VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN""

Transkript

1 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

2 V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8 1970, omhandlede ejendomme matr.nr. 9 ih lo ;, 16 ;, lo gf!!, lo gn Mosede by, Greve sogn, og matr.nr. 8 b, og 8 i Mosede by, Karlslunde sogn, og parceller udstykket herfra. løvrigt henvises til udstykningsdeklarationens pkt. 3. Foreningens hjemsted er Greve kommune. 2. Alle ejere af grunde indenfor det i l angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. For ovennævnte e~endomme matr.nr. 9 ;, 8 h og 8 i, og parceller udstykkede herfra, indtræder medlemsret og -pligt dog tidligst, når foranstaltninger til ejendommenes grundmodning påbegyndes og kun for de dele af ejendommene, hvor foranstaltninger til grundmodning påbegyndes. De nærmere tidspunkter herfor fastsættes af bestyrelsen, dog med rekurs til kommunen, der har den endelige afgørelse. Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kon t Lngent eller udbetaling afc and.ei i foreningens formue. Medlemspligten for ejer af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til for-- eningens eventuelle formue. Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Et indtrædende medlem der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kon t Lng ent r-eauan ee eei>ler i restance med ydelser og bidrag til foreningen, er pligtig at udrede det skyldige beløb og hæfter solidarisk med sælgeren for de parcellen påhvilende forpligtelser, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når restancen er udlignet tilligemed påløbne omkostninger. 3. Grundejerforeningens formål er blandt andet i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte udstykningsdeklaration at varetage medlemmernes - eventuelt grupper af medlemmers fælles interesser, her-

3 under navnlig at forestå de ved den i l nævnte deklaration fastlagte opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning, elforsyning, etablering af fælles radio- og TV-antenne a~læg og vedligeholdelse af fællesarealer m.v. 4. Omkostningerne til foranstående i 3 angivne foranstaltninger fordeles mellem parcelejerne i henhold til de i udstykningsdeklaration, lyst 20/8 1970, fastsatte bestemmelser, og medlemmerne hæfter kun for den hver parcel påhvilende anpart. løvrigt fordeles foreningens udgifter efter saglige af generalforsamlingen fastsatte bestemmelser. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreninge?s forpligtelser. 5. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for eet år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende revlskabsår. Kont~ngentet b~tales forud for eet år ~d gangen. Der betales en kont1ngentport10n for hver fulde 700 m nettoareal, eternedlem er ejer af. Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige at betale de ydelser og bidrag, der i henhold til foranstående påhviler de enkelte parceller til dækning af de foranstaltninger, som foreningen på lovlig måde har vedtaget at gennemføre, herunder at betale anpart af ydelser på lån, som foreningen måtte optage. For foreningens medlemstilgodehavende beregner foreningen sig morarente af det til enhver tid forfaldne beløb, såfremt betaling ikke finder sted i rette tid. Morarenten vil være Nationalbankens diskonto + 2% p.a. fra forfaldsdagen. For hver rykkerskrivelse foreningen udsender til medlemmerne, på grund af manglende afdrag på banklån eller betaling af tilgodehavende, beregner foreningen sig et gebyr i lighed med bankernes satser. 6. )."edlemm.erner pligtige til stedse at holde grundene fri for ukrudt, jfr. deklarationens 15.3 og 4. En fuldstændig rensning for ukrudt skal være gennemført inden hvert års l. maj, 15. juni, l. august, og 15. september. 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. 2.

4 Generalforsamlingen skal afholdes i Greve kommune. Indkaldelsen til såvel ordinær som ekstraordinære generalforsamlinger sker ved brev med mindst 14 dages varsel. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår udsendes til medlemferne samtidig med indkalde]se til den ordinære generalforsamling. Generalforsamlinger og møder samfenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlin~en ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelser om, hvilke emner, der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlin~er kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medle~merne meddelte dagsorden. 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 15 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom og samtidig nærmere angiver, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er foroligtet til senest 4 uger herefter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling. 9. For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: l. Valg af dirigent. 2. Beretni~g fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det for~ løbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. vedtægternes Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer og l revisorsuopleant. Generalforsamlingen kan træffe bestemmelse om, at en eller flere af revisorerne ske være statsautoriserede. 9. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest den lo. september. lo. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simoel stemmeflerhed. Hvert medlem har een stemme for hver ob.reel, vedkommende er ejer af, dog h~jst 5 stemmer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning. 3.

5 ~erne kan lade,ig repræ,entere på generalfor,amlinger ved fuldmagt. Ingen fuldmægti~ kan repræsentere mere end 5 stemrer. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen ~f medle~rerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tsges med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden l måned med mindst 14 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægter skal for at være gyldige, godkendes af Greve kommune. Restancer udover l maned med kontingent og andre medlemmerne gevnem foreningen pålagte bidrag og ydelser medfører, at det pågældende medlems steruneret er suspenderet, indtil restancen er betalt. 11. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sa- 8er indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 12. De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. r,:edlemmerneer, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art - ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligteisens opfyldelse. 13. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges PR den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer hvert år, efter første år afgår 3 medlemmer efter lodtrækning. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer vælges af gener8.1forsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Den fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forh8.ndlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. ProtOKollen underskrives af de tilstedeværende medlemæer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere Lønn et medh.iæ l.oi sager, hvor 4.

6 dette skønnes nødvendigt, for eksernoel assistance af revisor, advokat, ingeniør eller landinspektør. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter og omfang skønnes rimeligt, tillægge formand, kasserer og sekretær et passende honorar. Bestyrelsen kan til løsning af specielle oogaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed. 14. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med to af bestyrelsens medlemmer. 15. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemoer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformrnden. Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort, bliver ude af rådighed over sit bo eller nedlægger sit hverv, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter. Dersom formanden eller kassereren efter ovenstående måtte udtræde af bestyrelsen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal~ bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder. 16. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelse skal foreligge skriftligt. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol. Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå i bank, sparekasse eller oa giro, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr ,00. 5.

7 Foreningens regnskabsår er fra l. juli til 30. juni. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden den 15. august. l Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 15. september. 17. Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Greve kommunes godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Greve kommune til anvendelse til form~l indenfor grundejerforeningens område Således vedtaget nå foreningens stiftende generalforsamling mandag den 5. oktober Revideret onsdag den 15. november 1978 og godkendt af Greve kommune.

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål

VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål Vedtægter for Vedtaget på generalforsamlingen den 27. september 1972 med senere ændringer vedtaget på generalforsamlinger, senest den 21. september 1995. Kap. 1. Navn og formål Navn og formål 1. 1. Grundejerforeningens

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere