Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599"

Transkript

1 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om du vil - le se der - på, / hvad synd og u - ret vi be - gå, / da måt - te vi for - ta - bes. 1. Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af høj - he - den op - run - den er / en mor- gen- stjer - ne klar og nær, / af du, Ja - kobs - stam - mens ny - e skud, / du Da - vids søn, min kon- ning prud, / mig sand - hed og af nå - de; / fry - der o - ver - må - de, / lif - lig, ven - lig, / skøn og her - lig, / stor og kær - lig, / rig på ga - ver! / Lys og liv i dig jeg ha - ver! Af højheden oprunden er (b) 8 Philipp Nicolai 1599 / Senere tradition Af høj - he - den op - run - den er / en mor - gen - stjer - ne klar og nær, / af du, Ja - kobs - stam- mens ny - e skud, / du Da - vids søn, min kon - ning prud, / mig sand- hed og af nå - de; / fry - der o - ver - må - de, / lif - lig, ven - lig, / skøn og her - lig, / stor og kær - lig, / rig på ga - ver! / Lys og liv i dig jeg ha - ver!

2 Ak Fader! lad dit ord og Ånd Johann H. Schein 1627 Ak Fa - der! lad dit ord og Ånd / dog ret få o - ver - hånd! / Og se, hvor fuld din ur - te - gård / af torn og tid - sel står! / Din vækst du her vel har, / men ak, hvor tynd og rar! / Hvor li - det er dog kraf - ten kendt / af ord og sa - kra - ment! Ak Gud, fra Himlen se herned Erfurt Ak Gud, fra Him - len se her - ned, / dig o - ver os for - bar - me! / Så få af dig at si - ge ved, / i træng - sel er vi ar - me. / Dit ord man ej vil la - de stå, / og tro - ens lys fluks ud vil gå / hos al - le folk på jor - den. 1. Ak, vidste du, som går i syndens lænke Hannover 1740 Ak, vid - ste du, som går i syn-dens læn - ke, / hvor hårdt det er, det Sa-tans sla - ve - ri, / du skul - le dig ej ø - je - blik be - tæn - ke / at sø - ge ham, som dig kan gø - re fri. / Ak, hvil-ken sa - lig dag du fik, / om du be - gynd-te nu i det - te ø - je - blik! 9

3 Ak, vidste du, som går i syndens lænke 4 Ak, vid - ste du, som går i syn - dens læn - ke, / hvor hårdt det er, det du skul - le dig ej ø - je - blik be - tæn - ke / at sø - ge ham, som Sa - tans sla - ve - ri, / dig kan gø - re fri. / nu i det - te ø - je - blik! Carl C.N. Balle 1850 Ak, hvil-ken sa - lig dag du fik, / om du be - gynd - te Aldrig er jeg uden våde Johann Horn 1544 Al- drig er jeg u - den vå - de, / al - drig dog for - u - den nå - de, / al - tid har jeg suk og ve, / al- tid kan jeg Je - sus se. Aldrig er jeg uden våde A.P. Berggreen 1852 Al- drig er jeg u - den vå - de, / al - drig dog for - u - den nå - de, / al- tid har jeg suk og ve, / al- tid kan jeg Je - sus se. 10

4 Aleneste Gud i Himmerig Uregelmæssig tekst Alle mine kilder skal være hos dig Uregelmæssig tekst Leipzig A - le - ne - ste Gud i Him - me - rig / ske lov og pris for sin nå - de, / 2. Vi lo - ve, vi pri - se og tak - ke dig, / al æ - ren skal dig til - hø - re, / 3. O Je - sus Krist, Guds Søn, Guds Lam, / som vil os Him-me-rig gi - ve, / 4. O Hel - lig- ånd, vor trø - ster-mand, / som os vil sand-he-den læ - re, / 1. som han har os skæn - ket fa - der - lig, / at fri os af syn - dens vå - de! / 2. o Her- re, Gud Fa - der i Him - me - rig, / for kær-lig-hed, du os mon gø - re! / 3. du tog vor skyld og bar vor skam, / vor sjæl at hol-de i li - ve; / 4. hjælp os at bli - ve i nå - dens stand / og le - ve vor Fa-der til æ - re! / 1. På jor - den er kom-men stor fryd og fred, / vi men - ne - sker må vel glæ - des ved / Guds 2. Du al - le ting har i vold og magt, / det alt må frem, som er din agt, / thi 3. for os du dø - de og op- stod, / du køb - te os med dit dy - re blod, / vor 4. Be-skærm os fra Djæ-ve - lens fal - ske list, / og hjælp os at tro på Je - sus Krist / og 1. yn - dest og go - de vil - je. 2. fryg- te vi in - gen fa - re. 3. sa - lig - hed est du a - le - ne. 4. bli - ve sa - li - ge, a - men! Al - le mi - ne kil - der skal væ - re hos dig! / Det er Guds- or - det i nå - dens da - ge / Det er Gud Fa - ders den hø - je ta - le / Af dig gen - fø - des skal jord og him - mel, / 4. til det bad, som er u - den ma - ge, / Ånds - ba - det, vor Her - re bar i sig. 5. til den dåb, som i jor - dens da - le / vor Her - re han bæ - rer skjult i sig. 6. folks og tun - gers og stjer- ners vrim-mel / med alt, hvad jeg e - vig bar i mig! Thomas Laub 1922 Al - le mi - ne kil - der skal væ - re hos dig! / Det var Guds-or - det i gam - le da - ge / Det var Guds-or - det i ti - dens fyl - de, / gen - lød rø - sten fra Him - mel å - ben, / 1. til det fol - ke- færd u - den ma - ge, / som bar på vor Her - res mo - der hos sig. 2. da han fød - tes, som eng - le hyl - de, / da Jom - fru Ma- ri - e ham bar hos sig. 3. Fa - der - rø - sten ved Je - su - då - ben: / Min Søn! jeg har vel - be - hag i dig

5 Alle ting er underfulde Chr. Vestergaard-Pedersen Al - le ting er un-der - ful - de / i vor frel-sers ju - le - fest! / Him - len lig-ger un - der mul - de! / Gud er ble - vet jor-dens gæst! / Han har brudt sin Him-mel - sal, / lig - ger ned i jor-dens dal! / Til sit e - get folk han trag - ter, / dog kun ham de li - det ag - ter. Chr. Vestergaard-Pedersen 1985 Almagts Gud, velsignet vær Wien Al - magts Gud, vel - sig - net vær! / Lo - ve vil vi lydt din æ - re, / dig op - hø - je fjern og nær, / syn - ge med blandt eng - les hæ - re, / bø - je os i stø - vet ned / for vor kon - ges her - lig - hed. Almindelig er Kristi kirke 12 Al - min - de - lig er Kri - sti kir - ke, / et be - de - hus for al - le folk, / og kun i den vil Ån - den vir - ke / som kær - lig - heds og sand- heds tolk; / Lyon 1547 i ti - dens løb så lidt den skif - ter / sin tro og dåb som Gud og stif - ter, / for - jæt - tel - ser så lidt som Ånd.

6 Almægtige og kære Gud Al - mæg - ti - ge og kæ - re Gud, / hal - le - lu - ja, / nu Köln 1623 fol - der skab - nin - gen sig ud, / hal - le - lu - ja, / i lys og sang, i blomst og frugt, / hal - le - lu - ja, / for du gør al - ting godt og smukt, / hal - le - lu - ja, / pris vor ska - ber, pris vor ska - ber, / hal - le - lu - ja! Alt, hvad som fuglevinger fik Thomas Laub Alt, hvad som fug - le - vin - ger fik, / alt, hvad som ef - ter fug - le- skik / med sang - lyd dra - ger ån - de, / lov - syn - ge Gud, for han er god, / han i sin nå - de rå - der bod / på stø - vets ve og vån - de. Alt står i Guds faderhånd (a) Henrik Rung 1857 Alt står i Guds fa - der - hånd, / hvad han vil, det gør hans Ånd; / af Guds nå - de, til Guds æ - re / e - vig gla - de vi skal væ - re / i vor Her - res Je - su navn. 13

7 Alt står i Guds faderhånd (b) Henrik Rung 1857 / Bielefeldt 1901 Alt står i Guds fa - der - hånd, / hvad han vil, det gør hans Ånd; / 2 4 af Guds nå - de, til Guds æ - re / e - vig gla - de vi skal væ - re / i vor Her - res Je - su navn. 2 4 Alt står i Guds faderhånd Thomas Laub 1916 Alt står i Guds fa - der - hånd, / hvad han vil, det gør hans Ånd; / af Guds nå - de, til Guds æ - re / e - vig gla - de vi skal væ - re / i vor Her - res Je - su navn. Arbejd, til natten kommer Uregelmæssig tekst Lowell Mason ca Ar - bejd, til nat - ten kom - mer; / kal - det, du fik, er stort. / Han, som sit værk be - 2. Ar - bejd, til nat - ten kom - mer; / barn-dom-mens ly - se år, / ung-dom-mens drøm-me- 1. gynd - te, / vil og se det gjort. / Tid - ligt i li - vets mor - gen / 2. fyld - te, / kæm-pen - de, ri - ge vår, / mand-dom-mens mod - ne som - mer, / 1. send - te han nå - de - bud: / pag - ten, i då - ben stif - tet, / vier dit liv til Gud. 2. ald - rens og hø-stens tid; / gå dog, mens ly - set skin - ner, / fyld hver stund med flid. 14

8 At sige verden ret farvel A.P. Berggreen 1849 At si - ge ver - den ret far - vel / i li - vets gry og li - vets kvæld / er li - ge tungt at nem - me; / det lær - tes al - drig her på jord, / var, Je - sus, ej du i dit ord / hos os, som du er hjem - me. At sige verden ret farvel 6 4 Thomas Laub 1921 At si - ge ver - den ret far - vel / i li - vets gry og li - vets kvæld / er li - ge tungt at nem - me; / det lær - tes al - drig her på jord, / var, Je - sus, ej du i dit ord / hos os, som du er hjem - me. At sige verden ret farvel Otto Mortensen

9 At tro er at komme Bendt Astrup At tro er at kom - me / til det, der er stør - re, / end vi kan for - stå: / Guds ri - ge, som Kri - stus / har åb - net i da - gen / for 4 os, / som er små. Bendt Astrup 1993 Barn Jesus i en krybbe lå Niels W. Gade 1859 Barn Je - sus i en kryb - be lå, / skønt Him - len var hans e - je; / hans pu - de her blev hø og strå, / mørkt var det om hans le - je. / Men stjer - nen o - ver hu - set stod, / og ok - sen kys - sed bar - nets fod. / Hal - le - lu - ja, / hal - le - lu - ja, / barn Je - sus! Befal du dine veje (a) 16 Be - fal du di - ne ve - je / og al din hjer - te - sorg / til hans tro - fa - ste ple - je, / som bor i Him - lens 2. borg! / Han, som kan stor - men bin - de, / hvem bøl - gen ly - de må, / han kan og ve - jen fin - de, / hvor - på din fod kan gå. Hans Leo Hassler

10 Befal du dine veje (b) Hans Leo Hassler 1601/ Senere tradition Be - fal du di - ne ve - je / og al din hjer - te - sorg / til hans tro - fa - ste ple - je, / som bor i Him - lens borg! / Han, som kan stor - men bin - de, / hvem bøl - gen ly - de må, / han kan og ve - jen fin - de, / hvor - på din fod kan gå. Behold os, Herre! ved dit ord Wittenberg / Klug 1543 Be - hold os, Her - re! ved dit ord, / trods di - ne fjen- ders løgn og mord, / som styr - te vil fra tro - nen ned / din Søn, vor drot i e - vig - hed! Betesda-søjlernes buegange Paul Okkenhaug 1965 Be - tes - da - søj - ler - nes bu - e - gan - ge / med tæt - te ra - der af sy - ge - sen - ge, / hvor stak - ler ven - ter på eng - len, ven - ter / på van-dets op - rør, for - gæ-ves læn - ge. / ri - ge. Paul Okkenhaug 1965 Betesda-søjlernes buegange Bernhard Christensen Be - tes - da - søj - ler-nes bu - e - gan - ge / med tæt - te ra - der af sy - ge - sen - ge, / hvor stak - ler ven-ter på eng - len, ven-ter / på van - dets op - rør, for - gæ - ves læn - ge. Bernhard Christensen

11 Bliv hos os, når dagen hælder 6 8 C.E.F. Weyse 1838 Bliv hos os, når da - gen hæl - der, / du kæ - re Fa - der og Gud! / Bliv hos os, når mør - ket væl - der / af nat - tens slu - ser ud! Blomstre som en rosengård 2 4 J.P.E. Hartmann 1861 Blom - stre som en ro - sen - gård / skal de ø - de van - ge, / blom - stre i et gyl - den - år / un - der fug - le - san - ge! / Mø - des skal i strå - le - dans / Li - ba- nons og Kar - mels glans, / Sa - rons yn - dig - he - der. Blåt vælded lys frem bag skyers skred Blåt væl- ded lys frem bag sky - ers skred, / rør - te vor jord midt i ti - dens strøm - me, / svøb - te en flig af Guds e - vig - hed / som blan - ke knop- skæl om vin - ter - drøm - me. / Skær- mer her - ne - de / Erik Haumann 1987 Guds - ri - gets glæ - de, / sår - bart til ste - de / i tro og håb. Erik Haumann

12 Bryd frem, mit hjertes trang at lindre Bryd frem, mit hjer - tes trang at lin - dre, / o ar - me synd - res dag og sol; / lad in - gen for- hæng me - re hin - dre / min ind- gang til vor nå - de - stol; / H.O.C. Zinck 1801 lad den dog ik - ke gå i blin - de, / som vil så ger - ne ly - set fin - de! Brødre og søstre! Vi skilles nu ad Uregelmæssig tekst Forsamlingsmelodi (1867) 1. Brød - re og sø - stre! Vi skil - les nu ad, / far nu med Je - sus for - 3. A - men, ja a - men skal væ - re vor sang, / det vil vi sjun - ge med 1. nø - jet og glad, / hver si - ne lov - li - ge ve - je! 3. fry - de - fuld klang / al - le Guds børn til - sam - men. Bøj, o Helligånd, os alle Knud Jeppesen

13 Dagen går med raske fjed 2 4 C.E.F. Weyse 1838 Da - gen går med ra - ske fjed, / da - gens børn må i - le. / Af - ten - rø - den brin - ger fred, / nat - tens stjer - ner hvi - le. Dagen viger og går bort Bøhmisk melodi 1566 Da - gen vi - ger og går bort, / luf - ten bli - ver tyk og sort, / so - len er alt da - let brat, / det går ad den mør - ke nat. De dybeste lag i mit hjerte Uregelmæssig tekst 6 8 Jens W. Pedersen De dy - be - ste lag i mit hjer - te / er læng-sel, u - må - le - lig stor. / Jeg 3. Er bil - le - det til som en kal - den, / der ram- mer mig lang - vejs fra? / Et 4. Min Gud, som jeg kal- der den me - ster, / der ma - ler mig mor- ge- nens drøm, / det 1. ræk-ker mod vi - gen - de him - le / og føl - ger u - mu - li - ge spor. / Et 3. pa - ra - dis, fjernt og for - svun - det / fra slæg-ten, jeg stam - mer af? / Er 4. spek-ter, jeg ik - ke be - her - sker / af læng-sel u - ro - lig og øm, / som 1. sted må det fin - des, det lær - red, / som spæn-der sit bil - le - de op, / et 3. kal - det kun ek - ko af drøm - me, / den ø, som er in - tet-steds til, / så 4. spæn-der de stren-ge i hjer - tet, / der al - drig vil klin - ge ud, / som 1. sted må dét væ - re i ver - den, / som fyl - der mit sind og min krop. 3. har den dog mor- ge- nens klar - hed / og kræf-ter, som al - drig går til. 4. syn - ger og smer- ter og kal - der / og læn- ges mod Her- ren, min Gud! Jens W. Pedersen

14 De hellig tre konger så hjertensglad Uregelmæssig tekst Johann G.C. Störl De hel - lig tre kon - ger så hjer - tens - glad, / fra hjem- met de dro - ge til 2. En stjer - ne dem vi - ste til Jø - de - land / og hen til den him - mel-ske 3. Og ned så faldt de på de - res knæ, / da bar - net der - in - de de 1. Bet - le - hems stad, / de to - ge sig for den rej - se så lang / at fin - de 2. frel - ser - mand, / og bar- net de fandt så dej - lig og skær / hos ok - se og 3. fik at se, / og rø - gel - se, myr - ra og rø - den guld / de of - red den 1. Je - sus i kryb - ben trang. 2. a - sen i stal - den der. 3. Her - re så fry - de - fuld. 4. Så dro - ge de hjem- ad til de - res land / og pri - se - de Gud, de-res 5. Han er den Ja - kobs - stjer - ne klar, / en kvist af Is - ra- el 6. Thi bør os sted - se at væ - re glad / med fry - de - sang ud - i 4. ska - ber - mand. / Lad os og fal - de den drot til fod, / ham of - re et 5. å - ben - bar, / en kil - de, der sprin-ger af nå - de stor, / en Her - re 6. al - len stad, / ind - til vi hos ham, vor glæ- de kom fra, / kan syn - ge 4. an - ger - fuldt hjer - te og mod! 5. o - ver alt eng - le - kor. 6. e - vigt hal - le - lu - ja! 21

15 De hellig tre konger så hjertensglad Uregelmæssig tekst Østrigsk julevise (1819) De hel - lig tre kon - ger så hjer - tens - glad, / fra hjem - met de 2. En stjer - ne dem vi - ste til Jø - de - land / og hen til den 3. Og ned så faldt de på de - res knæ, / da bar - net der - 1. dro - ge til Bet - le - hems stad, / de to - ge sig for den 2. him - mel - ske frel - ser - mand, / og bar - net de fandt så 3. in - de de fik at se, / og rø - gel - se, myr - ra og 1. rej - se så lang / at fin - de Je - sus i kryb - ben trang. 2. dej - lig og skær / hos ok - se og a - sen i stal - den der. 3. rø - den guld / de of - red den Her - re så fry - de - fuld. 4. Så dro - ge de hjem - ad til de - res land / og pri - se - de 5. Han er den Ja - kobs - stjer - ne klar, / en kvist af 6. Thi bør os sted - se at væ - re glad / med fry - de - 4. Gud, de - res ska - ber - mand. / Lad os og fal - de den 5. Is - ra - el å - ben - bar, / en kil - de, der sprin - ger af 6. sang ud - i al - len stad, / ind - til vi hos ham, vor 4. drot til fod, / ham of - re et an - ger - fuldt hjer - te og mod! 5. nå - de stor, / en Her - re o - ver alt eng - le - kor. 6. glæ - de kom fra, / kan syn - ge e - vigt hal - le - lu - ja! 22

16 Dejlig er den himmel blå 24 C.E.F. Weyse o Dej - lig er den him - mel - blå, / lyst det er at se der - på, / hvor de gyld - ne stjer - ner blin - ke, / hvor de smi - le, hvor de vin - ke / os fra jor - den op til sig, / os fra jor - den op til sig. Dejlig er den himmel blå Jacob G. Meidell o Dej - lig er den him - mel blå, / lyst det er at se der - på, / hvor de gyld - ne stjer - ner blin - ke, / hvor de smi - le, hvor de vin - ke / os fra jor - den op til sig, / os fra jor - den op til sig. Dejlig er den himmel blå Thomas Laub Dej - lig er den him - mel blå, / lyst det er at se der - på, / hvor de gyld - ne stjer - ner blin - ke, / hvor de smi - le, hvor de vin - ke / os fra jor - den op til sig. 23

17 Dejlig er jorden Uregelmæssig tekst Schlesisk melodi 18. årh. 1. Dej - lig er jor - den! / Præg- tig er Guds Him - mel! / Skøn er sjæ - le - nes 2. Ti - der skal kom - me, / ti - der skal hen - rul - le, / slægt skal føl - ge 1. pil - grims - gang! / Gen - nem de fav - re ri - ger på jor - den / går 2. slæg - ters gang; / al - drig for - stum - mer / to - nen fra Him - len / i 1. vi til Pa - ra - dis med sang. 2. sjæ-lens gla- de pil - grims - sang. Den klare sol går ned Den kla - re sol går ned, det kvæl - der mer og mer, / hver ar - bejds - mand er træt og sig om hvi - le ser. / En dag jeg nær - mer er ved dø - den end som før; / ti - den mig / så sag - te - lig / op - luk - ker dø - dens dør. Johann Schop 1642 Den kristne kirkes skønne navn Den krist - ne kir - kes skøn - ne navn / vil o - ver - alt man bæ - re, / men Her- rens folk, til e - vigt gavn, / det vil dog få kun væ - re; / Strassburg 1525 sig kir - kens navn med u - ret gav / og gi - ver man- gen kal - ket grav, / som død-ning-ben kun gem - mer. 24

18 Den lyse dag forgangen er Dansk folkevisemelodi 16. årh. 1. Den ly - se dag for - gan - gen er, / og nat - ten os på mon dri - ve, / o 2. Du er det e - vi - ge Gud - doms-lys, / det tro vi og be - ken - de, / kom 3. Du er vor væg - ter tryg og tro, / du vil os al- drig und - fal - de, / på 4. Til ar-bejd er skabt den ly - se dag, / det skal sig hver mand mær - ke, / men 1. Je - sus Krist, vor Her - re kær, / du al - tid hos os må bli - ve! / 2. til os i vort hjer - tes hus, / os med din nå - de op - tæn - de! / 3. dig så vil - le vi byg-ge og bo, / i al vor nød dig på - kal - de. / 4. nat - ten er skabt til ro og mag, / de træt - te lem-mer at stær - ke. / Glæ - de os Gud i Him - me - rig! Uregelmæssig tekst 5. Be - var os, Gud, i den - ne nat / fra Djæ-ve-lens li - sti - ge pi - le, / i 6. Vi os be - fa - le i Je - su vold, / når vi vor øj - ne til - luk - ke, / Gud 7. Giv os en ro - lig nat og god, / lad os i syn- den ej sov - ne, / lad 8. Så vil vi i mor - gen lo - ve dig, / din god - hed ger - ne be - ken - de / og 5. al - skens fa - re du med os stat, / giv ro - lig- hed og god hvi - le! / 6. væ - re vor klip-pe, vort værn og skjold / mod alt ondt, som os kan tryk - ke! / 7. os ej gø - re det, dig er i - mod, / ej hel - ler i sor-gen op - våg - ne! / 8. si - den al - tid i Him - me- rig / dig pri - se for - u- den al en - de. / Glæ - de os Gud i Him - me - rig! 25

19 Den mørke nat forgangen er Uregelmæssig tekst 6 8 August Winding Den mør - ke nat for - gan - gen er, / og da - gen op - rin - der så vi - de, / nu 2. Gud væ - re lo- vet i e - vig- hed, / han den - ne nat tog os va - re! / Han 3. Om på - ske-mor-gen, den sig - ne-de dag, / vor Her - re stod op af dø - de, / det 4. Ræk os, o Je - sus, din frel - ser-hånd / i dag og i al - le stun - de, / ud- 5. Da, hver gang da- gen for - gan - gen er, / og nat - ten til os frem - skri - der, / vi 1. skin - ner sol o - ver mark og kær, / de fug - le de sjun- ge så bli - de. / 2. ly - se på os sin hel - li- ge fred / og fri os af al - skens fa - re! / 3. var os al - le et godt be - hag, / han frel-ste os der-med af mø - de! / Gud 4. løs os al - le af mør - kets bånd, / at ret vi dig tje - ne kun - ne! / 5. dig vil pri - se, o Her - re kær, / af hjer-tet til al - le ti - der! / gi - ve os lyk - ke og go - de råd, / sin nå - des lys os til - sen - de! Denne er dagen, som Herren har gjort 4 3 Den - ne er da - gen, som Her - ren har gjort, / den skal hans tje - ne - re Op han i dag luk - ked Him - me - rigs port, / så skal hver søn - dag det fry - de. / ly - de; / thi i dens hel - li- ge ti - mer / her - lig af gra - ven op - stod Guds Ord, / nå - dig fra Him - len Guds Ånd ned - fór. / Ved I nu, hvor - for det ki - mer? Melchior Vulpius 1609 / Laub

20 Den signede dag med fryd vi ser C.E.F. Weyse 1826 Den sig - ne - de dag med fryd vi ser / af ha - vet til os op - kom - me; / den ly - se på him - len mer og mer, / os al - le til lyst og from - me! / Det ken - des på os som ly - sets børn, / at nat - ten hun er nu om - me! Den skønne jordens sol gik ned Den skøn - ne jor - dens sol gik ned; / men stjer - ne - ska - rer - ne funk - le. / En stør - re ver - dens her - lig - hed / ned- glim - ter nu i det dunk - le. C.E.F. Weyse 1838 Den snævre vej er bred nok til Guds rige Halle / Freylinghausen 1704 Den snæv - re vej er bred nok til Guds ri - ge, / når man går sag - te, li - ge, stil - le fort, / at hvert et trin for - sig - tig bli - ver gjort; / når man har lært hen op at sti - ge, / så er den vej og bred nok til Guds ri - ge. 27

21 Den store hvide flok vi se Sperontes 1736 Den sto - re hvi - de flok vi se, / som tu - sind bjer - ge fuld af sne, / med skov om - kring / af pal - me - sving, / for tro - nen; hvo er de? / Det er en hel - te - ska - re, som / af hin den sto - re træng - sel kom / og har sig to t / i Lam - mets blod / til Him - lens hel - lig - dom! / Dér hol - der de nu kir - ke - gang, / med u - op - hør - lig ju - bel - klang, / i hø - je kor, / hvor Gud han bor / blandt al - le eng - les sang. Den store hvide flok vi se Johan H. Nebelong Den sto - re hvi - de flok vi se, / som tu - sind bjer - ge fuld af sne, / med skov om- kring af pal - me- sving, / for tro - nen; hvo er de? / Det er en hel - te - ska - re, som / af hin den sto - re træng - sel kom / og har sig to t i Lam - mets blod / til Him - lens hel - lig - dom! / Dér hol - der de nu kir - ke - gang, / med u - op - hør - lig ju - bel - klang, / i hø - je kor, hvor Gud han bor / blandt al - le eng - les sang. 28 Copyright Edition Wilhelm Hansen AS, København

22 Den store hvide flok vi se 6 4 Thomas Laub o Den sto - re hvi - de flok vi se, / som tu - sind bjer - ge fuld af sne, / med skov om- kring / af pal - me- sving, / for tro - nen; hvo er de? / Det er en hel - te - ska - re, som / af hin den sto - re træng - sel kom / og har sig to t / i Lam - mets blod / til Him - lens hel - lig - dom! / Dér hol - der de nu kir - ke - gang, / med u - op - hør - lig ju - bel- klang, / i hø - je kor, / hvor Gud han bor / blandt al - le eng - les sang. Den store mester kommer 68 J.P.E. Hartmann 1873 Den sto - re me - ster kom - mer, / fuld - kær - lig er hans id: / Han sid - der ved smel - te - dig - len / og lu - trer søl - vet med flid. Den store mester kommer C. Chr. Hoffman 1878 Den sto - re me - ster kom - mer, / fuld - kær - lig er hans id: / Han sid - der ved smel - te - dig - len / og lu - trer søl - vet med flid. 29

23 Den store mester kommer Rued Langgaard 1924 Den sto - re me - ster kom - mer, / fuld - kær - lig er hans id: / Han sid - der ved smel - te - dig - len / og lu - trer søl-vet med flid. Rued Langgaard 1924 Den store stille nat går frem C.E.F. Weyse 1838 Den sto - re stil - le nat går frem / med lys fra Him - me- lens sa - le; / hvert lys er sol for sjæ - les hjem / i hø - je - re verd - ners da - le. Den yndigste rose er funden Den yn - dig-ste ro - se er fun - den, / blandt sti - ve - ste tor - ne op - run - den, / vor Wittenberg / Klug 1542 Je - sus, den dej - lig - ste po - de, / blandt syn - di - ge men - ne- sker gro - de. Der er en vej, som verden ikke kender Der er en vej, / som ver- den ik - ke ken - der: / Den li - vets vej, / som ej er gjort med hæn-der, / en løn -gangs-sti / hver sten for - bi / til li - vets land med glæ-dens kil - der. Christian Barnekow

24 Der er en vej, som verden ikke kender 3 2 Thomas Laub 1913 Der er en vej, / som ver- den ik - ke ken - der: / Den li - vets vej, / som ej er gjort med hæn - der, / en løn-gangs-sti / hver sten for - bi / til li - vets land med glæ - dens kil - der. Der er en vej, som vi alle går alene Der er en vej, / som vi al - le går a - le - ne, / den går mod mør - ket, / et u-kendt skum-rings- land; / og in - gen ven - der / til- ba - ge fra de eg - ne / med bud om, hvad vi / skal se bag ti-dens rand. Peter Møller 1992 Peter Møller 1992 Der sad en fisker så tankefuld 6 8 Der sad en fi - sker så tan - ke - fuld / og hør - te på Her - rens ta - le; / så klang i ø - ret ej sølv og guld, / ej san - gen i hav - fru - sa - le; / på fi - sker - kva - sen vor Carl Nielsen 1919 Her - re sad, / og folk i mæng - de som blomst og blad, / de lyt - ted i land til Or - det. 31

25 Der stander et hus Uregelmæssig tekst Viggo Kalhauge Der stan - der et hus i vort hø - je Nord, / ind - vi - et Gud Fa - ders En - bår - ne; / der 2. Did sty - red den gæ - ve-ste drot sin gang, / der knæ- led den stål - klæd- te kæm - pe / og 3. Der suk - ked vor far med glø - den- de barm, / når klok-ken den rør - te sin stem - me; / der 1. sprin - ger en kil - de, der dæk - kes et bord, / der ki - mes til høj - tid fra tår - ne. 2. lær - te ved mes - se og ot - te - sang / den stol - te- ste vre - de at dæm - pe. 3. fæld - te vor mor en tå - re varm, / som ej hen-des søn - ner skal glem - me. 4. Der hen - ted de bod for de tun - ge- ste savn / og styr - ke til van - drin-gens mø - je; / der 5. Den - gang vi som spæ - de blev vug - get på skød, / Gud Fa - der os der sat - te stæv - ne, / og 6. Og der kan det vok - se, det him- mel-ske frø, / og tri - ves som vand- bæk-kens pi - le; / ja, 7. End kvæ- des der sødt ved dets al - ter i Nord / til pris for Gud Fa - ders En - bår - ne; / end 4. fan - ged de fre - den i Je - su navn, / da mø - dig de luk - ked sit ø - je. 5. o - ver de ris - len-de van - de lød / de ord, som gir, hvad de næv - ne. 6. der vil jeg le - ve, og der vil jeg dø, / og der - fra så rin - ges til hvi - le. 7. ris - ler den kil - de, end dæk - kes det bord, / end ki - mes der mildt i - fra tår - ne. Apostlene sad i Jerusalem Uregelmæssig tekst 1. A - post - le- ne sad i Je - ru - sa - lem / og bi - ed på Her - rens ti - me; / for 2. Det rør - te dem al - le så un - der - lig, / det var ik- ke før op - le - vet, / der 3. Der tal - tes om dem, som li - vets ord / nu skul - le med kraft for - kyn - de, / om 4. Da hør - tes på Zi - on der sus og brus, / det bøl - ge- de som et la - gen, / med 1. ø - ren da brat det rin - ged dem, / som tu - sin - de klok - ker ki - me. 2. tal - tes om dem i Him - me - rig, / dér blev de - res nav - ne skre - vet. 3. Him - mel - glæ - den ved Her - rens bord, / som skul - le på jord be - gyn - de. 4. kraft fra det hø - je det la - ve hus / op - fyld - tes på pin - se - da - gen. 5. Da sås der tun - ger som ild og glød, / Guds ven - ner de fløj i mun - den, / på 6. Så tænd - tes på jor- den det lys fra Gud, / der ha - ver som so - len strå - let, / hvor 7. Og har vi til nu på det sto - re ord / som bør - ne - ne små kun stam - met, / af 8. Den gnist den ul - mer hos os end - nu, / op - blus - ser og i Guds ti - me, / så 5. al - le folks tun - ger Guds ord gen - lød, / mang - fol - dig, men ens i grun - den. 6. le - ven-de rø - ster Guds ju - le - bud / for - kynd - te på mo - ders - må - let. 7. Him - me-lens ild, som kom til jord, / vi har dog en gnist an - nam - met. 8. gla - de- lig rin - der det os i hu, / at Him - me-rigs klok - ker ki - me! 32

26 Så vide om land Uregelmæssig tekst 1. Så vi - de om land, som sol mon-ne gå, / ej men - ne-ske-sjæl er at fin - de, / som 2. Han ser hver læng- sel i sjæ- lens grund, / som ef - ter det e - vi- ge hi - ger, / han 3. Han tæn - der sit lys på den vild-som-me vej, / hans stjer - ne for ån - den op - rin - der, / den 1. Her - rens nå - de ej ved at nå, / når hjer - tet ham ger - ne vil vin - de. 2. hø - rer hvert suk, som i nat - tens stund / fra dy - bet mod Him - me-len sti - ger. 3. strå - ler og vin - ker og stand - ser ej, / før hjer - tet sin frel - ser-mand fin - der. 4. Og var du end skjult i den mør - ke-ste vrå, / og kend - te dig in - gen på jor - den, / og 5. ja, tår - ned sig syn - der som bjer - ge i sky, / og sort - ne- de alt for dit ø - je, / og 6. o, hi - ger din sjæl i- mod sand- heds Gud, / og kal - der på ham du der - in - de, / han 7. Og fin - der du ham, da fin - der du alt, / hvad hjer - tet kan e - vig be - gæ - re, / da 4. var du blandt al - le, som sorg - ful-de gå, / den al - ler - e - len - dig-ste vor - den 5. blev hvert min - de dig tungt som bly, / og så du kun lyn i det hø - je 6. ved dog vej for sit nå - de - bud, / din frel - ser du dog skal fin - de. 7. rej - ser sig fluks hvert håb, som faldt, / og bleg - ner så al - drig me - re. Der står et slot i vesterled 6 8 C.E.F. Weyse 1838 Der står et slot i ve - ster - led, / tæk- ket med gyld - ne skjol - de; / did går hver af - ten so - len ned / bag ro - sen - sky - er- nes vol - de. / Det slot blev ej med hæn - der gjort: / ma - ge- løst står det smyk - ket; / fra jord til him - mel når dets port; / vor Her - re selv det har byg - get. 33

27 Der venter bag langfredags nat Chr. Vestergaard-Pedersen 1979 Der ven - ter bag lang - fre- dags nat / en på - ske- mor- gen - rø - de. / Men seg - let er for gra - ven sat, / og kold er nu den dø - de. Chr. Vestergaard-Pedersen 1979 Det dufter lysegrønt af græs Waldemar Åhlén Det duf - ter ly - se - grønt af græs / i grøft og mark og en - ge. / Og vin - den kys - ser klit og næs / og re - der ur - te - sen - ge. / Guds sol går ind / i krop og sind, / for - kyn - der, at nu kom - mer / en varm og lys skær - som - mer. Copyright AB Nordiska Musikförlaget Det er den daglig trøst Thomas Laub Det er den dag - lig trøst, hvor- med / jeg un - der - træ - der al for - træd, / ja, synd og død og Sa - tan o - ver - vin - der: / Jeg har min Gud i hjer- tet fat, / og Him- len er min e - gen skat, / hvad fat - tes mig, når jeg mig ret be - sin - der? 34

28 Det er så yndigt at følges ad for to 6 8 C.E.F. Weyse 1833 Det er så yn - digt at føl - ges ad / for to, som ger - ne vil sam - men væ - re; / da er med glæ - den man dob - belt glad / og halvt om sor - gen så tung at bæ - re; / ja, det er gam-men / at rej - se sam - men, / at rej - se sam - men, / når fje - der - ham- men / er kær - lig - hed, / er kær - lig - hed. Det er så yndigt at følges ad, hvor banet Thomas Laub 1923 Det er så yn - digt at føl - ges ad, / hvor ba - net ve - jen er på det jæv - ne, / og ve - jen går til Guds - fre-dens stad / med al den her - lig - hed, mund kan næv - ne. / I Da- vids- sta - den / er guld på ga - den / kun o - ver - fla - den, / o, Gud ske lov! Det første lys er ordet, talt af Gud Peter Møller

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang.

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang. H. C. Andersen Sikken voldsom trængsel og alarm, Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes klokken fire alt, det skal være aften med gevalt. Midt på gaden sælges

Læs mere

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Sommerkursus Århus 2008 Nordiske sange 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Danmark, nu blunder den lyse nat bag ved din seng, når du sover. Gøgen kukker i skov

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Tiden den gik, en pige jeg fandt, måneskinsture sammen os bandt. Nede ved havnen vi sværmed vi to, lige til byen forstummed i ro.

Tiden den gik, en pige jeg fandt, måneskinsture sammen os bandt. Nede ved havnen vi sværmed vi to, lige til byen forstummed i ro. WÜtz Üá ÑÜ á Dragør, du perle ved Øresunds kyst, her har jeg levet med liv og med lyst. Fra jeg var lille - til jeg blev stor, klang i mit hjerte de jublende ord. Dragør Dragør, - dejlige by, lige skøn

Læs mere

LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5

LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5 LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5 INDEX Side Alouette 23 Arnborgsangen 1 De Århus svævere 16 Den utro Augusta og guldsmeden

Læs mere

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger.

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Tre små ællinger jeg engang så, Tykke og tynde var ude at gå, Men den ene lille ælling med en fjer på sin bag drillede de andre

Læs mere

Sikken en voldsom trængsel og alarm. Nu har vi altså jul igen

Sikken en voldsom trængsel og alarm. Nu har vi altså jul igen Det Gamle rådhus, Storegade 24, kl. 19 Velkomst ved Henrik Søby, Svanekes venner. Efterfølgende byder Svaneke Bryghus, Handelstandsforeningen og Svanekes venner på juleøl på Bryghuset. Nu har vi altså

Læs mere

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder: To novelletter Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder To novelletter 1895 Liv Sletten Liv Der er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med forunderlige

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers 53 DEN FJERDE VISMAND Oversat fra amerikansk af Johs. Terkelsen, Ry Højskole I kender historien om de tre vismænd fra Østen. Har hørt om, hvordan de

Læs mere

Sangbog. med. Thy ske sange

Sangbog. med. Thy ske sange Sangbog med Thy ske sange En sang om Thy Melodi: Der dukker af disen Omkranset af hav og af fjord ligger Thy, og der vore barneår svandt, for vestenvinds storme et fredeligt ly, bag klitter og granskov

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

Hjalmar og Hulda. 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs,

Hjalmar og Hulda. 4. Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, Hjalmar og Hulda 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, thi afskedens time var nær, han skulde snart drage til fremmede

Læs mere

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN SANGHÆFTE REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN Tekst: Hans Laursen. Melodi: Adolphe de Geyter Rejs jer, fordømte her på jorden, rejs dig, du sultens slavehær! I rettens krater buldrer torden, nu er det sidste

Læs mere

Johannes V. Jensen 1873-1950

Johannes V. Jensen 1873-1950 Johannes V. Jensen 1873-1950 DEN STILLE MOGENS (1898) Nu om stunder elsker bønderfolk hinanden lige så yndeligt som de fine, sagde Kirsten Smed; hun sad midt i en glad juleslagtning mellem fruentimmerne

Læs mere

Tag gerne bladet med hjem! Julen 2014 Gengivelse af maleri af Emilie Demant Hatt Blå toner Jazz-koncert med koret Diabolus, side 5 Tanken på udflugt Foredrag om den skønne tænkning, side 9 Naboskab under

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Havet. Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E

Havet. Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E Havet Noveller og digte om havet September 2010 i 6. E Samurai Stens største kamp af Jakob 2 Undervandshospitalet af Sasha 4 Den ikke tophemmelige undervandsbase af Jonas 5 Vampyr-sirene af Stine 9 Hævn,

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere