Retningslinjer. Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer. Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet"

Transkript

1 Retningslinjer Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet

2 Date: ESMA/2014/869DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III. Formål 5 IV. Opfyldelse og rapporteringsforpligtelser 5 V. Indberetningsperioder 5 VI. Overgangsbestemmelser (artikel 61 i FAIF-direktivet) 6 VII. Procedure for første indberetning 6 VIII. Procedurer ved udskiftning af FAIF'en for en AIF eller likvidering af en AIF 6 IX. Procedurer, når FAIF'er får pålagt nye indberetningsforpligtelser 7 X. Indberetning af særlige typer af AIF'er 9 XI. Indberetning af FAIF-data i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk XII. Indberetning af AIF-data i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk XIII. Indberetning af AIF-data i henhold til artikel 24, stk XIV. Oplysninger i henhold til artikel 24, stk ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 Frankrig Tlf. +33 (0)

3 I. Anvendelsesområde Hvem? 1. Disse retningslinjer gælder for kompetente myndigheder. Hvad? 2. Disse retningslinjer gælder i forhold til artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk. 1, 2 og 4, i direktiv 2011/61/EU (FAIF-direktivet) og artikel 110 i forordning 231/2013 (forordningen) om gennemførelse af FAIF-direktivet. Hvornår? 3. Disse retningslinjer gælder fra [2 måneder efter offentliggørelse af oversættelserne]. II. Definitioner Foreløbig identifikator for enheder (IEI) Identifikator for juridiske enheder (LEI) Anskaffelseskapital Virksomhedsovertagelse Konsolidering Selskabsafhændelse ESOP Den foreløbige kode bruges til identifikation af modparter som defineret i artikel 3 i Kommissionens forordning 1247/2012. Identifikator, der er omtalt i henstillingerne fra Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) om en global identifikator for juridiske enheder for de finansielle markeder ("A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets"). Kapital, der stilles til rådighed for erhvervsaktive selskaber med det formål at skabe vækst via opkøb. Denne kapital stilles normalt til rådighed med et bestemt identificeret opkøbsmål. Praksis, hvorved en private equity fond typisk erhverver en aktiemajoritet (om ikke 100 %) i et erhvervsaktivt selskab og opretholder en kontrollerende stilling. Praksis, hvorved en private equity fond erhverver flere selskaber med henblik på konsolidering til en større enhed. Investering i en stor virksomheds ikke-kerne område. I dette tilfælde udskiller virksomheden en del til en private equity fond. Medarbejderaktieordninger (Employee Stock Ownership Plans) er mekanismer til overdragelse af hele eller dele af virksomhedens 3

4 ejerskab til medarbejderne. Private equity fonde bidrager undertiden med egenkapital for at finansiere overdragelsen af ejerskabet. Vækstkapital Rekapitalisering Aktionærlikviditet "Turnarounds" Værdi af instrumenter Samlet værdi Nettoaktivværdi Deltaværdien af nettoformue CS 01 DV 01 Kapital investeret af private equity fonde med særligt henblik på at fremme specifikke vækstinitiativer. En strategisk ændring af et selskabs kapitalstruktur, der normalt indebærer en delvis overdragelse af ejerskabet. En rekapitalisering forekommer ofte, når en ejer ønsker at indløse en delvis interesse i virksomheden ("fjerne nogle jetoner fra bordet"). I så fald stiller et investeringsselskab kapital til rådighed til at betale ejeren til gengæld for en procentdel af ejerskabet. Ligner en rekapitalisering på den måde, at det indebærer en strategisk ændring i kapitalstrukturen, men har normalt et andet sigte. Med denne strategi stiller en private quity fond tilstrækkelig kapital til rådighed for selskabet, så det kan købe en ejer "helt ud", typisk med henblik på familie- og arveretlig planlægning. private equity fonde kan stille kapital til rådighed med det formål at gøre et selskab, som er kriseramt eller på anden vis står i en særlig situation, til et finansielt stabilt selskab. Ofte har kriseramte selskaber eller selskaber, der står i en særlig situation, ikke opfyldt deres forpligtelser (er f.eks. gået konkurs) eller er tæt på det. Medmindre andet er fastsat, betyder dette værdiansættelse af instrumenter i overensstemmelse med forordningens artikel 2 og 10. Betyder den samlede værdi af instrumenter uden "netting". Nettoværdien af AIF'ens aktiver (i modsætning til nettoaktivværdien pr. enhed eller kapitalandel i AIF'en). Porteføljens følsomhed over for bevægelser i aktiekurser. Porteføljens følsomhed over for en ændring i kreditspænd. Porteføljens følsomhed over for en ændring i afkastkurve. 4

5 III. Formål 4. Formålet med disse retningslinjer er at sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af indberetningsforpligtelserne til de kompetente nationale myndigheder, jf. artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet og artikel 110 i forordningen. Retningslinjerne opfylder dette mål ved at præcisere, hvilke oplysninger forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er) skal indberette til de kompetente nationale myndigheder og tidsplanen for indberetningen, samt hvilke procedurer der skal følges, når FAIF'er skifter fra én indberetningsforpligtelse til en anden. IV. Opfyldelse og rapporteringsforpligtelser Status for retningslinjerne 5. Retningslinjerne i dette dokument er udstedt i henhold til artikel 16 i ESMA-forordningen1. I henhold til artikel 16, stk. 3, i ESMA-forordningen skal de kompetente myndigheder bestræbe sig mest muligt på at efterleve retningslinjerne. 6. De kompetente myndigheder, som retningslinjerne gælder for, skal implementere dem ved at inkorporere dem i deres tilsynsprocedurer. Indberetningspligt 7. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer gælder for, skal underrette ESMA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve retningslinjerne, og anføre en begrundelse for eventuel manglende efterlevelse inden for to måneder efter datoen for ESMAs offentliggørelse af retningslinjerne. Hvis der ikke er modtaget svar inden fristens udløb, anses de kompetente myndigheder for ikke at efterleve retningslinjerne. Der findes en skabelon til meddelelser på ESMAs websted. V. Indberetningsperioder 8. Indberetningsperioderne er rettet ind efter kalenderen for det transeuropæiske realtids bruttoafviklingssystem for ekspresoverførsler (TARGET), og indberetningsperioderne slutter den sidste bankdag i marts, juni, september og december hvert år. Det betyder, at FAIF'er med årlig indberetningspligt skal foretage indberetning en gang om året pr. sidste bankdag i december. FAIF'er med halvårlig indberetningspligt skal foretage indberetning to gange om året pr. sidste bankdag i juni og december, og FAIF'er, som indberetter hvert kvartal, pr. sidste bankdag i marts, juni, september og december. 9. Hvis den sidste bankdag i en indberetningsperiode i en indberettende FAIF's retsområde er en helligdag, og der ikke foreligger data for den pågældende dato, bruger FAIF'en oplysninger fra den umiddelbart foregående bankdag, men indberetningsdatoen skal fortsat være den sidste bankdag i indberetningsperioden ifølge TARGET-kalenderen. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF. 5

6 VI. Overgangsbestemmelser (artikel 61 i FAIF-direktivet) 10. Med henblik på at fastslå arten af og tidspunkterne for deres indberetningsforpligtelser for den periode, der begynder den 22. juli 2013, skal eksisterende FAIF'er tage hensyn til: i) overgangsbestemmelserne i artikel 61, stk. 1, i FAIF-direktivet, ii) Europa-Kommissionens fortolkning af artikel 61, stk. 1, jf. dens spørgsmål og svar (Q&A) 2 og iii) deres tilladelsesstatus. Når eksisterende FAIF'er får pålagt indberetningsforpligtelser, skal de indberette de nødvendige oplysninger i henhold til artikel 24 i FAIF-direktivet i overensstemmelse med proceduren i punkt 12 nedenfor. Efter den første runde af indberetninger til de kompetente nationale myndigheder følger eksisterende FAIF'er den indberetningsfrekvens, der er anført i ovenstående punkt 8 i retningslinjerne. VII. Procedure for første indberetning 11. Der kan være tilfælde, hvor FAIF'er ikke har nogen oplysninger at indberette om AIF'er, f.eks. hvis der er en forsinkelse, fra at en ny FAIF får tilladelsen eller registreres, og til at aktiviteten faktisk begynder, eller mellem oprettelsen af en AIF og de første investeringer. I så fald skal en FAIF stadig foretage indberetning til de kompetente nationale myndigheder om, at der ikke foreligger oplysninger. Hertil benyttes et bestemt felt. 12. FAIF'er påbegynder indberetningen fra den første dag i det følgende kvartal, efter at de har fået oplysninger at indberette, og indtil afslutningen af den første indberetningsperiode. F.eks. skal en FAIF med halvårlig indberetningspligt, og som har oplysninger til indberetning pr. 15. februar, begynde at indberette oplysninger pr. 1. april til 30. juni. 13. FAIF'er indberetter kun oplysninger i henhold til artikel 3 og artikel 24 til de kompetente nationale myndigheder én gang pr. indberetningsperiode for hele perioden. F.eks. fremsender FAIF'er med halvårlig indberetningspligt kun én indberetning til de kompetente nationale myndigheder for hver halvårlig periode. VIII. Procedurer, når AIF en skifter FAIF eller likvideres - Udskiftning af FAIF 14. Når en AIF skifter FAIF mellem to indberetningsdatoer, skal den tidligere FAIF ikke ved udløbet af indberetningsperioden indberette oplysninger i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), eller 24 til de kompetente nationale myndigheder. I stedet indberetter den nye FAIF oplysningerne i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), eller 24 for hele perioden ved udløbet af indberetningsperioden på grundlag af de oplysninger, som er blevet overgivet af den tidligere FAIF. Samme procedure følges, når en FAIF fusioneres med en anden FAIF og ikke længere eksisterer. - Likvideret eller fusioneret AIF 15. FAIF'er skal fremlægge den seneste indberetning fra AIF'en til de nationale kompetente myndigheder straks efter, at AIF'en er blevet likvideret eller fusioneret. 16. Likvidationsprocesserne kan variere alt efter de forvaltede AIF'ers type og jurisdiktion. Afhængigt af omstændighederne indeholder den sidste indberetning måske ingen oplysninger (hvis alle AIF'ens 2 6

7 positioner er blevet afviklet) eller er begrænset til oplysninger om omsætningen, eller måske er indberetningen fuldstændig. I nogle tilfælde forvaltes en AIF, som træder i likvidation (administrativ procedure), ikke længere af FAIF'en, og likvidationen gennemføres i stedet af en likvidator. I så fald fremlægger FAIF'en en rapport om AIF'en for de kompetente nationale myndigheder, før likvidator overtager ansvaret for likvidationen af AIF'en. IX. Procedurer, når FAIF'er får pålagt nye indberetningsforpligtelser 17. I tabel 8, 9 og 10 i bilag IV fastsættes alle de mulige ændringer i indberetningshyppighed, og omfanget af de oplysninger, der skal indberettes, præciseres. Disse procedurer er baseret på den antagelse, at når en FAIF får sin tilladelse i henhold til FAIF-direktivet, er alle de procedurer på plads, som er nødvendige for at opfylde de nye indberetningsforpligtelser. Når FAIF'er indberetter første gang efter en ændring i indberetningshyppighed, benytter de et bestemt felt til at oplyse de kompetente nationale myndigheder om ændringen. 18. Når FAIF'er indberetter første gang efter en ændring i indberetningshyppighed, og indberetningen dækker flere indberetningsperioder (se eksempler nedenfor), sender de kun én indberetning og ikke en indberetning pr. periode. Eksempler: - Tabel 8 Case 1 Fra registreret FAIF til FAIF med tilladelse (godkendt FAIF) med kvartalsvis indberetningspligt: Når en registreret FAIF får tilladelse og omgående får pålagt kvartalsvise indberetningsforpligtelser, starter den nye indberetning pr. udløbet af det første hele kvartal, som dækker hele perioden siden den sidste indberetning til dens nationale kompetente myndighed i henhold til registreringskravene, jf. artikel 3, stk. 3, litra d). Hvis FAIF'en får tilladelsen i årets sidste kvartal, skal den dog indberette ifølge den frekvens, der var gældende for FAIF'en, før tilladelsen blev givet (dvs. årlig indberetning). Godkendte FAIF'er indberetter de ønskede oplysninger, jf. artikel 24 i FAIF-direktivet. 20. Hvis FAIF'en f.eks. får tilladelse i første kvartal (Q1), skal den ikke indberette ved udgangen af Q1, men ved udgangen af andet kvartal (Q2) for perioden Q1-Q2. Herefter indberetter FAIF'en i tredje (Q3) og fjerde kvartal (Q4). Gives tilladelsen i Q2, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q3 for perioden Q1-Q3, hvorefter FAIF'en indberetter i Q4. Gives tilladelsen i Q3, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q4 for perioden Q1-Q4. Gives tilladelsen endelig i Q4, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q4 for perioden Q1-Q4. - Tabel 8 Case 9 Fra godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt til godkendt FAIF med halvårlig indberetningspligt 21. Hvis ændringen sker i Q1, foretager FAIF'en indberetningen ved udgangen af første halvår (H1) for perioden Q1-Q2, hvorefter FAIF'en indberetter ved udgangen af andet halvår (H2) for de efterfølgende kvartaler Q3 og Q4. Hvis ændringen sker i Q2, skal FAIF'en ved udgangen af H1 kun indberette for Q2, hvorefter den indberetter ved udgangen af H2 for perioden Q3-Q4. Sker ændringen i Q3, indberetter FAIF'en ved udgangen af H2 for perioden Q3-Q4. Sker ændringen endelig i Q4, indberetter FAIF'en kun for Q4 ved udgangen af H2. - Tabel 8 Case 10 Fra godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt til registreret FAIF 7

8 22. Når en FAIF skifter fra at være en godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt til en registreret FAIF med årlig indberetningspligt, skal FAIF'en foretage indberetning til sin nationale kompetente myndighed ved årets udgang for hele perioden siden den sidste indberetningsrunde. FAIF'en indberetter kun de oplysninger, der er nødvendige i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d). - Tabel 8 Case 17 Fra godkendt FAIF med halvårlig indberetningspligt til godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt 23. Til forskel fra ovennævnte situation er omfanget af oplysninger, der i så fald skal indberettes, nøjagtig det samme, og kun beregningshyppigheden er anderledes (fra halvårlig til kvartalsvis). 24. Sker ændringen i Q1, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q2 for perioden Q1-Q2, hvorefter FAIF'en indberetter i Q3 og Q4. Sker ændringen i Q2, indberetter FAIF'en ved udgangen af H1 for perioden Q1-Q2, hvorefter den indberetter i Q3 og Q4. Sker ændringen i Q3, indberetter FAIF'en ved udgangen af H2 for perioden Q3-Q4. Sker ændringen endelig i Q4, indberetter FAIF'en for Q3-Q4 ved udgangen af H2. Tabel 8 Case 35 - Fra godkendt FAIF med kun ikkegearede AIF'er, der investerer i unoterede selskaber og udstedere med det formål at opnå kontrol, til godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt 25. Sker ændringen i Q1, indberetter FAIF'en ved udgangen af H1 for perioden Q1-Q2, hvorefter FAIF'en indberetter ved udgangen af Q3 og Q4. Sker ændringen i Q2, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q3 for perioden Q1-Q3. Sker ændringen i Q3, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q4 for perioden Q1- Q4. Sker ændringen i Q4, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q4 for Q1-Q4. - Tabel 8 Case 3 Fra registreret FAIF til godkendt FAIF med årlig indberetningspligt 26. Nogle registrerede FAIF'er kan beslutte at blive omfattet af FAIF-direktivet med henblik på at drage fordel af markedsføringspasset. Det betyder, at indberetningshyppigheden ikke bliver ændret (dvs. årlig indberetning), men at omfanget af oplysninger bliver anderledes, fordi disse FAIF'er vil blive pålagt indberetningsforpligtelser, jf. artikel Når FAIF'er skifter fra at være registrerede FAIF'er til godkendte FAIF'er med årlig indberetningspligt, skal de derfor ved årets udgang indberette de oplysninger, jf. artikel 24, til den nationale kompetente myndighed for hele perioden siden den sidste indberetningsrunde. - Tabel 9 Case 1116 Fra ikkegearet EU-AIF, som investerer i unoterede selskaber og udstedere med det formål at sikre kontrol forvaltet af en FAIF, der kun investerer i unoterede selskaber og udstedere for at sikre kontrol, til ikkegearet EU-AIF med AuM over AIF-tærsklen, som ikke investerer i unoterede selskaber og udstedere for at sikre kontrol forvaltet af en godkendt FAIF med halvårlig indberetningspligt 28. Omfanget af oplysninger, der i så fald skal indberettes, er nøjagtig det samme, og kun beregningshyppigheden er anderledes (fra årlig til kvartalsvis). 29. Sker ændringen i Q1, indberetter FAIF'en den pågældende AIF ved udgangen af H1 for perioden Q1- Q2, hvorefter FAIF'en indberetter AIF'en ved udgangen af Q3 og Q4. Sker ændringen i Q2, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q3 for perioden Q1-Q3. Sker ændringen i Q3, indberetter 8

9 FAIF'en den pågældende AIF ved udgangen af Q4 for perioden Q1-Q4. Sker ændringen endelig i Q4, indberetter FAIF'en den pågældende AIF ved udgangen af Q4 for perioden Q1-Q4. - Tabel 9 Kode 200 Fra ikkegearet ikke-eu-faif med AuM under den tærskel, der markedsføres i EU, og som ikke investerer i unoterede selskaber og udstedere for at sikre kontrol forvaltet af en godkendt FAIF, som er omfattet af direktivet, til ikkegearet EU-AIF med AuM under den AIF-tærskel, der markedsføres i EU, og som ikke investerer i unoterede selskaber og udstedere for at sikre kontrol forvaltet af en godkendt FAIF med halvårlig indberetningspligt 30. Omfanget af oplysninger, der i så fald skal indberettes, er nøjagtig det samme, og kun beregningshyppigheden er anderledes (fra årlig til halvårlig). 31. Sker ændringen i Q1, indberetter FAIF'en for den pågældende AIF ved udgangen af H1 for perioden Q1-Q2, og i H2 for perioden Q3-Q4. Sker ændringen i Q2, indberetter FAIF'en ved udgangen af H2 for perioden H1-H2. Sker ændringen i Q3, indberetter FAIF'en for den pågældende AIF ved udgangen af H2 for perioden H1-H2. Sker ændringen endelig i Q4, indberetter FAIF'en for den pågældende AIF med den hyppighed, som var gældende for FAIF'en før tilladelsen (årlig indberetning). - Tabel 9 Case 1180 Fra ikkegearet ikke-eu-aif, som ikke markedsføres i EU, og ikke investerer i unoterede selskaber og udstedere for at sikre kontrol forvaltet af en godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt, til gearet ikke-eu-aif, som markedsføres i EU og forvaltes af en godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt 32. Når AIF'en, de forvalter, bliver en gearet AIF, som markedsføres i EU, skal FAIF'er også indberette oplysningerne i henhold til artikel 24, stk. 2, og artikel 24, stk. 4. Indberetningshyppigheden er fortsat kvartalsvis. X. Indberetning af særlige typer af AIF'er - Feeder-AIF'er 33. FAIF'er skal behandle feeder-aif'er til den samme masterfond individuelt. De skal ikke samle alle oplysninger om feeder-aif'er til de(n) samme master(e) i en fælles indberetning. FAIF'er bør ikke samle master-feeder-strukturer i en fælles indberetning (dvs. én indberetning med alle oplysningerne om feeder-aif'er og deres master-aif('er)). 34. Ved indberetning af oplysninger om feeder-aif'er skal FAIF'er anføre den master-aif, som hver feeder investerer i, men skal ikke anvende look through -princippet i forhold til master-aif('en/er) og dens/deres investeringer. FAIF'er indberetter også detaljerede oplysninger om investeringer fortaget på feeder-aif-niveau såsom investeringer i afledte finansielle instrumenter. - Funds of funds 35. Ved indberetning af oplysninger om funds of funds skal FAIF'er ikke gennemgå de underliggende fondes investeringer, hvori AIF'en investerer. - AIF er med afdelinger 36. Hvis en AIF har afdelinger, indberettes AIF-specifikke oplysninger på afdelingsniveau. 9

10 XI. Indberetning af FAIF-data i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk. 1 XI.I. Identifikation af FAIF'en 37. Som navn på FAIF'en benyttes FAIF'ens officielle navn. FAIF'er skal også oplyse følgende koder: - den nationale identifikationskode (kode benyttet af de kompetente nationale myndigheder i hjemlandet eller de kompetente nationale myndigheder i referencemedlemsstaten eller de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor FAIF'en markedsfører sine AIF'er, jf. artikel 42 i direktivet), og - identifikatoren for juridiske enheder (LEI) eller, hvis den ikke er tilgængelig, den foreløbige identifikator for juridiske enheder (IEI) eller, hvis den ikke er tilgængelig, bankidentifikationskoden (BIC). 38. Ændres den nationale identifikationskode, bør FAIF'er altid (ved den første indberetning efter ændringen af den nationale kode og eventuel efterfølgende indberetning) anføre den tidligere nationale identifikationskode sammen med den aktuelle nationale kode. 39. Endelig skal FAIF'er oplyse, i hvilken jurisdiktion de har hjemsted. XI.II Primære markeder og instrumenter, som er genstand for de handler, der foretages på vegne af de AIF'er, som den forvalter - Primære markeder: 40. FAIF'er grupperer deres instrumenter efter det marked, hvor handlerne fandt sted. Markeder skal forstås som handelscentre, hvor FAIF'erne handler. Rækkefølgen af de fem største markeder baseres på den samlede værdi af de instrumenter, som danner grundlag for hvert marked. Værdien af instrumenterne beregnes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden. Om muligt identificerer FAIF'erne markedet ved indberetning af den relevante MIC-kode. 41. Instrumenter, som ikke handles på et bestemt marked, grupperes sammen under en bestemt "markedstype"-kode XXX. Disse instrumenter omfatter f.eks. kollektive investeringsvirksomheder. 42. OTC-transaktioner grupperes under den bestemte "markedstype"-kode OTC. Investerer en FAIF via en OTC-transaktion i et instrument, som også er noteret på et marked, skal "markedstypen" være OTC. 43. Ud over identifikationen af markederne skal FAIF'er indberette den tilsvarende samlede værdi. 44. Hvis FAIF'er handler på under fem markeder, skal der anføres NOT i kolonnen "markedstype" for rækker, hvor der ikke er nogen værdi. Eksempler: Eksempel 1a: Markedstype Markedskode Samlet værdi Vigtigste marked MIC XEUR (EUREX)

11 Næstvigtigste marked MIC XBRU (EURONEXT) Tredjevigtigste marked NOT Fjerdevigtigste marked NOT Femtevigtigste marked NOT 45. Ovenstående eksempel betyder, at de to markeder, hvor FAIF'en handler på vegne af de AIF'er, den forvalter, er EUREX til en samlet værdi af EUR og EURONEXT til en samlet værdi af EUR. Det betyder også, at FAIF'en kun handler på to markeder, fordi den samlede værdi for det tredje, fjerde og femte er NOT. Eksempel 1b: Markedstype Markedskode Samlet værdi Vigtigste marked XXX Næstvigtigste marked NOT Tredjevigtigste marked NOT Fjerdevigtigste marked NOT Femtevigtigste marked NOT 46. Eksempel 1b svarer til en situation, hvor FAIF'en kun handler aktiver, for hvilke der ikke findes et marked, til en samlet værdi af EUR. Det kunne f.eks. være en FAIF, som forvalter private equity-fonde eller fonde baseret på fast ejendom. Eksempel 1c: Markedstype Markedskode Samlet værdi Vigtigste marked XXX Næstvigtigste marked MIC XEUR (EUREX) Tredjevigtigste marked MIC XNAS (NASDAQ) Fjerdevigtigste marked MIC XBRU (EURONEXT) Femtevigtigste marked NOT 47. Eksempel 1c svarer til en situation, hvor FAIF'en for det meste handler uden for markedet til en samlet værdi af EUR, men også handler med mindre andele på EUREX ( EUR), NASDAQ ( EUR) og EURONEXT ( EUR). - Primære instrumenter 48. FAIF'er skal gruppere deres instrumenter ifølge den kategori for sub-asset typer, der vises i Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found. (dvs. højeste tilgængelige detaljeringsgrad f.eks. indlånsbeviser, ABS'er, finansielle "single name"-cds'er osv.), og herefter indberette de fem største sub asset typer. Rækkefølgen baseres på den samlede værdi af de instrumenter, som danner grundlag for hver sub-asset type. Værdien af instrumenterne beregnes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden. 49. FAIF'erne skal ud over at oplyse de primære instrumenter også indberette den tilsvarende samlede værdi. Eksempel Kode for sub-asset Navn for sub asset type Samlet værdi 11

12 type Vigtigste instrument SEQ_LEQ_OTHR Øvrige noterede kapitalandele Næstvigtigste instrument DER_FIX_FIXI Fastforrentede derivater Tredjevigtigste instrument PHY_TIM_PTIM Tømmer Fjerdevigtigste instrument CIU_NAM_OTHR CIU drevet/forvaltet af FAIF'en/andre CIU'er Femtevigtigste instrument NTA_NTA_NOTA Ikke relevant 50. Ovenstående eksempel svarer til en FAIF, som kun investerer i øvrige noterede kapitalandele, fastforrentede derivater, tømmer og andre CIU'er drevet/forvaltet af FAIF'en. Værdier af forvaltede aktiver for alle forvaltede AIF'er 51. FAIF'er indberetter værdien af forvaltede aktiver for alle forvaltede AIF'er under anvendelse af den metode, der er fastsat i artikel 2 og 10 i forordningen. Værdien anføres altid i euro. Til konvertering af den samlede værdi af forvaltede aktiver for alle forvaltede AIF'er til euro benyttes Den Europæiske Centralbanks (ECB) omregningskurs. Er der ingen ECB-omregningskurs, anfører FAIF'erne den benyttede omregningskurs. Kun når alle FAIF'ens AIF'er er angivet i en anden fælles basisvaluta end euro, skal denne værdi suppleres med værdien i AIF'ernes basisvaluta. Disse oplysninger indberettes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden. XII. Indberetning af AIF-data i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk. 1 XII.I. Identifikation af AIF'en 52. Som navn på AIF'en benytter FAIF'en AIF'ens officielle navn. I tilfælde af, at AIF en har afdelinger, oplyses navnet på AIF en og dens afdelinger. 53. Med henblik på AIF'ens identifikationskode skal FAIF'en oplyse: - den nationale identifikationskode (kode benyttet af de kompetente nationale myndigheder i hjemlandet til identificering af AIF'er eller de kompetente nationale myndigheder i referencemedlemsstaten eller de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor FAIF'en markedsfører sine AIF'er, jf. artikel 42 i direktivet). Hvis de foreligger, skal FAIF'er også oplyse ISIN-koder og andre internationale koder, AIF'en måtte have. For AIF'er med flere andelsklasser skal FAIF'er indberette alle koder for alle de pågældende andelsklasser (ISIN-koder og andre internationale koder) - AIF'ens LEI-kode eller IEI-kode. 54. Ændres den nationale identifikationskode, bør FAIF'er altid (ved den første indberetning efter ændringen af den nationale kode og eventuel efterfølgende indberetning) anføre den tidligere nationale identifikationskode sammen med den aktuelle nationale kode. 55. AIF'ens ikrafttrædelsesdato defineres som den dato, AIF'en startede sine aktiviteter. 12

13 56. For EU-AIF'er forstås AIF'ens hjemsted som AIF'ens hjemland, jf. definition i FAIF-direktivets artikel 4, stk. 1, litra p). For ikke-eu-aif'er er AIF'ens hjemsted det land, hvor AIF'en har erhvervet tilladelse eller er registreret, eller hvor den har sit vedtægtsmæssige hjemsted. 57. For hver prime broker for AIF'en indberettes enhedens officielle navn og, hvis de foreligger, LEI- eller IEI-kode eller i modsat fald BIC-kode. 58. Der indberettes kun én basisvaluta for AIF'en. Det betyder, at AIF'er med flere andelsklasser denomineret i forskellige valutaer kun skal have én basisvaluta. Denne basisvaluta er den valuta, som benyttes til indberetning af oplysninger. FAIF'er indberetter den primære basisvaluta under anvendelse af ISO For de samlede aktiver, AIF'en forvalter, indberetter FAIF'er værdien i AIF'ens basisvaluta. FAIF'erne skal også anføre vekselkursen mellem AIF'ens basisvaluta og euro under anvendelse af ECB's omregningskurs, hvis det er relevant. Disse oplysninger suppleres af nettoaktivværdien (NAV) for AIF'en. Begge værdier angives pr. sidste bankdag i indberetningsperioden. 60. Med hensyn til jurisdiktion for de tre vigtigste finansieringskilder skal FAIF'er oplyse land for modparten i forhold til forpligtelsen. Hvis finansieringskilden f.eks. har form af et lån, ligger kompetencen hos långiverens jurisdiktion. 61. Med hensyn til primær AIF-type skal FAIF'en kun vælge én AIF-type fra følgende liste: - hedgefond - private equity-fond - fonde baseret på fast ejendom - fund of funds - andre strategier, og - ingen. 62. Den primære AIF-type baseres på AIF'ens NAV. FAIF'en vælger "ingen" som primær AIF-type, hvis AIF'ens investeringsstrategi ikke gør det muligt at identificere en primær AIF-type. XII.II. Opdeling i investeringsstrategier 63. Efter den primære AIF-type oplyser FAIF'er AIF ens investeringsstrategier under anvendelse af listen over strategier i indberetningsskemaet (se investeringsstrategierne i Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found.). Primære AIF-typer udelukker gensidigt hinanden, undtagen hvis FAIF'en har valgt "ingen". Derfor skal FAIF'en ikke fordele strategierne over de forskellige strategigrupper (hedgefondstrategi, private equity-fondstrategi, fast ejendom, fund of funds og anden strategi). Hvis en FAIF f.eks. anfører "hedgefond" som primær AIF-type, kan investeringsstrategierne kun være strategierne i den liste over strategier, som svarer til hedgefonde. 64. Hvis en AIF anfører "ingen" som primær AIF-type, fordeles investeringsstrategierne over de forskellige kategorier af AIF-typer. 13

14 65. FAIF'er vælger først en primær strategi for AIF'en. Denne primære strategi skal være den, som bedst beskriver den indberettende fonds strategier. Fonde med en primær strategi fokuserer sandsynligvis i overvejende grad på én strategi, selv om de kan investere i andre strategier. Fonde med flere strategier er sandsynligvis diversificerede og følger regelmæssigt flere strategier, idet diversificering er en eksplicit del af investeringsstrategien. Når FAIF'er vælger "anden" som den strategi, der bedst beskriver den indberettende fonds strategier, anføres en kort forklaring af strategien. 66. For hedgefond, private equity-fond, fonde baseret på fast ejendom, fund of funds og andre strategier skal FAIF'er også anføre, hvor mange procent af NAV alle AIF'ens strategier repræsenterer. De anførte strategier udelukker gensidigt hinanden (dvs. FAIF'er skal ikke indberette de samme aktiver under flere strategier), og summen af procentandelene skal give 100 %. Ved indberetning af den procentvise fordeling af NAV skal FAIF'er ikke anføre en NAV-andel for flere strategier (multistrategy), men i stedet for de øvrige anførte strategier. 67. Pengemarkeds-AIF'er klassificeres i investeringsstrategien "fast forrentet" (fixed income). - Hedgefondstrategier Eksempel 3a: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Kapitalandele: Langt bias Kapitalandele: Lang/kort 50 % Kapitalandele: Markedsneutral Kapitalandele: Kort bias Relativ værdi: Arbitrage på fastforrentede værdipapirer Relativ værdi: Arbitrage på konvertible obligationer Relativ værdi: Arbitrage på volatilitet Hændelsesspecifik: Nødlidende/misligholdt/omstrukturering Hændelsesspecifik: Risikoarbitrage/fusionsarbitrage Hændelsesspecifik: Særlige situationer i forbindelse med kapitalandele Kredit, lang/kort Kredit, aktivbaseret udlån Makro 50 % Forvaltede futures/cta: Grundlæggende Forvaltede futures/cta: Kvantitativ Hedgefond med flere strategier X Anden hedgefondstrategi 68. Ovenstående eksempel svarer til en hedgefond-aif, som har flere strategier bestående af ½ Makro og ½ Kapitalandele Lang/kort. FAIF'en skal vælge "Hedgefond med flere strategier" som den "strategi, der bedst beskriver AIF'ens strategi", og indberette 50 % af NAV under "Kapitalandele Lang/kort" og 50 % under "Makro". Eksempel 3b: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) 14

15 AIF'ens strategi Kapitalandele: Langt bias Kapitalandele: Lang/kort X 70 % Kapitalandele: Markedsneutral Kapitalandele: Kort bias Relativ værdi: Arbitrage på fastforrentede værdipapirer Relativ værdi: Arbitrage på konvertible obligationer Relativ værdi: Arbitrage på volatilitet Hændelsesspecifik: Nødlidende/misligholdt/omstrukturering Hændelsesspecifik: Risikoarbitrage/fusionsarbitrage Hændelsesspecifik: Særlige situationer i forbindelse med kapitalandele Kredit, lang/kort 20 % Kredit, aktivbaseret udlån Makro Forvaltede futures/cta: Grundlæggende Forvaltede futures/cta: Kvantitativ 10 % Hedgefond med flere strategier Anden hedgefondstrategi 69. Ovenstående eksempel svarer til en hedgefond-aif, hvis strategi bedst beskrives som Kapitalandele Lang/kort med hensyn til 70 % af NAV. Det betyder også, at 20 % og 10 % af AIF'ens NAV investeres i henholdsvis Kredit, lang/kort-strategier og Forvaltede futures/cta: Kvantitativ. - Private equity-strategier Eksempel 3c: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Venturekapital X 100 % Vækstkapital Mezzaninkapital Private equity-fond med flere strategier Anden private equity-fondstrategi 70. Ovenstående eksempel svarer til en private equity-aif, hvis eneste strategi er Venturekapital. Eksempel 3d: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Venturekapital 50 % Vækstkapital Mezzaninkapital 50 % Private equity-fond med flere strategier X Anden private equity-fondstrategi 71. Ovenstående eksempel svarer til en private equity-aif, som har flere strategier bestående af ½ Venturekapital og ½ Mezzaninkapital. 15

16 - Strategier i fonde baseret på fast ejendom Eksempel 3e: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme X 100 % Industriejendomme Fond baseret på fast ejendom med flere strategier Anden strategi for fond baseret på fast ejendom 72. Ovenstående eksempel svarer til en AIF baseret på fast ejendom, som kun investerer i Erhvervsejendomsstrategier. Eksempel 3f: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Beboelsesejendomme 30 % Erhvervsejendomme 30 % Industriejendomme 40 % Fond baseret på fast ejendom med flere X strategier Anden strategi for fond baseret på fast ejendom 73. Ovenstående eksempel svarer til en AIF baseret på fast ejendom, som har flere strategier bestående af 40 % Industriejendomme, 30 % Erhvervsejendomme og 30 % Beboelsesejendomme. - Strategier for fund of funds Eksempel 3g: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Hedgefond-fond Private equity-fond X 100 % Anden fund of funds 74. Ovenstående eksempel svarer til en AIF baseret på Fund of funds, som kun investerer i private equity- AIF'er. - Anden strategi Eksempel 3h: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Råvarebaseret fond 20 % Egenkapitalfond 10 % 16

17 Fond baseret på fastforrentede værdipapirer X 70 % Infrastrukturfond Anden fond 75. Ovenstående eksempel svarer til en AIF, hvis strategi bedst beskrives som en fondstrategi baseret på fastforrentede værdipapirer med hensyn til 70 % af NAV. Det viser også, at henholdsvis 20 % og 10 % af AIF'ens NAV er fordelt på råvarebaserede fonde og egenkapitalfonde. Eksempel 3i: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Råvarebaseret fond 10 % Egenkapitalfond 10 % Fond baseret på fastforrentede værdipapirer X 30 % Infrastrukturfond Anden fond Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Kapitalandele: Langt bias Kapitalandele: Lang/kort 15 % Kapitalandele: Markedsneutral 5 % Kapitalandele: Kort bias Relativ værdi: Arbitrage på fastforrentede værdipapirer Relativ værdi: Arbitrage på konvertible obligationer Relativ værdi: Arbitrage på volatilitet Hændelsesspecifik: Nødlidende/misligholdt/omstrukturering Hændelsesspecifik: Risikoarbitrage/fusionsarbitrage Hændelsesspecifik: Særlige situationer i forbindelse med kapitalandele Kredit, lang/kort Kredit, aktivbaseret udlån Makro X 30 % Forvaltede futures/cta: Grundlæggende Forvaltede futures/cta: Kvantitativ Hedgefond med flere strategier Anden hedgefondstrategi 76. Ovennævnte eksempel svarer til en AIF, hvis primære AIF-type er "ingen" med 50 % af NAV allokeret til "hedgefond"-strategier og 50 % allokeret til "anden" strategi. XII.III. Primære eksponeringer og vigtigste koncentration - De vigtigste instrumenter, som AIF'en handler med 17

18 77. Disse oplysninger fremlægges for hver AIF eller for hver afdeling, hvis der er tale om en AIF med afdelinger. FAIF'er oplyser en AIF's fem vigtigste individuelle instrumenter. Rækkefølgen baseres på de enkelte instrumenters værdi. Værdierne af instrumenterne beregnes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden. 78. For hver position oplyser FAIF'en sub-asset typen under anvendelse af den højeste tilgængelige detaljeringsgrad i typologien for aktiver anført i Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found.. FAIF'er skal også indberette instrumentkoden og eventuelt ISINkoden og AII-koden for derivater. Såfremt FAIF'er handler med aktiver, som ikke har en specifik instrumentkode såsom tømmer eller vinbedrifter, anfører de NONE for "instrumenttype/-kode" og giver nærmere oplysninger om aktiverne i kolonnen "instrumentnavn". 79. FAIF'er skal også oplyse værdien af hver position sammen med typen heraf (lang eller kort). 80. Hvis en AIF har en meget koncentreret portefølje af investeringer, og FAIF'en indberetter under fem instrumenter, anføres "NTA_NTA_NOTA" for de relevante rækker. Eksempel: Vigtigste instrument Kode for subasset type Instrumentkode (ISIN eller AII) FRXXXXXXX XXX SEQ_LEQ_IFI N (Noterede kapitalandele udstedt af finansinstitution) Instrument navn BANK XYZ ISIN Instrumentk ode/-type Værdi Lang/kort position Lang Næstvigtigs te instrument Tredjevigti gste instrument SEC_LEQ_OT HR (Andre noterede kapitalandele) Vinbedrift XYZ SA ISIN FRXXXXXXX XXX NONE Kort 81. Ovenstående eksempel svarer til en AIF, hvis vigtigste individuelle positioner er en lang position i kapitalandele i XYZ Bank til en værdi af EUR og en kort position i kapitalandele i XYZ SA til en værdi af EUR. - Geografisk fokus 82. Ved indberetning af oplysninger om det geografiske fokus bør FAIF'er se på hjemstedet for de investeringer, der foretages. De geografiske regioner udelukker gensidigt hinanden, og summen af procentandele skal være 100 %. Oplysninger indberettes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden. 83. Investeringer, som ikke har et primært geografisk fokus inkluderes i kategorien "overnationale/flere regioner". FAIF'er kan allokere investeringer i underliggende kollektive investeringsordninger til en bestemt region, hvis de har tilstrækkelige oplysninger om den kollektive investeringsordnings 18

19 portefølje. Hvis ikke allokeres de til kategorien overnationale/flere regioner. For afledte finansielle instrumenter (OTC og noterede derivater) skal hjemstedet være hjemstedet for det afledte finansielle instruments underliggende aktiver. For likvide bankindlån er hjemstedet baseret på den valuta, hvori indlånet er angivet. F.eks. er hjemstedet for et kontantindlån i euro i en amerikansk bank Europa. Samme tilgang gælder for kontant lån (dvs. hjemstedet er baseret på valutaen for de lånte kontanter og ikke på långivers hjemsted). FAIF'er skal henvise til Error! Reference source not found. med hensyn til oplysninger om de geografiske områder. - AIF'ens 10 primære eksponeringer på indberetningsdatoen 84. I dette afsnit i indberetningsskemaet anfører FAIF'er de 10 primære eksponeringer efter sub-asset type og positionstype (lang eller kort). FAIF'er grupperer deres instrumenter efter sub-assets typekategorier, som er vist i Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found. i dokumentet (dvs. til den højeste tilgængelige detaljeringsgrad såsom indlånsbeviser, ABS'er, finansielle "single name"-cds'er osv.), og indberetter herefter de 10 primære eksponeringer. Rækkefølgen baseres på den samlede værdi af de instrumenter, som danner grundlag for hver type sub-asset. Værdien af instrumenter beregnes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden, og FAIF'erne skal ikke omregne positionerne mellem instrumenter, som indgår i den samme sub-asset type, til nettoværdi. 85. I første kolonne anføres makroaktivets type under anvendelse af den første tilgængelige detaljeringsgrad i typologien for aktiver anført i Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found. (dvs. værdipapirer, derivater osv.). 86. I anden kolonne anføres sub-asset type under anvendelse af den højeste tilgængelige detaljeringsgrad i typologien for aktiver anført Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found. (dvs. indlånsbeviser eller andre aktiederivater osv.). 87. Herefter anføres den samlede værdi af sub-asset typen samt dens procentandel i forhold til den samlede værdi af AIF'ens forvaltede aktiver. 88. Hvis FAIF'er kender modparten til OTC-transaktioner, skal dennes identitet og identifikationskoder såsom LEI eller IEI-koder oplyses. I så fald betragtes centrale modparter (CCP'er) ikke som en modpart. FAIF'er anfører ikke en modpart, hvis der er mere end én modpart til en sub-asset type. Eksempel: Kode for aktivtypen Makro 1 SEC (værdipapirer) 2 DER (derivater) 3 DER (derivater) Kode for sub-asset type SEC_CSH_CODP (indlånsbeviser) DER_CDS_INDX (indeks-cds) DER_FEX_INVT (udenlandsk valuta til investeringsformål) Samlet værdi % af den samlede værdi af AIF'ens forvaltede aktiver % Lang/kort position Lang * 3,3 % Lang ** ,83 % Kort Modpart (hvor det er relevant) 19

20 4 CIU (CIS) CIU_OAM_AETF (Investeringer i CIU, der drives/forvaltes af FAIF-ETF) 5 DER DER_EQD_OTHD (derivater) (andre 6 SEC (værdipapirer) 7 DER (derivater) aktiederivater) SEC_CSH_CODP (indlånsbeviser) DER_EQD_OTHD (andre aktiederivater) 8 NTA NTA_NTA_NOTA 9 NTA NTA_NTA_NOTA 10 NTA NTA_NTA_NOTA ,82 % Lang % Lang XYZ Bank ,5 % Kort ,1 % Kort 89. Ovenstående eksempel illustrerer, at FAIF'er kan indberette lignende oplysninger under forskellige linjer. F.eks. omhandler både linje 1 og 6 eksponeringer for samme type makroaktiv (værdipapirer) og samme type sub-asset (indlånsbeviser), men forskellen er, at det under linje 1 er en lang position, mens det under linje 6 er en kort position. 90. I den sidste kolonne anføres modparten, hvis alle instrumenter i en række har samme modpart. I ovenstående eksempel betyder linje 5 f.eks., at FAIF'ens femtevigtigste eksponering udgøres af aktiederivater, som alle har samme modpart (f.eks. XYZ Bank). Modparter, som indgår i samme koncern, behandles som én modpart. Hvis ikke alle instrumenterne har samme modpart skal det relevante felt omvendt være tomt, som det ses i linje 7. - De fem vigtigste porteføljekoncentrationer 91. I dette afsnit i indberetningsskemaet skal FAIF'er indberette de fem vigtigste porteføljekoncentrationer efter aktivtype, marked, hvor handlen fandt sted, og position (lang eller kort). Rækkefølgen baseres på den samlede værdi af hvert instrument, som danner grundlag for hver aktivtype. Værdien af instrumenterne beregnes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden, og FAIF'er skal ikke omregne positionerne mellem instrumenter, som indgår i den samme aktivtype, til nettoværdi. 92. I første kolonne anføres aktivtypen under anvendelse af den anden detaljeringsgrad i typologien for aktiver anført i Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found.. I tredje kolonne oplyses markedets identifikatorkode (MIC). De anfører herefter den samlede værdi af hver gruppe aktivtype. 93. Endelig oplyser FAIF'er, om eksponeringen for hver gruppe anført aktivtype er en kort eller lang position. 94. Når en investeringskategori ikke handles på et marked, anfører FAIF'er "XXX" for "markedstype". Disse instrumenter omfatter f.eks. kollektive investeringsvirksomheder. 20

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

1. Indledning. Lovgrundlaget

1. Indledning. Lovgrundlaget Vejledning om ansøgning om tilladelse eller registrering til at drive forvaltningsvirksomhed i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1. Indledning Lovgrundlaget Hidtil har

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 86/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 26.9.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. juni 2014 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 Direktionen for Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K 29. april 2010 Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 1. Finanstilsynets afgørelse Danske Bank og BNP Paribas

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde

Læs mere

L 83. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 56. årgang 22. marts 2013. Dansk udgave.

L 83. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 56. årgang 22. marts 2013. Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 83 Dansk udgave Retsforskrifter 56. årgang 22. marts 2013 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens delegerede forordning (EU)

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, KOM(2010) 482 2010/xxxx (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps {SEK(2010)

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Forenklet prospekt SEPTEMBER 2010

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Forenklet prospekt SEPTEMBER 2010 Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Absolute Return World Currency 10 blev lanceret den 16. april 2008. Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere