K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006."

Transkript

1 Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af A/B B, i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor A for Revisornævnet. Klagen er efter foreningen er trådt i likvidation tiltrådt af likvidator. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 13. februar 1978, og har været tilknyttet revisionsvirksomheden F, cvr.nr. xx xx xx xx, siden den 3. marts Klagen drejer sig om, indklagede i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag for 2012 for A/B B, har udvist den fornødne, professionelle omhu med angivelse af renteudgifter, og herved har overtrådt god revisorskik. Sagsfremstilling: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i I forbindelse med stiftelsen af foreningen, som skete på to stiftende generalforsamlinger henholdsvis den 4. og den 11. oktober 2006, blev der hos G (bank) optaget lån til finansiering af købet af foreningens ejendom. Ved brev af 25. oktober 2006 fra G (bank) til advokaten for A/B B benævnt Bekræftelse på Renteswap aftale, fremgår således blandt andet følgende: Hovedstol: DKK ,00 [ ] Fast rentesats : 3,65 % p.a. i perioden 29/12-06 til 30/ ,15 % p.a. i perioden 30/12-11 til 30/ ,65 % p.a. i perioden 30/12-16 til 30/ ,15 % p.a. i perioden 30/12-21 til 30/ ,05 % p.a. i perioden 30/12-26 til 30/

2 Af foreningens årsrapport for 2011 fremgår det, at bestyrelsen i denne periode bestod af følgende personer: H, I, J, D, og E. Af årsrapporten fremgår endvidere, at foreningens andelsværdi pr. m 2 i 2011 var 639 mod 546 i Af Administrator-og bestyrelsespåtegningen i årsrapporten fremgår blandt andet følgende: Der er fra G (bank) modtaget følgende: At banken frem til den 31. maj 2013 ikke beregner rente på kreditten, dvs. renten eftergives. I det omfang der er et årligt likviditetsoverskud skal kreditten nedskrives tilsvarende. Aftalen revurderes pr. 31. maj Andelshaverne bidrager med en stigning på 1,5% Ved salg af andelsboligforeningens lejligheder skal provenu bruges til nedskrivning af kredittens maksimum. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Indklagede har den 14. februar 2012 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for A/B B for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet: Til andelshaverne i Andelsboligforeningen B Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen B for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, omfattende administrators og bestyrelsens påtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og likviditetsoversigt. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Årsregnskabet aflægges efter vedtægterne og årsregnskabsloven. [ ] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med vedtægterne og årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Foreningens egenkapital er negativ. Værdiansættelsen af foreningens formue er sket ud fra, at der er tale om en going concern. Vi er enige i dette princip, jf. de under administrators og bestyrelsens påtegning nævnte forhold om renteeftergivelse fra G (bank). 2

3 Følgende fremgår endvidere af årsrapporten under Resultatopgørelse, Udgifter: Prioritetsrenter K (realkreditinstitut), cibor 6, var. rt. % K (realkreditinstitut), cibor 6, var. rt. % Renteswaps Endelig fremgår, at foreningens resultat efter skat var kr. mod kr. i Med årsrapporten er vedlagt Forslag til driftsbudget for tiden 1. januar 31. december Ikke revideret. Af budgetforslaget fremgår blandt andet følgende: Udgifter Prioritetsrenter[]: K (realkreditinstitut), cibor 6 (afdragsfrit), netto Andre renter 0 Af budgetforslaget fremgår videre, at der for 2012 er budgetteret med et overskud på kr. Det fremgår herudover af oplysninger tilgået nævnet i forbindelse med sagens behandling, at der på en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 9. februar 2012 blev givet bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen til at gå videre med en opløsning af foreningen. Denne bemyndigelse blev ikke udnyttet, jf. herved referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 9. maj Af dette referat fremgår endvidere, følgende: Ad 4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og besluting om eventuel ændring af boligafgiften Statsautoriseret revisor A gennemgik det med indkaldelsen udsendte drifts- og likviditetsbudget. Han besvarede spørgsmål. Budgettet blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt. 3

4 På den ordinære generalforsamling for A/B B den 20. juni 2013 blev der truffet beslutning om frivillig likvidation. Advokat L og revisor C blev udmeldt som likvidatorer. D har ved af 25. oktober 2013 meddelt nævnet, at man ikke er i besiddelse af en underskrevet årsrapport. Videre har D anført, at man hos administrator vil indhente aftalebrevet med revisor og herefter vende tilbage. Klager er ikke siden vendt tilbage med fremlæggelse af aftalebrev. D har i mail af 21. januar 2014 oplyst, at likvidatorerne har tiltrådt, at klagesagen færdigbehandles i nævnet. Klagen: A har ikke udvist den forventede akkuratesse ved opstilling af budget for 2012, idet budgettet viste en renteudgift der var ca. 1 mio. kr. lavere end de realiserede renteudgifter. Han har derved overtrådt god revisorskik Møde: Under et møde i nævnet har parterne, der begge var repræsenterede, i det væsentlige henholdt sig til deres skriftlige indlæg. Klager var under mødet repræsenteret ved likvidator revisor C, der oplyste, at hun var bemyndiget til at møde på vegne begge likvidatorer. Det blev videre oplyst, at likvidationen var vedtaget på en generalforsamling i foreningen den 20. juni Parternes bemærkninger: Klager har vedrørende klagepunktet anført, at indklagede, ud fra foreningens lånedokumenter, uden de store problemer og kundskaber kunne have opsat et korrekt budget. Dette skete ikke med alvorlige konsekvenser for foreningen til følge, idet foreningen, i tillid til det af revisor udarbejdede budget, har handlet ud fra dette, og nu kæmper med et større underskud. Det ligger i sagens natur, at hvis foreningen havde kendt til det korrekte budget i 2012, havde en del af foreningens dispositioner været anderledes. Vedrørende retlige interesse gøres det gældende, at foreningen har betalt for en ydelse til revisor, at det er foreningens opfattelse, at denne ydelse på ingen måde har levet op til, hvad man kan forvente, og at foreningen på den baggrund kæmper med et større underskud, som kunne være afværget. Revisor fremfører, at budgettet er udarbejdet af en særdeles erfaren medarbejder. Desværre ikke så erfaren, at vedkommende har udbedt sig at få udleveret lånedokumenterne fra administrator, før udarbejdelse af budget. Yderligere har medarbejderen heller ikke været så erfaren, at vedkommende har noteret sig, at foreningen har cibor6 lån med swapaftale. I den slags swapaftaler, er det snarere reglen end undtagelsen, at det indbefatter en rentetrappe. 4

5 Vores administrator frasiger sig også ansvaret for budgettet. Vi kan således forstå, at vores administrator, der er advokat, og vores revisor begge har betragtet vores budgetmøde som et kaffemøde, hvor man ikke har ansvar, men blot kan kræve sit honorar. Bestyrelsen har, som rene amatører udi både økonomi, regnskab og jura, hyret professionelle mennesker til at forestå regnskab og budget. Dette er gjort med en formodning om, at det ville blive mere korrekt, end hvis bestyrelsen selv gjorde det. Vi kan forstå på revisor, at det ikke er professionelle menneskers ansvar, at tallene i budgettet er rigtige, de bidrager således kun med brevpapiret, og bestyrelsen har således ikke opnået nogen added value ved at benytte professionelle til at udføre opgaven. Over for andelshaverne er det uheldigt, at brevpapiret signalerer, at budgettet har været genstand for en professionel bearbejdning og vurdering. Så ville det have været bedre, om bestyrelsen havde fremlagt budgettallene på et stykke almindeligt, ternet papir, så andelshaverne ville have vist, at det var noget amatørjuks, som de kunne forvente var fejlbehæftet. Skadevirkningen er naturligvis, at foreningen, mod forventning, gik ud af 2012 med et underskud på kr i stedet for et overskud på kr. Af den forskel udgør revisors fejlberegning kr. Hvis generalforsamlingen i 2012 havde vidst, at året ville ende med underskud, ville andelshaverne på ansvarlig vis ikke have godkendt budgettet. Foreningen ville således for et år siden have besluttet at gå i likvidation og ikke først i 2013, hvor underskuddet var en realitet. Indklagede har vedrørende klagen anført, at klager ikke har dokumenteret underskuddets skadevirkning, idet der alene henvises til, at budgettet før ændring af renteudgiften viser et overskud på kr. og ligesom de to foregående regnskabsår har givet et pænt overskud. Revisionsfirmaet F har assisteret med udarbejdelsen af det driftsbudget for 2012, som viser et budgetteret kontant overskud på kr. Det fremgår af såvel påtegningen som af selve driftsbudgettet, jf. årsrapportens side 18, at budgettet, der i øvrigt er benævnt forslag til budget ikke er revideret. Det er herefter indklagedes opfattelse, at nævnet bør afvise klagen. Der henvises herved til, at assistancen med opstilling af budgettallene for årsrapporten for 2011, ikke er omfattet af Revisornævnets kompetence, jf. revisorlovens 43 og 44. Der afgives således ikke erklæring i henhold til revisorlovens 1, stk. 2 og 3, og forholdet ses ikke omfattet af revisorlovens 44, stk. 2, 2. pkt. Revisornævnet kan således ikke behandle sagen, jf. herved tillige Revisorloven med kommentarer, 4. udgave af Peter Krogslund Jensen m.fl., s. 480 f. Klager har endvidere i sit brev af 25. april 2013 anført, at klagers retlige interesse er, at der er betalt for en ydelse til revisor, som på ingen måde har levet op til, hvad man kan forvente. Det er indklagedes opfattelse, at denne begrundelse for klagen må afvises med henvisning til revisorlovens 43, stk. 3, sidste pkt. Hvis nævnet ikke måtte følge påstanden om afvisning, gøres det gældende, at revisor har assisteret med opstillingen af det budget, der fremgår af årsrapporten for A/B B for 2011, side 18. Assistancen er primært udført af en medarbejder, der er særdeles erfaren og meget omhyggelig. Medarbejderen har oplyst, at hun ved sin bistand ikke har været i besiddelse af lånedokumenterne. 5

6 Der er ikke ydet revisorbistand for A/B B fra foreningens stiftelse, og revisor har heller ikke ydet assistance i forbindelse med låneoptagelsen i Det er ledelsen, in casu bestyrelse/administrator, der har ansvaret for årsrapporten, herunder budgettet for Budgettet har taget udgangspunkt i de seneste to års regnskaber, og de tidligere år har vist en stor set uændret renteudgift fra år til år. Der er således ikke indikationer af, at denne renteudgift skulle ændre sig væsentligt. Efter de lånedokumenter, revisor efterfølgende har modtaget med klagen, fremgår det, at rentetrappen med en rentestigning på 1,07 % først træder i kraft 31. december Budgetforslaget er fremsendt til ledelsens gennemgang og godkendelse, hvilket ikke har medført indvendinger. Ledelsen burde dog være de nærmeste til at kende lånevilkårene for foreningen. Klager angivelse af, at foreningen på et tidligere tidspunkt ville være trådt i likvidation, hvis budgettet havde vist et underskud, forekommer i øvrigt irrelevant for sagens bedømmelse, ikke mindst idet A/B B pr. 31. december 2012 havde en negativ egenkapital på kr. Idet det, for det første, er ledelsens ansvar at aflægge et korrekt regnskab og fremlægge et korrekt budget, og idet det er ledelsen, der ikke er orienteret revisor om trappelånet, og revisor derfor ikke har haft grundlag for at antage, at renteudgiften var forkert budgetteret, og idet revisor ikke har forsynet budgettet som nogen form for erklæring, bør klagen afvises eller, subsidiært, bør indklagede frifindes i sagen. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Det fremgår af revisorlovens 44, stk. 6, at nævnet eller dets formand kan afvise klager fra personer, der ikke har en retlig interesse i det forhold, som klagen angår. Efter nævnets praksis betyder dette krav, at en klager skal have en konkret og individuel interesse i, at klagen behandles og skal være berørt af det forhold, der klages over på en sådan måde, at klageren har en anerkendelsesværdig interesse i sagen på det tidspunkt, klagen indgives til Revisornævnet. Såfremt en klage indgives af andre end den indklagede revisors klient, skal vedkommende klager have disponeret i tillid til erklæringen. Det påhviler nævnet af egen drift at påse, at en klager har den fornødne retlige interesse i at få en klage behandlet i nævnet. Klagen er indgivet af D og E på vegne andelsboligforeningen. D og E er nu tidligere bestyrelsesmedlemmer i foreningen og blev på den ordinære generalforsamling den 20. juni 2013 valgt til kontaktpersoner. På denne generalforsamling trådte foreningen i likvidation, og advokat L og revisor C blev valgt som likvidatorer til at gennemføre foreningens opløsning. Likvidatorerne har tiltrådt klagen. Herefter har klager retlig interesse i på vegne A/B B under likvidation - at få behandlet klagen over statsautoriseret revisor A. Efter revisorlovens 43, stk. 3, og 44, stk. 1, har nævnet til opgave at bedømme, om revisor ved udførelsen af erklæringsopgaver har tilsidesat de pligter, som stillingen som revisor medfører, og derved har overtrådt god revisorskik for 1, stk. 2-opgavers vedkommende, jf. 16, stk. 1, eller har undladt at udvise professionel kompetence for 1, stk. 3-opgavers vedkommende, jf. 16, stk. 3. 6

7 Indklagede har bestridt, at der bestod en aftale om, at revisor skulle erklære sig om budgettet for 2012 for A/B B, ligesom indklagede i øvrigt har bestridt, at den medarbejder hos revisor, som har opstillet budgettet, skulle være bekendt med dokumentet vedrørende rentestigninger begyndende fra december Klager har ikke fremlagt et aftalebrev, som støtter, at revisor havde forpligtet sig til også at revidere foreningens budget. Revisornævnet lægger til grund, at budgetforslaget ikke efter sin form eller indhold fremstår som erklæringsarbejde. Mod indklagedes benægtelse, og idet det udtrykkeligt fremgår af erklæringen vedrørende årsrapporten 2011, at budgettal ikke er revideret, ligesom det på budgetforslaget for 2012 også er angivet, at det ikke er revideret, finder nævnet ikke, at klager har godtgjort, at indklagede har påtaget sig erklæringsarbejde i relation til budgetforslaget, hvorfor nævnet ikke har kompetence til at behandle klagen, jf. revisorlovens 43, stk. 3, og 44, stk. 1. Den omstændighed, at revisor har været til stede på foreningens generalforsamling i maj 2012 og i den forbindelse har besvaret spørgsmål om foreningens budget kan ikke føre til andet resultat. Klagen afvises derfor. Thi bestemmes: Klagen over indklagede, statsautoriseret revisor A, afvises. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6 samt bekendtgørelse om Revisornævnet 12, stk. 3. Karen Duus Mathiesen 7

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor Arne B. Jepsen og Statsautoriseret revisor Erling Lauridsen. Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere