Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning"

Transkript

1 Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Leverandør Sønderjysk Pleje Driftsleder Kirsten Bertelsen Tilsynsmyndighed Aabenraa Kommune Ledelse & Udvikling Formål Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jf. Tilsynspolitik Formålet med tilsynet er at sikre, at leverandøren lever op til de kvalitetsstandarder for den leverede pleje- og omsorgsindsats som kommunalbestyrelsen har besluttet og at hjælpen leveres med en faglig forsvarlig kvalitet. Tilsynsmetode Det lovpligtige anmeldte tilsyn blev afviklet med interview og samtale med driftsleder og tre medarbejdere. Herudover gav fire borgere samtykke til et tilsynsbesøg i eget hjem og én pårørende blev interviewet i telefonen. Samtalerne blev afviklet i en dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i spørgeskema med uddybning af relevante områder. Generel info/fysiske rammer Den private leverandør Sønderjysk Pleje har leveret personlig og praktisk hjælp siden De har tilknyttet ca. 105 borgere og der er i alt 42 ansatte, herunder ca. 15 som er ansat i en BPA ordning (Borgerstyret Personlig Assistance). Dette tilsyn omhandler ikke BPA ordningen. Der er primært ansat SSH (Social og Sundhedshjælpere) og derudover, én fysioterapeut, én pædagog og én ufaglært medarbejder. Sønderjysk Pleje er godkendt til at leverer personlig hjælp i område Nord og praktisk hjælp i hele kommunen, område Nord og Syd. Daglig leder og ejer er uddannet Plejehjemsassistent. Der er udover den daglige leder også ansat en teamleder for dagvagterne, som bl.a. udarbejder køreplanerne. En anden medarbejder er teamleder for aftenvagterne. Der er i alt 8/9 ruter i dagtimerne og de kører 3 ruter i aftentimern. Der er ikke planlagte besøg i nattetimerne, men de køer ud til evt. nødkald. Samtlige medarbejdere anvender kitler og eller T-shirts samt navneskilt. Sønderjysk Pleje har lokaler midt i Aabenraa by, hvor de råder over entré, toilet, personalekøkken og frokostrum, fælles kontor og grupperum, samt mindre kontor/mødelokale. Samtlige medarbejdere har afleveret en anmærkningsfri straffeattest og underskrevet en tavshedserklæring ved ansættelsen. Opfølgning fra sidste tilsyn Ved tilsynet i 2012 var hverken medarbejdere og daglig leder bekendt med magtanvendelsesreglerne eller procedurer for indberetning og ansøgning om magtanvendelse. Sønderjysk Pleje har ikke anvendt magt. Medarbejderne samt leder oplyser at de er orienteret om regelsættet og at de ved hvor de kan finde procedurer og hente viden om magtanvendelsesreglerne. Tilsynskonsulenten forevises mappe på kontoret. 1

2 Kvalitetstemaer Tilsynet blev afviklet med udgangspunkt i følgende kvalitetstemaer fra Tilsynspolitik 2014; Selvstændighed og Relationer, Metoder og Dokumentation, Tryghed og medbestemmelse samt Ledelse og Kompetencer. Resultaterne af kvalitetstemaerne kan læses herunder: 1. Selvstændighed og Relationer 1.1 indsatserne understøtter borgernes selvstændighed og indflydelse på eget liv Daglige leder og teamleder oplyser at de i fællesskab, så vidt det er muligt tager på hjemmebesøg inden hjælpen opstarter. Hjælpen planlægges altid i samråd med borgerne og evt. dennes pårørende/netværk. Samtlige adspurgte borgere oplever, at de har indflydelse på tilrettelæggelsen af hjælpen og deres ønsker og behov i forhold til tidspunkt og ugedage til gode ses så vidt det er muligt. De adspurgte borgere er meget bevidste om, at klare sig selv så vidt det er muligt. 1.2 Indsatsen støtter op om inddragelse af borgernes familie/netværk De adspurgte borgere har et godt netværk af både familie, naboer, venner og bekendte. Netværket hjælper borgerne med flere forskellige opgaver, bl.a. havearbejde, indkøb og betaling af regninger m.m. Den interviewede pårørende oplyser, at de varetager opgaven omkring vasketøj og dagligt sørger for den varme mad m.m. Medarbejdere har et godt samarbejde med borgernes netværk som inddrages i de opgaver det er nødvendigt, og som borgerne ønsker dem inddraget i. 2. Metoder og dokumentation 2.1 Tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder og leverer den hjælp borgerne har brug for jf. gældende kvalitetsstandarder og evt. indgået aftaler. Der udarbejdes dagligt køreplaner, hvor medarbejderens navn og borgerens fornavn er noteret. Der er ingen adresseoplysninger, telefonnummer eller information omkring den hjælp borgerne skal have. Sønderjysk Pleje anvender ikke det køreliste-system i Care, eller anden metode, hvor medarbejderen kan orienterer sig om, hvilken specifik hjælp de enkelte borgere skal have, og om der er specielle hensyn det enkelte sted. Medarbejderne orienterer sig i den papirkalender der ligger på kontoret, hvor alle medarbejderne skriver deres oplysninger og beskeder til hinanden. Daglig leder oplyser, at hun orienterer sig ved nyvisiterede borgere i Helhedsvurderingen (dokumenteret af Visitation & Rehabilitering i Care), om målet for indsatsen og hvilken specifik hjælp borgerne har brug for. Daglig leder oplyser at hun mundtligt og skriftligt videregiver relevant informationen til medarbejderne. De adspurgte medarbejdere, som alle tre har været ansat siden Sønderjysk Pleje blev etableret oplyser, at de oplever, at er orienteret om hvilken hjælp de enkelte borgere skal have. De oplyser endvidere at det kan være lidt vanskeligt for nye medarbejdere de første dage, at huske borgernes adresser og hvilken hjælp de enkelte borgere skal have. Der udleveres borgerliste med oplysninger om bopæl og pårørende navn til medarbejderne. De adspurgte borgere og pårørende er tilfredse med den hjælp der leveres. Den ene borger oplyser at hun skiftede fra kommunal leverandør til Sønderjysk Pleje da det ikke længere var muligt at få hjælp til manuel støvsugning. borgeren oplyser, at hun nu får gjort rent i alle hjørner og under skabe. 2

3 Flere af borgerne oplyser uafhængig af hinanden, at de oftest får besøg af den samme medarbejder og det er de meget glade for. Tilsynskonsulenten oplever ved ét af borgerbesøgene at borgerens funktionsniveau er blevet forringet over den seneste tid, både fysisk men også mentalt. Dette bekræfter den hjemmehjælper der under tilsynsbesøget er i hjemmet. Ved gennemgang af dokumentation er dette ikke dokumenteret i Journalen eller på anden måde dokumenteret/eller videregivet til relevante samarbejdspartnere. 2.2 Leverandøren arbejder systematisk med dokumentation efter gældende retningslinjer Daglig leder oplyser, at hun og teamlederne har adgang til Care. Medarbejderne anvender på nuværende tidspunkt ikke Care. Daglig leder oplyser, at det primært er hende der modtager og videregiver informationer via Care. De enkelte medarbejdere oplyser, at de skriver deres informationer i en papirkalender, som alle vagterne kan følge med i. De vigtige oplysninger videregives til daglig leder, som derefter dokumenterer oplysningerne i Care. Daglig leder oplyser, at hun er ved at undersøge mulighederne for at medarbejderne kan få adgang via Mobilecare på en Ipad. Dette er bestilt ved Aabenraa Kommunes IT-afdeling. Daglig leder dokumenterer i Care og at hun oplyser, at hun dokumenteres både i Advismodulet (Care s interne mail modul) og i journalmodulet. Tilsynskonsulenten oplever efter en vurdering af borgerbesøgene, gennemgang af dokumentation samt et møde med Visitation og Rehabilitering at hjælpen ikke konsekvent leveres efter de retningsgivende mål og Aftalearkene, hvor den hjælp borgerne visiteres til er beskrevet. Tilsynskonsulenten vurderer at dokumentationen og medarbejdernes viden om de retningsgivende mål for indsatsen ikke er fyldestgørende og opfordre Sønderjysk Pleje til, at sikre at samtlige medarbejdere er orienteret om borgernes retningsgivende mål og hvilke specifikke indsatser borgerne har brug for. Tilsynskonsulenten vurderer at det umiddelbart er vanskeligt for den enkelte medarbejder at sikre at de leverer den specifikke hjælp jf. aftaleark og de retningsgivende mål, idet medarbejderen ikke kan tilgå oplysninger via Care i løbet af dagen, eller har oplysningerne på en køreliste. Tilsynskonsulenten gør Sønderjysk Pleje opmærksom på, at de altid kan henvende sig til Aabenraa Kommunes it administrator for Care om råd og vejledning og tilkøb af undervisningsmoduler. Daglig leder oplyser at hun har vanskeligt ved at anvende alle Care s moduler og at hun kan se fordelene ved at anvende Cares kørelister. Daglig leder afventer at hun sammen med en nyansat medarbejder med et større kendskab til Care får lært de forskellige muligheder. - At Sønderjysk Pleje sikre at medarbejderne er orienteret om de retningsgivende mål samt aftaleark for den enkelte borger og dermed sikre at borgerne modtager den helhedsorienterede hjælp og pleje de er visiteret til. Anbefaling At Sønderjysk Pleje udarbejder mere fyldestgørende kørelister til de enkelte medarbejdere, hvor vigtig information om, hvilken hjælp de enkelte borgere skal have og anden vigtig information om evt. borgernes indsatsområder. 3

4 2.3 Sammen med borgerne understøtter indsatsen borgernes trivsel og evne til, at mestre eget liv Medarbejdere, borgere og leder oplyser at, det sikres at der er den nødvendige arbejdsplads og de hjælpemidler i hjemmet der er behov for, for at kunne yde den personlig og praktiske hjælp borgerne har brug for. Medarbejdere oplyser, at de har fokus på at borgerne er så aktive som muligt og at de deltager i hjælpen i det omfang de kan. Borgerne oplever ligeledes at medarbejderne inddrager dem i den hjælp der leveres. Medarbejderne oplever også at der er borgere som ikke magter, at deltage i den leverede hjælp, dette er specielt hos de demente borgere. Samtlige borgere trives med den hjælp de modtager og med det samarbejde de har med deres netværk samt hjemmehjælp. Der er ingen faste arbejdsgange/retningslinjer der sikre at borgernes funktionsniveau vurderes for at sikre at borgerne tilbydes den rehabilitering/træning de har brug for. En af de interviewede borgere har en meget dårlig gangfunktion, og havde meget svært ved at færdes rundt i boligen. Tilsynskonsulenten vurderer ved gennemgang af dokumentationen, samt samtalen med borgeren, at borgerens nuværende funktionsniveau bør vurderes m.h.p. borgerens behov for genoptagning af træning i eller ude for hjemmet og/eller støtte til at selvtræne. Borgernes funktionsniveau og/eller behov for træning vurderes ikke systematisk og den koordinerede indsats i forhold til træning bør optimeres. - At vurdering af borgernes fysiske funktionsniveau sikres og borgerne tilbydes den rehabilitering/træning/aktivitet de har brug for, for at kunne mestre eget liv. - At den koordinerede indsats mellem hjemmehjælp og træning optimeres. 3. Tryghed & Medbestemmelse 3.1 Leverandørerne forebygger og håndterer magtanvendelser efter gældende retningslinjer Myndighedsafdelingen har ikke modtaget indberetninger om magtanvendelse og den daglige leder samt medarbejdere oplyser også, at de ingen magtanvendelser har. Retningslinjer og materiale vedr. indberetning er kendt og tilgængeligt for medarbejderen i personalemappen. Daglig leder og medarbejderne oplyser, at de kan have udfordringer i ét af hjemmene, hvor borgeren kan være udafreagerende. Medarbejderen er meget opmærksomme på at undgå konflikter og sparrer med den daglige leder, som også er uddannet certificeret coach. Samtlige adspurgte borgere oplever at være trygge ved de medarbejdere der kommer hos dem og hjælpen leveres i samarbejde med dem og med deres samtykke. 3.2 Leverandøren understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed Borgerne oplever at få den hjælp og støtte de har brug for. Medarbejder har bl.a. fokus på borgernes kost og væske behov. Individuelle behov for hjælp og støtte samt speciel kost tilgodeses. Flere af borgerne har kontakt til hjemmesygeplejerskerne til fx medicinhåndtering, sårpleje, m.m. Medarbejderne oplyser at de har et godt samarbejde med hjemmesygeplejen og anvender dem til sparring i det daglige, i forhold til borgernes sundhed. Leder og medarbejdere oplyser endvidere at de samarbejder med demenskoordinatoren når dette er relevant. 4

5 4. Ledelse & Kompetencer 4.1 Indsatsen daglige drift varetages af en kompetent ledelse. Daglig leder er uddannet Plejehjemsassistent. Hvert efterår tager daglig leder og teamleder på et 3 dags leder kursus/personlig udvikling. Daglig leder og teamleder oplyser, at de den sidste tid har været præget af sygdom. Leder oplyser, at hun har besluttet at reviderer den nuværende sygefraværspolitik, så der fremover være mere kontakt mhp genoptagning af arbejdet med den sygemeldte medarbejdere end de har i dag. Medarbejderne oplever en kompetent ledelse, der er tilgængelig i det omfang de har behov for og videregiver de informationer de har brug for. Daglig leder er også uddannet certificeret coach og anvender dette i forhold til sparring med medarbejderne. Tilsynskonsulenten for forevist en personalehåndbog, som indeholder retningslinjer og diverse delpolitikker m.m. Tilsynskonsulenten får oplyst at alle nyansatte og vikarer samt elever gennemgår et individuelt introduktionsprogram, og er med som føl på de ruter de skal køre. Det er individuelt hvor langt den enkelte medarbejder har brug for introduktion. 4.2 Medarbejderne besidder relevante kompetencer der matcher borgernes behov og tilbuddets metoder. En af de interviewede medarbejdere er valgt som tillidsmand og skal på kursus her i efteråret. Alle på nær én enkelt medarbejder har en relevant faglig uddannelse. Der er både én pædagog og én fysioterapeut ansat foruden resten af medarbejdergruppen som er uddannet SSH. Én enkelt medarbejder er ufaglært, men har søgt ind på SOSU-skolen. Der udfyldes APV (arbejdspladsvurderinger) i alle hjem. Daglig leder oplyser, at de revideres ca. 1 x årligt eller efter behov. De udfyldte APV er står i mappe kontoret. Ved gennemgang finder tilsynskonsulenten, at der ikke er udfyldt APV er på alle de interviewede borgere og mange af de udfyldte APV er er fra Der afholdes personalemøder ca. hver 6. uge. På det næstkommende møde er der bl.a. et punkt på dagsordenen vedr. kompetenceudvikling. Daglig leder har arrangeret en temadag ved en Psykolog omhandlende samarbejde og kommunikation. Dette ser de meget frem til. Medarbejderne og leder oplyser, at de har et godt samarbejde med sygeplejen, som anvendes til sparringspartner i det daglige. Derudover er de gode til at hjælpe hinanden samt kan dagligleder og teamleder altid kontaktes. Samtlige medarbejdere skal på kursus I den rehabiliterende tilgang i løbet af de næste to år. - At sikre at der udarbejdes APV er i samtlige hjem og at de revideres svarende til de ændringer der sker i hjemmene. 5

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere