Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 2. februar 1994 om mærkning af levnedsmidler. Kapitel 1. Område og definitioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 2. februar 1994 om mærkning af levnedsmidler. Kapitel 1. Område og definitioner"

Transkript

1 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 2. februar 1994 om mærkning af levnedsmidler I medfør af 15, stk. 1 og 36, stk. 2, i Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg fastsættes følgende: Kapitel 1. Område og definitioner 1. Denne bekendtgørelse omfatter mærkning af lev nedsmidler, som er bestemt til salg i Grønland. Stk. 2. Levnedsmidler bestemt til eksport er ikke omfattet af bekendtgørelsen. 2. Denne bekendtgørelse omfatter mærkning af 1) levnedsmidler med oplysning om, hvilket levnedsmiddelparti de tilhører (identifikationsmærkning), og 2) færdigpakkede levnedsmidler bestemt til salg til forbrugerne, herunder cateringvirksomheder, restauranter, institutioner eller lign. 3. Ved et levnedsmiddelparti forstås i denne bekendtgørelse en række salgsenheder, der er fremstillet, tilvirket eller emballeret under praktisk taget ens omstændigheder. 4. Ved færdigpakkede levnedsmidler forstås i denne bekendtgørelse levnedsmidler, som før og uden direkte sammenhæng med salg er indesluttet i detailemballage, der er bestemt til først at brydes af forbrugerne, herunder cateringvirksomheder, restauranter, institutioner eller lign. 5. Ved varebetegnelse forstås den betegnelse, som i lovgivningen er fastsat for levnedsmidlet. Fastsætter lovgivningen ikke en betegnelse, benyttes den betegnelse, som sædvanligvis anvendes for levnedsmidlet. Findes der ikke almindeligt kendte betegnelser, skal der benyttes en beskrivende betegnelse, som er egnet til at identificere levnedsmidlet. 6. Ved ingrediens forstås i denne bekendtgørelse ethvert stof, som anvendes ved fremstilling eller tilberedning af et levnedsmiddel, og som stadig findes i den færdige vare, eventuelt i ændret form. Såfremt en ingrediens i et levnedsmiddel selv er fremstillet af flere komponenter, anses disse som ingredienser i det pågældende levnedsmiddel. 7. Ved næringsdeklaration forstås i denne bekendtgørelse enhver oplysning på emballagen, som vedrører levnedsmidlets indhold af 1) energi, 2) protein, 3) kulhydrat, 4) fedt, 5) kostfibre,

2 6) natrium og 7) vitaminer og mineraler som anført i bilagene 2 4, når de forekommer i en betydelig mængde i overensstemmelse med bilagene. 8. Ved ernæringsmæssig anprisning forstås i denne bekendtgørelse enhver angivelse på emballagen, i præsentationen eller i reklamer, som er egnet til at give forbrugerne indtryk af, at et levnedsmiddel har en særlig ernæringsmæssig egenskab med hensyn til energi eller næringsstoffer. 9. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Protein: indholdet af protein beregnet efter formlen: protein = total Kjeldahl-nitrogen x 6,25. 2) Kulhydrat: ethvert kulhydrat, som fordøjes og omsættes i menneskets stofskifte, herunder sukkeralkoholer. 3) Sukkerarter: alle monosaccharider og disaccharider, som forekommer i et levnedsmiddel. Sukkeralkoholer medregnes ikke. 4) Fedt: det samlede indhold af lipider, herunder phospholipider. 5) Mættede fedtsyrer: alle fedtsyrer uden dobbeltbinding. 6) Enkeltumættede fedtsyrer: alle fedtsyrer med én cisdobbeltbinding. 7) Flerumættede fedtsyrer: alle fedtsyrer med cis,cismethylenafbrudte dobbeltbindinger. 8) Gennemsnitsværdi: den værdi, der bedst repræsenterer den mængde næringsstof, som et givet levnedsmiddel indeholder, og ved hvilken der tages hensyn til den margen, der skyldes sæsonmæssige variationer, forbrugsmønstre og andre faktorer, som kan have indflydelse på den faktiske værdi. 10. Ved et levnedsmiddels holdbarhedsdato forstås i denne bekendtgørelse den dato, til og med hvilken levnedsmidlet bevarer sine specifikke egenskaber under de rette opbevaringsforhold. Kapitel 2. Almindelige bestemmelser 11. Mærkning i henhold til denne bekendtgørelse skal være 1) let læselig 2) klart synlig og 3) uudslettelig. Stk. 2. Mærkning i henhold til kapitel 4 9 skal endvidere være 1) anført på grønlandsk eller dansk eller på andre sprog, der kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk og 2) anført på et iøjnefaldende sted. Stk. 3. Oplysninger om varebetegnelse, alkoholindhold, nettoindhold og holdbarhedsdato skal være anført i samme felt. 12. Mærkningsoplysningerne skal være anbragt på amballagen, og så vidt angår færdigpakkede levnedsmidler på færdigpakningen eller på en vedhæftet etiket. Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt på ikke færdigpakkede levnedsmidler at anbringe de oplysninger, somer nævnt i kapitel 3, skal disse anbringes i de ledsagende handelsdokumenter.

3 Stk. 3. Ligeledes er det tilstrækkeligt at anføre de mærkningsoplysninger, som er nævnt i kapitel 4 9 i de relevante handelsdokumenter når 1) et færdigpakket levnedsmiddel bringes i handelen i et tidligere led end detailleddet og salget ikke sker til cateringsvirksomheder, restauranter, institutioner eller lignende eller 2) et færdigpakket levnedmiddel er bestemt til levering til cateringvirksomheder, restauranter, institutioner eller lignende, hvor det skal tilberedes, bearbejdes, deles eller snittes. Stk. 4. Hvis mærkningsoplysningerne angives som nævnt i stk. 3, skal 1) handelsdokumenterne enten ledsage de pågældende levnedsmidler eller være fremsendt før evering eller samtidig med denne eller 2) oplysningerne om fabrikantnavn, varebetegnelse, holdbarhedsdato og evt. opbevaringsforskrifter anføres på den yderste emballage, i hvilken levnedsmidlerne præsenteres ved markedsføringen. Kapitel 3 Identifikationsmærkning 13. Levnedsmidler skal være mærket med oplysninger om, hvilket levnedsmiddelparti de tilhører. Stk. 2. Stk. l finder ikke anvendelse på landbrugsprodukter, der fra bedriftens område 1) sælges eller leveres til oplagrings, påfyldnings eller emballeringssteder, 2) transporteres til produktionsorganisationer eller 3) afhentes med henblik på at indgå i en tilberedningseller forarbejdningsproces. Stk. 3. Stk. l finder ligeledes ikke anvendelse på 1) ikke færdigpakkede levnedsmidler i detailforretninger og "brætsalg", 2) levnedsmidler i emballager og beholdere, hvis største overflade er mindre end 10 cm2, 3) levnedsmidler, som er mærket med dato for mindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato, såfremt denne dato er anført ukodet og mindst omfatter dag og måned i nævnte rækkefølge, og 4) konsumis i individuelle portioner, såfremt oplysningen gives på gruppeemballagen. Kapitel 4 Bestemmelser for færdigpakkede levnedsmidler 14. Færdigpakkede levnedsmidler skal mærkes med følgende oplysninger: 1) identifikationsmærkning, jf. kapitel 3, 2) fabrikantnavn m.v. og oprindelsessted, jf. kapitel 5, 3) varebetegnelse og sammensætning, jf. kapitel 6, 4) nettoindhold, jf. kapitel 7, 5) næringsindhold, jf. kapitel 8 og 6) holdbarhedsangivelser samt særlige opbevarings og anvendelsesforskrifter, jf. kapitel 9. Stk. 2. Det er tilstrækkeligt at anføre oplysning om varebetegnelse, nettoindhold og holdbarhed for færdigpakkede levnedsmidler, hvis største overflade er mindre end 10 cm2. Stk , stk. 3 finder ikke anvendelse i de tilfælde, som er nævnt i stk. 2.

4 Kapitel 5 Fabrikantnavn m.v. og oprindelsessted 15. Mærkningen skal indeholde oplysning om navn eller firmanavn på enten fabrikanten eller pakkevirksomheden. 16. Mærkningen skal indeholde oplysning om levnedsmidlets oprindelsessted, såfremt en udeladelse af oplysning herom vil kunne vildlede forbrugeren. Kapitel 6 Varebetegnelse og sammensætning 17. Levnedsmidler skal være forsynet med en varebetegnelse, jf. 5. Stk. 2. Et fabrikationsmærke, varemærke eller et fantasinavn kan ikke træde i stedet for varebetegnelsen. 18. Varebetegnelsen skal omfatte eller ledsages af en oplysning om levnedsmidlets fysiske tilstand eller den særlige behandling, som levnedsmidlet har været underkastet (f.eks. i pulverform, frysetørret, dybfrosset, koncentreret, røget), såfremt en udeladelse af særlig oplysning herom vil kunne skabe tvivl hos køberen. 19. Et levnedsmiddel, der er sammensat af forskellige ingredienser, skal i en ingrediensliste mærkes med oplysning om samtlige ingredienser, som indgår i levnedsmidlet på fremstillingstidspunktet, jf. dog 21. Stk. 2. Der stilles følgende krav til ingredienslisten: 1) oplysningerne skal indledes med en angivelse, hvori ordet "ingredienser" indgår, 2) de enkelte ingredienser skal angives i rækkefølge efter faldende vægt beregnet som indgående vægt, og 3) ingredienserne skal angives ved deres specifikke betegnelse i overensstemmelse med reglerne i 17 og 18. Stk. 3. Tilsat vand og flygtige ingredienser skal anføres i opstillingen efter deres vægt i den færdige vare. Den mængde vand, der er tilsat som ingrediens, bestemmes ved fra den færdige vares samlede nettoindhold at fradrage den samlede mængde af de øvrige anvendte ingredienser. Såfremt mængden af tilsat vand ikke overstiger 5 vægtprocent af færdigvaren, kan angivelse af indholdet af tilsat vand udelades. 20. Bestemmelsen i 19, stk. 2, nr. 2 kan fraviges for følgende ingredienser: 1) Ingredienser, som anvendes i koncentreret eller tørret form, og som rekonstitueres under fremstillingen. Disse ingredienser kan angives i listen efter deres vægt før koncentreringen eller tørringen. 2) Ingredienserne i koncentrerede eller tørrede levnedsmidler, som skal tilsættes vand. Disse kan

5 angives efter det mængdeforhold, hvori de findes i det rekonstituerede produkt, forudsat at ingredienslisten ledsages af en oplysning som "ingredienser i det rekonstituerede produkt" eller "ingredienser i det forbrugsklare produkt". 3) Ingredienserne i frugt eller grøntsagsblandinger, hvori ingen frugt eller grøntsag vægtmæssigt udgør en hovedbestanddel. Disse kan anføres i en anden rækkefølge, forudsat at ingredienslisten ledsages af oplysningen "i variabelt mængdeforhold". 4) Ingredienserne i krydderi og krydderurtblandinger, hvoraf ingen del vægtmæssigt udgør en hovedbestanddel. Disse kan anføres i en anden rækkefølge, forudsat at ingredienslisten ledsages af oplysningen "i variabelt mængdeforhold". Stk. 2. Bestemmelserne i 19, stk. 2, nr. 3 kan fraviges, for så vidt angår ingredienser, der henhører under én af de i bilag l nævnte kategorier. 21. Der kræves ingen ingrediensangivelse for: 1) Frisk frugt og friske grøntsager, som ikke er skrællet, snittet eller behandlet på lignende måde. 2) Vand, hvortil der alene er tilsat kulsyre, og hvor tilsætningen af kulsyre fremgår af varebetegnelsen. 3) Vand, der under fremstillingsprocessen udelukkende benyttes til at rekonstituere en koncentreret eller tørret ingrediens. 4) Vand i en lage, der sædvanligvis ikke fortæres. 5) Eddike fremstillet ved gæring, såfremt den udelukkende hidrører fra et enkelt basisprodukt, og der ikke er tilsat nogen anden ingrediens. 6) Drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol. 7) Varer, der består af en enkelt ingrediens. 8) Levnedsmidler, der både fremstilles, færdigpakkes og udbydes til salg i samme detailforretning. 22. En sammensat ingrediens kan anføres i ingredienslisten ved sin betegnelse, hvis denne er fastsat ved lov eller ved sædvane, og placeres i ingredienslisten efter sin samlede vægt i produktet, såfremt denne angivelse umiddelbart efterfølges af en opregning af de komponenter, der indgår i den sammensatte ingrediens. Stk. 2. Den i stk. l omtalte opregning af indgående komponenter kan dog udelukkes, når den sammensatte ingrediens udgør mindre end 25 procent af færdigvaren, eller når den sammensatte ingrediens er et levnedsmiddel, for hvilket der ikke kræves en ingrediensangivelse. 23. Såfremt et levnedsmiddels mærkning fremhæver tilstedeværelsen af et højt eller lavt indhold af én eller flere ingredienser, som er af væsentlig betydning for levnedsmidlets særpræg, angives dette i procent. Denne angivelse anføres enten i umiddelbar nærhed af levnedsmidlets varebetegnelse eller i ingredienslisten i forbindelse med den pågældende ingrediens. Stk. 2. Stk. l finder ikke anvendelse 1) for mærkning, der er bestemt til at karakterisere et levnedsmiddel i henhold til 5, og 2) for ingredienser, der udelukkende anvendes i ringe mængde som aromagivende bestanddele. 24. Drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol, skal være mærket med oplysning om det virkelige alkoholindhold. Stk. 2. Tallet for alkoholindholdet skal angives med højst én decimal. Det skal efterfølges af symbolet "% vol". Udtrykket "alkohol", eventuelt forkortet til "alk.", kan sættes foran.

6 Kapitel 7 Nettoindhold 25. Levnedsmidler skal være mærket med oplysning om nettoindhold. Dette skal angives i nettovolumen for flydende varer og i nettovægt for andre varer efter det metriske system. Stk. 2. Såfremt et levnedsmiddel i fast form findes i lage, skal levnedsmidlets drænede nettovægt tillige angives. Dette gælder dog kun, såfremt lagen er uvæsentlig i forhold til varens hovedbestanddele og derfor ikke afgørende for købet. Stk. 3. Ved lage forstås i denne bestemmelse vand, eddike, vandige opløsninger af salt, sukker eller andre stoffer samt frugt eller grøntsagssafter, for så vidt angår frugt eller grøntsager. Stk. 4. Begrebet lage omfatter ligeledes de ovenfor nævnte stoffer i frossen og dybfrossen stand og blandinger heraf. 26. Såfremt en færdigpakning består af to eller flere enkelte færdigpakninger indeholdende samme mængde af samme vare, angives nettoindholdet ved at anføre nettoindholdet for hver enkelt pakning og det samlede antal enkeltpakninger. Disse angivelser er dog ikke nødvendige, såfremt det samlede antal enkeltpakninger er klart synlige og let tællelige udefra, og såfremt mindst én angivelse af nettoindholdet i en enkeltpakning er klart synlig udefra. Stk. 2. Såfremt en færdigpakning består af to eller flere enkeltpakninger, der ikke betragtes som salgsenheder, angives nettoindholdet ved at anføre det samlede nettoindhold og det samlede antal enkeltpakninger. 27. Angivelse af nettoindhold kan undlades: 1) For levnedsmidler, for hvilke der forekommer betydelige tab af rumfang eller masse, og som sælges stykvis. 2) For levnedsmidler, hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml. Denne bestemmelse gælder dog ikke for krydderier og krydderurter. 3) For sukkervarer, jf. levnedsmiddelgruppe 13 i Fortegnelse over godkendte tilsætningsstoffer til levnedsmidler, oktober 1988, hvis nettoindholdet er under 50 g. Kapitel 8 Næringsindhold 28. Næringsdeklarationen skal være anført i samme synsfelt med oplysningerne listet under hinanden. Såfremt dette ikke er muligt, anføres oplysningerne i lineær form. 29. Næringsdeklarationen skal anføres numerisk og i følgende enheder: 1) Energi i kj og kcal. 2) Kolesterol i mg. 3) Vitaminer og mineraler i de i bilag 2-4 angivne enheder. 4) Øvrige næringsstoffer i g.

7 30. Oplysningerne i næringsdeklarationen givet i henhold til denne bekendtgørelse skal være gennemsnitsværdier fastsat på én af følgende måder: 1) Producentens analyse. 2) Beregning udført på basis af kendte eller faktiske gennemsnitsværdier vedrørende de anvendte ingredienser. 3) Beregninger på basis af sædvanligt fastlagte og accepterede data. 31. Levnedsmidler, der sælges med en ernæringsmæssig anprisning i mærkningen, præsentationen eller reklamen, skal være forsynet med en næringsdeklaration på emballagen. 32. Der må kun anføres ernæringsmæssige anprisninger vedrørende 1) energiindholdet, 2) de næringsstoffer, som er nævnt i 7, nr. 2 6, samt stoffer, der tilhører én af disse kategorier af næringsstoffer eller udgør bestanddele heraf, eller 3) de vitaminer og mineraler, som er nævnt i bilag En næringsdeklaration skal mindst omfatte oplysninger om levnedsmidlets totale indhold af 1) energi, protein, kulhydrat og fedt eller 2) energi, protein, kulhydrat, sukkerarter, fedt, mættede fedtsyrer, kostfibre og natrium. Stk. 2. Oplysningerne skal anføres i den rækkefølge, som nævnt i stk. 1. Stk. 3. Når en ernæringsmæssig anprisning vedrører sukkerarter, mættede fedtsyrer, kostfibre eller natrium, skal næringsdeklarationen mindst omfatte de i stk. l, nr. 2, nævnte oplysninger. 34. De i 33, stk. l, nr. l og 2, nævnte oplysninger kan suppleres med oplysning om et eller flere af følgende næringsstoffer: 1) SukkeraIkoholer. 2) Stivelse. 3) Enkeltumættede fedtsyrer. 4) Flerumættede fedtsyrer. 5) Kolesterol. 6) De vitaminer og mineraler, der er anført i bilag 2, når de forekommer i en betydelig mængde i overensstemmelse med nævnte bilag. 35. Når en ernæringsmæssig anprisning vedrører stoffer, som tilhører de i 33, stk. l, og 34 nævnte kategorier af næringsstoffer eller udgør bestanddele heraf, er det obligatorisk at næringsdeklarere de anpriste stoffer. Stk. 2. Når varens indhold af enkeltumættede fedtsyrer, flerumættede fedtsyrer eller kolesterol oplyses, skal varens indhold af mættede fedtsyrer ligeledes deklareres, idet sidstnævnte oplysning dog ikke er en ernæringsmæssig anprisning. Stk. 3. Sideordnet med oplysninger givet i henhold til 34, nr. 6, skal anføres den procentdel, som indholdet af næringsstofferne udgør af den anbefalede daglige tilførsel (ADT), jf. bilag Oplysningerne i henhold til og 35, stk. l, skal angives pr. 100 g eller pr. 100 ml af varen, således som den sælges. Stk. 2. Oplysningerne kan, hvis det er hensigtsmæssigt, supplerende gives for varen i tilberedt

8 stand, forudsat at tilberedningsmaden er tilstrækkelig detaljeret beskrevet, og at oplysningerne vedrører varen, således som den forudsættes konsumeret. Stk. 3. De oplysninger, som er nævnt i stk. l og 2, kan supplerende angives 1) pr. portion, forudsat antallet af portioner er angivet, eller 2) pr. afmålt ration anført på etiketten. 37. Når sukkerarter, sukkeralkohol eller stivelse deklareres, skal deklarationen ske i den nævnte rækkefølge umiddelbart efter angivelsen af kulhydrat. Deklarationen skal ske på følgende måde: - kulhydrat heraf: - sukkerarter - sukkeralkohol - stivelse. Stk. 2. Når mættede, enkeltumættede, flerumættede fedtsyrer eller kolesterol deklareres, skal deklarationen ske i den nævnte rækkefølge umiddelbart efter angivelsen af fedt. Deklarationen skal ske på følgende måde: - fedt heraf: mættede fedtsyrer enkeltumættede fedtsyrer flerumættede fedtsyrer - kolesterol. Stk. 3. Stk. l og 2 fastsætter rækkefølgen af de deklarerede elementer og medfører ikke noget krav om, at alle elementer skal deklareres. 38. Den deklarerede energiværdi skal beregnes ved anvendelsen af de omregningsfaktorer, som er nævnt i bilag 5. Kapitel 9 Holdbarhedsdato samt opbevarings- og anvendelsesforskrifter 39. Levnedsmidlers holdbarhedsdato skal angives ved 1) "mindst holdbar til..." eller 2) "mindst holdbar til og med...". Stk. 2. For levnedsmidler, som i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige, og som derfor efter en kort periode kan udgøre en umiddelbar risiko for menneskers sundhed angives "sidste anvendelsesdato...". 40. Oplysningerne i 39 ledsages af enten selve datoen eller en henvisning til det sted på pakningen, hvor datoen er anført. Stk. 2. Datoen skal omfatte en ukodet angivelse af dag, måned og år i den nævnte rækkefølge. Dog er det for levnedsmidler 1) med en holdbarhed på under 3 måneder tilstrækkeligt at angive dag og måned, 2) med en holdbarhed på over 3 måneder, men ikke over 18 måneder, tilstrækkeligt at angive måned og år og

9 3) med en holdbarhed på over 18 måneder tilstrækkeligt at angive året. 41. Færdigpakkede levnedsmidler, der er mærket med angivelse af en sidste salgsdag eller holdbarhedstidens udløb, må ikke ommærkes med forlænget frist, ompakkes eller efter fristens udløb sælges i pakningen. 42. Holdbarhedsoplysningerne skal suppleres med opbevaringsforskrif ter, hvis det er nødvendigt for at sikre, at den anførte holdbarhed kan overholdes. Stk. 2. De levnedsmidler, som er nævnt i 39, stk. 2, skal altid ledsages af opbevaringsforskrifter. 43. Angivelse af holdbarhedsdato kan undlades for følgende levnedsmidler: 1) Frisk frugt og friske grøntsager, som ikke er skrællet, snittet eller behandlet på lignende måde. Denne undtagelse finder ikke anvendelse på spirende frø og lignende produkter såsom skud af bælgfrugter. 2) Bageri og konditorvarer, der på grund af deres beskaffenhed normalt forbruges inden 24 timer efter fremstillingen. 3) Eddike. 4) Kogsalt. 44. Mærkningen skal omfatte en brugsanvisning, hvis en udeladelse heraf vil kunne indebære, at det pågældende levnedsmiddel ikke anvendes på rette måde. Kapitel 10 Tilsyn og dispensation 45. Tilsynet med, at reglerne i denne bekendtgørelse og afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelsen overholdes, påhviler Forbrugerrådet. 46. Landsstyret kan i særlige tilfælde, og når forholdene taler herfor, meddele dispensation fra denne bekendtgørelse. Kapitel 11 Sanktions og ikraftrædelsesbestemmelser 47. For overtrædelse af bestemmelserne i 11 12, 13, stk. l, 14 19, 22, stk. l, 23, stk. l, 24, 25, stk. l og 2, 26, 28 30, 31, stk. l, 32 33, 35, 36, stk. l, og 44 i denne bekendtgørelse eller afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelsen kan der idømmes bøde, medmindre der efter anden lovgivning findes at burde anvendes mere indgribende foranstaltninger. Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar i henhold til 38 i landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd m.m.

10 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts Stk. 2. Produkter, der ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, men som er markedsført eller mærket inden 1. juni 1994, kan sælges indtil lagrene er opbrugt. Dette gælder dog ikke for bestemmelsen i 41. Grønlands Hjemmestyre, den 2. februar 1994 Ove Rosing Olsen / Andrei Fencker Bilag

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) I medfør af 15, 16, 17, 18, 19, 40, 49, og 60 stk. 3 og stk. 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven) fastsættes: Afsnit I Bekendtgørelsens

Læs mere

(EFT L 276 af , s. 40)

(EFT L 276 af , s. 40) 1990L0496 DA 20.11.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer I medfør af 15, 16, 17, 18, 19, 40, 49, og 60 stk. 3 og stk. 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven) fastsættes: Afsnit I Bekendtgørelsens

Læs mere

mærkningsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer - retsinf... Bekendtgørelse om mærkning m.v.

mærkningsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer - retsinf... Bekendtgørelse om mærkning m.v. mærkningsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer - retsinf... Side 1 af 24 Til forsiden af retsinformation.dk Den fulde tekst Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Energimærkning Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Anbefalingerne Kalorier på menutavlen Energimærkning på mad eller drikke, der sælges i fastfoodkæder,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) 5. december 2014. Nr. 1312.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) 5. december 2014. Nr. 1312. Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. december 2014 5. december 2014. Nr. 1312. Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) I medfør af 15, 16, 17, stk. 1, 18, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-29-31-00046 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013 Tema mærkningsregler DSM Noter vedr. mærkning Her kan du se de regler, der vedrører mærkning af færdigpakkede fødevarer. En færdigpakket fødevare er en fødevare, som er indpakket før salg i en emballage,

Læs mere

Vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede levnedsmidler

Vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede levnedsmidler Vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede levnedsmidler INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 6 1.1 Baggrund 6 1.2 Hvem er vejledningen rettet til 6 1.3 Levnedsmidler, der er omfattet af næringsdeklarationsbekendtgørelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne

Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne 31. januar 2013 Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne 1 Indledning Den 25. oktober 2011 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer af 1. maj 2004

Vejledning om mærkning af fødevarer af 1. maj 2004 Vejledning om mærkning af fødevarer af 1. maj 2004 Indledning Denne vejledning retter sig til de myndigheder, der skal føre tilsyn med mærkningsreglernes overholdelse og til producenter, importører og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark Juni, 2008 Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark GDA er en mærkning på emballagen af mad og drikkevarer og viser indholdet af energi (kalorier), sukker,, mættet og salt (natrium). GDA står for Guideline

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Hvad skal der stå på varen?

Hvad skal der stå på varen? Varedeklarationer Hvad skal der stå på varen? Det er lovpligtigt at deklarere mad- og drikkevarer, der sælges i Danmark. Deklarationen skal være letlæselig og på dansk eller et sprog, der til forveksling

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1154 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer 16. februar 2016 (Udkast) med bemærkninger DSK, KJ 08.03.2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om mærkning m.v. af fødevarer

Bekendtgørelse for Grønland om mærkning m.v. af fødevarer Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juli 2006 Bekendtgørelse for Grønland om mærkning m.v. af fødevarer I medfør af 20, stk. 2, 22, 24, stk. 1 og 2, 25-26, 55, stk. 2, og 69, stk. 3-4, i anordning nr. 523 af

Læs mere

Udkast (april 2012) Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Udkast (april 2012) Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer Udkast (april 2012) Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer (i henhold til forordningen nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne) Kapitel 1 Indledning, ikrafttrædelse og anvendelse Indledning

Læs mere

Deklarationsberegneren - kom godt i gang. Tue Christensen

Deklarationsberegneren - kom godt i gang. Tue Christensen Deklarationsberegneren - kom godt i gang Tue Christensen februar 2017 Deklarationsberegneren - kom godt i gang 2017 Af Tue Christensen Copyright: Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt

Læs mere

Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer Udkast 20-05-2014 Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer (i henhold til Forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne) 1 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 De væsentligste ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Vejledning om næringsdeklaration

Vejledning om næringsdeklaration VEJ nr 9498 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: 2014-27-33-00009 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bindevævsindholdet udtrykkes som mængden af bindevævsprotein i forhold til kødprotein således: Bindevæv : kødproteinindhold.

Bindevævsindholdet udtrykkes som mængden af bindevævsprotein i forhold til kødprotein således: Bindevæv : kødproteinindhold. 13 Mærkningsregler Her kan du læse om Mærkningsregler ved indkøb af kød Definition af Kød som ingrediens Mærkning af bindevævsindhold i hakket kød Hvilke mærkningsregler gælder ved indkøb af kød? Mærkningsbekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse for Grønland om mærkning m.v. af visse fødevarer

Lovtidende A. Bekendtgørelse for Grønland om mærkning m.v. af visse fødevarer Lovtidende A Bekendtgørelse for Grønland om mærkning m.v. af visse fødevarer I medfør af 20, stk. 2, 22, 24, stk. 1 og 2, 25-26 og 69, stk. 3 og 4, i anordning nr. 523 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for

Læs mere

Lagtingslov nr. 46 af 21. juni 1985 om levnedsmidler m.m.

Lagtingslov nr. 46 af 21. juni 1985 om levnedsmidler m.m. Lagtingslov nr. 46 af 21. juni 1985 om levnedsmidler m.m. Kapitel 1. Definationer, lovens område m.m. Kapitel 2. Levnedsmidlers sammensætning og beskaffenhed m.v. Kapitel 3. Brugs- og forbrugsgenstande.

Læs mere

Tema mærkningsregler Danske Slagtermestere Version 2.0 maj 2013

Tema mærkningsregler Danske Slagtermestere Version 2.0 maj 2013 Tema mærkningsregler DSM Noter vedr. mærkning Her kan du se de regler, der vedrører mærkning af færdigpakkede fødevarer. En færdigpakket fødevare er en fødevare, som er indpakket før salg i en emballage,

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED Hvad står der - og hvad står der ikke - i deklarationerne? Myndighederne har fastsat regler for, hvad der skal, og hvad der ikke må stå i en deklaration for hunde- eller kattefoder.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

Vejledning om næringsdeklaration. (i henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne)

Vejledning om næringsdeklaration. (i henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne) Vejledning om næringsdeklaration (i henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne) 4. november 2016 Indhold 1. Indledning...4 1.1 Definitioner...4 1.2 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer med indhold af allergene stoffer Februar 2011

Vejledning om mærkning af fødevarer med indhold af allergene stoffer Februar 2011 Vejledning om mærkning af fødevarer med indhold af allergene stoffer Februar 2011 Kapitel 1 Indledning I bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer (mærkningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer Vejledning om mærkning af fødevarer 28. april 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A's... 8 2. Ansvar og anvendelsesområde... 9 2.1 Ansvar for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Bekendtgørelse af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) LBK nr 1022 af 21/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1157 Vejledning om mærkning af fødevarer 8. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2. Ansvar og anvendelsesområde... 9 2.1 Ansvar for

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni.

på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni. Om deklarationer på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni. Indhold: Varefakta på fødevarer Sådan bruger du Varefakta Varedeklarationer og Varefakta Hvad står der i Varefakta Næringsindhold Energifordeling

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer Vejledning om mærkning af fødevarer Udkast - september 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A's... 8 2. Ansvar og anvendelsesområde... 9 2.1 Ansvar

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 087 Vejledning om mærkning af fødevarer Oktober 2010 Oktober 2010 Vejledning om mærkning af fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 2. Ansvar og anvendelsesområde...7 2.1 Ansvar for korrekt mærkning...7

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 093 Vejledning om mærkning af fødevarer Januar 2011 Januar 2011 Vejledning om mærkning af fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 6 2. Ansvar og anvendelsesområde... 7 2.1 Ansvar for korrekt mærkning...

Læs mere

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Opskrifter til forbrugere og foodservice kan markedsføres med Nøglehullet, hvis de lever op til kravene i bekendtgørelse nr. 206 af den

Læs mere

Navn: Alliancegrød. Nettovægt: 200 g.

Navn: Alliancegrød. Nettovægt: 200 g. Navn: Alliancegrød. Ingredienser: Vand, Hindbær, Saft (Sukker, Saft fra koncentrat (æble-, rød drue-, ribs-, lilla gulerod-, citron-, solbær-, hyldebær- og kirsebær)), Solbær, Sukker, Ribs, Mod.tapiocastivelse.

Læs mere

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Temadag om

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1143 Vejledning om mærkning af fødevarer November 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2. Ansvar og anvendelsesområde...

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER April 2016 NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER Indhold NYE REGLER... 2 KOSTERSTATNINGER... 3 MÅLTIDSERSTATNINGER... 5 LÆS MERE... 7 NYE REGLER Nye EU-regler betyder, at sammensætningen,

Læs mere

Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup

Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup Ref Susanne Kofoed Dato 23. maj 2014 Side 1 af 7 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Vedr.: Høring over revideret vejledning om mærkning af fødevarer efter fødevareinformationsforordningen

Læs mere

Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2004

Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2004 = Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2004 Juni 2005 FA04 KONTORET FOR ØKOLOGI, MARKEDSFØRING OG FØDEVARETEKNOLOGI 2 Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2004

Læs mere

DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods. Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet

DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods. Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet 1 Indholdsfortegnelse Guideline til DADAS leverandører... 3 Fødevareleverandører... 3

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1123 Vejledning om mærkning af fødevarer Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 2. Ansvar og anvendelsesområde... 9 2.1 Ansvar for korrekt mærkning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2 Vejledningens

Læs mere

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet.

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet. Notat Bilag 2 Den 5. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sekretariatet Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Madens kvalitet Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne

Læs mere

Tilsætningsstoffer: (fortykn): E1410; Antioxidant: E330; Konservering: E202, E211, E220

Tilsætningsstoffer: (fortykn): E1410; Antioxidant: E330; Konservering: E202, E211, E220 Navn: Abrikosgrød u. sukker. Indeholder Aspartam, en Phenylalaninkilde. Ingredienser: Abrikosgrød (abrikos, vand, mod.tapiokastivelse, sødestof(e950, E951) Indeholder en phenylalaninkilde. Tilsætningsstoffer:

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om mærkning m.v. af visse fødevarer

Bekendtgørelse for Grønland om mærkning m.v. af visse fødevarer BEK nr 1223 af 21/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01242 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om mærkning af fødevarer

Fødevarestyrelsen. Vejledning om mærkning af fødevarer Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Januar 2013 Januar 2013 Vejledning om mærkning af fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 6 1.1 Mærkningsforordningen... 6 2. Ansvar og anvendelsesområde...

Læs mere

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 07.06.2016 Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 I marts 2017 gennemfører Fødevarestyrelsen i samarbejde med Saltpartnerskabet en landsdækkende forbrugerkampagne med konkurrencen Årets Nøglehulsprodukter

Læs mere

Mærkningsforordning implementering i virksomheder i DK

Mærkningsforordning implementering i virksomheder i DK Mærkningsforordning implementering i virksomheder i DK 20. marts 2014 Tanja Buch-Weeke Eksempler på nye regler Skriftstørrelse x-højden = minimum 1,2 mm dog 0,9 mm for små pakker (største yderflade under

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Indhold 1. Anprisninger vedr. reduceret indhold eller fravær af gluten... 2 1.1 Gluten og kornarter,

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Bekendtgørelse om honning 1)

Bekendtgørelse om honning 1) Side 1 af 5 BEK nr 836 af 09/10/2003 Gældende (Honningbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 17-10-2003 Fødevareministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag I Bilag II Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Ingredienser: Frugtcocktail (pærer, ferskner, vindruer, ananas, kirsebær, vand, sukker).

Ingredienser: Frugtcocktail (pærer, ferskner, vindruer, ananas, kirsebær, vand, sukker). Navn: Frugt i juice. Nettovægt: 230 g. Ingredienser: Frugtcocktail (pærer, ferskner, vindruer, ananas, kirsebær, vand, sukker). Tilsætningsstoffer: Antioxidant: E330; Farve: E127. Næringsstoffer: Energi

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008.

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 334 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 18. juni 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v.

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. Nr. 878 af 30. oktober 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevaredirektoratet) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer VEJ nr. 10212 af 13/12/2017 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 4 2.1 Fødevareforordningen...

Læs mere

Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger?

Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger? Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger? Lav din egen varedeklaration. # 1 Sådan kan du bruge maddetektivens værktøjskasse til side 6-7 Sammenlign

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Vejledning om Ernæringsmærket

Vejledning om Ernæringsmærket Vejledning om Ernæringsmærket INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT..s. 2 Vejledningens formål og målgruppe ANVENDELSESOMRÅDE, 1.s. 3 Afgrænsning af bekendtgørelsens regulering Forhold til anden relevant lovgivning

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 24. januar 2013. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) 22. januar 2013. Nr. 38.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 24. januar 2013. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) 22. januar 2013. Nr. 38. Lovtidende A 2013 Udgivet den 24. januar 2013 22. januar 2013. Nr. 38. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) I medfør af 11, stk. 1, 20, stk. 1, 23, 24, stk. 2, 45, stk. 3, 56, stk. 3 og 60,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) BEK nr 913 af 04/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-27-2301-01287 Senere ændringer til forskriften

Læs mere