Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599"

Transkript

1 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om du vil - le se der - på, / hvad synd og u - ret vi be - gå, / da måt - te vi for - ta - bes. 1. Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af høj - he - den op - run - den er / en mor- gen- stjer - ne klar og nær, / af du, Ja - kobs - stam - mens ny - e skud, / du Da - vids søn, min kon- ning prud, / mig sand - hed og af nå - de; / fry - der o - ver - må - de, / lif - lig, ven - lig, / skøn og her - lig, / stor og kær - lig, / rig på ga - ver! / Lys og liv i dig jeg ha - ver! Af højheden oprunden er (b) 8 Philipp Nicolai 1599 / Senere tradition Af høj - he - den op - run - den er / en mor - gen - stjer - ne klar og nær, / af du, Ja - kobs - stam- mens ny - e skud, / du Da - vids søn, min kon - ning prud, / mig sand- hed og af nå - de; / fry - der o - ver - må - de, / lif - lig, ven - lig, / skøn og her - lig, / stor og kær - lig, / rig på ga - ver! / Lys og liv i dig jeg ha - ver!

2 Ak Fader! lad dit ord og Ånd Johann H. Schein 1627 Ak Fa - der! lad dit ord og Ånd / dog ret få o - ver - hånd! / Og se, hvor fuld din ur - te - gård / af torn og tid - sel står! / Din vækst du her vel har, / men ak, hvor tynd og rar! / Hvor li - det er dog kraf - ten kendt / af ord og sa - kra - ment! Ak Gud, fra Himlen se herned Erfurt Ak Gud, fra Him - len se her - ned, / dig o - ver os for - bar - me! / Så få af dig at si - ge ved, / i træng - sel er vi ar - me. / Dit ord man ej vil la - de stå, / og tro - ens lys fluks ud vil gå / hos al - le folk på jor - den. 1. Ak, vidste du, som går i syndens lænke Hannover 1740 Ak, vid - ste du, som går i syn-dens læn - ke, / hvor hårdt det er, det Sa-tans sla - ve - ri, / du skul - le dig ej ø - je - blik be - tæn - ke / at sø - ge ham, som dig kan gø - re fri. / Ak, hvil-ken sa - lig dag du fik, / om du be - gynd-te nu i det - te ø - je - blik! 9

3 Ak, vidste du, som går i syndens lænke 4 Ak, vid - ste du, som går i syn - dens læn - ke, / hvor hårdt det er, det du skul - le dig ej ø - je - blik be - tæn - ke / at sø - ge ham, som Sa - tans sla - ve - ri, / dig kan gø - re fri. / nu i det - te ø - je - blik! Carl C.N. Balle 1850 Ak, hvil-ken sa - lig dag du fik, / om du be - gynd - te Aldrig er jeg uden våde Johann Horn 1544 Al- drig er jeg u - den vå - de, / al - drig dog for - u - den nå - de, / al - tid har jeg suk og ve, / al- tid kan jeg Je - sus se. Aldrig er jeg uden våde A.P. Berggreen 1852 Al- drig er jeg u - den vå - de, / al - drig dog for - u - den nå - de, / al- tid har jeg suk og ve, / al- tid kan jeg Je - sus se. 10

4 Aleneste Gud i Himmerig Uregelmæssig tekst Alle mine kilder skal være hos dig Uregelmæssig tekst Leipzig A - le - ne - ste Gud i Him - me - rig / ske lov og pris for sin nå - de, / 2. Vi lo - ve, vi pri - se og tak - ke dig, / al æ - ren skal dig til - hø - re, / 3. O Je - sus Krist, Guds Søn, Guds Lam, / som vil os Him-me-rig gi - ve, / 4. O Hel - lig- ånd, vor trø - ster-mand, / som os vil sand-he-den læ - re, / 1. som han har os skæn - ket fa - der - lig, / at fri os af syn - dens vå - de! / 2. o Her- re, Gud Fa - der i Him - me - rig, / for kær-lig-hed, du os mon gø - re! / 3. du tog vor skyld og bar vor skam, / vor sjæl at hol-de i li - ve; / 4. hjælp os at bli - ve i nå - dens stand / og le - ve vor Fa-der til æ - re! / 1. På jor - den er kom-men stor fryd og fred, / vi men - ne - sker må vel glæ - des ved / Guds 2. Du al - le ting har i vold og magt, / det alt må frem, som er din agt, / thi 3. for os du dø - de og op- stod, / du køb - te os med dit dy - re blod, / vor 4. Be-skærm os fra Djæ-ve - lens fal - ske list, / og hjælp os at tro på Je - sus Krist / og 1. yn - dest og go - de vil - je. 2. fryg- te vi in - gen fa - re. 3. sa - lig - hed est du a - le - ne. 4. bli - ve sa - li - ge, a - men! Al - le mi - ne kil - der skal væ - re hos dig! / Det er Guds- or - det i nå - dens da - ge / Det er Gud Fa - ders den hø - je ta - le / Af dig gen - fø - des skal jord og him - mel, / 4. til det bad, som er u - den ma - ge, / Ånds - ba - det, vor Her - re bar i sig. 5. til den dåb, som i jor - dens da - le / vor Her - re han bæ - rer skjult i sig. 6. folks og tun - gers og stjer- ners vrim-mel / med alt, hvad jeg e - vig bar i mig! Thomas Laub 1922 Al - le mi - ne kil - der skal væ - re hos dig! / Det var Guds-or - det i gam - le da - ge / Det var Guds-or - det i ti - dens fyl - de, / gen - lød rø - sten fra Him - mel å - ben, / 1. til det fol - ke- færd u - den ma - ge, / som bar på vor Her - res mo - der hos sig. 2. da han fød - tes, som eng - le hyl - de, / da Jom - fru Ma- ri - e ham bar hos sig. 3. Fa - der - rø - sten ved Je - su - då - ben: / Min Søn! jeg har vel - be - hag i dig

5 Alle ting er underfulde Chr. Vestergaard-Pedersen Al - le ting er un-der - ful - de / i vor frel-sers ju - le - fest! / Him - len lig-ger un - der mul - de! / Gud er ble - vet jor-dens gæst! / Han har brudt sin Him-mel - sal, / lig - ger ned i jor-dens dal! / Til sit e - get folk han trag - ter, / dog kun ham de li - det ag - ter. Chr. Vestergaard-Pedersen 1985 Almagts Gud, velsignet vær Wien Al - magts Gud, vel - sig - net vær! / Lo - ve vil vi lydt din æ - re, / dig op - hø - je fjern og nær, / syn - ge med blandt eng - les hæ - re, / bø - je os i stø - vet ned / for vor kon - ges her - lig - hed. Almindelig er Kristi kirke 12 Al - min - de - lig er Kri - sti kir - ke, / et be - de - hus for al - le folk, / og kun i den vil Ån - den vir - ke / som kær - lig - heds og sand- heds tolk; / Lyon 1547 i ti - dens løb så lidt den skif - ter / sin tro og dåb som Gud og stif - ter, / for - jæt - tel - ser så lidt som Ånd.

6 Almægtige og kære Gud Al - mæg - ti - ge og kæ - re Gud, / hal - le - lu - ja, / nu Köln 1623 fol - der skab - nin - gen sig ud, / hal - le - lu - ja, / i lys og sang, i blomst og frugt, / hal - le - lu - ja, / for du gør al - ting godt og smukt, / hal - le - lu - ja, / pris vor ska - ber, pris vor ska - ber, / hal - le - lu - ja! Alt, hvad som fuglevinger fik Thomas Laub Alt, hvad som fug - le - vin - ger fik, / alt, hvad som ef - ter fug - le- skik / med sang - lyd dra - ger ån - de, / lov - syn - ge Gud, for han er god, / han i sin nå - de rå - der bod / på stø - vets ve og vån - de. Alt står i Guds faderhånd (a) Henrik Rung 1857 Alt står i Guds fa - der - hånd, / hvad han vil, det gør hans Ånd; / af Guds nå - de, til Guds æ - re / e - vig gla - de vi skal væ - re / i vor Her - res Je - su navn. 13

7 Alt står i Guds faderhånd (b) Henrik Rung 1857 / Bielefeldt 1901 Alt står i Guds fa - der - hånd, / hvad han vil, det gør hans Ånd; / 2 4 af Guds nå - de, til Guds æ - re / e - vig gla - de vi skal væ - re / i vor Her - res Je - su navn. 2 4 Alt står i Guds faderhånd Thomas Laub 1916 Alt står i Guds fa - der - hånd, / hvad han vil, det gør hans Ånd; / af Guds nå - de, til Guds æ - re / e - vig gla - de vi skal væ - re / i vor Her - res Je - su navn. Arbejd, til natten kommer Uregelmæssig tekst Lowell Mason ca Ar - bejd, til nat - ten kom - mer; / kal - det, du fik, er stort. / Han, som sit værk be - 2. Ar - bejd, til nat - ten kom - mer; / barn-dom-mens ly - se år, / ung-dom-mens drøm-me- 1. gynd - te, / vil og se det gjort. / Tid - ligt i li - vets mor - gen / 2. fyld - te, / kæm-pen - de, ri - ge vår, / mand-dom-mens mod - ne som - mer, / 1. send - te han nå - de - bud: / pag - ten, i då - ben stif - tet, / vier dit liv til Gud. 2. ald - rens og hø-stens tid; / gå dog, mens ly - set skin - ner, / fyld hver stund med flid. 14

8 At sige verden ret farvel A.P. Berggreen 1849 At si - ge ver - den ret far - vel / i li - vets gry og li - vets kvæld / er li - ge tungt at nem - me; / det lær - tes al - drig her på jord, / var, Je - sus, ej du i dit ord / hos os, som du er hjem - me. At sige verden ret farvel 6 4 Thomas Laub 1921 At si - ge ver - den ret far - vel / i li - vets gry og li - vets kvæld / er li - ge tungt at nem - me; / det lær - tes al - drig her på jord, / var, Je - sus, ej du i dit ord / hos os, som du er hjem - me. At sige verden ret farvel Otto Mortensen

9 At tro er at komme Bendt Astrup At tro er at kom - me / til det, der er stør - re, / end vi kan for - stå: / Guds ri - ge, som Kri - stus / har åb - net i da - gen / for 4 os, / som er små. Bendt Astrup 1993 Barn Jesus i en krybbe lå Niels W. Gade 1859 Barn Je - sus i en kryb - be lå, / skønt Him - len var hans e - je; / hans pu - de her blev hø og strå, / mørkt var det om hans le - je. / Men stjer - nen o - ver hu - set stod, / og ok - sen kys - sed bar - nets fod. / Hal - le - lu - ja, / hal - le - lu - ja, / barn Je - sus! Befal du dine veje (a) 16 Be - fal du di - ne ve - je / og al din hjer - te - sorg / til hans tro - fa - ste ple - je, / som bor i Him - lens 2. borg! / Han, som kan stor - men bin - de, / hvem bøl - gen ly - de må, / han kan og ve - jen fin - de, / hvor - på din fod kan gå. Hans Leo Hassler

10 Befal du dine veje (b) Hans Leo Hassler 1601/ Senere tradition Be - fal du di - ne ve - je / og al din hjer - te - sorg / til hans tro - fa - ste ple - je, / som bor i Him - lens borg! / Han, som kan stor - men bin - de, / hvem bøl - gen ly - de må, / han kan og ve - jen fin - de, / hvor - på din fod kan gå. Behold os, Herre! ved dit ord Wittenberg / Klug 1543 Be - hold os, Her - re! ved dit ord, / trods di - ne fjen- ders løgn og mord, / som styr - te vil fra tro - nen ned / din Søn, vor drot i e - vig - hed! Betesda-søjlernes buegange Paul Okkenhaug 1965 Be - tes - da - søj - ler - nes bu - e - gan - ge / med tæt - te ra - der af sy - ge - sen - ge, / hvor stak - ler ven - ter på eng - len, ven - ter / på van-dets op - rør, for - gæ-ves læn - ge. / ri - ge. Paul Okkenhaug 1965 Betesda-søjlernes buegange Bernhard Christensen Be - tes - da - søj - ler-nes bu - e - gan - ge / med tæt - te ra - der af sy - ge - sen - ge, / hvor stak - ler ven-ter på eng - len, ven-ter / på van - dets op - rør, for - gæ - ves læn - ge. Bernhard Christensen

11 Bliv hos os, når dagen hælder 6 8 C.E.F. Weyse 1838 Bliv hos os, når da - gen hæl - der, / du kæ - re Fa - der og Gud! / Bliv hos os, når mør - ket væl - der / af nat - tens slu - ser ud! Blomstre som en rosengård 2 4 J.P.E. Hartmann 1861 Blom - stre som en ro - sen - gård / skal de ø - de van - ge, / blom - stre i et gyl - den - år / un - der fug - le - san - ge! / Mø - des skal i strå - le - dans / Li - ba- nons og Kar - mels glans, / Sa - rons yn - dig - he - der. Blåt vælded lys frem bag skyers skred Blåt væl- ded lys frem bag sky - ers skred, / rør - te vor jord midt i ti - dens strøm - me, / svøb - te en flig af Guds e - vig - hed / som blan - ke knop- skæl om vin - ter - drøm - me. / Skær- mer her - ne - de / Erik Haumann 1987 Guds - ri - gets glæ - de, / sår - bart til ste - de / i tro og håb. Erik Haumann

12 Bryd frem, mit hjertes trang at lindre Bryd frem, mit hjer - tes trang at lin - dre, / o ar - me synd - res dag og sol; / lad in - gen for- hæng me - re hin - dre / min ind- gang til vor nå - de - stol; / H.O.C. Zinck 1801 lad den dog ik - ke gå i blin - de, / som vil så ger - ne ly - set fin - de! Brødre og søstre! Vi skilles nu ad Uregelmæssig tekst Forsamlingsmelodi (1867) 1. Brød - re og sø - stre! Vi skil - les nu ad, / far nu med Je - sus for - 3. A - men, ja a - men skal væ - re vor sang, / det vil vi sjun - ge med 1. nø - jet og glad, / hver si - ne lov - li - ge ve - je! 3. fry - de - fuld klang / al - le Guds børn til - sam - men. Bøj, o Helligånd, os alle Knud Jeppesen

13 Dagen går med raske fjed 2 4 C.E.F. Weyse 1838 Da - gen går med ra - ske fjed, / da - gens børn må i - le. / Af - ten - rø - den brin - ger fred, / nat - tens stjer - ner hvi - le. Dagen viger og går bort Bøhmisk melodi 1566 Da - gen vi - ger og går bort, / luf - ten bli - ver tyk og sort, / so - len er alt da - let brat, / det går ad den mør - ke nat. De dybeste lag i mit hjerte Uregelmæssig tekst 6 8 Jens W. Pedersen De dy - be - ste lag i mit hjer - te / er læng-sel, u - må - le - lig stor. / Jeg 3. Er bil - le - det til som en kal - den, / der ram- mer mig lang - vejs fra? / Et 4. Min Gud, som jeg kal- der den me - ster, / der ma - ler mig mor- ge- nens drøm, / det 1. ræk-ker mod vi - gen - de him - le / og føl - ger u - mu - li - ge spor. / Et 3. pa - ra - dis, fjernt og for - svun - det / fra slæg-ten, jeg stam - mer af? / Er 4. spek-ter, jeg ik - ke be - her - sker / af læng-sel u - ro - lig og øm, / som 1. sted må det fin - des, det lær - red, / som spæn-der sit bil - le - de op, / et 3. kal - det kun ek - ko af drøm - me, / den ø, som er in - tet-steds til, / så 4. spæn-der de stren-ge i hjer - tet, / der al - drig vil klin - ge ud, / som 1. sted må dét væ - re i ver - den, / som fyl - der mit sind og min krop. 3. har den dog mor- ge- nens klar - hed / og kræf-ter, som al - drig går til. 4. syn - ger og smer- ter og kal - der / og læn- ges mod Her- ren, min Gud! Jens W. Pedersen

14 De hellig tre konger så hjertensglad Uregelmæssig tekst Johann G.C. Störl De hel - lig tre kon - ger så hjer - tens - glad, / fra hjem- met de dro - ge til 2. En stjer - ne dem vi - ste til Jø - de - land / og hen til den him - mel-ske 3. Og ned så faldt de på de - res knæ, / da bar - net der - in - de de 1. Bet - le - hems stad, / de to - ge sig for den rej - se så lang / at fin - de 2. frel - ser - mand, / og bar- net de fandt så dej - lig og skær / hos ok - se og 3. fik at se, / og rø - gel - se, myr - ra og rø - den guld / de of - red den 1. Je - sus i kryb - ben trang. 2. a - sen i stal - den der. 3. Her - re så fry - de - fuld. 4. Så dro - ge de hjem- ad til de - res land / og pri - se - de Gud, de-res 5. Han er den Ja - kobs - stjer - ne klar, / en kvist af Is - ra- el 6. Thi bør os sted - se at væ - re glad / med fry - de - sang ud - i 4. ska - ber - mand. / Lad os og fal - de den drot til fod, / ham of - re et 5. å - ben - bar, / en kil - de, der sprin-ger af nå - de stor, / en Her - re 6. al - len stad, / ind - til vi hos ham, vor glæ- de kom fra, / kan syn - ge 4. an - ger - fuldt hjer - te og mod! 5. o - ver alt eng - le - kor. 6. e - vigt hal - le - lu - ja! 21

15 De hellig tre konger så hjertensglad Uregelmæssig tekst Østrigsk julevise (1819) De hel - lig tre kon - ger så hjer - tens - glad, / fra hjem - met de 2. En stjer - ne dem vi - ste til Jø - de - land / og hen til den 3. Og ned så faldt de på de - res knæ, / da bar - net der - 1. dro - ge til Bet - le - hems stad, / de to - ge sig for den 2. him - mel - ske frel - ser - mand, / og bar - net de fandt så 3. in - de de fik at se, / og rø - gel - se, myr - ra og 1. rej - se så lang / at fin - de Je - sus i kryb - ben trang. 2. dej - lig og skær / hos ok - se og a - sen i stal - den der. 3. rø - den guld / de of - red den Her - re så fry - de - fuld. 4. Så dro - ge de hjem - ad til de - res land / og pri - se - de 5. Han er den Ja - kobs - stjer - ne klar, / en kvist af 6. Thi bør os sted - se at væ - re glad / med fry - de - 4. Gud, de - res ska - ber - mand. / Lad os og fal - de den 5. Is - ra - el å - ben - bar, / en kil - de, der sprin - ger af 6. sang ud - i al - len stad, / ind - til vi hos ham, vor 4. drot til fod, / ham of - re et an - ger - fuldt hjer - te og mod! 5. nå - de stor, / en Her - re o - ver alt eng - le - kor. 6. glæ - de kom fra, / kan syn - ge e - vigt hal - le - lu - ja! 22

16 Dejlig er den himmel blå 24 C.E.F. Weyse o Dej - lig er den him - mel - blå, / lyst det er at se der - på, / hvor de gyld - ne stjer - ner blin - ke, / hvor de smi - le, hvor de vin - ke / os fra jor - den op til sig, / os fra jor - den op til sig. Dejlig er den himmel blå Jacob G. Meidell o Dej - lig er den him - mel blå, / lyst det er at se der - på, / hvor de gyld - ne stjer - ner blin - ke, / hvor de smi - le, hvor de vin - ke / os fra jor - den op til sig, / os fra jor - den op til sig. Dejlig er den himmel blå Thomas Laub Dej - lig er den him - mel blå, / lyst det er at se der - på, / hvor de gyld - ne stjer - ner blin - ke, / hvor de smi - le, hvor de vin - ke / os fra jor - den op til sig. 23

17 Dejlig er jorden Uregelmæssig tekst Schlesisk melodi 18. årh. 1. Dej - lig er jor - den! / Præg- tig er Guds Him - mel! / Skøn er sjæ - le - nes 2. Ti - der skal kom - me, / ti - der skal hen - rul - le, / slægt skal føl - ge 1. pil - grims - gang! / Gen - nem de fav - re ri - ger på jor - den / går 2. slæg - ters gang; / al - drig for - stum - mer / to - nen fra Him - len / i 1. vi til Pa - ra - dis med sang. 2. sjæ-lens gla- de pil - grims - sang. Den klare sol går ned Den kla - re sol går ned, det kvæl - der mer og mer, / hver ar - bejds - mand er træt og sig om hvi - le ser. / En dag jeg nær - mer er ved dø - den end som før; / ti - den mig / så sag - te - lig / op - luk - ker dø - dens dør. Johann Schop 1642 Den kristne kirkes skønne navn Den krist - ne kir - kes skøn - ne navn / vil o - ver - alt man bæ - re, / men Her- rens folk, til e - vigt gavn, / det vil dog få kun væ - re; / Strassburg 1525 sig kir - kens navn med u - ret gav / og gi - ver man- gen kal - ket grav, / som død-ning-ben kun gem - mer. 24

18 Den lyse dag forgangen er Dansk folkevisemelodi 16. årh. 1. Den ly - se dag for - gan - gen er, / og nat - ten os på mon dri - ve, / o 2. Du er det e - vi - ge Gud - doms-lys, / det tro vi og be - ken - de, / kom 3. Du er vor væg - ter tryg og tro, / du vil os al- drig und - fal - de, / på 4. Til ar-bejd er skabt den ly - se dag, / det skal sig hver mand mær - ke, / men 1. Je - sus Krist, vor Her - re kær, / du al - tid hos os må bli - ve! / 2. til os i vort hjer - tes hus, / os med din nå - de op - tæn - de! / 3. dig så vil - le vi byg-ge og bo, / i al vor nød dig på - kal - de. / 4. nat - ten er skabt til ro og mag, / de træt - te lem-mer at stær - ke. / Glæ - de os Gud i Him - me - rig! Uregelmæssig tekst 5. Be - var os, Gud, i den - ne nat / fra Djæ-ve-lens li - sti - ge pi - le, / i 6. Vi os be - fa - le i Je - su vold, / når vi vor øj - ne til - luk - ke, / Gud 7. Giv os en ro - lig nat og god, / lad os i syn- den ej sov - ne, / lad 8. Så vil vi i mor - gen lo - ve dig, / din god - hed ger - ne be - ken - de / og 5. al - skens fa - re du med os stat, / giv ro - lig- hed og god hvi - le! / 6. væ - re vor klip-pe, vort værn og skjold / mod alt ondt, som os kan tryk - ke! / 7. os ej gø - re det, dig er i - mod, / ej hel - ler i sor-gen op - våg - ne! / 8. si - den al - tid i Him - me- rig / dig pri - se for - u- den al en - de. / Glæ - de os Gud i Him - me - rig! 25

19 Den mørke nat forgangen er Uregelmæssig tekst 6 8 August Winding Den mør - ke nat for - gan - gen er, / og da - gen op - rin - der så vi - de, / nu 2. Gud væ - re lo- vet i e - vig- hed, / han den - ne nat tog os va - re! / Han 3. Om på - ske-mor-gen, den sig - ne-de dag, / vor Her - re stod op af dø - de, / det 4. Ræk os, o Je - sus, din frel - ser-hånd / i dag og i al - le stun - de, / ud- 5. Da, hver gang da- gen for - gan - gen er, / og nat - ten til os frem - skri - der, / vi 1. skin - ner sol o - ver mark og kær, / de fug - le de sjun- ge så bli - de. / 2. ly - se på os sin hel - li- ge fred / og fri os af al - skens fa - re! / 3. var os al - le et godt be - hag, / han frel-ste os der-med af mø - de! / Gud 4. løs os al - le af mør - kets bånd, / at ret vi dig tje - ne kun - ne! / 5. dig vil pri - se, o Her - re kær, / af hjer-tet til al - le ti - der! / gi - ve os lyk - ke og go - de råd, / sin nå - des lys os til - sen - de! Denne er dagen, som Herren har gjort 4 3 Den - ne er da - gen, som Her - ren har gjort, / den skal hans tje - ne - re Op han i dag luk - ked Him - me - rigs port, / så skal hver søn - dag det fry - de. / ly - de; / thi i dens hel - li- ge ti - mer / her - lig af gra - ven op - stod Guds Ord, / nå - dig fra Him - len Guds Ånd ned - fór. / Ved I nu, hvor - for det ki - mer? Melchior Vulpius 1609 / Laub

20 Den signede dag med fryd vi ser C.E.F. Weyse 1826 Den sig - ne - de dag med fryd vi ser / af ha - vet til os op - kom - me; / den ly - se på him - len mer og mer, / os al - le til lyst og from - me! / Det ken - des på os som ly - sets børn, / at nat - ten hun er nu om - me! Den skønne jordens sol gik ned Den skøn - ne jor - dens sol gik ned; / men stjer - ne - ska - rer - ne funk - le. / En stør - re ver - dens her - lig - hed / ned- glim - ter nu i det dunk - le. C.E.F. Weyse 1838 Den snævre vej er bred nok til Guds rige Halle / Freylinghausen 1704 Den snæv - re vej er bred nok til Guds ri - ge, / når man går sag - te, li - ge, stil - le fort, / at hvert et trin for - sig - tig bli - ver gjort; / når man har lært hen op at sti - ge, / så er den vej og bred nok til Guds ri - ge. 27

21 Den store hvide flok vi se Sperontes 1736 Den sto - re hvi - de flok vi se, / som tu - sind bjer - ge fuld af sne, / med skov om - kring / af pal - me - sving, / for tro - nen; hvo er de? / Det er en hel - te - ska - re, som / af hin den sto - re træng - sel kom / og har sig to t / i Lam - mets blod / til Him - lens hel - lig - dom! / Dér hol - der de nu kir - ke - gang, / med u - op - hør - lig ju - bel - klang, / i hø - je kor, / hvor Gud han bor / blandt al - le eng - les sang. Den store hvide flok vi se Johan H. Nebelong Den sto - re hvi - de flok vi se, / som tu - sind bjer - ge fuld af sne, / med skov om- kring af pal - me- sving, / for tro - nen; hvo er de? / Det er en hel - te - ska - re, som / af hin den sto - re træng - sel kom / og har sig to t i Lam - mets blod / til Him - lens hel - lig - dom! / Dér hol - der de nu kir - ke - gang, / med u - op - hør - lig ju - bel - klang, / i hø - je kor, hvor Gud han bor / blandt al - le eng - les sang. 28 Copyright Edition Wilhelm Hansen AS, København

22 Den store hvide flok vi se 6 4 Thomas Laub o Den sto - re hvi - de flok vi se, / som tu - sind bjer - ge fuld af sne, / med skov om- kring / af pal - me- sving, / for tro - nen; hvo er de? / Det er en hel - te - ska - re, som / af hin den sto - re træng - sel kom / og har sig to t / i Lam - mets blod / til Him - lens hel - lig - dom! / Dér hol - der de nu kir - ke - gang, / med u - op - hør - lig ju - bel- klang, / i hø - je kor, / hvor Gud han bor / blandt al - le eng - les sang. Den store mester kommer 68 J.P.E. Hartmann 1873 Den sto - re me - ster kom - mer, / fuld - kær - lig er hans id: / Han sid - der ved smel - te - dig - len / og lu - trer søl - vet med flid. Den store mester kommer C. Chr. Hoffman 1878 Den sto - re me - ster kom - mer, / fuld - kær - lig er hans id: / Han sid - der ved smel - te - dig - len / og lu - trer søl - vet med flid. 29

23 Den store mester kommer Rued Langgaard 1924 Den sto - re me - ster kom - mer, / fuld - kær - lig er hans id: / Han sid - der ved smel - te - dig - len / og lu - trer søl-vet med flid. Rued Langgaard 1924 Den store stille nat går frem C.E.F. Weyse 1838 Den sto - re stil - le nat går frem / med lys fra Him - me- lens sa - le; / hvert lys er sol for sjæ - les hjem / i hø - je - re verd - ners da - le. Den yndigste rose er funden Den yn - dig-ste ro - se er fun - den, / blandt sti - ve - ste tor - ne op - run - den, / vor Wittenberg / Klug 1542 Je - sus, den dej - lig - ste po - de, / blandt syn - di - ge men - ne- sker gro - de. Der er en vej, som verden ikke kender Der er en vej, / som ver- den ik - ke ken - der: / Den li - vets vej, / som ej er gjort med hæn-der, / en løn -gangs-sti / hver sten for - bi / til li - vets land med glæ-dens kil - der. Christian Barnekow

24 Der er en vej, som verden ikke kender 3 2 Thomas Laub 1913 Der er en vej, / som ver- den ik - ke ken - der: / Den li - vets vej, / som ej er gjort med hæn - der, / en løn-gangs-sti / hver sten for - bi / til li - vets land med glæ - dens kil - der. Der er en vej, som vi alle går alene Der er en vej, / som vi al - le går a - le - ne, / den går mod mør - ket, / et u-kendt skum-rings- land; / og in - gen ven - der / til- ba - ge fra de eg - ne / med bud om, hvad vi / skal se bag ti-dens rand. Peter Møller 1992 Peter Møller 1992 Der sad en fisker så tankefuld 6 8 Der sad en fi - sker så tan - ke - fuld / og hør - te på Her - rens ta - le; / så klang i ø - ret ej sølv og guld, / ej san - gen i hav - fru - sa - le; / på fi - sker - kva - sen vor Carl Nielsen 1919 Her - re sad, / og folk i mæng - de som blomst og blad, / de lyt - ted i land til Or - det. 31

25 Der stander et hus Uregelmæssig tekst Viggo Kalhauge Der stan - der et hus i vort hø - je Nord, / ind - vi - et Gud Fa - ders En - bår - ne; / der 2. Did sty - red den gæ - ve-ste drot sin gang, / der knæ- led den stål - klæd- te kæm - pe / og 3. Der suk - ked vor far med glø - den- de barm, / når klok-ken den rør - te sin stem - me; / der 1. sprin - ger en kil - de, der dæk - kes et bord, / der ki - mes til høj - tid fra tår - ne. 2. lær - te ved mes - se og ot - te - sang / den stol - te- ste vre - de at dæm - pe. 3. fæld - te vor mor en tå - re varm, / som ej hen-des søn - ner skal glem - me. 4. Der hen - ted de bod for de tun - ge- ste savn / og styr - ke til van - drin-gens mø - je; / der 5. Den - gang vi som spæ - de blev vug - get på skød, / Gud Fa - der os der sat - te stæv - ne, / og 6. Og der kan det vok - se, det him- mel-ske frø, / og tri - ves som vand- bæk-kens pi - le; / ja, 7. End kvæ- des der sødt ved dets al - ter i Nord / til pris for Gud Fa - ders En - bår - ne; / end 4. fan - ged de fre - den i Je - su navn, / da mø - dig de luk - ked sit ø - je. 5. o - ver de ris - len-de van - de lød / de ord, som gir, hvad de næv - ne. 6. der vil jeg le - ve, og der vil jeg dø, / og der - fra så rin - ges til hvi - le. 7. ris - ler den kil - de, end dæk - kes det bord, / end ki - mes der mildt i - fra tår - ne. Apostlene sad i Jerusalem Uregelmæssig tekst 1. A - post - le- ne sad i Je - ru - sa - lem / og bi - ed på Her - rens ti - me; / for 2. Det rør - te dem al - le så un - der - lig, / det var ik- ke før op - le - vet, / der 3. Der tal - tes om dem, som li - vets ord / nu skul - le med kraft for - kyn - de, / om 4. Da hør - tes på Zi - on der sus og brus, / det bøl - ge- de som et la - gen, / med 1. ø - ren da brat det rin - ged dem, / som tu - sin - de klok - ker ki - me. 2. tal - tes om dem i Him - me - rig, / dér blev de - res nav - ne skre - vet. 3. Him - mel - glæ - den ved Her - rens bord, / som skul - le på jord be - gyn - de. 4. kraft fra det hø - je det la - ve hus / op - fyld - tes på pin - se - da - gen. 5. Da sås der tun - ger som ild og glød, / Guds ven - ner de fløj i mun - den, / på 6. Så tænd - tes på jor- den det lys fra Gud, / der ha - ver som so - len strå - let, / hvor 7. Og har vi til nu på det sto - re ord / som bør - ne - ne små kun stam - met, / af 8. Den gnist den ul - mer hos os end - nu, / op - blus - ser og i Guds ti - me, / så 5. al - le folks tun - ger Guds ord gen - lød, / mang - fol - dig, men ens i grun - den. 6. le - ven-de rø - ster Guds ju - le - bud / for - kynd - te på mo - ders - må - let. 7. Him - me-lens ild, som kom til jord, / vi har dog en gnist an - nam - met. 8. gla - de- lig rin - der det os i hu, / at Him - me-rigs klok - ker ki - me! 32

26 Så vide om land Uregelmæssig tekst 1. Så vi - de om land, som sol mon-ne gå, / ej men - ne-ske-sjæl er at fin - de, / som 2. Han ser hver læng- sel i sjæ- lens grund, / som ef - ter det e - vi- ge hi - ger, / han 3. Han tæn - der sit lys på den vild-som-me vej, / hans stjer - ne for ån - den op - rin - der, / den 1. Her - rens nå - de ej ved at nå, / når hjer - tet ham ger - ne vil vin - de. 2. hø - rer hvert suk, som i nat - tens stund / fra dy - bet mod Him - me-len sti - ger. 3. strå - ler og vin - ker og stand - ser ej, / før hjer - tet sin frel - ser-mand fin - der. 4. Og var du end skjult i den mør - ke-ste vrå, / og kend - te dig in - gen på jor - den, / og 5. ja, tår - ned sig syn - der som bjer - ge i sky, / og sort - ne- de alt for dit ø - je, / og 6. o, hi - ger din sjæl i- mod sand- heds Gud, / og kal - der på ham du der - in - de, / han 7. Og fin - der du ham, da fin - der du alt, / hvad hjer - tet kan e - vig be - gæ - re, / da 4. var du blandt al - le, som sorg - ful-de gå, / den al - ler - e - len - dig-ste vor - den 5. blev hvert min - de dig tungt som bly, / og så du kun lyn i det hø - je 6. ved dog vej for sit nå - de - bud, / din frel - ser du dog skal fin - de. 7. rej - ser sig fluks hvert håb, som faldt, / og bleg - ner så al - drig me - re. Der står et slot i vesterled 6 8 C.E.F. Weyse 1838 Der står et slot i ve - ster - led, / tæk- ket med gyld - ne skjol - de; / did går hver af - ten so - len ned / bag ro - sen - sky - er- nes vol - de. / Det slot blev ej med hæn - der gjort: / ma - ge- løst står det smyk - ket; / fra jord til him - mel når dets port; / vor Her - re selv det har byg - get. 33

27 Der venter bag langfredags nat Chr. Vestergaard-Pedersen 1979 Der ven - ter bag lang - fre- dags nat / en på - ske- mor- gen - rø - de. / Men seg - let er for gra - ven sat, / og kold er nu den dø - de. Chr. Vestergaard-Pedersen 1979 Det dufter lysegrønt af græs Waldemar Åhlén Det duf - ter ly - se - grønt af græs / i grøft og mark og en - ge. / Og vin - den kys - ser klit og næs / og re - der ur - te - sen - ge. / Guds sol går ind / i krop og sind, / for - kyn - der, at nu kom - mer / en varm og lys skær - som - mer. Copyright AB Nordiska Musikförlaget Det er den daglig trøst Thomas Laub Det er den dag - lig trøst, hvor- med / jeg un - der - træ - der al for - træd, / ja, synd og død og Sa - tan o - ver - vin - der: / Jeg har min Gud i hjer- tet fat, / og Him- len er min e - gen skat, / hvad fat - tes mig, når jeg mig ret be - sin - der? 34

28 Det er så yndigt at følges ad for to 6 8 C.E.F. Weyse 1833 Det er så yn - digt at føl - ges ad / for to, som ger - ne vil sam - men væ - re; / da er med glæ - den man dob - belt glad / og halvt om sor - gen så tung at bæ - re; / ja, det er gam-men / at rej - se sam - men, / at rej - se sam - men, / når fje - der - ham- men / er kær - lig - hed, / er kær - lig - hed. Det er så yndigt at følges ad, hvor banet Thomas Laub 1923 Det er så yn - digt at føl - ges ad, / hvor ba - net ve - jen er på det jæv - ne, / og ve - jen går til Guds - fre-dens stad / med al den her - lig - hed, mund kan næv - ne. / I Da- vids- sta - den / er guld på ga - den / kun o - ver - fla - den, / o, Gud ske lov! Det første lys er ordet, talt af Gud Peter Møller

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG SAMPLE KORALBOG DISCANTORINS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE SALMEBOG KORALBOG Disantorinus - koralog Redaktion: FKs forlagsudvalg fukdk FK 133 a Folkekirkens ngdomskor / Forlaget Mixtur 2013 ISMN 979-0-706799-12-

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG BØRNENES S A N G B O G BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark. Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006 j Loge nr. 4 PROGRES Program til 125 års stiftelsesfest Lørdag den 2. december 2006. Festloge Gæster og brødre føres ind Storlogen føres ind v br. Storrepræsentant Svend Guldager Nielsen Velkomst ved br.overmester

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren Tekster 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Jeg kan godt blive imponeret over alt det, du kan og vil, og i kunsten at kurtisere der ved du os lig, hvad der skal til. Men jeg vil bare se dig sidde i

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere