4 3 ; 9; 7 +? 8? 7? 5 ; 7 17

18 &!" "&!" "&! ) " & " "&! )!"& ;,!)) " & " 2 4 $! ") " & 8!) +3!3D +1!/DH!" "&,! " 00!1D & "! "! &! &) " " " "!" & &"",!! &!")" &!!!& * ) &!)&&. " & " ;! & &"" & ; ) )" &!!,!&!" &! " &" 2 & 4 3 ( ; ( 7 + >; >7 >6:7 = & F & $ &"? 18

19 * ) &, 8 & " -!")! " &, ) ) ", " '"!",& " "!", "!"""& 2! ) " "F )!!! ")!,) ".! &")!""!"!! " )! ' 2& & " &!" I&,& & "&" " 2" "! &! " & "" ), " &!"&! & ) " F " = F

20 2 "& " &,&!" " * & & &; )!"" & - &)! "!& )2&) " '" & &!"!"& " &!" :!"&!&!"&:)" "&&! & $ & "!! ""!)!"&,!)!! " &) & " &&!!" ) ;& "!" )&&&.!&& ",& & & & 2!" & FI & & + 4 F ) & - 20

21 / $!&! 1 :"& ", - "!&!! " C! & ) $! "!! " &, &!" )! ) :""!& -! "& ',& )! ")!"!" "!" ", - "! & &!"& &!","! " )!"!"!" ) & " & " )," )! &"! "! 8!"" " ". & ""!5D " A 4 3 ) 3 ) )4 ' >; 7 ( >( 7 5 8:7 21

22 " ' F!"&! * I& &!&"&","!& " ' 8 "& &!, & &! &!"!!,"&!&!" & ","& "! )!! &.( 1 $! )! ) " &.! )"!"!! & " " F& "! & "! )" ( " > ) 2 22

23 0,! &!& ()! (& 1. )!,! )! )! &. "!) &! " 1 4'' ' : " &!)&&.!&& ",&!"&& " : & &&,"!"&!! "&!& &, " ( " 7 1,!," ),! "&&!"&!" "&= & ) - & ) & 2 23

24 !"&!! &&! " &")! &!& 8 1,& && ",& " ' F!"&!)!& &, & " $!" &.! 2 &)!.I "!!!" )I!" '" " )!, & "!) &&& &,,"! ) ",! " ) &( ""! & & "" &! "!! "!! &"" 3 ) 2 24

25 , ', & " ) "&!"&" ) "& +,"& )!"&:) "! "&!&!,! & ) $!&&!"! " ' & "!)!" " ",0 ' ') & "! &! "& ;! - ;!" &) )!"&, "!,&!& " &.! && : & "!& E < 25

26 ..,&!" $ "&,, &!) * - EJ ' E!!K " +!* - E!: * 1!"!!!" " "!") )." &&& C! "., $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ", & " ) $" &!", $" (!! "! &" * &! <!!& )!)"),!&&! &, " 0 $ 2 '$$2K '$20 / ) " " & 4!B!+* 49& 4!,& &!! 26

27 !. $!!"!& ", " " $!! & )!7 &&&!!"&!! "!(! " " & (")3! 0,!! " + E!0D! "!& (")3! 0 "&:82 &!& (")32 "!)!"&C &.!" "!" & )!& >0 &:82L! & "&:82MM&, $!" &!) "!))! ", 0.( ,<05! + "&"! "&!" "$ <!!! & " 3 3 2& 27

28 F! " " &! "!!"!" " &> ( &&! ) ) * ""& = "& 8 "&! N )!! 8 &N "&!" <&& &N:,*,<,:(;!!:) " (" & &.!)!" )!" 44 & " 4! ) & "<&)"& "! <&"! & > :!! < < '!! & "& 8)<05 2 <05,4' $&!0 0,N&"!"&)! " <! 0!!) & " & 5! 2 > 28

29 8 N! < <& & N<!<!& && "!) < <.$3 $&!" $! &')066 /,) &!" " )!" "!"! ) ",!"&&! &)!& 2!" )! ) & Figur 2a Offentlighed Central adgang til informationer om sager om overgreb Arkiv Rapport indeholdende både offers og gerningsmands informationer arkiveret Handling Oplysninger om et muligt overgreb har ført til handling/foranstaltning Rapportering Information er videregivet til ledelse eller myndigheder Erindring Offeret har fortalt nogen om et oplevet overgreb 7,* )'- 0661!066/" " $"!"" "&! )!'- & "!"! ) " 5D "&!0!!, & "!) ""! " ')066 29

30 , & & 9 "" "! & ", ) " ;"!, &" & <! "& && 2 -!"& ; =:'$8: 5 * " - - & " &! " - " & M"! - +" && < 2&!"! 2& - &!" - 2'$ 6! - 2& + $"> () ""!" "! " &! "!!"!"! " "&" "C ', 0+C0153 0/ & "; & "! &! &, 0+C05/5+ 0/ ; &!! 8 = 6 2'$C2& ". 30

31 . * &> -, - > &!"""! " "! ".") ; !"!! "!"&$ )!!"! " 1 '.. & ",. ") ; 2!" &!"& & " 0+ 0! $!".. 2 2,.") ; 2!" &!"& 0+ 0! " $! " : 0 -, - " 31

32 , -!" "&!!"!"& 0 2 ")& " ), -!! &<&! " 6 : 0 & " -,3-3 & ", - & "! "<""!""& 2 - C & " ) & " ), - & "! &"!" : 0 -, 6 -, -!"<""!""& 2 - C )& " ), -!&"! " ;, - ""!"& &!"&.+! & (!" )! 10 " 44! - &!!;;9!),! "! " " 32

33 ,!", < <3 <3 " 9 " ' "! ;!" ).,& "" 1!3, & -, -!&!", - O + ", -!"&! -, - & " ""& &! " * 2'$C 2& " =&"&! " : +A' A, ") " "0O O!),& "" 3 33

34 & ' &! & " >!" * &!""!! " E )!& 8 & "" & 2& -!"""!"& &!"&2& &" &!. 64',! "!!"& &!" &&! "! & <! "&! & <!! "!" & * &&, ) """" "" " &," " & "!!"&, /. < &!"! "!! " " "!!05 ""& < (,!!05& & & " "! "!" < *!""& 5! 3" & 2 ' < * 05)I )!""&!) ) " 00 E505 / 34

35 . " "" ")"!! "!" )&. "&!"&! I&. &!&! *!!"" & ;. " ; = C 9! " & ),!! "&" ",! 0 * & & " E " " "&!"& " " &! &. H 0+ * <.*!& &!") )!)":&) &) " "!)0! 6H0 )? 8)! 0!&""! 0 &! "! +"! 1""! " 3" )6 )&"! &2! )0!&& "!! HH/3 ); 8)!" ", "!&!)!&! H16 *!& ) )' $ &!!! " )( $! &&! &" &,&)!"&) " " 0,"!" >9 "! ))"$ * 0+ E505 / 35

36 !"! " )>$1!) &! ""& * 1! ) " )5 )! ):* &) " "!)0! )! 0! ) " )! H00!0!0! " <.F! "!)&) " "!)0! " &)"!").&. )?.0& H/! ") $ "" H 01 <.8)& +!&& ) ") & ":&) &) " "! H3.+!5!& )!) 0 )? ( & " &! &&! H H08) &!!& )68) &&" & ) > 08 ") "8)"!!! ;!& " +2 " " 1,"! H!&) " "!!"! H330!1!! H0/H011 :! H! &!!" H 33!0!!1 3$ /$ " 5: " H33 62 " 0:" &!" )!" & ); 8)) +)!" +)! &) " " " )' 8))!! "! " )! & & " 01 E505 / 36

37 . " )& H5 0 &!" = 0 <+..!" 0 & "!! +! && "" 1& "! )&) " "!)0!&! "! H!+!5,& 0!! " " )? F")!! " 0!&) " " ) H!+!5 )6!)0!&! 0 & "! H!+!5! & & ) ") & " " " ); :0+& H/! ") &)&!)0! &!"!" ' H15 03 > <(+.2 )&HH0!!3!/!5!33+!H3!1!HH35/0/! "! " 8!" & 8 & " " H 01! "! * )! H ") &! "!"!""! "* )& & & " 6 1! & " 8"" 0 " H/ " )" 8 )! I H E505 / 37

38 015 3 &!",N& &!" " "!". &!"!! 2 ',& &"." &! &!!!!! )!"!! &,! " &!)! C" "& ) H0+., ;"!, &" & <! "& && 2 -!"& ; =:'$8:* " - - & " ++&! " C 0/ ) & / ' 1 4 '40 ' & &!" &"!""& " 1 * "! "0 05 )" & "& & &2030/!" * 3: )03C 56,&!", &!!! & )! 0, &! 3! &"!" "> 17.)"" 8 P " 3 2 ;)! 8"$!/!) "& & 38

39 !"$ 1 4!" &! " " ))> " & &!")!" > 3 )A?03 *+ / >, - "+ ) 5 > " J 8? 5! 0 - >, QI 56 &!&& "> 5 -: J ) 8( K 0 > & &> 39

40 $ & &!> +.&"!" "!" ) > F&! "> ) &!!" &! "> L &0! 4! && &&! " >,!& " > =! " &"!"" * "I &"! & > )!!" "> J & E )! 40

41 "!"!>= M ") " > + 0 )" " * &! "&"" 0 * "&! " )!" "" > &8' - = H & ; 0"!&" ; &)!& &" "!" > 0 &!"!""!) "&> & $ J,! "! "&&!" & ; & " -!" 2"". -!"&" "(&! 01 41

42 &" " &"!"" ". - &!"&!" * "0> & & )& " * J J & &* *, - &!" "! & " "* > ' - &! > ) =& J J & ' - " """ &! ", " )! '!""!! " &!"". >. ' 2&!"! 2& - &!"& 05-2'$ 06! -. :&&!& "!& )2&" - " " ) "! & &"& & 2&! + =! " '$C2& ". 42

43 !! & &C &) ;' 6 ;!!0+ 0;! "&) "!&!"!" & ;&&!" &>" ;!"! *!" ;",! ;!"!, )& ;& )!0O!) ;&!"!"! "!&"", " "!"01 I "!!; " &(; &!">1 ; )" & 6 ' "!I"& "!" > J J ;!"' J & > I & ) 43

44 3 ' &!"">I &!3! & (' > '" ' &!"> = & ' 1. &&! " ) "!"& + " ; & ",I&!;"&!"" "!;!&)! "" ; ;!& > ;&&>$ & $ ;&!"&""!"""" &&> "$ " " "; "!"" &"C">? 6 + " & &' & > = 44

45 ) & = ' &!" "!!"!" > +" J!"2 " )& "!= ' &!" " * N "!" " 8 ' ;"&)!" >.>! )! &!" )" &* )&&" " "!" &!" "&&!A)A " &! " & E '! " 45

46 (.: (., " " - " " " " 2 " & < " < " 9 " "! " < " &! " 9 " " " & &, ) " /0 3, 3 / - ", -,!! 3 " < 0/ "!! & " * " 0 +!! &!" &! ""* " "" "!I" "& )> 7 " "! " : 0 + 0! "!<" "& >)! /- >"><<- - - <: <; <,R,- NQ2 S 2 D2 D DT T D+D5T T " T 46

47 2"! "! " <, & "! & <. "!!!, " )) & "!& )!"!" && ", 3 / - " " " 3! ) ), - " -,> ' &<& ' "! ; <& 8 " " " 066 "!"036""+6 &!" " & 55!D. +6! 05+1" " ", )! , 5!+D" =10 " Tabel 4.1. Antal sagsbehandlere i de deltagende kommuner fordelt på kommunestørrelse Antal kommuner Sagsbehandlere pr. kommune Antal sagsbehandlere i alt Små kommuner (under indbyggere) 113 3,0 339 Mellemstore kommuner ( indbyggere) 86 6,1 525 Store kommuner ( indbyggere) 23 12,9 297 Meget store kommuner (over indbyggere) 17 39,6 673 Total

48 .! )",! "! " " "05+1"!&,!"! "" "!" &5!+D! "!"!" ", 1 Arbejdet som sagsbehandler Mindre end 1 år 12,0 1-3 år 21,3 4-8 år 24,3 Mere end 8 år 42, Procent Figur 4.a: Andel af sagsbehandlerne i spørgeskemaundersøgelsen, der har arbejdet hhv. mindre end 1 år, 1-3 år, 4-8 år og mere end 8 år (N = 1.069). 2 1! 0 D " ", " " ) "! 0+ 0,"") "! " " /5 " )! " "! " < " "&!""& " * ' & +6 &! 55! D /0!! +6 " 5!+ D " * " ).! " "!& 2! 48

49 "!0 " )! "0&!.+!!! & ", & +! 03 0 ) ), + ) )! & *! "" " )!&+ 013" 065", " /05 * 0+505!.&, 0!,+//05 " " &, )!! ) S 06!!, ) " ) &!! " & "!" " ), "&!" )! *! &&,! )! "& ) ;"!,/0 /5 " " " 13 " * " " 11 0+, ) ) 13! "! 11 & & 13 " & &!!11 ) 13 :) "&, "."&! 0 * &I C! &I 49

50 6 D " "& U! : "&!,! " ",,! "! & ) " (.6!) "!,&!& " "! " &! " < + :036"! "! &/5! 0 + 0"""I!"" "&!""&, /5 " " " 13 <" 0+ 0, 0!3","!30!D! 0/0/5"! ""I!!D"! /"!""",0+!+D"! +/"!"" " :13!"""!11 F""!"I! "! " " " I! "& & 24, 13 ) 5!+ D " +6 &/0,13 "!!0D" ", " "! " 0 + ",! " ",,! " 22 ;& ) "! & & : &!D + '" " &!01 1, " 3!"8: &. "!!!!" 50

51 ! & ) " F! " "! "!" * & C!! " "! * "& " &! " ", " /05 * 0+505!.&,!,+//05 " * 53//! 6+! D, 65! 3!5D! $! " "! & 036" 05+1" 03/0 3, 13! " " "! "!!/+ D"03/0 *!/+D&&"! 0+ 0 "&51!""&! / = 5 2"! ) "! 0 D 6 0, 8 " " " " 05 " (.5! 2! " > N! < <& +! D " "! &! & * &I C! &I 26 53// <05+1" V036"S 03/ <03/0""V +//S * - E!A,A! 2"! 0 6,! " 51

52 'N<!<!& && " 2! 1!5 D 4& 4! ) < < 01!3 D Grad af viden: Viden eller mistanke om overgreb Konkret viden 30,5 Stærk mistanke 54,8 Svag mistanke 14, Procent Figur 4.b: Andel af sager med hhv. konkret viden, stærk mistanke eller svag mistanke om seksuelle overgreb (N = 404). 7! "!! 5!+D! &,! &!!"& ) &,13"! ",!!"! ) "!! " ") "! &!" " ) & " 3 (.(!11"!"!&!" )<"!!&", /1!+D!"!",!!5D" 52

53 &" & = 30 & =!"6 "! /D +D "! &! 10 & " ' "! 13!1 D! "!"!+!3D". C" &C! " ". &&! 31 ", " )*! 5!3 FS 3/ 1 &,&!!"& "' & & & ) &, <"! & & ", &! " & & " &! & &! )" 3/11! 33!0D Børnenes aldersfordeling 12 Pct ,8 7,6 8,3 5,3 8,3 9,8 9,1 6,1 6,1 8,3 6, ,1 1,1 1,9 3 1,9 1,5 0 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Alder Figur 4.c: Alder ved første (formodede) seksuelle overgreb (N = 267). 2 1 &!" ) ",! 3! D! + 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! +0 ( * 8!4 F4!F=.2$!* "!0 53

54 8"13!6D3000!D001!3!1D 00/ +, "& $!, ' &! " " & 1!"<!!"< Bopæl ved forvaltningens kendskab til overgreb og nu Bopæl ved overgreb Bopæl nu Mor og/eller far 16,9 51,9 Familiepleje 17,1 29,5 Døgninstitution 13,9 23,1 Socialpædagogisk opholdssted 8,2 15,4 Efterskole Egen bolig Andet Ved ikke 2,2 1,7 0,7 0, ,5 7, Procent Figur 4.d: Barnet/den unges bopæl ved hhv. forvaltningens kendskab til eller mistanke om overgreb og i dag (N = 403). 0!6D<<!" "; 03!6D 1/!0D< "&<! :! "& 5!3D +, & =!"6>8!+D!5!5D 00!5!D

55 3!0D< " &+3!5D " &! / D ' & ) 13, 1!1D!""" <! /!+ D!! D, ' = "& & "! 33, & > "I& I& & " &"" "&& ")<. " 9 1 Barnets opvækst Barnet/den unge har boet alene med en af forældrene i hele eller dele af barndommen 56,7 Barnet/den unge har været udsat for vold eller været vidne til vold i familien Mor og /eller far har eller har haft misbrugsproblemer 43,6 43,3 Barnet/den unge har skiftet skole mere end 2 gange Barnet/den unge har boet med en forælder samt stedfar/stedmor i hele eller dele af barndommen 36,4 35,6 Barnet/den unge har oplevet alvorlig sygdom og/eller død i familien 17,1 Ingen af ovenstående forhold var eller er aktuelle i den pågældende sag 8,7 Ved ikke Procent Figur 4.e: Opgørelse over barnets/den unges opvækstforhold (N = 404. Mulighed for flere svar). ++ >8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 55

56 2 1!3!/D ""& +!3D"I& * &!"1+!+D<"! 1+!3 D " & & 8 5!/D"< && 2 = 34 & " 1 =! " "!! "& "!" ) 35. =,! "! ). =! & ", )! "&!" =!+3!D!!"&!,&/!/D!! "& &&"!3!/D! "! " &! " "!"I& " 05!1D +3! =!"& &,&0!5D!! "& && "! +!3 D!"!"&!" "!"&< ++!6 D! =! &"&,& 01!D!! "&&&"!1+!3 D!"!"&!" "! "&& ;&! " "" 34 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! + F!0/ 36 *!! ","&!"&& 56

57 (.!"! 0 )!"&! " " " " " " ) )! Typer af seksuelle overgreb Anden kønslig omgang end samleje (oralt, analt, fingre/genstande i skede/anus) 46 Blotteri, beføling, beluring (blufærdighedskrænkelse) 29,7 Samleje 23,5 Fotografering eller filmoptagelse af barnet/den unge 4,2 Køb af seksuelle ydelser hos barn/en ung under 18 år 4 Andet 10,4 Ved ikke 20, Procent Figur 4.f: Typer af seksuelle overgreb børnene/de unge har været udsat for. (N = 404. Mulighed for flere svar) 2 1! " " ) GA: A 13 D ") ) A: A&< < 6!/D"&!! +!D "&!5D""!" )!"& 8 A:A0!1D""" "!"AA&!" > AA" A& "&A &<&& A&A *! & <& AA" A A 57

58 " ) 8 ) &AA! & &,& "&& I N = &"" 01 &AA!! & 6 0, "&)$! ) =1 ) =1 "!") 2 (.? A. & ' 1 ' 0 1 )1 B$) 1 B ) (1 B ) D (.3 A 6 0 )1 $) 1 ) (1 ) 1 05!3D +!1D 13!1D 1/!0D : /!0D!3D 0!5D 00!5D '!! & "& +!D +/!6D 0!1D +!D 8)"<05!D 1!D 5!6D!6D 2 < 1!+D 5!0D 0!5D!D : 01!+D 5!6D!1D +!+D,& "& ) " )> ") / ) : ") 01 00/, "& ) 58

59 6 "!"! "9 1 Overgrebsperiodens varighed Enkeltstående tilfælde 16,6 0-6 mdr. 9,8 ½-1 år 1-3 år 12,6 11, år 7,0 Mere end 10 år 0,0 Ved ikke 42, Procent Figur 4.g: Overgrebsperiodens varighed (N = 398). 2 1! 03!3D&6!5D " 30!3D" O 0!00!5D" 0+!/D " +0,!"" 0 1!D"!"!, "& ",! " "& " ' 1 03 D! 31! " & & 1!3D "! "& &! +5!+D " "FS +66, "&!" " & & ' $! & " & &! /!+ D! 6 FS +66"& &!6D "! "& &! +3!5D " ", "&!" " & & 59

60 (.$' & &>! & ' & <, 53!1 D " +5! & < 6!1 D ++ "! 5! D! "! & "&& ' 8& ++!6,! )&&/!&&/ 37 1"& '&! 2 1""/!"&06! +0!6D!" & Krænkers alder ved overgreb Under 15 år 8, år 12, år 16, år 55, år 7, Procent Figur 4.h: Krænkers alder ved overgrebet (N = 275)., 1"!!1D&05 03!/D05 +!!3D+0/!+D 8& & +5! "5 D&&6D 3DX "! " 6 D & & D!D 8& /3! D & +!1 D 37 /FS /06" &" * "!& 1G! 1 +5 ( * 8!A FA!F=.2$!* "!0 2 "!, 0653& 6D &, A$= A /3!D &+!1D & 60

61 39! "!! 05 & & 05!!1D ' F 1 & I &! 0 Krænkers relation til barnet Far eller mor 33,9 Stedfar eller stedmor 18,3 Bror eller søster 8,9 Stedbror eller stedsøster 1,0 Andet familiemedlem 10,6 Jævnaldrende uden for familien Person uden for familien 1-4 år ældre end den krænkede 6,2 7,2 Person uden for familien mere end 4 år ældre end den krænkede 17,3 Ukendt voksen 5,2 Lærer, pædagog, medhjælper eller anden offentlig ansat Sportstræner, spejderleder eller anden voksen i foreningslivet Bus- eller taxachauffør 0,5 0,0 2,2 Andre 14,1 Ved ikke 4,7 Figur 4.i: Krænkers relation til barnet (N = 404. Mulighed for flere svar) Procent & ++!6 D "! &&&,!&& 05!+ D;! &<!& 0/!+D, 1!&!DA&!&!" & A,, &! ) ) +6!(!$8&!2>/ 61

62 AA&!"" &! < &", 1! A:A01!0D""" "! " AA &! " / " " ) '&" > 01& 00! < < I " "! )! 0!""&!&<! && & & < &< & &&",AA&" "& 1 & & & & & Krænkers relation til barnet fordelt på intra- og ekstrafamiliære relationer Intrafamiliær relation 52,0 Ekstrafamiliær relation 34,7 Både intra- og ekstrafamiliære relationer 8,7 Ved ikke 4, Procent Figur 4.j: Krænkers relation til barnet fordelt på intra- og ekstrafamiliære relationer (N = 404). 2 1! & & D! & & +1!/ D 5!/ D & & & " )! A A &!& "& & 62

63 1 0665! " & =! 6!D &51!D & +!3D &&! 33!/D & &. & 0655! & +/ D 10 * &&" 6' 9 &&3D &&1D," &! "2 3 / ; 2! - " &>.! ). 1.!".! " &>. 0! )& +.! & & "!&,!" & )!"" ;!!", (. 1! " "!" *!" "!! "! E - ""!" " 1 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 10!'!F = 8!066!065 63

64 2 1!" ",! " &, 0 Mistanken er kommet til forvaltningens kendskab Barnet/den unge selv 46,0 Anbringelsessted 32,2 Forældre 21,8 Skolen/specialskole 11,1 Politiet 10,9 Daginstitution/specialtilbud Andre familiemedlemmer eller netværk 8,9 7,9 Aflastningssted 5,0 Sygehuset Tilsynsførende kommune for anbringelsessted Sundhedsplejerske 0,7 2,0 3,5 Handicaphjælper Idrætsforeninger/spejderbevægelse eller lign. 0,2 0,0 Andet 12, Procent Figur 4.k: Hvordan er mistanken kommet til forvaltningens kendskab (N = 404. Mulighed for flere svar). 2 1! " ",! < 13D! +!D'& 0!5D 8 A:A 0!3 D & 5 " "!"A:A&!" > 64

65 + "! "!! &!! & )<) )& ) ) * )"! 8 "!5 D +6! D "! 1!5D"!" FS 1, "&!" "!" 3+!6D!" 8" 1!5D!" &!" 1!1D!" '44 6!D!"!" 1!D! "! ", "&!" ", "&!" " $ ") 300! &001 00/ 65

66 E F 1!"" 2 +! """!,&! "& "!" 0 Årsager til underretning Udsagn fra barnet/den unge 64,1 Mistrivsel Udsagn fra fagpersoner med kontakt til barnet Adfærdsændringer 28,3 26,5 29,1 Udsagn fra forældre 13,9 Udsagn fra andre familiemedlemmer/netværk 9,0 Lægeundersøgelse 4,9 Andet 10,8 Ved ikke 1, Procent Figur 4.l: Årsager til underretning (N = 223. Omfatter kun sager, hvor der foreligger en underretning. Mulighed for flere svar). 2 1! ") 31!0 D ' &")! 6!0 D! " $ 5!+D :&& " 3!D $)!&"&!"! 3/!6 D! "! ),& 1!0D!",&!"&& & S!,! "& "&!" 4 44&& 4 66

67 / ;, - "&!& >. >* A" ).0!& & &&!.)! )"!!"!" "! "!"",!""& & >.!"" ; & &,! "& &&."!" 2&! ")!!!"" ' "! &! " ),)!& "! "> & $ - - > " Q - Q,&&! &!!"& )! " & "! "! " 3!6 D +!5 D! 3! D )!5 D "! FS

68 2 1! 2 "!"&!&0 Politianmeldelse Sagen er blevet politianmeldt 68,4 Sagen er ikke blevet politianmeldt 22,1 Sagen er drøftet anonymt 5,5 Ved ikke 4, Procent Figur 4.m: Politianmeldelse (N = 253), omfatter kun de sager, hvor krænkers alder kendes, og krænkers alder er 15 år eller derover). 2 1!35!1D!"&0!!!0D!D), "&!" ; "&!", "&! "!"&0&!> 63!/ D " & 0 &! "! +!+D, +!! 3!3D"& 0 & 0! D )! 6!0 D &, +/!! +D"& 0 & 1 D )! 31 D, 03,&&!!"&! ""&! 68

69 2 1 " " 2 1 "!"&!&0 Sagens status Der er faldet dom i sagen, sigtede er fundet skyldig 41,6 Politianmeldt, politiet har efterforsket, men henlagt sagen Politianmeldt, politiet har efterforsket, men frafaldet sigtelsen 15,6 19,1 Politianmeldt, politiet efterforsker i sagen 8,7 Politianmeldt, politiet efterforsker og har rejst sigtelse 4,0 Der er faldet dom i sagen, sigtede er frifundet 3,5 Dommen er anket og derfor ikke afsluttet 0,6 Ved ikke 6, Procent Figur 4.n: Status i politianmeldte sager (N = 173, omfatter kun politianmeldte sager, hvor krænkers alder kendes, og krænkers alder er 15 år eller derover). 2 1!06!0D "&0" ) 0!3D",! ) 10!3D! +!D 3!6D" & 69

70 F 1 "! 2 "! ",&!"& ", 0 Hvem har anmeldt sagen? Den kommunale forvaltning 65,2 Forældre til barnet 19,8 Barnet/den unge selv Døgninstit., socialpæd. opholdssted eller plejefamilie 11,0 11,0 Skolen Daginstitution Sygehus Aflastningsstedet Idrætsforen./spejderbevæg. e.l. Andre Ved ikke 2,2 1,3 0,4 0,4 0,0 5,3 4, Procent Figur 4.o: Hvem har anmeldt sagen til politiet? (N = 227. Omfatter kun politianmeldte sager. Mulighed for flere svar). 2 1! 3!D!& 06!5D '<" 00D!! & " 00D " "!!+ D AA! " " "!AA " &> 2!""! &"!" = = Y & F " 1!! "!! 1 / ; > & &! & 1,"!" ) 70

71 * "&! " &! " &!"& ) +."&!" 4 " 1 "" 1 - >=&!!!! "Q - >* Q, "!"! &&.& " &"! &."!"! & > ) & 4 + "E ) &- & "+ & !""!" " )!"!! ' 0!3!,)! & "! 11 5!3, 0!6!!,&! "!"& "' & & & ) &, "& " " <"! ) 71

72 ,! "&& &. "!)! " "! )! 1 "$ " " ", "& &, &!1 0!/=!!! & $!" 1+, & "& " &&, & "&"! " & 3/!6D1!0D 2 >!" & " <! 2 1,"& "! " " 0 1+ Z ;& S!/0 72

73 Tiltag iværksat fra kommunen i forhold til barnet/den unge og familien Psykologisk behandling til barnet/den unge 56,2 Flytning af barnet/den unge 36,6 50 undersøgelse 34,7 Psykologisk støtte/behandling til forældrene 18,1 Kommunalt familiehus/center 9,9 Psykologisk behandling til barnet/den unge og familien sammen 8,4 Andre tiltag 23,0 Ingen tiltag 11,4 Ved ikke 2, Procent Figur 4.p: Tiltag, som kommunen har iværksat i forhold til barnet/den unge (N = 404. Mulighed for flere svar). 2 1! "3!D") " ' ) +3!3 D &! ) +! AA! " )! +1!/DH!" "&, '&" 05!0D ) <" C 5!1D " < ) " E " &! ) 6!! AA! &! < " )" & <! $! 5!/ D 11 " ) &10!+D" )" 1 11 = """ /1!/D/+!6D " ) & 73

74 !D"!" &, "&! & "," "&!" " "!! & ",! "!!! 15 + D "! " & & &, &" > + "! & "! 6 " )" & < 0& <&! A" "A!H1 &!!& 0 & AA & & &,& &!"&& &!" & ) & 00!1D & " > &!! <"! 0 &! &) ""!! "!! " " &!! &!< ) / 1 ;.0 &!""& ; ) ) C! ; " &&& )!! ) ; ) & )" & ; " "! " & ),! & +!".! "!""!") ; "! )" " )! ""!""&" 1 "!"&I 74

75 .0!"&! " ) ;) +! " " &,!* "!&!"" ) )! " &" & * &.! " &! " 0!! " " ) 8 ) &! " & <& 8 &&! )! )! " $ )! "& & 0506!&!0 " &&.!" ),! & &, )" " " &!"" ), )! )! & " " & &) 75

76 2 ' )! " " & &!! 2 1[ & & Tiltag fra kommunen i forhold til krænker Frivillig flytning af krænker/krænkere 4,2 Behandlingstilbud til krænker/krænkere 6,9 Der er tale om mistanke, og derfor ingen tiltag 27,7 Andre tiltag 10,4 Ingen tiltag 36,1 Ved ikke 19, Procent Figur 4.q: Tiltag, som kommunen har iværksat i forhold til krænker (N = 404. Mulighed for flere svar). 2 1[! 3!6 D " & " & 1! D &) :3!6D5&!"" 0! I 00/05&05 A: A & 0!1D! 1: &!& &> 0&&!""!&!&!& & &! & "! /!/D! +3!0D '" &> 76

77 1+ &!! & + &! && 6" & " &! 00 &! & " "!") &! & &! &" :+3!0D+/3&!" " & ++ 0!0+ 00/++&05 / ;! - "!! " & " & &"! & ) ), " &) &!&&!&& &!" &&" " &!"&&&! "&!"!!" &! " " ) 2 ")!"!"!) " ";)! & &!" ) && CC& &,) ) ) 2 " & " &! " 9! "! & &!" /5!6D "! 1!6 D "! &, 05!D"! &, 06""" "! " ", &" > & &!&)" " 77

78 ) "! "! " & & 00D!" FS +3+6 "". 1 "!" " " -!"" ),!"&!!" "!"!" &. * > 036"!" < "!" 1!/D "!" <!+D! " <!!1 D! " <,)!/!1D "! "< "!" 78

79 1+"", 0 )! 0 C + )! + C ) ) Kommunen har skriftlig beredskabsplan Total Ja Nej ved ikke Mindre kommuner Antal indenfor Kommunens størrelse 23,6 59,7 16,7 100,0 mellemstore Antal kommuner indenfor Kommunens størrelse 28,8 44,3 26,9 100,0 store kommuner Antal indenfor Kommunens størrelse 54,3 15,9 29,8 100,0 meget store Antal kommuner indenfor Kommunens størrelse 60,4 11,3 28,4 100,0 Total Antal indenfor Kommunens størrelse 42,7 32,0 25,4 100,0 Tabel 4.3: Svarfordeling på spørgsmålet om hvorvidt kommunen har et skriftligt beredskab, fordelt efter kommunens størrelse (N=1.069). 9 "& " " < :)!! ) "! "! " < 2 " )! " &&! "& =! "&! & ", " "&! " " < "!! & ",! " <!!! +! " " )! " <, 0+!1 D 51 "!, +! D, )! "! " <! "!! <! "! )! " < 79

80 0+", 0!D F" 0+!1D)!" <!!53!3D "<! & " " $&&, ""!!< "!" 9! & ") " < "!"&! ) / ;."&! <!""! &! > & & & 1!."&! '!! > + K ) +&>-:-86 E & 1 ) - )"! "!"!" ) &" & "!"53!3D "! & " "!)"&! :.! " "!, - "&!! 80

81 ! && " & " N >."&!"! "!"!" " "! )& " " & (! 0 " &!!""& &> "G " E + & - >8 "!&QI +."&!"! " "! &&"!!""!. "&>=&! & = E &*$ 4* *+!!&"!"!" > 4 "!2!) "!1 & = 1 C " & - >2 & 81

82 " " LE " "& > & + '!" ) & & 8 ")!" )!" $ - > " "&!" &Q &."& &! "'"& 1'0> I A & & & & & "> 01 - >* "Q + - > "QI 82

83 + + J + &." " & > " 4 " " :" >1 " + 1, "!"! & - ""& " " >."&!"""> " = 1 I & $ " ) " & "& )"."&>\ 6 ) B& & K & 1 & +4*1 1 *= + E & & + ' 2& &, &!" I&, & & >."!" &! >) & 83

84 ."&>1 E. "&!" "!,!"& ; & )!!"!" & & " 8&) '$> =" " E &. / 1 :"& ", - "!&!! " C! & ) 1/$! "!! " &,&! " )! ) 13 :"" ',& )! " )!"! "!""."> " L$ & L) & L & & " 13.* &1 84

85 , - "! & &!"& &!","! " )!"!"!" ) & " & "," )!"& ) "! "! 8!/!1D" " " 3/!3D & "" 01!D " ".""&)!" "&!""" > N & "."&! '!! > K ) +&>-:-86 E & 1 ) ' F!"&! * I& &!&"! "& &++!& " 1/ ' 8 "& &!, & & 15! &!"!!,"&!& 1/.!* &1 15.!* &1 85

86 !" F)!! ">."> E "& "&+ & " " " ) & & ","& "! )!! 535 " " " 86

87 .* 1 ' :., & " & " $ & " 2 & " &"C" "<"" & <!".& ) )! " ) "! ", *, 33 $"!"" 0/ " 0+ 0 " &!"& " & $ "!" "!<" &!"! & &! "* " "!" "&!"!I" "& )> 7 " "!""!"!! &" " :!"&" 0+ 0!""&! "& 16 -,3 - "!"!"&, 1 87

88 "! " "! " " &! & " <!!! "!&<, & " & <. "!, - & " 0, " " -! " &! " " & ("&! 2 - ) )!! ",! "! & &, -,!"" -!! "! " " & < * & & & & "! " "!) ) & & " & &!! & &! ) &! ",!! & - " 52,!", - " - "> ' " "" ' " " & " ' C " < 'C" " ; <&, )!! " ) " ) : &! & ) : ") )! "!" 0 :"!"!" - 00"!" B)!I2) &*!!" : - 88

89 * & " : ", A, A A & ".E H 16! C A ; +3",,+3 3 ).+3"+3 +6 >." "! =! " & " ". "! ) "!, )!!!,! " " &,) ""!3 :+6""0//),0/!"$0!3/ D0/<+6V 0S 0!3/ + 0/" +,&!!" F&" 0/," F!&!0// 89

90 .! 9 &! & & "! " & " = 2 & & " Anciennitet på det socialpædagogiske opholdssted Mindre end 1 år 4,0 1-3 år 9,2 4-8 år 46,6 Mere end 8 år 40, Procent Figur 5.a: Respondenternes anciennitet på det socialpædagogiske opholdssted (N = 174). F& "! 13!3 D! " & " 15! 1! D " & ", " 53!5 D & " "0+!D & " 9! " //!D" 05!D" 15,1D", 90

91 = 2!"! & " " & " Antal børn i de socialpædagogiske opholdssteder Antal børn anbragt pt Godkendt til antal børn 0-5 børn 38,3 45, børn 45,9 52, børn 4,6 4, børn 1,1 1,2 20 børn og derover 3,4 2, Procent Figur 5.b: Antal børn, som opholdstedet er godkendt til sammenstillet med antallet af børn, der pt. er anbragt på det socialpædagogiske opholdssted (N = 170 / 177). 2!! 60!5 D & " " 0 & <! 5!+ D " 0 < 2 & " )! "! & ")!" /"!!" & " *!! 1+5!+ & " 7 " "!!3 D 30!/ D " 0! +!1D".= 1 3!6D! 0+ 0""< & "!""&! "&, 0/"+/!0D! 3+ "! " " < & " 91

92 ! " " &! " & FS 0/, 0/ " " " / !""&!"& 7!++!3D & "! " "! " " & +0!D""!0!D"" 0+ 0! " " & 01! D """1!!3D"""/ !""&, /+! " " &! " &!!0 D 055! 0/ ",, ,! & " 1, /+ &! "! 3!5 D 05 & " /+ < +66+ V 0,/+ )0!3/D0/+6 :! & "!"! & +6 & "!! & " !""&!"&, 0+!D ! & " &,"!" " "! "!"/!1! "3!3 :!5,&!!" & "!" &,)! )!"!" "!"!"! ",)! & ) "! "2N! "!& "!"&!", )!" "! " "! " 1 8 >&, >' & " 0+ 0,>+6 & "<0/"V/+S 5 3 5<+66+V0S 0+!D 92

93 "!"!" ",N&!"&!"!""!"&!"!" &!"!88.""!"&! & *! & "!"&!" &&! "C!"! ) & *! & "!"&!".(5 0/ &< & " 0+ 0! " " &! " &!! 2!" " >! < < & 0+!3D &"!&! & '<!<!&! && " 2!1!1D &A& A! ) < < + D A A 2 93

94 Grad af viden: Viden eller mistanke om overgreb Konkret viden 13,6 Stærk mistanke 54,4 Svag mistanke 32, Procent Figur 5.c: Andel af tilfælde med hhv. konkret viden, stærk mistanke eller svag mistanke om seksuelle overgreb (N = 103). 7! "!! 35D! &,!! "& ) &.!0/"!"! "! " & ", 30!/ D &! "! ",!+5!+D!" &" & = 57 & =!"6 "! /D +D "! &! 10 & " ' "! 13!1 D! "!"!+!3D". C" &C! " ". &&! 58 " / 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 5 ( * 8!4 F4!F=.2$!* "!0 94

95 , 9 )*! 5!0FS 0: & 0/3!!+D!,&!! "& " ' & & & ) &, <"! & & ", &! " & & " &!& & 9! "! " * 6!1 FS 5+ : & 0/ " & Barnets alder ved første (formodede) overgreb 15 13,7 13,7 Pct. 10 9,8 5,9 5,9 5,9 5,9 7,8 5,9 5,9 5 3,9 3,9 3,9 2,0 2,0 2,0 2,0 0 0,0 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Alder Figur 5.d: Barnets alder ved første seksuelle overgreb (N = 51). 2 &! " ) " ' ) 00/! 1/!/D,!6!1D! +6!D300! D 001! 3 D 00/ '&, "& $!, "!" " "! " ) & 95

96 0/D" "! 055!D! 5! " "!!5D! " " FS " " " " " " & > ( <& ) * = 8 )!! 8 "&!" &:,*,<,:(;!!:) * " " " " & "" 4 4!4444 =0 &); A A!"& & 05 Tabel 5.1: Type og grad af funktionsnedsættelse hos barnet/den unge. Antal. (N=18). Ingen Funktionsnedsættelse Moderat funktionsnedsættelse Omfattende funktionsnedsættelse Motorisk Synsevne Høreevne Taleevne Kommunikationsevne Kognitiv forståelse Social adfærd 6 6 6,&!<") &, "& ) " &! " " " 96

97 , ' &! " "&!"!" " & < " Bopæl på tidspunkt for første seksuelle overgreb Barnet boede hos mor og/eller far 68,0 Barnet var/er anbragt på nuværende anbringelsessted 7,8 Barnet var/er anbragt uden for hjemmet (i anden anbringelse end nuværende) 9,7 Andet 3,9 Ved ikke 10, Procent Figur 5.e: Barnet/den unges bopæl på det formodede tidspunkt for første (formodede) seksuelle overgreb (N = 103). 35 D < " < /!5 D < &! ) 6!/ D " &, 0/! D " 3!1D<" &06!5D" &! 0/!5DFS 00,! < 0!D 36! D! 6!3DFS :82M /D & 0 97

98 2 &!" Barnets alder ved første anbringelse uden for hjemmet 15 13,3 Pct. 10,8 9,6 9,6 10 8,4 7,2 6,0 6,0 4,8 4,8 4,8 5 3,6 3,6 2,4 2,4 1,2 1,2 0,0 0 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Alder Figur 5.d: Barnets alder ved første anbringelse uden for hjemmet (N = 83). 2 & ",!!5D! 1D300/!/D 001!/!D00/ " 1 ", "& &! " 6!1FS 5+! " " & 9 Antal anbringelser uden for hjemmet 1 sted (nuværende anbringelse) 38,5 2 steder 32,7 3 steder 20,2 4-5 steder 7,7 6 steder eller derover 1, Procent Figur 5.e: Antal anbringelser uden for hjemmet inklusiv den nuværende (N = 104). 98

99 2!+5!D"& & +!/D"&!!D"&!5!/D" & / ;,! < * /D : - >. > - > : - >! Q & -!")! >. &! " &! " " > E + 8O & "! " &! "! E>\ ; 3, ' = " "& & "! 30, & > * "I& & & " &"" "&& " ). " 9 3 "!"&! ( 0660 "!+3D33 )! E & ( & )!"&! & E!"" ) 30 >8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 99

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Samværspolitik Den nødvendige men svære snak Hvordan vil I reagere hvis Case # 1 Jamen, hun er altså meget moden

Læs mere

Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Beredskabsplan for Langagergård... 2 Forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd... 2 Børn -og unges tegn

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

DEN PROFESSIONELLE TVIVL Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge

DEN PROFESSIONELLE TVIVL Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge DEN PROFESSIONELLE TVIVL Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge Et fagligt vejledningsmateriale 1 Kolofon Titel Den professionelle tvivl Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Notat. Sagerne I det følgende ridses de 10 sager op, dette for at sikre anonymiteten.

Notat. Sagerne I det følgende ridses de 10 sager op, dette for at sikre anonymiteten. Notat Audit med Fåborg-Midtfyn Kommune vedr. 10 myndighedssager. Indledning Som et led i analysen af børne-ungeområdet i forlængelse af budgetforliget for 2015, er der gennemført en audit af 10 sager i

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom/handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom/handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom/handicap i familiepleje - uddrag af projektbeskrivelsen Videnscenter for Familiepleje vil med støtte fra Egmont Fonden i perioden 1. april 2014 til og med 31. marts 2016

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011 Steen Houmark www.sbbu.dk Udpluk af uddannelsesbaggrund. Kort om baggrund MBA (Teknologi, Marked og Organisation) fra CBS Assesor i EFQM Diplom i Offentlig Ledelse

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge Sønderborg Kommune Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge 28-01-2014 Indhold Side Vejledning til beredskabet 3 Kontaktside 4 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb 5 Hvad er

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 3 Målgruppen... 3 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 5 Hvad er vold?...

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Socialpolitik. Børn og unge

Socialpolitik. Børn og unge Socialpolitik Børn og unge Indledning Dette program omfatter børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra normalområdet. Fælles for CenterPartiets politiske programmer på det sociale område

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet April 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER INDHOLD BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER A. NÅR MEDARBEJDERE TAGER BILLEDER ELLER OPTAGER 3 4 HVILKET UDSTYR

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere