1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *"

Transkript

1 Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 13. maj 2003, Kl i udv.værelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse: Orientering om opskrivningsliste til plejehjem * 3. Meddelelse: Kommunernes tilsyn med personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende ældre og beboere i plejehjem * 4. Alkoholpolitiske målsætninger * 5. Omlægning af støttepædagogindssen i byggelegepladser og klubber * 6. Omlægning af støttepædagogindssen i Grantoften * 7. Ansøgning om tilskud til ansættelse af ældrevejleder til døve * 8. Kasseinstruks for Ældrecenter Egely, Egebjerg Bygade * 9. Ansøgning om tilskud efter 115 i Serviceloven fra Det Udgående Team (DUT) til dækning af transportudgifter, kurser og mobiltelefon * 10. Ansøgning om tilskud efter 115 i Serviceloven fra Nteravnene i Skovlunde om økonomisk støtte til foreningens arbejde * 11. Revisionsberetninger for 2002 vedr. årsregnskabet, integrionsområdet og sociale udgifter der er omftet af stsrefusion og boligstøtteregnskaber * 12. Ansøgning fra Ældre Sagen om tilskud i henhold til 115 i Serviceloven til temadag og skovtur * 13. Vedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Ballerup Kommune * 14. Forslag til etablering af hjemmevejlederteam til misbrugsområdet *

2 15. Ansøgning om anlægsbevilling til legepladsarbejder på daginstitutionsområdet * 16. Midlertidig omlægning af børnenormering i børnehuset Askelunden * 17. Forslag til budgetopfølgning 2003 * 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Social- og Sundhedsudvalget orienteringerne tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 1: Til efterretning 2. Meddelelse: Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Bilag Oversigt (udleveres på mødet)

3 Social- og Sundhedsudvalget meddelelsen tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 2: Til efterretning 3. Meddelelse: Kommunernes tilsyn med personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende ældre og beboere i plejehjem Bilag Socialministerens skrivelse af 25. marts 2003 (udsendes) Socialministeriets undersøgelse (i form af en rapport) ligger i sagen Social- og Sundhedsudvalget

4 meddelelsen tages til efterretning Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 3: Til efterretning. Anmeldte besøg planlægges, således pårørende kan informeres inden. 3a. Meddelelse: Orientering om godkendelse af frit valg leverandører. 3b. Meddelelse: Orientering om stus for Toftehavesagen 4. Alkoholpolitiske målsætninger Økonomiudvalget den 20. april 1999, pkt. 12 Kommunalbestyrelsen den 26. april 1999, pkt. 7 Social- og Sundhedsudvalget den 10. august 1999, pkt. 9 Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2000, pkt. 13 Skole- og Uddannelsesudvalget den 15. august 2000, pkt. 6 Skole- og Uddannelsesudvalget den 16. januar 2001, pkt. 6 Resumé

5 Den Tværfaglige Alkoholgruppe blev neds i I henhold til kommisorium skal der bl.a udarbejdes forslag til målsætninger for alkoholområdet. Det er besluttet udarbejde målsætninger for delområderne: børn og unge, børnefamilier og gravide, bolig-socialområdet, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, særlige grupper. For fritidsområdet samt erhversområdet udarbejdes forslag til værdier for indss. Der er vedtaget målsætninger for ungeområdet samt retningslinier for klubområdet. Der er nu udarbejdet forslag til målsætninger for børnefamilier og gravide samt for synlige øldrikkerområder med henblik på politisk behandling. Gruppen har udarbejdet vedlagte forslag til målsætninger på alkoholområdet for børnefamilier og gravide. Målet er anste medvirker til en tidlig og koordineret indss over for børnefamilier/kommende børnefamilier med alkoholproblemer samt anste medvirker til forebygge alkoholproblemer i børnefamilier/kommende børnefamilier. Bærende i udarbejdelsen af målsætningerne har været den overordnede politik for Ballerup Kommunes anste samt sikre troværdighed og klare signaler. Bilag Forslag til målsætninger på alkoholområdet for børnefamilier og gravide i Ballerup Kommune (udsendes) Forslag til målsætninger på alkoholområdet for synlige øldrikkere på gadeplan (udsendes) Kommunalbestyrelsen efter forelæggelse i Social- og Sundhedsudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Kulturudvalget Den Tværfaglige Alkoholgruppe foreslår, de 2 forslag anbefales til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

6 Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 4: Godkendt med rettelser. 5. Omlægning af støttepædagogindssen i byggelegepladser og klubber Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2002, pkt. 9 Social- og Sundhedsudvalget den 10. december 2002, pkt. 10 Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2003, pkt. 3 Resumé Som en del af Udvalgets plan for udmønte den tidligere vedtagne besparelse på 1,5 mio. kr., er der udarbejdet et forslag til omlægning af indssen for byggelegepladser og klubber. Gennemføres omlægningen vil helårseffekten af besparelsen udgøre en reduktion fra 6,24 stillinger til 4,0 stillinger, svarende til 0,7 mio. kr. Lederen af Støtteteamet og områdekoordinorerne for byggelegepladser og klubber har i fællesskab udarbejdet et forslag til ændre støttepædagogtildelingen fra en indviduel afgørelse til etablering af en fast stilling i hvert af de fire områder. Støttepædagogen har dermed en del af sine timer på enkelte støttebørn, og en del af sine timer som koordinor i klubben. Ideen med denne struktur er, støttepædagogen (ekstraressourcen) skal varetage dels arbejdet med børn med særlige behov, og dels vejlede det faste personale i forhold til varetagelse af børn som på anden måde vækker bekymring. Modellen indebærer, det kan blive nødvendigt tilbyde børn med særlige behov plads i udvalgte klubber. Det betyder samtidig valget af andre klubber end dem, som støttepædagogen er tilknyttet, medfører der ikke kan ydes støtte.

7 Selvom ordningen gøres mere permanent, forbliver disse stillinger indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme, og indgår således ikke i de decentrale institutioners budgetramme. Sagen har været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2003, der tog forslaget til efterretning. Bilag Not fra støtteteam, deret den 14. april 2003 (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget den skitserede omlægning iværksættes snarest mulig Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 5: Godkendt 6. Omlægning af støttepædagogindssen i Grantoften Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2002 pkt. 9, Social- og Sundhedsudvalget den 10. december 2002 pkt. 10

8 Resumé Som en del af udvalgets plan for udmønte den tidligere vedtagne besparelse på 1,5 mio. kr. i 2003, er der udarbejdet et forslag til omlægning af indssen for institutioner i Grantoften. Gennemføres omlægningen vil helårseffekten af besparelsen udgøre 1,0 mio. kr. Institutionerne i Grantoften blev som led i en særlig indss fra juli 2000 tildelt ekstra støttepædagogressourcer svarende til 10,2 fuldtidsstillinger. På baggrund af en gennemført evaluering og drøftelser med støtteteamet foreslås en fremtidig model fra 1. august 2003, hvor - institutionerne tildeles 6,0 stillinger - en årlig uddannelsespulje på kr. Med dette forslag tages der samtidig initiiv til støtteindssen retter sig mod de mindre børn med henblik på et forstærket forebyggende element. I den udarbejdede evaluering er der fremhævet nogle hovedområder, som skal videreføres om end i ændret form inden for rammerne af den foreslåede nye normering. For yderligere sikre og fastholde dette reducerede niveau, kan det overvejes, udvalget i de kommende planer for pladstilpasninger tilgodeser institutionerne i området, således der kan skabes større rummelighed og dermed bedre betingelser for løse støttebehovene på anden vis. Sagen forslås fremsendt til orientering i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Skoleog Uddannelsesudvalget. Bilag Støtteteamets indstilling deret 31. marts 2003 (udsendes) Evaluering fra 0-9 års institutioner i Grantoften (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget

9 ændringsforslaget iværksættes fra 1. august 2003 og ændringsforslaget fremsendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 6: Godkendt 7. Ansøgning om tilskud til ansættelse af ældrevejleder til døve Resumé Danske Døves Landsforbund ansøger om forankring af ældrevejlederprojekt for døve. Projektet blev finansieret af ssreguleringspuljen under Socialministeriet og ophører pr. 31. maj Projektet omfter Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og kommunerne under Københavns Amt. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har bevilget tilskud for 2003, så ældrevejlederen er ans fra 1. juni 2003 af Centret for Døve. Da døve er en lille handicapgruppe, er det nødvendigt med et samarbejde mellem kommunerne. Ældrevejlederen skal have en meget specialiseret viden om de særlige problemer, som ældre døve har og skal kunne tegnsprog på højt niveau. Landsforbundet foreslår, kommunerne bidrager i forhold til antallet af ældre døve borgere i kommunen. For Ballerup Kommunes vedkommende, drejer det sig om 5 ældre døve medborgere, hvilket betyder en udgift til aflønning af ældrevejlederen på kr. for tiden 1. juni 2003 til 31. december På årsplan drejer det sig om kr. Bilag

10 Ansøgning af 23. februar 2003 (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget der bevilges kr. i henhold til kommunens andel til aflønning af ældrevejleder i perioden 1. juni 2003 til 31. december Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 7: Godkendt 8. Kasseinstruks for Ældrecenter Egely, Egebjerg Bygade Resumé Kasseinstruks for Ældrecenter Egely så de kan have en kassebeholdning på højst kr. til stedets almindelige aktiviteter. Ældrecenter Egely rummer 32 ældreegnede boliger samt en café. Ældrecenter Egely yder personlig og praktisk bistand, socialpædagogisk støtte, behandling m.v. til beboerne. I lokalområdet kan der ikke købes på rekvisitioner, hvorfor Ældrecenter Egely har et behov for have en kassebeholdning til kontantkøb. Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til kommunens kassereguliv, der giver Ældrecenterets leder tilladelse til have en kontantbeholdning på kr.

11 Bilag Kasseinstruks for Ældrecenter Egely, Egebjerg Bygade (udsendes) Kommunalbestyrelsen den foreliggende kasseinstruks indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 8: Godkendt 9. Ansøgning om tilskud efter 115 i Serviceloven fra Det Udgående Team (DUT) til dækning af transportudgifter, kurser og mobiltelefon Resumé I 2001 og i 2002 er der bevilget tilskud til (DUT) med henholdsvis kr. og kr. til delvis dækning af 3 team-deltageres kursusophold, transport og telefon og forbrug. DUT s målgruppe er mennesker med alkoholproblemer og deres pårørende. DUT består af 8 "gamle" frivillige og 2 "nye" team medarbejdere. Til samtalerne om alkoholproblemet, informion om behandlingssteder, selvhjælpsgrupper m.v. er der en

12 eller to frivillige sammen med en ans. Københavns Amt giver via Lænke-ambulorierne i Danmark driftstilskud, der dækker to deltidsanstes løn. Der er pr. 22. april i år etableret DUT s familiegruppe på Rugvænget 10. (Kommunens lokale). Endvidere samarbejdes der med Ballerup Kommune om et nyt muligt projekt releret til alkohol. Der søges om tilskud til tre teamdeltagere, der alle er Ballerup-borgere. Transport i egen bil km Mobiltelefon og årlig forbrug Kursus og transport I alt kr kr kr kr. Der er tidligere kun bevilget stens laveste takst til transport i egen bil og billigste transport til og fra kurser. Herefter vil det bevilgede andrage kr. Kontaktsgruppens høringssvar: Det anbefales, der bevilges kr. til stens laveste takst til transport i egen bil og billigste transport til og fra kurser samt til mobiltelefon og et forbrug i et år. Bilag Ansøgning af marts 2003 med bilag (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget der bevilges tilskud på kr. efter 115 i Serviceloven til transportudgifter, kurser og mobiltelefon, idet er kun bevilges stens laveste takst til transport i egen bil.

13 Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 9: Godkendt 10. Ansøgning om tilskud efter 115 i Serviceloven fra Nteravnene i Skovlunde om økonomisk støtte til foreningens arbejde Resumé Nteravnene i Skovlunde er en nystartet forening. Nteravnene kører efter et koncept fra Skandia, som støtter op med kurser, gule jakker m.m. Lions Club har sponsoreret 2 mobiltelefoner, Rotary og Skovlunde Centret har givet 1000 kr. hver til de første administrive udgifter. Foreningen ønsker afholde cafémøder for få skabt større interesse for foreningen og for få flere nteravne på gaden. Der er p.t. 26 medlemmer hvoraf 2-3 medlemmer er administrive. Opstart og drift det første år: Administrion Bannere Rejseudgifter Mobilabonnementer og taletid Mødeudgifter kr kr kr kr kr. 3 cykler kr. i alt kr. Kontaktgruppens høringssvar:

14 Det anbefales, der bevilges kr., idet cyklerne må kunne finansieres gennem sponsorer. Bilag Ansøgning af 2. april 2003 inkl. budget (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget der i henhold til 115 i Serviceloven bevilges tilskud på kr. til opstart og drift det første år, idet der ikke bevilges tilskud til cyklerne Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 10: Godkendt 11. Revisionsberetninger for 2002 vedr. årsregnskabet, integrionsområdet og sociale udgifter der er omftet af stsrefusion og boligstøtteregnskaber Resumé Den stsautoriserede revision har udarbejdet sin beretning for 2002, der for udvalgets område omfter (1) beretning vedrørende årsregnskabet, (2) delberetning IV og (3) delberetning V.

15 De fremdragne emner i delberetningerne har været drøftet med revisionen og korrigeret i det omfang, det har været nødvendigt. I tilknytning til bemærkningerne side 6 vedr. eftersyn af forskudskasser, bilagsgennemgang mv. skal det bemærkes: Revisionen har beskrevet nogle forhold vedr. resulter fra deres kontrolbesøg om daginstitutionernes forskudskasser. Forvaltningen er i samarbejde med økonomisk forvaltning i gang med udarbejde ny kasseinstruks og redskaber, der imødekommer behovet for administrion af disse. Bilag Revisionsberetning for 2002 vedr. årsregnskabet (udsendes) Delberetning nr. IV vedrørende boligstøtteregnskaber (udsendes) Delberetning nr. V vedrørende sociale udgifter, der er omftet af stsrefusion fra Socialministeriet (udsendes) Kommunalbestyrelsen Udvalget anbefaler beretningerne til Kommunalbestyrelsens godkendelse Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 11: Godkendt

16 12. Ansøgning fra Ældre Sagen om tilskud i henhold til 115 i Serviceloven til temadag og skovtur Resumé Ældre sagen har tidligere modtaget tilskud til temadag for besøgsvenner og til skovtur for besøgsvenner og brugere. I 2000 var udgiften kr., i 2001/ kr. Der ydes ikke tilskud til fortæring på temadagene. Der foreligger en samlet ansøgning om tilskud på kr. Der søges om tilskud på kr. til temadag, hvoraf kr. vedrører fortæring. Til skovturen ansøges om kr. til en tur til Sofiero i Sverige for ca. 60 besøgsvenner og brugere. Her er alt betalt undtagen drikkevarer. Det kan overvejes anvende en egenfinansiering af samme størrelse som egenbetalingen til kommunens sommerudflugter (150 kr. pr. person), hvorefter det samlede tilskud til skovturen bliver kr. Kontaktgruppens høringssvar: Det anbefales der bevilges kr. til temadag, således der ikke ydes tilskud til fortæring der bevilges 285 kr. pr. deltager til skovturen svarende til kr. Bilag Ansøgning af 29. januar 2003 med bilag (udsendes) Social- og Sundhedsudvalget

17 der bevilges kr. til temadag, således der ikke ydes tilskud til fortæring, der bevilges 285 kr. pr. deltager til skovtur, svarende til kr. ved et forventet deltagertal på 60 personer og tilskuddene bevilges efter 115 i Serviceloven Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 12: Godkendt 13. Vedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget d. 14. januar 2003, pkt. 5 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 1992 en vedtægt for forældrebestyrelser ved daginstitutioner i Ballerup Kommune. Siden er sket en række ændringer, der har udviklet dagtilbudenes kompetencer. Udvalget behandlede et forslag til en modernisering af dagtilbudenes vedtægter, og dette forslag har efterfølgende været til høring hos kommunens dagtilbud jf. de gældende vedtægter 16. Der er indkommet 17 høringssvar. Vedtægterne behandles også af Skole- og Uddannelsesudvalget på deres møde d. 13. maj Når der stilles forslag om en ændring af de eksisterende vedtægter, er det bl.a. udfra et ønske om gøre vedtægterne mere præcise og tidssvarende i forhold til kompetencefordelingen mellem kommunen, bestyrelsen og lederen af dagtilbudet. Samtidig er der sket en række ændringer i dagtilbudenes styringsgrundlag siden de eksisterende vedtægter blev formuleret.

18 Siden 1994 er alle dagtilbud gradvis overgået til decentral stus. Fra 2003 er alle dagtilbud decentrale, hvilket indebærer en dispositionsret over en personaleramme og en rammekonto, samt krav om en virksomhedsplan for dagtilbudet. Personalerammen er timestyret, og er dannet på baggrund af det antal normerede timer, der gives til de forskellige personalekegorier i det enkelte dagtilbud. Rammekontoen er et økonomisk beløb, der tildeles i forhold til antal normerede børn i det enkelte dagtilbud. Vedtægterne er opdelt i 5 kapitler. Det første kapitel har til formål præcisere og redegøre for kompetencefordelingen mellem kommunen, forældrebestyrelsen og lederen af det enkelte dagtilbud. Det andet kapitel har til formål, angive de formelle rammer for valg og konstituering af en forældrebestyrelse, samt bestyrelsens mødeaktivitet og handlefrihed. Det tredje kapitel vedrører administrionsgrundlaget for dagtilbud i Ballerup Kommune. Fra 2003 er alle daginstitutioner blevet decentrale, og derfor er det nurligt medtage de krav og pligter som det enkelte dagtilbud er underlagt. Decentraliseringsaftalen angiver dispositionsmulighederne i forhold til personalerammen og de børnebetingede udgifter, mens virksomhedsplanen er en del af de dialogværktøjer som har ersttet tidligere tiders regel- og detailstyring. Endvidere er i kapitlet medtaget en række præciseringer vedrørende ansættelse af personale. Det fjerde kapitel vedrører samarbejdet mellem kommunen og Ballerup Forældrenævn. Dette kapitel er medtaget for præcisere den overbygning der ligger på forældrebestyrelserne. Det femte kapitel vedrører øvrige forhold. Høringssvarene, der er gennemgået i bilag 2, indeholder forslag til præciseringer og uddybninger samt kommentering af forslaget. Forslagene er indarbejdet efter bedste evne, hvor det vurderes det forbedrer vedtægterne. Bilag Bilag 1: Forslag til vedtægter for dagtilbud i Ballerup Kommune af 6. maj 2003 (udsendes) Bilag 2: Not af 6. maj 2003 om høringssvar og ændringer i forslaget til vedtægter (udsendes) Kommunalbestyrelsen

19 vedtægterne godkendes Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 13: Godkendt. Beskrivelse af Ballerup Forældrenævn og områdebestyrelser fremmes. 14. Forslag til etablering af hjemmevejlederteam til misbrugsområdet Resumé Støtte- og Aktivitetscentret på Brydehusvej for stofmisbrugere giver i dag tilbud om værested, råd og vejledning, visition, social opfølgning, ambulant behandling, efterbehandling. Fra 1. juni 2003 forslås centrets tilbud udvidet med et 3 årigt projekt om individuel personstøtte i eget hjem. Det nye team foreslås bemandet med 3 fuldtidsmedarbejdere med socialpædagogisk faglig baggrund. Den ene stilling foreslås overført fra socialpsykiriens støtte- og kontaktpersonordning, mens de 2 øvrige stillinger 100 % finansieres via tilskud i 2003, 2004 og 2005 fra Socialministeriet via "Puljen om støtte til initiiver for socialt udste grupper". Forvaltningen indgav ultimo 2002 ansøgning til Socialministeriet efter anbefaling fra Styregruppen etableret omkring Støtte- og Aktivitetscentret. I det tværfaglige sociale arbejde mellem bl.a. sagsbehandlere, støtte- og kontaktpersoner i socialpsykirien, Støtte- og Aktivitetscentret på Brydehusvej for stofmisbrugere på Brydehusvej og Brobyggerfunktionen på alkoholområdet er der konsteret behov for individuel personstøtte til personer, der har svære misbrugsproblemer (alkohol og stofmisbrugsproblemer), herunder personer, der i stigende grad har svært ved mestre liv. Hos flere brugere kan der tillige konsteres tendens til tidlig demens.

20 På den baggrund blev udarbejdet forslag til etablering af hjemmevejlederteam / støtte- og kontaktpersonordning, hvis opgaver rettes mod denne gruppe og organisorisk placeres under lederen af centret på Brydehusvej. Bevillingen fra Socialministeriet omfter i: 2003: kr. 2004: kr. 2005: kr. (de resterende 20 % lægges over i bloktilskuddet) Hjemmevejlederteamets opgaver målrettes individuel støtte til borgere med alkohol- og misbrugsproblemer. Teamet får base i Støtte- og Aktivitetscentret på Brydehusvej. Personstøtten ydes primært i borgerens hjem og vil have såvel omsorgsmæssig som social- og praktisk karakter. Formålet med personstøtten er således: give individuel personstøtte hjælp til selvhjælp et bidrag til lindring, omsorg, identitet, selvværd og mulighed for bedre liv, opbygge og sikre kontakt med borgeren udfra dennes egne ønsker og behov og bringe borgeren i stand til klare sig bedst muligt i egen bolig og i forhold til det omgivende samfund, herunder naboer / bolig- og lokalområdet og motivere til benytte etablerede behandlings- og samværstilbud, hvor det skønnes relevant. Ved udarbejdelse af forslaget blev inddraget de erfaringer forvaltningen gennem årene har gjort med de etablerede team rettet mod andre persongrupper med behov for særlig personstøtte - udviklingshæmmede, hjerneskadede og sindslidende, herunder især erfaringer fra én af støtte- og kontaktpersonerne, hvis brugergrupper efterhånden havde udviklet sig til primært omfte misbrugere med psykiske problemer. Denne medarbejder foreslås nu overført til Brydehusvej med det formål bl.a. forestå den daglige ledelse af det nye team, herunder tilføre og forankre sin viden og medvirke til metode- og kompetenceudvikling og erfaringsopsamling. Bevillingen fra Socialministeriet forudsætter, der hvert år foretages en beskrivelse af projektforløbet og dets erfaringer, så disse kan formidles til andre. Tillige skal der årligt aflægges regnskab.

21 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget godkender anvendelsen af tilskuddet som beskrevet og Udvalget forelægges rapportering efter 2. projektår med henblik på beslutning om forankring, herunder afklaring af de økonomiske vilkår efter 3. projektår Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 14: Godkendt 15. Ansøgning om anlægsbevilling til legepladsarbejder på daginstitutionsområdet Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2003, pkt. 5 Resumé Der er tidligere givet en bevilling på kr. til udbedring af akutte forhold, der umiddelbart skal rettes på institutionernes legepladser. Der er udarbejdet oversigt over behovet for renovering af legepladserne for ikke-akutte fejl. Det har - i lighed med tidligere - været planen, institutionerne skulle have en delvis egenfinansiering af disse arbejder.

22 Derfor søges om anlægsbevilling på i alt 1,5 mio. kr. til dette formål. Institutionerne har tidligere haft et fælles legepladsudvalg, der har haft en årlig bevilling som der kunne søges tilskud fra. Det har således været op til den enkelte institution beslutte omfanget af ændringerne til supplement af det givne tilskud. Denne organisering foreslås genoptaget, således der gives en bevilling over to år på kr. i 2003 og kr. i 2004 til disse formål. Beløbene foreslås finansieret af børneanlægspuljen. Bilag Bevillingsskema (ligger i sagen) Kommunalbestyrelsen Social- og Sundhedsudvalget søger bevilling til projekt nr (NY) til dette formål, og beløbene foreslås finansieret af Børneanlægspuljen projekt nr Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 15: Godkendt

23 16. Midlertidig omlægning af børnenormering i børnehuset Askelunden Social- og Sundhedsudvalget d. 16. januar 2001 Resumé Børnehuset Askelunden er normeret til 2 vuggestuegrupper á 12 børn og 2 børnehavegrupper á 20 børn. Imidlertid er der flere vuggestue- og dagplejepladser i Grantofteområdet end behovet er, mens der er en markant efterspørgsel efter børnehavepladser i Grantofteområdet. Børnehuset Askelunden er en puljeinstitution, der startede 1. august At være puljeinstitution betyder en forældrevalgt bestyrelse har det administrive og økonomiske ansvar for institutionen og institutionen har stus som en selvejende institution, jf. børnehusets vedtægter. I institutionens driftsoverenskomst fremgår det, børnehuset til enhver tid skal indrettes så den kan modtage den aldersgruppe af områdets børn, der har behov for dagpasning. P.t. er normeringen aftalt til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. I praksis er der 62 børn i børnehavealderen og 8 børn i vuggestuealderen indmeldt i børnehuset. Kigges der på ventelisterne til børnehuset er der en god søgning både til vuggestuedelen og børnehavedelen. Kigges der udelukkende på pladsbehovet i Grantoften skønnes det, efterspørgslen er koncentreret omkring børnehavepladser. Bl.a. fordi fødselstallet de sidste 2 år har vist nedadgående tendenser i Grantoften. Det gør, behovet for småbørnspasning bør kunne løses af dagplejen i Grantoften, hvis Askelunden laves om til 3 børnehavegrupper og en vuggestuegruppe. En omlægning vil medføre, børnehuset får neds deres normering med 32 ugentlige pædagogtimer. Børnehusets driftsaftale indeholder en bestemmelse om, den konkrete børnenormering aftales med kommunen inden udarbejdelse af det kommende års budget. Imidlertid vil det næppe være en optimal løsning, vente til dette tidspunkt. Forvaltningen har med jævne mellemrum orienteret lederen af børnehuset om problemstillingen, ligesom bestyrelsesformanden er blevet orienteret. I Børnehusets korte levetid er det ikke en ny problemstilling, der er et beskedent behov for småbørnspladser i Grantofteområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. januar 2001, børnehuset frem til 1. august 2002 nedlagde den ene af de to vuggestuegrupper, og i stedet etablerede en "mellemgruppe" bestående af 2-4 årige med ca børn. Derefter blev de to vuggestuegrupper reetableret i sommeren 2002.

24 Social- og Sundhedsudvalget en vuggestuegruppe i Børnehuset Askelunden omdannes til en børnehavegruppe foreløbigt frem til 1. maj 2004 og der træffes de fornødne personalemæssige og økonomiske ændringer i forhold til denne beslutning Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 16: Godkendt 17. Forslag til budgetopfølgning Resumé Den første budgetopfølgning i 2003 udviser - udover interne omflytninger, omflytninger mellem udvalg og afledte virkninger, der indgik i regnskabsaflæggelsen for forventede merudgifter på 18,3 mio. kr. på udvalgets områder. De forventede merudgifter fordeler sig på - konsekvenser af førtidspensionsreformen med i alt 10,8 mio. kr. - daginstitutionsområdet, hvor konsekvenser for orlovsordning, særlig pasning mv. blev korrigeret i forlængelse af den ændrede barselsorlovsordning med i alt 1,5 mio. kr.

25 - forslag om reduktion i plejehjemmenes akkumulerede underskud (1. fase af en samlet regulering på 3,0 mio. kr.) med 1,2 mio. kr. - opgavetilgang i hjemmeplejen med i alt 4,8 mio. kr. De væsentligste omflytninger relerer sig til grundtakstfinansieringen. Der er dels tale om forskydninger imellem udvalgets tre rammer (forebyggelse, yngre og ældre pensionister) og dels grundlag for et revideret skøn over den midlertidige overgangsrefusion. I den kommende udgiftsredegørelse er der en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster med relion hertil. I de interne omflytninger henledes opmærksomheden på, den besluttede opnormering af vuggestuen, Hestens Kvarter er finansieret ved opskrive den forventede besparelse som følge af det faldende børnetal fra 3,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Omflytninger til andre udvalg omfter: - Kultur- og Fritidsudvalget kr. (Børnekunst) - Økonomiudvalg kr. (Driftssikring) - Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget kr. (Fleks- og skånejobs) Overførsler fra andre udvalg: - Skole- og Uddannelsesudvalg kr. (fritidshjem) - Økonomiudvalg kr. (lønp./indss ældre) - Økonomiudvalg kr. (lønp./forhandlinger) - Økonomiudvalg kr. (Grundtakstfinans.) - Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget kr. (løn til 1,5 medarb.) Mindreudgifter i 2003 i forlængelse af regnskabsaflæggelsen for 2002 på i alt kr. Beløbet fordeler sig således: Endelig opgørelse decentrale institutioner kr. Øvrige overførsler kr. Bilag Bevillingsoversigt Tillægsbevillingsskema for 2003

26 for opgavetilgang til hjemmeplejen blev beskrevet til Social- og Sundhedsudvalgets ekstraordinære møde den 28. januar Kommunalbestyrelsen Udvalget anbefaler budgetopfølgningen til Kommunalbestyrelsens godkendelse Social- og Sundhedsudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 17: Godkendt

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere