Retningslinjer. Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer. Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet"

Transkript

1 Retningslinjer Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet

2 Date: ESMA/2014/869DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III. Formål 5 IV. Opfyldelse og rapporteringsforpligtelser 5 V. Indberetningsperioder 5 VI. Overgangsbestemmelser (artikel 61 i FAIF-direktivet) 6 VII. Procedure for første indberetning 6 VIII. Procedurer ved udskiftning af FAIF'en for en AIF eller likvidering af en AIF 6 IX. Procedurer, når FAIF'er får pålagt nye indberetningsforpligtelser 7 X. Indberetning af særlige typer af AIF'er 9 XI. Indberetning af FAIF-data i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk XII. Indberetning af AIF-data i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk XIII. Indberetning af AIF-data i henhold til artikel 24, stk XIV. Oplysninger i henhold til artikel 24, stk ESMA CS rue de Grenelle Paris Cedex 07 Frankrig Tlf. +33 (0)

3 I. Anvendelsesområde Hvem? 1. Disse retningslinjer gælder for kompetente myndigheder. Hvad? 2. Disse retningslinjer gælder i forhold til artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk. 1, 2 og 4, i direktiv 2011/61/EU (FAIF-direktivet) og artikel 110 i forordning 231/2013 (forordningen) om gennemførelse af FAIF-direktivet. Hvornår? 3. Disse retningslinjer gælder fra [2 måneder efter offentliggørelse af oversættelserne]. II. Definitioner Foreløbig identifikator for enheder (IEI) Identifikator for juridiske enheder (LEI) Anskaffelseskapital Virksomhedsovertagelse Konsolidering Selskabsafhændelse ESOP Den foreløbige kode bruges til identifikation af modparter som defineret i artikel 3 i Kommissionens forordning 1247/2012. Identifikator, der er omtalt i henstillingerne fra Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) om en global identifikator for juridiske enheder for de finansielle markeder ("A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets"). Kapital, der stilles til rådighed for erhvervsaktive selskaber med det formål at skabe vækst via opkøb. Denne kapital stilles normalt til rådighed med et bestemt identificeret opkøbsmål. Praksis, hvorved en private equity fond typisk erhverver en aktiemajoritet (om ikke 100 %) i et erhvervsaktivt selskab og opretholder en kontrollerende stilling. Praksis, hvorved en private equity fond erhverver flere selskaber med henblik på konsolidering til en større enhed. Investering i en stor virksomheds ikke-kerne område. I dette tilfælde udskiller virksomheden en del til en private equity fond. Medarbejderaktieordninger (Employee Stock Ownership Plans) er mekanismer til overdragelse af hele eller dele af virksomhedens 3

4 ejerskab til medarbejderne. Private equity fonde bidrager undertiden med egenkapital for at finansiere overdragelsen af ejerskabet. Vækstkapital Rekapitalisering Aktionærlikviditet "Turnarounds" Værdi af instrumenter Samlet værdi Nettoaktivværdi Deltaværdien af nettoformue CS 01 DV 01 Kapital investeret af private equity fonde med særligt henblik på at fremme specifikke vækstinitiativer. En strategisk ændring af et selskabs kapitalstruktur, der normalt indebærer en delvis overdragelse af ejerskabet. En rekapitalisering forekommer ofte, når en ejer ønsker at indløse en delvis interesse i virksomheden ("fjerne nogle jetoner fra bordet"). I så fald stiller et investeringsselskab kapital til rådighed til at betale ejeren til gengæld for en procentdel af ejerskabet. Ligner en rekapitalisering på den måde, at det indebærer en strategisk ændring i kapitalstrukturen, men har normalt et andet sigte. Med denne strategi stiller en private quity fond tilstrækkelig kapital til rådighed for selskabet, så det kan købe en ejer "helt ud", typisk med henblik på familie- og arveretlig planlægning. private equity fonde kan stille kapital til rådighed med det formål at gøre et selskab, som er kriseramt eller på anden vis står i en særlig situation, til et finansielt stabilt selskab. Ofte har kriseramte selskaber eller selskaber, der står i en særlig situation, ikke opfyldt deres forpligtelser (er f.eks. gået konkurs) eller er tæt på det. Medmindre andet er fastsat, betyder dette værdiansættelse af instrumenter i overensstemmelse med forordningens artikel 2 og 10. Betyder den samlede værdi af instrumenter uden "netting". Nettoværdien af AIF'ens aktiver (i modsætning til nettoaktivværdien pr. enhed eller kapitalandel i AIF'en). Porteføljens følsomhed over for bevægelser i aktiekurser. Porteføljens følsomhed over for en ændring i kreditspænd. Porteføljens følsomhed over for en ændring i afkastkurve. 4

5 III. Formål 4. Formålet med disse retningslinjer er at sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af indberetningsforpligtelserne til de kompetente nationale myndigheder, jf. artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet og artikel 110 i forordningen. Retningslinjerne opfylder dette mål ved at præcisere, hvilke oplysninger forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er) skal indberette til de kompetente nationale myndigheder og tidsplanen for indberetningen, samt hvilke procedurer der skal følges, når FAIF'er skifter fra én indberetningsforpligtelse til en anden. IV. Opfyldelse og rapporteringsforpligtelser Status for retningslinjerne 5. Retningslinjerne i dette dokument er udstedt i henhold til artikel 16 i ESMA-forordningen1. I henhold til artikel 16, stk. 3, i ESMA-forordningen skal de kompetente myndigheder bestræbe sig mest muligt på at efterleve retningslinjerne. 6. De kompetente myndigheder, som retningslinjerne gælder for, skal implementere dem ved at inkorporere dem i deres tilsynsprocedurer. Indberetningspligt 7. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer gælder for, skal underrette ESMA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve retningslinjerne, og anføre en begrundelse for eventuel manglende efterlevelse inden for to måneder efter datoen for ESMAs offentliggørelse af retningslinjerne. Hvis der ikke er modtaget svar inden fristens udløb, anses de kompetente myndigheder for ikke at efterleve retningslinjerne. Der findes en skabelon til meddelelser på ESMAs websted. V. Indberetningsperioder 8. Indberetningsperioderne er rettet ind efter kalenderen for det transeuropæiske realtids bruttoafviklingssystem for ekspresoverførsler (TARGET), og indberetningsperioderne slutter den sidste bankdag i marts, juni, september og december hvert år. Det betyder, at FAIF'er med årlig indberetningspligt skal foretage indberetning en gang om året pr. sidste bankdag i december. FAIF'er med halvårlig indberetningspligt skal foretage indberetning to gange om året pr. sidste bankdag i juni og december, og FAIF'er, som indberetter hvert kvartal, pr. sidste bankdag i marts, juni, september og december. 9. Hvis den sidste bankdag i en indberetningsperiode i en indberettende FAIF's retsområde er en helligdag, og der ikke foreligger data for den pågældende dato, bruger FAIF'en oplysninger fra den umiddelbart foregående bankdag, men indberetningsdatoen skal fortsat være den sidste bankdag i indberetningsperioden ifølge TARGET-kalenderen. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF. 5

6 VI. Overgangsbestemmelser (artikel 61 i FAIF-direktivet) 10. Med henblik på at fastslå arten af og tidspunkterne for deres indberetningsforpligtelser for den periode, der begynder den 22. juli 2013, skal eksisterende FAIF'er tage hensyn til: i) overgangsbestemmelserne i artikel 61, stk. 1, i FAIF-direktivet, ii) Europa-Kommissionens fortolkning af artikel 61, stk. 1, jf. dens spørgsmål og svar (Q&A) 2 og iii) deres tilladelsesstatus. Når eksisterende FAIF'er får pålagt indberetningsforpligtelser, skal de indberette de nødvendige oplysninger i henhold til artikel 24 i FAIF-direktivet i overensstemmelse med proceduren i punkt 12 nedenfor. Efter den første runde af indberetninger til de kompetente nationale myndigheder følger eksisterende FAIF'er den indberetningsfrekvens, der er anført i ovenstående punkt 8 i retningslinjerne. VII. Procedure for første indberetning 11. Der kan være tilfælde, hvor FAIF'er ikke har nogen oplysninger at indberette om AIF'er, f.eks. hvis der er en forsinkelse, fra at en ny FAIF får tilladelsen eller registreres, og til at aktiviteten faktisk begynder, eller mellem oprettelsen af en AIF og de første investeringer. I så fald skal en FAIF stadig foretage indberetning til de kompetente nationale myndigheder om, at der ikke foreligger oplysninger. Hertil benyttes et bestemt felt. 12. FAIF'er påbegynder indberetningen fra den første dag i det følgende kvartal, efter at de har fået oplysninger at indberette, og indtil afslutningen af den første indberetningsperiode. F.eks. skal en FAIF med halvårlig indberetningspligt, og som har oplysninger til indberetning pr. 15. februar, begynde at indberette oplysninger pr. 1. april til 30. juni. 13. FAIF'er indberetter kun oplysninger i henhold til artikel 3 og artikel 24 til de kompetente nationale myndigheder én gang pr. indberetningsperiode for hele perioden. F.eks. fremsender FAIF'er med halvårlig indberetningspligt kun én indberetning til de kompetente nationale myndigheder for hver halvårlig periode. VIII. Procedurer, når AIF en skifter FAIF eller likvideres - Udskiftning af FAIF 14. Når en AIF skifter FAIF mellem to indberetningsdatoer, skal den tidligere FAIF ikke ved udløbet af indberetningsperioden indberette oplysninger i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), eller 24 til de kompetente nationale myndigheder. I stedet indberetter den nye FAIF oplysningerne i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), eller 24 for hele perioden ved udløbet af indberetningsperioden på grundlag af de oplysninger, som er blevet overgivet af den tidligere FAIF. Samme procedure følges, når en FAIF fusioneres med en anden FAIF og ikke længere eksisterer. - Likvideret eller fusioneret AIF 15. FAIF'er skal fremlægge den seneste indberetning fra AIF'en til de nationale kompetente myndigheder straks efter, at AIF'en er blevet likvideret eller fusioneret. 16. Likvidationsprocesserne kan variere alt efter de forvaltede AIF'ers type og jurisdiktion. Afhængigt af omstændighederne indeholder den sidste indberetning måske ingen oplysninger (hvis alle AIF'ens 2 6

7 positioner er blevet afviklet) eller er begrænset til oplysninger om omsætningen, eller måske er indberetningen fuldstændig. I nogle tilfælde forvaltes en AIF, som træder i likvidation (administrativ procedure), ikke længere af FAIF'en, og likvidationen gennemføres i stedet af en likvidator. I så fald fremlægger FAIF'en en rapport om AIF'en for de kompetente nationale myndigheder, før likvidator overtager ansvaret for likvidationen af AIF'en. IX. Procedurer, når FAIF'er får pålagt nye indberetningsforpligtelser 17. I tabel 8, 9 og 10 i bilag IV fastsættes alle de mulige ændringer i indberetningshyppighed, og omfanget af de oplysninger, der skal indberettes, præciseres. Disse procedurer er baseret på den antagelse, at når en FAIF får sin tilladelse i henhold til FAIF-direktivet, er alle de procedurer på plads, som er nødvendige for at opfylde de nye indberetningsforpligtelser. Når FAIF'er indberetter første gang efter en ændring i indberetningshyppighed, benytter de et bestemt felt til at oplyse de kompetente nationale myndigheder om ændringen. 18. Når FAIF'er indberetter første gang efter en ændring i indberetningshyppighed, og indberetningen dækker flere indberetningsperioder (se eksempler nedenfor), sender de kun én indberetning og ikke en indberetning pr. periode. Eksempler: - Tabel 8 Case 1 Fra registreret FAIF til FAIF med tilladelse (godkendt FAIF) med kvartalsvis indberetningspligt: Når en registreret FAIF får tilladelse og omgående får pålagt kvartalsvise indberetningsforpligtelser, starter den nye indberetning pr. udløbet af det første hele kvartal, som dækker hele perioden siden den sidste indberetning til dens nationale kompetente myndighed i henhold til registreringskravene, jf. artikel 3, stk. 3, litra d). Hvis FAIF'en får tilladelsen i årets sidste kvartal, skal den dog indberette ifølge den frekvens, der var gældende for FAIF'en, før tilladelsen blev givet (dvs. årlig indberetning). Godkendte FAIF'er indberetter de ønskede oplysninger, jf. artikel 24 i FAIF-direktivet. 20. Hvis FAIF'en f.eks. får tilladelse i første kvartal (Q1), skal den ikke indberette ved udgangen af Q1, men ved udgangen af andet kvartal (Q2) for perioden Q1-Q2. Herefter indberetter FAIF'en i tredje (Q3) og fjerde kvartal (Q4). Gives tilladelsen i Q2, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q3 for perioden Q1-Q3, hvorefter FAIF'en indberetter i Q4. Gives tilladelsen i Q3, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q4 for perioden Q1-Q4. Gives tilladelsen endelig i Q4, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q4 for perioden Q1-Q4. - Tabel 8 Case 9 Fra godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt til godkendt FAIF med halvårlig indberetningspligt 21. Hvis ændringen sker i Q1, foretager FAIF'en indberetningen ved udgangen af første halvår (H1) for perioden Q1-Q2, hvorefter FAIF'en indberetter ved udgangen af andet halvår (H2) for de efterfølgende kvartaler Q3 og Q4. Hvis ændringen sker i Q2, skal FAIF'en ved udgangen af H1 kun indberette for Q2, hvorefter den indberetter ved udgangen af H2 for perioden Q3-Q4. Sker ændringen i Q3, indberetter FAIF'en ved udgangen af H2 for perioden Q3-Q4. Sker ændringen endelig i Q4, indberetter FAIF'en kun for Q4 ved udgangen af H2. - Tabel 8 Case 10 Fra godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt til registreret FAIF 7

8 22. Når en FAIF skifter fra at være en godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt til en registreret FAIF med årlig indberetningspligt, skal FAIF'en foretage indberetning til sin nationale kompetente myndighed ved årets udgang for hele perioden siden den sidste indberetningsrunde. FAIF'en indberetter kun de oplysninger, der er nødvendige i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d). - Tabel 8 Case 17 Fra godkendt FAIF med halvårlig indberetningspligt til godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt 23. Til forskel fra ovennævnte situation er omfanget af oplysninger, der i så fald skal indberettes, nøjagtig det samme, og kun beregningshyppigheden er anderledes (fra halvårlig til kvartalsvis). 24. Sker ændringen i Q1, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q2 for perioden Q1-Q2, hvorefter FAIF'en indberetter i Q3 og Q4. Sker ændringen i Q2, indberetter FAIF'en ved udgangen af H1 for perioden Q1-Q2, hvorefter den indberetter i Q3 og Q4. Sker ændringen i Q3, indberetter FAIF'en ved udgangen af H2 for perioden Q3-Q4. Sker ændringen endelig i Q4, indberetter FAIF'en for Q3-Q4 ved udgangen af H2. Tabel 8 Case 35 - Fra godkendt FAIF med kun ikkegearede AIF'er, der investerer i unoterede selskaber og udstedere med det formål at opnå kontrol, til godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt 25. Sker ændringen i Q1, indberetter FAIF'en ved udgangen af H1 for perioden Q1-Q2, hvorefter FAIF'en indberetter ved udgangen af Q3 og Q4. Sker ændringen i Q2, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q3 for perioden Q1-Q3. Sker ændringen i Q3, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q4 for perioden Q1- Q4. Sker ændringen i Q4, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q4 for Q1-Q4. - Tabel 8 Case 3 Fra registreret FAIF til godkendt FAIF med årlig indberetningspligt 26. Nogle registrerede FAIF'er kan beslutte at blive omfattet af FAIF-direktivet med henblik på at drage fordel af markedsføringspasset. Det betyder, at indberetningshyppigheden ikke bliver ændret (dvs. årlig indberetning), men at omfanget af oplysninger bliver anderledes, fordi disse FAIF'er vil blive pålagt indberetningsforpligtelser, jf. artikel Når FAIF'er skifter fra at være registrerede FAIF'er til godkendte FAIF'er med årlig indberetningspligt, skal de derfor ved årets udgang indberette de oplysninger, jf. artikel 24, til den nationale kompetente myndighed for hele perioden siden den sidste indberetningsrunde. - Tabel 9 Case 1116 Fra ikkegearet EU-AIF, som investerer i unoterede selskaber og udstedere med det formål at sikre kontrol forvaltet af en FAIF, der kun investerer i unoterede selskaber og udstedere for at sikre kontrol, til ikkegearet EU-AIF med AuM over AIF-tærsklen, som ikke investerer i unoterede selskaber og udstedere for at sikre kontrol forvaltet af en godkendt FAIF med halvårlig indberetningspligt 28. Omfanget af oplysninger, der i så fald skal indberettes, er nøjagtig det samme, og kun beregningshyppigheden er anderledes (fra årlig til kvartalsvis). 29. Sker ændringen i Q1, indberetter FAIF'en den pågældende AIF ved udgangen af H1 for perioden Q1- Q2, hvorefter FAIF'en indberetter AIF'en ved udgangen af Q3 og Q4. Sker ændringen i Q2, indberetter FAIF'en ved udgangen af Q3 for perioden Q1-Q3. Sker ændringen i Q3, indberetter 8

9 FAIF'en den pågældende AIF ved udgangen af Q4 for perioden Q1-Q4. Sker ændringen endelig i Q4, indberetter FAIF'en den pågældende AIF ved udgangen af Q4 for perioden Q1-Q4. - Tabel 9 Kode 200 Fra ikkegearet ikke-eu-faif med AuM under den tærskel, der markedsføres i EU, og som ikke investerer i unoterede selskaber og udstedere for at sikre kontrol forvaltet af en godkendt FAIF, som er omfattet af direktivet, til ikkegearet EU-AIF med AuM under den AIF-tærskel, der markedsføres i EU, og som ikke investerer i unoterede selskaber og udstedere for at sikre kontrol forvaltet af en godkendt FAIF med halvårlig indberetningspligt 30. Omfanget af oplysninger, der i så fald skal indberettes, er nøjagtig det samme, og kun beregningshyppigheden er anderledes (fra årlig til halvårlig). 31. Sker ændringen i Q1, indberetter FAIF'en for den pågældende AIF ved udgangen af H1 for perioden Q1-Q2, og i H2 for perioden Q3-Q4. Sker ændringen i Q2, indberetter FAIF'en ved udgangen af H2 for perioden H1-H2. Sker ændringen i Q3, indberetter FAIF'en for den pågældende AIF ved udgangen af H2 for perioden H1-H2. Sker ændringen endelig i Q4, indberetter FAIF'en for den pågældende AIF med den hyppighed, som var gældende for FAIF'en før tilladelsen (årlig indberetning). - Tabel 9 Case 1180 Fra ikkegearet ikke-eu-aif, som ikke markedsføres i EU, og ikke investerer i unoterede selskaber og udstedere for at sikre kontrol forvaltet af en godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt, til gearet ikke-eu-aif, som markedsføres i EU og forvaltes af en godkendt FAIF med kvartalsvis indberetningspligt 32. Når AIF'en, de forvalter, bliver en gearet AIF, som markedsføres i EU, skal FAIF'er også indberette oplysningerne i henhold til artikel 24, stk. 2, og artikel 24, stk. 4. Indberetningshyppigheden er fortsat kvartalsvis. X. Indberetning af særlige typer af AIF'er - Feeder-AIF'er 33. FAIF'er skal behandle feeder-aif'er til den samme masterfond individuelt. De skal ikke samle alle oplysninger om feeder-aif'er til de(n) samme master(e) i en fælles indberetning. FAIF'er bør ikke samle master-feeder-strukturer i en fælles indberetning (dvs. én indberetning med alle oplysningerne om feeder-aif'er og deres master-aif('er)). 34. Ved indberetning af oplysninger om feeder-aif'er skal FAIF'er anføre den master-aif, som hver feeder investerer i, men skal ikke anvende look through -princippet i forhold til master-aif('en/er) og dens/deres investeringer. FAIF'er indberetter også detaljerede oplysninger om investeringer fortaget på feeder-aif-niveau såsom investeringer i afledte finansielle instrumenter. - Funds of funds 35. Ved indberetning af oplysninger om funds of funds skal FAIF'er ikke gennemgå de underliggende fondes investeringer, hvori AIF'en investerer. - AIF er med afdelinger 36. Hvis en AIF har afdelinger, indberettes AIF-specifikke oplysninger på afdelingsniveau. 9

10 XI. Indberetning af FAIF-data i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk. 1 XI.I. Identifikation af FAIF'en 37. Som navn på FAIF'en benyttes FAIF'ens officielle navn. FAIF'er skal også oplyse følgende koder: - den nationale identifikationskode (kode benyttet af de kompetente nationale myndigheder i hjemlandet eller de kompetente nationale myndigheder i referencemedlemsstaten eller de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor FAIF'en markedsfører sine AIF'er, jf. artikel 42 i direktivet), og - identifikatoren for juridiske enheder (LEI) eller, hvis den ikke er tilgængelig, den foreløbige identifikator for juridiske enheder (IEI) eller, hvis den ikke er tilgængelig, bankidentifikationskoden (BIC). 38. Ændres den nationale identifikationskode, bør FAIF'er altid (ved den første indberetning efter ændringen af den nationale kode og eventuel efterfølgende indberetning) anføre den tidligere nationale identifikationskode sammen med den aktuelle nationale kode. 39. Endelig skal FAIF'er oplyse, i hvilken jurisdiktion de har hjemsted. XI.II Primære markeder og instrumenter, som er genstand for de handler, der foretages på vegne af de AIF'er, som den forvalter - Primære markeder: 40. FAIF'er grupperer deres instrumenter efter det marked, hvor handlerne fandt sted. Markeder skal forstås som handelscentre, hvor FAIF'erne handler. Rækkefølgen af de fem største markeder baseres på den samlede værdi af de instrumenter, som danner grundlag for hvert marked. Værdien af instrumenterne beregnes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden. Om muligt identificerer FAIF'erne markedet ved indberetning af den relevante MIC-kode. 41. Instrumenter, som ikke handles på et bestemt marked, grupperes sammen under en bestemt "markedstype"-kode XXX. Disse instrumenter omfatter f.eks. kollektive investeringsvirksomheder. 42. OTC-transaktioner grupperes under den bestemte "markedstype"-kode OTC. Investerer en FAIF via en OTC-transaktion i et instrument, som også er noteret på et marked, skal "markedstypen" være OTC. 43. Ud over identifikationen af markederne skal FAIF'er indberette den tilsvarende samlede værdi. 44. Hvis FAIF'er handler på under fem markeder, skal der anføres NOT i kolonnen "markedstype" for rækker, hvor der ikke er nogen værdi. Eksempler: Eksempel 1a: Markedstype Markedskode Samlet værdi Vigtigste marked MIC XEUR (EUREX)

11 Næstvigtigste marked MIC XBRU (EURONEXT) Tredjevigtigste marked NOT Fjerdevigtigste marked NOT Femtevigtigste marked NOT 45. Ovenstående eksempel betyder, at de to markeder, hvor FAIF'en handler på vegne af de AIF'er, den forvalter, er EUREX til en samlet værdi af EUR og EURONEXT til en samlet værdi af EUR. Det betyder også, at FAIF'en kun handler på to markeder, fordi den samlede værdi for det tredje, fjerde og femte er NOT. Eksempel 1b: Markedstype Markedskode Samlet værdi Vigtigste marked XXX Næstvigtigste marked NOT Tredjevigtigste marked NOT Fjerdevigtigste marked NOT Femtevigtigste marked NOT 46. Eksempel 1b svarer til en situation, hvor FAIF'en kun handler aktiver, for hvilke der ikke findes et marked, til en samlet værdi af EUR. Det kunne f.eks. være en FAIF, som forvalter private equity-fonde eller fonde baseret på fast ejendom. Eksempel 1c: Markedstype Markedskode Samlet værdi Vigtigste marked XXX Næstvigtigste marked MIC XEUR (EUREX) Tredjevigtigste marked MIC XNAS (NASDAQ) Fjerdevigtigste marked MIC XBRU (EURONEXT) Femtevigtigste marked NOT 47. Eksempel 1c svarer til en situation, hvor FAIF'en for det meste handler uden for markedet til en samlet værdi af EUR, men også handler med mindre andele på EUREX ( EUR), NASDAQ ( EUR) og EURONEXT ( EUR). - Primære instrumenter 48. FAIF'er skal gruppere deres instrumenter ifølge den kategori for sub-asset typer, der vises i Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found. (dvs. højeste tilgængelige detaljeringsgrad f.eks. indlånsbeviser, ABS'er, finansielle "single name"-cds'er osv.), og herefter indberette de fem største sub asset typer. Rækkefølgen baseres på den samlede værdi af de instrumenter, som danner grundlag for hver sub-asset type. Værdien af instrumenterne beregnes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden. 49. FAIF'erne skal ud over at oplyse de primære instrumenter også indberette den tilsvarende samlede værdi. Eksempel Kode for sub-asset Navn for sub asset type Samlet værdi 11

12 type Vigtigste instrument SEQ_LEQ_OTHR Øvrige noterede kapitalandele Næstvigtigste instrument DER_FIX_FIXI Fastforrentede derivater Tredjevigtigste instrument PHY_TIM_PTIM Tømmer Fjerdevigtigste instrument CIU_NAM_OTHR CIU drevet/forvaltet af FAIF'en/andre CIU'er Femtevigtigste instrument NTA_NTA_NOTA Ikke relevant 50. Ovenstående eksempel svarer til en FAIF, som kun investerer i øvrige noterede kapitalandele, fastforrentede derivater, tømmer og andre CIU'er drevet/forvaltet af FAIF'en. Værdier af forvaltede aktiver for alle forvaltede AIF'er 51. FAIF'er indberetter værdien af forvaltede aktiver for alle forvaltede AIF'er under anvendelse af den metode, der er fastsat i artikel 2 og 10 i forordningen. Værdien anføres altid i euro. Til konvertering af den samlede værdi af forvaltede aktiver for alle forvaltede AIF'er til euro benyttes Den Europæiske Centralbanks (ECB) omregningskurs. Er der ingen ECB-omregningskurs, anfører FAIF'erne den benyttede omregningskurs. Kun når alle FAIF'ens AIF'er er angivet i en anden fælles basisvaluta end euro, skal denne værdi suppleres med værdien i AIF'ernes basisvaluta. Disse oplysninger indberettes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden. XII. Indberetning af AIF-data i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk. 1 XII.I. Identifikation af AIF'en 52. Som navn på AIF'en benytter FAIF'en AIF'ens officielle navn. I tilfælde af, at AIF en har afdelinger, oplyses navnet på AIF en og dens afdelinger. 53. Med henblik på AIF'ens identifikationskode skal FAIF'en oplyse: - den nationale identifikationskode (kode benyttet af de kompetente nationale myndigheder i hjemlandet til identificering af AIF'er eller de kompetente nationale myndigheder i referencemedlemsstaten eller de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor FAIF'en markedsfører sine AIF'er, jf. artikel 42 i direktivet). Hvis de foreligger, skal FAIF'er også oplyse ISIN-koder og andre internationale koder, AIF'en måtte have. For AIF'er med flere andelsklasser skal FAIF'er indberette alle koder for alle de pågældende andelsklasser (ISIN-koder og andre internationale koder) - AIF'ens LEI-kode eller IEI-kode. 54. Ændres den nationale identifikationskode, bør FAIF'er altid (ved den første indberetning efter ændringen af den nationale kode og eventuel efterfølgende indberetning) anføre den tidligere nationale identifikationskode sammen med den aktuelle nationale kode. 55. AIF'ens ikrafttrædelsesdato defineres som den dato, AIF'en startede sine aktiviteter. 12

13 56. For EU-AIF'er forstås AIF'ens hjemsted som AIF'ens hjemland, jf. definition i FAIF-direktivets artikel 4, stk. 1, litra p). For ikke-eu-aif'er er AIF'ens hjemsted det land, hvor AIF'en har erhvervet tilladelse eller er registreret, eller hvor den har sit vedtægtsmæssige hjemsted. 57. For hver prime broker for AIF'en indberettes enhedens officielle navn og, hvis de foreligger, LEI- eller IEI-kode eller i modsat fald BIC-kode. 58. Der indberettes kun én basisvaluta for AIF'en. Det betyder, at AIF'er med flere andelsklasser denomineret i forskellige valutaer kun skal have én basisvaluta. Denne basisvaluta er den valuta, som benyttes til indberetning af oplysninger. FAIF'er indberetter den primære basisvaluta under anvendelse af ISO For de samlede aktiver, AIF'en forvalter, indberetter FAIF'er værdien i AIF'ens basisvaluta. FAIF'erne skal også anføre vekselkursen mellem AIF'ens basisvaluta og euro under anvendelse af ECB's omregningskurs, hvis det er relevant. Disse oplysninger suppleres af nettoaktivværdien (NAV) for AIF'en. Begge værdier angives pr. sidste bankdag i indberetningsperioden. 60. Med hensyn til jurisdiktion for de tre vigtigste finansieringskilder skal FAIF'er oplyse land for modparten i forhold til forpligtelsen. Hvis finansieringskilden f.eks. har form af et lån, ligger kompetencen hos långiverens jurisdiktion. 61. Med hensyn til primær AIF-type skal FAIF'en kun vælge én AIF-type fra følgende liste: - hedgefond - private equity-fond - fonde baseret på fast ejendom - fund of funds - andre strategier, og - ingen. 62. Den primære AIF-type baseres på AIF'ens NAV. FAIF'en vælger "ingen" som primær AIF-type, hvis AIF'ens investeringsstrategi ikke gør det muligt at identificere en primær AIF-type. XII.II. Opdeling i investeringsstrategier 63. Efter den primære AIF-type oplyser FAIF'er AIF ens investeringsstrategier under anvendelse af listen over strategier i indberetningsskemaet (se investeringsstrategierne i Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found.). Primære AIF-typer udelukker gensidigt hinanden, undtagen hvis FAIF'en har valgt "ingen". Derfor skal FAIF'en ikke fordele strategierne over de forskellige strategigrupper (hedgefondstrategi, private equity-fondstrategi, fast ejendom, fund of funds og anden strategi). Hvis en FAIF f.eks. anfører "hedgefond" som primær AIF-type, kan investeringsstrategierne kun være strategierne i den liste over strategier, som svarer til hedgefonde. 64. Hvis en AIF anfører "ingen" som primær AIF-type, fordeles investeringsstrategierne over de forskellige kategorier af AIF-typer. 13

14 65. FAIF'er vælger først en primær strategi for AIF'en. Denne primære strategi skal være den, som bedst beskriver den indberettende fonds strategier. Fonde med en primær strategi fokuserer sandsynligvis i overvejende grad på én strategi, selv om de kan investere i andre strategier. Fonde med flere strategier er sandsynligvis diversificerede og følger regelmæssigt flere strategier, idet diversificering er en eksplicit del af investeringsstrategien. Når FAIF'er vælger "anden" som den strategi, der bedst beskriver den indberettende fonds strategier, anføres en kort forklaring af strategien. 66. For hedgefond, private equity-fond, fonde baseret på fast ejendom, fund of funds og andre strategier skal FAIF'er også anføre, hvor mange procent af NAV alle AIF'ens strategier repræsenterer. De anførte strategier udelukker gensidigt hinanden (dvs. FAIF'er skal ikke indberette de samme aktiver under flere strategier), og summen af procentandelene skal give 100 %. Ved indberetning af den procentvise fordeling af NAV skal FAIF'er ikke anføre en NAV-andel for flere strategier (multistrategy), men i stedet for de øvrige anførte strategier. 67. Pengemarkeds-AIF'er klassificeres i investeringsstrategien "fast forrentet" (fixed income). - Hedgefondstrategier Eksempel 3a: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Kapitalandele: Langt bias Kapitalandele: Lang/kort 50 % Kapitalandele: Markedsneutral Kapitalandele: Kort bias Relativ værdi: Arbitrage på fastforrentede værdipapirer Relativ værdi: Arbitrage på konvertible obligationer Relativ værdi: Arbitrage på volatilitet Hændelsesspecifik: Nødlidende/misligholdt/omstrukturering Hændelsesspecifik: Risikoarbitrage/fusionsarbitrage Hændelsesspecifik: Særlige situationer i forbindelse med kapitalandele Kredit, lang/kort Kredit, aktivbaseret udlån Makro 50 % Forvaltede futures/cta: Grundlæggende Forvaltede futures/cta: Kvantitativ Hedgefond med flere strategier X Anden hedgefondstrategi 68. Ovenstående eksempel svarer til en hedgefond-aif, som har flere strategier bestående af ½ Makro og ½ Kapitalandele Lang/kort. FAIF'en skal vælge "Hedgefond med flere strategier" som den "strategi, der bedst beskriver AIF'ens strategi", og indberette 50 % af NAV under "Kapitalandele Lang/kort" og 50 % under "Makro". Eksempel 3b: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) 14

15 AIF'ens strategi Kapitalandele: Langt bias Kapitalandele: Lang/kort X 70 % Kapitalandele: Markedsneutral Kapitalandele: Kort bias Relativ værdi: Arbitrage på fastforrentede værdipapirer Relativ værdi: Arbitrage på konvertible obligationer Relativ værdi: Arbitrage på volatilitet Hændelsesspecifik: Nødlidende/misligholdt/omstrukturering Hændelsesspecifik: Risikoarbitrage/fusionsarbitrage Hændelsesspecifik: Særlige situationer i forbindelse med kapitalandele Kredit, lang/kort 20 % Kredit, aktivbaseret udlån Makro Forvaltede futures/cta: Grundlæggende Forvaltede futures/cta: Kvantitativ 10 % Hedgefond med flere strategier Anden hedgefondstrategi 69. Ovenstående eksempel svarer til en hedgefond-aif, hvis strategi bedst beskrives som Kapitalandele Lang/kort med hensyn til 70 % af NAV. Det betyder også, at 20 % og 10 % af AIF'ens NAV investeres i henholdsvis Kredit, lang/kort-strategier og Forvaltede futures/cta: Kvantitativ. - Private equity-strategier Eksempel 3c: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Venturekapital X 100 % Vækstkapital Mezzaninkapital Private equity-fond med flere strategier Anden private equity-fondstrategi 70. Ovenstående eksempel svarer til en private equity-aif, hvis eneste strategi er Venturekapital. Eksempel 3d: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Venturekapital 50 % Vækstkapital Mezzaninkapital 50 % Private equity-fond med flere strategier X Anden private equity-fondstrategi 71. Ovenstående eksempel svarer til en private equity-aif, som har flere strategier bestående af ½ Venturekapital og ½ Mezzaninkapital. 15

16 - Strategier i fonde baseret på fast ejendom Eksempel 3e: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme X 100 % Industriejendomme Fond baseret på fast ejendom med flere strategier Anden strategi for fond baseret på fast ejendom 72. Ovenstående eksempel svarer til en AIF baseret på fast ejendom, som kun investerer i Erhvervsejendomsstrategier. Eksempel 3f: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Beboelsesejendomme 30 % Erhvervsejendomme 30 % Industriejendomme 40 % Fond baseret på fast ejendom med flere X strategier Anden strategi for fond baseret på fast ejendom 73. Ovenstående eksempel svarer til en AIF baseret på fast ejendom, som har flere strategier bestående af 40 % Industriejendomme, 30 % Erhvervsejendomme og 30 % Beboelsesejendomme. - Strategier for fund of funds Eksempel 3g: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Hedgefond-fond Private equity-fond X 100 % Anden fund of funds 74. Ovenstående eksempel svarer til en AIF baseret på Fund of funds, som kun investerer i private equity- AIF'er. - Anden strategi Eksempel 3h: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Råvarebaseret fond 20 % Egenkapitalfond 10 % 16

17 Fond baseret på fastforrentede værdipapirer X 70 % Infrastrukturfond Anden fond 75. Ovenstående eksempel svarer til en AIF, hvis strategi bedst beskrives som en fondstrategi baseret på fastforrentede værdipapirer med hensyn til 70 % af NAV. Det viser også, at henholdsvis 20 % og 10 % af AIF'ens NAV er fordelt på råvarebaserede fonde og egenkapitalfonde. Eksempel 3i: Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Råvarebaseret fond 10 % Egenkapitalfond 10 % Fond baseret på fastforrentede værdipapirer X 30 % Infrastrukturfond Anden fond Strategi, der bedst beskriver Andel af NAV (%) AIF'ens strategi Kapitalandele: Langt bias Kapitalandele: Lang/kort 15 % Kapitalandele: Markedsneutral 5 % Kapitalandele: Kort bias Relativ værdi: Arbitrage på fastforrentede værdipapirer Relativ værdi: Arbitrage på konvertible obligationer Relativ værdi: Arbitrage på volatilitet Hændelsesspecifik: Nødlidende/misligholdt/omstrukturering Hændelsesspecifik: Risikoarbitrage/fusionsarbitrage Hændelsesspecifik: Særlige situationer i forbindelse med kapitalandele Kredit, lang/kort Kredit, aktivbaseret udlån Makro X 30 % Forvaltede futures/cta: Grundlæggende Forvaltede futures/cta: Kvantitativ Hedgefond med flere strategier Anden hedgefondstrategi 76. Ovennævnte eksempel svarer til en AIF, hvis primære AIF-type er "ingen" med 50 % af NAV allokeret til "hedgefond"-strategier og 50 % allokeret til "anden" strategi. XII.III. Primære eksponeringer og vigtigste koncentration - De vigtigste instrumenter, som AIF'en handler med 17

18 77. Disse oplysninger fremlægges for hver AIF eller for hver afdeling, hvis der er tale om en AIF med afdelinger. FAIF'er oplyser en AIF's fem vigtigste individuelle instrumenter. Rækkefølgen baseres på de enkelte instrumenters værdi. Værdierne af instrumenterne beregnes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden. 78. For hver position oplyser FAIF'en sub-asset typen under anvendelse af den højeste tilgængelige detaljeringsgrad i typologien for aktiver anført i Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found.. FAIF'er skal også indberette instrumentkoden og eventuelt ISINkoden og AII-koden for derivater. Såfremt FAIF'er handler med aktiver, som ikke har en specifik instrumentkode såsom tømmer eller vinbedrifter, anfører de NONE for "instrumenttype/-kode" og giver nærmere oplysninger om aktiverne i kolonnen "instrumentnavn". 79. FAIF'er skal også oplyse værdien af hver position sammen med typen heraf (lang eller kort). 80. Hvis en AIF har en meget koncentreret portefølje af investeringer, og FAIF'en indberetter under fem instrumenter, anføres "NTA_NTA_NOTA" for de relevante rækker. Eksempel: Vigtigste instrument Kode for subasset type Instrumentkode (ISIN eller AII) FRXXXXXXX XXX SEQ_LEQ_IFI N (Noterede kapitalandele udstedt af finansinstitution) Instrument navn BANK XYZ ISIN Instrumentk ode/-type Værdi Lang/kort position Lang Næstvigtigs te instrument Tredjevigti gste instrument SEC_LEQ_OT HR (Andre noterede kapitalandele) Vinbedrift XYZ SA ISIN FRXXXXXXX XXX NONE Kort 81. Ovenstående eksempel svarer til en AIF, hvis vigtigste individuelle positioner er en lang position i kapitalandele i XYZ Bank til en værdi af EUR og en kort position i kapitalandele i XYZ SA til en værdi af EUR. - Geografisk fokus 82. Ved indberetning af oplysninger om det geografiske fokus bør FAIF'er se på hjemstedet for de investeringer, der foretages. De geografiske regioner udelukker gensidigt hinanden, og summen af procentandele skal være 100 %. Oplysninger indberettes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden. 83. Investeringer, som ikke har et primært geografisk fokus inkluderes i kategorien "overnationale/flere regioner". FAIF'er kan allokere investeringer i underliggende kollektive investeringsordninger til en bestemt region, hvis de har tilstrækkelige oplysninger om den kollektive investeringsordnings 18

19 portefølje. Hvis ikke allokeres de til kategorien overnationale/flere regioner. For afledte finansielle instrumenter (OTC og noterede derivater) skal hjemstedet være hjemstedet for det afledte finansielle instruments underliggende aktiver. For likvide bankindlån er hjemstedet baseret på den valuta, hvori indlånet er angivet. F.eks. er hjemstedet for et kontantindlån i euro i en amerikansk bank Europa. Samme tilgang gælder for kontant lån (dvs. hjemstedet er baseret på valutaen for de lånte kontanter og ikke på långivers hjemsted). FAIF'er skal henvise til Error! Reference source not found. med hensyn til oplysninger om de geografiske områder. - AIF'ens 10 primære eksponeringer på indberetningsdatoen 84. I dette afsnit i indberetningsskemaet anfører FAIF'er de 10 primære eksponeringer efter sub-asset type og positionstype (lang eller kort). FAIF'er grupperer deres instrumenter efter sub-assets typekategorier, som er vist i Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found. i dokumentet (dvs. til den højeste tilgængelige detaljeringsgrad såsom indlånsbeviser, ABS'er, finansielle "single name"-cds'er osv.), og indberetter herefter de 10 primære eksponeringer. Rækkefølgen baseres på den samlede værdi af de instrumenter, som danner grundlag for hver type sub-asset. Værdien af instrumenter beregnes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden, og FAIF'erne skal ikke omregne positionerne mellem instrumenter, som indgår i den samme sub-asset type, til nettoværdi. 85. I første kolonne anføres makroaktivets type under anvendelse af den første tilgængelige detaljeringsgrad i typologien for aktiver anført i Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found. (dvs. værdipapirer, derivater osv.). 86. I anden kolonne anføres sub-asset type under anvendelse af den højeste tilgængelige detaljeringsgrad i typologien for aktiver anført Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found. (dvs. indlånsbeviser eller andre aktiederivater osv.). 87. Herefter anføres den samlede værdi af sub-asset typen samt dens procentandel i forhold til den samlede værdi af AIF'ens forvaltede aktiver. 88. Hvis FAIF'er kender modparten til OTC-transaktioner, skal dennes identitet og identifikationskoder såsom LEI eller IEI-koder oplyses. I så fald betragtes centrale modparter (CCP'er) ikke som en modpart. FAIF'er anfører ikke en modpart, hvis der er mere end én modpart til en sub-asset type. Eksempel: Kode for aktivtypen Makro 1 SEC (værdipapirer) 2 DER (derivater) 3 DER (derivater) Kode for sub-asset type SEC_CSH_CODP (indlånsbeviser) DER_CDS_INDX (indeks-cds) DER_FEX_INVT (udenlandsk valuta til investeringsformål) Samlet værdi % af den samlede værdi af AIF'ens forvaltede aktiver % Lang/kort position Lang * 3,3 % Lang ** ,83 % Kort Modpart (hvor det er relevant) 19

20 4 CIU (CIS) CIU_OAM_AETF (Investeringer i CIU, der drives/forvaltes af FAIF-ETF) 5 DER DER_EQD_OTHD (derivater) (andre 6 SEC (værdipapirer) 7 DER (derivater) aktiederivater) SEC_CSH_CODP (indlånsbeviser) DER_EQD_OTHD (andre aktiederivater) 8 NTA NTA_NTA_NOTA 9 NTA NTA_NTA_NOTA 10 NTA NTA_NTA_NOTA ,82 % Lang % Lang XYZ Bank ,5 % Kort ,1 % Kort 89. Ovenstående eksempel illustrerer, at FAIF'er kan indberette lignende oplysninger under forskellige linjer. F.eks. omhandler både linje 1 og 6 eksponeringer for samme type makroaktiv (værdipapirer) og samme type sub-asset (indlånsbeviser), men forskellen er, at det under linje 1 er en lang position, mens det under linje 6 er en kort position. 90. I den sidste kolonne anføres modparten, hvis alle instrumenter i en række har samme modpart. I ovenstående eksempel betyder linje 5 f.eks., at FAIF'ens femtevigtigste eksponering udgøres af aktiederivater, som alle har samme modpart (f.eks. XYZ Bank). Modparter, som indgår i samme koncern, behandles som én modpart. Hvis ikke alle instrumenterne har samme modpart skal det relevante felt omvendt være tomt, som det ses i linje 7. - De fem vigtigste porteføljekoncentrationer 91. I dette afsnit i indberetningsskemaet skal FAIF'er indberette de fem vigtigste porteføljekoncentrationer efter aktivtype, marked, hvor handlen fandt sted, og position (lang eller kort). Rækkefølgen baseres på den samlede værdi af hvert instrument, som danner grundlag for hver aktivtype. Værdien af instrumenterne beregnes pr. sidste bankdag i indberetningsperioden, og FAIF'er skal ikke omregne positionerne mellem instrumenter, som indgår i den samme aktivtype, til nettoværdi. 92. I første kolonne anføres aktivtypen under anvendelse af den anden detaljeringsgrad i typologien for aktiver anført i Error! Reference source not found.- Error! Reference source not found.. I tredje kolonne oplyses markedets identifikatorkode (MIC). De anfører herefter den samlede værdi af hver gruppe aktivtype. 93. Endelig oplyser FAIF'er, om eksponeringen for hver gruppe anført aktivtype er en kort eller lang position. 94. Når en investeringskategori ikke handles på et marked, anfører FAIF'er "XXX" for "markedstype". Disse instrumenter omfatter f.eks. kollektive investeringsvirksomheder. 20

Retningslinjer. Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet

Retningslinjer. Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet Retningslinjer Retningslinjer for indberetningsforpligtelsen under artikel 3, stk. 3, litra d og 24 stk. 1, 2 og 4, i FAIF-direktivet Date: 8.08.2014 ESMA/2014/869DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter Retningslinjer om børshandlede fonde (ETF'er) og andre forhold relateret til investeringsinstitutter (UCITS)

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet 20. september 2007 J.nr. 6371-0006 /CMM Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet har i forbindelse med implementeringen af systemet til transaktionsindberetning (TRS) løbende

Læs mere

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26.

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26. Return on Knowledge AIFMD Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance 26. september 2012 Baggrund for direktivet The impact of AIFMs on the markets

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter

Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Finanstilsynet 9. december 2013 J.nr. /sjh Konsekvenser for ikke-finansielle modparter Formålet med EMIR-forordningen (European Market Infrastructure Regulation) er at reducere den systemiske risiko i

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på

Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på Version 21112016 STANDARDFORMULAR til indberetning af storaktionærmeddelelser Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på http://oasm.finanstilsynet.dk) 1. Identiteten på udsteder eller

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Indberetning af bilag IV oplysninger i Finanstilsynet indberetningssystem

Indberetning af bilag IV oplysninger i Finanstilsynet indberetningssystem Indberetning af bilag IV oplysninger i Finanstilsynet indberetningssystem FIONA online. Dette notat, kan anvendes af forvaltere af alternative investeringsfonde til brug for indberetning af bilag IV indberetninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

1. Indledning. Lovgrundlaget

1. Indledning. Lovgrundlaget Vejledning om ansøgning om tilladelse eller registrering til at drive forvaltningsvirksomhed i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1. Indledning Lovgrundlaget Hidtil har

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) 9165/16 ADD 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. maj 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 SEK(2010) 1059 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere