1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *"

Transkript

1 Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 13. maj 2003, Kl i udv.værelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse: Orientering om opskrivningsliste til plejehjem * 3. Meddelelse: Kommunernes tilsyn med personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende ældre og beboere i plejehjem * 4. Alkoholpolitiske målsætninger * 5. Omlægning af støttepædagogindssen i byggelegepladser og klubber * 6. Omlægning af støttepædagogindssen i Grantoften * 7. Ansøgning om tilskud til ansættelse af ældrevejleder til døve * 8. Kasseinstruks for Ældrecenter Egely, Egebjerg Bygade * 9. Ansøgning om tilskud efter 115 i Serviceloven fra Det Udgående Team (DUT) til dækning af transportudgifter, kurser og mobiltelefon * 10. Ansøgning om tilskud efter 115 i Serviceloven fra Nteravnene i Skovlunde om økonomisk støtte til foreningens arbejde * 11. Revisionsberetninger for 2002 vedr. årsregnskabet, integrionsområdet og sociale udgifter der er omftet af stsrefusion og boligstøtteregnskaber * 12. Ansøgning fra Ældre Sagen om tilskud i henhold til 115 i Serviceloven til temadag og skovtur * 13. Vedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Ballerup Kommune * 14. Forslag til etablering af hjemmevejlederteam til misbrugsområdet *

2 15. Ansøgning om anlægsbevilling til legepladsarbejder på daginstitutionsområdet * 16. Midlertidig omlægning af børnenormering i børnehuset Askelunden * 17. Forslag til budgetopfølgning 2003 * 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Social- og Sundhedsudvalget orienteringerne tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 1: Til efterretning 2. Meddelelse: Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Bilag Oversigt (udleveres på mødet)

3 Social- og Sundhedsudvalget meddelelsen tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 2: Til efterretning 3. Meddelelse: Kommunernes tilsyn med personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende ældre og beboere i plejehjem Bilag Socialministerens skrivelse af 25. marts 2003 (udsendes) Socialministeriets undersøgelse (i form af en rapport) ligger i sagen Social- og Sundhedsudvalget

4 meddelelsen tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 3: Til efterretning. Anmeldte besøg planlægges, således pårørende kan informeres inden. 3a. Meddelelse: Orientering om godkendelse af frit valg leverandører. 3b. Meddelelse: Orientering om stus for Toftehavesagen 4. Alkoholpolitiske målsætninger Økonomiudvalget den 20. april 1999, pkt. 12 Kommunalbestyrelsen den 26. april 1999, pkt. 7 Social- og Sundhedsudvalget den 10. august 1999, pkt. 9 Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2000, pkt. 13 Skole- og Uddannelsesudvalget den 15. august 2000, pkt. 6 Skole- og Uddannelsesudvalget den 16. januar 2001, pkt. 6 Resumé

5 Den Tværfaglige Alkoholgruppe blev neds i I henhold til kommisorium skal der bl.a udarbejdes forslag til målsætninger for alkoholområdet. Det er besluttet udarbejde målsætninger for delområderne: børn og unge, børnefamilier og gravide, bolig-socialområdet, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, særlige grupper. For fritidsområdet samt erhversområdet udarbejdes forslag til værdier for indss. Der er vedtaget målsætninger for ungeområdet samt retningslinier for klubområdet. Der er nu udarbejdet forslag til målsætninger for børnefamilier og gravide samt for synlige øldrikkerområder med henblik på politisk behandling. Gruppen har udarbejdet vedlagte forslag til målsætninger på alkoholområdet for børnefamilier og gravide. Målet er anste medvirker til en tidlig og koordineret indss over for børnefamilier/kommende børnefamilier med alkoholproblemer samt anste medvirker til forebygge alkoholproblemer i børnefamilier/kommende børnefamilier. Bærende i udarbejdelsen af målsætningerne har været den overordnede politik for Ballerup Kommunes anste samt sikre troværdighed og klare signaler. Bilag Forslag til målsætninger på alkoholområdet for børnefamilier og gravide i Ballerup Kommune (udsendes) Forslag til målsætninger på alkoholområdet for synlige øldrikkere på gadeplan (udsendes) Kommunalbestyrelsen efter forelæggelse i Social- og Sundhedsudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Kulturudvalget Den Tværfaglige Alkoholgruppe foreslår, de 2 forslag anbefales til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

6 Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 4: Godkendt med rettelser. 5. Omlægning af støttepædagogindssen i byggelegepladser og klubber Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2002, pkt. 9 Social- og Sundhedsudvalget den 10. december 2002, pkt. 10 Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2003, pkt. 3 Resumé Som en del af Udvalgets plan for udmønte den tidligere vedtagne besparelse på 1,5 mio. kr., er der udarbejdet et forslag til omlægning af indssen for byggelegepladser og klubber. Gennemføres omlægningen vil helårseffekten af besparelsen udgøre en reduktion fra 6,24 stillinger til 4,0 stillinger, svarende til 0,7 mio. kr. Lederen af Støtteteamet og områdekoordinorerne for byggelegepladser og klubber har i fællesskab udarbejdet et forslag til ændre støttepædagogtildelingen fra en indviduel afgørelse til etablering af en fast stilling i hvert af de fire områder. Støttepædagogen har dermed en del af sine timer på enkelte støttebørn, og en del af sine timer som koordinor i klubben. Ideen med denne struktur er, støttepædagogen (ekstraressourcen) skal varetage dels arbejdet med børn med særlige behov, og dels vejlede det faste personale i forhold til varetagelse af børn som på anden måde vækker bekymring. Modellen indebærer, det kan blive nødvendigt tilbyde børn med særlige behov plads i udvalgte klubber. Det betyder samtidig valget af andre klubber end dem, som støttepædagogen er tilknyttet, medfører der ikke kan ydes støtte.

7 Selvom ordningen gøres mere permanent, forbliver disse stillinger indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme, og indgår således ikke i de decentrale institutioners budgetramme. Sagen har været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2003, der tog forslaget til efterretning. Bilag Not fra støtteteam, deret den 14. april 2003 (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget den skitserede omlægning iværksættes snarest mulig Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 5: Godkendt 6. Omlægning af støttepædagogindssen i Grantoften Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2002 pkt. 9, Social- og Sundhedsudvalget den 10. december 2002 pkt. 10

8 Resumé Som en del af udvalgets plan for udmønte den tidligere vedtagne besparelse på 1,5 mio. kr. i 2003, er der udarbejdet et forslag til omlægning af indssen for institutioner i Grantoften. Gennemføres omlægningen vil helårseffekten af besparelsen udgøre 1,0 mio. kr. Institutionerne i Grantoften blev som led i en særlig indss fra juli 2000 tildelt ekstra støttepædagogressourcer svarende til 10,2 fuldtidsstillinger. På baggrund af en gennemført evaluering og drøftelser med støtteteamet foreslås en fremtidig model fra 1. august 2003, hvor - institutionerne tildeles 6,0 stillinger - en årlig uddannelsespulje på kr. Med dette forslag tages der samtidig initiiv til støtteindssen retter sig mod de mindre børn med henblik på et forstærket forebyggende element. I den udarbejdede evaluering er der fremhævet nogle hovedområder, som skal videreføres om end i ændret form inden for rammerne af den foreslåede nye normering. For yderligere sikre og fastholde dette reducerede niveau, kan det overvejes, udvalget i de kommende planer for pladstilpasninger tilgodeser institutionerne i området, således der kan skabes større rummelighed og dermed bedre betingelser for løse støttebehovene på anden vis. Sagen forslås fremsendt til orientering i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Skoleog Uddannelsesudvalget. Bilag Støtteteamets indstilling deret 31. marts 2003 (udsendes) Evaluering fra 0-9 års institutioner i Grantoften (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget

9 ændringsforslaget iværksættes fra 1. august 2003 og ændringsforslaget fremsendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 6: Godkendt 7. Ansøgning om tilskud til ansættelse af ældrevejleder til døve Resumé Danske Døves Landsforbund ansøger om forankring af ældrevejlederprojekt for døve. Projektet blev finansieret af ssreguleringspuljen under Socialministeriet og ophører pr. 31. maj Projektet omfter Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og kommunerne under Københavns Amt. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har bevilget tilskud for 2003, så ældrevejlederen er ans fra 1. juni 2003 af Centret for Døve. Da døve er en lille handicapgruppe, er det nødvendigt med et samarbejde mellem kommunerne. Ældrevejlederen skal have en meget specialiseret viden om de særlige problemer, som ældre døve har og skal kunne tegnsprog på højt niveau. Landsforbundet foreslår, kommunerne bidrager i forhold til antallet af ældre døve borgere i kommunen. For Ballerup Kommunes vedkommende, drejer det sig om 5 ældre døve medborgere, hvilket betyder en udgift til aflønning af ældrevejlederen på kr. for tiden 1. juni 2003 til 31. december På årsplan drejer det sig om kr. Bilag

10 Ansøgning af 23. februar 2003 (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget der bevilges kr. i henhold til kommunens andel til aflønning af ældrevejleder i perioden 1. juni 2003 til 31. december Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 7: Godkendt 8. Kasseinstruks for Ældrecenter Egely, Egebjerg Bygade Resumé Kasseinstruks for Ældrecenter Egely så de kan have en kassebeholdning på højst kr. til stedets almindelige aktiviteter. Ældrecenter Egely rummer 32 ældreegnede boliger samt en café. Ældrecenter Egely yder personlig og praktisk bistand, socialpædagogisk støtte, behandling m.v. til beboerne. I lokalområdet kan der ikke købes på rekvisitioner, hvorfor Ældrecenter Egely har et behov for have en kassebeholdning til kontantkøb. Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til kommunens kassereguliv, der giver Ældrecenterets leder tilladelse til have en kontantbeholdning på kr.

11 Bilag Kasseinstruks for Ældrecenter Egely, Egebjerg Bygade (udsendes) Kommunalbestyrelsen den foreliggende kasseinstruks indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 8: Godkendt 9. Ansøgning om tilskud efter 115 i Serviceloven fra Det Udgående Team (DUT) til dækning af transportudgifter, kurser og mobiltelefon Resumé I 2001 og i 2002 er der bevilget tilskud til (DUT) med henholdsvis kr. og kr. til delvis dækning af 3 team-deltageres kursusophold, transport og telefon og forbrug. DUT s målgruppe er mennesker med alkoholproblemer og deres pårørende. DUT består af 8 "gamle" frivillige og 2 "nye" team medarbejdere. Til samtalerne om alkoholproblemet, informion om behandlingssteder, selvhjælpsgrupper m.v. er der en

12 eller to frivillige sammen med en ans. Københavns Amt giver via Lænke-ambulorierne i Danmark driftstilskud, der dækker to deltidsanstes løn. Der er pr. 22. april i år etableret DUT s familiegruppe på Rugvænget 10. (Kommunens lokale). Endvidere samarbejdes der med Ballerup Kommune om et nyt muligt projekt releret til alkohol. Der søges om tilskud til tre teamdeltagere, der alle er Ballerup-borgere. Transport i egen bil km Mobiltelefon og årlig forbrug Kursus og transport I alt kr kr kr kr. Der er tidligere kun bevilget stens laveste takst til transport i egen bil og billigste transport til og fra kurser. Herefter vil det bevilgede andrage kr. Kontaktsgruppens høringssvar: Det anbefales, der bevilges kr. til stens laveste takst til transport i egen bil og billigste transport til og fra kurser samt til mobiltelefon og et forbrug i et år. Bilag Ansøgning af marts 2003 med bilag (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget der bevilges tilskud på kr. efter 115 i Serviceloven til transportudgifter, kurser og mobiltelefon, idet er kun bevilges stens laveste takst til transport i egen bil.

13 Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 9: Godkendt 10. Ansøgning om tilskud efter 115 i Serviceloven fra Nteravnene i Skovlunde om økonomisk støtte til foreningens arbejde Resumé Nteravnene i Skovlunde er en nystartet forening. Nteravnene kører efter et koncept fra Skandia, som støtter op med kurser, gule jakker m.m. Lions Club har sponsoreret 2 mobiltelefoner, Rotary og Skovlunde Centret har givet 1000 kr. hver til de første administrive udgifter. Foreningen ønsker afholde cafémøder for få skabt større interesse for foreningen og for få flere nteravne på gaden. Der er p.t. 26 medlemmer hvoraf 2-3 medlemmer er administrive. Opstart og drift det første år: Administrion Bannere Rejseudgifter Mobilabonnementer og taletid Mødeudgifter kr kr kr kr kr. 3 cykler kr. i alt kr. Kontaktgruppens høringssvar:

14 Det anbefales, der bevilges kr., idet cyklerne må kunne finansieres gennem sponsorer. Bilag Ansøgning af 2. april 2003 inkl. budget (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget der i henhold til 115 i Serviceloven bevilges tilskud på kr. til opstart og drift det første år, idet der ikke bevilges tilskud til cyklerne Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 10: Godkendt 11. Revisionsberetninger for 2002 vedr. årsregnskabet, integrionsområdet og sociale udgifter der er omftet af stsrefusion og boligstøtteregnskaber Resumé Den stsautoriserede revision har udarbejdet sin beretning for 2002, der for udvalgets område omfter (1) beretning vedrørende årsregnskabet, (2) delberetning IV og (3) delberetning V.

15 De fremdragne emner i delberetningerne har været drøftet med revisionen og korrigeret i det omfang, det har været nødvendigt. I tilknytning til bemærkningerne side 6 vedr. eftersyn af forskudskasser, bilagsgennemgang mv. skal det bemærkes: Revisionen har beskrevet nogle forhold vedr. resulter fra deres kontrolbesøg om daginstitutionernes forskudskasser. Forvaltningen er i samarbejde med økonomisk forvaltning i gang med udarbejde ny kasseinstruks og redskaber, der imødekommer behovet for administrion af disse. Bilag Revisionsberetning for 2002 vedr. årsregnskabet (udsendes) Delberetning nr. IV vedrørende boligstøtteregnskaber (udsendes) Delberetning nr. V vedrørende sociale udgifter, der er omftet af stsrefusion fra Socialministeriet (udsendes) Kommunalbestyrelsen Udvalget anbefaler beretningerne til Kommunalbestyrelsens godkendelse Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 11: Godkendt

16 12. Ansøgning fra Ældre Sagen om tilskud i henhold til 115 i Serviceloven til temadag og skovtur Resumé Ældre sagen har tidligere modtaget tilskud til temadag for besøgsvenner og til skovtur for besøgsvenner og brugere. I 2000 var udgiften kr., i 2001/ kr. Der ydes ikke tilskud til fortæring på temadagene. Der foreligger en samlet ansøgning om tilskud på kr. Der søges om tilskud på kr. til temadag, hvoraf kr. vedrører fortæring. Til skovturen ansøges om kr. til en tur til Sofiero i Sverige for ca. 60 besøgsvenner og brugere. Her er alt betalt undtagen drikkevarer. Det kan overvejes anvende en egenfinansiering af samme størrelse som egenbetalingen til kommunens sommerudflugter (150 kr. pr. person), hvorefter det samlede tilskud til skovturen bliver kr. Kontaktgruppens høringssvar: Det anbefales der bevilges kr. til temadag, således der ikke ydes tilskud til fortæring der bevilges 285 kr. pr. deltager til skovturen svarende til kr. Bilag Ansøgning af 29. januar 2003 med bilag (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget

17 der bevilges kr. til temadag, således der ikke ydes tilskud til fortæring, der bevilges 285 kr. pr. deltager til skovtur, svarende til kr. ved et forventet deltagertal på 60 personer og tilskuddene bevilges efter 115 i Serviceloven Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 12: Godkendt 13. Vedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget d. 14. januar 2003, pkt. 5 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 1992 en vedtægt for forældrebestyrelser ved daginstitutioner i Ballerup Kommune. Siden er sket en række ændringer, der har udviklet dagtilbudenes kompetencer. Udvalget behandlede et forslag til en modernisering af dagtilbudenes vedtægter, og dette forslag har efterfølgende været til høring hos kommunens dagtilbud jf. de gældende vedtægter 16. Der er indkommet 17 høringssvar. Vedtægterne behandles også af Skole- og Uddannelsesudvalget på deres møde d. 13. maj Når der stilles forslag om en ændring af de eksisterende vedtægter, er det bl.a. udfra et ønske om gøre vedtægterne mere præcise og tidssvarende i forhold til kompetencefordelingen mellem kommunen, bestyrelsen og lederen af dagtilbudet. Samtidig er der sket en række ændringer i dagtilbudenes styringsgrundlag siden de eksisterende vedtægter blev formuleret.

18 Siden 1994 er alle dagtilbud gradvis overgået til decentral stus. Fra 2003 er alle dagtilbud decentrale, hvilket indebærer en dispositionsret over en personaleramme og en rammekonto, samt krav om en virksomhedsplan for dagtilbudet. Personalerammen er timestyret, og er dannet på baggrund af det antal normerede timer, der gives til de forskellige personalekegorier i det enkelte dagtilbud. Rammekontoen er et økonomisk beløb, der tildeles i forhold til antal normerede børn i det enkelte dagtilbud. Vedtægterne er opdelt i 5 kapitler. Det første kapitel har til formål præcisere og redegøre for kompetencefordelingen mellem kommunen, forældrebestyrelsen og lederen af det enkelte dagtilbud. Det andet kapitel har til formål, angive de formelle rammer for valg og konstituering af en forældrebestyrelse, samt bestyrelsens mødeaktivitet og handlefrihed. Det tredje kapitel vedrører administrionsgrundlaget for dagtilbud i Ballerup Kommune. Fra 2003 er alle daginstitutioner blevet decentrale, og derfor er det nurligt medtage de krav og pligter som det enkelte dagtilbud er underlagt. Decentraliseringsaftalen angiver dispositionsmulighederne i forhold til personalerammen og de børnebetingede udgifter, mens virksomhedsplanen er en del af de dialogværktøjer som har ersttet tidligere tiders regel- og detailstyring. Endvidere er i kapitlet medtaget en række præciseringer vedrørende ansættelse af personale. Det fjerde kapitel vedrører samarbejdet mellem kommunen og Ballerup Forældrenævn. Dette kapitel er medtaget for præcisere den overbygning der ligger på forældrebestyrelserne. Det femte kapitel vedrører øvrige forhold. Høringssvarene, der er gennemgået i bilag 2, indeholder forslag til præciseringer og uddybninger samt kommentering af forslaget. Forslagene er indarbejdet efter bedste evne, hvor det vurderes det forbedrer vedtægterne. Bilag Bilag 1: Forslag til vedtægter for dagtilbud i Ballerup Kommune af 6. maj 2003 (udsendes) Bilag 2: Not af 6. maj 2003 om høringssvar og ændringer i forslaget til vedtægter (udsendes) Kommunalbestyrelsen

19 vedtægterne godkendes Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 13: Godkendt. Beskrivelse af Ballerup Forældrenævn og områdebestyrelser fremmes. 14. Forslag til etablering af hjemmevejlederteam til misbrugsområdet Resumé Støtte- og Aktivitetscentret på Brydehusvej for stofmisbrugere giver i dag tilbud om værested, råd og vejledning, visition, social opfølgning, ambulant behandling, efterbehandling. Fra 1. juni 2003 forslås centrets tilbud udvidet med et 3 årigt projekt om individuel personstøtte i eget hjem. Det nye team foreslås bemandet med 3 fuldtidsmedarbejdere med socialpædagogisk faglig baggrund. Den ene stilling foreslås overført fra socialpsykiriens støtte- og kontaktpersonordning, mens de 2 øvrige stillinger 100 % finansieres via tilskud i 2003, 2004 og 2005 fra Socialministeriet via "Puljen om støtte til initiiver for socialt udste grupper". Forvaltningen indgav ultimo 2002 ansøgning til Socialministeriet efter anbefaling fra Styregruppen etableret omkring Støtte- og Aktivitetscentret. I det tværfaglige sociale arbejde mellem bl.a. sagsbehandlere, støtte- og kontaktpersoner i socialpsykirien, Støtte- og Aktivitetscentret på Brydehusvej for stofmisbrugere på Brydehusvej og Brobyggerfunktionen på alkoholområdet er der konsteret behov for individuel personstøtte til personer, der har svære misbrugsproblemer (alkohol og stofmisbrugsproblemer), herunder personer, der i stigende grad har svært ved mestre liv. Hos flere brugere kan der tillige konsteres tendens til tidlig demens.

20 På den baggrund blev udarbejdet forslag til etablering af hjemmevejlederteam / støtte- og kontaktpersonordning, hvis opgaver rettes mod denne gruppe og organisorisk placeres under lederen af centret på Brydehusvej. Bevillingen fra Socialministeriet omfter i: 2003: kr. 2004: kr. 2005: kr. (de resterende 20 % lægges over i bloktilskuddet) Hjemmevejlederteamets opgaver målrettes individuel støtte til borgere med alkohol- og misbrugsproblemer. Teamet får base i Støtte- og Aktivitetscentret på Brydehusvej. Personstøtten ydes primært i borgerens hjem og vil have såvel omsorgsmæssig som social- og praktisk karakter. Formålet med personstøtten er således: give individuel personstøtte hjælp til selvhjælp et bidrag til lindring, omsorg, identitet, selvværd og mulighed for bedre liv, opbygge og sikre kontakt med borgeren udfra dennes egne ønsker og behov og bringe borgeren i stand til klare sig bedst muligt i egen bolig og i forhold til det omgivende samfund, herunder naboer / bolig- og lokalområdet og motivere til benytte etablerede behandlings- og samværstilbud, hvor det skønnes relevant. Ved udarbejdelse af forslaget blev inddraget de erfaringer forvaltningen gennem årene har gjort med de etablerede team rettet mod andre persongrupper med behov for særlig personstøtte - udviklingshæmmede, hjerneskadede og sindslidende, herunder især erfaringer fra én af støtte- og kontaktpersonerne, hvis brugergrupper efterhånden havde udviklet sig til primært omfte misbrugere med psykiske problemer. Denne medarbejder foreslås nu overført til Brydehusvej med det formål bl.a. forestå den daglige ledelse af det nye team, herunder tilføre og forankre sin viden og medvirke til metode- og kompetenceudvikling og erfaringsopsamling. Bevillingen fra Socialministeriet forudsætter, der hvert år foretages en beskrivelse af projektforløbet og dets erfaringer, så disse kan formidles til andre. Tillige skal der årligt aflægges regnskab.

21 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget godkender anvendelsen af tilskuddet som beskrevet og Udvalget forelægges rapportering efter 2. projektår med henblik på beslutning om forankring, herunder afklaring af de økonomiske vilkår efter 3. projektår Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 14: Godkendt 15. Ansøgning om anlægsbevilling til legepladsarbejder på daginstitutionsområdet Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2003, pkt. 5 Resumé Der er tidligere givet en bevilling på kr. til udbedring af akutte forhold, der umiddelbart skal rettes på institutionernes legepladser. Der er udarbejdet oversigt over behovet for renovering af legepladserne for ikke-akutte fejl. Det har - i lighed med tidligere - været planen, institutionerne skulle have en delvis egenfinansiering af disse arbejder.

22 Derfor søges om anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. til dette formål. Institutionerne har tidligere haft et fælles legepladsudvalg, der har haft en årlig bevilling som der kunne søges tilskud fra. Det har således været op til den enkelte institution beslutte omfanget af ændringerne til supplement af det givne tilskud. Denne organisering foreslås genoptaget, således der gives en bevilling over to år på kr. i 2003 og kr. i 2004 til disse formål. Beløbene foreslås finansieret af børneanlægspuljen. Bilag Bevillingsskema (ligger i sagen) Kommunalbestyrelsen Social- og Sundhedsudvalget søger bevilling til projekt nr (NY) til dette formål, og beløbene foreslås finansieret af Børneanlægspuljen projekt nr Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 15: Godkendt

23 16. Midlertidig omlægning af børnenormering i børnehuset Askelunden Social- og Sundhedsudvalget d. 16. januar 2001 Resumé Børnehuset Askelunden er normeret til 2 vuggestuegrupper á 12 børn og 2 børnehavegrupper á 20 børn. Imidlertid er der flere vuggestue- og dagplejepladser i Grantofteområdet end behovet er, mens der er en markant efterspørgsel efter børnehavepladser i Grantofteområdet. Børnehuset Askelunden er en puljeinstitution, der startede 1. august At være puljeinstitution betyder en forældrevalgt bestyrelse har det administrive og økonomiske ansvar for institutionen og institutionen har stus som en selvejende institution, jf. børnehusets vedtægter. I institutionens driftsoverenskomst fremgår det, børnehuset til enhver tid skal indrettes så den kan modtage den aldersgruppe af områdets børn, der har behov for dagpasning. P.t. er normeringen aftalt til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. I praksis er der 62 børn i børnehavealderen og 8 børn i vuggestuealderen indmeldt i børnehuset. Kigges der på ventelisterne til børnehuset er der en god søgning både til vuggestuedelen og børnehavedelen. Kigges der udelukkende på pladsbehovet i Grantoften skønnes det, efterspørgslen er koncentreret omkring børnehavepladser. Bl.a. fordi fødselstallet de sidste 2 år har vist nedadgående tendenser i Grantoften. Det gør, behovet for småbørnspasning bør kunne løses af dagplejen i Grantoften, hvis Askelunden laves om til 3 børnehavegrupper og en vuggestuegruppe. En omlægning vil medføre, børnehuset får neds deres normering med 32 ugentlige pædagogtimer. Børnehusets driftsaftale indeholder en bestemmelse om, den konkrete børnenormering aftales med kommunen inden udarbejdelse af det kommende års budget. Imidlertid vil det næppe være en optimal løsning, vente til dette tidspunkt. Forvaltningen har med jævne mellemrum orienteret lederen af børnehuset om problemstillingen, ligesom bestyrelsesformanden er blevet orienteret. I Børnehusets korte levetid er det ikke en ny problemstilling, der er et beskedent behov for småbørnspladser i Grantofteområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. januar 2001, børnehuset frem til 1. august 2002 nedlagde den ene af de to vuggestuegrupper, og i stedet etablerede en "mellemgruppe" bestående af 2-4 årige med ca børn. Derefter blev de to vuggestuegrupper reetableret i sommeren 2002.

24 Social- og Sundhedsudvalget en vuggestuegruppe i Børnehuset Askelunden omdannes til en børnehavegruppe foreløbigt frem til 1. maj 2004 og der træffes de fornødne personalemæssige og økonomiske ændringer i forhold til denne beslutning Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 16: Godkendt 17. Forslag til budgetopfølgning Resumé Den første budgetopfølgning i 2003 udviser - udover interne omflytninger, omflytninger mellem udvalg og afledte virkninger, der indgik i regnskabsaflæggelsen for forventede merudgifter på 18,3 mio. kr. på udvalgets områder. De forventede merudgifter fordeler sig på - konsekvenser af førtidspensionsreformen med i alt 10,8 mio. kr. - daginstitutionsområdet, hvor konsekvenser for orlovsordning, særlig pasning mv. blev korrigeret i forlængelse af den ændrede barselsorlovsordning med i alt 1,5 mio. kr.

25 - forslag om reduktion i plejehjemmenes akkumulerede underskud (1. fase af en samlet regulering på 3,0 mio. kr.) med 1,2 mio. kr. - opgavetilgang i hjemmeplejen med i alt 4,8 mio. kr. De væsentligste omflytninger relerer sig til grundtakstfinansieringen. Der er dels tale om forskydninger imellem udvalgets tre rammer (forebyggelse, yngre og ældre pensionister) og dels grundlag for et revideret skøn over den midlertidige overgangsrefusion. I den kommende udgiftsredegørelse er der en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster med relion hertil. I de interne omflytninger henledes opmærksomheden på, den besluttede opnormering af vuggestuen, Hestens Kvarter er finansieret ved opskrive den forventede besparelse som følge af det faldende børnetal fra 3,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Omflytninger til andre udvalg omfter: - Kultur- og Fritidsudvalget kr. (Børnekunst) - Økonomiudvalg kr. (Driftssikring) - Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget kr. (Fleks- og skånejobs) Overførsler fra andre udvalg: - Skole- og Uddannelsesudvalg kr. (fritidshjem) - Økonomiudvalg kr. (lønp./indss ældre) - Økonomiudvalg kr. (lønp./forhandlinger) - Økonomiudvalg kr. (Grundtakstfinans.) - Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget kr. (løn til 1,5 medarb.) Mindreudgifter i 2003 i forlængelse af regnskabsaflæggelsen for 2002 på i alt kr. Beløbet fordeler sig således: Endelig opgørelse decentrale institutioner kr. Øvrige overførsler kr. Bilag Bevillingsoversigt Tillægsbevillingsskema for 2003

26 for opgavetilgang til hjemmeplejen blev beskrevet til Social- og Sundhedsudvalgets ekstraordinære møde den 28. januar Kommunalbestyrelsen Udvalget anbefaler budgetopfølgningen til Kommunalbestyrelsens godkendelse Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 17: Godkendt

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Forvaltningen vil i samarbejde med Presse- og Informationsafdelingen iværksætte arbejdet for at imødekomme vejledninger og lovgivning.

Forvaltningen vil i samarbejde med Presse- og Informationsafdelingen iværksætte arbejdet for at imødekomme vejledninger og lovgivning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-15) Meddelelser a. Udvikling af børnetallet set i forhold til prognosen Opgørelse af 4. juli 2002 (udsendes) b. Afsluttende rapport om Projekt overgang

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Området er karakteriseret ved at omfatte foranstaltninger rettet mod generelle socialpolitiske

Området er karakteriseret ved at omfatte foranstaltninger rettet mod generelle socialpolitiske REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 5.59. Øvrige sociale formål Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Området er karakteriseret ved at omfatte foranstaltninger rettet mod generelle

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenligning af niveauet for passiv kontanthjælp, revalidering og aktivering mellem Ballerup Kommune og sammenlignelige kommuner

Sammenligning af niveauet for passiv kontanthjælp, revalidering og aktivering mellem Ballerup Kommune og sammenlignelige kommuner Møde i Social- og Sundhedsudvalget DAGSORDEN (omfter punkterne 1-11) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Projektet blev gennemført over en 3-årig perioden og blev afsluttet i 2001.

Projektet blev gennemført over en 3-årig perioden og blev afsluttet i 2001. Møde i Social- og Sundhedsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-14) Meddelelser Punkt nr. 1 Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Beslutning Møde i mandag den 26. maj 2003, Kl. 18.00 i s mødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 Beslutning s møde 26. maj 2003 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Ændring af "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune"

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (1-9) Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark 2002000902 Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og AMBU besøges

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Socialudvalget L 85 - Bilag 1 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Att: Mette Arnsfelt Andersen Økonomiforvaltningen 1. kontor Rådhuset 1599 København V Telefon 33 66 33 66 Direkte

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, mandag den 15. august 2005 kl. 19:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, mandag den 15. august 2005 kl. 19:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 15. august 2005, kl. 19:00 Åben sag: 440. Budget 2006 Åben sag: 441. Efterretning Åben sag:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Etape 1 er nu detailprojekteret, og der har været afholdt en indbudt licitation blandt 5 entreprenører.

Etape 1 er nu detailprojekteret, og der har været afholdt en indbudt licitation blandt 5 entreprenører. Møde i Social- og Sundhedsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-9) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Tilmeldinger til FKKA s konference gennemføres.

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet *

1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget fredag den 6. februar 2004, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet *

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16.

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16. Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 10. september 2001 kl. 16.30 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester, Mogens

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 Mødedato: 16-09-2003 Mødetidspunkt: 15.00-17.30 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Fraværende: #326954/17-09-2003 16-09-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indstilling om godkendelse af regnskabet for 2003 * 1. Indstilling om

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere