Montage- und Verwendungsanleitung

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- und Verwendungsanleitung"

Transkript

1 DE GB FR ES DK Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w Moveable/mobile work platform

2 Deutsch Plattformtreppen, fahrbar Treppen-Podest, fahrbar/mobil Überstieg, fahrbar English 9 Mobile platform steps Moveable/mobile work platform Bridging steps, mobile Français Escaliers à plateforme, roulants Marchepied roulant/mobile Passerelle roulante Español 7 Escalera de plataforma, sobre ruedas Descansillo de escalera, sobre ruedas / móvil Pasarela, móvil Dansk Platformstrapper, transportabel Trappeafsats, transportabel/mobil Overgang (overgangstrappe), transportabel

3 Professional Beste l-nr. Model No. Produktionsdatum Date of production kg max. kg Gesamt 9 07/ Professional i Professional DEKR ZRGES Bauart geprüft ZRGES 8 7 y z y x 0 x 7 0 y z y x x 8 7 y x ZRGES 8 y x 7

4

5 y z x x 0 8 7

6 9 x 7 0 y (*) y (*) 8 B h > 90 mm B 7

7 8 7 h > 0 mm B C B B C 7 B B B

8 Hvis De ønsker informationer, eller hvis der opstår specielle problemer, som ikke er behandlet udførligt nok i denne montage- og brugsvejledning, kan De rekvirere de nødvendige oplysninger direkte fra producenten (se afsnit.). Desuden gør vi opmærksom på, at indholdet af denne montage- og brugsvejledning ikke er en del af nogen tidligere eksisterende aftale, tilsagn eller et juridisk forhold og ej heller har til formål at modificere et sådant.. Samtlige forpligtelser fremgår af den pågældende købekontrakt, der også indeholder de fuldstændige og alene gældende garantivilkår (se også afsnit.). Disse kontraktmæssige garantivilkår hverken udvides eller indskrænkes af versionerne af denne montage- og brugsvejledning. Overdragelse til tredje person samt mangfoldiggørelse af dette materiale, anvendelse og meddelelse om dets indhold er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra producenten. Overtrædelse af ovenstående danner grundlag for krav om skadeserstatning. Indholdsfortegnelse GENERELT.... Forord.... Producent.... Kontrol af arbejdssikkerhed.... Forpligtelser, produktansvar og garanti.... Udgivelsesdato.... Ophavsret og beskyttede rettigheder... SIKKERHEDSBESTEMMELSER.... Grundlæggende sikkerhedsanvisninger.... Sikkerhedssymboler.... Brug i overensstemmelse med tiltænkt anvendelsesformål.... Brug i strid med tiltænkt anvendelsesformål.... Særlige sikkerhedsbestemmelser..... Forholdsregler ved arbejde med elektriske enheder på anlægget..... Forholdsregler ved arbejder på elektrisk udstyr med anlæggene..... Forholdsregler ved arbejde i nærheden af elektriske luftledninger..... Montage af trappeafsats, transportabel..... Montage af trappeafsats, mobil..... Montage af overgang, transportabel..... Montage af trappelegeme..... Montage af støtteben Montage af trappegelænder, standard Montage af trappegelænder, påsætningsmodel Montage af platformsgelænder, i siderne, standard Montage af platformsgelænder, i siderne, påsætningsmodel Montage af platformsgelænder, foran, standard Montage af platformsgelænder, foran, påsætningsmodel Montage af travers til bredt køreværk Montage af smalt køreværk med ballast Montage af fodliste og vinkelmontage af platformsgelænder, standard Montage af forbindelsesbeslag/ diagonalbeslag Montage af dobbelt sikkerhedsrækværk Montage af svingdør Montage af sikringskæde...7 BRUG F NLÆGGENE...7. Sikkerhedsbestemmelser...7. Brugshenvisninger VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af anlægget Smøring af ruller Reparationsarbejde på anlæggene Reservedele OPBEVRING KONTROLLER/FPRØVNINGER Kontrol-emblemer...7 EMBLLGE OG TRNSPORT... BESKRIVELSE F NLÆGGENE.... Tekniske data.... Mærkning af anlæggene.... Udstyr..... Grundudstyr..... Tilbehør... MONTGE F NLÆGGENE.... Sikkerhedsbestemmelser.... Montage..... Montage af platformstrappe, transportabel... N o DK

9 GENERELT. Forord Denne montage- og brugsvejledning er kun gældende for platformstrappe, transportabel, trappeafsats, transportabel, trappeafsats, mobil og overgang, transportabel og er underkastet den i afsnit. anførte "Kontrol af arbejdssikkerhed". De anførte modeller kaldes i det følgende for "anlæg". De i denne montage- og brugsvejledning anførte henvisninger til sikkerhed samt regler og regulativer vedr. omgang med anlæg falder inden for gyldighedsområdet for de i denne dokumentation nævnte anlæg. Den driftsansvarlige (brugeren) skal på eget ansvar sørge for overholdelse af lokale og nationale forskrifter, overholde de i montage- og brugsvejledningen anførte regelsæt (love, regulativer, direktiver, osv.) med henblik på sikker håndtering, sikre, at montage- og brugsvejledningen stilles til rådighed for montage- og brugerpersonalet, og at de heri indeholdte oplysninger såsom henvisninger, advarsler og sikkerhedsbestemmelser efterleves i alle henseender.. Producent Producent af de i denne dokumentation beskrevne anlæg er: ZRGES GmbH Tlf: 08 8/ Sparte Steigtechnik Telefax: 08 8/8 7 9 Postfach 0 D-80 Weilheim Internet: Kontrol af arbejdssikkerhed De nedenanførte anlæg er afprøvet/kontrolleret af DE- KR Industrial Services og registreret under følgende prøverapportnumre: TI // , TI // og TI // Forpligtelser, produktansvar og garanti En grundlæggende forudsætning for sikkerhedsmæssig korrekt omgang er kendskabet til sikkerhedsanvisninger og -forskrifter. Denne montage- og brugsvejledning, og især sikkerhedsanvisningerne, skal iagttages og overholdes af enhver person, der arbejder ved anlæggene. Derudover skal de for det pågældende brugssted gældende regler og forskrifter til forebyggelse af uheld iagttages og overholdes. Risici ved omgang med anlægget: nlæggene er konstrueret efter nyeste tekniske stade og alle anerkendte sikkerhedsregler. Ikke desto mindre kan der ved brug af anlæggene opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og lemmer og/eller skadelige påvirkninger af selve anlæggene eller andre genstande. nlæggene må kun benyttes w til de tiltænkte anvendelsesformål og. w i sikkerhedsmæssig fejlfri stand. Beskadigelser, som kan påvirke sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Omfanget af og gyldighedsperioden for garantien fremgår af producentens salgs- og leveringsbetingelser. Mht. garantikrav, som hidrører fra mangelfuld eller fejlagtig dokumentation, er det altid den på leveringstidspunktet gældende montage- og brugsvejledning, som er bestemmende (se afsnit.). Mht. salgs- og leveringsvilkår gælder følgende: Der påtages intet ansvar for skader på de leverede anlæg, hvis disse hidrører fra én eller flere af nedenstående årsager. Mht. salgs- og leveringsvilkår gælder følgende: Der påtages intet ansvar for person- og tingskader, hvis disse hidrører fra én eller flere af nedenstående årsager: Brug af anlæggene i strid med det tiltænkte anvendelsesformål Forkert udført montage og anvendelse af anlæggene Brug af anlæggene med defekte komponenter Manglende kendskab til eller manglende overholdelse af denne montage- og brugsvejledning Utilstrækkeligt kvalificeret eller utilstrækkeligt uddannet montage- og brugerpersonale Forkert udført reparationsarbejde Brug af uoriginale reservedele og tilbehør. Brug af uoriginale reservedele og tilbehør er ikke tilladt og må kun ske i undtagelsestilfælde efter forudgående skriftlig tilladelse fra ZRGES. Egenhændigt udførte forandringer ved anlæggene Katastrofetilfælde i form af påvirkninger fra fremmedlegemer samt force majeure. Den driftsansvarlige (brugeren) skal på eget ansvar sørge for at sikkerhedsbestemmelserne ifølge afsnit,. og. iagttages og overholdes, at brug i strid med tiltænkte anvendelsesformål (se afsnit.) samt forkert opstilling og ikke-tilladt brug udelukkes, og at det derudover sikres, at brug kun sker ifølge tiltænkt anvendelsesformål (se afsnit.). Endvidere er alle rettigheder forbeholdt, især hvad angår meddelelse om patent eller registrering af varemærke. Overtrædelse af ovenstående danner grundlag for krav om skadeserstatning! DK - - N o 9

10 . Udgivelsesdato Udgivelsesdatoen for den tysksprogede version af denne montage- og brugsvejledninger er Ophavsret og beskyttede rettigheder Ophavsretten til denne montage- og brugsvejledning tilhører producenten. Endvidere er alle rettigheder forbeholdt, især hvad angår meddelelse om patent eller registrering af varemærke. Overtrædelse af ovenstående danner grundlag for krav om skadeserstatning! SIKKERHEDSBESTEMMELSER. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Der gælder følgende forskrifter til opstilling og anvendelse af anlæggene: Norm / forskrift DIN 9 BGI 9 BGI 7 BGV D. Sikkerhedssymboler Trappeafsats Gyldighedsområde lle anlæg, når der anvendes elektriske arbejdsredskaber Platformstrappe, overgange, trappeafsats Platformstrappe, overgange, trappeafsats I montage- og brugsvejledningen benyttes følgende benævnelse og tegn for risici: Dette symbol advarer mod et farligt sted. Dette symbol angiver tips og henvisninger til optimal udnyttelse af anlæggene. Dette symbol giver henvisninger til korrekt bortskaffelse og opbevaring af forefaldende affald. overholdelse af regelmæssige kontroller/afprøvninger.. Brug i strid med tiltænkt anvendelsesformål Forkert anvendelse - dvs. afvigelse fra de i afsnit. angivne oplysninger vedr. de i denne montage- og brugsvejledning dokumenterede anlæg henregnes som værende i strid med det tiltænkte anvendelsesformål i produktsikkerhedslovens forstand. Dette gælder også for misligholdelse af de i denne montage- og brugsvejledning anførte normer og direktiver.. Særlige sikkerhedsbestemmelser.. Forholdsregler ved arbejde med elektriske enheder på anlægget Hvis der benyttes elektriske apparater med lysnettilslutning (boremaskine, mv.), skal nedenstående udførelser overholdes til punkt og prikke. Under udførelse af arbejde med elektriske apparater, fra platformen, skal forskrifterne iht. BGI 9 (sikkerhedsregler for brugen af elektriske redskaber) anvendes. Elektriske apparater må kun anvendes med beskyttende ekstra-lav spænding (8 V), med sikkerhedsafbryder (isoleringstransformator), eller hvis de er tilsluttet via en fejlstrømsafbryder (FI-relæ) med en fejlstrøm < 0 m. Som strømforsyning skal der anvendes en byggepladsstrømfordeler. Som tilledning til det elektriske apparat skal der vælges et forlængerkabel med et ledningstværsnit, der passer til apparatet. Som forlængerkabel skal der anvendes gummikabler af typen H07RN-F... Forholdsregler ved arbejder på elektrisk udstyr med anlæggene Der må ikke udføres arbejder på eller i nærheden af ubeskyttet, spændingsførende elektrisk udstyr, mens anlægget er i brug, med mindre det elektriske udstyr er gjort spændingsløst, det elektriske udstyr er sikret med gentilkobling, man har kontrolleret, at det elektriske udstyr vitterligt er spændingsløst, det elektriske udstyr er kortsluttet via jordskinne, og det elektriske udstyr er isoleret i forhold til tilstødende spændingsførende dele.. Brug i overensstemmelse med tiltænkt anvendelsesformål De i denne montage- og brugsvejledning opførte anlæg må kun anvendes som opstigningsredskab til arbejdspositioner, som ikke kan nås med egen kropsstørrelse, Samtidig må den maksimale bæreevne ikke overskrides. Med til brug i overensstemmelse med tiltænkt anvendelsesformål hører også: Overholdelse af alle anvisninger i denne montage- og brugsvejledning samt N o DK

11 .. Forholdsregler ved arbejde i nærheden af elektriske luftledninger Ved arbejde i nærheden af elektriske luftledninger skal man overholde sikkerhedsafstandene iht. nedenstående tabel. Hvis det ikke er muligt at overholde sikkerhedsafstandene, skal luftledningerne gøres spændingsløse efter aftale med ejerne eller brugerne og sikres mod genindkobling. Udførelserne af afsnit.. skal overholdes til punkt og prikke. EMBLLGE OG TRNSPORT Ved transport på køretøjer skal anlæggene sikres mod skridning via fastbinding. Låseanordningerne på de drejelige og de faste ruller skal fastlåses. BESKRIVELSE F NLÆGGENE. Tekniske data Når man dimensionerer sikkerhedsafstandene, skal der tages højde for ledningernes udsvingning og/eller den arbejdende persons bevægelsesradius. Med til bevægelsesradius tæller også de af den arbejdende person holdte genstande. Mærkespænding [V] Sikkerhedsafstand [m] op til 000 V,0 m over kv op til 0 kv,0 m over 0 kv op til 0 kv,0 m over 0 kv op til 80 kv eller ved ukendt mærkespænding.0 m Platformstrappe, transportabel Hældning eller 0 Trinudførelse/- dybde ( ) Trinudførelse/- dybde (0 ) LM, ribbet ( mm), LM, ribbet og hullet ( mm), LM-gitterrist (0 mm), stålgitterrist (0 mm) LM, ribbet (7 mm), LM, ribbet og hullet (7 mm), LM-gitterrist (7 mm), stålgitterrist (8 mm) Trinbredde 00 mm, 800 mm, 000 mm Total belastningsevne 0 kg, 00 kg (trin) Gelænderhøjde 00 mm Udvendige Trinbredde + 00 mm bredde med gelænder Platformslængde 7 mm (standard) Traversbredde 0 mm til 90 mm ( ), 0 mm til 0 mm (0 ) Total spændvidde [fig. /x] Lodret højde [fig. /y] 0 mm til 90 mm ( ), 8 mm til 7 mm (0 ) 800 mm til 00 mm ( ), 800 mm til 00 mm (0 ) Trappeafsats, transportabel Hældning Trinudførelse/- dybde Trappeafsats, mobil Overgang, transportabel LM, ribbet ( mm), LM, ribbet og hullet ( mm), LM-gitterrist (0 mm), stålgitterrist (0 mm) Trinbredde 00 mm, 800 mm, 000 mm Total belastningsevne 0 kg, 00 kg (trin) Udvendig bredde 790 mm, 990 mm, 90 mm Platformslængde 0 mm (standard) Total spændvidde 9 mm til 9 mm [fig. /x] Lodret højde [fig. /y] 00 mm til 990 mm Hældning Trinudførelse/- dybde LM, ribbet ( mm), LM, ribbet og hullet ( mm), LM-gitterrist (0 mm), stålgitterrist (0 mm) Trinbredde 00 mm, 800 mm, 000 mm Total belastningsevne 0 kg, 00 kg (trin) Udvendig bredde 790 mm, 990 mm, 90 mm Platformslængde 0 mm (standard) Total spændvidde 9 mm til 9 mm [fig. /x] Lodret højde [fig. /y] 00 mm til 990 mm Hældning eller 0 Trinudførelse/- dybde ( ) Trinudførelse/- dybde (0 ) LM, ribbet ( mm), LM, ribbet og hullet ( mm), LM-gitterrist (0 mm), stålgitterrist (0 mm) LM, ribbet (7 mm), LM, ribbet og hullet (7 mm), LM-gitterrist (7 mm), stålgitterrist (8 mm) Trinbredde 00 mm, 800 mm, 000 mm Total belastningsevne 0 kg, 00 kg (trin) Gelænderhøjde 00 mm Udvendige bredde med gelænder Platformslængde (standard) Indvendig platformsbredde [fig. /z] (standard) Total spændvidde [fig. /x] Trinbredde + 0 mm, med to gelændere (tilbehør) trinbredde + 00 mm 7 mm 9 mm ( ), 790 mm (0 ) 00 mm til 0 mm ( ), mm til 8 mm (0 ) Traversbredde 70 mm til 700 mm ( ), 0 mm til 900 mm (0 ) Indvendig højde [fig. /y] 8 mm til 08 mm ( ), 8 mm til 8 mm (0 ) DK - - N o 9

12 . Mærkning af anlæggene Typeskiltet (/) er tydeligt anbragt på anlægget.. Udstyr.. Grundudstyr Platformstrappe, transportabel trappelegeme med to drejeruller platform trappegelænder platformsgelænder i siderne platformgelænder foran støtteben travers med faste ruller forbindelsesbeslag diagonalbeslag fra lodret højde > 90 mm ( ) diagonalbeslag og forbindelsesbeslag fra lodret højde > 0 mm (0 ) sæt påmonteringsdele Smalt køreværk med ballast (option) Trappeafsats, transportabel trappelegeme med underlag platform støtteben med fast rulle forbindelsesbeslag sæt påmonteringsdele Trappeafsats, mobil trappelegeme med underlag platform støtteben med underlag forbindelsesbeslag sæt påmonteringsdele Overgang, transportabel trappelegeme platform eller trappegelændere eller platformsgelændere i siderne køreværkstraverser forbindelsesbeslag sæt påmonteringsdele Smalt køreværk med ballast (option).. Tilbehør Platformstrappe, transportabel Dobbelt sikkerhedsrækværk Sikringskæde Svingdør Ledende ruller Påsætningsgelænder Trappeafsats, transportabel Trappegelænder Platformsgelænder i siderne Platformsgelænder foran Dobbelt sikkerhedsrækværk Sikringskæde Ledende underlag Ledende ruller Påsætningsgelænder Trappeafsats, mobil Trappegelænder Platformsgelænder i siderne Platformsgelænder foran Dobbelt sikkerhedsrækværk Sikringskæde Ledende underlag Påsætningsgelænder Overgang, transportabel Dobbelt sikkerhedsrækværk Sikringskæde Svingdør Ledende ruller Påsætningsgelænder MONTGE F NLÆGGENE. Sikkerhedsbestemmelser nlæggene må kun opstilles lodret og kun på underlag med tilstrækkelig bæreevne. Der må kun benyttes intakte og fejlfri originaldele af anlæggene fra producenten. Ved sammenbygning eller reparationer må der kun anvendes selvlåsende møtrikker. Selvlåsende møtrikker må kun anvendes én gang. Montagearbejde må kun udføres af uddannet personale. Med uddannet personale menes personer med teknisk faglig uddannelse, som er i stand til at udføre montage- og reparationsarbejder inden for sit fagområde. Fra og med en platformshøjde på >00 mm er påmontering af gelænder påbudt. Efter montagen skal man kontrollere, at hele anlægget er opbygget korrekt. Efter montagen skal man kontrollere, at alle skrueforbindelser sidder ordentligt fast. Skrueforbindelserne skal spændes til med en momentnøgle. Tilspændingsmomenterne fremgår af montagebeskrivelsen.. Montage Emballagefolien fjernes og bortskaffes i henhold til gældende miljøregler. Det anbefales, at montagen udføres af to personer. Der kræves følgende værktøj til montagen: Stjerneskruetrækker Ring-gaffelnøgle mm Ring-gaffelnøgle 0 mm Unbraconøgle mm, mm Momentnøgle lle enkeltdele skal lægges ud på en ren overflade. N o DK

13 Nedenstående beskrives montagen af de forskellige anlæg. Da monteringen af de forskellige komponenter er stort set identisk ved de forskellige anlæg, henvises til de pågældende montageafsnit for komponenterne, som fx i afsnit.. (Montage af tappelegemet)... Montage af platformstrappe, transportabel Trappelegeme (/7) monteres; se afsnit... Støtteben (/) monteres; se afsnit... Travers (/) monteres; se afsnit... Forbindelsesbeslag (/) monteres; se afsnit... Evt. monteres diagonalbeslag; se afsnit... Trappegelænder (/8) monteres; se afsnit..7. Evt. monteres påsætnings-trappegelænder; se afsnit..8. Platformsgelænder, i siderne (/) monteres; se afsnit..9. Evt. monteres platformsgelænder; se afsnit..0. Platformsgelænder, foran (/) monteres; se afsnit... Evt. monteres påsætnings-platformsgelænder i siderne; se afsnit... Fodliste (/) monteres; se afsnit... Evt. monteres et dobbelt-sikkerhedsrækværk; se afsnit..7. Evt. monteres sikringskæde; se afsnit..9. Evt. monteres svingdør; se afsnit..8. Evt. monteres smalt køreværk med ballast; se afsnit..... Montage af trappeafsats, transportabel Trappelegeme (7/7) monteres; se afsnit... Støtteben (7/) monteres; se afsnit... Ved montagen skal man kontrollere, at de faste ruller (7/) vender udad. Forbindelsesbeslag (7/) monteres; se afsnit... Trappegelænder (7/8, tilbehør) monteres; se afsnit..7. Evt. monteres påsætnings-trappegelænder; se afsnit..8. Platformsgelænder, i siderne (7/, tilbehør) monteres; se afsnit..9. Evt. monteres platformsgelænder; se afsnit..0. Platformsgelænder, foran (7/, tilbehør) monteres; se afsnit... Evt. monteres påsætnings-platformsgelænder i siderne; se afsnit... Fodliste (7/, tilbehør) monteres; se afsnit... Evt. monteres et dobbelt-sikkerhedsrækværk; se afsnit..7. Evt. monteres sikringskæde; se afsnit Montage af trappeafsats, mobil Trappelegeme (8/) monteres; se afsnit... Støtteben (8/) monteres; se afsnit... Forbindelsesbeslag (8/) monteres; se afsnit... Trappegelænder (8/7, tilbehør) monteres; se afsnit..7. Evt. monteres påsætnings-trappegelænder; se afsnit..8. Platformsgelænder, i siderne (8/, tilbehør) monteres; se afsnit..9. Evt. monteres platformsgelænder; se afsnit..0. Platformsgelænder, foran (8/, tilbehør) monteres; se afsnit... Evt. monteres påsætnings-platformsgelænder i siderne; se afsnit... Fodliste (8/, tilbehør) monteres; se afsnit... Evt. monteres et dobbelt-sikkerhedsrækværk; se afsnit..7. Evt. monteres sikringskæde; se afsnit Montage af overgang, transportabel Trappelegeme (9/) og (9/7) monteres; se afsnit... Traverser (9/) og (9/8) monteres; se afsnit... Forbindelsesbeslag (9/) monteres; se afsnit... Trappegelænder, højre (9/) monteres; se afsnit..7. Evt. monteres trappegelænder, højre; se afsnit..8. Platformsgelænder, i siderne (9/) monteres; se afsnit..9. Evt. monteres platformsgelænder; se afsnit..0. Trappegelænder, venstre (9/9) monteres; se afsnit..7. Evt. påsætnings-trappegelænder, venstre; se afsnit..8. Fodliste (9/) monteres; se afsnit... Evt. monteres et dobbelt-sikkerhedsrækværk; se afsnit..7. Evt. monteres sikringskæde; se afsnit..9. Evt. monteres svingdør; se afsnit..8. Evt. monteres smalt køreværk med ballast; se afsnit..... Montage af trappelegeme Inden montagen af trappelegemet skal man evt. indsætte notstenene (møtrikkerne) til fastgørelse af trappegelænderet (/) og skruerne til forbindelsesbeslagene (/) samt evt. tværbeslag. På anlæggene er der fra en bestemt højde udformet profiler på trappelegemet med tre skruekanaler. Notstenene og firkantskruerne skal indsættes som følger (): Pos. --> Gelænderfastgørelse, fastgørelse på platformens knudeplade Pos. --> Gelænderfastgørelse Pos. --> Forbindelsesbeslag, tværbeslag, fastgørelse på platformens knudeplade Der indsættes en notsten (0/) i hver af skruekanalerne (0/) på vangen, hvorpå trappegelænderet skal monteres. Ved tosidige trappegelændere indsættes også notsten på den anden vange. Der indføres en firkantskrue (/) i den indvendige skruekanal (/) og (/). På anlæg, hvor forbindelsesbeslaget er fremstillet ud af vangernes profil (/ ), skal der indføres to firkantskruer. Der indføres firkantskrue(r) på den anden vange. På den mobile overgang skal firkantskruerne for forbindelsesbeslaget indsættes til sidst, da forbindelsesbeslaget monteres under platformen. DK - - N o 9

14 På de anlæg, hvor trappegelænderne er fastgjort med gelænderstøtter (/) på trappelegemets vange, skal der evt. indsætte ekstra notsten (svarende til antallet af gelænderstøtter) i skruekanalerne. Trappelegemet (/) indføres i knudepladen (/), så firkantskruerne indføres i skruekanalerne. Trappelegemet (/) skubbes helt ind mod platformsvangerne (/). Fire fastgørelsesskruer (/) påskrues på hver side og spændes til med et moment på Nm. På den transportable overgang monteres det andet trappelegeme som beskrevet i dette afsnit... Montage af støtteben Forsigtig: Der er fare for personskade (klemning) under indførelsen af trappelegemet. Inden montagen af støttebenet skal man huske at indsætte skruerne for forbindelsesbeslagene (/). Der indføres en firkantskrue (/) i den indvendige skruekanal (/) og (/). På anlæg, hvor forbindelsesbeslaget (/) er fremstillet ud af vangernes profil, skal der indføres to firkantskruer. Der indføres firkantskrue(r) på den anden vange. Forsigtig: Der er fare for personskade (klemning) under indførelsen af støttebenet. Støttebenet (/) indføres i knudepladen (/), så firkantskruerne indføres i skruekanalerne. Støttebenet skubbes helt ind mod platformsvangerne (/). Fire fastgørelsesskruer (/) påskrues på hver side og spændes til med et moment på Nm...7 Montage af trappegelænder, standard Trappegelænderet er formonteret helt ind til gelænderfastgørelsen. Trappegelænderet kan monteres både i venstre og i højre side. Gelænderfastgørelserne (7/) skubbes ind over gelænderet og gelænderstøtterne (7/) og (8/), til den pågældende gelænderstøtte (7/) flugter med gelænderfastgørelsen. Gelænderfastgørelserne drejes således, at den flade sider vender ind mod vangen eller platformsvangen. Fastgørelsesmøtrik (7/) kontraspændes, men spændes ikke til. Trappegelænderet sættes på trappelegemets vange og platformsvangen (8). Gelænderfastgørelsen skrues fast i notstenene med to fastgørelsesskruer M8x70 (7/) inkl. tandskiver. Fastgørelsesskruerne M8x70 (7/) spændes til med et moment på 7 Nm. Fastgørelsesmøtrikkerne (7/) spændes til med et moment på 7 Nm. På den transportable overgang skal man huske at montere platformsgelænderet i siderne inden montagen af det andet gelænder; se afsnit Montage af trappegelænder, påsætningsmodel Trappegelænderet og gelænderholderne er formonteret. Trappegelænderet kan monteres både i venstre og i højre side. Formonterede gelænderholdere (9/) med anslagsvinkel (9/) begyndende fra den nederste trappevange-ende indjusteres med unbracoskruer M8x0 (9/) med underlagsskiver og notstenene i skruekanalerne. Yderligere gelænderholdere indjusteres i samme afstand som trappegelænderholderne. Trappegelænder (0/) indsættes i gelænderholderne (0/), og holderne indjusteres på gelænderstøtterne. Gelænderholderne spændes til med unbracoskruerne (9/) ( Nm). Sikringsboltene (0/) indsættes og fastlåses ved at lukke klemmerne (0/). Trappegelænderet skal nu let kunne aftages igen uden at klemme...9 Montage af platformsgelænder, i siderne, standard På den transportable overgang består sidegelænderet kun af knælisten (/) og gelænderrøret (/) og (/); montagen sker på samme måde. Gelænderfastgørelserne (/) skubbes ind over gelænderstøtten (/), til den pågældende gelænderstøtte flugter med gelænderfastgørelsen (/) (boringerne skal flugte). Fastgørelsesmøtrik (/) kontraspændes, men spændes ikke til. Gelænderfastgørelsen indsættes i notstenene med to fastgørelsesskruer M8x70 (/) inkl. tandskiver, men uden at skrue dem fast. Gelænderrøret (/) skubbes ind på leddet (/) på trappegelænderet og skrues fast med undersænkskrue, underlagsskive og kalotmøtrik (/). Gelænderrøret (/) lægges på gelænderstøtten (/) og skrues fast med unbracoskruen Mx0. Boringen lukkes til med plastprop (/). Knælisten (/) indsættes mellem gelænderstøtterne. Knælisten skrues fast med undersænkskruen fra trappesiden (/). Knælisten på den anden side skrues fast med unbracoskruen Mx0, boringen lukkes med plastprop. Gelænderfastgørelsens fastgørelsesskruer M8x70 (/) spændes til med et moment på 7 Nm. N o DK

