Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk"

Transkript

1 Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Snökälke Delar A Ram B Skida C Sits D Styrskida E Styrrör F Fjäder G Styrbussning H Ratt I Rattnav J Bromsskydd K Broms L Handtag M Lina N Karbinhake 1 Bricka M6 2 Självlåsande mutter M6 3 Skruv M6 x 16 4 Skruv M6 x 50 5 Skruv M6 x 40 6 Bricka M4 7 Självlåsande mutter M4 8 Skruv M4 x 35 9 Klämbygel 10 Stjärnskruv 5 x Stjärnskruv 5 x Kupad bricka 13 Försänkt skruv M6 x Biltema Nordic Services AB 2

3 Nödvändiga verktyg Block- eller ringnyckel 7 mm Block- eller ringnyckel 10 mm Spårskruvmejsel Stjärnskruvmejsel Kontrollera före användning att alla skruvförband är åtdragna att kälken är monterad enligt anvisningarna att allt fungerar OBS! Självlåsande muttrar förlorar sin låsande förmåga om de tas bort och återmonteras. Förvaring Kälken bör förvaras inomhus då den inte används. Reservdelar Vänd dig till närmaste Biltema-varuhus för reservdelar. Monteringsanvisning 1. Lägg upp alla delar på ett bord och kontrollera att alla detaljer finns. 2. Tryck fast styrbussningarna (G) i ramen. 3. Skruva fast styrröret (E) i styrskidan (D). Använd till detta: skruv M6 x 40 (5); brickor M6 (1); självlåsande mutter M6 (2). 4. Fjäder (F) träs över styrröret. OBS! Den korta piggen på fjädern ska tryckas ner i hålet på den fastsvetsade ringen runt styrröret. 5. Tryck styrröret med den fastskruvade styrskidan genom det fastsvetsade röret på ramen. OBS! Den långa piggen på fjädern ska placeras i öppningen bakom det fastsvetsade röret i ramen. 6. Tryck ner ratten på styrröret och fäst den med: skruv M6 x 50 (4); brickor (1); självlåsande mutter M6 (2). 7. Fäst draglinan (M) i handtaget (L) genom att slå en knut på linan. Knyt fast karbinhaken (N) i linans andra ände. 8. Montera draganordningen på styrskidan med: skruv M4 x 35 (8); bricka M4 (6); självlåsande mutter M4 (7). Säkerhetsföreskrifter Använd alltid typgodkänd hjälm. Kälken skall monteras av en vuxen person. Kälken får endast användas under tillsyn av en vuxen person. Kälken får inte dras av ett annat fordon. Kälken får inte modifieras Backen skall vara fri från hinder. Kälken får inte användas i närheten av trafikerad väg. Åk ej i för branta backar då detta kan innebära skaderisk. Isigt och hög hastighet försämrar styr- och bromsförmågan. Fötter och händer skall vara placerade på kälken, får ej sticka utanför pga skaderisk. Vid utförsåkning se till att ta bort dragsnöret, detta för att undvika skade- och kvävningsrisk. Kontrollera klädesplagg innan utförsåkning. Lösa kläder kan innebära kvävningsrisk. Spara manualen för framtida bruk. Kälken skall kontrolleras före användning, detta för att se att inga skador finns på kälken. Vid skada på kälken måste detta åtgärdas av säkerhetsskäl innan man åker på den. Endast originaldelar skall användas. Denna typ av kälke är framförallt avsedd för barn över 8 år. Mindre barn kan dras på kälken på områden där annan trafik inte förekommer, eller åka i mycket små backar under föräldrarnas tillsyn och godkännande Biltema Nordic Services AB

4 Rattkjelke Deler A Ramme B Ski C Sete D Styreski E Styrerør F Fjær G Styrebøssing H Ratt I Rattnav J Bremsebeskyttelse K Bremse L Håndtak M Snor N Karabinkrok 1 Skive M6 2 Selvlåsende mutter M6 3 Skrue M6 x 16 4 Skrue M6 x 50 5 Skrue M6 x 40 6 Skive M4 7 Selvlåsende mutter M4 8 Skrue M4 x 35 9 Klembøyle 10 Stjerneskrue 5 x Stjerneskrue 5 x Buet skive 13 Forsenket skrue M6 x Biltema Nordic Services AB 4

5 Nødvendig verktøy Kombinasjons- eller ringnøkkel 7 mm Kombinasjons- eller ringnøkkel 10 mm Skrustrekker, rettspor Skrutrekker, krysspor Kontroller før bruk at alle skrueforbindelser er strammet at kjelken er montert i samsvar med anvisningene at alt fungerer OBS! Selvlåsende muttere mister sin låsende evne om de demonteres og monteres tilbake igjen. Oppbevaring Kjelken bør oppbevares innendørs når den ikke er i bruk. Reservedeler Henvend deg til nærmeste Biltema-varehus om du skulle trenge reservedeler. Monteringsanvisning 1. Legg delene på et bord, og kontroller at alle deler er med. 2. Trykk styrebøssingene (G) fast i rammen. 3. Skru styrerøret (E) fast i styreskien (D) ved hjelp av skrue M6 x 40 (5), skiver M6 (1), selvlåsende mutter M6 (2). 4. Fjæren (F) træs over styrerøret. OBS! Den korte piggen på fjæren skal trykkes ned i hullet på den fastsveiste ringen rundt styrerøret. 5. Trykk styrerøret med den fastskrudde styreskien gjennom det fastsveiste røret på rammen. OBS! Den lange piggen på fjæren skal plasseres i åpningen bak det fastsveiste røret i rammen. 6. Trykk rattet ned på styrerøret, og fest det ved hjelp av skrue M6 x 50 (4), skiver (1), selvlåsende mutter M6 (2). 7. Fest trekksnoren (M) i håndtaket (L) ved å knytte en knute på snoren. Knytt fast karabinkroken (N) i den andre enden av snoren. 8. Monter trekkanordningen på styreskien ved hjelp av skrue M4 x 35 (8), skive M4 (6), selvlåsende mutter M4 (7). Sikkerhetsforskrifter Bruk alltid typegodkjent hjelm. Kjelken skal monteres av en voksen person. Kjelken skal kun brukes under tilsyn av en voksen person. Kjelken skal ikke trekkes av et kjøretøy. Kjelken må ikke modifiseres. Det skal ikke være hindringer i akebakken. Kjelken må ikke brukes i nærheten av trafikkert vei. Ak ikke i for bratte bakker, fordi dette kan innebære risiko for skade. Isete underlag og høy hastighet reduserer styre- og bremseevnen. Føtter og hender skal være plassert på kjelken, og skal ikke stikke ut pga. risiko for skade. Ved aking ned bakker må snoren tas bort, dette for å unngå skade- og kvelningsrisiko. Kontroller klesplagg før aking ned bakker. Løse klær kan innebære en kvelningsrisiko. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. Kjelken skal kontrolleres før bruk med henblikk på eventuell skader. En eventuell skade på kjelken må utbedres av sikkerhetsmessige hensyn før man aker på den. Bruk kun originaldeler. Denne typen kjelke er primært beregnet på barn over 8 år. Mindre barn kan dras på kjelken på områder der annen trafikk ikke forekommer, eller ake i svært små bakker der foreldrene har tilsyn med akingen Biltema Nordic Services AB

6 Lumikelkka Osat A Runko B Jalakset C Istuin D Ohjaussuksi E Ohjausputki F Jousi G Ohjausholkki H Ratti I Ratin keskiö J Jarrun suojus K Jarru L Kahva M Köysi N Jousihaka 1 Aluslevy M6 2 Itselukittuva mutteri M8 3 Ruuvi M6 x 16 4 Ruuvi M6 x 50 5 Ruuvi M6 x 40 6 Aluslevy M4 7 Itselukittuva mutteri M4 8 Ruuvi M4 x 35 9 Kiristyshela 10 Tähtiruuvi 5 x Tähtiruuvi 5 x Kupera aluslevy 13 Uppokantaruuvi M6 x Biltema Nordic Services AB 6

7 Tarvittavat työkalut 7 mm:n kiinto- tai lenkkiavain 10 mm:n kiinto- tai lenkkiavain Uraruuvitaltta Tähtiruuvitaltta Tarkista ennen käyttämistä että kaikki ruuviliitokset on kiristetty että kelkka on koottu ohjeita noudattaen että kaikki toimii. HUOMIO! Itselukittuvat mutterit menettävät lukituskykynsä, jos ne irrotetaan ja kiinnitetään uudelleen. Säilytys Säilytä kelkkaa sisätiloissa, kun sitä ei käytetä. Varaosat Kysy varaosia lähimmästä Biltema-tavaratalosta. Kokoamisohje 1. Aseta kaikki osat pöydälle. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana. 2. Paina ohjausholkit (G) kiinni runkoon. 3. Kiinnitä ohjausputki (E) ohjaussukseen (D) ruuvaamalla. Käytä ruuvia M6 x 40 (5), aluslevyjä M6 (1) ja itselukittuvaa mutteria M6 (2). 4. Jousi (F) vedetään ohjausputken päälle. HUOMIO! Jousen lyhyt tappi on painettava ohjausputkea ympäröivän kiinnihitsatun renkaan aukkoon. 5. Paina ohjausputki kiinniruuvattuun ohjaussukseen runkoon kiinni hitsatun putken läpi. HUOMIO! Jousen pitkä tappi on asetettava aukkoon, joka sijaitsee runkoon kiinnihitsatun putken takana. 6. Paina ratti ohjausputkeen ja kiinnitä se käyttämällä ruuvia M6 x 50 (4), aluslevyjä (1) ja itselukittuvaa mutteria M6 (2). 7. Kiinnitä vetonaru (M) kahvaan (L) tekemällä naruun solmu. Kiinnitä narun toinen pää jousihakaan (N). 8. Kiinnitä vetolaite ohjaussukseen käyttämällä ruuvia M4 x 35 (8), aluslevyj M4 (6) ja itselukittuvaa mutteria M4 (7). Turvallisuusohjeet Käytä aina hyväksyttyä kypärää. Aikuisen on koottava kelkka. Kelkkaa saa käyttää vain aikuisen valvonnassa. Kelkkaa ei saa vetää minkään ajoneuvon perässä. Kelkkaan ei saa tehdä muutoksia. Mäessä ei saa olla esteitä. Kelkkaa ei saa käyttää liikennöidyn tien lähellä. Älä laske kelkalla liian jyrkästä mäestä. Muutoin on olemassa vahingoittumisen vaara. Jarrutus- ja ohjauskyky heikkenee jäisellä alustalla sekä nopeuden kasvaessa. Jalat ja kädet on pidettävä kelkan sisällä vahingoittumisvaaran vuoksi. Irrota vetoköysi, kun kelkalla lasketaan mäkeä, jotta vahngoittumisen ja kuristumisen vaara vältetään. Tarkista vaatetus ennen mäen laskemista kelkalla. Löysät vaatteet voivat aiheuttaa tukehtumisen vaaran. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten Kelkka on tarkistettava ennen sen käyttämistä vaurioiden varalta. Jos kelkka vaurioituu, vauriot on korjattava ennen sen käyttämistä. Vain alkuperäisiä osia saa käyttää. Tällainen kelkka on tarkoitettu lähinnä yli 8-vuotiaille lapsille. Pienempiä lapsia voi vetää kelkassa paikoissa, joissa ei ole muuta liikennettä. He voivat myös laskea kelkalla erittäin pieniä mäkiä vanhempien valvonnassa Biltema Nordic Services AB

8 Snekælk Dele A Stel B Mede C Sæde D Styremede E Styrrør F Fjeder G Styrbøsning H Rat I Ratnav J Bremsebeskyttelse K Bremse L Håndtag M Line N Karabinhage 1 Skive M6 2 Selvlåsende møtrik M6 3 Skrue M6 x 16 4 Skrue M6 x 50 5 Skrue M6 x 40 6 Skive M4 7 Selvlåsende møtrik M4 8 Skrue M4 x 35 9 Klemmebøjle 10 Stjerneskrue 5 x Stjerneskrue 5 x Hvælvet skive 13 Forsænket skrue M6 x Biltema Nordic Services AB 8

9 Nødvendigt værktøj Fast- eller ringnøgle 7 mm Fast- eller ringnøgle 10 mm Ligekærvsskruetrækker Stjerneskruetrækker Før brug kontrolleres at alle bolte er spændt til at kælken er monteret iht. anvisningerne at alt fungerer OBS! Selvlåsende møtrikker mister deres låseevne, hvis de skrues af og monteres igen. Opbevaring Kælken bør opbevares indendørs, når den ikke er i brug. Reservedele Henvend dig til nærmeste Biltema-varehus for reservedele. Monteringsvejledning 1. Læg alle delene op på et bord og kontroller, at det hele er med. 2. Tryk styrebøsningerne (G) fast i stellet. 3. Skru styrrøret (E) fast i styremeden (D). Til dette anvendes: skrue M6 x 40 (5); skiver M6 (1); selvlåsende møtrik M6 (2). 4. Fjederen (F) trækkes over styrrøret. OBS! Den korte tap på fjederen skal trykkes ned i hullet på den fastsvejsede ring omkring styrrøret. 5. Tryk styrrøret med den fastskruede styremede gennem det fastsvejsede rør i stellet. OBS! Den lange tap på fjederen skal placeres i åbningen bag det fastsvejsede rør på stellet. 6. Tryk rattet ned på styrrøret og fastgør det med: skrue M6 x 50 (4); skiver (1); selvlåsende møtrik M6 (2). 7. Gør træklinen (M) fast i håndtaget (L) ved at slå knude på linen. Bind karabinhagen (N) fast i den anden ende af linen. 8. Monter trækanordningen på styremeden med: skrue M4 x 35 (8); skiver M4 (6); selvlåsende møtrik M4 (7). Sikkerhedsforskrifter Brug altid typegodkendt hjelm. Kælken skal monteres af en voksen. Kælken må kun bruges under opsyn af en voksen. Kælken må ikke trækkes af et køretøj. Man må ikke ændre på kælken. Bakken skal være fri for forhindringer. Kælken må ikke anvendes i nærheden af en trafikeret vej. Kør ikke på for stejle bakker, da dette kan medføre risiko for skader. Islag og høj hastighed kan forringe styre- og bremseevnen. Hænder og fødder skal være placeret på kælken. På grund af risiko for skader må de ikke stikke udenfor. Ved styrtløbskørsel skal træklinen fjernes, så risiko for skader og kvælning undgås. Kontroller påklædningen før styrtløbskørsel. Løstsiddende tøj kan forårsage risiko for kvælning. Gem manualen til fremtidigt brug. Kælken skal kontrolleres før brug, så man er sikker på, at den er fri for skader. På grund af sikkerhedshensyn skal skader på kælken udbedres, inden man kører på den. Der må kun anvendes originale dele. Denne type kælk er frem for alt beregnet til børn over 8 år. Yngre børn kan trækkes på kælken i områder, hvor der ikke er anden trafik eller kælke på meget små bakker under forældrenes opsyn og accept Biltema Nordic Services AB

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! 28042 BISCA WRIST SVENSKA 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden BISCA är ett handledsbandage som är speciellt lämpligt för reumatiker. Ortosen

Læs mere

Rund pool med stålramme. Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas

Rund pool med stålramme. Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas Art. 45-8402/ RF1-14 Rund pool med stålram Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas Rund pool med stålramme 300 x 76 cm 4383 l Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN (121 x 310 x h290cm) ART. 4406 003_03030_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR ADVARSEL! // VIKTIG! //

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

Handbok Rund pool med stålram. Håndbok Rundt basseng med stålramme. Käyttöohje teräskehyksellä VaRustettu pyöreä uima-allas

Handbok Rund pool med stålram. Håndbok Rundt basseng med stålramme. Käyttöohje teräskehyksellä VaRustettu pyöreä uima-allas Handbok Rund pool med stålram VIKtIGt! läs Hela anvisningen och medföljande säkerhetsföreskrifter Läs hela anvisningen och spara dem för framtida bruk. Håndbok Rundt basseng med stålramme VIKtIG! les Hele

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Art. 88-200. WC-istuin Toiletsæde. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 88-200. WC-istuin Toiletsæde. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Toalettstol Toalett WC-istuin Toiletsæde Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Toalettstol Bruksanvisning Toalettstol 88-200 Läs anvisningarna i denna manual före montering. Förvara manualen

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Titanium Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR Vid användning av elektrisk utrustning, ska alltid grundläggande

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 646-089 DK Knivsliber... 2 SE Knivslip... 5 NO Knivsliper... 8 FI Veitsenteroitin... 11 UK Knife sharpener... 14 DE Elektrischer Messerschärfer... 17 PL Ostrzałka do noży... 20 www.adexi.eu DK INTRODUKTION

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Innehåll. Indhold. Innhold. Sisältö

Innehåll. Indhold. Innhold. Sisältö SE O FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

SM245 Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine

SM245 Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine #512.qxd 12/31/04 2:48 PM Page 1 SM245 Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine 2 #512.qxd 12/31/04 2:48 PM Page 2 Dansk VIGTIGE FORHOLDSREGLER: Ved brug af elektriske apparater skal der altid overholdes

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 Bruksanvisning - svenska... sida 4-9 Brugsanvisning - dansk... side 10-15 Bruksanvisning - norsk... side 16-21 Käyttöohjeet - suomi... sivu 22-27 Instruction

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Handbok BADPOOL. Håndbok BADEBASSENG. Käyttöohje UIMA-ALLAS. Håndbog BADEPOOL

Handbok BADPOOL. Håndbok BADEBASSENG. Käyttöohje UIMA-ALLAS. Håndbog BADEPOOL Art. 45-8401/ OP-11 Handbok BADPOOL VIKTIGT! LÄS HELA ANVISNINGEN OCH MEDFÖLJANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs hela anvisningen och spara dem för framtida bruk. Håndbok BADEBASSENG VIKTIG! LES HELE ANVISNINGEN

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Juice extractor attachment

Juice extractor attachment Juice extractor attachment For fruit and vegetables 2 sizes stainless steel filters Brush for cleaning filter Food pusher Brugsanvisning - dansk... side 3-7 Bruksanvisning - svenska... sida 8-12 Bruksanvisning

Læs mere

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-32 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side 9-14. Bruksanvisning - norsk... side 15-20. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side 9-14. Bruksanvisning - norsk... side 15-20. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-32 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS NO Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-/ Les før bruk og lagre på et trygt sted. Generell sikkerhet. Dette er før du bruker kaffekvern. Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetsregler

Læs mere

HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin. Brugsvejledning Instruktionsbok

HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin. Brugsvejledning Instruktionsbok HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin Brugsvejledning Instruktionsbok Indhold Tekniske data... punkt 1 Tilbehør... punkt 2 Brugsvejledning... punkt 3 Instruktioner... punkt 4 Reservedele... punkt 5 Innehåll Tekniske

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere