Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by:"

Transkript

1 HjerteStatistik Heart Statistics Materialet er samlet af: Compiled by: Jørgen Videbæk Forskningschef dr. med. Hjerteforeningen Head research department D.M.Sc F.E.S.C. Danish Heart Foundation Mette Madsen Forskningsleder cand. stat. Statens institut for Folkesundhed Deputy director, M Sc. (statistics) National Institute of Public Health

2 Denne udgave af HjerteStatistik er grafisk udført af Christensen Grafisk ApS, trykt af Nordisk Bogproduktion A/S, Haslev. HjerteStatistik er oversat til engelsk af statsautoriseret translatør og tolk Anita Pontoppidan, TranslatørHuset i Centrum. Indholdet i HjerteStatistik må anvendes, herunder kopieres til forsknings- undervisnings- planlægnings- og informationsøjemed. Dette forudsætter, at der ikke i forbindelse med brugen tages afgifter eller gebyrer, samt at Hjerteforeningen og SIF nævnes som kilder. Anden mangfoldiggørelse, herunder specielt anvendelse af bogens data til markedsføringsøjemed og elektronisk mangfoldiggørelse, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Hjerteforeningen og SIF. Udgivet af Hjerteforeningen, Hauser Plads 10, 1127 København K, telefon , fax , i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, Svanemøllevej 25, 2100 København Ø, telefon , fax , ISBN HjerteStatistik / Heart Statistics

3 FORORD / PREFACE Med denne 2. udgave af HjerteStatistik håber Hjerteforeningen at kunne udfylde et ofte gentaget ønske om en opdatering af tal og oplysninger fra 1. udgaven. Redaktionsarbejdet har været meget langstrakt, idet det i en lang periode viste sig vanskeligt at få en opdatering af oplysningerne fra dødsårsagsregisteret. I foråret 2001 lykkedes dette og siden er tabel på tabel gennemarbejdet og nyskrevet. Redaktionsarbejdet slutter 1. september Af nydannelser i forhold til 1. udgave af Hjerte- Statistik 1999 er dels årets tema, som denne gang omhandler Kvinder og Hjertesygdom, dels et nyt kapitel, der beskriver nogle økonomiske oplysninger om hjertesygdomme. Årets tema om Kvinder og Hjertesygdom er en opdatering af de faktuelle oplysninger, der lå forud for Hjerteforeningens konference Kvinder og Hjertesygdom i marts Denne konference rejste en række spørgsmål om danske kvinders behandling, som på konferencetidspunktet ikke kunne besvares. Efterfølgende er der indsamlet nye oplysninger, specielt om middellevetid og koronardiagnostik hos danske kvinder. Kapitel 1-3 om dødelighed, hospitalsindlæggelser og de epidemiologiske tal for sygdomsforekomst og overlevelse, samt de tilsvarende analyser i Årets Tema er udarbejdet af SIF, medens Hjerteforeningen har samlet oplysninger om behandling af hjertekarsygdomme og om risikofaktorerne i kapitel 4 og 5. Kapitel 6 tager fat på de økonomiske konsekvenser af hjertesygdomme dels ved nogle oversigter over udviklingen i økonomiske forhold på hele sundhedsområdet, og dels i den udstrækning det har været muligt mere specifikke økonomiske oplysninger relateret til hjertesygdomme. Området er nyt og der er ikke mange tilgængelige oplysninger på nuværende tidspunkt. I årene fremover vil kapitlet gradvist blive udbygget. Det økonomiske afsnit er blevet til i et godt samarbejde med professor dr. polit. Hans Keiding og cand. økon. Niels Abel Olsen fra Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Det praktiske redaktionsarbejde er gennemført i Hjerteforeningen. Både Statens Institut for Folkesundhed og Hjerteforeningen håber, at denne nye udgave af Hjerte- Statistik kan bidrage til større klarhed når området With this 2nd edition of Heart Statistics , the authors hopes to comply with an often repeated wish for an update of figures and data contained in the 1 st edition. The editorial period has drawn out, given that for a long period it turned out to be difficult to obtain updates from the Register of Causes of Death. In the spring of 2001, we succeeded in our efforts and have since then been working our way through one table after the other. The editorial work was completed on 1 September New features added to the 1 st edition of Heart Statistics 1999 include the Theme of the Year, which provides statistics on Women and Heart Diseases, as well as a new chapter on economic data on heart diseases. The Women and Heart Diseases them is an update of the factual information preceding the Danish Heart Foundation s conference Women and Heart Diseases held in March This conference raised a number of questions on the treatment of Danish women, with the questions, however, being difficult to answer specifically at the time of the conference. New data have subsequently been collected, in particular on life expectancy and coronary diagnostics in Danish women. Chapters 1-3 on mortality, admission rates and the epidemiological figures on incidence and survival and the corresponding analysis in Theme of the Year, have been prepared by SIF, whereas the Danish Heart Foundation is responsible for the collection of the data on treatment of cardiovascular diseases, and on the risk factors in chapter 4 and 5. Chapter 6 provides an outline of the economic consequences from heart diseases in the form of statistics on the development of economic conditions throughout the health care services area and, to the extent possible, more specific economic data in relation to heart diseases. This area is a newly adopted one, and not much information is available at present, however we plan to elaborate on the chapter gradually in the years to come. The economic section has been conceived in cooperation with professor D.P.sc. Hans Keiding and Niels Abel Olsen MSc, Economics from the Economic Institute of Copenhagen University. The practical editorial work has been carried out by the Danish Heart Foundation. The National Institute of Public Health (SIF) and the Danish Heart Foundation hope that this new edi- Forord / Preface - 3

4 diskuteres eller når der skal træffes beslutninger om hjertekarsygdomme, bygget på prævalens, incidens, behandling og som en spæd start også økonomiske konsekvenser. Der er ydet en meget stor indsats for at undgå fejlskrivninger og misforståelser. Vi må således erkende at efter første udgave blev der fundet fejl, hvilket vi meget beklager. Vi vil fortsat meget gerne modtage henvendelser om nye fejl og misforståelser. Det omfattende materiale har kun kunnet fremskaffes med hjælp fra mange sider. Vi ønsker hermed at takke alle for værdifuld hjælp til udarbejdelse af bogen. En særlig tak til cand. scient. Søren Rasmussen og cand. stat. Knud Juul, SIF som har gennemført de mange omfattende analyser af dødelighed, hospitalsindlæggelser og de epidemiologiske mål for sygdomsforekomst og overlevelse. Ligeledes en stor tak til Sundhedsministeriets DRG kontor og Lægemiddelstyrelsen for imødekommenhed og hjælp til udarbejdelse af vigtige afsnit. Læge Ph.d. Troels Thomsen, Københavns Amts Center for Sygdomsforebyggelse takkes for tilladelse til at benytte endnu ikke publiceret materiale om fordelingen af Precard Risk Score i befolkningen. Denne publikation er blevet mulig da nogle firmaer har skænket Hjerteforeningen midler til opsætning og trykning af bogen. Indholdet af bogen har ikke på noget tidspunkt været påvirket af vore sponsorer. Hjerteforeningen takker mange gange for den imødekommenhed som vi har mødt hos firmaerne Pfizer a/s og AstraZeneca a/s for økonomisk støtte. København november 2001 Mette Madsen Jørgen Videbæk tion of Heart Statistics may contribute to more indepth clarification when discussing the area or when making decisions on heart diseases, their prevalence, incidence, treatment and, as an incipient start, the economic consequences involved. A concerted effort has been done to avoid erroneous statements and misinterpretations. We must admit that in the 1 st. edition, there has bee found some misinterpretations, which we regret very much. We welcome any comments of error or suggestion for further information s. The comprehensive material has been obtained only as a result of the assistance we have received from so many parties. A special thanks to Søren Rasmussen, M Sc and Knud Juul M Sc (stat) PhD, NIPH in performing with the comprehensive analyses on mortality, hospital admissions and the epidemiological estimates of prevalence and survival. We also want to thanks the DRG office in The Danish Ministry of Health and The Danish Medicine Agency for help and obligingness in preparation of different chapters. Troels Thomsen MD PhD, Copenhagen Centre for Preventive Medicine, has given accept to publish information on the distribution of the Precard Risk Score in a Danish population. This publication has been made possible as some firms have granted the Danish Heart Foundation financial support for setting and printing the book. Our sponsor s has by no means influenced the contents of the book. The Danish Heart Foundation wishes to thank the companies Pfizer Ltd. and Astra- Zeneca Ltd. for financial support. Copenhagen, November 2001 Mette Madsen Jørgen Videbæk 4 - HjerteStatistik / Heart Statistics

5 INDHOLD / CONTENTS Årets tema / Theme of the year Hjertesygdomme hos kvinder Heart disease in women 0.1 Mortalitet Mortality 0.2 Middellevetid Life expectancy 0.3 Symptomer Symptoms 0.4 Indlæggelser Admissions 0.5 Farmakologisk behandling Phamacological treatment 0.6 Risikofaktorer Risk factors KAPITEL 1 Dødelighed Mortality 1.1 Dødelighed og dødsårsager i Danmark Mortality and causes of death in Denmark 50 Dødsårsagerne Causes of death, Dødeligheden af hjertekarsygdomme Mortality from cardiovascular diseases, Udviklingen i dødeligheden af hjertekarsygdomme i Danmark Development in mortality from cardiovascular diseases in Denmark 1.4 Udviklingen i dødeligheden af hjertekarsygdomi Danmark sammenlignet med andre lande The development in mortality from cardiovascular disease in Denmarkcompared with other countries 1.5 Dødeligheden af hjertesygdom i de danske amter Mortality from heart diseases in the Danish counties KAPITEL 2 Indlæggelser Admissions 2.1 Hospitalsindlæggelser i Danmark Hospital admissions in Denmark in 1999 Indhold / Contents - 5

6 2.2 Hospitalsindlæggelser for hjertesygdom og karsygdom 1999 og udviklingen siden Hospital admissions with heart diseases and vascular diseases in 1999 and development since Hospitalsindlæggelser for hovedgrupper af hjertekarsygdom 1999 og udviklingen siden Hospital admissions for main diagnostic groups of cardiovascular diseases 1999 and development since Hospitalsindlæggelser for hovedgrupper af iskæmisk hjertesygdom 1999 og udviklingen siden Hospital admissions for main diagnostic groups of ischaemic heart disease in 1999 and development since Hospitalsindlæggelser for udvalgte diagnoser 1999 og udviklingen siden Hospital admissions for selected diagnostic groups in 1999 and development since 1978 KAPITEL 3 Akut myokardieinfarkt og angina pectoris sygdomsforekomst og dødelighed Myocardial infarction and angina pectoris incidence and mortality 3.1 Incidens og dødelighed af akut myokardieinfarkt Myocardial infarction incidence and mortality 3.2 Udviklingen i incidens og dødelighed af AMI Development of MI-related incidence and mortality rates, Samlet forekomst af iskæmiske hjertesygdomme Total ischaemic heart disease incidence rates KAPITEL 4 Behandling af hjertekarsygdomme Treatment of cardiovascular diseases 4.1 Behandlingskapacitet for hjerte sygdomme i det danske sygehusvæsen Treatment capacity of heart diseases in the Danish Hospital Sector 4.2 Farmakologisk behandling Pharmacological treatment 4.3 Invasive procedurer i kardiologien Invasive procedures in cardiology 4.4 Pacemakerbehandling i Danmark Pacemaker treatment in Denmark KAPITEL 5 Risikofaktorer for udvikling af iskæmisk hjertesygdom Risk factors in development of ischaemic heart disease 5.1 Tobak Tobacco 5.2 Kostvaner Food habits 5.3 Kolesterol Cholesterol 5.4 Blodtryk Blood pressure 6 - HjerteStatistik / Heart Statistics

7 KAPITEL 6 Sundhed og økonomi Health and economics 6.1 Det danske sundhedsvæsen The Danish Health Care Sector 6.2 Udviklingen i sundhedsudgifterne Development in Healt expenditures 6.3 Forbruget af sundhedsydelser fordelt på køn og alder The use of services of the Health Care Sector depending on gender and age 6.4 Diagnose Relaterede Grupper (DRG) Diagnosis Related Groups (DRG) 6.5 Den offentlige sygesikring The Public Health Service 6.6 Amtslige forskelle i sundhedsudgifterne Regional differences in health expenditure 6.7 De private sundhedsudgifter Privat Health expenditures 6.8 Sundhedsvæsnet i international sammenligning The health care sector in international comparisons Bilag I / Appendix I BILAG II / Appendix II Indhold / Contents - 7

8 8 - HjerteStatistik / Heart Statistics

9 Å RETS TEMA THEME OF THE YEAR Hjertesygdomme hos kvinder Heart disease in women Indledning I marts måned 2000 afholdt Hjerteforeningen en konference om Kvinder og Hjertesygdom. Forud var gået et stort arbejde for at præsentere faktuelle oplysninger om behandling af danske kvinders hjertesygdomme. Der var i årene forud, parallelt med den internationale tendens, herhjemme rejst tvivl om, hvorvidt kvinder med hjertesygdom fik korrekt og rettidig undersøgelse og behandling af hjertelidelser. Hovedtemaet på konferencen var bedømmelse af disse forhold både i ind- og udland. Ved konferencens slutning blev det præciseret af overlæge Anne Thomassen i et resumé, at der var overordentlig mange områder, hvor vi for danske kvinder ikke vidste tilstrækkeligt til at kunne besvare spørgsmålet om hvorvidt danske kvinder blev behandlet på linie med mændene eller om der var evidens for at danske kvinder blev behandlet ringere. Der var desuden en række spørgsmål om kvinders følsomhed overfor eksterne risikofaktorer som rygning, hyperkolesterolæmi, mangel på motion etc. som ej heller var tilstrækkeligt belyst, hverken videnskabeligt eller sociologisk. Der er på nuværende tidspunkt to vigtige nye oplysninger vedrørende kvinder og hjertesygdom. Den ene oplysning baserer sig på den hurtigt stigende middellevetid for danske kvinder. Omkring 1995 sker der en brat ændring, således at middellevetiden for danske kvinder nu indenfor de sidste få år er øget med 1,2 år. Denne effekt må tilskrives ændringer i behandlinger, som er implementeret i årene umiddelbart før 1995 og fastholdt i årene herefter. Den kombinerede forebyggende og symptombehandlende indsats for hjertesygdomme hos kvinder har en betydende indflydelse på forbedringen af danske kvinders middellevetid. Den anden væsentlige oplysning er data fra Rigshospitalets Kardiologiske Laboratorium omfattende patienter, der er undersøgt med koronararteriografi på indikationen kendt eller formodet In March 2000, the Danish Heart Foundation held a conference under the title: Women and Heart Diseases. Major efforts had been made prior to the conference to present factual information on the treatment of Danish women with heart diseases. In the preceding years, doubts had been raised in Denmark, as had it in countries outside Denmark, whether women suffering from heart diseases were being examined and treated correctly and in due time. The main theme of the conference was an evaluation of this aspect on a national as well as an international basis. At the closing of the conference, consultant doctor Anne Thomassen emphasized in her summary that there were an abundance of areas pointing towards the fact that we did not have sufficient knowledge to answer the question of whether Danish women are being treated on an equal footing with men, or whether they are receiving poorer treatment. Nor had a number of questions on women s responce to exposure towards external risk factors such as smoking, hypercholesterolaemia, lack of exercise, been discussed adequately, be it scientifically or sociologically. At present, two new significant findings have been established on women and heart disease. The first one is based on the rapidly increasing life expectancy for Danish women. Around 1995, there was a drastic change, with life expectancy for Danish women increasing by 1.2 years within the past few years. This was apparently caused by changes in patient treatment implemented in the years up to 1995 and maintained in the years after. The combined prophylactic and symptom treatment of heart diseases in women has a significant bearing on the increase in female life expectancy. The other crucial finding comes from data from the Cardiological Laboratory at the Copenhagen University Hospital (Rigshospitalet) including 2,560 patients examined via coronary arteriography on the indication of known or presumed ischaemic heart Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 9

10 iskæmisk hjertelidelse i år Af disse patienter er 771 kvinder, med en gennemsnitsalder på 65 år mod 62 år for mændene. Ses på koronarpatologien, fremgår det at 22% af de undersøgte kvinder har normale koronarkar mod 6% hos mændene. Med normale koronarkar menes i denne forbindelse kar, hvor der ikke kan påvises væguregelmæssigheder eller ikke-signifikante stenoser. Blandt kvinderne var der 12% der havde 3-karssygdom og yderligere 3,5% der havde hovedstammelæsion, de tilsvarende tal for mændene er 26% med 3-karssygdom og 6% hovedstammelæsion. Det må ud fra disse nye oplysninger konkluderes, at blandt kvinder med mistanke om iskæmisk sygdom, findes denne sjældnere ved koronararteriografien end tilsvarende hos mændene. Den normale koronarpatologi var tilstede i alle aldersgrupper, også blandt de ældste. Samlet må dette tages som udtryk for, at der ikke er kønsrelaterede barrierer, der forhindrer kvinder i at blive henvist til koronararteriografi. Inden dette resultat endeligt kan konfirmeres, bør der være landsdækkende data, men der vil gå mindst et år inden Dansk Hjerteregister er i stand til at karakterisere indikation og patologi på en landsdækkende population. Ser man derimod på dødsårsager for alle aldre, er iskæmisk hjertesygdom næsten lige hyppig hos mænd og kvinder. Vedrørende kvinders symptomer på hjertelidelse er også kommet nye oplysninger i det der nu er data fra SIF år 2000 interview undersøgelse af danskernes helbredstilstand. Der er her fortsat en ligelig fordeling mellem kønnene i alle aldre, når der spørges efter tilstedeværelse af aktuel hjertekrampe, svarende til tidligere kohorteundersøgelser. Der mangler en aldersdifferentiering på dette og efterfølgende spørgsmål. Der er på et spørgsmål, der bredere afdækker tilstedeværelsen af iskæmisk hjertelidelse, en klar forskel mellem kønnene, idet der er en kønsratio på 1,4:1. Ud fra den evidens der findes, synes symptomet smerter i brystet at være næsten lige hyppig blandt de to køn, men der er i disse opgørelse ikke i tilstrækkelig grad kompenseret for aldersforskel. Det er således et paradoks, at næsten lige mange kvinder og mænd har brystsmerter, mens klart flere mænd end kvinder har aterosklerotisk sygdom i de epikardielle koronarkar. Der er en stor og vigtig forskningsmæssig opgave i at karakterisere og nøjere vurdere kvinder med smerter i brystet og normal koronararteriografi. Også på andre områder er der behov for en forskningsmæssig udvikling vedrørende kvinders hjertesygdomme, specielt kvinders reaktion på den almindelige anvendte medicinske behandling, kvinders følsomhed overfor kendte risikofaktorer, specielt rygning, og desuden effekten på hjertesygdomme af hormonbehandling efter klimakteriet. disease in Out of this total number of patients, 771 are women with an average age of 65 years compared to 62 years for men. When analysing coronary pathology it appears that 22% of the examined women display normal coronary arteries compared to 6% of the men. Normal coronary arteries are defined as arteries displaying neither wall irregularities nor any significant stenosis. Among the women, 12% had triple vessel disease and another 3.5% had a coronary artery disease. The similar figures for men are 26% with triple vessel disease and 6% coronary artery disease. The conclusion of these data is that among the women examined for suspected ischaemic disease, the prevalence of it is found more rarely on coronary arteriography than is the case with men. Normal coronary pathology was present in all age groups, also among the eldest. All in all, this must be sufficient proof that there are no gender-related barriers to indicate that women should not be referred to coronary arteriography. Before this can finally be confirmed, national data should be presented. However more than a year will pass until the Danish Heart Register will be able to characterise indication and pathology on a nation-wide population. Men and women suffering from ischaemic heart disease still account for 2/3 and 1/3, respectively. However, when considering causes of death for all ages, ischaemic heart disease is equally as frequent in men as in women. As regards heart disease symptoms in women, new data have emerged from the SIF year 2000 survey on the health condition of the Danes. The survey points out that there is an equal distribution between the genders at all ages when investigating for the presence of angina pectoris in accordance with previous cohort studies. Age differentiation on this and other subjects needs yet to be established. When investigating the presence of ischaemic heart disease on a broader scale, it turns out that there is a distinct difference between the genders, the gender ratio being 1.4:1. Based on evidence available, chest pain symptoms appear to be equally as frequent between the two genders, however the statistics do not sufficiently compensate for age difference. It is thus paradoxical that almost the same number of women as men have chest pains, where significantly more men than women are diagnosed with atherosclerosis in the epicardial coronary vessels. We are faced with major and important research projects to characterise and evaluate women with chest pains and normal coronary arteriographies. There are also other areas that require research into women s heart diseases, in particular their reaction to generally applied medical therapy, their exposure to known risk factors, in particular smoking, and the effect of post-menopausal hormone treatment on heart diseases HjerteStatistik / Heart Statistics

11 Mortalitet Mortality 0.1 I 1998 døde der i Danmark personer af hjerte-karsygdomme incl. pludselig uventet død. Til sammenligning var der dødsfald af kræft og dødsfald af luftvejssygdomme. De af de hjerte-kardødsfald var blandt kvinder, hvilket placerer hjerte-karsygdomme som langt den største enkelt dødsårsag hos kvinder. Det største antal hjertedødsfald hos både kvinder og mænd var forårsaget af iskæmisk hjertesygdom, hertil kom dødsfald blandt kvinder kategoriseret som pludselige. De cerebrovaskulære sygdomme var årsag til knap dødsfald blandt danske kvinder. Det største antal dødsfald ses blandt mænd mellem 74 og 84 år, medens den største hyppighed af dødsfald blandt kvinder ses hos kvinder over 85 år. Kvindernes dødelighed af hjerte-karsygdomme som helhed er parallel med mændenes med en syv til ti års forskydning. Da kvinders middellevealder er godt 6 år længere end mænds, udgør det antal leveår, hvor kvinder er udsat for en mandlig risiko for hjertekarsygdom, en lige så stor andel af deres liv som hos mændene. Det er et betydeligt problem om det er rimeligt at anvende aldersgrænser i diskussionen af behandlingsindsats. Ifald aldersgrænser anvendes bør det nøje overvejes om disse grænser skal være ens for kvinder og mænd. Aldersfordelingen af dødsfald af iskæmisk hjertesygdom fremgår af tabel 0.4. Igennem de sidste 20 år er der sket et fald i dødeligheden af iskæmisk hjertesygdomme hos både kvinder og mænd. Imidlertid er faldet hos danske kvinder mindre udtalt end hos mændene, og såfremt man medregner pludselig uventet død, sker faldet blandt danske kvinder langsommere end i andre europæiske lande. I 2025 vil der ifølge befolkningsprognosen være danske kvinder over 55 år mod i 2000 eller en stigning på 33%. Tabel 6 viser den formodede befolknings udvikling for danske kvinder, samt det antal dødsfald af hjerte-karsygdomme der må forventes, hvis dødelighedsraterne er uændret fra værdierne i slutningen af 1990 erne. Med en stigende andel af ældre i befolkningen vil man således kunne forvente et øget antal tilfælde af hjerte-karsygdomme og dermed også øget antal dødsfald af disse sygdomme. In 1998, a total of 24,000 persons died from cardiovascular diseases in Denmark, including sudden unexpected deaths. By comparison, 15,700 individuals died from cancer and 5,300 of airway diseases. Women accounted for 12,500 of the 24,000 cardiovascular deaths, which places cardiovascular diseases as the single most prevailing death cause among women. The largest number of cardiac deaths in both women and men were caused by ischaemic heart disease, to which figure should be added 1,400 deaths among women categorised as sudden deaths. The cerebrovascular diseases were the cause of almost 3,000 deaths among Danish women. Figure 3 illustrates the age distribution of cardiovascular deaths among men and women. The highest frequency among men is seen between the age of 74 and 84 years, whereas the largest frequency of deaths among women is seen in the age group of 85 years and above. Female mortality rates caused by cardiovascular diseases tend to be the same as for their male counterparts, however staggered by a period of 7-10 years, which means that women die from cardiovascular diseases up to 10 years later than men. We have thus established that women die from cardiovascular diseases 7-10 years later than men. However, since life expectancy for women is 6 years longer than for men, this means that the years, during which women are exposed to the male risk of cardiovascular disease make up the same share of their lives as that of men. Ischaemic heart disease is the single most common cause of most deaths in both men and women, and with an equal share of deaths between the genders. The age distribution of deaths caused by ischaemic heart disease appears in Table 0.4. Throughout the past 20 years there has been a drop in mortality rates caused by ischaemic heart diseases in men as well as in women. However, the rates have dropped less significantly in women than in men and when including the rates on sudden unexpected death, the drop among Danish women is slower than in other European countries. According to the Danish population prognoses, the number of Danish women aged 55 years and above will amount to 1,012,942 in 2025 compared with 760,225 in 2000, ie an increase of 33%. Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 11

12 Figur 0.1 Dødsfald i Danmark efter dødsårsagsgrupper, 1998 Number of death in Denmark,1998, by cause of death category Antal dødsfald Number of death Kvinder Female 0 Mænd Male Hjerte-karsygdomme incl.pludselig død Cardiovascular diseases incl. sudden death Kræft Cancer Luftvejssygdomme Respiratory diseases Skader og ulykker (incl. Selvmord) Induries and accidents ( incl. Suicide) Øvrige dødsårsager Other causes of death Kilde: SIF, Dødsårsagsregistret Source: Register of Causes of Death, N.B.o.H. and NIPH 12 - HjerteStatistik / Heart Statistics

13 Antal dødsfald i Danmark af hjerte-karsygdomme 1998, fordelt på køn Number of death caused by cardiovascular diseases 1998, gender Tabel 0.2 Kvinder / Female Mænd / Male I alt / Total ICD 10 Antal / Number Procent Antal / Number Procent Antal / Number Procent I 00-I 09 I 10-I 15 I 20-I 25 I 30-I 50 Rheumatisk hjertesygdom Rheumatic heart disease Hypertension Hypertension Iskæmisk hjertesygdom Ischaemic heart disease Andre hjertesygdomme Other heart disease 21 0,2% 10 0,1% 31 0,1% 253 2,3% 196 1,6% 449 2,1% ,8% ,2% ,1% ,1% ,5% ,3% I 60-I 69 Cerebrovaskulære sygdomme ,8% ,6% ,5% Cerebrovascular diseases I 70-I 79 Sygd. i arterier, arterioler Diseases in arteries 838 7,7% 845 7,1% ,9% I 26, I Sygdom i blodårer og lymfesystem 233 2,1% 164 1,4% 397 1,9% Diseases in vessel and lymph I alt I 00-I99 Total % ,5% % R Pludselig død af ukendt årsag Sudden death cause unknown I alt inkl. pludselig død Total incl. sudden death Kilde: SIF, Dødsårsagsregistret Source Register of causes of death N.B.o.H. and NIPS Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 13

14 Figur 0.3 Dødsfald af hjerte-karsygdomme inkl. pludselig død af ukendt årsag blandt kvinder og mænd, alder, 1998 Number of death of cardiovascular diseases incl. sudden death 1998, gender and age Antal dødsfald Number of death Kvinder Female 0 < Mænd Male Alder Age Kilde: SIF, Dødsårsagsregistret Source: Register of Causes of Death, N.B.o.H. and NIPH 14 - HjerteStatistik / Heart Statistics

15 Dødsfald af iskæmisk hjertesygdom inkl. død af ukendt årsag (ICD 10 I 20 I 25 + R 96-99) 1998, fordelt på køn og alder Number of death of ischaemic heart disease incl. sudden death 1998, gender and age Tabel 0.4 Kvinder / Female Mænd / Male Alder Antal Kumuleret Antal Antal Kumuleret Antal dødsfald dødsfald (%) pr dødsfald dødsfald (%) pr Age Number of death Cumulated pct. Number per 100,000 Number of death Cumulated pct. Number per 100,000 < ,2% 0,8 36 0,5% 2, ,3% 17, ,4% 68, ,5% ,8% ,1% ,3% ,6% ,6% ,0% ,0% I alt Kilde: SIF, Dødsårsagsregistret Source: Register of Causes of Death, N.B.o.H. and NIPS Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 15

16 Figur 0.5 Dødelighed af Iskæmisk hjertesygdom, kvinder år, udvalgte lande. For Danmark er angivet kurven både excl. og inkl. pludselig død af ukendt årsag Mortality from ischaemic heart disease, in selected contries female years Antal døde pr Number of death per 100, Danmark inkl. pludselig død Denmark incl. sudden death England United Kingdom Finland Finland Danmark excl. pludselig død Denmark excl sudden death Norge Norway Sverige Sweden Holland The Netherlands Frankrig France Kilde: OECD Source: OECD 16 - HjerteStatistik / Heart Statistics

17 Fremskrivning af antallet af kvinder i Danmark 55 år, samt beregnet dødelighed af iskæmisk hjertesygdom i denne befolkningsgruppe Projection of number of female in Denmark 55 years of age and calculated number of death of ischaemic heart disease from 2000 to 2025 Tabel 0.6 Årstal Kvinder 55 år Stigning fra år 2000 Beregnet dødelighed Stigning i dødelighed % stigning i Antal Antal Antal fra Antal dødelighed fra 2000 Year Female Incerase from Calculated Increase from Pct increase 55 years number year 2000 number of death year 2000 from year % ,4% % % % % Kilde: Danmarks Statistik, Hjerteforeningen Source: Danish Heart Foundation Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 17

18 0.2 Middellevetid Life expectancy Middellevetiden for kvinder er stadig lavere i Danmark end i andre vesteuropæiske lande trods de seneste års stigning. Siden 1970 erne har udviklingen gennemsnitligt for både kvinder og mænd været markant dårligere i Danmark sammenlignet med de øvrige europæiske lande; måske er udviklingen endda relativt dårligere for danske kvinder end for danske mænd. Forskellen mellem danske kvinders og mænds levetid er i de sidste 20 år blevet mindre fra 5,8 år i 1974 til 5,3 år i 1996, men er nu 5,7 i En sammenligning med Norge, Holland og Frankrig viser, at næsten hele det danske middellevetidsstab kan placeres i aldersgruppen år. Dette er et af de mest alvorlige samfundsmæssige problemer i dag, men kendt i mange år, og det bør kræve den allerstørst opmærksomhed i politisk-administrative organer som eks. vis Sundhedsministeriet. Danske kvinders overdødelighed i forhold til Norge og Sverige er relativt højere end mænds, og denne overdødelighed ses allerede fra 35 års alderen! Den vigtigste årsag til tab af leveår hos kvinder er kræftsygdomme fulgt af hjerte-karsygdomme (inkl. symptomer og dårligt definerede tilstande). Antallet af overtallige dødsfald i forhold til Norge og Sverige er steget i perioden Det gælder både kvinder og mænd. I forhold til Norge, Holland og Frankrig mister danske kvinder hhv. 10, 11 og 21 måneder af deres middellevetid som følge af hjertesygdom (inkl. symptomer og dårligt definerede tilstande). De tilsvarende tal for mænd er 4, 8 og 19 måneder. Life expectancy in Denmark continues to be significantly lower than in the other western European countries both for women and for men. Since the 1970s, life expectancy trends for men as well as women have been much more gloomy in Denmark than in other European countries (Figure 0.7); perhaps even worse for Danish women than for Danish men. The life expectancy gap between Danish women and men has narrowed down throughout the past 20 years from 5.8 years in 1974 to 5.3 years in 1996 (3). Comparative analyses made between Norway, Holland and France indicate that almost the entire loss of life expectancy in Denmark can be placed within the age group ranging from years (3). The excess mortality of Danish women compared with Norway and Sweden is relatively higher than that of men, and these figures already appear from the age of 35 (Figure 0.8 and 0.9). The most significant cause of the loss of lives is cancer, followed by cardiovascular diseases (incl. symptoms and poorly defined conditions). The number of excess mortalities compared to those of Norway and Sweden has gone up during the period This applies to men as well as to women. Compared to Norway, Holland and France, Danish women lose 10, 11 and 12 months of life expectancy as a result of heart diseases (incl. symptoms and poorly defined conditions). The same figures for men are 4, 8 and 19 months (Table 0.10) HjerteStatistik / Heart Statistics

19 Middellevetid i udvalgte europæiske lande, , kvinder Life expectancy in selected European countries, , female Figur Frankrig France Sverige Sweden Norge Norway 80 Finland Finland Holland The Netherlands England United Kingdom Middellevetid (år) Life expectancy (years) Danmark Denmark Kilde: OECD Source: OECD Hjertesygdomme hos kvinder / Heart disease in women - 19

20 Figur 0.8 Beregnet overdødelighed af alle årsager i Danmark i forhold til Norge ( ), målt ved % relativ overdødelighed, efter køn og aldersgruppe Estimated excess mortality in Denmark, compared to Norway ( ) measured as % of relative excess mortality, by gender and age % relativ overdødelighed pct. relativ excess mortality Kvinder Female Mænd Male Alder Age Kilde: Danskerne dødelighed i 1990érne. SIF og Sundhedsministeriet 1998 Source: Mortality in Denmark in 1990s. The Minestry of Health and NIPH 20 - HjerteStatistik / Heart Statistics

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Kønsforskelle i kardiologien

Kønsforskelle i kardiologien Kønsforskelle i kardiologien National konference om ulighed i sundhed 24. januar 2013 Henrik Steen Hansen Formand for Hjerteforeningen Overlæge, dr.med., Odense Universitetshospital Åreforkalkningssygdommen

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred

Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred Temadag om danske sundhedsregistre 28 juni 2012 Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred Henrik Brønnum-Hansen

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Vælg layout/design Nyt dias Fremhæv et eller flere ord i overskriften Bold Vis hjælpelinjer som hjælp ved placering af objekter

Vælg layout/design Nyt dias Fremhæv et eller flere ord i overskriften Bold Vis hjælpelinjer som hjælp ved placering af objekter Knud Juel Causes of social inequality Determinants of illness 80 Life expectancy in Denmark (years) 70 60 Women Men 50 40 30 1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen Rigshospitalet Forekomst og dødelighed Forekomst: M/K 1,18 Dødelighed: M/K 1,26 Tlf: +45 35454767 - E-mail: svaam@rh.dk & svendaage@madsen.mail.dk 1 Lungekræft-uligheden Mænd i DK har 18 procent større

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER Kapitel. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Årsagsteori. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011

Årsagsteori. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011 Årsagsteori Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet April 2011 Årsager The cause of a disease event is an event, condition or characteristic that preceeded the

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Side 1 (42) Center for Register-forskning, Aarhus Universitet Thomas

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Ønsket dødssted for danske cancer patienter

Ønsket dødssted for danske cancer patienter Ønsket dødssted for danske cancer patienter Forskerdag 2011 Forskningsnetværk i Palliation Mette Asbjørn Neergaard Dødssted i Danmark Danske patienters ønskede dødssted Danske patienters ønskede dødssted

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Perspektiver Sundhedsloven Akademisk Hvad siger sundhedsloven om forskning? Alle hospitaler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning

Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning Mikkel S. Andersen Præhospitalet Region Midtjylland, Forskningsafdelingen & Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Infertilitet sygdomme der ikke forebygges. Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet

Infertilitet sygdomme der ikke forebygges. Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Infertilitet sygdomme der ikke forebygges Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Politikkens prognose PS. Der er heldigvis en regnefejl på faktor 10 fødselstallet er 55.000 hvilket

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Hyppigheds- og associationsmål Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Læringsmål Incidens Incidens rate Incidens proportion Prævalens proportion

Læs mere