15 ..0 Montage af platformsgelænder, i siderne, påsætningsmodel Platformsgelænderet og gelænderholderne er formonteret. Platformsgelænderet kan monteres både i venstre og i højre side. De formonterede gelænderholdere (9/) med anslagsvinkel (9/) begyndende fra den forreste platformsprofil-ende indjusteres med unbracoskruer M8x0 (9/), med underlagsskiver i notstenene. Yderligere gelænderholdere indjusteres i samme afstand som platformsgelænderstøtterne. Platformsgelænder indsættes i gelænderholderne (/), og holderne indjusteres på gelænderstøtterne. Gelænderholderne spændes til med unbracoskruerne (9/) ( Nm). Sikringsboltene (/) indsættes og fastlåses ved at lukke klemmerne (/). Platformsgelænderet skal nu let kunne aftages igen uden at klemme... Montage af platformsgelænder, foran, standard Platformsgelænder, foran, dobbeltsidig montage Knælisten (/) indsættes fra siden mellem platformsgelænderne og skrues fast med de to unbracoskruer Mx (/) og (/). Gelænderrøret (/) indsættes fra siden mellem platformsgelænderne og skrues fast med de to unbracoskruer Mx (/) og (/). Fodlisten monteres; se afsnit... Platformsgelænder, foran, ensidig montage Gelænderfastgørelserne (/) skubbes ind over gelænderbøjlen (/), til den pågældende gelænderstøtte flugter med gelænderfastgørelsen (/) (boringerne skal flugte). Fastgørelsesmøtrik (/) kontraspændes, men spændes ikke til. Knælisten (/) sættes på gelænderrøret (/) og skrues fast med unbracoskruen Mx (/). Gelænderfastgørelsen indsættes i notstenene med to fastgørelsesskruer M8x70 (/) inkl. underlagsskiver, men uden at skrue dem fast. Knælisten (/) sættes på platformsgelænderet fra siden og skrues fast med unbracoskruen Mx (/ ). Gelænderrøret (/) sættes på platformsgelænderet fra siden og skrues fast med unbracoskruen Mx (/). Gelænderfastgørelsens fastgørelsesskruer M8x70 (/) spændes til med et moment på 7 Nm. Fastgørelsesmøtrikkerne (/) spændes til med et moment på 7 Nm. Fodlisten monteres; se afsnit..... Montage af platformsgelænder, foran, påsætningsmodel Platformsgelænderet foran og gelænderholderne er formonteret. Ved eftermontagen af platformsgelænderet foran, påsætningsmodel, skal kunden tilvejebringe to ekstra boringer til forskruning af gelænderholderen (komponent ). De to formonterede gelænderholdere (9/) indjusteres med fastgørelsesdelene. Gelænderholderne med anslagsvinkel (9/) begyndende fra den forreste platformsprofil-ende indjusteres med unbracoskruer M8x0 (9/) med underlagsskiver i notstenene. Platformsgelænderet (7/) indsættes i gelænderholderne (7/) og (7/), og holderne indjusteres på gelænderstøtterne. Gelænderholderne spændes til med skruer (9/) ( Nm). Sikringsboltene (/) indsættes og fastlåses ved at lukke klemmerne (/). Platformsgelænderet skal nu let kunne aftages igen uden at klemme... Montage af travers til bredt køreværk Inden montagen skal man huske at justere bremserne på traversens faste ruller samt drejerullerne på trappelegemet. På den transportable overgang monteres traverserne (8/) ikke under støttebenet, men derimod over støttepladen (8/) på trappelegemerne (8/). Traversen (9/) stilles under støttebenet (9/), så traversens firkantskruer går ind i boringerne i vinkelpladen (9/). Vinkelpladen skrues på med fastgørelsesmøtrikker (9/) inkl. underlagsskiver, men uden at spænde dem til. Traversen indjusteres således, at afstanden (0/x) til støttebenet er den samme på begge sider. Fastgørelsesmøtrikkerne (9/) spændes til med et moment på 0 Nm. DK N o 9

16 .. Montage af smalt køreværk med ballast Den transportable platformstrappe og den transportable overgang kan som option monteres med et smalt køreværk. Ved montage med smalt køreværk skal der altid monteres en ballast. Montage af smalt køreværk på transportabel platformstrappe Inden montagen skal man huske at justere bremserne på traversens faste ruller samt drejerullerne på trappelegemet. Ved den transportable platformstrappe monteres begge de korte traverser (/) og (/7) på støttebeslaget (/8) og over støttepladen (/) samt (/) på trappelegemet (/). Desuden monteres der to tværbeslag (/) og (/). Den korte travers (9/) stilles under støttebenet (9/ ), så traversens firkantskruer går ind i boringerne i vinkelpladen (9/). Vinkelpladen skrues på med fastgørelsesmøtrikker (9/) inkl. underlagsskiver, men uden at spænde dem til. Traversen indjusteres således, at afstanden (/x) til støttebenet er den samme på begge sider. Fastgørelsesmøtrikkerne (9/) spændes til med et moment på 0 Nm. Beskyttelsespladerne (/) og (/) monteres hver med fastgørelsesskruer på de to trappevanger. Man skal kontrollere, at støttepladerne er indjusteret således, at traversen kan monteres vandret (afstand fremgår af fig. /y * ). Traversen (/) skal indjusteres således, at afstanden (/y * ) til støttepladerne er ens på begge sider. Traversen (/) på de to støtteplader (/) og (/) monteres hver især ved hjælp af to firkantskruer (/ ), fastgørelsesmøtrikker inkl. underlagsskiver. Fastgørelsesmøtrikkerne spændes til med et moment på 0 Nm. De to tværbeslag (/) og (/) monteres hver med de fastgørelsesvinkler (/) og (/) på de to traverser (/) og (/) med firkantskruer, fastgørelsesmøtrikker inkl. underlagsskiver. Fastgørelsesmøtrikkerne spændes til med et moment på 0 Nm. Ballast (/7) anbringes iht. følgende tabel og monteringssteder. Ballast skal altid anbringes symmetrisk (så vidt muligt indvendigt). Ballast platformstrappe, transportabel (smal) Ballast-tabel (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Bredde Vægt (kg) S til * * Skraveret område kun med specialballast Ballast platformstrappe, transportabel 0 (smal) Ballast-tabel (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Bredde Vægt (kg) S til * * Skraveret område kun med specialballast * Trinbredde + 00 mm N o DK

17 Montage af smalt køreværk på transportabel overgang Inden montagen skal man huske at justere bremserne på traversens faste ruller samt drejerullerne på trappelegemet. På den transportable overgang monteres de korte traverser (/) og (/) over støttepladen på de to trappelegemer (/ ) og (/). Beskyttelsespladerne (7/) og (7/) monteres hver med fastgørelsesskruer på de to trappevanger. Man skal kontrollere, at støttepladerne er indjusteret således, at traversen kan monteres vandret (afstand fremgår af fig. 7/y * ). Traversen (7/) skal indjusteres således, at afstanden (7/y * ) til støttepladerne er ens på begge sider. Traversen (7/) monteres på de to støtteplader (7/ ) og (7/) ved hjælp af to firkantskruer, fastgørelsesmøtrikker inkl. underlagsskiver. Fastgørelsesmøtrikkerne spændes til med et moment på 0 Nm. Ballast (/7) anbringes iht. de følgende tabeller. Ballasten skal altid anbringes symmetrisk. Ballast overgang, transportabel (smal) Max-dimensioner iht. EN ISO - se Ref-Überst-0-f Ballast-tabel (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Bredde Vægt (kg) LH op til Ballast overgang, transportabel 0 (smal) Max-dimensioner iht. EN ISO - se Ref-Überst-0-f Ballast-tabel (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Bredde Vægt (kg) LH op til kg Montage af fodliste og vinkelmontage af platformsgelænder, standard Hvis anlægget har platformsgelænder foran, skal man ved montagen af fodlisterne i siderne skrue fodlisten foran (8/ ) sammen med disse Fodlisterne i siderne (8/) skrues fast på gelænderstøtterne med hver to låseskruer Mx0 inkl. underlagsskiver og kalotmøtrikker (8/) og (8/). Ved hjælp af et platformsgelænder, standard, skal der sammen med fodlisterne i siderne påskrues to vinkler (komponent ) til fastgørelse af den forreste fodliste... Montage af forbindelsesbeslag/diagonalbeslag Forbindelsesbeslaget (9/) med den flade side på firkantskruerne (9/) og (9/) sættes på trappelegemet (9/) og på støttebenet (9/), indjusteres lige og skrues fast. På anlæg, hvor forbindelsesbeslaget er fremstillet ud af vangernes profil (0/), skal forbindelsesbeslaget fastgøres i begge sider med to firkantskruer. På den transportable overgang skal forbindelsesbeslaget (0/) monteres under knudepladen. Det andet forbindelsesbeslag monteres med fastgørelsesskrue, fastgørelsesmøtrikker og tilspændes med et moment på 0 Nm (komponent og B). På den transportable platformstrappe skal der højdeafhængigt monteres diagonalbeslag eller ekstra forbindelsesbeslag. Højde > 90 mm ( ) Højde > 0 mm (0 ) Montagen sker på samme måde som ved forbindelsesbeslaget (komponent, B og C). * Trinbredde + 00 mm DK N o 9

18 ..7 Montage af dobbelt sikkerhedsrækværk Det øverste rør (/) og det nederste rør (/) i det dobbelte sikkerhedsrækværk lægges på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast fra siden med unbracoskrue Mx0 (/) og (/). Boringerne lukkes til med plastproppe. Det dobbelte sikkerhedsrækværk klappes op. De modsatte anslag (/) og (/8) anbringes på siden af gelænderstøtten (/7) og skrues fast fra siden med unbracoskrue Mx0. Boringerne lukkes til med plastproppe. lle fastgørelsesskruerne spændes til med et moment på 8 Nm. Klap- og låsemekanismen afprøves...8 Montage af svingdør Det dobbelte sikkerhedsrækværk kan monteres på overgangen og på modulsystemet. Det dobbelte sikkerhedsrækværk er formonteret op til holderen og anslagene. Svingdøren kan monteres på afsatstrappen med gelænder og på modulsystemet. Svingdøren er formonteret op til holderen og anslagene. Svingdøren (/) anbringes på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast med unbracoskrue Mx0 (/) og (/) fra siden. Boringerne lukkes til med plastproppe. Svingdøren klappes op. De modsatte anslag (/) og (/7) anbringes på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast fra siden med unbracoskrue M8x. Boringerne lukkes til med plastproppe. lle fastgørelsesskruerne spændes til med et moment på 8 Nm. Dreje- og låsemekanismen afprøves...9 Montage af sikringskæde Sikringskæden (/) inkl. fastgørelsesringen (/) anbringes på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast fra siden med unbracoskruen Mx0. Boringerne lukkes til med plastproppe. Den modsatte indsætningsmekanisme (/) anbringes på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast fra siden med unbracoskruen Mx0 (/). Boringerne lukkes til med plastproppe. Låsemekanismen (karabinhagen) sættes gennem kæden og afprøves. BRUG F NLÆGGENE. Sikkerhedsbestemmelser nlæggene må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål; brug i strid med det tiltænkte anvendelsesformål er ikke tilladt. lle sikkerhedsbestemmelser ifølge afsnit skal overholdes til punkt og prikke. Inden anlæggene benyttes, skal man kontrollere, at samtlige komponenter er i ordentlig stand og funktionsdygtige. Hvis der konstateres fejl og mangler, må anlæggene ikke tages i brug. nlægget må ikke anvendes, hvis der er glatte stoffer (fx olie og fedt) på platformen eller trinnene. Inden brug skal anlægget rengøres. nlæggene må kun benyttes af personer, som er fortrolige med denne montage- og brugsvejledning. nlæggene må kun opstilles lodret på vandrette underlag med tilstrækkelig bæreevne. Bremsehåndtaget på de drejelige og faste ruller må kun løsnes, når anlægget skal transporteres. Så længe der er personer på anlægget, skal bremsehåndtagene være trykket ind. Når anlægget ikke benyttes, skal alle bremseruller fastlåses ved at presse bremsehåndtaget ind. nlæggene må kun benyttes med fuldstændig sidebeskyttelse, dvs. med gelændere. Platformen må kun indtages ved hjælp af opstigningen. Det er forbudt at klatre over gelænderne. Platformens nyttelast må ikke overskrides. Med til nyttelasten tæller brugeren eller brugerne samt alt medbragt materiale/værktøj. nlæggene må kun transporteres langsomt af personer. Samtidig må der hverken være personer eller materiale eller værktøj på platformen. Enhver form for kollision skal undgås. Under transport må man ikke overskride normal gåhastighed. Det er forbudt at trække anlæggene med køretøjer. Transportområdet skal være fri for forhindringer. Det er ikke tilladt at bruge løftegrej i forbindelse med anlæggene. Det er ikke tilladt at læne sig op ad gelænderet under arbejdet. Det er ikke tilladt at danne bro mellem anlæg og bygninger ved hjælp af planker el.lign. nlæggene må ikke anvendes som trappetårn for på denne måde at komme op på andre konstruktioner. Det er ikke tilladt at springe på platformen. Der må ikke genereres vandrette belastninger, fx under arbejde på tilstødende konstruktioner, som kan bevirke, at anlæggene vælter. N o DK

19 Når anlæggene bruges i gennemgangsbygninger, på ubeklædte bygninger eller bygningstage, skal man være særligt opmærksom på vindforholdene, så anlæggene ikke vælter. Fra og med en vindstyrke > må anlæggene ikke mere tages i brug. Det er forbudt at øge platformshøjden ved hjælp af stiger, kasser eller andre anordninger. Hvis anlæggene opstilles ved eller på offentlig vej, skal der gøres særligt opmærksom på opstillingsstedet, fx via opsætning af advarselsbomme, advarselslamper eller sikkerhedsposter. Sikringsliner/-kæder, dobbelte sikkerhedsrækværk og svingdøre skal altid holdes lukket. Der må kun anvendes intakt og fejlfrit tilbehør fra producenten, som er nævnt i afprøvningsattesten. Der må ikke frastilles eller opbevares genstande på trappelegemerne. Trappelegemerne må kun betrædes i ro og mag. Når der transporteres byrder via trappelegemerne, skal byrden bæres således, at man har den ene hånd fri til fastholdning i håndlisten. Det transporterede gods må ikke dække for udsynet til trinnene.. Brugshenvisninger lt efter udførelsen har anlægget afbremsede drejelige og faste ruller. fbremsning sker ved at presse bremsehåndtaget (/) ind på alle drejelige og faste ruller (/). Bremsen løsnes ved at trække bremsehåndtaget op. 7 VEDLIGEHOLDELSE 7. Rengøring af anlægget Rengøring kan ske med vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel. Forurening med farve/maling kan fjernes med terpentin. 7. Smøring af ruller Rengøringsmidler må ikke løbe ud på jorden; brugte rengøringsvæsker skal bortskaffes iht. gældende miljøregler. Det anbefales, at man smører rullerne med universalolie med jævne mellemrum. Overskydende olie tørres bort; der må ikke løbe olie ud på jorden. Pudseklude vædet med olie skal bortskaffes iht. gældende miljøregler. Ved reparationsarbejde må der kun benyttes originale dele fra producenten. Brug af uoriginale reservedele og tilbehør er ikke tilladt og må kun ske i undtagelsestilfælde efter forudgående skriftlig tilladelse fra ZRGES. Efter udført reparationsarbejde må anlægget først tages i brug, når man har sikret sig, at det fungerer fejlfrit. I den forbindelse skal de reparerede områder og sikkerhedsudstyret efterprøves særligt grundigt. 7. Reservedele Originale reservedele kan rekvireres fra ZRGES GmbH. 8 OPBEVRING nlægget skal opbevares på en sådan måde, at det ikke kan beskadiges. nlægget skal opbevares på en sådan måde, at det ikke kan udsættes for vind og vejr. Hvis anlægget skal opbevares i en længere periode, skal det stilles på træklodser, så rullerne ikke berører jorden. 9 KONTROLLER/FPRØVNINGER Inden hver idriftsættelse af anlæggene skal man kontrollere, at de fungerer upåklageligt og er i god stand. Hvis der konstateres fejl og mangler, må anlæggene ikke tages i brug. nvendelse er først tilladt efter afhjælpning af de pågældende fejl og mangler. lle komponenter skal kontrolleres for deformering, buler og revner. Man skal kontrollere, at skrueforbindelser sidder ordentligt fast. Ved rullerne skal man kontrollere, at de ruller upåklageligt, og at bremsen hvis monteret fungerer korrekt. Man skal regelmæssigt lade en sagkyndig kontrollere, at anlæggene er i god stand. Med regelmæssigt' menes, at der udføres en kontrol i et interval, der er afpasset efter de givne driftsforhold. Ved varig brug under høj belastning kan det være nødvendigt at kontrollere anlæggene dagligt. 9. Kontrol-emblemer Man kan rekvirere kontrol-emblemer fra ZRGES unter bestillingsnr Efter hver gennemført kontrol med positivt resultat skal kontrol-emblemet sættes på anlægget. Kontrol-emblemet skal anbringes således, at måned og år for den næste kontrol (senest et år efter sidste kontroldato) fremgår tydeligt for brugeren. 7. Reparationsarbejde på anlæggene Reparationsarbejde på anlæggene må kun udføres af fagpersonale. Hvis der udføres reparationsarbejde på bærende dele, fx svejsearbejde, skal dette kontrolleres af en sagkyndig. DK N o 9

Monterings- og brugsanvisning N 291227. w Industritrappe med gelænder

Monterings- og brugsanvisning N 291227. w Industritrappe med gelænder Monterings- og brugsanvisning www.zarges.de w Industritrappe med gelænder Podietrappe med gelænder Overgangsbro, stationær Platformstrappe, stationær Trappepodium, stationær N 97 Skulle du ønske yderligere

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

JUMBO. Skaktrør. BRUGERVEJLEDNING Jumbo WWW.JUMBO.AS

JUMBO. Skaktrør. BRUGERVEJLEDNING Jumbo WWW.JUMBO.AS BRUGERVEJLEDNING Jumbo Skaktrør JUMBO JUMBO Vi takker for Deres valg af et JUMBO produkt. Vi er overbeviste om, at skaktrøret vil være Dem til nytte fremover, og glæder os til at rådgive Dem ved andre

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316

Udendørs brug: (nr. 1.4401: X5 CrNiMo 17 12 2= AISI 316) (nr. 1.4404: 2X CrNiMo 17 13 2= AISI 316L) AISI 316 Hvad skal jeg vælge? Rustfrit er ikke bare rustfrit, der findes mange typer af legeringer og standarder, rosinox har valgt to typer AISI 304 til indendørsbrug og AISI 316 til udendørsbrug. Disse to typer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere