Montage- und Verwendungsanleitung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- und Verwendungsanleitung"

Transkript

1 DE GB FR ES DK Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w Moveable/mobile work platform

2 Deutsch Plattformtreppen, fahrbar Treppen-Podest, fahrbar/mobil Überstieg, fahrbar English 9 Mobile platform steps Moveable/mobile work platform Bridging steps, mobile Français Escaliers à plateforme, roulants Marchepied roulant/mobile Passerelle roulante Español 7 Escalera de plataforma, sobre ruedas Descansillo de escalera, sobre ruedas / móvil Pasarela, móvil Dansk Platformstrapper, transportabel Trappeafsats, transportabel/mobil Overgang (overgangstrappe), transportabel

3 Professional Beste l-nr. Model No. Produktionsdatum Date of production kg max. kg Gesamt 9 07/ Professional i Professional DEKR ZRGES Bauart geprüft ZRGES 8 7 y z y x 0 x 7 0 y z y x x 8 7 y x ZRGES 8 y x 7

4

5 y z x x 0 8 7

6 9 x 7 0 y (*) y (*) 8 B h > 90 mm B 7

7 8 7 h > 0 mm B C B B C 7 B B B

8 Hvis De ønsker informationer, eller hvis der opstår specielle problemer, som ikke er behandlet udførligt nok i denne montage- og brugsvejledning, kan De rekvirere de nødvendige oplysninger direkte fra producenten (se afsnit.). Desuden gør vi opmærksom på, at indholdet af denne montage- og brugsvejledning ikke er en del af nogen tidligere eksisterende aftale, tilsagn eller et juridisk forhold og ej heller har til formål at modificere et sådant.. Samtlige forpligtelser fremgår af den pågældende købekontrakt, der også indeholder de fuldstændige og alene gældende garantivilkår (se også afsnit.). Disse kontraktmæssige garantivilkår hverken udvides eller indskrænkes af versionerne af denne montage- og brugsvejledning. Overdragelse til tredje person samt mangfoldiggørelse af dette materiale, anvendelse og meddelelse om dets indhold er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra producenten. Overtrædelse af ovenstående danner grundlag for krav om skadeserstatning. Indholdsfortegnelse GENERELT.... Forord.... Producent.... Kontrol af arbejdssikkerhed.... Forpligtelser, produktansvar og garanti.... Udgivelsesdato.... Ophavsret og beskyttede rettigheder... SIKKERHEDSBESTEMMELSER.... Grundlæggende sikkerhedsanvisninger.... Sikkerhedssymboler.... Brug i overensstemmelse med tiltænkt anvendelsesformål.... Brug i strid med tiltænkt anvendelsesformål.... Særlige sikkerhedsbestemmelser..... Forholdsregler ved arbejde med elektriske enheder på anlægget..... Forholdsregler ved arbejder på elektrisk udstyr med anlæggene..... Forholdsregler ved arbejde i nærheden af elektriske luftledninger..... Montage af trappeafsats, transportabel..... Montage af trappeafsats, mobil..... Montage af overgang, transportabel..... Montage af trappelegeme..... Montage af støtteben Montage af trappegelænder, standard Montage af trappegelænder, påsætningsmodel Montage af platformsgelænder, i siderne, standard Montage af platformsgelænder, i siderne, påsætningsmodel Montage af platformsgelænder, foran, standard Montage af platformsgelænder, foran, påsætningsmodel Montage af travers til bredt køreværk Montage af smalt køreværk med ballast Montage af fodliste og vinkelmontage af platformsgelænder, standard Montage af forbindelsesbeslag/ diagonalbeslag Montage af dobbelt sikkerhedsrækværk Montage af svingdør Montage af sikringskæde...7 BRUG F NLÆGGENE...7. Sikkerhedsbestemmelser...7. Brugshenvisninger VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af anlægget Smøring af ruller Reparationsarbejde på anlæggene Reservedele OPBEVRING KONTROLLER/FPRØVNINGER Kontrol-emblemer...7 EMBLLGE OG TRNSPORT... BESKRIVELSE F NLÆGGENE.... Tekniske data.... Mærkning af anlæggene.... Udstyr..... Grundudstyr..... Tilbehør... MONTGE F NLÆGGENE.... Sikkerhedsbestemmelser.... Montage..... Montage af platformstrappe, transportabel... N o DK

9 GENERELT. Forord Denne montage- og brugsvejledning er kun gældende for platformstrappe, transportabel, trappeafsats, transportabel, trappeafsats, mobil og overgang, transportabel og er underkastet den i afsnit. anførte "Kontrol af arbejdssikkerhed". De anførte modeller kaldes i det følgende for "anlæg". De i denne montage- og brugsvejledning anførte henvisninger til sikkerhed samt regler og regulativer vedr. omgang med anlæg falder inden for gyldighedsområdet for de i denne dokumentation nævnte anlæg. Den driftsansvarlige (brugeren) skal på eget ansvar sørge for overholdelse af lokale og nationale forskrifter, overholde de i montage- og brugsvejledningen anførte regelsæt (love, regulativer, direktiver, osv.) med henblik på sikker håndtering, sikre, at montage- og brugsvejledningen stilles til rådighed for montage- og brugerpersonalet, og at de heri indeholdte oplysninger såsom henvisninger, advarsler og sikkerhedsbestemmelser efterleves i alle henseender.. Producent Producent af de i denne dokumentation beskrevne anlæg er: ZRGES GmbH Tlf: 08 8/ Sparte Steigtechnik Telefax: 08 8/8 7 9 Postfach 0 D-80 Weilheim Internet: Kontrol af arbejdssikkerhed De nedenanførte anlæg er afprøvet/kontrolleret af DE- KR Industrial Services og registreret under følgende prøverapportnumre: TI // , TI // og TI // Forpligtelser, produktansvar og garanti En grundlæggende forudsætning for sikkerhedsmæssig korrekt omgang er kendskabet til sikkerhedsanvisninger og -forskrifter. Denne montage- og brugsvejledning, og især sikkerhedsanvisningerne, skal iagttages og overholdes af enhver person, der arbejder ved anlæggene. Derudover skal de for det pågældende brugssted gældende regler og forskrifter til forebyggelse af uheld iagttages og overholdes. Risici ved omgang med anlægget: nlæggene er konstrueret efter nyeste tekniske stade og alle anerkendte sikkerhedsregler. Ikke desto mindre kan der ved brug af anlæggene opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og lemmer og/eller skadelige påvirkninger af selve anlæggene eller andre genstande. nlæggene må kun benyttes w til de tiltænkte anvendelsesformål og. w i sikkerhedsmæssig fejlfri stand. Beskadigelser, som kan påvirke sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Omfanget af og gyldighedsperioden for garantien fremgår af producentens salgs- og leveringsbetingelser. Mht. garantikrav, som hidrører fra mangelfuld eller fejlagtig dokumentation, er det altid den på leveringstidspunktet gældende montage- og brugsvejledning, som er bestemmende (se afsnit.). Mht. salgs- og leveringsvilkår gælder følgende: Der påtages intet ansvar for skader på de leverede anlæg, hvis disse hidrører fra én eller flere af nedenstående årsager. Mht. salgs- og leveringsvilkår gælder følgende: Der påtages intet ansvar for person- og tingskader, hvis disse hidrører fra én eller flere af nedenstående årsager: Brug af anlæggene i strid med det tiltænkte anvendelsesformål Forkert udført montage og anvendelse af anlæggene Brug af anlæggene med defekte komponenter Manglende kendskab til eller manglende overholdelse af denne montage- og brugsvejledning Utilstrækkeligt kvalificeret eller utilstrækkeligt uddannet montage- og brugerpersonale Forkert udført reparationsarbejde Brug af uoriginale reservedele og tilbehør. Brug af uoriginale reservedele og tilbehør er ikke tilladt og må kun ske i undtagelsestilfælde efter forudgående skriftlig tilladelse fra ZRGES. Egenhændigt udførte forandringer ved anlæggene Katastrofetilfælde i form af påvirkninger fra fremmedlegemer samt force majeure. Den driftsansvarlige (brugeren) skal på eget ansvar sørge for at sikkerhedsbestemmelserne ifølge afsnit,. og. iagttages og overholdes, at brug i strid med tiltænkte anvendelsesformål (se afsnit.) samt forkert opstilling og ikke-tilladt brug udelukkes, og at det derudover sikres, at brug kun sker ifølge tiltænkt anvendelsesformål (se afsnit.). Endvidere er alle rettigheder forbeholdt, især hvad angår meddelelse om patent eller registrering af varemærke. Overtrædelse af ovenstående danner grundlag for krav om skadeserstatning! DK - - N o 9

10 . Udgivelsesdato Udgivelsesdatoen for den tysksprogede version af denne montage- og brugsvejledninger er Ophavsret og beskyttede rettigheder Ophavsretten til denne montage- og brugsvejledning tilhører producenten. Endvidere er alle rettigheder forbeholdt, især hvad angår meddelelse om patent eller registrering af varemærke. Overtrædelse af ovenstående danner grundlag for krav om skadeserstatning! SIKKERHEDSBESTEMMELSER. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Der gælder følgende forskrifter til opstilling og anvendelse af anlæggene: Norm / forskrift DIN 9 BGI 9 BGI 7 BGV D. Sikkerhedssymboler Trappeafsats Gyldighedsområde lle anlæg, når der anvendes elektriske arbejdsredskaber Platformstrappe, overgange, trappeafsats Platformstrappe, overgange, trappeafsats I montage- og brugsvejledningen benyttes følgende benævnelse og tegn for risici: Dette symbol advarer mod et farligt sted. Dette symbol angiver tips og henvisninger til optimal udnyttelse af anlæggene. Dette symbol giver henvisninger til korrekt bortskaffelse og opbevaring af forefaldende affald. overholdelse af regelmæssige kontroller/afprøvninger.. Brug i strid med tiltænkt anvendelsesformål Forkert anvendelse - dvs. afvigelse fra de i afsnit. angivne oplysninger vedr. de i denne montage- og brugsvejledning dokumenterede anlæg henregnes som værende i strid med det tiltænkte anvendelsesformål i produktsikkerhedslovens forstand. Dette gælder også for misligholdelse af de i denne montage- og brugsvejledning anførte normer og direktiver.. Særlige sikkerhedsbestemmelser.. Forholdsregler ved arbejde med elektriske enheder på anlægget Hvis der benyttes elektriske apparater med lysnettilslutning (boremaskine, mv.), skal nedenstående udførelser overholdes til punkt og prikke. Under udførelse af arbejde med elektriske apparater, fra platformen, skal forskrifterne iht. BGI 9 (sikkerhedsregler for brugen af elektriske redskaber) anvendes. Elektriske apparater må kun anvendes med beskyttende ekstra-lav spænding (8 V), med sikkerhedsafbryder (isoleringstransformator), eller hvis de er tilsluttet via en fejlstrømsafbryder (FI-relæ) med en fejlstrøm < 0 m. Som strømforsyning skal der anvendes en byggepladsstrømfordeler. Som tilledning til det elektriske apparat skal der vælges et forlængerkabel med et ledningstværsnit, der passer til apparatet. Som forlængerkabel skal der anvendes gummikabler af typen H07RN-F... Forholdsregler ved arbejder på elektrisk udstyr med anlæggene Der må ikke udføres arbejder på eller i nærheden af ubeskyttet, spændingsførende elektrisk udstyr, mens anlægget er i brug, med mindre det elektriske udstyr er gjort spændingsløst, det elektriske udstyr er sikret med gentilkobling, man har kontrolleret, at det elektriske udstyr vitterligt er spændingsløst, det elektriske udstyr er kortsluttet via jordskinne, og det elektriske udstyr er isoleret i forhold til tilstødende spændingsførende dele.. Brug i overensstemmelse med tiltænkt anvendelsesformål De i denne montage- og brugsvejledning opførte anlæg må kun anvendes som opstigningsredskab til arbejdspositioner, som ikke kan nås med egen kropsstørrelse, Samtidig må den maksimale bæreevne ikke overskrides. Med til brug i overensstemmelse med tiltænkt anvendelsesformål hører også: Overholdelse af alle anvisninger i denne montage- og brugsvejledning samt N o DK

11 .. Forholdsregler ved arbejde i nærheden af elektriske luftledninger Ved arbejde i nærheden af elektriske luftledninger skal man overholde sikkerhedsafstandene iht. nedenstående tabel. Hvis det ikke er muligt at overholde sikkerhedsafstandene, skal luftledningerne gøres spændingsløse efter aftale med ejerne eller brugerne og sikres mod genindkobling. Udførelserne af afsnit.. skal overholdes til punkt og prikke. EMBLLGE OG TRNSPORT Ved transport på køretøjer skal anlæggene sikres mod skridning via fastbinding. Låseanordningerne på de drejelige og de faste ruller skal fastlåses. BESKRIVELSE F NLÆGGENE. Tekniske data Når man dimensionerer sikkerhedsafstandene, skal der tages højde for ledningernes udsvingning og/eller den arbejdende persons bevægelsesradius. Med til bevægelsesradius tæller også de af den arbejdende person holdte genstande. Mærkespænding [V] Sikkerhedsafstand [m] op til 000 V,0 m over kv op til 0 kv,0 m over 0 kv op til 0 kv,0 m over 0 kv op til 80 kv eller ved ukendt mærkespænding.0 m Platformstrappe, transportabel Hældning eller 0 Trinudførelse/- dybde ( ) Trinudførelse/- dybde (0 ) LM, ribbet ( mm), LM, ribbet og hullet ( mm), LM-gitterrist (0 mm), stålgitterrist (0 mm) LM, ribbet (7 mm), LM, ribbet og hullet (7 mm), LM-gitterrist (7 mm), stålgitterrist (8 mm) Trinbredde 00 mm, 800 mm, 000 mm Total belastningsevne 0 kg, 00 kg (trin) Gelænderhøjde 00 mm Udvendige Trinbredde + 00 mm bredde med gelænder Platformslængde 7 mm (standard) Traversbredde 0 mm til 90 mm ( ), 0 mm til 0 mm (0 ) Total spændvidde [fig. /x] Lodret højde [fig. /y] 0 mm til 90 mm ( ), 8 mm til 7 mm (0 ) 800 mm til 00 mm ( ), 800 mm til 00 mm (0 ) Trappeafsats, transportabel Hældning Trinudførelse/- dybde Trappeafsats, mobil Overgang, transportabel LM, ribbet ( mm), LM, ribbet og hullet ( mm), LM-gitterrist (0 mm), stålgitterrist (0 mm) Trinbredde 00 mm, 800 mm, 000 mm Total belastningsevne 0 kg, 00 kg (trin) Udvendig bredde 790 mm, 990 mm, 90 mm Platformslængde 0 mm (standard) Total spændvidde 9 mm til 9 mm [fig. /x] Lodret højde [fig. /y] 00 mm til 990 mm Hældning Trinudførelse/- dybde LM, ribbet ( mm), LM, ribbet og hullet ( mm), LM-gitterrist (0 mm), stålgitterrist (0 mm) Trinbredde 00 mm, 800 mm, 000 mm Total belastningsevne 0 kg, 00 kg (trin) Udvendig bredde 790 mm, 990 mm, 90 mm Platformslængde 0 mm (standard) Total spændvidde 9 mm til 9 mm [fig. /x] Lodret højde [fig. /y] 00 mm til 990 mm Hældning eller 0 Trinudførelse/- dybde ( ) Trinudførelse/- dybde (0 ) LM, ribbet ( mm), LM, ribbet og hullet ( mm), LM-gitterrist (0 mm), stålgitterrist (0 mm) LM, ribbet (7 mm), LM, ribbet og hullet (7 mm), LM-gitterrist (7 mm), stålgitterrist (8 mm) Trinbredde 00 mm, 800 mm, 000 mm Total belastningsevne 0 kg, 00 kg (trin) Gelænderhøjde 00 mm Udvendige bredde med gelænder Platformslængde (standard) Indvendig platformsbredde [fig. /z] (standard) Total spændvidde [fig. /x] Trinbredde + 0 mm, med to gelændere (tilbehør) trinbredde + 00 mm 7 mm 9 mm ( ), 790 mm (0 ) 00 mm til 0 mm ( ), mm til 8 mm (0 ) Traversbredde 70 mm til 700 mm ( ), 0 mm til 900 mm (0 ) Indvendig højde [fig. /y] 8 mm til 08 mm ( ), 8 mm til 8 mm (0 ) DK - - N o 9

12 . Mærkning af anlæggene Typeskiltet (/) er tydeligt anbragt på anlægget.. Udstyr.. Grundudstyr Platformstrappe, transportabel trappelegeme med to drejeruller platform trappegelænder platformsgelænder i siderne platformgelænder foran støtteben travers med faste ruller forbindelsesbeslag diagonalbeslag fra lodret højde > 90 mm ( ) diagonalbeslag og forbindelsesbeslag fra lodret højde > 0 mm (0 ) sæt påmonteringsdele Smalt køreværk med ballast (option) Trappeafsats, transportabel trappelegeme med underlag platform støtteben med fast rulle forbindelsesbeslag sæt påmonteringsdele Trappeafsats, mobil trappelegeme med underlag platform støtteben med underlag forbindelsesbeslag sæt påmonteringsdele Overgang, transportabel trappelegeme platform eller trappegelændere eller platformsgelændere i siderne køreværkstraverser forbindelsesbeslag sæt påmonteringsdele Smalt køreværk med ballast (option).. Tilbehør Platformstrappe, transportabel Dobbelt sikkerhedsrækværk Sikringskæde Svingdør Ledende ruller Påsætningsgelænder Trappeafsats, transportabel Trappegelænder Platformsgelænder i siderne Platformsgelænder foran Dobbelt sikkerhedsrækværk Sikringskæde Ledende underlag Ledende ruller Påsætningsgelænder Trappeafsats, mobil Trappegelænder Platformsgelænder i siderne Platformsgelænder foran Dobbelt sikkerhedsrækværk Sikringskæde Ledende underlag Påsætningsgelænder Overgang, transportabel Dobbelt sikkerhedsrækværk Sikringskæde Svingdør Ledende ruller Påsætningsgelænder MONTGE F NLÆGGENE. Sikkerhedsbestemmelser nlæggene må kun opstilles lodret og kun på underlag med tilstrækkelig bæreevne. Der må kun benyttes intakte og fejlfri originaldele af anlæggene fra producenten. Ved sammenbygning eller reparationer må der kun anvendes selvlåsende møtrikker. Selvlåsende møtrikker må kun anvendes én gang. Montagearbejde må kun udføres af uddannet personale. Med uddannet personale menes personer med teknisk faglig uddannelse, som er i stand til at udføre montage- og reparationsarbejder inden for sit fagområde. Fra og med en platformshøjde på >00 mm er påmontering af gelænder påbudt. Efter montagen skal man kontrollere, at hele anlægget er opbygget korrekt. Efter montagen skal man kontrollere, at alle skrueforbindelser sidder ordentligt fast. Skrueforbindelserne skal spændes til med en momentnøgle. Tilspændingsmomenterne fremgår af montagebeskrivelsen.. Montage Emballagefolien fjernes og bortskaffes i henhold til gældende miljøregler. Det anbefales, at montagen udføres af to personer. Der kræves følgende værktøj til montagen: Stjerneskruetrækker Ring-gaffelnøgle mm Ring-gaffelnøgle 0 mm Unbraconøgle mm, mm Momentnøgle lle enkeltdele skal lægges ud på en ren overflade. N o DK

13 Nedenstående beskrives montagen af de forskellige anlæg. Da monteringen af de forskellige komponenter er stort set identisk ved de forskellige anlæg, henvises til de pågældende montageafsnit for komponenterne, som fx i afsnit.. (Montage af tappelegemet)... Montage af platformstrappe, transportabel Trappelegeme (/7) monteres; se afsnit... Støtteben (/) monteres; se afsnit... Travers (/) monteres; se afsnit... Forbindelsesbeslag (/) monteres; se afsnit... Evt. monteres diagonalbeslag; se afsnit... Trappegelænder (/8) monteres; se afsnit..7. Evt. monteres påsætnings-trappegelænder; se afsnit..8. Platformsgelænder, i siderne (/) monteres; se afsnit..9. Evt. monteres platformsgelænder; se afsnit..0. Platformsgelænder, foran (/) monteres; se afsnit... Evt. monteres påsætnings-platformsgelænder i siderne; se afsnit... Fodliste (/) monteres; se afsnit... Evt. monteres et dobbelt-sikkerhedsrækværk; se afsnit..7. Evt. monteres sikringskæde; se afsnit..9. Evt. monteres svingdør; se afsnit..8. Evt. monteres smalt køreværk med ballast; se afsnit..... Montage af trappeafsats, transportabel Trappelegeme (7/7) monteres; se afsnit... Støtteben (7/) monteres; se afsnit... Ved montagen skal man kontrollere, at de faste ruller (7/) vender udad. Forbindelsesbeslag (7/) monteres; se afsnit... Trappegelænder (7/8, tilbehør) monteres; se afsnit..7. Evt. monteres påsætnings-trappegelænder; se afsnit..8. Platformsgelænder, i siderne (7/, tilbehør) monteres; se afsnit..9. Evt. monteres platformsgelænder; se afsnit..0. Platformsgelænder, foran (7/, tilbehør) monteres; se afsnit... Evt. monteres påsætnings-platformsgelænder i siderne; se afsnit... Fodliste (7/, tilbehør) monteres; se afsnit... Evt. monteres et dobbelt-sikkerhedsrækværk; se afsnit..7. Evt. monteres sikringskæde; se afsnit Montage af trappeafsats, mobil Trappelegeme (8/) monteres; se afsnit... Støtteben (8/) monteres; se afsnit... Forbindelsesbeslag (8/) monteres; se afsnit... Trappegelænder (8/7, tilbehør) monteres; se afsnit..7. Evt. monteres påsætnings-trappegelænder; se afsnit..8. Platformsgelænder, i siderne (8/, tilbehør) monteres; se afsnit..9. Evt. monteres platformsgelænder; se afsnit..0. Platformsgelænder, foran (8/, tilbehør) monteres; se afsnit... Evt. monteres påsætnings-platformsgelænder i siderne; se afsnit... Fodliste (8/, tilbehør) monteres; se afsnit... Evt. monteres et dobbelt-sikkerhedsrækværk; se afsnit..7. Evt. monteres sikringskæde; se afsnit Montage af overgang, transportabel Trappelegeme (9/) og (9/7) monteres; se afsnit... Traverser (9/) og (9/8) monteres; se afsnit... Forbindelsesbeslag (9/) monteres; se afsnit... Trappegelænder, højre (9/) monteres; se afsnit..7. Evt. monteres trappegelænder, højre; se afsnit..8. Platformsgelænder, i siderne (9/) monteres; se afsnit..9. Evt. monteres platformsgelænder; se afsnit..0. Trappegelænder, venstre (9/9) monteres; se afsnit..7. Evt. påsætnings-trappegelænder, venstre; se afsnit..8. Fodliste (9/) monteres; se afsnit... Evt. monteres et dobbelt-sikkerhedsrækværk; se afsnit..7. Evt. monteres sikringskæde; se afsnit..9. Evt. monteres svingdør; se afsnit..8. Evt. monteres smalt køreværk med ballast; se afsnit..... Montage af trappelegeme Inden montagen af trappelegemet skal man evt. indsætte notstenene (møtrikkerne) til fastgørelse af trappegelænderet (/) og skruerne til forbindelsesbeslagene (/) samt evt. tværbeslag. På anlæggene er der fra en bestemt højde udformet profiler på trappelegemet med tre skruekanaler. Notstenene og firkantskruerne skal indsættes som følger (): Pos. --> Gelænderfastgørelse, fastgørelse på platformens knudeplade Pos. --> Gelænderfastgørelse Pos. --> Forbindelsesbeslag, tværbeslag, fastgørelse på platformens knudeplade Der indsættes en notsten (0/) i hver af skruekanalerne (0/) på vangen, hvorpå trappegelænderet skal monteres. Ved tosidige trappegelændere indsættes også notsten på den anden vange. Der indføres en firkantskrue (/) i den indvendige skruekanal (/) og (/). På anlæg, hvor forbindelsesbeslaget er fremstillet ud af vangernes profil (/ ), skal der indføres to firkantskruer. Der indføres firkantskrue(r) på den anden vange. På den mobile overgang skal firkantskruerne for forbindelsesbeslaget indsættes til sidst, da forbindelsesbeslaget monteres under platformen. DK - - N o 9

14 På de anlæg, hvor trappegelænderne er fastgjort med gelænderstøtter (/) på trappelegemets vange, skal der evt. indsætte ekstra notsten (svarende til antallet af gelænderstøtter) i skruekanalerne. Trappelegemet (/) indføres i knudepladen (/), så firkantskruerne indføres i skruekanalerne. Trappelegemet (/) skubbes helt ind mod platformsvangerne (/). Fire fastgørelsesskruer (/) påskrues på hver side og spændes til med et moment på Nm. På den transportable overgang monteres det andet trappelegeme som beskrevet i dette afsnit... Montage af støtteben Forsigtig: Der er fare for personskade (klemning) under indførelsen af trappelegemet. Inden montagen af støttebenet skal man huske at indsætte skruerne for forbindelsesbeslagene (/). Der indføres en firkantskrue (/) i den indvendige skruekanal (/) og (/). På anlæg, hvor forbindelsesbeslaget (/) er fremstillet ud af vangernes profil, skal der indføres to firkantskruer. Der indføres firkantskrue(r) på den anden vange. Forsigtig: Der er fare for personskade (klemning) under indførelsen af støttebenet. Støttebenet (/) indføres i knudepladen (/), så firkantskruerne indføres i skruekanalerne. Støttebenet skubbes helt ind mod platformsvangerne (/). Fire fastgørelsesskruer (/) påskrues på hver side og spændes til med et moment på Nm...7 Montage af trappegelænder, standard Trappegelænderet er formonteret helt ind til gelænderfastgørelsen. Trappegelænderet kan monteres både i venstre og i højre side. Gelænderfastgørelserne (7/) skubbes ind over gelænderet og gelænderstøtterne (7/) og (8/), til den pågældende gelænderstøtte (7/) flugter med gelænderfastgørelsen. Gelænderfastgørelserne drejes således, at den flade sider vender ind mod vangen eller platformsvangen. Fastgørelsesmøtrik (7/) kontraspændes, men spændes ikke til. Trappegelænderet sættes på trappelegemets vange og platformsvangen (8). Gelænderfastgørelsen skrues fast i notstenene med to fastgørelsesskruer M8x70 (7/) inkl. tandskiver. Fastgørelsesskruerne M8x70 (7/) spændes til med et moment på 7 Nm. Fastgørelsesmøtrikkerne (7/) spændes til med et moment på 7 Nm. På den transportable overgang skal man huske at montere platformsgelænderet i siderne inden montagen af det andet gelænder; se afsnit Montage af trappegelænder, påsætningsmodel Trappegelænderet og gelænderholderne er formonteret. Trappegelænderet kan monteres både i venstre og i højre side. Formonterede gelænderholdere (9/) med anslagsvinkel (9/) begyndende fra den nederste trappevange-ende indjusteres med unbracoskruer M8x0 (9/) med underlagsskiver og notstenene i skruekanalerne. Yderligere gelænderholdere indjusteres i samme afstand som trappegelænderholderne. Trappegelænder (0/) indsættes i gelænderholderne (0/), og holderne indjusteres på gelænderstøtterne. Gelænderholderne spændes til med unbracoskruerne (9/) ( Nm). Sikringsboltene (0/) indsættes og fastlåses ved at lukke klemmerne (0/). Trappegelænderet skal nu let kunne aftages igen uden at klemme...9 Montage af platformsgelænder, i siderne, standard På den transportable overgang består sidegelænderet kun af knælisten (/) og gelænderrøret (/) og (/); montagen sker på samme måde. Gelænderfastgørelserne (/) skubbes ind over gelænderstøtten (/), til den pågældende gelænderstøtte flugter med gelænderfastgørelsen (/) (boringerne skal flugte). Fastgørelsesmøtrik (/) kontraspændes, men spændes ikke til. Gelænderfastgørelsen indsættes i notstenene med to fastgørelsesskruer M8x70 (/) inkl. tandskiver, men uden at skrue dem fast. Gelænderrøret (/) skubbes ind på leddet (/) på trappegelænderet og skrues fast med undersænkskrue, underlagsskive og kalotmøtrik (/). Gelænderrøret (/) lægges på gelænderstøtten (/) og skrues fast med unbracoskruen Mx0. Boringen lukkes til med plastprop (/). Knælisten (/) indsættes mellem gelænderstøtterne. Knælisten skrues fast med undersænkskruen fra trappesiden (/). Knælisten på den anden side skrues fast med unbracoskruen Mx0, boringen lukkes med plastprop. Gelænderfastgørelsens fastgørelsesskruer M8x70 (/) spændes til med et moment på 7 Nm. N o DK

15 ..0 Montage af platformsgelænder, i siderne, påsætningsmodel Platformsgelænderet og gelænderholderne er formonteret. Platformsgelænderet kan monteres både i venstre og i højre side. De formonterede gelænderholdere (9/) med anslagsvinkel (9/) begyndende fra den forreste platformsprofil-ende indjusteres med unbracoskruer M8x0 (9/), med underlagsskiver i notstenene. Yderligere gelænderholdere indjusteres i samme afstand som platformsgelænderstøtterne. Platformsgelænder indsættes i gelænderholderne (/), og holderne indjusteres på gelænderstøtterne. Gelænderholderne spændes til med unbracoskruerne (9/) ( Nm). Sikringsboltene (/) indsættes og fastlåses ved at lukke klemmerne (/). Platformsgelænderet skal nu let kunne aftages igen uden at klemme... Montage af platformsgelænder, foran, standard Platformsgelænder, foran, dobbeltsidig montage Knælisten (/) indsættes fra siden mellem platformsgelænderne og skrues fast med de to unbracoskruer Mx (/) og (/). Gelænderrøret (/) indsættes fra siden mellem platformsgelænderne og skrues fast med de to unbracoskruer Mx (/) og (/). Fodlisten monteres; se afsnit... Platformsgelænder, foran, ensidig montage Gelænderfastgørelserne (/) skubbes ind over gelænderbøjlen (/), til den pågældende gelænderstøtte flugter med gelænderfastgørelsen (/) (boringerne skal flugte). Fastgørelsesmøtrik (/) kontraspændes, men spændes ikke til. Knælisten (/) sættes på gelænderrøret (/) og skrues fast med unbracoskruen Mx (/). Gelænderfastgørelsen indsættes i notstenene med to fastgørelsesskruer M8x70 (/) inkl. underlagsskiver, men uden at skrue dem fast. Knælisten (/) sættes på platformsgelænderet fra siden og skrues fast med unbracoskruen Mx (/ ). Gelænderrøret (/) sættes på platformsgelænderet fra siden og skrues fast med unbracoskruen Mx (/). Gelænderfastgørelsens fastgørelsesskruer M8x70 (/) spændes til med et moment på 7 Nm. Fastgørelsesmøtrikkerne (/) spændes til med et moment på 7 Nm. Fodlisten monteres; se afsnit..... Montage af platformsgelænder, foran, påsætningsmodel Platformsgelænderet foran og gelænderholderne er formonteret. Ved eftermontagen af platformsgelænderet foran, påsætningsmodel, skal kunden tilvejebringe to ekstra boringer til forskruning af gelænderholderen (komponent ). De to formonterede gelænderholdere (9/) indjusteres med fastgørelsesdelene. Gelænderholderne med anslagsvinkel (9/) begyndende fra den forreste platformsprofil-ende indjusteres med unbracoskruer M8x0 (9/) med underlagsskiver i notstenene. Platformsgelænderet (7/) indsættes i gelænderholderne (7/) og (7/), og holderne indjusteres på gelænderstøtterne. Gelænderholderne spændes til med skruer (9/) ( Nm). Sikringsboltene (/) indsættes og fastlåses ved at lukke klemmerne (/). Platformsgelænderet skal nu let kunne aftages igen uden at klemme... Montage af travers til bredt køreværk Inden montagen skal man huske at justere bremserne på traversens faste ruller samt drejerullerne på trappelegemet. På den transportable overgang monteres traverserne (8/) ikke under støttebenet, men derimod over støttepladen (8/) på trappelegemerne (8/). Traversen (9/) stilles under støttebenet (9/), så traversens firkantskruer går ind i boringerne i vinkelpladen (9/). Vinkelpladen skrues på med fastgørelsesmøtrikker (9/) inkl. underlagsskiver, men uden at spænde dem til. Traversen indjusteres således, at afstanden (0/x) til støttebenet er den samme på begge sider. Fastgørelsesmøtrikkerne (9/) spændes til med et moment på 0 Nm. DK N o 9

16 .. Montage af smalt køreværk med ballast Den transportable platformstrappe og den transportable overgang kan som option monteres med et smalt køreværk. Ved montage med smalt køreværk skal der altid monteres en ballast. Montage af smalt køreværk på transportabel platformstrappe Inden montagen skal man huske at justere bremserne på traversens faste ruller samt drejerullerne på trappelegemet. Ved den transportable platformstrappe monteres begge de korte traverser (/) og (/7) på støttebeslaget (/8) og over støttepladen (/) samt (/) på trappelegemet (/). Desuden monteres der to tværbeslag (/) og (/). Den korte travers (9/) stilles under støttebenet (9/ ), så traversens firkantskruer går ind i boringerne i vinkelpladen (9/). Vinkelpladen skrues på med fastgørelsesmøtrikker (9/) inkl. underlagsskiver, men uden at spænde dem til. Traversen indjusteres således, at afstanden (/x) til støttebenet er den samme på begge sider. Fastgørelsesmøtrikkerne (9/) spændes til med et moment på 0 Nm. Beskyttelsespladerne (/) og (/) monteres hver med fastgørelsesskruer på de to trappevanger. Man skal kontrollere, at støttepladerne er indjusteret således, at traversen kan monteres vandret (afstand fremgår af fig. /y * ). Traversen (/) skal indjusteres således, at afstanden (/y * ) til støttepladerne er ens på begge sider. Traversen (/) på de to støtteplader (/) og (/) monteres hver især ved hjælp af to firkantskruer (/ ), fastgørelsesmøtrikker inkl. underlagsskiver. Fastgørelsesmøtrikkerne spændes til med et moment på 0 Nm. De to tværbeslag (/) og (/) monteres hver med de fastgørelsesvinkler (/) og (/) på de to traverser (/) og (/) med firkantskruer, fastgørelsesmøtrikker inkl. underlagsskiver. Fastgørelsesmøtrikkerne spændes til med et moment på 0 Nm. Ballast (/7) anbringes iht. følgende tabel og monteringssteder. Ballast skal altid anbringes symmetrisk (så vidt muligt indvendigt). Ballast platformstrappe, transportabel (smal) Ballast-tabel (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Bredde Vægt (kg) S til * * Skraveret område kun med specialballast Ballast platformstrappe, transportabel 0 (smal) Ballast-tabel (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Bredde Vægt (kg) S til * * Skraveret område kun med specialballast * Trinbredde + 00 mm N o DK

17 Montage af smalt køreværk på transportabel overgang Inden montagen skal man huske at justere bremserne på traversens faste ruller samt drejerullerne på trappelegemet. På den transportable overgang monteres de korte traverser (/) og (/) over støttepladen på de to trappelegemer (/ ) og (/). Beskyttelsespladerne (7/) og (7/) monteres hver med fastgørelsesskruer på de to trappevanger. Man skal kontrollere, at støttepladerne er indjusteret således, at traversen kan monteres vandret (afstand fremgår af fig. 7/y * ). Traversen (7/) skal indjusteres således, at afstanden (7/y * ) til støttepladerne er ens på begge sider. Traversen (7/) monteres på de to støtteplader (7/ ) og (7/) ved hjælp af to firkantskruer, fastgørelsesmøtrikker inkl. underlagsskiver. Fastgørelsesmøtrikkerne spændes til med et moment på 0 Nm. Ballast (/7) anbringes iht. de følgende tabeller. Ballasten skal altid anbringes symmetrisk. Ballast overgang, transportabel (smal) Max-dimensioner iht. EN ISO - se Ref-Überst-0-f Ballast-tabel (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Bredde Vægt (kg) LH op til Ballast overgang, transportabel 0 (smal) Max-dimensioner iht. EN ISO - se Ref-Überst-0-f Ballast-tabel (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Bredde Vægt (kg) LH op til kg Montage af fodliste og vinkelmontage af platformsgelænder, standard Hvis anlægget har platformsgelænder foran, skal man ved montagen af fodlisterne i siderne skrue fodlisten foran (8/ ) sammen med disse Fodlisterne i siderne (8/) skrues fast på gelænderstøtterne med hver to låseskruer Mx0 inkl. underlagsskiver og kalotmøtrikker (8/) og (8/). Ved hjælp af et platformsgelænder, standard, skal der sammen med fodlisterne i siderne påskrues to vinkler (komponent ) til fastgørelse af den forreste fodliste... Montage af forbindelsesbeslag/diagonalbeslag Forbindelsesbeslaget (9/) med den flade side på firkantskruerne (9/) og (9/) sættes på trappelegemet (9/) og på støttebenet (9/), indjusteres lige og skrues fast. På anlæg, hvor forbindelsesbeslaget er fremstillet ud af vangernes profil (0/), skal forbindelsesbeslaget fastgøres i begge sider med to firkantskruer. På den transportable overgang skal forbindelsesbeslaget (0/) monteres under knudepladen. Det andet forbindelsesbeslag monteres med fastgørelsesskrue, fastgørelsesmøtrikker og tilspændes med et moment på 0 Nm (komponent og B). På den transportable platformstrappe skal der højdeafhængigt monteres diagonalbeslag eller ekstra forbindelsesbeslag. Højde > 90 mm ( ) Højde > 0 mm (0 ) Montagen sker på samme måde som ved forbindelsesbeslaget (komponent, B og C). * Trinbredde + 00 mm DK N o 9

18 ..7 Montage af dobbelt sikkerhedsrækværk Det øverste rør (/) og det nederste rør (/) i det dobbelte sikkerhedsrækværk lægges på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast fra siden med unbracoskrue Mx0 (/) og (/). Boringerne lukkes til med plastproppe. Det dobbelte sikkerhedsrækværk klappes op. De modsatte anslag (/) og (/8) anbringes på siden af gelænderstøtten (/7) og skrues fast fra siden med unbracoskrue Mx0. Boringerne lukkes til med plastproppe. lle fastgørelsesskruerne spændes til med et moment på 8 Nm. Klap- og låsemekanismen afprøves...8 Montage af svingdør Det dobbelte sikkerhedsrækværk kan monteres på overgangen og på modulsystemet. Det dobbelte sikkerhedsrækværk er formonteret op til holderen og anslagene. Svingdøren kan monteres på afsatstrappen med gelænder og på modulsystemet. Svingdøren er formonteret op til holderen og anslagene. Svingdøren (/) anbringes på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast med unbracoskrue Mx0 (/) og (/) fra siden. Boringerne lukkes til med plastproppe. Svingdøren klappes op. De modsatte anslag (/) og (/7) anbringes på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast fra siden med unbracoskrue M8x. Boringerne lukkes til med plastproppe. lle fastgørelsesskruerne spændes til med et moment på 8 Nm. Dreje- og låsemekanismen afprøves...9 Montage af sikringskæde Sikringskæden (/) inkl. fastgørelsesringen (/) anbringes på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast fra siden med unbracoskruen Mx0. Boringerne lukkes til med plastproppe. Den modsatte indsætningsmekanisme (/) anbringes på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast fra siden med unbracoskruen Mx0 (/). Boringerne lukkes til med plastproppe. Låsemekanismen (karabinhagen) sættes gennem kæden og afprøves. BRUG F NLÆGGENE. Sikkerhedsbestemmelser nlæggene må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål; brug i strid med det tiltænkte anvendelsesformål er ikke tilladt. lle sikkerhedsbestemmelser ifølge afsnit skal overholdes til punkt og prikke. Inden anlæggene benyttes, skal man kontrollere, at samtlige komponenter er i ordentlig stand og funktionsdygtige. Hvis der konstateres fejl og mangler, må anlæggene ikke tages i brug. nlægget må ikke anvendes, hvis der er glatte stoffer (fx olie og fedt) på platformen eller trinnene. Inden brug skal anlægget rengøres. nlæggene må kun benyttes af personer, som er fortrolige med denne montage- og brugsvejledning. nlæggene må kun opstilles lodret på vandrette underlag med tilstrækkelig bæreevne. Bremsehåndtaget på de drejelige og faste ruller må kun løsnes, når anlægget skal transporteres. Så længe der er personer på anlægget, skal bremsehåndtagene være trykket ind. Når anlægget ikke benyttes, skal alle bremseruller fastlåses ved at presse bremsehåndtaget ind. nlæggene må kun benyttes med fuldstændig sidebeskyttelse, dvs. med gelændere. Platformen må kun indtages ved hjælp af opstigningen. Det er forbudt at klatre over gelænderne. Platformens nyttelast må ikke overskrides. Med til nyttelasten tæller brugeren eller brugerne samt alt medbragt materiale/værktøj. nlæggene må kun transporteres langsomt af personer. Samtidig må der hverken være personer eller materiale eller værktøj på platformen. Enhver form for kollision skal undgås. Under transport må man ikke overskride normal gåhastighed. Det er forbudt at trække anlæggene med køretøjer. Transportområdet skal være fri for forhindringer. Det er ikke tilladt at bruge løftegrej i forbindelse med anlæggene. Det er ikke tilladt at læne sig op ad gelænderet under arbejdet. Det er ikke tilladt at danne bro mellem anlæg og bygninger ved hjælp af planker el.lign. nlæggene må ikke anvendes som trappetårn for på denne måde at komme op på andre konstruktioner. Det er ikke tilladt at springe på platformen. Der må ikke genereres vandrette belastninger, fx under arbejde på tilstødende konstruktioner, som kan bevirke, at anlæggene vælter. N o DK

19 Når anlæggene bruges i gennemgangsbygninger, på ubeklædte bygninger eller bygningstage, skal man være særligt opmærksom på vindforholdene, så anlæggene ikke vælter. Fra og med en vindstyrke > må anlæggene ikke mere tages i brug. Det er forbudt at øge platformshøjden ved hjælp af stiger, kasser eller andre anordninger. Hvis anlæggene opstilles ved eller på offentlig vej, skal der gøres særligt opmærksom på opstillingsstedet, fx via opsætning af advarselsbomme, advarselslamper eller sikkerhedsposter. Sikringsliner/-kæder, dobbelte sikkerhedsrækværk og svingdøre skal altid holdes lukket. Der må kun anvendes intakt og fejlfrit tilbehør fra producenten, som er nævnt i afprøvningsattesten. Der må ikke frastilles eller opbevares genstande på trappelegemerne. Trappelegemerne må kun betrædes i ro og mag. Når der transporteres byrder via trappelegemerne, skal byrden bæres således, at man har den ene hånd fri til fastholdning i håndlisten. Det transporterede gods må ikke dække for udsynet til trinnene.. Brugshenvisninger lt efter udførelsen har anlægget afbremsede drejelige og faste ruller. fbremsning sker ved at presse bremsehåndtaget (/) ind på alle drejelige og faste ruller (/). Bremsen løsnes ved at trække bremsehåndtaget op. 7 VEDLIGEHOLDELSE 7. Rengøring af anlægget Rengøring kan ske med vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel. Forurening med farve/maling kan fjernes med terpentin. 7. Smøring af ruller Rengøringsmidler må ikke løbe ud på jorden; brugte rengøringsvæsker skal bortskaffes iht. gældende miljøregler. Det anbefales, at man smører rullerne med universalolie med jævne mellemrum. Overskydende olie tørres bort; der må ikke løbe olie ud på jorden. Pudseklude vædet med olie skal bortskaffes iht. gældende miljøregler. Ved reparationsarbejde må der kun benyttes originale dele fra producenten. Brug af uoriginale reservedele og tilbehør er ikke tilladt og må kun ske i undtagelsestilfælde efter forudgående skriftlig tilladelse fra ZRGES. Efter udført reparationsarbejde må anlægget først tages i brug, når man har sikret sig, at det fungerer fejlfrit. I den forbindelse skal de reparerede områder og sikkerhedsudstyret efterprøves særligt grundigt. 7. Reservedele Originale reservedele kan rekvireres fra ZRGES GmbH. 8 OPBEVRING nlægget skal opbevares på en sådan måde, at det ikke kan beskadiges. nlægget skal opbevares på en sådan måde, at det ikke kan udsættes for vind og vejr. Hvis anlægget skal opbevares i en længere periode, skal det stilles på træklodser, så rullerne ikke berører jorden. 9 KONTROLLER/FPRØVNINGER Inden hver idriftsættelse af anlæggene skal man kontrollere, at de fungerer upåklageligt og er i god stand. Hvis der konstateres fejl og mangler, må anlæggene ikke tages i brug. nvendelse er først tilladt efter afhjælpning af de pågældende fejl og mangler. lle komponenter skal kontrolleres for deformering, buler og revner. Man skal kontrollere, at skrueforbindelser sidder ordentligt fast. Ved rullerne skal man kontrollere, at de ruller upåklageligt, og at bremsen hvis monteret fungerer korrekt. Man skal regelmæssigt lade en sagkyndig kontrollere, at anlæggene er i god stand. Med regelmæssigt' menes, at der udføres en kontrol i et interval, der er afpasset efter de givne driftsforhold. Ved varig brug under høj belastning kan det være nødvendigt at kontrollere anlæggene dagligt. 9. Kontrol-emblemer Man kan rekvirere kontrol-emblemer fra ZRGES unter bestillingsnr Efter hver gennemført kontrol med positivt resultat skal kontrol-emblemet sættes på anlægget. Kontrol-emblemet skal anbringes således, at måned og år for den næste kontrol (senest et år efter sidste kontroldato) fremgår tydeligt for brugeren. 7. Reparationsarbejde på anlæggene Reparationsarbejde på anlæggene må kun udføres af fagpersonale. Hvis der udføres reparationsarbejde på bærende dele, fx svejsearbejde, skal dette kontrolleres af en sagkyndig. DK N o 9

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE PLATFORMSTIGER 49645-49664 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 1.1 Indledning...2 1.2 Producent...3 1.3 Typegodkendelse...3 1.4 Garanti...3 1.5 Udgivelsesdato...4

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning N 291227. w Industritrappe med gelænder

Monterings- og brugsanvisning N 291227. w Industritrappe med gelænder Monterings- og brugsanvisning www.zarges.de w Industritrappe med gelænder Podietrappe med gelænder Overgangsbro, stationær Platformstrappe, stationær Trappepodium, stationær N 97 Skulle du ønske yderligere

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej Albertslund Tlf Fax

ZARGES DANMARK Roholmsvej Albertslund Tlf Fax Monterings- og brugsanvisning Udgave 2002/2003 Arbejdsplatforme, flytbare og med opstigning fra én side DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

Læs mere

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL KARER - BRØNDSTIGER STAINLESS STEEL Monterings- og brugsanvisning august 2012 1 GENERELT 1.1 Indledning Denne monterings- og brugsanvisning er kun gældende for KARER Brøndstiger i henhold til afsnit 1.3

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Opstillings- og brugsanvisning Indholdsfortegnelse. Generelt 4.. Indledning 4.2. Producent 4.. Typegodkendelse

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,00 m DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,50 m DK ZARGES APS Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du ønske

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m DK ZARGES APS Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT

Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT 09/2016 Nr. 291355 da Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT Indhold da 1 Generelt... 4 1.1 Indledning...4 1.2 Producent...4 1.3 Typegodkendelse...4

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning:

Betjeningsvejledning: Betjeningsvejledning: Medium og small afstivningskasse fra Stenger ApS Stenger ApS Smedegade 29 6535 Branderup Tlf.: 74835318 CVR: 29214778 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Tilbehør:... 3 Løfteudstyr:...

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

Brugsanvisning DGS 205, 254

Brugsanvisning DGS 205, 254 Brugsanvisning DGS 205, 254 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...6 Betjening...10 Vedligeholdelse...11

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

"Antilope" Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning

Antilope Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning "Antilope" Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/07 Side 1 af 5 UM-312040-DK Vigtigt! Læs denne brugervejledning grundigt før rollatoren tages i brug. Vær opmærksom

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Mobilex "Kudu" Rollator og Montage- og brugervejledning

Mobilex Kudu Rollator og Montage- og brugervejledning Mobilex "Kudu" Rollator 312070 og 312075 Montage- og brugervejledning MOBILEX A/S Danmark Rev. 09/16 side 1 af 5 UM-312070-77-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Montagevejledning 8368ZN-R Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Model: Glas-væg 90, i plan Monteres på højre side med åbning

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog

Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog Power-Pak 445 håndvægte system Samlevejledning / instruktionsbog Dette produkt opfylder de gældende CE-krav. Som dokumentation for garantien gælder købskvitteringen samt følgende oplysninger, som skal

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere