Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by:"

Transkript

1 HjerteStatistik Heart Statistics Materialet er samlet af: Compiled by: Jørgen Videbæk Forskningschef dr. med. Hjerteforeningen Head research department D.M.Sc F.E.S.C. Danish Heart Foundation Mette Madsen Forskningsleder cand. stat. Statens institut for Folkesundhed Deputy director, M Sc. (statistics) National Institute of Public Health

2 Denne udgave af HjerteStatistik er grafisk udført af Christensen Grafisk ApS, trykt af Nordisk Bogproduktion A/S, Haslev. HjerteStatistik er oversat til engelsk af statsautoriseret translatør og tolk Anita Pontoppidan, TranslatørHuset i Centrum. Indholdet i HjerteStatistik må anvendes, herunder kopieres til forsknings- undervisnings- planlægnings- og informationsøjemed. Dette forudsætter, at der ikke i forbindelse med brugen tages afgifter eller gebyrer, samt at Hjerteforeningen og SIF nævnes som kilder. Anden mangfoldiggørelse, herunder specielt anvendelse af bogens data til markedsføringsøjemed og elektronisk mangfoldiggørelse, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Hjerteforeningen og SIF. Udgivet af Hjerteforeningen, Hauser Plads 10, 1127 København K, telefon , fax , i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, Svanemøllevej 25, 2100 København Ø, telefon , fax , ISBN HjerteStatistik / Heart Statistics

3 FORORD / PREFACE Med denne 2. udgave af HjerteStatistik håber Hjerteforeningen at kunne udfylde et ofte gentaget ønske om en opdatering af tal og oplysninger fra 1. udgaven. Redaktionsarbejdet har været meget langstrakt, idet det i en lang periode viste sig vanskeligt at få en opdatering af oplysningerne fra dødsårsagsregisteret. I foråret 2001 lykkedes dette og siden er tabel på tabel gennemarbejdet og nyskrevet. Redaktionsarbejdet slutter 1. september Af nydannelser i forhold til 1. udgave af Hjerte- Statistik 1999 er dels årets tema, som denne gang omhandler Kvinder og Hjertesygdom, dels et nyt kapitel, der beskriver nogle økonomiske oplysninger om hjertesygdomme. Årets tema om Kvinder og Hjertesygdom er en opdatering af de faktuelle oplysninger, der lå forud for Hjerteforeningens konference Kvinder og Hjertesygdom i marts Denne konference rejste en række spørgsmål om danske kvinders behandling, som på konferencetidspunktet ikke kunne besvares. Efterfølgende er der indsamlet nye oplysninger, specielt om middellevetid og koronardiagnostik hos danske kvinder. Kapitel 1-3 om dødelighed, hospitalsindlæggelser og de epidemiologiske tal for sygdomsforekomst og overlevelse, samt de tilsvarende analyser i Årets Tema er udarbejdet af SIF, medens Hjerteforeningen har samlet oplysninger om behandling af hjertekarsygdomme og om risikofaktorerne i kapitel 4 og 5. Kapitel 6 tager fat på de økonomiske konsekvenser af hjertesygdomme dels ved nogle oversigter over udviklingen i økonomiske forhold på hele sundhedsområdet, og dels i den udstrækning det har været muligt mere specifikke økonomiske oplysninger relateret til hjertesygdomme. Området er nyt og der er ikke mange tilgængelige oplysninger på nuværende tidspunkt. I årene fremover vil kapitlet gradvist blive udbygget. Det økonomiske afsnit er blevet til i et godt samarbejde med professor dr. polit. Hans Keiding og cand. økon. Niels Abel Olsen fra Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Det praktiske redaktionsarbejde er gennemført i Hjerteforeningen. Både Statens Institut for Folkesundhed og Hjerteforeningen håber, at denne nye udgave af Hjerte- Statistik kan bidrage til større klarhed når området With this 2nd edition of Heart Statistics , the authors hopes to comply with an often repeated wish for an update of figures and data contained in the 1 st edition. The editorial period has drawn out, given that for a long period it turned out to be difficult to obtain updates from the Register of Causes of Death. In the spring of 2001, we succeeded in our efforts and have since then been working our way through one table after the other. The editorial work was completed on 1 September New features added to the 1 st edition of Heart Statistics 1999 include the Theme of the Year, which provides statistics on Women and Heart Diseases, as well as a new chapter on economic data on heart diseases. The Women and Heart Diseases them is an update of the factual information preceding the Danish Heart Foundation s conference Women and Heart Diseases held in March This conference raised a number of questions on the treatment of Danish women, with the questions, however, being difficult to answer specifically at the time of the conference. New data have subsequently been collected, in particular on life expectancy and coronary diagnostics in Danish women. Chapters 1-3 on mortality, admission rates and the epidemiological figures on incidence and survival and the corresponding analysis in Theme of the Year, have been prepared by SIF, whereas the Danish Heart Foundation is responsible for the collection of the data on treatment of cardiovascular diseases, and on the risk factors in chapter 4 and 5. Chapter 6 provides an outline of the economic consequences from heart diseases in the form of statistics on the development of economic conditions throughout the health care services area and, to the extent possible, more specific economic data in relation to heart diseases. This area is a newly adopted one, and not much information is available at present, however we plan to elaborate on the chapter gradually in the years to come. The economic section has been conceived in cooperation with professor D.P.sc. Hans Keiding and Niels Abel Olsen MSc, Economics from the Economic Institute of Copenhagen University. The practical editorial work has been carried out by the Danish Heart Foundation. The National Institute of Public Health (SIF) and the Danish Heart Foundation hope that this new edi- Forord / Preface - 3

4 diskuteres eller når der skal træffes beslutninger om hjertekarsygdomme, bygget på prævalens, incidens, behandling og som en spæd start også økonomiske konsekvenser. Der er ydet en meget stor indsats for at undgå fejlskrivninger og misforståelser. Vi må således erkende at efter første udgave blev der fundet fejl, hvilket vi meget beklager. Vi vil fortsat meget gerne modtage henvendelser om nye fejl og misforståelser. Det omfattende materiale har kun kunnet fremskaffes med hjælp fra mange sider. Vi ønsker hermed at takke alle for værdifuld hjælp til udarbejdelse af bogen. En særlig tak til cand. scient. Søren Rasmussen og cand. stat. Knud Juul, SIF som har gennemført de mange omfattende analyser af dødelighed, hospitalsindlæggelser og de epidemiologiske mål for sygdomsforekomst og overlevelse. Ligeledes en stor tak til Sundhedsministeriets DRG kontor og Lægemiddelstyrelsen for imødekommenhed og hjælp til udarbejdelse af vigtige afsnit. Læge Ph.d. Troels Thomsen, Københavns Amts Center for Sygdomsforebyggelse takkes for tilladelse til at benytte endnu ikke publiceret materiale om fordelingen af Precard Risk Score i befolkningen. Denne publikation er blevet mulig da nogle firmaer har skænket Hjerteforeningen midler til opsætning og trykning af bogen. Indholdet af bogen har ikke på noget tidspunkt været påvirket af vore sponsorer. Hjerteforeningen takker mange gange for den imødekommenhed som vi har mødt hos firmaerne Pfizer a/s og AstraZeneca a/s for økonomisk støtte. København november 2001 Mette Madsen Jørgen Videbæk tion of Heart Statistics may contribute to more indepth clarification when discussing the area or when making decisions on heart diseases, their prevalence, incidence, treatment and, as an incipient start, the economic consequences involved. A concerted effort has been done to avoid erroneous statements and misinterpretations. We must admit that in the 1 st. edition, there has bee found some misinterpretations, which we regret very much. We welcome any comments of error or suggestion for further information s. The comprehensive material has been obtained only as a result of the assistance we have received from so many parties. A special thanks to Søren Rasmussen, M Sc and Knud Juul M Sc (stat) PhD, NIPH in performing with the comprehensive analyses on mortality, hospital admissions and the epidemiological estimates of prevalence and survival. We also want to thanks the DRG office in The Danish Ministry of Health and The Danish Medicine Agency for help and obligingness in preparation of different chapters. Troels Thomsen MD PhD, Copenhagen Centre for Preventive Medicine, has given accept to publish information on the distribution of the Precard Risk Score in a Danish population. This publication has been made possible as some firms have granted the Danish Heart Foundation financial support for setting and printing the book. Our sponsor s has by no means influenced the contents of the book. The Danish Heart Foundation wishes to thank the companies Pfizer Ltd. and Astra- Zeneca Ltd. for financial support. Copenhagen, November 2001 Mette Madsen Jørgen Videbæk 4 - HjerteStatistik / Heart Statistics

5 INDHOLD / CONTENTS Årets tema / Theme of the year Hjertesygdomme hos kvinder Heart disease in women 0.1 Mortalitet Mortality 0.2 Middellevetid Life expectancy 0.3 Symptomer Symptoms 0.4 Indlæggelser Admissions 0.5 Farmakologisk behandling Phamacological treatment 0.6 Risikofaktorer Risk factors KAPITEL 1 Dødelighed Mortality 1.1 Dødelighed og dødsårsager i Danmark Mortality and causes of death in Denmark 50 Dødsårsagerne Causes of death, Dødeligheden af hjertekarsygdomme Mortality from cardiovascular diseases, Udviklingen i dødeligheden af hjertekarsygdomme i Danmark Development in mortality from cardiovascular diseases in Denmark 1.4 Udviklingen i dødeligheden af hjertekarsygdomi Danmark sammenlignet med andre lande The development in mortality from cardiovascular disease in Denmarkcompared with other countries 1.5 Dødeligheden af hjertesygdom i de danske amter Mortality from heart diseases in the Danish counties KAPITEL 2 Indlæggelser Admissions 2.1 Hospitalsindlæggelser i Danmark Hospital admissions in Denmark in 1999 Indhold / Contents - 5

6 2.2 Hospitalsindlæggelser for hjertesygdom og karsygdom 1999 og udviklingen siden Hospital admissions with heart diseases and vascular diseases in 1999 and development since Hospitalsindlæggelser for hovedgrupper af hjertekarsygdom 1999 og udviklingen siden Hospital admissions for main diagnostic groups of cardiovascular diseases 1999 and development since Hospitalsindlæggelser for hovedgrupper af iskæmisk hjertesygdom 1999 og udviklingen siden Hospital admissions for main diagnostic groups of ischaemic heart disease in 1999 and development since Hospitalsindlæggelser for udvalgte diagnoser 1999 og udviklingen siden Hospital admissions for selected diagnostic groups in 1999 and development since 1978 KAPITEL 3 Akut myokardieinfarkt og angina pectoris sygdomsforekomst og dødelighed Myocardial infarction and angina pectoris incidence and mortality 3.1 Incidens og dødelighed af akut myokardieinfarkt Myocardial infarction incidence and mortality 3.2 Udviklingen i incidens og dødelighed af AMI Development of MI-related incidence and mortality rates, Samlet forekomst af iskæmiske hjertesygdomme Total ischaemic heart disease incidence rates KAPITEL 4 Behandling af hjertekarsygdomme Treatment of cardiovascular diseases 4.1 Behandlingskapacitet for hjerte sygdomme i det danske sygehusvæsen Treatment capacity of heart diseases in the Danish Hospital Sector 4.2 Farmakologisk behandling Pharmacological treatment 4.3 Invasive procedurer i kardiologien Invasive procedures in cardiology 4.4 Pacemakerbehandling i Danmark Pacemaker treatment in Denmark KAPITEL 5 Risikofaktorer for udvikling af iskæmisk hjertesygdom Risk factors in development of ischaemic heart disease 5.1 Tobak Tobacco 5.2 Kostvaner Food habits 5.3 Kolesterol Cholesterol 5.4 Blodtryk Blood pressure 6 - HjerteStatistik / Heart Statistics

7 KAPITEL 6 Sundhed og økonomi Health and economics 6.1 Det danske sundhedsvæsen The Danish Health Care Sector 6.2 Udviklingen i sundhedsudgifterne Development in Healt expenditures 6.3 Forbruget af sundhedsydelser fordelt på køn og alder The use of services of the Health Care Sector depending on gender and age 6.4 Diagnose Relaterede Grupper (DRG) Diagnosis Related Groups (DRG) 6.5 Den offentlige sygesikring The Public Health Service 6.6 Amtslige forskelle i sundhedsudgifterne Regional differences in health expenditure 6.7 De private sundhedsudgifter Privat Health expenditures 6.8 Sundhedsvæsnet i international sammenligning The health care sector in international comparisons Bilag I / Appendix I BILAG II / Appendix II Indhold / Contents - 7

8 8 - HjerteStatistik / Heart Statistics

9 Å RETS TEMA THEME OF THE YEAR Hjertesygdomme hos kvinder Heart disease in women Indledning I marts måned 2000 afholdt Hjerteforeningen en konference om Kvinder og Hjertesygdom. Forud var gået et stort arbejde for at præsentere faktuelle oplysninger om behandling af danske kvinders hjertesygdomme. Der var i årene forud, parallelt med den internationale tendens, herhjemme rejst tvivl om, hvorvidt kvinder med hjertesygdom fik korrekt og rettidig undersøgelse og behandling af hjertelidelser. Hovedtemaet på konferencen var bedømmelse af disse forhold både i ind- og udland. Ved konferencens slutning blev det præciseret af overlæge Anne Thomassen i et resumé, at der var overordentlig mange områder, hvor vi for danske kvinder ikke vidste tilstrækkeligt til at kunne besvare spørgsmålet om hvorvidt danske kvinder blev behandlet på linie med mændene eller om der var evidens for at danske kvinder blev behandlet ringere. Der var desuden en række spørgsmål om kvinders følsomhed overfor eksterne risikofaktorer som rygning, hyperkolesterolæmi, mangel på motion etc. som ej heller var tilstrækkeligt belyst, hverken videnskabeligt eller sociologisk. Der er på nuværende tidspunkt to vigtige nye oplysninger vedrørende kvinder og hjertesygdom. Den ene oplysning baserer sig på den hurtigt stigende middellevetid for danske kvinder. Omkring 1995 sker der en brat ændring, således at middellevetiden for danske kvinder nu indenfor de sidste få år er øget med 1,2 år. Denne effekt må tilskrives ændringer i behandlinger, som er implementeret i årene umiddelbart før 1995 og fastholdt i årene herefter. Den kombinerede forebyggende og symptombehandlende indsats for hjertesygdomme hos kvinder har en betydende indflydelse på forbedringen af danske kvinders middellevetid. Den anden væsentlige oplysning er data fra Rigshospitalets Kardiologiske Laboratorium omfattende patienter, der er undersøgt med koronararteriografi på indikationen kendt eller formodet In March 2000, the Danish Heart Foundation held a conference under the title: Women and Heart Diseases. Major efforts had been made prior to the conference to present factual information on the treatment of Danish women with heart diseases. In the preceding years, doubts had been raised in Denmark, as had it in countries outside Denmark, whether women suffering from heart diseases were being examined and treated correctly and in due time. The main theme of the conference was an evaluation of this aspect on a national as well as an international basis. At the closing of the conference, consultant doctor Anne Thomassen emphasized in her summary that there were an abundance of areas pointing towards the fact that we did not have sufficient knowledge to answer the question of whether Danish women are being treated on an equal footing with men, or whether they are receiving poorer treatment. Nor had a number of questions on women s responce to exposure towards external risk factors such as smoking, hypercholesterolaemia, lack of exercise, been discussed adequately, be it scientifically or sociologically. At present, two new significant findings have been established on women and heart disease. The first one is based on the rapidly increasing life expectancy for Danish women. Around 1995, there was a drastic change, with life expectancy for Danish women increasing by 1.2 years within the past few years. This was apparently caused by changes in patient treatment implemented in the years up to 1995 and maintained in the years after. The combined prophylactic and symptom treatment of heart diseases in women has a significant bearing on the increase in female life expectancy. The other crucial finding comes from data from the Cardiological Laboratory at the Copenhagen University Hospital (Rigshospitalet) including 2,560 patients examined via coronary arteriography on the indication of known or presumed ischaemic heart Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 9

10 iskæmisk hjertelidelse i år Af disse patienter er 771 kvinder, med en gennemsnitsalder på 65 år mod 62 år for mændene. Ses på koronarpatologien, fremgår det at 22% af de undersøgte kvinder har normale koronarkar mod 6% hos mændene. Med normale koronarkar menes i denne forbindelse kar, hvor der ikke kan påvises væguregelmæssigheder eller ikke-signifikante stenoser. Blandt kvinderne var der 12% der havde 3-karssygdom og yderligere 3,5% der havde hovedstammelæsion, de tilsvarende tal for mændene er 26% med 3-karssygdom og 6% hovedstammelæsion. Det må ud fra disse nye oplysninger konkluderes, at blandt kvinder med mistanke om iskæmisk sygdom, findes denne sjældnere ved koronararteriografien end tilsvarende hos mændene. Den normale koronarpatologi var tilstede i alle aldersgrupper, også blandt de ældste. Samlet må dette tages som udtryk for, at der ikke er kønsrelaterede barrierer, der forhindrer kvinder i at blive henvist til koronararteriografi. Inden dette resultat endeligt kan konfirmeres, bør der være landsdækkende data, men der vil gå mindst et år inden Dansk Hjerteregister er i stand til at karakterisere indikation og patologi på en landsdækkende population. Ser man derimod på dødsårsager for alle aldre, er iskæmisk hjertesygdom næsten lige hyppig hos mænd og kvinder. Vedrørende kvinders symptomer på hjertelidelse er også kommet nye oplysninger i det der nu er data fra SIF år 2000 interview undersøgelse af danskernes helbredstilstand. Der er her fortsat en ligelig fordeling mellem kønnene i alle aldre, når der spørges efter tilstedeværelse af aktuel hjertekrampe, svarende til tidligere kohorteundersøgelser. Der mangler en aldersdifferentiering på dette og efterfølgende spørgsmål. Der er på et spørgsmål, der bredere afdækker tilstedeværelsen af iskæmisk hjertelidelse, en klar forskel mellem kønnene, idet der er en kønsratio på 1,4:1. Ud fra den evidens der findes, synes symptomet smerter i brystet at være næsten lige hyppig blandt de to køn, men der er i disse opgørelse ikke i tilstrækkelig grad kompenseret for aldersforskel. Det er således et paradoks, at næsten lige mange kvinder og mænd har brystsmerter, mens klart flere mænd end kvinder har aterosklerotisk sygdom i de epikardielle koronarkar. Der er en stor og vigtig forskningsmæssig opgave i at karakterisere og nøjere vurdere kvinder med smerter i brystet og normal koronararteriografi. Også på andre områder er der behov for en forskningsmæssig udvikling vedrørende kvinders hjertesygdomme, specielt kvinders reaktion på den almindelige anvendte medicinske behandling, kvinders følsomhed overfor kendte risikofaktorer, specielt rygning, og desuden effekten på hjertesygdomme af hormonbehandling efter klimakteriet. disease in Out of this total number of patients, 771 are women with an average age of 65 years compared to 62 years for men. When analysing coronary pathology it appears that 22% of the examined women display normal coronary arteries compared to 6% of the men. Normal coronary arteries are defined as arteries displaying neither wall irregularities nor any significant stenosis. Among the women, 12% had triple vessel disease and another 3.5% had a coronary artery disease. The similar figures for men are 26% with triple vessel disease and 6% coronary artery disease. The conclusion of these data is that among the women examined for suspected ischaemic disease, the prevalence of it is found more rarely on coronary arteriography than is the case with men. Normal coronary pathology was present in all age groups, also among the eldest. All in all, this must be sufficient proof that there are no gender-related barriers to indicate that women should not be referred to coronary arteriography. Before this can finally be confirmed, national data should be presented. However more than a year will pass until the Danish Heart Register will be able to characterise indication and pathology on a nation-wide population. Men and women suffering from ischaemic heart disease still account for 2/3 and 1/3, respectively. However, when considering causes of death for all ages, ischaemic heart disease is equally as frequent in men as in women. As regards heart disease symptoms in women, new data have emerged from the SIF year 2000 survey on the health condition of the Danes. The survey points out that there is an equal distribution between the genders at all ages when investigating for the presence of angina pectoris in accordance with previous cohort studies. Age differentiation on this and other subjects needs yet to be established. When investigating the presence of ischaemic heart disease on a broader scale, it turns out that there is a distinct difference between the genders, the gender ratio being 1.4:1. Based on evidence available, chest pain symptoms appear to be equally as frequent between the two genders, however the statistics do not sufficiently compensate for age difference. It is thus paradoxical that almost the same number of women as men have chest pains, where significantly more men than women are diagnosed with atherosclerosis in the epicardial coronary vessels. We are faced with major and important research projects to characterise and evaluate women with chest pains and normal coronary arteriographies. There are also other areas that require research into women s heart diseases, in particular their reaction to generally applied medical therapy, their exposure to known risk factors, in particular smoking, and the effect of post-menopausal hormone treatment on heart diseases HjerteStatistik / Heart Statistics

11 Mortalitet Mortality 0.1 I 1998 døde der i Danmark personer af hjerte-karsygdomme incl. pludselig uventet død. Til sammenligning var der dødsfald af kræft og dødsfald af luftvejssygdomme. De af de hjerte-kardødsfald var blandt kvinder, hvilket placerer hjerte-karsygdomme som langt den største enkelt dødsårsag hos kvinder. Det største antal hjertedødsfald hos både kvinder og mænd var forårsaget af iskæmisk hjertesygdom, hertil kom dødsfald blandt kvinder kategoriseret som pludselige. De cerebrovaskulære sygdomme var årsag til knap dødsfald blandt danske kvinder. Det største antal dødsfald ses blandt mænd mellem 74 og 84 år, medens den største hyppighed af dødsfald blandt kvinder ses hos kvinder over 85 år. Kvindernes dødelighed af hjerte-karsygdomme som helhed er parallel med mændenes med en syv til ti års forskydning. Da kvinders middellevealder er godt 6 år længere end mænds, udgør det antal leveår, hvor kvinder er udsat for en mandlig risiko for hjertekarsygdom, en lige så stor andel af deres liv som hos mændene. Det er et betydeligt problem om det er rimeligt at anvende aldersgrænser i diskussionen af behandlingsindsats. Ifald aldersgrænser anvendes bør det nøje overvejes om disse grænser skal være ens for kvinder og mænd. Aldersfordelingen af dødsfald af iskæmisk hjertesygdom fremgår af tabel 0.4. Igennem de sidste 20 år er der sket et fald i dødeligheden af iskæmisk hjertesygdomme hos både kvinder og mænd. Imidlertid er faldet hos danske kvinder mindre udtalt end hos mændene, og såfremt man medregner pludselig uventet død, sker faldet blandt danske kvinder langsommere end i andre europæiske lande. I 2025 vil der ifølge befolkningsprognosen være danske kvinder over 55 år mod i 2000 eller en stigning på 33%. Tabel 6 viser den formodede befolknings udvikling for danske kvinder, samt det antal dødsfald af hjerte-karsygdomme der må forventes, hvis dødelighedsraterne er uændret fra værdierne i slutningen af 1990 erne. Med en stigende andel af ældre i befolkningen vil man således kunne forvente et øget antal tilfælde af hjerte-karsygdomme og dermed også øget antal dødsfald af disse sygdomme. In 1998, a total of 24,000 persons died from cardiovascular diseases in Denmark, including sudden unexpected deaths. By comparison, 15,700 individuals died from cancer and 5,300 of airway diseases. Women accounted for 12,500 of the 24,000 cardiovascular deaths, which places cardiovascular diseases as the single most prevailing death cause among women. The largest number of cardiac deaths in both women and men were caused by ischaemic heart disease, to which figure should be added 1,400 deaths among women categorised as sudden deaths. The cerebrovascular diseases were the cause of almost 3,000 deaths among Danish women. Figure 3 illustrates the age distribution of cardiovascular deaths among men and women. The highest frequency among men is seen between the age of 74 and 84 years, whereas the largest frequency of deaths among women is seen in the age group of 85 years and above. Female mortality rates caused by cardiovascular diseases tend to be the same as for their male counterparts, however staggered by a period of 7-10 years, which means that women die from cardiovascular diseases up to 10 years later than men. We have thus established that women die from cardiovascular diseases 7-10 years later than men. However, since life expectancy for women is 6 years longer than for men, this means that the years, during which women are exposed to the male risk of cardiovascular disease make up the same share of their lives as that of men. Ischaemic heart disease is the single most common cause of most deaths in both men and women, and with an equal share of deaths between the genders. The age distribution of deaths caused by ischaemic heart disease appears in Table 0.4. Throughout the past 20 years there has been a drop in mortality rates caused by ischaemic heart diseases in men as well as in women. However, the rates have dropped less significantly in women than in men and when including the rates on sudden unexpected death, the drop among Danish women is slower than in other European countries. According to the Danish population prognoses, the number of Danish women aged 55 years and above will amount to 1,012,942 in 2025 compared with 760,225 in 2000, ie an increase of 33%. Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 11

12 Figur 0.1 Dødsfald i Danmark efter dødsårsagsgrupper, 1998 Number of death in Denmark,1998, by cause of death category Antal dødsfald Number of death Kvinder Female 0 Mænd Male Hjerte-karsygdomme incl.pludselig død Cardiovascular diseases incl. sudden death Kræft Cancer Luftvejssygdomme Respiratory diseases Skader og ulykker (incl. Selvmord) Induries and accidents ( incl. Suicide) Øvrige dødsårsager Other causes of death Kilde: SIF, Dødsårsagsregistret Source: Register of Causes of Death, N.B.o.H. and NIPH 12 - HjerteStatistik / Heart Statistics

13 Antal dødsfald i Danmark af hjerte-karsygdomme 1998, fordelt på køn Number of death caused by cardiovascular diseases 1998, gender Tabel 0.2 Kvinder / Female Mænd / Male I alt / Total ICD 10 Antal / Number Procent Antal / Number Procent Antal / Number Procent I 00-I 09 I 10-I 15 I 20-I 25 I 30-I 50 Rheumatisk hjertesygdom Rheumatic heart disease Hypertension Hypertension Iskæmisk hjertesygdom Ischaemic heart disease Andre hjertesygdomme Other heart disease 21 0,2% 10 0,1% 31 0,1% 253 2,3% 196 1,6% 449 2,1% ,8% ,2% ,1% ,1% ,5% ,3% I 60-I 69 Cerebrovaskulære sygdomme ,8% ,6% ,5% Cerebrovascular diseases I 70-I 79 Sygd. i arterier, arterioler Diseases in arteries 838 7,7% 845 7,1% ,9% I 26, I Sygdom i blodårer og lymfesystem 233 2,1% 164 1,4% 397 1,9% Diseases in vessel and lymph I alt I 00-I99 Total % ,5% % R Pludselig død af ukendt årsag Sudden death cause unknown I alt inkl. pludselig død Total incl. sudden death Kilde: SIF, Dødsårsagsregistret Source Register of causes of death N.B.o.H. and NIPS Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 13

14 Figur 0.3 Dødsfald af hjerte-karsygdomme inkl. pludselig død af ukendt årsag blandt kvinder og mænd, alder, 1998 Number of death of cardiovascular diseases incl. sudden death 1998, gender and age Antal dødsfald Number of death Kvinder Female 0 < Mænd Male Alder Age Kilde: SIF, Dødsårsagsregistret Source: Register of Causes of Death, N.B.o.H. and NIPH 14 - HjerteStatistik / Heart Statistics

15 Dødsfald af iskæmisk hjertesygdom inkl. død af ukendt årsag (ICD 10 I 20 I 25 + R 96-99) 1998, fordelt på køn og alder Number of death of ischaemic heart disease incl. sudden death 1998, gender and age Tabel 0.4 Kvinder / Female Mænd / Male Alder Antal Kumuleret Antal Antal Kumuleret Antal dødsfald dødsfald (%) pr dødsfald dødsfald (%) pr Age Number of death Cumulated pct. Number per 100,000 Number of death Cumulated pct. Number per 100,000 < ,2% 0,8 36 0,5% 2, ,3% 17, ,4% 68, ,5% ,8% ,1% ,3% ,6% ,6% ,0% ,0% I alt Kilde: SIF, Dødsårsagsregistret Source: Register of Causes of Death, N.B.o.H. and NIPS Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 15

16 Figur 0.5 Dødelighed af Iskæmisk hjertesygdom, kvinder år, udvalgte lande. For Danmark er angivet kurven både excl. og inkl. pludselig død af ukendt årsag Mortality from ischaemic heart disease, in selected contries female years Antal døde pr Number of death per 100, Danmark inkl. pludselig død Denmark incl. sudden death England United Kingdom Finland Finland Danmark excl. pludselig død Denmark excl sudden death Norge Norway Sverige Sweden Holland The Netherlands Frankrig France Kilde: OECD Source: OECD 16 - HjerteStatistik / Heart Statistics

17 Fremskrivning af antallet af kvinder i Danmark 55 år, samt beregnet dødelighed af iskæmisk hjertesygdom i denne befolkningsgruppe Projection of number of female in Denmark 55 years of age and calculated number of death of ischaemic heart disease from 2000 to 2025 Tabel 0.6 Årstal Kvinder 55 år Stigning fra år 2000 Beregnet dødelighed Stigning i dødelighed % stigning i Antal Antal Antal fra Antal dødelighed fra 2000 Year Female Incerase from Calculated Increase from Pct increase 55 years number year 2000 number of death year 2000 from year % ,4% % % % % Kilde: Danmarks Statistik, Hjerteforeningen Source: Danish Heart Foundation Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 17

18 0.2 Middellevetid Life expectancy Middellevetiden for kvinder er stadig lavere i Danmark end i andre vesteuropæiske lande trods de seneste års stigning. Siden 1970 erne har udviklingen gennemsnitligt for både kvinder og mænd været markant dårligere i Danmark sammenlignet med de øvrige europæiske lande; måske er udviklingen endda relativt dårligere for danske kvinder end for danske mænd. Forskellen mellem danske kvinders og mænds levetid er i de sidste 20 år blevet mindre fra 5,8 år i 1974 til 5,3 år i 1996, men er nu 5,7 i En sammenligning med Norge, Holland og Frankrig viser, at næsten hele det danske middellevetidsstab kan placeres i aldersgruppen år. Dette er et af de mest alvorlige samfundsmæssige problemer i dag, men kendt i mange år, og det bør kræve den allerstørst opmærksomhed i politisk-administrative organer som eks. vis Sundhedsministeriet. Danske kvinders overdødelighed i forhold til Norge og Sverige er relativt højere end mænds, og denne overdødelighed ses allerede fra 35 års alderen! Den vigtigste årsag til tab af leveår hos kvinder er kræftsygdomme fulgt af hjerte-karsygdomme (inkl. symptomer og dårligt definerede tilstande). Antallet af overtallige dødsfald i forhold til Norge og Sverige er steget i perioden Det gælder både kvinder og mænd. I forhold til Norge, Holland og Frankrig mister danske kvinder hhv. 10, 11 og 21 måneder af deres middellevetid som følge af hjertesygdom (inkl. symptomer og dårligt definerede tilstande). De tilsvarende tal for mænd er 4, 8 og 19 måneder. Life expectancy in Denmark continues to be significantly lower than in the other western European countries both for women and for men. Since the 1970s, life expectancy trends for men as well as women have been much more gloomy in Denmark than in other European countries (Figure 0.7); perhaps even worse for Danish women than for Danish men. The life expectancy gap between Danish women and men has narrowed down throughout the past 20 years from 5.8 years in 1974 to 5.3 years in 1996 (3). Comparative analyses made between Norway, Holland and France indicate that almost the entire loss of life expectancy in Denmark can be placed within the age group ranging from years (3). The excess mortality of Danish women compared with Norway and Sweden is relatively higher than that of men, and these figures already appear from the age of 35 (Figure 0.8 and 0.9). The most significant cause of the loss of lives is cancer, followed by cardiovascular diseases (incl. symptoms and poorly defined conditions). The number of excess mortalities compared to those of Norway and Sweden has gone up during the period This applies to men as well as to women. Compared to Norway, Holland and France, Danish women lose 10, 11 and 12 months of life expectancy as a result of heart diseases (incl. symptoms and poorly defined conditions). The same figures for men are 4, 8 and 19 months (Table 0.10) HjerteStatistik / Heart Statistics

19 Middellevetid i udvalgte europæiske lande, , kvinder Life expectancy in selected European countries, , female Figur Frankrig France Sverige Sweden Norge Norway 80 Finland Finland Holland The Netherlands England United Kingdom Middellevetid (år) Life expectancy (years) Danmark Denmark Kilde: OECD Source: OECD Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 19

20 Figur 0.8 Beregnet overdødelighed af alle årsager i Danmark i forhold til Norge ( ), målt ved % relativ overdødelighed, efter køn og aldersgruppe Estimated excess mortality in Denmark, compared to Norway ( ) measured as % of relative excess mortality, by gender and age % relativ overdødelighed pct. relativ excess mortality Kvinder Female Mænd Male Alder Age Kilde: Danskerne dødelighed i 1990érne. SIF og Sundhedsministeriet 1998 Source: Mortality in Denmark in 1990s. The Minestry of Health and NIPH 20 - HjerteStatistik / Heart Statistics

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

KVINDER OG HJERTESUNDHED

KVINDER OG HJERTESUNDHED KVINDER OG HJERTESUNDHED - en rapport om sundhedsadfærd og hjertesygdom blandt kvinder UDGIVET AF HJERTEFORENINGEN OG STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Kvinder og hjertesundhed - en rapport om sundhedsadfærd

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme?

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? Artikel fra 'Diætisten' juni 2010 Af Svend Aage Madsen ph.d., Chefpsykolog Rigshospitalet, formand for Selskab for Mænds Sundhed Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? En masse paradokser og en lang række

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV 2010 November 2010 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Ulighed i at blive syg og i konsekvenser af at være det

Ulighed i at blive syg og i konsekvenser af at være det Ulighed i at blive syg og i konsekvenser af at være det Finn Diderichsen Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for socialmedicin Københavns Universitet FCFS030414 Dias 1 Uddannelsesulighed i middellevetid

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere