Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde."

Transkript

1 Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele pladsen. De 118 standpladser er enkeltpladser på m 2, der er afskærmede af beplantninger. Desuden findes der 6 store områder med plads til 12 enheder på hvert. Der er nedlagt strømkabler overalt på pladsen undtagen på 2 af de store områder. På pladsen findes forskellige faciliteter for de camperende bl.a. boldbane, legeplads, opvarmet swimmingpool, TV-stue og bålplads. De sanitære forhold er helt i top, idet der er separate vaskekabiner, familiebaderum, handicaprum og børneafdeling. Endelig er der en lille forretning på pladsen, som handler med de mest nødvendige ting. Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Alle opgaver bygger på denne campingplads og tidspunktet for udarbejdelsen af opgaverne er primo 20x2. Nedenstående data er registreret i forbindelse med 20x1. Måned Belægningsprocent Fastliggerprocent Personale antal , , Gennemsnitlig belægning på hver enhed: 1,8 voksne og 2,2 børn. 92

2 Priserne eksklusive moms har i 20x1 været uforandrede, nemlig: Voksen pr. døgn kr. 24,- Barn pr. døgn - 12,- Strøm pr. døgn (4 amp.) - 10,- (benyttes af 50%) Strøm pr. døgn (10 amp.) - 15,- (benyttes af 50%) Fastligger sommer inkl. strøm kr ,- for hele perioden ( betales forud i maj) Fastligger vinter inkl. strøm kr ,- for hele perioden ( betales forud i okt.) Bad 2 minutter kr. 2,- Maskinvask - 15,- Tørretumbler - 10,- Sammendrag af regnskabet for 20x1 (hele tusinde kroner) Resultatopgørelse Omsætning - overnatninger Omsætning - forretning 750 Omsætning - div. automater Vareforbrug - forretning 675 Olie, el m.v. 371 Lønninger 56 Reparation og vedligeholdelse 96 Øvrige omkostninger Indtjeningsbidrag 700 Afskrivninger 95 Resultat før finansielle poster 605 Finansielle poster 182 Årets resultat

3 Balance pr x1 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Campingplads, inventar redskaber m.m Omsætningsaktiver Varelager - forretning 41 Momstilgodehavende 18 Likvide beholdninger Passiver Egenkapital 841 Langfristet gæld Lån i campingplads Kortfristet gæld Kassekredit Opgave: Som ansat på campingpladsen skal du nu udfærdige et budget for 20x2. Dette budget, der skal bruges som udgangspunkt for den økonomiske styring, skal indeholde resultatbudget, likviditetsbudget, budgetteret balance samt nøgletal til sammenligning med 20x1. Likviditetsbudgettet skal indeholde både et totaloverblik ved hjælp af beholdningsforskydningsmodellen og et månedsopdelt budget efter ind- og udbetalingsmodellen. 94

4 Efter udarbejdelse af resultatbudget og inden udarbejdelse af likviditetsbudgetter skal du udregne de nye priser for børn og voksne for 20x2. Herefter skal du korrigere resultatopgørelsen, således omsætningen forhøjes i henhold til de oprundede priser jvf. oplysning 15. Ved udarbejdelsen af likviditetsbudgettet efter ind- og udbetalingsmodellen skal de oprundede priser jvf. oplysning 15 anvendes. Ved udarbejdelsen af likviditetsbudgettet efter beholdningsforskydningsmodellen skal den korrigerede resultatopgørelse anvendes. Undersøg også, om der er behov for at forhøje kassekreditten midlertidigt. I forbindelse med budgetlægningen har indehaverne indsamlet og vurderet forskellige oplysninger, der kan danne grundlag herfor. De overvejelser, der ligger til grund for disse oplysninger, skal ikke behandles nærmere. Budgetforudsætninger - alle beløb er ekskl. moms 1. Der ønskes som udgangspunkt et nettooverskud som i 20x1 på kr Dette vil dog senere blive reguleret i opadgående retning ved afrunding af priserne for børn og voksne jvf. punkt Forventet omsætning i forretningen er kr Bruttofortjeneste i procent af omsætning i forretning 12%. 4. Omsætning i diverse automater forventes at udgøre kr Omkostninger til olie, el m.v. ansættes til kr Lønninger forventes at andrage ialt kr Reparation og vedligeholdelse anslås til kr Afskrivninger forventes at være kr Øvrige omkostninger forventes at udgøre kr Renter anslås til kr Der forventes at være 40 fastliggere i sommerperioden á kr Der forventes at være 20 fastliggere i vinterperioden á kr

5 13. Belægningsprocenterne for de enkelte måneder incl. fastliggere, der regnes med 30 dage i alle måneder: ,5 10,5 10,5 10, ,5 10,5 14. Belægning pr. enhed som i 20x1. Strømforbrugsfordeling og strømpriser som i 20x Priserne pr. overnatning skal som i 20x1 være således, at barneprisen (under 12 år) skal udgøre 50% af voksenprisen. Den beregnede barnepris forhøjes til nærmeste fold af halvtredsøre, inden voksenprisen findes. Disse tal danner grundlag for et korrigeret resultatbudget. 16. Anskaffelser af anlægsaktiver forventes at udgøre kr og foretages i april. 17. Kassekredittens maksimum er uforandret kr , men kan midlertid forhøjes. 18. Til privatforbrug hæves kr pr. måned. 19. Omsætningen på diverse automater og i forretningen samt placering af varekøb, der er lig med vareforbrug forventes at være som følger: jan., feb., mar., apr., nov. og dec. hver 2% maj 10%, jun. 16%, jul. 26%, aug. 20%, sep. 10% og okt. 6%. 20. Afdrag på lån i campingplads kr den 1.4. og x Renter betales med kr hvert kvartal i månederne jan., apr., jul. og okt. 22. Olie, el m.v., der er momspligtig, betales med 1/12 pr. måned. 23. Løn udbetales med følgende beløb, idet alle ansatte har frikort, og der ses bort fra AM-bidrag: Maj kr Juni Juli August September Reparation og vedligeholdelse, der er momspligtig, fordeles jævnt over året. 25. Øvrige omkostninger, der er momspligtige, fordeles jævnt over året. 96

6 26. Varelageret i forretningen ultimo 20x2 forventes at være Likvide midler primo er summen af likvide beholdninger og uudnyttet kassekredit. Såfremt der ønskes yderligere oplysninger eller specifikationer meddelses disse efter anmodning. Projekt hytteby Indehaverne har gennem længere tid overvejet at bygge nogle hytter til udlejning. Hytterne skal ikke bygges som enkeltliggende eller spredte enheder, som man normalt ser på campingpladser, men som en "lille hytteby" placeret på et egnet område på pladsen. Hytterne skal i givet fald bygges, så de kan anvendes hele året rundt, og der skal være en fællesafdeling bestående af 2 opholdsrum og et køkken, der kan benyttes, hvis hytterne udlejes til grupper. Bestående badefaciliteter og toiletter skal benyttes. Fordelen ved en "hytteby" og helårsisolering er, at man på den måde kan henvende sig til skoler, foreninger m.fl. og tilbyde ophold til stærkt reducerede priser i de stille perioder. Grundskitse for de 9 hytters placering ser således ud. Tro det eller ej, de kan stå klar til udlejning primo 20x Opholdsrum Opholdsrum Køkken 5 Skydevæg mellem de to opholdsrum 9 kan fjernes, hvis man ønsker et stort lokale

7 Hver hytte skal indrettes til 4 personer og koster iflg. indhentet tilbud kr ekskl.moms. Fællesafdelingen koster kr ekskl. moms. Omkostninger til advokat, bank, kreditforening m.m., der betragtes som en del af den samlede investering, andrager kr , hvoraf de kr er momspligtige og betales kontant i januar 20x2 sammen med anskaffelsesprisen for hytterne. Bygningernes forventede levetid ansættes til 25 år, således der afskrives 1/25 af anskaffelsessummen pr. år. Kalkulationsrenten er 14%. Der optages et lå på kr til opførelsen den x2 og renten forventes at udgøre 12% p.a. Lånet afdrages med lige store afdrag, der sammen med renterne betales kvartårligt i månederne januar, april, juli og oktober. Første gang april 20x2. Løbetid 25 år. Nedenstående tal viser, hvor mange hytter, der forventes udlejet i de enkelte måneder. (Hele måneden), idet det forudsættes at gælde for alle 25 år. Der regnes med 30 dage i alle måneder Forretningens omsætning forventes p.g.a. hytterne at stige med kr ekskl. moms pr. måned. Varerne indkøbes i de enkelte måneder og bruttofortjenesten udgør 12%. Der indregnes ikke nogen ændring i omsætning på automater. Olie- og elomkostninger forventes pr. hytte at andrage kr. 50,- ekskl. moms pr. døgn i jan., feb., mar.,apr.,okt.,nov. og dec. og kr. 10 ekskl. i de øvrige måneder. Beløbene betales i de enkelte måneder. Reparation og vedligeholdelse forventes at andrage kr. 500 ekskl. moms pr. måned. Likvide midler primo sættes til 0 kr. 98

8 Af konkurrencemæssige hensyn fastsættes priserne ekskl. moms, som inkluderer varme, el og slutrengøring som følger: jan., feb., mar.,okt.,nov.,dec. apr., maj., jun., sep. jul., aug. kr. 90,- ekskl. moms pr. hytte pr. døgn kr. 150,- ekskl. moms pr. hytte pr. døgn kr. 200,- ekskl. moms pr. hytte pr. døgn Der bedes gjort følgende overvejelser: 1. Vurder nuværende kapacitet og afgør i hvilken udstrækning, der er ledig kapacitet. 2. Vurder kapacitetsbehov og afgør, hvorvidt der er behov for eventuelle udvidelser. 3. Beregn forventet omsætning. 4. Beregn hvorvidt det vil være rentabelt at bygge hyttebyen. 5. Udfærdig resultat- og likviditetsbudget for det første år, idet der både skal udarbejdes et totalt likviditetsbudget og et likviditetsbudget opdelt på måneder. (På grund af de forholdsvis små beløb regnes i hele tusinde kroner med 1 decimal) 99

9 Projekt tennis- og minigolfbane Indehaverne har endvidere puslet med tanken om at lave en tennis- og en minigolfbane. De har derfor undersøgt muligheden for at etablere disse. De kan placeres på et areal, der ikke benyttes til andet formål. Der er indsamlet følgende oplysninger om projektet: Etablering Levetid Årlig vedligehold Tennisbane kr ekskl. moms 20 år k r ekskl. moms Minigolfbane kr ekskl. moms 15 år k r ekskl. moms Priserne for at benytte banerne ønskes fastsat som følger: Tennis pr. time pr. bane Minigolf pr. spiller kr. 40,- inkl. moms kr. 5,- inkl. moms Efter de nævnte levetider forventes banerne at være værdiløse. Der regnes med en kalkulationsrentesats på 14% p.a. Beregn, hvor mange timer tennisbanen skal være udlejet i løbet at et år, og hvor mange, der skal spille minigolf i løbet af et år, hvis det skal hvile i sig selv og vurder sandsynligheden for, at dette kan lade sig gøre. (Afrund til hele tusinde kroner i investeringskalkulen) 100

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde

En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde OPGAVE 1 En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde C(x) = Ax 3 - Bx 2 + Cx + D hvor A, B, C og D er positive

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november 2012. 5.0 Indledning 5.0-1. 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5.

Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november 2012. 5.0 Indledning 5.0-1. 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5. Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november 2012 5 FORM OG PROCEDUREKRAV TIL BUDGETTET Indhold Side 5.0 Indledning 5.0-1 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5.1-1 5.2 Formkrav

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere