1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *"

Transkript

1 Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 13. maj 2003, Kl i udv.værelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse: Orientering om opskrivningsliste til plejehjem * 3. Meddelelse: Kommunernes tilsyn med personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende ældre og beboere i plejehjem * 4. Alkoholpolitiske målsætninger * 5. Omlægning af støttepædagogindssen i byggelegepladser og klubber * 6. Omlægning af støttepædagogindssen i Grantoften * 7. Ansøgning om tilskud til ansættelse af ældrevejleder til døve * 8. Kasseinstruks for Ældrecenter Egely, Egebjerg Bygade * 9. Ansøgning om tilskud efter 115 i Serviceloven fra Det Udgående Team (DUT) til dækning af transportudgifter, kurser og mobiltelefon * 10. Ansøgning om tilskud efter 115 i Serviceloven fra Nteravnene i Skovlunde om økonomisk støtte til foreningens arbejde * 11. Revisionsberetninger for 2002 vedr. årsregnskabet, integrionsområdet og sociale udgifter der er omftet af stsrefusion og boligstøtteregnskaber * 12. Ansøgning fra Ældre Sagen om tilskud i henhold til 115 i Serviceloven til temadag og skovtur * 13. Vedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Ballerup Kommune * 14. Forslag til etablering af hjemmevejlederteam til misbrugsområdet *

2 15. Ansøgning om anlægsbevilling til legepladsarbejder på daginstitutionsområdet * 16. Midlertidig omlægning af børnenormering i børnehuset Askelunden * 17. Forslag til budgetopfølgning 2003 * 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Social- og Sundhedsudvalget orienteringerne tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 1: Til efterretning 2. Meddelelse: Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Bilag Oversigt (udleveres på mødet)

3 Social- og Sundhedsudvalget meddelelsen tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 2: Til efterretning 3. Meddelelse: Kommunernes tilsyn med personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende ældre og beboere i plejehjem Bilag Socialministerens skrivelse af 25. marts 2003 (udsendes) Socialministeriets undersøgelse (i form af en rapport) ligger i sagen Social- og Sundhedsudvalget

4 meddelelsen tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 3: Til efterretning. Anmeldte besøg planlægges, således pårørende kan informeres inden. 3a. Meddelelse: Orientering om godkendelse af frit valg leverandører. 3b. Meddelelse: Orientering om stus for Toftehavesagen 4. Alkoholpolitiske målsætninger Økonomiudvalget den 20. april 1999, pkt. 12 Kommunalbestyrelsen den 26. april 1999, pkt. 7 Social- og Sundhedsudvalget den 10. august 1999, pkt. 9 Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2000, pkt. 13 Skole- og Uddannelsesudvalget den 15. august 2000, pkt. 6 Skole- og Uddannelsesudvalget den 16. januar 2001, pkt. 6 Resumé

5 Den Tværfaglige Alkoholgruppe blev neds i I henhold til kommisorium skal der bl.a udarbejdes forslag til målsætninger for alkoholområdet. Det er besluttet udarbejde målsætninger for delområderne: børn og unge, børnefamilier og gravide, bolig-socialområdet, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, særlige grupper. For fritidsområdet samt erhversområdet udarbejdes forslag til værdier for indss. Der er vedtaget målsætninger for ungeområdet samt retningslinier for klubområdet. Der er nu udarbejdet forslag til målsætninger for børnefamilier og gravide samt for synlige øldrikkerområder med henblik på politisk behandling. Gruppen har udarbejdet vedlagte forslag til målsætninger på alkoholområdet for børnefamilier og gravide. Målet er anste medvirker til en tidlig og koordineret indss over for børnefamilier/kommende børnefamilier med alkoholproblemer samt anste medvirker til forebygge alkoholproblemer i børnefamilier/kommende børnefamilier. Bærende i udarbejdelsen af målsætningerne har været den overordnede politik for Ballerup Kommunes anste samt sikre troværdighed og klare signaler. Bilag Forslag til målsætninger på alkoholområdet for børnefamilier og gravide i Ballerup Kommune (udsendes) Forslag til målsætninger på alkoholområdet for synlige øldrikkere på gadeplan (udsendes) Kommunalbestyrelsen efter forelæggelse i Social- og Sundhedsudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Kulturudvalget Den Tværfaglige Alkoholgruppe foreslår, de 2 forslag anbefales til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

6 Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 4: Godkendt med rettelser. 5. Omlægning af støttepædagogindssen i byggelegepladser og klubber Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2002, pkt. 9 Social- og Sundhedsudvalget den 10. december 2002, pkt. 10 Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2003, pkt. 3 Resumé Som en del af Udvalgets plan for udmønte den tidligere vedtagne besparelse på 1,5 mio. kr., er der udarbejdet et forslag til omlægning af indssen for byggelegepladser og klubber. Gennemføres omlægningen vil helårseffekten af besparelsen udgøre en reduktion fra 6,24 stillinger til 4,0 stillinger, svarende til 0,7 mio. kr. Lederen af Støtteteamet og områdekoordinorerne for byggelegepladser og klubber har i fællesskab udarbejdet et forslag til ændre støttepædagogtildelingen fra en indviduel afgørelse til etablering af en fast stilling i hvert af de fire områder. Støttepædagogen har dermed en del af sine timer på enkelte støttebørn, og en del af sine timer som koordinor i klubben. Ideen med denne struktur er, støttepædagogen (ekstraressourcen) skal varetage dels arbejdet med børn med særlige behov, og dels vejlede det faste personale i forhold til varetagelse af børn som på anden måde vækker bekymring. Modellen indebærer, det kan blive nødvendigt tilbyde børn med særlige behov plads i udvalgte klubber. Det betyder samtidig valget af andre klubber end dem, som støttepædagogen er tilknyttet, medfører der ikke kan ydes støtte.

7 Selvom ordningen gøres mere permanent, forbliver disse stillinger indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme, og indgår således ikke i de decentrale institutioners budgetramme. Sagen har været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2003, der tog forslaget til efterretning. Bilag Not fra støtteteam, deret den 14. april 2003 (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget den skitserede omlægning iværksættes snarest mulig Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 5: Godkendt 6. Omlægning af støttepædagogindssen i Grantoften Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2002 pkt. 9, Social- og Sundhedsudvalget den 10. december 2002 pkt. 10

8 Resumé Som en del af udvalgets plan for udmønte den tidligere vedtagne besparelse på 1,5 mio. kr. i 2003, er der udarbejdet et forslag til omlægning af indssen for institutioner i Grantoften. Gennemføres omlægningen vil helårseffekten af besparelsen udgøre 1,0 mio. kr. Institutionerne i Grantoften blev som led i en særlig indss fra juli 2000 tildelt ekstra støttepædagogressourcer svarende til 10,2 fuldtidsstillinger. På baggrund af en gennemført evaluering og drøftelser med støtteteamet foreslås en fremtidig model fra 1. august 2003, hvor - institutionerne tildeles 6,0 stillinger - en årlig uddannelsespulje på kr. Med dette forslag tages der samtidig initiiv til støtteindssen retter sig mod de mindre børn med henblik på et forstærket forebyggende element. I den udarbejdede evaluering er der fremhævet nogle hovedområder, som skal videreføres om end i ændret form inden for rammerne af den foreslåede nye normering. For yderligere sikre og fastholde dette reducerede niveau, kan det overvejes, udvalget i de kommende planer for pladstilpasninger tilgodeser institutionerne i området, således der kan skabes større rummelighed og dermed bedre betingelser for løse støttebehovene på anden vis. Sagen forslås fremsendt til orientering i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Skoleog Uddannelsesudvalget. Bilag Støtteteamets indstilling deret 31. marts 2003 (udsendes) Evaluering fra 0-9 års institutioner i Grantoften (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget

9 ændringsforslaget iværksættes fra 1. august 2003 og ændringsforslaget fremsendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 6: Godkendt 7. Ansøgning om tilskud til ansættelse af ældrevejleder til døve Resumé Danske Døves Landsforbund ansøger om forankring af ældrevejlederprojekt for døve. Projektet blev finansieret af ssreguleringspuljen under Socialministeriet og ophører pr. 31. maj Projektet omfter Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og kommunerne under Københavns Amt. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har bevilget tilskud for 2003, så ældrevejlederen er ans fra 1. juni 2003 af Centret for Døve. Da døve er en lille handicapgruppe, er det nødvendigt med et samarbejde mellem kommunerne. Ældrevejlederen skal have en meget specialiseret viden om de særlige problemer, som ældre døve har og skal kunne tegnsprog på højt niveau. Landsforbundet foreslår, kommunerne bidrager i forhold til antallet af ældre døve borgere i kommunen. For Ballerup Kommunes vedkommende, drejer det sig om 5 ældre døve medborgere, hvilket betyder en udgift til aflønning af ældrevejlederen på kr. for tiden 1. juni 2003 til 31. december På årsplan drejer det sig om kr. Bilag

10 Ansøgning af 23. februar 2003 (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget der bevilges kr. i henhold til kommunens andel til aflønning af ældrevejleder i perioden 1. juni 2003 til 31. december Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 7: Godkendt 8. Kasseinstruks for Ældrecenter Egely, Egebjerg Bygade Resumé Kasseinstruks for Ældrecenter Egely så de kan have en kassebeholdning på højst kr. til stedets almindelige aktiviteter. Ældrecenter Egely rummer 32 ældreegnede boliger samt en café. Ældrecenter Egely yder personlig og praktisk bistand, socialpædagogisk støtte, behandling m.v. til beboerne. I lokalområdet kan der ikke købes på rekvisitioner, hvorfor Ældrecenter Egely har et behov for have en kassebeholdning til kontantkøb. Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til kommunens kassereguliv, der giver Ældrecenterets leder tilladelse til have en kontantbeholdning på kr.

11 Bilag Kasseinstruks for Ældrecenter Egely, Egebjerg Bygade (udsendes) Kommunalbestyrelsen den foreliggende kasseinstruks indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 8: Godkendt 9. Ansøgning om tilskud efter 115 i Serviceloven fra Det Udgående Team (DUT) til dækning af transportudgifter, kurser og mobiltelefon Resumé I 2001 og i 2002 er der bevilget tilskud til (DUT) med henholdsvis kr. og kr. til delvis dækning af 3 team-deltageres kursusophold, transport og telefon og forbrug. DUT s målgruppe er mennesker med alkoholproblemer og deres pårørende. DUT består af 8 "gamle" frivillige og 2 "nye" team medarbejdere. Til samtalerne om alkoholproblemet, informion om behandlingssteder, selvhjælpsgrupper m.v. er der en

12 eller to frivillige sammen med en ans. Københavns Amt giver via Lænke-ambulorierne i Danmark driftstilskud, der dækker to deltidsanstes løn. Der er pr. 22. april i år etableret DUT s familiegruppe på Rugvænget 10. (Kommunens lokale). Endvidere samarbejdes der med Ballerup Kommune om et nyt muligt projekt releret til alkohol. Der søges om tilskud til tre teamdeltagere, der alle er Ballerup-borgere. Transport i egen bil km Mobiltelefon og årlig forbrug Kursus og transport I alt kr kr kr kr. Der er tidligere kun bevilget stens laveste takst til transport i egen bil og billigste transport til og fra kurser. Herefter vil det bevilgede andrage kr. Kontaktsgruppens høringssvar: Det anbefales, der bevilges kr. til stens laveste takst til transport i egen bil og billigste transport til og fra kurser samt til mobiltelefon og et forbrug i et år. Bilag Ansøgning af marts 2003 med bilag (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget der bevilges tilskud på kr. efter 115 i Serviceloven til transportudgifter, kurser og mobiltelefon, idet er kun bevilges stens laveste takst til transport i egen bil.

13 Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 9: Godkendt 10. Ansøgning om tilskud efter 115 i Serviceloven fra Nteravnene i Skovlunde om økonomisk støtte til foreningens arbejde Resumé Nteravnene i Skovlunde er en nystartet forening. Nteravnene kører efter et koncept fra Skandia, som støtter op med kurser, gule jakker m.m. Lions Club har sponsoreret 2 mobiltelefoner, Rotary og Skovlunde Centret har givet 1000 kr. hver til de første administrive udgifter. Foreningen ønsker afholde cafémøder for få skabt større interesse for foreningen og for få flere nteravne på gaden. Der er p.t. 26 medlemmer hvoraf 2-3 medlemmer er administrive. Opstart og drift det første år: Administrion Bannere Rejseudgifter Mobilabonnementer og taletid Mødeudgifter kr kr kr kr kr. 3 cykler kr. i alt kr. Kontaktgruppens høringssvar:

14 Det anbefales, der bevilges kr., idet cyklerne må kunne finansieres gennem sponsorer. Bilag Ansøgning af 2. april 2003 inkl. budget (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget der i henhold til 115 i Serviceloven bevilges tilskud på kr. til opstart og drift det første år, idet der ikke bevilges tilskud til cyklerne Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 10: Godkendt 11. Revisionsberetninger for 2002 vedr. årsregnskabet, integrionsområdet og sociale udgifter der er omftet af stsrefusion og boligstøtteregnskaber Resumé Den stsautoriserede revision har udarbejdet sin beretning for 2002, der for udvalgets område omfter (1) beretning vedrørende årsregnskabet, (2) delberetning IV og (3) delberetning V.

15 De fremdragne emner i delberetningerne har været drøftet med revisionen og korrigeret i det omfang, det har været nødvendigt. I tilknytning til bemærkningerne side 6 vedr. eftersyn af forskudskasser, bilagsgennemgang mv. skal det bemærkes: Revisionen har beskrevet nogle forhold vedr. resulter fra deres kontrolbesøg om daginstitutionernes forskudskasser. Forvaltningen er i samarbejde med økonomisk forvaltning i gang med udarbejde ny kasseinstruks og redskaber, der imødekommer behovet for administrion af disse. Bilag Revisionsberetning for 2002 vedr. årsregnskabet (udsendes) Delberetning nr. IV vedrørende boligstøtteregnskaber (udsendes) Delberetning nr. V vedrørende sociale udgifter, der er omftet af stsrefusion fra Socialministeriet (udsendes) Kommunalbestyrelsen Udvalget anbefaler beretningerne til Kommunalbestyrelsens godkendelse Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 11: Godkendt

16 12. Ansøgning fra Ældre Sagen om tilskud i henhold til 115 i Serviceloven til temadag og skovtur Resumé Ældre sagen har tidligere modtaget tilskud til temadag for besøgsvenner og til skovtur for besøgsvenner og brugere. I 2000 var udgiften kr., i 2001/ kr. Der ydes ikke tilskud til fortæring på temadagene. Der foreligger en samlet ansøgning om tilskud på kr. Der søges om tilskud på kr. til temadag, hvoraf kr. vedrører fortæring. Til skovturen ansøges om kr. til en tur til Sofiero i Sverige for ca. 60 besøgsvenner og brugere. Her er alt betalt undtagen drikkevarer. Det kan overvejes anvende en egenfinansiering af samme størrelse som egenbetalingen til kommunens sommerudflugter (150 kr. pr. person), hvorefter det samlede tilskud til skovturen bliver kr. Kontaktgruppens høringssvar: Det anbefales der bevilges kr. til temadag, således der ikke ydes tilskud til fortæring der bevilges 285 kr. pr. deltager til skovturen svarende til kr. Bilag Ansøgning af 29. januar 2003 med bilag (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget

17 der bevilges kr. til temadag, således der ikke ydes tilskud til fortæring, der bevilges 285 kr. pr. deltager til skovtur, svarende til kr. ved et forventet deltagertal på 60 personer og tilskuddene bevilges efter 115 i Serviceloven Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 12: Godkendt 13. Vedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget d. 14. januar 2003, pkt. 5 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 1992 en vedtægt for forældrebestyrelser ved daginstitutioner i Ballerup Kommune. Siden er sket en række ændringer, der har udviklet dagtilbudenes kompetencer. Udvalget behandlede et forslag til en modernisering af dagtilbudenes vedtægter, og dette forslag har efterfølgende været til høring hos kommunens dagtilbud jf. de gældende vedtægter 16. Der er indkommet 17 høringssvar. Vedtægterne behandles også af Skole- og Uddannelsesudvalget på deres møde d. 13. maj Når der stilles forslag om en ændring af de eksisterende vedtægter, er det bl.a. udfra et ønske om gøre vedtægterne mere præcise og tidssvarende i forhold til kompetencefordelingen mellem kommunen, bestyrelsen og lederen af dagtilbudet. Samtidig er der sket en række ændringer i dagtilbudenes styringsgrundlag siden de eksisterende vedtægter blev formuleret.

18 Siden 1994 er alle dagtilbud gradvis overgået til decentral stus. Fra 2003 er alle dagtilbud decentrale, hvilket indebærer en dispositionsret over en personaleramme og en rammekonto, samt krav om en virksomhedsplan for dagtilbudet. Personalerammen er timestyret, og er dannet på baggrund af det antal normerede timer, der gives til de forskellige personalekegorier i det enkelte dagtilbud. Rammekontoen er et økonomisk beløb, der tildeles i forhold til antal normerede børn i det enkelte dagtilbud. Vedtægterne er opdelt i 5 kapitler. Det første kapitel har til formål præcisere og redegøre for kompetencefordelingen mellem kommunen, forældrebestyrelsen og lederen af det enkelte dagtilbud. Det andet kapitel har til formål, angive de formelle rammer for valg og konstituering af en forældrebestyrelse, samt bestyrelsens mødeaktivitet og handlefrihed. Det tredje kapitel vedrører administrionsgrundlaget for dagtilbud i Ballerup Kommune. Fra 2003 er alle daginstitutioner blevet decentrale, og derfor er det nurligt medtage de krav og pligter som det enkelte dagtilbud er underlagt. Decentraliseringsaftalen angiver dispositionsmulighederne i forhold til personalerammen og de børnebetingede udgifter, mens virksomhedsplanen er en del af de dialogværktøjer som har ersttet tidligere tiders regel- og detailstyring. Endvidere er i kapitlet medtaget en række præciseringer vedrørende ansættelse af personale. Det fjerde kapitel vedrører samarbejdet mellem kommunen og Ballerup Forældrenævn. Dette kapitel er medtaget for præcisere den overbygning der ligger på forældrebestyrelserne. Det femte kapitel vedrører øvrige forhold. Høringssvarene, der er gennemgået i bilag 2, indeholder forslag til præciseringer og uddybninger samt kommentering af forslaget. Forslagene er indarbejdet efter bedste evne, hvor det vurderes det forbedrer vedtægterne. Bilag Bilag 1: Forslag til vedtægter for dagtilbud i Ballerup Kommune af 6. maj 2003 (udsendes) Bilag 2: Not af 6. maj 2003 om høringssvar og ændringer i forslaget til vedtægter (udsendes) Kommunalbestyrelsen

19 vedtægterne godkendes Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 13: Godkendt. Beskrivelse af Ballerup Forældrenævn og områdebestyrelser fremmes. 14. Forslag til etablering af hjemmevejlederteam til misbrugsområdet Resumé Støtte- og Aktivitetscentret på Brydehusvej for stofmisbrugere giver i dag tilbud om værested, råd og vejledning, visition, social opfølgning, ambulant behandling, efterbehandling. Fra 1. juni 2003 forslås centrets tilbud udvidet med et 3 årigt projekt om individuel personstøtte i eget hjem. Det nye team foreslås bemandet med 3 fuldtidsmedarbejdere med socialpædagogisk faglig baggrund. Den ene stilling foreslås overført fra socialpsykiriens støtte- og kontaktpersonordning, mens de 2 øvrige stillinger 100 % finansieres via tilskud i 2003, 2004 og 2005 fra Socialministeriet via "Puljen om støtte til initiiver for socialt udste grupper". Forvaltningen indgav ultimo 2002 ansøgning til Socialministeriet efter anbefaling fra Styregruppen etableret omkring Støtte- og Aktivitetscentret. I det tværfaglige sociale arbejde mellem bl.a. sagsbehandlere, støtte- og kontaktpersoner i socialpsykirien, Støtte- og Aktivitetscentret på Brydehusvej for stofmisbrugere på Brydehusvej og Brobyggerfunktionen på alkoholområdet er der konsteret behov for individuel personstøtte til personer, der har svære misbrugsproblemer (alkohol og stofmisbrugsproblemer), herunder personer, der i stigende grad har svært ved mestre liv. Hos flere brugere kan der tillige konsteres tendens til tidlig demens.

20 På den baggrund blev udarbejdet forslag til etablering af hjemmevejlederteam / støtte- og kontaktpersonordning, hvis opgaver rettes mod denne gruppe og organisorisk placeres under lederen af centret på Brydehusvej. Bevillingen fra Socialministeriet omfter i: 2003: kr. 2004: kr. 2005: kr. (de resterende 20 % lægges over i bloktilskuddet) Hjemmevejlederteamets opgaver målrettes individuel støtte til borgere med alkohol- og misbrugsproblemer. Teamet får base i Støtte- og Aktivitetscentret på Brydehusvej. Personstøtten ydes primært i borgerens hjem og vil have såvel omsorgsmæssig som social- og praktisk karakter. Formålet med personstøtten er således: give individuel personstøtte hjælp til selvhjælp et bidrag til lindring, omsorg, identitet, selvværd og mulighed for bedre liv, opbygge og sikre kontakt med borgeren udfra dennes egne ønsker og behov og bringe borgeren i stand til klare sig bedst muligt i egen bolig og i forhold til det omgivende samfund, herunder naboer / bolig- og lokalområdet og motivere til benytte etablerede behandlings- og samværstilbud, hvor det skønnes relevant. Ved udarbejdelse af forslaget blev inddraget de erfaringer forvaltningen gennem årene har gjort med de etablerede team rettet mod andre persongrupper med behov for særlig personstøtte - udviklingshæmmede, hjerneskadede og sindslidende, herunder især erfaringer fra én af støtte- og kontaktpersonerne, hvis brugergrupper efterhånden havde udviklet sig til primært omfte misbrugere med psykiske problemer. Denne medarbejder foreslås nu overført til Brydehusvej med det formål bl.a. forestå den daglige ledelse af det nye team, herunder tilføre og forankre sin viden og medvirke til metode- og kompetenceudvikling og erfaringsopsamling. Bevillingen fra Socialministeriet forudsætter, der hvert år foretages en beskrivelse af projektforløbet og dets erfaringer, så disse kan formidles til andre. Tillige skal der årligt aflægges regnskab.

21 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget godkender anvendelsen af tilskuddet som beskrevet og Udvalget forelægges rapportering efter 2. projektår med henblik på beslutning om forankring, herunder afklaring af de økonomiske vilkår efter 3. projektår Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 14: Godkendt 15. Ansøgning om anlægsbevilling til legepladsarbejder på daginstitutionsområdet Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2003, pkt. 5 Resumé Der er tidligere givet en bevilling på kr. til udbedring af akutte forhold, der umiddelbart skal rettes på institutionernes legepladser. Der er udarbejdet oversigt over behovet for renovering af legepladserne for ikke-akutte fejl. Det har - i lighed med tidligere - været planen, institutionerne skulle have en delvis egenfinansiering af disse arbejder.

22 Derfor søges om anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. til dette formål. Institutionerne har tidligere haft et fælles legepladsudvalg, der har haft en årlig bevilling som der kunne søges tilskud fra. Det har således været op til den enkelte institution beslutte omfanget af ændringerne til supplement af det givne tilskud. Denne organisering foreslås genoptaget, således der gives en bevilling over to år på kr. i 2003 og kr. i 2004 til disse formål. Beløbene foreslås finansieret af børneanlægspuljen. Bilag Bevillingsskema (ligger i sagen) Kommunalbestyrelsen Social- og Sundhedsudvalget søger bevilling til projekt nr (NY) til dette formål, og beløbene foreslås finansieret af Børneanlægspuljen projekt nr Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 15: Godkendt

23 16. Midlertidig omlægning af børnenormering i børnehuset Askelunden Social- og Sundhedsudvalget d. 16. januar 2001 Resumé Børnehuset Askelunden er normeret til 2 vuggestuegrupper á 12 børn og 2 børnehavegrupper á 20 børn. Imidlertid er der flere vuggestue- og dagplejepladser i Grantofteområdet end behovet er, mens der er en markant efterspørgsel efter børnehavepladser i Grantofteområdet. Børnehuset Askelunden er en puljeinstitution, der startede 1. august At være puljeinstitution betyder en forældrevalgt bestyrelse har det administrive og økonomiske ansvar for institutionen og institutionen har stus som en selvejende institution, jf. børnehusets vedtægter. I institutionens driftsoverenskomst fremgår det, børnehuset til enhver tid skal indrettes så den kan modtage den aldersgruppe af områdets børn, der har behov for dagpasning. P.t. er normeringen aftalt til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. I praksis er der 62 børn i børnehavealderen og 8 børn i vuggestuealderen indmeldt i børnehuset. Kigges der på ventelisterne til børnehuset er der en god søgning både til vuggestuedelen og børnehavedelen. Kigges der udelukkende på pladsbehovet i Grantoften skønnes det, efterspørgslen er koncentreret omkring børnehavepladser. Bl.a. fordi fødselstallet de sidste 2 år har vist nedadgående tendenser i Grantoften. Det gør, behovet for småbørnspasning bør kunne løses af dagplejen i Grantoften, hvis Askelunden laves om til 3 børnehavegrupper og en vuggestuegruppe. En omlægning vil medføre, børnehuset får neds deres normering med 32 ugentlige pædagogtimer. Børnehusets driftsaftale indeholder en bestemmelse om, den konkrete børnenormering aftales med kommunen inden udarbejdelse af det kommende års budget. Imidlertid vil det næppe være en optimal løsning, vente til dette tidspunkt. Forvaltningen har med jævne mellemrum orienteret lederen af børnehuset om problemstillingen, ligesom bestyrelsesformanden er blevet orienteret. I Børnehusets korte levetid er det ikke en ny problemstilling, der er et beskedent behov for småbørnspladser i Grantofteområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. januar 2001, børnehuset frem til 1. august 2002 nedlagde den ene af de to vuggestuegrupper, og i stedet etablerede en "mellemgruppe" bestående af 2-4 årige med ca børn. Derefter blev de to vuggestuegrupper reetableret i sommeren 2002.

24 Social- og Sundhedsudvalget en vuggestuegruppe i Børnehuset Askelunden omdannes til en børnehavegruppe foreløbigt frem til 1. maj 2004 og der træffes de fornødne personalemæssige og økonomiske ændringer i forhold til denne beslutning Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 16: Godkendt 17. Forslag til budgetopfølgning Resumé Den første budgetopfølgning i 2003 udviser - udover interne omflytninger, omflytninger mellem udvalg og afledte virkninger, der indgik i regnskabsaflæggelsen for forventede merudgifter på 18,3 mio. kr. på udvalgets områder. De forventede merudgifter fordeler sig på - konsekvenser af førtidspensionsreformen med i alt 10,8 mio. kr. - daginstitutionsområdet, hvor konsekvenser for orlovsordning, særlig pasning mv. blev korrigeret i forlængelse af den ændrede barselsorlovsordning med i alt 1,5 mio. kr.

25 - forslag om reduktion i plejehjemmenes akkumulerede underskud (1. fase af en samlet regulering på 3,0 mio. kr.) med 1,2 mio. kr. - opgavetilgang i hjemmeplejen med i alt 4,8 mio. kr. De væsentligste omflytninger relerer sig til grundtakstfinansieringen. Der er dels tale om forskydninger imellem udvalgets tre rammer (forebyggelse, yngre og ældre pensionister) og dels grundlag for et revideret skøn over den midlertidige overgangsrefusion. I den kommende udgiftsredegørelse er der en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster med relion hertil. I de interne omflytninger henledes opmærksomheden på, den besluttede opnormering af vuggestuen, Hestens Kvarter er finansieret ved opskrive den forventede besparelse som følge af det faldende børnetal fra 3,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Omflytninger til andre udvalg omfter: - Kultur- og Fritidsudvalget kr. (Børnekunst) - Økonomiudvalg kr. (Driftssikring) - Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget kr. (Fleks- og skånejobs) Overførsler fra andre udvalg: - Skole- og Uddannelsesudvalg kr. (fritidshjem) - Økonomiudvalg kr. (lønp./indss ældre) - Økonomiudvalg kr. (lønp./forhandlinger) - Økonomiudvalg kr. (Grundtakstfinans.) - Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget kr. (løn til 1,5 medarb.) Mindreudgifter i 2003 i forlængelse af regnskabsaflæggelsen for 2002 på i alt kr. Beløbet fordeler sig således: Endelig opgørelse decentrale institutioner kr. Øvrige overførsler kr. Bilag Bevillingsoversigt Tillægsbevillingsskema for 2003

26 for opgavetilgang til hjemmeplejen blev beskrevet til Social- og Sundhedsudvalgets ekstraordinære møde den 28. januar Kommunalbestyrelsen Udvalget anbefaler budgetopfølgningen til Kommunalbestyrelsens godkendelse Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 17: Godkendt

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

2. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 3. Meddelelse: Orientering om hjemmeplejens indvisiterede ydelser *

2. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 3. Meddelelse: Orientering om hjemmeplejens indvisiterede ydelser * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 11. maj 2004, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet * 2. Meddelelse: Evt. gennemgang

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008.

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008. Møde i den 09.10.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forslag til takster daginstitutioner og dagpleje 2008. 2 2... Indss i forbindelse med overgange. 3 3... Meddelelse:

Læs mere