Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by:"

Transkript

1 HjerteStatistik Heart Statistics Materialet er samlet af: Compiled by: Jørgen Videbæk Forskningschef dr. med. Hjerteforeningen Head research department D.M.Sc F.E.S.C. Danish Heart Foundation Mette Madsen Forskningsleder cand. stat. Statens institut for Folkesundhed Deputy director, M Sc. (statistics) National Institute of Public Health

2 Denne udgave af HjerteStatistik er grafisk udført af Christensen Grafisk ApS, trykt af Nordisk Bogproduktion A/S, Haslev. HjerteStatistik er oversat til engelsk af statsautoriseret translatør og tolk Anita Pontoppidan, TranslatørHuset i Centrum. Indholdet i HjerteStatistik må anvendes, herunder kopieres til forsknings- undervisnings- planlægnings- og informationsøjemed. Dette forudsætter, at der ikke i forbindelse med brugen tages afgifter eller gebyrer, samt at Hjerteforeningen og SIF nævnes som kilder. Anden mangfoldiggørelse, herunder specielt anvendelse af bogens data til markedsføringsøjemed og elektronisk mangfoldiggørelse, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Hjerteforeningen og SIF. Udgivet af Hjerteforeningen, Hauser Plads 10, 1127 København K, telefon , fax , i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, Svanemøllevej 25, 2100 København Ø, telefon , fax , ISBN HjerteStatistik / Heart Statistics

3 FORORD / PREFACE Med denne 2. udgave af HjerteStatistik håber Hjerteforeningen at kunne udfylde et ofte gentaget ønske om en opdatering af tal og oplysninger fra 1. udgaven. Redaktionsarbejdet har været meget langstrakt, idet det i en lang periode viste sig vanskeligt at få en opdatering af oplysningerne fra dødsårsagsregisteret. I foråret 2001 lykkedes dette og siden er tabel på tabel gennemarbejdet og nyskrevet. Redaktionsarbejdet slutter 1. september Af nydannelser i forhold til 1. udgave af Hjerte- Statistik 1999 er dels årets tema, som denne gang omhandler Kvinder og Hjertesygdom, dels et nyt kapitel, der beskriver nogle økonomiske oplysninger om hjertesygdomme. Årets tema om Kvinder og Hjertesygdom er en opdatering af de faktuelle oplysninger, der lå forud for Hjerteforeningens konference Kvinder og Hjertesygdom i marts Denne konference rejste en række spørgsmål om danske kvinders behandling, som på konferencetidspunktet ikke kunne besvares. Efterfølgende er der indsamlet nye oplysninger, specielt om middellevetid og koronardiagnostik hos danske kvinder. Kapitel 1-3 om dødelighed, hospitalsindlæggelser og de epidemiologiske tal for sygdomsforekomst og overlevelse, samt de tilsvarende analyser i Årets Tema er udarbejdet af SIF, medens Hjerteforeningen har samlet oplysninger om behandling af hjertekarsygdomme og om risikofaktorerne i kapitel 4 og 5. Kapitel 6 tager fat på de økonomiske konsekvenser af hjertesygdomme dels ved nogle oversigter over udviklingen i økonomiske forhold på hele sundhedsområdet, og dels i den udstrækning det har været muligt mere specifikke økonomiske oplysninger relateret til hjertesygdomme. Området er nyt og der er ikke mange tilgængelige oplysninger på nuværende tidspunkt. I årene fremover vil kapitlet gradvist blive udbygget. Det økonomiske afsnit er blevet til i et godt samarbejde med professor dr. polit. Hans Keiding og cand. økon. Niels Abel Olsen fra Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Det praktiske redaktionsarbejde er gennemført i Hjerteforeningen. Både Statens Institut for Folkesundhed og Hjerteforeningen håber, at denne nye udgave af Hjerte- Statistik kan bidrage til større klarhed når området With this 2nd edition of Heart Statistics , the authors hopes to comply with an often repeated wish for an update of figures and data contained in the 1 st edition. The editorial period has drawn out, given that for a long period it turned out to be difficult to obtain updates from the Register of Causes of Death. In the spring of 2001, we succeeded in our efforts and have since then been working our way through one table after the other. The editorial work was completed on 1 September New features added to the 1 st edition of Heart Statistics 1999 include the Theme of the Year, which provides statistics on Women and Heart Diseases, as well as a new chapter on economic data on heart diseases. The Women and Heart Diseases them is an update of the factual information preceding the Danish Heart Foundation s conference Women and Heart Diseases held in March This conference raised a number of questions on the treatment of Danish women, with the questions, however, being difficult to answer specifically at the time of the conference. New data have subsequently been collected, in particular on life expectancy and coronary diagnostics in Danish women. Chapters 1-3 on mortality, admission rates and the epidemiological figures on incidence and survival and the corresponding analysis in Theme of the Year, have been prepared by SIF, whereas the Danish Heart Foundation is responsible for the collection of the data on treatment of cardiovascular diseases, and on the risk factors in chapter 4 and 5. Chapter 6 provides an outline of the economic consequences from heart diseases in the form of statistics on the development of economic conditions throughout the health care services area and, to the extent possible, more specific economic data in relation to heart diseases. This area is a newly adopted one, and not much information is available at present, however we plan to elaborate on the chapter gradually in the years to come. The economic section has been conceived in cooperation with professor D.P.sc. Hans Keiding and Niels Abel Olsen MSc, Economics from the Economic Institute of Copenhagen University. The practical editorial work has been carried out by the Danish Heart Foundation. The National Institute of Public Health (SIF) and the Danish Heart Foundation hope that this new edi- Forord / Preface - 3

4 diskuteres eller når der skal træffes beslutninger om hjertekarsygdomme, bygget på prævalens, incidens, behandling og som en spæd start også økonomiske konsekvenser. Der er ydet en meget stor indsats for at undgå fejlskrivninger og misforståelser. Vi må således erkende at efter første udgave blev der fundet fejl, hvilket vi meget beklager. Vi vil fortsat meget gerne modtage henvendelser om nye fejl og misforståelser. Det omfattende materiale har kun kunnet fremskaffes med hjælp fra mange sider. Vi ønsker hermed at takke alle for værdifuld hjælp til udarbejdelse af bogen. En særlig tak til cand. scient. Søren Rasmussen og cand. stat. Knud Juul, SIF som har gennemført de mange omfattende analyser af dødelighed, hospitalsindlæggelser og de epidemiologiske mål for sygdomsforekomst og overlevelse. Ligeledes en stor tak til Sundhedsministeriets DRG kontor og Lægemiddelstyrelsen for imødekommenhed og hjælp til udarbejdelse af vigtige afsnit. Læge Ph.d. Troels Thomsen, Københavns Amts Center for Sygdomsforebyggelse takkes for tilladelse til at benytte endnu ikke publiceret materiale om fordelingen af Precard Risk Score i befolkningen. Denne publikation er blevet mulig da nogle firmaer har skænket Hjerteforeningen midler til opsætning og trykning af bogen. Indholdet af bogen har ikke på noget tidspunkt været påvirket af vore sponsorer. Hjerteforeningen takker mange gange for den imødekommenhed som vi har mødt hos firmaerne Pfizer a/s og AstraZeneca a/s for økonomisk støtte. København november 2001 Mette Madsen Jørgen Videbæk tion of Heart Statistics may contribute to more indepth clarification when discussing the area or when making decisions on heart diseases, their prevalence, incidence, treatment and, as an incipient start, the economic consequences involved. A concerted effort has been done to avoid erroneous statements and misinterpretations. We must admit that in the 1 st. edition, there has bee found some misinterpretations, which we regret very much. We welcome any comments of error or suggestion for further information s. The comprehensive material has been obtained only as a result of the assistance we have received from so many parties. A special thanks to Søren Rasmussen, M Sc and Knud Juul M Sc (stat) PhD, NIPH in performing with the comprehensive analyses on mortality, hospital admissions and the epidemiological estimates of prevalence and survival. We also want to thanks the DRG office in The Danish Ministry of Health and The Danish Medicine Agency for help and obligingness in preparation of different chapters. Troels Thomsen MD PhD, Copenhagen Centre for Preventive Medicine, has given accept to publish information on the distribution of the Precard Risk Score in a Danish population. This publication has been made possible as some firms have granted the Danish Heart Foundation financial support for setting and printing the book. Our sponsor s has by no means influenced the contents of the book. The Danish Heart Foundation wishes to thank the companies Pfizer Ltd. and Astra- Zeneca Ltd. for financial support. Copenhagen, November 2001 Mette Madsen Jørgen Videbæk 4 - HjerteStatistik / Heart Statistics

5 INDHOLD / CONTENTS Årets tema / Theme of the year Hjertesygdomme hos kvinder Heart disease in women 0.1 Mortalitet Mortality 0.2 Middellevetid Life expectancy 0.3 Symptomer Symptoms 0.4 Indlæggelser Admissions 0.5 Farmakologisk behandling Phamacological treatment 0.6 Risikofaktorer Risk factors KAPITEL 1 Dødelighed Mortality 1.1 Dødelighed og dødsårsager i Danmark Mortality and causes of death in Denmark 50 Dødsårsagerne Causes of death, Dødeligheden af hjertekarsygdomme Mortality from cardiovascular diseases, Udviklingen i dødeligheden af hjertekarsygdomme i Danmark Development in mortality from cardiovascular diseases in Denmark 1.4 Udviklingen i dødeligheden af hjertekarsygdomi Danmark sammenlignet med andre lande The development in mortality from cardiovascular disease in Denmarkcompared with other countries 1.5 Dødeligheden af hjertesygdom i de danske amter Mortality from heart diseases in the Danish counties KAPITEL 2 Indlæggelser Admissions 2.1 Hospitalsindlæggelser i Danmark Hospital admissions in Denmark in 1999 Indhold / Contents - 5

6 2.2 Hospitalsindlæggelser for hjertesygdom og karsygdom 1999 og udviklingen siden Hospital admissions with heart diseases and vascular diseases in 1999 and development since Hospitalsindlæggelser for hovedgrupper af hjertekarsygdom 1999 og udviklingen siden Hospital admissions for main diagnostic groups of cardiovascular diseases 1999 and development since Hospitalsindlæggelser for hovedgrupper af iskæmisk hjertesygdom 1999 og udviklingen siden Hospital admissions for main diagnostic groups of ischaemic heart disease in 1999 and development since Hospitalsindlæggelser for udvalgte diagnoser 1999 og udviklingen siden Hospital admissions for selected diagnostic groups in 1999 and development since 1978 KAPITEL 3 Akut myokardieinfarkt og angina pectoris sygdomsforekomst og dødelighed Myocardial infarction and angina pectoris incidence and mortality 3.1 Incidens og dødelighed af akut myokardieinfarkt Myocardial infarction incidence and mortality 3.2 Udviklingen i incidens og dødelighed af AMI Development of MI-related incidence and mortality rates, Samlet forekomst af iskæmiske hjertesygdomme Total ischaemic heart disease incidence rates KAPITEL 4 Behandling af hjertekarsygdomme Treatment of cardiovascular diseases 4.1 Behandlingskapacitet for hjerte sygdomme i det danske sygehusvæsen Treatment capacity of heart diseases in the Danish Hospital Sector 4.2 Farmakologisk behandling Pharmacological treatment 4.3 Invasive procedurer i kardiologien Invasive procedures in cardiology 4.4 Pacemakerbehandling i Danmark Pacemaker treatment in Denmark KAPITEL 5 Risikofaktorer for udvikling af iskæmisk hjertesygdom Risk factors in development of ischaemic heart disease 5.1 Tobak Tobacco 5.2 Kostvaner Food habits 5.3 Kolesterol Cholesterol 5.4 Blodtryk Blood pressure 6 - HjerteStatistik / Heart Statistics

7 KAPITEL 6 Sundhed og økonomi Health and economics 6.1 Det danske sundhedsvæsen The Danish Health Care Sector 6.2 Udviklingen i sundhedsudgifterne Development in Healt expenditures 6.3 Forbruget af sundhedsydelser fordelt på køn og alder The use of services of the Health Care Sector depending on gender and age 6.4 Diagnose Relaterede Grupper (DRG) Diagnosis Related Groups (DRG) 6.5 Den offentlige sygesikring The Public Health Service 6.6 Amtslige forskelle i sundhedsudgifterne Regional differences in health expenditure 6.7 De private sundhedsudgifter Privat Health expenditures 6.8 Sundhedsvæsnet i international sammenligning The health care sector in international comparisons Bilag I / Appendix I BILAG II / Appendix II Indhold / Contents - 7

8 8 - HjerteStatistik / Heart Statistics

9 Å RETS TEMA THEME OF THE YEAR Hjertesygdomme hos kvinder Heart disease in women Indledning I marts måned 2000 afholdt Hjerteforeningen en konference om Kvinder og Hjertesygdom. Forud var gået et stort arbejde for at præsentere faktuelle oplysninger om behandling af danske kvinders hjertesygdomme. Der var i årene forud, parallelt med den internationale tendens, herhjemme rejst tvivl om, hvorvidt kvinder med hjertesygdom fik korrekt og rettidig undersøgelse og behandling af hjertelidelser. Hovedtemaet på konferencen var bedømmelse af disse forhold både i ind- og udland. Ved konferencens slutning blev det præciseret af overlæge Anne Thomassen i et resumé, at der var overordentlig mange områder, hvor vi for danske kvinder ikke vidste tilstrækkeligt til at kunne besvare spørgsmålet om hvorvidt danske kvinder blev behandlet på linie med mændene eller om der var evidens for at danske kvinder blev behandlet ringere. Der var desuden en række spørgsmål om kvinders følsomhed overfor eksterne risikofaktorer som rygning, hyperkolesterolæmi, mangel på motion etc. som ej heller var tilstrækkeligt belyst, hverken videnskabeligt eller sociologisk. Der er på nuværende tidspunkt to vigtige nye oplysninger vedrørende kvinder og hjertesygdom. Den ene oplysning baserer sig på den hurtigt stigende middellevetid for danske kvinder. Omkring 1995 sker der en brat ændring, således at middellevetiden for danske kvinder nu indenfor de sidste få år er øget med 1,2 år. Denne effekt må tilskrives ændringer i behandlinger, som er implementeret i årene umiddelbart før 1995 og fastholdt i årene herefter. Den kombinerede forebyggende og symptombehandlende indsats for hjertesygdomme hos kvinder har en betydende indflydelse på forbedringen af danske kvinders middellevetid. Den anden væsentlige oplysning er data fra Rigshospitalets Kardiologiske Laboratorium omfattende patienter, der er undersøgt med koronararteriografi på indikationen kendt eller formodet In March 2000, the Danish Heart Foundation held a conference under the title: Women and Heart Diseases. Major efforts had been made prior to the conference to present factual information on the treatment of Danish women with heart diseases. In the preceding years, doubts had been raised in Denmark, as had it in countries outside Denmark, whether women suffering from heart diseases were being examined and treated correctly and in due time. The main theme of the conference was an evaluation of this aspect on a national as well as an international basis. At the closing of the conference, consultant doctor Anne Thomassen emphasized in her summary that there were an abundance of areas pointing towards the fact that we did not have sufficient knowledge to answer the question of whether Danish women are being treated on an equal footing with men, or whether they are receiving poorer treatment. Nor had a number of questions on women s responce to exposure towards external risk factors such as smoking, hypercholesterolaemia, lack of exercise, been discussed adequately, be it scientifically or sociologically. At present, two new significant findings have been established on women and heart disease. The first one is based on the rapidly increasing life expectancy for Danish women. Around 1995, there was a drastic change, with life expectancy for Danish women increasing by 1.2 years within the past few years. This was apparently caused by changes in patient treatment implemented in the years up to 1995 and maintained in the years after. The combined prophylactic and symptom treatment of heart diseases in women has a significant bearing on the increase in female life expectancy. The other crucial finding comes from data from the Cardiological Laboratory at the Copenhagen University Hospital (Rigshospitalet) including 2,560 patients examined via coronary arteriography on the indication of known or presumed ischaemic heart Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 9

10 iskæmisk hjertelidelse i år Af disse patienter er 771 kvinder, med en gennemsnitsalder på 65 år mod 62 år for mændene. Ses på koronarpatologien, fremgår det at 22% af de undersøgte kvinder har normale koronarkar mod 6% hos mændene. Med normale koronarkar menes i denne forbindelse kar, hvor der ikke kan påvises væguregelmæssigheder eller ikke-signifikante stenoser. Blandt kvinderne var der 12% der havde 3-karssygdom og yderligere 3,5% der havde hovedstammelæsion, de tilsvarende tal for mændene er 26% med 3-karssygdom og 6% hovedstammelæsion. Det må ud fra disse nye oplysninger konkluderes, at blandt kvinder med mistanke om iskæmisk sygdom, findes denne sjældnere ved koronararteriografien end tilsvarende hos mændene. Den normale koronarpatologi var tilstede i alle aldersgrupper, også blandt de ældste. Samlet må dette tages som udtryk for, at der ikke er kønsrelaterede barrierer, der forhindrer kvinder i at blive henvist til koronararteriografi. Inden dette resultat endeligt kan konfirmeres, bør der være landsdækkende data, men der vil gå mindst et år inden Dansk Hjerteregister er i stand til at karakterisere indikation og patologi på en landsdækkende population. Ser man derimod på dødsårsager for alle aldre, er iskæmisk hjertesygdom næsten lige hyppig hos mænd og kvinder. Vedrørende kvinders symptomer på hjertelidelse er også kommet nye oplysninger i det der nu er data fra SIF år 2000 interview undersøgelse af danskernes helbredstilstand. Der er her fortsat en ligelig fordeling mellem kønnene i alle aldre, når der spørges efter tilstedeværelse af aktuel hjertekrampe, svarende til tidligere kohorteundersøgelser. Der mangler en aldersdifferentiering på dette og efterfølgende spørgsmål. Der er på et spørgsmål, der bredere afdækker tilstedeværelsen af iskæmisk hjertelidelse, en klar forskel mellem kønnene, idet der er en kønsratio på 1,4:1. Ud fra den evidens der findes, synes symptomet smerter i brystet at være næsten lige hyppig blandt de to køn, men der er i disse opgørelse ikke i tilstrækkelig grad kompenseret for aldersforskel. Det er således et paradoks, at næsten lige mange kvinder og mænd har brystsmerter, mens klart flere mænd end kvinder har aterosklerotisk sygdom i de epikardielle koronarkar. Der er en stor og vigtig forskningsmæssig opgave i at karakterisere og nøjere vurdere kvinder med smerter i brystet og normal koronararteriografi. Også på andre områder er der behov for en forskningsmæssig udvikling vedrørende kvinders hjertesygdomme, specielt kvinders reaktion på den almindelige anvendte medicinske behandling, kvinders følsomhed overfor kendte risikofaktorer, specielt rygning, og desuden effekten på hjertesygdomme af hormonbehandling efter klimakteriet. disease in Out of this total number of patients, 771 are women with an average age of 65 years compared to 62 years for men. When analysing coronary pathology it appears that 22% of the examined women display normal coronary arteries compared to 6% of the men. Normal coronary arteries are defined as arteries displaying neither wall irregularities nor any significant stenosis. Among the women, 12% had triple vessel disease and another 3.5% had a coronary artery disease. The similar figures for men are 26% with triple vessel disease and 6% coronary artery disease. The conclusion of these data is that among the women examined for suspected ischaemic disease, the prevalence of it is found more rarely on coronary arteriography than is the case with men. Normal coronary pathology was present in all age groups, also among the eldest. All in all, this must be sufficient proof that there are no gender-related barriers to indicate that women should not be referred to coronary arteriography. Before this can finally be confirmed, national data should be presented. However more than a year will pass until the Danish Heart Register will be able to characterise indication and pathology on a nation-wide population. Men and women suffering from ischaemic heart disease still account for 2/3 and 1/3, respectively. However, when considering causes of death for all ages, ischaemic heart disease is equally as frequent in men as in women. As regards heart disease symptoms in women, new data have emerged from the SIF year 2000 survey on the health condition of the Danes. The survey points out that there is an equal distribution between the genders at all ages when investigating for the presence of angina pectoris in accordance with previous cohort studies. Age differentiation on this and other subjects needs yet to be established. When investigating the presence of ischaemic heart disease on a broader scale, it turns out that there is a distinct difference between the genders, the gender ratio being 1.4:1. Based on evidence available, chest pain symptoms appear to be equally as frequent between the two genders, however the statistics do not sufficiently compensate for age difference. It is thus paradoxical that almost the same number of women as men have chest pains, where significantly more men than women are diagnosed with atherosclerosis in the epicardial coronary vessels. We are faced with major and important research projects to characterise and evaluate women with chest pains and normal coronary arteriographies. There are also other areas that require research into women s heart diseases, in particular their reaction to generally applied medical therapy, their exposure to known risk factors, in particular smoking, and the effect of post-menopausal hormone treatment on heart diseases HjerteStatistik / Heart Statistics

11 Mortalitet Mortality 0.1 I 1998 døde der i Danmark personer af hjerte-karsygdomme incl. pludselig uventet død. Til sammenligning var der dødsfald af kræft og dødsfald af luftvejssygdomme. De af de hjerte-kardødsfald var blandt kvinder, hvilket placerer hjerte-karsygdomme som langt den største enkelt dødsårsag hos kvinder. Det største antal hjertedødsfald hos både kvinder og mænd var forårsaget af iskæmisk hjertesygdom, hertil kom dødsfald blandt kvinder kategoriseret som pludselige. De cerebrovaskulære sygdomme var årsag til knap dødsfald blandt danske kvinder. Det største antal dødsfald ses blandt mænd mellem 74 og 84 år, medens den største hyppighed af dødsfald blandt kvinder ses hos kvinder over 85 år. Kvindernes dødelighed af hjerte-karsygdomme som helhed er parallel med mændenes med en syv til ti års forskydning. Da kvinders middellevealder er godt 6 år længere end mænds, udgør det antal leveår, hvor kvinder er udsat for en mandlig risiko for hjertekarsygdom, en lige så stor andel af deres liv som hos mændene. Det er et betydeligt problem om det er rimeligt at anvende aldersgrænser i diskussionen af behandlingsindsats. Ifald aldersgrænser anvendes bør det nøje overvejes om disse grænser skal være ens for kvinder og mænd. Aldersfordelingen af dødsfald af iskæmisk hjertesygdom fremgår af tabel 0.4. Igennem de sidste 20 år er der sket et fald i dødeligheden af iskæmisk hjertesygdomme hos både kvinder og mænd. Imidlertid er faldet hos danske kvinder mindre udtalt end hos mændene, og såfremt man medregner pludselig uventet død, sker faldet blandt danske kvinder langsommere end i andre europæiske lande. I 2025 vil der ifølge befolkningsprognosen være danske kvinder over 55 år mod i 2000 eller en stigning på 33%. Tabel 6 viser den formodede befolknings udvikling for danske kvinder, samt det antal dødsfald af hjerte-karsygdomme der må forventes, hvis dødelighedsraterne er uændret fra værdierne i slutningen af 1990 erne. Med en stigende andel af ældre i befolkningen vil man således kunne forvente et øget antal tilfælde af hjerte-karsygdomme og dermed også øget antal dødsfald af disse sygdomme. In 1998, a total of 24,000 persons died from cardiovascular diseases in Denmark, including sudden unexpected deaths. By comparison, 15,700 individuals died from cancer and 5,300 of airway diseases. Women accounted for 12,500 of the 24,000 cardiovascular deaths, which places cardiovascular diseases as the single most prevailing death cause among women. The largest number of cardiac deaths in both women and men were caused by ischaemic heart disease, to which figure should be added 1,400 deaths among women categorised as sudden deaths. The cerebrovascular diseases were the cause of almost 3,000 deaths among Danish women. Figure 3 illustrates the age distribution of cardiovascular deaths among men and women. The highest frequency among men is seen between the age of 74 and 84 years, whereas the largest frequency of deaths among women is seen in the age group of 85 years and above. Female mortality rates caused by cardiovascular diseases tend to be the same as for their male counterparts, however staggered by a period of 7-10 years, which means that women die from cardiovascular diseases up to 10 years later than men. We have thus established that women die from cardiovascular diseases 7-10 years later than men. However, since life expectancy for women is 6 years longer than for men, this means that the years, during which women are exposed to the male risk of cardiovascular disease make up the same share of their lives as that of men. Ischaemic heart disease is the single most common cause of most deaths in both men and women, and with an equal share of deaths between the genders. The age distribution of deaths caused by ischaemic heart disease appears in Table 0.4. Throughout the past 20 years there has been a drop in mortality rates caused by ischaemic heart diseases in men as well as in women. However, the rates have dropped less significantly in women than in men and when including the rates on sudden unexpected death, the drop among Danish women is slower than in other European countries. According to the Danish population prognoses, the number of Danish women aged 55 years and above will amount to 1,012,942 in 2025 compared with 760,225 in 2000, ie an increase of 33%. Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 11

12 Figur 0.1 Dødsfald i Danmark efter dødsårsagsgrupper, 1998 Number of death in Denmark,1998, by cause of death category Antal dødsfald Number of death Kvinder Female 0 Mænd Male Hjerte-karsygdomme incl.pludselig død Cardiovascular diseases incl. sudden death Kræft Cancer Luftvejssygdomme Respiratory diseases Skader og ulykker (incl. Selvmord) Induries and accidents ( incl. Suicide) Øvrige dødsårsager Other causes of death Kilde: SIF, Dødsårsagsregistret Source: Register of Causes of Death, N.B.o.H. and NIPH 12 - HjerteStatistik / Heart Statistics

13 Antal dødsfald i Danmark af hjerte-karsygdomme 1998, fordelt på køn Number of death caused by cardiovascular diseases 1998, gender Tabel 0.2 Kvinder / Female Mænd / Male I alt / Total ICD 10 Antal / Number Procent Antal / Number Procent Antal / Number Procent I 00-I 09 I 10-I 15 I 20-I 25 I 30-I 50 Rheumatisk hjertesygdom Rheumatic heart disease Hypertension Hypertension Iskæmisk hjertesygdom Ischaemic heart disease Andre hjertesygdomme Other heart disease 21 0,2% 10 0,1% 31 0,1% 253 2,3% 196 1,6% 449 2,1% ,8% ,2% ,1% ,1% ,5% ,3% I 60-I 69 Cerebrovaskulære sygdomme ,8% ,6% ,5% Cerebrovascular diseases I 70-I 79 Sygd. i arterier, arterioler Diseases in arteries 838 7,7% 845 7,1% ,9% I 26, I Sygdom i blodårer og lymfesystem 233 2,1% 164 1,4% 397 1,9% Diseases in vessel and lymph I alt I 00-I99 Total % ,5% % R Pludselig død af ukendt årsag Sudden death cause unknown I alt inkl. pludselig død Total incl. sudden death Kilde: SIF, Dødsårsagsregistret Source Register of causes of death N.B.o.H. and NIPS Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 13

14 Figur 0.3 Dødsfald af hjerte-karsygdomme inkl. pludselig død af ukendt årsag blandt kvinder og mænd, alder, 1998 Number of death of cardiovascular diseases incl. sudden death 1998, gender and age Antal dødsfald Number of death Kvinder Female 0 < Mænd Male Alder Age Kilde: SIF, Dødsårsagsregistret Source: Register of Causes of Death, N.B.o.H. and NIPH 14 - HjerteStatistik / Heart Statistics

15 Dødsfald af iskæmisk hjertesygdom inkl. død af ukendt årsag (ICD 10 I 20 I 25 + R 96-99) 1998, fordelt på køn og alder Number of death of ischaemic heart disease incl. sudden death 1998, gender and age Tabel 0.4 Kvinder / Female Mænd / Male Alder Antal Kumuleret Antal Antal Kumuleret Antal dødsfald dødsfald (%) pr dødsfald dødsfald (%) pr Age Number of death Cumulated pct. Number per 100,000 Number of death Cumulated pct. Number per 100,000 < ,2% 0,8 36 0,5% 2, ,3% 17, ,4% 68, ,5% ,8% ,1% ,3% ,6% ,6% ,0% ,0% I alt Kilde: SIF, Dødsårsagsregistret Source: Register of Causes of Death, N.B.o.H. and NIPS Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 15

16 Figur 0.5 Dødelighed af Iskæmisk hjertesygdom, kvinder år, udvalgte lande. For Danmark er angivet kurven både excl. og inkl. pludselig død af ukendt årsag Mortality from ischaemic heart disease, in selected contries female years Antal døde pr Number of death per 100, Danmark inkl. pludselig død Denmark incl. sudden death England United Kingdom Finland Finland Danmark excl. pludselig død Denmark excl sudden death Norge Norway Sverige Sweden Holland The Netherlands Frankrig France Kilde: OECD Source: OECD 16 - HjerteStatistik / Heart Statistics

17 Fremskrivning af antallet af kvinder i Danmark 55 år, samt beregnet dødelighed af iskæmisk hjertesygdom i denne befolkningsgruppe Projection of number of female in Denmark 55 years of age and calculated number of death of ischaemic heart disease from 2000 to 2025 Tabel 0.6 Årstal Kvinder 55 år Stigning fra år 2000 Beregnet dødelighed Stigning i dødelighed % stigning i Antal Antal Antal fra Antal dødelighed fra 2000 Year Female Incerase from Calculated Increase from Pct increase 55 years number year 2000 number of death year 2000 from year % ,4% % % % % Kilde: Danmarks Statistik, Hjerteforeningen Source: Danish Heart Foundation Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 17

18 0.2 Middellevetid Life expectancy Middellevetiden for kvinder er stadig lavere i Danmark end i andre vesteuropæiske lande trods de seneste års stigning. Siden 1970 erne har udviklingen gennemsnitligt for både kvinder og mænd været markant dårligere i Danmark sammenlignet med de øvrige europæiske lande; måske er udviklingen endda relativt dårligere for danske kvinder end for danske mænd. Forskellen mellem danske kvinders og mænds levetid er i de sidste 20 år blevet mindre fra 5,8 år i 1974 til 5,3 år i 1996, men er nu 5,7 i En sammenligning med Norge, Holland og Frankrig viser, at næsten hele det danske middellevetidsstab kan placeres i aldersgruppen år. Dette er et af de mest alvorlige samfundsmæssige problemer i dag, men kendt i mange år, og det bør kræve den allerstørst opmærksomhed i politisk-administrative organer som eks. vis Sundhedsministeriet. Danske kvinders overdødelighed i forhold til Norge og Sverige er relativt højere end mænds, og denne overdødelighed ses allerede fra 35 års alderen! Den vigtigste årsag til tab af leveår hos kvinder er kræftsygdomme fulgt af hjerte-karsygdomme (inkl. symptomer og dårligt definerede tilstande). Antallet af overtallige dødsfald i forhold til Norge og Sverige er steget i perioden Det gælder både kvinder og mænd. I forhold til Norge, Holland og Frankrig mister danske kvinder hhv. 10, 11 og 21 måneder af deres middellevetid som følge af hjertesygdom (inkl. symptomer og dårligt definerede tilstande). De tilsvarende tal for mænd er 4, 8 og 19 måneder. Life expectancy in Denmark continues to be significantly lower than in the other western European countries both for women and for men. Since the 1970s, life expectancy trends for men as well as women have been much more gloomy in Denmark than in other European countries (Figure 0.7); perhaps even worse for Danish women than for Danish men. The life expectancy gap between Danish women and men has narrowed down throughout the past 20 years from 5.8 years in 1974 to 5.3 years in 1996 (3). Comparative analyses made between Norway, Holland and France indicate that almost the entire loss of life expectancy in Denmark can be placed within the age group ranging from years (3). The excess mortality of Danish women compared with Norway and Sweden is relatively higher than that of men, and these figures already appear from the age of 35 (Figure 0.8 and 0.9). The most significant cause of the loss of lives is cancer, followed by cardiovascular diseases (incl. symptoms and poorly defined conditions). The number of excess mortalities compared to those of Norway and Sweden has gone up during the period This applies to men as well as to women. Compared to Norway, Holland and France, Danish women lose 10, 11 and 12 months of life expectancy as a result of heart diseases (incl. symptoms and poorly defined conditions). The same figures for men are 4, 8 and 19 months (Table 0.10) HjerteStatistik / Heart Statistics

19 Middellevetid i udvalgte europæiske lande, , kvinder Life expectancy in selected European countries, , female Figur Frankrig France Sverige Sweden Norge Norway 80 Finland Finland Holland The Netherlands England United Kingdom Middellevetid (år) Life expectancy (years) Danmark Denmark Kilde: OECD Source: OECD Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 19

20 Figur 0.8 Beregnet overdødelighed af alle årsager i Danmark i forhold til Norge ( ), målt ved % relativ overdødelighed, efter køn og aldersgruppe Estimated excess mortality in Denmark, compared to Norway ( ) measured as % of relative excess mortality, by gender and age % relativ overdødelighed pct. relativ excess mortality Kvinder Female Mænd Male Alder Age Kilde: Danskerne dødelighed i 1990érne. SIF og Sundhedsministeriet 1998 Source: Mortality in Denmark in 1990s. The Minestry of Health and NIPH 20 - HjerteStatistik / Heart Statistics

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 DMCG.dk Benchmarking Consortium DMCG.dk Benchmarking Consortium Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Breast Cancer Cooperative Group

Læs mere

Cykling, motion, miljø og sundhed

Cykling, motion, miljø og sundhed Cykling, motion, miljø og sundhed Det Økologiske Råd, Hjerteforeningen, Skole & Samfund og Dansk Cyklist Forbund Cycling is a convenient and enjoyable form of exercise Yet its benefits to health and the

Læs mere

PATIENTVURDERINGER AF BEHANDLINGSFORLØB VED BRYSTLIDELSER. En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark

PATIENTVURDERINGER AF BEHANDLINGSFORLØB VED BRYSTLIDELSER. En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark PATIENTVURDERINGER AF BEANDLINGSFORLØB VED BRYSTLIDELSER 2004 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering PATIENTVURDERINGER

Læs mere

Cancer incidens i Danmark 2000

Cancer incidens i Danmark 2000 CANCER INCIDENS I DANMARK 2000 2004 Cancer incidens i Danmark 2000 November 2004 Cancer incidens i Danmark 2000/Cancer Incidence in Denmark 2000 Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 2012. Ulykker i Danmark 1990-2009

Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 2012. Ulykker i Danmark 1990-2009 Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 212 Ulykker i Danmark 199-29 ULYKKER I DANMARK 199-29 Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 212 Ulykker i Danmark 199-29 Hanne Møller, Mathilde

Læs mere

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

REFRAKTIONSKIRURGI. - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (2)

REFRAKTIONSKIRURGI. - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (2) REFRAKTIONSKIRURGI - en medicinsk teknologivurdering 2004 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering REFRAKTIONSKIRURGI - en medicinsk

Læs mere

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark Risikofaktorer og folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Risikofaktorer Risikofaktorer og og folkesundhed folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015

Årsberetning. Annual Report. Marts 2015/ March 2015 Årsberetning Annual Report 2014 Marts 2015/ March 2015 Udgivet af Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V www. spillemyndigheden.dk Marts 2015 ISBN 978-87-7121-901-2 Tryk Rosendahls-Schults

Læs mere

DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering

DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Tricktyveri i beboelse

Tricktyveri i beboelse Tricktyveri i beboelse Annalise Kongstad Peter Kruize Tricktyveri i beboelse Annalise Kongstad og Peter Kruize Maj 2012 ISBN 978-87-92384-06-5 Det er et særkende for vores årgang, at vi stoler på folk,

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Members of the Editorial

Læs mere

Danskernes måltidsvaner, holdninger, motivation og barrierer for at spise sundt 1995-2008

Danskernes måltidsvaner, holdninger, motivation og barrierer for at spise sundt 1995-2008 Danskernes måltidsvaner, holdninger, motivation og barrierer for at spise sundt -2008 Margit Velsing Groth Mette Rosenlund Sørensen Anja Biltoft-Jensen Jeppe Matthiessen Karsten Kørup Sisse Fagt Afdeling

Læs mere

HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010

HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010 HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010 2010 December 2010 Hver eneste cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne

Læs mere

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner Udarbejdet af: Margit Velsing

Læs mere

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Genanvendelse af hård PVC i Danmark Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Titel: Genanvendelse af hård PVC i Danmark Redaktion: Ole Kaysen og Kristoffer Gulmark Poulsen, Econet AS Anders Christian Schmidt, Force

Læs mere

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark WOLIWEB www.wageindicator.org The socio-economic determinants of citizens work life attitudes, preferences and perceptions, using data from the continuous web-based European Wage Indicator Survey Project

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Grundvand. Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015. Redaktør: Lærke Thorling

Grundvand. Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015. Redaktør: Lærke Thorling Grundvand Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015 Redaktør: Lærke Thorling Forfattere: Lærke Thorling Walter Brüsch Vibeke Ernstsen Birgitte Hansen Troels Laier Flemming Larsen Susie Mielby Brian L. Sørensen

Læs mere

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr.

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr. Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS Bilparkmodel Beregning af udvikling og emissioner Faglig rapport fra DMU, nr. 94 [Blank page] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Forfattere: Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet Gitte Handberg, Smertecenter

Læs mere

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Det danske ejendomsmarked The Danish Property Market 2015 Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Dokk 1 - Aarhus Kommune Indhold Forord side 5 Dansk økonomi side 7 Ejendomsfinansiering side 19 Dansk

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING

OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING Hjertekar-sygdomme Type 2-diabetes Osteoporose Muskel- og skeletsygdomme Overfølsomhedssygdomme Psykiske lidelser Kronisk obstruktiv lungesygdom Cancer Udarbejdet

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere