Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed Thomas Christfort Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Kvartalsrapportering pr. 31 marts Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Samlet økonomirapportering pr. 31. marts Budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Overførsel af budgetbeløb til afregning af lægeattester Ansøgning om tillægsbevilling til Vordingborg Kommunes andel af kapitalindskud vedr. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren Anvendelse af kommunal bygning samt frigivelse af beløb for ombygning til boliger til flygtninge Byfornyelse Prioritering af midler og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse Tilskud til Danmarks Samlermuseum vedr. afhjælpning af kontraktmæssige forhold Anmodning om øget driftstilskud til lokalråd Overvejelser af fordele og ulemper ved muligheden for at medfinansiering projekter med værdien af eget arbejde Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Parat til Erhvervsuddannelse Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Open Air Exhibition Vederlag til Havnebestyrelsen Kommuneplanstrategi Endelig vedtagelse af Lokalplan C Støvvasen i Stege og Lendemarke Idefase kommuneplantillæg og tidsplan arkitektkonkurrence Antonihøjen Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege Indførelse af erhvervsparkeringslicenser Administrationsgrundlag for kommunalt udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold Delegation af kompetence efter folkeskolelovens 17 om antal elever ved skoleårets begyndelse Andelsboligforeningen Byparken I i Stege - Manglende terminsbetalinger Andelsboligområdet - Forslag til delegation af kompetence Til orientering...49 Bilagsoversigt...50 Underskriftsside...52

3 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kvartalsrapportering pr. 31 marts Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2015 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fremlægges til udvalgets drøftelse. Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Den væsentligste afvigelse vedrører Budgetpuljer hvor der på nuværende tidspunkt ventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Afdeling for Strategi og Implementering forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som tillægges uforbrugte midler på projektpuljer. Afdeling for Plan og Byg forventer mindreindtægter for gebyrer vedrørende byggesagsbehandling på 0,7 mio. kr. På budgetramme 2 tjenestemandspensioner ventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Administrationen i øvrige afdelinger afviger visse steder med beskedent mer- eller mindreforbrug. Det giver ikke anledning til skærpet opmærksomhed på nuværende tidspunkt. Bilag: 1 Åben Kvartalsrapportering 31. marts /15 Indstilling Administrationen indstiller, at kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2015 godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi - Sagsbeh: Signe Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2015 i Vordingborg Kommune viser traditionelt set et overvurderet forventet regnskab. Baggrunden for økonomirapporteringen er de decentrale enheders forventninger til årets resultat. Igen i 2015 rapporteres om et merforbrug på driften på 6,1 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 31,1 mio. kr. Hvis de decentrale enheders forventninger holder stik, vil serviceudgiftsrammen blive overskredet med 39,4 mio. kr. og der vil være merforbrug på ordinær drift på 6,1 mio. kr. Overordnet set skyldes overskridelse af servicerammen, at de opsparede midler nu anvendes, hvilket skal ske før eller siden. På baggrund af regnskab 2014 og administrationens erfaringer, vurderes det at forventet regnskab vil være på niveau med sidste år, da det forudsættes at forbruget forventes at udvikle sig stort set ligesom Direktionen forventer derfor ikke at serviceudgiftsrammen vil blive overskredet og der forventes derfor ingen sanktioner. Ligeledes forventer direktionen at resultatet af både drift og anlæg vil blive bedre end økonomirapporteringen. Direktionen anbefaler ikke samlede handlinger for at forbedre de decentrale enheders forventninger til årets resultat, men der er opmærksomhed på de enkelte områder, hvor der er mer- eller mindreforbrug og der er fokus på at foretage nødvendige foranstaltninger for at styre i mål. Ordinær driftsvirksomhed: Samlet set rapporteres om resultat af ordinær driftsvirksomhed at give et overskud for 2015 på 78,1 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. For specifik gennemgang af årsager til merforbruget på 6,1 mio. kr. henvises til bilaget økonomirapportering pr. 31. marts Anlægsudgifter: Udgifterne til anlæg viser et mindreforbrug på 31,1 mio. kr. og det forventes at de 31,1 mio. kr. overføres til Regnskabet for 2015 på anlæg forventes at udgøre 165,3 mio. kr. Resultat: Der rapporteres om et underskud på 87,0 mio. kr., hvilket er 25,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 112,0 mio. kr. Det forventede resultat forventes at blive bedre i forhold til korrigeret budget og skyldes primært at der forventes et mindreforbrug på anlæg. Årsagen til det budgetterede underskud er, at anlægsniveauet er næsten dobbelt så højt end niveauet på 100 mio. kr., som er foreskrevet i den økonomiske politik. Serviceudgiftsrammen: Opgørelsen af afvigelser på serviceudgiftsrammen sker i forhold til det oprindelige budget. Samtidig er ikke alle driftsudgifter serviceudgifter. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med den ovenstående opgørelse på driften. Økonomirapporteringen viser pr. 31. marts 2015 et merforbrug på serviceudgifterne på 39,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. For at undgå en regnskabssanktion i 2015, skal der derfor sigtes hen imod og overholde serviceudgiftsrammen. Udvalgenes økonomirapporteringer indebærer en overskridelse af serviceudgiftsrammen med 39,4 mio. kr. For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen marts. Likviditetsprognose: 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 125,8 mio. kr. ultimo marts Ifølge likviditetsprognosen vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde til 87,3 mio. kr. ved udgangen af At den gennemsnitlige kassebeholdning falder så markant i 2015, er et udtryk for de enkelte områders forventninger om at anvende samtlige af de overførte driftsmidler fra regnskab Erfaringerne viser dog, at dette sjældent realiseres, hvorfor det antages, at kassebeholdningen vil lande på et højere niveau end forudsat på nuværende tidspunkt. Målet for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning set et år bagud, er, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr. For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget økonomirapportering pr. 31. marts Bilag: 1 Åben Bilag - Økonomirapportering pr. 31. marts /15 2 Åben Serviceudgiftsrammen marts 57732/15 Indstilling Administrationen indstiller, at økonomirapportering pr. 31. marts 2015 godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales dog således at administrationen anmodes om at udarbejde handleplaner, der sikrer en budgetoverholdelse inkl. servicerammen. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes Budgetstrategi Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal på mødet i maj behandle følgende: a) Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på 1,5 mio. kr. på udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014) som fremgår af bilag 1 b) Forslag til nye tiltag eller udvidelser som understøtter vision 2030 (min. 3,3 mio. kr.). Nederst på bilag 2. c) Forslag til omstillingspulje på 1,5 % indenfor driftsramme 1, som skal gøre det muligt at skabe rum til de nye tiltag eller udvidelser i forhold til vision 2030 (min. 3,3 mio. kr.). Øverst på bilag 2. En del af forslagene er uændrede siden aprilmødet, et enkelt er bortfaldet efter nærmere analyse. Det drejer sig om forslaget om at reducere budgettet til husleje på Kornerups rådhus. Forventede udgifter svarer til budgettet og der er således ikke et for højt budget alligevel. Der er en række forslag som administrationen siden udvalgsmødet i april har revurderet og nu ikke længere anbefaler. Det fremgår af bilagene med rød overstregning. Endelig er der efter opfordring fra udvalget udarbejdet nogle nye forslag, og ikke mindst er der arbejdet uddybende med, hvordan forslagene vil kunne realiseres. Administrationen har vurderet de muligheder der alt andet lige er for strukturelle effektiviseringer. Det er ikke vurderingen, at der vil kunne opnås reelle effektiviseringer eller besparelser ved udlicitering af administrative opgaver. Det kan heller ikke anbefales at gennemføre ændringer i organisationsstrukturen, da vurderingen er at denne p.t. er optimal set i forhold til de opgaver, projekter og ressourcer, der er i organisationen i dag. Det efterlader tre vinkler på effektivisering af den kommunale administration. Øget centralisering med henblik på stordriftsfordele, øget decentralisering med henblik på at samle flere opgaver hos institutionsledelsen. Forbedrede arbejdsgange fx gennem LEAN metoder og mere effektiv opgaveløsning fx gennemførelse af samtaler, dokumentation mv. Digitalisering og kanalstrategi, herunder åbningstider, øget brug af selvbetjeningsløsninger og digitalisering af arbejdsgange/opgaveløsning. Ifølge Administrationsanalysen fra foråret 2013 udarbejdet af Deloitte bruges der 102 årsværk samlet set i Vordingborg Kommune på opgaverne Økonomistyring, Økonomiadministration, Løn og Indkøb. Der er påbegyndt en centralisering af administrative opgaver på dagtilbudsområdet og andre kommuner har valgt at oprette egentlige koncernservicefunktioner. Det foreslås derfor, at der igangsættes et projekt med det formål at etablere en administration fællesfunktion, som får til opgave at løse driftsopgaver inden for løn, økonomi, it og indkøb. Der vil kunne spares penge på en sådan løsning, men den kræver en nærmere beskrivelse af snitfladerne mellem en central enhed og de decentrale enheder og en vurdering af ledelsesforhold, bemanding og it-understøttelse. Forslaget er 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling derfor at dette projekt sættes i gang nu med henblik på, at der kan foreligge et mere konkret beslutningsgrundlag i august. De fleste besparelser på det administrative område er blot beskrevet som en reduktion af budgettet, der vil få den konsekvens at normeringen reduceres lidt. For at understøtte en effektiv drift i den samlede administration og for at give mulighed for at fastholde serviceniveauet mest muligt med færre ressourcer foreslås det, at der udrulles en fornyet indsats rettet med arbejdsgange og kvalitet i samtaler og dokumentation. Derfor reserveres 0,5 mio. kr. i kommunens konsulentpulje til medfinansiering af konsulentbistand til projekter i kommunens administrative enheder. Det undersøges om det er muligt at finde et konsulenthus, der ønsker at indgå en no cure no pay -aftale. Udover de foreslåede besparelser på de enkelte enheder gennemføres en hurtig potentialeafdækning med henblik på, at der til august vil kunne fremlægges forslag til yderligere effektiviseringer i særskilte enheder, svarende til en yderligere besparelse som forventes at være 0,5 mio. kr. Endelige er beskrevet et forslag om reduktion i åbningstid i borgerservicefunktioner. Endelig vil der blive gjort en målrettet indsats også i administrationen med henblik på at nedbringe sygefraværet og på den måde sikre flere ressourcer til opgaveløsningen og samtidig understøtte en fastholdelse af nuværende serviceniveau med færre ressourcer. Dette arbejde skal gå hånd i hånd med arbejdet for at sikre god trivsel på arbejdspladserne og den fortsatte kompetenceudvikling, som også er en væsentlig forudsætning for at kunne fortsætte effektivisering af de administrative arbejdsgange. Udvalget skal igen forholde sig til forslagene som de ligger. Her forventes det at holdninger og anbefalinger fra Kommunalbestyrelsens temamøde 30. april 2015 bliver inddraget i udvalgets behandling. Områdeudvalg for Administration og myndighedsafdelinger drøftede sagen på sit møde den 12. maj 2015 og bemærker følgende: Lokaludvalgenes bemærkninger sendes videre til den politiske behandling. Områdeudvalget har følgende kommentar til bemærkninger som er fremsendt fra personalemøde i Sundhed. Med hensyn til frivilligt arbejde er det vigtigt, at det ligger ud over kerneopgaven, således at det er supplement til opgaveløsningen. Omkring bemærkningen urimelig lang proces vil områdeudvalget henlede opmærksomheden på, at der er tale om en budgetproces og ikke en almindelig besparelsesproces. Der er godkendt en budgetprocedure for hele kommunen, og det er den som følges. Formanden fremlagde efterfølgende en orientering om nye projekter, som skal ind tænkes i den fremadrettede budgetprocedure herunder: Decentralisering/centralisering i forhold til koncernfunktion/fælles administrativ enhed Kanalstrategi herunder bl.a. fysisk åbnings-/telefontid, reducere lønsummen Yderligere analyser af arbejdsgangsbeskrivelser, Lean herunder at støtte op om de enkeltes mulighed for at opfylde de pålagte sparemål Medarbejdersiden tog forbehold for de nye forslag, idet de ikke har haft mulighed for at drøfte og komme med bemærkninger til disse. Budget sættes på dagsordenen igen til udvalgets juni møde. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben ØPU mio. puljen 0,5% - Udmøntningsforslag 64047/15 2 Åben ØPU - 1,5% forslag til nye tiltag og reduktioner 64050/15 3 Åben Referat fra møde i Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at forslag til reduktioner og omprioriteringer drøftes og proces for inddragelse af interessenter aftales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Sagen blev drøftet. Administrationen anmodes om at udarbejde et oplæg der belyser fordele og ulemper ved en centralisering af driftsopgaverne økonomi, løn og indkøb. Oplæg forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 19. august Udvalget håber at sygefraværet nedbringes og på den måde sikrer flere ressourcer til opgaveløsningen. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Overførsel af budgetbeløb til afregning af lægeattester Sagsnr.: 15/ Område: Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Lisbeth Østergaard Larsen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 15 af 13. januar 2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Sagsfremstilling Borger og Arbejdsmarked ønsker at tilpasse budgettet, så der bliver overensstemmelse mellem budgettet og praksis i forbindelse med udgifterne til lægeerklæringer. Udgifter til lægeerklæringer bliver betalt fra udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings konto for Borger og Arbejdsmarked (konto 6 - administrative udgifter). Der er ikke afsat budget hertil. Det har de seneste år været fast praksis i forbindelse med regnskabsopgørelsen, at merforbruget på afdelingens konto 6 begrundet i udgifter til lægeerklæringer er blevet dækket af kassen, så Borger og Arbejdsmarked ikke har været nødsaget til enten at overføre dette merforbrug til det efterfølgende år eller at dække det gennem besparelser på den øvrige del af afdelingens konto 6 (primært lønudgifter). Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, at der ikke er afsat et realistisk budget til udgifterne til lægeattester. Udgifterne til lægeerklæringer var kr. i På baggrund af udgifterne i årets første måneder skønnes det, at udgifterne til lægeerklæringer vil udgøre ca kr. i Der anmodes derfor om, at der budgetomplaceres kr. fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets konto for sygedagpenge til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings konto for Borger og Arbejdsmarked (konto 6 - administrative udgifter). Vurdering af udgifterne til lægeerklæringer Administrationen har foretaget en analyse af udgifterne til lægeerklæringer for at vurdere, om udgifterne kan reduceres. Udgifterne til læge- og speciallægeattester er øget i de senere år, som følge af reformerne på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. En meget væsentlig del af udgifterne til lægeerklæringer følger af lovgivningen. Dette gælder fx på rehabiliteringsområdet, hvor der altid skal indhentes en erklæring fra egen læge, før sagen kan behandles i rehabiliteringsteamet. Hvis der er brug for yderligere lægelige oplysninger, skal disse oplysninger indhentes gennem regionens Kliniske Funktion. På sygedagpengeområdet har den seneste reform medført et øget krav om hurtig afklaring, idet der nu er krav om revurdering af sagen (generel varighed), når der havde været udbetalt sygedagpenge i 22 uger, hvor det tidligere var efter 52 uger. Der er også indført en ny forlængelsesmulighed, så borgeren har ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis ikke en af de øvrige forlængelsesmuligheder i sygedagpengeloven kan anvendes. Disse ændringer medfører øget behov for lægeerklæringer. Videre er det med virkning fra 1. januar 2015 et lovkrav, at der skal indhentes en lægeerklæring til brug for den første sygedagpengeopfølgningssamtale, når der forventes et fravær på mere end 8 uger. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Det er Borger og Arbejdsmarkeds vurdering, at udgifterne til lægeerklæringer ikke kan forventes reduceret. Det bemærkes, at en hurtig afklaring af borgere er en forudsætning for at kunne skabe kontakt til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. En hurtig helbredsmæssig afklaring medfører blandt andet behov for flere lægeerklæringer, men medfører også en reduktion af udgifterne til fx sygedagpenge. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 6.51 Lægeerklæringer Anlæg Afledt drift Finansiering Drift 5.71 Sygedagpenge Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der - som angivet i sagen - ikke er afsat budget på Borger og Arbejdsmarked (konto 06) under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til udgifter til lægeerklæringer. Indstilling Administrationen indstiller, at kr. budgetomplaceres fra konto 5 til konto 6 til dækning af forventede udgifter til lægeerklæringer. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om tillægsbevilling til Vordingborg Kommunes andel af kapitalindskud vedr. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren Sagsnr.: 14/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Susanne Tegtmeier Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2014 at der skulle udpeges en foreløbig bestyrelse for Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren, og at bestyrelsen skulle forestå opstarten af denne. På kommunalbestyrelsens møde 18. december 2014, blev bestyrelsens udkast til vedtægter, for Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren, godkendt, og processen omkring stiftelse og registrering af fonden blev sat i gang. Af vedtægterne for Fonden, fremgår det af 2stk.1. at DGI og Vordingborg Kommune stifter Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren. Den foreløbige bestyrelse for Fonden DGI Huset Panteren har efterfølgende anmodet Erhvervsstyrelsen om registrering og godkendelse af Fonden. Erhvervsstyrelsen har den 16. april meddelt at Fonden er behørigt registreret og tildelt CVR nummer. I henhold til Lov om erhvervsdrivende fonde skal der ved etablering af en erhvervsdrivende fond, stilles med en grundkapital på mindst kr., og grundkapitalen skal som udgangspunktet erlægges i kontanter. Da DGI og Vordingborg Kommune i fællesskab er stiftere af Den Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren, udgør Vordingborg Kommune andel af fondens grundkapital kr., som administrationen med denne sag anmoder om at få bevilliget. Beløbet foreslås taget fra kassen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 150 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning -150 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 - Vedtægter for Fonden 2 Resume vedr. registrering fra Erhvervsstyrelsen 3. Registreringsbevis fre erhvervsstyrelsen Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der ikke er afsat midler i budgettet til Vordingborg Kommunes andel af grundkapital til Panteren, og har ingen yderligere kommentarer. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben Vedtægter Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren 60774/15 endelig.pdf 2 Åben Sagsresume vedr. registreing af Fonden DGI Huset Panteren 59182/15 3 Åben Registreringsbevis Fonden DGI Huset Panteren 59164/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at Vordingborg Kommunes andel af grundkapitalen på kr. til Den Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren bevilges og udgiften finansieres af kassebeholdningen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anvendelse af kommunal bygning samt frigivelse af beløb for ombygning til boliger til flygtninge Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Orla Skrubbeltrang Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Borger og Arbejdsmarked har behov for at kunne disponere over midlertidige boliger til flygtninge. De seneste år har Vordingborg Kommune modtaget ca. 40 flygtninge om året. Dette tal steg i 2014 til 89. og i 2015 er kvoten for kommunens tilgang af flygtninge fastlagt til 136. Hertil kommer eventuel familiesammenføring af familiemedlemmer. Borger og Arbejdsmarked finder det hensigtsmæssigt at indrette tomme kommunale bygninger til denne opgave frem for at anvende dyrere lejemål hos private eller hos boligselskaber. Til brug herfor ønsker Borger og Arbejdsmarked at overtage ejendommen på Troldevej 11, Ndr. Vindinge, 4760 Vordingborg, som tidligere har været børnehave, og som i dag er overdraget til ejendomsfonden med henblik på salg. Efter en ombygning forventes ejendommen i løbet af 2015 at kunne stå klar til brug. Der bliver plads til midlertidige boliger for 20 flygtninge/indvandrere. På grund af den store tilgang af flygtninge for øjeblikket er der akut behov for disse pladser. Der er budgetteret med, at der skal anvendes kr. til ombygningen. Herudover vil der være omkostninger til den løbende drift. Det budgetteres med, at det kan dækkes af det beløb til drift, som er afsat i regi af ejendomsfonden, og som foreslås overflyttet til Borger og Arbejdsmarked. Hvis tilgangen af flygtninge i de kommende år falder til et mere normalt niveau, vil Troldevej 11 kunne dække det meste af behovet for midlertidige boliger, så det vil blive muligt at opsige nogle af de nuværende forholdsvis dyre lejemål til midlertidige boliger. Der er søgt om og givet byggetilladelse til ombygningen. Der er ikke lokalplaner eller andre planmæssige forhold, som forhindrer, at bygningen kan anvendes til det nævnte forhold. Den gældende byggetilladelse udløber 3. november Borger og Arbejdsmarked vil i samarbejde med lokalrådet gennemføre en orientering af naboerne i lokalområdet inden ombygningen går i gang. Når bygningen er parat til indvielse vil der blive afholdt et Åbent Hus-arrangement for naboer og andre interesserede. En eventuel beslutning om ombygningen følger op på beslutning i Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning (ØPU) den 18. marts 2015, hvor udvalget godkendte, at der kan frigives midler fra det tilskud, som staten i 2015 vil give til kommunerne til midlertidige boligplaceringer. Det særlige statslige tilskud er på 125 mio. kr., og Vordingborg Kommune forventes at modtage ca. 1,5 mio. kr. heraf. I denne beslutning lå, at administrationen skulle udarbejde et projekt, hvor tomme kommunale bygninger kan indrettes til midlertidige boliger for flygtninge. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Beboelse midlertidig boligplacering af flygtninge Drift - do Anlæg Afledt drift 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Finansiering Drift Statsligt investeringstilskud for 2015 ( xg ) Ejendomsfonden Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der jf. sagen på Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning den 18. marts 2015, blev afsat kr. i budget 2015 til kommunens udgifter til midlertidige boligplaceringer af flygtninge, hvor tomme kommunale bygninger kan indrettes til midlertidige boliger til flygtninge. Ligesom der under ejendomsfonden, jf. sag af den 14. april 2014, er overført beløb på ca kr. i årene 2015 og frem til drift af ejendommen Troldevej 11. Der kan således, som nævnt i sagen, overføres driftsbeløb fra ejendomsfonden til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Indstilling Administrationen indstiller, at at at ejendommen Troldevej 11, 4760 Vordingborg, kan anvendes på ubestemt tid til boliger til flygtninge, der frigives kr. fra det statslige investeringstilskud til ombygning af ejendommen til dette formål, ansvar og budget for ejendommens drift herefter overgår fra Ejendomsfonden til Borger og Arbejdsmarked. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Der har været møde med repræsentanter fra Lokalrådet. Der er planlagt informationsmøde medio juni med naboer. Der er ligeledes planlagt åbent hus arrangement, når huset står klar til indflytning. Udvalget har et ønske om at opgaven udbydes i fagentrepriser. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefales. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Byfornyelse Prioritering af midler og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse Sagsnr.: 15/ Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Karsten Kolle Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Lov om byfornyelse og udvikling af byer: Kapitel 3 Bygningsfornyelse af private udlejningsboliger. Kapitel 4 Bygningsfornyelse af ejer og andelsboliger. Kapitel 5 Bygningsfornyelse af erhverv (i forbindelse med støtte efter kapitel 3 eller kapitel 4). Generelt kan der jf. kapitel 3 og 4 ydes støtte til ejendomme fra før 1960, som er væsentligt nedslidte eller mangler tidssvarende installationer. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen prioriterede i maj 2014, at bygningsfornyelsesindsatsen skulle genoptages i købstæderne med fokus på forskønnelse af byerne. Som en del af beslutningen skulle ordningen evalueres efter et år. Evaluering Pga. statslige tidsfrister var ordningen meget kortvarig (én ansøgningsrunde hen over sommeren), som følge heraf blev de afsatte midler ikke anvendt fuldt ud. Indsatsen omfattede 6 renoveringsprojekter og en nedrivning. Projekterne vurderes at have haft betydning for forskønnelse af bevaringsværdige bygninger i købstæderne, men i mindre grad betydning for det samlede fysiske miljø i købstæderne, da projekterne lå relativt meget spredt i byerne. De få projekter betød at ressourceforbruget til opgaven var begrænset, og kunne klares inden for de eksisterende personalemæssige ressourcer. Teknik- og Miljøudvalget varetog tildelingen af støtte, hvilket foregik af én omgang efter afslutning af ansøgningsrunden. Prioritering af midlerne i 2015 Vordingborg Kommune er i 2015 blevet tildelt en udgiftsramme på 2 mio. kr. til bygningsfornyelse, som kan anvendes frem til februar Indsatsen vil i år kunne være med flere ansøgningsfrister, og det forventes på den baggrund at flere renoveringsprojekter kan støttes. Målet med støtte til bygningsfornyelse kan være forskønnelse af det byggede miljø, forbedring af boligforhold eller energibesparelse, som en del af kommunens klimaindsats. Det anbefales, at støtten prioriteres til forskønnelse af det bebyggede miljø således bygningernes ydre. Der bør ske en prioritering af de afsatte midler, så støtten koncentreres i bymidterne incl. tilstødende kulturmiljøer, i de øvrige dele af byerne bør der kun støttes boliger med høj bevaringsværdi (1-3). De prioriterede områder (afgrænset på vedlagte kort) defineres i Præstø som lokalplanen for bymidten fra 2014, i Stege bebyggelsen inden for volden samt kulturmiljøet det græske kvarter, i Vordingborg bymidten jf. kommuneplanen samt tilstødende kulturmiljøer (Middelalderbyen og Boulevardkvarteret). For at sikre en smidig sagsgang anbefales det at mindre projekter, der højner bygningernes bevaringsværdi, tildeles støtte uden politisk godkendelse. Mindre projekter kan defineres som renoveringsprojekter med en anlægssum på under kr. incl. moms., og hvor ejendommene har høj bevaringsværdige (1-3) samt ligger i de prioriterede områder (bymidten inkl. tilstødende kulturmiljøer). Jf. den netop vedtagne forretningsorden for facaderådene fremlægges alle ansøgninger til udtalelse i facaderådene, mens selve prioriteringen af støttemidler varetages af Teknik- og Miljøudvalget. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Medfinansiering af byfornyelsesramme Medfinansiering af byfornyelsesramme Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for er afsat rådighedsbeløb i 2015 på til anlægsprojektet Medfinansiering af byfornyelsesramme og renoveringsprojekter vil kunne finansieres fra denne anlægspulje. Rådighedsbeløbet på kr. vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Åben Prioriterede områder i købstæderne 54093/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at at at bygningsfornyelsesmidlerne i 2015 anvendes til forskønnelse af købstæderne (bygningernes ydre), og midlerne prioriteres til ejendomme beliggende i bymidten inkl. tilstødende kulturmiljøer, herudover kan der gives støtte til bygninger i købstæderne med høj bevaringsværdi (SAVE 1-3), der uden politisk godkendelse kan meddeles tilskud på 50 % til renoveringsprojekter på op til kr. ekskl. moms. til bevaringsværdige bygninger (SAVE 1-3) i købstædernes bymidte inkl. tilstødende kulturmiljøer, der frigives et rådighedsbeløb på kr. til kommunal medfinansiering af bygningsfornyelsesindsatsen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. Udvalget anbefaler endvidere at det sammentænkes med tilgængelighedspuljen. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tilskud til Danmarks Samlermuseum vedr. afhjælpning af kontraktmæssige forhold Sagsnr.: 11/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune afhændede den 1. juli 2013 ejendommen Thorsvangs Alle 7, 4720 Stege, til Fonden Danmarks Samlermuseum. I løbet af 2014 og senest i foråret 2015 har der imidlertid været store problemer omkring opstigende kloakvand i de bygninger, der nu med meget stor frivillig arbejdskraft er indrettet til Danmarks Samlermuseum. Problemerne skyldes, ifølge besigtigelse af autoriseret kloakmester, at selve konstruktionen er forkert udført og desuden ulovlig. I henhold til den indgåede købsaftale (Købskontraktens 5) er Vordingborg Kommune bekendt med problemer med opstigende kloakvand i bygningen og vil sørge for afhjælpning heraf. Danmarks Samlermuseum har på baggrund af formuleringerne i købskontrakten henvendt sig til afdelingen for Kultur og Fritid for at få lovliggjort og tilrettet de eksisterende forhold. Danmarks Samlermuseum har fremsendt et tilbud på lovliggørelse af de eksisterende forhold til en samlet pris på kr. Administrationen indstiller på den baggrund, at de beskrevne forbedringer på kloakforholdene på Danmarks Samlermuseum bliver igangsat. Samtidig anmoder administrationen om, at midlerne til lovliggørelsen, i alt kr. tages fra Vordingborg Kommunes kassebeholdning. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Kassebeholdning 102 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Kassebeholdning -102 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der ikke er afsat midler til denne udgift i den godkendte investeringsplan for budget Det skal samtidig bemærkes, at jævnfør den økonomiske politik som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrationen indstiller, at at Danmarks Samlermuseum bevilges et tilskud på kr. til udbedring af kloakforholdene, de bevilligede midler tages fra Vordingborg Kommunes kassebeholdning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Anmodning om øget driftstilskud til lokalråd Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Lovgrundlag Nærdemokratimodel 2013 for Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Østmøn Lokalråd har fremsendt ansøgning til Vordingborg Kommune om øget driftstilskud med virkning fra Lokalrådet ønsker grundet stor aktivitet og stor lokal opbakning at få øget driftstilskuddet fra de nuværende kr. pr. år til kr. pr. år. Lokalrådet begrunder ansøgningen med det store lokale engagement som borgerne udviser, og den store tilstrømning der er til lokalrådets arrangementer. Det er ikke ukendt, at dialog- og borgermøder på Østmøn kan mønstre op mod 100 personer og ofte flere.den store tilstrømning til lokalrådets arrangementer har medført, at lokalrådet de sidste tre år har kørt med underskud på driftsbudgettet på hhv kr., kr. og kr. Det betyder, at kassebeholdningen er reduceret fra kr. pr. 1. januar 2012 til kr. pr. 31. december Lokalrådet ønsker derfor en øget driftsbevilling med virkning allerede fra Vordingborg Kommune modtager ikke regnskaber fra lokalrådene, da man politisk har valgt, at det var nok at man som bestyrelse aflægger regnskab over for lokalområdets beboere på en årlig generalforsamling. Praksis viser, at nogle lokalråd vælger at bruge midler på forplejning til møder, mens andre (måske bevist) kører efter en strategi, hvor der spares op til lokale anlægsprojekter. Lokalrådet i Stensved kan nævnes som et eksempel på dette. Her har lokalrådet af kassebeholdningen bl.a. (med)finansieret investeringsprojekter som f.eks. et madpakkehus til områdets dagplejere samt, i samarbejde med Nyråd Lokalråd, en mountainbikebane på Kulsbjerg. Ønsket om differentieret driftstilskud til lokalrådene er ikke ny. Ønsket har også været fremsat af enkelte lokalråd i købstæderne, der har argumenteret for at deres behov qua mange mennesker kan retfærdiggøre, at der gives øget tilførsel af økonomiske midler, for at kunne engagere den større befolkning i byerne. Endvidere har spørgsmålet været drøftet mellem politikere og lokalråd i forbindelse med de to evalueringer, der har været gennemført af Nærdemokratimodellen siden Det medførte en forhøjelse af driftstilskuddet ved evalueringen i 2009/2010 fra til de nuværende kr., men blev ikke reguleret yderligere i forbindelse med evalueringen i 2012/2013. Tilskuddet på kr. pr. år til lokalråd ligger i den høje ende af hvad mange andre kommuner tildeler deres lokalråd. Således giver en hurtig søgning på nettet følgende oversigt over kommunale tilskud til lokalråd; kr. i Slagelse; kr. i Sorø; kr. i Næstved, kr. i Faaborg- Midtfyn, mens Vejen Kommune giver differentierede tilskud til sine 21 lokalråd, hvor beløbene varierer fra godt kr. op til kr. Administrationen mener, at der i fremtiden ligger et større potentiale i at kompetenceudvikle lokalrådene til i højere grad at lægge aktiviteter ind under projekter, der kan finansieres via i LUPmidlerne, mens driftsmidlerne vurderes at være tilstrækkelige til at kunne dække udgifter i forbindelse med dialogmøder og generalforsamlinger. Bilag: 1 Åben Ansøgning om højere tilskud-2.docx 59605/15 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrationen indstiller, at der gives afslag på anmodningen om øget driftstilskud fra Østmøn Lokalråd Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Overvejelser af fordele og ulemper ved muligheden for at medfinansiering projekter med værdien af eget arbejde Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsfremstilling Vordingborg Kommune er i mange sammenhænge helt afhængig af at kunne trække på det frivillige arbejde i forbindelse med arrangementer og forskellige udviklingsprojekter. Derfor har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bedt administrationen at kortlægge fordele og ulemper ved at frivillige, får mulighed for at medfinansiere projekter med værdien af eget arbejde, når de søger økonomisk støtte fra LUP-puljen. Udvalget vil gerne have belyst fordele og ulemper hvis Vordingborg Kommune benyttede en model, som den der er kendt fra Landdistriktsprogrammet under den ene af de to LAG-ordninger (støtteordninger der administreres og indstilles via Lokale AktionsGrupper), der administreres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). Under LAG-ordningen kan man medfinansiere projekter med værdien af eget arbejde til 100 kr. pr. time, når der er tale om almennyttige projekter. Reglerne under LAG-ordningen ridses herunder kort op: Projekter med almennyttig karakterdefineres af MBBL ud fra følgende: Frivilligt arbejde er ulønnet og indgår i et konkret projekt med et klart defineret formål, hvortil der søges tilskud. Der udbetales ikke løn, og der er ikke tale om et ansættelsesforhold med en kontrakt. Det frivillige arbejde skal omfangsmæssigt stå i rimeligt forhold til projektets formål og omfang. Det skal af ansøgningsmaterialet fremgå, hvilke arbejdsopgaver der vil blive varetaget ved frivilligt arbejde, og hvilket timeantal der forventes anvendt til at løse opgaverne. Timesatsen på 100 kr. pr. time er en standardsats, fastsat uafhængigt af den enkeltes kvalifikationer, erfaringer mv. Det samlede tilskudsbeløb til et projekt, hvori der indgår frivilligt arbejde, kan ikke overstige de samlede reelt afholdte udgifter. Frivilligt arbejde kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte tilskudsberettigede udgifter. Frivilligt arbejde defineres som ulønnet og indgår i et konkret projekt med et klart defineret formål, hvortil der søges tilskud. Frivilligt arbejde har normalt karakter af praktisk arbejde og træder derfor normalt i stedet for arbejdskraft, der kan købes. Fx kan det være malerarbejde, bygning af legeplads, konkret udarbejdelse af hjemmeside eller database, udarbejdelse af informationsmateriale/plakater, projekt planlægning m.v. Der udbetales ikke løn, og der er ikke tale om et ansættelsesforhold med en kontrakt. Det frivillige arbejde skal omfangsmæssigt stå i rimeligt forhold til projektets formål og omfang. Det skal af ansøgningsmaterialet fremgå, hvilke arbejdsopgaver der vil blive varetaget ved frivilligt arbejde, og hvilket timeantal, der forventes anvendt til at løse opgaverne. Mødeaktiviteter kan maksimalt udgøre 20 % af det samlede tidsforbrug på frivilligt arbejde. Deltagelse i kurser, byfester, mv. kan ikke betragtes som frivilligt arbejde. I landdistriktsprogrammets LAG-ordning gives der ikke tilskud til de frivilliges kørsel og andre transportudgifter til og fra projektet ved udførelse af frivilligt arbejde. Personer, som varetager frivilligt arbejde på et projekt, kan ikke også udføre lønnet arbejde i tilknytning til samme projekt. Hver frivillig skal udarbejder timeregnskabet med følgende oplysninger: Titlen på projektet. Navn på personen, der udfører frivilligt arbejde. Dato for udførelse af det frivillige arbejde. Antal timer for det frivillige arbejde. Hvilket arbejde og opgaver, der er blevet udført. Dato og underskrift. 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgere til projekter, hvor der indgår frivilligt arbejde, vil typisk være foreninger eller organisationer, som f.eks. lokalråd, sportsklubber eller lignende. Værdien af eget arbejde blev fra MBBLs side forsøgt taget ud af det nuværende landdistriktsprogram, da administrationen og dokumentation (i EUsammenhæng) er meget vanskelig, men dette gav under høringsfasen så mange indsigelser, at ministeriet valgte at fortsætte med ordningen i det nuværende program frem til I lighed med MBBL, vurderer administrationen, at muligheden for at medfinansiere projekter med værdien af eget arbejde er svær at administrere og forudsætter en høj grad af tillid. Erfaringerne fra Landdistriktsprogrammet har vist, at det har været nødvendigt at iværksætte et større kontrolapparat for at leve op til EU"s projektregler. Erfaringerne fra landdistriktsprogrammet er, at der altid vil være nogle få, der spekulerer i nye muligheder for støtte og i gråzoner, og at dette medfører vanskelige vurderingssager, der kan ende i tvister mellem myndighed og de frivillige. Dette kan i høj grad vanskeliggøre samarbejde snarere end at fremme det. Administrationen har ud fra ovenstående forhold udarbejdet en liste (bilag) med fordele og ulemper ved muligheden for at medfinansiere egne projekter til en værdi af f.eks. 100 kr./time. Fordele og ulemper kan transformeres til 4 forskellige modeller, der kan tænkes anvendt i relation til LUP-puljen: 1) Værdien af eget arbejde i almennyttige projekter kan medfinansiere projektudgifter svarende til 100 kr. pr. time, dog maksimalt op til 25 % af projektbudgettet. Regler og administration følger de regler der er gældende for Landdistriktsprogrammets LAG-ordninger. 2) Vordingborg Kommune anerkender, at de frivillige leverer et stort stykke frivilligt arbejde, og tildeler projekter, hvor der indgår frivilligt arbejde et fast opstartsvederlag på enten kr., kr., kr. eller kr. Vederlagets størrelse vil bero på en administrativ vurdering af omfanget af frivilligt arbejde, og kræver en politisk beslutning. 3) Grundet den tunge administration i at administrere og vurdere omfang og behov for frivilligt arbejde, herunder hvornår et stykke arbejde skal/kan tilkøbes bliver det muligt i LUPprojekter at tillægge projektbudgettet et ekstra opstartsvederlag for det frivillige arbejde. Frivilligt arbejde kan maksimalt være på 10 % af den samlede projektsum dog maksimalt kr. til at medfinansiere og bedre økonomien i frivillige projekter. 4) Det er ikke muligt at medfinansiere projekter med værdien af eget arbejde, da det vurderes for vanskeligt at administrere i praksis. De 4 modeller kan opstilles i nedenstående skema, i et tænkt eksempel om maling af et forsamlingshus: Post Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Maling LUPfinansiering Frivilligt arbejde Egen betaling Administrationen gør endvidere opmærksom på, at der er en række forhold omkring forsikringsspørgsmål, som betyder, at Vordingborg Kommune skal pålægge foreninger, der ansætter eller beskæftiger frivillige, at der tegnes en arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring, da ulykketilfælde ellers skal dækkes af Vordingborg Kommune eller af Staten, hvis det er en opgave, som under normale omstændigheder skulle varetages af Kommunen. Bilag: 1 Åben Bilag; Fordele og ulemper ved at medfinansiere projekter med værdien af eget arbejde.docx 64957/15 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrationen indstiller, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling træffer beslutning om hvilken af de 4 muligheder, der skal være gældende i forbindelse med LUP-puljen, og at muligheden efterfølgende indarbejdes i ansøgningsskema og retningslinjer for LUP-puljen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Model 1 vælges dog således at der udarbejdes et regelsæt som er nemt at administrere. 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Parat til Erhvervsuddannelse Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsfremstilling Vordingborgskolen ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om støtte på kr. til at udvikle og gennemføre en erhvervslinje for skolens elever, der ønsker at søge ind på erhvervsskolernes grundforløb inden for Bygge og Anlæg. Erhvervslinjen Parat til erhvervsuddannelse søger at give skolens unge den nødvendige opkvalificering til, at de kan klare de øgede adgangskrav, der træder i kraft med den nye erhvervsskolereform efter sommerferien. Linjen startes op i samarbejde med ZBC, CELF og de erhvervsdrivende i Vordingborg Kommune. Vordingborgskolen er en af de 11 frie og privatejede fagskoler i Danmark. Vordingborgskolen er en kostskole med selvbetaling for elever. Rent lovgivningsmæssigt skal skolens undervisning bestå af mindst 1/3 praktiske og erhvervsrettede fag inden for linjerne Mad /Design / Krop / Pædagogik / Håndværk / Forbrugerøkonomi. Den praksisnærer undervisning på linjerne med indlagte praktikker for eleverne udgør den største forskel på undervisningen i forhold til de øvrige skoletilbud i Danmark. Vordingborgskolen modtager elever fra hele Sjælland og kun ca. 3 % af skolens elever kommer fra Vordingborg Kommune. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsområdet i Vordingborg Kommune har ikke på nuværende tidspunkt en opgørelse over, hvor mange unge i Vordingborg Kommune, som uddannelsen kunne være relevant for. Administrationen vurderer, at kun relativt få elever fra Vordingborg Kommune vil få glæde af etableringen af en uddannelseslinje på Vordingborgskolen. Trods de gode intentioner gør administrationen ligeledes opmærksom på, at en bevilling til Vordingborgskolen kan skabe øgede forventninger hos andre private aktører om kommunal støtte til lignende projekter. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Nyt PSP element 350 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Udviklings- og markedsføringspuljen -350 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen for budget 2015 resterer et ikke disponeret budget på kr. pr. den 9. april Bilag: 1 Åben Ansøgning Vordingborgskolen 49911/15 24

26 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrationen indstiller, at der gives afslag på ansøgningen fra Vordingborgskolen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Open Air Exhibition Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen. Sagsfremstilling Museum Sydøstdanmark ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om kr. til at skabe en række udendørs platforme for profilering og formidling om Vordingborg Kommunes mange aktiviteter og styrker som kulturkommune. Projektet er blevet til i tæt samarbejde med Vordingborg Kommunes Afdeling for Strategi og Implementering i en fælles bestræbelse på, at markedsføre vores område over for såvel egne borgere som besøgende og turister. Med projekt Open Air Exhibitions skabes 6 udstillingsplatforme, der løbende kan bruges til udstillinger i det offentlige rum. Det er tanken, at udstillingsplatformene både skal bidrage til at binde kommunen tættere sammen geografisk samtidig med, at der sker en større synliggørelse af nogle af de mange tiltag og arrangementer, der rent faktisk finder sted, som eksempelvis 600 fede ting om Vordingborg, Stege Middelalderby, Cykelruter mv. Vordingborg Kommune varetager mod betaling - opsætning og udlån af betonklodser, der udgør platformenes fundament. Museum Sydøstdanmark varetager opsætning og det efterfølgende vedligehold af udstillingsplatformene herunder udlån og vedligehold i forbindelse med hærværk. Den første udstilling forventes at kunne præsenteres i sensommeren 2015 på Slotstorvet i Vordingborg. Af hensyn til bestilling og produktion af udstillingsplatformene ønskes ansøgningen behandlet før udvalgets møde den 17. juni. Det samlede budget i projektet er kr., hvoraf Vordingborg Kommunes bidrag udgør 50 %. Administrationen vurderer, at de 6 udstillingsplatforme er et godt reklamemedie set i forhold til synlighed og muligheden for løbende at kunne markedsføre Vordingborg Kommune som en spændende, dynamisk kulturkommune samt bruges som informationsplatform for større byggeprojekter. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Nyt PSP element 110 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Udviklings- og markedsføringspuljen -110 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen for budget 2015 resterer et ikke disponeret budget på kr. pr. 6. maj

28 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben Ansøgning Open Air Exhibitions 64855/15 Indstilling Administrationen indstiller, at der bevilges kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2015 til finansiering af 6 udstillingsportaler. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 27

29 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Vederlag til Havnebestyrelsen Sagsnr.: 15/ Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Jan-Jaap Cramer Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 625 af 30. juni 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 27. marts 2007 indstilling fra Havnebestyrelsen om vederlag til medlemmer af den kommunale selvstyrehavns bestyrelse med virkning fra 1. januar Det blev besluttet at yde et formandsvederlag fastsat til 10 % af borgmestervederlaget, samt at yde et fast vederlag til bestyrelsens øvrige medlemmer udgørende indtil kr. årligt. I henhold til bekendtgørelsens 7 afgør kommunalbestyrelsen hvert år, på grundlag af det forgangne kalenderårs omsætningstal, hvorledes havnebestyrelsen skal vederlægges. Bekendtgørelsen fastslår, at såfremt havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. t kan bestyrelsen vederlægges med et fast honorar, der for formanden maksimalt kan udgøre 25 % af borgmestervederlaget, og for hvert af de øvrige medlemmer indtil kr. årligt. Da Vordingborg Havn i 2014 omsatte i alt tons gods ligger de besluttede vederlag indenfor bekendtgørelsens rammer. Indstilling Administrationen indstiller, at at der ydes et formandsvederlag fastsat til 10 % af borgmestervederlaget der ydes et fast vederlag til bestyrelsens øvrige medlemmer årligt på kr. Beslutning i Havnebestyrelsen den Indstillingen godkendt. Videresendes til Kommunalbestyrelsen og anbefales godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Per Stig Sørensen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling. Indstillingen anbefales. 28

30 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kommuneplanstrategi 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Karsten Kolle Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Kommunalbestyrelsen skal jf. planlovens 23a offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode (således inden 31. dec. 2015). Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en revisionsbeslutning i forhold til kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen skal jf. planlovens 33a offentliggøre en strategi for bæredygtig udvikling (Agenda 21) inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode (således inden 31. dec. 2015). Strategien skal indeholde oplysninger om politiske målsætninger for arbejde med mindskelse af miljøbelastning, fremme af bæredygtig byudvikling, fremme af biologisk mangfoldighed, inddragelse af befolkningen og erhvervslivet, samt fremme af samspil mellem beslutninger vedr. miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Sagsfremstilling Vedlagte kombinerede Kommuneplan- og Agenda-21 strategi skal ses som udgangspunktet for den kommende revision af kommuneplanen. Strategien tager udgangspunkt i Vision 2030, hvorfor der i strategien i høj grad henvises til de overordnede indsatser i visionen. Kommuneplanen er en plan for den fysiske planlægning, hvorfor det ikke er alle emner fra Vision 2030, der behandles i strategien og i selve kommuneplanen. Med kommuneplanen udlægges arealer til boligudbygning, erhvervsformål, rekreative arealer og offentlige formål. Herudover skal kommuneplanen rumme udpegninger og retningslinjer for benyttelse og beskyttelse af natur og landskab. Planen vil skulle udarbejdes så den understøtter de kommunale politikker, hvor selve serviceniveauet og konkrete indsatser defineres. Strategiens indhold Kommuneplan- og Agenda-21 strategien er indkaldelse af idéer og forslag til den kommende revision af kommuneplanen. I strategien er der fokus på den fysiske planlægning, som et bidrag til realisering af visionen og de heraf affødte indsatser. Hensigten er, at kommuneplanens temaer revideres, så de i størst muligt omfang understøtter hensigterne med Vision Hovedemnerne er Lokal udvikling & samarbejde, Bosætning i forandring, Natur og Landskabskvaliteter og Erhverv Nye muligheder, hvor der er fokus på temaer med behov for en egentlig revision i kommuneplanen. Der er ved udvælgelsen lagt vægt på temaer, som ikke været revideret i mange år, temaer hvor indholdet findes mangelfuldt og temaer som direkte understøtter visionen. Ud fra det analyserede behov for ændringer af kommuneplanen, indeholder strategien en revisionsbeslutning, som jf. loven betegnes som fuld revision. Kommuneplan 2017 Kommuneplanens hovedfunktion er at sætte rammerne for konkrete initiativer både offentlige såvel som private, eksempelvis byvækst, samt fungere som administrationsgrundlag for en lang række temaer på de tekniske områder. Med strategien lægges der op til, at tredje revision af kommuneplanen (Kommuneplan 2017) bliver med et stort fokus på indholdet og de udpegninger, der ligger til grund for den daglige administration af planen. Dette skal ses i sammenhæng med, at første version (Kommuneplan 2009) var en 29

31 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling sammenskrivning af 4 kommuneplaner og regionplanen, mens anden version (Kommuneplan 2013) primært bestod af en digitalisering af kommuneplanen. Strategiens form I lighed med kommuneplanen bliver strategien digital. Denne form er væsentlig, da der lægges stor vægt på samspillet med visionen, eksisterende politikker og konkrete initiativer, og den digitale plan kan rumme direkte links til disse kilder. Strategien skal udsendes i en 8 ugers offentlighedsperiode (som foreslås udvidet til 11 uger pga. sommerferien). De primære interessenter i forhold til strategien vurderes at være lokalråd og interesseorganisationer. Interessenterne orienteres direkte om strategien. Der har været afholdt borgermøder i forbindelse med Vision 2030, hvorfor det ikke vurderes formålstjenligt at holde borgermøder om strategien. Bilag: 1 Åben Udkast til Kommuneplanstrategi /15 2 Åben Skitse for subsite - Kommuneplanstrategi /15 Indstilling Administrationen indstiller, at vedlagte kombinerede Kommuneplan- og Agenda-21 strategi godkendes og udsendes i høring i perioden 8. juni 2015 til 17. august Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 30

32 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Endelig vedtagelse af Lokalplan C Støvvasen i Stege og Lendemarke Sagsnr.: 14/ Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Rosa Philippine Birckner Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Lov om planlægning. Jf. planlovens 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen foretages mindre ændringer af det offentliggjorte planforslag. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagsfremstilling På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. januar 2015 har lokalplan Nr. C Støvvasen i Stege & Lendemark været i offentlig høring. Der er i høringsperioden afholdt borgermøde d. 3. marts Baggrund for denne lokalplan er et ønske fra Aldi i Lendemarke om nedrivning af eksisterende butik og opførsel af ny og fra Super Brugsen Lendemarke om udvidelse af butiksareal samt etablering af nyt indgangsparti. Formålet med lokalplanen er at sammentænke nævnte ønsker i et fælles projekt, som skaber et nyt og mere åbent byrum til gavn for Stege og Lendemarkes sammenspil. Her er synslinjer og færdselsmuligheder for blød trafik i fokus, hvorigennem butikkernes udearealer integreres med de omgivende veje, havnearealer og rekreative områder. Både rumligt, i volumener, skala og færdsel søges skabt et byrum, som spiller op mod Steges tætte middelalderby og med havne- og industriskalaen på Lendemarke siden af Storebro. Lokalplanområdet ligger, i forhold til skala, byrum og bygninger, imellem 2 vidt forskellige kulturmiljøer, og krydser i nord og syd dem begge. Området kan betragtes som hængsel, eller overgang mellem de to bytyper. Lokalplanforslaget tager i de bebyggelsesregulerende bestemmelser afsæt i dette forhold. Lokalplanen samler Lokalplan nr. 42, Støvvasen i Stege og Lokalplan nr. C , Centerområde i Stege-Lendemarke og inddrager en del af det rekreative område syd for de eksisterende lokalplaner med det formål at skabe en sammenhængende plan for området i én lokalplan. Der er i høringsperioden indkommet 13 høringssvar (vedlagt, bilag 5-17). Høringssvarene er behandlet i vedlagte Skema over indsigelser (bilag 1). Indsigelserne omhandler primært ønsker om at bevare det lille vandløb i lokalplanområdets rekreative del, at hindre opførsel af en modernistisk bygning med planlagte placering og om at regulere belysningen i området på en sådan måde, at det rekreative område og Stege Nor ikke lysforurenes samt at projektet Dark Sky s anbefalinger til belysning af offentlige uderum (se indtænkes i lokalplanen. Høringssvarene spejler de på borgermødet drøftede spørgsmål. Det indstilles på baggrund af høringssvarene, at planen revideres primært i forhold til Lokalplanens bestemmelser om Skiltning og Belysning, Veje og stier og andre forhold af færdselsmæssig betydning samt Ubebyggede arealer og beplantning, således nævnte bæk bevares og stisystemet indtænkes i forhold til bækken og det rekreative område og belysningen reguleres yderligere end i lokalplanforslaget. Ønsket om at hindre modernistisk byggeri i lokalplanområdet anbefales ikke imødekommet. 31

33 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben Bilag 1 Skema til insigelser og ændringer 55896/15 2 Åben Lokalplan C til høring 55431/15 3 Åben Notat til indsigelse ved Susanne Borregaard 55435/15 4 Åben Notat om indsigelse ved Møn Trolling 55433/15 5 Åben Samlede indsigelser til lokalplanforslag nr. C /15 Indstilling Administrationen indstiller, at Lokalplan Nr. C Støvvasen i Stege & Lendemarke, vedtages endeligt med de i skemaet indstillede ændringer. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Helle Tønnesen kan ikke følge indstillingen, da det planlagte Aldi byggeri vil bryde byggestilen og skæmme indkørslen til Stege. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Mikael Smed, Heino Hahn, Birgitte Steen Jørgensen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen og Per Stig Sørensen anbefaler indstillingen. Tage Vestergaard kan ikke anbefale indstillingen, da det planlagte Aldi byggeri vil bryde byggestilen og skæmme indkørslen til Stege. 32

34 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Idefase kommuneplantillæg og tidsplan arkitektkonkurrence Antonihøjen Sagsnr.: 15/ Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Vibeke Møgelvang de Neergaard Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Jf. Lov om planlægning 23c forudsætter væsentlige ændringer af kommuneplanen indkaldelse af ideer og forslag. Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens møderække i marts blev behandlet sag vedrørende tidsplan. Administrationen fremlægger nu en tilrettet tidsplan kommissorium (bilag A), rettelser i forhold til tidligere behandlet forslag er markeret med rødt. Samtidig fremlægges udkast til idéfase i forhold til et kommende kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget skal ændre kommuneplanens rammer B og E Rammerne skal ændres i forhold til kommunalbestyrelsens beslutning af sag 18.december 2014 om at igangsætte arbejdet og friholde toppen af Antonihøjen for bebyggelse. Spørgsmålet har været drøftet med følgegruppen for Præstø helhedsplan, følgegruppen ønsker kommuneplanens bestemmelse for B16.15 opretholdt. Endvidere har administrationen set nærmere på afgrænsningen af arealet. Administrationen vil anbefale, at arealet vest for den tidligere Mønsvej ikke medtages (se kortskitsen i bilag B). Arealet er privat ejet og belastet af støj fra Næstvedvej, og hen over en del af arealet er der højspændingsledninger. Derudover vil administrationen foreslå, at et areal langs Ny Esbjergvej overføres fra rammeområde E (Erhvervsområde til håndværks- og servicevirksomhed, administration, privat service samt særlig pladskrævende varer) til rammeområde B og dermed medtages i boligområdet/konkurrenceområdet. Området er i Lokalplan E udlagt til erhverv, tankanlæg, værksted og bilsalg. Funktioner, der ikke umiddelbart er forenelige med naboskab til boliger. Lokalplanen er udarbejdet i 2010, men mulighederne i planen er ikke udnyttet. Vordingborg Kommune har i 2013 solgt areal på m² til et ejendomsselskab med henblik på opførelse af en vaskehal, men projektet her er ikke realiseret. Ved at indarbejde arealet langs ny Esbjergvej, kan vi få bidrag fra konkurrencedeltagerne med henblik på forslag til en smuk indkørsel til byen, forslag der kan spille sammen med engarealet og Tubæk å på den anden side af vejen. Endelig skal der i den videre proces ses på evt. støjproblematikker og behovet for støjdæmpende foranstaltninger i forhold til de eksisterende erhvervsvirksomheder langs Ny Esbjergvej. Bilag: 1 Åben Bilag A Tidsplan 55204/15 2 Åben Bilag B Udkast til idéfasefolder 55117/15 Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til tidsplan dateret 22. april 2015 vedtages (bilag A), at der indkaldes idéer og forslag til ændringer af Kommuneplan 2013, som beskrevet i bilag B. 33

35 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling at høringsperioden fastsættes til 4 uger fra den 3. juni til den 1. juli Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 34

36 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege Sagsnr.: 14/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling Der er en stigende interesse blandt de folkeoplysende foreninger for af egne midler at renovere eller bygge faciliteter på kommunal grund eller i tilknytning til eksisterende kommunale bygninger. Interessen bunder bl.a. i et ønske om større eller anderledes faciliteter end de eksisterende. Møns Motionsklub i Stege er en af de foreninger, der ønsker at bygge i tilknytning til en kommunal bygning og for egne midler. Møns Motionsklub holder til i den gl. Gymnastiksal i Foreningernes Hus og tilbyder forskellige former for fitness- og motionstræning. Desuden samarbejder foreningen med kommunens sundhedscenter om f.eks. rygestopkurser og specialhold for kræftramte mv. Der er tilknyttet fysioterapeuter, og der tilbydes diætistkurser, foredrag mv. Foreningen oplever stigende medlemstilgang og har efterhånden svært ved at være i de fysiske rammer i den gl. gymnastiksal. Foreningen ønsker at imødegå denne fremgang og at øge samarbejdet med det kommunale sundhedsområde. Derfor har Møns Motionsklub henvendt sig til afdelingen for Kultur og Fritid og fremlagt et forslag til en tilbygning på ca.100 kvm i tilknytning til den eksisterende gymnastiksal. Møns Motionsklub tilbyder at opføre samt finansiere tilbygningen af foreningens egne midler, idet foreningen efter færdiggørelse vil overdrage tilbygningen til Vordingborg Kommune. Møns Motionsklub forventer at bygge for ca. 1,3 mio. ex moms, og at midlerne tilvejebringes via lån, fonde og af foreningens egne opsparede midler. Da Vordingborg Kommune herefter skal afholde udgifterne til drift og vedligeholdelse af tilbygningen forelægges sagen til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget samt efterfølgende Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen. Administrationen vurderer, at der er behov for en udvidelse af de fysiske rammer i Foreningernes Hus i Stege til aktiviteten fitness og et øget samarbejde med Sundhedscenteret. Juridiske aspekter ved projektet Juridisk kontor har undersøgt de juridiske aspekter i foræringen, og ser intet til hinder for, at Vordingborg Kommune får overdraget en gave - og her konkret en tilbygning, medmindre der er tilknyttet betingelser til gaven, som gør, at det vil være stridende mod lovgivning, eller at kommunen bare ikke ønsker at modtage gaven. Det foreslås derfor, at det i forhandlingerne med Møns Motionsklub understreges, at kommunen kun kan gå med til at modtage tilbygningen, såfremt dette sker helt uden betingelser, dvs. at ejendomsretten til tilbygningen ubegrænset og uden vilkår overgår til kommunen umiddelbart efter opførelsen, således at kommunen herefter som ejer kan udøve en ejers fulde rådighed over tilbygningen uden begrænsninger, herunder fx ved frit at kunne sælge bygningen. Selvom overdragelsen af tilbygningen vil medføre yderligere udgifter for kommunen i form af vedligeholdelse mm. vurderes dette ikke at være til hinder for at modtage gaven, da udgifterne sagligt kan begrundes med henvisning til et konstateret behov for en udvidelse af de fysiske rammer i Foreningernes Hus til folkeoplysende aktiviteter. Om byggeriet og byggeprocessen 35

37 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Møns Motionsklub forestår opførelsen og finansieringen af tilbygningen. Da tilbygningen opføres på kommunal grund og efter færdiggørelse og overdragelse skal indgå som en del af den samlede bygningsmasse på ejendommen, vil opførelsen skulle ske i samarbejde med og under tilsyn af afdelingen for kommunale bygninger, herunder en byggesagkyndig udpeget af afdelingen for kommunale bygninger, som refererer til denne afdeling. Hvis Vordingborg Kommune ønsker at udvide de eksisterende faciliteter i Foreningernes Hus, skal Møns Motionsklub udarbejde en projektbeskrivelse, der skal godkendes i afdelingen for Kommunale Bygninger. Projektbeskrivelsen skal indeholde forhold som: forsikring i byggeperioden, løbende byggetilsyn, udbedring af fejl og mangler efter aflevering, AB 92 garantiforpligtigelser efter aflevering, 1 års syn. Desuden skal overdragelse af bygningen til kommunen og betingelser i den forbindelse aftales. Udbud Juridisk kontor har angivet, at projektet ikke skal i udbud, da Møns Motionsklub er bygherre og der ikke er tale om forsøg på omgåelse af udbudsreglerne. Der kan dog være andre grunde til at overveje, om projektet skal i udbud. Ved forhandlingerne med Møns Motionsklub bør det tillige tilkendegives, at projektet vi kræve tilladelse fra byggemyndigheden. Drift af bygningen Tilbygningen vil efter overdragelse til Vordingborg Kommune skulle driftes af kommunen på lige fod med øvrige kommunale bygninger herunder vedligeholdelse, rengøring, opvarmning og belysning af tilbygningen som en del af den samlede drift af Foreningernes Hus. Den indvendige drift ligger under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og anslås at være kr. årligt. Om retten til at benytte tilbygningen Ved administrationen af folkeoplysningsreglerne vil kommunen ikke kunne give Møns Motionsklub særbehandling i forhold til brugen af Foreningernes Hus med ny tilbygning, selvom de har foræret kommunen tilbygningen. Møns Motionsklub må efter folkeoplysningsreglerne ikke behandles bedre end andre folkeoplysende foreninger. Ifølge folkeoplysningsloven har kommunen anvisningspligten over kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg og her gælder det grundprincip, at lokaler skal kunne anvises, når de er ledige og ejeren (her kommunen) må ikke disponere i form af udlejning til virksomhed indenfor lovens område (til folkeoplysende virksomhed). Vordingborg Kommune skal kort sagt have mulighed for at anvise lokaler, der er ledige og egnede til formålet til andre foreninger, der søger den pågældende facilitet. Møns Motionsklub skal derfor på lige fod med øvrige folkeoplysende foreninger søge om lokaler og kan ikke kræve eneret på lokalerne. Det vil dog være muligt at udarbejde aftale om langtidsanvisning til pågældende lokale efter de gældende retningslinjer. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 36

38 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der ikke er afsat budget til øget drift af udvidelse af Foreningernes Hus i Lendemarke. Indstilling Administrationen indstiller, at at midlerne til drift af udvidelsen af gymnastiksal på Lendemarke Skole tages fra disponible midler i forhold til lokaletilskud, sagen oversendes til orientering i Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen udsat. Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 6. maj 2015 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede d. 8. april at udsætte sagen for at få en nærmere beskrivelse af den øgede driftsudgift, en tilbygning til den Gl. Gymnastiksal vil indebære, hvis projektet besluttes gennemført. Det kan oplyses, at der i 2014 blev anvendt kr. til drift af de m2 til indvendig vedligeholdelse, el, vand, varme og renovation. Hertil kommer en udgift på rengøring på kr. under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Den udvendige vedligeholdelse af bygningen ligger under Teknik- og Miljøudvalget og er ikke medregnet her, da merudgiften på tilbygningen kan tages indenfor rammen afsat til dette formål. I forhold til en udvidelse af bygningsmassen med 100m2 anslås det at koste følgende: Indvendig vedligeholdelse og drift af de 100m2 merudgift (KIF) = kr. årligt Rengøring merudgift under (beløb overgår til ØPU) = kr. årligt Den samlede øgede udgift til en tilbygning vil derfor være ca årligt Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Central rengøring (ØPU) Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Indstilling Administrationen indstiller, at at midlerne til drift af udvidelsen af gymnastiksal på Lendemarke Skole tages fra disponible midler i forhold til lokaletilskud, sagen oversendes til orientering i Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Udvalget besluttede på grund af sagens principielle karakter at oversende den til behandling i Kommunalbestyrelsen. 37

39 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Knud Larsen, Bo Manderup og Tage Vestergaard anbefaler at midlerne til drift af udvidelsen af gymnastiksal på Lendemarke Skole tages fra disponible midler i forhold til lokaletilskud. Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen. Per Stig Sørensen, Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen afventer deres endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling. 38

40 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indførelse af erhvervsparkeringslicenser Sagsnr.: 15/ Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Janus Thygesen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Vejloven og færdselsloven Sagsfremstilling Administrationen har på baggrund af henvendelser fra erhvervsdrivende i Vordingborg Kommune udarbejdet et forslag til, hvordan problemer med langtidsparkering for erhvervsdrivende kan løses i Vordingborg Kommune. Forslaget går ud på, at der indføres en mulighed for, at erhvervsdrivende kan købe en erhvervsparkeringslicens, som giver dem tilladelse til at parkere uden tidsbegrænsning på ellers tidsbegrænsede parkeringspladser. Det foreslås, at det er parkeringspladser i Vordingborg Kommunes 3 købstæder, Vordingborg, Præstø og Stege, med tidsbegrænsning på 2 timer og op efter, bliver omfattet af erhvervslicensordningen. Erhvervsdrivende vil kunne købe en licens til hver af de 3 købstæder, som så gælder i den enkelte by. Det betyder eksempelvis, at en licens til Vordingborg ikke er gældende i Præstø og Stege. Dette vil ikke garantere de erhvervsdrivende en bestemt parkeringsplads, men give de erhvervsdrivende et stort udvalg af parkeringspladser, som kan tilgodese den enkelte erhvervsdrivendes konkrete behov. Det foreslås, at erhvervslicensen kan erhverves for en periode på enten 1, 6 eller 12 måneder og prisen skal være: 1 måned: 100 kr. 6 måneder: 500 kr. 12 måneder: kr. Indførslen af erhvervsparkeringslicenser antages ikke at have en større økonomisk effekt for Vordingborg Kommune, da der medfølger nogle administrative omkostninger. Forslaget sker udelukkende for at kunne tilbyde en efterspurgt service til de erhvervsdrivende i Vordingborg Kommune. Udover sagen skal godkendes politisk, skal indførelsen af erhvervsparkeringslicenser godkendes af Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Vilkår for erhvervsparkeringslicens.docx 53386/15 Indstilling Administrationen indstiller, at forslag om indførsel af erhvervsparkeringslicenser godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales, idet det skal sikres, at man kun kan købe licens til den købstad, hvor man driver erhverv. 39

41 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales dog således at det gælder for max. 2 biler. 40

42 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Administrationsgrundlag for kommunalt udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold Sagsnr.: 15/ Område: Kommunale bygninger og Trafik, Vej og Havne - Sagsbeh: Peter Tommerup Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Sagsfremstilling I forbindelse med ønske om ensartet administrationsgrundlag for kommunalt udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold og et samtidigt ønske om forhøjelse af grænsen for garantistillelse, har administrationen udarbejdet revideret oplæg til nyt administrationsgrundlag, med baggrund i det tidligere vedtagne, på møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22. august Anlæg er nu tilføjet det reviderede administrationsgrundlag og omfatter bl.a. havne-, vej-, plads-, torve- og idrætsanlæg samt byggemodning. Grænsen for hvornår anlæg, skal annonceres på kommunens udbudsportal, ønskes af Trafik, Park og Havne sat til kr. og udbydes fremadrettet, på udbudsportal i lighed med nuværende byggeudbud. Garantistillelsesgrænsen, for bygge og anlægsarbejder, foreslås hævet fra kr. til kr. Garantistillelse sker, jfr. AB 92 og ABT 93, typisk i form af bankgaranti eller lignende garantistillelse, til opfyldelse af entreprenørens forpligtigelser overfor bygherren (kommunen). En forhøjelse af garantistillelsesgrænsen kan naturligvis øge risikoen for tab såfremt entreprenører ikke kan overholde forpligtigelser overfor bygherre, men vil samtidig øge mindre entreprenørers muligheder for deltagelse i byggeudbud. I øvrigt er der i det reviderede administrationsgrundlag alene tale om mindre redaktionelle ændringer. Administrationen anbefaler, med baggrund i oplæg til revideret administrationsgrundlag (bilag), at Trafik, Park og Havne nu indgår i et fælles administrationsgrundlag og med en grænse på kr. for udbud af anlægsarbejder. Endvidere anbefales det, at garantistillelse jfr. AB 92 og ABT 93 hæves fra nuværende kr. til kr. Bilag: 1 Åben Administrationsgrundlag for kommunalt udbud 44980/15 Indstilling Administrationen indstiller at oplæg til revideret administrationsgrundlag for kommunalt udbud, anlæg og nybyggeri og bygningsvedligehold godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. 41

43 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Helle Tønnesen ønsker, at alle opgaver fremover udbydes frit dvs. uden det nuværende rotationsprincip. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. Forslaget sendes til udtalelse i Vordingborg Erhverv. 42

44 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Delegation af kompetence efter folkeskolelovens 17 om antal elever ved skoleårets begyndelse. Sagsnr.: 15/ Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Folkeskolelovens 17 stk. 1., Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Børne- Unge- og Familieudvalget orienteredes på mødet den 5. maj 2015 om antallet af elever, der har valgt de forskellige linjer på distriktsskolernes overbygningsklasser på klassetrin. herunder om administrationens forslag om at give skolechefen mulighed for at dispensere for op til 30 elever i én klasse på Gåsetårskolen. Ved valg af linjer har eleverne også mulighed for at vælge en linje på en anden skole end distriktsskolen. Ved valg af en linje på en anden skole end distriktsskolen ses der bort fra den kommunale regel om, at der kun kan indskrives elever fra andre distrikter, hvis der i forvejen er tilmeldt under 24 elever fra skolens eget skoledistrikt i de enkelte klasser. Det betyder, at der på skolerne kan indskrives elever til og med 28 elever i hver klasse. Ved elevernes valg af linjer på en anden skole end distriktsskolen er tendensen, at der er en søgning mod linjerne på Gåsetårnskolen fra kommunens øvrige skoler. Dette formodes f.eks. at ske som følge af øget mobilitet, hvor eleverne søger mod Vordingborg. I henhold til folkeskolelovens 17 stk.1 må elevtallet i grundskolens klasser ved skoleårets begyndelse normalt ikke overstige 28 elever. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal, men ikke over 30 elever. I den forbindelse drøftedes muligheden for ved skoleårets start at tillade, 29 eller 30 elever, og udvalget anbefaler, at skolechefen med virkning fra skoleåret 2015/16 i forbindelse med elevers valg af linjer gives bemyndigelse til at træffe beslutning i henhold til folkeskolelovens 17 om ved skoleårets begyndelse at tillade op til 30 elever i en klasse. Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede i sit møde den 5. maj 2015 at anbefale, at Kommunalbestyrelsen giver skolechefen mulighed for at dispensere for op til 30 elever i en klasse på Gåsetårnskolen. Bilag: 1 Åben Beslutning fra Børne, Unge- og Familieudvalget den /15 Indstilling Administrationen indstiller, at anbefalingen fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 5. maj 2015 godkendes, således at skolechefen bemyndiges til at dispensere for op til 30 elever i én klasse på Gåsetårnskolen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort 43

45 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Birgitte Steen Jørgensen, Heino Hahn og Per Stig Sørensen anbefaler indstillingen dog således at bemyndigelsen gælder i et år. Tage Vestergaard kan ikke anbefale indstillingen. 44

46 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Andelsboligforeningen Byparken I i Stege - Manglende terminsbetalinger Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Felter Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om almene boliger 160 n Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Byparken I består af 12 andelsboliger, der i 2006 blev opført på Skolegade i Stege. Bygherren var Eske Huse A/S, der siden er gået konkurs. Foreningens andelshavere administrerer selv boligerne og har dermed ikke haft bistand fra en professionel administrator udefra. Der er 2 lån i afdelingen, der hver lyder på kr. Det ene lån er med afdrag, og det andet lån har været uden afdrag i den første 10 års periode. Kommunalbestyrelsen i den tidligere Møn Kommune stillede kommunegaranti for begge lån i forbindelse med opførelsen af andelsboligerne. Garantierklæringen, der blev underskrevet den 12. september 2005 viser, at kommunen indestår som kautionist og selvskyldner for den del af gælden, der ligger ud over 65 % af ejendommens værdi på tidspunktet, hvor lånet blev optaget. Da ejendommen blev opført, udgjorde værdien kr. Kommunen indestår for 18 % af gælden, og pr. 31. december 2014 udgjorde kommunens andel 1,9 mio. kr. Kommunen blev kontaktet af Andelsboligforeningen tilbage i 2013, hvor foreningen ønskede at forberede sig på at lægge lån om. Se venligst hændelsesforløbet, der er beskrevet nærmere i det notat, der er vedlagt sagen som bilag. Det nyeste i sagen er, at BRF Kredit den 5. maj 2015 har kontaktet kommunen på og har oplyst, at man har afholdt flere møder med andelsboligforeningen og den advokat, foreningen i mellemtiden har antaget. Derudover oplyses det, at der nu er 3 ledige andele, og man pr. den 1. juni 2015 forventer yderligere en ledig andel. BRF Kredit oplyser i øvrigt, at da andelene ikke kan sælges, og foreningens økonomi ikke hænger sammen selv med omlægning af lån, har man besluttet at lukke foreningen. Det skønnes, at en tvangsauktion er den billigste og hurtigste løsning, hvorfor BRF Kredit overgiver terminsrestancen til deres advokat med henblik på begæring af udlæg og tvangsauktion over ejendommen. BRF anmoder kommunen om at meddele, hvorvidt man ønsker at indbetale det fulde restancebeløb for andelsboligforeningen på ,16 kr. eller betale den procentvise andel af terminsrestancen. Betaler kommunen den procentvise andel (18 %), der beløber sig til ,48 kr., vil BRF Kredit herefter fortsætte inkassosagen og forsøge at inddrive restbeløbet via udlæg og tvangsauktion. Det bemærkes, at selvom kommunen betaler de 18 % af terminen for marts måned, nedbringes kommunens garanti ikke væsentligt. Administrationen i kommunen finder ikke, at det vil være i overensstemmelse med lovgivningen, hvis kommunen betaler det fulde restancebeløb. Kommunen har i henhold til garantien forpligtet sig til at betale en procentvis andel, og der er dermed ikke indgået en aftale om at betale mere. Hvis kommunen betaler den fulde terminsydelse for andelshaverne vil det være at sidestille med økonomisk støtte og dermed begunstigelse af enkeltpersoner eller grupper, hvilket er i strid med de almindelige kommunalretlige regler. Kommunen har i en lignende sag bedt om en vurdering fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og ministeriet har erklæret sig enig i kommunens antagelser om økonomisk støtte. Ministeriet har 45

47 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ligeledes bemærket, at det kun vil være i overensstemmelse med lovgivningen, hvis kommunen på baggrund af kautionserklæringen dækker krav, der er forfaldne. I denne sag er kravet forfaldent, og kreditforeningen har dermed også ret til at opkræve de 18 % af restancen hos kommunen. Det bemærkes, at beløbet på de ,48 kr. kan være lidt højere, når BRF gør det op og eventuelle renter lægges til. Da BRF Kredit har oplyst, at man vil forsøge at inddrive restbeløbet gennem en tvangsauktion, må kommunen påregne at måtte friholde kreditforeningen for en del af det tab, der konstateres ved tvangsauktionen. Dette har fra begyndelsen været formålet med den kommunale garantistillelse, og som tidligere nævnt må det forventes, at dette tab kan beløbe sig til 1,9 mio. kr. afhængigt af den kommende salgspris for ejendommen. Kommunen vil ikke efterfølgende kunne søge regres (tilbagebetaling) mod andelsboligforeningen, da denne opløses ved tvangsauktionen. Der kan heller ikke søges regres mod de enkelte tidligere andelshavere. Administrationen bemærker, at der i Stege ligger en anden andelsboligforening få meter fra Byparken I. Den anden forening hedder Byparken II og blev opført i forbindelse med Byparken I. Byparken II står også overfor at skulle lægge lån om, og det blev i februar 2015 aftalt med BRF Kredit, at kreditforeningen kontakter kommunens administration inden sommerferien med henblik på drøftelse af fremtidige lån i Byparken II. Slutteligt kan det oplyses, at administrationen på kommunalbestyrelsens møde i juni måned vil forelægge en sag med dertilhørende bilag, der giver et samlet overblik over alle de andelsboligforeninger, der er i Vordingborg Kommune, hvor kommunen har stillet garanti for lånene. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der som nævnt i sagen er stillet kommunegaranti i forbindelse med opførelse af andelsboliger Byparken I i Stege. Garantien udgør pr. 31. december ,9 mio. kr. Tab i forbindelse med indfrielse af kommunegarantier er jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse låneberettiget. Det kan derudover bemærkes at den samlede kommunegaranti for andelsboliger opført i Vordingborg Kommune udgør 57,1 mio. kr. pr. 31. december Bilag: 1 Åben Erklæring om kommunegaranti - Andelsboligforeningen Byparken, Afd /14 2 Åben Notat om Andelsboligforeningen Byparken I, Stege /14 3 Åben BRF Kredtit orienterer om manglende terminsbetaling i Byparken I 57710/15 4 Åben Brev til BRF Kredit om Andelsboligforeningen Byparken I i Stege 57734/15 5 Åben Notat om hændelsesforløb i sagen om Andelsboligforeningen Byparken I 68380/15 Indstilling Administrationen indstiller, at kommunen i henhold til garantierklæringen betaler den procentvise andel på 18 % af terminsrestancen svarende til ca ,48 kr. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 46

48 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Andelsboligområdet - Forslag til delegation af kompetence Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Felter Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Almenboligloven. Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 27. marts 2014 at delegere kompetence til administrationen i sager, hvor almene boligselskaber ønsker at omlægge lån med det formål at opnå en besparelse. Baggrunden var, at det i kommunens kompetence- og delegationsplan, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2013, fremgår, at alle politiske beslutninger, der træffes i henhold til reglerne på almenboligområdet skal forelægges til behandling i både Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og i Kommunalbestyrelsen. Da der gennem længere tid har været mulighed for at omlægge gamle lån til nye lån med lavere rente, har realkreditinstitutterne på vegne af boligselskaberne flere gange ansøgt om kommunens godkendelse til disse omlægninger, da boligselskaberne herved kan opnå en årlig besparelse. I de tilfælde, hvor kommunen tidligere har stillet en garanti, anmodes der også om kommunens vedståelse af denne. Dette er en nødvendighed i forhold til de nye pantebreve, der laves og som skal tinglyses. Omlægningerne skal overholde de generelle bestemmelser i 5 i Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri. Det indebærer blandt andet, at restløbetiden for det nye lån ikke forlænges at der ikke opstår et kontantprovenu at der ikke ændres på afdragsprofilen Hvis disse forhold skal ændres, skal der ansøges om en særskilt godkendelse fra Kommunalbestyrelsen. Der skal således fortsat søges om særskilt godkendelse, såfremt der ønskes ændringer i forhold til afdragene. Administrationen søger hermed om, at delegationen udvides til også at gælde andelsboligområdet, da kommunen også på dette område har stillet garantier for lån, og dermed også skal godkende låneomlægninger i andelsboligforeninger. Begrundelsen for at søge om delegation er, at man ikke vurderer, at der er nogen økonomisk risiko i sagerne, da der er tale om omlægning af lån, der medfører besparelser for andelsboligforeningerne. Hvis der ved låneomlægningen også anmodes om en vedståelse af garantien, vil der være tale om garantier, der allerede tidligere er afgivet af Kommunalbestyrelsen. Der vil opnås en større effektivisering af sagsgangen både i kommunen og i det realkreditinstitut, der forestår låneomlægningen. Ofte gælder tilbuddet om låneomlægning til den nye lavere rente kun i en given periode, og godkendelsen skal derfor afgives inden udløbet af perioden. På baggrund af ovenstående finder administrationen det hensigtsmæssigt, at der delegeres kompetence i de sager, der omhandler konvertering af lån efter reglerne i konverteringsbekendtgørelsen og vedståelse af allerede eksisterende garantier. 47

49 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Såfremt en fremtidig sag indeholder andre elementer end ovenstående, vil den naturligvis fortsat blive forelagt til politisk behandling. Indstilling Administrationen indstiller, at beslutningskompetencen delegeres til administrationen i Ledelsessekretariatet i sager på andelsboligområdet om godkendelse af låneomlægninger og vedståelse af allerede eksisterende garantier. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Indstillingen anbefales. 48

50 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Til orientering Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Orientering fra borgmester og administration. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Thomas Christfort Borgmesteren orienterede om følgende: Revideret deltagerliste m.v. til Folkemødet blev omdelt på mødet. Forslag til åbningstider i Borgerservice i Præstø, Stege og Vordingborg i juli 2015 blev drøftet. Ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 24. august 2015 kl på Vordingborg Rådhus. Det fastsatte budgetseminar den 3. september og evt. 4. september 2015 aflyses. I stedet indkaldes Kommunalbestyrelsens medlemmer til et orienteringsmøde om de foreløbige forudsætninger til budget 2016 den 3. september 2015 kl Mødet afsluttes med en middag i kantinen. Herefter vil der blive en politisk proces. Notat af 18. maj 2015 vedrørende fastsættelse af medlemstal og besparelser som følge af evt. nedlæggelse af udvalg eller nedsættelse af antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer blev kort drøftet. Lau Svendsen-Tune orienterede om status for sagen vedrørende evt. mulighed for et mageskifte, jfr. sag nr.45 på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 22. april

51 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilagsoversigt 2. Kvartalsrapportering pr. 31 marts Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1. Kvartalsrapportering 31. marts (53327/15) 3. Samlet økonomirapportering pr. 31. marts Bilag - Økonomirapportering pr. 31. marts 2015 (43841/15) 2. Serviceudgiftsrammen marts (57732/15) 4. Budget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1. ØPU mio. puljen 0,5% - Udmøntningsforslag (64047/15) 2. ØPU - 1,5% forslag til nye tiltag og reduktioner (64050/15) 3. Referat fra møde i Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger (68137/15) 6. Ansøgning om tillægsbevilling til Vordingborg Kommunes andel af kapitalindskud vedr. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren 1. Vedtægter Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren endelig.pdf (60774/15) 2. Sagsresume vedr. registreing af Fonden DGI Huset Panteren (59182/15) 3. Registreringsbevis Fonden DGI Huset Panteren (59164/15) 8. Byfornyelse Prioritering af midler og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse 1. Prioriterede områder i købstæderne (54093/15) 10. Anmodning om øget driftstilskud til lokalråd 1. Ansøgning om højere tilskud-2.docx (59605/15) 11. Overvejelser af fordele og ulemper ved muligheden for at medfinansiering projekter med værdien af eget arbejde 1. Bilag; Fordele og ulemper ved at medfinansiere projekter med værdien af eget arbejde.docx (64957/15) 12. Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Parat til Erhvervsuddannelse 1. Ansøgning Vordingborgskolen (49911/15) 13. Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Open Air Exhibition 1. Ansøgning Open Air Exhibitions (64855/15) 15. Kommuneplanstrategi Udkast til Kommuneplanstrategi 2015 (10572/15) 2. Skitse for subsite - Kommuneplanstrategi 2015 (51036/15) 16. Endelig vedtagelse af Lokalplan C Støvvasen i Stege og Lendemarke 1. Bilag 1 Skema til insigelser og ændringer (55896/15) 2. Lokalplan C til høring (55431/15) 3. Notat til indsigelse ved Susanne Borregaard (55435/15) 4. Notat om indsigelse ved Møn Trolling (55433/15) 5. Samlede indsigelser til lokalplanforslag nr. C (55921/15) 17. Idefase kommuneplantillæg og tidsplan arkitektkonkurrence Antonihøjen 1. Bilag A Tidsplan (55204/15) 2. Bilag B Udkast til idéfasefolder (55117/15) 19. Indførelse af erhvervsparkeringslicenser 50

52 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag 1 - Vilkår for erhvervsparkeringslicens.docx (53386/15) 20. Administrationsgrundlag for kommunalt udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold 1. Administrationsgrundlag for kommunalt udbud (44980/15) 21. Delegation af kompetence efter folkeskolelovens 17 om antal elever ved skoleårets begyndelse. 1. Beslutning fra Børne, Unge- og Familieudvalget den (64704/15) 22. Andelsboligforeningen Byparken I i Stege - Manglende terminsbetalinger 1. Erklæring om kommunegaranti - Andelsboligforeningen Byparken, Afd. 1 (143493/14) 2. Notat om Andelsboligforeningen Byparken I, Stege (143490/14) 3. BRF Kredtit orienterer om manglende terminsbetaling i Byparken I (57710/15) 4. Brev til BRF Kredit om Andelsboligforeningen Byparken I i Stege (57734/15) 5. Notat om hændelsesforløb i sagen om Andelsboligforeningen Byparken I (68380/15) 51

53 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Underskriftsside Knud Larsen Bo Manderup Else-Marie Langballe Sørensen Tage Vestergaard Birgitte Steen Jørgensen Thomas Christfort Heino Hahn Per Stig Sørensen Mikael Smed 52

54 Bilag: 2.1. Kvartalsrapportering 31. marts Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 53327/15

55 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2015 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Resultat af drift Forventet mer- Forventet Administration og Opr. Korr. Faktisk Forventet /mindre forbrugs- Redning budget budget forbrug regnskab forbrug % (tal i kr.) Samlet resultat: % Note Budgetramme % Direktion % Ledelsessekretariatet % Kommunalbestyrelsesmedl % Valg % Økonomi og Personale % Forsikringer % Driftsikring af boligbyggeri % IKT % Afdeling for Skoler % Afdeling for Dagtilbud % Afdeling for Børn og Familie % Afdeling for Kultur og Fritid % Afdeling for Borger og Arbejdsmarked % Lokalt Beskæftigelsesråd % Afdeling for Psykiatri og Handicap % Afdeling for Sundhed % Afdeling for Pleje og Omsorg % Afdeling for Strategi og Implementering % Udvikl. og markedsfør. pulje % Lokale udviklingsplaner % Vordingborg Udviklingsselskab % Erhverv og turisme % Lokalråd m.m % Afdeling for Land og Miljø % Afdeling for Trafik og Park % Div. indtægter - næringslivet % Afdeling for Plan og Byg % Afdeling for Kommunale bygninger % Administrationsbygninger % Kantinedrift % Rengøringfunktion % Rengøring % Faste ejendomme % Pulje ejendomscenter - decentrale konti % Redningsberedskabet % Kommissioner, råd og nævn % Budgetpuljer % Budgetramme % Tjenestemandspensioner % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

56 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2015 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Noter til forventet regnskab, drift Det forventede regnskab udviser pr. 31. marts 2015 et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. På ramme 1 er der et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. og på ramme 2 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Note 1 Borger og arbejdsmarked forventer balance såfremt følgende tiltag godkendes: Budgetomplacering af udgifter til lægeerklæringer på 4 mio. kr. fra andet politikområde. Budgetomplacering af udgifter til kontrolgruppen på 1,5 mio. kr. fra andre politikområder. Ansøgning om bevilling til fleksjob ambassadører på 0,7 mio. kr. Bevilling fra DUT-midler til øget samtaler med ledige på 1,0 mio. kr. Derudover: Tilgodehavende vedrørende afsluttede projekter på 0,5 mio. kr. Generelle reduktioner på hele politikområdet på anslået 1,1 mio.kr. Note 2 Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i Mindreforbruget skyldes primært forventede uforbrugte midler på 0,5 mio. kr. på puljen afsat til Lokale Udviklingsprojekter (LUP-puljen). Årsagen til det forventede mindreforbrug skal findes dels i regnskab 2014, hvor der ved afslutning af 2014 fortsat var 0,5 mio. kr. i puljen og dels i, at vi endnu ikke, 3 måneder inde i 2015, har modtaget ansøgninger til puljen. Det resterende forventede mindreforbrug på 0,3 mio. kr. fremkommer som følge af uforbrugte midler og tidsforskydninger på projekter finansieret af Udviklings- og Markedsføringspuljen. Note 3 Der forventes en mindreindtægt på gebyrer for byggesagsbehandling. Note 4 Der er en budgetreserve på 10,4 mio. kr. som på nuværende tidspunkt ikke ventes anvendt i Derudover er der en administrationsanalyse og digitaliseringsstrategi på 1 mio. kr. samt udmøntning af bølge 2 og 3 i den obligatoriske selvbetjening, som endnu ikke er placeret. Note 5 Der forventes et mindreforbrug vedr. tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr.

57 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2015 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Resultat på anlæg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % APV-pulje % APV-pulje % Digitalisering af byggesager mv % Ejendomsfond % Erhvervsområde i Lundby % Erhvervsområde ved afkørsel % Erstatningsbyggeri til Jobcentret % Foreningshus i Stege-Lendemarke % Helhedsplan ny administrationsbygning % IT-Software genanskaffelse % Jordoprensning Sydhavn, Maryhus % Kommunekulturarvsprojekt i Kalvehave % Kulturarvskommuneprojektet % Køb af Adelgade (Støberihallerne) % Køb af Algade 63, Vordingborg % Køb af Klintholm Havn % Køb af lilletorv 5, Vordingborg % Lokalplan for Præstø Bymidte % Nye lokaler til teater % Oprensning af grund Kullekærvej % Panteren % Rådhus % Salg af areal Bakkedraget Bogø % Salg af ejendom, Elmelunde % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) joki, bl

58 Bilag: 3.1. Bilag - Økonomirapportering pr. 31. marts 2015 Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 43841/15

59 Økonomirapportering pr. 31. marts 2015 Status på den samlede økonomi pr Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for marts måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab 2015, herunder evt. mer/mindreforbrug for 2015 i forhold til det korrigerede budget. Væsentligste afvigelser forklares. Likviditetsprognose 2015, opgjort ultimo marts, ses af dokumentets sidste sider. Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Regnskab pr Opr. budget 2015 Korr. Budget 2015 Forventet regnskab 2015 Forventet afvigelse 2015 (beløb i mio. kr.) A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -607, , , ,4 0,0 Tilskud og udligning m.v. -233,3-957,0-957,0-957,0 0,0 Refusion af købsmoms 18,7 0,4 0,4 0,4 0,0 Indtægter i alt -822, , , ,1 0,0 Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) Udvalget for Økonomi, Planlægning & Udvikling 63,4 318,9 322,2 313,8-8,4 Erhvervsudvalg 2,6 10,4 15,9 15,4-0,5 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 184,4 722,0 719,2 724,7 5,5 Socialudvalg 101,7 404,9 397,9 398,1 0,2 Sundheds- og Psykiatriudvalg 87,1 395,3 402,4 402,6 0,2 Teknik- og Miljøudvalg 18,9 110,6 116,3 117,2 0,9 Børne-, Unge- og Familieudvalg 162,9 661,6 679,7 688,1 8,4 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 27,7 57,2 58,9 58,7-0,2 Driftsudgifter i alt 648, , , ,6 6,1 Driftsudgifter før finansiering -173,7-135,2-103,5-97,5 6,1 Renter 1,0 19,6 19,4 19,4 0,0 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -172,7-115,6-84,2-78,1 6,1 Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) Udvalget for Økonomi, Planlægning & Udvikling 1,3 27,5 59,9 32,2-27,7 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg 0,9 5,4 7,1 7,1 0,0 Sundheds- og Psykiatriudvalg 0,1 4,3 6,4 6,4 0,0 Teknik- og Miljøudvalg 9,2 48,7 84,9 82,7-2,1 Børne-, Unge- og Familieudvalg 2,9 9,1 19,9 19,9 0,0 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 1,4 3,5 18,2 16,9-1,3 Anlægsudgifter i alt 15,8 98,5 196,4 165,3-31,1 Ekstraordinære poster Resultat af det skattefinansierede område -156,8-17,1 112,2 87,2-25,0 B. Forsyningsvirksomheder Drift (Indtægter - udgifter) -39,7-0,2-0,2-0,2-0,0 Anlæg (indtægter - udgifter) Resultat af forsyningsvirksomheder -39,7-0,2-0,2-0,2-0,0 Resultat i alt (A+B) - 196,6-17,3 112,0 87,0-25,0 Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. I kolonnen Forventet afvigelse er mindreforbrug (-) merforbrug (+). Afrapporteringen sker i mio. kr. mens de bagvedliggende tal er i kr. Derfor kan der være mindre differencer i forhold til sammentællingerne på grund af afrundinger. Ordinær driftsvirksomhed 1

60 Økonomirapportering pr. 31. marts 2015 Der forventes samlet set et merforbrug på 6,1 mio. kr. på ordinær driftsvirksomhed. De væsentligste årsager til den forventede afvigelse er: Indtægter og renter: 0 mio. kr. Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at blive overholdt. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling: -8,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 7,7 mio. kr. på budgetramme 1 og 0,7 mio. kr. på budgetramme 2 (tjenestemandspensioner). Mindreforbruget på budgetramme 1 ses primært på bevillingsreserven, som på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt i Erhvervsudvalg: -0,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget består af 0,1 mio. kr. vedr. driftstilskud/medlemsbidrag, som følge af nedlæggelsen af Turismenetværket Sjælland Møn, 0,2 mio. kr. vedr. Vordingborg Destinationsudvikling, primært fra puljen afsat til projekter, samt 0,2 mio. kr. vedr. projektet Iværksætteri og innovation i folkeskolen, hvor der anvendes 0,1 mio. kr. ud af de afsatte 0,3 mio. kr., da projektet kører over en 3-årig periode. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg: 5,5 mio. kr. Borger og Arbejdsmarked samt Pension og Boligstøtte: Der forventes samlet set et merforbrug på 5,5 mio. kr. På Arbejdsmarked er der et merforbrug på 6,5 mio. kr., mens Pension og Boligstøtte forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget på Pension og Boligstøtte kan primært henføres til budgetramme 1 (Andre sundhedsudgifter og begravelseshjælp) mens merforbruget på Arbejdsmarked primært kan henføres til budgetramme 2. Merforbruget på Arbejdsmarked dækker over en del underliggende forskydninger af merudgifter og mindre udgifter, der tilsammen opvejer hinanden. Den væsentligste årsag er dagpenge til forsikrede ledige, hvor der forventes et merforbrug på 13,2 mio. kr. Der blev ved budgetlægningen for 2015 estimeret med et gennemsnitligt antal helårspersoner på 643 i I opgørelsen for marts måned 2015 over antal omregnede helårspersoner, er antallet opgjort til borgere. Dette tal er dog ikke helt retvisende, idet personer der ikke modtager ydelser også er medtaget, men det indikere en stor aktivitet. Sundheds- og Psykiatriudvalg: 0,2 mio. kr. Der forventes samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 0,5 mio. kr. på Sundhed og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Psykiatri. For Sundhed forventes der et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., som alene kan henføres til virksomhederne, hhv. Tandplejen samt Træning og rehabilitering. For Psykiatri og Handicap forventes der et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget ses på de længerevarende botilbud 108, hvor der forventes mindreforbrug på 0,6 mio. kr. omvendt forventes der merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. forsorgshjem- og krisecentre. Socialudvalg: 0,2 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 1 og et merforbrug på 0,6 mio. kr. på budgetramme 2. Når der tages højde for de budgettilpasninger, som vil blive foretaget inden halvårsregnskabet, hvor det nuværende mindreforbrug på Hjælpemidler vil dække merforbrug på Distrikterne og på det øvrige udvalgsområde under budgetramme 1, kommer virksomhederne ud med et 2

61 Økonomirapportering pr. 31. marts 2015 mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget ses på Madservice og Centralvaskeriet, samt Forebyggelse og Aktivitetscentre. Det øvrige udvalgsområde, når der er taget højde for ovenstående budgettilpasning, vil komme ud med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget ses primært på de mellemkommunale betalinger, hvor prognosen på nuværende tidspunkt indikerer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Derudover forventes der også merforbrug på bygninger, da boligselskaberne har varslet huslejestigninger af en væsentlig størrelse, samtidig med at der forventes merforbrug vedr. driften af Præstø Multicenter. Teknik- og Miljøudvalg: 0,9 mio. kr. Trafik, Park og Havne, Vej, Park og Havneservice, Land og Miljø, Byfornyelse samt Bygningsvedligeholdelse: Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., som kan henføres til Trafik, Park og Havne. Børne-, Unge, og Familieudvalg: 8,4 mio. kr. Dagtilbud, Skoler samt Børn og Familie: Der forventes samlet set et merforbrug på 8,4 mio. kr. Merforbruget fordeler sig på Skoler med 1,7 mio. kr., Børn og Familie med 6,5 mio. kr. og Dagtilbud med 0,2 mio. kr. Skoler forventer et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. Virksomhederne forventer at komme ud med et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr., primært på Svend Gønge-skolen og Gåsetårnskolen, mens fællesområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget på skolerne skyldes primært for høje personaleudgifter (inkl. vikarer) ift. det tildelte budget samt de overførte merforbrug for Mindreforbruget på fællesområdet skal ses i forhold til den afsatte centrale pulje på 2,9 mio. kr., som bl.a. vil kunne anvendes til indretning af lærings- og skoleklubrum på Fanefjord og Hjertebjerg afdelingerne, Stege Skole. Derudover er der afsat en pulje på 0,6 mio. kr. til ekstraudgifter i forbindelse med skolekørsel, som på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt. Det øvrige fællesområde forventes at ende ud i et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. grundet lavere pensionsudgifter og konsulentudgifter, end først budgetteret. Børn og Familie forventes at komme ud med et merforbrug på 6,5 mio. kr. Det forventes, at anbringelser vil komme ud med et merforbrug på 2,7 mio. kr. 2,1 mio. kr. af disse skyldes betaling vedr. tidligere år for en sag, som hidtil har været forudsat betalt af Psykiatri og Handicap. Dertil skyldes det forventede merforbrug overført merforbrug fra 2014 på 0,9 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger forventes at komme ud med et merforbrug på 3,8 mio. kr., som kan henføres til 84 aflastning, der før 2013 blev konteret på budgetramme 2. Der var i 2014 et merforbrug på samme niveau vedr. 84 aflastningen, som blev dækket af mindreforbrug på hhv. skole- og dagtilbudsområdet. Dagtilbud forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på virksomhederne med 1,3 mio. kr., mens der på den øvrige udvalgsramme forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget på virksomheder ses udelukkende på Dagplejen, på trods af overførsel af mindreforbrug på 2 mio. kr. fra 2014, Merforbruget skyldes strukturændringerne på det samlede dagtilbudsområde, hvor der blev nedlagt 44 dagplejestillinger, og de berørte dagplejere i stedet fik tilbudt stillinger i daginstitutionerne på hele 0-6 års området. Dette medfører merudgifter til fratrædelsesgodtgørelse, feriepenge og kurser. Hertil kommer en nødvendig tilpasning af gæsteordningerne til et færre antal dagplejere, som sker løbende gennem 2015, så børnene og deres forældre fortsat oplever at gæsteordningerne leverer den samme kvalitet i tilbuddet, som forældrene har forventet. Mindreforbruget på det øvrige område skyldes primært en stigning i antallet af børn fra andre kommuner, hvor forældrene vælger et dagtilbud i Vordingborg Kommune, samt mindre udgifter til kurser og kompetenceudvikling pga. færre interne udbudte forløb end tidligere år. Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalg: -0,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 0,3 mio. kr. på virksomhederne (Biblioteket) og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på det øvrige udvalgsområde. 3

62 Økonomirapportering pr. 31. marts 2015 Mindreforbruget på det øvrige udvalgsområde skyldes, at boldbanerne på arealet bag ved Iselinge afdelingen, Gåsetårnskolen, først forventes at stå færdig til brug tidligst i efteråret 2015, hvilket vil medføre et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Derudover forventes driftsbudgettet til KunsthalGlas ikke at blive brugt i 2015, idet der først skal rejses den nødvendige kapital på 32 mio.kr. før anlægsarbejdet iværksættes. Der er i budgetter afsat 0,5 mio. kr. i driftstilskud når KunsthalGlas, når det står klar til drift. Anlægsudgifter Anlæg udviser et mindreforbrug på 31,1 mio. kr. Der er pr. 31. marts 2015 en forventning om, at der vil blive overført 31,1 mio. kr. til Anlægsregnskabet for 2015 forventes at blive 165,3 mio. kr. 4

63 Økonomirapportering pr. 31. marts 2015 Likviditetsprognose Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 125,8 mio. kr. ultimo marts Målsætningen for likviditeten i forhold til kassekreditreglen er, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning må kun kortvarigt komme under 100 mio. kr. hvis der samtidig er vedtaget et budget som indeholder en prognose for, at kassebeholdningen genoprettes til mellem 100 og 200 mio. kr. Figur 1 - Likviditetsprognose 2015 opgjort ultimo marts 2015 Som det fremgår af ovenstående graf, forventes det, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen vil falde til 87,3 mio. kr. ultimo At den gennemsnitlige kassebeholdning falder så markant i løbet af sidste halvdel af 2015, er et udtryk for de enkelte områders forventninger om at anvende samtlige af de overførte driftsmidler fra regnskab Erfaringerne viser dog, at dette sjældent realiseres, hvorfor det antages, at kassebeholdningen vil lande på et højere niveau end forudsat på nuværende tidspunkt. Den daglige kassebeholdning, er vist i efterfølgende graf - figur 2, hvilket giver et billede af hvorfor likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er faldende i Figur 2 - Forventet daglig kassebeholdning 2015 Ovenstående graf viser udviklingen i den daglige kassebeholdning i Der er i prognosen taget højde for, at der pr. 31. marts 2015 forventes et mindreforbrug på sammenlagt 25,0 mio. kr. på drift (6,1 mio. kr.) og anlæg (-31,1 mio. kr.) i forhold til korrigeret budget. Årsagen til, at juli måneds daglige kassebeholdning ligger lavere end de øvrige måneder er, at der netop i starten af juli måned bliver udbetalt det fulde tilskud til statslige Administrationens og private forventning skoler samt efterskoler. Den daglige kassebeholdning stiger markant måneden efter, da ejendomsskatten og dækningsafgiftens 2. rate skal indbetales til kommunen primo august. Årsagen til de store dyk ultimo måneden skyldes, at der ultimo måneden sker de største lønudbetalinger, da disse er bagudrettede for størstedelen af kommunens medarbejdere. Derudover er det også ultimo måneden de store udskrivninger er vedr. overførselsområdet. Dette skal ses i sammenhæng med, at de store indtægter såsom udligning, tilskud, skatter og refusioner, kommer primo måneden, da disse er forudbetalte. 5

64 Økonomirapportering pr. 31. marts 2015 d. 8/ Signe Riise-Knudsen 6

65 Bilag: 3.2. Serviceudgiftsrammen marts Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 57732/15

66 Økonomirapportering pr. 31. marts 2015 Status på serviceudgifterne pr Opgørelsen på serviceudgiftsrammen er central, idet merforbrug på serviceudgifter medfører overskridelse af den udmeldte serviceramme. Kommunernes budgetterede serviceudgifter er som i de senere år underlagt en sanktion i forhold til den udmeldte serviceramme. Overskridelse sanktioneres i form af en strafafgift til staten. Som udgangspunkt er sanktionerne kollektive i 2015, men sanktionerne kan blive delvis individuel, såfremt det vurderes, at kommunen ikke har udvist passende budgetadfærd. Kommunernes Landsforening nedjusterede i 2014 den beregningstekniske serviceramme, i forlængelse af nedjustering af pris- og lønskøn. Nedjusteringen af pris- og lønskøn har i 2015 en afsmittende effekt på servicerammen, da økonomiaftalen for 2014 danner baggrund for Serviceudgifterne er de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til de brugerfinansierede områder, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler, forsikrede ledige og indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Serviceudgifterne i 2015 indeholder ingen ændringer i forhold til serviceudgifterne i 2014, da opgørelsen på serviceudgifter i 2015 er uændret. Serviceudgifterne for 2015 i Vordingborg Kommune skønnes til 1.858,2 mio. kr. og er således 39,4 mio. kr. større end den udmeldte serviceudgiftsramme på 1.818,8 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Udvalgenes kvartalsrapporteringer pr. 31. marts indebærer at serviceudgiftsrammen ikke forventes overholdt, da der forventes en overskridelse af rammen med 39,4 mio. kr. For at undgå en regnskabssanktion i 2015, skal der fortsat være fokus på at overholde serviceudgiftsrammen på 1.818,8 mio. kr. Serviceudgifter pr. 31. marts 2015 (1.000 kr.) Serviceudgiftsramme opr. budget 2015 Forventet regnskab for serviceudgifterne 2015 Afvigelse Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg total Sundhedsudvalg Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg total Børne-, Unge- og Familieudvalg - Skoler Børne-, Unge- og Familieudvalg - Dagtilbud Børne-, Unge- og Familieudvalg - Børn og familie Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg I alt Tabel 1 Opgørelse over serviceudgifterne 2015 Opgørelsen pr. 31. marts 2015 viser et merforbrug på serviceudgiftsrammen på 39,4 mio. kr. Årsagen til merforbruget er overordnet set, at de enkelte områder har en forventning om at bruge af de overførte regnskabsoverskud fra 2014, samt forventningen om et samlet

67 Økonomirapportering pr. 31. marts 2015 merforbrug på serviceudgifterne for Udvalget for Børne-, Unge-, og Familieudvalgets politikområder. d. 30/ Maria Bille Rasmussen

68 Bilag: 4.1. ØPU mio. puljen 0,5% - Udmøntningsforslag Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 64047/15

69 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele kr priser Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse Hjemtagelse af frankeringsmaskiner Ubrugte mobilabonnementer Administrationen under skoleafdelingen Dagtilbud - Reduktion af normering Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge Normering under Kultur og fritid Borger og arbejdsmarked - lønreduktion Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret Sundhed - lønreduktion Pleje og omsorg - lønreduktion Reduktion af LUP-puljen Reduktion på rengøringsfunktion Digitalisering af veje og grønne områder I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

70 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - rammebesparelse Skema UDM10 Forslag nr. 1 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Besparelsen på 0,5 % foreslås taget på ledelsessekretariatet samlede ramme. Herefter vil der være en dialog med medarbejdere omkring konkret udmøntning. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

71 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - Hjemtagelse af frankeringsmaskiner Skema UDM10 Forslag nr. 2 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Fælles adm. og projekter Som en del af digitaliseringen er det besluttet at hjemtage de decentrale frankeringsmaskiner - Besparelsen på ca kr. om året vil kunne udmønte besparelsen. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

72 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Ubrugte mobilabonnementer Skema UDM10 Forslag nr. 4 Budgetår Hele kr priser I alt Oprydning og nedlæggelse af ubrugte mobilabonn Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Afdeling for IT har igangsat en proces med at identificere mobil, fastnet og dataabonnemter der ikke er i anvendelse, for så centralt at kunne opsige disse abonnemter. Den nuværende status i oprydningsarbejdet, er at det forventes at der minimum kan opsiges abonnemter svarende til en samlet årlig omkostning på kr. I 2015 vil udgiften til afløning af den projektmedarbejder der forestår oprydningen skulle modregnes, men det vil i 2016 og frem have fuld effekt. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

73 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10 Forslag nr. 5 Administrationen under skoleafdelingen Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion i normeringen Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Normeringen i skoleafdelingen reduceres med 1,5 ugentlig time. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Reduktion i normeringen I alt

74 a UDM10

75 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Dagtilbud kt.6 - Reduktion af normeringen Skema UDM10 Forslag nr. 6 Budgetår Hele kr priser I alt Omlægning af arbejdsopgaver Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Antal stillinger -0,04-0,04-0,04-0,04 I alt -0,04-0,04-0,04-0,04

76 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge Skema UDM10 Forslag nr. Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Ved øget brug af videokonference kan spares på udgiften til tjenstekørsel i afdelingen for Børn og Unge Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt 0 0 0

77 Skema UDM10 7 etår gen for Børn og etår

78 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10 Forslag nr. 8 Administrationen under Kultur og Fritid Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion i normeringen Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Den samlede normering på kultur og fritidsforvaltningen reduceres med 1,3 ugentlig time Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Reduktion i normeringen I alt

79 a UDM10

80 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Borger og arbejdsmarked - lønreduktion Skema UDM10 Forslag nr. 9 Budgetår Hele kr priser I alt /4 årsværk Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Besparelsen udgør kr. Dette svarer til 3/4 årsværk. Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse indenfor området sygedagpenge og fastholdelse. Besparelsen vil betyde længere sagsbehandlingstid på myndighedsområdet generelt. Hvad enten besparelsen rammer den administrative bistand, eller den generelle sagsbehandling, eller specialområder, vil besparelsen betyde, at der er opgaver der fordeles på de resterende myndighedssagsbehandlere, og der dermed generelt vi ske en forlængelse af sagsbehandlingstider. Forlængelse af sagsbehandlingstider vil generelt betyde en stor risiko for øgede udgifter til forsørgelse. Området sygedagpengeindsats er i dag yderst velfungerende, med en af de mest effektive indsatser mål på landsplan. Afdelingen er pt. Ved at arbejde med en øget effektivisering af indsatsen i forhold til borgere på ledighedsydelse, i revalidering eller i resurseforløb. Særligt i forhold til borgere på ledighedsydelse, har Vordingborg en relativ høj andel af borgere der er godkendt til fleksjob, som gå ledige på ledighedsydelse. I forhold til indsatsen overfor borgere i resurseforløb har Vordingborg som alle kommuner en stor udfordring med at effektivisere den og målrette den koordinerede indsats på tværs af kommunen og regionen for disse borgere. Da Borger- og Arbejdsmarked i langt overvejende grad er en myndighedsafdeling, betyder dette at stor set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. I december 2013 udstedte arbejdstilsynet et påbud til Borger og Arbejdsmarked, om at afhjælpe det som Arbejdstilsynet anså for et for stort arbejdspres på centrale myndighedsteams. I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg Kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budgetoverskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig forsørgelse. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk /4 årsværk 0,75 0,75 0,75 0,75 I alt 0,75 0,75 0,75 0,75

81 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret Skema UDM10 Forslag nr. 10 Budgetår Hele kr priser I alt Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: P.t. deltager Psykiatri og Handicap personale i rehabiliteringteam i jobcentret vedr. ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er en lovpligtig deltagelse og denne kræver stort fravær fra visitationsteamet. Det er det samme team der skal gennemføre de øvrige besparelser på området. Pesonalet fra Psykiatri og Handicap bruger i alt 345 timer om året i rehabiliteringsteamet. Derudover bruger afdelingsleder 80 timer om året til visitationsmøder. Besparelsen kan gennemføres ved at reducere timeforbruget i form af deltagelse i færre møder. Møderne kan ikke gennemføres, hvis der ikke deltagelse fra Psykiatri og Handicap jf. lovgivningen. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

82 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Sundhed kt.6 - lønreduktion Skema UDM10 Forslag nr. 11 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af lønbudget Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Reduktionen vil ske på lønkontoen, da der ikke er andre muligheder. Dette vil i første omgang betyde, at der ikke er mulighed for lønudvikling og på nogle års sigt, at der må tages stilling til nedregulering af timetal hos sekretariatets nuværende 3,7 medarbejderårsværk. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

83 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5 %) Pleje og Omsorg kt.6 - lønreduktion Skema UDM10 Forslag nr. 12 Budgetår Hele kr priser I alt Reduceret lønomkostning ved afgang af personale Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Reduktion af lønomkostning med kr. på konto 6 Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk ,1-0,1-0,1-0,1 I alt -0,1-0,1-0,1-0,1 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

84 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Reduktion af LUP-puljen Skema UDM10 Forslag nr. 13 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af LUP-puljen Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Til at understøtte lokalrådenes arbejde med lokale udviklingsprojekter er der afsat en pulje (LUP-puljen), som i budget 2016 på mio. kr. Ansøgninger til puljen er sparsomme hvilket i regnskab 2014 resulterede i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Ved udgangen af marts 2015 er der endnu ikke modtaget ansøgninger til LUP-puljen 2015, og det vurderes derfor, at puljen kan reduceres uden mærkbare konsekvenser. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

85 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10 Forslag nr. 14 Reduktion på rengøringsfunktion centralkonti Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Den centrale konto til ekstraordinære udgifter på den private rengøringsfunktion reduseres med kr. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

86 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10 Forslag nr. 15 Digitalisering af veje og grønne områder Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Der er allerede store områder, som er digitaliseret i kommunen, men der udestår arealer langs vejene, samt enkelte elementer på vejene (f.eks. Skilte). Dette arbejde vil kunne færdiggøres i 2015, og dermed lette arbejdet hos bestillerteamet. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

87 Bilag: 4.2. ØPU - 1,5% forslag til nye tiltag og reduktioner Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 64050/15

88 Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele kr priser Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Reduktioner 1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver Yderligere indkøbsbesparelser Afskaffe julegaven til alle medarbejdere Reduktion i Team Support og Brugerstyring TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger Opstramning medarbejdermobiltelefoner i udlandet Dagtilbud - Omlægning af arbejdsopgaver Borger og Arbejdsmarked - Personaleudgifter Psykiatri og handicap - Visitationsteamet Sundhed - lønreduktion Pleje og omsorg - lønomkostning Reduktion af LUP-puljen a Sammenlægning af Facaderåd b Nedlæggelse af Facaderåd Vikarpuljer Intern Service reduceres (pet) Skoleafdeling - reduktion af normering Børn og familier - Tværsektorel indsats Administrationen under Kultur og Fritid Trafik, Park og Havne - Effektivisering af bestillerteamet Arbejdsgangsanalyser og centralisering af økonomi, løn og 19 indkøb???? Reduktioner som følge af administrative 20 effektiviseringsprojekter Ændret kanalstrategi og kortere åbningstid for borgere total Tiltag 1 Arrangement for tilflyttere Central lønadministration Økonomisk understøtning af projektregnskaber Forbedring af mobil- og bredbåndsdækning Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Psykiatri og handicap - tværfagligt samarbejdere Intensivering af ansøgning til puljemidler Koordination af tidlig bosætningsindsats Branding af Vordingborg Kommune Badeanstalter i de 3 Købstæder Optimering af trådløse netværkspunkter Familier i særligt udsatte positioner Øget markedsføring af havnene total

89 - Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

90 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver i forhold til Kerneydelsen Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Gennemgå samtlige afdelinger for kan og skal opgaver set i forhold til løsning eller understøttelse af kerneydelsen. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

91 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Yderligere indkøbsbesparelser Skema RED Forslag nr. 2 Budgetår Hele kr priser I alt Investering i en ekstra medarbejder Udbud og Indkøb Indkøbsbesparelser Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: De seneste års erfaring viser at der fortsat er gevinster at hente ved at deltage i nationale og tværkommunale udbud af vare- og tjenesteydelser. Det forventes derfor at der med yderligere en ressource i Team Udbud og Indkøb vil kunne opnås indkøbsbesparelser og dermed budgetreduktioner for yderligere 1 mio. kr. I 2016 vil besparelsen kun have halv effekt da en ny medarbejder først skal ansættes og gennemføre nogle udbud før der er en besparelse. Besparelserne vil blive effektueret ved at der foretages reduktioner i budgetterne i hele kommunen afhængig af hvilke varer eller tjenesteydelser der indgås aftaler omkring. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

92 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Afskaffe julegaven til alle medarbejdere Skema RED Forslag nr. 3 Budgetår Hele kr priser I alt Afskaffe julegaven Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Der købes i dag en julegave til alle medarbejdere i kommunen. Det er en fin gestus som en del medarbejdere værdsætter, men midlerne kan måske prioriteres til noget endnu bedre. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

93 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Reduktion i Team Support og Brugerstyring Skema RED Forslag nr. 4 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion i medarbejdere Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Team Support og Brugerstyring består af fem medarbejdere som hjælper alle brugere med betjening af økonomisystemet. Det er ligeledes her al brugerstyring (oprettelser og ændringer i rettigheder mv.) foregår. Teamet har også en proaktiv rolle ved at "opsøge kunder" og tilbyde effektivisering af arbejdsgange i systemet samt at afholde kurser og workshops. Det er specielt den sidste del af opgaven som kan reduceres, hvis det vurderes at der er andre opgaver som skal prioriteres højere. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Team Support og Brugerstyring I alt

94 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 5 Skift til TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger Budgetår Hele kr priser I alt Skift til TeleNor SKI-aftale på ADSL-forbindelser Tilpasning af refusionstakst på egenbetaling af ADSL fra maks. 350 kr. pr. md til 130 kr. pr. md, anslået Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Kommunen bruger p.t kr. pr. år på at købe ADSL-forbindelser til mearbejderopkoblinger på den nuværende TDC SKI-aftale. Kommunen kan i stedet vælge at flytte disse ADSL-abonnemter fra TDC til den nye Telenor SKI-aftale med mulighed for maks. 20/2 forbindser. På den nuværende TDC-aftale er der p.t. 46 medarbejder der har en teoretisk mulighed for at have 50/5 hastighed, og som derfor har en lille risiko for at få nedsat sin hastighed, hvorimod de øvrige 137 medarbejdere idag har 20/1 eller mindre i hastighed. Der vil i forbindelse med flytningen være en risiko for at nogle medarbejder har tilkøbt tillægsprodukter fra TDC ovenpå deres medarbejder bredbånd, som de så må give afkald på. Hvis der skal være rimelighed i denne omlægning, bør der også ske en tilpasning af det nuværende max. beløb på 350 kr. pr. md., som kan gives i refusion til udlæg for evt. egenbetaling af alternative private internetopkoblinger, således at det nedsattes tilsvarende til 130 kr. pr. md. Det anslås at der max. vil være 20 medarbejdere der vil blive berørt af dette, og at nok i gns. giver refusioner svarende til omkring 225 kr. pr. md. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

95 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 6 Opstramning af regler for anvendelse af medarbejdermobiltelefoner i udlandet Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion i den nuværende udlandstrafik på 20% Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Nuværende forbrug: fastnet til udlandet = kr. for hele Mobiltelefoner samtaler til og fra udland + datatrafik i udland = kr. = i alt kr. Der arbejdes med en reduktion på 20% = kr. Reduktionen skal ske ved udarbejdelse af retningslinier til personalet omkring brug af fastnet og mobiltelefoner, byggende på et rapportering og kontrolsystem. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

96 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Dagtilbud kt. 6 - Reduktion af normeringen Skema RED Forslag nr. 7 Budgetår Hele kr priser I alt Omlægning af arbejdsopgaver Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Antal stillinger -0,10-0,10-0,10-0,10 I alt -0,10-0,10-0,10-0,10

97 ema RED

98 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Borger og Arbejdsmarked Skema RED Forslag nr. 8 Budgetår Hele kr priser I alt ,5 årsværk reduktion i øvrige personeudgifter Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Besparelsen udgør kr. Dette svarer til mere end to årsværk. Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse indenfor området beskæftigelse, udannelse og ydelser. Besparelsen vil konkret betyde en reduktion med 1,5 årsværk svarende til kr. og en yderligere reduktion af udgifter til Opkvalificering, kurser og personaleudgifter (forplejning) på kr. Besparelsen vil betyde længere sagsbehandlingstid på myndighedsområdet generelt. Hvad enten besparelsen rammer den administrative bistand, eller den generelle sagsbehandling, eller specialområder, vi besparelsen betyde, at der er opgaver der fordeles på de resterende myndigheds sagsbehandlere, og der dermed generelt vi ske en forlængelse af sagsbehandlingstider. Forlængelse af sagsbehandlingstider vil generelt betyde en stor risiko for øgede udgifter til forsørgelse. Indsatsen på kontanthjælpsområdet er i dag stabiliseret og set i et landsperspektiv er de generelle resultater og effekter sammenlignelige med landsgennemsnittet. Dog er Vordingborg Kommune præget af en særlig demografi, med en meget høj andel af borgere uden uddannelse / ufaglærte, og en forholdsvis høj andel af borgere på offentlig forsørgelse. Vordingborg deler i denne sammenhæng vilkår med andre kommuner på sjælland med tilsvarende geografisk afstand til københavnsområdet. Denne demografi rammer særlig ungeområdet, hvor Vordingborg ligesom sammenlignelige kommuner har en stor andel af unge på offentlig forsørgelse og mange unge der ikke påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Kontanthjælpsområdet (inkl. ydelsesområdet) arbejder i øjeblikket intensivt på at øge og effektivisere borgerindsatsen, således at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid kan blive nedbragt og flere borgere kan komme hurtigere i arbejde eller uddannelse. Dette sker i særlig grad ved at prioritere den tidlige indsats, indsatsen for at få unge i uddannelse og den virksomhedsrettede indsats. Da borger og arbejdsmarked i langt overvejende grad er en myndighedsafdeling betyder dette, at stor set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. I december 2013 udstedte arbejdstilsynet et påbud til Borger og Arbejdsmarked, om at afhjælpe det som Arbejdstilsynet anså for et for stort arbejdspres på centrale myndighedsteams. I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budget6overskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig

99 I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budget6overskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig forsørgelse. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk ,5 årsværk I alt

100 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 9 Beparelser på sagsbehandlingstid og telefontid i visitationsteamet Psykiatri og handicap Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Reduktionen på på konto 6 kan kun opnås i visitationsteamet ved at reducere muligheden for telefonisk kontakt til sagsbehandler og forlænge sagsbehandlingstiderne. Dette vil på længere sigt have en negativ effekt for borgerne, da teamet i forvejen kun har telefontid en gang om ugen og teamet i forvejen ikke kan overholde tidsfristerne. Det er også samme personale der skal sikre gennemførelsen af de øvrige besparelser. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdspresset i teamet og i maj laver det opfølgende besøg for at sikre at arbejdspresset er reduceret, dette vil der ikke være mulighed for at mindske. Besparelsen vil også betyde at der ikke er mulighed for at gennemføre lovpligtig personlig tilsyn med borgere placeret i andre kommuner. Besparelsen vil også betyde at muligheden for korrekt styring af områdets økonomi forringes væsenligt. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

101 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Sundhed kt.6 - lønreduktion Skema RED Forslag nr. 10 Budgetår Hele kr priser I alt Lønreduktion Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Afdeling for Sundheds konto 6 budget rækker kun lige til 4,7 årsværk fordelt på ledelse, administration, kommunikation og udvikling (herunder ansøgning om puljemidler, projektstyring og evaluering). Staben skal, udover politisk sagsbehandling, samarbejde med Region Sjælland og andre centrale sundhedsaktører, servicere en bred faglig portefølje fra rusmidler over sundhedspleje og tandpleje til genoptræning/rehabilitering. Herudover varetager den administrative stab den løbende udviklingsdialog med resten af kommunens fagområder om forebyggende tiltag i henhold til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, det tværkommunale samarbejde med frivilligsektoren, daglig drift af kommunens sundhedscentre og venlig betjening af mange daglige henvendelser vedrørende sundhedsydelser generelt. På den måde er afdelingens kerneydelse et væsentligt bidrag til visionen om at være en sund kommune. Da budget til kurser, IT mv. i forvejen er relativt lille kan reduktionen kun ske på lønkontoen. Dette vil allerede fra 2016 medføre overvejelse om konvertering af fuldtidsstillinger til deltid, hvilket, ud over de mindskede muligheder for tværgående samarbejde og udvikling, vil medføre alvorlige fastholdelses- og rekrutteringsproblemer. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

102 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Pleje og omsorg konto 6 Forslag nr. 11 Budgetår Hele kr priser I alt Reduceret lønomkostning ved afgang af personale Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Reduktion af lønomkostning med kr. på konto 6 anvendes til koordination af tidlig indsats og bosætningsindsats. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk ,2-0,2-0,2-0,2 I alt -0,2-0,2-0,2-0,2 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

103 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Reduktion af LUP-puljen Skema RED Forslag nr. 12 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af LUP-puljen Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Til at understøtte lokalrådenes arbejde med lokale udviklingsprojekter er der afsat en pulje (LUP-puljen), som i budget 2016 på mio. kr. Ansøgninger til puljen er sparsomme hvilket i regnskab 2014 resulterede i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Ved udgangen af marts 2015 er der endnu ikke modtaget ansøgninger til LUP-puljen 2015, og det vurderes derfor, at puljen kan reduceres uden mærkbare konsekvenser. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

104 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. reduktion (0,5%) og/ eller 1,5 % puljen Sammenlægning af kommunens 3 Facaderåd OBS! - Sammenhæng til forslag om nedlæggelse af de 3 Facaderåd. Skema RED Forslag nr. 13a Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Der er pt. 3 Facaderåd i Kommunen - ét for hver af de 3 købstæder. Medlemmerne i Rådene er udpeget af de stedlige bevaringsforeninger, grundejerforening, handel(stand)sforening, m.fl. Rådene kommer med udtalelse ifm. Plan og Bygafdelingens sagsbehandling/ godkendelse af facaderenoveringer, og vejleder på frivillig basis Bygningsejere om hvordan facader kan renoveres så der sikres et attraktivt bymiljø. Plan og Byg-afdelingen fungerer som sekretær for Facaderådene; udarbejder dagsordener og referater af møderne. Såfremt Rådene sammenlægges til ét fælles facaderåd for de 3 købstæder vurderes det, at der i administrationen vil kunne spares ressourcer svarende til ca kr. årligt ift. betjening af facaderådene. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Besparelsen udgøres alene af arbejdstid -0,25-0,25-0,25-0,25 I alt -0,25-0,25-0,25-0,25

105 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. reduktion (0,5%) og/ eller 1,5 % puljen Nedlæggelse kommunens 3 Facaderåd OBS! - Sammenhæng til forslag om sammenlægning af de 3 Facaderåd. Skema RED Forslag nr. 13b Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Der er pt. 3 Facaderåd i Kommunen - ét for hver af de 3 købstæder. Medlemmerne i Rådene er udpeget af de stedlige bevaringsforeninger, grundejerforening, handel(stand)sforening, m.fl. Rådene kommer med udtalelse ifm. Plan og Bygafdelingens sagsbehandling/ godkendelse af facaderenoveringer, og vejleder på frivillig basis Bygningsejere om hvordan facader kan renoveres så der sikres et attraktivt bymiljø. Plan og Byg-afdelingen fungerer som sekretær for Facaderådene; udarbejder dagsordener og referater af møderne. Såfremt Rådene nedlægges vurderes det, at der i administrationen vil kunne spares ressourcer svarende til ca kr. årligt ift. betjening af facaderådene. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Besparelsen udgøres alene af arbejdstid -0,50-0,50-0,50-0,50 I alt -0,50-0,50-0,50-0,50

106 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Vikarpuljer Intern Service reduceres (pet) Skema RED Forslag nr. 14 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Løn - vikarer - budget for Intern service personale i Langebæk, Vordingborg og Præstø bortfalder. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Vikarindsatsen vurderes samlet til ½ årsværk ½ ½ ½ ½ I alt

107 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 15 Administationen under skoleafdelingen Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion i normeringen Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Normeringen i skoleafdelingen reduceres med 3 timer ugentlig timer. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Reduktion i normeringen I alt

108 ema RED

109 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Bidrag til etbalering af en særlig tværslektoriel indsats, der skal sikre job og uddannelse til familier i særligt udsatte positioner Skema RED Forslag nr. 16 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Der etableres et særligt team af medarbejder på tværs af afdelingerne Job- og Arbejdsmarked, Børn og Familie og Sunhed, der skal sikre én indgang til kommunen for denne gruppe af familier, der er i særligt udsatte positioner med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af de kommunale sektorer. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

110 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 17 Administrationen under Kultur og Fritid Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion i normeringen Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Den samlede normering på kultur og fritidsforvaltningen reduceres med 2,8 ugentlig time Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Reduktion i normeringen I alt

111 ema RED

112 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Effektivisering af bestillerteamet Skema RED Forslag nr. 18 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Besparelsen søges fundet ved at øge effektiviteten hos bestillerteamet mht. bestilling af især ydelser på det grønne område. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk ,5 0,5 0,5 0,5 I alt 0,5 0,5 0,5 0,5

113 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 19 Arbejdsgangsanalyser og centralisering af administrative opgaver Budgetår Hele kr priser I alt???? Reduktion af administrative medarbejdere + afledte udgifter Konsulentbistand Ledelse, lokaler, IT og øvrige udgifter Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Ifølge Administrationsanalysen fra foråret 2013 udarbejdet af Deloitte bruges der 102 årsværk samlet set i Vordingborg Kommune på opgaverne Økonomistyring, Økonomiadministration, Løn og Indkøb. Der er påbegyndt en centralisering af administrative opgaver på dagtilbudsområdet og andre kommuner har valgt at oprette egentlige koncernservicefunktioner. Det foreslås derfor, at der igangsættes et projekt med det formål at etablere en administrativ fællesfunktion, som får til opgave at løse driftsopgaver inden for løn, økonomi, it og indkøb. Der vil kunne spares penge på en sådan løsning, men den kræver en nærmere beskrivelse af snitfladerne mellem en central enhed og de decentrale enheder og en vurdering af ledelsesforhold, bemanding og it-understøttelse. Det må dog forventes at der sker en centralisering af opgaver, budgetter og medarbejdere. Forslaget er derfor at dette projekt sættes i gang nu med henblik på, at der kan foreligge et mere konkret beslutningsgrundlag i august. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk reduktion i antal administrative medarbejdere I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

114 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Effektivisering af administrative arbejdsgange Skema RED Forslag nr. 20 Budgetår Hele kr priser I alt Effektiviseringsprojekter Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Der reserveres kr. af direktionens konsulentkonto til konkrete effektiviseringsprojekter, hvor der kigges på arbejdsgange og LEAN-processer. Gevinsten heraf kendes ikke før de er gennemført, men der afsættes en reduktionspulje på kr. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk ,2 1,2 1,2 1,2 I alt 1,2 1,2 1,2 1,2

115 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Ny kanalstrategi og reduceret åbningstid for borgere Skema RED Forslag nr. 21 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Borgerne skal i langt højere grad end nu betjene sig selv digitalt på nettet. En ændret kanalstrategi og reduceret åbningstid for borgere kan være med til at skubbe udviklingen videre. Besparelserne findes i borgerservicefunktioner, hvor kortere åbningstid og flere ugentlige lukkedage betyder færre ressorcer. Der vil blive taget hensyn til nuværende antal henvendelser og forventninger til digitaliseringen når det udvælges hvilke steder der skal reduceres. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk ,5 1,0 1,0 1,0 I alt 0,5 1,0 1,0 1,0

116 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Ledelsessekretariatet - Arrangement for tilflyttere Skema VIS Forslag nr. 1 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Arrangement for tilflyttere. Lever op til visionen om Storbyens smukkeste forhave markedsføring til udvalgte målgrupper. For kommunens omdømme og for vores tilflyttere. Kan skabe gode ambassadører for kommunen. Vordingborg Kommune skal være glade for tilflyttere til kommunen. Borgere skal føle sig velkomne og godt tilpas her. Derfor bør vi igangsætte aktiviteter, som vores tilflyttere vil sætte pris på. Vi har i dag en velkomstmappe til alle nye borgere. Denne kan afhentes på Borgerservice. Velkomstmødet er gratis og starter med et let traktement kl. X (ex. morgenbuffet) Herefter vil der være en orientering om Vordingborg Kommune og mulighed for en snak med andre tilflyttere. Borgmesteren byder velkommen og holder et oplæg om kommunen. Herefter vil der være mulighed for vores tilflyttere at besøge de enkelte udstillingsstande. Vi foreslår et gratis velkomstmøde for alle tilflyttere 1 eller 2 gange årligt. Kom og lær din nye kommune at kende og besøg vores udstillingsstande eksempelvis fra Kultur og fritid, borgerservice, Børn & Unge, Arbejdsmarked, Vordingborg idrætsråd, Vordingborg Turistdestination Møn-Sydsjælland og Vordingborgs Erhvervsråd m.fl. Sådan understøtter tiltaget visionen: Lever om til visionen om Storbyens smukkeste forhave markedsføring til udvalgte målgrupper. For kommunens omdømme og for vores tilflyttere. Kan skabe gode ambassadører for kommunen. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

117 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Centralisering af opgaver ifm lønadministration Skema VIS Forslag nr. 2 Budgetår Hele kr priser I alt Medarbejdere i Team Løn Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Der ansættes en ekstra medarbejder og en af de nuværende tilbydes fuld tid, således at der i Team Løn er ressoucer til at foretage indberetning af en lang række af de opgaver som blev decentraliseret i (Dette kunne måske ved en større analyse ændres til et reduktionsforslag da det er vores antagelse at der bruges meget mere tid på opgaven decentralt end der vil blive gjort centralt. Problemet er at da opgaverne blev decentraliseret fulgte der ikke ressourcer med - det kunne måske også udbygges med økonomiadministration og dermed oprettelsen af et reelt shared servicecenter for hele kommunen) Sådan understøtter tiltaget visionen: Ved at lette ledere og administrative medarbejdere i det meste af organisationen for disse opgaver kan der frigøres tid til kerneopgaven på alle de borgernære områder. Dette vil gøre dem i stand til at fokusere på visionen. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Team Løn 1,25 1,25 1,25 1,25 I alt 1,25 1,25 1,25 1,25

118 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Økonomistyring projektregnskaber Skema VIS Forslag nr. 3 Budgetår Hele kr priser I alt Medarbejder i Team Regnskab og Finans Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Der ansættes en ekstra medarbejder til at støtte op om alle de forskellige projekter som forventes igangsat i de kommende år. Der er allerede ansat en fundraiser som skal skaffe flere midler til projekter til glæde for borgerne i Vordingborg Kommune. I forbindelse med specielt EU-projekter, men også projekter med statslig medfinansiering, er der store krav til dokumentation og korrekt økonomistyring. For at hjælpe de decentrale projektejere og projektledere kan vi tilbyde en samlet administrationspakke fra fundraising til projektregnskab til de afdelinger og virksomheder som kan se fordelen ved sådanne projekter. Sådan understøtter tiltaget visionen: Ved at lette ledere og administrative medarbejdere i det meste af organisationen for disse opgaver kan der frigøres tid til kerneopgaven på alle de borgernære områder. Dette vil gøre dem i stand til at fokusere på visionen. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Team Regnskab og Finans I alt

119 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Pulje til forbedring af mobil- og bredbåndsdækning Skema VIS Forslag nr. 4 Budgetår Hele kr priser I alt Pulje???? Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Sådan understøtter tiltaget visionen: Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

120 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Overskrift Skema VIS Forslag nr. 5 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Forslag om 360* indsats for de 25 til 50 mest udsatte familier i Vordingborg Kommune Forslaget skal koordineres med de øvrige afdelinger der har part i forslaget, Skoler, Daginstitutioner Sundhed, Børn og Familier, Handicap og Psykiatri. Der skal derfor udarbejdes et samlet projektforslag. Fra borger og Arbejdsmarked betyder forslaget, at der (ud over den indsats der allerede ydes) afsættes hvad der svarer til 0.5 årsværk til koordinering af det samlede projekt, og hvad der svarer til 1 årsværk til særlig koordineret sagsbehandling i forhold til berørte borgere på forsørgelse. Derudover afsættes der midler fra konto 5 området i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats til aktivering, opkvalificering og virksomhedsrettede indsatser, svarende til 1 million kr. til opkvalificering, mentorindsats og virksomhedsrettet indsats. Forslaget bygger på at udsøge et antal familier (mellem 25 og 50 familier) afhængig af indsatsens kompleksitet og projektets samlede rammer. Familierne er kendetegnet ved, at de har sager på flere kommunale forvaltningsområder, at en eller begge forældre er på offentlige ydelser, at der er særlige familieindsatser overfor børnene, og at der er særlige opmærksomheder eller indsatser overfor børnene i daginstitutioner og skoler. Projektets indsats bygger i enkelthed på to spor. Spor 1 koordineret indsats samlet indsatsplan De berørte familier får en indsatskoordinator i hver familie, og denne indsatskoordinator har en baggrundsgruppe bestående af medarbejdere fra alle berørte afdelinger i kommunen. Der lægges og bevilliges en samlet indsatsplan for familien der omfatter såvel børneområdet som voksenområdet Spor 2 øget og massiv indsats samlet indsatsplan Den samlede indsatsplan lægger op til en massiv og koordineret indsats for familien, som gennemføres parallelt i alle kommunens afdelinger. Der effektmåles og evalueres løbende på indsats, i projektets styregruppe, som består af afdelingscheferne fra de berørte afdelinger. Der afrapporteres til direktion og berørte politiske udvalgt hvert halve år. Der søges særligt om midler til denne forøgede indsats, fra visionspuljen eller som budgetudvidelse i budgetprocessen i øvrigt -, da det ikke umiddelbart er muligt at frigøre disse resurser internt. Borger og arbejdsmarked er i langt overvejende grad en myndighedsafdeling. Dette betyder, at stort set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. Det er derfor meget vanskeligt at frigøre og omprioritere de grundlæggende resurser til særlige indsatsområder, uden at dette har utilsigtede negative effekter på den grundlæggende opgave. Som eksempel kan nævnes, at i juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. Det skal understreges, at forøgede indsatser på beskæftigelsesområdet meget ofte kan betyde, at de samlede udgifter i kommunen nedbringes. Dette sker fordi den forøgede indsats hvis den lykkes vil have som effekt, at de berørte borgere på sigt er mindre eller kortere til på offentlig forsørgelse. Denne cost benefit effekt er særligt skærpet af den finansieringsreform, der træder i kraft fra 2016, hvor kommunerne straffe økonomisk jo længere tid borgere er på offentlig forsørgelse, og jo flere borgere der ender i langvarig ledighed. Det er ikke i denne budgetproces tid til at gennemføre egentlige beregninger på eventuelle langsigtede positive økonomiske effekter. Sådanne beregninger må gennemføres efterfølgende. Sådan understøtter tiltaget visionen: At understøtte arbejdet for et bedre og mere aktivt familieliv At understøtte arbejdet for at hæve den samlede udannelsesgrad i kommunen At bringe familier på kanten af samfundet tætte på at kunne fungere selvstændigt, og dermed kunne bidrage både på arbejdsmarkedet og i det sociale og kulturelle fællesskab. At medvirke til at udgifterne til forsørgelse i kommunen nedbringes på sigt, således, at der frigøres midler til øvrige tiltag i Visionen. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk /2 årsværk årsværk I alt

121 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 6 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Vordingborg Kommuner er kendetegnet ved, at der er en meget stor andel af unge under 30 år der på offentlig forsørgelse, og at der er op til 30 % af de unge i kommunen, der ikke gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Borger og Arbejdsmarked er allerede i gang med en forøget indsats overfor denne målgruppe. I forhold til at kunne leve op til kommunens vision i 2030 er der dog rigtig god grund til- og meget stor effekt afat sætte yderligere ind på området. Forslaget går på at etablere et partnerskab mellem Jobcentrets, VUC, EUC Sjælland og ZBC Partnerskabet skal etablere et fælles projekt, hvor de unge motiveres til, og opkvalificeres til uddannelse. Projektet arbejder i et koordineret rum, der tager udgangspunkt i virksomhedspraktik, skolepraktik, nødvendig opkvalificering i dansk, regning og andre fag, opkvalificering af sociale kompetencer og særlige forberedende skoleforløb af praktisk art. Der afsættes kr. fra ØPUs ramme og kr. fra konto 5. Kommunen bidrager således samlet med et budget på kr. om året til styring og koordination af projektet, og frigørelse af mentorer og virksomhedskonsulenter, som tilknyttes de unge i projektet. Derudover financierer Jobcentrets øvrige ungeindsats køb af pladser til de unge i det fælles projekt. Finansieringen af de eksterne partneres deltagelse sker således over den almene drift i forhold til aktiviteter til de unge. Fra kommunens side kræver projektet således, at der afsættes ekstra resurser til koordinering af selve partnerskabet, til koordinering af indsatsen overfor den enkelte unge, og til at der tilknyttes en mentor/ virksomhedskonsulent til alle unge, der deltager i aktiviteten. Der søges særligt om midler til denne forøgede indsats, fra visionspuljen eller som budgetudvidelse i budgetprocessen i øvrigt -, da det ikke umiddelbart er muligt at frigøre disse resurser internt. Borger og arbejdsmarked er i langt overvejende grad en myndighedsafdeling. Dette betyder, at stort set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. Det er derfor meget vanskeligt at frigøre og omprioritere de grundlæggende resurser til særlige indsatsområder, uden at dette har utilsigtede negative effekter på den grundlæggende opgave. Som eksempel kan nævnes, at i juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. Det skal understreges, at forøgede indsatser på beskæftigelsesområdet meget ofte kan betyde, at de samlede udgifter i kommunen nedbringes. Dette sker fordi den forøgede indsats hvis den lykkes vil have som effekt, at de berørte borgere på sigt er mindre eller kortere til på offentlig forsørgelse. Denne cost benefit effekt er særligt skærpet af den finansieringsreform, der træder i kraft fra 2016, hvor kommunerne straffe økonomisk jo længere tid borgere er på offentlig forsørgelse, og jo flere borgere der ender i langvarig ledighed. Det er ikke i denne budgetproces tid til at gennemføre egentlige beregninger på eventuelle langsigtede positive økonomiske effekter. Sådanne beregninger må gennemføres efterfølgende. Sådan understøtter tiltaget visionen: Dette forslag underbygger visionen ved at arbejde for at en større andel af kommunens borgere får en uddannelse, og samtidig at erhvervslivet dermed får bedre mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft lokalt. Forslaget vil på sigt nedbringe kommunens udgifter til forsørgelse, og dermed frigøre midler til at gennemføre andre tiltag der kan understøtte visionen. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk årsværk I alt

122 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Overskrift Skema VIS Forslag nr. 7 Budgetår Hele kr priser I alt frikøb af projektleder tilkøb af ekstern konsulent Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Forslaget skal samtidig indgå i den øvrige budgetproces. Forslaget stilles her, for at sikre, at forslaget i en eller anden form indgår i en fremadrettet prioritering i det samlede kommunale budget. Forslaget vedrører både konto 5 og konto 6 området. Forslaget vil på sigt betyde en samlet nettobesparelse for Vordingborg Kommune. Her er foreslået, at 1,5 % puljen stiller midler til rådighed til projektstyring og til ekstern konsulentbistand til at optimere og evaluere projektet. Der søges op til at frikøbe en projektleder i halv tid, og om kr. til at tilkøbe ekstern konsulentbistand til at designe, styre, optimere og evaluere projektet løbende. Derudover skal projektets egentlige finansiering findes i den løbende budgetproces for 2016 og frem. Vordingborg Kommune er kendetegnet ved at have en stor andel af borgere på langvarig kontanthjælp. Den nye finansieringsreform, der træder i kraft fra 2016 betyder, at den statslige refusion af udgifterne til forsørgelse sættes væsentligt ned, når borgere har været på forsørgelse i mere end 1 år. Ved forsørgelse ud over 12 måneder kommer den kommunale andel af forsørgelsesudgiften dermed helt op på 80 %. Forslaget bygger på en investeringsstrategi. Investeringen er at sikre en mere aktiv indsats overfor borgere på langvarig forsørgelse. Den mere aktive indsats skal bevirke at borgere,der ellers er langt være fra et umiddelbart arbejdsperspektiv, motiveres og opkvalificeres til at deltage og bidrage på arbejdsmarkedet. Forslaget bygger på denne måde fra den kendte investerings strategi i forhold til sygedagpengeområdet. Her har kommunen haft meget stor succes med at sikre meget små udgifter til forsørgelse, og en meget hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgerne. I lighed med den investering der har været gennemført på sygedagpengeområdet, har forslaget tre investeringsfaser. Jeg kan henvise til, at bl.a. Hjørring kommune i øjeblikket iværksætter en sådan investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet. 1 Øget myndighedsindsats hurtigere sagsbehandling Investeringen skal sikre, at der bliver et lavere antal sager pr myndighedssagsbehandler, således at sagsbehandleren kan iværksætte og koordinere og følge op et mere effektivt forløb for hver enkelt borger. 2 Effektive redskaber til opkvalificering Vores aktiviteter skal udvikles, således at de mere målrettet kan arbejde med opkvalificering af borgerne personlige og sociale kompetencer, og med borgernes motivation. 3 Inddragelse af virksomhederne Det er i sidste ende et tæt samarbejde med virksomheder, der er afgørende for, om de berørte borgere rent faktisk kommer tættere på arbejdsmarkedet. Det er derfor nødvendigt at etablere en række partnerskaber med virksomheder, der kan indgå som virksomhedscentre, hvor borgere der er langt fra arbejdsmarkedet kan blive opkvalificeret personligt og socialt, i forhold til at kunne begå sig i beskæftigelse. Denne indsats skal så følges op af en egentlig kompetenceudvikling, der både indeholder den nødvendige faglige opkvalificering og træning i at arbejde fuld tid og i normalt tempo. Der skal udarbejdes en mere omfattende beskrivelse af det egentlige projekt, hvori der også kan indgå en analyse af det store besparelsespotentiale der kan ligge i dette projekt. Der søges særligt om midler til denne forøgede indsats, fra visionspuljen eller som budgetudvidelse i budgetprocessen i øvrigt -, da det ikke umiddelbart er muligt at frigøre disse resurser internt. Borger og arbejdsmarked er i langt overvejende grad en myndighedsafdeling. Dette betyder, at stort set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. Det er derfor meget vanskeligt at frigøre og omprioritere de grundlæggende resurser til særlige indsatsområder, uden at dette har utilsigtede negative effekter på den grundlæggende opgave. Som eksempel kan nævnes, at i juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. Det skal understreges, at forøgede indsatser på beskæftigelsesområdet meget ofte kan betyde, at de samlede udgifter i kommunen nedbringes. Dette sker fordi den forøgede indsats hvis den lykkes vil have som effekt, at de berørte borgere på sigt er mindre eller kortere til på offentlig forsørgelse. Denne cost benefit effekt er særligt skærpet af den finansieringsreform, der træder i kraft fra 2016, hvor kommunerne straffe økonomisk jo længere tid borgere er på offentlig forsørgelse, og jo flere borgere der ender i langvarig ledighed. Det er ikke i denne budgetproces tid til at gennemføre egentlige beregninger på eventuelle langsigtede positive økonomiske effekter. Sådanne beregninger må gennemføres efterfølgende. Sådan understøtter tiltaget visionen: Forslaget understøtter visionen ved at flere borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet og dermed bliver bedre i stand til at bidrage til en aktiv kommune. Samtidig kan forslaget betyde, at kommunens udgifter til forsørgelse bliver mindre, og der dermed frigøres midler i kommunen til at investere i andre aktiviteter der kan fremme kommunens vision. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk /2 årsværk til frikøb af projektleder I alt

123 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Pulje til styrkelse af tværfagligt samarbejdere Psykiatri og handicap Skema VIS Forslag nr. 8 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: En vigtig faktor for at optimere arbejdsgange i Vordingborg Kommune er styrkelse af tværfaligt samarbejde. Et nuværende eksempel er Rehabiliteringsteams, hvor jobcenter, sundhedsafdeling og psykiatri og Handicap samarbejder. Det skal sikre at borger får alle relevante tilbud, der understøtter uddannelse og job og dermed selvforsørgelse. En videreudvikling af dette samarbejde vil forbedre den psykiske sårbare eller udviklingshæmmede borger i at få en meningsfyldt tilværelse med fokus på mental sundhed. En optimeret koordinerende og tværfaglig indsats vil medføre at personalet får en større viden om kommunens tilbud ud over egen afdeling. Psykiatri og Handicap afdelingen vil i samarbejde med Jobcenter, Børn og unge afdelingen og Sundhedsafdelingen have fokus på unge mellem 15 og 23 år, der har psykiske eller fysiske udfordringer. Det vil medføre ekstra personaleressourcer, der skal indgå i nyt koordinerende tværfagligt team, for at sikre en god overgang fra barn til voksen med psykiske eller fysiske udfordringer.på sigt vil det betyde udvikling af klare arbejdsgange for personalet, tydelige kommunikationsveje og ensartet forståelse for Vordingborg Kommunes generelle serviceniveau. Tiltaget vil medføre mindre arbejdspres for sagsbehandlere. Sådan understøtter tiltaget visionen: Det fremmer visionen om den gode arbejsplads Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

124 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Afdeling for Sundhed Skema VIS Forslag nr. 9 Budgetår Hele kr priser I alt Intensivering af ansøgning til puljemidler Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Det anbefales at midlerne benyttes til ansøgning af centrale puljemidler, så Vordingborg Kommune fortsat kan være i front med målgruppebevidste sundhedsindsatser, der både mindsker den sociale ulighed i sundhed og synliggør kommunen som en aktiv og innovativ sundhedsaktør. Sådan understøtter tiltaget visionen: Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

125 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til nye tiltag eller udvidelser der understøtter vision 2030 jf. puljen på 1,5% Forslag nr. 10 Pleje og omsorg konto 6 Budgetår Hele kr priser I alt Koordination af tidlig indsats og bosætningsindsats Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Lønomkostning med kr. foreslået reduceret (Skema RED) på konto 6 anvendes til koordination af tidlig indsats og bosætningsindsats. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk ,2 0,2 0,2 0,2 I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

126 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Branding af Vordingborg Kommune Skema VIS Forslag nr. 11 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Vision 2030 har flere steder fokus på markedsføring af kommunen til udvalgte målgrupper. Målet er at være langt mere aktiv med at fortælle om de succeshistorier, der er inden for erhverv, idræt/fritid og kultur. Branding/markedsføring af Vordingborg Kommune har til og med 2014 været afholdt af projektet Vordingborg.nu. I 2015 har markedsføringstiltag og driften af Oplev.vordingborg kunnet finansieres via projektet Nyt CMS, Citymanager projektet o.a. Fra og med budget 2016 er der ikke midler afsat til branding af kommunen eller drift af kommunens oplevelsesportal. Forslaget her gør det muligt at holde en rimelig indsats på digitale og sociale medier, samt løbende at synliggøre kommunen via kampagner for bosætning, erhvervsfremme og kulturtiltag. Budgettet dækker web-medarbejder og markedsføringsudgifter til annoncering, grafisk produktion, tryk, distribution etc. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

127 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Badeanstalter i de 3 Købstæder Skema VIS Forslag nr. 12 Budgetår Hele kr priser I alt Etablering Vedlighold Personale Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Etablering af en moderne badeanstalt i/ved Havnemiljøerne i hver af de 3 Købstæder, samt løbende drift og vedligehold i samarbejde med lokale foreninger. Der vil formentlig kunne opnås ekstern finansiering til etableringen af badeanstalterne f.eks. ved LAG-midler. Sådan understøtter tiltaget visionen: Tiltaget understøtter Visionens ift. at "Dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv", samt indsatsområdet "Familier og aktive mennesker udfolder sig", herunder Give familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen, med naturen og vandet som rammerne om det gode, sunde og aktive liv. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Bemanding af badeanstalterne 0,33 0,67 1 I alt

128 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Optimering af trådløse netværkspunkter Skema VIS Forslag nr. 13 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Optimering af trådløse netværk på administrationsbygninger og andre kommunale bygninger, hvor der er offentlig adgang. Nuværende trådløse accespoints ønskes udskiftet til nye og mere driftsikre accespoint. Sådan understøtter tiltaget visionen: Optimal netværkstilgang og dækning for borgere, brugere og andre besøgende i kommunale bygninger. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk ingen I alt

129 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Særligt målrettet tværsektorielt samarbejde om familier i særligt udsatte positioner med henblik på at de kommer i uddannelse og/eller arbejde Skema VIS Forslag nr. 14 Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Der etableres et særligt team af medarbejder på tværs af afdelingerne Job- og Arbejdsmarked, Børn og Familie og Sunhed, der skal sikre én indgang til kommunen for denne gruppe af familier, der er i særligt udsatte positioner med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af de kommunale sektorer. Sådan understøtter tiltaget visionen: Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

130 I alt

131 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 15 Øget markedsføring af havnene Budgetår Hele kr priser I alt Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: For at øge antallet af turister til Vordingborg Kommune, ansøges hermed om en pulje til ansættelse af en projektmedarbejder, som skal forbedre markedsføringen, søge puljemidler samt i øvrigt øge antallet af gæster i Vordingborgs havne. Projektet vil løbe over 4 år og målet er, at øge antallet af gæstesejlere med 25%. Markedsføringen skal både målrettes danske sejlere, men også i høj grad tyske sejlere. Derudover skal projektet udmønte i en plan for forbedringer i havnene, som vil gøre det mere interessant at lægge til i Vordingborg. Endelig skal projektet afsøge puljer for at finde midler uden for kommunens økonomi, som kan hjælpe med at opnå projektets formål. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk ,3 0,3 0,3 0,3 I alt 0,3 0,3 0,3 0,3

132 Bilag: 4.3. Referat fra møde i Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 68137/15

133 Vordingborg Kommune Dato Side Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger Budget Sagsnr.: 15/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Maria Hansen Kompetenceudvalg Hovedudvalget Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2016 Sagsfremstilling Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger har på deres møde 23.marts 2015 bedt lokaludvalgene om at forholde sig til budgetforslagene senest 4. maj 2015, således at lokaludvalgenes beslutninger kan indgå i områdeudvalgets behandling af budgettet 12. maj I vedlagte bilag fremgår alle de forslag til budgetændringer som har været forelagt Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger skal forholde sig til de forslag som vedrører deres områder og eventuelt komme med yderligere forslag til reduktioner eller nye tiltag. Oversigterne indeholder: a) Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på 1,5 mio.kr. indenfor udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014) b) Forslag til nye tiltag eller udvidelser som understøtter Vision 2030 (8,2 mio. kr. i 2016) c) Forslag til omstillingspulje på 1,5 % indenfor driftsramme 1, som skal gøre det muligt at skabe rum til de nye tiltag eller udvidelser i forhold til Vision 2030 (3,3 mio. kr. i 2016) Bilag: 1 Åben ØPU - 1,5 % forslag til nye tiltag og reduktioner 55086/15 2 Åben ØPU - 10 mio. puljen 0,5% - Udmøntningsforslag 55084/15 Indstilling Formanden indstiller, at forslag til reduktioner og omprioriteringer drøftes og at beslutningen sendes til Hovedudvalget. Beslutning i Lokaludvalget for Administrationsbygningen i Præstø den Fraværende: Per Larsen, Bodil Kudsk, Jesper Kjærulff Orientering modtaget og drøftet i udvalget Beslutning i Lokaludvalget for administrationsbygningen i Stege den Fraværende: Bodil Kudsk, Susanne Johansen, Helle Bagger Olsen Lokaludvalget for administrationsbygningen i Stege har drøftet indstillingen og besluttet følgende tilbagemeldinger. Vedr. forslag til reduktion til 0,5 % puljen og 1,5 % puljen har vi følgende tilbagemelding: Der er i forvejen ventetid på sagsbehandling i begge afdelinger: Pleje og Omsorg samt Psykiatri og Handicap. Det handler om sagsområder som hjemmehjælp, hjælpemidler, botilbud, aktivitetstilbud mm. Hvis der reduceres i personalet betyder det yderlige ventetid for borgerne. Konsekvensen af 1

134 Vordingborg Kommune Dato Side Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger længere sagsbehandlingstid vil udover den længere ventetid betyde øgede udgifter på konto 5, da den præcise og skarpe visitation ikke vil kunne holdes og den stramme økonomistyring vil derfor være i fare. Vedr. forslag til udvidelse til 1,5 % puljen har vi følgende tilbagemelding: Her vil forslagene på vores områder være med til at styrke visitationen og derved styringen af driften. Rehabiliteringsindsatsen i begge afdelinger er vigtig for at borger kan klare sig selv og derved få et bedre liv og forebygge at de fremtidige udgifter stiger. Denne indsats er afhængig af visitationen, hvor mål for indsatsen fastlægges. Derfor vil det være oplagt at bruge midler fra puljen til nye tiltag til en yderligere indsats til at fremme rehabilitering og gerne en indsats på tværs af afdelingerne i kommunen. Beslutning i Personalemøde med MED-status Afdeling for Sundhed den Afdeling for Sundhed ser med stor bekymring på de foreslåede reduktioner. Det administrative budget er i forvejen meget lille set i forhold til de samlede opgaver. Ud over politisk sagsbehandling og betjening af de mange borgere, der dagligt henvender sig, står afdelingen for en række tværgående og kommunikative udviklingsopgaver, der alle har direkte reference til kommunens vision om at være en sund kommune. Det handler først og fremmest om at integrere forebyggelsen endnu bedre i alle kommunens kerneydelser, men også om at styrke det frivillige arbejde på sundhedsområdet. Med en reduktion i personaletimerne bliver det vanskeligere at bidrage til samarbejdet med Region Sjælland og KL om strategisk udvikling af det nære sundhedsvæsen, og det blive svært at få søgt de forholdsvis mange puljemidler, som udmøntes på vores område, og som vi hidtil har været gode til at hente hjem til kommunen til glæde for mange borgere. Da ingen medarbejdere har ønske om at gå ned i tid, skal det bemærkes, at vi synes processen omkring de mulig reduktioner er urimeligt lang. Beslutning i Lokaludvalg for Borger og Arbejdsmarked den Fraværende: Stine Christiansen, Lotte Svilling, Jane Kollerup, Bodil Kudsk, Maria Hoff Svane, Inge Charlotte Kilen 1.0,5 % besparelse Medarbejdersiden udtrykker bekymring i forhold de konsekvenser, som besparelsen kan få for både arbejdsmiljøet og serviceniveauet ift. borgere. Medarbejdersiden anfører, at såfremt der bliver tale om en forringelse i forhold serviceniveauet, bør borgerne informeres herom fra politisk side. 2. 1,5 % pulje til at understøtte visionen Medarbejdersiden udtrykker bekymring i forhold til arbejdsmiljø i lighed med 0,5 % besparelsen og i forhold en eventuel reduktion af stillinger. Medarbejdersiden udtrykker, at penge til visionen ikke bør komme fra personaleressourcer som kan få konsekvenser for kerneområderne. Medarbejdersiden udtrykker, at reduktionen kan medføre øgede udgifter på andre områder/konti, og at selve processen omkring udarbejdelse og mulighed for drøftelse af forslag til pulje- og udmøntning har været for hurtig. Beslutning i Lokaludvalget for Trafik, Park og Havne den

135 Vordingborg Kommune Dato Side Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger Besparelsen vedr. Digitalisering på vejområdet ses meget begrænset, idet der allerede er digitaliseret meget (f.eks. gravetilladelser, råden over vej og Giv et Tip), og at yderligere digitalisering blot vil øge serviceniveauet. Besparelsen på bestillerfunktionen tages til efterretning. Beslutning i Lokaludvalg for Vordingborg Rådhus den Fraværende: Britta Helbech Pedersen Forslagene til reduktioner på 0,5% og 1,5% blev gennemgået og drøftet. Vedr. 0,5%: Reduktion af LUP-puljen. OK Ubrugte mobilabonnementer: OK Lejeudgift Kornerups Rådhus: Udgår. Medarbejdersiden udtrykte utilfredshed med at besparelsen ikke holder vand. Rammebesparelse: OK Hjemtagning af frankeringsmaskiner: OK Vedr. 1,5%: Opstramning medarbejdermobiltelefoner i udlandet. OK. Medarbejderne ønsker at der fremover bliver ens gældende regler, og at teksten bør ændres til politiker og ansattes mobiltelefoner. Medarbejdernes mobiler er som udgangspunkt lukket for benyttelse i udlandet. Her skal man være opmærksom på opsigelse af eventuelle aftaler. Yderligere indkøbsaftaler. Medarbejderne bemærker her, at ved ansættelse af medarbejdere til bestemte opgaver (specielt gevinster ved ansættelsen), skal der reelt kunne ses en effekt. Afskaffelse af julegaven: Medarbejderne støtter ikke forslaget for afskaffelsen af beløb til julegaver. Det er vigtigt, at der fortsat er mulighed for at kunne give medarbejderne en eller anden form for anerkendelse. Serviceydelse Team Support og Brugerstyring: Ude i organisationen er man glad for ordningen, og det er vigtigt, at tiltag som understøtter løsning af kerneopgaver i hele organisationen understøttes. Medarbejderne gør opmærksom på, at organisationen igennem mange år har været igennem mange besparelser. På den baggrund gøres der samtidig opmærksom på, at man fremover skal blive bedre til at beskrive konsekvenserne ved besparelserne, og at konsekvenser meldes ud i hele organisationen og til borgerne. Nyt forslag til besparelsen på kr. (Kornerups Rådhus) forelægges Lokaludvalget i møde den 19. maj Beslutning i Lokaludvalget for Vej, Park og Havneservice Har ikke været på dagsordenen, da vi ikke andel i konto-6. Beslutning i Lokaludvalget for Administrationsbygningen i Langebæk den Lokaludvalget for administrationen i Langebæk har behandlet budgetmaterialet og er enige om følgende udtalelse. 3

136 Vordingborg Kommune Dato Side Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger De reelle mulige besparelser på enten sammenlægning eller nedlæggelse af Facaderådene (besparelsesforslag 13a eller 13b) er formentlig lavere end først anslået. Da der har været meget kort tid til at fremlægge forslag til reduktioner, er der efter Lokaludvalgets opfattelse behov for at kvalificere reduktionsforslagene om sammenlægning eller nedlæggelse af Facderådene (besparelsesforslag 13a eller 13b yderligere inden der tages endeligt stilling til dem, herunder nærmere vurdering af de reelle forventede besparelser, samt fordele og ulemper i ft. den samlede opgavevaretagelse i området. Lokaludvalget antager at der i den videre beslutningsproces sker en prioritering af 1,5 % - reduktionerne og 1,5 %-Visionstiltagene, således at der bliver balance mellem besluttede reduktioner og besluttede +tiltag til realisering af Visionen. Beslutning i Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger den Fraværende: Bodil Kudsk, Bjarne Malmros, Gert Frandsen, Marita Dalsgaard Rolf Hoelgaard deltog kun delvist i sagens behandling. Lokaludvalgenes bemærkninger sendes videre til den politiske behandling. Områdeudvalget har følgende kommentar til bemærkninger som er fremsendt fra personalemøde i Sundhed. Med hensyn til frivilligt arbejde er det vigtigt, at det ligger ud over kerneopgaven, således at det er supplement til opgaveløsningen. Omkring bemærkningen urimelig lang proces vil områdeudvalget henlede opmærksomheden på, at der er tale om en budgetproces og ikke en almindelig besparelsesproces. Der er godkendt en budgetprocedure for hele kommunen, og det er den som følges. Formanden fremlagde efterfølgende en orientering om nye projekter, som skal ind tænkes i den fremadrettede budgetprocedure herunder: Decentralisering/centralisering i forhold til koncernfunktion/fælles administrativ enhed Kanalstrategi herunder bl.a. fysisk åbnings-/telefontid, reducere lønsummen Yderligere analyser af arbejdsgangsbeskrivelser, Lean herunder at støtte op om de enkeltes mulighed for at opfylde de pålagte sparemål Medarbejdersiden tog forbehold for de nye forslag, idet de ikke har haft mulighed for at drøfte og komme med bemærkninger til disse. Budget sættes på dagsordenen igen til udvalgets juni møde. 4

137 Bilag: 6.1. Vedtægter Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren endelig.pdf Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 60774/15

138 VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fonds navn er: Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren. Stk. 2. Fondens hjemsted er Vordingborg Kommune. Stk. 3. Fondens formål er, indenfor de nedenfor angivne virkeområder at videreudvikle og drive DGI Huset Panteren som regionens omdrejningspunkt og mødested for kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Stk. 4. Virkeområder for Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren er følgende: DGI Huset Panteren skal i samarbejde med områdets rige kultur- og idrætsliv udvikles, så stedet opfylder forskellige brugeres behov og skaber vide rammer for nytænkning i forhold til kultur, idræt, uddannelse og erhverv. DGI Huset Panteren skal fungere som en dynamo til inspiration for regionale og nationale aktører. DGI Huset Panteren er katalysator for samarbejde mellem kultur, idræt, uddannelse og erhverv. DGI Huset Panteren skal fremme samarbejde og udvikling på tværs af stedets aktører og dermed medvirke til udvikling af rammer for nye virksomheder, uddannelsestilbud og events. DGI Huset Panteren skal tilbyde borgerne mulighed for at dyrke fleksible idræts- og kulturaktiviteter både individuelt og i fællesskab. DGI Huset Panteren er et multifunktionelt sted i konstant udvikling. Dette sikres i et tæt samarbejde med brugergrupper med rødder i elite, bredde og alt der i mellem, således at stedet opleves som attraktivt for dem alle.

139 DGI Huset Panteren skal arbejde aktivt for størst mulig koordinering mellem idræts- og kulturfaciliteterne. Dette kan ske gennem samarbejde eller driftsaftaler. DGI Huset Panteren skal ved kommerciel virksomhed skabe den økonomiske baggrund for driften og videreudviklingen af fonden. Der skal i den forbindelse etableres og opretholdes et samarbejde med såvel myndigheder som erhvervsliv om aktiviteter og projekter indenfor fondens virkeområder. Der kan etableres særskilte juridiske enheder med særlige etablerings- eller driftsopgaver. Stk. 5. Fondens grundkapital udgør kr kr og indbetales med kr kr kontant. Stk. 6. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen. 2. ORGANISATORISKE FORHOLD, HÆFTELSE M.V. Stk. 1. DGI og Vordingborg Kommune stifter Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren. Stk. 2. Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. Stk. 3. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren hæfter alene med sin formue. Ingen kan tilpligtes at foretage indskud i fonden, udover hvad der af stifterne er indskudt i forbindelse med stiftelsen. Stk. 4. Eventuelt opsparet overskud på den løbende drift og reserver skal anvendes til virkeliggørelse af de i vedtægternes 1 stk. 4 anførte virkeområder. Stk. 5. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne. 3. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Stk. 1. Fonden ledes af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer. Side 2

140 DGI s hovedbestyrelse udpeger 3 medlemmer for en 2-årig periode, således at 1 medlem udpeges i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Vordingborg Kommune udpeger 3 medlemmer for en 2-årig periode, således at 1 medlem udpeges i ulige år og 2 medlemmer i lige år. Derudover vil bestyrelsen selv have mulighed for at udpege 1 eller 2 eventuelle eksterne medlemmer af bestyrelsen, når bestyrelsen finder det relevant for at tilføre særlige kompetencer til bestyrelsen. Parterne skal ved udpegning af deres medlemmer i bestyrelsen i fællesskab sikre sig, at de fornødne alsidige kompetencer er til stede i bestyrelsen. Derudover bør det forsøges at sikre en afbalanceret køns- og aldersfordeling. Bestyrelsen vælger selv, af sin midte, formand og stedfortræder for denne. Ved permanent forfald af et bestyrelsesmedlem, udpeges et nyt medlem, henholdsvis indtræder en eventuel suppleant, fra den part, som det udtrådte medlem repræsenterer. 4. BESTYRELSENS ARBEJDE OG ANSVAR Stk. 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Til varetagelse af den daglige drift ansætter bestyrelsen fornøden arbejdskraft. Det kan være i form af en direktør eller ved indgåelse af driftsaftale med driftsselskab. Stk. 2. Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det fornødent, eller når et af dens medlemmer forlanger det. Der føres protokol over det på møderne passerede, som godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer, herunder formand, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5. TEGNINGSREGEL Stk. 1. Fonden tegnes af formanden eller dennes stedfortræder sammen med 1 bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. Side 3

141 6. VEDTÆGTSÆNDRINGER Stk. 1. Vedtægtsændringer skal vedtages i bestyrelsen af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer og godkendes af bestyrelsen i to på hinanden følgende møder og vedtægtsændringer kræver herudover godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen efter lovgivningens regler herom. 7. FONDENS OPLØSNING Stk. 1. Beslutning om fondens opløsning kræver for at være gyldig, at 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende møder. Beslutningen skal godkendes efter lovgivningens regler herom af fondsmyndighed og Civilstyrelsen. Stk. 2. Ved fondens likvidation, som skal følge principperne i regler for likvidation af aktieselskaber, skal eventuel opsparet formue anvendes til idrætslige- og kulturelle formål i Vordingborg Kommune, efter nærmere bestemmelse fra bestyrelsen. Stk. 3. Ingen del af fondens formue kan gå tilbage til fondens stiftere. 8. REVISION Stk. 1. Fondens årsregnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Stk. 2. Det reviderede årsregnskab skal af bestyrelsen fremsendes til Vordingborg Kommune og DGI s hovedbestyrelse til orientering. 9. REGNSKABSÅR Fondens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsperiode går fra fondens stiftelse til den 31/ Vordingborg, den Side 4

142 Som bestyrelse: D. 26. januar Formand: Niels Fog Uffe Nielsen Steen Sørensen Dorthe Palm Retslov Kai Aagaard Pia Dahl Side 5

143 Bilag: 6.2. Sagsresume vedr. registreing af Fonden DGI Huset Panteren Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 59182/15

144 Sagsresume Sagsnummer X15-AA-40-XD Stamdata Virksomhedsnavn Forkortet virksomhedsnavn Hjemstedsadresse Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren Fonden DGI Huset Panteren Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg Datoer Stiftelsesdato Direktion Bestyrelse Niels Fog Sten Sørensen Uffe Nielsen Dorte Palm Retslov Kaj Aagaard Tiltrædelsesdato: Formand Tiltrædelsesdato: Bestyrelsesmedlem Tiltrædelsesdato: Bestyrelsesmedlem Tiltrædelsesdato: Bestyrelsesmedlem Tiltrædelsesdato: Bestyrelsesmedlem

145 Pia Dahl Sonne Tiltrædelsesdato: Bestyrelsesmedlem Formål Formål Virksomheden er erhvervsdrivende, og har har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. Fondens formål er, indenfor de nedenfor angivne virkeområder at videreudvikle og drive DGI Huset Panteren som regionens omdrejningspunkt og mødested for kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Ja Tegningsregel TegningsregelFonden tegnes af formanden sammen med 1 bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. Branche Hovedbranche Drift af sportsanlæg Kapital Kapitalindskud Indskudsmetoder Nominelt beløb Kurs Indbetalt beløb Kontant pengeinstitut ,00 DKK 100, ,00 DKK Godkendt d af Martin Poulsen Samlet nominel kapital ,00 DKK Regnskabsår

146 Startdato Slutdato Første regnskabsperiode Startdato Slutdato Revision BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB CVR-nummer: Tiltrædelsesdato: Kystvejen 29, 8000 Aarhus C Valg af revision Revisionspligt tilvalgt Dokumentation Stiftelsesdokument og vedtægter Endelig vedtægt Panteren pdf Dokumentdato:

147 Bilag: 6.3. Registreringsbevis Fonden DGI Huset Panteren Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 59164/15

148 Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Panteren Dato: CVR-nummer Adresse Solbakkevej 42 null Postnummer og by 4760 Vordingborg Startdato Virksomhedsform Reklamebeskyttelse Status Erhvervsdrivende fond Nej Normal Udvidede virksomhedsoplysninger Kommune Branchekode Formål Antal ansatte Momsregistrering Vordingborg Drift af sportsanlæg Fondens formål er, indenfor de nedenfor angivne virkeområder at videreudvikle og drive DGI Huset Panteren som regionens omdrejningspunkt og mødested for kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Uoplyst Slå op på skat.dk Regnskabsår Fra til Kapitalklasser Registreret Kapital null ,00 DKK Første regnskabsperiode Tegningsregel, ledelse, revisor og ejerforhold Tegningsregel Bestyrelsesmedlemmer Fonden tegnes af formanden sammen med 1 bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (Formand) Niels Fog Aborrevænget Vordingborg (Bestyrelsesmedlem) Steen Sørensen Skrænten Vordingborg Kaj Balslev Halling Aagaard Stationsvej Vordingborg Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data. Side 1

149 Dorte Palm Retslov Klosternakken Præstø Pia Dahl Sonne Adelgade 41, Præstø Gert Uffe Nielsen Højdevej Lundby Revisor BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kystvejen Aarhus C Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data. Side 2

150 Bilag: 8.1. Prioriterede områder i købstæderne Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 54093/15

151

152

153

154 Bilag: Ansøgning om højere tilskud-2.docx Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 59605/15 Fusion ID: Bilag Ansøgning om højere tilskud-2.docx kunne desværre ikke findes.

155 Bilag: Bilag; Fordele og ulemper ved at medfinansiere projekter med værdien af eget arbejde.docx Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 64957/15

156 Fordele og ulemper ved at medfinansiere projekter med værdien af eget arbejde Fordele Vordingborg Kommune kan fastsætte en rimelig timepris En mindre betaling fra Kommunen i forbindelse med frivilligt arbejde, vil blive opfattet som en anerkendelse fra Kommunen af den indsats de frivillige udøver. Mulighed for at medfinansiere projekter, hvis man selv lægger arbejde, som ellers skulle være indkøbt., Projekterne bliver billigere, hvis opgaver laves af frivillige frem for af professionelle Større incitament for at lave en frivillig indsats, når indsatsen kan medfinansieres i projektsammenhæng, dvs. at der forventelig igangsættes projekter, som ellers ikke ville blive udført, hvis det skal udføres af professionelle. Hvis arbejdet foretages af en autoriseret/professionel, vil pris bero på en faktura både i forhold til arbejdsløn og materialer, hvilket vil være mere gennemskueligt. Ulemper Spørgsmålet om, hvad der er en rimelig timepris kan hurtigt opstå Frivilligt arbejde har altid været der, og en betaling for dette vil kun betyde, at de kommunale puljer bliver hurtigere brugt, hvis de frivillige nu skal have løn/vederlag for deres arbejde. Kommunen tilskynder til at arbejdet tages ud af hånden på de professionelle. Midlerne i LUP-puljen bliver mindre værd fordi projekterne mister gearingen med andre midler, når kommunen støtter et højere beløb. Arbejdet udføres ikke af professionelle, og resultatet bliver måske derefter! Stor administrativ byrde i kontrol og vurdering af timeforbrug/arbejdsintensitet samt materialeomfang i forbindelse med frivilligt arbejde. Hvis frivillige skal vurdere omfang af materialer, kan det bero på fejlkøb af enten for meget eller for lidt. Det kan gøre projektbudgetter svære at gennemskue og vurdere rigtigheden af. Der vil altid være en gråzone i vurderingen af om arbejde kan eller skal tilkøbes i forbindelse med et projekt, og disse vurderinger vil komme til at danne præcedens. Der kan opstå et incitament til at spekulere i projektmidler og muligheden for at opnå tilskud via frivilligt arbejde. Det kan i yderste konsekvens betyde, at projekter der tidligere har fået midler fra Udviklings- og Markedsføringspuljen flyttes over som LUP-projekter, da finansieringsmuligheden via frivilligt arbejder letter projektbudgettet. Forsikringsspørgsmål. Arbejdsskadestyrelsen er ikke entydig i sine vurderinger, men vurderer fra sag til sag. Anbefalingen er derfor, at de frivillige altid har tegnet en arbejdsskadeog erhvervsansvarsforsikring via den forening de arbejder frivilligt for. CLP

157

158 Bilag: Ansøgning Vordingborgskolen Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 49911/15

159

160

161 Bilag: Ansøgning Open Air Exhibitions Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 64855/15

162 Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Open Air Exhibitions 2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen: kr. Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 50 % 3. Oplysninger om ansøger CVR nr.: Ansøgers navn (organisation): Museum Sydøstdanmark Ansøgers adresse: Algade 97, 4760 Vordingborg Kontaktperson navn: Keld Møller Hansen Kontaktperson stilling: Direktør Museum Sydøstdanmark Kontaktperson telefon nummer: Kontaktperson Sæt kryds: Ansøger er en del af Vordingborg Kommunes organisation 4. Projektets forventede start- og slutdato Startdato: Slutdato: Sæt kryds: Projektet er ikke igangsat på ansøgningstidspunktet 5. Projektets formål Formålet med projektet er at skabe en profilering og markedsføring af Vordingborg Kommune. Der er etableret et samarbejde mellem Museum Sydøstdanmark og Afdelingen for Strategi & Implementering omkring udviklingen af projekt Open Air Exhibitions, med det formål at fortælle om kulturhistorien på tværs af den geografi der knytter os sammen i Vordingborg Kommune. Samtidig kan platformen bruges til at informere borgerne om konkrete projekter som fx Projekt De Røde Løbere eller nybyggerier, 1af 4

163 Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen 6. Baggrund for projektet Med ønsket om at markedsføre Vordingborg Kommune igennem vores fælles fortællinger og historier vil Open Air Exhibitions bl.a. bidrage til en styrkelse af vores fælles identitet samt markedsføring af vores by / områdeudvikling og herigennem skabe øget opmærksomhed på alle vores kvaliteter som kommune. Det forventes at Open Air Exhibitions, årligt vil blive set og oplevet af ca mennesker. 7. Beskrivelse af projektet Museum Sydøstdanmark ønsker i samarbejde med Vordingborg Kommune at skabe en udendørs udstillingsplatform der kan anvendes i hele vores kommune. Vores fælles kulturhistorie er et stort aktiv i markedsføringen af Vordingborg Kommune. Både overfor turister, borgere og handlende i vores købstæder. Men også de fremadrettede udviklingsprojekter i både Vordingborg, Præstø, Stege, Lundby m.m. er spændende og interessante at kommunikere i en kulturhistorisk kontekst. Med Open Air Exhibitions skabes 5 stk udstillingsplatforme (se vedlagte billede) der løbende og i årene fremover kan genbruges til udstillinger i det offentlige rum. Med disse udstillingsplatforme bliver det muligt at markedsføre Vordingborg Kommune igennem de fortællinger der binder os sammen på tværs af geografi. Open Air Exhibitions udstillingsplatforme kan opsættes i byer, på torve, ved seværdigheder m.m. Elementerne på udstillingsplatformene vil være tekst, samt nye og gamle billeder i en smuk grafisk opsætning. Disse udstillinger vi årene fremover eksempelvis kunne være fortællingen om: Vores Vordingborg, Præstø Havn, Antonihøjen, Nordhaven, 600 fede ting om Vordingborg, Stege Middelalderby, Vores hovedgader, Vores godser, Mennesker der bor her, Glemte steder, På cykeltur, Vores kyster m.m. Museum Sydøstdanmark vil varetage den efterfølgende vedligeholdelse af selve udstillingsplatformene, herunder ligeledes udlån og opsætning. Dog varetager Vordingborg Kommune mod betaling opsætning og udlån af betonklodser der udgør udstillingsplatformens fundament. Museum Sydøstdanmark varetager endvidere vedligeholdelsen af de forskellige udstillinger hvis de skulle blive udsat for hærværk. Udstillingsplatformene kan udlånes til andre aktører, som eksempelvis lokalråd, lokalarkiv, el.lign. hvis de ønsker at skabe udstillinger i det offentlige rum. Montering at udstillingsfolie koster ca kr. pr. udstillingsplatform, som betales af den pågældende aktør. Der medfølger manual, så aktør selv kan producere grafik. 8. Faseopdelt aktivitets- og tidsplan Den første udstilling forventes at kunne præsenteres i sensommeren 2015 på Slotstorvet i Vordingborg, udgangspunktet vil være Vores Vordingborg. I årene fremover vil udstillingsplatformen være til rådighed for Vordingborg Kommune og Museums Sydøstdanmark vil løbende producere nye udstillinger i samarbejde med Afdelingen for Strategi & Implementering eksempler på disse se under pkt Hvordan understøtter projektet Vordingborg Kommunes visioner, planer og strategier? Projektet bygger videre på Vordingborg Kommunes styrker som kulturarvskommune og sigter på at markedsføre Vordingborg Kommune. Ved at skabe en åben og let tilgængelig udendørs udstillingsplatform - bl.a. igennem fortællinger om borgere, steder, historien og konstante udvikling - kan vi styrke vores identitet og geografiske samhørighed som Danmarks smukkeste forhave. Dermed understøtter projektet Vordingborg Kommunes Vision Forventede, dokumenterbare effekter i forhold til erhverv, bosætning og markedsføring af Vordingborg Kommune Open Air Exhibitions vil skabe positiv opmærksomhed omkring muligheden for at leve det gode liv Vordingborg Kommune og vil bidrage til at styrke vores fælles fortællinger og identitet. 2af 4

164 Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen 11. Formidling, evaluering og målopfølgning Open Air Exhibitions vil blive markedsført i de lokale medier og hjemmesiderne for Danmarks Borgcenter, Vordingborg Kommune og Oplev.Vordingborg, Facebook m.m. I samarbejde med Vordingborg Kommune gennemføres årligt en evaluering af de forskellige udstillinger. Resultatet vil danne grundlag for forbedringer af fremtidige udstillinger. 12. Projektorganisation Styregruppen består af Thorbjørn Kolbo, Keld Møller Hansen Museum SydøstDanmark samt Ole Hampenberg fra Strategi & Implementering i Vordingborg Kommune. 13. Budget (i hele 1000 kr.) Open Air Exhibition Aktivitet årstal årstal årstal I ALT Udgifter 2015 Produktion af 5 stk. udstillingsplatforme Produktion af 5 stk. udstillingsfolier Grafisk opsætning af udstilling Redaktionelt arbejde, billeder, markedsføring m.m I ALT (hele 1000 kr.) Finansieringsplan (i hele 1000 kr.) Museum Sydøstdanmark 110 Vordingborg Kommune, Udviklings- og markedsføringspuljen 110 I ALT (hele 1000 kr.) Bilagsoversigt 16. Vordingborg.nu (sæt kryds) Ansøger er villig til at støtte op omkring vordingborg.nu i overensstemmelse med retningslinjerne for Udviklingsog markedsføringpuljen i Vordingborg Kommune. 17. Dato og underskrift 3af 4

165 Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Keld Møller Hansen Dato Underskrift Ansøgning sendes til: Ansøgning og bilag sendes via til: Vær opmærksom på de offentliggjorte ansøgningsfrister på vordingborg.dk ansøgninger behandles 3 gange om året i forbindelse med disse for sent indsendte ansøgninger vil først blive behandlet ved den efterfølgende ansøgningsfrist. Sammen med ansøgningsfristerne kan du også se, hvornår ansøgningerne behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og hvornår du kan forvente svar på din ansøgning. Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen findes på vordingborg.dk, sammen med en vejledning til dette ansøgningsskema. 4af 4

166 Bilag: Udkast til Kommuneplanstrategi 2015 Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 10572/15

167 Kommuneplanstrategi 2015 Forord og revisionsbeslutning Velkommen til Kommuneplanstrategi Strategien er kommunalbestyrelsens status for den overordnede fysiske planlægning, og sætter rammen for den kommende revision af Kommuneplan Formålet med strategien er at give et overblik over vores udfordringer, og give mulighed for at bidrage med input til selve kommuneplanarbejdet, som finder sted i I 2014 vedtog vi i Kommunalbestyrelsen Vision Visionen er udgangspunktet for udarbejdelse af nye politikker og indsatser, hvorfor den også er grundlaget for indeværende kommuneplanstrategi og dermed revisionen af kommuneplanen. Kommuneplanen er en plan for den fysiske planlægning, hvorfor det ikke er alle emner fra Vision 2030, der behandles i strategien og i selve kommuneplanen. Med kommuneplanen udlægges arealer til boligudbygning, erhvervsformål, rekreative arealer og offentlige formål. Herudover skal kommuneplanen rumme udpegninger og retningslinjer for benyttelse af og beskyttelse af natur og landskab. Planen vil skulle udarbejdes så den understøtter de kommunale politikker, hvor selve serviceniveauet og konkrete indsatser defineres. Med udgangspunkt i vores Vision 2030 har vi besluttet at foretage en fuld revision af kommuneplanen, hvor vi vil lægge vægt på synliggørelse af styrker og potentialer i kommunens fysiske planlægning, hvilket omfatter natur-, erhvervs- og bosætningsmæssige potentialer med udgangspunktet i de 16 lokalområder. Kommuneplanstrategien er i høring fra xx. xxx til x. xxx. På kommunalbestyrelsens vegne Borgmester Knud Larsen KONTAKT Vordingborg Kommune Afdeling for Plan og Byg Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg HØRING Planstrategien er i høring fra d. x til d. x. Høringssvar indsendes til ovenstående adresse. GRUNDLAG FOR STRATEGIEN KOMMUNEPLAN VISION 2030 Storbyens sundeste og smukkeste forhave KOMMUNALBESTYRELSENS POLITIKKER AKTUELLE INDSATSER Budgetavis 2015 DET DANSKE PLANSYSTEM

168 Status for udviklingen De generelle udviklingstendenser i Danmark er befolkningsvækst i de større byer og centralisering af arbejdspladserne. Med udgangspunkt i Vordingborg Kommunes placering tæt ved hovedstaden arbejdes der aktivt for at øge bosætningen og skabe arbejdspladser lokalt. Centraliseringen kan dog være svær at ændre, hvorfor en del indsatsen lokalt også består i tilpasning til de nye vilkår. Befolkningsudvikling Efter en årrække med befolkningstilbagegang ( ) har Vordingborg Kommune oplevet en mindre fremgang i indbyggertallet i Der forventes dog fortsat at være tilbagegang i indbyggertallet, da et faldende børnetal og en aldrende befolkning også i fremtiden vil påvirke indbyggertallet i negativ retning. Befolkningsudviklingen har været meget geografisk afhængig, hvor området omkring Vordingborg i perioden har oplevet fremgang, mens den øvrige del af kommunen har haft tilbagegang i indbyggertallet. Se nedenstående kort. KONTAKT Vordingborg Kommune Afdeling for Plan og Byg Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg HØRING Planstrategien er i høring fra d. x til d. x. Høringssvar indsendes til ovenstående adresse. UDVIKLING VISION 2030 Storbyens sundeste og smukkeste forhave BEFOLKNINGSPROGNOSE VÆKSTVILKÅR VORDINGBORG 2014 REDEGØRELSE FOR FORUDSÆTNINGER KOMMUNEPLAN Udviklingen i indbyggertallet i de 16 lokalområder ( ). Se mere om befolkningsudviklingen i befolkningsprognosen, som også giver et bud på befolkningsudviklingen frem til Erhvervsudvikling Den overordnede beskrivelse af Vordingborg Kommune i vækstanalysen 2014 er positiv, og lyder: Den private beskæftigelse har været stabil over den seneste årrække i Vordingborg Kommune. Det er positivt, når man betænker, at der i mange andre kommuner i omegnen er forsvundet mange arbejdspladser. De fleste brancher i Vordingborg Kommune har fastholdt deres beskæftigelsesniveau. Detailhandlen har haft det svært siden 2009, men statistikkerne viser tegn på, at det er gået bedre det seneste år. Kilde: VækstVilkår Vordingborg 2014, Center for Vækstanalyse Øvrige forhold Ud over ovenstående er de generelle udfordringer ikke ændret væsentligt i forhold til de analyser, som foreligger i Kommuneplan , som kan ses i Redegørelse for forudsætninger Kommuneplan 2013.

169 Status for den fysiske planlægning Den fysiske planlægning i Vordingborg Kommune foregår på to niveauer. Dels de lovbundne planer, hvor udviklingen siden seneste kommuneplan fremgår herunder, og dels på et strategisk niveau i form af hensigter, som findes i helhedsplaner og handleplaner, se mere om disse under Revision af kommuneplanen. Kommuneplan Selve kommuneplanen er et dynamisk dokument, hvor der løbende udarbejdes tillæg for at understøtte nye tiltag. Siden vedtagelsen af Kommuneplanen i september 2013 er der udarbejdet 14 tillæg. Alle tillæg er indarbejdet i den digitale kommuneplan, men kan også ses enkeltvis. Generelt har de udarbejdede tillæg afgørende betydning for udviklingen i kommunen. De fleste tillæg har sat rammerne for en række konkrete projekter, eksempelvis: - Rammerne for erhvervsudviklingen gennem øgede byggemuligheder på Vesthavnen og i Klintholm Havn, samt indretning af hotel/ferielejligheder i Stege by. - Understøttelse af kommunens klimamål ved planlægning for placering af biogasanlæg, et større solcelleanlæg ved Damsholte og et stort solvarmeanlæg i Stege. KONTAKT Vordingborg Kommune Afdeling for Plan og Byg Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg HØRING Planstrategien er i høring fra d. x til d. x. Høringssvar indsendes til ovenstående adresse. PLANLÆGNINGEN KOMMUNEPLAN TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN VEDTAGNE LOKALPLANER Siden sep AKTUELLE FORSLAG TIL LOKALPLANER Lokalplaner Hovedparten af de udarbejdede lokalplaner er udsendt sammen med tillæg til kommuneplanen. Ud over de nævnte projekter har der i lokalplanlægningen været fokus på varetagelsen af bevaringsmæssige interesser og kvaliteter i bymiljøet. Dette er konkret kommet til udtryk i bevarende lokalplaner for landsbyen Roneklint, Præstø Bymidte og Strandgade Kvarteret i Vordingborg. Planerne er med til at bevare væsentlige kulturmiljøer, beskytte bevaringsværdige bygninger og sikre attraktive bymiljøer.

170 Revision af Kommuneplan Kommuneplan vil blive revideret med afsæt i Vision Strategien fungerer også som strategi for bæredygtig udvikling (Agenda- 21 strategi), hvilket afspejles gennem prioriteringen af de beskrevne emner. I revisionen skal der endvidere tages højde for ny lovgivning og statslige krav til den kommunale planlægning. Revisionen tager udgangspunkt i følgende temaer: LOKAL UDVIKLING & SAMARBEJDE Helhedsplaner for købstæderne Lokale udviklingsplaner Forhave på forkant Bymønster KONTAKT Vordingborg Kommune Afdeling for Plan og Byg Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg HØRING Planstrategien er i høring fra d. x til d. x. Høringssvar indsendes til ovenstående adresse. BOSÆTNING I FORANDRING Boligudbygning Flexboliger Nedrivning NATUR & LANDSKABSKVALLITETER Natur Jordhåndtering Kulturmiljøer Bevaringsværdier ERHVERV NYE MULIGHEDER Erhvervsområder Detailhandel Turisme Landbrug

171 LOKAL UDVIKLING & SAMARBEJDE Visionen skal opfyldes ved at fokusere på samarbejdet og fællesskabet mellem borgere og mellem vore købstæder og vore landdistrikter. - Citat fra Vision 2030 Helhedsplaner for købstæderne I en tæt dialog med lokale interessenter udarbejdes der helhedsplaner for købstæderne. For Vordingborg foreligger en helhedsplan, mens arbejdet pt. er i gang i Præstø og Stege. Helhedsplanerne fungerer som strategiplaner for købstæderne, og skal indarbejdes i kommuneplanen. Planerne skulle i sidste ende gerne ende op med udarbejdelse af planer for konkrete projekter. Dette er allerede sket i Vordingborg, hvor der arbejdes videre gennem områdefornyelsesprojektet De røde løbere. Lokale udviklingsplaner Samarbejdet med lokalrådene er et bærende element i kommunens arbejde med bæredygtig udvikling (Lokal Agenda 21). I lokalrådene udarbejdes der løbende lokale udviklingsplaner, som blandt andet indeholder projekter og initiativer for fremtiden. Det er væsentligt, at den overordnede planlægning afstemmes med de lokale udviklingsplaner, så planlægningen ikke er en hindring for den ønskede udvikling. Der skal naturligvis ske en forventningsafstemning i forhold til kommunens ønsker, og de udviklingsvilkår der er lokalt, så planlægningen bliver en afvejning af interesser. KONTAKT Vordingborg Kommune Afdeling for Plan og Byg Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg HØRING Planstrategien er i høring fra d. x til d. x. Høringssvar indsendes til ovenstående adresse. BAGGRUNDSMATERIALE VISION 2030 Storbyens sundeste og smukkeste forhave HELHEDSPLAN FOR VORDINGBORG DE RØDE LØBERE LOKALE UDVIKLINGSPLANER YDEROMRÅDER PÅ FORKANT BYMØNSTERET I KOMMUNEPLAN Forhave på forkant Vordingborg Kommune indgår i projektet Yderområder på forkant, hvor vi ønsker at tage udgangspunkt i relationen mellem de lokale kræfter og kommunen. Projektet har to overordnede mål: - at optimere samarbejdet mellem parterne. - at styrke lokalområdernes selvforståelse i forhold til udviklingen. Den kommunale og lokale indsats skal optimeres samtidig med, at begge parter får et kompetenceløft som afsæt for en fælles forståelse af udfordringerne og mulighederne. Projektet forventes at blive et direkte indspark til kommuneplanen, og skal forløbe fra efteråret 2015 til ultimo Bymønster Bymønster i Kommuneplan incl. afgrænsede landsbyer og sommerhusområder. Se mere i Kommuneplan Bymønsteret ligger relativt fast med Vordingborg som egns- og kommunecenter, Stege og Præstø som kommunecentre, en række lokalcentre, hvoraf 2 er samarbejdende lokalcentre på Møn. Herudover er der i kommuneplanen udpeget 67 afgrænsede landsbyer, som spænder lige fra Tågeby til større landsbyer som eksempelvis Jungshoved og Klarskov. Bymønsteret tænkes revideret så det i større grad er i overensstemmelse med lokalområdeopdelingen, og i højere grad afspejler den egentlige servicestruktur og byernes funktioner.

172 BOSÆTNING I FORANDRING Visionen skal opfyldes ved at dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode liv. - Citat fra Vision2030 Boligudbygning På trods af de seneste års økonomisk krise foregår der stadig en boligudbygning i byerne. Udfordringen i forhold til boligudbygningen består i at have det produkt der efterspørges. Udbygningen har de seneste år primært foregået som fortætning af den eksisterende by. Enkelte steder inddrages arealer til nye attraktive boligområder, eksempelvis i Præstø, hvor der arbejdes for udbygning ved Antonihøjen vest for byen. Der er jf. redegørelsen i Kommuneplan udlagt 180 ha til boligudbygning. Der vil ved revisionen blive set på de mange uudnyttede arealreservationer, og den potentielle anvendelse af disse. Revisionen vil dels tage udgangspunkt i Vision 2030 s fokus på boliger tæt på vandet, hvilket vil kunne realiseres i vores tre købstæder, og dels arealernes potentiale som nærrekreative arealer til gavn for byerne. Et andet fokuspunkt vil blive fortætningen i byerne. Fortætningen foregår gennem konvertering af erhverv til boligformål, eller egentlig fortætning i eksisterende boligområder. Flexboliger* I 2014 besluttede kommunalbestyrelsen, at alle helårsboliger kan anvendes som flexboliger. En større del af bygningsmassen har dermed fået en potentiel ny anvendelse, så den ikke står ubenyttet hen. KONTAKT Vordingborg Kommune Afdeling for Plan og Byg Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg HØRING Planstrategien er i høring fra d. x til d. x. Høringssvar indsendes til ovenstående adresse. BAGGRUNDSMATERIALE VISION 2030 Storbyens sundeste og smukkeste forhave AREALER TIL BOLIGFORMÅL I KOMMUNEPLAN FLEXBOLIGER NEDRIVNING Udviklingen i denne nye anvendelse følges nøje i forhold til et evt. pres på boligerne i købstæderne og flexboligordningens indvirkning på lokalområderne. Det vil ved evaluering af ordningen blive vurderet, hvorvidt der er behov for regulering i kommuneplanen. * Flexboliger = Helårsboliger uden krav om folkeregisteradresse, så de kan bruges som fritidsboliger. Nedrivning Der er de seneste år arbejdet strategisk med nedrivning af udtjente boliger og erhvervsbygninger i landzone. Der har været fokus på forskønnelse af landskabet og specielt hovedvejen til Møns Klint. Arbejdet med nedrivning vil fortsætte de kommende år, hvor der også fortsat vil være fokus på anvendelsen af de tomme grunde. Planlægningsmæssigt er der behov for at se på, hvilken betydning nedrivningsindsatsen har i forhold til landsbyernes afgrænsning og anvendelse.

173 NATUR OG LANDSKABSKVALITETER Det er naturen og nærheden til vandet, der gør Vordingborg Kommune til noget helt specielt - Citat fra Vision 2030 Natur Kommuneplanen indeholder en række naturudpegninger, hvor hovedparten har deres oprindelse tilbage fra midten af 70 erne. Generelt trænger udpegningerne til en gennemgang med henblik på at kortlægge om de har den rigtige placering og udstrækning. Hensigten er at gøre udpegningerne veldokumenterede, og sikre at de tilsammen udgør et naturnetværk. Målet med revisionen er et forbedret administrationsgrundlag, som gør kommuneplanen relevant i forhold til formålene med udpegningerne. Følgende temaer vil undergå en nærmere analyse: - Naturbeskyttelsesområder og potentielle naturområder - Økologiske forbindelser - Jordbrugs- og beskyttelsesområder - Skovrejsning - Lavbundsarealer og potentielle vådområder - Naturnetværket KONTAKT Vordingborg Kommune Afdeling for Plan og Byg Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg HØRING Planstrategien er i høring fra d. x til d. x. Høringssvar indsendes til ovenstående adresse. BAGGRUNDSMATERIALE VISION 2030 Storbyens sundeste og smukkeste forhave NATUR OG LANDSKAB I KOMMUNEPLAN KULTURARV Nyttiggørelse og deponering af jord Overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter køres ofte langt væk til deponering eller nyttiggørelse. Det betyder store udgifter til jordhåndtering, da der ikke er lokale muligheder for bortskaffelse af jord. Det er besluttet, at overskudsjord skal betragtes som en ressource og anvendes i anlægsprojekter eller måske i mere alternative og kreative projekter. Håndteringen kan få planlægningsmæssig betydning, såfremt der skal udlægges arealer til deponering eller der skal etableres større kreative projekter, som får en betydning for landskabet. Kulturmiljøer I 2007 blev der udpeget kulturmiljøer, og Vordingborg Kommune blev i 2008 udpeget som kulturarvskommune. Kulturarvskommuneprojektet har ført til en række projekter og lokale samarbejder, herunder bevarende lokalplaner. Kommuneplanen består i dag af en lang række udpegninger med flotte beskrivelser af områderne, men mangler sårbarhedsvurderinger. Sårbarhedsvurderinger skal tydeliggøre, hvilke specifikke værdier der skal beskyttes i områderne. Kulturmiljøudpegningerne er ikke forbudszoner i forhold til fremtidig udvikling, så meget kan lade sig gøre, når der blot er opmærksomhed på grundlaget for udpegningen. Bevaringsværdier I samarbejde med bevaringsforeningerne foretages der pt. SAVEregistrering i det tidligere Langebæk Kommune, som er det sidste område, hvor der ikke er foretaget bygningsregistrering. Ved vedtagelsen af kommuneplan 2017 er forhåbningen, at der foreligger en fuldstændig registrering af bevaringsværdige bygninger for hele kommunen, som kan indarbejdes i kommuneplanen. Registreringerne er dog flere steder meget gamle, hvorfor der vil være behov for en løbende revision, hvilket eksempelvis foregår i forbindelse med lokalplanlægning.

174 ERHVERV NYE MULIGHEDER Visionen skal opfyldes ved at udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervslivet. - Citat fra Vision2030 Erhvervsarealer Der er behov for en gennemgang af de 115 ha uudnyttede erhvervsarealer i kommuneplanen. Som udgangspunkt er restrummeligheden nødvendig, men der er behov for en nærmere planlægning for områderne i forhold til det enkelte områdes erhvervsmæssige potentiale. Et væsentligt parameter er beliggenheden, men i lige så høj grad det miljømæssige potentiale, så der sikres den største investeringssikkerhed for virksomhederne i forbindelse med valg af placering. Plangrundlaget skal suppleres, så det er tydeligt i hvilke områder, det er muligt at placere miljøbelastende virksomheder, og hvilke områder der kun giver mulighed for virksomheder uden væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Denne planlægning vil tage udgangspunkt i støj- og grundvandsproblematikker, som har stor indflydelse på mulighederne. I forhold til beliggenhed sættes endvidere fokus på styrkelse af koblingen mellem erhvervshavnen, banen og motorvejen ved Vordingborg. Hvor planlægningsmæssige barrierer skal afklares gennem kommuneplanarbejdet. Detailhandel Ved den sidste revision af kommuneplanen blev den udpegede bymidte til detailhandel i Vordingborg by reduceret ved den vestlige ende af Algade. Baggrunden var en forventning om etablering af et butikscenter ved rådhuset. Da planerne om butikscenteret ikke længere er aktuelle, er der behov for en genvurdering af bymidtens udstrækning. I denne genvurdering vil større andel af nethandel og handel i større byer indgå i vurderingen af Vordingborg by. KONTAKT Vordingborg Kommune Afdeling for Plan og Byg Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg HØRING Planstrategien er i høring fra d. x til d. x. Høringssvar indsendes til ovenstående adresse. BAGGRUNDSMATERIALE VISION 2030 Storbyens sundeste og smukkeste forhave ERHVERVSAREALER I KOMMUNEPLAN DETAILHANDEL I KOMMUNEPLAN KYSTDESTINATIONSPROJEKT MØN GENNEMGANG AF TURISME UDLÆG PÅ MØN JORDBRUGSOMRÅDER I KOMMUNEPLAN Steges og Præstøs udpegede bymidter, hvor der kan etableres butikker, vurderes at have en passende udstrækning, og forventes ikke at blive taget op til revision. Turisme Kystområderne har et stort potentiale i udviklingen af turismen i Vordingborg Kommune. Gennem projektet Kystdestination Møn har der de seneste år været fokus på Møn som turismedestination. Projektets resultater vil være en del af grundlaget for revision af kommuneplanen. Center for Kystturisme har udarbejdet en gennemgang af udlæg til turismeformål, hvori plangrundlaget for Møn er vurderet. Der foreligger således en opdateret gennemgang af vores plangrundlag, hvori der indgår konkrete vurderinger og anbefalinger, som vil blive vurderet i forhold til planlægningen. Landbrug Kommuneplanen skal indeholde planlægning for større husdyrbrug (over 500 dyreenheder). Ved den seneste revision af kommuneplanen blev dette tema udskudt, da den statslige kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser ikke var afsluttet for Sjællandsdelen af kommunen. Kortlægningen forventes afsluttet i Større husdyrbrug bliver således et nyt tema i den kommende kommuneplan. Hensigten er at udarbejde en planlægning, som skal bidrage til investeringssikkerheden ved fremtidige større landbrugsbyggerier og til beskyttelse af drikkevands- og landskabelige interesser.

175 Indkaldelse af forslag og idéer Høring Indeværende planstrategi er i høring i perioden d. xx. Xxx 2015 til xx. Xxx Forslag og idéer til den forestående revision af kommuneplanen skal sendes til: eller Vordingborg Kommune Afdeling for Plan og Byg Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg KONTAKT Vordingborg Kommune Afdeling for Plan og Byg Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg HØRING Planstrategien er i høring fra d. x til d. x. Høringssvar indsendes til ovenstående adresse. Tidsplan for revision af kommuneplanen Selve revisionen af kommuneplanen forventes at foregå i 2016, og planen vil blive sendt i høring i første halvår Af nedenstående tidsplan ses tidsforløbet fra Vision 2030 til Kommuneplan Undervejs vil der ske en revision af samtlige politikker og samarbejdet med de lokale aktører vil blive optimeret gennem projektet Forhave på forkant se nærmere under emnet Lokalområder.

176 Bilag: Skitse for subsite - Kommuneplanstrategi 2015 Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 51036/15

177 Skitse for subsite - Planstrategi 2015

178 Bilag: Bilag 1 Skema til insigelser og ændringer Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55896/15

179 Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag Lokalplan C , Støvvasen i Stege & Lendemark Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål Indsiger: 1. Bent Jørgensen, bosat på Hårbøllevej nord for Hårbølle, ca. 15 km fra lokalplanområdet 2. Mette Nygaard Jensen og Tom Axelsen, Bringtoftevej 2, syd for Tøvelde ca. 5 km fra lokalplanområdet 3. Jan Nielsen, Langgade 66 i Stege, 1 km nord for lokalplanområdet Bygnings- og Landskabskultur Møn 4. Bygnings- og Landskabskultur Møn Indsigelse: 1. Indsigelse imod mulighed for opførelse af ny Aldi og generel indsigelse mod bebyggelse af lokalplanområdet. Indsiger fortrækker tidligere ubebyggede udtryk. 2. Indsigelse imod mulighed for opførelse af ny Aldi og generel indsigelse mod nedrivning af næsten ny bygning for at genopføre et andet sted. Anføres som ressourcespild. 3. Indsigelse mod at lave et åbent byrum. Indsiger vil gerne bibeholde eksisterende bebyggelse. Bygnings- og Landskabskultur Møn er overbeviste om at det åbne byrum vil opleves som et hul i byen og skade sammenhængen i centerområdet. 4. Indsiger ønsker lokalplanen afvist af Kommunalbestyrelsen. Hovedbegrundelsen herfor er eksisterende lokalplans idéer og mål stadig er relevante, nemlig at muliggøre og tilpasse butiksbebyggelsen langs Støvvasen til det eksisterende bymiljø omkring Storegade. Bevaringsforeningen er uenig i de byrumlige og arkitektoniske argumenter bag lokalplanforslaget, som taler for et fælles, nyt og mere åbent byrum der i volumen, skala og færdsel skal spille op mod Steges tætte middelalderby og med havne- og industriskalaen på Lendemark-siden af Storebro. Indsiger er overbevist om, at det åbne byrum vil blive oplevet som et hul i byen, hvilket vil skade sammenhængen i centerområdet. Endvidere begrundes ønsket om at få afvist lokalplanen med at et parkeringsareal foran den nye Aldi danner præcedens for alle supermarkeder i byen mht. at ville synliggøre deres parkeringsarealer. Det påpeges at synlige p-pladser skader byens æstetik. Planafdelingens bemærkninger: 1. Planafdelingen har ingen bemærkninger.

180 2. Lokalplanen kan ikke regulere nedrivning af bygninger som ikke er bevaringsværdige. 3. Planafdelingen har ingen bemærkninger. 4. Planafdelingen har ingen bemærkninger. Lokalplanens bestemmelser 3 Områdets anvendelse Indsiger: 1. Kim D. Jensen, bosat Grønsundvej 2c i Stege, ca. 1km fra lokalplanområdet 2. Bent Jørgensen, bosat på Hårbøllevej nord for Hårbølle, ca. 15 km fra lokalplanområdet Indsigelse: 1. Indsiger bifalder den projekterede ny Aldi men opponerer imod en udvidelse af Superbrugsen. Der anføres at en udvidelse øger Brugsens størrelse endnu en gang, hvilket giver de andre butikker i Stege dårligere vilkår. 2. Indsiger påpeger forurening af lokalplanområdet og betænkelighed ved placering af en dagligvarebutik i området. Der efterlyses en Miljøvurdering. Planafdelingens bemærkninger: 1. Planafdelingen bemærker at udvidelsen kun er på 200 m2 og primært omfatter et nyt indgangsparti. Muligheden for udvidelse er en videreførsel af tidl. plangrundlag: således ikke nyt med aktuelle lokalplan. Butiksarealer beregnes efter planlovens retningslinjer. Det bemærkes at undersøgelser viser, at der er synergi imellem velfungerende dagligvare/detailvarebutikker og at de således ikke er velfungerende på bekostning af hinanden. Se 2. I lokalplanens redegørelse (se bilag 2, side 11) er der redegjort for de specifikke miljøforhold vedr. forurening af visse områder i lokalplanområdet. Det gælder at Hvis anvendelsen af et af de kortlagte arealet forbliver erhverv, og ejer ønsker at igangsætte et bygge- og anlægsprojekt, skal det undersøges om der skal gives en tilladelse til dette efter jordforureningslovens 8. Mht. ønske om en Miljøvurdering, bemærkes det at Lokalplanforslaget er screenet i forhold til planers sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget skal derfor ikke gennemgå en miljøvurdering.. Se (se bilag 2, side 11).

181 Lokalplanens bestemmelser 4 Udstykning og bebyggelsens beliggenhed Indsiger: 1. Bent Jørgensen, bosat på Hårbøllevej nord for Hårbølle, ca. 15 km fra lokalplanområdet Bygnings- og Landskabskultur Møn 2. Klaus Petersen, Dorte Frimand, Nygade 6-8, naboer til lokalplanområdet Tom Nielsen, Marlene Lehmann, Nygade 10, naboer til lokalplanområdet A:Bygnings- og Landskabskultur Møn 3. Jan Nielsen, Langgade 66 i Stege, 1 km nord for lokalplanområdet A: Bygnings- og Landskabskultur Møn Indsigelse: 1. Indsigelse mod den ny bebyggelses placering: Den ny Aldi tager udsigten mod Noret. 2. Indsigelse mod den ny bebyggelses placering: Kunder skal forcere en stærkt trafikeret vej (ved højtider). A: Det torv der dannes imellem de to bygninger skønnes at blive meget forblæst: en vindtunnel. 3. Indsigelse mod den ny bebyggelses placering: Den ny Aldi skal ligge hvor den eksisterende er i dag. A: Alternativt flyttes byggefelt 1 mod nord-øst i forlængelse af SuperBrugsen med p- pladser mod syd foran supermarkederne og varegårde mod Noret eller Fiskerstræde. Planafdelingens bemærkninger: 1. Lokalplanforslaget muliggør en bygning som tager en mindre del af nuværende kig men giver et nyt kig til Noret imellem eksisterende Brugsen og mulig ny bygning. Det er svært at afgøre, hvilket kig er at fortrække, da begge indeholder det smukke Stege Nor. 2. Det skønnes ikke at det ny byggefelt afstedkommer mere færdsel over en stærkt trafikeret vej. Ingen bemærkninger til blæst. 3. Planafdelingen har ingen bemærkninger. A: Forslaget vil øge udsigten til Noret, men skabe én stor parkeringsplads foran to supermarkeder på linje. Byrummet vil således ikke være opdelt i forskellige rumtyper; der vil ikke være rumlig variation. Forslaget vil kræve et øget anlægsarbejde og mageskifte på ejendommene. Lokalplanens bestemmelser 5 Bebyggelsens omfang og udformning Indsiger: 1. Susanne Borregaard, Lettenvej 6 i Askeby, 14 km fra Stege

182 2. Anders Madsen. Uddelser, Superbrugsen Lendemark 3. Susanne Borregaard, Lettenvej 6 i Askeby, 14 km fra Stege, s.o. Thomas Hagedorn, Holtegårdsvej 2 4 km fra lokalplanområdet men med udsigt hertil over Noret. Mette Nygaard Jensen og Tom Axelsen, Bringtoftevej 2, syd for Tøvelde ca. 5 km fra lokalplanområdet. Klaus Petersen, Dorte Frimand, Nygade 6-8, naboer til lokalplanområdet Tom Nielsen, Marlene Lehmann, Nygade 10, naboer til lokalplanområdet Jan Nielsen, Langgade 66 i Stege, 1 km nord for lokalplanområdet Bygnings- og Landskabskultur Møn Indsigelse: 1. Indsiger savner balance mellem bygningsfacade og tagflade i Brugsens udbygning. 2. Der ønskes indføjet at tage i byggefelt 2 over indgangsparti samt kølegang på Brugsens bygninger må udføres i fladt tag og i andet materiale end rød vingetegl. 3. Indsigerne opponerer mod den ny Aldis modernistiske udtryk og savner reference til andre bygninger i området. Disse betegnes som købstadsarkitektur, maritimt pakhus tilsnit, middelalderby, reference til Nybøllegård og oprindelig stil. Der ses ingen sammenhæng med Steges købstadsarkitektur eller med Brugsens udtryk, som beskrives meget vellykket i sin reference til købstadens materialebrug. Der ønskes bl. a. røde tegl på taget, rød eller gul tegl i facaderne og der opponeres mod fladt tag. Der savnes kvalitet i Aldis forslåede bygning. Der indsiges mod en Aldi standartbygning bygningen bør designes til stedet. En anden placering anbefales: Enten ved den modernistiske bebyggelse bag Møns Stenhuggeri, hvor det vil falde ind og medspille i dannelse af modernistisk kvarter eller i Stege Sukkerfabrik. Planafdelingens bemærkninger: 1. Denne indsigelse beror på en misforståelse, da indsiger tog fejl af eksist. og påtænkt byggeri. Dette er afklaret telefonisk med indsiger og hun beder kommunen om at se bort fra mail af (se Bilag 3). 2. Planafdelingen anbefaler ændring af bestemmelsen herom, da det ændrede vil imødekomme Brugsens ønsker om et moderniseret indgangsparti samt en pragmatisk løsning for deres kølegang. Ændringen vil ikke have stor betydning for bygningernes overordnede visuelle udtryk. Ændringsforslaget har været i 14 dages begrænset høring hos berørte parter og har ikke foranlediget yderligere høringssvar. 3. At Aldis modernistiske udtryk ikke er ønskeligt, når det forholdes til Steges købstadsarkitektur ( primært fra sidst i 1800tallet), er et holdningsspørgsmål. Lokalplanens redegørelse pointerer en tilgang hertil, som baseres på volumener og skala i det lokalplanlagte område: disse er nærmere Sukkerfabrikkens end Købstadens bykernes. Brugsens reference til bykernen ses derimod velplaceret som optakt og forgrund ved Storebro.

183 Mht. det ny aldibyggeris fremtræden skal bemærkes, at Aldis aktuelle designlinje består af kvalitetsbyggeri i kvalitetsmaterialer: således er facaderne eksempelvis i tegl og glas: Det er farvevalget og bygningens formmæssige udtryk, som adskiller sig fra købstadsarkitekturen. Selvom byggeriet følger Aldis designlinje, er den i forslåede projekt ændret til stedet således, at indgangspartiet, både i materialer og orientering af bygningen referer til Brugsens nye indgangsparti. Dette for at skabe et fælles torv imellem de to butikker og for at bygningerne kan snakke sammen i deres design. En placering af modernistisk byggeri bag Møns Stenhuggeri kan anbefales med samme begrundelse som det kan anbefales i lokalplanområdet: Skala og bygnings/rumvolumener på Lendemarksiden af Storebro adskiller sig markant fra købstadsproportioneringen i det centrale Stege. Eksisterende tekst: 2. Delområde B, 5.3b ( ) Byggefelt 2 og 3: På ny bebyggelse skal tage udføres som symmetriske sadeltage med mindst 25 graders hældning, dog må tage i byggefelt 3 udføres delvist som fladt tag. Tage tækkes med rød tegl, dog med undtagelse af fladt tag i byggefelt 3, som må tækkes i andet materiale. Udhæng på tage må ikke gå ud over facadens hovedgesims. Forslag til ændringer i lokalplanforslag (i kursiv): 2. Delområde B, 5.3b ( ) Byggefelt 2 og 3: På ny bebyggelse skal tage udføres som symmetriske sadeltage med mindst 25 graders hældning, dog må tage i byggefelt 3 udføres delvist som fladt tag, samt på tag af indgangsparti og over kølegang i byggefelt 2, udføres som fladt tag. Tage tækkes med rødt tegl, dog med undtagelse af fladt tag i byggefelt 2 og 3, som må tækkes i andet materiale. Udhæng på tage må ikke gå ud over facadens hovedgesims. Lokalplanens bestemmelser 6 Skiltning & belysning Indsiger: 1. John Harpsøe, Møllegade 10, Lendemark, ca. 50m fra det rekreative område i lokalplanområdet Mette Nygaard Jensen og Tom Axelsen, Bringtoftevej 2, syd for Tøvelde ca. 5 km fra lokalplanområdet

184 Indsigelse: 1. Indsigere påpeger at lokalplanens område C i dag fremstår som et smukt naturområde med rigt dyreliv. Endvidere beskrives området som lysmæssigt godt afgrænset mod lysforurening og der henvises til Dark Sky -projektet. Det anbefales at lokalplanen sikrer område C mod lys- og støjforurening. Dette igennem regulering af åbningstider for vaskehallen, forbud mod kørende motor mens biler venter, regulering af lyskilder herunder forbud mod blinkende lys, belysning rettes nedad og ikke oplyser Noret og område C og tidsreguleret belysning. Planafdelingens bemærkninger: 1. Planafdelingen anbefaler at imødekomme indsigelsen og regulere belysningen yderligere. Det er vigtigt at støtte op om Dark-Sky projektet (se www. til gavn for hele Møn og Vordingborg Kommune. Samtidig er det vigtigt at beskytte det rekreative område C igennem regulering af belysning. Lokalplanen kan ikke regulere vaskehallens åbningstider; dette reguleres igennem Miljøbeskyttelsesloven. Kørende motorer og tidsmæssig regulering af belysning kan heller ikke bestemmes med en lokalplan. Lokalplanforslagets 6.3 bestemmer allerede at reflekterende og blinkende lysskilte ikke må anvendes. Eksisterende tekst: Reflekterende skilte og blinkende lysskilte må ikke anvendes. Forslag til ændringer i lokalplanforslag: 1. Der tilføjes: 6.3 Udvendig belysning må kun placeres i en højde på indtil 3,5 m over terræn og må ikke virke blændende for de omboende. Belysning af området skal ske med ensartede armaturer. 6.5 Belysning monteret på bygningerne må maksimalt placeres med en lyspunkthøjde på 3 meter over terræn (belysning i gårdrummet er tilladt i en højde svarende til tagfoden). Ved projektører/ spotbelysning må lyskilden ikke være rettet opad eller ud over ejendommens egen afgrænsning af hensyn til naboerne. 6.6 Belysning på selvstændige standere i haver og indkørsler skal etableres med en lyspunkthøjde på maks. 1 meter. I den grønne kolonne Bestemmelserne for belysning skal understøtte projektet Dark sky Møn, således at der ikke sker unødig lysforurening af nattehimlen.

185 Lokalplanens bestemmelser 7 Veje og stier og andre forhold af færdselsmæssig betydning Indsiger: 1. Møn Trolling ved Helmuth Johansen, Fiskestræde Klaus Petersen, Dorte Frimand, Nygade 6-8, naboer til lokalplanområdet Tom Nielsen, Marlene Lehmann, Nygade 10, naboer til lokalplanområdet 3. Bygnings- og Landskabskultur Møn Indsigelse: 1. Indsiger har brug for en tilkørsel til bådeværkstedet. 2. Indsigere er meget betænkelige ved etablering af det ny stykke vej som tilkørsel til Aldi pga. vigepligtforhold samt snerydning. 3. Såfremt lokalplanforslaget godkendes, er der bemærkninger til det i lokalplanen muliggjorte projektforslags stisystem i delområde B. Forbindelsen fra Fiskerstræde til det rekreative område C anses for unødvendig hvorimod der ønskes en ny sti langs områdets sydlige afgrænsning som forbindelse til Noret og videre mod Nyvej. Forbindelse fra Støvvasen til Aldi ses unødvendig mens forbindelse fra Støvvasen til det fælles butikstorv bør gøres bredere end vist på illustrationsplanen. Planafdelingens bemærkninger: 1. Det berørte område er ikke del af det projektforslag lokalplanen henviser til. Lokalplanen hindrer ikke anførte ønske. Dette er afklaret telefonisk med indsiger og han beder kommunen om at se bort fra mail af som indsigelse (se Bilag 4). 2. Lokalplanen kan ikke regulere forholdene omkring hajtænder/vigepligt og snerydning. Oplysninger om indsigelsen vil blive videregivet til Trafik & Park således der kan tages stilling til indsigeres anmodning. 3. Det anses for vigtigt at sikre den bløde trafik forbindelse fra Fiskerstræde til det rekreative område C. Ligeledes anses det for at være vigtigt at bryde parkeringsarealet op med stier/forskellig belægning, således den fremtræder som et byrum for forskellig form af færdsel. En sti langs sydsiden af delområde B anses som en fin kobling af det rekreative område og supermarkedernes rum. Der kan udlægges areal til stiforbindelse som nævnt, dog på nordsiden af delområde C, således den følger eksisterende vandløbs sydside. Dermed skabes sammenhæng med tilføjede bestemmelse om bevaring af eksisterende vandløb i område C. Bredden af udlagt areal til offentlige stiforbindelser er ikke fastlagt i lokalplanen, men der vil tages kontakt til bygherre for drøftelse af bevaringsforeningens ønske om en bredere stil for bløde trafikanter fra Støvvasen til det fælles butikstorv.

186 Eksisterende tekst: 7, 7.4 I delområde B udlægges der areal til offentlig stiforbindelse fra Nygade og fra det rekreative område sydøst for delområde B til Fiskerstræde og fra Støvvasen igennem hele delområde B til det rekreative areal øst for delområdet, som vist på illustrationsplan, kortbilag 5. Forslag til ændringer i lokalplanforslag (i kursiv): 7, 7.4 I delområde B udlægges der areal til offentlig stiforbindelse fra Nygade og fra det rekreative område sydøst for delområde B til Fiskerstræde og fra Støvvasen igennem hele delområde B til det rekreative areal øst for delområdet, som vist på illustrationsplan, kortbilag 5. I delområde C udlægges areal til offentlig stiforbindelse som kobling til stien i delområde B på et stykke langs sydsiden af eksisterende vandløb og derfra mod syd på tværs af område C. Lokalplanens bestemmelser 8 Ubebyggede arealer og beplantning Indsiger: 1. John Harpsøe, Møllegade 10, Lendemark, ca. 50m fra det rekreative område i lokalplanområdet 2. John Harpsøe, Møllegade 10, Lendemark, ca. 50m fra det rekreative område i lokalplanområdet Klaus Petersen, Dorte Frimand, Nygade 6-8, naboer til lokalplanområdet Tom Nielsen, Marlene Lehmann, Nygade 10, naboer til lokalplanområdet 3. Klaus Petersen, Dorte Frimand, Nygade 6-8, naboer til lokalplanområdet Tom Nielsen, Marlene Lehmann, Nygade 10, naboer til lokalplanområdet 4. Bygnings- og Landskabskultur Møn Indsigelse: 1. Indsigelse mod at grøn afskærmning mellem område B og C er begrænset til 1 meter. Det anføres at 1 meter i højden ikke er beskyttelse nok imod lys- og støjgener og at kigget og udsigten mod område C og Stege Nor er mindre væsentligt at sikre. 2. Indsigere gør opmærksom på eksisterende vandløb i delområde C og ønsker det beskyttet igennem lokalplanen. Vandløbet var tidligere åbent fra Sukkerfabrikken til Noret og er i dag fritlagt bag eksisterende tandlægehus og ud til Noret og fungerer som drikkeområde for fugle og dyr. 3. Indsigere er belastet af affald som kommer fra de to eksisterende butikker i lokalplanområdet. Der er tidligere blevet lovet hegning eller hæk som kan afbøde problemerne. Indsigere bifalder den i lokalplanen bestemte beplantning imellem område B og C og pointerer at der skal sørges for at de bliver gennemført og at ejere af ejendommene vedligeholder beplantningen.

187 4. Der anbefales at ny beplantning i skel for område B er naturpræget med mindre spredte træer og buske som tjørn, hunderose og seljerøn. Rundt om ny Aldi anbefales højere beplantning med større spredte træer således bygningen skjules og nedtones mere. Langs Støvvasen anbefales en række store opstammede træer, dog ses de angivne standere, som er en viderførsel af samme fra Storegade, som bedre end ingenting. Planafdelingens bemærkninger: 1. Det vurderes at udsigten over Stege Nor og område C er markant vigtig at bevare. Spørgsmålet om denne udsigt har dannet grundlag for en del debat både til borgermødet den 3. marts om lokalplanforslaget og i de indkomne høringssvar. Der er et udpræget ønske om at bevare udsigten. For at imødekomme ønsket om regulering af lysgener er der tilføjet bestemmelser i 6, skiltning og belysning. Mht beplantningens udformning i forhold til støj, er omtalte afskærmning omkring vareindleveringen særlig bred og støjbelastningen vurderes ikke forskellig fra situationen i dag. Støjgener reguleres i øvrigt gennem Miljøbeskyttelsesloven. 2. Det vurderes at vandløbets placering bør beskyttes. Således tilføjes en bestemmelse til 8. Det bemærkes at rørføringen af bækken under lokalplanområde B ikke kan reguleres i lokalplanen men ved ændring skal godkendes i Miljøafdelingen. 3. Lokalplanens 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse, 10.2 forudsætter at at ny bebyggelse ikke må tages i brug før ejendommens ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med den beskrevne beplantning imellem område B og C,se bilag 2, Der er indgået samarbejde mellem landskabsarkitekt, som også er formand i Bevaringsforeningen, og Superbrugsen mht at planlægge beplantningen og belægningen på parkeringsarealerne. Således formodes udarbejdet en tilfrdsstillende løsning. Beplantningen omkring Aldi er bestem med mest mulig udsigt til Noret for øje og samtidig bestemt i en bredde og tæthed som skærmer miljømæssigt til gavn for naboer: mod støj og affald. Eksisterende tekst: Forslag til ændringer i lokalplanforslag: Tilføjelse: 8.6 Det i delområde C beliggende vandløbs placering må ikke ændres. Vejdirektoratet har indsendt bemærkninger til Lokaplanforslaget, sammenfattet som følger: Vejdirektoratet har med tilfredshed noteret sig, at lokalplanforslagets redegørelsesdel indeholder en beskrivelse af henholdsvis: Vejdirektoratets rolle som vejmyndighed for Støvvasen og den tinglyste vejbyggelinje langs Støvvasen. Ligeledes med tilfredshed er noteret at der visuelt oplysende er redegjort for vejbyggelinjens betydning. I øvrigt bemærkes at en række bestemmelser som tilgodeser nuværende eller fremtidige vejforhold og vejinteresser anses for forhandlet med Vordingborg Kommune, således de ikke

188 kan ændres uden en fornyet høring af Vejdirektoratet (se bilag 5, Vejdirektoratets bemærkninger). Herunder 8 Ubebyggede arealer og beplantning, 8.5 Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for delområde B. Der skal plantes afskærmende beplantning som afgrænsning for p-områderne som følgende: ud mod Støvvasen og Nygade, mod bebyggelsen Fiskerstræde og mod det rekreative område syd for delområde B, som vist på kortbilag 5, illustrationsplan, bestående af en maks 1 m høj hæk. (Se bilag 2, lokalplanforslaget).

189 Bilag: Lokalplan C til høring Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55431/15

190 Forslag til Lokalplan C Støvvasen i Stege & Lendemark Offentlig høring 4. februar 2015 til 1. april 2015 Borgermøde: 3. marts 2015

191 Lokalplanen Forslaget til Lokalplan Kommunalbestyrelsen har den 29. januar 2015 vedtaget forslag til lokalplan C Forslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside dk den 4. februar 2015, og er i høring frem til den 1. april Du kan sende bemærkninger til forslaget inden offentlighedsperiodens udløb den 1. april 2015 til eller Vordingborg Kommune, Plansekretariatet, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Forslagets retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget til offentliggørelsen af den endelige lokalplan, dog maksimalt et år efter datoen for forslagets offentliggørelse. Når fristen for fremsættelse af indsigelser til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunen efter nærmere fastsatte regler give tilladelse til, at ejendomme, der er omfattet af planen, kan bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med forslaget. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, har Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2015 besluttet, at forslaget ikke skal miljøvurderes, da det ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Retlige spørgsmål i forbindelse med Vordingborg Kommunes afgørelse om miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagefristen er den 4. marts 2015 kl. 16:00 (4 uger efter offentliggørelsen på kommunens hjemmeside). Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Politisk behandling Teknik- og Miljøudvalg (Forslag) Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (Forslag) 14. januar januar 2014 Kommunalbestyrelsen 29. januar 2015 Offentlighedsperiode 4. februar april 2015 Teknik- og Miljøudvalg (Endelig vedtagelse) Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (Endelig vedtagelse) Kommunalbestyrelsen (Endelig vedtagelse) Offentlig bekendtgørelse Om Kommune- og Lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling, samt overordnede rammer for arealanvendelsen, dvs. hvor der kan være boliger, erhverv, butikker, skoler m.v. En lokalplan indeholder mere detaljerede retningslinjer for anvendelsen af bebyggelse og af ubebyggede arealer, herunder bebyggelsesregulerende bestemmelser, for delområder af kommunen. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Selve lokalplanen består af to dele: 1) En redegørelse, der beskriver baggrunden og forudsætningerne for lokalplanen samt indeholder redegørelse for planens virkninger på miljøet. 2) Selve bestemmelserne, der har bindende retsvirkning for ejere af ejendomme, der er omfattet af planen. Som udgangspunkt afvises klager, der fremsendes uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender anmodningen til Plansekretariatet Valdemarsgade Vordingborg Tlf

192 Indholdsfortegnelse Redegørelse Baggrund og formål 4 Beskrivelse af området 4 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 9 Miljøvurdering 11 Bestemmelser 1 Formål 12 2 Område og Zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 13 4 Udstykning og bebyggelsens beliggenhed 13 5 Bebyggelsens omfang og udformning 14 6 Skiltning & Belysning 15 7 Veje og stier og andre forhold af færdselsmæssig betydning 16 8 Ubebyggede arealer og beplantning 16 9 Tekniske anlæg Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Myndighedsgodkendelser Ophævelse af servitutter og lokalplaner 18 Kortbilag 1: Afgrænsning og kommuneplanrammer Kortbilag 2: Delområder og strandbeskyttelse Kortbilag 3: Byggefelter, stier/belægning for blød trafi k, hegn Kortbilag 4: Vej- og vandbyggelinje, kulturmiljøafgrænsning Kortbilag 5: Illustrationsplan Kortbilag 6: Visualisering Forsidebillede: Visualiserin af Super Brugsen og Aldi i Lendemark ved ak 83 arkitekter Fotos herunder: Gaderum i Lendemarke og Stege

193 Redegørelse Baggrund og formål Baggrund for denne lokalplan er et ønske fra Aldi i Lendemark om nedrivning af eksisterende butik og opførsel af ny og fra Super Brugsen Lendemark om udvidelse af butiksareal samt etablering af nyt indgangsparti. Formålet med lokalplanen er at sammentænke nævnte ønsker i et fælles projekt, som skaber et nyt og mere åbent byrum til gavn for Stege og Lendemarks sammenspil. Her er synslinjer og færdselsmuligheder for blød trafi k i fokus, hvorigennem butikkernes udearealer integreres med de omgivende veje, havnearealer og rekreative områder. Både rumligt, i volumener, skala og færdsel søges skabt et byrum, som spiller op mod Steges tætte middelalderby og med havne- og industriskalaen på Lendemarksiden af Storebro. Lokalplanen samler Lokalplan Nr. 42, Støvvasen i Stege og Lokalplan nr. C , Centerområde i Stege-Lendemarke og inddrager en del af det rekreative område syd for de eksisterende lokalplaner med det formål at skabe en sammenhængende plan for området i én lokalplan (Lokalplanafgrænsning se nedenfor og kortbilag 1). Beskrivelse af området Lokalplanområdet er en del af Lendemark og det sydligste Stege. Det er beliggende i Lendemark sydøst for Støvvasen, afgrænses i nord og øst af Stege Nor og mod syd af villakvarter og rekreativt område. Lokalplanområdet omfatter matrikel nr.: 280, 282e; Stege Bygrunde og 4b, 4bx, 4bø, 4cr, 4cs, 4ct, 4cu, 4cv, 4cx, 4h, 4i, en del af 7000m; Lendemarke, Stege Jorder. I forhold til Møn Kulturarvsatlas og Kulturmiljøudpegningerne i Kommuneplan 2013 er området dels beliggende i Kulturmiljøet Stege inden for Volden (i nord mod havnen), dels i Kulturmiljøet Stege Sukkerfabrik (sydlige del) og dels, som det største areal af lokalplanområdet, midt imellem de to kulturmiljøudpegninger. For at forstå området ud fra en byarkitektonisk og kulturarvsmæssig betragtning, giver det et godt billede, at beskrive hovedtræk i Kulturmiljøudpegningerne som relaterer sig til lokalplanområdet (kulturmiljøafgrænsning se næste side og kortbilag 4): Stege er en gammel købstad, og byen rummer mange spor fra middelalderen. Byen ligger på et næs i det smalle farvand, som forbinder Stege Bugt med Stege Nor. 1. Stege inden for volden Kulturmiljøets hovedtræk: Volden, der afgrænser byen mod nord og øst, var den synlige markør for købstadens privilegier i form af handel og håndværk, men volden har også haft en sikkerhedsmæssig betydning. (...) Bygningernes karakter på Storegade, torvet og tværgaderne i den gamle midtby afspejler Steges sociale topografi med store velhaverbygninger ved købstadens ind- og udfaldsveje samt apoteker- og købmandsgårde på torvet. Tværgadernes husrækker er lave og viser huse tiltænkt arbejder-klassen. Mellem den gamle midtby og volden opstod i slutningen af 1800-tallet nye villakvarterer med huse bygget til velhavere i murermesterstil. Her bibeholdtes Steges matrikulære system med store grunde. Ved villaerne blev der opført udhuse til haveredskaber - køkkenhaverne i byens vænger skulle fortsat dyrkes. Havnens bærende kulturværdi ligger i de bevarede havnerelaterede bygninger omkring brofæstet, samt havnen/ beddingen på Nor-siden af broen og fi skerhytterne og stejlepladsen på Lendemarkesiden. (...). Lokalplanområdets placering i Stege by - markeret med rødt 4

194 Redegørelse Kulturmiljø Stege inden for Volden Kulturmiljøer i forhold til lokalplanområdet, skraveret 3. Stege Sukkerfabrik Kulturmiljøets hovedtræk: Kulturmiljøets hovedtræk er de store fabriksbygninger i røde, blanke sten, betonsiloerne og de høje skorstene, samt rampeanlægget på udenomsarealerne og jordbassinerne. Et samlet anlæg, der i størrelse og udstrækning dækker et anseligt areal, og som fortæller om fabrikkens omfattende virke og betydning for øen. Fabriksanlæggets betonsiloer og skorstene er dominerende elementer i byprofi len og står som vartegn for Stege og Lendemarke. (...) Den tidligere direktørbolig, umiddelbart vest for fabrikken, og to store ejendomme, opført som lejekaserner for medarbejdere, afspejler med den materialemæssige homogenitet, de røde sten, tilhørsforholdet mellem funktionærboliger og fabrik. Ligesom bebyggelsesmønsteret i Fabriksgade og Nygade arkitektonisk underbygger tilhørsforholdet til fabrikken. Husene på Fabriksgade er lave, smalle dobbelthuse med grundstykke til køkkenhave, placeret på en trang vej. (...). Således ligger lokalplanområdet i forhold til skala, byrum Kulturmiljø Stege Sukkerfabrik 5

195 Redegørelse Snit gennem Stege og Lendemark, der viser proportioner og skalaforskel. Fra Møn Kulturarvsatlas. og bygninger imellem 2 vidt forskellige kulturmiljøer og krydser i nord og syd dem begge. Området kan betragtes som hængsel, eller overgang mellem de to bytyper. I Lokalplan Nr. 42 beskrives -godt i tråd med ovenstående- at: Lokalplanområdet ligger centralt i Stege - Lendemarke med en gunstig trafi kal beliggenhed ved det overordnede vejnet. Arealet der udgør ca. 4 ha, er karakteristisk ved sin beliggenhed mellem havnen og Noret og den iøjnefaldende placering ud til Støvvasen (statsvej). (...) Mod vandfronten i nord præges området af havnens aktiviteter: fi skesalgssted, restaurant, klubhuse for rosport, garnhuse, stejleplads og jolleopbevaring. Lokalplanområdet omfatter i nord en del af Havneområdet Lendemarke, Kommuneplanramme H 15.02, som er erhvervsområde der anvendes til havneformål, restaurant, fritidsformål og privat service med relation til havnen. I det følgende kaldt område A. Lokalplanens område nord for Vasen og syd for havnearealet, kommuneplanramme C 15.15, er udlagt til centerformål, til butikker, liberalt erhverv, privat service, administration og grønt område og er i dag bebygget med 2 dagligvarebutikker med tilhørende parkeringspladser, et benzinanlæg, en tidligere tandlægeklinik (i dag tom) samt et grønt område i den østligste del af området. I det følgende kaldt område B. Lokalplanområdets sydlige del er til dels indenfor kommuneplanramme B 15.12, Boligområde Lendemarke og til dels i R Rekreativt område Lendemark, som afgrænses af Noret i øst. Området fremstår ubebygget. I det følgende kaldt område C. Lokalplanens indhold Hovedformålet med lokalplanen er at regulere bebyggelsen i lokalplanområdet. Udearealer og rekreative områder reguleres således, at en kobling af byrummene til hinanden, igennem gangarealer til blød trafi k og torvedannelse, skaber et åbent og indbydende byrum i relation til vandet, grønne områder og byens bygningsskala på stedet. Delområder Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B og C (se nedenfor og kortbilag 2). Lokalplanafgrænsning, delområder A, B og C samt strandbeskyttelse 6

196 Redegørelse Byggefelter Inden for delområde A og B fastlægges byggefelter. Delområde C holdes fri for bebyggelse (Se nedenfor og kortbilag 2). Uden for byggefelterne sikres reservation til vej- og stiarealer og grønt område. I delområde A fastholdes byggefelterne fra Lokalplan Nr. 42. I delområde B udlægges byggefelterne således, at der sikres rumlig og visuel forbindelse imellem bygninger, havn og Stege Nor (Se nedenfor og illustrationsplan kortbilag 5). Byggelinjer Lokalplanen fastholder en vandbyggelinje mod havnefronten. Denne byggelinje skal sikre at havnearealet nordvest for Fiskerstræde holdes fri for bebyggelse og bibeholdes som offentligt tilgængeligt. Støvvasen (hovedlandevej nr. 630) er en statsvej, som Vejdirektoratet er vejmyndighed for. På de ejendomme langs Støvvasen, som er beliggende indenfor lokalplanområdet, er der i 1990 tinglyst deklaration om en byggelinje på 15 m regnet fra vejens midte. (Byggelinjer se kortbilag 4). Arealanvendelse Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Lokalplanen fastlægger at: - Delområde A langs havnefronten forbeholdes havneformål og havnerelateret servicevirksomhed, herunder restauration og søsportrelaterede aktiviteter. - Bygninger i delområde B kan indrettes til detailhandel, med dagligvarer og udvalgsvarer med tilhørende lager og personalefaciliteter, parkering, benzinanlæg, vaskehal, liberale erhverv og privat service som kontorer, klinikker, tegnestuer og lignende. - Delområde C friholdes for bebyggelse og udlægges til rekreative formål. Bebyggelsens omfang Den maksimale bebyggelsesprocent for hver enkelt ejendom i delområde A er fastsat til 25. Den maksimale bebyggelsesprocent for hver enkelt ejendom i delområde B er fastsat til 40. Bebyggelsens udformning og skiltning I Lokalplan C beskrives området bag Støvvasen (delområde A i nærværende lokalplan) som følger: Området udgør et selvstændigt forretningskvarter, der afviger fra handelsmiljøet i Storegade ved at være præget af relativt store og lave bygninger. Gennem den tidligere lokalplan har det været hensigten, at selve udformningen af bebyggelsen skulle afspejle at området ligger i, og er en del af bymidten. At betragte området som en del af en fælles bymidte udspringer af tidligere lokalplaner, hvor området skulle ses som et bindeled mellem centerfunktionerne i Stege bykerne og daværende butikker ved Lendemarke Hovedgade. Dette skulle fi nde sit fysiske udtryk i, at bygningerne i visse henseender skulle udformes og placeres som tidligere tiders købstadsbebyggelse. Udviklingen af forretningsliv langs Lendemarke Hovedgade er imidlertid ikke sket som tidligere planer har taget udgangspunkt i. Derimod er der skabt et stærkt handelsog bymiljø i og omkring Sukkerfabrikken, syd for Storebro og på begge sider af Støvvasen, som jo skalamæssigt Lokalplanafgrænsning, byggefelter (blå streg), stiforbindelser (orange streg) luftfoto 7

197 Redegørelse og rumligt kontrasterer den tætte middelalderby på den anden side af broen. Der er altså stadig tale om et fælles handelscentrum for Stege og Lendemark; dog bør dette ikke betragtes som eller forveksles med et fælles arkitektonisk udtryk! Således bør hele lokalplanområdet betragtes som stående i skalamæssig og rumlig relation til Sukkerfabrikken, havnen, de rekreative områder mod Noret og som et byrum, der danner rumlig optakt til middelalderbyen Stege. (Se kulturmiljøbeskrivelserne vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=30596). Både rumligt, i volumener, skala og færdsel søges fremover skabt et byrum, som spiller op mod Steges tætte middelalderby og med havne- og industriskalaen på Lendemarksiden af Storebro. Retningslinjerne for bebyggelsens udformning tager derfor afsæt i at: - Bebyggelsen i delområde A også må være udtryk for modernismens arkitektur, såfremt eksisterende bebyggelse og kontekst er tænkt med i udformning af ny bebyggelse. Her fastlægges bestemmelser om materialer, der har reference til havnemiljøet, så som mørkt træ og tagpap. - Bebyggelse i delområde B også må være udtryk for modernismens arkitektur, såfremt eksisterende bebyggelse og kontekst er tænkt med i udformning af ny bebyggelse. - Skiltning reguleres i forhold til bygningernes funktion, størrelse og propotioner. Trafi kale forhold og parkering Trafi kafvikling sker fra det eksisterende vejnet. I 2002 blev der af Storstrøms Amt etableret cykelsti på Støvvasen og en lysregulering ved Støvvasen/Nygade, hvilket forbedrede trafi kafviklingen og trafi ksikkerheden betydeligt. - Ved etablering af ny vejadgang syd om den ønskede nye bygning, bliver denne en privat fællesvej, hvor vejprojektet skal godkendes i Trafi k & Park. Den ønskede ændring anbefales, da varekørsel får bedre adgang til de 2 butikker (Illustrationsplan for ønsket projekt se nedenfor og kortbilag 5). - Lokalplanens bestemmelser vedrørende vejforhold i delområde B er fastholdt fra Lokalplan C Der tilføjes krav om stiforbindelser fra området til Fiskerstræde, til det rekreative område syd for, og til Støvvasen. - Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringsarealer svarende til 1 P-plads pr. 25 m2 salgsareal og 1 P-plads pr. 100 m2 øvrigt etageareal. Kravet om etablering af parkering udløses kun ved nybyggeri over 50m2 og ændret anvendelse over 200m2. Ubebyggede arealer Lokalplanen har til hensigt, at fastholde lokalpalnområdets karakter af henholdsvis havnemiljø, tilgængeligt forretningskvarter og rekreativt område i samspil med hinanden. Der kan derfor ikke etableres faste hegn i området, dog med undtagelse af varegården på matr. nr. 4bx, hvor fast hegning mod Fiskerstræde kan udføres på den del af strækningen, som fremgår af bilag 3 og med undtagelse af varegården på matr. nr. 4cu, hvor fast hegning mod Nygade kan udføres som beskrevet i 8. Hegningen skal udføres som malet plankeværk eller i tegl svarende til Eksisterende bygning nedrives og der etableres mulighed for p- pladser. Eksisterende tandlægehus nedrives og der etableres mulighed for ny bygning (der ændres ikke i bestemmelsen for maks. Højde). Der etableres mulighed for p- pladser. Der etableres mulighed for forlængelse af Vasen som supplerende adgang til området og som varetilkørsel. Der etableres mulighed for ny vaskehal. lllustrationsplan som følge af projektsamarbejdet for lokalplanområdets delområde B. Eksisterende bebyggelse, der ønskes fjernet, er indtegnet med gul streg. 8

198 Redegørelse den tilhørende bygnings tegl. Plankeværket langs Fiskerstræde skal opføres i træ og males engelsk rødt eller svensk rødt svarende til fi skerskurene ved Fiskerstræde. Evt. pigtrådsmontering skal være usynligt fra Fiskerstræde og der skal sættes klatreplanter langs hegnet. Disse krav til hegning vurderes at medvirke til en opblødning af de rumlige forløb og skalaspringet imellem Fiskerstrædes bygninger og de større forretninger i området syd for. Delområde C friholdes for bebyggelse og udlægges til grønt, rekreativt område med mulighed for midlertidige installationer af skulptur eller Land-Art. Hertil skal dog søges tilladelse hos Naturstyrelsen, og det skal undersøges nærmere hos Region Sjælland om, der skal søges tilladelse efter jordforureningslovens 8. Fastholdelsen af matr. nr. 4cx som grønt område har også til hensigt, at understrege den klare opdeling mellem boligområdet ved Nygade og forretningskvarteret omkring Vasen. Delområde C er således med til at understrege hele lokalplanområdets karakter af et åbent byrum med adgang og udsyn til forretninger i større skala, til havneområdet med sin mindre skala og til Stege Nor. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kystnærhedszonen Den ny bebyggelse, som ønskes opført i stedet for eksisterende, ændrer ikke væsentligt i oplevelsen af det bebyggede miljø i forhold til kysten. Hvis det ønskede projekt gennemføres, vil nuværende Aldi-bygning langs Støvvasen blive fjernet, således der opstår nye kig ud mod Stege Nor. Den nye bygning afviger kun minimalt i højde og bredde fra tandlægeklinikken, der er placeret hvor den nye Aldi ønskes opført. Hvor tandlægeklinikken har L-formet plan, er ønsket bygning kvadratisk og derfor øget i m2. Dette betyder visuelt for omgivelserne og oplevelsen af kysten, at byens profi l ikke ændres markant. Derimod giver fjernelsen af eksisterende byggeri langs Støvvasen øget mulighed for at opleve kystområdet fra byen. Lokalplanens område, der står i direkte kontakt med Stege Nor vil således fremstå ubebygget som i dag og bebyggelsen langs havnen og Fiskerstræde vil følge samme bestemmelser som hidtil. Samlet vurderes lokalplanens muligheder ikke at påvirke det kystnære område af byzonen væsentligt. (Visualisering se nedenfor og bilag 6) Kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. (For beskrivelser af rammer, se redegørelsens beskrivelse af området; for rammernes afgrænsning se kortbilag 1). Kulturmiljø Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af kulturmiljøet Stege inden for Volden ; den sydlige del af lokalplanområdet er omfattet af kulturmiljøet Stege Sukkerfabrik (se beskrivelse i redegørelsens beskrivelse af området). Lokalplanforslaget giver ikke mulighed for bygningsmæssige ændringer i de nævnte områder, således påvirkes de 2 kulturmiljøer ikke direkte af lokalplanen. Derimod styrkes den skalamæssige og byrumsmæssige oplevelse Eksisterende Aldi og tandlægeklinik, som ønskes fjernet. En lille del af SuperBrugsen ses bag Aldi. Visualisering af ny Aldi i stedet for tandlægeklinikken og fjernet Aldi. Super- Brugsen bliver synlig og der skabes et åbent byrum. 9

199 Redegørelse af de 2 kulturmiljøers relation til det område i lokalplanen, som muliggøres ændret i sin fysiske fremtræden. (Kulturmiljøafgrænsning se kortbilag 3). Overført fra gammelt system: Ja Dok om placering af en diagramonenteringstavle mm, Prioritet forud for pantegæld Servitutter Indenfor lokalplanområdets matrikler er blandt andre tinglyst følgende servitutter, som der skal tages højde for ved anlæg indenfor lokalplanområdet: 4h Forbud mod bebyggelse pga. forurening Dato/løbenummer: Overført fra gammelt system: Ja Dok om forbud mod bebyggelse mv 4bø / 4cx, 4cv, 4b / 4bx Op til 20 meters byggelinje langs statsvej Dato/løbenummer: Filnavn: 29_F-M_350 Dok om byggelinier mv vedr.4b, 4CX, 4bx - Jordforurening Dato/løbenummer: Filnavn: 29_D-M_518 Dok om arealanvendelse 4bx - Jordforurening Dato/løbenummer: Filnavn: 29_D-M_518 Tillægstekst Dok om arealanvendelse 4bø Ret til vejskilt på ejendommen Dato/løbenummer: Detailhandel Lokalplanens delområde B, hvor lokalplanen giver mulighed for ny bebyggelse i form af nærværende projektforslag (Illustrationsplan kortbilag 5), ligger indenfor den afgrænsede bymidte, jævnfør kommuneplan , hvor der kan etableres detailhandel (Kort, se nedenfor). Delområdets samlede areal til detailhandel på 5.000m2 er en videreførelse af den tidligere lokalplans samlede ramme. Lokalplanen vil således ikke bruge af den nye udvidelsesramme for detailhandel i Stege, jf. Kommuneplan En stor del af den detailhandel, der er mulig med nærværende lokalplan er allerede etableret i henhold til tidligere lokalplaner. Som beskrevet i den tidligere lokalplan var denne planlægning for detailhandel i overensstemmelse med det daværende byråds udviklingsstrategi for detailhandelen. Den tidligere lokalplan var således et element i byrådets strategi for at fastholde et stort og varieret butiksudbud i Stege-Lendemarkes bymidte. Som også beskrevet i daværende lokalplan, er lokalplanområdets trafi kale placering ved det overordnede vejnet og tæt ved rutebilstationen en ideel beliggenhed. Ovenstående vurderinger er ligeledes i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes nye kommuneplan, hvor delområde B er en del af den afgrænsede bymidte. Nærværende lokalplan muliggør samlet set ikke yderligere bebyggelse til detailhandel end det tidligere plangrund- Kommuneplanrammer Afgrænset bymidte til etablering af detailhandel 10

200 Redegørelse lag. Hovedparten af detailhandelen er allerede etableret i henhold til tidligere lokalplan, dog ønskes en af butikkerne fl yttet inden for delområdet. Det vurderes ikke at denne ændring i plangrundlaget vil påvirke bymiljøet i relation til detailhandelens placering. derfor ikke gennemgå en miljøvurdering. Miljøforhold I lokalplanens delområde A har der tidligere ligget fl e- re forurenende virksomheder i form af autoværksted, benzintanke og benzindepot. Disse aktiviteter har givet anledning til forurening af jorden med tungmetaller, oliekomponenter og PAH-forbindelser. Matriklerne 4cx, 4bx og 4b Lendemarke, Stege Jorder er kortlagt efter jordforureningsloven på vidensniveau 1 og 2. Ejer af kortlagte arealer skal ved ønske om at ændre anvendelse fra erhverv til følsom anvendelse, så som offentlig legeplads eller alment tilgængelige områder, være opmærksom på, at der til dette skal søges tilladelse hos kommunen efter jordforureningslovens 8. Hvis anvendelsen af et af de kortlagte arealet forbliver erhverv, og ejer ønsker at igangsætte et bygge- og anlægsprojekt, skal det undersøges om der skal gives en tilladelse til dette efter jordforureningslovens 8. Ejer skal dog være opmærksom på, at fl ytning af forurenet jord væk fra et kortlagt areal, skal anmeldes til kommunen. Kommunen har også mulighed for jf. jordforureningslovens 9 stk. 2, at meddele ejer et påbud om, at der på alment tilgængelige udendørs arealer, som er kortlagt, skal foretages mindre omkostningskrævende foranstaltninger, så som indhegning eller overdækning med fl is. Hvis man under bygge- og anlægsarbejde støder på en jordforurening, som ikke tidligere har været kendt, har man pligt til at standse arbejdet og kontakte kommunen. I forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i forurenet jord, skal man også være opmærksom på, at der kan gælde særlige regler jf. arbejdsmiljøreglerne. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der gennemføres en screening for, om lokalplanforslagets påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Lokalplanforslaget er screenet i forhold til planers sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, fl ora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget skal 11

201 Bestemmelser 1 Formål 1.1 Det er lokalplanens formål: Formålet med lokalplanen er at sammentænke ønsker om nedrivning af eksisterende Aldi, opførsel af ny, udvidelse og tilføjelse af nyt indgangsparti for SuperBrugsen Lendemark i Stege/Lendemark i et fælles projekt, som skaber et nyt og mere åbent byrum til gavn for Stege og Lendemarks sammenspil. Der skal muliggøres synslinjer og færdselsmuligheder for blød trafi k, hvorigennem butikkernes udearealer integreres med de omgivende veje, havnearealer og rekreative områder. Både rumligt, i volumener, skala og færdsel søges skabt et byrum, som spiller op mod Steges tætte middelalderby og med havne- og industriskalaen på Lendemarksiden af Storebro. Lokalplanen samler Lokalplan Nr. 42, Støvvasen i Stege og Lokalplan nr. C , Centerområde i Stege-Lendemarke og inddrager en del af det rekreative område syd for de eksisterende lokalplaner med det formål at skabe en sammenhængende plan for området i én lokalplan (Lokalplanafgrænsning se nedenfor og kortbilag 1). - at muliggøre opførelse af dagligvarebutik på Vasen 2 i Lendemarke og regulere bygningens ydre fremtræden. - at sikre et åbent, tilgængeligt og sammenhængende byrum, der integrerer dagligvarebutikkernes udearealer med de omgivende veje, havnearealer og rekreative områder. - at fastholde et centralt beliggende område i Stege-Lendemarkes bymidte til havneformål, søsportsorienterede formål, restaurantvirksomhed, erhvervsformål, butikker, liberalt erhverv, privat service og kontorer samt rekreative formål.. - at fastholde grønne og rekreative arealer i forbindelse med butiksområdet. - at sikre stiforbindelser fra Nygade til Fiskerstræde, fra Fiskerstræde til de rekreative områder syd og øst for butiksområdet og fra Støvvasen til Fiskerstræde og de grønne opp. nævnte områder. - at fastlægge bebyggelsens placering og ydre fremtræden. - at fastlægge bestemmelser for det maksimale omfang af bebyggelse, herunder at fastsætte bestemmelser for det maksimale bruttoetageareal til butikker. 2 Område og Zonestatus Lokalplanområdet som er beliggende i en del af rammeområde R forbliver grønt, rekreativt område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr.: 280, 282e; Stege Bygrunde og 4b, 4bx, 4bø, 4cr, 4cs, 4ct, 4cu, 4cv, 4cx, 4h, 4i, en del af 7000m; Lendemarke, Stege Jorder samt alle matrikler, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra ovennævnte ejendom. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone i rammeområderne H 15.02, C 15.15, en del af B og i landzone i en del af R ifølge Kommuneplan , som vist på kortbilag 2). 12

202 Bestemmelser Zoneforholdene forbliver som de er. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i delområder A, B og C som vist på kortbilag 2. 3 Områdets anvendelse Delområde A 3.1a Området må kun anvendes til havneformål og havnerelaterede fritidsformål samt havnerelateret servicevirksomhed, herunder restauration og søsportrelaterede aktiviteter. Delområde B 3.1b Området må kun anvendes til detailhandel, med dagligvarer og udvalgsvarer med tilhørende lager og personalefaciliteter, parkering, benzinanlæg, vaskehal, liberale erhverv og privat service som kontorer, klinikker, tegnestuer og lignende samt parkering og rekreative arealer. 3.2b Det samlede bruttoetageareal for butikker i delområdet må maksimalt være 5.000m2. Bruttoetagearealet pr. dagligvarebutik må maksimalt være 3.500m2 på matr. nr. 4bx og 1500m2 på matr. nr. 4cu. Butiksarealer beregnes efter planlovens retningslinjer herfor. Byggelinjer Lokalplanen fastholder en vandbyggelinje mod havnefronten. Denne byggelinje skal sikre at havnearealet nordvest for Fiskerstræde holdes fri for bebyggelse og bibeholdes som offentligt tilgængeligt. Langs Støvvasen er tinglyst en vejbyggelinje som fastholdes (Byggelinjer se kortbilag 4). Såfremt der ønskes mulighed for etablering af bebyggelse eller anlæg, f.eks. parkeringsareal og skiltepylon, indenfor det byggelinjepålagte areal, forudsætter det, at Vejdirektoratet kan meddele den fornødne dispensation fra byggelinjen i henhold til vejlovens 42. Der skal i givet fald fremsendes en konkret ansøgning herom til Vejdirektoratet. Delområde C 3.1c Matrikel nr. 4h og 4i må kun anvendes til rekreative formål. Matrikel nr. 4cx må kun anvendes til offentligt grønt område. 4 Udstykning og bebyggelsens beliggenhed 4.1 Langs Støvvasen gælder en vejbyggelinje, som vist på kortbilag 4. På arealet mellem vejen og vejbyggelinjen må der ikke opføres ny bebyggelse m.v. og/eller udføres andre blivende anlæg (f.eks. sportspladser, kirkegårde, tankanlæg, grusgrave, ledninger, parkeringsarealer med fast belægning, befæstede veje, støjvolde, belysningsanlæg, skiltepyloner og lignende), jf. vejlovens 34, stk

203 Bestemmelser 4.2 Langs kajen er der pålagt en vandbyggelinje som vist på kortbilag 4. Kundevognsskure og benzinanlæg kan placeres udenfor byggefelterne 4.3 Bebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter. 4.4 Ny bebyggelse i delområde A skal opføres med gavl mod Fiskerstræde. 5 Bebyggelsens omfang og udformning Delområde A 5.1a Den maksimale bebyggelsesprocent for hver enkelt ejendom i delområde A er fastsat til a Byggefelt 4 og 5: Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 1 etage og i en maks. højde på 8,5 meter målt fra terræn. Byggefelt 6 og 7: Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 1 etage og i en maks. højde på 5 meter målt fra terræn. 5.3a Ny bebyggelse skal opføres i træ. Tage skal tækkes med tagpap. Delområde B 5.1b Den maksimale bebyggelsesprocent for hver enkelt ejendom i delområde B er fastsat til b Byggefelt 1 og 2 : Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 1 etage og i en maks. højde på 8,5 meter målt fra terræn. Byggefelt 2a: Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 1 etage og med en maks. højde på 5,5 meter. Byggefelt 3: Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 1 etage og med en maks. højde på 7,2 meter målt fra terræn. Kundevognsskure må opføres med en maks. bredde på 3 meter. 5.3b Byggefelt 1, 2 og 3: Ny bebyggelse skal opføres i tegl der fremstår ubehandlet eller pudset/vandskuret/fi ltset. Mindre facadepartier og bygningsdele - f.eks. sokkel eller indgangsparti - kan udføres i beton og/eller metal, glas, træ, natursten. Facader mod Støvvasen skal udføres med vinduer. 14

204 Bestemmelser Vinduernes samlede areal skal svare til mindst 20% af facadens areal. Vinduer må ikke afblændes. Skure: Skure skal opføres således at de i farver eller materialer svarer til tilhørende hovedbygning. Således må anvendes: blank eller pudset tegl, træ, tagpap, tegl til tage. Byggefelt 2 og 3: På ny bebyggelse skal tage udføres som symmetriske sadeltage med mindst 25 graders hældning, dog må tage i byggefelt 3 udføres delvist som fl adt tag. Tage tækkes med rød tegl, dog med undtagelse af fl adt tag i byggefelt 3, som må tækkes i andet materiale Udhæng på tage må ikke gå ud over facadens hovedgesims. Delområde A og B 5.4 Der kan opsættes solfangere i plan med tagfl ader. De skal opsættes således at de ikke er synlige fra Støvvasen med mindre de er en integreret del af tagfl aden. De må ikke forårsage generende refl eksion. 6 Skiltning & belysning 6.1 Skiltningen skal etableres som henvisningsskilt, således kun med virksomhedsnavn og/eller logo samt brændstofpriser. 6.2 Skilte må ikke være sammenhængende i en hel bygnings længde og må ikke dække gesimsbånd eller andre facadedetaljer. 6.3 Refl ekterende skilte og blinkende lysskilte må ikke anvendes. 6.4 I delområde B kan skilte på dagligvarebutikker gives en maks. højde på 1m. Skilte på øvrig bebyggelse kan gives en maks. højde på 40cm. Der skal anvendes løse eller påmalede bogstaver, ej sammenhængende skilte. På bebyggelse i byggefelt 3 må der ikke reklameres på den bygningsside, som vender mod Fiskerstræde. 15

205 Bestemmelser 7 Veje og stier og andre forhold af færdselsmæssig betydning 7.1 Den eksisterende private fællesvej, Vasen, fastholdes med nuværende beliggenhed. 7.2 Fra Fiskerstræde til matr. 4bx og matr. 4b skal der fastholdes en adgang for fodgængere. 7.3 Indenfor delområde B kan nye veje kun anlægges som adgang til parkeringsarealer. Lokalplanens bestemmelser vedrørende vejforhold i delområde B er fastholdt fra Lokalplan C Der tilføjes krav om stiforbindelser fra området til Fiskerstræde, til det rekreative område syd for, og til Støvvasen. - Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringsarealer svarende til 1 P-plads pr. 25 m2 salgsareal og 1 P-plads pr. 100 m2 øvrigt etageareal. Kravet om etablering af parkering udløses kun ved nybyggeri over 50m2 og ændret anvendelse over 200m2. De nævnte veje og parkeringspladser kan ikke forventes overtaget som offentlige. 7.4 I delområde B udlægges der areal til offentlig stiforbindelse fra Nygade og fra det rekreative område sydøst for delområde B til Fiskerstræde og fra Støvvasen igennem hele delområde B til det rekreative areal øst for delområdet, som vist på illustrationsplan, kortbilag der skal etableres parkeringsareal svarende til: P-plads pr. 25 m2 salgsareal og 1 P-plads pr. 100 m2 øvrigt etageareal. Kravet om etablering af parkering udløses alene ved nybyggeri over 50m2 og ændret anvendelse over 200m2. 8 Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Hegning med fast hegn i lokalplanområdet er ikke tilladt, se dog Undtaget fra ovenstående bestemmelse i 8.3 er strækningen mod Fiskerstræde som vist på kortbilag 3 og matr. nr. 4cu hvor hegning tillades omkring varegård mod Nygade ved opførsel af butik. Lokalplanen har til hensigt, at fastholde lokalpalnområdets karakter af henholdsvis havnemiljø, tilgængeligt forretningskvarter og rekreativt område i samspil med hinanden. Der kan derfor ikke etableres faste hegn i området, dog med undtagelse af varegården på matr. nr. 4bx, hvor fast hegning mod Fiskerstræde kan udføres på den del af strækningen, som fremgår af bilag 3 og med undtagelse af varegården på matr. nr. 4cu, hvor fast hegning mod Nygade kan udføres som beskrevet i 8. Hegningen skal udføres som malet plankeværk eller i tegl svarende til den tilhørende bygnings tegl. Hegning skal udføres i behandlet træ eller i tegl, svarende til den tilhørende bygnings tegl. Hegn må maksimalt udføres i en højde på 3 meter. På hegn mod Fiskerstræde skal etableres klatrebeplantning af vedbend. Såfremt der øverst på hegnet/muren ønskes opsat pigtråd eller lignende sikring mod varegård skal dette gøres på hegnets inderside og med en vinkel så pigtråden ikke er synlig fra Fiskerstræde. 8.3 Oplagring af affald, emballage m.m. udenfor byg- 16

206 Bestemmelser ninger og udenfor varegård må ikke fi nde sted. 8.4 I delområde B må opsættes en pylon med en maks højde på 5 meter og en maks bredde på 1,5 meter. 8.5 Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for delområde B. Der skal plantes afskærmende beplantning som afgrænsning for p-områderne som følgende: ud mod Støvvasen og Nygade, mod bebyggelsen Fiskerstræde og mod det rekreative område syd for delområde B, som vist på kortbilag 5, illustrationsplan, bestående af en maks 1 m høj hæk. Der skal plantes træer i mindst 2 klynger på parkeringspladsen på matr. nr. 4b og 4bx. Der skal på matr. nr. 4bø etableres standere til blomster/julepynt langs Støvvasen og Nygade som eksisterende langs Støvvasen matr. 4bx. Der skal på matr. nr. 4bø etableres plantestandere eller plantes træer i klynger på parkeringspladsen. 9 Tekniske anlæg 9.1 El-ledninger, herunder til udendørs belysning må kun udføres som jordkabler. 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Før ny bebyggelse kan tages i brug, skal der være etableret parkeringsarealer i overensstemmelse med Ny bebyggelse og ombyggede bygninger må ikke tages i brug til ændret anvendelse før ejendommens ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Før byggemodning igangsættes skal Museum Sydøstdanmark, kontaktes for eventuelle udgravninger i arkæologiske interesseområder. 17

207 Bestemmelser 11 Myndighedsgodkendelser 11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold før der er opnået tilladelse således: - Tilladelse fra Vordingborg Kommune til tilslutning af spildevand samt tag- og overfladevand til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. - Fra vejdirektoratet vedrørende opsætning af skilte og spots mod Støvvasen indenfor vejbyggelinjen. - Fra Vordingborg Kommune og/eller Vejdirektoratet for ændringer vedrørende vejtilslutninger, oversigtsarealer og overkørsler. 12 Ophævelse af servitutter og lokalplaner 12.1 Private tilstandsservitutter, som er uforenelige med lokalplanen, ophæves Lokalplan Nr. 42, Støvvasen og Lokalplan nr. C , Centerområde ved Vasen i Stege- Lendemarke ophæves. 18

208 Kortbilag 1 - Afgrænsning og kommuneplanrammer 19

209 Kortbilag 2 - Delområder (farvet streg) og strandbeskyttelse (prikket signatur) 20

210 Kortbilag 3 - Byggefelter (blå streg), stier/belægning for blød trafi k (gul), hegn (grøn) a

211 Kortbilag 4 - Vej- og vandbyggelinje, kulturmiljøafgrænsning Vej- og vandbyggelinje, blå streg kulturmiljøafgrænsning, brunskraveret 22

212 Kortbilag 5 -Illustrationsplan 23

213 Kortbilag 6 - Visualisering Visualisering af ny Aldi i stedet for tandlægeklinikken og fjernet Aldi. SuperBrugsen fremtræder og der skabes et åbent byrum. Eksisterende Aldi og tandlægeklinik, som ønskes fjernet. En lille del af SuperBrugsen ses bag Aldi. 24

214 Bilag: Notat til indsigelse ved Susanne Borregaard Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55435/15

215 Notat Ropb, Vedr. Indsigelse til Forslag til Lokalplan C Støvvasen i Stege af ved Susanne Borregaard. Indsigelsens afsnit: Min eneste, ydmyge, bemærkning er, at jeg i visualiseringerne savner det eksisterende byggeris kønne balance mellem bygningsfacade og tagflade i den planlagte udbygning af Coop. Taget ligger her som en for lille kalot ovenpå en massiv tung bygning ganske i strid med Stege bys middelalderlige byggeskik. beror på en misforståelse. Der er rettet telefonisk henvendelse til Susanne Borregaard, som forklarer at hun har taget fejl af det eksisterende byggeri og det tænkte forslag i visualiseringen. Således har hun troet et det tårn som ses på visualiseringen er en tænkt udvidelse af SuperBrugsen. Dette er ikke tilfældet: Tårnet eksisterer i dag. Således bortfalder indsigelsen på opfordring af Susanne Borregaard.

216 Bilag: Notat om indsigelse ved Møn Trolling Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55433/15

217 Notat Ropb, Vedr. Indsigelse til Forslag til Lokalplan C Støvvasen i Stege af ved Møn Trolling, Helmuth Johansen. Indsigelsen: Vedr. ny lokalplan ( det ser godt ud) men har vi i Møn trolling Klub brug for en tilkørsel, til bådeværkstedet( porten mod vest). Den skal være så lang, at man kan køre en bil med trailer frem, og bakke bådtraileren ind i værkstedet, se tegn. er ikke nødvendig, da det område det drejer sig om, ikke er en del af den planlagt nyetablerede parkeringsplads. Lokalplanen regulerer ikke brugsret af arealer, som er aftalt indbyrdes imellem parter. Der er rettet telefonisk henvendelse til Helmuth Johansen som efter oplysning om forholdene betragter sagen som afklaret. Han henvender sig selv til Jesper Kraft Andersen, ansvarlig for Stege Havn og Anders Madsen, Brugsuddeler i SuperBrugsen Lendemark for bibeholdelse af eksisterende aftale.

218 Bilag: Samlede indsigelser til lokalplanforslag nr. C Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55921/15

219 Bygnings- og Landskabskultur Møn Marts 2015 Stege, 31. marts 2015 Indsigelse mod Forslag til Lokalplan C Støvvasen i Stege & Lendemark fra Foreningen Bygnings- og Landskabskultur Møn I Bygnings- og landskabskultur har vi deltaget i både et formøde og i borgermødet den 3. marts om det nye lokalplanforslag vedr. Støvvasen, og vi har efterfølgende sat os grundigt ind i det færdige lokalplanforslag. Vores klare konklusion er, at vi vil anbefale byrådet at afvise lokalplanforslaget. Hovedbegrundelsen herfor er, at idéer og mål bag den eksisterende lokalplan stadig er så relevante som nogensinde. Således står der i redegørelsen for den gamle plan, at dens formål er At muliggøre butiksbebyggelse mod Støvvasen, der tilpasses det eksisterende bymiljø omkring Storegade. Det udtrykkes klart, at det vigtigste overordnede hensyn i forbindelse med udviklingen af Stege By er at sikre sammenhængen i hele centerområdet Storegade-Storebro- Støvvasen-Sukkerfabrikken. Kun ved at sikre denne sammenhæng kan vi skabe optimal synergi mellem de forskellige handels-, service- og fritidstilbud i området, og dermed sikre Steges fremtid som et spændende center for handel og turisme og som en multifacetteret, moderne købstad. Dette hensyn har ikke mistet kraft siden det er faktisk endnu vigtigere i dag! Vi er også helt uenige i de byrumlige og arkitektoniske argumenter bag det nye lokalplanforslag, hvor man ønsker et fælles projekt, som skaber et nyt og mere åbent byrum til gavn for Stege og Lendemarks sammenspil. ( ) Både rumligt, i volumener, skala og færdsel søges skabt et byrum, som spiller op mod Steges tætte middelalderby og med havne- og industriskalaen på Lendemark-siden af Storebro. Vi er overbeviste om, at det mere åbne byrum tværtimod vil modvirke det samspil, man hævder at ville gavne; at det vil blive oplevet som et HUL i byen og ovenikøbet (med mindre man mener, at P-pladser er pæne?) som et rigtig grimt hul i byen, som vil være direkte skadeligt for sammenhængen i centerområdet. Hvorfor siger man det ikke lige ud, at det nye, åbne byrum ALENE skyldes Aldis ønske om ikke flere og bedre P-pladser, for P- forholdene er allerede optimale men alene ønsket om, at P-pladser skal ligge FORAN butikken, som en slags ekstra reklame for, at her er det let at parkere. Der er ikke i lokalplanen ført skygge af bevis for, at områdets vækstmuligheder vil blive forbedret med P-pladser foran butikkerne. Alle kan jo allerede i dag se, at det er let at parkere på områ- Side 1 af 4

220 det! Konsekvensen af at følge dette ønske er, at der lukkes op for konkurrence mellem alle supermarkeder / discountbutikker om at gøre P-pladserne så synlige som muligt og dermed om at gøre byen så grim som muligt! Sporene fra Fakta skræmmer. Man kan måske ikke fortænke den enkelte butik i at have sådanne ønsker men det kan da ikke være det, den demokratiske og politiske styring af vores lokalsamfund er sat i verden for!? Vi køber heller ikke argumenterne (fremsat bl.a. på borgermødet 3. marts 2015) om, at den nye Aldi-bygning skulle repræsentere en mere moderne arkitektur end den nuværende, der er designet efter gl. Møn byråds ønske om at skabe rumlig og arkitektonisk sammenhæng med Storegadeområdet. Vi har andre steder i landet set Aldi-butikker, der er bygget efter det nye design, og de bekræfter (desværre) indsigelserne på borgermødet 3. marts i, at det nye design er både grimt og tarveligt. Igen: Vi fortænker ikke Aldi i, at de gerne vil promovere deres logo overalt i verden, uden hensyn til lokalt særpræg og bygningskultur men det kan da ikke være det ærinde, lokalsamfundets styrende organer er ude i? Hvis man kun kan acceptere økonomiske argumenter, så taler også de for afvisning af lokalplanforslaget. Der er IKKE lokaløkonomisk perspektiv i at få Stege til at ligne landets mange karakterløse småbyer og forstæder. Hvis Stege skal fastholde og videreudvikle den positive, lokaløkonomiske udvikling siden årtusindeskiftet, kan det KUN ske ved at satse på et bymiljø, der spiller på de klassiske købstadskvaliteter. Det stod klart for gl. Møn Byråd allerede i I den nye storkommune er fornemmelsen for den enkelte bys særpræg og udviklingsmuligheder åbenbart så svækket, at man er til fals for pseudoargumenter. Vi kan ikke se, at det er rimeligt at gennemføre en ændring, som er ønsket af en enkelt virksomhed - som ikke en gang kan dokumentere, at ændringen faktisk ER til gavn for denne ene virksomhed på bekostning af stedets byrumlige og arkitektoniske kvaliteter og særpræg, og til ugunst for byens øvrige butikker og virksomheder, for borgernes livskvalitet og for byens bevaringsværdier og udviklingsmuligheder på sigt. Den gamle lokalplan tog disse hensyn; derfor er den bedre end den nye. DERFOR BØR LOKALPLANFORSLAGET AFVISES! Subsidiært Vores subsidiære påstand er, at hvis byrådet trods vores klare anbefaling vælger at gå videre med lokalplanforslaget, har vi en række anbefalinger til ændringer i planforslaget, som kan mildne dets negative effekter. 4.3 Byggefelt 1 (vist på bilag 3) blokerer for udsigten til Noret og landskabet i baggrunden. Byrummet, der søges skabt, er en p-plads der på to sider afgrænses af vidt forskellige bygninger og på modsatte side af Støvvasen af en strukturløs lagerplads til XL. Det kommer til at virke som om man ledes igennem et anonymt erhvervsområde der intet har tilfælles med den gamle købstads struktur med sluttet randbebyggelse og p-plads bag ved bebyggelsen. Side 2 af 4

221 Vi foretrækker derfor at byggefelt 1 flyttes op til Støvvasen, så Aldi kan udbygge nuværende bygning på P-pladsen med parallelle saddeltage, som Brugsens tagkonstruktion, og at de ønskede solceller kan placeres på de sydøst vendte tagflader. Hvis Aldi fastholder den foreslåede afvigende arkitektur, mener vi byggefelt 1 bør flyttes mod nord-øst, så bygningen drejes 90 grader og placeres i forlængelse af SuperBrugsen med indgangsparti ved siden af Brugsens - evt. forskudt mod sydvest, så stien mellem Brugsen og nuværende Aldis bygning peger mod Aldis indgangsparti. Aldis varegård vil så enten kunne placeres mod den udvidede p-pladsen retning Noret eller mod Fiskerstræde (som Brugsens varegård). Byggefelt 1 konverteres til p-pladser. På denne måde ligger de fleste p-pladser foran supermarkederne, der begge er fuldt synlige fra Støvvasen, samtidig med at udsigten til Noret forbedres, og der skabes visuel afstand mellem boligområdet i Lendemarke og den gamle købstad. Hvis byggefelt 1 fastholdes som vist på bilag 3, mener vi at det torv, der ønskes skabt mellem Brugsens og Aldis indgangspartier bliver en vindtunnel, der ydermere belastes af trafik. De to byggefelter ligger forskudt og så tæt sammen, at udsigten til Noret kun opleves fra den vindomsuste plads, der ikke egner sig til ophold. Hvis der skal skabes et veldefineret byrum, forudsætter det at Aldi tilpasser sig den gældende lokalplans bestemmelser om bebyggelsens udseende i 5. 5 Såfremt byggefelt 1 fastholdes med den foreslåede placering, er det essentielt at samme bestemmelser gøres gældende for byggefelterne 1, 2 og 3, i særdeleshed kravet murværk af røde tegl og symmetriske saddeltage med taghældning på mindst 25 grader. Ellers kan der ikke skabes en veldefineret og arkitektonisk sammenhængende helhed, som det fremgår af visualiseringerne. Aldis tilbageviste på borgermødet et forslag om at bygge i røde teglsten med samme tagkonstruktion som Brugsen, med argumentet, at taget så medfører søjler i forretningen, som begrænser indretningen. Hertil kan vi kun sige, at alle andre butikker, herunder Brugsen, åbenbart klarer den opgave uden problemer. Tagkonstruktionen kan udformes således at bygningen får enten gavle eller tagfladen ud mod Støvvasen. Såfremt den opføres med gavlene mod Støvvasen bør lokalplanen give mulighed for sort tagpap på trekantlister, således at sorte solfangere kan integreres i det arkitektoniske udtryk. Tagpap er desuden et traditionelt anvendt materiale i havneområder. 7 Stien, der er vist på kortbilagene på tværs af Brugsens kommende p-pladser, er et levn fra de gamle lokalplaner, hvor man vil sikre en forbindelse langs sydsiden af p-pladsen til naturområdet og videre mod Rødkilde. Den har i den nye plan ingen specielt rekreativ funktion - hvem gider henlægge aftenturen til en p-plads? Men der bør etableres en ny sti mod syd i kanten af p-pladsen ved naturområdet mod Noret og videre over mod Nyvej. Side 3 af 4

222 Såfremt byggefelt 1 fastholdes som foreslået, er stien på tværs af Aldis nye p- plads ud mod Støvvasen unødvendig. Trafikken på denne del af pladsen er jo ikke gennemkørende som på pladsen syd for Brugsen. Men der bør nok være en adgang til p-pladsen ved lyskrydset (gennem hækken) for de fodgængere der kommer fra Sukkerfabrikkens område. Til gengæld bør strøget fra Støvvasen og ind til butikkernes indgang udlægges med en større bredde, så det fremstår mere åbent og indbydende. 8 Beplantningen i området ud mod Fiskerstræde og naturområdet er i dag naturpræget med mindre spredte træer og buske. Dette giver et åbent og venligt udseende, hvor man kan se ud på Noret og fårene der græsser i området. Den nye beplantning, der skal etableres i disse skel, bør beholde dette præg. Det vil virke helt forkert at etablere en stram havemæssig beplantning på disse strækninger - også selvom den kun er 1m høj Der kunne plantes spredte mindre træer og buske som tjørn, hunderose og seljerøn. Mod Fiskerstræde /p-plads foreslås plantet mindre træer spredt og naturpræget i græs og gerne med plads til enkelte borde og bænke. Rundt om Aldi bør etableres en højere beplantning suppleret med større spredte træer således at man ikke fra Støvvasen ser direkte ind på bygningens store bastante nordvestside, der lukker for kigget til Noret. En tættere og havemæssig beplantning vil her kunne nedtone bygningen og desuden skabe lidt visuel afstand over til boligområdet ved Nyvej. Når man kommer kørende fra vest vil der være et meget begrænset kig mellem bygninger ud mod Noret og Høje Møn, så det vil intet betyder om der plantes få eller mange træer på Brugsens p-plads. Når man står foran Brugsen vil der være udsyn under træerne. For at stramme byrummet om bør der langs Støvvasen plantes en række store opstammede træer f.eks. lind med en sådan afstand at man kan se Brugsen og Aldi ( planteafstand 12-16). De foreslåede blomsterstativer vil selvfølgelig være bedre end ingen ting men vil aldrig kunne erstatte frodige træer på den strækning der skal definere det byrum lokalplanen tilsigter at skabe. Med venlig hilsen Rigmor Nielsen Formand Bygnings- og Landskabskultur Møn Sprovegade Stege Side 4 af 4

223 Rosa Philippine Birckner Fra: Karsten Kolle Sendt: 10. februar :49 Til: Rosa Philippine Birckner Emne: VS: Bemærkning til Forslag til Lokalpaln C Støvvasen, Stege Fra: Niels Borregaard Sendt: 9. februar :14 Til: Post Vordingborg Kommune Emne: Bemærkning til Forslag til Lokalpaln C Støvvasen, Stege Til rette vedkommende Jeg har netop læst om den planlagte udvidelse af Aldi og Coop på Støvvasen, Stege samt kigget på visualiseringerne. Bebyggelsen synes jeg altid har fremstået pæn og indbydende og heldigvis helt uden at dominere byen og udsigten over Noret fra P-pladsen er ubetalelig. Det glæder mig derfor, at man har valgt at fortsætte udbygningen i samme lave højde og med de samme materialer og mønstre. De valgte materialer (tagpap undtaget) ældes kun lidt og altid smukt. Min eneste, ydmyge, bemærkning er, at jeg i visualiseringerne savner det eksisterende byggeris kønne balance mellem bygningsfacade og tagflade i den planlagte udbygning af Coop. Taget ligger her som en for lille kalot ovenpå en massiv tung bygning ganske i strid med Stege bys middelalderlige byggeskik. Endelig undrer det mig lidt, at man vælger at tillade opførelse af nyt byggeri x 2, når man i forvejen har sukkerfabrikkens store, historiske og smukke bygninger stående tomme. Venlig hilsen Susanne Borregaard 1

224 Rosa Philippine Birckner Fra: Karsten Kolle Sendt: 16. marts :17 Til: Rosa Philippine Birckner Emne: Planhøring: VS: Høringssvar til lokalplan for Aldi i Stege. Fra: Bent Jørgensen Sendt: 15. marts :16 Til: tekpost; Michael Thønnings; Anders Marchsteiner Emne: Fwd: Høringssvar til lokalplan for Aldi i Stege. -hermed sidste korrektur af dette indlæg, grundet en mindre rettelse i teksten, sorry og venlig hilsen- -bent jørgensen Videresendte meddelelser Fra: Bent Jørgensen Dato: 15. marts 2015 kl Emne: Høringssvar til lokalplan for Aldi i Stege. Til: Michael Thønnings Uanset hvad, så lykkes det hvergang politikerne i Vordingborg Kommune, at få tingene til at gå den vej hønsene skraber. Deres sidste fatale fejltagelse, hvis de ikke bliver stoppet i tide, er godkendelsen af Aldis nye bygning i Stege, ved siden af Lendemarke Brugsforening, et både ubæredygtigt men også visuelt smadrende projekt. Det minder om en ond drøm, når man ser det fremtidsfoto der hænger indenfor indgangen i Lendemarke Brugsforening. For det første vil man nedrive to relativt nye bygninger, nemlig den nuværende Aldi og den tidligere Tandlægeklinik, på sidstnævntes grund er det så meningen den nye Aldi skal ligge i form af en kæmstor firkantet, grå klods, der lukker for udsigten over Stege Nor. Inden supermarkederne blev bygget på Støvvasen, havde man en flot indkørsel til Stege, med den vide udsigt over havnen og Noret, men som idag ligner enhver anden indkørsel til en provinsby. Umiddelbart så undrer beslutninger som denne når man samtidig kan læse om borgermøder og gode kræfter der arbejder for Stege som en spændende by også for turister. Aldis nye bygning kan måske få tyske turister til at føle sig hjemme, men det var nok ikke meningen med deres ferierejse. Kommunalbestyrelsen har ikke fundet det nødvendigt med en miljøvurdering af projektet, for det visuelle miljø vejer nok ikke så tungt i beslutningerne, derimod må ihvertfald de mønske politikere være klar over, at den udpegede grund tidligere gemte en stor ophuggerplads inde mellem sivene, som har medført en kraftig forurening, så placering af en madbutik må vel også anses for problematisk. Ønsker du at protestere mod denne plan, kort eller lang, det er antallet der tæller, så husk at send en mail, mrk. "Høringsvar" inden d.1`april til: Bent Jørgensen, Hårbøllevej 60, 4792, Askeby, Møn 1

225 Rosa Philippine Birckner Fra: Karsten Kolle Sendt: 7. april :28 Til: Rosa Philippine Birckner Emne: Planhøring: VS: Indsigelse over lokalplanforslag C Fra: Anne-Merete Sendt: 1. april :38 Til: tekpost Emne: Indsigelse over lokalplanforslag C Indsigelse over lokalplan forslag C Støvvasen i Stege og Lendemarke Der indsiges over for lokalplanens formål, som tilsigter at lave et åbent byrum ud mod vejen Støvvasen. Den eksisterende lokal pålægger et byggefelt, hvor det eksisterende ALDI ligger, hvilket sammen med kravet om saddeltag fastholder en bebyggelse i området, som er med til at sikre Stege og Lendemarke som en købstadsby. En indgang til Stege by og havnen med en åben P-plads med udkik til en ny ALDI udført som en industribygning med fladt tag, vil ikke være en gevinst for nogen, udover ALDI Der indsiges over Lokalplanens bestemmelse 5, Delområde 5, Byggefelt 1 Byggefeltet skal placeres hvor det eksisterende ALDI ligger med en påbudt byggelinje, ligesom i den eksisterende lokalplan, for at sikre områdets udtryk som indgangen til en købstadsmiljø Der indsiges over Lokalplanens bestemmelse 5, Delområde 5, Byggefelt 1 Byggefelt 1 skal udføres med saddeltag med røde tegl, ligesom for byggefelt 2 og 3. Det kan kun være for at ALDI kan bygge billigst muligt, at der vil tillades at placere en industribygning med fladt tag midt i området Den nye ALDIS facader bør være i gule sten eller gulpudset, som eksisterende bygninger, som Brugsens, for at sikre et sammenhængende udtryk i området med venlig hilsen Jan Nielsen, Langgade66, 4780 Stege

226 Vordingborg kommune Plansekretariatet Valdemarsgade Vordingborg 4. marts 2014 Indsigelse vedr. forslag til lokalplan C , Støvvasen i Stege & Lendemark. Indsigelse 1. forslag om bedre beskyttelse af område C samt Noret mod lys- og støjgener. Noret og område C fremstår i dag som et meget smukt naturområde, hvor borgerne kan opleve et rigt og varieret fugle- og dyreliv. Vi har feks. mange ynglende andefugle og området benyttes bla. også af fugle på træk som hvileområde. Endvidere har vi en mindre fast bestand af råvildt og fasaner. Aften og natte timer benyttes af mange borgere til observationer mod himmellegemer idet område C, rent lysmæssigt, er godt afgrænset mod lys forurening og derfor fremstår helt nat sort. (Tænk bare på Dark sky Møn ) Område C ligger i dag ganske godt beskyttet mod støj- og lys gener. Min indsigelse går på, at Lokalplan forslaget ikke tilsikrer at bevare og beskytte område C mod lys- og støjgener. Jeg vil derfor foreslå, at der indføjes passende restriktioner mod lys- og støj forurening mod område C. Dette kan feks. gøres ved at stille krav om at alt lys skal afskærmes mod område C og mod Noret og at der stilles krav om støjbegrænsninger og åbningstider for den planlagte vaskehal. Begrænsninger kunne feks. omfatte: 1. Åbningstider for vaskehal begrænses (feks. kl ) 2. Forbud mod at ventende biler står med motor kørende 3. Forbud mod opsætning af lys på den sydlige side af vaskehallen (mod område C) 4. Afskærmning af alt lys mod øst og syd, så der sikres mest mulige mørke mod Noret og mod område C 5. Forbud mod enhver form for blinkende og skiftende lys (feks. lysreklamer) 6. Påbud om at lys på benzintank og vaskehal slukkes eller dæmpes væsentlig uden for normal åbningstid (feks )

227 Indsigelse 2. forslag om bedre grøn afskærmning mellem område B og område C. I Lokalplanforslaget er det bestemt at der skal etableres en grøn afskærmning mellem område B og område C. Der er i forslaget en begrænsning på 1 meter i højden på beplantning. Dette er helt utilstrækkeligt og giver ingen beskyttelse mod lys- og støj mellem områderne. Begrænsningen på 1 meter er formodentligt indført for at sikre, at kunder der går til og fra deres parkerede biler får udsyn over område C. Dette hensyn bør vige til fordel for maksimal beskyttelse af område C og Noret mod støj og opsat lys. Det foreslås derfor at kommunen udarbejder et nyt forslag til grøn afskærmning der skal beskytte område C og Noret mod lys- og støj forurening. Endvidere foreslås det at det etableres en fysisk afskærmning på hele den side af vaskehallen der vender ind mod område C. Dette kunne feks. være en mur eller et plankeværk beklædt med grønne planter på sydsiden. Højde og længde bør modsvare vaskehallen samt opmarch bil banen. Dette forslag vil kunne afhjælpe både støj- og lys gener ind mod område C. (Der er jo ingen behov for, at mennesker skal kunne se fra vaskehallen ud over område C. heller ikke fra ventende biler!) Indsigelse 3. beskyttelse af det åbne vandløb mellem område B og C Fra gammel tid har der været et åbent vandløb fra Sukkerfabrikken til Noret. Vandløbet er i dag synligt (fritlagt) i området bag tandlægehuset til Noret. Vandløbet fungerer i dag som et attraktivt drikke område (ferskvand) for mange fugle og dyr. Dette vandløb og dets skæbne er ikke beskrevet i lokalplanforslaget. Det foreslås, at vandløbet sikres bevaret og at en plan herfor indarbejdes i lokalplanen. For god ordens skyld bedes Vordingborg kommune bekræfte modtagelse af disse 3 indsigelser. Med venlig hilsen John Harpsøe Møllegade 10 Lendemark 4780 Stege Tlf:

228 Rosa Philippine Birckner Fra: Karsten Kolle Sendt: 17. februar :52 Til: Rosa Philippine Birckner Emne: Planhøring VS: Nedrivning af Aldi i Lendemark samt brugsens ønske om nyt indgangsparti. Fra: Kim Sendt: 16. februar :24 Til: tekpost Emne: Nedrivning af Aldi i Lendemark samt brugsens ønske om nyt indgangsparti. Nu må det snart høre op, er fint nok at Aldi ønsker at nedrive deres gamle butik og etablere en ny, for det kunne de godt trænge til - men at brugsen igen igen ligger billet ind på at vil bygge om og endnu en gang udvide er under al kritik, og jeg spekulerer på hvad de mon er ude på,er de mon ude på at kvæle de andre butikker der ligger i området, er dette meningen så er det godt nok langt ude - de blå i folketinget vil lave loven om, så bilka og andre storcentre skal have lov til at bygge hvor de vil, men hvordan tror i det vil gå hvis de fik lov til at bygge en bilka på lille Møn, ja så ville alle butikker nok være nødt til at dreje nøglen.. Får superbrugsen lov til at udvide igen, er vist 3. gang på 5 år, ja så vil det gå på samme måde, superbrugsen har på ingen måde behov for at være større, da den er rigelig stor i forvejen - coop er i gang med at lukke flere af deres brugser samt faktaer, så jeg mener det er lidt misvisende at de i det hele taget kan tillade sig at lægge billet ind på at få lov til at udvide, den er jo snart lige så stor som en føtex.. Stege er en lille by hvor der gerne skulle være plads til flere butikker end et indkøbscenter som brugsen vil være med endnu en udvidelse, og nu er Kiwi også lige lukket.. Hvis denne udvidelse af brugsen går igennem, så er jeg faktisk parat til at påstå at, at de har venner i Vordingborg kommune, for så er det jo kun en lokalplan for brugsen.. Så jeg sender hermed denne foreløbige indsigelse/kommentar til lokalplanen, og det bliver nok ikke den eneste, og om ikke andet så er der jo miljøet som ikke kan tåle en udvidelse mere af brugsen.. Med venlig hilsen Kim D. Jensen Grønsundvej 2c 4780 Stege 1

229 Rosa Philippine Birckner Fra: Karsten Kolle Sendt: 7. april :28 Til: Rosa Philippine Birckner Emne: Planhøring: VS: Høringssvar til lokalplan C Fra: Sendt: 31. marts :50 Til: tekpost Emne: Høringssvar til lokalplan C Hej I forbindelse med lokalplan C , har vi tre indsigelsespunkter. 1) Belysning Der bør tages hensyn til det igangværende projekt med at skabe Danmarks første International Dark Sky Community på Møn, et projekt som også har kommunens bevågenhed. Det vil derfor være oplagt, at inddrage de vejledninger om god udendørsbelysning som Dark Sky Projektet arbejder med, i C på nuværende tidspunkt, end på et senere tidspunkt. God udendørsbelysning består bl.a. i: at lyset er rettet nedad, hvor folk færdes, så lys og energi ikke bliver spildt ved at oplyse "ingenting" (intet lys over det vandrette plan) at lyset ikke oplyser de grønne område ud mod Noret eller Noret at lyset ikke er kraftigere end nødvendigt at lyset ikke lyser natten igennem, men dæmpes, 50% eller mere, i et nærmere specificeret tidsrum udbredt brug af bevægelsessensor, så lyset kun er tændt når der er behov for det at lyset ikke overstiger en farvetemperatur på 3000K, helst skal der holdes en farvetemperatur som svarer til glødelampens d.v.s. 2700K. 2) Udformningen af den nye Aldi-bygning Den på billederne i C viste bygning falder udenfor det arkitektoniske udtryk de andre bygninger i området har. Det vil derfor give et pænere og mere sammenhængende udtryk af området, at den nye Aldi-bygning bibeholder det maritime pakhus tilsnit, som bygningen i dag fremstår med. 3) Ressourcespild Der bør tages mere langvarige hensyn i lokalplanlægning. At rive en næsten ny butik ned for at genopføre den mindre end 100 meter væk, er et utroligt ressourcespild, som på ingen måder hører hjemme i det 21. århundrede, hvor netop ressourcegenanvendelse og miljøhensyn er noget af det vi taler mest om i Danmark Med venlig hilsen Mette Nygaard Jensen og Tom Axelsen Bringtoftevej Stege 1

230 Tlf

231 Højreklik her for at hente billeder. For at beskytte dine perso nlige oplysninger har Outlook forhindret auto matisk hentning af dette billede fra Rosa Philippine Birckner Fra: Helmuth Johansen Sendt: 24. februar :07 Til: Rosa Philippine Birckner Emne: Lokalplan fiskestræde Stege. Vedhæftede filer: Fiskestræde 22, indkørsel til værkstedet Møn Trolling..docx Hej. Vedr. ny lokalplan ( det ser godt ud) men har vi i Møn trolling Klub brug for en tilkørsel, til bådeværkstedet( porten mod vest). Den skal vare så lang, at man kan køre en bil med trailer frem, og bakke bådtraileren ind i værkstedet, se tegn. MVH. Møn Trolling Helmuth Johansen Denne blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 1

232 Luftfoto til bemærkning ved møn Trolling, Ropb

233 Højreklik her for at hente billeder. For at beskytte dine personlige oplysninger har Outlook forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet. cid: _ Rosa Philippine Birckner Fra: Madsen, Anders [04257] Sendt: 10. februar :41 Til: Rosa Philippine Birckner Cc: tekpost; Madsen, Anders [04257] Emne: Indsigelse til forslag til lokalplan C Til Vordingborg Kommune v/ Rosa Philippine Schollain Birckner 5: Byggefelt 2 & 3 her ønskes indføjet, at tage i byggefelt 2 over indgangsparti samt kølegang må udføres som flat tag. De ønskes tækket i andet materiale end rødt tegl. Jvf. indsendte projektforslag samt bilag 5 i lokalplanforslaget. Med venlig hilsen Anders Madsen Uddeler Superbrugsen Lendemark Tlf

234 Rosa Philippine Birckner Fra: Karsten Kolle Sendt: 25. februar :28 Til: Rosa Philippine Birckner Emne: Planhøring: VS: Nybygning i Stege Fra: Susanne Borregaard Sendt: 25. februar :42 Til: tekpost Emne: Nybygning i Stege Til de rette beslutningstagere Først tak for den fine borgerservice med at fremlægge planer og visualiseringer for nybyggeri og ønsket om at modtage feed back. Det medvirker til engagement og fællesskabsfølelse. Jeg flyttede til Møn for 8 år siden og har altid fundet Stege rigtig hyggelig at handle i med den lange krogede hovedgade og de mange små biveje med gamle små byhuse - næsten autentiske. Man kan i al fald fornemme hvor fantastisk Stege ville være, hvis husene var blevet moderniseret/vedligeholdt i overensstemmelse med deres oprindelige arkitektur (ville vel kræve tinglysning af visse servitutter samt kommunale støtteordninger) Det er en stor tilfredsstillelse, at Morten Reenbergs gård nu bliver renoveret med respekt for den skønne bygnings bevarede, oprindelige udseende. Og gudskelov, at Møns Bevaringsforening har købt det sjove lille hotel - så er der også håb forude for dét. Som både turist og fastboende går man jo efter det særlige, det lokalt autentiske - ikke efter hvad man kan finde alle mulige andre steder! Derfor har jeg også altid været imponeret over den omhu, der er udtrykt i Brugsens moderne byggeri, hvor byens mursten og tegltage fortsættes samtidig med at der på fornem vis refereres til kirkens kridtstriber. Selv den lille tandlægeklinik holdt stilen. Aldis nuværende bygning finder jeg også stilfuld, fordi den er lokalt forankret ved gennem sin murinddeling og farvesætning at referere til flere af de store gårdes byggeskik - bl.a. Nybøllegård lige uden for Stege. Indkøbscenteret ser jeg kort sagt som sammenhængende og indholdsmættet. En appetitvækkende første præsentation af Stege, når man kommer fra Vestmøn. Men den nye Aldi bygning er totalt uden forbindelse til sine omgivelser og ligner derfor til forveksling motorvejenes benzinstationer/rastepladser. For et lavprisvarehus må kunsten bestå i ikke at signalere skrabet ligegyldighed, som i den foreslåede bygning, men kvalitet (til prisen). Det planlagte center skal vække en feel good stemning og dermed en trang til at se resten af Stege, forlænge den gode stemning. Men for mig signalerer placeringen af den nye Aldi bygning en disharmonisk, skrabet ligegyldighed, en total mangel på lokal omhu ("udkantsdanmark"), - men er måske blot et udtryk for arkitekt-egoisme?. Placeret ovre ved det nye, moderne lejlighedskompleks bag Møns Stenhuggeri ville bygningen derimod passe fint ind arkitektonisk og medvirke til, at der her kunne opstå et sammenhængende moderne kvarter. Aldi kunne også flyttes ind i Sukkerfabrikkens flotte bygninger, som jo står med utrolig mange kvadratmeter tomme (altid et deprimerende syn), og hvor der tilmed er en kulturhistorisk/arkitekturhistorisk forbindelse til øen og Stege/Lendemarke. 1

235 Til slut, i al denne snak om nye centre og nybygning og udbygning - hvad med Stege centrum og forretningslivet hér? For mig er det stadig Steges krogede hovedgade med dens kønne pladser, som er det charmerende og tillokkende. Vi lever jo ikke af brød alene - og føden skal vi nok få her på Møn! Venlig hilsen Susanne Borregaard 2

236 Rosa Philippine Birckner Fra: Thomas Hagedorn Sendt: 4. marts :04 Til: Rosa Philippine Birckner Emne: Indsigelse Vedr. Lokalplanforslag nr. C for støvvasen i Stege og Lendemarke. Området, der indbefatter ovennævnte lokalplan, anser jeg for at være "porten" til middelalder byen Stege. Derfor er det vigtigt at gæster og borgere bydes velkommen med en arkitektur, der er fint tilpasset det, der forventes af en harmonisk - arkitektonisk by. På Storegade findes et eksempel på "modernistisk" facade ( Danske Banks), denne bryder den fine facaderække, og er et fremmed element, der ingen "reference" har til nabohusene. Aldis bygning på Støvvasen, har samme problem, bygningen er et modernistisk, arkitektonisk fremmed element, der ingen reference har til andre bygninger i området, tvært imod. På den ene side ligger Lendemark med den gamle sukker fabrik, over for fabrikkens små gamle arbejder boliger, på den anden side ligger Stege middelalderby. Aldi bygningen er måske placeret på landets smukkeste grund, derfor bør bygningen designes til stedet, og ikke bare være en Aldi standard bygning. Med baggrund i ovenstående, vil jeg gøre indsigelse til lokalplanen. Venlig hilsen Thomas Hagedorn, Holtegårdsvej 2, 4780 Stege 1

237 Rosa Philippine Birckner Fra: Karsten Kolle Sendt: 31. marts :27 Til: Rosa Philippine Birckner Emne: VS: Vedr. indsigelser på ny lokalplan/projektbeskrivelse af ALDI og Superbrugsen fra beboerne i Nygade 6-8 og 10, 4780 Stege Vedhæftede filer: FullSizeRender.jpg; FullSizeRender1.jpg; IMG_2151.JPG; IMG_2163.JPG; IMG_ 2164.jpg; P JPG Fra: Tom Nielsen Sendt: 30. marts :14 Til: tekpost Cc: Klaus Pedersen Emne: Vedr. indsigelser på ny lokalplan/projektbeskrivelse af ALDI og Superbrugsen fra beboerne i Nygade 6-8 og 10, 4780 Stege Indhold: Indsigelsen, samt vedhæftede billeder af området til understregelse af nogen af indsigelserne.. Undertegnede personer som er nærmeste naboer til projektet, vil hermed komme med følgende indsigelser for den nye lokalplan omhandlende byggeprojektet ALDI og Superbrugsen... Indsigelse 1) Vedr. etablering af ny vej bag det nye ALDI, samt hajtænder ved Nygade... Der planlægges at etablere en ny vej som vil gå bag det nye ALDI for at lette tilkørselsmulighederne for den tunge trafik. For at lette disse mest muligt, vælger man at sætte hajtænder ved Nygade, samt at rette det eksisterende sving lidt ud... Dette vil vi gerne gøre indsigelse i mod... For det første vil hajtænder på Nygade forværre de i forvejen dårlige udkørselsmuligheder, da vi i så også skal holde tilbage for den ekstra kørsel der kommer der. I forvejen, lever man liver farligt når man kommer kørende ved udkørslen fra ALDI og Superbrugsen. Folk respekterer ikke hajtænderne, men fokuserer udelukkende på trafiklyset, og kører derfor bare ud foran os andre.. Og dette sker på daglig basis.. For det andet vil det også betyde at snerydningen bliver om muligt endnu mere ringe. Som tingene er nu skraber de sneen ned til enden af svinget ved indgangen til fårene, med det resutat at hele vejen fyger til når det blæser. Ved etablering af denne vej vil de med stor sandsynlighed ikke komme ned af Nygade overhoved, da man jo vil prioritere butikkerne og deres leveringsmuligheder. I stedet vil der sandsynligvis ske følgende scenarie, at de blot følger den nyetablerede vej, og derved skaber en stor bunke foran Nygade, som vil blive umulig at passere.. For det tredje som er nok det væsentligste punkt, står der i redegørelsen at vejen skal være privat fællesvej. CITAT:- Ved etablering af ny vejadgang syd om den ønskede nye bygning, bliver denne en privat fællesvej, hvor vejprojektet skal godkendes i Trafik & Park. :CITAT SLUT...Vi går ud fra at der menes at det er ALDI og Superbrugsen som bliver fællesejere.. Hvis dette er korrekt forstået, stiller vi os meget undrende over at man kan omlægge en offentlig vejlinje så en nyetableret privatvej får fortrinsret på bekostning af en eksisterende offentlig vej? Endvidere som en lille, men dog alvorlig detalje, er at vi beboere i Nygade 10 har også et job som deltidsbrandmænd på vores lokale station. I forvejen har vi svært ved at slippe ud så vi kan nå at afgå inden de 5 minutter som afgangstiden højest må være. Hvis der kommer hajtænder på Nygade, bliver vi endnu mere forhindret, så det bliver mere vanskeligt at nå under de normerede minutter. Hvis man insisterer på at etablere denne vej, foreslår vi at hajtænderne i så fald kommer på den private vej i stedet, således at den originale vejlinje bliver bevaret.. 1

238 Indsigelse 2) Affaldsproblemer fra parkeringspladsen, samt renholdelse af samme.. Undertegnede har boet på Nygade h.h.v. siden 1982 og 1986, og vi har således kunne følge de forskellige byggeprojekter med dertil hørende gener... Foruden bil-og personstøj, har vi også døjet med at diverse affald bliver blæst ind i vores haver. Undertegnede i nr. 10 har netop måttet investere i et hegn, for at kunne holde dette affald ude af haven. Når det var værst, kunne man snildt fylde en sort skraldesæk om ugen med diverse emballage og bon'er, samt huskesedler og andet godt. Vi har gentagne gange klaget til h.h.v. Aldi og Superbrugsen over dette, og har også fået lovet bod og bedring, men med ingen ændring i tingenes tilstand. Oprindeligt skulle der faktisk være etableret et levende hegn jvf. daværende lokalplan rundt om parkeringspladsen for at forhindre noget af dette. I midlertid er dette aldrig sket, hvorfor vi så i alle disse år har døjet med affaldsgenerne. Vores indsigelse vedr. dette punkt, går på at hvis projektet bliver igangsat, at man sørger for at etableringen af de i projektet beskrevet beplantning bliver til noget, og ikke bare bliver syltet som sidst. Desuden skal disse beplantninger jo også vedligeholdes, og hvem skal stå for det? Det fremgår nemlig ikke af projektbeskrivelsen. Dette bør nok også fremhæves for bygherrene at der ikke kun følger etablering, men også vedligeholdelse med.. Indsigelse 3) Bygningernes arkitektur og placering... I projektbeskrivelsen bliver det kørt meget på at området skal fungere som en overgang mellem Lendemarke og Stege.. Der bliver fremhævet Stege som middelalderby, og Sukkerfabrikken i Lendemarke med tilhørende bygninger.. Derfor skal bygningerne gerne ligne dette sammenspil. Alligevel vælger man at placere en grå kedelig, samt modernistisk klods lige midt i dette skønne syn. Til trods for at det er lykkedes både Superbrugsen og det eksisterende ALDI er bygge i netop denne gamle stil, vil man give tilladelse til noget som slet ikke passer ind i miljøet. Desuden er selve placeringen heller ikke særlig hensigtmæssigt i forhold til adgangsmuligheder og fodgængersikkerhed.. Man vælger at placere en butik således at kunderne skal forcere en stærkt trafikeret vej, specielt i spidsbelastningerne ved diverse højtider, arrangementer, osv... Der er også planer om at etablere et såkaldt torv mellem de to butikker, til trods for netop samme problemstilling vedr. trafikken. Man glemmer også at Møn godt kan være temmeligt vindomsust til tider, og dette vil da blive forstærket i den grad af den kommende "vindtunnel" man kalder torv... Til informationsmødet d. 3/3 i Superbrugsen vedr. dette projekt, blev repræsentanten for ALDI spurgt hvorfor man havde valgt denne moderne bygningsform. Svaret var at ALDI havde en såkaldt standard, og denne kunne man ikke vige fra.. Til det vil vi da gerne påpege at hvis man kigger på den eksisterende butik, så kan det da sagtens lade sig gøre.. Så indsigelsen for dette punkt er primært rettet mod valg af bygningsmaterialer, samt form, og sekundært placeringen.. Vi mener at det sagtens bør kunne lade sig gøre at lave en bygning tilsvarende den gamle, i stedet for den såkaldte nye standard.. Indsigelse 4) Den gamle bæk... Langs enden af vores haver har der i gamle dage været en lille bæk. Den er nu desværre rørlagt et langt stykke hen til Nygade og render langs det stykke fårene går på, og ender ud i Noret... Under mødet d. 3/3 blev der gjort opmærksom på at der lå denne lille bæk, og det kom åbenbart som en overraskelse for både arkitekter og projektlederen... For hvis man kigger på projektbeskrivelsen af den måske kommende vej, samt ALDI, går disse byggeplaner hen over denne bæk. Vejen kommer faktisk til at ligge direkte henover den.. Repræsentanten for Kommunen så også lidt undrende ud, over denne lille naturperle eksisterer.. 2

239 Vores indsigelse går på at når man nu ønsker at bevare så meget natur så muligt, og lave en synergi mellem butikker og natur, at man så bør bevare denne lille unikke naturperle hvor der både lever salamander og frøer, samt fasaner og andre fugle trives... Og hvor rønnebærrene har stået siden 40 erne. Hvis man fik ryddet lidt op omkring området, kan man få en rigtig hyggelig oase hvor man kan puste ud efter en hård indkøbstur.. Dette vil også harmonere perfekt med de planlagte stier der ønskes etableret. Indsigelse 5) Byggestøj og gener... Skulle projektet blive til noget, vil vi også på forhånd gøre indsigelse i mod byggestøj og gener. Som sagt har vi boet så lang tid på Nygade, at vi har oplevet samtlige byggerier. Dette har hver gang medført både larm og lugtgener.. Og ikke mindst støv og snavs.. Desuden støjer den tunge trafik af både lastvogne, entrepernørmaskinner, samt kraner.. Støv virvles op, og ryger direkte ind på vasketøjet, samt ind i huset hvis man har åbne vinduer eller døre.. Vi går selvfølgelig ud fra at man vil indskærpe at dette byggeprojekt selvfølgelig skal laves med så få gener for os omkringboende som muligt... M.v.h beboerne i h.h.v. Nygade 6-8 og 10 Nygade 6-8) Klaus Petersen, Dorte Frimand Nygade 10) Tom Nielsen, Marlene Lehmann (Deltidsbrandmænd i Falck Stege) 3

240 Fotos til indsigelse ved Tom Nielsen, ropb

241

242

243

244

245 Bilag: Bilag A Tidsplan Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55204/15

246 Tids- og aktivitetsplan Tidsplan for Arkitektkonkurrence Antonihøjen Godkendt Projektejer Teknik og Miljøudvalget Revideret (dato) 22. april 2015 Formål At der udarbejdes program for åben arkitektkonkurrence for boligbyggeri på Antonihøjen med henblik på forslag der kan give Præstø et markant område til nybyggeri i en høj arkitektonisk kvalitet. Toppen af højen friholdes for bebyggelse. Udarbejdelse af programmet skal ske med en høj grad af borgerinddragelse i processen. Fokus skal være at videreudvikle Præstø som en by med boliger i et naturskønt område tæt på vandet. Ønskede resultater Resultatet af konkurrencen skal indgå som grundlag for lokalplanlægning for boligformål på Antonihøjen i Præstø med fokus på harmonisk byggeri i høj kvalitet. Aktiviteter (arbejdsbeskrivelse) 1) Dialog med Virksomheder og Følgegruppe for Helhedsplan Præstø. Februar maj 2015 Der gennemføres dialog med de nærliggende virksomheder om deres fremtidsplaner. Desuden drøftes den planlagte proces med Følgegruppen til Helhedsplanarbejdet for Præstø. 2) Udarbejdelse af oplæg til områdets afgrænsning, herunder oplæg til kommuneplantillæg. maj ) Analyser af Boligudbud, demografi og forventet bolig efterspørgsel. April maj 2015 Herunder udarbejdelse af forslag til overordnet fordeling af boligtyper i området. (Grundlag for Arkitektkonkurrencen) 4) Udarbejdelse af konkurrenceprogram april - juni 2015 Et af målene med konkurrencen skal være at få bud på en bebyggelsesplan og en arkitektur, der kan medvirke til at fremhæve Præstøs kvaliteter og til at tydeliggøre grænsen mellem middelalderbyen og det nye byområde. Administrationen anbefaler, at der indgås aftale med danske Arkitekters Landsforening om bistand til programudarbejdelse og afvikling af konkurrencen se bilag. Det anbefales endvidere, at arbejdet med udarbejdelse af program koordineres og drøftes med følgegruppen for helhedsplan Præstø. Retningslinierne i konkurrenceprogrammet indarbejdes i helhedsplanen. Den tidligere udarbejdede miljørapport og landskabsvurdering ajourføres og tilrettes med henblik på at indgå som baggrundsmateriale for konkurrenceprogrammet. 5) Politisk godkendelse af konkurrenceprogram på kommunalbestyrelsens møderække i august 2015.

247 6) Konkurrencen udskrives september 2015, med en periode på 3 mdr. til deltagerne 7) Bedømmelse af konkurrencens resultater december januar ) Udarbejdelse af lokalplan for Antonihøjen, februar - april ) Forslag til lokalplan fremlægges i offentlig høring maj - juni ) Godkendelse af ny lokalplan august september 2016 Tidsplan (milepæle) Se ovenfor Succeskriterier Organisering (medlemmer) Ressourcer Tovholder for arbejdet er Plan og Byg Følgegruppen for helhedsplan Præstø vil indgå i arbejdet som følgegruppe for programudarbejdelsen. Som styregruppe udpeges Udvalget for Teknik og Miljø. Administrationen forventer at bruge ca. 320 timer på opgaven Økonomi (budget & finansiering). Ekstern bistand Høring - Konsekvenser Evaluering - Omkostninger/Budget for arkitektkonkurrence: Ca kr., omfatter: Vederlag til deltagerne (præmiesum) Honorar i forbindelse m udformning af konkurrenceprogram Honorar til arkitektforeningen, teknisk tilrettelæggelse, kontakt til deltagerne, tilrettelæggelse af bedømmelse, udarbejdelse af dommerkomiteens betænkning mv. Honorar til dommerkomiteen Layout af program, dommerkomiteens betænkning, pressemateriale Udgifter til møder i dommerkomiteen mv. Udgiften finansieres via kassebeholdningen konkurrencen tilrettelægges i Arkitektforeningens regi, dvs. at Arkitektforeningens konkurrenceafdeling tilknyttes som ekstern konsulent.

248 Bilag: Bilag B Udkast til idéfasefolder Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 20. maj Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 55117/15

249 IDÉFASE FOR BOLIGBYGGERI VED ANTONIHØJEN INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har igangsat en planlægning for ny bebyggelse af området ved Antonihøjen vest for Præstø. Det er besluttet at afholde en arkitektkonkurrence om selve bebyggelsesplanen. Forud for arkitektkonkurrencen skal områdets afgrænsning dog afklares, hvilket er temaet for nærværende idéfase. Antonihøjen vest for Præstø set fra Rødeledvej Idéfasen er første skridt frem mod af afholdelse af en arkitektkonkurrence og efterfølgende udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for området. Vi giver hermed borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med idéer og forslag til projektet, således i forhold til afgrænsningen og anvendelsen af området. EKSISTERENDE PLANLÆGNING De nuværende kommuneplanrammer udlægger de ubebyggede arealer i området til hhv. boligformål (B 16.15) og erhvervsformål (E 16.05). Af kommuneplanrammen til boligformål fremgår det, at selve Antonihøjen og arealerne nord for denne skal friholdes for bebyggelse. Kommuneplanen rummer dog ikke en præcis afgrænsning i forhold til hvilke arealer, der skal friholdes. Eksisterende kommuneplanrammer vest for Præstø

250 SKITSE FOR ÆNDRINGERNE Ved igangsættelse af planlægningen for området besluttede kommunalbestyrelsen, at selve højen skulle friholdes for bebyggelse, samt at planlægningen skulle være med fokus på harmonisk byggeri i høj kvalitet, og en høj grad af borgerinddragelse i processen. Med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens beslutning om at friholde højen, samt supplerende vurderinger af arealerne i området er udgangspunktet, at den fremadrettede planlægning og arkitektkonkurrence omhandler arealerne mellem den gamle Mønsvej, Rødeledvej, Næstvedvej og Ny Esbjergvej. Skitse for arealer der planlægges at indgå i den fremtidige afgrænsning af B Henover arealet vest for den tidligere Mønsvej er der højspændingsledninger, og det er ikke ønskeligt at bygge for tæt på disse. Arealet er endvidere støjpåvirket af Næstvedvej, hvorfor dette areal påtænkes at udgå af planlægningen. En anvendelse af E til erhvervsformål (tankstation, bilforhandler og vaskehal) er ikke foreneligt med ønskerne om et harmonisk byggeri i høj kvalitet, hvorfor dette areal bør indgå i selve boligområdet. LOVGRUNDLAG OG DEN VIDERE PLANLÆGNING Da det vurderes, at ændringerne af kommuneplanrammerne vil være af væsentlig karakter, er de omfattet af planlovens 23c, som foreskriver afholdelse af nærværende indkaldelse af forslag og ideer til planlægningen. Når denne idéfase er afsluttet, vurderes de indkomne idéer og forslag, og der afholdes en arkitektkonkurrence hvorefter der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. I en 8 ugers offentliggørelse af disse, får borgerne mulighed for at komme med bemærkninger til planforslagene. Indkomne bemærkninger her vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillæg og lokalplan. HOVEDSPØRGSMÅL 1. I hvilket omfang skal den eksisterende kommuneplanramme til bebyggelse udnyttes? 2. Skal det ubebyggede erhvervsområde i den sydøstlige del overgå til boligformål? 3. I hvilket omfang skal højen friholdes? 4. Er der særlige forhold, der skal være opmærksomhed omkring i den videre planlægning?

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 17. juni 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 27. marts 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:45 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere