Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. februar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang (I) Mads Nikolajsen (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget pr. ultimo december Hovedoversigt ultimo december Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Budgetprocedure og politisk tidsplan for budget Ansøgning om kommunegaranti - Grenaa Varmeværk Likvidationsregnskab for Fonden Hessel Fodboldkostskole Regnskab 2012/13 Den erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn Udvælgelse af prioriterede lokationer og område i forbindelse med tilslutning til den forpligtende SKI-aftale på telefoni og data Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 23 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering Forslag til trafikbetjening af nyt boligområde øst for Auning Igangsætning af planlægning for vindmøller på Grenaa Havn Ændring af planlægning for Bønnerup Havn Fordeling af midler i eventpuljen Frigivelse af anlægstilskud til etablering af uddannelsen "Mad til mennesker" Ressourcefordelingsmodel for den almene del af skoleområdet Tildeling af håndværkerydelser for ny daginsitution i Auning Ventilationsanlæg på Auning Skole. Tildeling af håndværkerydelser Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Anlægspulje Bygningsvedligehold Godkendelse af prioriteringsliste Anlægspulje Energiinvesteringer Godkendelse af prioritering Cykelpendlerpladser - anlægsbevilling Anlægsbevilling - Dokning, Grenaa-Anholt Færgen Udskiftning af køkkener, Lejerbo Norddjurs, afd Ansøgning til handicappuljen Økonomiudvalgets arbejdsplan Mødeplan 2014 for økonomiudvalget Porteføljepleje aktiv- og passivsiden Forlængelse af aftale med kommunens revision Salg af areal...77 Norddjurs Kommune

3 30. Ejendomssag Stillingtagen til praksis for erhvervsuddannelseselever på barsel Personalesag...81 Bilagsoversigt...82 Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget pr. ultimo december S00 13/650 Åben sag Sagsgang ØK Sagsfremstilling Drift Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 50,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årets driftsbudget pr. ultimo december viser, at der forventes et mindreforbrug på 21,8 mio. kr. ekskl. overførte midler. For de overførte driftsmidler på 35,5 mio. kr. forventes et forbrug på 7,0 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Finans På det finansielle område forventes en mindreindtægt på 14,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsager: Drift På kommunaldirektørens område forventes et merforbrug på arbejdsskadeforsikringer og (kommunal)valg, mens der er mindreforbrug på bl.a. øvrig 1

5 selvforsikring/risikostyring, fotokopiering, porto og annoncer samt arbejdsmiljømæssige forbedringer. På økonomidirektørens område forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på puljen til servicerammeforbedringer. Endvidere forventes mindreforbrug på bl.a. KMDprogrammer, sagsstyringsprogrammerne DUBU og DHUV, omlægning og effektivisering af kommunale administration samt en merindtægt på AUB-bonus vedr. elevpladser. Endvidere er der mindreindtægter på sygedagpengerefusioner og energibesparende foranstaltninger. På velfærdsdirektørens område forventes et mindreforbrug på bl.a. kompetencemidler og velfærdsekretariatet. Anlæg Det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes en kombination af mindreindtægter på salg af grunde og mindreudgifter vedrørende vejanlæggene Fuglsang/Hessel og Hestehaven, implementering af ESDH, arealerhvervelse og byggemodning samt kapitaltilførsel til B45-Trustrup. Finans Den forventede mindreindtægt på 14,1 mio. kr. skyldes, at lån på baggrund af låneramme 2013 først optages i 2014, da KB skal tage stilling til, om der skal ske modregning i låne-rammen for garantistillelse til foreningerne. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 246,5 224,7-21,8 Overførte driftsmidler 35,5 7,0-28,5 Drift i alt 282,0 231,7-50,3 Anlæg 4,1 2,3-1,8 Finans , ,0 14,1 2

6 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen pr. ultimo december Bilag: 1 Åben December 2013 Bilag budgetopflg. - ØK.pdf 18193/14 2 Åben Anlæg - bilag til budgetopfølgning december /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt. 3

7 2. Hovedoversigt ultimo december S00 13/650 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling I budgetopfølgningen ultimo december 2013 forventes samlet set et mindreforbrug på 80,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler og ældrebolighandlingsplan. Mindreforbruget fordeler sig med 44,7 mio. kr. i mindreforbrug på driften og 49,5 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg, og 14,1 mio. kr i mindreindtægt på de finansielle områder. På driftsområdet forventes et mindreforbrug på 44,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 11,9 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på ekstraordinært AER-bidrag, IT-licenser, udgift til programmet DUBU/DHUV, kompetencemidler og mindreforbrug på velfærdssekretariatet og direktionssekretariatet. Økonomiudvalget - budgetbuffer (mindreforbrug på 10 mio. kr.): I budget 2013 var der indarbejdet en pulje til imødegåelse af overskridelser indenfor servicerammen, og det har hidtil været forventningen, at puljen ville blive brugt. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 14,6 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug udenfor servicerammen på ressourceforløb, fleksjob, sygedagpenge, forsikrede ledige, aktivering og revalidering. Indenfor servicerammen har der været et lille mindreforbrug på UU Djursland. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 4,4 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på anbringelser og mellemkommunale betalinger, mens der har været en merindtægt på forældrebetaling, og en mindredeudgift på befordring, madordning samt øvrige driftsmidler m.fl. Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 7,2 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på vej og ejendom, kollektiv trafik og mindreforbrug på GIS og kort. 4

8 Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 6,2 mio. kr.): vedrører primært merudgifter på særligt dyre enkeltsager samt mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering, demensområdet, kronikerpuljen, sikringsområdet m.fl. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 49,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 1,8 mio. kr.): vedrører primært mindreindtægt på salg af grunde, mindreudgift vedr. vejanlæg ved Hestehaven og mindreforbrug vedr. opgradering af ESDH (administrationens dokument arkiv). Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 27,3 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på opførelse af daginstitutioner og overbygninger på skoler, der strækker sig over flere år. Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 2,9 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på Ungdomsunivers, Naturpark Randers fjord, områdefornyelse Grenaa, tilskud til multihuse m.fl. Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 12,1 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på bla. stiprojekt Allingåbro-Ørsted, indsats tomme boliger, letbane m.fl., hvor de fleste projekter forventes overført til Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på en række projekter, der ikke færdiggøres/igangsættes i 2013 og som forventes overført til Det drejer sig bl.a. om Ørsted aktivitetscenter, IT indenfor socialområdet, Frivillighus og etablering af Djurs Mad hvor sagen endnu ikke er afsluttet med håndværkerne. På det finansielle område forventes et mindreindtægt på 14,1 mio. kr. Skatter (merindtægt på 1,4 mio. kr.): merindtægt vedr. grundskyld og forskerskat. Optagne lån (mindreindtægt på 14,1 mio. kr.): Lån på baggrund af låneramme 2013 optages først i 2014, da kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal ske modregning i lånerammen for garantistillelser til diverse foreninger. 5

9 Afdrag på lån (merudgift på 0,8 mio. kr.): skyldes primært, at der er overtaget et lån fra en selvejende institution i december, der ikke har været budgetlagt for. Renter (mindreindtægt på 0,6 mio. kr.): renteindtægten vedrørende indestående har været lavere end budgetteret. Hovedoversigt: Områder (mio. kr.) Opr. vedt. budget Korr. budget incl. overførsler Forbrug ult. dec Forventet regnskab 2013 Afvigelse Indtægter: , , , ,4-1,4 - Skatter , , , ,3-1,4 - Generelle tilskud -846,3-835,1-811,5-835,1 0,0 Drift i alt: 2.257, , , ,9-44,7 - Drift indenfor servicerammen: 1.599, , , ,5-35,4 Økonomiudvalget 256,4 272,0 233,3 231,9-11,6 Økonomiudvalget - budgetbuffer Arbejdsmarkedsudvalget 11,0 8,5 5,3 8,1-0,3 Børne- og ungdomsudvalget 668,9 673,9 663,6 664,2-2,2 Kultur- og udviklingsudvalget 57,9 63,8 59,9 60,2-0,4 Miljø- og teknikudvalget 104,9 112,8 93,2 94,3-7,2 Voksen- og plejeudvalget 500,6 505,1 494,0 493,7-3,7 - Drift udenfor servicerammen: 657,7 649,7 610,8 630,5-19,3 Økonomiudvalget -0,1-0,1-0,8-0,4-0,3 Arbejdsmarkedsudvalget 503,1 490,3 472,1 476,0-14,3 Børne- og ungdomsudvalget 1,3 1,4 0,9-0,8-2,2 Voksen- og plejeudvalget 153,4 158,1 138,6 155,6-2,5 Renter 6,8 3,0 3,7 3,6 0,6 Resultat af ordinær drift -32,0-0,1-103,1-103,9-55,5 Anlæg: 52,8 101,9 51,2 52,4-49,5 Økonomiudvalget 5,5 4,1 2,3 2,3-1,8 Børne- og ungdomsudvalget 35,6 47,7 20,4 20,4-27,3 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 8,4 5,5 5,5-2,9 Miljø- og teknikudvalget 7,5 34,2 20,9 22,1-12,1 Voksen- og plejeudvalget 1,1 7,5 2,1 2,1-5,4 Skattefinansieret resultat 20,9 101,8-51,9-51,4-105,0 Finansiering mv.: -23,6-16,1 61,1-1,2 14,9 Balanceforskydninger -7,3-0,9 61,3-0,9 Afdrag på lån 24,7 25,9 26,7 26,7 0,8 Låneoptagelse -41,1-41,1-26,9-27,0 14,1 Kasseforøgelse(-) Kasseforbrug(+) -2,7 85,7 9,3-52,6-90,1 Ældrebolighandlingsplan 20,2 62,3 15,3 62,3 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0-103,7 0,0 6

10 Områder (mio. kr.) Opr. vedt. budget Korr. budget incl. overførsler Forbrug ult. dec Forventet regnskab 2013 Afvigelse Anlægsudgifter 0,0 43,2 33,9 43,2 Renter på lån 5,1 6,5 6,6 6,6 Afdrag på lån 15,1 12,5 12,5 12,5 Balanceforskydninger 0,0 0,0 66,0 0,0 Overførsler fra tidligere år: Overført fra 2012 incl. indefrosne fra 2010 Forbrug af overførsler i 2013 Forventes overført til 2014 Overførsler (mio. kr.) Økonomiudvalget 35,5 7,0 28,5 Arbejdsmarkedsudvalget -0,2-0,2 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 7,9 0,4 7,5 Kultur- og udviklingsudvalget 3,8 0,5 3,2 Miljø- og teknikudvalget 11,3 0,0 11,3 Voksen- og plejeudvalget 6,5-1,2 7,7 Overførsler i alt 64,8 6,5 58,2 I budgetopfølgningen ultimo december 2013 forventes det, at serviceudgifterne vil ligge 32,7 mio. kr. under den seneste udmeldte serviceramme fra KL. Underskridelsen i forhold til servicerammen forventes, at ligge ca. 32,5 mio. kr. lavere end i budgetopfølgningen i november. Opgørelse af servicerammen Servicerammen Forventet Afvigelse i forhold til (mio. kr.) 2013 regnskab 2013 servicerammen Driftsudg. indenfor servicerammen 1.585, ,5-32,7 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 253 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 47,5 mio. kr. Likviditet (mio. kr.) pr Faktisk saldo: Kassebeholdning -124,7 Likvide midler placeret i værdipapirer 253,0 Deponerede beløb 47,5 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 275,6 + = indestående, - = træk på kontoen 7

11 Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge, der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Ved udgangen af december måned er der ca. 40,0 mio. kr. i kassen der reelt tilhører andre. Samtidig er der yderligere 58,2 mio. kr. i ikke forbrugte overførsler fra tidligere år, som tilhører de enkelte aftaleholdere. Beløbet forventes overført til forbrug i kommende år. Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at hovedoversigten for december 2013 drøftes. Bilag: 1 Åben Anlæg - bilag til budgetopfølgning december /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Mads Nikolajsen ønsker, at sagen sendes til behandling i kommunalbestyrelsen med forslag om at arbejdsmarkedsudvalget udarbejder forslag til forbedret indsats på arbejdsmarkedsområdet i 2014 på op til 10 mio. kr. De øvrige medlemmer af økonomiudvalget kan ikke støtte Mads Nikolajsens forslag da arbejdsmarkedsudvalget i forvejen har fået til opgave at se på arbejdsmarkedspolitikken og det fremtidige serviceniveau på arbejdsmarkedsområdet og de ønsker også få mindreforbruget på arbejdsmarkedsudvalgets område nærmere belyst. 8

12 3. Omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt Ø00 14/1654 Åben sag Sagsgang ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget november 2013 har kommunalbestyrelsen den 10. december 2013 vedtaget en række ændringer af styrelsesvedtægten. Ændringerne vedrører bl.a. oprettelsen af et erhvervsudvalg samt ønsket om at samle sammenhængende opgaver under ét udvalg fremfor, at de er fordelt på flere udvalg. Ændringer vedrørende de enkelte fagudvalg er blevet godkendt på møder i januar og februar for de respektive fagudvalg. Oprettelse af erhvervsudvalg Erhvervsudvalget har til opgave at arbejde med den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervspolitik (inkl. turisme), erhvervsudvikling, erhvervsservice samt internationale erhvervsmæssige relationer. Der koordineres med arbejdsmarkedsudvalget om fælles indsatser. Endvidere vil udvalget være høringsberettiget i forhold til kultur- og udviklingsudvalget vedrørende planlægning for erhvervsområder og i forhold til økonomiudvalget vedrørende køb af grunde til erhvervsformål. En del af kultur- og udviklingsudvalgets budget vedrører disse opgaver, og der skal derfor foretages en deling af driftsbudgettet mellem kultur- og udviklingsudvalget og erhvervsudvalget. Udover driftsmidlerne foreslås anlægsmidler afsat i 2014 med 1,0 mio. kr. til projektet Viden Djurs investering i nye uddannelser samt 1,0 mio. kr. til renovering af Kattegatcentret overført til erhvervsudvalget. En række projekter under kultur- og udviklingsudvalget vedr. turisme- og erhvervsudvikling m.m. er startet i 2013 eller tidligere, men endnu ikke afsluttet. Her forventes restbudgettet overført til erhvervsudvalget i forbindelse med den ordinære overførselssag. 9

13 Samling af sammenhængende opgaver Samlingen af sammenhængende opgaver betyder, at budget vedr. boligydelse til pensionister og boligsikring omplaceres fra voksen- og plejeudvalget til økonomiudvalget. Endvidere flyttes en række opgaver fra økonomiudvalget og voksen- og plejeudvalget til arbejdsmarkedsudvalget. Det drejer sig om kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, repatriering, personlige tillæg mv., sociale formål (delvist) samt aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Opgaverne varetages organisatorisk af arbejdsmarked og borgerserviceområdet. Økonomiske konsekvenser Samlet har den nye styrelsesvedtægt følgende budgetmæssige virkning i 2014 og overslagsår for de berørte udvalg: DRIFT (mio. kr.) Erhvervsudvalget 7,7 8,7 7,6 7,6 Kultur- og udviklingsudvalget -7,7-8,7-7,6-7,6 Økonomiudvalget 29,7 29,7 29,7 29,7 Arbejdsmarkedsudvalget 7,2 7,2 7,2 7,2 Voksen- og plejeudvalget -37,0-37,0-37,0-37,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Anm.: + = modtager budget; = afgiver budget ANLÆG (mio. kr.) Erhvervsudvalget 2,0 2,0 1,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget -2,0-2,0-1,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Anm.: + = modtager budget; = afgiver budget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der gives tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til en erhvervsudviklingspulje under erhvervsudvalget for budget 2014 med effekt i overslagsårene, med en tilsvarende 10

14 negativ tillægsbevilling på kultur- og udviklingsudvalget udviklingspulje, ligeledes med effekt i overslagsårene. 2. der gives tillægsbevilling på 6,7 mio. kr. vedrørende turisme og erhvervsudvikling m.m. under erhvervsudvalget for 2014 med effekt i overslagsår 2015 på 7,7 mio. kr. samt 6,6 mio. kr. for hvert af overslagsårene 2016 og 2017, med en tilsvarende negativ tillægsbevilling på kultur- og udviklingsudvalget, ligeledes med effekt i overslagsårene. 3. der gives rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet Kattegatcentret renovering under erhvervsudvalget for budgetår 2014, samt et tilsvarende negativt rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. under kultur- og udviklingsudvalget. 4. der gives rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet Viden Djurs investering i nye uddannelser under erhvervsudvalget for budgetår 2014 med effekt i overslagsår 2015 på 2,0 mio. kr. samt 1,0 mio. kr. for 2016, samt et tilsvarende negativt rådighedsbeløb på kultur- og udviklingsudvalget, ligeledes med effekt i overslagsårene. 5. der gives en tillægsbevilling på 29,8 mio. kr. vedr. boligydelse til pensionister samt boligsikring til økonomiudvalget for budget 2014 med effekt i overslagsårene mod en tilsvarende negativ tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalget. 6. der gives en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til arbejdsmarkedsudvalget mod en tilsvarende negativ tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalget. Tillægsbevillingen vedrører budget 2014 med effekt i overslagsårene og omfatter kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, repatriering, personlige tillæg m.v., sociale formål samt aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. 7. der gives en tillægsbevilling på 0,01 mio. kr. til personlige tillæg m.v. til arbejdsmarkedsudvalget for budget 2014 med effekt i overslagsårene mod en tilsvarende negativ tillægsbevilling på økonomiudvalget. 11

15 Bilag: 1 Åben Økonomideling driftsbudget erhverv og turisme - overføres KUU til EU 15295/14 2 Åben Bilag omplacering af budget som følge af ny styrelsesvedtægt.pdf 13279/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 12

16 4. Budgetprocedure og politisk tidsplan for budget S00 13/18065 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I henhold til principper for økonomistyring skal der udarbejdes en budgetprocedure og tidsplan for budget Økonomi og Indkøb har udarbejdet forslag til budgetprocedure og politisk tidsplan. Der vil i foråret være mulighed for at kommunalbestyrelsesmedlemmerne og økonomi- og fagudvalgene kan stille spørgsmål og fremsætte forslag til budgettet. Fagudvalgenes rolle i budgetprocessen er, at de skal prioritere anlægsforslag indenfor udvalgets fagområde i maj juni møderne. Der afholdes ekstraordinære møder i august hvor udvalgene orienteres om budgettet herunder de tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov- og cirkulæreprogrammet, samt eventuelle ændringer i anlægsforslagene i forhold til prioriteringerne fra maj juni mødet. Desuden skal udvalgene behandle budgetbemærkningerne samt politiske forslag indenfor udvalgets eget område. Der er planlagt tre temamøder om budgettet, som afholdes i april, juni og august måned. April temamødet vil dagsordenen være gennemgang af første udgave af det tekniske budget. På juni temamødet vil der være en gennemgang af status på det tekniske budget efter aftalen mellem KL og Regeringen er på plads, gennemgang af anlægsforslagene som de er prioriteret af fagudvalgene. Der vil endvidere være en foreløbig gennemgang af de politiske spørgsmål/forslag. I august vil temadagen tage udgangspunkt i det tekniske budget inkl. statsgarantien på indtægtssiden. Der vil endvidere igen være lejlighed til at få gennemgået politiker spørgsmål/forslag. Borgere og interessenter inddrages i form af muligheden for 3 borgermøder i starten af september 2014, og via kommunens hjemmeside som vil være åben fra foråret. For at få budgetprocessen til at fungere er der nødvendigt at supplere den nuværende mødekalender med enkelte møder i økonomi- og fagudvalgene. 13

17 Der er indarbejdet ekstraordinære møder for Økonomiudvalget den 12. august Fagudvalgene i uge 34 Herudover skal Miljø- og teknikudvalgets møde den 24. juni flyttes til en anden dato på grund af budgettemadagen. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til budgetprocedure og tidsplan godkendes. Bilag: 1 Åben Budgetprocedure /14 2 Åben Politisk tidsplan /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 14

18 5. Ansøgning om kommunegaranti - Grenaa Varmeværk Ø60 14/1622 Åben sag Sagsgang ØK, KB Sagsfremstilling Grenaa Varmeværk A.m.b.A har den 8. januar 2014 sendt en ansøgning til Norddjurs Kommune om kommunegaranti på 3,8 mio. kr. til lån til køb af den resterende grund på den tidligere BASF grund på Bredstrupvej 44 i Grenaa. Bestyrelsen i Grenaa Varmeværk A.m.b.A besluttede i efteråret 2012, at etablere solvarme på den tidligere BASF grund, og i foråret 2013 besluttede bestyrelsen for varmeværket, at erhverve den resterende del af BASF grunden, idet der var andre interesserede købere til arealet. Grundkøbet er i øjeblikket finansieret via Grenaa Varmeværks kassekredit, men det er i forbindelse med budgetlægningen for 2014 indregnet, at der hjemtages et lån i 2014 på kr. 3,8 mio. kr., og lånet ønskes som de øvrige af varmeværkets lån optaget hos Kommunekredit, hvilket forudsætter en kommunal garantistillelse. Formålet med at erhverve den resterende del af BASF grunden er at skabe en reel mulighed for senere at kunne opføre et evt. produktionsanlæg. Arealet vil ligeledes kunne udnyttes til solvarme. Norddjurs Kommune gav i foråret 2013 en kommunegaranti på 26 mio. kr. til etablering af det nye solvarmeanlæg på BASF grunden. Ultimo 2013 udgør Norddjurs Kommunes samlede garantistillelse for Grenaa Varmeværk 79,659 mio. kr. og alle lån er optaget hos Kommunekredit. Økonomiske konsekvenser I henhold til lånebekendtgørelsen for kommuner, er der automatisk låneadgang til udgifter til opførelse, vedligeholdelse, opretning og forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg. Udgift til erhvervelse af en grund, hvorpå der skal opføres et kollektiv energiforsyningsanlæg, 15

19 anses for at være omfattet af automatisk låneadgang. Derfor vil Norddjurs Kommune kunne stille kommunegaranti for låneoptagelsen uden konsekvenser for kommunens låneramme. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har i 2013 truffet beslutning om, at der for nye kommunegarantier til forsyningsvirksomheder opkræves garantiprovision. Garantiprovisionen beregnes som et stiftelsesgebyr på 1% af hovedstolen. Gebyret dækker stiftelsesprovision og garantiprovisionen til udløbet af det første år samt næste kalenderår. Herefter opkræves en årlig garantiprovision på 0,75% af restgælden. Det er vurderet, at der ikke er særlige forhold i denne sag - herunder markedsmæssige forhold, og virksomhedens kreditværdighed - der taler for, at der skal opkræves en anden sats i garantiprovision end det, der er fastsat i de gældende retningslinjer. Såfremt Norddjurs Kommune vælger at stille garanti for 3,8 mio. kr. vil der blive taget pant i grunden for et tilsvarende beløb. Udgiften til at optage pantet vil skulle afholdes af Grenaa Varmeværk, og udgør i øjeblikket 1,5% i tinglysningsafgift, og et administrationsgebyr på kr. Udgiften vil i dette tilfælde være 0,058 mio. kr. Norddjurs Kommune har ikke tidligere taget pant i forbindelse med garantistillelser, men indenfor de seneste ¾ år har kommunen ændret praksis på området, så garantistillelser nu sikres med pant, såfremt der er mulighed herfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at: 1. Norddjurs Kommune stiller kommunegaranti for lån på 3,8 mio. kr. - til erhvervelse af den resterende del af BASF grunden. 2. der opkræves garantiprovision, og at garantiprovisionen for 2014 og indtil udløbet af 2015 udgør 1% af hovedstolen svarende til 0,038 mio. kr. og herefter opkræves årligt 0,75% af restgælden i garantiprovision - første gang den 31. december det tages pant i varmeværkets grund for et beløb svarende til garantistillelsen, og at udgifterne til tinglysning af pantet afholdes af varmeværket. 16

20 Bilag: 1 Åben Grena Varmeværks Ansøgning om kommunegaranti 13020/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 17

21 6. Likvidationsregnskab for Fonden Hessel Fodboldkostskole S55 12/23100 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Den 26. juni 2013 besluttede bestyrelsen for den erhvervsdrivende Fond Hessel Gods Fodboldkostskole at opløse fonden. Ifølge fondens vedtægter kræver opløsningen tillige godkendelse af Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. august 2013 opløsningen af den erhvervsdrivende Fond Hessel Gods fodboldkostskole. Derudover blev det besluttet, at der som ekstraordinært tilskud kunne udbetales 2,0 mio. kr. til dækning af saldoen på erhvervskreditten og at den ydede huslejehenstand til Norddjurs Kommune for 2012 og 2013 på i alt 0,595 mio. kr. afskrives. Der er nu modtaget endeligt regnskab for Fonden Hessel Fodboldkostskole for perioden 1. januar 2013 til 12. december Der vil i perioden fra den 12. december 2013 og indtil fodboldkostskolens kassekredit endelig lukkes påløbe renter og gebyrer m.v. Økonomiske konsekvenser Driftsresultat for likvidationsregnskabet udviser et overskud på 1,7 mio. kr. Årsagen hertil skyldes at Norddjurs Kommune har afskrevet huslejetilgodehavende og den 29. august 2013 udbetalt et ekstraordinært tilskud på ca. 1,9 mio. kr., svarende til trækket på fodboldskolens kassekredit på dette tidspunkt. Baggrunden for udbetalingen har været at minimere påløbne renteudgifter på kontoen. Uden Norddjurs Kommunes tilskud og afskrivning af husleje, ville dette havde medført et betydeligt underskud. Det skal nævnes, at revisionshonorar og advokathonorar i forbindelse med opløsning af fodboldskolen indgår i likvidationsregnskabet. Der er den 12. december 2013 yderligere gældsforpligtigelser for ca. 0,1 mio. kr., der vedrører træk på kassekreditten samt andre gældsforpligtigelser. Det er aftalt, at skolens advokat sørger for betaling af andre gældsforpligtigelser, således at den samlede restgæld vil fremgå af 18

22 trækket på skolens kassekredit. De resterende gældsforpligtigelser vedrører hovedsagelig gebyrer og renter på kassekreditten samt advokat- og revisorhonorar i forbindelse med opløsning af fonden. Efter likvidationsregnskabet udarbejdelse vil der på kassekreditten kunne påløbe renter og gebyrer, men af mindre omfang. Norddjurs Kommunes indfrielse af restbeløbet på kassekreditten vil medføre, at der rent likviditetsmæssigt (brutto) er udbetalt tilskud for lidt over 2,0 mio. kr. Bevillingen på 2,0 mio. kr. vil dog blive overholdt, da den kommunale momsrefusionsordning dækker en del af det udbetalte tilskud. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. Kommunalbestyrelsen godkender likvidationsregnskabet for Fonden Hessel Fodboldkostskole for perioden 1. januar 12. december der som ekstraordinært tilskud udbetales ca. 0,1 mio. kr. til dækning af den negative saldo på erhvervskreditten i henhold til den indgåede garantiforpligtigelse. 3. finansieringen af tilskuddet sker via den godkendte bevilling pr. 20. august 2013 på 2,0 mio. kr., under forudsætning af at restbudgettet overføres til Bilag: 1 Åben Likvidationsregnskab for Fonden Hessel Fodboldkostskole.pdf 17836/14 2 Åben Revisionsprotokollat for Fonden Hessel Fodboldkostskole.pdf 17838/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 19

23 7. Regnskab 2012/13 Den erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn S55 14/1345 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn fremsender regnskab for perioden 1. oktober 2012 til 30. september I henhold til vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn, 6 skal regnskab indsendes til Norddjurs Kommune. Det fremgår af resultatopgørelsen, at årets resultat viser et underskud på kr. mod et underskud for regnskabsåret 2011/12 på kr.. Underskuddet kan blandt andet begrundes med, at værdien af fangster fortsat har været på et utilfredsstillende lavt niveau. Dette skyldes i høj grad fortsat dårlige fangstmuligheder i områderne omkring havnen. De lave tilførsler af fisk har også medført problemer med udlejning af fondens fiskepakhuse til acceptable priser. Revisionspåtegning: Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at regnskabet godkendes. Bilag: 1 Åben regnskab bønnerup Havn.pdf 11099/14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 20

24 8. Udvælgelse af prioriterede lokationer og område i forbindelse med tilslutning til den forpligtende SKI-aftale på telefoni og data Ø54 14/2559 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af indkøbspolitikken den 21. maj 2013 godkendt, at den tværgående indkøbsgruppe kan træffe beslutning om deltagelse i de konkrete forpligtende aftaler. Den tværgående indkøbsgruppe og it-afdelingen vurderer, at det er hensigtsmæssigt for Norddjurs Kommune at tilslutte sig SKI s forpligtende rammeaftale Telefoni og data til administrationen. SKI s forpligtende rammeaftale har fokus på bedre dækning i kommunerne. Dette gøres ved at opstille en række dækningskriterier, som leverandørerne skal konkurrere om at opfylde. I jo højere grad en leverandør vil garantere dækning i / på de områder / lokationer, som kommunerne har indmeldt ved tilslutning, desto højere score vil leverandøren opnår i tilbudsevaluering. Norddjurs Kommune skal i forbindelse med tilslutningen udvælge de 10 prioriterede kommunale bygninger og et geografisk område på 2 km 2 i Norddjurs Kommune, hvad angår mobil- og datadækning. Da udvælgelsen af de områder som skal opprioriteres i forhold til mobil og datadækning kan være af stor strategisk betydning for mobil og datadækningen i Norddjurs Kommune vurderes det at udvælgelsen af disse områder er en beslutning for økonomiudvalget. Fristen for udpegning af områder og tilslutning udløber den 19. februar Det kan derfor ikke garanteres, at Norddjurs Kommune får tilfredsstillende dækning på de udvalgte lokationer/områder. Tildelingen beror på en kaskademodel. Og dette betyde at der altid, ved dokumenteret manglende dækning, være mulighed for at vælge standby-leverandør, dog til en standby-pris. Tildelingskriteriet på den forpligtende aftale om telefoni og data er økonomisk mest fordelagtigt, hvor pris vægter 60% og dækning 40%. 21

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere