Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal."

Transkript

1 Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at etablere et ÅOP lignende nøgletal på investeringsforeningsområdet har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Dansk Aktionærforening, Finansrådet, Finanstilsynet, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen InvesteringsForeningsRådet, Konkurrencestyrelsen. samt Økonomi- og Erhvervsministeriet. Finanstilsynet har fungeret som formand og sekretær for gruppen. Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Nøgletallet vil blive lanceret af InvesteringsForeningsRådet den 29. juni ÅOP står for Årlig Omkostninger i Procent og kendes fra kreditaftaleloven og anvendes bl.a. på bankområdet. ÅOP for investeringsbeviser adskiller sig beregningsteknisk fra ÅOP for banklån, hvor man aftaler debitors afdragsperiode på forhånd og derfor kan beregne et individuelt ÅOP. Ved investeringsbeviser kender investor typisk ikke sin investeringshorisont på forhånd. Derfor har arbejdsgruppen besluttet at basere ÅOP på visse standardiserede forudsætninger. ÅOP samler følgende fire offentlige tal i ét nøgletal: Årlige administrationsomkostninger i procent, som det fremgår af den seneste reviderede årsrapport. Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til porteføljerådgivning, formidlingshonorar, depotbankfunktion, lønninger, IT, revision, bestyrelseshonorar, offentlige myndigheder m.v. Administrationsomkostningerne svarer til det internationalt

2 2/5 anerkendte TER. Foreningernes afkast beregnes altid efter, at administrationsomkostningerne er trukket fra. Direkte handelsomkostninger ved løbende drift, som det fremgår af resultatopgørelsen i den seneste reviderede årsrapport, og som gøres op i procent af den gennemsnitlige formue. Foreningernes afkast beregnes efter, at disse handelsomkostninger er trukket fra. Maksimalt emissionstillæg, som det fremgår af det gældende prospekt. Maksimalt indløsningsfradrag, som det fremgår af det gældende prospekt. ÅOP består altså både af bagudrettede elementer (administrationsomkostninger og handelsomkostninger) og af fremadrettede elementer (aktuelt maksimalt emissionstillæg og indløsningsfradrag). I nøgletallet er indbygget en antagelse om, at investor er i besiddelse af papiret i 7 år. Tidshorisonten har betydning for investors omkostninger. Jo kortere tidshorisont, desto større vil investors omkostninger alt andet lige være, når pågældende skal betale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Modsat trækker en lang tidshorisont omkostningerne ned. De syv år er valgt som standard for at gøre det nemt for investorerne m.fl. at sammenligne på tværs af afdelinger. Der findes ingen statistikker eller andet, der kan belyse investorernes konkrete adfærd. Nogle investorer, der investerer frie midler i investeringsbeviser, kan have en kortere tidshorisont end de syv år. Til gengæld vil de fleste pensionsinvestorer have en længere tidshorisont. De syv år er altså valgt som en fællesnævner af hensyn til sammenligneligheden på tværs. Det ÅOP- lignende nøgletal kan illustreres ved følgende eksempel: Administrationsomkostninger udgør 0,90 pct. Handelsomkostninger ved løbende drift udgør 0,20 pct. Emissionstillægget er 2,00 pct. Indløsningsfradraget er 1,00 pct. ÅOP bliver hermed (0,90 + 0,20) + ((2,00 + 1,00)/7) = 1,53 pct. ÅOP vil blive beregnet for samtlige offentligt udbudte afdelinger dvs ikke for fåmandsforeninger, professionelle foreninger eller foreninger, der alene henvender sig til udenlandske investorer.

3 3/5 Nøgletallets udbredelse InvesteringsForeningsRådet (IFR) har vedtaget ÅOP- nøgletallet for investeringsforeningsbeviser som en af deres branchestandarder. Det indebærer, at de enkelte foreninger forpligter sig til at offentliggøre nøgle tallet i prospekter og årsrapporter. IFR vil desuden anbefale sine medlemsforeninger, at tallet indarbejdes de steder, hvor foreningerne i øvrigt oplyser om afkast, risiko m.v. Det vil i praksis sige på hjemmesider samt i de nyhedsbreve og rapporter, som bruges mest af de bankansatte i pengeinstitutterne og alle andre steder, hvor det er kan være naturligt at formidle tallet. Ligeledes vil tallet blive lagt på Investeringsforeningsbørsen og på IFR s hjemmeside. Finansrådet vil anbefale deres medlemmer at inddrage nøgletallet i pengeinstitutternes rådgivning af kunderne i forbindelse med køb af investeringsforeningsbeviser i relevant omfang. Finansrådet mener i øvrigt, at da tallet vil fremgå sammen med de øvrige oplysninger om investeringsforeningerne, vil nøgletallet indgå som en naturlig del af rådgivningen. IFR vil stille materiale om ÅOP- tallet til rådighed, som foreningerne kan formidle videre til deres distributører. Materialet vil indeholde oplysninger om fordele og ulemper ved nøgletallet. Arbejdsgruppens medlemmer har i øvrigt forpligtet hinanden til at arbejde for udbredelsen af nøgletallet, og at den løsning, der er fundet om nøgletallet evalueres om et par år. Udenlandske investeringsinstitutter Finanstilsynet har undersøgt, om de udenlandske investeringsinstitutter der markedsfører deres andele i Danmark, skal pålægges de samme oplysningskrav om et nøgletal som de danske foreninger for at sikre sammenligneligheden og konkurrencen, når forbrugeren skal vælge blandt flere alternativer. EU-Kommissionens "Henstilling af 27. april 2004 om visse oplysningselementer i det forenklede prospekt omhandlet i skema C i bilag I til Rådets direktiv 85/611/EØF" indeholder en bestemmelse, hvorefter investeringsforeningerne i deres forenklede prospekt skal oplyse et samlet nøgletal for udgifterne Total Expense Ratio (TER) som en indikator for foreningens samlede driftsudgifter. Kommissionens henstilling er ikke implementeret i dansk lovgivning.

4 4/5 Der er for øjeblikket et arbejde i gang i CESR med det formål at forenkle EU reglerne om det forenklede prospekt. Forventningen er, at det forenklede prospekt fremover vil indeholde et nøgletal. Det er dog ikke klart, om det er det eksisterende eller et nyt TER. Planen er, at Kommissionen i 2009 vil foreslå nye regler på området. Danmark vil derfor senest, når disse regler vedtages, være forpligtet til, at pålægge danske investeringsforeninger at oplyse et fælles europæisk nøgletal. I det eksisterende TER indgår kun foreningernes administrationsomkostninger men ikke handelsomkostninger ved løbende drift eller emissionstillæg og indløsningsfradrag. TER er altså et tal til brug for at sammenligne institutternes driftsomkostninger. Arbejdsgruppen har vurderet, at et nøgletal der ikke indeholder investors egne direkte handelsomkostninger (kurtage) ikke udgør et problem, og at dette ville vanskeliggøre beregningen unødigt, idet der i givet fald ville skulle tages hensyn til kurtagestrukturen hos værdipapirhandleren. Det er samtidig vurderingen, at udenlandske investeringsinstitutter ikke nødvendigvis vil være i stand til at beregne dette nøgletal, idet størstedelen af institutterne anvender TER og derfor ikke nødvendigvis har de tal tilgængelige, der indgår i ÅOP. Finanstilsynet finder det ikke muligt at pålægge udenlandske investeringsinstitutter at offentliggøre ÅOP i forbindelse med markedsføring af investeringsbeviser i Danmark. Et sådant krav vil stride mod EU-retten fordi, der i Kommissionens Henstilling af 27. april 2004 er foreskrevet et sammenligningstal for omkostninger, TER, som institutterne skal offentliggøre i det forenklede prospekt, såfremt hjemlandet har valgt at implementere henstillingen. Efter UCITS-direktivet kan medlemsstaterne ikke stille yderligere krav til indholdet af det forenklede prospekt udover de, som er oplistet i et bilag til direktivet. Finansrådet har undersøgt, om det er muligt at sikre lige konkurrencevilkår mellem danske og udenlandske foreninger ved, at pengeinstitutterne i deres formidlingsaftaler med udenlandske investeringsinstitutter kræver, at disse oplyser et ÅOP- nøgletal. Det er opfattelsen, at markedsføringen af udenlandske investeringsinstitutter i Danmark er relativt begrænset. Hvis danske pengeinstitutter stiller yderligere krav til udenlandske institutter, vil udbuddet og salget hæmmes yderligere.

5 5/5 IFR har oplyst, at hvis udenlandske investeringsinstitutter vælger at blive associerede medlemmer af IFR, vil de blive omfattet af branchestandarderne og vil principielt få pligt til at oplyse om nøgletallet Udenlandske foreninger vil ikke i alle tilfælde kunne opgøre tallet, da de ikke har de nødvendige oplysninger i deres systemer, eksempelvis om omkostningerne.. Arbejdsgruppens medlemmer har i øvrigt opfordret Finanstilsynet til at arbejde for, at der på EU plan findes en fælles løsning for en sammenlignelig opgørelse af omkostninger for investeringsforeninger.

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark ValueInvest Global ekskl. udbytte for 2014 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...12

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere