Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599"

Transkript

1 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om du vil - le se der - på, / hvad synd og u - ret vi be - gå, / da måt - te vi for - ta - bes. 1. Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af høj - he - den op - run - den er / en mor- gen- stjer - ne klar og nær, / af du, Ja - kobs - stam - mens ny - e skud, / du Da - vids søn, min kon- ning prud, / mig sand - hed og af nå - de; / fry - der o - ver - må - de, / lif - lig, ven - lig, / skøn og her - lig, / stor og kær - lig, / rig på ga - ver! / Lys og liv i dig jeg ha - ver! Af højheden oprunden er (b) 8 Philipp Nicolai 1599 / Senere tradition Af høj - he - den op - run - den er / en mor - gen - stjer - ne klar og nær, / af du, Ja - kobs - stam- mens ny - e skud, / du Da - vids søn, min kon - ning prud, / mig sand- hed og af nå - de; / fry - der o - ver - må - de, / lif - lig, ven - lig, / skøn og her - lig, / stor og kær - lig, / rig på ga - ver! / Lys og liv i dig jeg ha - ver!

2 Ak Fader! lad dit ord og Ånd Johann H. Schein 1627 Ak Fa - der! lad dit ord og Ånd / dog ret få o - ver - hånd! / Og se, hvor fuld din ur - te - gård / af torn og tid - sel står! / Din vækst du her vel har, / men ak, hvor tynd og rar! / Hvor li - det er dog kraf - ten kendt / af ord og sa - kra - ment! Ak Gud, fra Himlen se herned Erfurt Ak Gud, fra Him - len se her - ned, / dig o - ver os for - bar - me! / Så få af dig at si - ge ved, / i træng - sel er vi ar - me. / Dit ord man ej vil la - de stå, / og tro - ens lys fluks ud vil gå / hos al - le folk på jor - den. 1. Ak, vidste du, som går i syndens lænke Hannover 1740 Ak, vid - ste du, som går i syn-dens læn - ke, / hvor hårdt det er, det Sa-tans sla - ve - ri, / du skul - le dig ej ø - je - blik be - tæn - ke / at sø - ge ham, som dig kan gø - re fri. / Ak, hvil-ken sa - lig dag du fik, / om du be - gynd-te nu i det - te ø - je - blik! 9

3 Ak, vidste du, som går i syndens lænke 4 Ak, vid - ste du, som går i syn - dens læn - ke, / hvor hårdt det er, det du skul - le dig ej ø - je - blik be - tæn - ke / at sø - ge ham, som Sa - tans sla - ve - ri, / dig kan gø - re fri. / nu i det - te ø - je - blik! Carl C.N. Balle 1850 Ak, hvil-ken sa - lig dag du fik, / om du be - gynd - te Aldrig er jeg uden våde Johann Horn 1544 Al- drig er jeg u - den vå - de, / al - drig dog for - u - den nå - de, / al - tid har jeg suk og ve, / al- tid kan jeg Je - sus se. Aldrig er jeg uden våde A.P. Berggreen 1852 Al- drig er jeg u - den vå - de, / al - drig dog for - u - den nå - de, / al- tid har jeg suk og ve, / al- tid kan jeg Je - sus se. 10

4 Aleneste Gud i Himmerig Uregelmæssig tekst Alle mine kilder skal være hos dig Uregelmæssig tekst Leipzig A - le - ne - ste Gud i Him - me - rig / ske lov og pris for sin nå - de, / 2. Vi lo - ve, vi pri - se og tak - ke dig, / al æ - ren skal dig til - hø - re, / 3. O Je - sus Krist, Guds Søn, Guds Lam, / som vil os Him-me-rig gi - ve, / 4. O Hel - lig- ånd, vor trø - ster-mand, / som os vil sand-he-den læ - re, / 1. som han har os skæn - ket fa - der - lig, / at fri os af syn - dens vå - de! / 2. o Her- re, Gud Fa - der i Him - me - rig, / for kær-lig-hed, du os mon gø - re! / 3. du tog vor skyld og bar vor skam, / vor sjæl at hol-de i li - ve; / 4. hjælp os at bli - ve i nå - dens stand / og le - ve vor Fa-der til æ - re! / 1. På jor - den er kom-men stor fryd og fred, / vi men - ne - sker må vel glæ - des ved / Guds 2. Du al - le ting har i vold og magt, / det alt må frem, som er din agt, / thi 3. for os du dø - de og op- stod, / du køb - te os med dit dy - re blod, / vor 4. Be-skærm os fra Djæ-ve - lens fal - ske list, / og hjælp os at tro på Je - sus Krist / og 1. yn - dest og go - de vil - je. 2. fryg- te vi in - gen fa - re. 3. sa - lig - hed est du a - le - ne. 4. bli - ve sa - li - ge, a - men! Al - le mi - ne kil - der skal væ - re hos dig! / Det er Guds- or - det i nå - dens da - ge / Det er Gud Fa - ders den hø - je ta - le / Af dig gen - fø - des skal jord og him - mel, / 4. til det bad, som er u - den ma - ge, / Ånds - ba - det, vor Her - re bar i sig. 5. til den dåb, som i jor - dens da - le / vor Her - re han bæ - rer skjult i sig. 6. folks og tun - gers og stjer- ners vrim-mel / med alt, hvad jeg e - vig bar i mig! Thomas Laub 1922 Al - le mi - ne kil - der skal væ - re hos dig! / Det var Guds-or - det i gam - le da - ge / Det var Guds-or - det i ti - dens fyl - de, / gen - lød rø - sten fra Him - mel å - ben, / 1. til det fol - ke- færd u - den ma - ge, / som bar på vor Her - res mo - der hos sig. 2. da han fød - tes, som eng - le hyl - de, / da Jom - fru Ma- ri - e ham bar hos sig. 3. Fa - der - rø - sten ved Je - su - då - ben: / Min Søn! jeg har vel - be - hag i dig

5 Alle ting er underfulde Chr. Vestergaard-Pedersen Al - le ting er un-der - ful - de / i vor frel-sers ju - le - fest! / Him - len lig-ger un - der mul - de! / Gud er ble - vet jor-dens gæst! / Han har brudt sin Him-mel - sal, / lig - ger ned i jor-dens dal! / Til sit e - get folk han trag - ter, / dog kun ham de li - det ag - ter. Chr. Vestergaard-Pedersen 1985 Almagts Gud, velsignet vær Wien Al - magts Gud, vel - sig - net vær! / Lo - ve vil vi lydt din æ - re, / dig op - hø - je fjern og nær, / syn - ge med blandt eng - les hæ - re, / bø - je os i stø - vet ned / for vor kon - ges her - lig - hed. Almindelig er Kristi kirke 12 Al - min - de - lig er Kri - sti kir - ke, / et be - de - hus for al - le folk, / og kun i den vil Ån - den vir - ke / som kær - lig - heds og sand- heds tolk; / Lyon 1547 i ti - dens løb så lidt den skif - ter / sin tro og dåb som Gud og stif - ter, / for - jæt - tel - ser så lidt som Ånd.

6 Almægtige og kære Gud Al - mæg - ti - ge og kæ - re Gud, / hal - le - lu - ja, / nu Köln 1623 fol - der skab - nin - gen sig ud, / hal - le - lu - ja, / i lys og sang, i blomst og frugt, / hal - le - lu - ja, / for du gør al - ting godt og smukt, / hal - le - lu - ja, / pris vor ska - ber, pris vor ska - ber, / hal - le - lu - ja! Alt, hvad som fuglevinger fik Thomas Laub Alt, hvad som fug - le - vin - ger fik, / alt, hvad som ef - ter fug - le- skik / med sang - lyd dra - ger ån - de, / lov - syn - ge Gud, for han er god, / han i sin nå - de rå - der bod / på stø - vets ve og vån - de. Alt står i Guds faderhånd (a) Henrik Rung 1857 Alt står i Guds fa - der - hånd, / hvad han vil, det gør hans Ånd; / af Guds nå - de, til Guds æ - re / e - vig gla - de vi skal væ - re / i vor Her - res Je - su navn. 13

7 Alt står i Guds faderhånd (b) Henrik Rung 1857 / Bielefeldt 1901 Alt står i Guds fa - der - hånd, / hvad han vil, det gør hans Ånd; / 2 4 af Guds nå - de, til Guds æ - re / e - vig gla - de vi skal væ - re / i vor Her - res Je - su navn. 2 4 Alt står i Guds faderhånd Thomas Laub 1916 Alt står i Guds fa - der - hånd, / hvad han vil, det gør hans Ånd; / af Guds nå - de, til Guds æ - re / e - vig gla - de vi skal væ - re / i vor Her - res Je - su navn. Arbejd, til natten kommer Uregelmæssig tekst Lowell Mason ca Ar - bejd, til nat - ten kom - mer; / kal - det, du fik, er stort. / Han, som sit værk be - 2. Ar - bejd, til nat - ten kom - mer; / barn-dom-mens ly - se år, / ung-dom-mens drøm-me- 1. gynd - te, / vil og se det gjort. / Tid - ligt i li - vets mor - gen / 2. fyld - te, / kæm-pen - de, ri - ge vår, / mand-dom-mens mod - ne som - mer, / 1. send - te han nå - de - bud: / pag - ten, i då - ben stif - tet, / vier dit liv til Gud. 2. ald - rens og hø-stens tid; / gå dog, mens ly - set skin - ner, / fyld hver stund med flid. 14

8 At sige verden ret farvel A.P. Berggreen 1849 At si - ge ver - den ret far - vel / i li - vets gry og li - vets kvæld / er li - ge tungt at nem - me; / det lær - tes al - drig her på jord, / var, Je - sus, ej du i dit ord / hos os, som du er hjem - me. At sige verden ret farvel 6 4 Thomas Laub 1921 At si - ge ver - den ret far - vel / i li - vets gry og li - vets kvæld / er li - ge tungt at nem - me; / det lær - tes al - drig her på jord, / var, Je - sus, ej du i dit ord / hos os, som du er hjem - me. At sige verden ret farvel Otto Mortensen

9 At tro er at komme Bendt Astrup At tro er at kom - me / til det, der er stør - re, / end vi kan for - stå: / Guds ri - ge, som Kri - stus / har åb - net i da - gen / for 4 os, / som er små. Bendt Astrup 1993 Barn Jesus i en krybbe lå Niels W. Gade 1859 Barn Je - sus i en kryb - be lå, / skønt Him - len var hans e - je; / hans pu - de her blev hø og strå, / mørkt var det om hans le - je. / Men stjer - nen o - ver hu - set stod, / og ok - sen kys - sed bar - nets fod. / Hal - le - lu - ja, / hal - le - lu - ja, / barn Je - sus! Befal du dine veje (a) 16 Be - fal du di - ne ve - je / og al din hjer - te - sorg / til hans tro - fa - ste ple - je, / som bor i Him - lens 2. borg! / Han, som kan stor - men bin - de, / hvem bøl - gen ly - de må, / han kan og ve - jen fin - de, / hvor - på din fod kan gå. Hans Leo Hassler

10 Befal du dine veje (b) Hans Leo Hassler 1601/ Senere tradition Be - fal du di - ne ve - je / og al din hjer - te - sorg / til hans tro - fa - ste ple - je, / som bor i Him - lens borg! / Han, som kan stor - men bin - de, / hvem bøl - gen ly - de må, / han kan og ve - jen fin - de, / hvor - på din fod kan gå. Behold os, Herre! ved dit ord Wittenberg / Klug 1543 Be - hold os, Her - re! ved dit ord, / trods di - ne fjen- ders løgn og mord, / som styr - te vil fra tro - nen ned / din Søn, vor drot i e - vig - hed! Betesda-søjlernes buegange Paul Okkenhaug 1965 Be - tes - da - søj - ler - nes bu - e - gan - ge / med tæt - te ra - der af sy - ge - sen - ge, / hvor stak - ler ven - ter på eng - len, ven - ter / på van-dets op - rør, for - gæ-ves læn - ge. / ri - ge. Paul Okkenhaug 1965 Betesda-søjlernes buegange Bernhard Christensen Be - tes - da - søj - ler-nes bu - e - gan - ge / med tæt - te ra - der af sy - ge - sen - ge, / hvor stak - ler ven-ter på eng - len, ven-ter / på van - dets op - rør, for - gæ - ves læn - ge. Bernhard Christensen

11 Bliv hos os, når dagen hælder 6 8 C.E.F. Weyse 1838 Bliv hos os, når da - gen hæl - der, / du kæ - re Fa - der og Gud! / Bliv hos os, når mør - ket væl - der / af nat - tens slu - ser ud! Blomstre som en rosengård 2 4 J.P.E. Hartmann 1861 Blom - stre som en ro - sen - gård / skal de ø - de van - ge, / blom - stre i et gyl - den - år / un - der fug - le - san - ge! / Mø - des skal i strå - le - dans / Li - ba- nons og Kar - mels glans, / Sa - rons yn - dig - he - der. Blåt vælded lys frem bag skyers skred Blåt væl- ded lys frem bag sky - ers skred, / rør - te vor jord midt i ti - dens strøm - me, / svøb - te en flig af Guds e - vig - hed / som blan - ke knop- skæl om vin - ter - drøm - me. / Skær- mer her - ne - de / Erik Haumann 1987 Guds - ri - gets glæ - de, / sår - bart til ste - de / i tro og håb. Erik Haumann

12 Bryd frem, mit hjertes trang at lindre Bryd frem, mit hjer - tes trang at lin - dre, / o ar - me synd - res dag og sol; / lad in - gen for- hæng me - re hin - dre / min ind- gang til vor nå - de - stol; / H.O.C. Zinck 1801 lad den dog ik - ke gå i blin - de, / som vil så ger - ne ly - set fin - de! Brødre og søstre! Vi skilles nu ad Uregelmæssig tekst Forsamlingsmelodi (1867) 1. Brød - re og sø - stre! Vi skil - les nu ad, / far nu med Je - sus for - 3. A - men, ja a - men skal væ - re vor sang, / det vil vi sjun - ge med 1. nø - jet og glad, / hver si - ne lov - li - ge ve - je! 3. fry - de - fuld klang / al - le Guds børn til - sam - men. Bøj, o Helligånd, os alle Knud Jeppesen

13 Dagen går med raske fjed 2 4 C.E.F. Weyse 1838 Da - gen går med ra - ske fjed, / da - gens børn må i - le. / Af - ten - rø - den brin - ger fred, / nat - tens stjer - ner hvi - le. Dagen viger og går bort Bøhmisk melodi 1566 Da - gen vi - ger og går bort, / luf - ten bli - ver tyk og sort, / so - len er alt da - let brat, / det går ad den mør - ke nat. De dybeste lag i mit hjerte Uregelmæssig tekst 6 8 Jens W. Pedersen De dy - be - ste lag i mit hjer - te / er læng-sel, u - må - le - lig stor. / Jeg 3. Er bil - le - det til som en kal - den, / der ram- mer mig lang - vejs fra? / Et 4. Min Gud, som jeg kal- der den me - ster, / der ma - ler mig mor- ge- nens drøm, / det 1. ræk-ker mod vi - gen - de him - le / og føl - ger u - mu - li - ge spor. / Et 3. pa - ra - dis, fjernt og for - svun - det / fra slæg-ten, jeg stam - mer af? / Er 4. spek-ter, jeg ik - ke be - her - sker / af læng-sel u - ro - lig og øm, / som 1. sted må det fin - des, det lær - red, / som spæn-der sit bil - le - de op, / et 3. kal - det kun ek - ko af drøm - me, / den ø, som er in - tet-steds til, / så 4. spæn-der de stren-ge i hjer - tet, / der al - drig vil klin - ge ud, / som 1. sted må dét væ - re i ver - den, / som fyl - der mit sind og min krop. 3. har den dog mor- ge- nens klar - hed / og kræf-ter, som al - drig går til. 4. syn - ger og smer- ter og kal - der / og læn- ges mod Her- ren, min Gud! Jens W. Pedersen

14 De hellig tre konger så hjertensglad Uregelmæssig tekst Johann G.C. Störl De hel - lig tre kon - ger så hjer - tens - glad, / fra hjem- met de dro - ge til 2. En stjer - ne dem vi - ste til Jø - de - land / og hen til den him - mel-ske 3. Og ned så faldt de på de - res knæ, / da bar - net der - in - de de 1. Bet - le - hems stad, / de to - ge sig for den rej - se så lang / at fin - de 2. frel - ser - mand, / og bar- net de fandt så dej - lig og skær / hos ok - se og 3. fik at se, / og rø - gel - se, myr - ra og rø - den guld / de of - red den 1. Je - sus i kryb - ben trang. 2. a - sen i stal - den der. 3. Her - re så fry - de - fuld. 4. Så dro - ge de hjem- ad til de - res land / og pri - se - de Gud, de-res 5. Han er den Ja - kobs - stjer - ne klar, / en kvist af Is - ra- el 6. Thi bør os sted - se at væ - re glad / med fry - de - sang ud - i 4. ska - ber - mand. / Lad os og fal - de den drot til fod, / ham of - re et 5. å - ben - bar, / en kil - de, der sprin-ger af nå - de stor, / en Her - re 6. al - len stad, / ind - til vi hos ham, vor glæ- de kom fra, / kan syn - ge 4. an - ger - fuldt hjer - te og mod! 5. o - ver alt eng - le - kor. 6. e - vigt hal - le - lu - ja! 21

15 De hellig tre konger så hjertensglad Uregelmæssig tekst Østrigsk julevise (1819) De hel - lig tre kon - ger så hjer - tens - glad, / fra hjem - met de 2. En stjer - ne dem vi - ste til Jø - de - land / og hen til den 3. Og ned så faldt de på de - res knæ, / da bar - net der - 1. dro - ge til Bet - le - hems stad, / de to - ge sig for den 2. him - mel - ske frel - ser - mand, / og bar - net de fandt så 3. in - de de fik at se, / og rø - gel - se, myr - ra og 1. rej - se så lang / at fin - de Je - sus i kryb - ben trang. 2. dej - lig og skær / hos ok - se og a - sen i stal - den der. 3. rø - den guld / de of - red den Her - re så fry - de - fuld. 4. Så dro - ge de hjem - ad til de - res land / og pri - se - de 5. Han er den Ja - kobs - stjer - ne klar, / en kvist af 6. Thi bør os sted - se at væ - re glad / med fry - de - 4. Gud, de - res ska - ber - mand. / Lad os og fal - de den 5. Is - ra - el å - ben - bar, / en kil - de, der sprin - ger af 6. sang ud - i al - len stad, / ind - til vi hos ham, vor 4. drot til fod, / ham of - re et an - ger - fuldt hjer - te og mod! 5. nå - de stor, / en Her - re o - ver alt eng - le - kor. 6. glæ - de kom fra, / kan syn - ge e - vigt hal - le - lu - ja! 22

16 Dejlig er den himmel blå 24 C.E.F. Weyse o Dej - lig er den him - mel - blå, / lyst det er at se der - på, / hvor de gyld - ne stjer - ner blin - ke, / hvor de smi - le, hvor de vin - ke / os fra jor - den op til sig, / os fra jor - den op til sig. Dejlig er den himmel blå Jacob G. Meidell o Dej - lig er den him - mel blå, / lyst det er at se der - på, / hvor de gyld - ne stjer - ner blin - ke, / hvor de smi - le, hvor de vin - ke / os fra jor - den op til sig, / os fra jor - den op til sig. Dejlig er den himmel blå Thomas Laub Dej - lig er den him - mel blå, / lyst det er at se der - på, / hvor de gyld - ne stjer - ner blin - ke, / hvor de smi - le, hvor de vin - ke / os fra jor - den op til sig. 23

17 Dejlig er jorden Uregelmæssig tekst Schlesisk melodi 18. årh. 1. Dej - lig er jor - den! / Præg- tig er Guds Him - mel! / Skøn er sjæ - le - nes 2. Ti - der skal kom - me, / ti - der skal hen - rul - le, / slægt skal føl - ge 1. pil - grims - gang! / Gen - nem de fav - re ri - ger på jor - den / går 2. slæg - ters gang; / al - drig for - stum - mer / to - nen fra Him - len / i 1. vi til Pa - ra - dis med sang. 2. sjæ-lens gla- de pil - grims - sang. Den klare sol går ned Den kla - re sol går ned, det kvæl - der mer og mer, / hver ar - bejds - mand er træt og sig om hvi - le ser. / En dag jeg nær - mer er ved dø - den end som før; / ti - den mig / så sag - te - lig / op - luk - ker dø - dens dør. Johann Schop 1642 Den kristne kirkes skønne navn Den krist - ne kir - kes skøn - ne navn / vil o - ver - alt man bæ - re, / men Her- rens folk, til e - vigt gavn, / det vil dog få kun væ - re; / Strassburg 1525 sig kir - kens navn med u - ret gav / og gi - ver man- gen kal - ket grav, / som død-ning-ben kun gem - mer. 24

18 Den lyse dag forgangen er Dansk folkevisemelodi 16. årh. 1. Den ly - se dag for - gan - gen er, / og nat - ten os på mon dri - ve, / o 2. Du er det e - vi - ge Gud - doms-lys, / det tro vi og be - ken - de, / kom 3. Du er vor væg - ter tryg og tro, / du vil os al- drig und - fal - de, / på 4. Til ar-bejd er skabt den ly - se dag, / det skal sig hver mand mær - ke, / men 1. Je - sus Krist, vor Her - re kær, / du al - tid hos os må bli - ve! / 2. til os i vort hjer - tes hus, / os med din nå - de op - tæn - de! / 3. dig så vil - le vi byg-ge og bo, / i al vor nød dig på - kal - de. / 4. nat - ten er skabt til ro og mag, / de træt - te lem-mer at stær - ke. / Glæ - de os Gud i Him - me - rig! Uregelmæssig tekst 5. Be - var os, Gud, i den - ne nat / fra Djæ-ve-lens li - sti - ge pi - le, / i 6. Vi os be - fa - le i Je - su vold, / når vi vor øj - ne til - luk - ke, / Gud 7. Giv os en ro - lig nat og god, / lad os i syn- den ej sov - ne, / lad 8. Så vil vi i mor - gen lo - ve dig, / din god - hed ger - ne be - ken - de / og 5. al - skens fa - re du med os stat, / giv ro - lig- hed og god hvi - le! / 6. væ - re vor klip-pe, vort værn og skjold / mod alt ondt, som os kan tryk - ke! / 7. os ej gø - re det, dig er i - mod, / ej hel - ler i sor-gen op - våg - ne! / 8. si - den al - tid i Him - me- rig / dig pri - se for - u- den al en - de. / Glæ - de os Gud i Him - me - rig! 25

19 Den mørke nat forgangen er Uregelmæssig tekst 6 8 August Winding Den mør - ke nat for - gan - gen er, / og da - gen op - rin - der så vi - de, / nu 2. Gud væ - re lo- vet i e - vig- hed, / han den - ne nat tog os va - re! / Han 3. Om på - ske-mor-gen, den sig - ne-de dag, / vor Her - re stod op af dø - de, / det 4. Ræk os, o Je - sus, din frel - ser-hånd / i dag og i al - le stun - de, / ud- 5. Da, hver gang da- gen for - gan - gen er, / og nat - ten til os frem - skri - der, / vi 1. skin - ner sol o - ver mark og kær, / de fug - le de sjun- ge så bli - de. / 2. ly - se på os sin hel - li- ge fred / og fri os af al - skens fa - re! / 3. var os al - le et godt be - hag, / han frel-ste os der-med af mø - de! / Gud 4. løs os al - le af mør - kets bånd, / at ret vi dig tje - ne kun - ne! / 5. dig vil pri - se, o Her - re kær, / af hjer-tet til al - le ti - der! / gi - ve os lyk - ke og go - de råd, / sin nå - des lys os til - sen - de! Denne er dagen, som Herren har gjort 4 3 Den - ne er da - gen, som Her - ren har gjort, / den skal hans tje - ne - re Op han i dag luk - ked Him - me - rigs port, / så skal hver søn - dag det fry - de. / ly - de; / thi i dens hel - li- ge ti - mer / her - lig af gra - ven op - stod Guds Ord, / nå - dig fra Him - len Guds Ånd ned - fór. / Ved I nu, hvor - for det ki - mer? Melchior Vulpius 1609 / Laub

20 Den signede dag med fryd vi ser C.E.F. Weyse 1826 Den sig - ne - de dag med fryd vi ser / af ha - vet til os op - kom - me; / den ly - se på him - len mer og mer, / os al - le til lyst og from - me! / Det ken - des på os som ly - sets børn, / at nat - ten hun er nu om - me! Den skønne jordens sol gik ned Den skøn - ne jor - dens sol gik ned; / men stjer - ne - ska - rer - ne funk - le. / En stør - re ver - dens her - lig - hed / ned- glim - ter nu i det dunk - le. C.E.F. Weyse 1838 Den snævre vej er bred nok til Guds rige Halle / Freylinghausen 1704 Den snæv - re vej er bred nok til Guds ri - ge, / når man går sag - te, li - ge, stil - le fort, / at hvert et trin for - sig - tig bli - ver gjort; / når man har lært hen op at sti - ge, / så er den vej og bred nok til Guds ri - ge. 27

21 Den store hvide flok vi se Sperontes 1736 Den sto - re hvi - de flok vi se, / som tu - sind bjer - ge fuld af sne, / med skov om - kring / af pal - me - sving, / for tro - nen; hvo er de? / Det er en hel - te - ska - re, som / af hin den sto - re træng - sel kom / og har sig to t / i Lam - mets blod / til Him - lens hel - lig - dom! / Dér hol - der de nu kir - ke - gang, / med u - op - hør - lig ju - bel - klang, / i hø - je kor, / hvor Gud han bor / blandt al - le eng - les sang. Den store hvide flok vi se Johan H. Nebelong Den sto - re hvi - de flok vi se, / som tu - sind bjer - ge fuld af sne, / med skov om- kring af pal - me- sving, / for tro - nen; hvo er de? / Det er en hel - te - ska - re, som / af hin den sto - re træng - sel kom / og har sig to t i Lam - mets blod / til Him - lens hel - lig - dom! / Dér hol - der de nu kir - ke - gang, / med u - op - hør - lig ju - bel - klang, / i hø - je kor, hvor Gud han bor / blandt al - le eng - les sang. 28 Copyright Edition Wilhelm Hansen AS, København

22 Den store hvide flok vi se 6 4 Thomas Laub o Den sto - re hvi - de flok vi se, / som tu - sind bjer - ge fuld af sne, / med skov om- kring / af pal - me- sving, / for tro - nen; hvo er de? / Det er en hel - te - ska - re, som / af hin den sto - re træng - sel kom / og har sig to t / i Lam - mets blod / til Him - lens hel - lig - dom! / Dér hol - der de nu kir - ke - gang, / med u - op - hør - lig ju - bel- klang, / i hø - je kor, / hvor Gud han bor / blandt al - le eng - les sang. Den store mester kommer 68 J.P.E. Hartmann 1873 Den sto - re me - ster kom - mer, / fuld - kær - lig er hans id: / Han sid - der ved smel - te - dig - len / og lu - trer søl - vet med flid. Den store mester kommer C. Chr. Hoffman 1878 Den sto - re me - ster kom - mer, / fuld - kær - lig er hans id: / Han sid - der ved smel - te - dig - len / og lu - trer søl - vet med flid. 29

23 Den store mester kommer Rued Langgaard 1924 Den sto - re me - ster kom - mer, / fuld - kær - lig er hans id: / Han sid - der ved smel - te - dig - len / og lu - trer søl-vet med flid. Rued Langgaard 1924 Den store stille nat går frem C.E.F. Weyse 1838 Den sto - re stil - le nat går frem / med lys fra Him - me- lens sa - le; / hvert lys er sol for sjæ - les hjem / i hø - je - re verd - ners da - le. Den yndigste rose er funden Den yn - dig-ste ro - se er fun - den, / blandt sti - ve - ste tor - ne op - run - den, / vor Wittenberg / Klug 1542 Je - sus, den dej - lig - ste po - de, / blandt syn - di - ge men - ne- sker gro - de. Der er en vej, som verden ikke kender Der er en vej, / som ver- den ik - ke ken - der: / Den li - vets vej, / som ej er gjort med hæn-der, / en løn -gangs-sti / hver sten for - bi / til li - vets land med glæ-dens kil - der. Christian Barnekow

24 Der er en vej, som verden ikke kender 3 2 Thomas Laub 1913 Der er en vej, / som ver- den ik - ke ken - der: / Den li - vets vej, / som ej er gjort med hæn - der, / en løn-gangs-sti / hver sten for - bi / til li - vets land med glæ - dens kil - der. Der er en vej, som vi alle går alene Der er en vej, / som vi al - le går a - le - ne, / den går mod mør - ket, / et u-kendt skum-rings- land; / og in - gen ven - der / til- ba - ge fra de eg - ne / med bud om, hvad vi / skal se bag ti-dens rand. Peter Møller 1992 Peter Møller 1992 Der sad en fisker så tankefuld 6 8 Der sad en fi - sker så tan - ke - fuld / og hør - te på Her - rens ta - le; / så klang i ø - ret ej sølv og guld, / ej san - gen i hav - fru - sa - le; / på fi - sker - kva - sen vor Carl Nielsen 1919 Her - re sad, / og folk i mæng - de som blomst og blad, / de lyt - ted i land til Or - det. 31

25 Der stander et hus Uregelmæssig tekst Viggo Kalhauge Der stan - der et hus i vort hø - je Nord, / ind - vi - et Gud Fa - ders En - bår - ne; / der 2. Did sty - red den gæ - ve-ste drot sin gang, / der knæ- led den stål - klæd- te kæm - pe / og 3. Der suk - ked vor far med glø - den- de barm, / når klok-ken den rør - te sin stem - me; / der 1. sprin - ger en kil - de, der dæk - kes et bord, / der ki - mes til høj - tid fra tår - ne. 2. lær - te ved mes - se og ot - te - sang / den stol - te- ste vre - de at dæm - pe. 3. fæld - te vor mor en tå - re varm, / som ej hen-des søn - ner skal glem - me. 4. Der hen - ted de bod for de tun - ge- ste savn / og styr - ke til van - drin-gens mø - je; / der 5. Den - gang vi som spæ - de blev vug - get på skød, / Gud Fa - der os der sat - te stæv - ne, / og 6. Og der kan det vok - se, det him- mel-ske frø, / og tri - ves som vand- bæk-kens pi - le; / ja, 7. End kvæ- des der sødt ved dets al - ter i Nord / til pris for Gud Fa - ders En - bår - ne; / end 4. fan - ged de fre - den i Je - su navn, / da mø - dig de luk - ked sit ø - je. 5. o - ver de ris - len-de van - de lød / de ord, som gir, hvad de næv - ne. 6. der vil jeg le - ve, og der vil jeg dø, / og der - fra så rin - ges til hvi - le. 7. ris - ler den kil - de, end dæk - kes det bord, / end ki - mes der mildt i - fra tår - ne. Apostlene sad i Jerusalem Uregelmæssig tekst 1. A - post - le- ne sad i Je - ru - sa - lem / og bi - ed på Her - rens ti - me; / for 2. Det rør - te dem al - le så un - der - lig, / det var ik- ke før op - le - vet, / der 3. Der tal - tes om dem, som li - vets ord / nu skul - le med kraft for - kyn - de, / om 4. Da hør - tes på Zi - on der sus og brus, / det bøl - ge- de som et la - gen, / med 1. ø - ren da brat det rin - ged dem, / som tu - sin - de klok - ker ki - me. 2. tal - tes om dem i Him - me - rig, / dér blev de - res nav - ne skre - vet. 3. Him - mel - glæ - den ved Her - rens bord, / som skul - le på jord be - gyn - de. 4. kraft fra det hø - je det la - ve hus / op - fyld - tes på pin - se - da - gen. 5. Da sås der tun - ger som ild og glød, / Guds ven - ner de fløj i mun - den, / på 6. Så tænd - tes på jor- den det lys fra Gud, / der ha - ver som so - len strå - let, / hvor 7. Og har vi til nu på det sto - re ord / som bør - ne - ne små kun stam - met, / af 8. Den gnist den ul - mer hos os end - nu, / op - blus - ser og i Guds ti - me, / så 5. al - le folks tun - ger Guds ord gen - lød, / mang - fol - dig, men ens i grun - den. 6. le - ven-de rø - ster Guds ju - le - bud / for - kynd - te på mo - ders - må - let. 7. Him - me-lens ild, som kom til jord, / vi har dog en gnist an - nam - met. 8. gla - de- lig rin - der det os i hu, / at Him - me-rigs klok - ker ki - me! 32

26 Så vide om land Uregelmæssig tekst 1. Så vi - de om land, som sol mon-ne gå, / ej men - ne-ske-sjæl er at fin - de, / som 2. Han ser hver læng- sel i sjæ- lens grund, / som ef - ter det e - vi- ge hi - ger, / han 3. Han tæn - der sit lys på den vild-som-me vej, / hans stjer - ne for ån - den op - rin - der, / den 1. Her - rens nå - de ej ved at nå, / når hjer - tet ham ger - ne vil vin - de. 2. hø - rer hvert suk, som i nat - tens stund / fra dy - bet mod Him - me-len sti - ger. 3. strå - ler og vin - ker og stand - ser ej, / før hjer - tet sin frel - ser-mand fin - der. 4. Og var du end skjult i den mør - ke-ste vrå, / og kend - te dig in - gen på jor - den, / og 5. ja, tår - ned sig syn - der som bjer - ge i sky, / og sort - ne- de alt for dit ø - je, / og 6. o, hi - ger din sjæl i- mod sand- heds Gud, / og kal - der på ham du der - in - de, / han 7. Og fin - der du ham, da fin - der du alt, / hvad hjer - tet kan e - vig be - gæ - re, / da 4. var du blandt al - le, som sorg - ful-de gå, / den al - ler - e - len - dig-ste vor - den 5. blev hvert min - de dig tungt som bly, / og så du kun lyn i det hø - je 6. ved dog vej for sit nå - de - bud, / din frel - ser du dog skal fin - de. 7. rej - ser sig fluks hvert håb, som faldt, / og bleg - ner så al - drig me - re. Der står et slot i vesterled 6 8 C.E.F. Weyse 1838 Der står et slot i ve - ster - led, / tæk- ket med gyld - ne skjol - de; / did går hver af - ten so - len ned / bag ro - sen - sky - er- nes vol - de. / Det slot blev ej med hæn - der gjort: / ma - ge- løst står det smyk - ket; / fra jord til him - mel når dets port; / vor Her - re selv det har byg - get. 33

27 Der venter bag langfredags nat Chr. Vestergaard-Pedersen 1979 Der ven - ter bag lang - fre- dags nat / en på - ske- mor- gen - rø - de. / Men seg - let er for gra - ven sat, / og kold er nu den dø - de. Chr. Vestergaard-Pedersen 1979 Det dufter lysegrønt af græs Waldemar Åhlén Det duf - ter ly - se - grønt af græs / i grøft og mark og en - ge. / Og vin - den kys - ser klit og næs / og re - der ur - te - sen - ge. / Guds sol går ind / i krop og sind, / for - kyn - der, at nu kom - mer / en varm og lys skær - som - mer. Copyright AB Nordiska Musikförlaget Det er den daglig trøst Thomas Laub Det er den dag - lig trøst, hvor- med / jeg un - der - træ - der al for - træd, / ja, synd og død og Sa - tan o - ver - vin - der: / Jeg har min Gud i hjer- tet fat, / og Him- len er min e - gen skat, / hvad fat - tes mig, når jeg mig ret be - sin - der? 34

28 Det er så yndigt at følges ad for to 6 8 C.E.F. Weyse 1833 Det er så yn - digt at føl - ges ad / for to, som ger - ne vil sam - men væ - re; / da er med glæ - den man dob - belt glad / og halvt om sor - gen så tung at bæ - re; / ja, det er gam-men / at rej - se sam - men, / at rej - se sam - men, / når fje - der - ham- men / er kær - lig - hed, / er kær - lig - hed. Det er så yndigt at følges ad, hvor banet Thomas Laub 1923 Det er så yn - digt at føl - ges ad, / hvor ba - net ve - jen er på det jæv - ne, / og ve - jen går til Guds - fre-dens stad / med al den her - lig - hed, mund kan næv - ne. / I Da- vids- sta - den / er guld på ga - den / kun o - ver - fla - den, / o, Gud ske lov! Det første lys er ordet, talt af Gud Peter Møller

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Det var en søndag lys og grøn

Det var en søndag lys og grøn Den signede dag 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! 2 Den signede

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Hil dig, Frelser og Forsoner

Hil dig, Frelser og Forsoner Mel.: C.Chr. Hoffman 1878 Thomas Laub omkring 1890 Hil dig, Frelser og Forsoner 1. Hil dig, Frelser og Forsoner! Verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde, giv

Læs mere

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG DISCANTORINS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG KORALBOG Disantorinus - koralog Redaktion: FKs forlagsudvalg fukdk FK 133 a Folkekirkens ngdomskor / Forlaget Mixtur 2013 ISMN 979-0-706799-12-

Læs mere

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø Gudstjeneste (1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! (2) Den

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Guds fulde rustning BørneOase 2011

Guds fulde rustning BørneOase 2011 uds fulde rustning BørneOase 2011 1 Lad mig høre et kæmpe råb F C Lad mig høre et kæmpe råb! dm Bb Syng en sang om tro og håb! F C Klap nu alle drenge og piger, dm Bb mærk den glæde Jesus gi'r! Hjertet

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Den nat af alle nætter

Den nat af alle nætter q = 96 Intro mellemspil Helge ngelbrecht/henning Toft ro b b/ en nat af alle nætter m b b/b b7 b en b b nat af m7 b/ al m7 le næt m tu sind vis af en b svæ b ve de til b/ b jor m7 Je sus, ver dens frel

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier

Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Måne og sol Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren vor Gud

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

I al sin glans. Elevhæfte. Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er skrevet af

I al sin glans. Elevhæfte. Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er skrevet af Elevhæfte I al sin glans Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse Kolofon Materialet er skrevet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent Svende Grøn t: 23432337

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen 1 Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Ansen Noforlaget & Silmarillion 2 Udgivelser fra Noforlaget Silmarillion Morten Poulsen: 42 motetter til kirkeåret (sil06001m) Morten Poulsen:

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Songs for Winter and X-mas Vol I

Songs for Winter and X-mas Vol I Songs fo Winte and X-mas ol I Lyics in Danish oice, Guita Aanged by ohn acobsen wwwstamolecom Songs fo Winte and X-mas, ol I 1 ohn acobsen 00 Anitta Sound and Music, Copenhagen 00 Stamole, Copenhagen Pinting

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn:

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn: Projektdage uge 49+50 på 3. årgang Vi arbejder med Juleevangeliet Navn: 2 Indholdsfortegnelse Side 4-5 Første del af juleevangeliet. Side 6-7 Samle-ark fra julefortællingen. Side 8 Anden del af julefortællingen

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

LYS MERE LYS Arvid Asmussen 1 En mand går rundt i byens stille gader

LYS MERE LYS Arvid Asmussen 1 En mand går rundt i byens stille gader LYS MR LYS rvid smussen #m 1 n mand går rundt i byens stille gader H/d# n nattevagt med våben og med lys #m #m Han frygter ikke dunkle gemmesteder H Hver time brummer han på salmevers 2 Om ud og konge,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i Nazaret kirke. Du kan også finde sangene på vores hjemmeside www.fredensognazaret.dk. Her kan du

Læs mere