Montage- und Verwendungsanleitung

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- und Verwendungsanleitung"

Transkript

1 DE GB FR ES DK Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w Moveable/mobile work platform

2 Deutsch Plattformtreppen, fahrbar Treppen-Podest, fahrbar/mobil Überstieg, fahrbar English 9 Mobile platform steps Moveable/mobile work platform Bridging steps, mobile Français Escaliers à plateforme, roulants Marchepied roulant/mobile Passerelle roulante Español 7 Escalera de plataforma, sobre ruedas Descansillo de escalera, sobre ruedas / móvil Pasarela, móvil Dansk Platformstrapper, transportabel Trappeafsats, transportabel/mobil Overgang (overgangstrappe), transportabel

3 Professional Beste l-nr. Model No. Produktionsdatum Date of production kg max. kg Gesamt 9 07/ Professional i Professional DEKR ZRGES Bauart geprüft ZRGES 8 7 y z y x 0 x 7 0 y z y x x 8 7 y x ZRGES 8 y x 7

4

5 y z x x 0 8 7

6 9 x 7 0 y (*) y (*) 8 B h > 90 mm B 7

7 8 7 h > 0 mm B C B B C 7 B B B

8 Hvis De ønsker informationer, eller hvis der opstår specielle problemer, som ikke er behandlet udførligt nok i denne montage- og brugsvejledning, kan De rekvirere de nødvendige oplysninger direkte fra producenten (se afsnit.). Desuden gør vi opmærksom på, at indholdet af denne montage- og brugsvejledning ikke er en del af nogen tidligere eksisterende aftale, tilsagn eller et juridisk forhold og ej heller har til formål at modificere et sådant.. Samtlige forpligtelser fremgår af den pågældende købekontrakt, der også indeholder de fuldstændige og alene gældende garantivilkår (se også afsnit.). Disse kontraktmæssige garantivilkår hverken udvides eller indskrænkes af versionerne af denne montage- og brugsvejledning. Overdragelse til tredje person samt mangfoldiggørelse af dette materiale, anvendelse og meddelelse om dets indhold er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra producenten. Overtrædelse af ovenstående danner grundlag for krav om skadeserstatning. Indholdsfortegnelse GENERELT.... Forord.... Producent.... Kontrol af arbejdssikkerhed.... Forpligtelser, produktansvar og garanti.... Udgivelsesdato.... Ophavsret og beskyttede rettigheder... SIKKERHEDSBESTEMMELSER.... Grundlæggende sikkerhedsanvisninger.... Sikkerhedssymboler.... Brug i overensstemmelse med tiltænkt anvendelsesformål.... Brug i strid med tiltænkt anvendelsesformål.... Særlige sikkerhedsbestemmelser..... Forholdsregler ved arbejde med elektriske enheder på anlægget..... Forholdsregler ved arbejder på elektrisk udstyr med anlæggene..... Forholdsregler ved arbejde i nærheden af elektriske luftledninger..... Montage af trappeafsats, transportabel..... Montage af trappeafsats, mobil..... Montage af overgang, transportabel..... Montage af trappelegeme..... Montage af støtteben Montage af trappegelænder, standard Montage af trappegelænder, påsætningsmodel Montage af platformsgelænder, i siderne, standard Montage af platformsgelænder, i siderne, påsætningsmodel Montage af platformsgelænder, foran, standard Montage af platformsgelænder, foran, påsætningsmodel Montage af travers til bredt køreværk Montage af smalt køreværk med ballast Montage af fodliste og vinkelmontage af platformsgelænder, standard Montage af forbindelsesbeslag/ diagonalbeslag Montage af dobbelt sikkerhedsrækværk Montage af svingdør Montage af sikringskæde...7 BRUG F NLÆGGENE...7. Sikkerhedsbestemmelser...7. Brugshenvisninger VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af anlægget Smøring af ruller Reparationsarbejde på anlæggene Reservedele OPBEVRING KONTROLLER/FPRØVNINGER Kontrol-emblemer...7 EMBLLGE OG TRNSPORT... BESKRIVELSE F NLÆGGENE.... Tekniske data.... Mærkning af anlæggene.... Udstyr..... Grundudstyr..... Tilbehør... MONTGE F NLÆGGENE.... Sikkerhedsbestemmelser.... Montage..... Montage af platformstrappe, transportabel... N o DK

9 GENERELT. Forord Denne montage- og brugsvejledning er kun gældende for platformstrappe, transportabel, trappeafsats, transportabel, trappeafsats, mobil og overgang, transportabel og er underkastet den i afsnit. anførte "Kontrol af arbejdssikkerhed". De anførte modeller kaldes i det følgende for "anlæg". De i denne montage- og brugsvejledning anførte henvisninger til sikkerhed samt regler og regulativer vedr. omgang med anlæg falder inden for gyldighedsområdet for de i denne dokumentation nævnte anlæg. Den driftsansvarlige (brugeren) skal på eget ansvar sørge for overholdelse af lokale og nationale forskrifter, overholde de i montage- og brugsvejledningen anførte regelsæt (love, regulativer, direktiver, osv.) med henblik på sikker håndtering, sikre, at montage- og brugsvejledningen stilles til rådighed for montage- og brugerpersonalet, og at de heri indeholdte oplysninger såsom henvisninger, advarsler og sikkerhedsbestemmelser efterleves i alle henseender.. Producent Producent af de i denne dokumentation beskrevne anlæg er: ZRGES GmbH Tlf: 08 8/ Sparte Steigtechnik Telefax: 08 8/8 7 9 Postfach 0 D-80 Weilheim Internet: Kontrol af arbejdssikkerhed De nedenanførte anlæg er afprøvet/kontrolleret af DE- KR Industrial Services og registreret under følgende prøverapportnumre: TI // , TI // og TI // Forpligtelser, produktansvar og garanti En grundlæggende forudsætning for sikkerhedsmæssig korrekt omgang er kendskabet til sikkerhedsanvisninger og -forskrifter. Denne montage- og brugsvejledning, og især sikkerhedsanvisningerne, skal iagttages og overholdes af enhver person, der arbejder ved anlæggene. Derudover skal de for det pågældende brugssted gældende regler og forskrifter til forebyggelse af uheld iagttages og overholdes. Risici ved omgang med anlægget: nlæggene er konstrueret efter nyeste tekniske stade og alle anerkendte sikkerhedsregler. Ikke desto mindre kan der ved brug af anlæggene opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og lemmer og/eller skadelige påvirkninger af selve anlæggene eller andre genstande. nlæggene må kun benyttes w til de tiltænkte anvendelsesformål og. w i sikkerhedsmæssig fejlfri stand. Beskadigelser, som kan påvirke sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Omfanget af og gyldighedsperioden for garantien fremgår af producentens salgs- og leveringsbetingelser. Mht. garantikrav, som hidrører fra mangelfuld eller fejlagtig dokumentation, er det altid den på leveringstidspunktet gældende montage- og brugsvejledning, som er bestemmende (se afsnit.). Mht. salgs- og leveringsvilkår gælder følgende: Der påtages intet ansvar for skader på de leverede anlæg, hvis disse hidrører fra én eller flere af nedenstående årsager. Mht. salgs- og leveringsvilkår gælder følgende: Der påtages intet ansvar for person- og tingskader, hvis disse hidrører fra én eller flere af nedenstående årsager: Brug af anlæggene i strid med det tiltænkte anvendelsesformål Forkert udført montage og anvendelse af anlæggene Brug af anlæggene med defekte komponenter Manglende kendskab til eller manglende overholdelse af denne montage- og brugsvejledning Utilstrækkeligt kvalificeret eller utilstrækkeligt uddannet montage- og brugerpersonale Forkert udført reparationsarbejde Brug af uoriginale reservedele og tilbehør. Brug af uoriginale reservedele og tilbehør er ikke tilladt og må kun ske i undtagelsestilfælde efter forudgående skriftlig tilladelse fra ZRGES. Egenhændigt udførte forandringer ved anlæggene Katastrofetilfælde i form af påvirkninger fra fremmedlegemer samt force majeure. Den driftsansvarlige (brugeren) skal på eget ansvar sørge for at sikkerhedsbestemmelserne ifølge afsnit,. og. iagttages og overholdes, at brug i strid med tiltænkte anvendelsesformål (se afsnit.) samt forkert opstilling og ikke-tilladt brug udelukkes, og at det derudover sikres, at brug kun sker ifølge tiltænkt anvendelsesformål (se afsnit.). Endvidere er alle rettigheder forbeholdt, især hvad angår meddelelse om patent eller registrering af varemærke. Overtrædelse af ovenstående danner grundlag for krav om skadeserstatning! DK - - N o 9

10 . Udgivelsesdato Udgivelsesdatoen for den tysksprogede version af denne montage- og brugsvejledninger er Ophavsret og beskyttede rettigheder Ophavsretten til denne montage- og brugsvejledning tilhører producenten. Endvidere er alle rettigheder forbeholdt, især hvad angår meddelelse om patent eller registrering af varemærke. Overtrædelse af ovenstående danner grundlag for krav om skadeserstatning! SIKKERHEDSBESTEMMELSER. Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Der gælder følgende forskrifter til opstilling og anvendelse af anlæggene: Norm / forskrift DIN 9 BGI 9 BGI 7 BGV D. Sikkerhedssymboler Trappeafsats Gyldighedsområde lle anlæg, når der anvendes elektriske arbejdsredskaber Platformstrappe, overgange, trappeafsats Platformstrappe, overgange, trappeafsats I montage- og brugsvejledningen benyttes følgende benævnelse og tegn for risici: Dette symbol advarer mod et farligt sted. Dette symbol angiver tips og henvisninger til optimal udnyttelse af anlæggene. Dette symbol giver henvisninger til korrekt bortskaffelse og opbevaring af forefaldende affald. overholdelse af regelmæssige kontroller/afprøvninger.. Brug i strid med tiltænkt anvendelsesformål Forkert anvendelse - dvs. afvigelse fra de i afsnit. angivne oplysninger vedr. de i denne montage- og brugsvejledning dokumenterede anlæg henregnes som værende i strid med det tiltænkte anvendelsesformål i produktsikkerhedslovens forstand. Dette gælder også for misligholdelse af de i denne montage- og brugsvejledning anførte normer og direktiver.. Særlige sikkerhedsbestemmelser.. Forholdsregler ved arbejde med elektriske enheder på anlægget Hvis der benyttes elektriske apparater med lysnettilslutning (boremaskine, mv.), skal nedenstående udførelser overholdes til punkt og prikke. Under udførelse af arbejde med elektriske apparater, fra platformen, skal forskrifterne iht. BGI 9 (sikkerhedsregler for brugen af elektriske redskaber) anvendes. Elektriske apparater må kun anvendes med beskyttende ekstra-lav spænding (8 V), med sikkerhedsafbryder (isoleringstransformator), eller hvis de er tilsluttet via en fejlstrømsafbryder (FI-relæ) med en fejlstrøm < 0 m. Som strømforsyning skal der anvendes en byggepladsstrømfordeler. Som tilledning til det elektriske apparat skal der vælges et forlængerkabel med et ledningstværsnit, der passer til apparatet. Som forlængerkabel skal der anvendes gummikabler af typen H07RN-F... Forholdsregler ved arbejder på elektrisk udstyr med anlæggene Der må ikke udføres arbejder på eller i nærheden af ubeskyttet, spændingsførende elektrisk udstyr, mens anlægget er i brug, med mindre det elektriske udstyr er gjort spændingsløst, det elektriske udstyr er sikret med gentilkobling, man har kontrolleret, at det elektriske udstyr vitterligt er spændingsløst, det elektriske udstyr er kortsluttet via jordskinne, og det elektriske udstyr er isoleret i forhold til tilstødende spændingsførende dele.. Brug i overensstemmelse med tiltænkt anvendelsesformål De i denne montage- og brugsvejledning opførte anlæg må kun anvendes som opstigningsredskab til arbejdspositioner, som ikke kan nås med egen kropsstørrelse, Samtidig må den maksimale bæreevne ikke overskrides. Med til brug i overensstemmelse med tiltænkt anvendelsesformål hører også: Overholdelse af alle anvisninger i denne montage- og brugsvejledning samt N o DK

11 .. Forholdsregler ved arbejde i nærheden af elektriske luftledninger Ved arbejde i nærheden af elektriske luftledninger skal man overholde sikkerhedsafstandene iht. nedenstående tabel. Hvis det ikke er muligt at overholde sikkerhedsafstandene, skal luftledningerne gøres spændingsløse efter aftale med ejerne eller brugerne og sikres mod genindkobling. Udførelserne af afsnit.. skal overholdes til punkt og prikke. EMBLLGE OG TRNSPORT Ved transport på køretøjer skal anlæggene sikres mod skridning via fastbinding. Låseanordningerne på de drejelige og de faste ruller skal fastlåses. BESKRIVELSE F NLÆGGENE. Tekniske data Når man dimensionerer sikkerhedsafstandene, skal der tages højde for ledningernes udsvingning og/eller den arbejdende persons bevægelsesradius. Med til bevægelsesradius tæller også de af den arbejdende person holdte genstande. Mærkespænding [V] Sikkerhedsafstand [m] op til 000 V,0 m over kv op til 0 kv,0 m over 0 kv op til 0 kv,0 m over 0 kv op til 80 kv eller ved ukendt mærkespænding.0 m Platformstrappe, transportabel Hældning eller 0 Trinudførelse/- dybde ( ) Trinudførelse/- dybde (0 ) LM, ribbet ( mm), LM, ribbet og hullet ( mm), LM-gitterrist (0 mm), stålgitterrist (0 mm) LM, ribbet (7 mm), LM, ribbet og hullet (7 mm), LM-gitterrist (7 mm), stålgitterrist (8 mm) Trinbredde 00 mm, 800 mm, 000 mm Total belastningsevne 0 kg, 00 kg (trin) Gelænderhøjde 00 mm Udvendige Trinbredde + 00 mm bredde med gelænder Platformslængde 7 mm (standard) Traversbredde 0 mm til 90 mm ( ), 0 mm til 0 mm (0 ) Total spændvidde [fig. /x] Lodret højde [fig. /y] 0 mm til 90 mm ( ), 8 mm til 7 mm (0 ) 800 mm til 00 mm ( ), 800 mm til 00 mm (0 ) Trappeafsats, transportabel Hældning Trinudførelse/- dybde Trappeafsats, mobil Overgang, transportabel LM, ribbet ( mm), LM, ribbet og hullet ( mm), LM-gitterrist (0 mm), stålgitterrist (0 mm) Trinbredde 00 mm, 800 mm, 000 mm Total belastningsevne 0 kg, 00 kg (trin) Udvendig bredde 790 mm, 990 mm, 90 mm Platformslængde 0 mm (standard) Total spændvidde 9 mm til 9 mm [fig. /x] Lodret højde [fig. /y] 00 mm til 990 mm Hældning Trinudførelse/- dybde LM, ribbet ( mm), LM, ribbet og hullet ( mm), LM-gitterrist (0 mm), stålgitterrist (0 mm) Trinbredde 00 mm, 800 mm, 000 mm Total belastningsevne 0 kg, 00 kg (trin) Udvendig bredde 790 mm, 990 mm, 90 mm Platformslængde 0 mm (standard) Total spændvidde 9 mm til 9 mm [fig. /x] Lodret højde [fig. /y] 00 mm til 990 mm Hældning eller 0 Trinudførelse/- dybde ( ) Trinudførelse/- dybde (0 ) LM, ribbet ( mm), LM, ribbet og hullet ( mm), LM-gitterrist (0 mm), stålgitterrist (0 mm) LM, ribbet (7 mm), LM, ribbet og hullet (7 mm), LM-gitterrist (7 mm), stålgitterrist (8 mm) Trinbredde 00 mm, 800 mm, 000 mm Total belastningsevne 0 kg, 00 kg (trin) Gelænderhøjde 00 mm Udvendige bredde med gelænder Platformslængde (standard) Indvendig platformsbredde [fig. /z] (standard) Total spændvidde [fig. /x] Trinbredde + 0 mm, med to gelændere (tilbehør) trinbredde + 00 mm 7 mm 9 mm ( ), 790 mm (0 ) 00 mm til 0 mm ( ), mm til 8 mm (0 ) Traversbredde 70 mm til 700 mm ( ), 0 mm til 900 mm (0 ) Indvendig højde [fig. /y] 8 mm til 08 mm ( ), 8 mm til 8 mm (0 ) DK - - N o 9

12 . Mærkning af anlæggene Typeskiltet (/) er tydeligt anbragt på anlægget.. Udstyr.. Grundudstyr Platformstrappe, transportabel trappelegeme med to drejeruller platform trappegelænder platformsgelænder i siderne platformgelænder foran støtteben travers med faste ruller forbindelsesbeslag diagonalbeslag fra lodret højde > 90 mm ( ) diagonalbeslag og forbindelsesbeslag fra lodret højde > 0 mm (0 ) sæt påmonteringsdele Smalt køreværk med ballast (option) Trappeafsats, transportabel trappelegeme med underlag platform støtteben med fast rulle forbindelsesbeslag sæt påmonteringsdele Trappeafsats, mobil trappelegeme med underlag platform støtteben med underlag forbindelsesbeslag sæt påmonteringsdele Overgang, transportabel trappelegeme platform eller trappegelændere eller platformsgelændere i siderne køreværkstraverser forbindelsesbeslag sæt påmonteringsdele Smalt køreværk med ballast (option).. Tilbehør Platformstrappe, transportabel Dobbelt sikkerhedsrækværk Sikringskæde Svingdør Ledende ruller Påsætningsgelænder Trappeafsats, transportabel Trappegelænder Platformsgelænder i siderne Platformsgelænder foran Dobbelt sikkerhedsrækværk Sikringskæde Ledende underlag Ledende ruller Påsætningsgelænder Trappeafsats, mobil Trappegelænder Platformsgelænder i siderne Platformsgelænder foran Dobbelt sikkerhedsrækværk Sikringskæde Ledende underlag Påsætningsgelænder Overgang, transportabel Dobbelt sikkerhedsrækværk Sikringskæde Svingdør Ledende ruller Påsætningsgelænder MONTGE F NLÆGGENE. Sikkerhedsbestemmelser nlæggene må kun opstilles lodret og kun på underlag med tilstrækkelig bæreevne. Der må kun benyttes intakte og fejlfri originaldele af anlæggene fra producenten. Ved sammenbygning eller reparationer må der kun anvendes selvlåsende møtrikker. Selvlåsende møtrikker må kun anvendes én gang. Montagearbejde må kun udføres af uddannet personale. Med uddannet personale menes personer med teknisk faglig uddannelse, som er i stand til at udføre montage- og reparationsarbejder inden for sit fagområde. Fra og med en platformshøjde på >00 mm er påmontering af gelænder påbudt. Efter montagen skal man kontrollere, at hele anlægget er opbygget korrekt. Efter montagen skal man kontrollere, at alle skrueforbindelser sidder ordentligt fast. Skrueforbindelserne skal spændes til med en momentnøgle. Tilspændingsmomenterne fremgår af montagebeskrivelsen.. Montage Emballagefolien fjernes og bortskaffes i henhold til gældende miljøregler. Det anbefales, at montagen udføres af to personer. Der kræves følgende værktøj til montagen: Stjerneskruetrækker Ring-gaffelnøgle mm Ring-gaffelnøgle 0 mm Unbraconøgle mm, mm Momentnøgle lle enkeltdele skal lægges ud på en ren overflade. N o DK

13 Nedenstående beskrives montagen af de forskellige anlæg. Da monteringen af de forskellige komponenter er stort set identisk ved de forskellige anlæg, henvises til de pågældende montageafsnit for komponenterne, som fx i afsnit.. (Montage af tappelegemet)... Montage af platformstrappe, transportabel Trappelegeme (/7) monteres; se afsnit... Støtteben (/) monteres; se afsnit... Travers (/) monteres; se afsnit... Forbindelsesbeslag (/) monteres; se afsnit... Evt. monteres diagonalbeslag; se afsnit... Trappegelænder (/8) monteres; se afsnit..7. Evt. monteres påsætnings-trappegelænder; se afsnit..8. Platformsgelænder, i siderne (/) monteres; se afsnit..9. Evt. monteres platformsgelænder; se afsnit..0. Platformsgelænder, foran (/) monteres; se afsnit... Evt. monteres påsætnings-platformsgelænder i siderne; se afsnit... Fodliste (/) monteres; se afsnit... Evt. monteres et dobbelt-sikkerhedsrækværk; se afsnit..7. Evt. monteres sikringskæde; se afsnit..9. Evt. monteres svingdør; se afsnit..8. Evt. monteres smalt køreværk med ballast; se afsnit..... Montage af trappeafsats, transportabel Trappelegeme (7/7) monteres; se afsnit... Støtteben (7/) monteres; se afsnit... Ved montagen skal man kontrollere, at de faste ruller (7/) vender udad. Forbindelsesbeslag (7/) monteres; se afsnit... Trappegelænder (7/8, tilbehør) monteres; se afsnit..7. Evt. monteres påsætnings-trappegelænder; se afsnit..8. Platformsgelænder, i siderne (7/, tilbehør) monteres; se afsnit..9. Evt. monteres platformsgelænder; se afsnit..0. Platformsgelænder, foran (7/, tilbehør) monteres; se afsnit... Evt. monteres påsætnings-platformsgelænder i siderne; se afsnit... Fodliste (7/, tilbehør) monteres; se afsnit... Evt. monteres et dobbelt-sikkerhedsrækværk; se afsnit..7. Evt. monteres sikringskæde; se afsnit Montage af trappeafsats, mobil Trappelegeme (8/) monteres; se afsnit... Støtteben (8/) monteres; se afsnit... Forbindelsesbeslag (8/) monteres; se afsnit... Trappegelænder (8/7, tilbehør) monteres; se afsnit..7. Evt. monteres påsætnings-trappegelænder; se afsnit..8. Platformsgelænder, i siderne (8/, tilbehør) monteres; se afsnit..9. Evt. monteres platformsgelænder; se afsnit..0. Platformsgelænder, foran (8/, tilbehør) monteres; se afsnit... Evt. monteres påsætnings-platformsgelænder i siderne; se afsnit... Fodliste (8/, tilbehør) monteres; se afsnit... Evt. monteres et dobbelt-sikkerhedsrækværk; se afsnit..7. Evt. monteres sikringskæde; se afsnit Montage af overgang, transportabel Trappelegeme (9/) og (9/7) monteres; se afsnit... Traverser (9/) og (9/8) monteres; se afsnit... Forbindelsesbeslag (9/) monteres; se afsnit... Trappegelænder, højre (9/) monteres; se afsnit..7. Evt. monteres trappegelænder, højre; se afsnit..8. Platformsgelænder, i siderne (9/) monteres; se afsnit..9. Evt. monteres platformsgelænder; se afsnit..0. Trappegelænder, venstre (9/9) monteres; se afsnit..7. Evt. påsætnings-trappegelænder, venstre; se afsnit..8. Fodliste (9/) monteres; se afsnit... Evt. monteres et dobbelt-sikkerhedsrækværk; se afsnit..7. Evt. monteres sikringskæde; se afsnit..9. Evt. monteres svingdør; se afsnit..8. Evt. monteres smalt køreværk med ballast; se afsnit..... Montage af trappelegeme Inden montagen af trappelegemet skal man evt. indsætte notstenene (møtrikkerne) til fastgørelse af trappegelænderet (/) og skruerne til forbindelsesbeslagene (/) samt evt. tværbeslag. På anlæggene er der fra en bestemt højde udformet profiler på trappelegemet med tre skruekanaler. Notstenene og firkantskruerne skal indsættes som følger (): Pos. --> Gelænderfastgørelse, fastgørelse på platformens knudeplade Pos. --> Gelænderfastgørelse Pos. --> Forbindelsesbeslag, tværbeslag, fastgørelse på platformens knudeplade Der indsættes en notsten (0/) i hver af skruekanalerne (0/) på vangen, hvorpå trappegelænderet skal monteres. Ved tosidige trappegelændere indsættes også notsten på den anden vange. Der indføres en firkantskrue (/) i den indvendige skruekanal (/) og (/). På anlæg, hvor forbindelsesbeslaget er fremstillet ud af vangernes profil (/ ), skal der indføres to firkantskruer. Der indføres firkantskrue(r) på den anden vange. På den mobile overgang skal firkantskruerne for forbindelsesbeslaget indsættes til sidst, da forbindelsesbeslaget monteres under platformen. DK - - N o 9

14 På de anlæg, hvor trappegelænderne er fastgjort med gelænderstøtter (/) på trappelegemets vange, skal der evt. indsætte ekstra notsten (svarende til antallet af gelænderstøtter) i skruekanalerne. Trappelegemet (/) indføres i knudepladen (/), så firkantskruerne indføres i skruekanalerne. Trappelegemet (/) skubbes helt ind mod platformsvangerne (/). Fire fastgørelsesskruer (/) påskrues på hver side og spændes til med et moment på Nm. På den transportable overgang monteres det andet trappelegeme som beskrevet i dette afsnit... Montage af støtteben Forsigtig: Der er fare for personskade (klemning) under indførelsen af trappelegemet. Inden montagen af støttebenet skal man huske at indsætte skruerne for forbindelsesbeslagene (/). Der indføres en firkantskrue (/) i den indvendige skruekanal (/) og (/). På anlæg, hvor forbindelsesbeslaget (/) er fremstillet ud af vangernes profil, skal der indføres to firkantskruer. Der indføres firkantskrue(r) på den anden vange. Forsigtig: Der er fare for personskade (klemning) under indførelsen af støttebenet. Støttebenet (/) indføres i knudepladen (/), så firkantskruerne indføres i skruekanalerne. Støttebenet skubbes helt ind mod platformsvangerne (/). Fire fastgørelsesskruer (/) påskrues på hver side og spændes til med et moment på Nm...7 Montage af trappegelænder, standard Trappegelænderet er formonteret helt ind til gelænderfastgørelsen. Trappegelænderet kan monteres både i venstre og i højre side. Gelænderfastgørelserne (7/) skubbes ind over gelænderet og gelænderstøtterne (7/) og (8/), til den pågældende gelænderstøtte (7/) flugter med gelænderfastgørelsen. Gelænderfastgørelserne drejes således, at den flade sider vender ind mod vangen eller platformsvangen. Fastgørelsesmøtrik (7/) kontraspændes, men spændes ikke til. Trappegelænderet sættes på trappelegemets vange og platformsvangen (8). Gelænderfastgørelsen skrues fast i notstenene med to fastgørelsesskruer M8x70 (7/) inkl. tandskiver. Fastgørelsesskruerne M8x70 (7/) spændes til med et moment på 7 Nm. Fastgørelsesmøtrikkerne (7/) spændes til med et moment på 7 Nm. På den transportable overgang skal man huske at montere platformsgelænderet i siderne inden montagen af det andet gelænder; se afsnit Montage af trappegelænder, påsætningsmodel Trappegelænderet og gelænderholderne er formonteret. Trappegelænderet kan monteres både i venstre og i højre side. Formonterede gelænderholdere (9/) med anslagsvinkel (9/) begyndende fra den nederste trappevange-ende indjusteres med unbracoskruer M8x0 (9/) med underlagsskiver og notstenene i skruekanalerne. Yderligere gelænderholdere indjusteres i samme afstand som trappegelænderholderne. Trappegelænder (0/) indsættes i gelænderholderne (0/), og holderne indjusteres på gelænderstøtterne. Gelænderholderne spændes til med unbracoskruerne (9/) ( Nm). Sikringsboltene (0/) indsættes og fastlåses ved at lukke klemmerne (0/). Trappegelænderet skal nu let kunne aftages igen uden at klemme...9 Montage af platformsgelænder, i siderne, standard På den transportable overgang består sidegelænderet kun af knælisten (/) og gelænderrøret (/) og (/); montagen sker på samme måde. Gelænderfastgørelserne (/) skubbes ind over gelænderstøtten (/), til den pågældende gelænderstøtte flugter med gelænderfastgørelsen (/) (boringerne skal flugte). Fastgørelsesmøtrik (/) kontraspændes, men spændes ikke til. Gelænderfastgørelsen indsættes i notstenene med to fastgørelsesskruer M8x70 (/) inkl. tandskiver, men uden at skrue dem fast. Gelænderrøret (/) skubbes ind på leddet (/) på trappegelænderet og skrues fast med undersænkskrue, underlagsskive og kalotmøtrik (/). Gelænderrøret (/) lægges på gelænderstøtten (/) og skrues fast med unbracoskruen Mx0. Boringen lukkes til med plastprop (/). Knælisten (/) indsættes mellem gelænderstøtterne. Knælisten skrues fast med undersænkskruen fra trappesiden (/). Knælisten på den anden side skrues fast med unbracoskruen Mx0, boringen lukkes med plastprop. Gelænderfastgørelsens fastgørelsesskruer M8x70 (/) spændes til med et moment på 7 Nm. N o DK

15 ..0 Montage af platformsgelænder, i siderne, påsætningsmodel Platformsgelænderet og gelænderholderne er formonteret. Platformsgelænderet kan monteres både i venstre og i højre side. De formonterede gelænderholdere (9/) med anslagsvinkel (9/) begyndende fra den forreste platformsprofil-ende indjusteres med unbracoskruer M8x0 (9/), med underlagsskiver i notstenene. Yderligere gelænderholdere indjusteres i samme afstand som platformsgelænderstøtterne. Platformsgelænder indsættes i gelænderholderne (/), og holderne indjusteres på gelænderstøtterne. Gelænderholderne spændes til med unbracoskruerne (9/) ( Nm). Sikringsboltene (/) indsættes og fastlåses ved at lukke klemmerne (/). Platformsgelænderet skal nu let kunne aftages igen uden at klemme... Montage af platformsgelænder, foran, standard Platformsgelænder, foran, dobbeltsidig montage Knælisten (/) indsættes fra siden mellem platformsgelænderne og skrues fast med de to unbracoskruer Mx (/) og (/). Gelænderrøret (/) indsættes fra siden mellem platformsgelænderne og skrues fast med de to unbracoskruer Mx (/) og (/). Fodlisten monteres; se afsnit... Platformsgelænder, foran, ensidig montage Gelænderfastgørelserne (/) skubbes ind over gelænderbøjlen (/), til den pågældende gelænderstøtte flugter med gelænderfastgørelsen (/) (boringerne skal flugte). Fastgørelsesmøtrik (/) kontraspændes, men spændes ikke til. Knælisten (/) sættes på gelænderrøret (/) og skrues fast med unbracoskruen Mx (/). Gelænderfastgørelsen indsættes i notstenene med to fastgørelsesskruer M8x70 (/) inkl. underlagsskiver, men uden at skrue dem fast. Knælisten (/) sættes på platformsgelænderet fra siden og skrues fast med unbracoskruen Mx (/ ). Gelænderrøret (/) sættes på platformsgelænderet fra siden og skrues fast med unbracoskruen Mx (/). Gelænderfastgørelsens fastgørelsesskruer M8x70 (/) spændes til med et moment på 7 Nm. Fastgørelsesmøtrikkerne (/) spændes til med et moment på 7 Nm. Fodlisten monteres; se afsnit..... Montage af platformsgelænder, foran, påsætningsmodel Platformsgelænderet foran og gelænderholderne er formonteret. Ved eftermontagen af platformsgelænderet foran, påsætningsmodel, skal kunden tilvejebringe to ekstra boringer til forskruning af gelænderholderen (komponent ). De to formonterede gelænderholdere (9/) indjusteres med fastgørelsesdelene. Gelænderholderne med anslagsvinkel (9/) begyndende fra den forreste platformsprofil-ende indjusteres med unbracoskruer M8x0 (9/) med underlagsskiver i notstenene. Platformsgelænderet (7/) indsættes i gelænderholderne (7/) og (7/), og holderne indjusteres på gelænderstøtterne. Gelænderholderne spændes til med skruer (9/) ( Nm). Sikringsboltene (/) indsættes og fastlåses ved at lukke klemmerne (/). Platformsgelænderet skal nu let kunne aftages igen uden at klemme... Montage af travers til bredt køreværk Inden montagen skal man huske at justere bremserne på traversens faste ruller samt drejerullerne på trappelegemet. På den transportable overgang monteres traverserne (8/) ikke under støttebenet, men derimod over støttepladen (8/) på trappelegemerne (8/). Traversen (9/) stilles under støttebenet (9/), så traversens firkantskruer går ind i boringerne i vinkelpladen (9/). Vinkelpladen skrues på med fastgørelsesmøtrikker (9/) inkl. underlagsskiver, men uden at spænde dem til. Traversen indjusteres således, at afstanden (0/x) til støttebenet er den samme på begge sider. Fastgørelsesmøtrikkerne (9/) spændes til med et moment på 0 Nm. DK N o 9

16 .. Montage af smalt køreværk med ballast Den transportable platformstrappe og den transportable overgang kan som option monteres med et smalt køreværk. Ved montage med smalt køreværk skal der altid monteres en ballast. Montage af smalt køreværk på transportabel platformstrappe Inden montagen skal man huske at justere bremserne på traversens faste ruller samt drejerullerne på trappelegemet. Ved den transportable platformstrappe monteres begge de korte traverser (/) og (/7) på støttebeslaget (/8) og over støttepladen (/) samt (/) på trappelegemet (/). Desuden monteres der to tværbeslag (/) og (/). Den korte travers (9/) stilles under støttebenet (9/ ), så traversens firkantskruer går ind i boringerne i vinkelpladen (9/). Vinkelpladen skrues på med fastgørelsesmøtrikker (9/) inkl. underlagsskiver, men uden at spænde dem til. Traversen indjusteres således, at afstanden (/x) til støttebenet er den samme på begge sider. Fastgørelsesmøtrikkerne (9/) spændes til med et moment på 0 Nm. Beskyttelsespladerne (/) og (/) monteres hver med fastgørelsesskruer på de to trappevanger. Man skal kontrollere, at støttepladerne er indjusteret således, at traversen kan monteres vandret (afstand fremgår af fig. /y * ). Traversen (/) skal indjusteres således, at afstanden (/y * ) til støttepladerne er ens på begge sider. Traversen (/) på de to støtteplader (/) og (/) monteres hver især ved hjælp af to firkantskruer (/ ), fastgørelsesmøtrikker inkl. underlagsskiver. Fastgørelsesmøtrikkerne spændes til med et moment på 0 Nm. De to tværbeslag (/) og (/) monteres hver med de fastgørelsesvinkler (/) og (/) på de to traverser (/) og (/) med firkantskruer, fastgørelsesmøtrikker inkl. underlagsskiver. Fastgørelsesmøtrikkerne spændes til med et moment på 0 Nm. Ballast (/7) anbringes iht. følgende tabel og monteringssteder. Ballast skal altid anbringes symmetrisk (så vidt muligt indvendigt). Ballast platformstrappe, transportabel (smal) Ballast-tabel (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Bredde Vægt (kg) S til * * Skraveret område kun med specialballast Ballast platformstrappe, transportabel 0 (smal) Ballast-tabel (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Bredde Vægt (kg) S til * * Skraveret område kun med specialballast * Trinbredde + 00 mm N o DK

17 Montage af smalt køreværk på transportabel overgang Inden montagen skal man huske at justere bremserne på traversens faste ruller samt drejerullerne på trappelegemet. På den transportable overgang monteres de korte traverser (/) og (/) over støttepladen på de to trappelegemer (/ ) og (/). Beskyttelsespladerne (7/) og (7/) monteres hver med fastgørelsesskruer på de to trappevanger. Man skal kontrollere, at støttepladerne er indjusteret således, at traversen kan monteres vandret (afstand fremgår af fig. 7/y * ). Traversen (7/) skal indjusteres således, at afstanden (7/y * ) til støttepladerne er ens på begge sider. Traversen (7/) monteres på de to støtteplader (7/ ) og (7/) ved hjælp af to firkantskruer, fastgørelsesmøtrikker inkl. underlagsskiver. Fastgørelsesmøtrikkerne spændes til med et moment på 0 Nm. Ballast (/7) anbringes iht. de følgende tabeller. Ballasten skal altid anbringes symmetrisk. Ballast overgang, transportabel (smal) Max-dimensioner iht. EN ISO - se Ref-Überst-0-f Ballast-tabel (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Bredde Vægt (kg) LH op til Ballast overgang, transportabel 0 (smal) Max-dimensioner iht. EN ISO - se Ref-Überst-0-f Ballast-tabel (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Bredde Vægt (kg) LH op til kg Montage af fodliste og vinkelmontage af platformsgelænder, standard Hvis anlægget har platformsgelænder foran, skal man ved montagen af fodlisterne i siderne skrue fodlisten foran (8/ ) sammen med disse Fodlisterne i siderne (8/) skrues fast på gelænderstøtterne med hver to låseskruer Mx0 inkl. underlagsskiver og kalotmøtrikker (8/) og (8/). Ved hjælp af et platformsgelænder, standard, skal der sammen med fodlisterne i siderne påskrues to vinkler (komponent ) til fastgørelse af den forreste fodliste... Montage af forbindelsesbeslag/diagonalbeslag Forbindelsesbeslaget (9/) med den flade side på firkantskruerne (9/) og (9/) sættes på trappelegemet (9/) og på støttebenet (9/), indjusteres lige og skrues fast. På anlæg, hvor forbindelsesbeslaget er fremstillet ud af vangernes profil (0/), skal forbindelsesbeslaget fastgøres i begge sider med to firkantskruer. På den transportable overgang skal forbindelsesbeslaget (0/) monteres under knudepladen. Det andet forbindelsesbeslag monteres med fastgørelsesskrue, fastgørelsesmøtrikker og tilspændes med et moment på 0 Nm (komponent og B). På den transportable platformstrappe skal der højdeafhængigt monteres diagonalbeslag eller ekstra forbindelsesbeslag. Højde > 90 mm ( ) Højde > 0 mm (0 ) Montagen sker på samme måde som ved forbindelsesbeslaget (komponent, B og C). * Trinbredde + 00 mm DK N o 9

18 ..7 Montage af dobbelt sikkerhedsrækværk Det øverste rør (/) og det nederste rør (/) i det dobbelte sikkerhedsrækværk lægges på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast fra siden med unbracoskrue Mx0 (/) og (/). Boringerne lukkes til med plastproppe. Det dobbelte sikkerhedsrækværk klappes op. De modsatte anslag (/) og (/8) anbringes på siden af gelænderstøtten (/7) og skrues fast fra siden med unbracoskrue Mx0. Boringerne lukkes til med plastproppe. lle fastgørelsesskruerne spændes til med et moment på 8 Nm. Klap- og låsemekanismen afprøves...8 Montage af svingdør Det dobbelte sikkerhedsrækværk kan monteres på overgangen og på modulsystemet. Det dobbelte sikkerhedsrækværk er formonteret op til holderen og anslagene. Svingdøren kan monteres på afsatstrappen med gelænder og på modulsystemet. Svingdøren er formonteret op til holderen og anslagene. Svingdøren (/) anbringes på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast med unbracoskrue Mx0 (/) og (/) fra siden. Boringerne lukkes til med plastproppe. Svingdøren klappes op. De modsatte anslag (/) og (/7) anbringes på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast fra siden med unbracoskrue M8x. Boringerne lukkes til med plastproppe. lle fastgørelsesskruerne spændes til med et moment på 8 Nm. Dreje- og låsemekanismen afprøves...9 Montage af sikringskæde Sikringskæden (/) inkl. fastgørelsesringen (/) anbringes på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast fra siden med unbracoskruen Mx0. Boringerne lukkes til med plastproppe. Den modsatte indsætningsmekanisme (/) anbringes på siden af gelænderstøtten (/) og skrues fast fra siden med unbracoskruen Mx0 (/). Boringerne lukkes til med plastproppe. Låsemekanismen (karabinhagen) sættes gennem kæden og afprøves. BRUG F NLÆGGENE. Sikkerhedsbestemmelser nlæggene må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål; brug i strid med det tiltænkte anvendelsesformål er ikke tilladt. lle sikkerhedsbestemmelser ifølge afsnit skal overholdes til punkt og prikke. Inden anlæggene benyttes, skal man kontrollere, at samtlige komponenter er i ordentlig stand og funktionsdygtige. Hvis der konstateres fejl og mangler, må anlæggene ikke tages i brug. nlægget må ikke anvendes, hvis der er glatte stoffer (fx olie og fedt) på platformen eller trinnene. Inden brug skal anlægget rengøres. nlæggene må kun benyttes af personer, som er fortrolige med denne montage- og brugsvejledning. nlæggene må kun opstilles lodret på vandrette underlag med tilstrækkelig bæreevne. Bremsehåndtaget på de drejelige og faste ruller må kun løsnes, når anlægget skal transporteres. Så længe der er personer på anlægget, skal bremsehåndtagene være trykket ind. Når anlægget ikke benyttes, skal alle bremseruller fastlåses ved at presse bremsehåndtaget ind. nlæggene må kun benyttes med fuldstændig sidebeskyttelse, dvs. med gelændere. Platformen må kun indtages ved hjælp af opstigningen. Det er forbudt at klatre over gelænderne. Platformens nyttelast må ikke overskrides. Med til nyttelasten tæller brugeren eller brugerne samt alt medbragt materiale/værktøj. nlæggene må kun transporteres langsomt af personer. Samtidig må der hverken være personer eller materiale eller værktøj på platformen. Enhver form for kollision skal undgås. Under transport må man ikke overskride normal gåhastighed. Det er forbudt at trække anlæggene med køretøjer. Transportområdet skal være fri for forhindringer. Det er ikke tilladt at bruge løftegrej i forbindelse med anlæggene. Det er ikke tilladt at læne sig op ad gelænderet under arbejdet. Det er ikke tilladt at danne bro mellem anlæg og bygninger ved hjælp af planker el.lign. nlæggene må ikke anvendes som trappetårn for på denne måde at komme op på andre konstruktioner. Det er ikke tilladt at springe på platformen. Der må ikke genereres vandrette belastninger, fx under arbejde på tilstødende konstruktioner, som kan bevirke, at anlæggene vælter. N o DK

19 Når anlæggene bruges i gennemgangsbygninger, på ubeklædte bygninger eller bygningstage, skal man være særligt opmærksom på vindforholdene, så anlæggene ikke vælter. Fra og med en vindstyrke > må anlæggene ikke mere tages i brug. Det er forbudt at øge platformshøjden ved hjælp af stiger, kasser eller andre anordninger. Hvis anlæggene opstilles ved eller på offentlig vej, skal der gøres særligt opmærksom på opstillingsstedet, fx via opsætning af advarselsbomme, advarselslamper eller sikkerhedsposter. Sikringsliner/-kæder, dobbelte sikkerhedsrækværk og svingdøre skal altid holdes lukket. Der må kun anvendes intakt og fejlfrit tilbehør fra producenten, som er nævnt i afprøvningsattesten. Der må ikke frastilles eller opbevares genstande på trappelegemerne. Trappelegemerne må kun betrædes i ro og mag. Når der transporteres byrder via trappelegemerne, skal byrden bæres således, at man har den ene hånd fri til fastholdning i håndlisten. Det transporterede gods må ikke dække for udsynet til trinnene.. Brugshenvisninger lt efter udførelsen har anlægget afbremsede drejelige og faste ruller. fbremsning sker ved at presse bremsehåndtaget (/) ind på alle drejelige og faste ruller (/). Bremsen løsnes ved at trække bremsehåndtaget op. 7 VEDLIGEHOLDELSE 7. Rengøring af anlægget Rengøring kan ske med vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel. Forurening med farve/maling kan fjernes med terpentin. 7. Smøring af ruller Rengøringsmidler må ikke løbe ud på jorden; brugte rengøringsvæsker skal bortskaffes iht. gældende miljøregler. Det anbefales, at man smører rullerne med universalolie med jævne mellemrum. Overskydende olie tørres bort; der må ikke løbe olie ud på jorden. Pudseklude vædet med olie skal bortskaffes iht. gældende miljøregler. Ved reparationsarbejde må der kun benyttes originale dele fra producenten. Brug af uoriginale reservedele og tilbehør er ikke tilladt og må kun ske i undtagelsestilfælde efter forudgående skriftlig tilladelse fra ZRGES. Efter udført reparationsarbejde må anlægget først tages i brug, når man har sikret sig, at det fungerer fejlfrit. I den forbindelse skal de reparerede områder og sikkerhedsudstyret efterprøves særligt grundigt. 7. Reservedele Originale reservedele kan rekvireres fra ZRGES GmbH. 8 OPBEVRING nlægget skal opbevares på en sådan måde, at det ikke kan beskadiges. nlægget skal opbevares på en sådan måde, at det ikke kan udsættes for vind og vejr. Hvis anlægget skal opbevares i en længere periode, skal det stilles på træklodser, så rullerne ikke berører jorden. 9 KONTROLLER/FPRØVNINGER Inden hver idriftsættelse af anlæggene skal man kontrollere, at de fungerer upåklageligt og er i god stand. Hvis der konstateres fejl og mangler, må anlæggene ikke tages i brug. nvendelse er først tilladt efter afhjælpning af de pågældende fejl og mangler. lle komponenter skal kontrolleres for deformering, buler og revner. Man skal kontrollere, at skrueforbindelser sidder ordentligt fast. Ved rullerne skal man kontrollere, at de ruller upåklageligt, og at bremsen hvis monteret fungerer korrekt. Man skal regelmæssigt lade en sagkyndig kontrollere, at anlæggene er i god stand. Med regelmæssigt' menes, at der udføres en kontrol i et interval, der er afpasset efter de givne driftsforhold. Ved varig brug under høj belastning kan det være nødvendigt at kontrollere anlæggene dagligt. 9. Kontrol-emblemer Man kan rekvirere kontrol-emblemer fra ZRGES unter bestillingsnr Efter hver gennemført kontrol med positivt resultat skal kontrol-emblemet sættes på anlægget. Kontrol-emblemet skal anbringes således, at måned og år for den næste kontrol (senest et år efter sidste kontroldato) fremgår tydeligt for brugeren. 7. Reparationsarbejde på anlæggene Reparationsarbejde på anlæggene må kun udføres af fagpersonale. Hvis der udføres reparationsarbejde på bærende dele, fx svejsearbejde, skal dette kontrolleres af en sagkyndig. DK N o 9

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlæggets opbygning... 6 2.1 Tekniske data... 6 3. VVS montage... 8 3.1 Installationsdiagram... 8 3.2 Rørtilslutninger...

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug INDLEDNING Dækket er den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Det er derfor vigtigt at bevare dækkenes gode kvaliteter og præstationer. For at gøre

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere