$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #"

Transkript

1

2 ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2

3 ! " 00. 0$ / 0+$ $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' & 1 () ($ " / 138 & 3 1/8" 3+ * ' ) + 0 5/ 9 6 +:" " /8 & 03 5" 00 6" 0+ 3

4 $* ) : " /8 & 0 35" 0+ 36; < 0/, =

5 .! ". / :& "!& ) &" &&!" "" / ' &"."& "" 1 * "! "0 05 )" & "& & &2030/! " * 3: )03; 56,!", &! & ) 0, &! "!>!"$ * """ ))> " & &!" * 3 > ' ( $ & 5

6 ) A?03 *+ / "* ""!""& >, - "+ ) 56 &!" && "!"> ) +. 0 & > $ & 0 &! " &"* " > +!!" &! "> / 6

7 &0! && & &!" >, 0"!&" ; &!& & " "!" > 0 "!")& " &.* "&,, &!) + B 49 * & 4:!!"" ( )) $! " & " ' ""&& & ( "&", "!)!,""& & & &, && " 1 ) 2 7

8 " &! " 1 $& C05! ", $!" "!"!" "&&,!! &, " "!"&! " 2 ' $& > " & " $, "! & " )2,, - -!"& &!"" &,!! &, &" & * "&! ""! " (" 55!D/0 0 " 1 ; /0 = < ) ' ( : 85 6; 8

9 ' " & "!"! "& * "!"!!!"&,& 8!"& " ",, : " ",, & " 7 "!!!"" :! ) )!!"&! $! :82(")! 3"& 3 4 $ &! :& &!! " "&, "&, " )!) ",")!"! ) " 4 ) 4 ) ' 8>7 8>9 6? )? 95 7 ; 8; 8::' 3 9

10 ! ) & "&)"& " &"! & > :!! < < '!! & "& 8)<05 2 <05,4' $&! 00, &"!"& )! "! 0 (!) & " & 5 :! 2 > 8!! & &!!& && " C!) < 2 = 4 ) 45 ' 7 + 4( 5 7 4>' 7 10

11 .* A & 2 ),& - (& " 6, 0+ 0&,""&13!"& =&".!/D " 51! * 1 ', & ""&/+ &!"&. 0+!D05! & " 5 * ; "&01+!" "!"& =& = )0D 03D! ", ", + 4? >7 5 ; ? 7 '? ; 6 8(

12 !"" "!, $! = ( 8>7->; 67 =? ' , 7 5!3 5!0 "* 3!+ 7!,)"!)) 7 "!) :", ' $!"! 8!0!6D"<!!03!6D "< ; & "35D" < (&5!D, ' $!"" & (" " E " " &!" &, - & &!& & <) ), ( ( 6 A = ; 6( ' >67 12

13 )!& " & &," &"),& &! & " F! ") " " : ")!"&" "&! * & "&! < ") ( "&,". "!" ) ",,' $!!"&!" &.&! "! 2 $! )!"&,&! & " & 4 B; :7' 87C B; 5 7; 97C B; 67687C B; 876>7C B6( 765 7C B6( 76; 7C B6; 7? 5 7C B? ; 7? ( 7C &B? + 13 A 4 = ; 66; 5 ( 7 < & B C4 ) 8? ; -? 6' 7 = ; ( -' (? 7 2? :>-; :; 7 D? 5 -; ' 7 3 & ; >' 7

14 9 "! "&, )& &"!" &( " &)!! "&"! ") &,!& )!"&, - "&!!,!" ' $!&& =! && "&& ' 8& +G,! )&/! &/ :&05 & &! " = (0!" & &!5D "+D, & & ' $ " & &, & &!!&! < = ( 997 ; ' 9' 7? >97 4 >; ' 7 :; 7 E 4 >? -5 ( ; :; -? ; >7 = 4 3 >:( 7 + >5 97 :8:7 = 8' -8>4 3 8? ; 7 + 8; 97 ; :7 14

15 !"&! &&3 D!D "!/1!D& 2 :!"&! 8 & &&!&!" & $0D"& & & 1 $!& "), & 8 ")!,")!! & " $!! 8! :! & ; &, ), - &!"!" &&,!!,&&!!" &!")! * $!" " = 3 '?? 7 + 6( ' 7 ' >97 - F ; ( 97 = 6?? 7 2? '? 67; ( 87 + ; ' 5 7; >? 7 E >7 )? '? 7? 6( 7 G ' '

16 " '") $ "&! " " $ ") 3 00! &001 00/ $ )!"&!)* ") &. - )! )& & &!! & 2 $!!,"!"& "' &&& )& $ ")! ),! "&& &$ " "& " " " $! & " "=!! & & 8! C"& 0 " * +/D! 11!5D & :!!& '" 00D! FA 8? - 1 F )8??? ; 8> 3 4 ( 5 ; 7 8' = 4 3 ( '? 7 8: = 8897 B C 16

17 ! & " 8 "&!" 6/D!", &&!6!0D!"&!""&!, - "! & & "! & * 2 - :!, )! & )! ),!,! "! & & "2"&! C) 0C 7! " ) " 1 ( 8! 1!1D, & "!" < & : < " )!! FA 8( -> $ & F H FA 8? & & F )8? ) 4 3 ; 9; 7 +? 8? 7? 5 ; 7 17

18 &!" "&!" "&! ) " & " "&! )!"& ;,!)) " & " 2 4 $! ") " & 8!) +3!3D +1!/DH!" "&,! " 00!1D & "! "! &! &) " " " "!" & &"",!! &!")" &!!!& * ) &!)&&. " & " ;! & &"" & ; ) )" &!!,!&!" &! " &" 2 & 4 3 ( ; ( 7 + >; >7 >6:7 = & F & $ &"? 18

19 * ) &, 8 & " -!")! " &, ) ) ", " '"!",& " "!", "!"""& 2! ) " "F )!!! ")!,) ".! &")!""!"!! " )! ' 2& & " &!" I&,& & "&" " 2" "! &! " & "" ), " &!"&! & ) " F " = F

20 2 "& " &,&!" " * & & &; )!"" & - &)! "!& )2&) " '" & &!"!"& " &!" :!"&!&!"&:)" "&&! & $ & "!! ""!)!"&,!)!! " &) & " &&!!" ) ;& "!" )&&&.!&& ",& & & & 2!" & FI & & + 4 F ) & - 20

21 / $!&! 1 :"& ", - "!&!! " C! & ) $! "!! " &, &!" )! ) :""!& -! "& ',& )! ")!"!" "!" ", - "! & &!"& &!","! " )!"!"!" ) & " & " )," )! &"! "! 8!"" " ". & ""!5D " A 4 3 ) 3 ) )4 ' >; 7 ( >( 7 5 8:7 21

22 " ' F!"&! * I& &!&"&","!& " ' 8 "& &!, & &! &!"!!,"&!&!" & ","& "! )!! &.( 1 $! )! ) " &.! )"!"!! & " " F& "! & "! )" ( " > ) 2 22

23 0,! &!& ()! (& 1. )!,! )! )! &. "!) &! " 1 4'' ' : " &!)&&.!&& ",&!"&& " : & &&,"!"&!! "&!& &, " ( " 7 1,!," ),! "&&!"&!" "&= & ) - & ) & 2 23

24 !"&!! &&! " &")! &!& 8 1,& && ",& " ' F!"&!)!& &, & " $!" &.! 2 &)!.I "!!!" )I!" '" " )!, & "!) &&& &,,"! ) ",! " ) &( ""! & & "" &! "!! "!! &"" 3 ) 2 24

25 , ', & " ) "&!"&" ) "& +,"& )!"&:) "! "&!&!,! & ) $!&&!"! " ' & "!)!" " ",0 ' ') & "! &! "& ;! - ;!" &) )!"&, "!,&!& " &.! && : & "!& E < 25

26 ..,&!" $ "&,, &!) * - EJ ' E!!K " +!* - E!: * 1!"!!!" " "!") )." &&& C! "., $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ", & " ) $" &!", $" (!! "! &" * &! <!!& )!)"),!&&! &, " 0 $ 2 '$$2K '$20 / ) " " & 4!B!+* 49& 4!,& &!! 26

27 !. $!!"!& ", " " $!! & )!7 &&&!!"&!! "!(! " " & (")3! 0,!! " + E!0D! "!& (")3! 0 "&:82 &!& (")32 "!)!"&C &.!" "!" & )!& >0 &:82L! & "&:82MM&, $!" &!) "!))! ", 0.( ,<05! + "&"! "&!" "$ <!!! & " 3 3 2& 27

28 F! " " &! "!!"!" " &> ( &&! ) ) * ""& = "& 8 "&! N )!! 8 &N "&!" <&& &N:,*,<,:(;!!:) " (" & &.!)!" )!" 44 & " 4! ) & "<&)"& "! <&"! & > :!! < < '!! & "& 8)<05 2 <05,4' $&!0 0,N&"!"&)! " <! 0!!) & " & 5! 2 > 28

29 8 N! < <& & N<!<!& && "!) < <.$3 $&!" $! &')066 /,) &!" " )!" "!"! ) ",!"&&! &)!& 2!" )! ) & Figur 2a Offentlighed Central adgang til informationer om sager om overgreb Arkiv Rapport indeholdende både offers og gerningsmands informationer arkiveret Handling Oplysninger om et muligt overgreb har ført til handling/foranstaltning Rapportering Information er videregivet til ledelse eller myndigheder Erindring Offeret har fortalt nogen om et oplevet overgreb 7,* )'- 0661!066/" " $"!"" "&! )!'- & "!"! ) " 5D "&!0!!, & "!) ""! " ')066 29

30 , & & 9 "" "! & ", ) " ;"!, &" & <! "& && 2 -!"& ; =:'$8: 5 * " - - & " &! " - " & M"! - +" && < 2&!"! 2& - &!" - 2'$ 6! - 2& + $"> () ""!" "! " &! "!!"!"! " "&" "C ', 0+C0153 0/ & "; & "! &! &, 0+C05/5+ 0/ ; &!! 8 = 6 2'$C2& ". 30

31 . * &> -, - > &!"""! " "! ".") ; !"!! "!"&$ )!!"! " 1 '.. & ",. ") ; 2!" &!"& & " 0+ 0! $!".. 2 2,.") ; 2!" &!"& 0+ 0! " $! " : 0 -, - " 31

32 , -!" "&!!"!"& 0 2 ")& " ), -!! &<&! " 6 : 0 & " -,3-3 & ", - & "! "<""!""& 2 - C & " ) & " ), - & "! &"!" : 0 -, 6 -, -!"<""!""& 2 - C )& " ), -!&"! " ;, - ""!"& &!"&.+! & (!" )! 10 " 44! - &!!;;9!),! "! " " 32

33 ,!", < <3 <3 " 9 " ' "! ;!" ).,& "" 1!3, & -, -!&!", - O + ", -!"&! -, - & " ""& &! " * 2'$C 2& " =&"&! " : +A' A, ") " "0O O!),& "" 3 33

34 & ' &! & " >!" * &!""!! " E )!& 8 & "" & 2& -!"""!"& &!"&2& &" &!. 64',! "!!"& &!" &&! "! & <! "&! & <!! "!" & * &&, ) """" "" " &," " & "!!"&, /. < &!"! "!! " " "!!05 ""& < (,!!05& & & " "! "!" < *!""& 5! 3" & 2 ' < * 05)I )!""&!) ) " 00 E505 / 34

35 . " "" ")"!! "!" )&. "&!"&! I&. &!&! *!!"" & ;. " ; = C 9! " & ),!! "&" ",! 0 * & & " E " " "&!"& " " &! &. H 0+ * <.*!& &!") )!)":&) &) " "!)0! 6H0 )? 8)! 0!&""! 0 &! "! +"! 1""! " 3" )6 )&"! &2! )0!&& "!! HH/3 ); 8)!" ", "!&!)!&! H16 *!& ) )' $ &!!! " )( $! &&! &" &,&)!"&) " " 0,"!" >9 "! ))"$ * 0+ E505 / 35

36 !"! " )>$1!) &! ""& * 1! ) " )5 )! ):* &) " "!)0! )! 0! ) " )! H00!0!0! " <.F! "!)&) " "!)0! " &)"!").&. )?.0& H/! ") $ "" H 01 <.8)& +!&& ) ") & ":&) &) " "! H3.+!5!& )!) 0 )? ( & " &! &&! H H08) &!!& )68) &&" & ) > 08 ") "8)"!!! ;!& " +2 " " 1,"! H!&) " "!!"! H330!1!! H0/H011 :! H! &!!" H 33!0!!1 3$ /$ " 5: " H33 62 " 0:" &!" )!" & ); 8)) +)!" +)! &) " " " )' 8))!! "! " )! & & " 01 E505 / 36

37 . " )& H5 0 &!" = 0 <+..!" 0 & "!! +! && "" 1& "! )&) " "!)0!&! "! H!+!5,& 0!! " " )? F")!! " 0!&) " " ) H!+!5 )6!)0!&! 0 & "! H!+!5! & & ) ") & " " " ); :0+& H/! ") &)&!)0! &!"!" ' H15 03 > <(+.2 )&HH0!!3!/!5!33+!H3!1!HH35/0/! "! " 8!" & 8 & " " H 01! "! * )! H ") &! "!"!""! "* )& & & " 6 1! & " 8"" 0 " H/ " )" 8 )! I H E505 / 37

38 015 3 &!",N& &!" " "!". &!"!! 2 ',& &"." &! &!!!!! )!"!! &,! " &!)! C" "& ) H0+., ;"!, &" & <! "& && 2 -!"& ; =:'$8:* " - - & " ++&! " C 0/ ) & / ' 1 4 '40 ' & &!" &"!""& " 1 * "! "0 05 )" & "& & &2030/!" * 3: )03C 56,&!", &!!! & )! 0, &! 3! &"!" "> 17.)"" 8 P " 3 2 ;)! 8"$!/!) "& & 38

39 !"$ 1 4!" &! " " ))> " & &!")!" > 3 )A?03 *+ / >, - "+ ) 5 > " J 8? 5! 0 - >, QI 56 &!&& "> 5 -: J ) 8( K 0 > & &> 39

40 $ & &!> +.&"!" "!" ) > F&! "> ) &!!" &! "> L &0! 4! && &&! " >,!& " > =! " &"!"" * "I &"! & > )!!" "> J & E )! 40

41 "!"!>= M ") " > + 0 )" " * &! "&"" 0 * "&! " )!" "" > &8' - = H & ; 0"!&" ; &)!& &" "!" > 0 &!"!""!) "&> & $ J,! "! "&&!" & ; & " -!" 2"". -!"&" "(&! 01 41

42 &" " &"!"" ". - &!"&!" * "0> & & )& " * J J & &* *, - &!" "! & " "* > ' - &! > ) =& J J & ' - " """ &! ", " )! '!""!! " &!"". >. ' 2&!"! 2& - &!"& 05-2'$ 06! -. :&&!& "!& )2&" - " " ) "! & &"& & 2&! + =! " '$C2& ". 42

43 !! & &C &) ;' 6 ;!!0+ 0;! "&) "!&!"!" & ;&&!" &>" ;!"! *!" ;",! ;!"!, )& ;& )!0O!) ;&!"!"! "!&"", " "!"01 I "!!; " &(; &!">1 ; )" & 6 ' "!I"& "!" > J J ;!"' J & > I & ) 43

44 3 ' &!"">I &!3! & (' > '" ' &!"> = & ' 1. &&! " ) "!"& + " ; & ",I&!;"&!"" "!;!&)! "" ; ;!& > ;&&>$ & $ ;&!"&""!"""" &&> "$ " " "; "!"" &"C">? 6 + " & &' & > = 44

45 ) & = ' &!" "!!"!" > +" J!"2 " )& "!= ' &!" " * N "!" " 8 ' ;"&)!" >.>! )! &!" )" &* )&&" " "!" &!" "&&!A)A " &! " & E '! " 45

46 (.: (., " " - " " " " 2 " & < " < " 9 " "! " < " &! " 9 " " " & &, ) " /0 3, 3 / - ", -,!! 3 " < 0/ "!! & " * " 0 +!! &!" &! ""* " "" "!I" "& )> 7 " "! " : 0 + 0! "!<" "& >)! /- >"><<- - - <: <; <,R,- NQ2 S 2 D2 D DT T D+D5T T " T 46

47 2"! "! " <, & "! & <. "!!!, " )) & "!& )!"!" && ", 3 / - " " " 3! ) ), - " -,> ' &<& ' "! ; <& 8 " " " 066 "!"036""+6 &!" " & 55!D. +6! 05+1" " ", )! , 5!+D" =10 " Tabel 4.1. Antal sagsbehandlere i de deltagende kommuner fordelt på kommunestørrelse Antal kommuner Sagsbehandlere pr. kommune Antal sagsbehandlere i alt Små kommuner (under indbyggere) 113 3,0 339 Mellemstore kommuner ( indbyggere) 86 6,1 525 Store kommuner ( indbyggere) 23 12,9 297 Meget store kommuner (over indbyggere) 17 39,6 673 Total

48 .! )",! "! " " "05+1"!&,!"! "" "!" &5!+D! "!"!" ", 1 Arbejdet som sagsbehandler Mindre end 1 år 12,0 1-3 år 21,3 4-8 år 24,3 Mere end 8 år 42, Procent Figur 4.a: Andel af sagsbehandlerne i spørgeskemaundersøgelsen, der har arbejdet hhv. mindre end 1 år, 1-3 år, 4-8 år og mere end 8 år (N = 1.069). 2 1! 0 D " ", " " ) "! 0+ 0,"") "! " " /5 " )! " "! " < " "&!""& " * ' & +6 &! 55! D /0!! +6 " 5!+ D " * " ).! " "!& 2! 48

49 "!0 " )! "0&!.+!!! & ", & +! 03 0 ) ), + ) )! & *! "" " )!&+ 013" 065", " /05 * 0+505!.&, 0!,+//05 " " &, )!! ) S 06!!, ) " ) &!! " & "!" " ), "&!" )! *! &&,! )! "& ) ;"!,/0 /5 " " " 13 " * " " 11 0+, ) ) 13! "! 11 & & 13 " & &!!11 ) 13 :) "&, "."&! 0 * &I C! &I 49

50 6 D " "& U! : "&!,! " ",,! "! & ) " (.6!) "!,&!& " "! " &! " < + :036"! "! &/5! 0 + 0"""I!"" "&!""&, /5 " " " 13 <" 0+ 0, 0!3","!30!D! 0/0/5"! ""I!!D"! /"!""",0+!+D"! +/"!"" " :13!"""!11 F""!"I! "! " " " I! "& & 24, 13 ) 5!+ D " +6 &/0,13 "!!0D" ", " "! " 0 + ",! " ",,! " 22 ;& ) "! & & : &!D + '" " &!01 1, " 3!"8: &. "!!!!" 50

51 ! & ) " F! " "! "!" * & C!! " "! * "& " &! " ", " /05 * 0+505!.&,!,+//05 " * 53//! 6+! D, 65! 3!5D! $! " "! & 036" 05+1" 03/0 3, 13! " " "! "!!/+ D"03/0 *!/+D&&"! 0+ 0 "&51!""&! / = 5 2"! ) "! 0 D 6 0, 8 " " " " 05 " (.5! 2! " > N! < <& +! D " "! &! & * &I C! &I 26 53// <05+1" V036"S 03/ <03/0""V +//S * - E!A,A! 2"! 0 6,! " 51

52 'N<!<!& && " 2! 1!5 D 4& 4! ) < < 01!3 D Grad af viden: Viden eller mistanke om overgreb Konkret viden 30,5 Stærk mistanke 54,8 Svag mistanke 14, Procent Figur 4.b: Andel af sager med hhv. konkret viden, stærk mistanke eller svag mistanke om seksuelle overgreb (N = 404). 7! "!! 5!+D! &,! &!!"& ) &,13"! ",!!"! ) "!! " ") "! &!" " ) & " 3 (.(!11"!"!&!" )<"!!&", /1!+D!"!",!!5D" 52

53 &" & = 30 & =!"6 "! /D +D "! &! 10 & " ' "! 13!1 D! "!"!+!3D". C" &C! " ". &&! 31 ", " )*! 5!3 FS 3/ 1 &,&!!"& "' & & & ) &, <"! & & ", &! " & & " &! & &! )" 3/11! 33!0D Børnenes aldersfordeling 12 Pct ,8 7,6 8,3 5,3 8,3 9,8 9,1 6,1 6,1 8,3 6, ,1 1,1 1,9 3 1,9 1,5 0 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Alder Figur 4.c: Alder ved første (formodede) seksuelle overgreb (N = 267). 2 1 &!" ) ",! 3! D! + 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! +0 ( * 8!4 F4!F=.2$!* "!0 53

54 8"13!6D3000!D001!3!1D 00/ +, "& $!, ' &! " " & 1!"<!!"< Bopæl ved forvaltningens kendskab til overgreb og nu Bopæl ved overgreb Bopæl nu Mor og/eller far 16,9 51,9 Familiepleje 17,1 29,5 Døgninstitution 13,9 23,1 Socialpædagogisk opholdssted 8,2 15,4 Efterskole Egen bolig Andet Ved ikke 2,2 1,7 0,7 0, ,5 7, Procent Figur 4.d: Barnet/den unges bopæl ved hhv. forvaltningens kendskab til eller mistanke om overgreb og i dag (N = 403). 0!6D<<!" "; 03!6D 1/!0D< "&<! :! "& 5!3D +, & =!"6>8!+D!5!5D 00!5!D

55 3!0D< " &+3!5D " &! / D ' & ) 13, 1!1D!""" <! /!+ D!! D, ' = "& & "! 33, & > "I& I& & " &"" "&& ")<. " 9 1 Barnets opvækst Barnet/den unge har boet alene med en af forældrene i hele eller dele af barndommen 56,7 Barnet/den unge har været udsat for vold eller været vidne til vold i familien Mor og /eller far har eller har haft misbrugsproblemer 43,6 43,3 Barnet/den unge har skiftet skole mere end 2 gange Barnet/den unge har boet med en forælder samt stedfar/stedmor i hele eller dele af barndommen 36,4 35,6 Barnet/den unge har oplevet alvorlig sygdom og/eller død i familien 17,1 Ingen af ovenstående forhold var eller er aktuelle i den pågældende sag 8,7 Ved ikke Procent Figur 4.e: Opgørelse over barnets/den unges opvækstforhold (N = 404. Mulighed for flere svar). ++ >8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 55

56 2 1!3!/D ""& +!3D"I& * &!"1+!+D<"! 1+!3 D " & & 8 5!/D"< && 2 = 34 & " 1 =! " "!! "& "!" ) 35. =,! "! ). =! & ", )! "&!" =!+3!D!!"&!,&/!/D!! "& &&"!3!/D! "! " &! " "!"I& " 05!1D +3! =!"& &,&0!5D!! "& && "! +!3 D!"!"&!" "!"&< ++!6 D! =! &"&,& 01!D!! "&&&"!1+!3 D!"!"&!" "! "&& ;&! " "" 34 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! + F!0/ 36 *!! ","&!"&& 56

57 (.!"! 0 )!"&! " " " " " " ) )! Typer af seksuelle overgreb Anden kønslig omgang end samleje (oralt, analt, fingre/genstande i skede/anus) 46 Blotteri, beføling, beluring (blufærdighedskrænkelse) 29,7 Samleje 23,5 Fotografering eller filmoptagelse af barnet/den unge 4,2 Køb af seksuelle ydelser hos barn/en ung under 18 år 4 Andet 10,4 Ved ikke 20, Procent Figur 4.f: Typer af seksuelle overgreb børnene/de unge har været udsat for. (N = 404. Mulighed for flere svar) 2 1! " " ) GA: A 13 D ") ) A: A&< < 6!/D"&!! +!D "&!5D""!" )!"& 8 A:A0!1D""" "!"AA&!" > AA" A& "&A &<&& A&A *! & <& AA" A A 57

58 " ) 8 ) &AA! & &,& "&& I N = &"" 01 &AA!! & 6 0, "&)$! ) =1 ) =1 "!") 2 (.? A. & ' 1 ' 0 1 )1 B$) 1 B ) (1 B ) D (.3 A 6 0 )1 $) 1 ) (1 ) 1 05!3D +!1D 13!1D 1/!0D : /!0D!3D 0!5D 00!5D '!! & "& +!D +/!6D 0!1D +!D 8)"<05!D 1!D 5!6D!6D 2 < 1!+D 5!0D 0!5D!D : 01!+D 5!6D!1D +!+D,& "& ) " )> ") / ) : ") 01 00/, "& ) 58

59 6 "!"! "9 1 Overgrebsperiodens varighed Enkeltstående tilfælde 16,6 0-6 mdr. 9,8 ½-1 år 1-3 år 12,6 11, år 7,0 Mere end 10 år 0,0 Ved ikke 42, Procent Figur 4.g: Overgrebsperiodens varighed (N = 398). 2 1! 03!3D&6!5D " 30!3D" O 0!00!5D" 0+!/D " +0,!"" 0 1!D"!"!, "& ",! " "& " ' 1 03 D! 31! " & & 1!3D "! "& &! +5!+D " "FS +66, "&!" " & & ' $! & " & &! /!+ D! 6 FS +66"& &!6D "! "& &! +3!5D " ", "&!" " & & 59

60 (.$' & &>! & ' & <, 53!1 D " +5! & < 6!1 D ++ "! 5! D! "! & "&& ' 8& ++!6,! )&&/!&&/ 37 1"& '&! 2 1""/!"&06! +0!6D!" & Krænkers alder ved overgreb Under 15 år 8, år 12, år 16, år 55, år 7, Procent Figur 4.h: Krænkers alder ved overgrebet (N = 275)., 1"!!1D&05 03!/D05 +!!3D+0/!+D 8& & +5! "5 D&&6D 3DX "! " 6 D & & D!D 8& /3! D & +!1 D 37 /FS /06" &" * "!& 1G! 1 +5 ( * 8!A FA!F=.2$!* "!0 2 "!, 0653& 6D &, A$= A /3!D &+!1D & 60

61 39! "!! 05 & & 05!!1D ' F 1 & I &! 0 Krænkers relation til barnet Far eller mor 33,9 Stedfar eller stedmor 18,3 Bror eller søster 8,9 Stedbror eller stedsøster 1,0 Andet familiemedlem 10,6 Jævnaldrende uden for familien Person uden for familien 1-4 år ældre end den krænkede 6,2 7,2 Person uden for familien mere end 4 år ældre end den krænkede 17,3 Ukendt voksen 5,2 Lærer, pædagog, medhjælper eller anden offentlig ansat Sportstræner, spejderleder eller anden voksen i foreningslivet Bus- eller taxachauffør 0,5 0,0 2,2 Andre 14,1 Ved ikke 4,7 Figur 4.i: Krænkers relation til barnet (N = 404. Mulighed for flere svar) Procent & ++!6 D "! &&&,!&& 05!+ D;! &<!& 0/!+D, 1!&!DA&!&!" & A,, &! ) ) +6!(!$8&!2>/ 61

62 AA&!"" &! < &", 1! A:A01!0D""" "! " AA &! " / " " ) '&" > 01& 00! < < I " "! )! 0!""&!&<! && & & < &< & &&",AA&" "& 1 & & & & & Krænkers relation til barnet fordelt på intra- og ekstrafamiliære relationer Intrafamiliær relation 52,0 Ekstrafamiliær relation 34,7 Både intra- og ekstrafamiliære relationer 8,7 Ved ikke 4, Procent Figur 4.j: Krænkers relation til barnet fordelt på intra- og ekstrafamiliære relationer (N = 404). 2 1! & & D! & & +1!/ D 5!/ D & & & " )! A A &!& "& & 62

63 1 0665! " & =! 6!D &51!D & +!3D &&! 33!/D & &. & 0655! & +/ D 10 * &&" 6' 9 &&3D &&1D," &! "2 3 / ; 2! - " &>.! ). 1.!".! " &>. 0! )& +.! & & "!&,!" & )!"" ;!!", (. 1! " "!" *!" "!! "! E - ""!" " 1 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 10!'!F = 8!066!065 63

64 2 1!" ",! " &, 0 Mistanken er kommet til forvaltningens kendskab Barnet/den unge selv 46,0 Anbringelsessted 32,2 Forældre 21,8 Skolen/specialskole 11,1 Politiet 10,9 Daginstitution/specialtilbud Andre familiemedlemmer eller netværk 8,9 7,9 Aflastningssted 5,0 Sygehuset Tilsynsførende kommune for anbringelsessted Sundhedsplejerske 0,7 2,0 3,5 Handicaphjælper Idrætsforeninger/spejderbevægelse eller lign. 0,2 0,0 Andet 12, Procent Figur 4.k: Hvordan er mistanken kommet til forvaltningens kendskab (N = 404. Mulighed for flere svar). 2 1! " ",! < 13D! +!D'& 0!5D 8 A:A 0!3 D & 5 " "!"A:A&!" > 64

65 + "! "!! &!! & )<) )& ) ) * )"! 8 "!5 D +6! D "! 1!5D"!" FS 1, "&!" "!" 3+!6D!" 8" 1!5D!" &!" 1!1D!" '44 6!D!"!" 1!D! "! ", "&!" ", "&!" " $ ") 300! &001 00/ 65

66 E F 1!"" 2 +! """!,&! "& "!" 0 Årsager til underretning Udsagn fra barnet/den unge 64,1 Mistrivsel Udsagn fra fagpersoner med kontakt til barnet Adfærdsændringer 28,3 26,5 29,1 Udsagn fra forældre 13,9 Udsagn fra andre familiemedlemmer/netværk 9,0 Lægeundersøgelse 4,9 Andet 10,8 Ved ikke 1, Procent Figur 4.l: Årsager til underretning (N = 223. Omfatter kun sager, hvor der foreligger en underretning. Mulighed for flere svar). 2 1! ") 31!0 D ' &")! 6!0 D! " $ 5!+D :&& " 3!D $)!&"&!"! 3/!6 D! "! ),& 1!0D!",&!"&& & S!,! "& "&!" 4 44&& 4 66

67 / ;, - "&!& >. >* A" ).0!& & &&!.)! )"!!"!" "! "!"",!""& & >.!"" ; & &,! "& &&."!" 2&! ")!!!"" ' "! &! " ),)!& "! "> & $ - - > " Q - Q,&&! &!!"& )! " & "! "! " 3!6 D +!5 D! 3! D )!5 D "! FS

68 2 1! 2 "!"&!&0 Politianmeldelse Sagen er blevet politianmeldt 68,4 Sagen er ikke blevet politianmeldt 22,1 Sagen er drøftet anonymt 5,5 Ved ikke 4, Procent Figur 4.m: Politianmeldelse (N = 253), omfatter kun de sager, hvor krænkers alder kendes, og krænkers alder er 15 år eller derover). 2 1!35!1D!"&0!!!0D!D), "&!" ; "&!", "&! "!"&0&!> 63!/ D " & 0 &! "! +!+D, +!! 3!3D"& 0 & 0! D )! 6!0 D &, +/!! +D"& 0 & 1 D )! 31 D, 03,&&!!"&! ""&! 68

69 2 1 " " 2 1 "!"&!&0 Sagens status Der er faldet dom i sagen, sigtede er fundet skyldig 41,6 Politianmeldt, politiet har efterforsket, men henlagt sagen Politianmeldt, politiet har efterforsket, men frafaldet sigtelsen 15,6 19,1 Politianmeldt, politiet efterforsker i sagen 8,7 Politianmeldt, politiet efterforsker og har rejst sigtelse 4,0 Der er faldet dom i sagen, sigtede er frifundet 3,5 Dommen er anket og derfor ikke afsluttet 0,6 Ved ikke 6, Procent Figur 4.n: Status i politianmeldte sager (N = 173, omfatter kun politianmeldte sager, hvor krænkers alder kendes, og krænkers alder er 15 år eller derover). 2 1!06!0D "&0" ) 0!3D",! ) 10!3D! +!D 3!6D" & 69

70 F 1 "! 2 "! ",&!"& ", 0 Hvem har anmeldt sagen? Den kommunale forvaltning 65,2 Forældre til barnet 19,8 Barnet/den unge selv Døgninstit., socialpæd. opholdssted eller plejefamilie 11,0 11,0 Skolen Daginstitution Sygehus Aflastningsstedet Idrætsforen./spejderbevæg. e.l. Andre Ved ikke 2,2 1,3 0,4 0,4 0,0 5,3 4, Procent Figur 4.o: Hvem har anmeldt sagen til politiet? (N = 227. Omfatter kun politianmeldte sager. Mulighed for flere svar). 2 1! 3!D!& 06!5D '<" 00D!! & " 00D " "!!+ D AA! " " "!AA " &> 2!""! &"!" = = Y & F " 1!! "!! 1 / ; > & &! & 1,"!" ) 70

71 * "&! " &! " &!"& ) +."&!" 4 " 1 "" 1 - >=&!!!! "Q - >* Q, "!"! &&.& " &"! &."!"! & > ) & 4 + "E ) &- & "+ & !""!" " )!"!! ' 0!3!,)! & "! 11 5!3, 0!6!!,&! "!"& "' & & & ) &, "& " " <"! ) 71

72 ,! "&& &. "!)! " "! )! 1 "$ " " ", "& &, &!1 0!/=!!! & $!" 1+, & "& " &&, & "&"! " & 3/!6D1!0D 2 >!" & " <! 2 1,"& "! " " 0 1+ Z ;& S!/0 72

73 Tiltag iværksat fra kommunen i forhold til barnet/den unge og familien Psykologisk behandling til barnet/den unge 56,2 Flytning af barnet/den unge 36,6 50 undersøgelse 34,7 Psykologisk støtte/behandling til forældrene 18,1 Kommunalt familiehus/center 9,9 Psykologisk behandling til barnet/den unge og familien sammen 8,4 Andre tiltag 23,0 Ingen tiltag 11,4 Ved ikke 2, Procent Figur 4.p: Tiltag, som kommunen har iværksat i forhold til barnet/den unge (N = 404. Mulighed for flere svar). 2 1! "3!D") " ' ) +3!3 D &! ) +! AA! " )! +1!/DH!" "&, '&" 05!0D ) <" C 5!1D " < ) " E " &! ) 6!! AA! &! < " )" & <! $! 5!/ D 11 " ) &10!+D" )" 1 11 = """ /1!/D/+!6D " ) & 73

74 !D"!" &, "&! & "," "&!" " "!! & ",! "!!! 15 + D "! " & & &, &" > + "! & "! 6 " )" & < 0& <&! A" "A!H1 &!!& 0 & AA & & &,& &!"&& &!" & ) & 00!1D & " > &!! <"! 0 &! &) ""!! "!! " " &!! &!< ) / 1 ;.0 &!""& ; ) ) C! ; " &&& )!! ) ; ) & )" & ; " "! " & ),! & +!".! "!""!") ; "! )" " )! ""!""&" 1 "!"&I 74

75 .0!"&! " ) ;) +! " " &,!* "!&!"" ) )! " &" & * &.! " &! " 0!! " " ) 8 ) &! " & <& 8 &&! )! )! " $ )! "& & 0506!&!0 " &&.!" ),! & &, )" " " &!"" ), )! )! & " " & &) 75

76 2 ' )! " " & &!! 2 1[ & & Tiltag fra kommunen i forhold til krænker Frivillig flytning af krænker/krænkere 4,2 Behandlingstilbud til krænker/krænkere 6,9 Der er tale om mistanke, og derfor ingen tiltag 27,7 Andre tiltag 10,4 Ingen tiltag 36,1 Ved ikke 19, Procent Figur 4.q: Tiltag, som kommunen har iværksat i forhold til krænker (N = 404. Mulighed for flere svar). 2 1[! 3!6 D " & " & 1! D &) :3!6D5&!"" 0! I 00/05&05 A: A & 0!1D! 1: &!& &> 0&&!""!&!&!& & &! & "! /!/D! +3!0D '" &> 76

77 1+ &!! & + &! && 6" & " &! 00 &! & " "!") &! & &! &" :+3!0D+/3&!" " & ++ 0!0+ 00/++&05 / ;! - "!! " & " & &"! & ) ), " &) &!&&!&& &!" &&" " &!"&&&! "&!"!!" &! " " ) 2 ")!"!"!) " ";)! & &!" ) && CC& &,) ) ) 2 " & " &! " 9! "! & &!" /5!6D "! 1!6 D "! &, 05!D"! &, 06""" "! " ", &" > & &!&)" " 77

78 ) "! "! " & & 00D!" FS +3+6 "". 1 "!" " " -!"" ),!"&!!" "!"!" &. * > 036"!" < "!" 1!/D "!" <!+D! " <!!1 D! " <,)!/!1D "! "< "!" 78

79 1+"", 0 )! 0 C + )! + C ) ) Kommunen har skriftlig beredskabsplan Total Ja Nej ved ikke Mindre kommuner Antal indenfor Kommunens størrelse 23,6 59,7 16,7 100,0 mellemstore Antal kommuner indenfor Kommunens størrelse 28,8 44,3 26,9 100,0 store kommuner Antal indenfor Kommunens størrelse 54,3 15,9 29,8 100,0 meget store Antal kommuner indenfor Kommunens størrelse 60,4 11,3 28,4 100,0 Total Antal indenfor Kommunens størrelse 42,7 32,0 25,4 100,0 Tabel 4.3: Svarfordeling på spørgsmålet om hvorvidt kommunen har et skriftligt beredskab, fordelt efter kommunens størrelse (N=1.069). 9 "& " " < :)!! ) "! "! " < 2 " )! " &&! "& =! "&! & ", " "&! " " < "!! & ",! " <!!! +! " " )! " <, 0+!1 D 51 "!, +! D, )! "! " <! "!! <! "! )! " < 79

80 0+", 0!D F" 0+!1D)!" <!!53!3D "<! & " " $&&, ""!!< "!" 9! & ") " < "!"&! ) / ;."&! <!""! &! > & & & 1!."&! '!! > + K ) +&>-:-86 E & 1 ) - )"! "!"!" ) &" & "!"53!3D "! & " "!)"&! :.! " "!, - "&!! 80

81 ! && " & " N >."&!"! "!"!" " "! )& " " & (! 0 " &!!""& &> "G " E + & - >8 "!&QI +."&!"! " "! &&"!!""!. "&>=&! & = E &*$ 4* *+!!&"!"!" > 4 "!2!) "!1 & = 1 C " & - >2 & 81

82 " " LE " "& > & + '!" ) & & 8 ")!" )!" $ - > " "&!" &Q &."& &! "'"& 1'0> I A & & & & & "> 01 - >* "Q + - > "QI 82

83 + + J + &." " & > " 4 " " :" >1 " + 1, "!"! & - ""& " " >."&!"""> " = 1 I & $ " ) " & "& )"."&>\ 6 ) B& & K & 1 & +4*1 1 *= + E & & + ' 2& &, &!" I&, & & >."!" &! >) & 83

84 ."&>1 E. "&!" "!,!"& ; & )!!"!" & & " 8&) '$> =" " E &. / 1 :"& ", - "!&!! " C! & ) 1/$! "!! " &,&! " )! ) 13 :"" ',& )! " )!"! "!""."> " L$ & L) & L & & " 13.* &1 84

85 , - "! & &!"& &!","! " )!"!"!" ) & " & "," )!"& ) "! "! 8!/!1D" " " 3/!3D & "" 01!D " ".""&)!" "&!""" > N & "."&! '!! > K ) +&>-:-86 E & 1 ) ' F!"&! * I& &!&"! "& &++!& " 1/ ' 8 "& &!, & & 15! &!"!!,"&!& 1/.!* &1 15.!* &1 85

86 !" F)!! ">."> E "& "&+ & " " " ) & & ","& "! )!! 535 " " " 86

87 .* 1 ' :., & " & " $ & " 2 & " &"C" "<"" & <!".& ) )! " ) "! ", *, 33 $"!"" 0/ " 0+ 0 " &!"& " & $ "!" "!<" &!"! & &! "* " "!" "&!"!I" "& )> 7 " "!""!"!! &" " :!"&" 0+ 0!""&! "& 16 -,3 - "!"!"&, 1 87

88 "! " "! " " &! & " <!!! "!&<, & " & <. "!, - & " 0, " " -! " &! " " & ("&! 2 - ) )!! ",! "! & &, -,!"" -!! "! " " & < * & & & & "! " "!) ) & & " & &!! & &! ) &! ",!! & - " 52,!", - " - "> ' " "" ' " " & " ' C " < 'C" " ; <&, )!! " ) " ) : &! & ) : ") )! "!" 0 :"!"!" - 00"!" B)!I2) &*!!" : - 88

89 * & " : ", A, A A & ".E H 16! C A ; +3",,+3 3 ).+3"+3 +6 >." "! =! " & " ". "! ) "!, )!!!,! " " &,) ""!3 :+6""0//),0/!"$0!3/ D0/<+6V 0S 0!3/ + 0/" +,&!!" F&" 0/," F!&!0// 89

90 .! 9 &! & & "! " & " = 2 & & " Anciennitet på det socialpædagogiske opholdssted Mindre end 1 år 4,0 1-3 år 9,2 4-8 år 46,6 Mere end 8 år 40, Procent Figur 5.a: Respondenternes anciennitet på det socialpædagogiske opholdssted (N = 174). F& "! 13!3 D! " & " 15! 1! D " & ", " 53!5 D & " "0+!D & " 9! " //!D" 05!D" 15,1D", 90

91 = 2!"! & " " & " Antal børn i de socialpædagogiske opholdssteder Antal børn anbragt pt Godkendt til antal børn 0-5 børn 38,3 45, børn 45,9 52, børn 4,6 4, børn 1,1 1,2 20 børn og derover 3,4 2, Procent Figur 5.b: Antal børn, som opholdstedet er godkendt til sammenstillet med antallet af børn, der pt. er anbragt på det socialpædagogiske opholdssted (N = 170 / 177). 2!! 60!5 D & " " 0 & <! 5!+ D " 0 < 2 & " )! "! & ")!" /"!!" & " *!! 1+5!+ & " 7 " "!!3 D 30!/ D " 0! +!1D".= 1 3!6D! 0+ 0""< & "!""&! "&, 0/"+/!0D! 3+ "! " " < & " 91

92 ! " " &! " & FS 0/, 0/ " " " / !""&!"& 7!++!3D & "! " "! " " & +0!D""!0!D"" 0+ 0! " " & 01! D """1!!3D"""/ !""&, /+! " " &! " &!!0 D 055! 0/ ",, ,! & " 1, /+ &! "! 3!5 D 05 & " /+ < +66+ V 0,/+ )0!3/D0/+6 :! & "!"! & +6 & "!! & " !""&!"&, 0+!D ! & " &,"!" " "! "!"/!1! "3!3 :!5,&!!" & "!" &,)! )!"!" "!"!"! ",)! & ) "! "2N! "!& "!"&!", )!" "! " "! " 1 8 >&, >' & " 0+ 0,>+6 & "<0/"V/+S 5 3 5<+66+V0S 0+!D 92

93 "!"!" ",N&!"&!"!""!"&!"!" &!"!88.""!"&! & *! & "!"&!" &&! "C!"! ) & *! & "!"&!".(5 0/ &< & " 0+ 0! " " &! " &!! 2!" " >! < < & 0+!3D &"!&! & '<!<!&! && " 2!1!1D &A& A! ) < < + D A A 2 93

94 Grad af viden: Viden eller mistanke om overgreb Konkret viden 13,6 Stærk mistanke 54,4 Svag mistanke 32, Procent Figur 5.c: Andel af tilfælde med hhv. konkret viden, stærk mistanke eller svag mistanke om seksuelle overgreb (N = 103). 7! "!! 35D! &,!! "& ) &.!0/"!"! "! " & ", 30!/ D &! "! ",!+5!+D!" &" & = 57 & =!"6 "! /D +D "! &! 10 & " ' "! 13!1 D! "!"!+!3D". C" &C! " ". &&! 58 " / 8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 5 ( * 8!4 F4!F=.2$!* "!0 94

95 , 9 )*! 5!0FS 0: & 0/3!!+D!,&!! "& " ' & & & ) &, <"! & & ", &! " & & " &!& & 9! "! " * 6!1 FS 5+ : & 0/ " & Barnets alder ved første (formodede) overgreb 15 13,7 13,7 Pct. 10 9,8 5,9 5,9 5,9 5,9 7,8 5,9 5,9 5 3,9 3,9 3,9 2,0 2,0 2,0 2,0 0 0,0 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Alder Figur 5.d: Barnets alder ved første seksuelle overgreb (N = 51). 2 &! " ) " ' ) 00/! 1/!/D,!6!1D! +6!D300! D 001! 3 D 00/ '&, "& $!, "!" " "! " ) & 95

96 0/D" "! 055!D! 5! " "!!5D! " " FS " " " " " " & > ( <& ) * = 8 )!! 8 "&!" &:,*,<,:(;!!:) * " " " " & "" 4 4!4444 =0 &); A A!"& & 05 Tabel 5.1: Type og grad af funktionsnedsættelse hos barnet/den unge. Antal. (N=18). Ingen Funktionsnedsættelse Moderat funktionsnedsættelse Omfattende funktionsnedsættelse Motorisk Synsevne Høreevne Taleevne Kommunikationsevne Kognitiv forståelse Social adfærd 6 6 6,&!<") &, "& ) " &! " " " 96

97 , ' &! " "&!"!" " & < " Bopæl på tidspunkt for første seksuelle overgreb Barnet boede hos mor og/eller far 68,0 Barnet var/er anbragt på nuværende anbringelsessted 7,8 Barnet var/er anbragt uden for hjemmet (i anden anbringelse end nuværende) 9,7 Andet 3,9 Ved ikke 10, Procent Figur 5.e: Barnet/den unges bopæl på det formodede tidspunkt for første (formodede) seksuelle overgreb (N = 103). 35 D < " < /!5 D < &! ) 6!/ D " &, 0/! D " 3!1D<" &06!5D" &! 0/!5DFS 00,! < 0!D 36! D! 6!3DFS :82M /D & 0 97

98 2 &!" Barnets alder ved første anbringelse uden for hjemmet 15 13,3 Pct. 10,8 9,6 9,6 10 8,4 7,2 6,0 6,0 4,8 4,8 4,8 5 3,6 3,6 2,4 2,4 1,2 1,2 0,0 0 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Alder Figur 5.d: Barnets alder ved første anbringelse uden for hjemmet (N = 83). 2 & ",!!5D! 1D300/!/D 001!/!D00/ " 1 ", "& &! " 6!1FS 5+! " " & 9 Antal anbringelser uden for hjemmet 1 sted (nuværende anbringelse) 38,5 2 steder 32,7 3 steder 20,2 4-5 steder 7,7 6 steder eller derover 1, Procent Figur 5.e: Antal anbringelser uden for hjemmet inklusiv den nuværende (N = 104). 98

99 2!+5!D"& & +!/D"&!!D"&!5!/D" & / ;,! < * /D : - >. > - > : - >! Q & -!")! >. &! " &! " " > E + 8O & "! " &! "! E>\ ; 3, ' = " "& & "! 30, & > * "I& & & " &"" "&& " ). " 9 3 "!"&! ( 0660 "!+3D33 )! E & ( & )!"&! & E!"" ) 30 >8 * - E!* ' E!4$= W 4 2"! 99

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Hvor langt er vi nået? Afrapportering fra konference afholdt med støtte fra Sygekassernes Helsefond af Forskningsnetværket om Seksuelle overgreb på børn

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Seksuelle overgreb mod børn i Danmark Seksuelle overgreb mod børn i Danmark Problemets omfang og karakter vurderet ud fra litteraturstudier og en række danske datakilder Karin Helweg-Larsen Med bidrag af Helmer Bøving Larsen Statens Institut

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Delrapport: Handlemuligheder i arbejdet med betalt seksuel udnyttelse af unge Gruppeinterviews med personalegrupper på døgninstitutioner og socialpædagogiske

Læs mere

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG 1 Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere