Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:"

Transkript

1 Referat Byrådet : Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard (A) Gitte Kondrup (A) Henrik Møller (A) John Christensen (A) Jørgen E. Hansen (A) Per Christensen (A) Jens Bertram (C) Morten Westergaard (C) Per Tærsbøl (C) Tom Pedersen (C) Bente Borg Donkin (F) Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Christian Saggau (F) Jørgen Lysemose (F) Jan Ryberg (L) Malene Carmel (L) Ib Kirkegaard (O) Katrine Vendelbo Dencker (O) Erling Hansen (V) William Leedgaard (V) Sten Kallenbach (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Per Slot (HB) Fuat Yalan (TL) Fraværende: Tom Pedersen Sagsoversigt 01. Evt. godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere Godkendelse af dagsorden Samlet budgetrevision pr Udlejning af Grønnehave Station Beskæftigelsesplan Vækstdagsorden Høringssvar til Strukturplan för Skåne Nordväst Brugerinddragelse på Idræts- og Fritidsområdet Breddeidrætskommune Tilbagekaldelse af fritagelse for grundskyld Ansøgning om puljemidler til Klub Brugsaftale for Snoezelhuset...54

2 13. Andelsboligforeningen Rolighedsparken - lånegaranti Foreningen DALEN - (Seniorbofællesskab Birkebo III) - principandragende Forslag til ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar behandling Valg af eksternt bestyrelsesmedlem til bestyrelsen i Forsyning Helsingør Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til De selvejende institutioner Boligfællesskabet Anchersholm og Gyldenholm samt Ejerforeningen Anna Anchersvej m.v Ligestillingsredegørelse Bymuseum, ny skorsten - tillægsbevilling Hamletscenen, transporterklæring Flytning af billardklub, tillægsbevilling Multipark Vapnagård, anlægsregnskab Forslag vedr. Helsingørborgeres deltagelse på Folkemøde Forslag vedr. kommunens madservice Forslag om ikke at kræve fuld tilstedeværelsespligt på folkeskolerne i Helsingør Kommune Spørgsmål vedr. fleksjob ordning Forrentning af indskudskapitalen samt Helsingør Kommunes rolle som ejer af Forsyning Helsingør A/S - orientering Økonomisk Nyhedsbrev september orientering Meddelelser Lukket - Salg af kommunal ejendom Lukket - Køb af ejendom Lukket - Køb af ejendom Lukket - Erstatningskrav Lukket - Forlængelse af direktørkontrakt Bilagsliste...104

3 3 01. Evt. godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 12/28723 Byrådet Indledning/Baggrund Tom Pedersen (C) har den 22. oktober 2013 meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 1. suppleanten, Jørgen Haagen Nielsen er indkaldt i stedet for Tom Pedersen (C) og har meddelt, at han deltager i mødet. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Tom Pedersen (C) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Jørgen Haagen Nielsen er indkaldt som rette stedfortræder for Tom Pedersen (C). Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Tom Pedersen Pkt. 1. Godkendt. Pkt. 2. Borgmesteren oplyste, at Jørgen Haagen Nielsen havde meldt afbud og at det ikke havde været muligt at indkalde en ny stedfortræder. Godkendt.

4 4 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Tom Pedersen Dagsorden inkl. lukket tillægsdagsorden godkendt.

5 5 03. Samlet budgetrevision pr Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/19406 Byrådet Bilag 1 - Specifikation pr. budgetområde og udvalg pr Bilag 2 Budgetrevisionen pr Bilag 3 - Oversigt over indefrosne midler og frigivelser pr. budgetområde. Bilag 4 - Ansøgninger om frigivelse (39 sider) Bilag 5 - Oversigt over reguleringer pr. budgetområde og udvalg. Bilag 6 - Rengøring før jul 2013.pdf Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med kommunens øvrige centre, udarbejdet budgetrevision pr Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2013 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. På anlæg omfatter budgetrevisionerne forslag til reguleringer af anlægsbudgettet og status på forbrug. De enkelte fagudvalg har behandlet deres budgetrevision og udvalgenes bemærkninger foreligger til byrådsmødet. Der er først fagudvalgsbehandling af budgetrevisionen pr i Socialudvalget den 22. oktober 2013, i Ejendoms- og Miljøudvalget den 23. oktober 2013, Børne- og Ungeudvalget den 23. oktober 2013, Kulturudvalget den 30. oktober 2013 og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 31. oktober Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august 2013 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2013 inkl. anlæg 2. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2013 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune).

6 6 Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af byrådsbeslutning. Nedenstående tabel 1a viser den samlede budgetrevision pr pr. fagudvalg: Tabel 1a. Oversigt over mer-/mindreforbrug samt forventet regnskab(drift) Årets priser, netto i kr. Budgetområde Oprindelig t budget 2013 Overførsel af merforbru g fra 2012 Frigivelse af indefrosn e midler fra 2012 Tillægsbevillinge r Korrigere t budget 2013 Forbrug pr Forventet regnskab 2013 Mer/ mindreforbrug i.f.t opr. budget * Mer/ mindreforbrug i.f.t korr. budget* Regulerin g ved budgetrevision pr Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalge t Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesog Erhvervsudvalget Økonomiudvalget I alt Servicedrift i alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Drift Budgetrevisionen pr indebærer en forventning til regnskab 2013, der pt. er 109,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og 41,3 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Herudover er der forventning om lavere udgifter på renter og låneoptagelse og balanceforskydning i forhold til det korrigerede budget og en forventning om mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, herudover er der merudgifter til finansiering på 9,7 mio. kr., således at forventningen til det samlede regnskab 2013 er et samlet mindreforbrug på 113,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og et samlet mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 19,5 mio. kr. I bilag 1 fremgår fordelingen af de anbefalede op- og nedjusteringer på det rammestyrede og ikke rammestyrede områder på budgetområdeniveau. Budgetrevisionen pr medfører en opjustering af det samlede nettodriftsbudget med 2,1 mio. kr. Nedjusteringen er sammensat af:

7 7 Opjustering på det rammestyrede område med 5,8 mio. kr. Nedjustering på det ikke rammestyrede område med 3,7 mio. kr. De enkelte justeringer fremgår af bilag 5. Herudover er der en nedjustering på konto 7 og 8 med 4,6 mio. kr. Servicedriftsudgifter Servicedriftsudgifterne er i oprindeligt budget ,9 mio. kr. I regnskab 2013 forventes servicedriftsudgifterne at udgøre 2.838,1 mio. kr., hvilket er 68,8 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Budgetrevisionen medfører med ovenstående justeringer en foreløbig stigning i kommunens servicedriftsudgifter i 2013 med 5,8 mio. kr. Anlæg Det korrigerede anlægsbudget pr , som er opgjort i forbindelse med budgetrevisionen, fremgår af tabel 1b nedenfor. Tabel 1b. Oversigt over forbrug, restbudget og forventet regnskabsresultat på anlægsbudgettet Årets priser, netto i kr. Budgetområde Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug pr Forventet regnskabsresultat for 2013 Forslag til regulering ved budgetrevision pr Forventet anlægsoverførsel fra 2013 til 2014 Teknisk udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Jordkøb Jordsalg I alt * Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering - Overførsel af restrådighedsbeløb fra 2013 til 2014 vil først blive foretaget i forbindelse med regnskabsafslutningen for Pr er der opgjort et nettoforbrug på 46,6 mio. kr. Der er således et restbudget på 72,2 mio. kr. svarende til 39,2 pct. af det samlede korrigerede anlægsbudget for 2013 på 118,8 mio. kr. Der forventes et samlet forbrug på anlægsområdet på 95,3 mio. kr., hvilket er 23,4 mio. kr. mindre end budgettet. Ansøgninger om tillægsbevillinger til budget 2013 I anlægsrevisionen ansøges der om en række tillægsbevillinger til budget 2013.

8 8 Ansøgningerne kan inddeles i 4 kategorier: 1. Tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. 2. Tillægsbevillinger til projekter, som bliver billigere (tilfalder kommunekassen). 3. Tillægsbevillinger til projekter, som søges sammenlagt til 1 projekt. 4. Tillægsbevillinger finansieret via omplaceringer fra drift til anlæg (indefrosne midler) Ad.1 Tillægsbevilling til nyt projekt og igangværende projekt. Ansøgningerne om positive tillægsbevilling, som finansieres af kassebeholdningen, udgør i alt 0,4 mio. kr. Automatisk brandalarmeringsanlæg, Villa Fem: 0,3 mio. kr. (nyt projekt) Flytning af Børne og Ungerådgivningen: 0,1 mio. kr. (igangværende) Ad 2. Tillægsbevillinger til projekter, som bliver billigere eller er afsluttet (tilfalder kassebeholdningen). Ansøgninger om negative tillægsbevillinger, som tilfalder kassebeholdningen, udgør i alt 2,2 mio. kr. Bybjergvej, Espergærde erhvervsområde, oprydning: -0,3 mio. kr. (bliver billigere). Skimmelsvamp SFO Mørdråben: -0,2 mio. kr. (bliver billigere) Kronborg Ladegårdsvej 1-3: -0,3 mio. kr. (afsluttet) Forslag 1. sammenlægning af VG Globus: -0,1 mio. kr. (afsluttet) Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet): -0,2 mio. kr. (afsluttet) Analyse-fælles byggeri plejehjem/daginstitution, Hornbæk: -0,4 mio. kr. (bliver billigere) Fremtidig SFO, Espergærde skole: -0,1 mio. kr. (afsluttet) Plejehjemmet Strandhøj, ombygning af indgangsparti: -0,2 mio. kr. (afsluttet) Nedtagning af pavillon, Prøvestenen: -0,3 mio. kr. (afsluttet) Ad 3. Tillægsbevillinger til projekter som søges sammenlagt til 1 projekt. Ansøgning om sammenlægning af nedennævnte 2 projekter, da der er sammenfaldende anlægsarbejder: Forskellige stiforbindelser Masterplan: 1,0 mio. kr. Trafikforbindelse i forbindelse med Masterplan, erhvervsomr.: -1,0 mio. kr. Tillægsbevillingerne har ikke nogen kassemæssig påvirkning. Rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. søges samtidig frigivet. Ad 4. Tillægsbevillinger finansieret via omplaceringer fra drift til anlæg. Center for Kultur, Plan og Erhverv ansøger om overførsel af indefrosne midler fra drift til anlæg, på 0,6 mio. kr.: Renovering af Bogorm Espergærde Bibliotek: 0,3 mio. kr. Færdiggørelse af indretning af etagen med Fiktion: 0,3 mio. kr. Såfremt overførslen af de indefrosne midler ikke godkendes, vil ovennævnte tillægsbevillinger bortfalde.

9 9 Samlet oversigt over de 4 tillægsbevillingsformer. I Kr. Antal Sum 1. Finansieret af kassen Lægges i kassen Sammenlægning af projekter Finansieret af omplaceringer I alt Frigivelse af tidligere afsat rådighedsbeløb På Byrådets møde den blev der godkendt et rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. til etablering af adgangskontrol Kulturhavn Kronborg, Budgetområde 309 Kultur. Ved en fejl blev rådighedsbeløbet ikke søgt frigivet, hvilket der søges om nu 2. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Økonomi og Styring gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Kommunen vil som hovedregel altid realisere besparelsespotentialet fuldt ud ved en reduktion i de budgetrammer, som er berørt af besparelsen, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 31. august 2013 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 er det besluttet, at overførte mindreforbrug indefryses og ikke automatisk indgår i budgettet for En ansøgning om frigivelse af indefrysningen skal godkendes politisk, hvis ansøgningen er over kr. Der kan kun søges om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to årlige budgetrevisioner. Centercheferne kan godkende frigivelser op til kr. pr. totalramme. Disse frigivelser sker løbende hen over året og indgår således ikke i budgetrevisionen. Ansøgning om frigivelse til budgetrevisionen pr. 31. august 2013 for udvalgenes budgetområder beløber sig til i alt 13,0 mio. kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Indefrosne midler Frigivet ved 1. budgetrevision Nye uomgængelige frigivelser Forslag til frigivelser på BY 26.8 Resterende indefrosne midler Ansøgning om frigivelse 31.8

10 10 Ejendoms- og Miljøudvalget Budgetområde Teknisk udvalg Budgetområde Budgetområde 208 Kulturudvalget Budgetområde Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde Budgetområde Børne- og Ungeudvalget Budgetområde Budgetområde Budgetområde Budgetområde Budgetområde Socialudvalget Budgetområde Budgetområde Budgetområde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Budgetområde Budgetområde Økonomiudvalget Budgetområde Budgetområde Budgetområde Frigivelser under kr I alt Fagudvalgene vil på møderne prioritere ansøgningerne om frigivelser. Frigivelsespotentiale Potentialet til frigivelse af indefrosne midler vurderes på nuværende tidspunkt at være 68,8 mio. kr. Dette beløb er opgjort som det forventede mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget. Potentiale til frigivelse af indefrosne midler i mio. kr. Mindreforbrug på servicedrifts udgifter (se bilag 1) I alt frigivelsespotentiale De 68,8 mio. kr. skal både dække frigivelser under kr. som bevilges af de respektive centerchefer og frigivelser over kr. som bevilges af Byrådet i 2. budgetrevision. Herudover skal beløbet også kunne dække evt. uforudsete udgifter, hvor Byrådet giver tillægsbevilling i 2013.

11 11 Bilag 3 viser en samlet oversigt over indefrosne midler og ansøgning om frigivelser pr. budgetområde. Bilag 4 er alle ansøgninger om frigivelse. Økonomi/Personaleforhold 1. Drift Budgetrevisionen vil på udvalgenes område medføre en samlet tillægsbevilling på 2,1 mio. kr., jf. bilag 1. Årets priser, netto i kr. Budgetområde Funktion Regulering ved budget-revision pr Ejendoms- og Miljøudvalget Miljø, Natur og Klima 0 Rammestyret 0 Teknisk udvalg Park og Vej 917 Rammestyret Lystbådehavne 0 Rammestyret 0 Kulturudvalget Kulturen -416 Rammestyret -416 Idræts- og Sundhedsudvalget Sundhed 358 Rammestyret 23 Ikke rammestyret Idræt og Fritid 0 Rammestyret 0 Børne- og Ungeudvalget Forebyggelse 0 Rammestyret 0 Ikke rammestyret Skoler Rammestyret Dagpleje og daginstitutioner 64 Rammestyret Børne- og Ungerådgivningen 174 Rammestyret Udsatte børn Rammestyret Ikke rammestyret 0 Socialudvalget Psykiatri og Handicap 1.932

12 12 Rammestyret Ikke rammestyret Omsorg og Ældre Rammestyret Ikke rammestyret Anden Social Service Rammestyret Ikke rammestyret 884 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelse Rammestyret 0 Ikke rammestyret Erhverv -450 Rammestyret -450 Økonomiudvalget Puljer Rammestyret Ikke rammestyret Ejendomme og Bygningsforbedring Rammestyret Administration og Planlægning Rammestyret Ikke rammestyret Redningsberedskabet -52 Rammestyret -52 I alt *) Funktionsnummer bliver påført, når beslutningerne skal indberettes i økonomisystemet. 2. Anlæg Budgetrevisionen vil på udvalgenes område medføre en samlet tillægsbevilling på -1,310 mio. kr., jf. tabel 4. Tabel 4. Tillægsbevillingsoversigt (anlæg) I Kr. Korrektioner til budget Budgetområde/projekt Funktion , Forskellige stiforbindelser - Masterplan , Trafikforbindelse i forbindelse med Masterplan, erhvervsområde , Bybjergvej, Espergærde erhvervsområde, oprydning , Renovering af Bogorm Espergærde Bibliotek , Færdiggørelse af indretningen af etagen med Fiktion

13 13 515, Skimmelsvamp SFO Mørdråben , Kronborg Ladegårdsvej , Flytning af Børne- og Ungerådgivning , Forslag 1. Sammenlægning af VG. Globus , Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) , Analyse-fælles byggeri plejehjem/daginstitution, Hornbæk , Fremtidig SFO, Espergærde skole , Plejehjemmet Strandhøj, ombygning af indgangsparti , Nedtagning af pavillon, Prøvestenen , Automatisk Brandalarmeringsanlæg, Villa Fem I alt Heraf tillægsbevillinger der tilfalder kassen Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen 350 Heraf tillægsbevillinger finansieret af indefrosne midler Vejafvanding Kommunerne betaler et årligt vejafvandingsbidrag til det lokale spildevandsselskab for afledning af regnvand fra de kommunale og private fællesveje. Bidraget fastsættes af det lokale spildevandsselskab og godkendes af det enkelte byråd. I Helsingør har Forsyning Helsingør fastsat bidraget for 2011 til at ligge på 2,3 pct. af Forsyning Helsingørs anlægsudgifter på området. Forsyningssekretariatet har tidligere underkendt en lang række kommuners opgørelse af det årlige vejafvandingsbidrag for årene , heriblandt Helsingør Kommunes. For årene mente Forsyningssekretariatet, at Helsingør Kommune uretmæssigt havde betalt Forsyning Helsingør 10 mio. kr. for lidt for vandafledningen fra vejnettet. På Byrådets møde d. 29. april 2013 blev det besluttet, at indbetale 10 mio. kr. til Forsyning Helsingør, med forbehold for at kommunen eventuelt anlægger sag mod Forsyningssekretariatet. Helsingør Kommune har nu modtaget Forsyningssekretariatets opgørelse af kommunen vejafvandingsbidrag for Af afgørelsen fremgår det at Helsingør Kommune ifølge Forsyningssekretariatet har betalt 3,2 mio. kr. for lidt i vejafvandingsbidrag for 2011 idet vejafvandingsbidraget for 2011 af Forsyningssekretariatet er fastsat til 8 pct. af Forsyning Helsingørs anlægsudgifter på området. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. således at beløbet for 2011 kan indbetales til Forsyning Helsingør med samme forbehold som ved indbetalingen af de 10 mio. kr. vedr. årene Budgettet til vejafvandingsbidrag for 2012 og frem er opjusteret således, at der fremover indbetales 8 pct. af Forsyning Helsingørs anlægsudgifter.

14 14 Der udestår fortsat en afklaring af, om Helsingør Kommune skal gå videre med et sagsanlæg mod Forsyningssekretariatet. Foreløbig har to kommuner udtaget stævning mod Forsyningssekretariatet og Helsingør Kommune følger sagerne med henblik på en vurdering af et evt. fremtidigt søgsmål. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling 1. at der gives en positiv tillægsbevilling til budgetområde 204 Park og Vej på 0,917 mio. kr. til det rammestyrede område. 2. at der gives en negativ tillægsbevilling til budgetområde 309 Kulturen på 0,416 mio. kr. til det rammestyrede område. 3. at der gives en positiv tillægsbevilling til budgetområde 410 Sundhed på 0,023 mio. kr. til det rammestyrede område. 4. at der gives en positiv tillægsbevilling til budgetområde 410 Sundhed på 0,335 mio. kr. til det ikke rammestyrede område. 5. at der gives en negativ tillægsbevilling til budgetområde 513 Skoler på 2,707 mio. kr. til det rammestyrede område. 6. at der gives en positiv tillægsbevilling til budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner på 0,064 mio. kr. til det rammestyrede område. 7. at der gives en positiv tillægsbevilling til budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen på 0,174 mio. kr. til det rammestyrede område. 8. at der gives en positiv tillægsbevilling til budgetområde 517 Udsatte børn på 19,238 mio. kr. til det rammestyrede område. 9. at der gives en positiv tillægsbevilling til budgetområde 618 Psykiatri og Handicap på 2,196 mio. kr. til det rammestyrede område. 10. at der gives en negativ tillægsbevilling til budgetområde 618 Psykiatri og Handicap på 0,264 mio. kr. til det ikke rammestyrede område. 11. at der gives en negativ tillægsbevilling til budgetområde 619 Omsorg og Ældre på 2,559 mio. kr. til det rammestyrede område. 12. at der gives en negativ tillægsbevilling til budgetområde 620 Anden Social Service på 6,268 mio. kr. til det rammestyrede område. 13. at der gives en positiv tillægsbevilling til budgetområde 620 Anden Social Service på 0,884 mio. kr. til det ikke rammestyrede område. 14. at der gives en negativ tillægsbevilling til budgetområde 722 Beskæftigelse på 14,441 mio. kr. til det ikke rammestyrede område. 15. at der gives en negativ tillægsbevilling til budgetområde 723 Erhverv på 0,450 mio. kr. til det rammestyrede område. 16. at der gives en negativ tillægsbevilling til budgetområde 824 Puljer på 4,295 mio. kr. til det rammestyrede område. 17. at der gives en positiv tillægsbevilling til budgetområde 824 Puljer på 9,063 mio. kr.

15 15 til det ikke rammestyrede område. 18. at der gives en positiv tillægsbevilling til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring på 2,132 mio. kr. til det rammestyrede område. 19. at der gives en negativ tillægsbevilling til budgetområde 826 Administration og Planlægning på 2,140 mio. kr. til det rammestyrede område. 20. at der gives en positiv tillægsbevilling til budgetområde 826 Administration og Planlægning på 0,691 mio. kr. til det ikke rammestyrede område. 21. at der gives en negativ tillægsbevilling til budgetområde 827 Redningsberedskabet på 0,052 mio. kr. til det rammestyrede område. 22. at der gives en positiv tillægsbevilling på 1,010 mio. kr. til projektet Forskellige stiforbindelser - Masterplan, budgetområde 204 Park og vej, som finansieres af projektet Trafikforbindelse i forbindelse med Masterplan, erhvervsområde, med - 1,010 mio. kr. på budgetområde 204 Park og Vej. 23. at der gives en negativ tillægsbevilling på -0,300 mio. kr. til projektet Bybjergvej, Espergærde erhvervsområde, oprydning, budgetområde 204 Park og Vej, som tilfalder kassebeholdningen. 24. at der gives en positiv tillægsbevilling på 0,250 mio. kr. til projektet Renovering af Bogorm Espergærde Bibliotek, budgetområde 309 Kultur, som finansieres af frigivne indefrosne midler fra driften. 25. at der gives en positiv tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. til projektet Færdiggørelse af indretningen af etagen med Fiktion, budgetområde 309 Kultur, som finansieres af frigivne indefrosne midler fra driften. 26. at der gives en negativ tillægsbevilling på -0,200 mio. kr. til projektet Skimmelsvamp SFO Mørdråben, budgetområde 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver, som tilfalder kassebeholdningen. 27. at der gives en negativ tillægsbevilling på -0,333 mio. kr. til projektet Kronborg Ladegårdsvej 1-3, budgetområde 618 Psykiatri og Handicap, som tilfalder kassebeholdningen. 28. at der gives en positiv tillægsbevilling på 0,050 mio. kr. til projektet Flytning af Børne- og Ungerådgivning, budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring, som finansieres af kassebeholdningen. 29. at der gives en negativ tillægsbevilling på -0,116 mio. kr. til projektet Forslag 1. Sammenlægning af VG Globus, budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring, som tilfalder kassebeholdningen. 30. at der gives en negativ tillægsbevilling på -0,167 mio. kr. til projektet Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet), budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring, som tilfalder kassebeholdningen. 31. at der gives en negativ tillægsbevilling på -0,405 mio. kr. til projektet Analyse-fælles byggeri plejehjem/daginstitution, Hornbæk, budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring, som tilfalder kassebeholdningen.

16 at der gives en negativ tillægsbevilling på -0,142 mio. kr. til projektet Fremtidig SFO, Espergærde skole, budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring, som tilfalder kassebeholdningen. 33. at der gives en negativ tillægsbevilling på -0,207 mio. kr. til projektet Plejehjemmet Strandhøj, ombygning af indgangsparti, budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring, som tilfalder kassebeholdningen. 34. at der gives en negativ tillægsbevilling på -0,340 mio. kr. til projektet Nedtagning af pavillon, Prøvestenen, budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring, som tilfalder kassebeholdningen. 35. at der gives en positiv tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. til projektet Automatisk Brandalarmeringsanlæg, Villa Fem, budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring, som finansieres af kassebeholdningen. 36. at ovenstående positive tillægsbevillinger til anlæg i 2013 på i alt 1,910 mio. kr. frigives. 37. at det tidligere afsatte rådighedsbeløb på 0,068 mio. kr. til projektet Etablering af adgangskontrol Kulturhavn Kronborg, budgetområde 309 Kultur frigives. 38. at der gives en tillægsbevilling på 3,206 mio. kr. til indbetaling af vejafvandingsbidrag for 2011 til Forsyning Helsingør, som finansieres af kassen. 39. at der i forbindelse med 2. budgetrevision frigives 12,950 mio. kr. svarende til opgørelsen i tabel 1. Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne anbefales. Supplerende sagsfremstilling Socialudvalget besluttede på mødet den 22. oktober 2013 at ansøge om frigivelse af 0,5 mio. kr. til rengøring i forbindelse med julen Denne ansøgning var ikke indeholdt i sagsfremstillingen til Økonomiudvalgsmødet den 21. oktober 2013, men er nu vedlagt sagen som bilag 6. De samlede ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler udgør herefter 13,5 mio. kr. Indstillingens 39. at-punkt skal derfor erstattes af følgende at-punkt: at der i forbindelse med 2. budgetrevision frigives 13,500 mio. kr. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Tom Pedersen Økonomiudvalgets indstilling og den supplerende indstilling godkendt.

17 Udlejning af Grønnehave Station Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/21090 Byrådet Indledning/Baggrund Helsingør Kommune erhvervede Grønnehave Station i Efter let renovering af bygningen, har den været udlejet til kreative erhverv via Vækst og Viden. Vækst og Viden har i august måned opsagt aftalen med Helsingør Kommune, hvorfor Helsingør Kommune fremover selv skal forestå udlejning af Grønnehave Station. Udlejning af Grønnehave Station har tidligere været behandlet af Økonomiudvalg og Byråd d (sag nr. 26). Center for Ejendomme søger hermed godkendelse af fortsat udlejning og nye rammer herfor. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten, særligt vedr. udleje af overskudskapacitet samt fastsættelse af overordnede retningslinjer herfor. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommune vil være kendt som en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed. Grønnehave Station kan gennem udlejning med mulighed for fremleje tjene som virksomhedsfællesskab for kreative erhverv medvirke til etablering af økonomisk og fagligt grundlag for senere vækst i de små virksomheder. Sagsfremstilling Helsingør Kommune købte i 2008 Grønnehave Station. Erhvervelsen af Grønnehave Stationsbygning, skete ud fra en strategisk planmæssig vurdering og som et delelement i en langsigtet udvikling af området fra Grønnehave, Nordhavnen, Strandpromenaden til Tretorn. Udgangspunktet var, at et kontorfællesskab, hvor enkeltstående arbejdsstationer udlejes til nystartede kreative virksomheder. Dette kan siges at være gennemført. Grønnehave Station har en stor belægningsprocent, og der er skabt et samlet miljø for mindre kreative virksomheder. Helsingør Kommune valgte at lade Vækst og Viden stå for udlejningen til de enkelte virksomheder på Grønnehave station. Vækst og Viden har i august 2013 opsagt sit engagement med Helsingør Kommune angående videreudlejning af Grønnehave Station, med begrundelsen at udlejningsvirksomhed ikke passer med formålet for Vækst og Viden. Helsingør Kommune skal derfor finde en model for den fremtidige udlejning af Grønnehave Station. Center for Ejendomme har arbejdet på en model, hvor hele ejendommen udlejes til en juridisk person (firma), som efterfølgende fremlejer arbejdsrum/arbejdsstationer. Formålet er stadigt at støtte små og kreative virksomheder. Center for Ejendomme har en interessent, som er indstillet på at leje Grønnehave Station på markedsvilkår og på ovennævnte betingelser. Der ønskes hermed politisk stillingtagen til denne model for den fremtidige udlejning af Grønnehave Station. Center for Ejendomme vurderer, at den årlige leje skal være på eks. moms, hvilket svarer til 600 kr. pr. m 2.

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Økonomiudvalget, 01-10-2013 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G ÅRS BER ETN NG ÅRSBERETNING 2012 Indhold Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Serviceområder Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 6-7 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere