Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. februar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang (I) Mads Nikolajsen (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget pr. ultimo december Hovedoversigt ultimo december Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Budgetprocedure og politisk tidsplan for budget Ansøgning om kommunegaranti - Grenaa Varmeværk Likvidationsregnskab for Fonden Hessel Fodboldkostskole Regnskab 2012/13 Den erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn Udvælgelse af prioriterede lokationer og område i forbindelse med tilslutning til den forpligtende SKI-aftale på telefoni og data Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 23 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering Forslag til trafikbetjening af nyt boligområde øst for Auning Igangsætning af planlægning for vindmøller på Grenaa Havn Ændring af planlægning for Bønnerup Havn Fordeling af midler i eventpuljen Frigivelse af anlægstilskud til etablering af uddannelsen "Mad til mennesker" Ressourcefordelingsmodel for den almene del af skoleområdet Tildeling af håndværkerydelser for ny daginsitution i Auning Ventilationsanlæg på Auning Skole. Tildeling af håndværkerydelser Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Anlægspulje Bygningsvedligehold Godkendelse af prioriteringsliste Anlægspulje Energiinvesteringer Godkendelse af prioritering Cykelpendlerpladser - anlægsbevilling Anlægsbevilling - Dokning, Grenaa-Anholt Færgen Udskiftning af køkkener, Lejerbo Norddjurs, afd Ansøgning til handicappuljen Økonomiudvalgets arbejdsplan Mødeplan 2014 for økonomiudvalget Porteføljepleje aktiv- og passivsiden Forlængelse af aftale med kommunens revision Salg af areal...77 Norddjurs Kommune

3 30. Ejendomssag Stillingtagen til praksis for erhvervsuddannelseselever på barsel Personalesag...81 Bilagsoversigt...82 Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget pr. ultimo december S00 13/650 Åben sag Sagsgang ØK Sagsfremstilling Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 50,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo december viser, at der forventes et mindreforbrug på 21,8 mio. kr. ekskl. overførte midler. For de overførte driftsmidler på 35,5 mio. kr. forventes et forbrug på 7,0 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Finans På det finansielle område forventes en mindreindtægt på 14,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift På kommunaldirektørens område forventes et merforbrug på arbejdsskadeforsikringer og (kommunal)valg, mens der er mindreforbrug på bl.a. øvrig 1

5 selvforsikring/risikostyring, fotokopiering, porto og annoncer samt arbejdsmiljømæssige forbedringer. På økonomidirektørens område forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på puljen til servicerammeforbedringer. Endvidere forventes mindreforbrug på bl.a. KMDprogrammer, sagsstyringsprogrammerne DUBU og DHUV, omlægning og effektivisering af kommunale administration samt en merindtægt på AUB-bonus vedr. elevpladser. Endvidere er der mindreindtægter på sygedagpengerefusioner og energibesparende foranstaltninger. På velfærdsdirektørens område forventes et mindreforbrug på bl.a. kompetencemidler og velfærdsekretariatet. Anlæg Det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes en kombination af mindreindtægter på salg af grunde og mindreudgifter vedrørende vejanlæggene Fuglsang/Hessel og Hestehaven, implementering af ESDH, arealerhvervelse og byggemodning samt kapitaltilførsel til B45-Trustrup. Finans Den forventede mindreindtægt på 14,1 mio. kr. skyldes, at lån på baggrund af låneramme 2013 først optages i 2014, da KB skal tage stilling til, om der skal ske modregning i låne-rammen for garantistillelse til foreningerne. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 246,5 224,7-21,8 Overførte driftsmidler 35,5 7,0-28,5 Drift i alt 282,0 231,7-50,3 Anlæg 4,1 2,3-1,8 Finans , ,0 14,1 2

6 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen pr. ultimo december Bilag: 1 Åben December 2013 Bilag budgetopflg. - ØK.pdf 18193/14 2 Åben Anlæg - bilag til budgetopfølgning december /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. 3

7 2. Hovedoversigt ultimo december S00 13/650 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling I budgetopfølgningen ultimo december 2013 forventes samlet set et mindreforbrug på 80,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler og ældrebolighandlingsplan. Mindreforbruget fordeler sig med 44,7 mio. kr. i mindreforbrug på driften og 49,5 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg, og 14,1 mio. kr i mindreindtægt på de finansielle områder. På driftsområdet forventes et mindreforbrug på 44,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 11,9 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på ekstraordinært AER-bidrag, IT-licenser, udgift til programmet DUBU/DHUV, kompetencemidler og mindreforbrug på velfærdssekretariatet og direktionssekretariatet. Økonomiudvalget - budgetbuffer (mindreforbrug på 10 mio. kr.): I budget 2013 var der indarbejdet en pulje til imødegåelse af overskridelser indenfor servicerammen, og det har hidtil været forventningen, at puljen ville blive brugt. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 14,6 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug udenfor servicerammen på ressourceforløb, fleksjob, sygedagpenge, forsikrede ledige, aktivering og revalidering. Indenfor servicerammen har der været et lille mindreforbrug på UU Djursland. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 4,4 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på anbringelser og mellemkommunale betalinger, mens der har været en merindtægt på forældrebetaling, og en mindredeudgift på befordring, madordning samt øvrige driftsmidler m.fl. Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 7,2 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på vej og ejendom, kollektiv trafik og mindreforbrug på GIS og kort. 4

8 Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 6,2 mio. kr.): vedrører primært merudgifter på særligt dyre enkeltsager samt mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering, demensområdet, kronikerpuljen, sikringsområdet m.fl. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 49,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 1,8 mio. kr.): vedrører primært mindreindtægt på salg af grunde, mindreudgift vedr. vejanlæg ved Hestehaven og mindreforbrug vedr. opgradering af ESDH (administrationens dokument arkiv). Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 27,3 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på opførelse af daginstitutioner og overbygninger på skoler, der strækker sig over flere år. Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 2,9 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på Ungdomsunivers, Naturpark Randers fjord, områdefornyelse Grenaa, tilskud til multihuse m.fl. Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 12,1 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på bla. stiprojekt Allingåbro-Ørsted, indsats tomme boliger, letbane m.fl., hvor de fleste projekter forventes overført til Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på en række projekter, der ikke færdiggøres/igangsættes i 2013 og som forventes overført til Det drejer sig bl.a. om Ørsted aktivitetscenter, IT indenfor socialområdet, Frivillighus og etablering af Djurs Mad hvor sagen endnu ikke er afsluttet med håndværkerne. På det finansielle område forventes et mindreindtægt på 14,1 mio. kr. Skatter (merindtægt på 1,4 mio. kr.): merindtægt vedr. grundskyld og forskerskat. Optagne lån (mindreindtægt på 14,1 mio. kr.): Lån på baggrund af låneramme 2013 optages først i 2014, da kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal ske modregning i lånerammen for garantistillelser til diverse foreninger. 5

9 Afdrag på lån (merudgift på 0,8 mio. kr.): skyldes primært, at der er overtaget et lån fra en selvejende institution i december, der ikke har været budgetlagt for. Renter (mindreindtægt på 0,6 mio. kr.): renteindtægten vedrørende indestående har været lavere end budgetteret. Hovedoversigt: Områder (mio. kr.) Opr. vedt. budget Korr. budget incl. overførsler Forbrug ult. dec Forventet regnskab 2013 Afvigelse Indtægter: , , , ,4-1,4 - Skatter , , , ,3-1,4 - Generelle tilskud -846,3-835,1-811,5-835,1 0,0 Drift i alt: 2.257, , , ,9-44,7 - Drift indenfor servicerammen: 1.599, , , ,5-35,4 Økonomiudvalget 256,4 272,0 233,3 231,9-11,6 Økonomiudvalget - budgetbuffer Arbejdsmarkedsudvalget 11,0 8,5 5,3 8,1-0,3 Børne- og ungdomsudvalget 668,9 673,9 663,6 664,2-2,2 Kultur- og udviklingsudvalget 57,9 63,8 59,9 60,2-0,4 Miljø- og teknikudvalget 104,9 112,8 93,2 94,3-7,2 Voksen- og plejeudvalget 500,6 505,1 494,0 493,7-3,7 - Drift udenfor servicerammen: 657,7 649,7 610,8 630,5-19,3 Økonomiudvalget -0,1-0,1-0,8-0,4-0,3 Arbejdsmarkedsudvalget 503,1 490,3 472,1 476,0-14,3 Børne- og ungdomsudvalget 1,3 1,4 0,9-0,8-2,2 Voksen- og plejeudvalget 153,4 158,1 138,6 155,6-2,5 Renter 6,8 3,0 3,7 3,6 0,6 Resultat af ordinær drift -32,0-0,1-103,1-103,9-55,5 Anlæg: 52,8 101,9 51,2 52,4-49,5 Økonomiudvalget 5,5 4,1 2,3 2,3-1,8 Børne- og ungdomsudvalget 35,6 47,7 20,4 20,4-27,3 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 8,4 5,5 5,5-2,9 Miljø- og teknikudvalget 7,5 34,2 20,9 22,1-12,1 Voksen- og plejeudvalget 1,1 7,5 2,1 2,1-5,4 Skattefinansieret resultat 20,9 101,8-51,9-51,4-105,0 Finansiering mv.: -23,6-16,1 61,1-1,2 14,9 Balanceforskydninger -7,3-0,9 61,3-0,9 Afdrag på lån 24,7 25,9 26,7 26,7 0,8 Låneoptagelse -41,1-41,1-26,9-27,0 14,1 Kasseforøgelse(-) Kasseforbrug(+) -2,7 85,7 9,3-52,6-90,1 Ældrebolighandlingsplan 20,2 62,3 15,3 62,3 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0-103,7 0,0 6

10 Områder (mio. kr.) Opr. vedt. budget Korr. budget incl. overførsler Forbrug ult. dec Forventet regnskab 2013 Afvigelse Anlægsudgifter 0,0 43,2 33,9 43,2 Renter på lån 5,1 6,5 6,6 6,6 Afdrag på lån 15,1 12,5 12,5 12,5 Balanceforskydninger 0,0 0,0 66,0 0,0 Overførsler fra tidligere år: Overført fra 2012 incl. indefrosne fra 2010 Forbrug af overførsler i 2013 Forventes overført til 2014 Overførsler (mio. kr.) Økonomiudvalget 35,5 7,0 28,5 Arbejdsmarkedsudvalget -0,2-0,2 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 7,9 0,4 7,5 Kultur- og udviklingsudvalget 3,8 0,5 3,2 Miljø- og teknikudvalget 11,3 0,0 11,3 Voksen- og plejeudvalget 6,5-1,2 7,7 Overførsler i alt 64,8 6,5 58,2 I budgetopfølgningen ultimo december 2013 forventes det, at serviceudgifterne vil ligge 32,7 mio. kr. under den seneste udmeldte serviceramme fra KL. Underskridelsen i forhold til servicerammen forventes, at ligge ca. 32,5 mio. kr. lavere end i budgetopfølgningen i november. Opgørelse af servicerammen Servicerammen Forventet Afvigelse i forhold til (mio. kr.) 2013 regnskab 2013 servicerammen Driftsudg. indenfor servicerammen 1.585, ,5-32,7 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 253 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 47,5 mio. kr. Likviditet (mio. kr.) pr Faktisk saldo: Kassebeholdning -124,7 Likvide midler placeret i værdipapirer 253,0 Deponerede beløb 47,5 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 275,6 + = indestående, - = træk på kontoen 7

11 Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Ved udgangen af december måned er der ca. 40,0 mio. kr. i kassen der reelt tilhører andre. Samtidig er der yderligere 58,2 mio. kr. i ikke forbrugte overførsler fra tidligere år, som tilhører de enkelte aftaleholdere. Beløbet forventes overført til forbrug i kommende år. Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at hovedoversigten for december 2013 drøftes. Bilag: 1 Åben Anlæg - bilag til budgetopfølgning december /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Mads Nikolajsen ønsker, at sagen sendes til behandling i kommunalbestyrelsen med forslag om at arbejdsmarkedsudvalget udarbejder forslag til forbedret indsats på arbejdsmarkedsområdet i 2014 på op til 10 mio. kr. De øvrige medlemmer af økonomiudvalget kan ikke støtte Mads Nikolajsens forslag da arbejdsmarkedsudvalget i forvejen har fået til opgave at se på arbejdsmarkedspolitikken og det fremtidige serviceniveau på arbejdsmarkedsområdet og de ønsker også få mindreforbruget på arbejdsmarkedsudvalgets område nærmere belyst. 8

12 3. Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Ø00 14/1654 Åben sag Sagsgang ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget november 2013 har kommunalbestyrelsen den 10. december 2013 vedtaget en række ændringer af styrelsesvedtægten. Ændringerne vedrører bl.a. oprettelsen af et erhvervsudvalg samt ønsket om at samle sammenhængende opgaver under ét udvalg fremfor, at de er fordelt på flere udvalg. Ændringer vedrørende de enkelte fagudvalg er blevet godkendt på møder i januar og februar for de respektive fagudvalg. Oprettelse af erhvervsudvalg Erhvervsudvalget har til opgave at arbejde med den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervspolitik (inkl. turisme), erhvervsudvikling, erhvervsservice samt internationale erhvervsmæssige relationer. Der koordineres med arbejdsmarkedsudvalget om fælles indsatser. Endvidere vil udvalget være høringsberettiget i forhold til kultur- og udviklingsudvalget vedrørende planlægning for erhvervsområder og i forhold til økonomiudvalget vedrørende køb af grunde til erhvervsformål. En del af kultur- og udviklingsudvalgets budget vedrører disse opgaver, og der skal derfor foretages en deling af driftsbudgettet mellem kultur- og udviklingsudvalget og erhvervsudvalget. Udover driftsmidlerne foreslås anlægsmidler afsat i 2014 med 1,0 mio. kr. til projektet Viden Djurs investering i nye uddannelser samt 1,0 mio. kr. til renovering af Kattegatcentret overført til erhvervsudvalget. En række projekter under kultur- og udviklingsudvalget vedr. turisme- og erhvervsudvikling m.m. er startet i 2013 eller tidligere, men endnu ikke afsluttet. Her forventes restbudgettet overført til erhvervsudvalget i forbindelse med den ordinære overførselssag. 9

13 Samling af sammenhængende opgaver Samlingen af sammenhængende opgaver betyder, at budget vedr. boligydelse til pensionister og boligsikring omplaceres fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget. Endvidere flyttes en række opgaver fra økonomiudvalget og voksen- og plejeudvalget til arbejdsmarkedsudvalget. Det drejer sig om kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, repatriering, personlige tillæg mv., sociale formål (delvist) samt aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Opgaverne varetages organisatorisk af arbejdsmarked og borgerserviceområdet. Økonomiske konsekvenser Samlet har den nye styrelsesvedtægt følgende budgetmæssige virkning i 2014 og overslagsår for de berørte udvalg: DRIFT (mio. kr.) Erhvervsudvalget 7,7 8,7 7,6 7,6 Kultur- og udviklingsudvalget -7,7-8,7-7,6-7,6 Økonomiudvalget 29,7 29,7 29,7 29,7 Arbejdsmarkedsudvalget 7,2 7,2 7,2 7,2 Voksen- og plejeudvalget -37,0-37,0-37,0-37,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Anm.: + = modtager budget; = afgiver budget ANLÆG (mio. kr.) Erhvervsudvalget 2,0 2,0 1,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget -2,0-2,0-1,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Anm.: + = modtager budget; = afgiver budget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der gives tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til en erhvervsudviklingspulje under erhvervsudvalget for budget 2014 med effekt i overslagsårene, med en tilsvarende 10

14 negativ tillægsbevilling på kultur- og udviklingsudvalget udviklingspulje, ligeledes med effekt i overslagsårene. 2. der gives tillægsbevilling på 6,7 mio. kr. vedrørende turisme og erhvervsudvikling m.m. under erhvervsudvalget for 2014 med effekt i overslagsår 2015 på 7,7 mio. kr. samt 6,6 mio. kr. for hvert af overslagsårene 2016 og 2017, med en tilsvarende negativ tillægsbevilling på kultur- og udviklingsudvalget, ligeledes med effekt i overslagsårene. 3. der gives rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet Kattegatcentret renovering under erhvervsudvalget for budgetår 2014, samt et tilsvarende negativt rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. under kultur- og udviklingsudvalget. 4. der gives rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet Viden Djurs investering i nye uddannelser under erhvervsudvalget for budgetår 2014 med effekt i overslagsår 2015 på 2,0 mio. kr. samt 1,0 mio. kr. for 2016, samt et tilsvarende negativt rådighedsbeløb på kultur- og udviklingsudvalget, ligeledes med effekt i overslagsårene. 5. der gives en tillægsbevilling på 29,8 mio. kr. vedr. boligydelse til pensionister samt boligsikring til økonomiudvalget for budget 2014 med effekt i overslagsårene mod en tilsvarende negativ tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalget. 6. der gives en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til arbejdsmarkedsudvalget mod en tilsvarende negativ tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalget. Tillægsbevillingen vedrører budget 2014 med effekt i overslagsårene og omfatter kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, repatriering, personlige tillæg m.v., sociale formål samt aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. 7. der gives en tillægsbevilling på 0,01 mio. kr. til personlige tillæg m.v. til arbejdsmarkedsudvalget for budget 2014 med effekt i overslagsårene mod en tilsvarende negativ tillægsbevilling på økonomiudvalget. 11

15 Bilag: 1 Åben Økonomideling driftsbudget erhverv og turisme - overføres KUU til EU 15295/14 2 Åben Bilag omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt.pdf 13279/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 12

16 4. Budgetprocedure og politisk tidsplan for budget S00 13/18065 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I henhold til principper for økonomistyring skal der udarbejdes en budgetprocedure og tidsplan for budget Økonomi og Indkøb har udarbejdet forslag til budgetprocedure og politisk tidsplan. Der vil i foråret være mulighed for at kommunalbestyrelsesmedlemmerne og økonomi- og fagudvalgene kan stille spørgsmål og fremsætte forslag til budgettet. Fagudvalgenes rolle i budgetprocessen er, at de skal prioritere anlægsforslag indenfor udvalgets fagområde i maj juni møderne. Der afholdes ekstraordinære møder i august hvor udvalgene orienteres om budgettet herunder de tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov- og cirkulæreprogrammet, samt eventuelle ændringer i anlægsforslagene i forhold til prioriteringerne fra maj juni mødet. Desuden skal udvalgene behandle budgetbemærkningerne samt politiske forslag indenfor udvalgets eget område. Der er planlagt tre temamøder om budgettet, som afholdes i april, juni og august måned. April temamødet vil dagsordenen være gennemgang af første udgave af det tekniske budget. På juni temamødet vil der være en gennemgang af status på det tekniske budget efter aftalen mellem KL og Regeringen er på plads, gennemgang af anlægsforslagene som de er prioriteret af fagudvalgene. Der vil endvidere være en foreløbig gennemgang af de politiske spørgsmål/forslag. I august vil temadagen tage udgangspunkt i det tekniske budget inkl. statsgarantien på indtægtssiden. Der vil endvidere igen være lejlighed til at få gennemgået politiker spørgsmål/forslag. Borgere og interessenter inddrages i form af muligheden for 3 borgermøder i starten af september 2014, og via kommunens hjemmeside som vil være åben fra foråret. For at få budgetprocessen til at fungere er der nødvendigt at supplere den nuværende mødekalender med enkelte møder i økonomi- og fagudvalgene. 13

17 Der er indarbejdet ekstraordinære møder for Økonomiudvalget den 12. august Fagudvalgene i uge 34 Herudover skal Miljø- og teknikudvalgets møde den 24. juni flyttes til en anden dato på grund af budgettemadagen. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til budgetprocedure og tidsplan godkendes. Bilag: 1 Åben Budgetprocedure /14 2 Åben Politisk tidsplan /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 14

18 5. Ansøgning om kommunegaranti - Grenaa Varmeværk Ø60 14/1622 Åben sag Sagsgang ØK, KB Sagsfremstilling Grenaa Varmeværk A.m.b.A har den 8. januar 2014 sendt en ansøgning til Norddjurs Kommune om kommunegaranti på 3,8 mio. kr. til lån til køb af den resterende grund på den tidligere BASF grund på Bredstrupvej 44 i Grenaa. Bestyrelsen i Grenaa Varmeværk A.m.b.A besluttede i efteråret 2012, at etablere solvarme på den tidligere BASF grund, og i foråret 2013 besluttede bestyrelsen for varmeværket, at erhverve den resterende del af BASF grunden, idet der var andre interesserede købere til arealet. Grundkøbet er i øjeblikket finansieret via Grenaa Varmeværks kassekredit, men det er i forbindelse med budgetlægningen for 2014 indregnet, at der hjemtages et lån i 2014 på kr. 3,8 mio. kr., og lånet ønskes som de øvrige af varmeværkets lån optaget hos Kommunekredit, hvilket forudsætter en kommunal garantistillelse. Formålet med at erhverve den resterende del af BASF grunden er at skabe en reel mulighed for senere at kunne opføre et evt. produktionsanlæg. Arealet vil ligeledes kunne udnyttes til solvarme. Norddjurs Kommune gav i foråret 2013 en kommunegaranti på 26 mio. kr. til etablering af det nye solvarmeanlæg på BASF grunden. Ultimo 2013 udgør Norddjurs Kommunes samlede garantistillelse for Grenaa Varmeværk 79,659 mio. kr. og alle lån er optaget hos Kommunekredit. Økonomiske konsekvenser I henhold til lånebekendtgørelsen for kommuner, er der automatisk låneadgang til udgifter til opførelse, vedligeholdelse, opretning og forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg. Udgift til erhvervelse af en grund, hvorpå der skal opføres et kollektiv energiforsyningsanlæg, 15

19 anses for at være omfattet af automatisk låneadgang. Derfor vil Norddjurs Kommune kunne stille kommunegaranti for låneoptagelsen uden konsekvenser for kommunens låneramme. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har i 2013 truffet beslutning om, at der for nye kommunegarantier til forsyningsvirksomheder opkræves garantiprovision. Garantiprovisionen beregnes som et stiftelsesgebyr på 1% af hovedstolen. Gebyret dækker stiftelsesprovision og garantiprovisionen til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Herefter opkræves en årlig garantiprovision på 0,75% af restgælden. Det er vurderet, at der ikke er særlige forhold i denne sag - herunder markedsmæssige forhold, og virksomhedens kreditværdighed - der taler for, at der skal opkræves en anden sats i garantiprovision end det, der er fastsat i de gældende retningslinjer. Såfremt Norddjurs Kommune vælger at stille garanti for 3,8 mio. kr. vil der blive taget pant i grunden for et tilsvarende beløb. Udgiften til at optage pantet vil skulle afholdes af Grenaa Varmeværk, og udgør i øjeblikket 1,5% i tinglysningsafgift, og et administrationsgebyr på kr. Udgiften vil i dette tilfælde være 0,058 mio. kr. Norddjurs Kommune har ikke tidligere taget pant i forbindelse med garantistillelser, men indenfor de seneste ¾ år har kommunen ændret praksis på området, så garantistillelser nu sikres med pant, såfremt der er mulighed herfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at: 1. Norddjurs Kommune stiller kommunegaranti for lån på 3,8 mio. kr. - til erhvervelse af den resterende del af BASF grunden. 2. der opkræves garantiprovision, og at garantiprovisionen for 2014 og indtil udløbet af 2015 udgør 1% af hovedstolen svarende til 0,038 mio. kr. og herefter opkræves årligt 0,75% af restgælden i garantiprovision - første gang den 31. december det tages pant i varmeværkets grund for et beløb svarende til garantistillelsen, og at udgifterne til tinglysning af pantet afholdes af varmeværket. 16

20 Bilag: 1 Åben Grena Varmeværks Ansøgning om kommunegaranti 13020/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 17

21 6. Likvidationsregnskab for Fonden Hessel Fodboldkostskole S55 12/23100 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Den 26. juni 2013 besluttede bestyrelsen for den erhvervsdrivende Fond Hessel Gods Fodboldkostskole at opløse fonden. Ifølge fondens vedtægter kræver opløsningen tillige godkendelse af Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. august 2013 opløsningen af den erhvervsdrivende Fond Hessel Gods fodboldkostskole. Derudover blev det besluttet, at der som ekstraordinært tilskud kunne udbetales 2,0 mio. kr. til dækning af saldoen på erhvervskreditten og at den ydede huslejehenstand til Norddjurs Kommune for 2012 og 2013 på i alt 0,595 mio. kr. afskrives. Der er nu modtaget endeligt regnskab for Fonden Hessel Fodboldkostskole for perioden 1. januar 2013 til 12. december Der vil i perioden fra den 12. december 2013 og indtil fodboldkostskolens kassekredit endelig lukkes påløbe renter og gebyrer m.v. Økonomiske konsekvenser Driftsresultat for likvidationsregnskabet udviser et overskud på 1,7 mio. kr. Årsagen hertil skyldes at Norddjurs Kommune har afskrevet huslejetilgodehavende og den 29. august 2013 udbetalt et ekstraordinært tilskud på ca. 1,9 mio. kr., svarende til trækket på fodboldskolens kassekredit på dette tidspunkt. Baggrunden for udbetalingen har været at minimere påløbne renteudgifter på kontoen. Uden Norddjurs Kommunes tilskud og afskrivning af husleje, ville dette havde medført et betydeligt underskud. Det skal nævnes, at revisionshonorar og advokathonorar i forbindelse med opløsning af fodboldskolen indgår i likvidationsregnskabet. Der er den 12. december 2013 yderligere gældsforpligtigelser for ca. 0,1 mio. kr., der vedrører træk på kassekreditten samt andre gældsforpligtigelser. Det er aftalt, at skolens advokat sørger for betaling af andre gældsforpligtigelser, således at den samlede restgæld vil fremgå af 18

22 trækket på skolens kassekredit. De resterende gældsforpligtigelser vedrører hovedsagelig gebyrer og renter på kassekreditten samt advokat- og revisorhonorar i forbindelse med opløsning af fonden. Efter likvidationsregnskabet udarbejdelse vil der på kassekreditten kunne påløbe renter og gebyrer, men af mindre omfang. Norddjurs Kommunes indfrielse af restbeløbet på kassekreditten vil medføre, at der rent likviditetsmæssigt (brutto) er udbetalt tilskud for lidt over 2,0 mio. kr. Bevillingen på 2,0 mio. kr. vil dog blive overholdt, da den kommunale momsrefusionsordning dækker en del af det udbetalte tilskud. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. Kommunalbestyrelsen godkender likvidationsregnskabet for Fonden Hessel Fodboldkostskole for perioden 1. januar 12. december der som ekstraordinært tilskud udbetales ca. 0,1 mio. kr. til dækning af den negative saldo på erhvervskreditten i henhold til den indgåede garantiforpligtigelse. 3. finansieringen af tilskuddet sker via den godkendte bevilling pr. 20. august 2013 på 2,0 mio. kr., under forudsætning af at restbudgettet overføres til Bilag: 1 Åben Likvidationsregnskab for Fonden Hessel Fodboldkostskole.pdf 17836/14 2 Åben Revisionsprotokollat for Fonden Hessel Fodboldkostskole.pdf 17838/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 19

23 7. Regnskab 2012/13 Den erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn S55 14/1345 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn fremsender regnskab for perioden 1. oktober 2012 til 30. september I henhold til vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn, 6 skal regnskab indsendes til Norddjurs Kommune. Det fremgår af resultatopgørelsen, at årets resultat viser et underskud på kr. mod et underskud for regnskabsåret 2011/12 på kr.. Underskuddet kan blandt andet begrundes med, at værdien af fangster fortsat har været på et utilfredsstillende lavt niveau. Dette skyldes i høj grad fortsat dårlige fangstmuligheder i områderne omkring havnen. De lave tilførsler af fisk har også medført problemer med udlejning af fondens fiskepakhuse til acceptable priser. Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet godkendes. Bilag: 1 Åben regnskab bønnerup Havn.pdf 11099/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 20

24 8. Udvælgelse af prioriterede lokationer og område i forbindelse med tilslutning til den forpligtende SKI-aftale på telefoni og data Ø54 14/2559 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af indkøbspolitikken den 21. maj 2013 godkendt, at den tværgående indkøbsgruppe kan træffe beslutning om deltagelse i de konkrete forpligtende aftaler. Den tværgående indkøbsgruppe og it-afdelingen vurderer, at det er hensigtsmæssigt for Norddjurs Kommune at tilslutte sig SKI s forpligtende rammeaftale Telefoni og data til administrationen. SKI s forpligtende rammeaftale har fokus på bedre dækning i kommunerne. Dette gøres ved at opstille en række dækningskriterier, som leverandørerne skal konkurrere om at opfylde. I jo højere grad en leverandør vil garantere dækning i / på de områder / lokationer, som kommunerne har indmeldt ved tilslutning, desto højere score vil leverandøren opnår i tilbudsevaluering. Norddjurs Kommune skal i forbindelse med tilslutningen udvælge de 10 prioriterede kommunale bygninger og et geografisk område på 2 km 2 i Norddjurs Kommune, hvad angår mobil- og datadækning. Da udvælgelsen af de områder som skal opprioriteres i forhold til mobil og datadækning kan være af stor strategisk betydning for mobil og datadækningen i Norddjurs Kommune vurderes det at udvælgelsen af disse områder er en beslutning for økonomiudvalget. Fristen for udpegning af områder og tilslutning udløber den 19. februar Det kan derfor ikke garanteres, at Norddjurs Kommune får tilfredsstillende dækning på de udvalgte lokationer/områder. Tildelingen beror på en kaskademodel. Og dette betyde at der altid, ved dokumenteret manglende dækning, være mulighed for at vælge standby-leverandør, dog til en standby-pris. Tildelingskriteriet på den forpligtende aftale om telefoni og data er økonomisk mest fordelagtigt, hvor pris vægter 60% og dækning 40%. 21

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Torvegade 12, 8963 Auning Dato: Mandag den 16. december 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 30. oktober 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015 Acadre nr. 14/18681, løbenr. Marts Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for Tirsdag den 27. januar Dialogmøde med AquaDjurs, hvor udvalgsmødet også vil afholdes. Dialogmøde med AquaDjurs Endelig vedtagelse

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Torvet 3, Grenaa Mødelokale 3 Dato: Torsdag den 23. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 10. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere