Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk"

Transkript

1 Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Snökälke Delar A Ram B Skida C Sits D Styrskida E Styrrör F Fjäder G Styrbussning H Ratt I Rattnav J Bromsskydd K Broms L Handtag M Lina N Karbinhake 1 Bricka M6 2 Självlåsande mutter M6 3 Skruv M6 x 16 4 Skruv M6 x 50 5 Skruv M6 x 40 6 Bricka M4 7 Självlåsande mutter M4 8 Skruv M4 x 35 9 Klämbygel 10 Stjärnskruv 5 x Stjärnskruv 5 x Kupad bricka 13 Försänkt skruv M6 x Biltema Nordic Services AB 2

3 Nödvändiga verktyg Block- eller ringnyckel 7 mm Block- eller ringnyckel 10 mm Spårskruvmejsel Stjärnskruvmejsel Kontrollera före användning att alla skruvförband är åtdragna att kälken är monterad enligt anvisningarna att allt fungerar OBS! Självlåsande muttrar förlorar sin låsande förmåga om de tas bort och återmonteras. Förvaring Kälken bör förvaras inomhus då den inte används. Reservdelar Vänd dig till närmaste Biltema-varuhus för reservdelar. Monteringsanvisning 1. Lägg upp alla delar på ett bord och kontrollera att alla detaljer finns. 2. Tryck fast styrbussningarna (G) i ramen. 3. Skruva fast styrröret (E) i styrskidan (D). Använd till detta: skruv M6 x 40 (5); brickor M6 (1); självlåsande mutter M6 (2). 4. Fjäder (F) träs över styrröret. OBS! Den korta piggen på fjädern ska tryckas ner i hålet på den fastsvetsade ringen runt styrröret. 5. Tryck styrröret med den fastskruvade styrskidan genom det fastsvetsade röret på ramen. OBS! Den långa piggen på fjädern ska placeras i öppningen bakom det fastsvetsade röret i ramen. 6. Tryck ner ratten på styrröret och fäst den med: skruv M6 x 50 (4); brickor (1); självlåsande mutter M6 (2). 7. Fäst draglinan (M) i handtaget (L) genom att slå en knut på linan. Knyt fast karbinhaken (N) i linans andra ände. 8. Montera draganordningen på styrskidan med: skruv M4 x 35 (8); bricka M4 (6); självlåsande mutter M4 (7). Säkerhetsföreskrifter Använd alltid typgodkänd hjälm. Kälken skall monteras av en vuxen person. Kälken får endast användas under tillsyn av en vuxen person. Kälken får inte dras av ett annat fordon. Kälken får inte modifieras Backen skall vara fri från hinder. Kälken får inte användas i närheten av trafikerad väg. Åk ej i för branta backar då detta kan innebära skaderisk. Isigt och hög hastighet försämrar styr- och bromsförmågan. Fötter och händer skall vara placerade på kälken, får ej sticka utanför pga skaderisk. Vid utförsåkning se till att ta bort dragsnöret, detta för att undvika skade- och kvävningsrisk. Kontrollera klädesplagg innan utförsåkning. Lösa kläder kan innebära kvävningsrisk. Spara manualen för framtida bruk. Kälken skall kontrolleras före användning, detta för att se att inga skador finns på kälken. Vid skada på kälken måste detta åtgärdas av säkerhetsskäl innan man åker på den. Endast originaldelar skall användas. Denna typ av kälke är framförallt avsedd för barn över 8 år. Mindre barn kan dras på kälken på områden där annan trafik inte förekommer, eller åka i mycket små backar under föräldrarnas tillsyn och godkännande Biltema Nordic Services AB

4 Rattkjelke Deler A Ramme B Ski C Sete D Styreski E Styrerør F Fjær G Styrebøssing H Ratt I Rattnav J Bremsebeskyttelse K Bremse L Håndtak M Snor N Karabinkrok 1 Skive M6 2 Selvlåsende mutter M6 3 Skrue M6 x 16 4 Skrue M6 x 50 5 Skrue M6 x 40 6 Skive M4 7 Selvlåsende mutter M4 8 Skrue M4 x 35 9 Klembøyle 10 Stjerneskrue 5 x Stjerneskrue 5 x Buet skive 13 Forsenket skrue M6 x Biltema Nordic Services AB 4

5 Nødvendig verktøy Kombinasjons- eller ringnøkkel 7 mm Kombinasjons- eller ringnøkkel 10 mm Skrustrekker, rettspor Skrutrekker, krysspor Kontroller før bruk at alle skrueforbindelser er strammet at kjelken er montert i samsvar med anvisningene at alt fungerer OBS! Selvlåsende muttere mister sin låsende evne om de demonteres og monteres tilbake igjen. Oppbevaring Kjelken bør oppbevares innendørs når den ikke er i bruk. Reservedeler Henvend deg til nærmeste Biltema-varehus om du skulle trenge reservedeler. Monteringsanvisning 1. Legg delene på et bord, og kontroller at alle deler er med. 2. Trykk styrebøssingene (G) fast i rammen. 3. Skru styrerøret (E) fast i styreskien (D) ved hjelp av skrue M6 x 40 (5), skiver M6 (1), selvlåsende mutter M6 (2). 4. Fjæren (F) træs over styrerøret. OBS! Den korte piggen på fjæren skal trykkes ned i hullet på den fastsveiste ringen rundt styrerøret. 5. Trykk styrerøret med den fastskrudde styreskien gjennom det fastsveiste røret på rammen. OBS! Den lange piggen på fjæren skal plasseres i åpningen bak det fastsveiste røret i rammen. 6. Trykk rattet ned på styrerøret, og fest det ved hjelp av skrue M6 x 50 (4), skiver (1), selvlåsende mutter M6 (2). 7. Fest trekksnoren (M) i håndtaket (L) ved å knytte en knute på snoren. Knytt fast karabinkroken (N) i den andre enden av snoren. 8. Monter trekkanordningen på styreskien ved hjelp av skrue M4 x 35 (8), skive M4 (6), selvlåsende mutter M4 (7). Sikkerhetsforskrifter Bruk alltid typegodkjent hjelm. Kjelken skal monteres av en voksen person. Kjelken skal kun brukes under tilsyn av en voksen person. Kjelken skal ikke trekkes av et kjøretøy. Kjelken må ikke modifiseres. Det skal ikke være hindringer i akebakken. Kjelken må ikke brukes i nærheten av trafikkert vei. Ak ikke i for bratte bakker, fordi dette kan innebære risiko for skade. Isete underlag og høy hastighet reduserer styre- og bremseevnen. Føtter og hender skal være plassert på kjelken, og skal ikke stikke ut pga. risiko for skade. Ved aking ned bakker må snoren tas bort, dette for å unngå skade- og kvelningsrisiko. Kontroller klesplagg før aking ned bakker. Løse klær kan innebære en kvelningsrisiko. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. Kjelken skal kontrolleres før bruk med henblikk på eventuell skader. En eventuell skade på kjelken må utbedres av sikkerhetsmessige hensyn før man aker på den. Bruk kun originaldeler. Denne typen kjelke er primært beregnet på barn over 8 år. Mindre barn kan dras på kjelken på områder der annen trafikk ikke forekommer, eller ake i svært små bakker der foreldrene har tilsyn med akingen Biltema Nordic Services AB

6 Lumikelkka Osat A Runko B Jalakset C Istuin D Ohjaussuksi E Ohjausputki F Jousi G Ohjausholkki H Ratti I Ratin keskiö J Jarrun suojus K Jarru L Kahva M Köysi N Jousihaka 1 Aluslevy M6 2 Itselukittuva mutteri M8 3 Ruuvi M6 x 16 4 Ruuvi M6 x 50 5 Ruuvi M6 x 40 6 Aluslevy M4 7 Itselukittuva mutteri M4 8 Ruuvi M4 x 35 9 Kiristyshela 10 Tähtiruuvi 5 x Tähtiruuvi 5 x Kupera aluslevy 13 Uppokantaruuvi M6 x Biltema Nordic Services AB 6

7 Tarvittavat työkalut 7 mm:n kiinto- tai lenkkiavain 10 mm:n kiinto- tai lenkkiavain Uraruuvitaltta Tähtiruuvitaltta Tarkista ennen käyttämistä että kaikki ruuviliitokset on kiristetty että kelkka on koottu ohjeita noudattaen että kaikki toimii. HUOMIO! Itselukittuvat mutterit menettävät lukituskykynsä, jos ne irrotetaan ja kiinnitetään uudelleen. Säilytys Säilytä kelkkaa sisätiloissa, kun sitä ei käytetä. Varaosat Kysy varaosia lähimmästä Biltema-tavaratalosta. Kokoamisohje 1. Aseta kaikki osat pöydälle. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana. 2. Paina ohjausholkit (G) kiinni runkoon. 3. Kiinnitä ohjausputki (E) ohjaussukseen (D) ruuvaamalla. Käytä ruuvia M6 x 40 (5), aluslevyjä M6 (1) ja itselukittuvaa mutteria M6 (2). 4. Jousi (F) vedetään ohjausputken päälle. HUOMIO! Jousen lyhyt tappi on painettava ohjausputkea ympäröivän kiinnihitsatun renkaan aukkoon. 5. Paina ohjausputki kiinniruuvattuun ohjaussukseen runkoon kiinni hitsatun putken läpi. HUOMIO! Jousen pitkä tappi on asetettava aukkoon, joka sijaitsee runkoon kiinnihitsatun putken takana. 6. Paina ratti ohjausputkeen ja kiinnitä se käyttämällä ruuvia M6 x 50 (4), aluslevyjä (1) ja itselukittuvaa mutteria M6 (2). 7. Kiinnitä vetonaru (M) kahvaan (L) tekemällä naruun solmu. Kiinnitä narun toinen pää jousihakaan (N). 8. Kiinnitä vetolaite ohjaussukseen käyttämällä ruuvia M4 x 35 (8), aluslevyj M4 (6) ja itselukittuvaa mutteria M4 (7). Turvallisuusohjeet Käytä aina hyväksyttyä kypärää. Aikuisen on koottava kelkka. Kelkkaa saa käyttää vain aikuisen valvonnassa. Kelkkaa ei saa vetää minkään ajoneuvon perässä. Kelkkaan ei saa tehdä muutoksia. Mäessä ei saa olla esteitä. Kelkkaa ei saa käyttää liikennöidyn tien lähellä. Älä laske kelkalla liian jyrkästä mäestä. Muutoin on olemassa vahingoittumisen vaara. Jarrutus- ja ohjauskyky heikkenee jäisellä alustalla sekä nopeuden kasvaessa. Jalat ja kädet on pidettävä kelkan sisällä vahingoittumisvaaran vuoksi. Irrota vetoköysi, kun kelkalla lasketaan mäkeä, jotta vahngoittumisen ja kuristumisen vaara vältetään. Tarkista vaatetus ennen mäen laskemista kelkalla. Löysät vaatteet voivat aiheuttaa tukehtumisen vaaran. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten Kelkka on tarkistettava ennen sen käyttämistä vaurioiden varalta. Jos kelkka vaurioituu, vauriot on korjattava ennen sen käyttämistä. Vain alkuperäisiä osia saa käyttää. Tällainen kelkka on tarkoitettu lähinnä yli 8-vuotiaille lapsille. Pienempiä lapsia voi vetää kelkassa paikoissa, joissa ei ole muuta liikennettä. He voivat myös laskea kelkalla erittäin pieniä mäkiä vanhempien valvonnassa Biltema Nordic Services AB

8 Snekælk Dele A Stel B Mede C Sæde D Styremede E Styrrør F Fjeder G Styrbøsning H Rat I Ratnav J Bremsebeskyttelse K Bremse L Håndtag M Line N Karabinhage 1 Skive M6 2 Selvlåsende møtrik M6 3 Skrue M6 x 16 4 Skrue M6 x 50 5 Skrue M6 x 40 6 Skive M4 7 Selvlåsende møtrik M4 8 Skrue M4 x 35 9 Klemmebøjle 10 Stjerneskrue 5 x Stjerneskrue 5 x Hvælvet skive 13 Forsænket skrue M6 x Biltema Nordic Services AB 8

9 Nødvendigt værktøj Fast- eller ringnøgle 7 mm Fast- eller ringnøgle 10 mm Ligekærvsskruetrækker Stjerneskruetrækker Før brug kontrolleres at alle bolte er spændt til at kælken er monteret iht. anvisningerne at alt fungerer OBS! Selvlåsende møtrikker mister deres låseevne, hvis de skrues af og monteres igen. Opbevaring Kælken bør opbevares indendørs, når den ikke er i brug. Reservedele Henvend dig til nærmeste Biltema-varehus for reservedele. Monteringsvejledning 1. Læg alle delene op på et bord og kontroller, at det hele er med. 2. Tryk styrebøsningerne (G) fast i stellet. 3. Skru styrrøret (E) fast i styremeden (D). Til dette anvendes: skrue M6 x 40 (5); skiver M6 (1); selvlåsende møtrik M6 (2). 4. Fjederen (F) trækkes over styrrøret. OBS! Den korte tap på fjederen skal trykkes ned i hullet på den fastsvejsede ring omkring styrrøret. 5. Tryk styrrøret med den fastskruede styremede gennem det fastsvejsede rør i stellet. OBS! Den lange tap på fjederen skal placeres i åbningen bag det fastsvejsede rør på stellet. 6. Tryk rattet ned på styrrøret og fastgør det med: skrue M6 x 50 (4); skiver (1); selvlåsende møtrik M6 (2). 7. Gør træklinen (M) fast i håndtaget (L) ved at slå knude på linen. Bind karabinhagen (N) fast i den anden ende af linen. 8. Monter trækanordningen på styremeden med: skrue M4 x 35 (8); skiver M4 (6); selvlåsende møtrik M4 (7). Sikkerhedsforskrifter Brug altid typegodkendt hjelm. Kælken skal monteres af en voksen. Kælken må kun bruges under opsyn af en voksen. Kælken må ikke trækkes af et køretøj. Man må ikke ændre på kælken. Bakken skal være fri for forhindringer. Kælken må ikke anvendes i nærheden af en trafikeret vej. Kør ikke på for stejle bakker, da dette kan medføre risiko for skader. Islag og høj hastighed kan forringe styre- og bremseevnen. Hænder og fødder skal være placeret på kælken. På grund af risiko for skader må de ikke stikke udenfor. Ved styrtløbskørsel skal træklinen fjernes, så risiko for skader og kvælning undgås. Kontroller påklædningen før styrtløbskørsel. Løstsiddende tøj kan forårsage risiko for kvælning. Gem manualen til fremtidigt brug. Kælken skal kontrolleres før brug, så man er sikker på, at den er fri for skader. På grund af sikkerhedshensyn skal skader på kælken udbedres, inden man kører på den. Der må kun anvendes originale dele. Denne type kælk er frem for alt beregnet til børn over 8 år. Yngre børn kan trækkes på kælken i områder, hvor der ikke er anden trafik eller kælke på meget små bakker under forældrenes opsyn og accept Biltema Nordic Services AB

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 80543 6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T k Montage- und Betriebsanleitung t Assembly Instruction U Monterings- och bruksanvisning N Monterings- og bruksanvisning l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T Version: 11339 Stand:

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 16 & Installation Living full of energy 1/6 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS

Læs mere

Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs

Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs Brugsanvisning Orkidé Kan bruges ude og indendørs 1. Installation. Brug sund fornuft ved at sikre, at brænderen ikke er placeret på ikke-brændbare materialer, væk fra gardiner, brændbare materialer, og

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Indhold Hvorfor?... 2 Hvordan får jeg sådan et tag?... 2 Hvad skal jeg bruge?... 2 Værktøj... 2 Selve monteringen... 3 Rens af... 3 Afmontér

Læs mere

S T E P 2 N O R D I C

S T E P 2 N O R D I C S T E P N O R D I C SE LAND OCH PLATS FÖRÄLDRAGUIDE Alga Learning är en serie produkter som gör barnets lärande till en lekfull upptäcktsresa. Den här lådan handlar om att få grepp om geografi, och det

Læs mere