Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. februar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang (I) Mads Nikolajsen (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget pr. ultimo december Hovedoversigt ultimo december Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Budgetprocedure og politisk tidsplan for budget Ansøgning om kommunegaranti - Grenaa Varmeværk Likvidationsregnskab for Fonden Hessel Fodboldkostskole Regnskab 2012/13 Den erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn Udvælgelse af prioriterede lokationer og område i forbindelse med tilslutning til den forpligtende SKI-aftale på telefoni og data Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 23 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering Forslag til trafikbetjening af nyt boligområde øst for Auning Igangsætning af planlægning for vindmøller på Grenaa Havn Ændring af planlægning for Bønnerup Havn Fordeling af midler i eventpuljen Frigivelse af anlægstilskud til etablering af uddannelsen "Mad til mennesker" Ressourcefordelingsmodel for den almene del af skoleområdet Tildeling af håndværkerydelser for ny daginsitution i Auning Ventilationsanlæg på Auning Skole. Tildeling af håndværkerydelser Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Anlægspulje Bygningsvedligehold Godkendelse af prioriteringsliste Anlægspulje Energiinvesteringer Godkendelse af prioritering Cykelpendlerpladser - anlægsbevilling Anlægsbevilling - Dokning, Grenaa-Anholt Færgen Udskiftning af køkkener, Lejerbo Norddjurs, afd Ansøgning til handicappuljen Økonomiudvalgets arbejdsplan Mødeplan 2014 for økonomiudvalget Porteføljepleje aktiv- og passivsiden Forlængelse af aftale med kommunens revision Salg af areal...77 Norddjurs Kommune

3 30. Ejendomssag Stillingtagen til praksis for erhvervsuddannelseselever på barsel Personalesag...81 Bilagsoversigt...82 Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget pr. ultimo december S00 13/650 Åben sag Sagsgang ØK Sagsfremstilling Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 50,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo december viser, at der forventes et mindreforbrug på 21,8 mio. kr. ekskl. overførte midler. For de overførte driftsmidler på 35,5 mio. kr. forventes et forbrug på 7,0 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Finans På det finansielle område forventes en mindreindtægt på 14,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift På kommunaldirektørens område forventes et merforbrug på arbejdsskadeforsikringer og (kommunal)valg, mens der er mindreforbrug på bl.a. øvrig 1

5 selvforsikring/risikostyring, fotokopiering, porto og annoncer samt arbejdsmiljømæssige forbedringer. På økonomidirektørens område forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på puljen til servicerammeforbedringer. Endvidere forventes mindreforbrug på bl.a. KMDprogrammer, sagsstyringsprogrammerne DUBU og DHUV, omlægning og effektivisering af kommunale administration samt en merindtægt på AUB-bonus vedr. elevpladser. Endvidere er der mindreindtægter på sygedagpengerefusioner og energibesparende foranstaltninger. På velfærdsdirektørens område forventes et mindreforbrug på bl.a. kompetencemidler og velfærdsekretariatet. Anlæg Det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes en kombination af mindreindtægter på salg af grunde og mindreudgifter vedrørende vejanlæggene Fuglsang/Hessel og Hestehaven, implementering af ESDH, arealerhvervelse og byggemodning samt kapitaltilførsel til B45-Trustrup. Finans Den forventede mindreindtægt på 14,1 mio. kr. skyldes, at lån på baggrund af låneramme 2013 først optages i 2014, da KB skal tage stilling til, om der skal ske modregning i låne-rammen for garantistillelse til foreningerne. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 246,5 224,7-21,8 Overførte driftsmidler 35,5 7,0-28,5 Drift i alt 282,0 231,7-50,3 Anlæg 4,1 2,3-1,8 Finans , ,0 14,1 2

6 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen pr. ultimo december Bilag: 1 Åben December 2013 Bilag budgetopflg. - ØK.pdf 18193/14 2 Åben Anlæg - bilag til budgetopfølgning december /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. 3

7 2. Hovedoversigt ultimo december S00 13/650 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling I budgetopfølgningen ultimo december 2013 forventes samlet set et mindreforbrug på 80,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler og ældrebolighandlingsplan. Mindreforbruget fordeler sig med 44,7 mio. kr. i mindreforbrug på driften og 49,5 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg, og 14,1 mio. kr i mindreindtægt på de finansielle områder. På driftsområdet forventes et mindreforbrug på 44,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 11,9 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på ekstraordinært AER-bidrag, IT-licenser, udgift til programmet DUBU/DHUV, kompetencemidler og mindreforbrug på velfærdssekretariatet og direktionssekretariatet. Økonomiudvalget - budgetbuffer (mindreforbrug på 10 mio. kr.): I budget 2013 var der indarbejdet en pulje til imødegåelse af overskridelser indenfor servicerammen, og det har hidtil været forventningen, at puljen ville blive brugt. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 14,6 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug udenfor servicerammen på ressourceforløb, fleksjob, sygedagpenge, forsikrede ledige, aktivering og revalidering. Indenfor servicerammen har der været et lille mindreforbrug på UU Djursland. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 4,4 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på anbringelser og mellemkommunale betalinger, mens der har været en merindtægt på forældrebetaling, og en mindredeudgift på befordring, madordning samt øvrige driftsmidler m.fl. Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 7,2 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på vej og ejendom, kollektiv trafik og mindreforbrug på GIS og kort. 4

8 Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 6,2 mio. kr.): vedrører primært merudgifter på særligt dyre enkeltsager samt mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering, demensområdet, kronikerpuljen, sikringsområdet m.fl. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 49,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 1,8 mio. kr.): vedrører primært mindreindtægt på salg af grunde, mindreudgift vedr. vejanlæg ved Hestehaven og mindreforbrug vedr. opgradering af ESDH (administrationens dokument arkiv). Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 27,3 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på opførelse af daginstitutioner og overbygninger på skoler, der strækker sig over flere år. Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 2,9 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på Ungdomsunivers, Naturpark Randers fjord, områdefornyelse Grenaa, tilskud til multihuse m.fl. Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 12,1 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på bla. stiprojekt Allingåbro-Ørsted, indsats tomme boliger, letbane m.fl., hvor de fleste projekter forventes overført til Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på en række projekter, der ikke færdiggøres/igangsættes i 2013 og som forventes overført til Det drejer sig bl.a. om Ørsted aktivitetscenter, IT indenfor socialområdet, Frivillighus og etablering af Djurs Mad hvor sagen endnu ikke er afsluttet med håndværkerne. På det finansielle område forventes et mindreindtægt på 14,1 mio. kr. Skatter (merindtægt på 1,4 mio. kr.): merindtægt vedr. grundskyld og forskerskat. Optagne lån (mindreindtægt på 14,1 mio. kr.): Lån på baggrund af låneramme 2013 optages først i 2014, da kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal ske modregning i lånerammen for garantistillelser til diverse foreninger. 5

9 Afdrag på lån (merudgift på 0,8 mio. kr.): skyldes primært, at der er overtaget et lån fra en selvejende institution i december, der ikke har været budgetlagt for. Renter (mindreindtægt på 0,6 mio. kr.): renteindtægten vedrørende indestående har været lavere end budgetteret. Hovedoversigt: Områder (mio. kr.) Opr. vedt. budget Korr. budget incl. overførsler Forbrug ult. dec Forventet regnskab 2013 Afvigelse Indtægter: , , , ,4-1,4 - Skatter , , , ,3-1,4 - Generelle tilskud -846,3-835,1-811,5-835,1 0,0 Drift i alt: 2.257, , , ,9-44,7 - Drift indenfor servicerammen: 1.599, , , ,5-35,4 Økonomiudvalget 256,4 272,0 233,3 231,9-11,6 Økonomiudvalget - budgetbuffer Arbejdsmarkedsudvalget 11,0 8,5 5,3 8,1-0,3 Børne- og ungdomsudvalget 668,9 673,9 663,6 664,2-2,2 Kultur- og udviklingsudvalget 57,9 63,8 59,9 60,2-0,4 Miljø- og teknikudvalget 104,9 112,8 93,2 94,3-7,2 Voksen- og plejeudvalget 500,6 505,1 494,0 493,7-3,7 - Drift udenfor servicerammen: 657,7 649,7 610,8 630,5-19,3 Økonomiudvalget -0,1-0,1-0,8-0,4-0,3 Arbejdsmarkedsudvalget 503,1 490,3 472,1 476,0-14,3 Børne- og ungdomsudvalget 1,3 1,4 0,9-0,8-2,2 Voksen- og plejeudvalget 153,4 158,1 138,6 155,6-2,5 Renter 6,8 3,0 3,7 3,6 0,6 Resultat af ordinær drift -32,0-0,1-103,1-103,9-55,5 Anlæg: 52,8 101,9 51,2 52,4-49,5 Økonomiudvalget 5,5 4,1 2,3 2,3-1,8 Børne- og ungdomsudvalget 35,6 47,7 20,4 20,4-27,3 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 8,4 5,5 5,5-2,9 Miljø- og teknikudvalget 7,5 34,2 20,9 22,1-12,1 Voksen- og plejeudvalget 1,1 7,5 2,1 2,1-5,4 Skattefinansieret resultat 20,9 101,8-51,9-51,4-105,0 Finansiering mv.: -23,6-16,1 61,1-1,2 14,9 Balanceforskydninger -7,3-0,9 61,3-0,9 Afdrag på lån 24,7 25,9 26,7 26,7 0,8 Låneoptagelse -41,1-41,1-26,9-27,0 14,1 Kasseforøgelse(-) Kasseforbrug(+) -2,7 85,7 9,3-52,6-90,1 Ældrebolighandlingsplan 20,2 62,3 15,3 62,3 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0-103,7 0,0 6

10 Områder (mio. kr.) Opr. vedt. budget Korr. budget incl. overførsler Forbrug ult. dec Forventet regnskab 2013 Afvigelse Anlægsudgifter 0,0 43,2 33,9 43,2 Renter på lån 5,1 6,5 6,6 6,6 Afdrag på lån 15,1 12,5 12,5 12,5 Balanceforskydninger 0,0 0,0 66,0 0,0 Overførsler fra tidligere år: Overført fra 2012 incl. indefrosne fra 2010 Forbrug af overførsler i 2013 Forventes overført til 2014 Overførsler (mio. kr.) Økonomiudvalget 35,5 7,0 28,5 Arbejdsmarkedsudvalget -0,2-0,2 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 7,9 0,4 7,5 Kultur- og udviklingsudvalget 3,8 0,5 3,2 Miljø- og teknikudvalget 11,3 0,0 11,3 Voksen- og plejeudvalget 6,5-1,2 7,7 Overførsler i alt 64,8 6,5 58,2 I budgetopfølgningen ultimo december 2013 forventes det, at serviceudgifterne vil ligge 32,7 mio. kr. under den seneste udmeldte serviceramme fra KL. Underskridelsen i forhold til servicerammen forventes, at ligge ca. 32,5 mio. kr. lavere end i budgetopfølgningen i november. Opgørelse af servicerammen Servicerammen Forventet Afvigelse i forhold til (mio. kr.) 2013 regnskab 2013 servicerammen Driftsudg. indenfor servicerammen 1.585, ,5-32,7 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 253 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 47,5 mio. kr. Likviditet (mio. kr.) pr Faktisk saldo: Kassebeholdning -124,7 Likvide midler placeret i værdipapirer 253,0 Deponerede beløb 47,5 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 275,6 + = indestående, - = træk på kontoen 7

11 Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Ved udgangen af december måned er der ca. 40,0 mio. kr. i kassen der reelt tilhører andre. Samtidig er der yderligere 58,2 mio. kr. i ikke forbrugte overførsler fra tidligere år, som tilhører de enkelte aftaleholdere. Beløbet forventes overført til forbrug i kommende år. Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at hovedoversigten for december 2013 drøftes. Bilag: 1 Åben Anlæg - bilag til budgetopfølgning december /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Mads Nikolajsen ønsker, at sagen sendes til behandling i kommunalbestyrelsen med forslag om at arbejdsmarkedsudvalget udarbejder forslag til forbedret indsats på arbejdsmarkedsområdet i 2014 på op til 10 mio. kr. De øvrige medlemmer af økonomiudvalget kan ikke støtte Mads Nikolajsens forslag da arbejdsmarkedsudvalget i forvejen har fået til opgave at se på arbejdsmarkedspolitikken og det fremtidige serviceniveau på arbejdsmarkedsområdet og de ønsker også få mindreforbruget på arbejdsmarkedsudvalgets område nærmere belyst. 8

12 3. Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Ø00 14/1654 Åben sag Sagsgang ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget november 2013 har kommunalbestyrelsen den 10. december 2013 vedtaget en række ændringer af styrelsesvedtægten. Ændringerne vedrører bl.a. oprettelsen af et erhvervsudvalg samt ønsket om at samle sammenhængende opgaver under ét udvalg fremfor, at de er fordelt på flere udvalg. Ændringer vedrørende de enkelte fagudvalg er blevet godkendt på møder i januar og februar for de respektive fagudvalg. Oprettelse af erhvervsudvalg Erhvervsudvalget har til opgave at arbejde med den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervspolitik (inkl. turisme), erhvervsudvikling, erhvervsservice samt internationale erhvervsmæssige relationer. Der koordineres med arbejdsmarkedsudvalget om fælles indsatser. Endvidere vil udvalget være høringsberettiget i forhold til kultur- og udviklingsudvalget vedrørende planlægning for erhvervsområder og i forhold til økonomiudvalget vedrørende køb af grunde til erhvervsformål. En del af kultur- og udviklingsudvalgets budget vedrører disse opgaver, og der skal derfor foretages en deling af driftsbudgettet mellem kultur- og udviklingsudvalget og erhvervsudvalget. Udover driftsmidlerne foreslås anlægsmidler afsat i 2014 med 1,0 mio. kr. til projektet Viden Djurs investering i nye uddannelser samt 1,0 mio. kr. til renovering af Kattegatcentret overført til erhvervsudvalget. En række projekter under kultur- og udviklingsudvalget vedr. turisme- og erhvervsudvikling m.m. er startet i 2013 eller tidligere, men endnu ikke afsluttet. Her forventes restbudgettet overført til erhvervsudvalget i forbindelse med den ordinære overførselssag. 9

13 Samling af sammenhængende opgaver Samlingen af sammenhængende opgaver betyder, at budget vedr. boligydelse til pensionister og boligsikring omplaceres fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget. Endvidere flyttes en række opgaver fra økonomiudvalget og voksen- og plejeudvalget til arbejdsmarkedsudvalget. Det drejer sig om kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, repatriering, personlige tillæg mv., sociale formål (delvist) samt aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Opgaverne varetages organisatorisk af arbejdsmarked og borgerserviceområdet. Økonomiske konsekvenser Samlet har den nye styrelsesvedtægt følgende budgetmæssige virkning i 2014 og overslagsår for de berørte udvalg: DRIFT (mio. kr.) Erhvervsudvalget 7,7 8,7 7,6 7,6 Kultur- og udviklingsudvalget -7,7-8,7-7,6-7,6 Økonomiudvalget 29,7 29,7 29,7 29,7 Arbejdsmarkedsudvalget 7,2 7,2 7,2 7,2 Voksen- og plejeudvalget -37,0-37,0-37,0-37,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Anm.: + = modtager budget; = afgiver budget ANLÆG (mio. kr.) Erhvervsudvalget 2,0 2,0 1,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget -2,0-2,0-1,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Anm.: + = modtager budget; = afgiver budget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der gives tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til en erhvervsudviklingspulje under erhvervsudvalget for budget 2014 med effekt i overslagsårene, med en tilsvarende 10

14 negativ tillægsbevilling på kultur- og udviklingsudvalget udviklingspulje, ligeledes med effekt i overslagsårene. 2. der gives tillægsbevilling på 6,7 mio. kr. vedrørende turisme og erhvervsudvikling m.m. under erhvervsudvalget for 2014 med effekt i overslagsår 2015 på 7,7 mio. kr. samt 6,6 mio. kr. for hvert af overslagsårene 2016 og 2017, med en tilsvarende negativ tillægsbevilling på kultur- og udviklingsudvalget, ligeledes med effekt i overslagsårene. 3. der gives rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet Kattegatcentret renovering under erhvervsudvalget for budgetår 2014, samt et tilsvarende negativt rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. under kultur- og udviklingsudvalget. 4. der gives rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet Viden Djurs investering i nye uddannelser under erhvervsudvalget for budgetår 2014 med effekt i overslagsår 2015 på 2,0 mio. kr. samt 1,0 mio. kr. for 2016, samt et tilsvarende negativt rådighedsbeløb på kultur- og udviklingsudvalget, ligeledes med effekt i overslagsårene. 5. der gives en tillægsbevilling på 29,8 mio. kr. vedr. boligydelse til pensionister samt boligsikring til økonomiudvalget for budget 2014 med effekt i overslagsårene mod en tilsvarende negativ tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalget. 6. der gives en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til arbejdsmarkedsudvalget mod en tilsvarende negativ tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalget. Tillægsbevillingen vedrører budget 2014 med effekt i overslagsårene og omfatter kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, repatriering, personlige tillæg m.v., sociale formål samt aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. 7. der gives en tillægsbevilling på 0,01 mio. kr. til personlige tillæg m.v. til arbejdsmarkedsudvalget for budget 2014 med effekt i overslagsårene mod en tilsvarende negativ tillægsbevilling på økonomiudvalget. 11

15 Bilag: 1 Åben Økonomideling driftsbudget erhverv og turisme - overføres KUU til EU 15295/14 2 Åben Bilag omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt.pdf 13279/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 12

16 4. Budgetprocedure og politisk tidsplan for budget S00 13/18065 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I henhold til principper for økonomistyring skal der udarbejdes en budgetprocedure og tidsplan for budget Økonomi og Indkøb har udarbejdet forslag til budgetprocedure og politisk tidsplan. Der vil i foråret være mulighed for at kommunalbestyrelsesmedlemmerne og økonomi- og fagudvalgene kan stille spørgsmål og fremsætte forslag til budgettet. Fagudvalgenes rolle i budgetprocessen er, at de skal prioritere anlægsforslag indenfor udvalgets fagområde i maj juni møderne. Der afholdes ekstraordinære møder i august hvor udvalgene orienteres om budgettet herunder de tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov- og cirkulæreprogrammet, samt eventuelle ændringer i anlægsforslagene i forhold til prioriteringerne fra maj juni mødet. Desuden skal udvalgene behandle budgetbemærkningerne samt politiske forslag indenfor udvalgets eget område. Der er planlagt tre temamøder om budgettet, som afholdes i april, juni og august måned. April temamødet vil dagsordenen være gennemgang af første udgave af det tekniske budget. På juni temamødet vil der være en gennemgang af status på det tekniske budget efter aftalen mellem KL og Regeringen er på plads, gennemgang af anlægsforslagene som de er prioriteret af fagudvalgene. Der vil endvidere være en foreløbig gennemgang af de politiske spørgsmål/forslag. I august vil temadagen tage udgangspunkt i det tekniske budget inkl. statsgarantien på indtægtssiden. Der vil endvidere igen være lejlighed til at få gennemgået politiker spørgsmål/forslag. Borgere og interessenter inddrages i form af muligheden for 3 borgermøder i starten af september 2014, og via kommunens hjemmeside som vil være åben fra foråret. For at få budgetprocessen til at fungere er der nødvendigt at supplere den nuværende mødekalender med enkelte møder i økonomi- og fagudvalgene. 13

17 Der er indarbejdet ekstraordinære møder for Økonomiudvalget den 12. august Fagudvalgene i uge 34 Herudover skal Miljø- og teknikudvalgets møde den 24. juni flyttes til en anden dato på grund af budgettemadagen. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til budgetprocedure og tidsplan godkendes. Bilag: 1 Åben Budgetprocedure /14 2 Åben Politisk tidsplan /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 14

18 5. Ansøgning om kommunegaranti - Grenaa Varmeværk Ø60 14/1622 Åben sag Sagsgang ØK, KB Sagsfremstilling Grenaa Varmeværk A.m.b.A har den 8. januar 2014 sendt en ansøgning til Norddjurs Kommune om kommunegaranti på 3,8 mio. kr. til lån til køb af den resterende grund på den tidligere BASF grund på Bredstrupvej 44 i Grenaa. Bestyrelsen i Grenaa Varmeværk A.m.b.A besluttede i efteråret 2012, at etablere solvarme på den tidligere BASF grund, og i foråret 2013 besluttede bestyrelsen for varmeværket, at erhverve den resterende del af BASF grunden, idet der var andre interesserede købere til arealet. Grundkøbet er i øjeblikket finansieret via Grenaa Varmeværks kassekredit, men det er i forbindelse med budgetlægningen for 2014 indregnet, at der hjemtages et lån i 2014 på kr. 3,8 mio. kr., og lånet ønskes som de øvrige af varmeværkets lån optaget hos Kommunekredit, hvilket forudsætter en kommunal garantistillelse. Formålet med at erhverve den resterende del af BASF grunden er at skabe en reel mulighed for senere at kunne opføre et evt. produktionsanlæg. Arealet vil ligeledes kunne udnyttes til solvarme. Norddjurs Kommune gav i foråret 2013 en kommunegaranti på 26 mio. kr. til etablering af det nye solvarmeanlæg på BASF grunden. Ultimo 2013 udgør Norddjurs Kommunes samlede garantistillelse for Grenaa Varmeværk 79,659 mio. kr. og alle lån er optaget hos Kommunekredit. Økonomiske konsekvenser I henhold til lånebekendtgørelsen for kommuner, er der automatisk låneadgang til udgifter til opførelse, vedligeholdelse, opretning og forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg. Udgift til erhvervelse af en grund, hvorpå der skal opføres et kollektiv energiforsyningsanlæg, 15

19 anses for at være omfattet af automatisk låneadgang. Derfor vil Norddjurs Kommune kunne stille kommunegaranti for låneoptagelsen uden konsekvenser for kommunens låneramme. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har i 2013 truffet beslutning om, at der for nye kommunegarantier til forsyningsvirksomheder opkræves garantiprovision. Garantiprovisionen beregnes som et stiftelsesgebyr på 1% af hovedstolen. Gebyret dækker stiftelsesprovision og garantiprovisionen til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Herefter opkræves en årlig garantiprovision på 0,75% af restgælden. Det er vurderet, at der ikke er særlige forhold i denne sag - herunder markedsmæssige forhold, og virksomhedens kreditværdighed - der taler for, at der skal opkræves en anden sats i garantiprovision end det, der er fastsat i de gældende retningslinjer. Såfremt Norddjurs Kommune vælger at stille garanti for 3,8 mio. kr. vil der blive taget pant i grunden for et tilsvarende beløb. Udgiften til at optage pantet vil skulle afholdes af Grenaa Varmeværk, og udgør i øjeblikket 1,5% i tinglysningsafgift, og et administrationsgebyr på kr. Udgiften vil i dette tilfælde være 0,058 mio. kr. Norddjurs Kommune har ikke tidligere taget pant i forbindelse med garantistillelser, men indenfor de seneste ¾ år har kommunen ændret praksis på området, så garantistillelser nu sikres med pant, såfremt der er mulighed herfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at: 1. Norddjurs Kommune stiller kommunegaranti for lån på 3,8 mio. kr. - til erhvervelse af den resterende del af BASF grunden. 2. der opkræves garantiprovision, og at garantiprovisionen for 2014 og indtil udløbet af 2015 udgør 1% af hovedstolen svarende til 0,038 mio. kr. og herefter opkræves årligt 0,75% af restgælden i garantiprovision - første gang den 31. december det tages pant i varmeværkets grund for et beløb svarende til garantistillelsen, og at udgifterne til tinglysning af pantet afholdes af varmeværket. 16

20 Bilag: 1 Åben Grena Varmeværks Ansøgning om kommunegaranti 13020/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 17

21 6. Likvidationsregnskab for Fonden Hessel Fodboldkostskole S55 12/23100 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Den 26. juni 2013 besluttede bestyrelsen for den erhvervsdrivende Fond Hessel Gods Fodboldkostskole at opløse fonden. Ifølge fondens vedtægter kræver opløsningen tillige godkendelse af Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. august 2013 opløsningen af den erhvervsdrivende Fond Hessel Gods fodboldkostskole. Derudover blev det besluttet, at der som ekstraordinært tilskud kunne udbetales 2,0 mio. kr. til dækning af saldoen på erhvervskreditten og at den ydede huslejehenstand til Norddjurs Kommune for 2012 og 2013 på i alt 0,595 mio. kr. afskrives. Der er nu modtaget endeligt regnskab for Fonden Hessel Fodboldkostskole for perioden 1. januar 2013 til 12. december Der vil i perioden fra den 12. december 2013 og indtil fodboldkostskolens kassekredit endelig lukkes påløbe renter og gebyrer m.v. Økonomiske konsekvenser Driftsresultat for likvidationsregnskabet udviser et overskud på 1,7 mio. kr. Årsagen hertil skyldes at Norddjurs Kommune har afskrevet huslejetilgodehavende og den 29. august 2013 udbetalt et ekstraordinært tilskud på ca. 1,9 mio. kr., svarende til trækket på fodboldskolens kassekredit på dette tidspunkt. Baggrunden for udbetalingen har været at minimere påløbne renteudgifter på kontoen. Uden Norddjurs Kommunes tilskud og afskrivning af husleje, ville dette havde medført et betydeligt underskud. Det skal nævnes, at revisionshonorar og advokathonorar i forbindelse med opløsning af fodboldskolen indgår i likvidationsregnskabet. Der er den 12. december 2013 yderligere gældsforpligtigelser for ca. 0,1 mio. kr., der vedrører træk på kassekreditten samt andre gældsforpligtigelser. Det er aftalt, at skolens advokat sørger for betaling af andre gældsforpligtigelser, således at den samlede restgæld vil fremgå af 18

22 trækket på skolens kassekredit. De resterende gældsforpligtigelser vedrører hovedsagelig gebyrer og renter på kassekreditten samt advokat- og revisorhonorar i forbindelse med opløsning af fonden. Efter likvidationsregnskabet udarbejdelse vil der på kassekreditten kunne påløbe renter og gebyrer, men af mindre omfang. Norddjurs Kommunes indfrielse af restbeløbet på kassekreditten vil medføre, at der rent likviditetsmæssigt (brutto) er udbetalt tilskud for lidt over 2,0 mio. kr. Bevillingen på 2,0 mio. kr. vil dog blive overholdt, da den kommunale momsrefusionsordning dækker en del af det udbetalte tilskud. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. Kommunalbestyrelsen godkender likvidationsregnskabet for Fonden Hessel Fodboldkostskole for perioden 1. januar 12. december der som ekstraordinært tilskud udbetales ca. 0,1 mio. kr. til dækning af den negative saldo på erhvervskreditten i henhold til den indgåede garantiforpligtigelse. 3. finansieringen af tilskuddet sker via den godkendte bevilling pr. 20. august 2013 på 2,0 mio. kr., under forudsætning af at restbudgettet overføres til Bilag: 1 Åben Likvidationsregnskab for Fonden Hessel Fodboldkostskole.pdf 17836/14 2 Åben Revisionsprotokollat for Fonden Hessel Fodboldkostskole.pdf 17838/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 19

23 7. Regnskab 2012/13 Den erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn S55 14/1345 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn fremsender regnskab for perioden 1. oktober 2012 til 30. september I henhold til vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn, 6 skal regnskab indsendes til Norddjurs Kommune. Det fremgår af resultatopgørelsen, at årets resultat viser et underskud på kr. mod et underskud for regnskabsåret 2011/12 på kr.. Underskuddet kan blandt andet begrundes med, at værdien af fangster fortsat har været på et utilfredsstillende lavt niveau. Dette skyldes i høj grad fortsat dårlige fangstmuligheder i områderne omkring havnen. De lave tilførsler af fisk har også medført problemer med udlejning af fondens fiskepakhuse til acceptable priser. Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet godkendes. Bilag: 1 Åben regnskab bønnerup Havn.pdf 11099/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 20

24 8. Udvælgelse af prioriterede lokationer og område i forbindelse med tilslutning til den forpligtende SKI-aftale på telefoni og data Ø54 14/2559 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af indkøbspolitikken den 21. maj 2013 godkendt, at den tværgående indkøbsgruppe kan træffe beslutning om deltagelse i de konkrete forpligtende aftaler. Den tværgående indkøbsgruppe og it-afdelingen vurderer, at det er hensigtsmæssigt for Norddjurs Kommune at tilslutte sig SKI s forpligtende rammeaftale Telefoni og data til administrationen. SKI s forpligtende rammeaftale har fokus på bedre dækning i kommunerne. Dette gøres ved at opstille en række dækningskriterier, som leverandørerne skal konkurrere om at opfylde. I jo højere grad en leverandør vil garantere dækning i / på de områder / lokationer, som kommunerne har indmeldt ved tilslutning, desto højere score vil leverandøren opnår i tilbudsevaluering. Norddjurs Kommune skal i forbindelse med tilslutningen udvælge de 10 prioriterede kommunale bygninger og et geografisk område på 2 km 2 i Norddjurs Kommune, hvad angår mobil- og datadækning. Da udvælgelsen af de områder som skal opprioriteres i forhold til mobil og datadækning kan være af stor strategisk betydning for mobil og datadækningen i Norddjurs Kommune vurderes det at udvælgelsen af disse områder er en beslutning for økonomiudvalget. Fristen for udpegning af områder og tilslutning udløber den 19. februar Det kan derfor ikke garanteres, at Norddjurs Kommune får tilfredsstillende dækning på de udvalgte lokationer/områder. Tildelingen beror på en kaskademodel. Og dette betyde at der altid, ved dokumenteret manglende dækning, være mulighed for at vælge standby-leverandør, dog til en standby-pris. Tildelingskriteriet på den forpligtende aftale om telefoni og data er økonomisk mest fordelagtigt, hvor pris vægter 60% og dækning 40%. 21

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 27. maj 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 8. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:15 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Administrationsbygningen, Allingåbro Dato : 30. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere